Luận văn Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo củng cố tổ chức các cơ quan thường trực trong QLNN về công nghiệp, thiết lập cơ chế phối hợp, giao ban giữa các cơ quan này. Xem xét lại vị trí của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nên chuyển công ty này trực thuộc BQL khu công nghiệp thay vì trực thuộc UBND tỉnh như hiện nay. - Tỉnh nên có kế hoạch và xúc tiến ngay việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ phục vụ yêu cầu QLNN về công nghiệp trên địa bàn.

pdf90 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ngành nghề và tăng cường liên kết để tăng sức cạnh ttranh. Tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển công nghiệp của tỉnh trong các các thành phần kinh tế; công khai rộng rãi các quy hoạch và chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp; thực hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với các doanh nghiệp, lĩnh vực cần ưu tiên; thật sự quan tâm giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. - Phát triển công nghiệp gắn với CNH-NĐH nông nghiệp – nông thôn. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản, đảm bảo tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đầu tư phát triển các xí nghiệp công nghiệp ở khu vực nông thôn gắn với việc hình thành các cụm công nghiệp của các huyện, khuyến khích các doanh nghiệp ở thành thị mở xí nghiệp vệ tinh ở nông thôn. Tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp điện, nước phục vụ nông thôn; đồng thời chú ý phát triển các dịch vụ kinh tế - kỹ thuật ở nông thôn. - Phát triển công nghiệp trên cơ sở phát triển các ngành công nghiệp chủ lực. Tiếp tục khuyến khích đầu tư và mở rộng phát triển ngành công nghiệp chế biến dừa, thủy sản; đa dạng hóa các sản phẩm từ dừa, thủy sản theo hướng phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sữa dừa, cơm dừa nạo sấy, than hoạt tính, các sản phẩm hóa dừa, tinh chế thủy sản. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thêm vốn để mở rộng quy mô; đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại trong 2 lĩnh vực này để nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm; thực hiện các chuẩn quản lý quốc tế nhằm đảm bảo sự thông hành của sản phẩm đến các thị trường lớn trên thế giới; tăng cường xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực, trong đó chú ý các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản. - Phát triển đồng bộ hệ thống chính sách phát triển công nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng và sớm đưa vào thực thi các chính sách sau: chính sách phát triển các thành phần kinh tế, chính sách thu hút đầu tư, chính sách phát triển khoa học – công nghệ, chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Tập trung nâng cao hiệu quả và tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp. - Phát triển công nghiệp gắn với nâng cao đời sống vật chất – tinh thần của người lao động và bảo vệ môi trường. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và chính sách đối với người lao động gắn với các hoạt động hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động tại các khu công nghiệp tập trung; tiếp tục thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, tăng cường đầu tư cho các vùng khó khăn. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách đối người lao động và vấn đề bảo vệ môi trường. - Phát triển công nghiệp trên cơ sở quy hoạch và đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của UBND tØnh. Tập trung hoàn thiện quy hoạch đất phát triển công nghiệp, quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch các cụm công nghiệp của tỉnh; tổ chức triển khai các quy hoạch đó một cách đồng bộ. UBND tỉnh và các ngành, các cấp làm tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, đặc biệt là chức năng tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, điều chỉnh những điểm chưa hợp lý, cản trở sự phát triển chung. * Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế phát triển của tỉnh, có tỷ trọng đóng góp trong GDP ngày càng tăng từ 17,4% vào năm 2007 lên 18,7% vào năm 2010 và 26,3% vào năm 2015 và 35,1% vào năm 2020; góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp kỹ thuật cao vào năm 2020. - Mục tiêu cụ thể: + Đưa giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) từ 3.924 tỷ đồng năm 2005 lên 13.296 tỷ đồng vào năm 2010, 45.233 tỷ đồng vào năm 2015 và 150.815 tỷ đồng vào năm 2020; đạt tốc tộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm trên 21%. + Đưa giá trị tăng thêm (theo giá hiện hành) tăng từ 1.161 tỷ đồng năm 2005 lên 4.255 tỷ đồng vào năm 2010 và 14.882 tỷ đồng vào năm 2015 và 51.277 tỷ đồng vào năm 2020; đạt tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 23%. + Đạt cơ cấu công nghiệp tương đối hợp lý vào năm 2020, trong đó công nghiệp chế biến thực phẩm chiếm 38,4%, cơ khí - điện tử chiếm 24,4%, dược phẩm – hóa chất chiếm 19,9%, dệt may chiếm 7,9%, năng lượng chiếm 3,9%, vật liệu xây dựng 2,3% và một số ngành khác với tỷ trọng nhỏ. Giai ®o¹n ®Õn n¨m 2020 tiÕp tôc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi tèc ®é cao, tËp trung vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän cña tØnh nh-: - C«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, ®å uèng: §Çu t- nhanh cho ngµnh tån tr÷ l¹nh – s¬ chÕ – tinh chÕ tr¸i c©y sö dông nguån tr¸i c©y cña ®Þa ph-¬ng nh»m duy tr× chÊt l-îng phôc vô ®iÒu tiÕt thÞ tr-êng t-¬i vµ ph©n phèi cho chÕ biÕn nh÷ng tr¸i c©y cã chÊt l-îng kÐm. H×nh thµnh khu tån tr÷, b¶o qu¶n, s¬ chÕ tr¸i c©y ë mét sè huyÖn nh- Ch©u Thµnh, Giång Tr«m, Chî L¸ch, Má Cµy....®ång thêi mêi gäi ®Çu t- c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn n-íc tr¸i c©y gi¶i kh¸t, tr¸i c©y c« ®Æc, tr¸i c©y ®ãng hép, tr¸i c©y chiªn sÊy t¹i c¸c khu, côm c«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn ngµnh chÕ biÕn thùc phÈm sö dông ngµnh thuû s¶n, sóc s¶n t¹i chç theo h-íng sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo chÕ biÕn thuû s¶n nh»m t¹o ra s¶n phÈm chÊt l-îng cao cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh xuÊt khÈu, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c¬ së giÕt mæ b¶o ®¶m an toµn vÖ sinh thùc phÈm, x©y dùng hÖ thèng kho l¹nh ®Ó tån tr÷ vµ b¶o qu¶n thuû s¶n sóc s¶n, ®ång thêi x©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn kh« t«m c¸, thÞt... Ngµnh ®-êng cÇn cñng cè, c¶i tiÕn thiÕt bÞ ®ång bé vµ tæ chøc qu¶n lý, ®Çu t- c¸c vïng nguyªn liÖu lín nh- Má Cµy, Ba Tri, tæ chøc thu mua kÞp thêi víi gi¸ c¶ hîp lý, nh»m h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng chÊt l-îng ngang b»ng víi ®-êng trong n-íc, ®ång thêi s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm phô nh- cån thùc phÈm, r-îu, kÑo, b¸nh....víi chÊt l-îng cao. Víi sù ph¸t triÓn cña ®µn gia sóc, gia cÇm vµ diÖn tÝch nu«i thuû s¶n, nhu cÇu thøc ¨n gia sóc vµ thøc ¨n nu«i t«m t¨ng nhanh, trong khi tØnh còng cã kh¸ ®Çy ®ñ nguån nguyªn liÖu cho s¶n phÈm, lµ c¬ héi ®Çu t- lín cho ngµnh thøc ¨n ch¨n nu«i cña TØnh. - C«ng nghiÖp c¬ khÝ, thiÕt bÞ ®iÖn tö: SÏ ph¸t triÓn theo h-íng phôc vô cho c¸c ngµnh kh¸c vµ phôc vô d©n dông, l¾p r¸p c¸c lo¹i m¸y nguån nh- m¸y ®éng lùc, ®éng c¬ ®iÖn, m¸y næ....vµ c¸c s¶n phÈm phôc vô ngµnh x©y dùng. ¦u tiªn ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn l¹nh, ®iÖn tö, truyÒn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin. Chó träng s¶n xuÊt c¸c ®å ®iÖn gia dông, d©y ®iÖn....vµ chÕ t¹o, l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu thuyÒn, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu ®i l¹i, nhu cÇu vËn t¶i vµ ®¸nh b¾t thuû, h¶i s¶n. - C«ng nghiÖp kho¸ng chÊt vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng: KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng hiÖn cã ®Çu t- më réng s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng nh- s¶n xuÊt g¹ch nung, ®óc s½n c¸c s¶n phÈm tõ xi m¨ng....nh»m gi¶i quyÕt phÇn nµo cho nhu cÇu x©y dùng trong thêi gian tíi. - C«ng nghiÖp ho¸ chÊt, c¸c s¶n phÈm tõ ho¸ chÊt vµ d-îc phÈm: §¸p øng phÇn lín cho nhu cÇu cña TØnh vµ xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ bao b× nhùa, bao b× giÊy, thuèc ®«ng y, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, ®Êt s¹ch tõ môn dõa..... - C«ng nghiÖp dÖt may, da giÇy: Mêi gäi c¸c c«ng ty ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Thµnh phè Mü Tho ®Çu t- trùc tiÕp hoÆc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c huyÖn, thÞ x· nh»m t¹o s¶n phÈm cho xuÊt khÈu vµ gi¶i quyÕt lao ®éng t¹i chç, chuyÓn dÞch lao ®éng tõ khu vùc n«ng nghiÖp sang. - C«ng nghiÖp khai th¸c: Ph¸t triÓn c¸c nguån lùc thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n khai th¸c c¸t lßng s«ng ®èi víi c¸c má ®· kh¶o s¸t vµ quy ho¹ch nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nhiÒu ng-êi d©n, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ngoµi ra cßn xuÊt khÈu ra ngoµi tØnh gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch cho TØnh. Coi träng c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Cô thÓ lµ: b¶o vÖ tèt m«i tr-êng; chñ ®éng vµ phèi hîp víi Côc §Þa chÊt vµ Kho¸ng s¶n ViÖt Nam tæ chøc ®¸nh gi¸ tr÷ l-îng c¸c má ®Ó ph¸t triÓn c¸c c¬ së khai th¸c t¹i ®Þa ph-¬ng, ®¸p øng nhu cÇu vÒ vËt liÖu san lÊp mÆt b»ng cho TØnh. - C«ng nghiÖp n¨ng l-îng: Tr-íc m¾t ®Õn n¨m 2010, trªn ®Þa bµn ch-a thÓ xuÊt hiÖn nguån ®iÖn lín. Tuy nhiªn cuèi giai ®o¹n 2011-2015, BÕn Tre cÇn cã nguån ®iÖn t¹i chç ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu ®iÖn trªn ®Þa bµn kh«ng ngõng gia t¨ng vµ c©n ®èi phô t¶i chung cho toµn vïng. BÕn Tre cã thÓ x©y dùng Trung t©m nhiÖt ®iÖn ch¹y than nhËp khÈu, víi c«ng nghÖ míi cho phÐp gi¶m thiÓu tèi ®a « nhiÔm m«i tr-êng. Tæng c«ng suÊt trung t©m nhiÖt ®iÖn nµy dù kiÕn 2000 MW ®i vµo ho¹t ®éng ®Çy ®ñ vµo n¨m 2018 (Phï hîp víi Quy ho¹ch ®iÖn lùc quèc gia -Ph-¬ng ¸n c¬ së -C«ng tr×nh vËn hµnh n¨m 2018). Ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng l-íi ®iÖn tõ nguån ®Õn c¸c phô t¶i; L-íi ®iÖn khu vùc thÞ x· ®-îc thiÕt kÕ x©y dùng theo m¹ch vßng, vËn hµnh hë, tæn thÊt ®iÖn ¸p cuèi ®-êng d©y kh«ng qu¸ 5%; L-íi ®iÖn n«ng th«n x©y dùng theo h×nh tia, tæn thÊt t-¬ng øng kh«ng qu¸ 10%, ®¶m b¶o b¸n kÝnh cÊp ®iÖn d-íi 0,3 km ®èi víi ®« thÞ vµ d-íi 0,5km ®èi víi n«ng th«n kÓ tõ tr¹m biÕn thÕ. 3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 3.2.1. Giải pháp về quy hoạch và kế hoạch phát triển công nghiệp 3.2.1.1. Đối với các ngành công nghiệp chủ lực - Chế biến dừa: Ổn định vùng nguyên liệu với diện tích khoảng 40.000 ha (năm 2007 là 43.083 ha), trong đó bố trí tập trung ở các huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày, Châu Thành và một phần huyện Bình Đại; tập trung thâm canh, chăm sóc vườn dừa để tăng năng suất, chất lượng; rà soát trồng thay thế các vườn dừa đã lão, năng suất thấp; quy hoạch trồng mới vườn dừa với những giống năng suất, chất lượng cao, triển khai dự án trồng 5000 ha dừa nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Đầu tư phát triển thiết bị - công nghệ chế biến dừa tiên tiến, tập trung công nghệ sản xuất than hoạt tính từ than gáo dừa, công nghệ chế biến bột sữa dừa phục vụ công nghiệp thực phẩm, công nghệ sản xuất hóa phẩm từ dừa; đồng thời đầu tư áp dụng các chuẩn quản lý chất lượng thực phẩm như GMP, HCCAP đối với các sản phẩm chế biến dừa xuất khẩu. Xây dựng chiến lược phát triển các sản phẩm chế biến dừa, trong đó tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: bột sữa dừa, cơm dừa nạo sấy, dầu dừa tinh, các sản phẩm hóa dừa, than hoạt tính; đồng thời chú ý đa dạng hóa mẫu mã, phù hợp với nhu cầu của từng loại thị trường và nhóm khách hàng. Trong giai đoạn đến 2010, tập trung nâng cấp thiết bị, duy trì công suất các cơ sở chế biến dừa hiện có, đầu tư nâng cấp trang thiết bị và mở rộng công suất nhà máy than hoạt tính, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nệm xơ dừa, kêu gọi đầu tư phát triển các nhà máy sản xuất sữa dừa, xà phòng từ dừa. Giai đoạn 2010-2015, bên cạnh duy trì hoạt động các cơ sở hiện có, tỉnh nên tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hóa dừa. Giai đoạn 2015-2020, tập trung phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị kinh tế cao theo chiến lược sản phẩm ngành chế biến dừa, đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới. - Chế biến thủy sản: Ổn định vùng nguyên liệu nuôi thủy sản với diện tích khoảng 40.000 ha, phát triển đồng bộ thủy sản nước ngọt, lợ và mặn, trong đó diện tích nuôi nước ngọt khoảng 5.000 ha, nước lợ khoảng 10.000 ha, lồng bè khoảng 5.000 ha, còn lại là diện tích nuôi nước mặn. Đối tượng nuôi tập trung: cá tra, tôm càng xanh, tôm sú, cua, nghêu, sò; gắn với đẩy mạnh hoạt động khai thác. Phấn đấu đạt sản lượng bình quân 150.000 tấn/năm, trong đó nuôi trồng là 80.000 tấn, khai thác là 70.000 tấn. Tiếp tục đổi mới thiết bị - công nghệ gắn với mở rộng quy mô công suất của các nhà máy hiện có và đầu tư phát triển mới các nhà máy. Thực hiện các chẩn quản lý chất lượng quốc tế đối với các sản phẩm chế biến thủy hải sản. Giai đoạn đến 2010, đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ cho các nhà máy hiện có, mở rộng năng lực chế biến của các nhà máy, đầu tư thêm các dây chuyền cấp đông IQF với công suất khoảng 500 kg/giờ, kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản quy mô lớn. Giai đoạn 2010-2015, tập trung mở rộng và nâng công suất các nhà máy chế biến xuất khẩu lên trên 10.000 tấn/năm, phát triển các sản phẩm mới như chả cá, nghêu đông, tôm sấy, tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các nhà máy chế biến xuất khẩu quy mô lớn, kêu gọi đầu tư phát triển các nhà máy chế biến thức ăn thủy sản. Giai đoạn 2015-2020, tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới theo thị hiếu người tiêu dùng và thị trường. 3.2.1.2. Đối với các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp – nông thôn - Công nghiệp chế biến đường: ổn định vùng nguyên liệu mía khoảng 10.000 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Mỏ Cày, Giồng Trôm, Ba Tri và một phần huyện Thạnh Phú, tăng cường thâm canh và giống mới. Trong giai đoạn đến 2010, tập trung hỗ trợ thay đổi thiết bị các cơ sở chế biến đường hiện có, duy trì công suất của nhà máy đường của tỉnh; giai đoạn 2010-2020, kêu gọi đầu tư phát triển nhà máy đường tinh luyện, phát triển đa dạng các sản phẩm sau đường như: bánh kẹo, rượu, giấy … - Công nghiệp sản xuất bánh kẹo và chế biến trái cây: khuyến khích các cơ sở sản xuất bánh kẹo hiện có đổi mới thiết bị, mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong giai đoạn đến năm 2020, đầu tư nâng cấp trang thiết bị các cơ sở, nhà máy sản xuất bánh kẹo, đặc biệt là kẹo dừa, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến hạt điều, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến trái cây tại huyện Châu Thành. Giai đoạn 2010-2020, đầu tư mở rộng công suất nhà máy chế biến trái cây, kêu gọi đầu tư mới các nhà máy sản xuất bánh kẹo từ dừa, trái cây. - Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm: đẩy mạnh việc áp dụng các thiết bị, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch; đầu tư mô hình và giới thiệu cho nông dân các thiết bị, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, đặc biệt đối với lúa, bắp; khuyến khích các doanh nghiệp mở các xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và các điểm thu mua ở nông thôn. - Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc: khuyến khích các cơ sở, xí nghiệp hiện có đầu tư thiết bị, mở rộng công suất; kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn gia súc công suất lớn, khoảng 50.000 – 100.000 tấn/năm. - Công nghiệp cơ khí: đầu tư nâng cao năng lực lắp ráp và sửa chữa các phương tiện giao thông thủy, sửa chữa ô tô, máy nông nghiệp, tiếp tục đầu tư phát triển năng lực đóng tàu quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu vận chuyển đường thủy trong vùng; đầu tư phát triển các làng nghề cơ khí sản xuất nông, ngư cụ, dụng cụ cầm tay. Nghiên cứu kêu gọi phát triển dự án đóng tàu quy mô lớn. 3.2.1.3. Đối với các ngành công nghiệp khác - Công nghiệp dược và hóa chất: tiếp tục đầu tư mở rộng công suất 2 nhà máy sản xuất tân dược và 1 nhà máy sản xuất đông dược; đầu tư phát triển nhà máy sản xuất phân vi sinh, nhà máy sản xuất bao bì; kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống nhựa. - Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: tập trung phát triển sản xuất gạch, ngói từ đất sét, tấm lợp xi măng, khai thác cát song phục vụ san lắp và xây dựng, sản xuất cấu kiện bê tong đúc sẵn và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Đầu tư nâng công suất sản xuất gạch tuy nen đạt 30 triệu viên, tấm lợp xi măng đạt 4 triệu mét vuông/năm. Nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng bằng mụn dừa. - Công nghiệp dệt may: tập trung phát triển các sản phẩm dệt may phục vụ xuất khẩu; khuyến khích mở rộng công suất các dây chuyền may hiện có; kêu gọi đầu tư phát triển dệt may, da - giầy, đặc biệt là nhà máy sản xuất đồ thể thao, vali, cặp, túi xách. Việc phát triển công nghiệp dệt may, da giầy nên thực hiện tập trung tại các khu công nghiệp để tiện việc xử lý ô nhiễm môi trường. - Công nghiệp điện: tiếp tục nâng cấp lưới điện và duy trì công suất nhà máy phát điện Đồng Khởi. Từ năm 2010, kêu gọi đầu tư nhà phát phát điện với tổng công suất khoảng 1.800 MW. - Công nghiệp nước: duy trì công suất nhà máy nước và các trạm cấp nước hiện có; đầu tư phát triển các nhà máy nước Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày, Chợ Lách; đầu tư đường ống dẫn nước ngọt từ Chợ Lách cho Mỏ Cày và Thạnh Phú; tiếp tục thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. 3.2.1.4. Phát triển các làng nghề: trên cơ sở các làng nghề đã có, sắp xếp lại theo hướng đảm bảo quy mô, bảo vệ môi trường và gắn với phát triển dụch lịch. Tập trung phát triển các làng nghề đang có thế mạnh như: làng nghề sản xuất chỉ xơ dừa ở An Thạnh (Mỏ Cày), làng nghề thủ công mỹ nghệ dừa Tân Thạch (Châu Thành), làng nghề dệt chiếu An Hiệp (Châu Thành), làng nghề mây tre đan Phú Lễ (Ba Tri), làng nghề chế biến cá khô Bình Thắng (Bình Đại), làng nghề hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách), làng nghề sản xuất kìm kéo Mỹ Thạnh (Giồng Trôm), làng nghề bánh tráng bánh phồng Sơn Đốc (Giồng Trôm). Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công và hỗ trợ làng nghề phát triển như: phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. 3.2.1.5. Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp: khẩn trương hoàn thiện quy hoạch các khu cụm nghiệp của tỉnh đến năm 2020, theo đó cần mở rộng khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp, đầu tư mới một số khu công nghiệp như Thanh Tân (Mỏ Cày), An Thạnh – Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày), Sơn Phú - Phước Long (Giồng Trôm), Tân Thủy – An Thuỷ (Ba Tri); đồng thời phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn từng huyện gắn với các làng nghề, các vùng nguyên liệu để khuyến khích phát triển doanh nghiệp nông thôn. 3.2.2. Giải pháp về vốn và thu hút đầu tư Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020, nhu cầu vốn để phát triển công nghiệp trên địa bàn khoảng trên 15.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn này sẽ được đáp ứng từ nhiều nguồn: nguồn tích luỹ để phát triển công nghiệp, nguồn tín dụng, nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Như vậy, tỉnh phải có kế hoạch huy động và sử dụng các nguồn vốn thật hiệu quả. Đối với nguồn vốn từ ngân sách, dự kiến khoảng 10%, bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương, trong đó vốn địa phương từ nguồn tích luỹ phát triển công nghiệp và vốn trung ương chi viện thông qua các dự án. Nguồn vốn này tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng như hoàn chỉnh hệ thống giao thông trọng yếu, cấp điện, cấp nước, hoàn thành các khu, cụm công nghiệp; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp. Nguồn vốn này cũng sẽ được đầu tư để phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp trong các ngành chủ lực và dành một phần hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp. Nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp và vốn tín dụng dự kiến đáp ứng 45% nhu cầu vốn phát triển công nghiệp chủ yếu được tập trung cho mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi thiết bị - công nghệ. Để doanh nghiệp có thể tiếp cận được với các nguồn tín dụng từ ngân hàng và các định chế tài chính, tín dụng khác thì doanh nghiệp nhất thiết phải điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo dự án; muốn vậy, doanh nghiệp phải có năng lực xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhà nước nên dành một phần nhỏ kinh phí từ ngân sách đầu tư cho công nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng hiệu quả, xem đây như phần hỗ trợ kỹ thuật của nhà nước dành cho các doanh nghiệp trong thực hiện các dự án nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vốn liên doanh liên kết từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài dự kiến đáp ứng 45% nhu cầu vốn phát triển công nghiệp. Để tranh thủ được nguồn vốn này, trước hết các doanh nghiệp phải năng động trong việc tìm kiếm các đối tác để liên doanh, và như vậy các doanh nghiệp trong tỉnh phải có năng lực xây dựng và điều hành các dự án kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giới thiệu cơ hội đầu tư vào tỉnh cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh. Để thu hút được đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh, ngoài vai trò năng động của các doanh nghiệp, các ngành, các cấp thì việc tạo lập một môi trường thông thoáng, hấp dẫn là vô cùng quan trọng. Các cơ chế khuyến khích, các chính sách ưu đãi đầu tư và cải cách mạng mẽ thủ tục hành chính là những điều cần phải có. Ngoài ra, tỉnh có thể nghiên cứu và để xuất Chính phủ cho phép phát hành trái phía địa phương, trái phiếu dự án để huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư và các thành phần kinh tế đầu tư cho các dự án, lĩnh vực trọng điểm; hay đề nghị các tập đoàn, các tổng công ty ưu tiên đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, những ngành có hàm lượng tri thức cao và hướng xuất khẩu mạnh để làm động lực thúc đẩy công nghiệp và kinh tế của tỉnh phát triển. Đặc biệt, đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh ban hành cơ chế đặc thù đối với các ngành chủ lực như chế biến dừa, thủy sản và một số địa bàn trọng yếu cần khuyến khích đầu tư nhanh. 3.2.3. Giải pháp về hoàn thiện chính sách Hoàn thiện chính sách sẽ tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp phát triển. Việc xây dựng chính sách phải dựa trên những quy định của pháp luật và chính sách chung của quốc gia có tính đến đặc thù địa phương, ngành và ưu tiên của tỉnh. Theo đó, cần có chính sách ưu tiên cho ngành chế biến dừa, thủy sản; chính sách phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; chính sách khuyến khích nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm và thị trường mới. 3.2.3.1. Về chính sách ưu tiên ngành công nghiệp chủ lực: do xác định ngành chế biến dừa và thủy sản là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh nên cần có chính sách hỗ trợ người nông dân trồng dừa để họ có điều kiện chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng vườn dừa, từ đó đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến dừa. Chính sách cho người trồng dừa có thể bao gồm việc hỗ trợ giống mới, kỹ thuật chăm sóc dừa, hỗ trợ các cây trồng - vật nuôi để trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa, và một liên kết bền vững giữa người trồng dừa và các doanh nghiệp chế biến dừa theo phương thức doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với mức giá hợp lý, hỗ trợ tín dụng và kỹ thuật cho người dân, ngược lại người dân đảm bảo nguồn cung cung nguyên liệu cho các nhà máy. Tỉnh cần tiếp tục điều chỉnh và đề xuất với Chính phủ cho áp dụng một số chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực chế biến dừa và thủy sản, theo đó những ưu tiên về sử dụng đất, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực cần được tỉnh thực hiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực này. 3.2.3.2. Về chính sách phát triển ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ: tỉnh cần ưu tiên giải quyết cấp phép và hỗ trợ cho các dự án có công nghệ thiết bị tiên tiến, đặc biệt là các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh; thực hiện miễn giảm thuế cho các dự án đổi mới thiết bị, công nghệ gắn với hỗ trợ một phần kinh phí thông qua đề án đổi mới thiết bị, công nghệ của tỉnh. Đồng thời, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh có thể hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp; đầu tư các mô hình tại các doanh nghiệp. Bằng nguồn vốn khuyến công cũng có thể hỗ trợ cho các cơ sở, các làng nghề tiếp cận với thiết bị, công nghệ mới thông qua việc xây dựng và chuyển giao các mô hình. Khích khích việc nghiên cứu khoa học dựa trên đặt hàng từ các doanh nghiệp; hỗ trợ một phần kinh phí cho các nghiên cứu đó. Vận động thành lập quỹ hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật; có cơ chế thưởng xứng đáng đối với các sáng kiến, phát minh, các đề tài khoa học có giá trị thực tiễn cao. 3.2.3.3. Về chính sách khuyến khích nhân tài: tỉnh bố trí một phần ngân sách hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở những ngành cần tập trung; khuyến khích tự học nâng cao trình độ chuyên moo6n nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ bằng cơ chế thưởng; khuyến khích người có trình độ cao từ nơi khác về tỉnh công tác; khuyến khích du học nước ngoài và xuất khẩu lao động. 3.2.3.4. Về chính sách phát triển sản phẩm và thị trường: tỉnh cần phải tiến hành xây dựng chiến lược sản phẩm chủ lực của tỉnh để các doanh nghiệp tham gia và nên dành một phần kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đồng thời, bằng nguồn vốn và nhân lực xúc tiến thương mại, tỉnh tập trung hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, xúc tiến quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tham dự các cuộc hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Tăng cường hơn nữa hoạt động của Trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh, nơi đây phải là đầu mối thu thập thông tin về thị trường, phân tích, dự báo và kịp thời hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề trong việc hỗ trợ thông tin cho các thành viên; xây dựng trang web xúc tiến thương mại của tỉnh để chia sẻ thông tin cho các doanh nghiệp. 3.2.4. Giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển công nghiệp 3.2.4.1. Về giao thông - Kiến nghị Trung ương sớm đầu tư hoàn tất các tuyến quốc lộ trên địa bàn như quốc lộ 60, 57, các tuyến giao thông thủy trên địa bàn do trung ương quản lý, hệ thống đê bao thuộc dự án ngọt hóa bắc Bến Tre. Việc đầu tư các tuyến trên cần được thực hiện đồng bộ với các công trình trên tuyến nhằm phát huy hiệu quả ngay sau khi hoàn tất đầu tư. - Phân kỳ đầu tư hoàn chỉnh các tuyến do tỉnh quản lý theo quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh và hệ thống bến bãi, phà, cảng, đặc biệt là các cảng Giao Long, An Thủy nhằm phục vụ các khu công nghiệp phát triển; đồng thời có kế hoạch khai thác và mở một số tuyến mới khi cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông hoàn thành, cũng như tuyến cao tốc Phú Lâm – Trung Lương được xây dựng xong. - Phân cấp mạnh mẽ cho các huyện thị và cấp xã thực hiện các công trình giao thông trên địa bàn trên cơ sở phát huy đa dạng các hình thức đầu tư: nhà nước và nhân dân cùng làm, BOT. - Đầu tư phát triển hệ thống giao thông phải gắn liền với hệ thống thủy lợi để phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư. 3.2.4.2. Thông tin liên lạc - Tiếp tục hiện đại hóa và đa dạng các loại hình dịch vụ; phát triển các dịch vụ bưu chính ở tận các bưu cục; nâng cao chất lượng phục vụ của các bưu diện văn hóa cấp xã; tiếp tục phát triển nhanh thuê bao cố định và di động, phát triển internet ở 100% địa bàn xã. - Đầu tư nâng cấp bưu điện trung tâm, xây dựng mới một số bưu cục cấp II ở các huyện phát triển công nghiệp; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng cáp quang trong toàn tỉnh. Tiếp tục tăng dung lượng tại các tổng đài; ứng dụng công nghệ và các dịch vụ viễn thông tiên tiến. 3.2.4.3. Mạng lưới điện - Tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện mạng lưới điện trên toàn tỉnh; thay thế và mở rộng các lưới trung áp, hạ áp phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp tại từng địa phương. - Duy trì hoạt động của nhà máy phát điện Đồng Khởi, xem đây là nguồn cấp điện chủ yếu cho đô thị và sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thị xã và Châu Thành trong lúc có tình huống xấy xảy ra. - Nghiên cứu đầu tư xây dựng đường dây 110KV từ Bến Tre qua Trà Vinh nối vào lưới điện quốc gia, phá thế độc đạo trong cấp điện trong khi chờ đợi dự án nhà máy nhiệt điện 1.800 MW. 3.2.4.4. Cấp, thoát nước - Cấp nước: đầu tư nâng cấp đảm bảo công suất nhà máy nước Sơn Đông đạt 35.000 m3/ngày đêm; có kế hoạch khai thác nguồn nước ngầm từ Tân Thạch cấp cho nhà máy nước Sơn Đông; xây dựng thêm một số nhà máy nước ở các huyện; nghiên cứu đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước ngọt (nước mặt) từ Chợ Lách cho Mỏ Cày và Thạnh Phú; phát triển mạng lưới các trạm cấp nước mini tại các thị tứ, thị trấn. - Thóa nước: tiếp tục đầu tư cải tạo hệ thống cấp nước đô thị; xây dựng hệ thống thoát nước tại các thị trấn và các khu công nghiệp; đảm bảo 100% khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. 3.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực - Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đặc biệt coi trọng đào tạo mới đội ngũ cán bộ trẻ. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, pháp luật cho đội ngũ này. - Tiến hành rà soát và điều chỉnh quy hoạch đào tạo nghề và hệ thống trường nghề trong tỉnh; đầu tư trang thiết bị phù hợp cho các trường dạy nghề; đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Xã hội hóa công tác đào tạo nghề, khuyến khích đầu tư nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. - Thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích nhân tài của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, sơ kết để kịp thời điều chỉnh, bổ sung để chính sách phát huy trên thực tế. Mạnh dạn giải quyết chính sách và đưa ra khỏi hệ thống những nhân sự không đáp ứng yêu cầu công việc, thay thế bằng những nhân sự trẻ có năng lực. - Ban hành quy chế và thực hiện nghiêm quy chế tuyển dụng cán bộ công chức; thực hiện bố trí đúng người đúng việc gắn với luân chuyển một cách phù hợp. 3.2.6. Giải pháp về phát triển kỹ thuật - công nghệ ¦u tiªn ®Çu t- thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn; tuy nhiªn tr-íc m¾t cÇn tÝnh to¸n c¸c ph-¬ng ¸n sö dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã tr×nh ®é hîp lý ®Ó võa kh¾c phôc tr×nh tr¹ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, võa phï hîp víi nhu cÇu gi¶i quyÕt lao ®éng, còng nh- kh¶ n¨ng h¹n chÕ vÒ vèn ®Çu t-, c¸ch lµm cña C«ng ty L©m thuû s¶n võa qua lµ hîp lý cÇn ph¸t huy khi chän thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®«ng l¹nh t«m só ®ã lµ biÕt nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ nµo do n-íc nµo s¶n xuÊt lµ tèt nhÊt th× chän mua cßn nh÷ng lo¹i cßn l¹i mua cña c¸c n-íc cã tr×nh ®é c«ng nghÖ trung b×nh víi gi¸ c¶ hîp lý, phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c s¶n phÈm cã yªu cÇu c¹nh tr¹nh cao, th× nhÊt thiÕt ph¶i -u tiªn lùa chän thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. ViÖc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ph¶i dùa trªn sù ®¸nh gi¸ l¹i mét c¸ch cã hÖ thèng vµ khoa häc tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cña tõng doanh nghiÖp, tõng lo¹i, nhãm s¶n phÈm... tõ ®ã cã kÕ ho¹ch lùa chän thiÕt bÞ c«ng nghÖ t-¬ng øng ®Ó thay thÕ dÇn. 3.2.7. Giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước và tổ chức thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh 3.2.7.1. Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước - Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp: tiến hành rà soát lại các quy hoạch có liên quan và tiến hành bổ sung điều chỉnh, như: quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông cần điều chỉnh lại sau khi cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông hoàn thành, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện nay; điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (bao gồm cả thủy sản) vì quy hoạch 2 ngành này (trước đây) là đã lỗi thời, hơn nữa hiện nay 2 ngành đã nhập lại nên cần có quy hoạch thống nhất; quy hoạch phát triển lưới điện cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển công nghiệp và quy hoạch khu, cụm công nghiệp mới. Đặc biệt, tỉnh cần xúc tiến nhanh việc hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020; đây là những căn cứ quan trọng nhất để đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh cần quan tâm bổ sung, điều chỉnh kế hoạch xây dựng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đây là kế hoạch có tác động đến nhiều lĩnh vực, nó sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một cách toàn diện và thể vai trò, năng lực, hiệu quả của bộ máy QLNN của tỉnh - Về xây dựng cơ chế chính sách: tiếp tục hoàn thiện các chính sách về sử dụng đất, chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, chính sách khuyến khích phát triển khoa học – công nghệ, chính sách thu hút nhân tài; tập trung xây dựng chính sách tài chính nhằm huy động ngân sách và các nguồn đầu tư khác phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Tổ chức thực hiện: đây là khâu yếu và thiếu đồng bộ trong thời gian qua. Tỉnh cần tập trung cụ thể hóa các quy hoạch, kế hoạch, chính sách đã đường triển khai và tổ chức thực hiện trên thực tế; tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong đó UBND tỉnh giữ vai trò điều hành. Thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo tính khả thi cao. Nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương sau khi nhập 2 sở; củng cố và tăng cường hoạt động của các trung tâm khuyến công, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, BQL khu công nghiệp, công ty hạ tầng khu công nghiệp. - Thanh tra, kiểm tra: tăng cường kiểm tra việc cụ thể hóa và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách đối với các ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã; kiểm tra việc chấp hành của các doanh nghiệp. Qua kiểm tra đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh cũng như điều chỉnh bổ sung chính sách, kế hoạch. 3.2.7.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy * Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y QLNN ®èi víi c«ng nghiÖp nh»m n©ng tÝnh t¸c nghiÖp, linh ho¹t vµ xö lý kÞp thêi, ®óng ®¾n nh÷ng vÊn ®Ò do thùc tiÔn ®Ò ra, tõ ®ã n©ng cao ®-îc hiÖu lùc hiÖu qu¶ cña QLNN ë ®Þa ph-¬ng ®èi víi c«ng nghiÖp. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y QLNN ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp ph¶i ®-îc coi lµ ho¹t ®éng th-êng xuyªn trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y QLNN ®èi víi c«ng nghiÖp ë tØnh BÕn Tre cÇn xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu, nhiÖm vô QLNN ®èi víi c«ng nghiÖp nh- ®· nªu ë phÇn c¬ së lý luËn; ®ång thêi qu¸n triÖt quan ®iÓm, ®-êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc theo h-íng lµm cho bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qu¶ vµ g¾n liÒn víi c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ph©n ®Þnh râ gi÷a chøc n¨ng QLNN vµ quyÒn tù chñ, ho¹t ®éng theo ph¸p luËt cña c¸c doanh nghiÖp. Thùc hiÖn ®ång bé c¸c nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan QLNN cã liªn quan ®Õn c«ng nghiÖp trong sù ph©n c«ng phèi hîp thèng nhÊt, chø kh«ng riªng lµ nhiÖm vô cña UBND tØnh vµ Së C«ng nghiÖp. §Ó kh¾c phôc nh÷ng bÊt cËp hiÖn nay vÒ tæ chøc bé m¸y QLNN ®èi víi c«ng nghiÖp, tØnh cÇn tËp trung vµo mét sè yªu cÇu c¬ b¶n sau: ViÖc qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ c«ng nghiÖp hiÖn nay cßn qu¸ nhiÒu cöa ph©n t¸n, chång chÐo vµ tá ra kÐm hiÖu qu¶. Nguyªn nh©n th× cã nhiÒu nh-ng c¸i gèc ph¶i kÓ ®Õn lµ cßn qu¸ nhiÒu ®Çu mèi chñ qu¶n. Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n kÕt qu¶ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, ®Ò nghÞ TØnh lµm viÖc víi ChÝnh phñ, Bé c«ng nghiÖp vµ ngµnh liªn quan m¹nh d¹n tiÕn hµnh c¶i c¸ch qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh nh-: - Xãa bá chÕ ®é chñ qu¶n ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, giao quyÒn tù chñ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp, th× ph¶i ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n-íc ®èi víi c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn mét c¸ch râ rµng : + ë cÊp tØnh: ViÖc qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ c«ng nghiÖp lµ UBND tØnh. Së c«ng nghiÖp lµ c¬ quan chuyªn m«n vµ lµ ®Çu mèi gióp UBND tØnh thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ c«ng nghiÖp. Chøc n¨ng chñ yÕu cña Së c«ng nghiÖp lµ: X©y dùng vµ tr×nh UBND tØnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®Ó thùc hiÖn LuËt, ph¸p lÖnh, NghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña ChÝnh phñ vÒ c«ng nghiÖp; x©y dùng tr×nh UBND tØnh vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn sau khi ®-îc UBND tØnh phª duyÖt; tæ chøc h-íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong ngµnh c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn TØnh, thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, an toµn c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, Bé C«ng nghiÖp vµ UBND TØnh; Nghiªn cøu tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó b¸o c¸o UBND TØnh xem xÐt ®Ò nghÞ víi ChÝnh phñ, Bé C«ng nghiÖp bæ sung, söa ®æi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ s¶n xuÊt kinh doanh hµng c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh hoÆc kiÕn nghÞ víi UBND tØnh bæ sung, söa ®æi theo thÈm quyÒn. + ë cÊp huyÖn: UBND c¸c huyÖn, thÞ x· thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp do huyÖn cÊp giÊy phÐp kinh doanh. Gióp UBND huyÖn thùc hiÖn chøc n¨ng nµy lµ Phßng C«ng nghiÖp hoÆc bé phËn qu¶n lý c«ng nghiÖp thuéc Phßng Kinh tÕ. §èi víi c¸c huyÖn vµ ThÞ x· cã ®Çu mèi qu¶n lý c«ng nghiÖp lín cÇn thiÕt tæ chøc Phßng C«ng nghiÖp; Cßn c¸c huyÖn kh¸c bé phËn qu¶n lý c«ng nghiÖp cã thÓ thuéc Phßng Kinh tÕ. Phßng C«ng nghiÖp vµ bé phËn qu¶n lý c«ng nghiÖp trong Phßng Kinh tÕ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Së C«ng nghiÖp vÒ mÆt chuyªn m«n, nghiÖp vô, phèi hîp víi c¸c ngµnh TØnh vµ c¸c huyÖn, ThÞ x· vËn ®éng c¸c lµng nghÒ, c¸c nghÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tËp trung thµnh c¸c HTX, THT, hiÖp héi ngµnh nghÒ cã ®ñ ®iÒu kiÖn hç trî ®Çu t- vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong t×nh h×nh míi. - Tõng b-íc tæ chøc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn theo 3 lo¹i h×nh c«ng nghiÖp hîp t¸c chÆt chÏ víi nhau: Lo¹i h×nh c«ng nghiÖp chñ ®¹o, lo¹i h×nh c«ng nghiÖp vÖ tinh vµ lo¹i h×nh tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Cã thÓ nghiªn cøu ®Ó thµnh lËp mét c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu ®Ó lµm vai trß chñ ®¹o trong s¶n xuÊt vµ ®Çu mèi xuÊt khÈu hµng hãa vµ nhËp khÈu nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh cña TØnh. - Tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý t¹i c¸c doanh nghiÖp cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hai bé phËn thùc sù lµ søc sèng cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ thiÕu ®-îc lµ: Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i; Bé phËn nghiªn cøu ph¸t triÓn (R&D). - CÇn x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vµ ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n gi÷a c¸c kh©u trong tæ chøc bé m¸y vµ gi÷a c¸c cÊp trong hÖ thèng QLNN ®èi víi c«ng nghiÖp. ë tØnh BÕn Tre, viÖc QLNN vÒ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng, thuû h¶i s¶n nªn tËp trung vµo ®Çu mèi lµ Së C«ng nghiÖp. Sím ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô QLNN theo ngµnh vµ QLNN theo chuyªn ngµnh ®èi víi c«ng nghiÖp ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chÐo hiÖn nay gi÷a Së C«ng nghiÖp vµ Së N«ng nghiÖp vµ PTNN, Së Thuû s¶n, Së Th-¬ng m¹i du lÞch; Tr-íc m¾t, mét mÆt UBND tØnh sím cã v¨n b¶n t¹m thêi quy ®Þnh ®Ó th¸o gì v-íng m¾c trªn; ®ång thêi UBND tØnh nªn cã v¨n b¶n b¸o c¸o Bé C«ng nghiÖp vµ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, Bé Thuû s¶n, Bé Th-¬ng m¹i ®Ó thèng nhÊt h-íng dÉn vÊn ®Ò nµy, cô thÓ vÒ c¸c néi dung sau: lµm râ c¸c kh¸i niÖm “ngµnh nghÒ n«ng th«n”, “®Þa bµn n«ng th«n”; ph©n ®Þnh ph¹m vi vµ ®èi t-îng qu¶n lý cña Së C«ng nghiÖp vµ Së N«ng nghiªïp vµ PTNT, Së Thuû s¶n, Së Th-¬ng m¹i du lÞch ®èi víi ho¹t ®éng chÕ biÕn n«ng, thñy s¶n vµ ngµnh nghÒ n«ng th«n ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý thèng nhÊt, tr¸nh chång chÐo vµ bá sãt nhiÖm vô. Ngoµi ra, còng cÇn ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô gi÷a Së C«ng nghiÖp vµ c¸c Së qu¶n lý chuyªn ngµnh kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng thuû s¶n ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý ®ång bé vµ thèng nhÊt. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶n QLNN ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp, UBND tØnh cÇn nghiªn cøu bæ sung thªm chøc n¨ng chuÈn bÞ ®Çu t-, nghiªn cøu ph¸t triÓn, tiÕp thÞ vµ xóc tiÕn th-¬ng m¹i ®Ó lµm cÇu nèi gi÷a c«ng t¸c QLNN vµ SXKD, hç trî cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Cïng víi viÖc cñng cè QLNN ®èi víi c«ng nghiÖp - TTCN ë c¸c huyÖn, thÞ x·, Së C«ng nghiÖp nªn tiÕp tôc ph©n cÊp m¹nh h¬n n÷a cho cÊp huyÖn, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc qu¶n lý TTCN; v× hiÖn nay, sau khi thùc hiÖn quy ®Þnh bá cÊp chøng chØ hµnh nghÒ còng nh- c¸c lo¹i giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kh¸c, Së C«ng nghiÖp rÊt khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý, n¾m b¾t t×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c c¬ së c«ng nghiÖp - TTCN trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn, thÞ x·. Do ®ã, viÖc ph©n cÊp m¹nh h¬n cho c¸c huyÖn thÞ x· sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý cña Së C«ng nghiÖp ®-îc s©u s¸t h¬n, ®Þnh h-íng cho c«ng nghiÖp - TTCN trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn theo ®óng quy ho¹ch vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. CÇn ban hµnh quy chÕ vÒ sù phèi hîp kiÓm tra cña c¸c ngµnh qu¶n lý trªn c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn c«ng nghiÖp; quy ®Þnh râ chøc n¨ng, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý vµ cña doanh nghiÖp, c¬ së, ®iÒu kiÖn nµo cÇn ®-îc kiÓm tra, ®iÒu kiÖn nµo doanh nghiÖp ph¶i tù ®¶m b¶o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm víi kh¸ch hµng còng nh- ®èi víi c¸c c¬ quan QLNN. Kh«ng h×nh sù hãa c¸c quan hÖ kinh tÕ, d©n sù; ®ång thêi t¨ng c-êng c«ng khai trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó h¹n chÕ c¸c vi ph¹m, tiªu cùc x¶y ra trong qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra thuéc c¶ phÝa doanh nghiÖp lÉn c¸n bé, c«ng chøc thùc hiÖn kiÓm tra. Qua ®ã lµm cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ së SXKD ý thøc râ nh÷ng mÆt h¹n chÕ, tiªu cùc vµ vi ph¹m ph¸p luËt th-êng xÈy ra trong ho¹t ®éng ®Ó cã c¸ch phßng tr¸nh h÷u hiÖu. * Tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¸c DNNN cÇn cñng cè, s¾p xÕp vµ ®æi míi ho¹t ®éng SXKD ®Ó thùc hiÖn vai trß nßng cèt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Èy nhanh viÖc thùc hiÖn cæ phÇn hãa DNNN; b¸n, kho¸n, cho thuª DNNN ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ Nhµ n-íc kh«ng cÇn n¾m gi÷ hoÆc kh«ng cÇn chi phèi ®Ó chuyÓn sang c¸c h×nh thøc kinh tÕ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c DNNN trong diÖn ®-îc gi÷ l¹i cÇn cã sù ®Çu t- bæ sung ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, lµnh m¹nh hãa t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña doanh nghiÖp nãi chung vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm chÕ biÕn nãi riªng. CÇn tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra rµ so¸t l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®Þa ph-¬ng. C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra ®Ó ph©n lo¹i ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp nh-: Thùc hiÖn cæ phÇn hãa ®èi víi doanh nghiÖp ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo NghÞ ®Þnh 64/CP cña ChÝnh phñ; s¸p nhËp, gi¶i thÓ, cæ phÇn hãa c¸c doanh nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh sè 52/C§ - TTg cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Ph-¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc UBND tØnh BÕn Tre. 3.3. KiÕn nghÞ 3.3.1. Đối với Trung ương - Đề nghị Chính phủ tăng cường bố trí vốn hàng năm để giúp tỉnh đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng; đồng thời cân đối phân bổ các nguồn ODA, NGO và phân công một số tập đoàn, tổng công ty tham gia đầu tư trên địa bàn. - Đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện và hoàn tất đầu tư các dự án lớn trên địa bàn như: dự án ngọt hóa bắc Bến Tre, dự án quốc lộ 57. - Đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ và phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020; đồng thời cân đối nguồn vốn hỗ trợ tỉnh triển khai quy hoạch. 3.3.2. Đối với tỉnh - Đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020; và tổ chức triển khai 2 quy hoạch này. - Đề nghị UBND tỉnh cho tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các quy hoạch, kế hoạch, chính sách để có sự bổ sung, điều chỉnh; đồng thời kiểm tra việc chấp hành, cụ thể hóa của các ngành, các cấp. - Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo củng cố tổ chức các cơ quan thường trực trong QLNN về công nghiệp, thiết lập cơ chế phối hợp, giao ban giữa các cơ quan này. Xem xét lại vị trí của công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nên chuyển công ty này trực thuộc BQL khu công nghiệp thay vì trực thuộc UBND tỉnh như hiện nay. - Tỉnh nên có kế hoạch và xúc tiến ngay việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ phục vụ yêu cầu QLNN về công nghiệp trên địa bàn. KÕt luËn Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mét ®Þa ph-¬ng cÊp tØnh lµ vÊn ®Ò rÊt réng, phøc t¹p. §èi víi tØnh BÕn Tre hiÖn ®ang cßn khã kh¨n c¶ vÒ vÞ trÝ ®Þa lý ch-a thuËn lîi, c¶ vÒ møc ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cßn rÊt khiªm tèn. ViÖc lµm râ tiÒm n¨ng, lîi thÕ, thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®Ó t×m gi¶i ph¸p cho nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch. Trong ph¹m vi luËn v¨n nµy ®· tËp trung gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: 1. HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n liªn quan ®Õn c«ng nghiÖp, ®-êng lèi, chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh CNH, H§H; c¸c nh©n tè t¸c ®éng tíi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mét ®Þa ph-¬ng cÊp tØnh; t×m hiÓu kinh nghiÖm trong vµ ngoµi n-íc, rót ra bµi häc cã thÓ vËn dông cho tØnh BÕn Tre. 2. §· ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp; thùc tr¹ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña BÕn Tre giai ®o¹n 2000-2007; rót ra nh÷ng thµnh tùu, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan. 3. §Ò xuÊt ph-¬ng h-íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tØnh BÕn Tre ®Õn n¨m 2020 cã c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn, cã tÝnh kh¶ thi. Qua nh÷ng néi dung nghiªn cøu, cã thÓ kÕt luËn nh- sau: - Ngµnh c«ng nghiÖp cã vÞ trÝ, vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng míi ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mét ®Þa ph-¬ng chÞu sù chi phèi chung cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc gia; nh-ng mçi ®Þa ph-¬ng vÉn cã nh÷ng lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ víi ®Æc thï riªng th× vÉn t×m ra gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp víi néi dung vµ tèc ®é kh¸c nhau. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Công nghiệp (1999), Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1996), Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996-2010, Hà Nội. 3. Cục Thống kê tỉnh Bến Tre (2007), Niên giám thống kê 2000-2007. 4. Đặng Vũ Chư (1997), “Ngành công nghiệp đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”, Tạp chí Cộng sản, (5). 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 12. TS Đỗ Đức Định (1999), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phát huy lợi thế so sánh kinh nghiệm của các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 13. TS Đỗ Đức Định (sưu tầm và giới thiệu) (1999), Một số vấn đề về chiến lược công nghiệp hóa và lý thuyết phát triển, Nxb Thế giới, Hà Nội. 14. Phạm Quang Hàm (1997), Chuyên đề khoa học định hướng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Hà Nội. 15. PGS Phạm Kim Ích (chủ biên) (1994), Công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực, nghiên cứu thông tin về các xu hướng phát triển của thế giới hiện nay, Nxb Thống kê, Hà Nội. 16. TS Trần Kiên (1997), Chiến lược huy động vốn và các nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tập 1, 2, Nxb Hà Nội. 17. Hoàng Thị Thanh Nhàn (1997), Công nghiệp hóa hướng ngoại “Sự thần kỳ” của NIE Châu Á, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 18. PGS-TS Đàm Văn Nhuệ (1998), Lựa chọn công nghệ thích hợp ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 19. Những vấn đề CNH của các nước đang phát triển (1972), Nxb Tư tưởng, Bản dịch của Đại học Kinh tế - Kế hoạch, Hà Nội 1973. 20. GS-TS Nguyễn Đình Phan (chủ biên) (1997), Kinh tế và quản lý công nghiệp, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 21. Sở Công nghiệp Bến Tre (2005), Báo cáo hiện trạng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 5 năm gần đây và định hướng đến năm 2010. 22. Sở Công nghiệp Bến Tre (2007), Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2006. 23. Sở Công thương Bến Tre (2008), Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2007. 24. Sở Xây dựng Bến Tre (2005), Báo cáo về hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 25. Sở Tài nguyên và Môi trường (2005), Hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre năm 2005. 26. Sở Thủy sản Bến Tre (2006), Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Bến Tre đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 27. Sở Nông nghiệp và PTNT (2001), Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2010. 28. TS Danh Sơn (1999), Quan hệ giữa phát triển khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 29. PGS-TS Lê Văn Tâm, TS Nguyễn Trường Sơn (1997), Vấn đề phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 30. GS-TS Trần Văn Thọ (1997), Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đại Châu Á, Thái Bình Dương, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 31. Tỉnh ủy Bến Tre (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VI. 32. Tỉnh ủy Bến Tre (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VII. 33. TS Nguyễn Minh Tú, ThS Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2001), Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hóa của Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội. 34. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2007), Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 35. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2005), Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010. 36. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2006), Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2007. 37. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2007), Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2008.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp.pdf
Luận văn liên quan