Luận văn Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở Việt Nam

Trong xây dựng đường hầm, cần phải thành lập một hệ thống lưới khống chế độ cao thống nhất trên mặt đất và trong hầm để đảm bảo đào thông hầm đối hướng với độ chính xác quy định về độ cao và bố trí các vật kiến trúc trong hầm đúng độ cao thiết kế. Để thực hiện điều đó, phải dựa vào các điểm khống chế độ cao trên mặt đất, chuyền độ cao xuống hầm và sau đó đo khống chế độ cao trong hầm. Tùy thuộc điều kiện thi công mà có các phương pháp chuyền độ cao khác nhau

pdf162 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng đường hầm trong thi công xây dựng các công trình ngầm ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iện tử”, Nxb Bách khoa Hà Nội. 125 31. Trần Viết Tuấn, Diêm Công Huy (2017), “Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật chuyền tọa độ và phương vị xuống hầm qua giếng đứng”,Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, (32), tr.54-57. 32. Đoàn Thế Tường (2000), Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật xây dựng công trình ngầm đô thị” Viện KHCN Xây dựng, Bộ Xây dựng. 33. TCVN 4528: 1988, "Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công , nghiệm thu" 34. TCVN 9398: 2012, " Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- yêu cầu chung" Tiếng Anh: 35. Andrew Hung Shing Lee, Hong Kong (2007): Engineering Survey System for TBM (Tunnel Boring Machine) Tunnel Construction. 36. Fishe A. (2003). Practise Work: Gyrotheodolite and Optical Plump. Technische University Berlin. 37. Greening W. J. T., Robinson G. I., Robbins J. S., Ruland R. E. (1993): Control Surveys for Underground Construction of the Superconduction Super Collider 38. Harbuck R. H. (2000), “Economic Evaluation of Trenchless Technology”, 2000 AACE Internationnal Transaction. 39. Heiskanen W. A., Moritz H. (1967), Reprint 1993. Physical Geodesy. Institute of Physical Geodesy, Technical University Graz, Austria. 40. Iseley T. And Gokhale S. (1997), Trenchless installtion of conduits beneath roadways, NCHRP Synthesis 242. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 36p. 41. Ingemar L., Use of gyrotheodolite in underground control network. Royal Institute of Technology (KTH) School of Architecture and the Built Environment 100 44 Stockholm, Sweden. 126 42. Juneau L et al. (1993), Using laser range data to model tunnel curvature for the automatic guidance of a mining vehicle. Proceedings of the IEEE Conference on Conterol Application Vol.2. 43. Joseph H. Kerr. Cooper C.S., (1980), Laser for coal mining automation. Proceedings of the sociaty of photo – optical instrumentation engineer. Vol.225. 44. Korittke N. (1989). Gyromat high – Precision Gyrotheodolite for the Construction of the Eurotunnel. J. Inst. Mine Surv. S. A. Vol. XXV no 4. 45. Korittke N. (1991). Control Surveys During the Construction of the Channel tunnel. Institute for Deposits and Surveying, DMT. 46. Sărăcin Aurel, Coşarcă Constantin, Savu Adrian, Negrilă Aurel, (2014). TBM (Tunnel Boring Machine) Guidance Systems for Tunnel Construction University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia. 47. Azmaliza Kamis, Halim Setan, & Patrick Lam Chin Fung., (2007), The Applications of Surveying Techniques in Kualalumpur Smart Tunnel Project. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GPS/GNSS 2007 (ISG-GNSS2007) Persada Johor International Convention Centre, Johor Bharu MALAYSIA, 5-7 November 2007 48. U.S. Army Corps of Engineers (1999), Application of Trechless Technology at Army Installations, Washington D.C. February. Tiếng Nga: 49. С.В. Марфенко (2004), Геодезические работы при строительстве тоннелей и подземных сооружений "Учебное пособие", Москва. 50. Д. Ш. Михелева. (2001), Инженерная геодезия, "Высшая школа" Москва. 51. В.Д. Большакова и Р.П. Левчука., (1980), Справчное руководство по инженерно - геодезическим работам, Москва "Недра" 1980. 127 52. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012, КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ - Требования кпроектированию, строительству, контролю качества и приемке работ. 53. 53. СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей тоннелепроходческими комплексамис использованием высокоточной обделки. Tiếng Trung: 54. 张项铎,张正禄,(1998),隧道工程测量[M].测绘出版. 55. 李征航,黄劲松,(2007),GPS测量与数据处理,武汉大学出版社. 56. 中华人民共和国国家标准 -工程测量规范 (GB50026-2007: Code for engineering surveying). Trang Web: 57. www.trimble.com 58. www.leica-geosystem.com 59. www.topcon.com 60. www.knovel.com 128 PHỤ LỤC 129 PHỤ LỤC A KẾT QUẢ ƯỚC TÍNH LƯỚI GPS MẶT ĐẤT THI CÔNG HẦM ĐÈO CẢ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH GP.AGE 1.PHỤ LỤC A1: PHƯƠNG ÁN 1 (DÙNG 06 MÁY THU GPS, ĐO 4 CA) I/CHI TIEU KY THUAT CUA LUOI ------------&------------- 1-Tong so diem trong luoi : 13 2-So diem goc : 2 3-So diem moi : 11 5-So canh do : 37 6-So phuong vi do : 37 II/DIEM GOC LUOI GPS +---------+---------------------------+ | | TOA DO | | DIEM |-------------+-------------| | | X(m) | Y(m) | +---------+-------------+-------------| |911465 | 1430423.500| 326051.400| |911436 | 1414361.600| 321523.800| +---------+-------------+-------------+ III/TOA DO THIET KE +------+----------------------------+ | | TOA DO | | DIEM |-------------+--------------| | | X(m) | Y(m) | |------+-------------+--------------| |GPS02 | 1423417.700| 325950.200| |GPS13 | 1419307.800| 321600.100| |HAM 8 | 1420603.900| 321311.400| |HAM 6 | 1420879.100| 321647.700| |HAM 7 | 1420756.300| 322232.800| |HAM 5 | 1421715.100| 321974.800| |HAM 4 | 1422499.100| 322279.200| |HAM 3 | 1424798.000| 323158.000| |HAM 1 | 1425891.000| 322547.500| |HAM 2 | 1425129.200| 323471.000| |GPS 4 | 1426702.400| 322448.200| +------+-------------+--------------+ 130 IV/DO CHINH XAC DO DAC DU KIEN ------------------------------ SSTP do canh luoi GPS : Ms = .5 (mm) + .1 ppm V/SAI SO TRUNG PHUONG XAC DINH VI TRI DIEM ------------------***-------------------- +------+---------------------------+---------------------+ | | TOA DO THIET KE | SAI SO VI TRI DIEM | | DIEM|-------------+-------------+------+------+-------| | | X(m) | Y(m) | Mx | My | Mp(cm)| |------+-------------+-------------+------+------+-------| |GPS02 | 1423417.700| 325950.200| .39| .39| .55 | |GPS13 | 1419307.800| 321600.100| .38| .38| .53 | |HAM 8 | 1420603.900| 321311.400| .32| .32| .46 | |HAM 6 | 1420879.100| 321647.700| .33| .33| .46 | |HAM 7 | 1420756.300| 322232.800| .32| .32| .46 | |HAM 5 | 1421715.100| 321974.800| .41| .41| .57 | |HAM 4 | 1422499.100| 322279.200| .41| .41| .58 | |HAM 3 | 1424798.000| 323158.000| .32| .32| .46 | |HAM 1 | 1425891.000| 322547.500| .33| .33| .47 | |HAM 2 | 1425129.200| 323471.000| .33| .33| .47 | |GPS 4 | 1426702.400| 322448.200| .39| .39| .55 | +------+--------------+------------+------+------+-------+ VI/BANG TUONG HO VI TRI DIEM -------------***------------ +----+-------+-------+-------+-------+----------+------+ | TT | Diem | Diem | S | Ms | Ms/s | Ma | | | dau | cuoi | (m) | (m) | | (") | |----+-------+-------+-------+-------+----------+------| | 1 |GPS13 |911436 | 4947.| .0038 |1: 1310531| .16 | | 2 |HAM 8 |911436 | 6246.| .0032 |1: 1934185| .11 | | 3 |HAM 7 |911436 | 6434.| .0032 |1: 1994351| .10 | | 4 |HAM 6 |911436 | 6519.| .0033 |1: 2002558| .10 | | 5 |HAM 7 |HAM 6 | 598.| .0019 |1: 308071| .67 | | 6 |HAM 8 |HAM 6 | 435.| .0019 |1: 223989| .92 | | 7 |HAM 8 |HAM 7 | 934.| .0020 |1: 474917| .43 | | 8 |GPS13 |HAM 6 | 1572.| .0030 |1: 519206| .40 | | 9 |GPS13 |HAM 8 | 1328.| .0030 |1: 439155| .47 | | 10 |GPS13 |HAM 7 | 1581.| .0030 |1: 521990| .40 | | 11 |HAM 8 |HAM 5 | 1294.| .0030 |1: 430050| .48 | | 12 |HAM 6 |HAM 5 | 898.| .0029 |1: 304811| .68 | 131 | 13 |HAM 6 |HAM 4 | 1739.| .0030 |1: 587009| .35 | | 14 |HAM 7 |HAM 4 | 1743.| .0030 |1: 577110| .36 | | 15 |HAM 5 |HAM 4 | 841.| .0033 |1: 251623| .82 | | 16 |HAM 6 |HAM 3 | 4200.| .0022 |1: 1914877| .11 | | 17 |HAM 4 |HAM 3 | 2461.| .0031 |1: 801463| .26 | | 18 |HAM 5 |HAM 3 | 3302.| .0031 |1: 1068437| .19 | | 19 |HAM 8 |HAM 3 | 4583.| .0022 |1: 2041552| .10 | | 20 |HAM 7 |HAM 3 | 4146.| .0022 |1: 1862650| .11 | | 21 |HAM 7 |HAM 2 | 4545.| .0027 |1: 1672991| .12 | | 22 |HAM 8 |HAM 1 | 5430.| .0028 |1: 1961640| .11 | | 23 |HAM 1 |HAM 7 | 5144.| .0028 |1: 1868816| .11 | | 24 |HAM 3 |HAM 1 | 1252.| .0024 |1: 526873| .39 | | 25 |HAM 1 |HAM 2 | 1197.| .0024 |1: 499770| .41 | | 26 |HAM 3 |HAM 2 | 456.| .0023 |1: 194977| 1.06 | | 27 |HAM 2 |HAM 8 | 5014.| .0027 |1: 1834299| .11 | | 28 |HAM 1 |GPS 4 | 817.| .0033 |1: 248321| .83 | | 29 |GPS 4 |911465 | 5180.| .0039 |1: 1334647| .15 | | 30 |HAM 2 |911465 | 5890.| .0033 |1: 1787491| .12 | | 31 |HAM 1 |911465 | 5729.| .0033 |1: 1731908| .12 | | 32 |HAM 2 |GPS 4 | 1876.| .0033 |1: 566828| .36 | | 33 |GPS02 |911465 | 7007.| .0039 |1: 1788627| .12 | | 34 |GPS02 |GPS 4 | 4801.| .0039 |1: 1243532| .17 | | 35 |GPS02 |HAM 2 | 3013.| .0033 |1: 916542| .22 | | 36 |HAM 3 |GPS02 | 3115.| .0033 |1: 936109| .22 | | 37 |HAM 1 |GPS02 | 4207.| .0033 |1: 1260758| .16 | +----+-------+-------+-------+-------+----------+------+ VII/KET QUA UOC TINH DCX LUOI GPS ---------------------------- 1/ Sai so trung phuong trong so don vi : M =1.0 2/SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem - HAM 4 : Mp = .58(cm) 3/SSTP tuong doi canh yeu nhat: Canh:HAM 3 -HAM 2 : 1/ 194977 4/SSTP phuong vi yeu nhat: Canh:HAM 3 -HAM 2 : Ma = 1.06" Tinh theo chuong trinh "GP.AGE" -------------------------------- Diem Cong Huy Vien KHCN Xay Dung – Bo Xay dung (IBST) 132 2. PHỤ LỤC A2: PHƯƠNG ÁN 2 (DÙNG 05 MÁY THU GPS, ĐO 4 CA ĐO) I/CHI TIEU KY THUAT CUA LUOI ------------&------------- 1-Tong so diem trong luoi : 13 2-So diem goc : 2 3-So diem moi : 11 5-So canh do : 35 6-So phuong vi do : 35 II/DIEM GOC LUOI GPS +---------+---------------------------+ | | TOA DO | | DIEM |-------------+-------------| | | X(m) | Y(m) | +---------+-------------+-------------| |911465 | 1430423.500| 326051.400| |911436 | 1414361.600| 321523.800| +---------+-------------+-------------+ III/TOA DO THIET KE +------+----------------------------+ | | TOA DO | | DIEM |-------------+--------------| | | X(m) | Y(m) | |------+-------------+--------------| |GPS02 | 1423417.700| 325950.200| |GPS13 | 1419307.800| 321600.100| |HAM 8 | 1420603.900| 321311.400| |HAM 6 | 1420879.100| 321647.700| |HAM 7 | 1420756.300| 322232.800| |HAM 5 | 1421715.100| 321974.800| |HAM 4 | 1422499.100| 322279.200| |HAM 3 | 1424798.000| 323158.000| |HAM 1 | 1425891.000| 322547.500| |HAM 2 | 1425129.200| 323471.000| |GPS 4 | 1426702.400| 322448.200| +------+-------------+--------------+ IV/DO CHINH XAC DO DAC DU KIEN ------------------------------ SSTP do canh luoi GPS : Ms = .5 (mm) + .1 ppm 133 V/SAI SO TRUNG PHUONG XAC DINH VI TRI DIEM ------------------***-------------------- +------+---------------------------+---------------------+ | | TOA DO THIET KE | SAI SO VI TRI DIEM | | DIEM|-------------+-------------+------+------+-------| | | X(m) | Y(m) | Mx | My | Mp(cm)| |------+-------------+-------------+------+------+-------| |GPS02 | 1423417.700| 325950.200| .43| .43| .60 | |GPS13 | 1419307.800| 321600.100| .38| .38| .54 | |HAM 8 | 1420603.900| 321311.400| .34| .34| .48 | |HAM 6 | 1420879.100| 321647.700| .34| .34| .48 | |HAM 7 | 1420756.300| 322232.800| .39| .39| .55 | |HAM 5 | 1421715.100| 321974.800| .36| .36| .50 | |HAM 4 | 1422499.100| 322279.200| .34| .34| .48 | |HAM 3 | 1424798.000| 323158.000| .38| .38| .54 | |HAM 1 | 1425891.000| 322547.500| .42| .42| .60 | |HAM 2 | 1425129.200| 323471.000| .36| .36| .50 | |GPS 4 | 1426702.400| 322448.200| .37| .37| .52 | +------+--------------+------------+------+------+-------+ VI/BANG TUONG HO VI TRI DIEM -------------***------------ +----+-------+-------+-------+-------+----------+------+ | TT | Diem | Diem | S | Ms | Ms/s | Ma | | | dau | cuoi | (m) | (m) | | (") | |----+-------+-------+-------+-------+----------+------| | 1 |GPS13 |911436 | 4947.| .0038 |1: 1290625| .16 | | 2 |HAM 7 |911436 | 6434.| .0039 |1: 1648486| .13 | | 3 |HAM 8 |911436 | 6246.| .0034 |1: 1835232| .11 | | 4 |HAM 6 |911436 | 6519.| .0034 |1: 1915438| .11 | | 5 |HAM 6 |HAM 7 | 598.| .0032 |1: 187055| 1.10 | | 6 |GPS13 |HAM 6 | 1572.| .0032 |1: 489669| .42 | | 7 |HAM 8 |HAM 6 | 435.| .0025 |1: 174582| 1.18 | | 8 |HAM 8 |HAM 7 | 934.| .0032 |1: 291825| .71 | | 9 |GPS13 |HAM 8 | 1328.| .0032 |1: 414360| .50 | | 10 |GPS13 |HAM 7 | 1581.| .0035 |1: 455603| .45 | | 11 |HAM 8 |HAM 5 | 1294.| .0031 |1: 424037| .49 | | 12 |HAM 6 |HAM 5 | 898.| .0030 |1: 295532| .70 | | 13 |HAM 5 |HAM 4 | 841.| .0028 |1: 299990| .69 | | 14 |HAM 5 |HAM 3 | 3302.| .0028 |1: 1173828| .18 | | 15 |HAM 5 |HAM 2 | 3728.| .0029 |1: 1288589| .16 | | 16 |HAM 4 |HAM 3 | 2461.| .0031 |1: 792041| .26 | 134 | 17 |HAM 6 |HAM 4 | 1739.| .0030 |1: 574821| .36 | | 18 |HAM 8 |HAM 4 | 2128.| .0030 |1: 699725| .29 | | 19 |HAM 5 |GPS 4 | 5010.| .0031 |1: 1620760| .13 | | 20 |HAM 5 |HAM 1 | 4215.| .0034 |1: 1249568| .17 | | 21 |HAM 3 |HAM 1 | 1252.| .0032 |1: 390507| .53 | | 22 |HAM 1 |HAM 2 | 1197.| .0031 |1: 383028| .54 | | 23 |HAM 1 |GPS 4 | 817.| .0032 |1: 256403| .80 | | 24 |HAM 3 |GPS 4 | 2032.| .0030 |1: 680654| .30 | | 25 |HAM 2 |GPS 4 | 1876.| .0026 |1: 715379| .29 | | 26 |HAM 3 |HAM 2 | 456.| .0028 |1: 161083| 1.28 | | 27 |HAM 4 |HAM 2 | 2888.| .0030 |1: 963940| .21 | | 28 |HAM 4 |911465 | 8776.| .0034 |1: 2585008| .08 | | 29 |GPS02 |HAM 4 | 3784.| .0038 |1: 984360| .21 | | 30 |GPS02 |HAM 2 | 3013.| .0037 |1: 817203| .25 | | 31 |GPS02 |GPS 4 | 4801.| .0039 |1: 1240958| .17 | | 32 |GPS02 |911465 | 7007.| .0043 |1: 1645505| .13 | | 33 |HAM 4 |911465 | 8776.| .0034 |1: 2585008| .08 | | 34 |HAM 2 |911465 | 5890.| .0036 |1: 1658021| .12 | | 35 |GPS 4 |911465 | 5180.| .0037 |1: 1405621| .15 | +----+-------+-------+-------+-------+----------+------+ VII/KET QUA UOC TINH DCX LUOI GPS ---------------------------- 1/ Sai so trung phuong trong so don vi : M =1.0 2/SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem - GPS02 : Mp = .60(cm) 3/SSTP tuong doi canh yeu nhat: Canh:HAM 3 -HAM 2 : 1/ 161083 4/SSTP phuong vi yeu nhat: Canh:HAM 3 -HAM 2 : Ma = 1.28" Tinh theo chuong trinh "GP.AGE" -------------------------------- Diem Cong Huy Vien KHCN Xay Dung – Bo Xay dung (IBST) 135 3. PHỤ LỤC A3: PHƯƠNG ÁN 3 (DÙNG 04 MÁY THU GPS, ĐO 6 CA ĐO) I/CHI TIEU KY THUAT CUA LUOI ------------&------------- 1-Tong so diem trong luoi : 13 2-So diem goc : 2 3-So diem moi : 11 5-So canh do : 29 6-So phuong vi do : 29 II/DIEM GOC LUOI GPS +---------+---------------------------+ | | TOA DO | | DIEM |-------------+-------------| | | X(m) | Y(m) | +---------+-------------+-------------| |911465 | 1430423.500| 326051.400| |911436 | 1414361.600| 321523.800| +---------+-------------+-------------+ III/TOA DO THIET KE +------+----------------------------+ | | TOA DO | | DIEM |-------------+--------------| | | X(m) | Y(m) | |------+-------------+--------------| |GPS02 | 1423417.700| 325950.200| |GPS13 | 1419307.800| 321600.100| |HAM 8 | 1420603.900| 321311.400| |HAM 6 | 1420879.100| 321647.700| |HAM 7 | 1420756.300| 322232.800| |HAM 5 | 1421715.100| 321974.800| |HAM 4 | 1422499.100| 322279.200| |HAM 3 | 1424798.000| 323158.000| |HAM 1 | 1425891.000| 322547.500| |HAM 2 | 1425129.200| 323471.000| |GPS 4 | 1426702.400| 322448.200| +------+-------------+--------------+ IV/DO CHINH XAC DO DAC DU KIEN ------------------------------ SSTP do canh luoi GPS : Ms = .5 (mm) + .1 ppm 136 V/SAI SO TRUNG PHUONG XAC DINH VI TRI DIEM ------------------***-------------------- +------+---------------------------+---------------------+ | | TOA DO THIET KE | SAI SO VI TRI DIEM | | DIEM|-------------+-------------+------+------+-------| | | X(m) | Y(m) | Mx | My | Mp(cm)| |------+-------------+-------------+------+------+-------| |GPS02 | 1423417.700| 325950.200| .48| .48| .68 | |GPS13 | 1419307.800| 321600.100| .43| .43| .61 | |HAM 8 | 1420603.900| 321311.400| .46| .46| .65 | |HAM 6 | 1420879.100| 321647.700| .37| .37| .53 | |HAM 7 | 1420756.300| 322232.800| .39| .39| .55 | |HAM 5 | 1421715.100| 321974.800| .38| .38| .54 | |HAM 4 | 1422499.100| 322279.200| .46| .46| .66 | |HAM 3 | 1424798.000| 323158.000| .40| .40| .56 | |HAM 1 | 1425891.000| 322547.500| .37| .37| .53 | |HAM 2 | 1425129.200| 323471.000| .36| .36| .51 | |GPS 4 | 1426702.400| 322448.200| .40| .40| .57 | +------+--------------+------------+------+------+-------+ VI/BANG TUONG HO VI TRI DIEM -------------***------------ +----+-------+-------+-------+-------+----------+------+ | TT | Diem | Diem | S | Ms | Ms/s | Ma | | | dau | cuoi | (m) | (m) | | (") | |----+-------+-------+-------+-------+----------+------| | 1 |GPS13 |911436 | 4947.| .0043 |1: 1143005| .18 | | 2 |HAM 7 |911436 | 6434.| .0039 |1: 1644669| .13 | | 3 |HAM 6 |911436 | 6519.| .0037 |1: 1745183| .12 | | 4 |HAM 6 |HAM 7 | 598.| .0025 |1: 235821| .87 | | 5 |GPS13 |HAM 7 | 1581.| .0036 |1: 436292| .47 | | 6 |GPS13 |HAM 6 | 1572.| .0036 |1: 438915| .47 | | 7 |HAM 8 |HAM 7 | 934.| .0034 |1: 278573| .74 | | 8 |HAM 8 |HAM 6 | 435.| .0032 |1: 134894| 1.53 | | 9 |HAM 8 |HAM 5 | 1294.| .0033 |1: 388556| .53 | | 10 |HAM 6 |HAM 5 | 898.| .0024 |1: 373952| .55 | | 11 |HAM 7 |HAM 5 | 993.| .0029 |1: 345780| .60 | | 12 |HAM 6 |HAM 4 | 1739.| .0034 |1: 504462| .41 | | 13 |HAM 4 |HAM 3 | 2461.| .0036 |1: 684350| .30 | | 14 |HAM 5 |HAM 3 | 3302.| .0028 |1: 1184494| .17 | | 15 |HAM 5 |HAM 4 | 841.| .0033 |1: 252557| .82 | | 16 |HAM 6 |HAM 3 | 4200.| .0031 |1: 1340314| .15 | 137 | 17 |HAM 3 |HAM 2 | 456.| .0032 |1: 144159| 1.43 | | 18 |HAM 3 |HAM 1 | 1252.| .0032 |1: 390139| .53 | | 19 |HAM 5 |HAM 1 | 4215.| .0033 |1: 1269017| .16 | | 20 |HAM 1 |HAM 2 | 1197.| .0027 |1: 444653| .46 | | 21 |HAM 1 |GPS 4 | 817.| .0035 |1: 236218| .87 | | 22 |HAM 1 |911465 | 5729.| .0037 |1: 1540755| .13 | | 23 |HAM 2 |GPS 4 | 1876.| .0034 |1: 554712| .37 | | 24 |GPS 4 |911465 | 5180.| .0040 |1: 1279178| .16 | | 25 |GPS02 |GPS 4 | 4801.| .0045 |1: 1065257| .19 | | 26 |HAM 2 |911465 | 5890.| .0036 |1: 1623928| .13 | | 27 |GPS02 |911465 | 7007.| .0048 |1: 1461334| .14 | | 28 |GPS02 |HAM 2 | 3013.| .0043 |1: 708283| .29 | | 29 |HAM 5 |HAM 2 | 3728.| .0033 |1: 1142223| .18 | +----+-------+-------+-------+-------+----------+------+ VII/KET QUA UOC TINH DCX LUOI GPS ---------------------------- 1/ Sai so trung phuong trong so don vi : M =1.0 2/SSTP vi tri diem yeu nhat: Diem - GPS02 : Mp = .68(cm) 3/SSTP tuong doi canh yeu nhat: Canh:HAM 8 -HAM 6 : 1/ 134894 4/SSTP phuong vi yeu nhat: Canh:HAM 8 -HAM 6 : Ma = 1.53" Tinh theo chuong trinh "GP.AGE" -------------------------------- Diem Cong Huy Vien KHCN Xay Dung – Bo Xay dung (IBST) 138 PHỤ LỤC B CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐƯỜNG CHUYỀN TRONG HẦM 1. PHỤ LỤC B1: CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐƯỜNG CHUYỀN TREO ĐƠN KET QUA TINH TOAN LUOI MAT BANG LUOI THUC NGHIEM DUONG CHUYEN TREO DON TU 1 DEN 8 ============================== So luong diem goc :2 So luong goc do :8 So luong canh do :9 So luong phuong vi do :0 So luong diem can xac dinh :8 Sai so do goc :2" Sai so do canh : a = 2mm b = 2mm/km Sai so trung phuong trong so don vi : 1.1881 Toa do diem goc ================================================= | Stt | Ten diem | X(m) | Y(m) | ================================================= | 1 | GPS1 | 2326007.7020 | 579580.7490 | | 2 | GPS2 | 2325781.5400 | 579459.9050 | ================================================= Goc Sau tinh toan ================================================================================ | Stt | Trai | Giua | Phai |do phut giay | v" | do phut giay | ================================================================================ | 1 | GPS1 | GPS2 | 1 |149 48 12.5 | -0.0 | 149 48 12.5 | | 2 | GPS2 | 1 | 2 |187 52 36.9 | -0.0 | 187 52 36.9 | | 3 | 1 | 2 | 3 |150 32 20.5 | -0.0 | 150 32 20.5 | | 4 | 2 | 3 | 4 |168 15 43.0 | -0.0 | 168 15 43.0 | | 5 | 3 | 4 | 5 |174 43 3.5 | -0.0 | 174 43 3.5 | | 6 | 4 | 5 | 6 |185 31 51.0 | -0.0 | 185 31 51.0 | | 7 | 5 | 6 | 7 |176 10 6.1 | 0.0 | 176 10 6.1 | | 8 | 6 | 7 | 8 |204 59 27.7 | -0.0 | 204 59 27.7 | ================================================================================ 139 Canh Sau tinh toan =================================================================== | Stt |diem dau |diem cuoi| canh do (m)| v(m) |canh binh sai| =================================================================== | 1 | GPS1 | GPS2 | 256.425 | -0.002 | 256.423 | | 2 | GPS2 | 1 | 255.595 | -0.000 | 255.595 | | 3 | 1 | 2 | 275.275 | -0.000 | 275.275 | | 4 | 2 | 3 | 252.961 | -0.000 | 252.961 | | 5 | 3 | 4 | 257.645 | -0.000 | 257.645 | | 6 | 4 | 5 | 251.768 | -0.000 | 251.768 | | 7 | 5 | 6 | 251.090 | -0.000 | 251.090 | | 8 | 6 | 7 | 255.183 | -0.000 | 255.183 | | 9 | 7 | 8 | 253.718 | -0.000 | 253.718 | =================================================================== Tinh sai so vi tri diem =============================================================================== | Stt | Ten diem | mx(m) | my(m) | mp(m) | A | B | phi | =============================================================================== | 1 | 1 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 87.9 | | 2 | 2 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 93.1 | | 3 | 3 | 0.004 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.004 | 81.8 | | 4 | 4 | 0.007 | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.005 | 72.1 | | 5 | 5 | 0.010 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.006 | 65.4 | | 6 | 6 | 0.014 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | 0.006 | 62.5 | | 7 | 7 | 0.018 | 0.029 | 0.035 | 0.034 | 0.007 | 59.8 | | 8 | 8 | 0.020 | 0.036 | 0.041 | 0.041 | 0.007 | 62.5 | =============================================================================== Tinh sai so tuong doi canh ================================================================================= | Stt |d. dau |d. cuoi| do dai(m)| ms(m) |1: T | phuong vi | mpv "| mth | ================================================================================= | 1 | GPS2 | 1 | 255.595| 0.002|1: 104215|177 55 12.6| 2.4| 0.0038| | 2 | 1 | 2 | 275.275| 0.002|1: 111693|185 47 49.5| 3.4| 0.0051| | 3 | 2 | 3 | 252.961| 0.002|1: 103206|156 20 10.0| 4.1| 0.0056| | 4 | 3 | 4 | 257.645| 0.002|1: 104999|144 35 53.0| 4.8| 0.0064| | 5 | 4 | 5 | 251.768| 0.002|1: 102748|139 18 56.5| 5.3| 0.0069| | 6 | 5 | 6 | 251.090| 0.002|1: 102488|144 50 47.5| 5.8| 0.0075| | 7 | 6 | 7 | 255.183| 0.002|1: 104057|141 0 53.6| 6.3| 0.0082| | 8 | 7 | 8 | 253.718| 0.002|1: 103496|166 0 21.3| 6.7| 0.0086| ================================================================================= Sai so tuong doi canh lon nhat : 5 den 6 la 1:102488 140 Toa do sau tinh toan ================================================================ | Stt | Ten diem | X(m) | Y(m) | mp(m) | ================================================================ | 1 | 1 | 2325526.113 | 579469.181 | 0.004 | | 2 | 2 | 2325252.246 | 579441.377 | 0.008 | | 3 | 3 | 2325020.555 | 579542.908 | 0.012 | | 4 | 4 | 2324810.547 | 579692.164 | 0.017 | | 5 | 5 | 2324619.628 | 579856.289 | 0.022 | | 6 | 6 | 2324414.333 | 580000.859 | 0.028 | | 7 | 7 | 2324215.977 | 580161.399 | 0.035 | | 8 | 8 | 2323969.789 | 580222.754 | 0.041 | ================================================================ Sai so vi tri diem lon nhat : 8 la 0.041m 141 2. PHỤ LỤC B2: CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐƯỜNG CHUYỀN KÉP KET QUA BINH SAI LUOI MAT BANG LUOI THUC NGHIEM DUONG CHUYEN KÉP TREO TU 1;1’ DEN 8;8’ ============================== So luong diem goc :2 So luong goc do :53 So luong canh do :39 So luong phuong vi do :0 So luong diem can xac dinh :16 Sai so do goc :2" Sai so do canh : a = 2mm b = 2mm/km Sai so trung phuong trong so don vi : 2.1502 Toa do diem goc ================================================= | Stt | Ten diem | X(m) | Y(m) | ================================================= | 1 | GPS1 | 2326007.7020 | 579580.7490 | | 2 | GPS2 | 2325781.5400 | 579459.9050 | ================================================= Goc Sau Binh Sai ================================================================================ | Stt | Trai | Giua | Phai |do phut giay | v" | do phut giay | ================================================================================ | 1 | GPS1 | GPS2 | 1 |149 48 12.5 | 1.0 | 149 48 13.4 | | 2 | GPS1 | GPS2 | 1' |149 53 45.7 | -1.0 | 149 53 44.8 | | 3 | GPS2 | 1 | 2 |187 52 36.9 | 0.3 | 187 52 37.3 | | 4 | GPS2 | 1 | 2' |187 6 42.0 | -0.0 | 187 6 42.0 | | 5 | GPS2 | 1' | 2 |187 59 47.9 | -0.2 | 187 59 47.7 | | 6 | GPS2 | 1' | 2' |187 11 44.6 | -0.0 | 187 11 44.5 | | 7 | 1 | 2 | 3 |150 32 20.5 | 3.6 | 150 32 24.1 | | 8 | 1 | 2 | 3' |150 25 14.5 | -0.1 | 150 25 14.4 | | 9 | 1' | 2 | 3 |150 19 42.9 | -0.5 | 150 19 42.3 | | 10 | 1' | 2 | 3' |150 12 31.6 | 1.0 | 150 12 32.6 | | 11 | 1' | 2' | 3' |150 44 2.2 | -0.7 | 150 44 1.5 | 142 | 12 | 1' | 2' | 3 |150 50 45.5 | 0.7 | 150 50 46.2 | | 13 | 1 | 2' | 3' |150 54 39.5 | -4.1 | 150 54 35.3 | | 14 | 1 | 2' | 3 |151 1 20.2 | -0.1 | 151 1 20.1 | | 15 | 2 | 3 | 4 |168 15 43.0 | -0.9 | 168 15 42.1 | | 16 | 2 | 3 | 4' |167 48 52.2 | 1.6 | 167 48 53.8 | | 17 | 2' | 3 | 4 |168 32 44.6 | -3.2 | 168 32 41.4 | | 18 | 2' | 3 | 4' |168 5 55.7 | -2.6 | 168 5 53.1 | | 19 | 2 | 3' | 4 |168 0 56.1 | 4.5 | 168 1 0.7 | | 20 | 2 | 3' | 4' |167 33 55.9 | 2.7 | 167 33 58.6 | | 21 | 2' | 3' | 4 |168 17 35.5 | -0.6 | 168 17 34.9 | | 22 | 2' | 3' | 4' |167 50 34.1 | -1.2 | 167 50 32.9 | | 23 | 3 | 4 | 5 |174 43 3.5 | -8.7 | 174 42 54.9 | | 24 | 3 | 4 | 5' |174 49 52.0 | -4.0 | 174 49 48.0 | | 25 | 3' | 4 | 5 |175 4 39.7 | 6.4 | 175 4 46.1 | | 26 | 3' | 4 | 5' |175 11 33.4 | 5.9 | 175 11 39.2 | | 27 | 3 | 4' | 5 |175 26 15.3 | 4.3 | 175 26 19.6 | | 28 | 3 | 4' | 5' |175 32 52.9 | -3.5 | 175 32 49.4 | | 29 | 3' | 4' | 5 |175 48 25.9 | -1.4 | 175 48 24.5 | | 30 | 3' | 4' | 5' |175 54 53.5 | 0.9 | 175 54 54.3 | | 31 | 4 | 5 | 6 |185 31 51.0 | 2.6 | 185 31 53.6 | | 32 | 4 | 5 | 6' |185 30 19.2 | -1.4 | 185 30 17.8 | | 33 | 4' | 5 | 6 |185 15 11.0 | 6.2 | 185 15 17.3 | | 34 | 4' | 5 | 6' |185 13 48.2 | -6.8 | 185 13 41.4 | | 35 | 4 | 5' | 6 |185 31 24.1 | -1.1 | 185 31 23.0 | | 36 | 4 | 5' | 6' |185 29 26.8 | 1.2 | 185 29 28.0 | | 37 | 4' | 5' | 6 |185 15 16.6 | -6.6 | 185 15 10.0 | | 38 | 4' | 5' | 6' |185 13 9.2 | 5.8 | 185 13 15.0 | | 39 | 5 | 6 | 7 |176 10 6.1 | 3.1 | 176 10 9.2 | | 40 | 5 | 6 | 7' |176 19 23.9 | -0.4 | 176 19 23.4 | | 41 | 5' | 6 | 7 |176 3 45.0 | 1.5 | 176 3 46.6 | | 42 | 5' | 6 | 7' |176 13 5.3 | -4.4 | 176 13 0.8 | | 43 | 5 | 6' | 7 |176 3 57.2 | 2.9 | 176 4 0.1 | | 44 | 5 | 6' | 7' |176 13 59.8 | -4.8 | 176 13 55.0 | | 45 | 5' | 6' | 7 |175 57 52.8 | 4.0 | 175 57 56.7 | | 46 | 5' | 6' | 7' |176 7 53.5 | -1.8 | 176 7 51.7 | | 47 | 6 | 7 | 8 |204 59 27.7 | 1.9 | 204 59 29.6 | | 48 | 6' | 7 | 8 |205 7 13.0 | 1.5 | 205 7 14.5 | | 49 | 6' | 7 | 8' |205 36 39.6 | 2.5 | 205 36 42.1 | | 50 | 6 | 7' | 8 |205 42 48.0 | -3.3 | 205 42 44.7 | | 51 | 6 | 7' | 8' |206 11 15.5 | -0.2 | 206 11 15.3 | | 52 | 6' | 7' | 8 |205 49 48.6 | 0.3 | 205 49 48.9 | | 53 | 6' | 7' | 8' |206 18 22.0 | -2.5 | 206 18 19.5 | ================================================================================ 143 Canh Sau Binh Sai =================================================================== | Stt |diem dau |diem cuoi| canh do (m)| v(m) |canh binh sai| =================================================================== | 1 | GPS1 | GPS2 | 256.425 | -0.002 | 256.423 | | 2 | GPS2 | 1 | 255.595 | -0.000 | 255.595 | | 3 | GPS2 | 1' | 265.825 | 0.000 | 265.825 | | 4 | 1 | 1' | 10.238 | 0.001 | 10.239 | | 5 | 1 | 2 | 275.275 | 0.000 | 275.275 | | 6 | 1 | 2' | 284.471 | -0.001 | 284.470 | | 7 | 1' | 2 | 265.086 | -0.001 | 265.085 | | 8 | 1' | 2' | 274.266 | 0.002 | 274.268 | | 9 | 2 | 2' | 9.926 | -0.000 | 9.926 | | 10 | 2 | 3 | 252.961 | -0.003 | 252.958 | | 11 | 2 | 3' | 263.325 | 0.004 | 263.329 | | 12 | 2' | 3 | 243.112 | -0.004 | 243.108 | | 13 | 2' | 3' | 253.479 | 0.003 | 253.482 | | 14 | 3 | 3' | 10.382 | 0.003 | 10.385 | | 15 | 3 | 4 | 257.645 | -0.003 | 257.642 | | 16 | 3 | 4' | 267.531 | -0.008 | 267.523 | | 17 | 3' | 4 | 247.389 | -0.007 | 247.382 | | 18 | 3' | 4' | 257.258 | 0.018 | 257.276 | | 19 | 4 | 4' | 10.096 | -0.005 | 10.091 | | 20 | 4 | 5 | 251.768 | -0.002 | 251.766 | | 21 | 4 | 5' | 261.822 | -0.003 | 261.819 | | 22 | 4' | 5 | 241.742 | 0.003 | 241.745 | | 23 | 4' | 5' | 251.799 | 0.002 | 251.801 | | 24 | 5 | 5' | 10.067 | -0.000 | 10.067 | | 25 | 5 | 6 | 251.090 | 0.001 | 251.091 | | 26 | 5 | 6' | 261.172 | 0.000 | 261.172 | | 27 | 5' | 6 | 241.035 | -0.000 | 241.035 | | 28 | 5' | 6' | 251.116 | -0.001 | 251.115 | | 29 | 6 | 6' | 10.082 | -0.000 | 10.082 | | 30 | 6 | 7 | 255.183 | -0.002 | 255.181 | | 31 | 6 | 7' | 265.531 | 0.002 | 265.533 | | 32 | 6' | 7 | 245.115 | 0.000 | 245.115 | | 33 | 6' | 7' | 255.466 | -0.001 | 255.465 | | 34 | 7 | 7' | 10.375 | 0.000 | 10.375 | | 35 | 7 | 8 | 253.718 | 0.001 | 253.719 | | 36 | 7 | 8' | 263.703 | -0.000 | 263.703 | | 37 | 7' | 8 | 244.064 | 0.000 | 244.064 | | 38 | 7' | 8' | 254.082 | -0.001 | 254.081 | | 39 | 8 | 8' | 10.226 | 0.001 | 10.227 | =================================================================== 144 Tinh sai so vi tri diem =============================================================================== | Stt | Ten diem | mx(m) | my(m) | mp(m) | A | B | phi | =============================================================================== | 1 | 1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 86.8 | | 2 | 1' | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 87.2 | | 3 | 2 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.004 | 93.2 | | 4 | 2' | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 92.7 | | 5 | 3 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.005 | 83.0 | | 6 | 3' | 0.005 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 82.6 | | 7 | 4 | 0.007 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.005 | 74.5 | | 8 | 4' | 0.007 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.005 | 74.1 | | 9 | 5 | 0.010 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.006 | 68.4 | | 10 | 5' | 0.010 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.006 | 68.2 | | 11 | 6 | 0.013 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.006 | 65.4 | | 12 | 6' | 0.013 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.006 | 65.3 | | 13 | 7 | 0.016 | 0.029 | 0.033 | 0.033 | 0.007 | 62.7 | | 14 | 7' | 0.016 | 0.029 | 0.034 | 0.033 | 0.007 | 62.6 | | 15 | 8 | 0.018 | 0.035 | 0.039 | 0.038 | 0.007 | 64.6 | | 16 | 8' | 0.018 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.007 | 64.8 | =============================================================================== Tinh sai so tuong doi canh ================================================================================= | Stt |d. dau |d. cuoi| do dai(m)| ms(m) |1: T | phuong vi | mpv "| mth | ================================================================================= | 1 | GPS2 | 1 | 255.595| 0.003|1: 74443|177 55 13.6| 3.2| 0.0052| | 2 | GPS2 | 1' | 265.825| 0.003|1: 77361|178 0 44.9| 3.2| 0.0053| | 3 | 1 | 2 | 275.275| 0.003|1: 94657|185 47 50.8| 3.9| 0.0059| | 4 | 1 | 2' | 284.470| 0.003|1: 97774|185 1 55.6| 3.9| 0.0061| | 5 | 1' | 2 | 265.085| 0.003|1: 91267|186 0 32.6| 3.9| 0.0058| | 6 | 1' | 2' | 274.268| 0.003|1: 94385|185 12 29.4| 3.9| 0.0059| | 7 | 2 | 3 | 252.958| 0.003|1: 88967|156 20 14.9| 4.1| 0.0058| | 8 | 2 | 3' | 263.329| 0.003|1: 92528|156 13 5.2| 4.1| 0.0060| | 9 | 2' | 3' | 253.482| 0.003|1: 89132|155 56 30.9| 4.1| 0.0058| | 10 | 2' | 3 | 243.108| 0.003|1: 85563|156 3 15.7| 4.1| 0.0056| | 11 | 3 | 4 | 257.642| 0.003|1: 90254|144 35 57.1| 4.4| 0.0062| | 12 | 3 | 4' | 267.523| 0.003|1: 93647|144 9 8.7| 4.4| 0.0064| | 13 | 3' | 4 | 247.382| 0.003|1: 86738|144 14 5.9| 4.4| 0.0060| | 14 | 3' | 4' | 257.276| 0.003|1: 90142|143 47 3.8| 4.4| 0.0062| | 15 | 4 | 5 | 251.766| 0.003|1: 88274|139 18 52.0| 4.6| 0.0063| | 16 | 4 | 5' | 261.819| 0.003|1: 91711|139 25 45.1| 4.6| 0.0065| | 17 | 4' | 5 | 241.745| 0.003|1: 84831|139 35 28.3| 4.7| 0.0062| | 18 | 4' | 5' | 251.801| 0.003|1: 88277|139 41 58.1| 4.7| 0.0064| | 19 | 5 | 6 | 251.091| 0.003|1: 88112|144 50 45.6| 4.9| 0.0066| 145 | 20 | 5 | 6' | 261.172| 0.003|1: 91563|144 49 9.7| 4.9| 0.0068| | 21 | 5' | 6 | 241.035| 0.003|1: 84662|144 57 8.1| 4.9| 0.0064| | 22 | 5' | 6' | 251.115| 0.003|1: 88120|144 55 13.1| 4.9| 0.0066| | 23 | 6 | 7 | 255.181| 0.003|1: 89422|141 0 54.7| 5.1| 0.0070| | 24 | 6 | 7' | 265.533| 0.003|1: 92952|141 10 9.0| 5.1| 0.0072| | 25 | 6' | 7 | 245.115| 0.003|1: 85963|140 53 9.8| 5.1| 0.0067| | 26 | 6' | 7' | 255.465| 0.003|1: 89531|141 3 4.8| 5.1| 0.0070| | 27 | 7 | 8 | 253.719| 0.003|1: 84574|166 0 24.4| 5.5| 0.0074| | 28 | 7 | 8' | 263.703| 0.003|1: 87938|166 29 51.9| 5.7| 0.0079| | 29 | 7' | 8 | 244.064| 0.003|1: 81510|166 52 53.6| 5.5| 0.0072| | 30 | 7' | 8' | 254.081| 0.003|1: 84730|167 21 24.3| 5.6| 0.0076| | 31 | 1 | 1' | 10.239| 0.003|1: 3688|180 18 37.7| 44.5| 0.0035| | 32 | 2 | 2' | 9.926| 0.003|1: 3909|163 17 21.1| 35.5| 0.0031| | 33 | 3 | 3' | 10.385| 0.003|1: 4105|153 18 32.9| 31.0| 0.0030| | 34 | 4 | 4' | 10.091| 0.003|1: 4007|132 40 9.3| 32.5| 0.0030| | 35 | 5 | 5' | 10.067| 0.003|1: 3975|142 18 2.3| 31.4| 0.0030| | 36 | 6 | 6' | 10.082| 0.003|1: 3979|144 9 22.8| 32.1| 0.0030| | 37 | 7 | 7' | 10.375| 0.003|1: 4063|144 57 31.2| 36.9| 0.0032| | 38 | 8 | 8' | 10.227| 0.003|1: 3317|178 46 18.4| 82.9| 0.0051| ================================================================================= Sai so tuong doi canh lon nhat : 8 den 8' la 1:3317 Toa do sau binh sai ================================================================ | Stt | Ten diem | X(m) | Y(m) | mp(m) | ================================================================ | 1 | 1 | 2325526.113 | 579469.180 | 0.005 | | 2 | 1' | 2325515.875 | 579469.124 | 0.005 | | 3 | 2 | 2325252.246 | 579441.374 | 0.009 | | 4 | 2' | 2325242.740 | 579444.228 | 0.009 | | 5 | 3 | 2325020.555 | 579542.898 | 0.013 | | 6 | 3' | 2325011.277 | 579547.563 | 0.014 | | 7 | 4 | 2324810.547 | 579692.148 | 0.018 | | 8 | 4' | 2324803.707 | 579699.568 | 0.018 | | 9 | 5 | 2324619.633 | 579856.276 | 0.023 | | 10 | 5' | 2324611.668 | 579862.432 | 0.023 | | 11 | 6 | 2324414.339 | 580000.848 | 0.028 | | 12 | 6' | 2324406.167 | 580006.752 | 0.028 | | 13 | 7 | 2324215.983 | 580161.387 | 0.033 | | 14 | 7' | 2324207.489 | 580167.344 | 0.034 | | 15 | 8 | 2323969.794 | 580222.738 | 0.039 | | 16 | 8' | 2323959.569 | 580222.957 | 0.039 | ================================================================ Sai so vi tri diem lon nhat : 8' la 0.039 m 146 3. PHỤ LỤC B3: CÁC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐƯỜNG CHUYỀN KÉP PHÙ HỢP KET QUA BINH SAI LUOI MAT BANG LUOI THUC NGHIEM DUONG CHUYEN KEP KHÉP VE DIEM GOC (DUONG CHUYEN KEP PHU HOP) ============================== So luong diem goc :4 So luong goc do :59 So luong canh do :42 So luong phuong vi do :0 So luong diem can xac dinh :16 Sai so do goc :2" Sai so do canh : a = 2mm b = 2mm/km Sai so trung phuong trong so don vi : 2.0616 Toa do diem goc ================================================= | Stt | Ten diem | X(m) | Y(m) | ================================================= | 1 | GPS1 | 2326007.7020 | 579580.7490 | | 2 | GPS2 | 2325781.5400 | 579459.9050 | | 3 | GPS3 | 2323706.8370 | 580205.9660 | | 4 | GPS4 | 2323749.5550 | 579947.9660 | ================================================= Goc Sau Binh Sai ================================================================================ | Stt | Trai | Giua | Phai |do phut giay | v" | do phut giay | ================================================================================ | 1 | GPS1 | GPS2 | 1 |149 48 12.5 | 2.8 | 149 48 15.3 | | 2 | GPS1 | GPS2 | 1' |149 53 45.7 | 0.9 | 149 53 46.6 | | 3 | GPS2 | 1 | 2 |187 52 36.9 | 1.4 | 187 52 38.4 | | 4 | GPS2 | 1 | 2' |187 6 42.0 | 1.1 | 187 6 43.1 | | 5 | GPS2 | 1' | 2 |187 59 47.9 | 0.9 | 187 59 48.8 | | 6 | GPS2 | 1' | 2' |187 11 44.6 | 1.1 | 187 11 45.7 | | 7 | 1 | 2 | 3 |150 32 20.5 | 4.4 | 150 32 24.9 | | 8 | 1 | 2 | 3' |150 25 14.5 | 0.6 | 150 25 15.1 | | 9 | 1' | 2 | 3 |150 19 42.9 | 0.2 | 150 19 43.0 | | 10 | 1' | 2 | 3' |150 12 31.6 | 1.8 | 150 12 33.3 | | 11 | 1' | 2' | 3' |150 44 2.2 | 0.0 | 150 44 2.2 | | 12 | 1' | 2' | 3 |150 50 45.5 | 1.4 | 150 50 46.9 | | 13 | 1 | 2' | 3' |150 54 39.5 | -3.4 | 150 54 36.1 | | 14 | 1 | 2' | 3 |151 1 20.2 | 0.6 | 151 1 20.8 | | 15 | 2 | 3 | 4 |168 15 43.0 | -0.2 | 168 15 42.8 | | 16 | 2 | 3 | 4' |167 48 52.2 | 2.3 | 167 48 54.5 | | 17 | 2' | 3 | 4 |168 32 44.6 | -2.5 | 168 32 42.1 | 147 | 18 | 2' | 3 | 4' |168 5 55.7 | -1.9 | 168 5 53.7 | | 19 | 2 | 3' | 4 |168 0 56.1 | 5.2 | 168 1 1.3 | | 20 | 2 | 3' | 4' |167 33 55.9 | 3.4 | 167 33 59.3 | | 21 | 2' | 3' | 4 |168 17 35.5 | 0.1 | 168 17 35.6 | | 22 | 2' | 3' | 4' |167 50 34.1 | -0.6 | 167 50 33.5 | | 23 | 3 | 4 | 5 |174 43 3.5 | -8.1 | 174 42 55.4 | | 24 | 3 | 4 | 5' |174 49 52.0 | -3.5 | 174 49 48.6 | | 25 | 3' | 4 | 5 |175 4 39.7 | 7.0 | 175 4 46.6 | | 26 | 3' | 4 | 5' |175 11 33.4 | 6.4 | 175 11 39.8 | | 27 | 3 | 4' | 5 |175 26 15.3 | 4.8 | 175 26 20.1 | | 28 | 3 | 4' | 5' |175 32 52.9 | -3.0 | 175 32 50.0 | | 29 | 3' | 4' | 5 |175 48 25.9 | -0.8 | 175 48 25.1 | | 30 | 3' | 4' | 5' |175 54 53.5 | 1.4 | 175 54 54.9 | | 31 | 4 | 5 | 6 |185 31 51.0 | 3.0 | 185 31 54.0 | | 32 | 4 | 5 | 6' |185 30 19.2 | -1.0 | 185 30 18.2 | | 33 | 4' | 5 | 6 |185 15 11.0 | 6.6 | 185 15 17.6 | | 34 | 4' | 5 | 6' |185 13 48.2 | -6.4 | 185 13 41.8 | | 35 | 4 | 5' | 6 |185 31 24.1 | -0.7 | 185 31 23.4 | | 36 | 4 | 5' | 6' |185 29 26.8 | 1.6 | 185 29 28.4 | | 37 | 4' | 5' | 6 |185 15 16.6 | -6.2 | 185 15 10.4 | | 38 | 4' | 5' | 6' |185 13 9.2 | 6.2 | 185 13 15.4 | | 39 | 5 | 6 | 7 |176 10 6.1 | 3.4 | 176 10 9.4 | | 40 | 5 | 6 | 7' |176 19 23.9 | -0.2 | 176 19 23.6 | | 41 | 5' | 6 | 7 |176 3 45.0 | 1.8 | 176 3 46.9 | | 42 | 5' | 6 | 7' |176 13 5.3 | -4.2 | 176 13 1.1 | | 43 | 5 | 6' | 7 |176 3 57.2 | 3.2 | 176 4 0.4 | | 44 | 5 | 6' | 7' |176 13 59.8 | -4.5 | 176 13 55.3 | | 45 | 5' | 6' | 7 |175 57 52.8 | 4.3 | 175 57 57.0 | | 46 | 5' | 6' | 7' |176 7 53.5 | -1.6 | 176 7 51.9 | | 47 | 6 | 7 | 8 |204 59 27.7 | 2.1 | 204 59 29.8 | | 48 | 6' | 7 | 8 |205 7 13.0 | 1.6 | 205 7 14.7 | | 49 | 6' | 7 | 8' |205 36 39.6 | 2.4 | 205 36 42.0 | | 50 | 6 | 7' | 8 |205 42 48.0 | -3.0 | 205 42 44.9 | | 51 | 6 | 7' | 8' |206 11 15.5 | -0.1 | 206 11 15.4 | | 52 | 6' | 7' | 8 |205 49 48.6 | 0.6 | 205 49 49.1 | | 53 | 6' | 7' | 8' |206 18 22.0 | -2.4 | 206 18 19.6 | | 54 | 7 | 8 | GPS3 |197 38 2.1 | -0.3 | 197 38 1.8 | | 55 | 7' | 8 | GPS3 |196 45 31.8 | 0.6 | 196 45 32.5 | | 56 | 7 | 8' | GPS3 |197 20 21.3 | 0.2 | 197 20 21.6 | | 57 | 7' | 8' | GPS3 |196 28 48.6 | 0.5 | 196 28 49.1 | | 58 | 8 | GPS3 | GPS4 |275 45 32.6 | 0.4 | 275 45 33.1 | | 59 | 8' | GPS3 | GPS4 |275 33 44.2 | 1.8 | 275 33 46.0 | ================================================================================ 148 Canh Sau Binh Sai =================================================================== | Stt |diem dau |diem cuoi| canh do (m)| v(m) |canh binh sai| =================================================================== | 1 | GPS1 | GPS2 | 256.425 | -0.002 | 256.423 | | 2 | GPS2 | 1 | 255.595 | 0.001 | 255.596 | | 3 | GPS2 | 1' | 265.825 | 0.001 | 265.826 | | 4 | 1 | 1' | 10.238 | 0.001 | 10.239 | | 5 | 1 | 2 | 275.275 | 0.001 | 275.276 | | 6 | 1 | 2' | 284.471 | -0.000 | 284.471 | | 7 | 1' | 2 | 265.086 | -0.000 | 265.086 | | 8 | 1' | 2' | 274.266 | 0.002 | 274.268 | | 9 | 2 | 2' | 9.926 | -0.000 | 9.926 | | 10 | 2 | 3 | 252.961 | -0.002 | 252.959 | | 11 | 2 | 3' | 263.325 | 0.005 | 263.330 | | 12 | 2' | 3 | 243.112 | -0.003 | 243.109 | | 13 | 2' | 3' | 253.479 | 0.003 | 253.482 | | 14 | 3 | 3' | 10.382 | 0.003 | 10.385 | | 15 | 3 | 4 | 257.645 | -0.002 | 257.643 | | 16 | 3 | 4' | 267.531 | -0.007 | 267.524 | | 17 | 3' | 4 | 247.389 | -0.006 | 247.383 | | 18 | 3' | 4' | 257.258 | 0.019 | 257.277 | | 19 | 4 | 4' | 10.096 | -0.005 | 10.091 | | 20 | 4 | 5 | 251.768 | -0.002 | 251.766 | | 21 | 4 | 5' | 261.822 | -0.002 | 261.820 | | 22 | 4' | 5 | 241.742 | 0.004 | 241.746 | | 23 | 4' | 5' | 251.799 | 0.003 | 251.802 | | 24 | 5 | 5' | 10.067 | -0.000 | 10.067 | | 25 | 5 | 6 | 251.090 | 0.002 | 251.092 | | 26 | 5 | 6' | 261.172 | 0.001 | 261.173 | | 27 | 5' | 6 | 241.035 | 0.000 | 241.035 | | 28 | 5' | 6' | 251.116 | 0.000 | 251.116 | | 29 | 6 | 6' | 10.082 | -0.000 | 10.082 | | 30 | 6 | 7 | 255.183 | -0.001 | 255.182 | | 31 | 6 | 7' | 265.531 | 0.003 | 265.534 | | 32 | 6' | 7 | 245.115 | 0.001 | 245.116 | | 33 | 6' | 7' | 255.466 | -0.000 | 255.466 | | 34 | 7 | 7' | 10.375 | 0.000 | 10.375 | | 35 | 7 | 8 | 253.718 | 0.002 | 253.720 | | 36 | 7 | 8' | 263.703 | 0.001 | 263.704 | | 37 | 7' | 8 | 244.064 | 0.001 | 244.065 | | 38 | 7' | 8' | 254.082 | -0.001 | 254.081 | | 39 | 8 | 8' | 10.226 | 0.001 | 10.227 | | 40 | 8 | GPS3 | 263.464 | 0.002 | 263.466 | | 41 | 8' | GPS3 | 253.276 | 0.001 | 253.277 | | 42 | GPS3 | GPS4 | 261.517 | -0.004 | 261.513 | =================================================================== 149 Tinh sai so vi tri diem =============================================================================== | Stt | Ten diem | mx(m) | my(m) | mp(m) | A | B | phi | =============================================================================== | 1 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 6.0 | | 2 | 1' | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 7.4 | | 3 | 2 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 85.7 | | 4 | 2' | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 86.2 | | 5 | 3 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 82.0 | | 6 | 3' | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 81.9 | | 7 | 4 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 77.8 | | 8 | 4' | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 77.7 | | 9 | 5 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 76.7 | | 10 | 5' | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 76.8 | | 11 | 6 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 78.8 | | 12 | 6' | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 78.8 | | 13 | 7 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 86.2 | | 14 | 7' | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 90.3 | | 15 | 8 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 1.7 | | 16 | 8' | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.9 | =============================================================================== Tinh sai so tuong doi canh ================================================================================= | Stt |d. dau |d. cuoi| do dai(m)| ms(m) |1: T | phuong vi | mpv "| mth | ================================================================================= | 1 | GPS2 | 1 | 255.596| 0.003|1: 83442|177 55 15.4| 2.0| 0.0040| | 2 | GPS2 | 1' | 265.826| 0.003|1: 86732|178 0 46.7| 2.0| 0.0040| | 3 | 1 | 2 | 275.276| 0.003|1: 100880|185 47 53.8| 1.9| 0.0037| | 4 | 1 | 2' | 284.471| 0.003|1: 104246|185 1 58.6| 1.9| 0.0038| | 5 | 1' | 2 | 265.086| 0.003|1: 97258|186 0 35.6| 1.9| 0.0037| | 6 | 1' | 2' | 274.268| 0.003|1: 100623|185 12 32.4| 1.9| 0.0037| | 7 | 2 | 3 | 252.959| 0.003|1: 95461|156 20 18.6| 1.7| 0.0034| | 8 | 2 | 3' | 263.330| 0.003|1: 99306|156 13 8.9| 1.7| 0.0034| | 9 | 2' | 3' | 253.482| 0.003|1: 95623|155 56 34.6| 1.7| 0.0034| | 10 | 2' | 3 | 243.109| 0.003|1: 91774|156 3 19.4| 1.7| 0.0033| | 11 | 3 | 4 | 257.643| 0.003|1: 96699|144 36 1.4| 1.5| 0.0033| | 12 | 3 | 4' | 267.524| 0.003|1: 100347|144 9 13.1| 1.5| 0.0033| | 13 | 3' | 4 | 247.383| 0.003|1: 92909|144 14 10.2| 1.6| 0.0033| | 14 | 3' | 4' | 257.277| 0.003|1: 96568|143 47 8.2| 1.5| 0.0033| | 15 | 4 | 5 | 251.766| 0.003|1: 94454|139 18 56.9| 1.5| 0.0032| | 16 | 4 | 5' | 261.820| 0.003|1: 98142|139 25 50.0| 1.5| 0.0033| | 17 | 4' | 5 | 241.746| 0.003|1: 90766|139 35 33.2| 1.5| 0.0032| | 18 | 4' | 5' | 251.802| 0.003|1: 94463|139 42 3.0| 1.5| 0.0032| | 19 | 5 | 6 | 251.092| 0.003|1: 94399|144 50 50.9| 1.5| 0.0033| | 20 | 5 | 6' | 261.173| 0.003|1: 98121|144 49 15.0| 1.5| 0.0033| 150 | 21 | 5' | 6 | 241.035| 0.003|1: 90692|144 57 13.4| 1.6| 0.0032| | 22 | 5' | 6' | 251.116| 0.003|1: 94420|144 55 18.4| 1.6| 0.0033| | 23 | 6 | 7 | 255.182| 0.003|1: 95962|141 1 0.3| 1.8| 0.0034| | 24 | 6 | 7' | 265.534| 0.003|1: 99824|141 10 14.5| 1.7| 0.0034| | 25 | 6' | 7 | 245.116| 0.003|1: 92243|140 53 15.4| 1.7| 0.0034| | 26 | 6' | 7' | 255.466| 0.003|1: 96131|141 3 10.3| 1.7| 0.0034| | 27 | 7 | 8 | 253.720| 0.003|1: 93651|166 0 30.1| 2.0| 0.0037| | 28 | 7 | 8' | 263.704| 0.003|1: 97272|166 29 57.4| 2.1| 0.0038| | 29 | 7' | 8 | 244.065| 0.003|1: 90102|166 52 59.4| 2.0| 0.0036| | 30 | 7' | 8' | 254.081| 0.003|1: 93779|167 21 29.9| 2.0| 0.0037| | 31 | 8 | GPS3 | 263.466| 0.003|1: 85563|183 38 31.9| 2.1| 0.0041| | 32 | 8' | GPS3 | 253.277| 0.003|1: 82381|183 50 19.0| 2.1| 0.0040| | 33 | 1 | 1' | 10.239| 0.003|1: 3846|180 18 40.1| 42.6| 0.0034| | 34 | 2 | 2' | 9.926| 0.002|1: 4077|163 17 24.5| 33.9| 0.0029| | 35 | 3 | 3' | 10.385| 0.002|1: 4281|153 18 37.0| 29.5| 0.0028| | 36 | 4 | 4' | 10.091| 0.002|1: 4179|132 40 13.9| 30.9| 0.0028| | 37 | 5 | 5' | 10.067| 0.002|1: 4145|142 18 7.4| 29.8| 0.0028| | 38 | 6 | 6' | 10.082| 0.002|1: 4150|144 9 28.3| 30.4| 0.0028| | 39 | 7 | 7' | 10.375| 0.002|1: 4284|144 57 35.3| 33.3| 0.0029| | 40 | 8 | 8' | 10.227| 0.003|1: 3853|178 46 19.4| 42.0| 0.0034| ================================================================================= Sai so tuong doi canh lon nhat : 1 den 1' la 1:3846 Toa do sau binh sai ================================================================ | Stt | Ten diem | X(m) | Y(m) | mp(m) | ================================================================ | 1 | 1 | 2325526.112 | 579469.178 | 0.004 | | 2 | 1' | 2325515.873 | 579469.122 | 0.004 | | 3 | 2 | 2325252.245 | 579441.368 | 0.005 | | 4 | 2' | 2325242.738 | 579444.221 | 0.005 | | 5 | 3 | 2325020.551 | 579542.888 | 0.006 | | 6 | 3' | 2325011.273 | 579547.552 | 0.006 | | 7 | 4 | 2324810.539 | 579692.134 | 0.007 | | 8 | 4' | 2324803.699 | 579699.554 | 0.007 | | 9 | 5 | 2324619.621 | 579856.258 | 0.006 | | 10 | 5' | 2324611.656 | 579862.414 | 0.006 | | 11 | 6 | 2324414.323 | 580000.825 | 0.006 | | 12 | 6' | 2324406.150 | 580006.729 | 0.006 | | 13 | 7 | 2324215.962 | 580161.358 | 0.005 | | 14 | 7' | 2324207.468 | 580167.315 | 0.005 | | 15 | 8 | 2323969.770 | 580222.703 | 0.004 | | 16 | 8' | 2323959.546 | 580222.922 | 0.004 | ================================================================ Sai so vi tri diem lon nhat : 4' la 0.007m 151 PHỤ LỤC C KẾT QUẢ SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN LƯỚI ĐƯỜNG CHUYỀN KÉP Sử dụng tọa độ các điểm lưới đã bình sai để kiểm tra và đánh giá ta có được bảng kết quả so sánh độ lệch theo các phương án với phương án so sánh như (bảng C.1 và bảng C.2). Công thức tính độ lệch δX(pa)i = X(pa)i - Xcơ sở (C.1) δY(pa)i = Y(pa)i - Ycơ sở (C.2) - So sánh Phương án 1(PA1) với phương án so sánh (PAss) Bảng C1: Độ lệch tọa độ của PA1 so với PAss Tên điểm X(m) PA1 X(m) PAss Y(m)PA1 Y(m)PAss δX(pa)1 (m) δY(pa)1 (m) 1 2325526.113 2325526.112 579469.181 579469.178 0.001 0.003 2 2325252.246 2325252.245 579441.377 579441.368 0.001 0.009 3 2325020.555 2325020.551 579542.908 579542.888 0.004 0.020 4 2324810.547 2324810.539 579692.164 579692.134 0.008 0.030 5 2324619.628 2324619.621 579856.289 579856.258 0.007 0.031 6 2324414.333 2324414.323 580000.859 580000.825 0.010 0.034 7 2324215.977 2324215.962 580161.399 580161.358 0.015 0.041 8 2323969.789 2323969.770 580222.754 580222.703 0.019 0.051 152 - So sánh Phương án 2 (PA2) với phương án so sánh (PAss) Bảng C2: Độ lệch tọa độ của PA2 so với PAss Tên điểm X(m) PA2 X(m) PAss Y(m)PA2 Y(m)PAss δX(pa)2 (m) δY(pa)2 (m) 1 2325526.113 2325526.112 579469.18 579469.178 0.001 0.002 1' 2325515.875 2325515.873 579469.124 579469.122 0.002 0.002 2 2325252.246 2325252.245 579441.374 579441.368 0.001 0.006 2' 2325242.74 2325242.738 579444.228 579444.221 0.002 0.007 3 2325020.555 2325020.551 579542.898 579542.888 0.004 0.011 3' 2325011.277 2325011.273 579547.563 579547.552 0.004 0.010 4 2324810.547 2324810.539 579692.148 579692.134 0.008 0.014 4' 2324803.709 2324803.699 579699.568 579699.554 0.010 0.014 5 2324619.633 2324619.621 579856.276 579856.258 0.012 0.018 5’ 2324611.668 2324611.656 579862.432 579862.414 0.012 0.018 6 2324414.339 2324414.323 580000.848 580000.825 0.016 0.023 6’ 2324406.167 2324406.15 580006.752 580006.729 0.017 0.023 7 2324215.983 2324215.962 580161.387 580161.358 0.021 0.029 7’ 2324207.489 2324207.468 580167.344 580167.315 0.021 0.029 8 2323969.794 2323969.770 580222.738 580222.703 0.024 0.035 8’ 2323959.569 2323959.546 580222.957 580222.922 0.023 0.035

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_cac_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_dinh_huong_duong_ham_trong_thi_cong_xay_dung_cac_cong_tri.pdf
Luận văn liên quan