Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lư­ợng thanh toán bằng L/C tại ngân hàng nông nghiệp và phát triên nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội - Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 1. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 2 2. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2 3. Phơng pháp nghiên cứu của đề tài. 2 4. Bố cục luận văn. 2 Lời cảm ơn 3 CHƠNG 1 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TTQT VÀ TDCT 4 1.1. Hoạt động TTQT và vai trò của nó trong hoạt động XNK của một quốc gia. 4 1.1.1. TTQT và sự tồn tại khách quan trong xuất nhập khẩu và chu chuyển vốn giữa các nớc. 4 1.1.2. TQTT là hoạt động quan trọng của NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế. 5 1.1.3. Vai trò của TTQT đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 6 1.1.4. Các yếu tố ảnh hởng đến hoạt động TTQT. 8 1.1.5. Luật và tập quán quốc tế trong TTQT. 10 1.2. Các điều kiện và phơng tiện trong TTQT. 12 1.2.1. Các điều kiện trong TTQT. 12 1.2.2. Các phơng tiện sử dụng trong TTQT. 15 1.3. Phơng thức thanh toán TDCT. 16 1.3.1. Khái niệm. 16 1.3.2. Công cụ của phơng thức TDCT. 17 1.3.3. Các loại th tín dụng đợc áp dụng trong thanh toán. 17 1.3.4. Các bên tham gia thanh toán TDCT. 18 1.3.5. Quy trình nghiệp vụ thanh toán TDCT. 18 1.3.6. Nội dung của L/C. 21 1.3.7. Ưu nhựõc điểm của phơng thức L/C. 24 CHƠNG 2 26 THỰC TRẠNG CHẤT LỢNG NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TDCT TẠI CHI NHÁNH NHN0 & PTNT - NAM HÀ NỘI 26 2.1. Giới thiệu chung về NHN0 & PTNT Việt Nam và chi nhánh Nam Hà Nội 26 2.1.1. Giới thiệu chung về NHN0 & PTNT Việt Nam 26 2.1.2. Chi nhánh Hà Nội quá trình xây dựng và trởng thành. 27 2.2. Thực trạng chất lợng nghiệp vụ thanh toán TCTD tại NHN0 & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 33 2.2.1. Một số nét về nghiệp vụ TTQT tại chi nhánh 33 2.2.2. Tổng quan chung về hoạt động thanh toán kèm chứng từ tại chi nhánh NHN0 & PTNT Nam Hà Nội 34 2.2.3. Nghiệp vụ thanh toán TDCT tại chi nhánh Nam Hà Nội 37 2.2.4. Đánh giá chung về chất lợng nghiệp vụ thanh toán TDCT. 45 CHƠNG 3 52 MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VÀ 52 NÂNG CAO CHẤT LỢNG NGHIỆP VỤ TDCT TẠI 52 CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI. 52 3.1. Xây dựng chiến lợc phát triển nghiệp vụ TTQT tại chi nhánh theo hớng hội nhập khu vực. 52 3.1.1. TTQT phải trở thành hoạt động dịch vụ chính của NHTM. 52 3.1.2. Định hớng hoạt động của chi nhánh Nam Hà Nội trong những năm tới. 53 3.2. Hệ thống giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lợng nghiệp vụ thanh toán TDCT. 55 3.2.1. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác thanh toán bằng phơng thức TDCT. 55 3.2.2. Chính sách đào tạo và sự đào tạo đội ngũ cán bộ TTQT của Ngân hàng. 56 3.2.3. Phòng ngừa rủi ro trong thanh toán TDCT. 57 3.2.4. Hiện đại hoá ngân hàng và công nghệ thanh toán. 58 3.2.5. Tăng cờng công tác tiếp thị khách hàng theo hớng tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách u đãi khách hàng xuất khẩu và sử dụng sản phẩm NH. 59 3.2.6. Phát triển hoạt động Marketing trong ngân hàng. 61 3.2.7. Thành lập một Website riêng cho chi nhánh Ngân hàng. 62 3.2.8. Củng cố và phát triển quan hệ đại lý với các ngân hàng nớc ngoài. 63 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán L/C. 63 3.3.1. Đối với Nhà nớc. 63 3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nớc (NHNN). 66 3.3.3. Đối với NHN0 & PTNTVN. 67 3.3.4. Đối với khách hàng. 68 Kết luận 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71    DANH MỤC KÍ HIỆU VIẾT TẮT.NHN0 & PTNT : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam NHNN : Ngân hàng nhà nớc TDCT : Tín dụng chứng từ TTQT : Thanh toán quốc tế QLKD : Quản lý kinh doanh L/C : Letter of credit NHTM : Ngân hàng thơng mại ICC : Phòng thơng mại quốc tế - International Chamber of Commerce UCP : Uniform Customs And Practice For Documentary Crredits URC : Uniform Rules For Collection ISBP : International Standard Banking Practice URR : Unifrom Rules for bank to bank Reimbersement under ducumentary credit KH : Kế hoạch TG : Tiền gửi TT : Thanh toán       thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lư­ợng thanh toán bằng L/C tại ngân hàng nông nghiệp và phát triên nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội - Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trªn thÞ tr­êng quèc tÕ nªn cã nhiÒu Ng©n hµng n­íc ngoµi ®· th«ng b¸o L/C qua hÖ thèng NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam. B¶ng 2.2.4.1. Kim ng¹ch thanh to¸n L/C xuÊt, L/C nhËp ë NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. §¬n vÞ: TriÖu USD. N¨m Sè mãn Sè tiÒn TØ träng ph­¬ng thøc TTL/C L/C nhËp L/C xuÊt L/C nhËp L/C xuÊt L/C nhËp L/C xuÊt 2002 241 80 18 11 67% 33% 2003 416 160 29 35 62% 38% 2004 569 180 48 45 69% 31% (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng TTQT phßng TTQT chi nh¸nh Nam Hµ Néi). Qua sè liÖu trªn, t×nh h×nh thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ta thÊy r»ng tØ lÖ hµng xuÊt thÊp h¬n hµng nhËp, tØ träng thanh to¸n sè mãn L/C nhËp khÈu ®Òu chiÕm trªn 60% tæng ph­¬ng thøc thanh to¸n L/C qua c¸c n¨m. Nguyªn nh©n lµ do sè l­îng c¸c doanh nghiÖp cã hµng xuÊt khÈu qua chi nh¸nh cßn Ýt nªn viÖc th«ng b¸o thanh to¸n qua chi nh¸nh cho dï t¨ng qua c¸c kú song vÉn ch­a ®¸p øng thùc lùc cña NHN0 & PTNT chi nh¸nh Nam Hµ Néi. §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n L/C nhËp khÈu ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. Gi¶i thÝch sù t¨ng ®ã lµ do ®Õn ®Çu n¨m 2002 kh¸ch hµng ®Õn tham gia thanh to¸n t¹i chi nh¸nh t¨ng m¹nh. Ngoµi nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc nh­: Vilexim, C«ng ty TNHH T©m Tô, C«ng ty TNHH H¶i Ly… cßn cã thªm nhiÒu ®¬n vÞ kh¸ch hµng nh­ C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i t­ vÊn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn I, C«ng ty ph¸t triÓn vµ ®Çu t­ du lÞch vµ khoa häc kü thuËt (IDC), C«ng ty th­¬ng m¹i bao b× Hµ Néi C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c, Ban ®iÒu phèi dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o viªn tiÓu häc… víi s¶n phÈm ®a d¹ng h¬n: g¹ch men g¹ch l¸t sµn, vßng bi, thÐp kh«ng gØ, phô tïng «t«, ho¸ chÊt… Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh ®· ®Èy m¹nh vµ lµm tèt c«ng t¸c kh¸ch hµng, t¨ng mèi quan hÖ mËt thiÕt víi kh¸ch hµng cò, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng gi¶m sót cña kh¸ch hµng cò ®Ó cã biÖn ph¸p gióp ®ì, ®ång thêi t¨ng c­êng biÖn ph¸p marketing t×m kiÕm vµ thu hót kh¸ch hµng míi nh­ chi nh¸nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tham gia thanh to¸n L/C víi nguån vèn vay chiÕm tíi 75% kim ng¹ch thanh to¸n cßn nguån vèn tù cã chØ chiÕm 25%. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cãn l¹ lÉm trong viÖc më vµ thanh to¸n L/C th× ®Òu ®­îc c¸c thanh to¸n viªn cÊp mÉu ®¬n vµ gi¶i thÝch tØ mØ cho tõng ®iÒu kho¶n tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro sau nµy do tr­êng hîp chøng tõ hµng ho¸ kh«ng phï hîp víi L/C thanh to¸n. Do vËy kh¸ch hµng thùc sù yªn t©m khi ®Õn thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. 2.2.4.2. Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong ho¹t ®éng thanh to¸n kÌm chøng tõ t¹i chi nh¸nh Nam Hµ Néi. H¬n 3 n¨m qua, mét thêi gian kh«ng dµi nh÷ng chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng TTQT nãi chung còng nh­ ho¹t ®éng thanh to¸n kÌm chøng tõ nãi riªng. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng Êy, chi nh¸nh vÉn cßn ph¶i ®­¬ng ®Çu víi mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, ®ã còng lµ mét ®iÒu ®Ó hiÓu víi mét chi nh¸nh míi ®i vµo ho¹t ®éng. Qua thùc tiÔn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, chóng ta thÊy næi lªn mét sè vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng thùc hiÖn tèt h¬n n÷a chøc n¨ng thanh to¸n. * Mét sè tån t¹i chung. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc ch­a t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Nhµ n­íc ®ãng vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ®ang dÇn hoµn thiÖn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ ®ang ®­a ra danh s¸ch c¸c mÆt hµng c¾t gi¶m thuÕ. Cïng víi nã, danh s¸ch c¸c mÆt hµng cÊm vµ h¹n chÕ xuÊt nhËp khÈu còng ®­îc thay ®æi liªn tôc trong thêi gian tíi vµ ch­a hoµn chØnh ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ v× thÕ ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng TTQT t¹i Ng©n hµng. - Thªm vµo ®ã, chÝnh s¸ch qu¶n lý xuÊt khÈu cßn thÓ hiÖn sù ch­a tËp trung, ch­a tho¸t khái t×nh tr¹ng m¹nh ai ng­êi ®ã xuÊt khÈu, cung cÇu gi¶ t¹o… MÆt kh¸c, nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch vèn ch­a hoµn thiÖn còng ®· g©y ra kh«ng Ýt thiÖt h¹i cho c¸c doanh nh©n ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng chñ lùc nh­: s¾t thÐp, x¨ng dÇu, ph©n bãn, cµ phª, g¹o ch­a ®­îc ®iÒu hµnh phï hîp víi cung cÇu cña nÒn kinh tÕ, cÇn ®Ó gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng nµy t¨ng gi¶m ®ét biÕn theo thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc g©y khã kh¨n cho tÝn dông vµ thanh to¸n cña Ng©n hµng. - Hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng TTQT nãi riªng cßn thiÕu bÊt cËp, ViÖt Nam ch­a cã riªng mét quy chÕ v¨n b¶n ph¸p lý h­íng dÉn giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cho riªng ngµnh Ng©n hµng vµ tõng ngµnh chøc n¨ng liªn quan còng nh­ ch­a cã luËt ngo¹i hèi, luËt hèi phiÕu, luËt Sec riªng cña quèc gia. C¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh th× quy ®Þnh chång chÐo, qua nhiÒu lÇn bæ sung, söa ®æi nªn khã ¸p dông, hiÖu qu¶ ph¸p lý ch­a cao. - ViÖt Nam ch­a cã thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh. HiÖn nay míi cã thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng nh­ng ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng nµy cßn kÐm s«i ®éng, nghiÖp vô cßn ®¬n gi¶n, míi chØ cã h×nh thøc mua b¸n giao ngay cßn kú h¹n th× rÊt Ýt. §èi t­îng mua b¸n chñ yÕu vÉn lµ USD, thanh viªn tham gia thanh to¸n cßn h¹n chÕ, chØ cã héi së cña NHTM vµ NHN0. ViÖc ®iÒu hµnh tØ gi¸ cña Nhµ n­íc ®· ph¶n ¸nh cung cÇu ngo¹i tÖ song viÖc thùc hiÖn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a kÞp thêi. Ch¼ng h¹n, nhiÒu khi ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng diÔn ra mét chiÒu. Khi ngo¹i tÖ d­ thõa th× Ng©n hµng nµo còng chµo b¸n, ®Õn khi ngo¹i tÖ khan hiÕm th× ng©n hµng nµo còng chµo mua, thËm chÝ cã ng©n hµng thõa nh­ng vÉn kh«ng b¸n. §iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn l­îng ngo¹i tÖ cÇn ®Ó cung cÊp cho ho¹t ®éng TTQT cña c¸c Ng©n hµng vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi uy tÝn cña Ng©n hµng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. - C¸n c©n v·ng lai vµ c¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ cßn th©m hôt nghiªm träng. ViÖt Nam lµ n­íc nhËp siªu, nhËp khÈu vÉn chiÕm tØ träng cao so víi xuÊt khÈu. T×nh tr¹ng nµy dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi cung cÇu vÒ ngo¹i tÖ, ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng mua b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cho ho¹t ®éng TTQT. * VÒ phÝa Ng©n hµng: Ng©n hµng vÉn cßn mét sè khã kh¨n, tån t¹i nhÊt ®Þnh nh­: - Quy m« ho¹t ®éng TTQT cña ng©n hµng cßn nhá bÐ, sè l­îng kh¸ch hµng cã quan hÖ TTQT cßn Ýt. §èi víi thanh to¸n L/C th× l­îng L/C xuÊt khÈu th«ng b¸o vµ chiÕt khÊu hao qua ng©n hµng cßn qu¸ Ýt trong khi ®ã l­îng L/C nhËp khÈu chiÕm tØ träng cao g©y khã kh¨n cho chi nh¸nh trong viÖc tù c©n ®èi nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu ch­a ®­îc ®Èy m¹nh. - C«ng nghÖ thanh to¸n ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thùc tiÔn, khèi l­îng chøng tõ ph¶i h¹ch to¸n nhiÒu trong khi chi nh¸nh ch­a cã m¹ng néi bé, viÖc trao chøng tõ gi÷a c¸c phßng chñ yÕu ®­îc tiÕn hµnh bëi con ng­êi nªn tèn thêi gian, søc khoÎ thanh to¸n viªn vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc bÞ gi¶m sót. - Nguån vèn trong thanh to¸n L/C nhËp khÈu ch­a ®a d¹ng. §Æc thï kh¸ch hµng cña chi nh¸nh lµ kh¸ch hµng nhËp, do vËy cÇn nhiÒu ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng trong thanh to¸n. Trong khi ®ã nguån vèn trong thanh to¸n L/C kh«ng ®a d¹ng, chñ yÕu lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cã h¹n møc th­êng xuyªn nh­: Vilexim, C«ng ty TNHH T©m Tô, Genexim… hay kh¸ch hµng ®­îc duyÖt cho vay theo mãn hay tÝn dông dù phßng. Do ®ã cÇn cã nguån vèn phong phó vµ ®a d¹ng h¬n ®Ó më cho kh¸ch hµng tham gia thanh to¸n t¹i Ng©n hµng. - §èi víi thñ tôc më L/C tr¶ nay thanh to¸n b»ng vèn tù cã, kÝ quü d­íi 100% gi¸ trÞ quy ®Þnh vÒ cam kÕt thanh to¸n lµ kh¸ch hµng kÝ, ®ãng dÊu kÌm theo ®¬n xin vay vµ giÊy nhËn nî. Nh­ng khi thùc hiÖn phÇn thñ tôc nªu trªn mét sè kh¸ch hµng cho r»ng hä dïng vèn tù cã më vµ thanh to¸n L/C, cho nªn kh«ng ®ång ý ký ph¸t ®¬n xin vay vµ giÊy nhËn nî khèng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· vµ ®ang g©y ra t×nh tr¹ng hoÆc lµ ng©n hµng söa ®æi hoÆc lµ mÊt kh¸ch hµng. - VÒ nguån ngo¹i tÖ thanh to¸n: do thanh to¸n hµng nhËp khÈu t¹i chi nh¸nh cao h¬n nhiÒu lÇn so víi thanh to¸n hµng xuÊt khÈu nªn chi nh¸nh rÊt khã kh¨n trong viÖc tù c©n ®èi nguån ngo¹i tÖ. PhÇn lín nguån ngo¹i tÖ thanh to¸n ®­îc hç trî tõ trung t©m ®iÒu hµnh - së giao dÞch lµ ®Çu mèi. - TTQT lµ mét ho¹t ®éng ®ßi hái c¸c ng©n hµng tham gia ho¹t ®éng nµy ph¶i cã nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng kh¸c ë c¶ trong vµ n­íc ngoµi. §­îc nh­ vËy míi t¹o ®iÒu kiÖn cho nghiÖp vô thanh to¸n cã kh¶ n¨ng më réng h¬n. ThÕ nh­ng lµ mét chi nh¸nh míi thµnh lËp nªn ngay mét lóc Nam Hµ Néi ch­a thÓ cã ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng kh¸c. §©y lµ mét khã kh¨n mµ chi nh¸nh ®ang ph¶i ®èi ®Çu. Còng do chi nh¸nh míi ®­îc thµnh lËp, l¹i lµ ng©n hµng ®i sau trong ho¹t ®éng TTQT nªn ch­a ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng tin t­ëng. H¬n n÷a, khi tham gia thanh to¸n kÌm chøng tõ kh¸ch hµng th­êng cã t©m lý muèn t×m ®Õn ng©n hµng ®· ho¹t ®éng l©u trong lÜnh vùc TTQT nh­ ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng. - Ho¹t ®éng TTQT nãi chung lµ mét nghiÖp vô ®ßi hái c¸c Ng©n hµng ph¶i trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ tèi t©n, c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ã lµ mét khã kh¨n cña chi nh¸nh. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn c«ng t¸c trong phßng TTQT chñ yÕu cßn rÊt trÎ. VËy nªn hä cßn thiÕu kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô còng nh­ vÒ thùc tÕ kh¸ nhiÒu. §Æc biÖt khi nhµ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n kÌm chøng tõ lµ gi÷a hä sù tin t­ëng víi nhau ch­a cao, thiÖn chÝ ch­a nhiÒu. Do vËy, khi lµm viÖc, kiÓm tra bé chøng tõ c¸c nh©n viªn ph¶i hÕ søc thËn träng vµ tØ mØ. §èi víi chi nh¸nh kh©u nh©n viªn trÎ, Ýt kinh nghiÖm lµ mét h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc sím. * VÒ phÝa kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng ë ®©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu qua NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. Bªn c¹nh nh÷ng ®¬n vÞ l©u n¨m cã nhiÒu kinh nghiÖm trong thanh to¸n th× còng kh«ng Ýt nh÷ng ®¬n vÞ ch­a cã kinh nghiÖm, tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô thanh to¸n cßn thÊp. Do ®ã th­êng n¶y sinh c¸c sai sãt g©y tæn h¹i kh«ng nh÷ng ®Õn chÝnh s¸ch c¸c ®¬n vÞ nµy h¬n mµ cßn lµm ¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña Ng©n hµng. - VÒ ho¹t ®éng thanh to¸n hµng xuÊt khÈu: trong thùc tÕ thanh to¸n viªn ®· gÆp kh«ng Ýt tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n kiÓm tra chøng tõ hoÆc buéc ph¶i tõ chèi kh«ng thanh to¸n tiÒn hµng cho kh¸ch hµng. Lý do lµ ng­êi xuÊt khÈu tuy ®· ®­îc nh¾c nhë song vÉn kh«ng nép chøng tõ kÞp thêi hay lËp bé chøng tõ kh«ng hîp víi L/C nh­ m« t¶ sai hµng ho¸ hay kh«ng ®Çy ®ñ so víi L/C. - VÒ thanh to¸n hµng nhËp khÈu: Ng­êi nhËp khÈu trong mét sè tr­êng hîp th­êng th¾c m¾c më L/C mµ kh«ng lÊy ®­îc hµng ®óng thêi h¹n do kh«ng lÊy ®­îc bé chøng tõ thanh to¸n tõ ng©n hµng. Tuy nhiªn nguyªn nh©n chÝnh lµ do ng­êi nhËp khÈu ®· më L/C kh«ng ®óng thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång. Thªm vµo ®ã cã tr­êng hîp do c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i thiÕu chÆt chÏ, kh¸ch hµng ViÖt Nam thiÕu th«ng tin vÒ ®èi t¸c. §ång thêi, ng­êi nhËp khÈu ch­a coi träng tham m­u cña ng©n hµng trong viÖc kÝ kÕt hîp ®ång. §iÒu nµy cã thÓ khiÕn ng©n hµng th«ng b¸o theo hîp ®ång quy ®Þnh do kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý. ViÖc söa ®æi, kh¾c phôc hËu qu¶ sÏ g©y nhiÒu phiÒn phøc tèn kÐm c¶ vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô TDCT t¹i chi nh¸nh nam Hµ Néi. NghiÖp vô thanh to¸n TDCT cña chi nh¸nh ®­îc më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn t¨ng doanh thu TTQT còng nh­ më réng thÞ tr­êng cho NHN0 & PTNTVN. B»ng uy tÝn cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ c¹nh tranh ®­îc víi ng©n hµng kh¸c. ViÖc lµm tèt ho¹t ®éng thanh to¸n L/C kh«ng chØ n©ng cao uy tÝn vµ tªn tuæi cña Ng©n hµng mµ cßn thiÕt lËp nhiÒu mèi quan hÖ Ng©n hµng ®¹i lý víi ng©n hµng n­íc ngoµi nh»m sö dông tèi ­u c«ng suÊt cña m¸y vµ ng­êi, lµm gi¶m chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn cho chi nh¸nh nãi riªng vµ cho NHN0 nãi chung. Víi chÝnh s¸ch më cöa vµ ho¹t ®éng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña ChÝnh phñ ta, c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trë nªn s«i ®éng, cïng víi hµng lo¹t c¸c ng©n hµng quèc doanh vµ chi nh¸nh Ng©n hµng n­íc ngoµi cã mÆt t¹i ViÖt Nam, ®· t¹o ra sù c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ®iÒu kiÖn. Do ®ã muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c NHTM ViÖt Nam kh«ng chØ ho¹t ®éng ®¬n thuÇn trong ph¹m vi ®èi néi mµ cßn trong kinh doanh ®èi ngo¹i. §Ó ®¸p øng nhanh nh¹y víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh kinh doanh chi nh¸nh ®· ho¹t ®éng theo h­íng kinh tÕ ®a n¨ng, trong ®ã cã TTQT vµ ®Æc biÖt lµ thanh to¸n TDCT. Muèn vËy Ng©n hµng ph¶i t×m nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tr­íc m¾t, ®ång thêi ph¸t huy lîi thÕ cña m×nh, nh÷ng lîi thÕ mµ c¸c ng©n hµng kh¸c kh«ng cã ®­îc. 3.1. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn nghiÖp vô TTQT t¹i chi nh¸nh theo h­íng héi nhËp khu vùc. 3.1.1. TTQT ph¶i trë thµnh ho¹t ®éng dÞch vô chÝnh cña NHTM. NHTM trong xu hÕ héi nhËp vµ hiÖn ®¹i ho¸ ph¶i lµ m« h×nh Ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh s¶n phÈm dÞch vô. Thu nhËp tõ dÞch vô ph¶i chiÕm 30% tæng thu nhËp . Trong c¸c s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng th× kinh doanh ®èi ngo¹i vµ TTQT chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc nµy, NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi cÇn thiÕt: - KiÖn toµn bé m¸y tæ chøc cña c¸c phßng nghiÖp vô vµ c¸c phßng Gi¸m ®èc, bæ sung c¸n bé cã tr×nh ®é, ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é tin häc. Duy tr× c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i chç, tham gia c¸c kho¸ häc huÊn luyÖn cho ngµnh tæ chøc khuyÕn khÝch c¸n bé tù häc n©ng cao. N©ng cao h¬n n÷a phong c¸ch giao dÞch ®èi víi Ng©n hµng, t¹o lßng tin vµ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ víi NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. - Trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng, hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh b¸n lÎ, l¾p ®Æt m¸y ATM, thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc dÞch vô kh¸ch hµng. - T¨ng tr­ëng m¹nh nguån vèn, trong ®ã chó träng nguån vèn ngo¹i tÖ ®Ó phôc vô cho vay xuÊt khÈu, nhËp khÈu, më réng tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng TTQT. - Më réng dÞch vô kinh doanh tiÖn Ých vµ c¸c s¶n phÈm Ng©n hµng b»ng c¸ch hiÖn ®¹i ho¸, t¨ng c­êng Marketing Ng©n hµng. - Më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh, phßng giao dÞch ®Õn c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chung c­ vµ ®« thÞ míi, øng dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó sö dông thÎ rót tiÒn, thÎ thanh to¸n, nèi m¹ng víi kh¸ch hµng. - N©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô, thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®­a doanh sè thanh to¸n lªn gÊp ®«i. 3.1.2. §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi trong nh÷ng n¨m tíi. Trong nh÷ng n¨m qua, chi nh¸nh ®· vµ ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc Ng©n hµng còng nh­ trong nghiÖp vô thanh to¸n kÌm chøng tõ. Víi viÖc thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra, chi nh¸nh ®· chøng tá ®­îc m×nh lµ chç dùa tin cËy cho c¸c doanh nghiÖp. Chi nh¸nh còng cè g¾ng c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ vµ m«i tr­êng lµm viÖc ®Ó cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô nhanh chãng vµ ngµy cµng chÝnh x¸c víi chi phÝ ngµy cµng thÊp víi nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc chi nh¸nh còng gãp phÇn t¹o nªn sù ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng m¹nh vµ n©ng cao uy tÝn cña hÖ thèng NHN0 & PTNT ViÖt Nam. Nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng dï lµ nhá bÐ nh­ng còng lµ mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho chi nh¸nh b­íc sang mét giai ®o¹n míi víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh h¬n nghiªp vô TTQT chi nh¸nh còng cã nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n sau: Trong mét m«i tr­êng mµ tÝnh c¹nh tranh cµng trë nªn gay g¾t, nhÊt lµ trong m«i tr­êng ho¹t ®éng cña nghiÖp vô TTQT th× viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing vµ t­ vÊn cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Thùc hiÖn tèt ®­îc c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ gióp chi nh¸nh thu hót ®­îc c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng ®Õn víi m×nh. Trong nh÷ng n¨m tíi chi nh¸nh tiÕp tôc n©ng cao c¬ së h¹ tÇng nh­ hÖ thèng m¸y tÝnh vµ phÇn mÒm øng dông ®Ó phôc vô c¸c dÞch vô ®­îc tèt h¬n. HÖ thèng ®ã ®­îc n©ng cÊp kh«ng nh÷ng ®¸p øng tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn t¹i, phôc vô tèt cho ho¹t ®éng TTQT mµ cßn lµ c¬ së s½n sµng cho nh÷ng ho¹t ®éng s¾p tíi trong t­¬ng lai. C¸c dÞch vô trong ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng TTQT lu«n ®ßi hái mét ®éi ngò nh©n viªn giµu nhiÖt huyÕt, kinh nghiÖm vµ sù hiÓu biÕt t×m tßi s©u vÒ nghiÖp vô ®Ó tr¸nh x¶y ra thiÕu sãt. Ho¹t ®éng TTQT cßn liªn quan ®Õn c¸c chi nh¸nh, c¸c ng©n hµng ë n­íc ngoµi nªn c¸c c¸n bé nh©n viªn còng ph¶i cã mét vèn ngo¹i ng÷ s©u réng ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc. NhËn thøc râ ®iÒu nµy trong nh÷ng n¨m s¾p tíi chi nh¸nh sÏ quan t©m h¬n vÒ viÖc cö c¸n bé ®i häc ®Çu ®ñ c¸c líp båi d­ìng nghiÖp vô do trung t©m ®iÒu hµnh tæ chøc. C¸c nh©n viªn cña chi nh¸nh sÏ ®­îc ®µo t¹o c¶ c¸c kho¸ häc ë n­íc ngoµi ®Ó n©ng cao kü n¨ng chuyªn m«n. Sang nh÷ng n¨m tiÕp theo chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c kh¸ch hang truyÒn thèng: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu hîp t¸c vµ ®Çu t­ víi Lµo (Vilexim), C«ng ty thùc phÈm miÒn B¾c (Fonexim), c«ng ty ®iÖn tö c«ng nghiÖp, tæng c«ng ty «t« ViÖt Nam (Vinamoto)… Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh sÏ më réng quan hÖ, t×m kiÕm kh¸ch hµng míi. Víi cè g¾ng vµ nç lùc hÕt m×nh, hi väng r»ng trong nh÷ng n¨m tíi chi nh¸nh sÏ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a, xøng ®¸ng víi ph­¬ng tr©m "V× sù thµnh ®¹t cña kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng" mµ chi nh¸nh ®Ò ra. 3.2. HÖ thèng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô thanh to¸n TDCT. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®ang tõng b­íc kh¼ng ®Þnh m×nh trong trong lÜnh vùc thanh to¸n kÌm chøng tõ. Nh÷ng thµnh c«ng mµ chi nh¸nh ®¹t ®­îc tõ ngµy ®Çu míi thµnh lËp cho ®Õn nay gãp phÇn th¾t chÆt mèi quan hÖ cña chi nh¸nh víi c¸c ng©n hµng còng nh­ ngoµi n­íc. Bªn c¹nh ®ã, chi nh¸nh cßn cã mét ®éi ngò nh©n viªn trÎ, n¨ng ®éng vµ nhiÖt t×nh. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng l¹i sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ còng nh­ nhu cÇu cña kh¸ch hµng chi nh¸nh Nam Hµ Néi còng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ: 3.2.1. Hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc TDCT. HiÖn nay thanh to¸n L/C ®­îc coi lµ an toµn vµ sö dông réng r·i nhÊt trong c¸c ph­¬ng thøc TTQT. V× vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thanh to¸n nµy NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi cÇn ph¶i: - §èi víi thanh to¸n hµng xuÊt khÈu: cÇn nghiªn cøu, triÓn khai quy tr×nh th«ng b¸o vµ thanh to¸n hµng xuÊt, c¶i tiÕn viÖc chuyÓn tiÕp th«ng tin nh»m thu hót kh¸ch hµng chän ng©n hµng m×nh lµ ng©n hµng th«ng b¸o vµ chiÕt khÊu, phÊn ®Êu t¨ng tØ träng cña L/C xuÊt khÈu. Phèi hîp c¸c bé phËn nghiÖp vô liªn quan, ban hµnh quy chÕ thanh to¸n hµng xuÊt trªn c¬ së th­¬ng l­îng vµ chiÕt khÊu chøng tõ. - §èi víi thanh to¸n hµng nhËp khÈu: TiÕp tôc nghiªn cøu, xem xÐt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy. Ch¼ng h¹n ®èi víi tØ lÖ kÝ quü më L/C lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Víi tr­êng hîp më L/C b»ng vèn tù cã th× tØ lÖ kÝ quü lµ: 50%, ®èi víi tæng c«ng ty th× tØ lÖ kÝ quü lµ 30%. NÕu tØ lÖ kÝ quü cao th× sÏ cã t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh vèn cña ®¬n vÞ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®¬n hµng cã gi¸ trÞ lín. NÕu tØ lÖ kÝ quü thÊp, khi ®Õn h¹n thanh to¸n nÕu ®¬n vÞ kh«ng cßn tiÒn th× buéc ng©n hµng ph¶i ®øng ra cho vay ®Ó thanh to¸n, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n kÐo dµi. §Ó ®¶m b¶o phßng tr¸nh rñi ro ®ång thêi thu hót kh¸ch hµng nªn cã chÝnh s¸ch ph©n ®Þnh linh ho¹t vÒ tØ lÖ kÝ quü ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng. 3.2.2. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ sù ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé TTQT cña Ng©n hµng. Vai trß cña con ng­êi trong ph¸t triÓn ngµnh ng©n hµng lµ kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc bëi v× cã hµng v¹n nh÷ng ®Þnh chÕ qu¶n lý kú diÖu nh­ng thiÕu ®i yÕu tè con ng­êi th× nh÷ng ®Þnh chÕ ®ã còng chØ lµ con sè kh«ng. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng nÕu mét ng©n hµng nµo ®ã cã ®éi ngò c¸n bé nhanh nh¹y, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã tinh thÇn tËp thÓ v× lîi Ých cña ng©n hµng th× ch¾c ch¾n ng©n hµng ®ã sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn tr­íc biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. §Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngäai nãi chung vµ ho¹t ®éng TTQT nãi riªng, NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé nhiÖt t×nh, giái chuyªn m«n vµ nghiÖp vô, am hiÓu c¸c lÜnh vùc ngo¹i th­¬ng, am hiÓu c¸c luËt lÖ vµ tËp qu¸n quèc tÕ vÒ ngo¹i th­¬ng vµ TTQT. Cã kh¶ n¨ng t­ vÊn cho kh¸ch hµng trong c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu, gióp hä lùa chän vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n cã lîi nhÊt nh»m rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. §Ó cã thÓ lµm tèt h¬n nh÷ng ®iÒu ®ã ®ßi hái ng©n hµng ph¶i cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi víi c¸c gi¶i ph¸p sau: - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c líp båi d­ìng vÒ nghiÖp vô TTQT, c¸c cuéc héi th¶o vÒ TTQT nh»m gióp c¸c c¸n bé trao ®æi kinh nghiÖm, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô TTQT, häc t¹p ®­îc kinh nghiÖm xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong ho¹t ®éng TTQT. - Cö nh÷ng c¸n bé cã n¨nglùc ®i häc tËp nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi mµ cã quan hÖ víi NHN0 còng nh­ chi nh¸nh NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi t¹o ®­îc niÒm tin vµ uy tÝn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng vµ b¹n hµng trong n­íc còng nh­ trªn thÕ giíi. - Hµng n¨m nªn tæ chøc c¸c kú thi s¸t h¹ch vÒ nghiÖp vô vµ tæ chøc thi tuyÓn c«ng khai, nghiªm tóc ®Ó cã thÓ tuyÓn chän ®­îc nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ giµu kinh nghiÖm. - Kh«ng chØ hoµn thiÖn vÒ mÆt tri thøc, nghiÖp vô, c¸n bé lµm c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ còng cÇn ph¶i chó träng ®Ðn phong c¸ch giao dÞch víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ gióp Ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng míi vµ cñng cè v÷ng ch¾c h¬n mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng ®· cã. 3.2.3. Phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n TDCT. Trong c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× kinh doanh tiÒn tÖ lµ lÜnh vùc chøa ®ùng nhiÒu rñi ro nhÊt. Nh­ng rñi ro cµng cao th× lîi nhuËn thu ®­îc cµng lín. ChÝnh v× vËy, ®Ó cã thÓ tån t¹i tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i thËn träng ®Ò phßng rñi ro. Tuú thuéc vµo tõng lo¹i rñi ro kh¸c nhau mµ chi nh¸nh cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, víi lo¹i h×nh rñi ro trong thanh to¸n ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh, kinh tÕ, chÝnh trÞ cña c¸c quèc gia cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi ViÖt Nam. th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý cña NHN0 ®Ó ®iÒu tra, khai th¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng giao hµng, t­ c¸ch ®¹o ®øc cña ®èi t¸c n­íc ngoµi trong viÖc kÝ kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Thªm vµo ®ã, ®Ó h¹n chÕ bít thiÖt h¹i cña c¸c bªn ®èi t¸c chÝnh phñ nªn cïng ng©n hµng thµnh lËp quü b¶o hiÓm tÝn dông khi cã rñi ro x¶y ra th× quü b¶o hiÓm sÏ b¶o hiÓm: 70% ®Õn 80%, do vËy nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam chØ chÞu 30% rñi ro vÒ thanh to¸n víi nguyªn nh©n rñi ro d©n téc vµ 20% víi nguyªn nh©n chÝnh trÞ. §Ó tr¸nh rñi ro vÒ tØ gi¸, ng©n hµng cÇn dù trù ®a d¹ng ngo¹i tÖ, dù b¸o chÝnh x¸c vÒ sù biÕn ®éng tØ gi¸ trªn c¬ së ®ã mµ thay ®æi kÕt cÊu sao cho cã lîi nhÊt. MÆt kh¸c nh»m t¹o thªm doanh lîi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu, ®ång thêi ¸p dông kü thuËt hèi ®o¸i b¶o hiÓm rñi ro vÒ tû gi¸ trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ng©n hµng nªn ph¸t huy h¬n n÷a nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n. NghiÖp vô nµy gióp ®ì nhµ nhËp khÈu ®­îc mua b¸n ngo¹i tÖ theo mét tØ gi¸ ®· ®Þnh s½n trong t­¬ng lai. Ngoµi ra ng©n hµng nªn t¨ng c­êng ¸p dông mua b¸n ngo¹i tÖ cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu b»ng c¸ch tr¶ tr­íc VND thu ngo¹i tÖ cã tÝnh phÝ thêi gian, ®ång thêi b¸n tr­íc ngo¹i tÖ cho doanh nghiÖp nhËp khÈu thu l¹i VND sau. NghiÖp vô mua b¸n kú h¹n nµy gióp ®ì cho doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®­îc sö dông VND theo møc phÝ ngang b»ng víi l·i suÊt vay tõ quü b×nh æn hèi ®o¸i cña NHTM. Tuy nhiªn ng©n hµng vÉn cÇn, ®­a ra møc rñi ro cho phÐp trong thanh to¸n quèc tÕ. Ch¼ng h¹n trong tr­êng hîp kh¸ch hµng më L/C b»ng vèn tù cã gÆp khã kh¨n t¹m thêi vÒ kh¶ n¨ng chñ ®éng vÒ vèn trong thanh to¸n do qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hay giao hµng kh«ng ®óng lÞch, do trôc trÆc trong kh©u chuyÓn vèn, thu tiÒn b¸n hµng…) dÉn ®Õn sù lÖch pha gi÷a kÕ ho¹ch thanh to¸n vµ kÕ ho¹ch chuÈn bÞ nguån vèn. MÆt kh¸c, kh¸ch hµng kh«ng thÓ vay vèn t¹i ng©n hµng v× ch­a kÝ hîp ®ång tÝn dông tr­íc khi më L/C. Nh­ vËy, dï ®· kiÓm tra kü tr­íc khi më L/C vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh thÞ tr­êng, ®Þnh møc kÝ quü… th× viÖc nhËn nî vay b¾t buéc vÉn cã thÓ x¶y ra. Trong tr­êng hîp nµy kh¸ch hµng ph¶i chÞu l·i suÊt ph¹t, ng©n hµng vÉn gi÷ tiÒn ký quü vµ bé chøng tõ hµng ho¸, nÕu cÇn cã thÓ ph¸t m¹i l« hµng ®Ó thu håi vèn vay. VÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc xem xÐt nh­ mét rñi ro vµ ng©n hµng cho phÐp ë mét møc ®é nµo ®ã trong TTQT. 3.2.4. HiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ c«ng nghÖ thanh to¸n. Víi xu h­íng ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ, c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè then chèt gióp cho sù tån t¹i vµ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh cña bÊt kú tæ chøc kinh tÕ nµo. ChÝnh v× vËy, chi nh¸nh tr­íc hÕt ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ lµm viÖc, tÝch cùc ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi nhÊt cña ngµnh Ng©n hµng ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Mét khã kh¨n cña ng©n hµng lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thanh to¸n quèc tÕ cßn ë møc s¬ khai. Trong khi ®ã, c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt thiÕt bÞ ng©n hµng lµ yÕu tè h÷u h×nh mµ kh¸ch hµng cã thÓ nhËn biÕt ®­îc tÝnh hiÖn d¹i cña ng©n hµng. ThÓ hiÖn ë cÊu h×nh trô së giao dÞch, c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n nh­ m¹ng m¸y tÝnh m¸y mãc tahnh to¸n phôc vô kh¸ch hµng. C¸c ph­¬ng tiÖn nµy trë thµnh nh©n tè chÝnh cho c¸c ng©n hµng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, t¹o ®é tin cËy vµ cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng, gióp viÖc xö lý c¸c nghiÖp vô cña nh©n viªn tiÕp xóc diÔn ra nhanh chãng, hiÖu qu¶. HiÖn nay, t¹i chi nh¸nh trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh tuy ®· ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh­ng cã thÓ thÊy lµ thiÕu ®ång bé. NhiÒu m¸y tÝnh ®­îc trang bÞ tõ nh÷ng ngµy míi thµnh lËp cho ®Õn nay cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò trôc trÆc nh­ng vÉn ch­a ®­îc thay ®æi. H¬n n÷a, sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng thanh to¸n kÌm chøng tõ tÊt yÕu ph¸t sinh nh÷ng nhu cÇu giao dÞch míi, trong khi ®ã phÇn mÒm sö dông l¹i kh«ng cã sù thay ®æi nµo. VËy nªn chi nh¸nh cÇn sím ®Çu t­, n©ng cÊp hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn nay. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy chi nh¸nh cã thÓ kªu gäi, nhËn sù tµi trî tõ c¸c tæ chøc kh¸c. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ vÊn ®Ò l­u tr÷ tµi liÖu ë chi nh¸nh. Trong phßng TTQT, tµi liÖu hå s¬ ®­îc dÓ ngay ë bµn lµm viÖc, ë ng¨n kÐo, bµn m¸y vi tÝnh. §©y lµ phßng hµng ngµy ph¶i tiÕp nhËn mét l­îng hå s¬, chøng tõ kh«ng nhá, nhÊt lµ ho¹t ®éng thanhto¸n kÌm chøng tõ khi sè hå s¬ l¹i cµng nhiÒu mµ mçi bé hå s¬ ®Òu ®­îc l­u l¹i. Nh­ng hiÖn nay hå s¬ ®­îc l­u tr÷ ë c¸c ng¨n tñ rÊt b×nh th­êng, cã khi ®Ó nguyªn trªn bµn kh«ng cÊt ®i, mçi khi t×m hå s¬ l­u nh©n viªn l¹i ngåi dß t×m tõng hå s¬. §Ó gi¶i quyÕt dïng cho c¸c phßng ban. Do vËy NHN0 nªn quan t©m tíi viÖc ®æi míi c«ng nghÖ theo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ cã tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸, tr­íc hÕt lµ cñng cè vµ t¨ng c­êng c¬ së h¹ tÇng cho tin häc Ng©n hµng, bao gåm thiÕt bÞ, phÇn mÒm kü n¨ng vËn hµnh theo kÞp tr×nh ®é thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã khai th¸c triÖt ®Ó thanh to¸n qua m¹ng WIET, ®Çu t­ m¹ng ATM theo ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng giao dÞch, nhanh chãng, chÝnh x¸c, chi phÝ thÊp gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh vµ phôc vô kh¸ch hµng nhanh chãng. 3.2.5. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ kh¸ch hµng theo h­íng tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸ch hµng xuÊt khÈu vµ sö dông s¶n phÈm NH. ViÖc më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng cã ý nghÜa thiÕt thùc tíi nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ còng nh­ c¸c nghiÖp vô kh¸c. Chi nh¸nh còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i hîp lý ®Ó th¾t chÆt h¬n mèi quan hÖ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng ®Ó th¾t chÆt h¬n mèi quan hÖ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. §Ó l«i kÐo vµ gi÷ v÷ng ®­îc kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn x©y dùng chiÕn l­îc kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, ¸p dông mét sè ­u ®·i hîp lý trong quan hÖ gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, ®¸p øng ®Õn møc cao nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Môc tiªu cña viÖc x©y dùng mét chÝnh s¸ch hîp lý lµ x©y dùng vµ cñng cè uy tÝn cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng, t¹o cho kh¸ch hµng yªn t©m vµ tin cËy giao dÞch TTQT qua chi nh¸nh. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch nµy, tr­íc hÕt chi nh¸nh ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng míi. Ng©n hµng kh«ng nªn chØ chó träng thu hót nh÷ng kh¸ch hµng lín mµ cßn tËp trung vµo nh÷ng ®èi t­¬ng kh¸ch hµng võa vµ nhá nh­ng rÊt ®«ng ®¶o lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay míi ®­îc thµnh lËp. §ã lµ nh÷ng kh¸ch hµng Ýt ®­îc c¸c ng©n hµng quan t©m, ­u ®·i nªn chi nh¸nh chØ cÇn chµo mêi, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh th× hä sÏ dÔ dµng lùa chän sö dông dÞch vô TTQT. Cßn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng lín, cã tiÒm lùc kinh tÕ, kinh doanh an toµn, cã uy tÝn cao, lu«n ®­îc nhiÒu ng©n hµng s¨n ®ãn, chµo mêi, do vËy ®Ó hä trë thµnh kh¸ch hµng cña m×nh, cÇn ph¶i ®Õn tËn n¬i t×m hiÓu nhu cÇu cña hä trªn c¬ së ®iÒu chØnh vµ giíi thiÖu nh÷ng s¶n phÈm thÝch hîp. Víi sù tËn t×nh, chu ®¸o cña c¸c nh©n viªn lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Ng©n hµng cã thÓ g¾n lîi Ých cña doanh nghiÖp víi lîi Ých cña ng©n hµng b»ng c¸ch ngoµi vai trß lµ trung gian thanh to¸n cßn thùc hiÖn ho¹t ®éng cho vay s¶n xuÊt vµ thu gom hµng xuÊt ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ cho vay thanh to¸n ®èi víi doanh nghiÖp nhËp khÈu. ChØ khi ng©n hµng coi lîi Ých cña kh¸ch hµng thËt sù lµ lîi Ých cña m×nh th× ng©n hµng míi trë thµnh ng­êi b¹n ®¸ng tin cËy cña kh¸ch hµng vµ gi÷ v÷ng ®­îc mèi quan hÖ trung thµnh víi kh¸ch hµng. Ngoµi ra tæ chøc kh¸ch hµng còng lµ biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao, kh«ng nh÷ng t¹o Ên t­îng tèt vÒ chi nh¸nh mµ cßn gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n cña m×nh. Víi nh÷ng kh¸ch hµng lín, ng©n hµng nªn cung cÊp cho hä nh÷ng th«ng tin vÒ nghiÖp vô, c¸c h×nh thøc thanh to¸n míi nhÊt víi nh÷ng kh¸ch hµng nhá, ng©n hµng sÏ gióp hä phßng tr¸nh rñi ro. Víi nh÷ng kh¸ch hµng míi, ng©n hµng cung cÊp cho hä nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, h­íng dÉn hä lËp mét bé chøng tõ hoµn h¶o. H¬n n÷a héi nghÞ kh¸ch hµng còng lµ dÞp ®Ó ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th¾t chÆt h¬n n÷a mèi quan hÖ, ®Ó kh¸ch hµng bµy tá nh÷ng b¨n kho¨n, khóc m¾c cña m×nh ®èi víi sù nghiÖp thanh to¸n cña ng©n hµng. Qua ®ã ng©n hµng cã thªm c¬ héi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô cña m×nh. V× vËy chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ph¶i ®­îc cô thÓ ho¸ b»ng tiªu chuÈn xÕp lo¹i kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc ­u ®·i. Nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch hµng ®­îc ­u ®·i lµ: · Kh¸ch hµng cã quan hÖ truyÒn thèng tèt, c¸c b¹n hµng cã quan hÖ l©u dµi víi ng©n hµng. · C¸c doanh nghiÖp lín, s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, kho¶n vay tr¶ ®óng h¹n. · C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã kh¶ n¨ng trë thµnh b¹n hµng l©u dµi Chi nh¸nh còng cã thÓ ­u tiªn cho sö dông v­ît qu¸ sè d­ trong tµi kho¶n giao dÞch, cho vay ­u ®·i, ký quü më L/C thÊp h¬n hoÆc kh«ng cÇn kÝ quü… §Ó cñng cè thªm nguån ngo¹i tª, ­u tiªn cho nh÷ng kh¸ch hµng cã thêi gian göi dµi, sè tiÒn göi nhiÒu chi nh¸nh còng ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o vÒ m×nh mét c¸ch hîp lý ®Ó g©y dùng niÒm tin ban ®Çu víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn qua viÖc sö dông c¸c tê qu¶ng cao, mêi kh¸ch hµng tham dù héi nghÞ kh¸ch hµng. Chi nh¸nh cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh­ hç trî doanh nghiÖp trong nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n. Trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i, quy m« ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ch­a cho phÐp më mét trung t©m t­ vÊn riªng th× vai trß t­ vÊn cña c¸c nh©n viªn trong chi nh¸nh lµ rÊt quan träng. §èi víi ho¹t ®éng thanh to¸n kÌm chøng tõ, ho¹t ®éng t­ vÊn cã thÓ tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh­: gi¸ c¶, thêi gian thanh to¸n, ®Þa ®iÓm thanh to¸n, ®ång tiÒn thanh to¸n… T­ vÊn gióp cho kh¸ch hµng hiÓu vÒ b¹n hµng, vÒ ho¹t ®éng cña hä t¹o cho kh¸ch hµng t©m lý yªn t©m, hµi lßng khi sö dông dÞch vô cña chi nh¸nh tõ ®ã cã thÓ t¨ng giao dÞch cho chi nh¸nh. 3.2.6. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng Marketing trong ng©n hµng. C¹nh tranh ®Ó tån t¹i trë thµnh quy luËt ngÉu nhiªn ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng. Lµ mét ng©n hµng ch­a ®­îc biÕt ®Õn nhiÒu trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ b¹n bÌ quèc tÕ, víi sè l­îng kh¸ch hµng chñ ®éng, ®Ó cã thÓ giµnh th¾ng lîi trong cuéc c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi ph¶i ®Ò ra mét chiÕn l­îc cho riªng m×nh, trong ®ã khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng thÕ m¹nh s½n cho riªng m×nh, trong ®ã khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng thÕ m¹nh s½n cã vµ h¹n chÕ tèi thiÓu nh÷ng ®iÓm yÕu cñaNg©n hµng. Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ®ã lµ chiÕn l­îc Marketing. Tr­íc hÕt ng©n hµng ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm ng©n hµng nãi chung vµ chÊt l­îng nghiÖp vô thanh to¸n nãi riªng, më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n kÕt hîp víi kinh doanh ngo¹i tÖ. Bªn c¹nh ®ã chÝnh s¸ch vÒ gi¸, cô thÓ trong TTQT lµ biÓu phÝ hîp lý còng hÕt søc quan träng. Chi nh¸nh cã thÓ ¸p dông biÓu phÝ cè ®Þnh cña NHN0 hoÆc thay ®æi ®Ó ®¶m b¶o lîi nhuËn, an toµn vµ tÝnh c¹nh tranh. VÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ, ng©n hµng cÇn liªn tôc ®­a ra c¸c ch­¬ng tr×nh tµi trî c¸c sù kiÖn lín cña ®Êt n­íc, qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh, truyÒn thanh, c¸c b¸o, t¹p chÝ, trªn m¹ng Internet h­íng dÉn râ rµng cô thÓ mäi ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng TTQT. Song song víi h×nh thøc qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng khuyÕn m·i. §èi víi c¸c kh¸ch hµng lÇn ®Çu tham gia TTQT t¹i ng©n hµng nh­ më L/C hoÆc thanh to¸n L/C víi tØ träng lín, ng©n hµng cã thÓ nghiªn cøu gi¶m phÝ ®Ó t¹o kh¶ n¨ng cho kh¸ch hµng lµm quen vµ g©y Ên t­îng tèt víi kh¸ch hµng míi. TiÕn hµnh lËp hå s¬ nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn quan hÖ víi ng©n hµng, ®èi víi kh¸ch hµng lín vµ truyÒn thèng, ng©n hµng nªn tæ chøc th¨m hái chóc mõng trong c¸c dÞp lÔ tÕt hoÆc cã c¸c dÞch vô ®i kÌm miÔn phÝ ®Ó t¹o mèi quan hÖ gÇn gòi gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng còng nªn th­êng xuyªn ph¸t hµnh b¸o c¸o th­êng niªn göi ®Õn c¸c kh¸ch hµng ®Ó hä hiÓu râ t×nh h×nh kinh doanh cña ng©n hµng tõ ®ã t¹o dùng ®­îc niÒm tin vµ mèi quan hÖ bÒn v÷ng. H¬n n÷a, ®Þnh kú tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu qua ®ã ph©n lo¹i, rót ra ®­îc c¸ch thøc phôc vô tõng lo¹i kh¸ch hµng. MÆt kh¸ch, chi nh¸nh cÇn cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Ó ®éng viªn toµn bé c¸n bé, nh©n viªn tÝch cùc tham gia thùc hiÖn c«ng t¸c marketing ®Ó thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cho m×nh. 3.2.7. Thµnh lËp mét Website riªng cho chi nh¸nh Ng©n hµng. HiÖn nay t¹i ViÖt Nam, Internet ®­îc sö dông ngµy cµng réng r·i. Internet ®· ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ tr­êng häc, tíi c¶ c¸c tÇng líp d©n c­ vµ ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn. Do vËy, thµnh lËp mét Website, chi nh¸nh cã thÓ ®¨ng t¶i mäi th«ng tin cÇn thiÕt vÒ chi nh¸nh cho kh¸ch hµng nh­ vÞ thÕ cña chi nh¸nh, c¸c s¶n phÈm dÞch vô mµ chi nh¸nh cung cÊp… Bëi ng©n hµng míi ®i vµo ho¹t ®éng, cho dï cã tèc ®é ph¸t triÓn cao song sÏ cã nhiÒu kh¸ch hµng ch­a biÕt tíi ng©n hµng hoÆc cßn th¾c m¾c ng©n hµng nµy ho¹t ®éng, cho dï cã tèc ®é ph¸t triÓn cao song sÏ cã nhiÒu kh¸ch hµng ch­a biÕt tíi ng©n hµng hoÆc cßn th¾c m¾c ng©n hµng nµy ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo, hiÖu qu¶ ra sao. Qua dÞch vô Internet mµ c¸c doanh nghiÖp sö dông, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, hä sÏ tiÕp cËn ®­îc c¸c th«ng tin vÒ tÝnh an toµn, hiÖu qu¶ trong TTQT cña chi nh¸nh vµ t×m ®Õn tham gia thanh to¸n. Qua ®ã thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng míi ®Õn víi chi nh¸nh. MÆt kh¸c, qua dÞch vô Internet rÊt s©u réng nµy ng©n hµng cã thÓ huy ®éng ®­îc nguån vèn lín. V× vËy cïng víi c«ng t¸c Marketing, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng th× ®©y còng lµ gi¶i ph¸p thiÕt hùc thu hót l­îng lín kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh vµ tham gia thanh to¸n t¹i chi nh¸nh. 3.2.8. Cñng cè vµ ph¸t triÓn quan hÖ ®¹i lý víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi. HÖ thèng ng©n hµng ®¹i lý cã vai trß quan träng trong viÖc më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng TTQT, ph¸t triÓn ng©n hµng ®¹i lý lµ nhiÖm vô hµng ®Çu mang tÝnh chÊt më cöa cho ho¹t ®éng Ng©n hµng b­íc ra khái ph¹m vi quèc gia. §Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng TTQT, NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi cÇn tiÕp tôc ph¸t triÓn hÖ thèng ®¹i lý, ®Æc biÖt víi nh÷ng n­íc cã quan hÖ th­¬ng m¹i nh­: NhËt B¶n, MÜ, Trung Quèc, c¸c n­íc ASEAN, c¸c n­íc EU…. Th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng ®¹i lý mµ t×m hiÓu th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c trong hîp ®ång cña kh¸ch hµng còng nh­ cña hÖ thèng NHN0, khai th¸c nguån vèn tµi trî cña c¸c ng©n hµng ®¹i lý ®Ó bæ sung nguån vèn ngo¹i tÖ Ýt ái nh»m ®¸p øng nhu cÇu vay vèn ngo¹i tÖ Ýt ái nh»m ®¸p øng nhu cÇu vay vèn ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. §ång thêi, tÝch cùc tranh thñ sù trî gióp cña ng©n hµng ®¹i lý ®Ó ®µo t¹o c¸n bé, tæ chøc héi th¶o vÒ nghiÖp vô TTQT vµ ®Ó tiÕp cËn nhanh víi c¸c c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thanh to¸n L/C. 3.3.1. §èi víi Nhµ n­íc. * Ban hµnh hÖ thèng quy chÕ ph¸p lý ®iÒu chØnh trùc tiÕp ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu. Ho¹t ®éng cÊp tÝn dông xuÊt nhËp khÈu th«ng qua ph­¬ng thøc L/C kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta, h¬n 70% gi¸ trÞ thanh to¸n th«ng qua më L/C tr¶ ngay, tr¶ chËm ®èi víi doanh nghiÖp nhËp khÈu hay th«ng b¸o, x¸c nhËn, chiÕt khÊu L/C ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu. Do ®ã, nhu cÇu vÒ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý ®i ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cÊp tÝn dông xuÊt nhËp khÈu theo c¸c h×nh thøc TTQT lµ rÊt cÇn thiÕt mµ cô thÓ lµ ®iÒu chØnh ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng L/C. Trªn ph­¬ng diÖn quèc tÕ, ho¹t ®éng thanh to¸n b»ng L/C ®­îc ®iÒu chØnh bëi UCP 500 do ICC ban hµnh. Trªn ph­¬ng diÖn quèc gia, cho ®Õn nay, hÖ thèng NHNN kinh doanh ngo¹i hèi nªn cã v¨n b¶n h­íng dÉn chung cña NHNN ¸p dông UCP 500 vµo thùc tiÔn TTQT cña ViÖt Nam ®Ó cã mét hµnh lang tËp qu¸n thèng nhÊt nh»m tr¸nh hiÖn t­îng vËn dông ECP rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mét sè ng©n hµng n­íc ngoµi vËn dông UCP kh«ng ®óng ®¾n ®· bÞ ng©n hµng ViÖt Nam tõ chèi thanh to¸n nh­ng khi ®µm ph¸n th­¬ng l­îng, hä kh«ng nhËn sai vÒ phÝa hä mµ cßn nªu ra r»ng: còng tr­êng hîp t­¬ng tù ng©n hµng kh¸c cña ViÖt Nam l¹i thanh to¸n do kh«ng n¾m v÷ng ph¸p lý quèc tÕ, l¹i ®i hái c¸c ng©n hµng b¹n. Mçi ng©n hµng mét quan ®iÓm kh¸c nhau. Cuèi cïng, ng©n hµng n­íc ngoµi bao giê còng ®óng, rñi ro cho c¸c ng©n hµng ViÖt Nam vµ thiÖt h¹i, kiÖn tông trong n­íc lÉn nhau. V× thÕ, h¬n lóc nµo hÕt, ViÖt Nam cÇn sím cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt cô thÓ h­íng dÉn sö dông UCP 500 ®Ó b¶o vÖ c¸c doanh nghiÖp vµ ng©n hµng trong n­íc khi tham gia vµo quan hÖ thanh to¸n L/C. Trong c¸c v¨n b¶n ®ã, còng cÇn quy ®Þnh cô thÓ mèi quan hÖ gi÷a tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng trong thanh to¸n L/C ®Ó cã thÓ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc mµ vÉn ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng. §ång thêi cÇn ph¶i chØ râ b¶n chÊt chiÕt khÊu L/C xuÊt khÈu cña ng©n hµng. §©y lµ ph­¬ng thøc cho vay cña ng©n hµng ®­îc ®¶m b¶o b»ng tÝn dông th­. UCP 500 chØ ®Ò cËp vÊn ®Ò chiÕt khÊu nÕu ng©n hµng ph¸t hµnh quy ®Þnh trªn L/C (Available with any bank by negotiation) vµ coi chiÕt khÊu lµ miÒn truy ®ßi mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò chiÕt khÊu tù do. Phßng th­¬ng m¹i Quèc tÕ - ICC cho r»ng, c¸c ng©n hµng chiÕt khÊu ®­îc quyÒn b¶o l­u tõ khi lµ ng©n hµng x¸c nhËn cña th­ tÝn dông ®ã. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã cßn tuú thuéc vµo luËt ph¸p cña tõng quèc gia. Do ®ã, ph¸p luËt ViÖt Nam nªn ®­a ra quy ®Þnh ng©n hµng chiÕt khÊu L/C xuÊt khÈu ®­îc phÐp b¶o l­u nh»m h¹n chÕ rñi ro trong qu¸ tr×nh ng©n hµng tiÕn hµnh nghiÖp vô, ®ång thêi ®¶m b¶o nhu cÇu ®¸p øng cña nhµ xuÊt khÈu. Mét vÊn ®Ò n÷a trªn thùc tÕ ®· g©y rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng lµ viÖc sö dông giÊy tê gi¶ vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè giao cho ng©n hµng ®Ó lµm thñ tôc vay vèn hoÆc v­ît qu¸ gi¸ trÞ tµi s¶n, bÊt ®éng s¶n thÕ chÊp hay dïng mét bÊt ®éng s¶n thÕ chÊp nhiÒu n¬i ®· g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi m« tr­êng tµi chÝnh - tÝn dông cña Nhµ n­íc. Tr­íc t×nh h×nh nµy, Nhµ n­íc cÇn ph¶i ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý vÒ xö ph¹t, ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè, c¸c v¨n b¶n chi tiÕt cô thÓ viÖc ®¨ng kÝ së h÷u vµ chÊp giÊy chøng nhËn së h÷u nhµ ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ lÜnh vùc kinh doanh ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng TTQT nãi riªng còng nh­ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan cÇn ph¶i ®­îc thèng nhÊt trong mét nguån luËt ®Ó tr¸nh sù trång chÐo vµ m©u thuÉn lÉn nhau. * C¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c kinh tÕ víi n­íc ngoµi, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn trong n­íc, c¶i c¸ch chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu, khuyÕn khÝch m¹nh mÏ xuÊt khÈu vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ nhËp khÈu. §ång thêi hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ quan chèng bu«n lËu, qu¶n lý h¹n ng¹ch nh»m h¹n chÕ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng trong n­íc ®· s¶n xuÊt tèt. H¬n n÷a tËn dông lîi thÕ lµ thµnh viªn cña APEC, ViÖt Nam cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµo c¸c thÞ tr­êng lín vµ nhanh chãng xóc tiÕn viÖc gia nhËp WTO. Mét mÆt, khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng, nguån lùc s½n cã ®Ó c¶i tiÕn c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu, t¨ng tØ träng hµng gia c«ng, ®ång thêi gi¶m tØ träng hµng th« nh»m tõng b­íc xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hµm l­îng c«ng nghÖ cao. MÆt kh¸c ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®i ®«i víi x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chñ lùc ®Ó ®Çu t­ thÝch ®¸ng, tõ ®ã x¸c ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng träng ®iÓm vµ më réng thÞ tr­êng míi. Song song víi c¸c ho¹t ®éng nµy, Nhµ n­íc cÇn tiÕn hµnh më réng hîp t¸c n­íc ngoµi còng nh­ qu¶n lý tèt c¸c kho¶n vay nî n­íc ngoµi. Trong ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng, c¸c ng©n hµng còng nh­ doanh nghiÖp ph¶i chÞu rÊt nhiÒu rñi ro, v× vËy Nhµ n­íc nªn nghiªn cøu thiÕt lËp c¸c quü hç trî, b¶o hiÓm cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu b»ng c«ng cô qu¶n lý vÜ m« nh­ thuÕ, l·i suÊt, gi¶m thñ tôc hµnh chÝnh. Nh÷ng gi¶i ph¸p trªn gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu mang l¹i nguån thu ngo¹i tÖ nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng th©m hôt c¸n c©n th­¬ng m¹i cña ®Êt n­íc, t¹o thuËn lîi ho¹t ®éng TTQT cña c¸c ng©n hµng. 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi ng©n hµng Nhµ n­íc (NHNN). * Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng tiÕn tíi thµnh lËp thÞ tr­êng hèi ®o¸i ViÖt Nam. ViÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ng©n hµng më réng nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ, ®¸p øng nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng vµ phôc vô nhu cÇu TTQT cña Ng©n hµng. §Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng lµm c¬ së cho viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng hèi ®ãai hoµn chØnh ë ViÖt Nam NHNN cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, c¸c ph­¬ng tiÖn TTQT trªn thÞ tr­êng. Ngoµi giao dÞch chñ yÕu lµ USD hiÖn nay, c¸c ngo¹i tÖ kh¸c (EUR, GBP, JPY…) còng cÇn ®­îc më réng giao dÞch song song khuýªn khÝch nghiÖp vô chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, hèi phiÕu ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña ng©n hµng. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc mua b¸n ngo¹i tÖ. HiÖn nay c¸c h×nh thøc giao dÞch ngo¹i tÖ cña NHTMVN nãi chung vµ NHNN vµ PTNT nãi riªng míi chØ lµ giao hµng, ho¸n ®æi. Trong thêi gian tíi NHNN cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nghiÖp vô vay m­în ngo¹i tÖ, nghiÖp vô tiÒn göi qua ®ªm trªn thÞ tr­êng tiÒn göi liªn Ng©n hµng. Ngoµi c¸c thµnh viªn hiÖn t¹i lµ NHNN vµ c¸c NHTM quèc dioanh, còng cÇn më réng ®èi t­îng tham gia thÞ tr­êng liªn ng©n hµng nh­: Ng©n hµng cæ phÇn, chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi, c¸c nhµ m«i giíi… t¹o cho thÞ tr­êng ph¸t triÓn vÒ l­îng còng nh­ vÒ chÊt. * æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i. ViÖc më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ theo ph­¬ng thøc TDCT ®ßi hái ph¶i cã sù æn ®Þnh cña tØ gi¸ hèi ®o¸i. V× vËy, NHNN cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh tØ gi¸ linh ho¹t, b¸m s¸t cung cÇu trªn thÞ tr­êng. §ång thêi tr¸nh nh÷ng ®iÒu chØnh bÊt ngê víi biªn ®é lín nh»m t¹o sù æn ®Þnh trong tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. * N©ng cao vai trß thanh to¸n bï trõ cña NHNN. HiÖn nay NHNN míi chØ lµ trung t©m thanh to¸n bï trõ cho c¸c ng©n hµng trong n­íc. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng trong TTQT, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng ch­a cã m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý réng r·i, NHNN nªn ®ãng vai trß trung gian TTQT khi cÇn thiÕt. Thùc tÕ ë ViÖt Nam ch­a cã tµi kho¶n LORO (tµi kho¶n cña ng©n hµng n­íc ngoµi më t¹i ViÖt Nam) do VND ch­a ph¶i lµ ®ång tiÒn tù do chuyÓn ®æi, ®ång thêi uy tÝn cña c¸c ng©n hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ cßn h¹n chÕ. Do ®ã, c¸c ng©n hµng ë ViÖt Nam kh«ng thÓ ghi nî tµi kho¶n cña ng©n hµng n­íc ngoµi khi ®­îc ng©n hµng n­íc ngoµi thanh to¸n. NHNN cã thÓ dïng uy tÝn cña m×nh thu hót c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi më tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tiÕn hµnh thanh to¸n bï trõ víi ng©n hµng trong n­íc. Víi h×nh thøc nµy, c¸c ng©n hµng ViÖt Nam sÏ chñ ®éng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro, gi¶m ®­îc chi phÝ trung gian. H¬n thÕ n÷a, NHNN cã thÓ më réng nguån vèn ngo¹i tÖ, ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i hèi trong n­íc. §Ó cã thÓ ¸p dông vµ ph¸t triÓn h×nh thøc nµy cÇn cã sù kÕt hîp ®ång bé vµ hiÖu qu¶ gi÷a c¸c c«ng cô kinh tÕ vÜ m« vµ c¸c chÝnh s¸ch ngo¹i giao cña Nhµ n­íc. 3.3.3. §èi víi NHN0 & PTNTVN. Trùc thuéc NHN0 & PTNTVN, chi nh¸nh Nam Hµ Néi trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng ®· cã nh÷ng cè g¾ng cña riªng m×nh. Song ®Ó ph¸t triÓn vµ thµnh c«ng h¬n n÷a chi nh¸nh cÇn cã sù hç trî, gióp thªm cña NHN0 & PTNTVN. Cô thÓ lµ: Ho¹t ®éng TTQT lµ ho¹t ®éng rÊt cÇn cã kü thuËt hiÖn ®¹i, ®Ó cã nh÷ng kü thuËt Êy ch¾c ch¾c sÏ cÇn mét sù ®Çu t­ kh«ng nhá, v× vËy rÊt cÇn sù hç trî cña NHN0 & PTNTVN. Ho¹t ®éng TTQT ph¸t triÓn cßn phô thuéc vµo m¹ng l­íi ng©n hµng ®¹i lý. §Ó gióp cho qu¸ tr×nh TTQT ®­îc diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng vµ thuËn lîi th× cÇn cã m¹ng l­íi cña hÖ thèng NHN0 & PTNTVN ®­îc më réng h¬n n÷a ®Ó gióp cho ho¹t ®éng TTQT ®¹t hiÖu qu¶ cao. HÖ thèng NHN0 & PTNTVN cã kh¶ n¨ng ®Ó thµnh lËp c¸c bé phËn chuyªn ngµnh nghiªn cøu t×nh h×nh TTQT nãi chung còng nh­ thanh to¸n TDCT ®Ó ph©n tÝch th«ng tin trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Tõ ®ã, cã thÓ hç trî t­ vÊn ®Ó chi nh¸nh cã thÓ t­ vÊn cho kh¸ch hµng, ®Ó ho¹t ®éng TDCT ngµy cµng ph¸t triÓn. 3.3.4. §èi víi kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n TDCT lµ mét ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro. Rñi ro ®ã kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ sù c¸ch biÖt vÒ ®Þa lý mµ do c¨n cø thanh to¸n chØ dùa trªn chøng tõ mµ c¸c bªn tham gia xuÊt tr×nh. §©y lµ ®iÓm yÕu nhÊt mµ kh«ng mét ph­¬ng thøc thanh to¸n nµo cã thÓ kh¾c phôc ®­îc. Kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi Ng©n hµng th× hÇu hÕt nh÷ng bé chøng tõ më L/C t¹i ng©n hµng ®Òu do nh©n viªn phßng TTQT lËp. Mét l­îng kh«ng nhá c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng TTQT kh«ng cã sù hiÓu biÕt cÇn thiÕt vÒ c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh nghiÖp vô cô thÓ cña ph­¬ng thøc thanh to¸n. Kh«ng Ýt c¸c tr­êng hîp, doanh nghiÖp khi ®Õn më L/C lµm hé. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã sù ®µo t¹o chuyªn m«n ®èi víi nh©n viªn phô tr¸ch lÜnh vùc nµy. Sù tÝn cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng thuËn lîi cho mäi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i Ng©n hµng. Mét kh¸ch hµng cã mèi quan hÖ giao dÞch th­êng xuyªn vµ chÊp hµnh ®óng mäi quy ®Þnh cña Ng©n hµng ch¾c ch¾n sÏ cã nh÷ng ­u tiªn nhÊt ®Þnh tõ phÝa ng©n hµng. Do ®ã trong mäi giao dÞch cña m×nh, kh¸ch hµng nªn thùc hiÖn mét c¸ch nhanh nhÊt vµ tèt nhÊt nh÷ng nghÜa vô cña m×nh ®èi víi ng©n hµng. §ã còng chÝnh lµ mét ®¶m b¶o cho quyÒn lîi cña kh¸ch hµng trong t­¬ng lai. KÕt luËn TTQT theo ph­¬ng thøc TDCT cã vai trß ngaú cµng quan träng vµ chiÕm tû träng ngµy cµng lín trong tæng kim ng¹ch TTQT cña c¸c Ng©n hµng nãi chung vµ cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi nãi riªng. Chi nh¸nh NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi tuy míi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thanh to¸n kÌm chøng tõ ®­îc h¬n 3 n¨m nh­ng còng cã ®­îc mét sè thµnh c«ng. Chi nh¸nh dÇn chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng, kh«ng ngõng më réng vµ hoµn thiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n TDCT. Bªn c¹nh ®ã uy tÝn cña chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc më réng vµ cñng cè trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc. ViÖc xem xÐt nghiÖp vô thanh to¸n TDCT cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi lµ mét néi dung quan träng. Víi nhËn thøc ®ã nh»m vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµo thùc tÕ, luËn v¨n ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tÕ sau: 1 - Kh¸i qu¸t tÇm quan träng cña ho¹t ®éng TTQT ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña mét quèc gia. 2 - Kho¸ luËn ®· ®Ò cËp ®Õn ph­¬ng thøc TTQT, ®Æc biÖt lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n TDCD ®­a ra c¸c ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ. 3 - VÒ mÆt thùc tÕ kho¸ luËn ®· vËn dông lý thuyÕt vµo ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thanh to¸n TDCT t¹i chi nh¸nh NHN0 & PTNT Nam Hµ Néi. 4 - Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh thanh to¸n TDCT t¹i chi nh¸nh luËn v¨n ®· ®Ò xuÊt viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ®èi ngo¹i vµ x©y dùng hÖ thèng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng nghiÖp vô thanh to¸n TDCT t¹i mét NHTM Nhµ n­íc. Nghiªn cøu vÒ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng TDCT ®· ®­îc ®Ò cËp trong ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc nh­ng viÖc tiÕp cËn vµ xem xÐt mét c¸ch cô thÓ trong mét ®¬n vÞ cô thÓ vÉn lu«n lµ trung t©m chó ý cña khoa häc øng dông. Tuy nhiªn, víi kiÕn thøc lý thuyÕt c¬ b¶n trong tr­êng §¹i häc vµ thêi gian thùc tÕ cßn qu¸ Ýt. ChÝnh v× vËy tuy em ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m tßi tµi liÖu nh­ng kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ, em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c«. Mét lÉn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn V¨n D­¬ng vµ c¸c anh chÞ phßng TTQT ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thiÖn kho¸ luËn nµy. Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2005 Sinh viªn TrÇn ThÞ BÝch Th¶o Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh TTQT trong ngo¹i th­¬ng - PGS.§inh Xu©n Tr×nh 2. Gi¸o tr×nh kinh tÕ ngo¹i th­¬ng - Bïi Xu©n L­. 3 - TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh cña Frederic Myhkin tr­êng §¹i häc Columbia (Mü). 4. Gi¸o tr×nh TTQT - NguyÔn Thanh Tróc Phã chñ nhiÖm khoa tiÒn tÖ tÝn dông quèc tÕ Häc viÖn Ng©n hµng. 5. Gi¸o tr×nh TTQT vµ tµi trî xuÊt nhËp khÈu - NXB Thèng kª. 6. Quy tr×nh vµ kü thuËt nghiÖp vô TTQT trong hÖ thèng NHN0 & PTNTVN. 7. Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng cña Vò V¨n Töu Tr­êng §¹i häc ngo¹i th­¬ng. 8. Quy tr×nh thùc hµnh thèng nhÊt vÒ TDCT (UCP 500), Phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ. 9. Tµi liÖu h­íng dÉn nghiÖp vô TTQT - NHN0 & PTNTVN. 10. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i n¨m 2002, 2003, 2004 phßng TTQT chi nh¸nh Nam Hµ Néi. 11. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004, môc tiªu gi¶i ph¸p ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005. 12. T¹p chÝ Ng©n hµng: - Sè 4, 8 n¨m 2002. - Sè 5, 10 n¨m 2003. - Sè 9 n¨m 2004. Môc lôc Danh môc kÝ hiÖu viÕt t¾t. NHN0 & PTNT : Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam NHNN : Ng©n hµng nhµ n­íc TDCT : TÝn dông chøng tõ TTQT : Thanh to¸n quèc tÕ QLKD : Qu¶n lý kinh doanh L/C : Letter of credit NHTM : Ng©n hµng th­¬ng m¹i ICC : Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ - International Chamber of Commerce UCP : Uniform Customs And Practice For Documentary Crredits URC : Uniform Rules For Collection ISBP : International Standard Banking Practice URR : Unifrom Rules for bank to bank Reimbersement under ducumentary credit KH : KÕ ho¹ch TG : TiÒn göi TT : Thanh to¸n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lư­ợng thanh toán bằng L-C tại NHN0 & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội - Việt Nam.Doc
Luận văn liên quan