Luận văn Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đây là luận văn khoa học: “Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang” Phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài giáp xác sống và phát triển chủ yếu trong môi trường nước ngọt, có tốc độ tăng trưởng nhanh, kích thước cá thể lớn, thịt thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay nó là một trong những đối tượng quan trọng trong nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở nước ta, Đồng Bằng Sông Cửu Long là nơi có tiềm năng rất lớn cho nghề nuôi thủy sản nói chung và nuôi Tôm Càng Xanh nói riêng. Trong số các tỉnh ở khu vực, An Giang là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, từ lâu đã nổi tiếng với con cá tra và basa. Với chủ trương đa dạng hóa các đối tượng thủy sản nuôi của tỉnh, Tôm Càng Xanh đã được nuôi với diện tích ngày càng tăng. Theo kế hoạch, trong năm 2005, diện tích nuôi trong toàn tỉnh đạt 870 ha (Nguồn: Báo An Giang ngày 16/5/2005). Cũng như các đối tượng nuôi khác, con giống là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nghề nuôi. Tuy nhiên với việc con giống trong tự nhiên ngày càng giảm, chất lượng con giống không ổn định thì việc sản xuất con giống nhân tạo để chủ động về con giống cũng như kiểm soát được chất lượng con giống là việc cần làm để phát triển nghề nuôi tôm. Trại giống Mỹ Thạnh trực thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh An Giang nhiều năm nay đã là địa chỉ quen thuộc đối với những người nuôi thủy sản trong tỉnh nói chung, nuôi Tôm Càng Xanh nói riêng. Với vai trò đầu tàu trong việc cung cấp giống cho ngư dân, trại đã tiếp nhận công nghệ và đã sản xuất thành công giống nhân tạo Tôm Càng Xanh theo quy trình nước trong hở. Để tìm hiểu về quy trình kỹ thuật sản xuất giống Tôm Càng Xanh của trại, được sự chấp thuận của Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm và Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Giống Thủy Sản Tỉnh An Giang chúng tôi thực hiện đề tài “KHẢO SÁT MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH THEO QUY TRÌNH NƯỚC TRONG HỞ”. 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc Điểm Sinh Học Tôm Càng Xanh 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phân bố 2.1.3 Hình thái và tăng trưởng 2.1.4 Môi trường sống 2.1.5 Tập tính ăn và bắt mồi 2.2 Đặc Điểm Sinh Sản Tôm Càng Xanh 2.2.1 Vòng đời của Tôm Càng Xanh 2.2.2 Sự thành thục, nở và ấp trứng 2.2.3 Sự phát triển của ấu trùng 2.2.4 Sự phát triển của hậu ấu trùng 2.3 Sơ Lược Tình Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh Ở An Giang 2.4 Giới Thiệu Về Trại Giống Mỹ Thạnh 2.5 Các Mô Hình Sản Xuất Giống Tôm Càng Xanh 2.5.1 Hệ thống nước trong hở 2.5.2 Hệ thống nước trong kín 2.5.3 Hệ thống nước xanh 2.5.4 Hệ thống nước xanh cải tiến 2.6 Môi Trường Ương Nuôi Ấu Trùng 2.6.1 Độ mặn 2.6.2 Nhiệt độ, pH và Oxy hòa tan 2.6.3 Độ cứng của nước 2.6.4 Các hợp chất nitơ trong nước 2.6.5 Ánh sáng 2.7 Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Sản Xuất Giống 2.7.1 Bệnh gây chết giữa chu kỳ nuôi 2.7.2 Bệnh lột xác dính vỏ 2.7.3 Bệnh hoại tử 2.7.4 Bệnh đục cơ 2.7.5 Bệnh đen mang 2.7.6 Bệnh dính chân III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm 3.2 Vật Liệu Và Trang Thiết Bị 3.3 Phương Pháp Thu Số Liệu 3.3.1 Phương pháp theo dõi các yếu tố môi trường 3.3.2 Phương pháp theo dõi qui trình kỹ thuật nuôi 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Sơ Lược Trại Giống 4.1.1 Vị trí trại 4.1.2 Cơ sở vật chất 4.1.3 Nhân lực 4.2 Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Giống 4.2.1 Vệ sinh bể, dụng cụ trước khi tiến hành bố trí sản xuất 4.2.2 Chuẩn bị tôm trứng 4.2.3 Chuẩn bị nước ương ấu trùng 4.2.4 Thu và bố trí ấu trùng 4.2.5 Chăm sóc và cho ăn 4.2.6 Quản lý môi trường nước ương nuôi 4.2.7 Sự ngọt hóa và chăm sóc hậu ấu trùng 4.2.8 Thu hoạch hậu ấu trùng 4.3 Kết quả sản xuất 4.3.1 Số tôm trứng sử dụng 4.3.2 Kết quả ương ấu trùng V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Đề nghị

pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2439 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
soá taùc giaû cho raèng duøng nöôùc öông toâm coù ñoä cöùng toång coäng döôùi 100mg/l CaCO3 cho keát quaû toát hôn vaø haøm löôïng CaCO3 cao hôn 150mg/l seõ laø tieàn ñeà cho söï phaùt trieån caùc loaïi kyù sinh sau naøy ñoái vôùi aáu truøng Toâm Caøng Xanh (Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002). 2.6.4 Caùc hôïp chaát nitô trong nöôùc Aquacop (1977, 1983); Grissinger (1986); Liao vaø Mayo (1972) (trích bôûi Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002) ñaõ xaùc ñònh ngöôõng sinh lyù cuûa moät soá hôïp chaát nitô ñoái vôùi aáu truøng Toâm Caøng Xanh trong moâi tröôøng öông:  NH4 + : 0,005 – 1mg/l  NO2 - : 0,002 – 0,35mg/l  NO3 - : 0,5 – 3,5mg/l Vöôït quaù noàng ñoä giôùi haïn cuûa caùc chaát neâu treân, nhaát laø NH4 + vaø NO2 -, khoâng chæ aûnh höôûng tröïc tieáp leân traïng thaùi sinh lyù cuûa vaät nuoâi maø coøn laø ñieàu kieän phaùt sinh beänh cho chuùng. Moät soá taùc giaû khaùc cho raèng haäu aáu truøng Toâm Caøng Xanh coøn nhoû thì coù tính maãn caûm ñoái vôùi nitrite vaø nitrate hôn nhieàu loaøi toâm bieån. Hai chaát naøy raát ñoäc vaø coù aûnh höôûng laâu daøi, ñaëc bieät nitrat laøm cho toâm chaäm lôùn vaø tyû leä soáng thaáp (Wickins, 1976, trích bôûi Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002). M.B. New vaø S. Singholka (1985) cho raèng khoâng neân laáy nöôùc coù haøm löôïng nitrit (NO2-N) vaø cao hôn 0,1ppm vaø nitrat (NO3-N) cao hôn 20ppm. 2.6.5 AÙnh saùng AÁu truøng Toâm Caøng Xanh cuõng coù tính höôùng quang nhö aáu truøng cuûa moät soá loaøi khaùc, do vaäy neáu ñeå phôi döôùi aùnh naéng tröïc tieáp, ñaëc bieät laø ñieàu kieän nuoâi nöôùc trong seõ voâ tình taïo ra söï taäp trung khoâng caàn thieát cho aáu truøng, gaây neân söï caïnh tranh veà thöùc aên vaø khoâng gian trong moät phaïm vi heïp cuûa beå öông trong khi ôû choã khaùc laïi khoâng coù aáu truøng. Do vaäy caàn coù maùi che beân treân beå sao cho aáu truøng khoâng bò taùc ñoäng cuûa aùnh saùng tröïc tieáp vaø coù theå phaân boá ñeàu trong theå tích beå öông. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 15 - 2.7 Moät Soá Beänh Thöôøng Gaëp Trong Saûn Xuaát Gioáng ÔÛ ñieàu kieän nöôùc ta, theo Nguyeãn Vieät Thaéng (1993) vaø Phaïm Vaên Tình (1996) (trích bôûi Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002), trong moät chu kyø öông nuoâi, aáu truøng thöôøng bò beänh vaøo giai ñoaïn 5 – 8. Theo Trung Taâm Khuyeán Ngö Quoác Gia (2004) moät soá beänh thöôøng gaëp laø: 2.7.1 Beänh gaây cheát giöõa chu kyø nuoâi 2.7.1.1 Ñaëc ñieåm beänh Beänh thöôøng gaëp khi ñaõ nuoâi aáu truøng töø 10 – 20 ngaøy. Khi bò beänh, aáu truøng thöôøng cheát raát nhieàu, sau 2 – 3 ngaøy coù theå cheát heát. AÁu truøng yeáu, bôi loäi chaäm chaïp hôn bình thöôøng, bôi theo hình xoaén oác, maøu saéc xaùm nhaït (sau 10 ngaøy nuoâi maøu saéc cuûa aáu truøng thöôøng naâu saùng), aên Nauplius Artemia ít, coù Artemia thöøa trong beå (toâm khoûe maïnh sau 10 ngaøy nuoâi khi cho Artemia vaøo sau 2 giôø aáu truøng aên heát). Nhöõng aáu truøng yeáu seõ bò nhöõng con khoûe aên thòt. Khi xem aáu truøng qua kính hieån vi thaáy phaàn gan tuïy co laïi, nhoû hôn bình thöôøng, caùc saéc toá bò maát. Khi quan saùt beå vaøo ban ñeâm thaáy coù hieän töôïng nhöõng con toâm cheát phaùt saùng, xem qua kính hieån vi thaáy coù taäp ñoaøn Coccobacilli trong ruoät toâm raát nhieàu, hieän töôïng phaùt saùng laø do taäp ñoaøn naøy. 2.7.1.2 Phoøng vaø trò beänh Ñieàu trò: Söû duïng thuoác khaùng sinh thöôøng khoâng coù hieäu quaû, khi toâm bò beänh naøy thöôøng phaûi xaû boû, veä sinh beå nuoâi ñôït môùi. Phoøng ngöøa: Veä sinh kyõ toaøn boä traïi sau moät chu kyø saûn xuaát, phôi khoâ traïi sau 10 ngaøy, khi nuoâi quaûn lyù chaêm soùc toát, haïn cheá maéc beänh. 2.7.2 Beänh loät xaùc dính voû 2.7.2.1 Ñaëc ñieåm beänh Beänh naøy thöôøng xaûy ra ñoái vôùi aáu truøng giai ñoaïn 10 – 11. Nguyeân nhaân gaây beänh chöa ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng, coù nhieàu taùc giaû cho raèng do haøm löôïng NH4-N trong beå nuoâi cao. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 16 - Khi aáu truøng loät xaùc voû bò dính laïi ôû chuûy (daïng nheï), dính ôû chaân ngöïc, khoâng bôi ñöôïc vaø cheát, xaûy ra chuû yeáu vaøo ban ñeâm khi loät xaùc. Tyû leä loät xaùc bò dính thöôøng töø 10 – 30%. 2.7.2.2 Phoøng vaø trò beänh Cho formol 10 – 15ppm kích thích toâm deã loät xaùc, cho theâm Lecithin vaøo trong thöùc aên, giuùp haïn cheá maéc beänh. 2.7.3 Beänh hoaïi töû 2.7.3.1 Ñaëc ñieåm beänh Beänh naøy thöôøng hay gaëp trong saûn xuaát gioáng Toâm Caøng Xanh cuõng nhö toâm bieån. ÔÛ Toâm Caøng Xanh beänh thöôøng xuaát hieän töø giai ñoaïn 5 trôû ñi. Khi quan saùt trong beå nuoâi thaáy aáu truøng bôi khoâng bình thöôøng, hoaëc chìm nhieàu ôû ñaùy beå, quan saùt treân kính hieån vi thaáy caùc phaàn phuï cuûa aáu truøng bò aên moøn, hoaëc cuït (nhö chuûy, chaân buïng, chaân ngöïc), choã bò aên moøn coù maøu vaøng cam. Khi bò beänh naëng, khoâng chöõa trò kòp thôøi aáu truøng cheát nhieàu. Chuû yeáu do moâi tröôøng nöôùc nuoâi bò soác, trong ñoù yeáu toá nhieät ñoä laø chuû yeáu. Khi nhieät ñoä nöôùc nuoâi treân 290C toâm thöôøng bò beänh naøy. 2.7.3.2 Phoøng vaø trò beänh Khoáng cheá nhieät ñoä nöôùc nuoâi oån ñònh töø 27 – 280C, luùc thay nöôùc chuù yù caùc yeáu toá nhö: S‰, pH, t0C, … phaûi ñoàng nhaát, seõ ít gaëp beänh naøy. Khi phaùt hieän beänh phaûi trò kòp thôøi, coù theå söû duïng moät soá khaùng sinh sau:  Ciprofloxacine 2g/m3, cho 3 ngaøy lieân tuïc seõ khoûi beänh.  Gentamycine 5 oáng + Cefotacine 1 loï/m3 chöõa hai ngaøy lieân tuïc seõ khoûi. 2.7.4 Beänh ñuïc cô 2.7.4.1 Ñaëc ñieåm beänh Beänh thöôøng xaûy ra trong giai ñoaïn toâm boät. Quan saùt trong beå nuoâi thaáy xuaát hieän moät soá con coù maøu traéng ñuïc treân thaân, ñieåm traéng ñuïc xuaát phaùt töø ñuoâi vaø lan daàn ra. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 17 - Toâm bò beänh bôi khoù khaên, nhöõng con bò naëng seõ cheát. Beänh xaûy ra do caùc hieän töôïng soác cuûa moâi tröôøng nhö do söï dao ñoäng cuûa nhieät ñoä, ñoä maën vaø Oxy, keát hôïp vôùi maät ñoä nuoâi cao cuõng nhö caùc thao taùc trong khi nuoâi khoâng phuø hôïp. 2.7.4.2 Phoøng vaø trò beänh Tyû leä maéc beänh thöôøng töø 10 – 30%, söû duïng thuoác khaùng sinh trong ñieàu trò thöôøng khoâng hieäu quaû, chuû yeáu neân phoøng ngöøa, giaûm toái ña caùc hieän töôïng gaây soác ngay sau khi phaùt beänh, beänh seõ khoâng taêng vaø khoûi. 2.7.5 Beänh ñen mang 2.7.5.1 Ñaëc ñieåm beänh Beänh naøy thöôøng xuaát hieän vaøo giai ñoaïn töø 5 – 8 trong chu kyø phaùt trieån cuûa aáu truøng. Neáu aáu truøng bò nhieãm beänh, haøng ngaøy khi siphon beå löôïng aáu truøng bò cheát coù theå leân tôùi treân 1000 con/beå, treân maët beå xuaát hieän xaùc toâm cheát noåi leân. Xem treân kính hieån vi thaáy nhieàu chaám ñen treân caùc taám mang, neáu bò naëng toâm cheát nhieàu. 2.7.5.2 Phoøng vaø trò beänh Caàn quan saùt aáu truøng treân kính hieån vi ñeå kòp thôøi phaùt hieän beänh, neáu ñieàu trò kòp thôøi toâm seõ khoûi beänh. Taùc nhaân gaây beänh nhieàu taùc giaû cho raèng, do trong thöùc aên thieáu huït Vitamin C, caàn taêng cöôøng Vitamin C trong thaønh phaàn thöùc aên cheá bieán. Trò beänh: duøng khaùng sinh Streptomycine + Penicilline 6 – 8ppm chöõa 3 ngaøy lieân tuïc beänh seõ khoûi, keát hôïp vôùi vieäc taêng theâm Vitamine C trong thöùc aên. 2.7.6 Beänh dính chaân 2.7.6.1 Ñaëc ñieåm beänh Beänh naøy thöôøng gaëp trong saûn xuaát gioáng Toâm Caøng Xanh cuõng nhö toâm suù. Taùc nhaân gaây beänh do vi khuaån daïng sôïi (Filamentous bacteria) vaø vi khuaån khoâng phaûi daïng sôïi, moät soá loaøi taûo, nguyeân sinh ñoäng vaät. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 18 - Khi quan saùt aáu truøng toâm treân kính hieån vi thöôøng thaáy xuaát hieän ñaày ñuû caùc loaïi naøy, nhöng vi khuaån daïng sôïi laø chuû yeáu. Chuùng baùm vaøo caùc sôïi loâng tô, neáu soá löôïng nhieàu toâm bôi khoù khaên vaø caùc loâng tô ruïng daàn, sau ñoù toån thöông caùc phaàn phuï nhö chaân buïng, ñuoâi, chuûy, … Neáu bò nhieãm naëng toâm cheát ñoàng loaït, nhaát laø ôû caùc giai ñoaïn nhoû. 2.7.6.2 Phoøng vaø trò beänh Trò beänh naøy phaûi döïa vaøo nhöõng quan saùt treân kính hieån vi, xaùc ñònh loaøi naøo gaây beänh chuû yeáu trò tröôùc, sau ñoù môùi trò beänh tieáp theo. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 19 - III. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 3.1 Thôøi Gian Vaø Ñòa Ñieåm Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän töø ngaøy 15/4/2005 ñeán ngaøy 15/6/2005. Ñòa ñieåm thöïc hieän laø traïi gioáng Myõ Thaïnh, quoác loä 91, phöôøng Myõ Thaïnh, thaønh phoá Long Xuyeân, tænh An Giang; tröïc thuoäc Trung Taâm Nghieân Cöùu Saûn Xuaát Gioáng Thuûy Saûn Tænh An Giang. 3.2 Vaät Lieäu Vaø Trang Thieát Bò Heä thoáng beå chöùa, beå öông. Caùc duïng cuï phuïc vuï cho vieäc cho aáu truøng aên, veä sinh thay nöôùc beå öông nhö: oáng siphon, oáng thay nöôùc, tuùi loïc, xoâ, caân, vôït,… Caùc duïng cuï duøng theo doõi moâi tröôøng nöôùc öông  Nhieät keá thuûy ngaân: ño nhieät ñoä.  Khuùc xaï keá Refractometer, ATAGO, S100 do Nhaät saûn xuaát: ño ñoä maën.  Test Chlorine: kieåm tra dö löôïng Chlorine. Caùc duïng cuï duøng cho vieäc thu hoaïch aáu truøng: caân, vôït, thau,… 3.3 Phöông Phaùp Thu Soá Lieäu 3.3.1 Phöông phaùp theo doõi caùc yeáu toá moâi tröôøng Nhieät ñoä ñöôïc theo doõi ngaøy hai laàn, saùng 7h – 8h, chieàu 13h – 14h. Ñoä maën ñöôïc theo doõi thöôøng xuyeân baèng khuùc xaï keá. Theo doõi caû beå pha nöôùc, beå chöùa sau khi xöû lyù, beå öông aáu truøng. Kieåm tra dö löôïng Chlorine baèng test Chlorine, tröôùc khi caáp nöôùc vaøo beå öông. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 20 - Soá löôïng aáu truøng boá trí Maät ñoä öông = Theå tích nöôùc öông Soá toâm post thu ñöôïc Tyû leä soáng = x 100% Soá aáu truøng boá trí 3.3.2 Phöông phaùp theo doõi qui trình kyõ thuaät nuoâi Tham gia chaêm soùc tröïc tieáp caùc beå 6 – 16 cuûa khu 2, theo doõi ghi nhaän caùc beå coøn laïi. Trao ñoåi vôùi kyõ thuaät vieân vaø coâng nhaân tröïc tieáp cuûa traïi. Caùc döõ lieäu veà coâng trình, kyõ thuaät saûn xuaát, keát quaû ñöôïc thu thaäp qua tröïc tieáp nghieân cöùu. 3.3.3 Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu Caùc yeáu toá ñoä maën vaø dö löôïng Chlorine ñöôïc xöû lyù ngay sau khi theo doõi cho phuø hôïp yeâu caàu, khoâng bò bieán ñoäng, Caùc soá lieäu veà nhieät ñoä thu thaäp, ñöôïc xöû lyù baèng Excel ñeå veõ ñoà thò, xem giaù trò lôùn nhaát, nhoû nhaát, trung bình. Coâng thöùc xaùc ñònh löôïng nöôùc maën duøng ñeå pha nöôùc (Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003): S1 x V1 = S2 x V2 Trong ñoù S1: Ñoä maën cuûa nöôùc maën ban ñaàu. V1: Theå tích cuûa nöôùc maën ban ñaàu duøng ñeå pha. S2: Ñoä maën cuûa nöôùc muoán coù. V2: Theå tích cuûa nöôùc muoán coù. Löôïng nöôùc ngoït tính baèng 18m3 tröø löôïng nöôùc maën pha. Caùch xaùc ñònh maät ñoä öông aáu truøng: Caùch tính tyû leä soáng: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 21 - IV. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN 4.1 Sô Löôïc Traïi Gioáng 4.1.1 Vò trí traïi Traïi ñöôïc xaây döïng ôû vò trí thích hôïp, thoûa maõn ñaày ñuû caùc yeâu caàu cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa moät traïi gioáng: Traïi thuoäc phöôøng Myõ Thaïnh, Thaønh Phoá Long Xuyeân, Tænh An Giang. Naèm keà quoác loä 91, truïc giao thoâng chính cuûa tænh An Giang. Traïi ñöôïc xaây döïng ôû vò trí raát thuaän lôïi cho hoaït ñoäng cuûa moät traïi gioáng, caû giao thoâng thuûy vaø boä. Nguoàn nöôùc ngoït ñöôïc bôm tröïc tieáp töø soâng Haäu, khu vöïc laáy nöôùc khoâng bò aûnh höôûng thuoác tröø saâu cuûa hoaït ñoäng noâng nghieäp. Nguoàn nöôùc oùt ñöôïc mua töø Soùc Traêng, Baïc Lieâu. Nguoàn toâm tröùng coù theå thu mua deã daøng thoâng qua vieäc ñaët tröôùc töø caùc ao nuoâi thöông phaåm cuûa noâng daân. Gaàn nguoàn ñieän löôùi quoác gia. Thò tröôøng con gioáng doài daøo. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 22 - 4.1.2 Cô sôû vaät chaát Traïi coù toång dieän tích khoaûng 1 hecta, trong ñoù khu saûn xuaát gioáng Toâm Caøng Xanh coù dieän tích 900m2 (30m x 30m), ñöôïc boá trí nhö sau: Hình 4.1 Sô ñoà boá trí maët baèng traïi saûn xuaát gioáng toâm KHU 1 KHU 2 KHU 3 Phoøng laøm vieäc 36m3 36m3 36m3 36m3 Cöûa vaøo (1) (1) (6) (4) (6) (5) (4) (3) (2) (2) (3) (5) (8) (7) Raõnh thoaùt nöôùc Loái ñi Beå öông aáu truøng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 23 - Hình 4.2 Khu 1 Hình 4.3 Khu 2 Hình 4.4 Khu 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 24 - 4.1.2.1 Keát caáu traïi Traïi ñöôïc lôïp toân maùi che toái xen keû vôùi maùi che trong suoát. Vaùch khoâng xaây kín maø coù khoaûng troáng ñöôïc caêng löôùi B40, phuû baït xanh. Caùc khu ngaên caùch nhau baèng vaùch laø nhöõng taám nylon. Rieâng khu 2, beân treân nhöõng taám toân maøu saùng coù che phuû laù döøa ñieàu naøy laøm cho nhieät ñoä khu 2 luoân thaáp hôn khu 1 vaø khu 3 trong moãi laàn theo doõi laø 10C. Vôùi keát caáu nhö vaäy giuùp cho traïi luoân coù ñuû aùnh saùng; nhieät ñoä beân trong traïi ñöôïc giöõ oån ñònh, cheânh leäch nhieät ñoä trong ngaøy khoâng lôùn; thoâng thoaùng vaøo ban ngaøy, giöõ nhieät vaøo ban ñeâm. Neàn traïi laùng ximaêng, coù ñoä nghieâng veà phía raõnh thoaùt nöôùc. Do ñoù khi thay nöôùc hay laøm veä sinh traïi, löôïng nöôùc thaûi ra khoâng bò öù ñoïng. 4.1.2.2 Heä thoáng beå chöùa nöôùc Caùc beå chöùa nöôùc laø nhöõng beå ximaêng, coù hình chöõ nhaät, caùc goùc ñöôïc bo troøn ñeå deã laøm veä sinh, phía trong oáp gaïch men. Thöù töï caùc beå tính töø cöûa vaøo  Khu 1: 6 beå 18m3, kích thöôùc 3m x 6m x1m. 2 beå 36m3, kích thöôùc 3m x 6m x 2m Beå soá 1, 2, 3, 4 ñöôïc duøng chöùa nöôùc ñaõ pha vaø ñaõ qua xöû lyù, saün saøng caáp nöôùc cho beå öông. Beå 5, 6 laéng nöôùc soâng vaø bôm leân 2 beå 36m3 ñeå söû duïng röûa caùc oáng siphon, oáng thay nöôùc … vaø cung caáp cho traïi saûn xuaát gioáng caù beân caïnh.  Khu 3: 8 beå 18m3, kích thöôùc 3m x 6m x1m 2 beå 36m3, kích thöôùc 3m x 6m x 2m Beå 1, 2, 3, 4 duøng ñeå pha nöôùc. Beå 5, 6, 7, 8 duøng chöùa vaø xöû lyù nöôùc ngoït bôm töø soâng leân. Beå 9, 10 duøng chöùa nöôùc oùt. Nöôùc oùt coù ñoä maën 90 – 120‰. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 25 - Hình 4.5 Beå chöùa nöôùc oùt Hình 4.6 Caùc beå xöû lyù nöôùc Hình 4.7 Bôm nöôùc töø soâng vaø xöû lyù Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 26 - 4.1.2.3 Heä thoáng beå loïc cô hoïc Traïi coù 2 beå ñaët ôû khu 1, laøm baèng vaät lieäu composite. Beân trong coù 3 lôùp: döôùi cuøng laø lôùp ñaù nhoû, lôùp caùt bieån (1m3), treân cuøng laø ñaù lôùn. 4.1.2.4 Heä thoáng beå öông Loaïi beå traïi söû duïng laø loaïi beå composite, hình troøn ñaùy choùp noùn cuït. Theo Phaïm Vaên Tình (2004) loaïi beå naøy coù nhöõng öu vaø nhöôïc ñieåm sau: Öu ñieåm cuûa loaïi beå naøy laø:  Suïc khí xaùo troän ñeàu trong beå.  Haïn cheá söï taäp trung thaønh ñaùm ñoâng cuûa aáu truøng, giaûm toái ña hieän töôïng aên thòt laãn nhau.  Veä sinh thuaän lôïi, deã daøng, tieän lôïi, caën baõ gom vaøo ñaùy beå deã siphon.  Nuoâi ñöôïc maät ñoä cao.  Söï pha troän luùc thay nöôùc xaûy ra töø töø, khoâng gaây hieän töôïng soác nöôùc. Tuy nhieân coù nhöôïc ñieåm laø:  Giaù thaønh cao, moãi ñôn vò khoái coù giaù laø moät trieäu ñoàng.  Khi boá trí nuoâi cao ñoøi hoûi trình ñoä kyõ thuaät, tay ngheà cao.  Khu 1: 5 beå, theå tích moãi beå 5m3, maøu traéng. 1 beå 2m3, maøu xanh laù caây ñaäm.  Khu 2: 2 daõy bìa, moãi daõy 5 beå vôùi theå tích moãi beå 5m3, maøu traéng. Daõy giöõa coù 6 beå, maøu traéng, theå tích moãi beå 3,5m3.  Khu 3: 10 beå maøu xanh laù caây ñaäm, theå tích moãi beå 2m3. 4.1.2.5 Heä thoáng beå aáp Artemia Laøm baèng vaät lieäu composite, maøu xaùm traéng, hình troøn ñaùy hình choùp noùn cuït. Moãi beå coù theå tích 100 lít, coù theå aáp toái ña 400g tröùng Artemia. 4.1.2.6 Beå toâm tröùng cho ñeû Beå Composite, 2m3, maøu xanh laù caây ñaäm. Thöôøng söû duïng 2 beå, moät beå chöùa toâm ñeû vaø moät beå chöùa toâm ñaõ ñeû xong. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 27 - 4.1.2.7 Heä thoáng ñieän Traïi söû duïng heä thoáng ñieän löôùi quoác gia. Ngoaøi ra coøn coù maùy phaùt ñieän döï phoøng. 4.1.2.8 Heä thoáng thoåi khí Coù hai maùy coâng suaát 1,5 CV chaïy lieân tuïc, moãi maùy thoåi ñöôïc 100 oáng suïc khí, cung caáp Oxy cho heä thoáng. Hai maùy döï phoøng. Heä thoáng oáng daãn khí ñöôïc boá trí hoaøn thieän, cung caáp ñeán töøng beå öông. Moãi beå öông 3,5m3 vaø 5m3 coù 9 oáng suïc khí, beå 2m3 coù 5 oáng suïc khí. 4.1.3 Nhaân löïc Traïi coù 9 ngöôøi tröïc tieáp tham gia vaøo vieäc saûn xuaát gioáng caùc loaøi thuûy saûn, trong ñoù coù 3 kyõ sö. Veà phaân coâng saûn xuaát, chia laøm ba toå vôùi moãi kyõ sö laøm toå tröôûng, chòu traùch nhieäm tröïc tieáp ñoái vôùi caùc beå do mình quaûn lyù. Trong ñôït saûn xuaát naøy, toå 1 phuï traùch caùc beå khu 1 vaø caùc beå 1 – 5 khu 2, toå 2 phuï traùch caùc beå 6 – 16 khu 2, vaø toå 3 phuï traùch caùc beå khu 3. Vieäc phaân coâng naøy chæ coù tính töông ñoái, qua moãi ñôït öông coù theå thay ñoåi. Hình 4.8 Beå loïc cô hoïc Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 28 - (a) (b) Hình 4.9 Maùy thoåi khí (a) vaø maùy phaùt ñieän (b) Hình 4.10 Beå chöùa toâm tröùng Hình 4.11 Caùc beå aáp tröùng Artemia Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 29 - 4.2 Quy Trình Kyõ Thuaät Saûn Xuaát Gioáng 4.2.1 Veä sinh beå, duïng cuï tröôùc khi tieán haønh boá trí saûn xuaát Caùc beå ñöôïc khöû truøng giöõa hai chu kyø öông. Khoâng thöïc hieän ñieàu naøy thöôøng daãn ñeán söï phaùt trieån roä cuûa caùc vi sinh vaät nhö Zoothamnium, Epistylis, thuûy töùc, … Söï khöû truøng khoâng tieâu dieät heát caùc vi sinh vaät naøy nhöng kieàm cheá söï phaùt trieån cuûa chuùng moät caùch coù hieäu quaû (M. B. New vaø S. Singholka, 1985; trích bôûi Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002). Coâng vieäc veä sinh beå vaø duïng cuï tröôùc khi tieán haønh boá trí saûn xuaát nhö sau: 4.2.1.1 Veä sinh beå loïc Laáy heát caùt ñaù trong beå loïc ra. Ngaâm trong Chlorine 1 ngaøy. Xaû heát nöôùc Chlorine, röûa saïch caùt ñaù nhieàu laàn. Röûa beân trong beå loïc. Cho caùt, ñaù vaøo laïi beå loïc. 4.2.1.2 Veä sinh beå chöùa Duøng Chlorine 100ppm phun ñeàu khaép beân trong beå, thaønh beå. Ñeå yeân 12 giôø, sau ñoù duøng cöôùc coï röûa saïch beå. 4.2.1.3 Veä sinh beå öông Ngay sau khi thu hoaïch toâm cuûa ñôït tröôùc phaûi coï röûa ngay beå. Duøng cöôùc chaø saïch caën ñaùy beå. Hai ngaøy tröôùc khi boá trí ñôït môùi, thu doïn oáng suïc khí, giaù theå ra khoûi beå öông. Phun Chlorine 100ppm khaép beå, caû beân ngoaøi vaø döôùi ñaùy beå. Ñeå yeân 12 giôø, sau ñoù duøng cöôùc vaø xaø phoøng coï röûa beå. Taït formol thöông maïi khaép beå ñeå saùt truøng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 30 - 4.2.1.4 Veä sinh duïng cuï Söû duïng beå 2m3, pha Chlorine 100ppm, ngaâm taát caû caùc daây suïc khí, giaù theå, oáng siphon, oáng thay nöôùc, tuùi loïc,…. 4.2.1.5 Veä sinh traïi Pha Chlorine 100ppm, phun ñeàu khaép neàn traïi, vaùch ngoaøi caùc beå, vaùch traïi. Hình 4.12 Veä sinh beå loïc Hình 4.13 Veä sinh beå öông Hình 4.14 Veä sinh duïng cuï Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 31 - 4.2.2 Chuaån bò toâm tröùng 4.2.2.1 Nguoàn toâm Ñöôïc thu mua töø caùc ao nuoâi cuûa noâng daân. 4.2.2.2 Tính toaùn löôïng toâm tröùng caàn cho saûn xuaát Ñeå tính toaùn löôïng toâm tröùng caàn cho saûn xuaát ta caàn phaûi bieát: soá löôïng haäu aáu truøng caàn thu hoaïch laø bao nhieâu, söùc sinh saûn töông ñoái cuûa toâm tröùng, tyû leä soáng cuûa aáu truøng qua quaù trình nuoâi. Tyû leä soáng 20% ñöôïc duøng laøm caên cöù tính toaùn. Veà söùc sinh saûn cuûa toâm tröùng. Theo Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002 söùc sinh saûn töông ñoái trung bình töø 700 – 1000 tröùng/gam toâm meï thaønh thuïc. Theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003 laø 500 – 600 tröùng/gam, ñoái vôùi toâm nuoâi trong ao hoà 300 – 600 tröùng/gam. Theo Phaïm Vaên Tình, 2001 thì toâm meï sau khi ñöa veà traïi 1kg cho ñeû ñöôïc 400.000 – 500.000 aáu truøng. Hao huït laø do quaù trình keùo löôùi, löïa choïn, vaän chuyeån tröùng bò rôùt ra ngoaøi. Theo kinh nghieäm caùc kyõ thuaät vieân cuûa traïi thì 1kg toâm tröùng cho ñöôïc 300.000 – 500.000 aáu truøng tuøy côõ toâm 30 – 50 gam/con. 4.2.2.3 Caùch choïn toâm tröùng  Ngoaïi hình: Toâm khoûe maïnh, maøu saéc töôi saùng, ñaày ñuû phuï boä, khoâng bò thöông tích, khoâng coù daáu hieäu beänh (ñoám ñen, ñoám naâu, ñoùng rong)… Coù troïng löôïng lôùn hôn 30g.  Maøu saéc tröùng: Tröùng maøu xaùm ñen, khoái tröùng khoâng rôøi raïc hay rôi rôùt. Thaáy ñieåm maét treân tröùng roõ raøng. Choïn ñuû soá löôïng toâm tröùng coù maøu saéc töông töï nhau ñeå cho nôû ñoàng loaït. Tuøy theo nhu caàu veà thôøi gian saûn xuaát, coù theå choïn toâm caùi mang tröùng maøu naâu xaùm (aáu truøng seõ nôû ngay ngaøy hoâm sau) hoaëc toâm caùi mang tröùng vaøng cam (aáu truøng nôû sau vaøi ngaøy). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 32 - 4.2.2.4 Xöû lyù veä sinh toâm tröùng Toâm tröùng vaän chuyeån veà traïi ñöôïc chöùa trong caùc thuøng xoáp coù suïc khí. Khi veà traïi kieåm tra laïi, nhöõng toâm naøo tröùng bò hö, rôi vaõi, buoàng aáp tröùng khoâng coøn ñaày nöõa thì caàn phaûi loaïi boû. Tröôùc khi cho vaøo beå ñeû, toâm tröùng ñöôïc xöû lyù baèng formol noàng ñoä 20 – 25ppm trong 30 phuùt ñeå dieät caùc loaïi naám, maàm beänh. Sau ñoù toâm tröùng seõ ñöôïc boá trí vaøo beå, möùc nöôùc trong beå saâu khoaûng 30 – 40cm, suïc khí. Haèng ngaøy cho aên, theo doõi. Thöùc aên söû duïng laø thöùc aên vieân. Neáu cho aên khoâng ñuû, toâm tröùng seõ deã taán coâng nhau. Buoåi saùng thu vôùt aáu truøng boá trí vaøo beå, nhöõng toâm naøo ñaõ heát tröùng thì ñöôïc cho vaøo beå khaùc. Buoåi chieàu thaùo caïn khoaûng 70% nöôùc nhaèm xaû boû heát tröùng hö cuõng nhö aáu truøng khoâng ñöôïc boá trí; thay nöôùc môùi. Ñieàu naøy giuùp cho nhöõng aáu truøng ñöôïc boá trí cuøng ngaøy, cuøng beå öông ñöôïc ñoàng ñeàu nhau hôn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 33 - Hình 4.15 Vaän chuyeån toâm tröùng veà traïi Hình 4.16 Toâm tröùng (a) (b) Hình 4.17 Toâm tröùng khoâng toát (a) vaø toâm tröùng toát (b). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 34 - 4.2.3 Chuaån bò nöôùc öông aáu truøng 4.2.3.1 Nguoàn nöôùc Nöôùc ngoït: söû duïng nöôùc soâng. Sau khi bôm leân beå chöùa (5, 6, 7, 8 khu 3), seõ ñöôïc xöû lyù baèng caùch: cho KMnO4 lieàu löôïng 1g/m 3 (1ppm), ñeå yeân trong 12 giôø; sau ñoù cho Chlorine lieàu löôïng 50g/m3 (50ppm), suïc khí maïnh 12 giôø, taét suïc khí ñeå laéng 12 giôø. Nöôùc maën: söû duïng nöôùc oùt coù ñoä maën 90 – 120‰, mua töø Soùc Traêng, Baïc Lieâu. Ñöôïc chöùa trong hai beå 36m3 ôû khu 3. 4.2.3.2 Chuaån bò nöôùc saûn xuaát Ngaøy thöù nhaát: Bôm nöôùc ngoït vaø nöôùc maën töø caùc beå chöùa vaøo beå xöû lyù (1, 2, 3, 4 khu 3) ñeå coù nöôùc 12‰. Suïc khí maïnh lieân tuïc 24 giôø. Taét suïc khí – ñeå laéng 24 giôø. Ngaøy thöù 3: Cho nöôùc chaûy qua beå loïc tröôùc khi cho vaøo caùc beå chöùa. Suïc khí maïnh trong thôøi gian bôm. Trung hoøa Chlorine dö baèng Sodium thiosulphate (Na2S2O3.5H2O) vôùi löôïng vöøa ñuû. Cho vaøo moãi beå 10g/m3 (10ppm) EDTA (ethylene diaminotetra acetic acid), ñeå laéng kim loaïi naëng nhaèm naâng cao chaát löôïng nöôùc. Caáp nöôùc vaøo caùc beå öông, ñaàu oáng caáp coù bòt tuùi loïc 0,5µm. 4.2.4 Thu vaø boá trí aáu truøng Chuaån bò saün 3 thau  Moät thau 5 lít ñeå chöùa aáu truøng thu töø beå ra.  1 thau nhoû chöùa formol thöông maïi 200ppm.  1 thau chöùa nöôùc laáy töø beå öông. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 35 - Taét suïc khí beå toâm tröùng 15 – 20 phuùt. Duøng vôït vôùt aáu truøng. AÁu truøng sau khi thu töø beå ñöôïc cho vaøo thau 5 lít. Khuaáy troøn nöôùc vaø ñeå yeân cho rong reâu do toâm tröùng thaûi ra, aáu truøng yeáu chìm laéng, gom vaøo giöõa thau. Siphon huùt heát ra ngoaøi. Duøng vôït choïn vôùt aáu truøng khoûe, laø nhöõng aáu truøng coù ñaëc ñieåm sau:  Höôùng quang maïnh vaø taäp trung nôi chieáu saùng.  AÁu truøng coù kích côõ lôùn.  Maøu saéc trong saùng  Hoaït ñoäng tích cöïc. Duøng coác ñong 10ml ñeå ñònh löôïng aáu truøng, moãi coác chöùa khoaûng 50.000 – 55.000 aáu truøng tuøy aáu truøng lôùn hay nhoû, ñong vöøa ñaày hoaëc vun. Cho aáu truøng trong coác vaøo vôït khaùc. Ngaâm trong thau coù formol thöông maïi noàng ñoä 200ppm trong 30 giaây ñeå ngaên chaën maàm beänh coù theå laây töø toâm tröùng sang. Sau ñoù cho vaøo thau ñöïng nöôùc laáy töø beå öông ñeå boá trí vaøo beå öông ñaõ chuaån bò saün. Beå 2m3 boá trí 2 coác, beå 3,5m3 boá trí 3 coác, beå 5m3 khoái boá trí 5 coác. Sau khi thaû trong 10 giôø ñaàu do söùc caêng maët nöôùc neân aáu truøng thöôøng bò dính treân maët nöôùc. Do vaäy phaûi thöôøng xuyeân quan saùt vaø duøng ly taùt nheï maët nöôùc cho aáu truøng xuoáng, traùnh ôû maët nöôùc quaù laâu. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 36 - Hình 4.18 Caáp nöôùc ñaõ xöû lyù vaøo beå chöùa Hình 4.19 Caáp nöôùc vaøo beå öông Hình 4.20 AÁu truøng trong beå öông Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 37 - 4.2.5 Chaêm soùc vaø cho aên Hai loaïi thöùc aên chính traïi söû duïng laø Nauplius Artemia vaø thöùc aên cheá bieán. 4.2.5.1 Cho aáu truøng aên Nauplius Artemia Artemia traïi duøng cho aáu truøng laø loaïi Artemia Vónh Chaâu. Moät soá chæ tieâu chaát löôïng cuûa loaïi Artemia naøy:  Soá löôïng tröùng: 340.000 tröùng/g (±5%).  Tyû leä nôû: 80%.  Soá aáu truøng: 260.000 N/g (±5%).  Kích thöôùc tröùng: 230 – 235µm. a/ Phöông phaùp aáp tröùng Artemia Caân löôïng tröùng Artemia caàn aáp. Ngaâm tröùng khoaûng 45 – 60 phuùt trong nöôùc ngoït. Cho vaøo Chlorine 100ppm ngaâm tieáp khoaûng 15 – 20 phuùt. Sau ñoù thu tröùng vaøo vôït, röûa kyõ baèng nöôùc saïch. Coù theå trung hoøa Chlorine dö baèng Sodium thiosulphate. Cho tröùng vaøo beå aáp ñaõ chuaån bò saün nöôùc coù ñoä maën thích hôïp. Suïc khí maïnh. Maät ñoä aáp 2 – 5 gam tröùng/lít nöôùc aáp Sau 16 – 24 coù theå thu Nauplius Artemia baèng vôït coù maét löôùi mòn. Tröôùc khi cho aên xöû lyù khöû truøng baèng formol thöông maïi 50ppm trong 10 phuùt. Röûa saïch vaø cho vaøo xoâ chöùa cho aáu truøng toâm aên. b/ Cheá ñoä cho aên Ngaøy ñaàu tieân sau khi boá trí khoâng caàn cho aáu truøng aên vì chuùng vaãn coøn söû duïng nguoàn dinh döôõng töø noaõn hoaøng. Tuy nhieân, chieàu hoâm ñoù phaûi aáp tröùng Artemia ñeå cho aên ngaøy hoâm sau. Töø ngaøy thöù hai baét ñaàu cho aên Nauplius Artemia. Moãi ngaøy cho aên 3 laàn saùng, tröa vaø chieàu. Tính toaùn phaân boá ñeàu trong ngaøy, baûo ñaûm aáu truøng vaãn ñuû thöùc aên vaøo ban ñeâm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 38 - Löôïng tröùng Artemia caàn aáp nhö sau:  Ngaøy thöù 2 vaø 3: aáp 2 g/m3 cho moãi laàn aên.  Ngaøy thöù 4 vaø 5: aáp 3 g/m3.  Ngaøy thöù 6 vaø 7: aáp 5 g/m3.  Ngaøy thöù 8 vaø 9: aáp 7 g/m3.  Ngaøy thöù 10: aáp 10 g/m3. Tuy nhieân, tuøy theo vieäc theo doõi beå öông maø coù theå ñieàu chænh cho thích hôïp. Töø ngaøy thöù 11 do baét ñaàu cho aên thöùc aên cheá bieán neân giaûm löôïng Artemia xuoáng. AÁp 10 g/m3 nhöng söû duïng cho aên caû ngaøy. Haèng ngaøy kieåm tra söï baét moài baèng caùch duøng ly trong xem Artemia coøn hay heát maø ñieàu chænh löôïng Artemia cho vöøa ñuû. Khi cho aên chuù yù vôùt voû do aáu truøng loät vaø voû Artemia. 4.2.5.2 Cho aáu truøng aên thöùc aên cheá bieán a/ Chuaån bò thöùc aên cheá bieán  Moät loøng ñoû tröùng gaø  Söõa boät giaøu Calcium (Nutifood, Anlene): 10g.  Daàu möïc 3%.  Lecithin 1,5%. Nguyeân lieäu ñöôïc ñöa vaøo maùy xay sinh toá troän ñeàu, sau ñoù cho vaøo khay chöng caùch thuûy. Sau khi chín, chaø xaùt qua saøng ñeå taïo vieân thöùc aên. Tröõ trong tuû laïnh cho aên daàn trong ngaøy. b/ Cheá ñoä cho aên Theo kinh nghieäm cuûa caùc kyõ thuaät vieân traïi, baét ñaàu cho aên thöùc aên cheá bieán töø ngaøy thöù 10, vôùi kích côõ haït thöùc aên laø khoaûng 700µm, sau ñoù coù theå taäp cho aáu truøng aên vôùi kích thöôùc lôùn 1000µm. Ñieàu naøy khaùc vôùi Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003 kích côõ thöùc aên cho caùc giai ñoaïn aáu truøng nhö sau:  giai ñoaïn 4 – 5 côõ thöùc aên 300 – 400µm.  giai ñoaïn 6 – 8 côõ thöùc aên 500 – 600µm.  giai ñoaïn 9 – 10 côõ thöùc aên 700 – 1000µm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 39 - Theo ñoù thì coù theå cho aáu truøng aên thöùc aên cheá bieán töø vaøo ngaøy thöù 3 sau khi boá trí. Nguyeân nhaân laø do khi cho aên thöùc aên cheá bieán, moâi tröôøng nöôùc seõ xaáu ñi neáu khoâng quaûn lyù toát, beänh deã xuaát hieän. Neáu cho aên sôùm thì phaûi veä sinh, thay nöôùc sôùm, maët khaùc luùc ñoù aáu truøng coøn nhoû, söï maãn caûm vôùi söï thay ñoåi moâi tröôøng cuõng lôùn. c/ Caùch cho aáu truøng aên Cho aên vaøo ban ngaøy, cho aên 3 – 4 laàn/ngaøy. Khi cho aên ngöng suïc khí ñeå aáu truøng taäp trung leân maët roài raûi thöùc aên töø töø xung quanh beå nôi aáu truøng taäp trung, traùnh cho aên quaù nhanh nhaèm ñaûm baûo aáu truøng baét ñöôïc thöùc aên, thöùc aên khoâng bò chìm xuoáng ñaùy beå, gaây laõng phí vaø baån nöôùc. Sau khi aáu truøng baét thöùc aên ñeàu vaø no thì ngöøng cho aên. Khaû naêng baét moài cuûa aáu truøng tuøy thuoäc lôùn vaøo giai ñoaïn cuûa aáu truøng, tình traïng söùc khoûe, thôøi tieát vaø thôøi ñieåm cho aên trong ngaøy. Sau khi aáu truøng aên heát thöùc aên thì suïc khí trôû laïi, neáu suïc khí maïnh trong khi aáu truøng vaãn coøn ñang giöõ thöùc aên thì thöùc aên coù theå rôi khoûi aáu truøng. Thôøi gian cho aên khoâng quaù laâu, aáu truøng seõ bò thieáu Oxy, thöôøng khoaûng 15 – 30 phuùt cho moãi daõy beå. Coù theå toùm taét caùc böôùc cho aáu truøng aên thöùc aên cheá bieán nhö sau:  Cho thöùc aên ñaõ eùp thaønh haït vaøo keo.  Cho nöôùc vaøo nheï nhaøng vaø chaét nöôùc ra.  Laëp laïi khoaûng ba laàn.  Cho nöôùc vaøo ngaäp thöùc aên.  Taét suïc khí beå öông vaø ñôïi aáu truøng leân maët nöôùc.  Duøng oáng huùt, huùt thöùc aên raûi ñeàu xung quanh beå.  Cho aáu truøng caùc beå khaùc aên.  Trôû laïi cho aáu truøng beå ban ñaàu aên.  Laëp laïi vaøi laàn cho ñeán khi aáu truøng no thì ngöøng cho aên.  Khi aáu truøng aên heát thöùc aên thì môû suïc khí laïi. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 40 - Hình 4.21 AÁp tröùng Artemia Hình 4.22 Chuaån bò thu tröùng Artemia Hình 4.23 Truøng chæ Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 41 - 4.2.6 Quaûn lyù moâi tröôøng nöôùc öông nuoâi 4.2.6.1 Ñoä saâu möùc nöôùc öông Khi boá trí aáu truøng vaøo beå öông, möïc nöôùc trong beå khoaûng ½ möùc nöôùc caàn öông sau naøy (0,4 – 0,6m tuøy beå). Sau 3 ngaøy baét ñaàu caáp theâm nöôùc, moãi ngaøy khoaûng 10cm. Giai ñoaïn naøy chæ caáp theâm nöôùc khoâng caàn thay nöôùc. Sau 5 ngaøy möïc nöôùc ñaït ñeán möùc toái ña. Chieàu cao coät nöôùc khoaûng 0,7 – 0,9m. Töø ngaøy naøy baét ñaàu siphon vaø veä sinh thaønh beå, chuù yù veä sinh kyõ ôû meùp nöôùc. Luùc siphon phaûi taét suïc khí. 4.2.6.2 Cheá ñoä thay nöôùc Khi ñaõ cho aên thöùc aên cheá bieán, moâi tröôøng nöôùc trôû neân xaáu ñi. Vì vaäy keå töø luùc naøy, haèng ngaøy ngoaøi siphon, veä sinh thaønh beå, lau chuøi caùc oáng daãn khí, haèng ngaøy phaûi tieán haønh thay nöôùc cho beå. Nöôùc caáp vaøo phaûi ñöôïc xöû lyù kyõ, thaät saïch, kieåm tra ñoä maën, dö löôïng Chlorine. Tuøy theo tình traïng söùc khoûe cuûa aáu truøng vaø chaát löôïng nöôùc cuûa beå öông maø löôïng nöôùc thay coù theå thay ñoåi töø 30% – 50%, khi nöôùc quaù xaáu coù theå thay ñeán 70%. Nöôùc trong beå öông ñöôïc ruùt ra theo oáng daãn coù tuùi löôùi bòt laïi moät ñaàu ñeå ngaên cho aáu truøng khoâng theo nöôùc ñi ra ngoaøi. Khi caáp nöôùc môùi vaøo beå öông phaûi qua tuùi loïc 0,5µm vôùi löu toác nöôùc thaät chaäm ñeå traùnh hieän töôïng aáu truøng bò soác. Ngoaøi ra beänh cuõng baét ñaàu xuaát hieän, do ñoù khi siphon caàn thu maãu toâm cheát theo doõi, kieåm tra phaùt hieän beänh ñeå coù bieän phaùp phoøng vaø trò beänh hieäu quaû. Vieäc siphon, thay nöôùc, veä sinh beå neân tieán haønh vaøo buoåi chieàu, tröôùc khi cho aáu truøng aên thöùc aên cheá bieán vaø Artemia. Sau khi siphon, thay nöôùc ngaâm caùc duïng cuï trong nöôùc coù pha BKC 80% noàng ñoä laø 4ppm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 42 - Nhöõng daáu hieäu nhaän bieát nöôùc khoâng toát:  Nöôùc coù maøu traéng ñuïc.  Nöôùc coù maøu quaù ñaäm (quaù xanh hay quaù naâu).  Nöôùc coù nhieàu boït treân maët. Meùp nöôùc dô.  Nöôùc ñaëc, saùnh laïi.  AÁu truøng lôø ñôø, phaûn öùng chaäm hay khoâng phaûn öùng vôùi tieáng ñoäng, chaäm baét moài. 4.2.6.3 Moâi tröôøng nöôùc öông Döïa theo caùc taùc giaû M. B. New vaø S. Singholka (1985) khi öông aáu truøng theo quy trình nöôùc trong hôû, chuùng toâi theo doõi hai chæ tieâu laø ñoä maën vaø nhieät ñoä nöôùc laø chính. Tuy nhieân, vieäc kieåm tra dö löôïng Chlorine cuõng raát quan troïng. Thöïc teá khi boá trí aáu truøng vaøo beå 15 khu 2 do dö löôïng Chlorine neân aáu truøng ñaõ cheát sau khi boá trí, phaûi veä sinh beå vaø boá trí laïi. Kieåm tra dö löôïng baèng test Chlorine. Ñoä maën duy trì 12 ‰ ± 2. Theo doõi ñoä maën baèng khuùc xaï keá. Nhieät ñoä ñöôïc ño 2 laàn trong ngaøy, saùng 7h – 8h, chieàu 13h – 14h. Trong quaù trình öông bieán ñoäng nhieät ñoä ñöôïc bieåu hieän ôû ñoà thò sau: Ñoà thò 4.1: Bieán ñoäng nhieät ñoä trong quaù trình öông 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 2/5/05 5/5/05 8/5/05 11/5/05 14/5/05 17/5/05 20/5/05 23/5/05 26/5/05 29/5/05 Ngaøy theo doõi N h ie ät ñ o ä Nhieät ñoä Saùng Nhieät ñoä Chieàu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 43 - Qua ñoà thò treân ta thaáy raèng: Trong suoát quaù trình öông, nhieät ñoä thaáp nhaát laø 280C vaøo buoåi saùng, 290C vaøo buoåi chieàu. Cao nhaát laø 30,50C vaøo buoåi saùng, 32,50C vaøo buoåi chieàu. Bieán ñoäng nhieät ñoä trong ngaøy trung bình 1,080C, cao nhaát laø 20C. Baûy ngaøy ñaàu sau khi thaû, moâi tröôøng nöôùc coù nhieät ñoä cao nhaát, bieán ñoäng nhieät ñoä trong ngaøy lôùn. Coù theå hieåu laø do luùc naøy möïc nöôùc trong beå thaáp, nhieät ñoä moâi tröôøng luùc naøy cao do laø cao ñieåm cuûa ñôït naéng noùng. Ngaøy 11/5 nhieät ñoä thaáp nhaát do baét ñaàu caáp nöôùc vaøo beå tôùi möùc toái ña, thôøi tieát cuõng baét ñaàu vaøo muøa möa. Töø ngaøy naøy cho ñeán heát quaù trình öông, nhieät ñoä nhìn chung laø oån ñònh vaø naèm trong khoaûng nhieät ñoä thích nghi. Töø 29,5 – 30,50C vaøo buoåi chieàu, 29 – 300C vaøo buoåi saùng, bieán ñoäng nhieät ñoä trong ngaøy khoâng lôùn. Töø keát quaû theo doõi ta thaáy vôùi thieát keá traïi nhö ñaõ trình baøy ñaõ ñem laïi keát quaû toát cho vieäc oån ñònh nhieät ñoä; duø chu kyø öông naøy naèm trong giai ñoaïn chuyeån muøa töø naéng sang möa, nhieät ñoä ngoaøi trôøi bieán ñoäng lôùn, nhöng nhieät ñoä nöôùc öông vaãn ñöôïc duy trì töông ñoái oån ñònh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 44 - Hình 4.24 Siphon beå öông Hình 4.25 Thay nöôùc beå öông Hình 4.26 Ngaâm röûa duïng cuï sau khi veä sinh beå Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 45 - 4.2.7 Söï ngoït hoùa vaø chaêm soùc haäu aáu truøng Khi trong beå coù söï xuaát hieän cuûa haäu aáu truøng (khoaûng 50%), thì caàn ñaët nhieàu giaù theå ñeå taêng dieän tích baùm cho toâm, haïn cheá aên nhau. Giaù theå traïi söû duïng laø nhöõng taám löôùi maøu ñen. Ñaëc ñieåm ñeå nhaän ra haäu aáu truøng laø khoâng coøn bôi ngöûa vaø giaät luøi maø bôi tôùi phía tröôùc. Khi treân 70% aáu truøng ñaõ bieán thaùi, khoaûng 5 – 7 ngaøy sau khi xuaát hieän haäu aáu truøng ñaàu tieân thì coù theå tieán haønh ngoït hoùa beå öông. Duø haäu aáu truøng coù theå chòu ñöïng toát vôùi söï ngoït hoùa, nhöng khoâng neân gaây soác maø phaûi ngoït hoùa töø töø trong thôøi gian ít nhaát 3 ngaøy, moãi ngaøy haï ñoä maën khoâng quaù 4‰ (theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003). ÔÛ traïi tieán haønh haï moãi ngaøy khoâng quaù 3‰, thôøi gian ngoït hoùa do ñoù ít nhaát laø 4 ngaøy, coù theå keùo daøi hôn tuøy thôøi ñieåm caàn thu hoaïch toâm post. Khi coù haäu aáu truøng xuaát hieän nhieàu traïi cho aên theâm moät laàn aên vaøo buoåi toái, luùc 21 giôø. Sau khi ñaõ ngoït hoùa, coù theå cho aên boå sung theâm truøng chæ, caàn phaûi theo doõi cho aên ñaày ñuû ñeå traùnh hieän töôïng aên nhau, giaûm hao huït. 4.2.8 Thu hoaïch haäu aáu truøng M.B. New vaø S. Singholka, (1985) taùch caùc aáu truøng chöa bieán thaùi kòp sang caùc beå khaùc sau khi tieán haønh ngoït hoùa. Nhöng do ñieàu kieän traïi khi boá trí thì khoâng coøn beå dö neân khoâng thöïc hieän vieäc naøy. Nhöõng aáu truøng chöa bieán thaùi kòp sau khi ngoït hoùa seõ cheát. Ñaây cuõng laø moät nguyeân nhaân laøm giaûm tyû leä soáng khi thu hoaïch. Thu hoaïch haäu aáu truøng baèng caùch haï möïc nöôùc beå öông xuoáng khoaûng 25 – 30cm, duøng vôït vôùt aáu truøng cho vaøo thau 5 lít. Caân, ñeám ñeå ñònh löôïng maãu, laøm cô sôû ñeå tính toaùn ra ñöôïc löôïng toâm post thu ñöôïc laø bao nhieâu, töø ñoù tính ra tyû leä soáng. Caùch xaùc ñònh löôïng toâm post nhö sau:  Caân moät maãu toâm post, ñeám xaùc ñònh soá löôïng con. Töø ñoù tính ñöôïc soá toâm treân moät kg (côõ toâm).  Tính xem caàn bao nhieâu gam ñeå ñöôïc 3000 con. Ñoùng 3000 con/bao. Ñeám soá bao ta seõ coù ñöôïc soá toâm post thu ñöôïc. Tuøy theo caûm quan coù theå choïn nhieàu beå ñeå tính vaøo cuøng moät côõ toâm. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 46 - Hình 4.27 Boá trí giaù theå trong beå öông Hình 4.28 Caáp nöôùc ngoït cho beå öông Hình 4.29 Thu hoaïch haäu aáu truøng Hình 4.30 Caân maãu ñònh löôïng haäu aáu truøng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 47 - 4.3 Keát quaû saûn xuaát 4.3.1 Soá toâm tröùng söû duïng Ñôït 1: 22kg toâm tröùng, côõ toâm 40 – 50 g/con (giaù toâm laø 250.000 ñoàng/kg). Boá trí aáu truøng cho caùc beå khu 1 vaø khu 2. Baét ñaàu boá trí vaøo ngaøy 28/4. Ñôït 2: 8kg toâm tröùng, côõ toâm 25 – 30 g/con (giaù toâm laø 200.000 ñoàng/kg). Boá trí cho caùc beå khu 3. Baét ñaàu boá trí vaøo ngaøy 8/5. 4.3.2 Keát quaû öông aáu truøng Keát quaû saûn xuaát cuûa caùc ñôït naøy ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 4.1: Soá lieäu thu ñöôïc cuûa quy trình Soá thöù töï Maät ñoä (con/l) Soá löôïng aáu truøng boá trí Côõ toâm post (con/kg) Soá toâm post Ngaøy boá trí Ngaøy xuaát hieän post Ngaøy thu Tyû leä soáng Beå xanh 75 100000 39000 46800 17/5 46,8% 1 75 250000 62000 68200 20/5 27,28% 2 75 250000 42000 59000 28/4 20/5 23,6% 3 75 250000 63000 66150 29/4 20/5 4/6 26,46% Khu 1 4, 5 75 500000 75000 150000 1/5 20/5 5/6 30% 23/5 1, 2 75 500000 66000 93160 10/6 18,63% 3 75 250000 80000 33000 1/5 23/5 10/6 13,2% 4 75 250000 63000 21/5 25,2% 5 75 250000 75000 60000 30/4 21/5 9/6 24% 6, 10, 11 750000 79000 1/5;2/5 23/5 7, 8, 9 750000 79600 1/5 23/5 5/6 12 75 250000 341000 2/5 24/5 9/6 19,48% 13, 14 75 500000 77000 84000 2/5;3/5 26/5 10/6 16,8% Khu 2 15, 16 60 400000 46000 65780 4/5 27/5 15/6 16,44% 1, 2, 3 75 300000 70000 108000 8/5 25/5 6/6 36% 4, 7, 8, 9 75 400000 66000 171000 9,10/5 25/5 10/6 42,75% 6 75 100000 39780 9/5 27/5 39,78% Khu 3 5, 10 75 200000 51200 82620 9,10/5 29/5 15/6 41,31% Toång löôïng toâm post thu ñöôïc khoaûng 1,5 trieäu. Tyû leä soáng trung bình 27,98%. Côõ toâm trung bình 69.500 con/kg. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 48 - Töø keát quaû trình baøy ôû treân cho chuùng ta thaáy raèng 4.3.2.1 Maät ñoä öông Beå xanh chuùng toâi boá trí 2 coác, beå traéng theå tích 3,5m3 boá trí 3 coác vaø beå traéng 5m3 boá trí 5 coác, moãi coác xem nhö chöùa 50000 aáu truøng. Maät ñoä öông laø 75 con/lít ÔÛ beå 15, 16 khu 2, boá trí moãi beå chæ 200.000 aáu truøng (4 coác) do khoâng coøn ñuû aáu truøng ñeå boá trí theo soá löôïng nhö caùc beå tröôùc ñoù. Maät ñoä öông laø 60 con/lít Theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv, 2003 maät ñoä öông laø 100 – 150 con/lít. Theo Phaïm Vaên Tình, 2001 vôùi traïi môùi hoaït ñoäng nuoâi töø 70 – 80 aáu truøng/lít; traïi vôùi coâng nhaân coù kinh nghieäm nuoâi töø 100 – 120 aáu truøng/lít. Do ñoù vôùi maät ñoä boá trí aáu truøng nhìn chung laø 75 con/lít laø hôi thaáp so vôùi trình ñoä kyõ thuaät cuõng nhö kinh nghieäm cuûa caùc kyõ thuaät vieân. 4.3.2.2 Thôøi gian öông ñeán khi coù söï xuaát hieän cuûa haäu aáu truøng Thöïc teá theo doõi chuùng toâi ghi nhaän ñöôïc, caùc beå maøu xanh laù caây ñaäm coù thôøi gian xuaát hieän haäu aáu truøng nhanh hôn caùc beå traéng, 17 – 19 ngaøy so vôùi 23 – 25 ngaøy. Thôøi gian öông ñeán khi coù nhöõng haäu aáu truøng ñaàu tieân theo M.B. New vaø S. Singholka, 1985 laø khoaûng 16 – 18 ngaøy, trong ñieàu kieän ñaøn aáu truøng khoûe maïnh, cho aên toát vaø ñöôïc giöõ trong khoaûng nhieät ñoä toát 26 – 310C. Theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv (2003) laø 17 – 23 ngaøy Khoaûng thôøi gian khi treân 70% aáu truøng ñaõ bieán thaùi, coù theå tieán haønh ngoït hoùa laø töø ngaøy 24 – 29. Theo M.B. New vaø Singholka, 1985 thôøi ñieåm ngoït hoùa laø khi 90 – 95% aáu truøng ñaõ bieán thaùi, khoaûng 25 – 28 ngaøy. Do ñoù keát quaû cuûa traïi laø phuø hôïp vôùi nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû khaùc. 4.3.2.3 Côõ toâm post (con/kg) Caùc beå traéng, côõ toâm naèm trong khoaûng töø 60.000 – 80.000 con/kg. Caùc beå boá trí cuøng ngaøy vaø thu hoaïch cuøng ngaøy coù söï khaùc bieät khoâng lôùn. Trong khi caùc beå xanh cuøng thôøi ñieåm coù kích côõ lôùn hôn 39.000 – 66.000 con/kg. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 49 - Beå 2 khu 1, vaø beå 15, 16 khu 2 côõ toâm coù söï khaùc bieät so vôùi caùc beå traéng khaùc. Beå 15, 16 coù theå hieåu laø do thôøi gian öông daøi, khi thu hoaïch thì toâm ñaõ lôùn. Ñoái vôùi beå 2 khu 1 coù leõ do ñöôïc chaêm soùc toát hôn neân phaùt trieån hôn. Coù theå thaáy raèng khi thôøi gian öông keùo daøi thì löôïng toâm thu ñöôïc laïi giaûm. Nguyeân nhaân hao huït laø do aên nhau, theo kinh nghieäm cuûa caùc kyõ thuaät vieân traïi thì moãi ngaøy öông sau khi ñaõ ngoït hoùa hoaøn toaøn hao huït khoaûng 5% löôïng toâm. Do vaäy, thu hoaïch haäu aáu truøng ngay khi ngoït hoùa hoaøn toaøn laø toát nhaát, traùnh ñöôïc hao huït. 4.3.2.4 Tyû leä soáng  Khu 3 (caùc beå ñeàu coù maøu xanh laù caây ñaäm) coù tyû leä soáng cao vaø oån ñònh nhaát 36 – 42,75%.  Khu 1 tyû leä soáng töø 23,6 – 46,8%. Beå ñaït tyû leä soáng cao nhaát laø beå xanh 46, 8%. Vôùi cuøng ñieàu kieän öông gioáng nhau, cuøng ñöôïc söï chaêm soùc theo doõi cuûa moät toå.  Khu 2 (caùc beå maøu traéng) coù tyû leä soáng khoâng cao vaø bieán ñoäng tyû leä giöõa caùc beå cuõng lôùn 13,2 – 25,2%. Töø ñoù ta thaáy vieäc söû duïng caùc beå maøu xanh laù caây ñaäm ñeå öông cho keát quaû toát hôn. Theo Phaïm Vaên Tình (2001) maøu saéc sôn trong beå coù aûnh höôûng tôùi tyû leä soáng cuûa toâm. Do ñaëc tính loaøi, caùc beå nuoâi luoân phaûi coù aùnh saùng maët trôøi chieáu vaøo beå, nhaát laø thôøi gian töø 7 – 8 giôø aáu truøng môùi phaùt trieån toát. Khi söû duïng beå coù maøu traéng, aùnh saùng töø ñaùy beå phaûn chieáu ngöôïc laïi laøm xaùo troän taäp tính sinh lyù cuûa aáu truøng. AÁu truøng luoân bôi ngöûa hai nhó thaïch, hai beân mang tieáp nhaän aùnh saùng töø döôùi beå phaûn chieáu ngöôïc laïi, laøm roái loaïn phaûn xaï cuûa aáu truøng, aûnh höôûng tôùi söï taêng tröôûng vaø phaùt trieån. Caùc beå traéng coù ñöôøng kính maët thoaùng lôùn vaø chieàu cao khoaûng 0,8m thì cho keát quaû toát hôn (khu 1 cho keát quaû toát hôn khu 2). Maët thoaùng lôùn khi cho aên traùnh ñöôïc söï taäp trung quaù ñoâng cuûa aáu truøng vaøo moät ñôn vò dieän tích. Chieàu cao beå thaáp deã laøm veä sinh vaø theo doõi. Tuy nhieân, do caùc khu ñöôïc chaêm soùc bôûi caùc toå khaùc nhau, cheá ñoä chaêm soùc khaùc nhau, chæ qua moät laàn nuoâi thì chöa theå keát luaän chính xaùc ñöôïc, do vaäy ñeå keát luaän chính xaùc caàn phaûi theo doõi nhieàu ñôït. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 50 - Vôùi chæ tieâu laø phaûi ñaït trung bình 20% thì ñaõ ñôït saûn xuaát naøy ñaõ ñaït yeâu caàu. Tuy nhieân khi so vôùi caùc keát quaû 35 – 50% (Thaéng, 1990, trích bôûi Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002) hay 66 – 97% (Ong, 1983, trích bôûi Nguyeãn Thanh Phöông, 2003) thì keát quaû ñaït ñöôïc khieâm toán hôn. 4.3.2.5 Löôïng nöôùc söû duïng trong quaù trình öông Toång theå tích caùc beå cuûa traïi khoaûng 120m3. Toång theå tích nöôùc öông cuûa traïi laø xem nhö 80m3 (moãi beå chöùa löôïng nöôùc khoaûng 2/3 theå tích toái ña cuûa beå). Neáu xem löôïng nöôùc thay trung bình moãi beå laø 50% trong moät ngaøy. Vaäy löôïng nöôùc thay trung bình moãi ngaøy cuûa traïi laø 40m3. Chu kyø öông keùo daøi khoaûng 35 – 45 ngaøy, do ñoù löôïng nöôùc thay trong suoát quaù trình öông laø 1400m3 – 1800m3. Löôïng nöôùc oùt caàn laø 168m3 – 216m3. Traïi laïi ôû xa bieån phaûi mua nöôùc oùt ñeå söû duïng. Moãi khoái nöôùc oùt coù giaù laø 300.000 ñoàng. Chi phí cho vieäc thay nöôùc do vaäy raát lôùn khoaûng 50 – 65 trieäu ñoàng. Ñôït saûn xuaát naøy thu ñöôïc 1,5 trieäu toâm post, chi phí nöôùc oùt khoaûng 45 ñoàng/post. Giaù baùn toâm laø 100 ñoàng/con. Töø ñoù ta thaáy chi phí cho nöôùc oùt ñaõ chieám gaàn 50% giaù thaønh. Ñaây laø khoù khaên khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc cuûa traïi, cuõng laø khoù khaên chung cho nhöõng traïi saûn xuaát theo quy trình naøy maø vò trí naèm saâu trong noäi ñòa. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 51 - V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän Traïi coù nguoàn nhaân löïc coù kinh nghieäm vaø cô sôû vaät chaát hoaøn chænh ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa moät traïi gioáng. Vieäc söû duïng beå xanh 2m3 cho keát quaû saûn xuaát gioáng toát hôn caùc beå traéng. Tuy nhieân, do coù söï khaùc nhau veà söï chaêm soùc neân keát quaû naøy chæ laø ñeå tham khaûo. Vôùi thieát keá toát ñaõ giuùp traïi giöõ nhieät ñoä töông ñoái oån ñònh suoát quaù trình öông, thích hôïp cho söï phaùt trieån cuûa aáu truøng. Tyû leä soáng trung bình cuûa toaøn traïi ñaït yeâu caàu veà chæ tieâu, nhöng maät ñoä öông thaáp so vôùi caùc nghieân cöùu cuûa caùc taùc giaû khaùc. Khoù khaên lôùn cuûa traïi laø ôû saâu trong noäi ñòa, nguoàn nöôùc oùt phaûi mua ôû xa laøm taêng chi phí. Ñaây laø khoù khaên chung cuûa caùc traïi saûn xuaát gioáng theo qui trình naøy, löôïng nöôùc caàn thay laø raát lôùn. 5.2 Ñeà Nghò Taêng maät ñoä aáu truøng öông. Theo doõi söï aûnh höôûng cuûa maøu saéc beå öông ñeán vieäc phaùt trieån cuûa aáu truøng ñeå löïa choïn maøu saéc beå cho phuø hôïp. Neáu ñaàu tö traïi gioáng, saûn xuaát theo quy trình naøy, thì neân choïn vò trí gaàn bieån ñeå giaûm chi phí cho löôïng nöôùc thay. Ñoái vôùi traïi ôû saâu trong noäi ñòa, caàn tính toaùn söû duïng löôïng nöôùc cho hôïp lyù, tieát kieäm chi phí. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. - 52 - TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Trung Taâm Khuyeán Ngö Quoác Gia, Boä Thuûy Saûn, 2004. Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng vaø nuoâi toâm caøng xanh thöông phaåm. NXB Noâng Nghieäp, Haø Noäi. Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Caàn Thô; Trung Taâm Nghieân Cöùu Khoa Hoïc Noâng Nghieäp Quoác Teá Nhaät Baûn, 2003. Nguyeân lyù vaø kyõ thuaät saûn xuaát gioáng toâm caøng xanh (Macrobrachium rosenbergii). NXB Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. Khoa Thuûy Saûn, Tröôøng Ñaïi Hoïc Caàn Thô; Toå Chöùc Löông Thöïc Vaø Noâng Nghieäp Lieân Hieäp Quoác, 2003. Kyõ thuaät nuoâi toâm caøng xanh (Macraobrachium rosenbergii) treân ruoäng luùa. NXB Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. M.B. New vaø S. Singholka, 1985. Soå tay nuoâi toâm caøng xanh. (Dòch töø baûn tieáng Anh Freshwater prawn farming. A manual for the culture of Macrobrachium rosenbergii. FAO fish. Tech. Pap. (225) Rev 1:118p. Tröông Quan Tuù dòch, 1990. NXB Toång Hôïp Haäu Giang). Phaïm Vaên Tình, 2001. 46 caâu hoûi – ñaùp veà saûn xuaát gioáng vaø nuoâi toâm caøng xanh. NXB Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. Phaïm Vaên Tình, 2004. Kyõ thuaät nuoâi toâm caøng xanh. NXB Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. Nguyeãn Thò Thanh Thuûy, 2002. Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng toâm caøng xanh. NXB Noâng Nghieäp, Tp. Hoà Chí Minh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát qui trình sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo mô hình nước trong hở tại trại sản xuất giống Mỹ Thạnh Thành phố Long.pdf
Luận văn liên quan