Luận văn Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Phòng giao dịch Vạn Hạnh

LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, yêu cầu tất yếu cần phải có những nổ lực vượt bậc về mọi mặt với nhiều giải pháp mạnh hơn thì Việt Nam mới có thể theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt mà hàng hóa kinh doanh chính là tiền tệ và luôn phải đối mặt với rủi ro ở tất cả các nghiệp vụ của Ngân hàng, trong đó nghiệp vụ tín dụng – nguồn thu nhập cơ bản của ngân hàng – tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất và lại thường xuyên xảy ra, đặc biệt, rủi ro kinh doanh trong Ngân hàng lại là rủi ro hệ thống, sự suy yếu của một Ngân hàng có thể kéo theo sự sụp đổ của toàn ngành. Do đó, vấn đề phòng ngừa rủi ro được các Ngân hàng thương mại đặt lên hàng đầu. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro luôn được hoàn thiện để đáp ứng với sự chuyển biến của nền kinh tế, nhưng không vì thế mà rủi ro không xảy ra. Nếu những rủi ro từ yếu tố chủ quan của Ngân hàng có thể khắc phục, thì rủi ro do môi trường kinh doanh chưa tốt là điều mà Ngân hàng phải gánh chịu. Vấn đề đặt ra cho Ngân hàng là làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại của rủi ro từ những nguyên nhân khách quan. Do vậy, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)” làm đề tài nghiên cứu trong thời gian thực tập và cũng chọn là nội dung luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Vạn Hạnh, qui mô hoạt động và kết quả đạt được trong thời gian gần đây của Ngân hàng. Chương II: Trình bày Thực trạng hoạt động Tín dụng, tình hình nợ quá hạn hiện nay và thực tiễn xử lý nợ quá hạn tại ACB. Chương III: Đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động tại ACB. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) – PGD VẠN HẠNH 1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu. 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 1.1.1.1 Lịch sử hình thành: Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước và pháp lệnh về NHTM, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990 đã tạo dựng một khung pháp lý cho hoạt động NHTM tại Việt Nam. ACB là Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam đăng ký hoạt động tại Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. NHTM Cổ phần Á Châu tên giao dịch quốc tế là Asia Commercial Bank (gọi tắc là ACB) được thành lập theo giấy phép số 0032/NH-GD do Ngân hàng nhà nước cấp ngày 24/04/1993 quyết định thành lập số 533/QĐ-WB do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993 và ,,, __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ACB. 2.1.1 Tổng quan về tình hình hoạt động tín dụng 2.1.1.1 Huy động vốn tại ACB: Trong huy động vốn, ACB là Ngân hàng có nhiều sản phẩm tiết kiệm cả về nội tệ lẫn ngoại tệ và __ __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI ACB 3.1. Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro – nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần: Như đã phân tích ở phần thực trạng tình hình hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần cho thấy rủi ro tín dụng ngày càng có xu hướng gây mất ổn định và không an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần. Để đảm bảo cho các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động kinh doanh có hiệu quả và hạn chế đến mức tối thiểu về rủi ro tín dụng cần có một số biện pháp sau: __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ KẾT LUẬN __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ __________________________________________________ __________________ TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Phòng giao dịch Vạn Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñaûm thoâng tin coù chaát löôïng, caùn boä tín duïng phaûi khai thaùc thoâng tin töø nhieàu nguoàn cung caáp khaùc nhau. Phaàn lôùn thoâng tin maø caùn boä tín duïng thu thaäp ñöôïc chuû yeáu töø phía hoà sô vay voán, soå saùch keá toaùn vaø caùc baùo caùo taøi chính cuûa khaùch haøng vay voán cung caáp, neáu soá lieäu thieáu chính xaùc vaø khoâng phaûn aùnh ñaày ñuû, kòp thôøi taøi chính cuûa khaùch haøng. Ngaân haøng coù theå ñöa ra nhöõng nhaän ñònh sai laàm veà khaùch haøng vay voán, daãn ñeán ruûi ro tín duïng laø ñieàu khoù traùnh khoûi. + Xuaát phaùt töø söï haïn cheá veà naêng löïc thaåm ñònh cuûa caùn boä tín duïng: khi chuyeån sang cô cheá thò tröôøng, beân caïnh nhöõng maët tích cöïc caùn boä tín duïng vaãn coøn coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh do coù tuoåi ñôøi coøn khaù treû neân trình ñoä chöa ñoàng ñeàu, chöa coù kieán thöùc saâu roäng neân khoâng theå tö vaán cho khaùch haøng caùch luaân chuyeån voán moät caùch hôïp lyù. Vì naêng löïc coù haïn ôû caùn boä tín duïng neân khoâng traùnh khoûi tröôøng hôïp bò khaùch haøng qua maët, coá tình löøa ñaûo, gaây neân nhöõng khoaûn thaát thoaùt voán tín duïng. + Do Ngaân haøng quaù coi troïng TSBÑ tieàn vay, xem nhö laø ñieàu kieän tieân quyeát khi cho vay maø khoâng quan taâm ñuùng möùc ñeán phöông aùn vay voán vaø tö caùch, uy tín cuûa khaùch haøng. + Voán tín duïng ngaân haøng laø nguoàn voán chuû yeáu chieám tyû troïng cao trong toång nguoàn voán kinh doanh, laïi mang tính öùng tröôùc cho doanh nghieäp, sau moät thôøi gian saûn xuaát doanh nghieäp taïo ra haøng hoùa baùn treân thò tröôøng coù doanh thu thì môùi coù khaû naêng traû nôï cho ngaân haøng. Tính öùng tröôùc caøng cao thì ruûi ro trong kinh doanh caøng lôùn, voán cuûa ngaân haøng raõi ra khaép caùc giai ñoaïn trong quaù trình töø khaâu döï tröõ, saûn xuaát vaø ñeán löu thoâng. Neáu vì moät nguyeân nhaân naøo ñoù khoâng baùn ñöôïïc haøng hoùa thì NHTM khoù thu ñöôïc nôï. + Thieáu kieåm tra chaët cheõ trong khi cho vay, hieän töôïng khaùch haøng vay ngaân haøng naøy traû Ngaân haøng khaùc maø caùc toå chöùc tín duïng khoâng kieåm soaùt ñöôïc . + Nhöõng tieâu cöïc phaùt sinh do moät soá caùn boä tín duïng ngaân haøng bieán chaát bò khaùch haøng mua chuoäc hoái loä coá tình laøm sai nhöõng quy ñònh tín duïng, bao che sai phaïm cho khaùch haøng. v Töø phía khaùch haøng: Khaùch haøng coá tình söû duïng voán sai muïc ñích, coá yù löøa ñaûo, laäp hoà sô giaû ñeå vay ngaân haøng. Moät thöïc teá ñang toàn taïi laâu nay laø tình traïng caùc doanh ngieäp vay voán luoân ñoái phoù vôùi ngaân haøng thoâng qua vieäc cung caáp soá lieäu khoâng trung thöïc, ñieàu naøy gaây khoù khaên cho ngaân haøng trong vieäc naém baét tình hình kinh doanh vaø quaûn lyù voán vay taïi ñôn vò. Maëc khaùc, nhieàu ngaân haøng ñaõ chuû quan trong cho vay, theå hieän ôû nhieàu tröôøng hôïp: Ñoái vôùi khaùch haøng quen thì khoâng caàn giaùm saùt voán vay chaët cheõ vaø cho vay chæ döïa vaøo nhöõng thoâng tin maø khaùch haøng cung caáp thay cho nhöõng soá lieäu ñaùng tin caäy hoaëc trong quan heä tín duïng coù “lieân keát ñen “ giöõa caùn boä tín duïng vaø khaùch haøng trong vieäc giaûi quyeát moùn vay, laøm haï thaáp tieâu chuaån cho vay hoaëc laøm sai leäch thoâng tin. thöïc teá thôøi gian vöøa qua ñaõ xaûy ra nhieàu tröôøng hôïp löøa ñaûo gaây nhöõng thieät haïi to lôùn cho Ngaân haøng. 2.1.3.3 Nguyeân nghaân khaùc v Coâng taùc thoâng tin tín duïng vaø tinh thaàn hôïp taùc giöõa caùc ngaân haøng chöa ñöôïc xem troïng: Ñoái töôïng vay voán cuûa ngaân haøng laø roäng khaép vaø bao goàm ñuû moïi thaønh phaàn trong neàn kinh teá quoác daân, vì vaäy thu thaäp thoâng tin veà nhöõng khaùch haøng coù quan heä vôùi ngaân haøng, gaén chaët vieäc khai thaùc thoâng tin ñoù vaøo hoaït ñoäng tín duïng ñoàng thôøi vieäc trao ñoåi thoâng tin giöõa caùc ngaân haøng laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát cho vieäc ñaûm baûo an toaøn tín duïng. Thöïc teá cho thaáy trong nhöõng naêm qua caùc ngaân haøng chöa coi troïng thoâng tin tín duïng, thieáu söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc ngaân haøng, caùc ngaân haøng ñoäc laäp taùc chieán neân khoâng naém ñaày ñuû thöïc löïc taøi chính vaø muïc ñích söû duïng voán cuûa khaùch haøng daãn ñeán nhöõng haäu quaû laø cho vay truøng laáp… ngay caû cheá ñoä thoâng tin tín duïng ñöôïc ñaêng kyù taïi trung taâm tín duïng (CIC) cuõng chöa caäp nhaät ñaày ñuû vaø chính xaùc. Soá löôïng ngaân haøng tham gia vaøo heä thoáng thoâng tin naøy coøn quaù ít. v Do thu nhaäp thöïc teá cuûa caùn boä tín duïng taïi caùc ngaân haøng hieän nay chöa cao, do ñoù hieän töôïng “ chaûy maùu chaát xaùm” xaûy ra. Thöïc teá thì chaát xaùm ñi töø ngaân haøng Vieät Nam ( Ngaân haøng trong nöôùc) sang caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù chi nhaùnh taïi Vieät Nam, taïi caùc ngaân haøng naøy hoï bieát taän duïng chaát xaùm Vieät Nam baèng caùc cheá ñoä löông thöôûng haáp daãn vaø moâi tröôøng laøm vieäc toát. v Hieän nay, heä thoáng ngaân haøng taäp trung taïi Thaønh Phoá hoà Chí Minh quaù ñoâng chuû yeáu taïi caùc quaän noäi thaønh, theâm vaøo ñoù heä thoáng ngaân haøng quoác doanh vaø chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam laøm cho vò theá caïnh tranh dieãn ra gay gaét giöõa caùc ngaân haøng. Ñeå ñaït ñöôïc dö nôï cho vay ñeà ra moät soá ngaân haøng ñaõ ñaåy maïnh cho vay maëc duø coù nhöõng döï aùn muïc ñích söû duïng voán khoâng roû raøng hoaëc chaáp nhaän boû qua moät soá yeáu toá coù theå gaây aûnh höôûng ñeán ruûi ro tín duïng. Ñieàu naøy laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng khoaûn vay coù möùc ñoä ruûi ro lôùn. 2.2. Thöïc traïng xöû lyù vaø nhöõng daáu hieäu nhaän bieát ruûi ro tín duïng taïi ACB. 2.2.1. Xöû lyù nôï quaù haïn: Xöû lyù nôï toàn ñoïng laø yeâu caàu böùc thieát nhaèm cô caáu laïi heä thoáng ngaân haøng thöông maïi hieän nay. Nôï toàn ñoïng ñang laø gaùnh naëng cho heä thoáng ngaân haøng theå hieän chaát löôïng tín duïng yeáu keùm. Thu hoài nôï vaø giaûi quyeát caùc khoaûn nôï ñoïng nhaèm giaûm tyû leä quaù haïn trong hoaït ñoäng ngaân haøng laø nghieäp vuï thöôøng xuyeân cuûa moãi toå chöùc tín duïng. 2.2.1.1 Ña daïng hoùa caùc bieän phaùp xöû lyù nôï: Thoâng thöôøng caùc NHTM caàn ña daïng hoùa caùc bieän phaùp xöû lyù nôï, löïa choïn hình thöùc thích hôïp trong caùc tröôøng hôïp sau: Nôï quaù haïn coù khaû naêng thu hoài: - Gia haïn nôï: laø hình thöùc keùo daøi thôøi haïn traû nôï, theo ñieàu 23 Quyeát ñònh 1627 thôøi gian gia haïn toái ña khoâng quaù 12 thaùng ñoái vôùi cho vay ngaén haïn vaø khoâng quaù moät nöûa thôøi haïn vay voán ñoái vôùi cho vay trung haïn, daøi haïn neáu khoâng theå gia haïn ñöôïc thì chuyeån sang nôï quaù haïn. Tröôøng hôïp naøy chæ aùp duïng cho nhöõng khaùch haøng ñang coøn hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, coù nguoàn thu nhaäp, coù khaû naêng traû nôï ; coù thieän chí traû nôï, trong quaù trình söû duïng voán ñaõ traû ñöôïc moät phaàn nôï goác, traû laõi haøng thaùng ñeàu ñaën ; taøi saûn caàm coá, theá chaáp thuoäc sôû höõu hôïp phaùp cuûa khaùch haøng, deã phaùt maõi. -Taêng cöôøng cho vay ñeå hoã trôï phöông aùn thu hoài nôï: ñaây laø moät bieän phaùp toát trong tröôøng hôïp ngaân haøng bieát chaéc khoaûn cho vay boå sung naøy seõ ñöôïc hoaøn traû. Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö vaäy, neáu ngaân haøng voäi vaõ ñình chæ quan heä tín duïng, xuùc tieán thanh lyù taøi saûn ñeå thu hoài nôï seõ ñaåy doanh nghieäp töø choã môùi laâm vaøo hoaøn caûnh khoù khaên ñeán beân bôø vöïc thaåm. Ngaân haøng caàn caân nhaéc thaän troïng cho vay boå sung ñeå giuùp khaùch haøng cuûa mình vöôït qua khoù khaên taïm thôøi. v Nôï khoù ñoøi , nôï toàn ñoïng: Trong vieäc xöû lyù nôï, caùc giaûi phaùp thu hoài mang tính cöùng raén seõ laø ñieàu caàn thieát khi ngaân haøng thaáy roõ khoâng coù hy voïng thu hoài ñöôïc nôï hoaëc laø khi beân ñi vay khoâng saün loøng traû nôï, coù haønh ñoäng laãn troán, löøa ñaûo, tình traïng vôõ nôï hoaëc khaùch haøng khoâng coù nguoàn thu nhaäp naøo khaùc traû nôï; ngoaøi vieäc ngaân haøng phaûi xöû lyù TSBÑ ñeå thu hoài nôï, ngaân haøng thöôøng aùp duïng nhöõng bieän phaùp sau ñaây: - Gaùn nôï: söû duïng trong tröôøng hôïp khaùch haøng khoâng coøn khaû naêng thanh toaùn nôï, khoâng coù nguoàn thu nhaäp naøo khaùc; coù uûy quyeàn cho ngaân haøng toaøn quyeàn ñònh ñoaït trong vieäc baùn taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï, ngaân haøng coù theå söû duïng taøi saûn theá chaáp laøm truï sôû hoaëc baùn traû goùp cho caùn boä coâng nhaân vieân hoaëc caùc ñoái töôïng khaùc. - Phaùt maïi taøi saûn baûo ñaûm: ñöôïc aùp duïng khi khoaûn vay coù TSBÑ nhö caàm coá, theá chaáp hoaëc baûo laõnh cuûa beân thöù ba. - Khôûi kieän ra toøa: laø bieän phaùp xöû lyù sau cuøng khi ñaõ aùp duïng caùc giaûi phaùp treân maø ngaân haøng vaãn khoâng thu hoài ñöôïc nôï hoaëc khaùch haøng khoâng coù thieän chí trong vieäc hôïp taùc cuøng Ngaân haøng xöû lyù TSBÑ ñeå ngaân haøng thu hoài nôï. 2.2.1.2. Ña daïng hoùa caùc hình thöùc xöû lyù taøi saûn theá chaáp Caùc ngaân haøng ñaõ coá gaéng ña daïng hoùa caùc hình thöùc xöû lyù, chuû ñoäng löïa choïn hình thöùc xöû lyù thích hôïp cho theo töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå xöû lyù döùt ñieåm nôï toàn ñoïng, nôï xaáu: - Nhöõng taøi saûn naøo xieát nôï coù theå söû duïng cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng thì coù keá hoaïch söûa chöõa, taân trang ñöa vaøo söû duïng. - Nhöõng taøi saûn caàn baùn ñeå thu nôï thì hoaøn taát hoà sô toå chöùc baùn ñaáu giaù ñeå sôùm thu hoài voán. Neáu caàn thieát ngaân haøng coù theå cho ngöôøi truùng thaàu vay ñeå mua taøi saûn taïo thuaän lôïi cho ngaân haøng coù theå thu hoài nôï nhanh hôn. - Nhöõng taøi saûn naøo caàn lieân doanh, lieân keát ñeå khai thaùc thì cho pheùp ngaân haøng nhaän taøi saûn theá chaáp, tìm ñoái taùc lieân doanh ñeå khai thaùc. Giaù trò goùp voán do hai beân thoûa thuaän nhöng khoâng ñöôïc thaáp hôn giaù trò taøi saûn khi theá chaáp thoâng thöôøng laø ñoái vôùi quyeàn söû duïng ñaát, maùy moùc, thieáùt bò …. - Nhöõng taøi saûn naøo duøng ñeå cho thueâ thì ngaân haøng coù theå ñöùng ra cho thueâ tröïc tieáp hoaëc thoâng qua toå chöùc cho thueâ taøi chính. - Nhöõng taøi saûn naøo coøn dôû dang caàn ñaàu tö theâm voán ñeå ñeå hoaøn taát vaø ñöa vaøo kinh doanh hoaëc khai thaùc - Moät soá taøi saûn caàn ñeå laïi cho doanh nghieäp ñeå thöïc hieän saûn xuaát kinh doanh, thì ngaân haøng neân giaùm saùt chaët cheõ ñeå thu nôï - Tröôøng hôïp taøi saûn theá chaáp nhieàu nôi maø coù xaûy ra tranh chaáp giöõa caùc ngaân haøng phaûi do toaø aùn phaùn xeùt neáu nhö caùc beân khoâng thoûa thuaän ñöôïc 2.2.1.3 Thaønh laäp coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn Trong naêm 2005, ACB ban haønh quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa coâng ty Quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn (ACBA). ACBA ñaõ xaây döïng moâ hình toå chöùc vaø ñöa boä maùy vaøo hoaït ñoäng oån ñònh, goàm coù Chuû tòch Coâng ty, Toång giaùm ñoác, Phoøng nghieäp vuï vaø phoøng Keá toaùn – haønh chính ACBA ñaõ ban haønh quy cheá taøi chính vaø quy trình nghieäp vuï quaûn lyù thu hoài nôï quaù haïn, quy ñònh caùc coâng vieäc tieáp nhaän, thaåm ñònh, phaân loaïi nôï, caùc bieän phaùp xöû lyù, maãu bieåu aùp duïng, traùch nhieäm cuûa caùc boä phaän coù lieân quan. Quy trình naøy ñang aùp duïng thoáng nhaát taïi caùc ñôn vò cuûa ACB. ACBA ñaõ xaây döïng ñöôïc phöông phaùp kieåm soaùt ñöôïc 100% soá hoà sô hieän ñang quaûn lyù, keå caû caùc hoà sô khoù thu, phöùc taïp. Vieäc kieåm soaùt naøy taïo cô sôû cho vieäc thu nôï toát trong töông lai. Nhaèm taïo söï chuû ñoäng trong quaù trình xöû lyù nôï, ACBA ñaõ boå sung chöùc naêng baùn ñaáu giaù taøi saûn. Hieän ACBA coù boán ngöôøi ñöôïc Boä tö phaùp caáp theû ñaáu giaù vieân vaø coù ñuû ñieàu kieän ñeå thöïc hieän baùn ñaáu giaù taøi saûn theo quy ñònh phaùp luaät. ACBA phoái hôïp vôùi Khoái Coâng ngheä thoâng tin xaây döïng chöông trình quaûn lyù nghieäp vuï nhaèm quaûn lyù soá lieäu, thoâng tin veà hoà sô,v.v. ñaûm baûo vieäc theo doõi, quaûn lyù hoà sô chaët cheõ, phuïc vuï coâng taùc thoáng keâ, baùo caùo khi caàn thieát ACBA coøn phoái hôïp vôùi Ban phaùp cheá ñi kieåm tra vaø tröïc tieáp hoã trôï coâng taùc xöû lyù nôï cho caùc chi nhaùnh ACB ngoaøi ñòa baøn TP HCM nhö Caàn Thô, An Giang, Ñaø naüng, v.v. Treân cô sôû khaûo saùt hoà sô thöïc teá, ACBA ñaõ taäp hôïp, phaân tích caùc nguyeân nhaân laøm phaùt sinh nôï quaù haïn, ñoàng thôøi kieán nghò caùc bieän phaùp ñeå khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa nhaèm haïn cheá phaùt sinh nôï quaù haïn. ACBA cuõng thöôøng xuyeân coù vaên baûn kieán nghò caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn veà moät soá khoù khaên cuûa coâng ty loaïi hình naøy trong quaù trình hoaït ñoäng. 2.2.1.4 Trích laäp döï phoøng buø ñaép ruûi ro Vôùi tyû leä nôï khoù ñoøi khaù cao, thu hoài taøi saûn theá chaáp nhöng chöa chaéc ngaân haøng thaønh coâng trong thu ñöôïc nôï, neáu laáy voán töï coù buø ñaép ruûi ro thì Ngaân haøng seõ maát voán, khoâng coøn voán ñeå kinh doanh. Theo quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2005 do ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam ban haønh, döï phoøng cuï theå vaø döï phoøng chung ñöôïc laäp cho caùc hoaït ñoäng tín duïng. Theo quyeát ñònh naøy, vieäc tính döï phoøng cuï theå ñöôïc caên cöù treân caùc tyû leä aùp duïng cho töøng nhoùm nôï nhö sau: Tyû leä döï phoøng Nhoùm 1: Nôï ñuû tieâu chuaån 0% Nhoùm 2: Nôï caàn chuù yù 5% Nhoùm 3: Nôï döôí tieâu chuaån 20% Nhoùm 4: Nôï nghi ngôø 50% Nhoùm 5: Nôï coù khaû naêng maát voán 100% Döï phoøng cuï theå ñöôïc tính treân giaù trò caùc khoaûn cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng tröø ñi giaù trò cuûa taøi saûn ñaûm baûo cho töøng khaùch haøng vay. Giaù trò cuûa taøi saûn ñaûm baûo laø giaù thò tröôøng ñöôïc chieát khaáu theo tyû leä quy ñònh cho töøng loaïi taøi saûn ñaûm baûo nhö quy ñònh trong quyeát ñònh naøy. Theo quyeát ñònh treân, khoaûn döï phoøng chung cuõng ñöôïc laäp nhaèm duy trì möùc döï phoøng chung baèng 0.75% toång giaù trò cuûa caùc khoaûn cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng vaø caùc khoaûn baûo laõnh ngoaïi tröø caùc khoaûn nôï ñöôïc phaân loaïi vaøo nhoùm nôï coù khaû naêng maát voán. Möùc döï phoøng chung naøy ñöôïc yeâu caàu phaûi ñaït ñöôïc trong voøng 5 naêm keå töø ngaøy hieäu löïc cuûa Quyeát ñònh naøy. Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN coù hieäu löïc töø thaùng 5 naêm 2005 vaø ñöôïc aùp duïng phi hoài toá vaø khoâng ñieàu chænh cho nieân ñoä tröôùc cho döï phoøng ruûi ro tín duïng. Baûng 2.10: Döï phoøng ruûi ro Tín duïng cuûa ACB Ñôn vò tính: trieäu ñoàng 2006 2005 Döï phoøng cuï theå cho caùc khoaûn cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng 5.945 6.891 Döï phoøng chung cho caùc khoaûn cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng 50.262 13050 Döï phoøng chung cho caùc khoaûn baûo laõnh vaø cam keát 4.098 884 Taïi ngaøy 31 thaùng 12 60.305 20.825 (Nguoàn: baùo caùo thöôøng nieân ACB naêm 2006) Döï phoøng chung cho caùc khoaûn cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng, caùc khoaûn baûo laõnh vaø cam keát taïi ngaøy 31/12/2006 ñöôïc trích laäp theo tæ leä 0.3% treân toång dö nôï cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng, caùc khoaûn baûo laõnh vaø cam keát, ngoaïi tröø caùc khoaûn cho vay vaø taïm öùng cho khaùch haøng, caùc khoaûn baûo laõnh vaø cam keát ñöôïc phaân loaïi vaøo nhoùm nôï coù khaû naêng maát voán, taïi ngaøy 30 thaùng 11 naêm 2006, theo Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN. 2.2.2 Nhöõng daáu hieäu nhaän bieát caùc khoaûn tín duïng coù khaû naêng xaûy ra ruûi ro 2.2.2.1 Thoâng tin baát caân xöùng trong hoaït ñoäng tín duïng Theo kinh nghieäm cuûa nhieàu nöôùc vaø nhieàu nghieân cöùu, tröø nhöõng cuù soác baát ngôø nhö khuûng hoaûng kinh teá, thieân tai … nguyeân nhaân gaây ra tình traïng nôï xaáu nhieàu nhaát laø do caùc ngaân haøng khoâng coù thoâng tin töø phía khaùch haøng cuûa mình maëc duø ñaõ coù raát nhieàu noå löïc trong coâng taùc thaåm ñònh. Noùi moät caùch ñôn giaûn laø do cô cheá saøng loïc chöa ñuû hieäu löïc neân caùc ngaân haøng ñaõ ñeå loït nhöõng khaùch haøng coù khaû naêng che ñaäy haønh vi vaø thoâng tin cuûa hoï trong giao dòch vay voán ñeå thöïc hieän nhöõng döï aùn coù ruûi ro cao. Vieäc “vay möôïn” giöõa ngaân haøng vaø khaùch haøng ñöôïc laäp thaønh hôïp ñoàng tín duïng. Ñeå moät hôïp ñoàng ñöôïc thöïc hieän ñaày ñuû thì caùc beân lieân quan trong hôïp ñoàng phaûi thöïc hieän ñuùng nghóa vuï cuûa mình. Tuy nhieân khoâng gioáng nhö nhöõng hôïp ñoàng hoaøn chænh, vieäc thöïc hieän caùc hôïp ñoàng khoâng hoaøn chænh gaëp nhieàu khoù khaên hôn vì coù nhieàu tình huoáng coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc thi hôïp ñoàng maø caùc beân khoâng löôøng tröôùc ñöôïc. Cuõng do chính vaán ñeà naøy maø trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng, neáu moät beân coù nhieàu thoâng tin hôn coù theå coù nhöõng haønh vi gaây toån haïi ñeán beân coù ít thoâng tin hôn. Ñaây chính laø vaán ñeà baát caân xöùng veà thoâng tin trong caùc hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá Hai haønh vi phoå bieán nhaát do thoâng tin baát caân xöùng gaây ra laø löïa choïn baát lôïi vaø taâm lyù yû laïi. Löïa choïn baát lôïi laø haønh ñoäng xaûy ra tröôùc khi kyù hôïp ñoàng cuûa beân coù nhieàu thoâng tin coù theå gaây toån haïi cho beân ít thoâng tin hôn. Taâm lyù yû laïi laø haønh ñoäng cuûa beân coù nhieàu thoâng tin hôn thöïc hieän sau khi kyù hôïp ñoàng coù theå gaây toån haïi cho beân coù ít thoâng tin hôn Trong hoaït ñoäng tín duïng, caùc ngaân haøng luoân laø ngöôøi coù ít thoâng tin veà döï aùn, veà muïc ñích söû duïng khoaûn tín duïng ñöôïc caáp hôn khaùch haøng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng cuûa mình, baûn thaân caùc toå chöùc tín duïng phaûi xöû lyù thoâng tin baát caân xöùng ñeå haïn cheá löïa choïn baát lôïi vaø taâm lyù yû laïi nhaèm cho vay ñuùng ngöôøi ñuùng ñoái töôïng vaø giaùm saùt chaët cheõ ñeå khaùch haøng vay voán coù haønh vi ñuùng ñaén nhaèm ñaûm baûo vieäc thu hoài caû goác vaø laõi khoaûn tín duïng ñaõ caáp ra. 2.2.2.2 Caùc hình thöùc gian laän phoå bieán Gian laän coù theå ñöôïc coi laø haäu quaû teä haïi nhaát cuûa tình traïng thoâng tin khoâng minh baïch. Cho duø gian laän khoâng phaûi laø nguyeân nhaân daãn haàu heát toån thaát cuûa caùc ngaân haøng hoaït ñoäng cho vay thöông maïi, song laïi laø nguyeân nhaân cuûa nhöõng toån thaát naëng neà nhaát. Do ñoù, chuùng ta caàn tìm hieåu nhöõng ñieàu kieän deã laøm naûy sinh gian laänvaø coù nhöõng bieän phaùp ngaên chaën hoaëc phaùt hieän sôùm tröôùc khi caùc khoaûn thaát thoaùt trôû neân choàng chaát. 2.2.2.2.1 Haønh vi gian laän Coù theå chia caùc haønh vi gian laän thaønh hai loaïi: v Gian laän baùo caùo taøi chính: Xaûy ra khi khaùch haøng vay khai man caùc soá lieäu treân baùo caùo taøi chính vaø thöôøng xuyeân hôn ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp cho vay treân cô sôû quan heä. Cô cheá gian laän theå hieän: Ghi nhaän doanh thu khoâng ñuùng Haïch toaùn moät soá giao dòch thaønh giao baùn haøng sai quy ñònh Ñònh giaù taøi saûn khoâng ñuùng Khoâng coâng boá thoâng tin veà caùc vaán ñeà troïng yeáu coù theå aûnh höôûng baát lôïi ñeán beân ñi vay Khai man giao dòch ñeå laøm taêng doanh thu baùo caùo (ví duï: Khoâng boùc taùch caùc khoaûn laõi baát thöôøng vaø laõi thöôøng xuyeân, che ñaäy caùc khoaûn loã töø hoaït ñoäng ñang tieáp dieãn döôùi tieâu ñeà hoaït ñoäng taïm döøng) Haïch toaùn doanh thu tröôùc khi hoaøn taát giao dòch baùn haøng Khai man doanh soá baùn haøng … Gian laän taøi saûn theá chaáp: Haønh vi gian laän taøi saûn theá chaáp xaûy ra khi khoaûn vay ñöôïc baûo ñaûm baèng taøi saûn vaø khaùch haøng khai man veà taøi saûn theá chaáp ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu theo hôïp ñoàng vay. Haønh vi thöôøng xaûy ra ñoái vôùi khoaûn muïc coâng nôï vaø haøng trong kho. Taïo khoáng hoaëc khai man coâng nôï ñeå taêng khaû naêng vay nôï: laäp hoùa ñôn tröôùc, phaân loaïi coâng nôï sai quy ñònh, trì hoaõn haïch toaùn thu nôï, laäp hoùa ñôn vaø khoâng giao haøng, haïch toaùn tieàn maët khoâng ñuùng taøi khoaûn, khai khoáng coâng nôï. Gian laän haøng trong kho: Khai taêng giaù trò trong kho, kieåm keâ 2 laàn cuøng 1 haøng, baùo caùo haøng hoùa khoâng toàn taïi, khoâng ghi giaûm giaù trò haøng eá loãi thôøi, haøng giaû vôø. 2.2.2.2.2 Quaûn lyù ruûi ro gian laän Quaûn lyù ruûi ro gian laän laø khía caïnh khoù nhaát trong coâng taùc cho vay vì noù lieân quan tôùi vieäc coá gian laän. Ngöôøi cho vay phaûi coù hai bieän phaùp ñoàng thôøi ñeå quaûn lyù ruûi ro gian laän: phoøng ngöøa vaø phaùt hieän sôùm gian laän. v Phoøng ngöøa gian laän: Khi caáp khoaûn vay caàn taäp trung vaøo 6 tieâu chí Phaåm chaát (Character): Tieâu chí tính caùch ñöôïc xeáp ñaàu tieân vì thieáu yeáu toá naøy thì xaùc xuaát xaûy ra toån thaát taêng ñaùng keå. Naêng löïc (Capacity) Voán (capital) Doøng tieàn (Cashflow) Tình traïng (Conditions) Taøi saûn theá chaáp (Collateral): taøi saûn theá chaáp ñöôïc xeáp cuoái cuøng vuø ñaây chính laø cöùu caùnh cuoái cuøng cuûa chuû nôï. v Phaùt hieän sôùm haønh vi gian laän: Xem xeùt kyõ löôõng caùc thoâng tin taøi chính cuûa khaùch haøng xin vay vaø tìm xem coù ñieàu gì baát thöôøng khoâng, chaúng haïn nhö: Nhöõng thay ñoåi treân soá dö taøi chính khoâng giaûi thích ñöôïc Thay ñoåi lôùn trong laõi hoaït ñoäng Nhöõng giao dòch lôùn baát thöôøng vaøo cuoái caùc kyø keá toaùn Nhöõng thay ñoåi lôùn vaø khoâng giaûi thích ñöôïc trong caùc heä soá taøi chính CHÖÔNG III: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NHAÈM HAÏN CHEÁ RUÛI RO VAØ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TAÏI ACB 3.1. Caùc bieän phaùp nhaèm haïn cheá ruûi ro – naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh taïi caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn: Nhö ñaõ phaân tích ôû phaàn thöïc traïng tình hình hoaït ñoäng cuûa caùc Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn cho thaáy ruûi ro tín duïng ngaøy caøng coù xu höôùng gaây maát oån ñònh vaø khoâng an toaøn cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. Ñeå ñaûm baûo cho caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû vaø haïn cheá ñeán möùc toái thieåu veà ruûi ro tín duïng caàn coù moät soá bieän phaùp sau: 3.1.1. Trong hoaït ñoäng huy ñoäng voán: Voán huy ñoäng ñöôïc xem laø “nguyeân lieäu” ñaàu vaøo ñaûm baûo cho quaù trình hoaït ñoäng vaø môû roäng quy moâ ñaàu ra cuûa ngaân haøng, ñöôïc xem laø moät trong hai yeáu toá quan troïng nhaát quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. Vì phöông chaâm cuûa ngaân haøng laø “ ñi vay ñeå cho vay” ñaõ khôi daäy nguoàn voán töø caùc thaønh phaàn kinh teá maø caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn neân thöïc hieän. 3.1.1.1 Cô cheá laõi suaát caïnh tranh linh hoaït: Laõi suaát luoân laø yeáu toá quan troïng giuùp ngaân haøng thu huùt ñöôïc khaùch haøng ñeán göûi tieàn, bôøi vì ngöôøi coù tieàn nhaøn roãi muoán ñem tieàn göûi vaøo ngaân haøng ñeå thu lôøi, tröôùc heát hoï so saùnh möùc laõi suaát huy ñoäng ôû caùc ngaân xem ngaân haøng naøo cao hôn, keá ñeán môùi laø vaán ñeà an toaøn. Neáu khaùch haøng ñaùnh giaù caùc ngaân haøng coù moät heä soá an toaøn vaø caùc tieän ích nhö nhau thì yeáu toá laõi suaát laø ñieàu khaùch haøng quan taâm nhaát. 3.1.1.2 Ña daïng hoaù hình thöùc huy ñoäng: Caùc nguoàn tieàn nhaøn roãi vaø tieàn göûi tieát kieäm cuûa daân chuùng raát ña daïng, neáu caùc Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn chæ huy ñoäng theo caùc kyø haïn: 3 thaùng, 6 thaùng, 9 thaùng, 12 thaùng nhö hieän nay thì vôùi nhöõng khoaûng thôøi gian nhaøn roãi cuûa ñoàng tieàn coù theå seõ khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng kyø haïn huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng. Vì vaäy caùc ngaân haøng neân maïnh daïng môû caùc kyø haïn huy ñoäng khaùc nhau phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng nhö: Môû roäng theâm kyø haïn göûi tieát kieäm nhö: 1 tuaàn, 2 tuaàn, 3 tuaàn, 13 thaùng, 14 thaùng,… Vieäc aùp duïng caùc hình thöùc tieát kieäm coù kyø haïn khaùc nhau seõ taïo ñieàu kieän ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng. Môû roäng hình thöùc tieàn göûi tieát kieäm baèng vaøng vaø ngoaïi teä vì ñaây laø 02 loaïi taøi saûn maø ngöôøi daân thöôøng hay caát giöõ, ñieàu naøy ñoøi hoûi ngaân haøng phaûi coù chieán löôïc phuø hôïp haáp daãn ñöôïc khaùch haøng, chaúng haïn nhö môû soå tieát kieäm baèng vaøng, ngoaïi teä coù thöôûng nhö ACB hieän nay ñang laøm, ñaây cuõng laø theá maïnh trong vieäc huy ñoäng voán baèng vaøng vaø ngoaïi teä cuûa ACB. 3.1.1.3 Khuyeán khích lôïi ích baèng vaät chaát: Nhö chuùng ta ñaõ bieát khaùch haøng göûi tieàn ngoaøi vieäc so saùnh laõi suaát nôi naøo cao hôn hoï coøn quan taâm ñeán lôïi ích maø hoï ñöôïc höôûng. Chaúng haïn nhö vì lyù do naøo ñoù khaùch haøng caàn ruùt tieàn tröôùc haïn, ngaân haøng ñoàng yù nhöng khaùch haøng khoâng ñöôïc höôûng laõi suaát coù kyø haïn nhö quy ñònh khi göûi, ñieàu naøy cuõng gaây khoâng ích khoù khaên cho khaùch haøng. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy ngaân haøng neân aùp duïng bieän phaùp caàm coá soå tieát kieäm vôùi möùc chieát khaáu cao, cho pheùp khaùch haøng chieát khaáu caùc kyø phieáu, traùi phieáu do ngaân haøng khaùc phaùt haønh. Ngoaøi ra ngaân haøng cuõng neân cung caáp caùc dòch vuï mieãn phí nhö: tö vaán taøi chính, thueá, phaùp luaät,… cho khaùch haøng, ñoàng thôøi caùc ngaân haøng cuõng caàn quan taâm ñeán khaùch haøng cuûa mình ñaëc bieät laø nhöõng khaùch haøng giao dòch lôùn nhö ñeán ngaøy sinh nhaät, dòp leã,teát,.. ngaân haøng göûi thieäp chuùc möøng keøm moùn quaøvaø ñoàng thôøi göûi keøm theo nhöõng saûn phaåm môùi cuûa ngaân haøng ñeán khaùch haøng. 3.1.2 Trong lónh vöïc tín duïng: Ruûi ro tín duïng thöôøng ñöôïc theå hieän ôû nhieàu hình thöùc nhö: ruûi ro cô hoäi, ruûi ro nhöõng khoaûn tín duïng khoâng thu hoài ñöôïc nôï do khaùch haøng khoâng traû ñöôïc nôï. Ñaëc bieät ruûi ro tín duïng coøn theå hieän ôû trình ñoä quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh cuûa chuû doanh nghieäp yeáu keùm,… xuaát phaùt töø nhöõng ruûi ro trong hoaït ñoäng cho vay cuõng nhö ruûi ro tín duïng, xin ñeà xuaát nhöõng yù kieán sau: 3.1.2.1 Xaây döïng moät chính saùch chieán löôïc khaùch haøng hieäu quaû: Tín duïng ngaân haøng laø moät ngaønh kinh doanh ñaëc thuø luoân tieàm aån nhöõng yeáu toá ruûi ro nhaát. Hoaït ñoäng tín duïng gaén lieàn vaø coù moái quan heä chaët cheõ vôùi loaïi hình khaùch haøng raát ña daïng vaø phöùc taïp, do ñoù ñeå kinh doanh hieäu quaû ngaân haøng caàn xaây döïng moät chieán löôïc khaùch haøng ñuùng ñaén. Toå chöùc moät boä phaän quan heä khaùch haøng (marketing) vaø quaûn lyù ruûi ro, boä phaän naøy coù nhieäm vuï: Khai thaùc vaø tìm kieám khaùch haøng môùi treân ñòa baøn coù nhu caàu söû duïng voán nhöng vì lyù do gì ñoù maø hoï chöa ñeán ñöôïc ngaân haøng, loâi keùo khaùch haøng töø ngaân haøng khaùc, ñaây laø caùch laøm khoâng phaûi deã vì ñeå xoaù boû aán töôïng veà ngaân haøng khaùch haøngï ñang giao dòch trong suy nghó cuûa khaùch haøngï laø moät ñieàu raát khoù tuy nhieân khoâng phaûi khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng naøy ta neân tröïc tieáp tieáp caän vaø thuyeát phuïc cho thaáy haøng thaáy ñöôïc nhieàu lôïi ích veà nhöõng thuaän lôïi maø hoï ñöôïc höôûng khi giao dòch vôùi ngaân haøng mình. Ngoaøi nhieäm vuï treân, boä phaän naøy coøn phaûi giaùm saùt quaù trình vay voán cuûa khaùch haøng ñeå kòp thôøi phaùt hieän sôùm nhöõng khaùch haøng coù vaán ñeà vaø ñöa ra nhöõng giaûi phaùp giaûi quyeát kòp thôøi nhaèm naâng cao hieäu quaû tín duïng vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng. 3.1.2.2 Löïa choïn khaùch haøng: Thöïc teá cho thaáy khaùch haøng töø tröôùc ñeán giôø töï löïa choïn ngaân haøng vaø haàu heát caùc Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn ñeàu phuïc vuï khaùch haøng ñeán voái mình. Thöïc ra ñaây phaûi laø moái quan heä hai chieàu, ñoù laø ngaân haøng löïa choïn khaùch haøng vaø khaùch haøng löïa choïn ngaân haøng. Ñieàu naøy raát quan troïng vì noù haïn cheá ñöôïc ruûi ro vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng. Vieäc löïa choïn khaùch haøng giuùp ngaân haøng tìm kieám ñöôïc nhöõng khaùch haøng coù naêng löïc taøi chính maïnh, muïc ñích vay voán roõ raøng vaø loaïi boû ñöôïc nhöõng khaùch haøng coù naêng löïc taøi chính yeáu keùm nhaèm haïn cheá ruûi ro. 3.1.2.3 Tieán haønh phaân tích tín duïng chaët cheõ: Hieän nay trong quan heä tín duïng, caùn boä tín duïng thöôøng khoâng quan taâm ñeán vieäc phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng cuï theå nhö: muïc ñích söû duïng voán, khaû naêng thanh toaùn, taøi saûn theá chaáp, uy tín,… ñaây laø nhöõng moái ñe doaï tình hình taøi chính cuûa ngaân haøng. Do vaäy vieäc ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng vay voán nhö laø moäy “ coâng cuï” raát quan troïng ñoái vôùi coâng taùc tín duïng cuõng nhö ñoái vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn cuï theå ta coù theå ñaùnh giaù theo chæ tieâu “ 6C” + Character “C” : Tính caùch ngöôøi vay + Capacity “C” : Khaû naêng traû nôï (tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng) + Capital “C” : Voán cuûa doanh nghieäp (Voán chuû sôû höõu) + Cashflow “C”: doøng tieàn + Condition “C” : Ñieàu kieän ( moâi tröôøng kinh doanh cuûa ngöôøi vay) + Collateral “C” : Taøi saûn ñaûm baûo cho khoaûn vay 3.1.3. Moät soá bieän phaùp hoã trôï nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng trong heä thoáng ngaân haøng 3.1.3.1. Hoaøn thieän vaø naâng caáp heä thoáng thoâng tin Ruùt kinh nghieäm töø sau caùc vuï aùn kinh teá lôùn, vaán ñeà phoøng ngöøa ruûi ro töø phía khaùch haøng ñaõ ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc (SBV) khuyeán caùo vaø ñaåy maïnh. Trung taâm Thoâng tin tín duïng cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñöôïc thaønh laäp ñeå caùc NHTM tham khaûo, giuùp naâng cao chaát löôïng tín duïng. Ngaân haøng Nhaø nöôùc coù chæ thò yeâu caàu caù ñôn vò tröïc thuoäc taêng cöôøng cung caáp thoâng tin lieân quan ñeán caùc döï aùn vay voán nhaèm haïn cheá ruûi ro. Theo yeâu caàu naøy, heä thoáng thoâng tin tín duïng caàn taêng cöôøng naêng löïc hoaït ñoäng, ñaëc bieät chuù troïng vieäc khai thaùc, söû duïng thoâng tin ñeå traùnh thaát thoaùt, laõng phí, nôï ñoïng voán trong ñaàu tö xaây döïng Trung taâm Thoâng tin tín duïng phaûi taäp trung phaân tích, ñaùnh giaù xeáp loaïi tín duïng doanh nghieäp ñeå cung caáp cho caùc toå chöùc tín duïng laøm caên cöù khi xem xeùt quyeát ñònh cho vay, nhaèm haïn cheá ruûi ro. Thanh tra Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø caùc chi nhaùnh tænh thaønh seõ taêng cöôøng kieåm tra vieäc baùo caùo, khai thaùc vaø söû duïng thoâng tin tín dung cuûa caùc toå chöùc tín duïng tröôùc khi quyeát ñònh cho vay caùc döï aùn Ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty QLN & KTTS thì vaán ñeà caäp nhaät thoâng tin caøng caàn thieát hôn vì caàn phaûi naém baét thôøi cô ñeå xöû lyù caùc taøi saûn theá chaáp vôùi hieäu quaû cao nhaát. Kinh teá caøng phaùt trieån thì soá löôïng caùc doanh nghieäp caøng taêng cao, nhu caàu cuûa hoï cuõng roäng lôùn vaø ña daïng hôn. Caäp nhaät caùc thoâng tin cuûa doanh nghieäp vaø thò tröôøng ñeå phuïc vuï cho nhu caàu kinh doanh ñoøi hoûi khoâng nhöõng veà maët soá löôïng maø coøn yeâu caàu veà tính chính xaùc cuûa noù. Hoaøn thieän vaø naâng caáp heä thoáng thoâng tin laø yeâu caàu caàn thieát vì noù seõ phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHTM ngaøy caøng hieäu quaû hôn. 3.1.3.2 Naâng cao chaát löôïng caùn boä Trong hoaït ñoäng cuûa Coâng ty QLN & KTTS, ngoaøi nhöõng kieán thöùc cuûa caùn boä veà hoaït ñoäng Ngaân haøng coøn ñoøi hoûi nhieàu veà vieäc am hieåu thò tröôøng ñòa oác, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, nhaïy beùn trong kinh doanh baát ñoäng saûn,.v…Do ñoù, vaán ñeà ñaøo taïo caùn boä chuyeân saâu veà caùc maûng hoaït ñoäng cuûa Coâng ty laø voâ cuøng quan troïng. Caùc NHTM caàn coù keá hoaïch ñaøo taïo chuyeân veà nhöõng hoaït ñoäng ngoaøi hoaït ñoäng Ngaân haøng, vì khoâng nhöõng caàn thieát cho hoaït ñoäng cuûa Coâng ty QLN & KTTS, maø trong hoaït ñoäng tín duïng cuõng raát caàn nhöõng kieán thöùc nhö vaäy, khoâng neân chæ daønh rieâng ñaøo taïo vaø hoã trôï ñieàu kieän cho caùn boä thuoäc dieän quy hoaïch nhö hieän nay, vì neáu chæ Laõnh ñaïo gioûi maø nhaân vieân dôû thì coâng vieäc cuõng khoâng ñaït keát quaû. Trong coâng taùc ñieàu chuyeån caùn boä, traùnh ñöa nhöõng caùn boä “thöøa”, caùn boä thieáu naêng löïc chuyeân moân trong lónh vöïc quaûn lyù nôï, khoâng ñuû tieâu chuaån ñaïo ñöùc veà Coâng ty, vì cuõng nhö hoaït ñoäng tín duïng, vaán ñeà xöû lyù taøi saûn ñoøi hoûi cao veà tieâu chuaån chuyeân moân vaø ñaïo ñöùc. Ngoaøi ra, caàn thöôøng xuyeân boá trí caùn boä hoïc hoûi kinh nghieäm xöû lyù nôï ôû caùc nöôùc ñaõ coù kinh nghieäm veà vaán ñeà naøy. 3.1.3.3 Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä: Muïc tieâu cuûa vieäc xöû lyù nôï toàn ñoïng laø giuùp xöû lyù nôï ñoïng moät caùch coù hieäu quaû, traùnh nhöõng toån thaát taøi saûn cuûa Nhaø nöôùc, tieát kieäm cho ngaân saùch, traùnh nhöõng tieâu cöïc trong quaù trình xöû lyù, neân coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt laø voâ cuøng quan troïng. Theo moâ hình toå chöùc Coâng ty QLN & KTTS cuõng coù boä phaän kieåm tra kieåm toaùn noäi boä vaø muïc ñích hoaït ñoäng cuûa boä phaän naøy cuõng gioáng nhö ôû NHTM. Coâng taùc kieåm tra kieåm toaùn noäi boä cuûa caùc NHTM laâu nay vaãn tieán haønh thöôøng xuyeân, ñeàu ñaën. Tuy nhieân, ñeå phaùt huy heát hieäu quaû cuûa coâng taùc naøy ôû caùc NHTM cuõng nhö ôû Coâng ty QLN & KTTS, caàn quan taâm ñaåy maïnh moät soá maët sau: - Caàn xaây döïng keá hoaïch kieåm toaùn toaøn dieän vì thôøi gian qua coâng taùc kieåm tra kieåm toaùn noäi boä haàu nhö chæ chuù troïng ñeán hoaït ñoäng tín duïng, hoaït ñoäng keá toaùn ngaân quyõ. Caùc hoaït ñoäng khaùc nhö hoaït ñoäng dòch vuï, xaây döïng cô baûn,… chöa ñöôïc kieåm toaùn chaët cheõ. - Boä phaän kieåm tra kieåm toaùn noäi boä caàn phaùt huy tính töï löïc, tích cöïc, chuû ñoäng trong nghieân cöùu caùc maët hoaït ñoäng ñeå coù theå deã daøng phaùt hieän nhöõng sai phaïm, nhöõng baát hôïp lyù ñeå chænh söûa kòp thôøi, traùnh nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Beân caïnh ñoù, Ban Laõnh ñaïo caàn quan taâm boài döôõng, ñaøo taïo chuyeân saâu ñeå caùn boä ôû boä phaän naøy coù ñuû kyõ naêng caàn thieát treân taát caû caùc maët nghieäp vuï giuùp hoaøn thaønh coâng taùc ñöôïc giao moät caùch chaát löôïng vaø hieäu quaû. - Boá trí caùn boä ôû boä phaän naøy phaûi chuù yù ñeán khía caïnh kinh nghieäm, Caùn boä ôû ñaây phaûi coù thôøi gian coâng taùc nghieäp vuï, ñeå söï keát hôïp giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn giuùp hoï coù theå xaây döïng chöông trình kieåm tra kieåm toaùn chaët cheõ hôn. Soá löôïng caùn boä ôû ñaây cuõng phaûi ñuû lôùn ñeå coù theå kieåm tra ñöôïc toaøn dieän hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. 3.1.3.4.Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù ruûi ro tín duïng, ngaên ngöøa nôï quaù haïn: Nhaèm ñaûm baûo cho caùc khoaûn vay coù chaát löôïng thì caùc ngaân haøng phaûi quaûn lyù kieåm soaùt caùc ruûi ro tín duïng coù theå xaûy ra, cuï theå : - Ngaân haøng phaûi xaây döïng chieán löôïc quaûn lyù ruûi ro tín duïng, thoâng thöôøng caùc quy ñònh tín duïng phaûi phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc, ñieàu kieän cho vay theo quy ñònh hieän haønh, ñoàng thôøi tuaân thuû nguyeân taéc öu tieân ñoái vôùi thò tröôøng: khoaûn vay coù ruûi ro thaáp, thì quy moâ cho vay lôùn vôùi laõi suaát töông ñoái thaáp oån ñònh; khoaûn vay coù ruûi ro cao, thì quy moâ voán tín duïng thaáp , laõi suaát ôû möùc cao hôn bình thöông . Vieäc öu tieân coøn tính ñeán uy tín cuûa doanh nghieäp, ngaønh ngheà then choát troïng ñieåm theo cô caáu kinh teá ñaõ ñeà ra. - Xaây döïng chính saùch tín duïng hôïp lyù , ñuùng ñaén laø cô sôû ñeå quaûn lyù cho vay coù hieäu quaû, chính saùch cho vay caàn xem xeùt töøng loaïi khaùch haøng vaø tieâu chuaån cuûa ngaân haøng cho vay nhö: lónh vöïc cho vay, theå thöùc cho vay, giôùi haïn kyø haïn nôï, laõi suaát cho vay thích hôïp, tieâu chuaån khaùch haøng vaø taøi saûn theá chaáp, khaû naêng taøi chính, möùc cho vay , thaåm quyeàn vaø thuû tuïc thanh lyù vaø thu hoài. Chính saùch cho vay coù theå thay ñoåi linh ñoäng phuø hôïp vôùi thöïc tieãn tín duïng . - Caàn coù cheá ñoä öu tieân mieãn giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp, vì hoaït ñoäng coâng ty khoâng phaûi laø vì lôïi nhuaän. - Ñeå ñaûm baûo tính hieäu quaû cuûa muïc tieâu xöû lyù nôï toàn ñoïng, xöû lyù taøi taûn theá chaáp thu hoài nôï traùnh toån thaát taøi saûn Nhaø Nöôùc, traùnh hieän töôïng tieâu cöïc trong quaù trình xöû lyù, Ngaân haøng caàn taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra giaùm saùt baèng caùch ngaân haøng meï toå chöùc boä maùy kieåm soaùt chaët cheõ caùc hoaït ñoäng xöû lyù nôï cuûa caùc coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn baèng caùch chuù troïng coâng taùc boá trí nhaân söï ñuùng trình ñoä, kieåm tra giaùm saùt vieäc tuaân thuû caùc quy ñònh quaûn lyù taøi chính ñoái côùi coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn. 3.1.3.5 Ña daïng hoùa vaø hoaøn thieän nghieäp vuï cho vay vaø ñaàu tö voán, nhaèm goùp phaàn naâng cao chaát löôïng söû duïng voán. Thu nhaäp töø hoaït ñoäng tín duïng thöôøng chieám tyû troïng cao nhaát so vôùi caùc nguoàn thu khaùc vaø cuõng chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro nhaát trong hoaït ñoäng ngaân haøng. Vì theá, ña daïng hoùa vaø naâng cao chaát löôïng tín duïng nhaèm naâng cao lôïi nhuaän vaø haïn cheá ruûi ro ngaân haøng laø vaán ñeà quan troïng. Ña daïng hoùa nghieäp vuï cho vay ,ngaân haøng neân nghieân cöùu môû roäng cho vay thaáu chi ñoái vôùi khaùch haøng coù nhu caàu vay thöôøng xuyeân vaø coù uy tín trong thanh toaùn; môû roäng cho vay chieát khaáu thöông phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc. Caùc NHTM khoâng neân chæ cho vay chieát khaáu hoaëc caàm coá ñoái vôùi caùc giaáy tôø coù giaù do chính ngaân haøng mình phaùt haønh nhö hieän nay maø neân cho vay caû ñoái vôùi giaáy tôø coù giaù do ngaân haøng khaùc phaùt haønh. Ñaåy maïnh hình thöùc cho vay ñoàng taøi trôï, cho thueâ taøi chính ñeå taïo ñieàu kieän taêng tyû troïng cho vay trung daøi haïn höôùng vaøo nhöõng döï aùn, ngaønh ngheà quan troïng taùc duïng chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Beân caïnh ñoù, ngaân haøng neân môû roäng tín duïng ñeán nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng nhö caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh, doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, caù nhaân vay saûn xuaát, tieâu duøng… môû roäng caùc maïng löôùi tín duïng baùn leõ, cho vay moùn nhoû. Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa trung taâm baùn ñaáu giaù ñaáu giaù: 3.1.3.6 Caùc NHTM caàn chaáp haønh ñaày ñuû caùc quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay Ñeå haïn cheá ruûi ro tín duïng ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xöû lyù TSBÑ ñeå thu hoài caùc khoaûn nôï khoù ñoøi, cuï theå: -Tröôùc tieân ngaân haøng phaûi chaáp haønh ñaày ñuû, nghieâm chænh nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät veà baûo ñaûm tieàn vay, loaïi boû ngay töø ñaàu nhöõng taøi saûn ñaûm baûo khoâng thoaû maõn caùc ñieàu kieän theo quy ñònh. - Ngaân haøng caàn khaéc phuïc quan ñieåm coi troïng quaù möùc taøi saûn ñaûm baûo maø caàn quan taâm ñuùng möùc ñeán ñeán phöông aùn, döï aùn vay voán. Ngaân haøng caàn coù nhaän thöùc ñaày ñuû veà nhöõng bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng tín duïng baèng taøi saûn, thöïc chaát chæ laø moät trong nhöõng bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng tín duïng theo quy ñònh NÑ 178/CP/1999, laø moät bieän phaùp döï phoøng trong tröôøng hôïp khaùch haøng vay khoâng thöïc hieän nghóa vuï traû nôï do döï aùn vay voán keùm hieäu quaû naèm ngoaøi khaû naêng döï ñoaùn cuûa ngaân haøng. - Thaønh laäp boä phaän ñònh giaù taøi saûn ôû moãi Ngaân haøng, boä phaän naøy ñoäc laäp vôùi boä phaän xeùt duyeät cho vay. Caùn boä chuyeân traùch boä phaän ñònh giaù taøi saûn baûo ñaûm phaûi coù chuyeân moân nghieäp vuï gioûi, naém baét ñöôïc giaù caû thò tröôøng vaø chòu traùch nhieäm veà keát quaû ñònh giaù. - Khi thieát laäp caùc bieän phaùp baûo ñaûm, ngaân haøng caàn phaûi xaùc ñònh roõ caùc quyeàn vaø söï chuyeån giao caùc quyeàn veà TSBÑ, giuùp cho ngaân haøng deã daøng xöû lyù taøi saûn sau naøy neáu khaùch haøng khoâng coøn khaû naêng traû nôï. - Ngaân haøng taêng cöôøng giaùm saùt cuï theå caùc baûo ñaûm trong thôøi gian khaùch haøng vay nôïï, ngaân haøng caàn phaûi naém chaéc moïi dieãn bieán veà hoaït ñoäng kinh teá cuûa ngöôøi vay cuõng nhö veà traïng thaùi cuûa caùc taøi saûn baûo ñaûm nôï vay. Ñeå baát cöù trong tröôøng hôïp naøo, ngaân haøng cuõng laø ngöôøi chuû ñoäng ñöa ra nhöõng bieän phaùp öùng xöû thích hôïp. 3.2 Caùc bieän phaùp chuû yeáu nhaèm haïn cheá ruûi ro-naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng taïi ACB. Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu naèm trong heä thoáng Ngaân haøng TMCP neân moïi söï bieán ñoäng trong hoaït ñoäng cuûa heä thoáng Ngaân haøng TMCP ñeàu aûnh höôûng ít nhieàu ñeán hoaït ñoäng tín duïng taïi Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu. Nhöõng maët haïn cheá toàn taïi ôû Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu cuõng khoâng naèm ngoaøi nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng Ngaân haøng TMCP. Do vaäy vieäc aùp duïng nhöõng bieän phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng kinh doanh tín duïng cuûa Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu laø vieäc laøm caàn thieát nhaèm naâng cao hieäu quaû tín duïng trong giai ñoaïn saép tôùi goùp phaàn laøm oån ñònh tín duïng cho ngaønh Ngaân haøng. 3.2.1 Nhöõng bieän phaùp haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi ACB. Hieän nay, ACB aùp duïng moät soá bieän phaùp haïn cheá ruûi ro nhö sau: 3.2.1.1 Cho vay coù taøi saûn ñaûm baûo Phaàn lôùn taát caû caùc khoaûn vay taïi Ngaân haøng ñieàu phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo cho khoaûn vay vaø ñieàu ñöôïc coâng chöùng theá chaáp, caàm coá. Ñieàu quan troïng nhaát laø caùn boä tín duïng phaûi ñaùnh giaù ñuùng giaù trò taøi saûn theá chaáp vaø bieán ñoäng giaù trò taøi saûn theá chaáp trong töông lai daãn ñeán vieäc ñeà xuaát soá tieàn cho vay moät caùch hôïp lyù. Soá tieàn cho vay hieän nay taïi Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu khoâng quaù 70% trò giaù taøi saûn theá chaáp do Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu thaåm ñònh. Khi ñeán thôøi haïn thanh toaùn maø khaùch haøng khoâng coù khaû naêng thanh lyù hoaëc maát khaû naêng thanh toaùn thì Ngaân haøng seõ phaùt maõi taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï do ñoù taøi saûn theá chaáp phaûi coù tính thanh khoaûn cao. 3.2.1.2 Kieåm tra muïc ñích söû duïng voán Sau khi giaûi ngaân caùn boä tín duïng ñeán kieåm tra tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng vaø tìm hieåu vaán ñeà nhö: vieäc söû duïng voán ñuùng muïc ñích khoâng, nhu caàu voán trong töông lai nhö theá naøo, khoù khaên vaø thuaän lôïi cuûa khaùch haøng trong kinh doanh, hieäu quaû söû duïng voán. Neáu nhaän thaáy khaùch haøng söû duïng voán sai muïc ñích theo pheâ duyeät cuûa Ngaân haøng thì Ngaân aøhng coù quyeàn thu hoài nôï tröôùc haïn. 3.2.1.3 Caùc bieän phaùp xöû lyù khi khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu aùp duïng caùc bieän phaùp coù tính meàm moûng hôn laø caùc bieän phaùp cöùng nhaéc. Ngaân haøng luoân tìm caùch giuùp khaùch haøng traû nôï, chæ khi naøo nhaän thaáy khaùch haøng maát khaû naêng traû nôï hoaøn toaøn vaø khoâng theå cöùu vaõn ñöôïc nöõa thì Ngaân haøng phaùt maõi maõi taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï, ñaây laø bieän phaùp cuoái cuøng. Ngoaøi bieän phaùp treân Ngaân haøng coù theå khoâi phuïc caùc khoaûn nôï coù khaû naêng thu hoài ñöôïc, thöïc hieän baèng caùch Ngaân haøng cho vay hoå trôï khaùch haøng khaéc phuïc khoù khaên taøi chính mang tính chaát taïm thôøi: - Khi ñeán ngaøy ñaùo haïn Ngaân haøng coù theå cho gia haïn nôï hoaëc taùi caáu truùc khoaûn vay. - Tö vaán, hoå trôï khaùch haøng tìm ra giaûi phaùp giaûi quyeát vaán ñeà. - Nhaän theâm taøi saûn theá chaáp: Ngaân haøng coù theå yeâu caàu khaùch haøng theá chaáp theâm taøi saûn ñeå ñaûm baûo cho khoaûn vay vaø keùo daøi thôøi haïn giuùp cho khaùch haøng coù cô hoäi traû nôï. Neáu khaùch haøng khoâng coù taøi saûn ñeå taêng theâm vaø khoâng coù khaû naêng traû nôï maø coù ngöôøi thöù ba ñöùng ra baûo laõnh traû nôï thì phaûi thöïc hieän ñaày ñuû thuû tuïc baûo laõnh theo qui ñònh. 3.2.2 Moät soá giaûi phaùp hoå trôï nhaèm haïn cheá ruûi ro tín duïng taïi Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu Nhö chuùng ta ñaõ bieát ruûi ro trong hoaït ñoäng kinh doanh tín duïng taïi Ngaân haøng laø “ Tieàm aån”, do ñoù nhöõng bieän phaùp maø Ngaân haøng ñang aùp duïng nhö hieän nay thì möùc ñoä ruûi ro tín duïng vaãn coøn coù theå xaûy ra. Nhaèm haïn cheá ôû möùc toái thieåu ruûi ro tín duïng xaûy ra vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng hôn nöõa taïi Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu, taùc giaû xin ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp: 3.2.2.1 Taêng voán töï coù cuûa Ngaân haøng: Trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng voán töï coù ñoùng vai troø heát söùc quan troïng ñeán söï toàn taïi cuûa Ngaân haøng tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi. Theo danh muïc voán phaùp ñònh cuûa toå chöùc tín duïng ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 82/1998/NÑ-CP ngaøy 03/10/1998 cuûa chính phuû quy ñònh voán phaùp ñònh cuûa caùc Ngaân haøng TMCP ñoâ thò laø 70 tyû ñoàng, do ñoù voán ñieàu leä cuûa Ngaân haøng caøng cao thì ruûi ro tín duïng caøng thaáp. 3.2.2.2 Xaây döïng chính saùch laõi suaát höõu hieäu: Laõi suaát laø moät phaïm truø kinh teá toång hôïp coù vai troø nhö moät coâng cuï quaûn lyù. Söû duïng coâng cuï laõi suaát ôû goùc ñoä vó moâ cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc nhö ñieàu chænh cung caàu veà ngoaïi teä, tín duïng ñaûm baûo oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá, kieàm haõm laïm phaùt, naâng cao vai troø ñoái ngoaïi cuûa ñoàng tieàn Vieät Nam. ÔÛ Ngaân haøng TMCP xem laõi suaát laø moät giaù caû tính toaùn cho vay sao coù hieäu quaû nhaát, thích hôïp nhaát. 3.2.2.3 Naâng cao chaát löôïng tín duïng: Trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, möùc ñoä am hieåu phaùp luaät, hieåu bieát thò tröôøng, ñaïo ñöùc, phaåm chaát cuûa caùn boä Ngaân haøng, ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp laøm coâng taùc tín duïng laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán chaáp löôïng tín duïng. Ñaây laø yeáu toá quan troïng nhaát caàn ñöôïc quan taâm tröôùc tieân trong caùc bieän phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø haïn cheá ruûi ro taïi Ngaân haøng, veà yeáu toá naøy caàn xem troïng 03 vaán ñeà sau: - Tieâu chuaån hoaù caùn boä laøm coâng taùc tín duïng. - Thöôøng xuyeân höôùng daãn toå chöùc taäp huaán, boài döôõng kieán thöùc veà chuyeân moân. - Beân caïnh nhöõng kieán thöùc veà chuyeân moân, caùn boä tín duïng phaûi thöôøng xuyeân trang bò theâm kieán thöùc veà phaùp luaät, thò tröôøng, …, ñeå ñoäi nguõ caùn boä Ngaân haøng laøm coâng taùc tín duïng khoâng ngöøng naâng cao naêng löïc chuyeân moân, hieåu bieát xaõ hoäi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu ñoåi môùi cuûa neàn kinh teá. Coù thöôûng phaït nghieâm tuùc ñoái vôùi ngöôøi laøm coâng taùc tín duïng: + Veà thöôûng: coù cheá ñoä öu ñaõi rieâng ñoái vôùi ngöôøi laøm coâng taùc tín duïng nhö löông thöôûng caùn boä tín duïng phaûi caùo hôn möùc löông thöôûng cuøng baäc cuûa caùn boä laøm coâng taùc chuyeân moân khaùc. + Veà phaït: Coù quy ñònh cuï theå vaø thöïc hieän nghieâm tuùc veà vieäc boài thöôøng vaät chaát ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc tín duïng laøm sai ñeå xaûy ra ruûi ro toån thaát cho Ngaân haøng maø nguyeân nhaân xaùc ñònh laø nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc tín duïng coù trình ñoä, naêng löïc thaåm ñònh keùm. 3.2.2.4 Taêng cöôøng thanh tra vaø hieäu löïc cuûa thanh tra: Vaøo cuoái nieân ñoä keá toaùn, Ngaân haøng nhaø nöôùc yeâu caàu caùc Ngaân haøng thöïc hieän kieåm toaùn vaø baùo caùo taøi chính. Chính phuû ban haønh nghò ñònh 07/CP ngaøy 29/01/1994 “ Quy cheá kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân”. Ñaët neàn taûng phaùp lyù ñaàu tieân cho hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp taïi Vieät Nam. Kieåm toaùn ñoäc laäp laø moät loaïi hình hoaït ñoäng vaø chuyeân nghieäp trong coâng vieäc, noù ñoäc laäp hoaøn toaøn ñoái vôùi ngöôøi cung caáp thoâng tin, chính vì theá maø kieåm toaùn ñoäc laäp laø moät coâng cuï khoâng theå thieáu trong neàn kinh teá thò tröôøng phuïc vuï cho caùc cô quan quaûn lyù, caùc nhaø ñaàu tö, caùc Ngaân haøng, …, thoâng qua keát quaû kieåm toaùn Ngaân haøng nhaø nöôùc phaùt hieän ra nhöõng sai leäch traùi vôùi quy ñònh trong hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng TMCP, töø ñoù coù nhöõng giaûi phaùp hoå trôï, xöû lyù nhaèm höôùng hoaït ñoäng cuûa caùc Ngaân haøng naøy theo quyõ ñaïo maø Ngaân haøng nhaø nöôùc quy ñònh. Maëc duø ñieàu ñoù laøm taêng chi phí cho caùc Ngaân haøng nhöng ñieàu naøy caàn thieát phaûi thöïc hieän ñeå Ngaân haøng nhaø nöôùc quaûn lyù toát hôn. Maëc khaùc kieåm toaùn ñoäc laäp cuõng seõ phuïc vuï cho chính baûn thaân caùc Ngaân haøng TMCP. KEÁT LUAÄN Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng caùc NHTM Vieät Nam nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ taêng tröôûng vôùi möùc ñoä cao. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Vai troø cuûa Ngaân haøng ñoái vôùi neàn kinh teá cuõng ngaøy caøng ñöôïc khaúng ñònh. Nhöng song song vôùi söï taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá, söï phaùt trieån cuûa heä thoáng Ngaân haøng thì nôï quaù haïn cuõng leo thang. Ñôn giaûn laø vì nhu caàu ñaàu tö môû roäng thì ruûi ro cuõng taêng cao. Ruûi ro trong tín duïng luoân ñi ñoâi vôùi lôïi nhuaän trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng. Vaø vaán ñeà cuûa Ngaân haøng laø xöû lyù moät caùch hieäu quaû nhaát nhöõng ruûi ro ñoù. Ngaân haøng AÙ Chaâu luoân chuù troïng ñeán coâng taùc phoøng ngöøa vaø quaûn lyù ruûi ro. Quaûn lyù tín duïng ñöôïc ñaëc bieät kieän toaøn: xaây döïng chính saùch tín duïng trong ñoù xaùc ñònh roõ khaåu vò ruûi ro, caùc giôùi haïn cho vay, ñeå ñònh höôùng cho vieäc taêng tröôûng tín duïng trong taàm kieåm soaùt. Nhieäm vuï kieåm soaùt ruûi ro tín duïng luoân ñöôïc ñaåy maïnh trong hoaït ñoäng tín duïng taïi ACB nhöng khoâng chæ döøng ôû choã phaùt hieän vaø yeâu caàu khaéc phuïc maø coøn phaûi phaân tích nguyeân nhaân, ñeà xuaát bieän phaùp giaûi quyeát thích hôïp vaø trieät ñeå, xaây döïng heä thoáng phaùt hieän töø xa moät caùc hieäu quaû. Heä thoáng phoøng ngöøa ruûi ro phaûi ñöôïc cuûng coá ngay töø cô sôû. Quaûn lyù ruûi ro coù hieäu quaû seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaûn lyù voán ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Nguyeãn Minh Kieàu, (2006), Nghieäp vuï Ngaân haøng, nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ. Traàn Huy Hoaøng, (12/2003), Quaûn trò Ngaân haøng Thöông maïi, nhaø xuaát baûn thoáng keâ. Baûn coâng boá thoâng tin Ngaân haøng AÙ Chaâu naêm 2006 Baùo caùo thöôøng nieân Ngaân haøng AÙ Chaâu naêm 2006 Quyeát ñònh soá 1627/2001/ QÑ-NHNN ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2001 Quyeát ñònh soá 127/2005/QÑ-NHNN Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN ngaøy 22 thaùng 4 naêm 2005 www.vnexpress.net/vietnam/home www.acb.com.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - PGD Vạn Hạnh.doc
Luận văn liên quan