Luận văn Thiết kế máy hiện sóng

Sau khi thieát keá xong phaàn cöùng vaø phaàn meàm, chuùng emtieán haønh thöïc nghieäm. Qua thöïc nghieäm, ñaõ thu ñöôïc moät soá keátquaû nhö sau: - Taïo ñöôïc phaàn cöùng goïn nheï coù khaûnaêng giao tieáp vôùi maùy tính ñeå thöïc hieän vieäc laáy maãu tín hieäu vaø veõ laïi tín hieäu treân maøn hình. - Taïo ñöôïc giao dieän deã söû duïng, ngöôøi duøng coù theå ñieàu khieån heä thoáng gioáng nhö ñieàu khieån moät Oscilloscope thaät. - Ño ñöôïc taàn soá cuûa tín hieäu töông ñoái chính xaùc.

pdf57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thiết kế máy hiện sóng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
án ñoåi thaønh moät phaân soá X baèng caùch so saùnh vôùi tín hieäu tham chieáu Vref. Ñaàu ra cuûa boä ADC laø maõ cuûa phaân soá naøy. Baát kyø moät sai soá tín hieäu Vref naøo cuõng seõ daãn ñeán sai soá möùc ra, vì vaäy ngöôøi ta coá gaén giöõ cho Vref caøng oån ñònh caøng toát. Vref Vin Digital output Hình 2.1 Quan heä vaøo ra caùc khoái ADC Neáu boä ADC xuaát maõ ra goàm n bit thì soá möùc ra rôøi raïc laø 2n. Ñoái quan heä tuyeán tính, taàn vaøo ñöôïc löôïng töû hoùa theo ñuùng möùc naøy. Moãi möùc nhö vaäy laø moät tín hieäu Analog ñöôïc phaân bieät vôùi hai maõ keá tieáp nhau, noù chính laø kích thöôùc cuûa LSB (Least Significant Bit). FS Q=LSB= 2N Trong ñoù : Q : Löôïng töû LSB : bit coù troïng soá thaáp nhaát FS : giaù trò toaøn thang ADC Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 14 Taát caû caùc giaù trò Analog cuûa löôïng töû Q ñöôïc bieåu dieãn bôûi maõ soá, maø maõ naøy töông öùng vôùi giaù trò trung bình cuûa löôïng töû (coù theå hieåu laø giöõa khoaûng LSB) goïi laø möùc ngöôõng. Caùc giaù trò Analog naèm trong khoaûng töø möùc ngöôõng sai bieät ñi ± ½ LSB vaãn ñöôïc theå hieän baèng cuøng moät maõù, ñoù laø sai soá löôïng töû hoùa. Sai soá naøy coù theå seõ giaûm ñi baèng caùch taêng soá bit trong maõ ra boä ADC. 2 – Ñoä phaân giaûi: Laø giaù trò bieán ñoåi nhoû nhaát cuûa tín hieäu vaøo ra ñöôïc yeâu caàu ñeå thay ñoåi maõ leân moät möùc. Ñoä phaân giaûi ñöôïc ñöa ra vôùi giaû thieát lyù töôûng. 3 – Ñoä chính xaùc: Söï sai bieät giöõa caùc giaù trò ñieän aùp tín hieäu vaøo so vôùi giaù trò FS töông ñöông vôùi maõ xuaát ra. Thöôøng coù ghi trong ñaëc tính cuûa caùc boä ADC thöông maïi. 4 – ADC: Tuøy theo coâng ngheä cheá taïo maø boä ADC coù ñaàu vaøo ñôn cöïc hay löôõng cöïc, ña soá naèm trong khoaûng 0…5V hoaëc 0…10V ñoái vôùi ñôn cöïc vaø -5…+5V hoaëc – 10V…+10V ñoái vôùi ADC löôõng cöïc. Tín hieäu vaøo caàn phuø hôïp vôùi taàm vaøo xaùc ñònh cho töøng boä ADC. Neáu ñaàu vaøo khoâng heát thang seõ taïo maõ voâ duïng ôû ñaàu ra. Vaán ñeà naøy ñöôïc giaûi quyeát baèng caùch choïn taàm ñaàu vaøo boä ADC sau ñoù chænh ñoä lôïi thích hôïp cho ñaàu vaøo cuûa nguoàn Analog. Khi söû duïng boä ADC ñôn cöïc maø coù tín hieäu vaøo laø löôõng cöïc trong khoaûng ±Vpp thì ta caàn phaûi coäng ñieän aùp vaøo Vi vôùi moät ñieän aùp neàn baèng +Vpp, khi ñoù ta seõ coù Vi naèm trong khoaûng 0..+2Vpp; tín hieäu naøy seõ ñöôïc ñöa tôùi ñaàu vaøo boä ADC. Neáu söû duïng ADC löôõng cöïc thì khoâng caàn coäng tín hieäu vaø ñaàu ra ta seõ nhaän ñöôïc maõ löôõng cöïc. 5 – Ñaàu ra boä ADC: Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 15 Ña soá caùc ADC coù ñaàu ra 8 Bits, 16 Bits … duø vaäy cuõng coù loaïi 3½ Digit, maõ BCD, 10 Bits, 14 Bits. Ñaàu caùc boä ADC thöôøng laø maõ nhò phaân töï nhieân hoaëc coù daáu. ADC duøng cho maùy ño chæ thò soá ña duïng thöôøng laø maõ BCD. 5 – Tín hieäu tham chieáu Vr: Vi+ (EOC) End of Convertion Vi - OE (Output Enable) Vr Start Digital Output Clock Caùc ngoõ vaøo, ra chính cuûa boä ADC Hình veõ cho thaáy ñaàu vaøo vaø ñaàu ra cuûa boä ADC. Moïi ADC ñeàu yeâu caàu coù tín hieäu Vr. Baát kyø moät sai soá naøo treân Vr ñeàu gaây ra loãi ñoä lôïi ôû ñaëc tính cuûa AD. Vì vaäy Vr laø tín hieäu ñaûm baûo ñoä chính xaùc vaø oån ñònh cuûa boä AD. Duøng IC oån aùp coù theå thoûa maõn ñieàu naøy. 7 – Tín hieäu ñieàu khieån: Moïi boä ADC ñeàu coù tính xung Clock vaø tín hieäu ñieàu khieån ñeå hoaït ñoäng. Thieát bò ngoaøi giao tieáp vôùi ADC seõ khôûi ñoäng quaù trình AD baèng caùch phaùt moät xung Start vaøo ñaàu vaøo Start cuûa ADC, ADC seõ nhaän bieát caïnh leân cuûa xung Start vaø ngay sau ñoù noù seõ keùo ñöôøng EOC (End of Conversion) xuoáng thaáp (khoâng tích cöïc). Luùc naøy ADC ñang thöïc hieän quaù trình bieán ñoåi, töông öùng vôùi moãi xung Clock ñöa vaøo ADC seõ thöïc hieän ñöôïc moät böôùc bieán ñoåi, sau moät böôùc nhaát ñònh tuøy theo boä ADC, thì quaù trình bieán ñoåi hoaøn thaønh. Khi bieán ñoåi xong, AD seõ naâng ñöôøng EOC leân möùc cao, tín hieäu naøy coù theå duøng ñeå kích moät ngaét cöùng cuûa maùy tính (neáu duøng giao tieáp vôùi maùy tính). Ñeå ñoïc ñöôïc döõ lieäu ñaàu ra cuûa boä ADC thì phaûi naâng ñöôøng OE (Output Enable) cuûa ADC leân möùc cao, sau khi ñoïc xong thì laïi traû ñöôøng naøy veà möùc thaáp. 8.Caùc kyõ thuaät ADC: - ADC coù Vr daïng naác thang. - ADC thaêng baèng lieân tuïc . - Phöông phaùp bieán ñoåi ADC haøm doác tuyeán tính. - ADC xaáp xæ lieân tieáp . - ADC tích phaân hai ñoä doác . - ADC duøng bieán ñoåi V-F(ñieän aùp –taàn soá ). - ADC song song. ADC Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 16 CHÖÔNG IV GIÔÙI THIEÄU CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG HOÏ MSC-51 (8951) Ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa caùc IC hoï MSC-51 hoaøn toaøn töông töï nhö nhau. ÔÛ ñaây giôùi thieäu IC 8951 laø moät hoï IC vi ñieàu khieån do haõng Intel cuûa Myõ saûn xuaát. Chuùng coù caùc ñaëc ñieåm chung nhö sau: Caùc ñaëc ñieåm cuûa 8951 ñöôïc toùm taét nhö sau: z 4 KB EPROM beân trong. • 128 Byte RAM noäi. • 4 Port xuaát /nhaäp I/O 8 bit. • Giao tieáp noái tieáp. • 64 KB vuøng nhôù maõ ngoaøi • 64 KB vuøng nhôù döõ lieäu ngoaïi. • Xöû lyù Boolean (hoaït ñoäng treân bit ñôn). • 210 vò trí nhôù coù theå ñònh vò bit. • 4μs cho hoaït ñoäng nhaân hoaëc chia. I. Khaûo saùt sô ñoà chaân 8951 vaø chöùc naêng töøng chaân: I.1 Sô ñoà chaân 8951: Sô ñoà chaân IC 8951 I.2 Chöùc naêng caùc chaân cuûa 8951 8951 coù taát caû 40 chaân coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp. Trong ñoù coù 24 chaân coù taùc duïng keùp (coù nghóa laø 1 chaân coù 2 chöùc naêng), moãi ñöôøng coù theå hoaït ñoäng nhö ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc nhö ñöôøng ñieàu khieån hoaëc laø thaønh phaàn cuûa caùc bus döõ lieäu vaø bus ñòa chæ. U2 AT89C51 9 18 19 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 39 38 37 36 35 34 33 32 RST XTAL2 XTAL1 PSEN ALE/PROG EA/VPP P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INTO P3.3/INT1 P3.4/TO P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 17 a.Caùc Port: Port 0: Port 0 laø port coù 2 chöùc naêng ôû caùc chaân 32 - 39 cuûa 8951. Trong caùc thieát keá côõ nhoû khoâng duøng boä nhôù môû roäng noù coù chöùc naêng nhö caùc ñöôøng I/O. Ñoái vôùi caùc thieát keá côõ lôùn coù boä nhôù môû roäng, noù ñöôïc keát hôïp giöõa bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu. Port 1: Port 1 laø port I/O treân caùc chaân 1-8. Caùc chaân ñöôïc kyù hieäu P1.0, P1.1, p1.2, ... p1.7 coù theå duøng cho giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaøi neáu caàn. Port 1 khoâng coù chöùc naêng khaùc, vì vaäy chuùng chæ ñöôïc duøng cho giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi. Port 2: Port 2 laø 1 port coù taùc duïng keùp treân caùc chaân 21- 28 ñöôïc duøng nhö caùc ñöôøng xuaát nhaäp hoaëc laø byte cao cuûa bus ñòa chæ ñoái vôùi caùc thieát bò duøng boä nhôù môû roäng. Port 3: Port 3 laø port coù taùc duïng keùp treân caùc chaân 10-17. Caùc chaân cuûa port naøy coù nhieàu chöùc naêng, caùc coâng duïng chuyeån ñoåi coù lieân heä vôùi caùc ñaëc tính ñaëc bieät cuûa 8951 nhö ôû baûng sau: Bit Teân Chöùc naêng chuyeån ñoåi P3.0 RXT Ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp. P3.1 TXD Ngoõ xuaát döõ lieäu noái tieáp. P3.2 INT0\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 0 P3.3 INT1\ Ngoõ vaøo ngaét cöùng thöù 1 P3.4 T0 Ngoõ vaøo cuûaTIMER/COUNTER thöù 0. P3.5 T1 Ngoõ vaøo cuûaTIMER/COUNTER thöù 1. P3.6 WR\ Tín hieäu ghi döõ lieäu leân boä nhôù ngoaøi P3.7 RD\ Tín hieäu ñoïc boä nhôù döõ lieäu ngoaøi. b.Caùc ngoõ tín hieäu ñieàu khieån: Ngoõ tín hieäu PSEN (Program store enable): PSEN laø tín hieäu ngoõ ra ôû chaân 29 coù taùc duïng cho pheùp ñoïc boä nhôù chöông trình môû roäng thöôøng ñöôïc noái ñeán chaân OE\ (output enable) cuûa Eprom cho pheùp ñoïc caùc byte maõ leänh. PSEN ôû möùc thaáp trong thôøi gian Microcontroller 8951 laáy leänh. Caùc maõ leänh cuûa chöông trình ñöôïc ñoïc töø Eprom qua bus döõ lieäu vaø ñöôïc choát vaøo thanh ghi leänh beân trong 8951 ñeå giaûi maõ leänh. Khi 8951 thi haønh chöông trình trong EPROM noäi PSEN seõ ôû möùc logic 1. Ngoõ tín hieäu ñieàu khieån ALE (Address Latch Enable) Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 18 Khi 8951 truy xuaát boä nhôù beân ngoaøi, port 0 coù chöùc naêng laø bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu do ñoù phaûi taùch caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñòa chæ. Tín hieäu ra ALE ôû chaân thöù 30 duøng laøm tín hieäu ñieàu khieån ñeå giaûi ña hôïp caùc ñöôøng ñòa chæ vaø döõ lieäu khi keát noái chuùng vôùi IC choát. Tín hieäu ra ôû chaân ALE laø moät xung trong khoaûng thôøi gian port 0 ñoùng vai troø laø ñòa chæ thaáp neân choát ñòa chæ hoaøn toaøn töï ñoäng. Caùc xung tín hieäu ALE coù toác ñoä baèng 1/6 laàn taàn soá dao ñoäng treân chip vaø coù theå ñöôïc duøng laøm tín hieäu clock cho caùc phaàn khaùc cuûa heä thoáng. Chaân ALE ñöôïc duøng laøm ngoõ vaøo xung laäp trình cho EPROM trong 8951. Ngoõ tín hieäu EA\(External Access): Tín hieäu vaøo EA\ ôû chaân 31 thöôøng ñöôïc maéc leân möùc 1 hoaëc möùc 0. Neáu ôû möùc 1, 8951 thi haønh chöông trình töø EPROM noäi trong khoaûng ñòa chæ thaáp 4 Kbyte. Neáu ôû möùc 0, 8951 seõ thi haønh chöông trình töø boä nhôù môû roäng. Chaân EA\ ñöôïc laáy laøm chaân caáp nguoàn 12V khi laäp trình cho Eprom trong 8951. Ngoõ tín hieäu RST (Reset) : Ngoõ vaøo RST ôû chaân 9 laø ngoõ vaøo Reset cuûa 8951. Khi ngoõ vaøo tín hieäu naøy ñöa leân cao ít nhaát laø 2 chu kyø maùy, caùc thanh ghi beân trong ñöôïc naïp nhöõng giaù trò thích hôïp ñeå khôûi ñoäng heä thoáng. Khi caáp ñieän maïch töï ñoäng Reset. Caùc ngoõ vaøo boä dao ñoäng X1,X2: Boä dao ñoäng ñöôïc ñöôïc tích hôïp beân trong 8951, khi söû duïng 8951 ngöôøi thieát keá chæ caàn keát noái theâm thaïch anh vaø caùc tuï nhö hình veõ trong sô ñoà. Taàn soá thaïch anh thöôøng söû duïng cho 8951 laø 12Mhz. Chaân 40 (Vcc) ñöôïc noái leân nguoàn 5V. II. Hoaït Ñoäng Timer Cuûa 8951: 1. Giôùi Thieäu: - Boä ñònh thôøi cuûa Timer laø moät chuoãi caùc Flip Flop ñöôïc chia laøm 2, noù nhaän tín hieäu vaøo laø moät nguoàn xung clock, xung clock ñöôïc ñöa vaøo Flip Flop thöù nhaát laø xung clock cuûa Flip Flop thöù hai maø noù cuõng chia taàn soá clock naøy cho 2 vaø cöù tieáp tuïc. - Vì moãi taàng keá tieáp chia cho 2, neân Timer n taàng phaûi chia taàn soá clock ngoõ vaøo cho 2n. Ngoõ ra cuûa taàng cuoái cuøng laø clock cuûa Flip Flop traøn Timer hoaëc côø maø noù kieåm tra bôûi phaàn meàm hoaëc sinh ra ngaét. Giaù trò nhò phaân trong caùc FF cuûa boä Timer coù theå ñöôïc nghæ nhö ñeám xung clock hoaëc caùc söï kieän quan troïng bôûi vì Timer ñöôïc khôûi ñoäng. Ví duï Timer 16 bit coù theå ñeám ñeán töø FFFFH sang 0000H. Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 19 - Hoaït ñoäng cuûa Timer ñôn giaûn 3 bit ñöôïc minh hoïa nhö sau: Hình 1.9 : Bieåu Ñoà Thôøi Gian - Trong hình treân moãi taàng laø moät FF loaïi D phuû ñònh taùc ñoäng caïnh xuoáng ñöôïc hoaït ñoäng ôû mode chia cho 2 (ngoõ ra Q\ ñöôïc noái vaøo D). FF côø laø moät boä choát ñôn giaûn loaïi D ñöôïc set bôûi taàng cuoái cuøng trong Timer. Trong bieåu ñoà thôøi gian, taàng ñaàu ñoåi traïng thaùi ôû ½ taàn soá clock, taàng thöù hai ñoåi traïng thaùi ôû taàn soá ¼ taàn soá clock … Soá ñeám ñöôïc bieát ôû daïng thaäp phaân vaø ñöôïc kieåm tra laïi deã daøng bôûi vieäc kieåm tra caùc taàng cuûa 3 FF. Ví duï soá ñeám “4” xuaát hieän khi Q2=1, Q1=0, Q0=0 (410=1002). - Caùc Timer ñöôïc öùng duïng thöïc teá cho caùc hoaït ñoäng ñònh höôùng. 8951 coù 2 boä Timer 16 bit, moãi Timer coù 4 mode hoaït ñoäng. Caùc Timer duøng ñeå ñeám giôø, ñeám caùc söï kieän caàn thieát vaø söï sinh ra toác ñoä cuûa toác ñoä Baud bôûi söï gaén lieàn Port noái tieáp. - Moãi söï ñònh thôøi laø moät Timer 16 bit, do ñoù taàng cuoái cuøng laø taàng thöù 16 seõ chia taàn soá clock vaøo cho 216 = 65.536. - Trong caùc öùng duïng ñònh thôøi, 1 Timer ñöôïc laäp trình ñeå traøn ôû moät khoaûng thôøi gian ñeàu ñaën vaø ñöôïc set côø traøn Timer. Côø ñöôïc duøng ñeå ñoàng boä chöông trình ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng nhö vieäc ñöa tôùi 1 taàng caùc ngoõ vaøo hoaëc gôûi döõ (LSB) MSB FLAG 0 1 2 3 4 5 6 7 D Q Q0 D Q Q1 D Q Q2 D Q Q3 Flag FF Clock Q0 (LSB) Q1 Q2 (MSB) Count Flag Hình 1.8 : Timer Flip-Flops Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 20 lieäu ñeám ngoõ ra. Caùc öùng duïng khaùc coù söû duïng vieäc ghi giôø ñeàu ñeàu cuûa Timer ñeå ño thôøi gian ñaõ troâi qua hai traïng thaùi (ví duï ño ñoä roäng xung).Vieäc ñeám moät söï kieän ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh soá laàn xuaát hieän cuûa söï kieän ñoù, töùc thôøi gian troâi qua giöõa caùc söï kieän. - Caùc Timer cuûa 8951 ñöôïc truy xuaát bôûi vieäc duøng 6 thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät nhö sau: Timer SFR Purpose Address Bit-Addressable TCON Control 88H YES TMOD Mode 89H NO TL0 Timer 0 low-byte 8AH NO TL1 Timer 1 low-byte 8BH NO TH0 Timer 0 high-byte 8CH NO TH1 Timer 1 high-byte 8DH NO 2. Thanh ghi mode timer tmod (TIMER MODE REGITER): - Thanh ghi mode goàm hai nhoùm 4 bit laø: 4 bit thaáp ñaët mode hoaït ñoäng cho Timer 0 vaø 4 bit cao ñaët mode hoaït ñoäng cho Timer 1. 8 bit cuûa thanh ghi TMOD ñöôïc toùm taét nhö sau: Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 21 Bit Name Timer Description 7 GATE 1 Khi GATE = 1, Timer chæ laøm vieäc khi INT1=1 6 C/T 1 Bit cho ñeám söï kieän hay ghi giôø C/T = 1 : Ñeám söï kieän C/T = 0 : Ghi giôø ñeàu ñaën 5 M1 1 Bit choïn mode cuûa Timer 1 4 M0 1 Bit choïn mode cuûa Timer 1 3 GATE 0 Bit coång cuûa Timer 0 2 C/T 0 Bit choïn Counter/Timer cuûa Timer 0 1 M1 0 Bit choïn mode cuûa Timer 0 0 M0 0 Bit choïn mode cuûa Timer 0 Hai bit M0 vaø M1 cuûa TMOD ñeå choïn mode cho Timer 0 hoaëc Timer 1. M1 M0 MODE DESCRIPTION 0 0 0 Mode Timer 13 bit (mode 8048) 0 1 1 Mode Timer 16 bit 1 0 2 Mode töï ñoäng naïp 8 bit 1 1 3 Mode Timer taùch ra : Timer 0 : TL0 laø Timer 8 bit ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc bit cuûa Timer 0. TH0 töông töï nhöng ñöôïc ñieàu khieån bôûi caùc bit cuûa mode Timer 1. Timer 1 : Ñöôïc ngöøng laïi. - TMOD khoâng coù bit ñònh vò, noù thöôøng ñöôïc LOAD moät laàn bôûi phaàn meàm ôû ñaàu chöông trình ñeå khôûi ñoäng mode Timer. Sau ñoù söï ñònh giôø coù theå döøng laïi, Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 22 ñöôïc khôûi ñoäng laïi nhö theá bôûi söï truy xuaát caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät cuûa Timer khaùc. 3. Thanh ghi ñieàu khieån timer tcon (TIMER CONTROL REGISTER) : - Thanh ghi ñieàu khieån bao goàm caùc bit traïng thaùi vaø caùc bit ñieàu khieån bôûi Timer 0 vaø Timer 1. Thanh ghi TCON coù bit ñònh vò. Hoaït ñoäng cuûa töøng bit ñöôïc toùm taét nhö sau: Bit Symbol Bit Address Description TCON.7 TF1 8FH Côø traøn Timer 1 ñöôïc set bôûi phaàn cöùng ôû söï traøn, ñöôïc xoùabôûi phaàn meàm hoaëc bôûi phaàn cöùng khi caùc vectôxöû lyù ñeán thuû tuïc phuïc vuï ngaét ISR TCON.6 TR1 8EH Bit ñieàu khieån chaïy Timer 1 ñöôïc set hoaëc xoùa bôûi phaàn meàm ñeå chaïy hoaëc ngöng chaïy Timer. TCON.5 TF0 8DH Côø traøn Timer 0(hoaït ñoäng töông töï TF1) TCON.4 TR0 8CH Bit ñieàu khieån chaïy Timer 0 (gioáng TR1) TCON.3 IE1 8BH Côø kieåu ngaét 1 ngoaøi. Khi caïnh xuoáng xuaát hieän treân INT1 thì IE1 ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm hoaëc phaàn cöùng khi CPU ñònh höôùng ñeán thuû tuïc phuïc vuï ngaét ngoaøi. TCON.2 IT1 8AH Côø kieåu ngaét 1 ngoaøi ñöôïc set hoaëc xoùa baèng phaán meàm bôûi caïnh kích hoaït bôûi söï ngaét ngoaøi. TCON.1 IE0 89H Côø caïnh ngaét 0 ngoaøi TCON IT0 88H Côø kieåu ngaét 0 ngoaøi. 4. Caùc mode vaø côø traøn (TIMER MODES AND OVERFLOW) : - 8951 coù 2ø Timer laø Timer 0 vaø timer 1. Ta duøng kyù hieäu TLx vaø Thx ñeå chæ 2 thanh ghi byte thaáp vaø byte cao cuûa Timer 0 hoaëc Tmer 1. 4.1. Mode Timer 13 bit (MODE 0) : Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 23 - Mode 0 laø mode Timer 13 bit, trong ñoù byte cao cuûa Timer (Thx) ñöôïc ñaët thaáp vaø 5 bit troïng soá thaáp nhaát cuûa byte thaáp Timer (TLx) ñaët cao ñeå hôïp thaønh Timer 13 bit. 3 bit cao cuûa TLx khoâng duøng. 4.2. Mode Timer 16 bit (MODE 1): Overflow - Mode 1 laø mode Timer 16 bit, töông töï nhö mode 0 ngoaïi tröø Timer naøy hoaït ñoäng nhö moät Timer ñaày ñuû 16 bit, xung clock ñöôïc duøng vôùi söï keát hôïp caùc thanh ghi cao vaø thaáp (TLx, THx). Khi xung clock ñöôïc nhaän vaøo, boä ñeám Timer taêng leân 0000H, 0001H, 0002H, . . ., vaø moät söï traøn seõ xuaát hieän khi coù söï chuyeån treân boä ñeám Timer töø FFFH sang 0000H vaø seõ set côø traøn Time, sau ñoù Timer ñeám tieáp. - Côø traøn laø bit TFx trong thanh ghi TCON maø noù seõ ñöôïc ñoïc hoaëc ghi bôûi phaàn meàm. - Bit coù troïng soá lôùn nhaát (MSB) cuûa giaù trò trong thanh ghi Timer laø bit 7 cuûa THx vaø bit coù troïng soá thaáp nhaát (LSB) laø bit 0 cuûa TLx. Bit LSB ñoåi traïng thaùi ôû taàn soá clock vaøo ñöôïc chia 216 = 65.536. - Caùc thanh ghi Timer TLx vaø Thx coù theå ñöôïc ñoïc hoaëc ghi taïi baát kyø thôøi ñieåm naøo bôûi phaàn meàm. 4..3. Mode töï ñoäng naïp 8 bit (MODE 2) : Overflow Reload - Mode 2 laø mode töï ñoäng naïp 8 bit, byte thaáp TLx cuûa Timer hoaït ñoäng nhö moät Timer 8 bit trong khi byte cao THx cuûa Timer giöõ giaù trò Reload. Khi boä ñeám traøn töø FFH sang 00H, khoâng chæ côø traøn ñöôïc set maø giaù trò trong THx cuõng ñöôïc naïp vaøo TLx: Boä ñeám ñöôïc tieáp tuïc töø giaù trò naøy leân ñeán söï chuyeån traïng thaùi töø TLx (5 bit) THx (8 bit) TFx Timer Clock TLx (8 bit) THx (8 bit) TFx Timer Clock Timer Clock TL x (8 bit) TFx TH x (8 bit) Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 24 FFH sang 00H keá tieáp vaø cöù theá tieáp tuïc. Mode naøy thì phuø hôïp bôûi vì caùc söï traøn xuaát hieän cuï theå maø moãi luùc nghæ thanh ghi TMOD vaø THx ñöôïc khôûi ñoäng. 4.4 Mode Timer taùch ra (MODE 3): Over Over - Mode 3 laø mode Timer taùch ra vaø laø söï khaùc bieät cho moãi Timer. - Timer 0 ôû mode 3 ñöôïc chia laø 2 timer 8 bit. TL0 vaø TH0 hoaït ñoäng nhö nhöõng Timer rieâng leû vôùi söï traøn seõ set caùc bit TL0 vaø TF1 töông öùng. - Timer 1 bò döøng laïi ôû mode 3, nhöng coù theå ñöôïc khôûi ñoäng bôûi vieäc ngaét noù vaøo moät trong caùc mode khaùc. Chæ coù nhöôïc ñieåm laø côø traøn TF1 cuûa Timer 1 khoâng bò aûnh höôûng bôûi caùc söï traøn cuûa Timer 1 bôûi vì TF1 ñöôïc noái vôùi TH0. - Mode 3 cung caáp 1 Timer ngoaïi 8 bit laø Timer thöù ba cuûa 8951. Khi vaøo Timer 0 ôû mode 3, Timer coù theå hoaït ñoäng hoaëc taét bôûi söï ngaét noù ra ngoaøi vaø vaøo trong mode cuûa chính noù hoaëc coù theå ñöôïc duøng bôûi Port noái tieáp nhö laø moät maùy phaùt toác ñoä Baud, hoaëc noù coù theå duøng trong höôùng naøo ñoù maø khoâng söû duïng Interrupt. 5. Caùc nguoàn xung clock (CLOCK SOURCES): Coù hai nguoàn xung clock coù theå ñeám giôø laø söï ñònh giôø beân trong vaø söï ñeám söï kieän beân ngoaøi. Bit C/T trong TMOD cho pheùp choïn 1 trong 2 khi Timer ñöôïc khôûi ñoäng. TL1 (8 bit) TH1 (8 bit) TL1 (8 bit) TH0 (8 bit) TF0 TF1 Timer Clock Timer Clock Timer Clock On Chip Osillator ÷12 C/T T0 or T1 pin Timer Clock 0 = Up (internal Timing) 1 = Down (Event Counting) Crystal Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 25 5.1 Söï baám giôø beân trong (Interval Timing): - Neáu bit C/T = 0 thì hoaït ñoäng cuûa Timer lieân tuïc ñöôïc choïn vaøo boä Timer ñöôïc ghi giôø töø dao ñoäng treân Chip. Moät boä chia 12 ñöôïc theâm vaøo ñeå giaûm taàn soá clock ñeán 1 giaù trò phuø hôïp vôùi caùc öùng duïng. Caùc thanh ghi TLx vaø THx taêng ôû toác ñoä 1/12 laàn taàn soá dao ñoäng treân Chip. Neáu duøng thaïch anh 12MHz thì seõ ñöa ñeán toác ñoä clock 1MHz. - Caùc söï traøn Timer sinh ra sau moät con soá coá ñònh cuûa nhöõng xung clock, noù phuï thuoäc vaøo giaù trò khôûi taïo ñöôïc LOAD vaøo caùc thanh ghi THx vaø TLx. 5.2 Söï ñeám caùc söï kieän (Event Counting): - Neáu bit C/T = 1 thì boä Timer ñöôïc ghi giôø töø nguoàn beân ngoaøi trong nhieàu öùng duïng, nguoàn beân ngoaøi naøy cung caáp 1 söï ñònh giôø vôùi 1 xung treân söï xaûy ra cuûa söï kieän. Söï ñònh giôø laø söï ñeám söï kieän. Con soá söï kieän ñöôïc xaùc ñònh trong phaàn meàm bôûi vieäc ñoïc caùc thanh ghi Timer. Tlx/THx, bôûi vì giaù trò 16 bit trong caùc thanh naøy taêng leân cho moãi söï kieän. - Nguoàn xung clock beân ngoaøi ñöa vaøo chaân P3.4 laø ngoõ nhaäp cuûa xung clock bôûi Timer 0 (T0) vaø P3.5 laø ngoõ nhaäp cuûa xung clock bôûi Timer 1 (T1). - Trong caùc öùng duïng ñeám caùc thanh ghi Timer ñöôïc taêng trong ñaùp öùng cuûa söï chuyeån traïng thaùi töø 1 sang 0 ôû ngoõ nhaäp Tx. Ngoõ nhaäp beân ngoaøi ñöôïc thöû trong suoát S5P2 cuûa moïi chu kyø maùy: Do ñoù khi ngoõ nhaäp ñöa tôùi möùc cao trong moät chu kyø vaø möùc thaáp trong moät chu kyø keá tieáp thì boä ñeám taêng leân moät. Giaù trò môùi xuaát hieän trong caùc thanh ghi Timer trong suoát S5P1 cuûa chu kyø theo sau moät söï chuyeån ñoåi. Bôûi vì noù chieám 2 chu kyø maùy (2μs) ñeå nhaän ra söï chuyeån ñoåi töø 1 sang 0, neân taàn soá beân ngoaøi lôùn nhaát laø 500KHz neáu dao ñoäng thaïch anh 12 MHz. 6. Söï baét ñaàu, keát thuùc vaø söï ñieàu khieån caùc timer (STARTING, STOPPING AND CONTROLLING THE TIMER): - Bit TRx trong thanh ghi coù bit ñònh vò TCON ñöôïc ñieàu khieån bôûi phaàn meàm ñeå baét ñaàu hoaëc keát thuùc caùc Timer. Ñeå baéêt ñaàu caùc Timer ta set bit TRx vaø ñeå keát thuùc Timer ta Clear TRx. Ví duï Timer 0 ñöôïc baét ñaàu bôûi leänh SETB TR0 vaø ñöôïc keát thuùc bôûi leänh CLR TR0 (bit Gate= 0). Bit TRx bò xoùa sau söï reset heä thoáng, do ñoù caùc Timer bò caám baèng söï maëc ñònh. - Theâm phöông phaùp nöõa ñeå ñieàu khieån caùc Timer laø duøng bit GATE trong thanh ghi TMOD vaø ngoõ nhaäp beân ngoaøi INTx. Ñieàu naøy ñöôïc duøng ñeå ño caùc ñoä roäng xung. Giaû söû xung ñöa vaøo chaân INT0 ta khôûi ñoäng Timer 0 cho mode 1 laø Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 26 mode Timer 16 bit vôùi TL0/TH0 = 0000H, GATE = 1, TR0 = 1. Nhö vaäy khi INT0 = 1 thì Timer “ñöôïc môû coång” vaø ghi giôø vôùi toác ñoä cuûa taàn soá 1MHz. Khi INT0 xuoáng thaáp thì Timer “ñoùng coång” vaø khoaûng thôøi gian cuûa xung tính baèng μs laø söï ñeám ñöôïc trong thanh ghi TL0/TH0. Hình 1.11 : Timer Operating Mode 1. 7. Söï khôûi ñoäng vaø truy xuaát caùc thanh ghi timer: - Caùc Timer ñöôïc khôûi ñoäng 1 laàn ôû ñaàu chöông trình ñeå ñaët mode hoaït ñoäng cho chuùng. Sau ñoù trong chöông trình caùc Timer ñöôïc baét ñaàu, ñöôïc xoùa, caùc thanh ghi Timer ñöôïc ñoïc vaø caäp nhaät . . . theo yeâu caàu cuûa töøng öùng duïng cuï theå. - Mode Timer TMOD laø thanh ghi ñaàu tieân ñöôïc khôûi gaùn, bôûi vì ñaët mode hoaït ñoäng cho caùc Timer. Ví duï khôûi ñoäng cho Timer 1 hoaït ñoäng ôû mode 1 (mode Timer 16bit) vaø ñöôïc ghi giôø baèng dao ñoäng treân Chip ta duøng leänh: MOV TMOD,# 00001000B. - Trong leänh naøy M1 = 0, M0 = 1 ñeå vaøo mode 1 vaø C/T = 0, GATE=0 ñeå cho pheùp ghi giôø beân trong ñoàng thôøi xoùa caùc bit mode cuûa Timer 0. Sau leänh treân Timer vaãn chöa ñeám giôø, noù chæ baét ñaàu ñeám giôø khi set bit ñieààu khieåân chaïy TR1 cuûa noù. - Neáu ta khoâng khôûi gaùn giaù trò ñaàu cho caùc thanh ghi TLx/THx thì Timer seõ baét ñaàu ñeám töø 0000H leân vaø khi traøn töø FFFFH sang 0000H noù seõ baét ñaàu traøn TFx roài tieáp tuïc ñeám töø 0000H leân tieáp . . . - Neáu ta khôûi gaùn giaù trò ñaàu cho TLx/THx, thì Timer seõ baét ñaàu ñeám töø giaù trò khôûi gaùn ñoù leân nhöng khi traøn töø FFFFH sang 0000H laïi ñeám töø 0000H leân. INTO (P3.2) 16 Bit 0 = Up 0 = Up 1 = Down 1 = Down On Chip Osillator ÷ 12 TL0 TH TF0 C/T TR0 GATE 12 MHz T0 (P3.4) Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 27 - Chuù yù raèng côø traøn TFx töï ñoäng ñöôïc set bôûi phaàn cöùng sau moãi söï traøn vaø seõ ñöôïc xoùa bôûi phaàn meàm. Chính vì vaäy ta coù theå laäp trình chôø sau moãi laàn traøn ta seõ xoùa côø TFx vaø quay voøng laëp khôûi gaùn cho TLx/THx ñeå Timer luoân luoân baét ñaàu ñeám töø giaù trò khôûi gaùn leân theo yù ta mong muoán. - Ñaëc bieät nhöõng söï khôûi gaùn nhoû hôn 256 μs, ta seõ goïi mode Timer töï ñoäng naïp 8 bit cuûa mode 2. Sau khi khôûi gaùn giaù trò ñaàu vaøo THx, khi set bit TRx thì Timer seõ baét ñaàu ñeám giaù trò khôûi gaùn vaø khi traøn töø FFH sang 00H trong TLx, côø TFx töï ñoäng ñöôïc set ñoàng thôøi giaù trò khôûi gaùn maø ta khôûi gaùn cho Thx ñöôïc naïp töï ñoäng vaøo TLx vaø Timer laïi ñöôïc ñeám töø giaù trò khôûi gaùn naøy leân. Noùi caùch khaùc, sau moãi traøn ta khoâng caàn khôûi gaùn laïi cho caùc thanh ghi Timer maø chuùng vaãn ñeám ñöôïc laïi töø giaù trò ban ñaàu. 8. Söï ñoïc thanh ghi timer treân tuyeán: - Trong moät soá öùng duïng caàn thieát ñoïc giaù trò trong caùc thanh ghi Timer treân tuyeán, coù moät vaán ñeà tieàm naêng ñôn giaûn ñeå baûo veä laïi phaàn meàm. Bôûi vì 2 thanh ghi Timer phaûi ñöôïc ñoïc, neân “loãi giai ñoaïn” coù theå xuaát hieän neáu byte traøn vaø byte cao giöõa 2 hoaït ñoäng ñoïc. Moät giaûi phaùp ñeå khaéc phuïc laø ñoïc byte cao tröôùc, sau ñoù ñoïc byte thaáp, vaø ñoïc laïi byte cao: Neáu byte cao thay ñoåi thì laëp laïi caùc hoaït ñoäng ñoïc. Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 28 Luaän Vaên Toát Nghieäp Lyù Thuyeát Cô Sôû Trang 29 Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 28 PHAÀN III THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 29 I.TOÅNG QUAÙT PHAÀN CÖÙNG CUÛA HEÄ THOÁNG : Phaàn cöùng cuûa heä thoáng ñöôïc xaây döïng vôùi yeâu caàu laø bieán ñoåi tín hieäu töông töï thaønh soá ñeå nhaèm phuïc vuï toát cho maùy tính xöû lyù . Sô ñoà khoái cuûa phaàn cöùng nhö sau: Tín hieäu Vaøo Tín hieäu ñieàu khieån vaø baét tay Sô ñoà khoái phaàn cöùng cuûa heä thoáng Thaønh phaàn chính cuûa phaàn cöùng laø boä bieán ñoåi A/D ,vôùi A/D coù toác ñoä bieán ñoåi caøng nhanh caøng toát vì khi ñoù thì ta coù theå khaûo saùt tín hieäu ñöôïc beân ngoaøi vôùi taàn soá cao . Khoái ñieàu chænh bieân ñoä taïo ra bieân ñoä thích hôïp ñeå ñöa vaøo maïch A/D vaø maïch ñeám taàn soá cuûa tín hieäu . Phaàn cöùng ñöôïc giao tieáp vôùi maùy tính qua coång maùy in (LPT) ,vì coång LPT coù toác ñoä truyeàn tín hieäu cao vaø ñeå thöïc hieän laép gheùp vôùi thieát bò ngoaïi vi. Data Bus Ñieàu chænh bieân ñoä tín hieäu Bieán ñoåi A/D Giao tieáp vôùi maùy tính qua LPT Ñeám taàn soá tín hieäu Nguoàn cung caáp Data Bus Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 30 II.BOÄ ÑIEÀU CHÆNH BIEÂN ÑOÄ TÍN HIEÄU : II.1.Sô Ñoà Khoái: TÍN HIEÄU VAØO Tín Hieäu Ñieàu Khieån II.2.Nguyeân Taéc Hoaït Ñoäng: Vì tín hieäu caàn khaûo saùt beân ngoaøi coù bieân ñoä baát kì ,tín hieäu coù bieân ñoä quaù lôùn hay laø quaù nhoû ,neân ta caàn phaûi taïo ra bieân ñoä thích hôïp. Tín hieäu vaøo ñöôïc ñöa qua boä ñieàu chænh bieân ñoä ñeå khueách ñaïi hay haïn bieân tín hieäu vaøo , coâng vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc tín hieäu ñieàu khieån , ngaõ ra ñöôïc ñöa vaøo boä bieán ñoåi A/D vaø boä ñeám taàn soá . II.3.Sô Ñoà Nguyeân Lyù: C2 R4 20k C1 1 2 input signal R2 5k R8 5M R3 10k - VCC R1 100k U6A TL082 3 2 8 4 1 + - V+ V - OUT R9 10M C3 R5 100k VCC R6 1M U5 14051 13 14 15 12 1 5 2 4 6 11 10 9 3 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 INH A B C X R7 3M ÑIEÀU CHÆNH BIEÂN ÑOÄ BIEÁN ÑOÅI A/D ÑEÁM TAÀN SOÁ S1 S2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 31 II.3.1.Tính Chaát OPAM TL082: Laø moät maïch khueách ñaïi thuaät toaùn keùp hai.Caùc vi maïch naøy toû ra ñaët bieät thích hôïp vôùi caùc boä phaän ñoái vôùi caùc boä tích phaân nhanh ,caùc boä khueách ñaïi ,caùc boä loïc tích cöïc vaø trong caùc maùy ño. Caùc thoâng soá kyõ thuaät : + Daûi ñieän aùp nguoàn nuoâi: -/+ 3V…-/+18V + Ñieän aùp offset Vos (max) 15mV +Doøng tónh loái vaøo IB (max) 400pA +Ñoä roäng daûi khueách ñaïi GWB 3MHz +Toác ñoä taêng ñieän aùp 13V/μs +Ñieän trôû loái vaøo >1012ς +Doøng tieâu thuï (max) 5,6mA II.3.2.Maïch Khueách Ñaïi Ñaûo: Do opamp lyù töôûng neân: V1 = V2 = 0 I1 = -I2 Suy ra: Vi/R1= -V0/R2 Vaäy ñoä lôïi ñieän theá cuûa maïch laø : Av= V0/Vi = -R2/R1 Baèng caùch choïn caùc giaù trò R1 vaø R2 thích hôïp ta seõ coù ñöôïc ñoä khueách ñaïi cuûa maïch moät caùch phuø hôïp. Ñeå coù theå choïn ñoä khueách ñaïi cuûa maïch baèng vieäc ñieàu khieån bôûi phaàn meàm , ta choïn IC 14051 (laø moät maïch ña hôïp /giaûi ña hôïp 8 keânh ) goàm 8 khoùa hai chieàu , moät phía ñöôïc noái vôùi ñaàu ra ñoäc laäp (X0 4 X7),phía coøn laïi ñöôïc noái vôùi ngoõ chung (X).Khoùa choïn caùc traïng thaùi bôûi caùc chaân töø A Æ C khi chaân INH=L. R1 I1 V 1 R2 I2 V2 U6A TL082 3 2 8 4 1 + - V + V - OUTV i Vo Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 32 Baûng toùm taét hoaït ñoäng choïn ñoä khueách ñaïi cho töøng keânh nhö sau: INPUTS INH C B A CHANNEL ON AV L L L L X0 – X R2/R1=5/100=1/20 L L L H X1 - X R3/R1=10/100=1/10 L L H L X2 – X R4/R1=20/100=1/5 L L H H X3 – X R5/R1=100/100=1 L H L L X4 – X R6/R1=1M/100=10 L H L H X5 – X R7/R1=3M/100=30 L H H L X6 – X R8/R1=5M/100=50 L H H H X7 – X R9/R1=10M/100=100 III.BOÄ BIEÁN ÑOÅI A/D: III.1.Sô Ñoà Khoái: Ngaõ ra boä khueách ñaïi Tín hieäu ñieàu khieån vaø baét tay III.2.Nguyeân Taéc Hoaït Ñoäng : Tín hieäu analog ôû beân ngoaøi ñöa vaøo seõ ñöôïc khueách ñaïi vaø naâng leân möùc ñieän theá caàn thieát (ñaûm baûo tính hieäu vaøo khoâng aâm ) .Tín hieäu naøy seõ daãn ñeán ngoõ vaøo cuûa boä bieán ñoåi A/D cuøng vôùi caùc tín hieäu ñieàu khieån vaø baét tay töø LPT ,döõ lieäu digital ñöôïc ñöa leân Bus döõ lieäu vaø ñöôïc PC ñoïc vaøo. III.3.Sô Ñoà Nguyeân Lyù: Bieán ñoåi A/D Giao tieáp qua LPT DATA S1 Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 33 Sô ñoà nguyeân lyù cuûa boä bieán ñoåi A/D III.3.1.Giôùi Thieäu Chung Veà Vi Maïch ADC0844: - ADC 0844 ñöôïc cheá taïo baèng coâng ngheä CMOS, vôùi 4 ngoõ vaøo analog coù theå caáu hình choïn ngoõ vaøo baèng phaàn meàm vaø hoaït ñoäng ôû 3 mode : single-ended, (vi sai) differential vaø mode giaû vi sai (pseudo differential). - Choát ngoõ ra 3 traïng thaùi coù theå noái tröïc tieáp vôùi bus döõ lieäu cuûa heä vi xöû lyù. - Ñoä phaân giaûi : 8bit. - Coâng suaát tieâu thuï 15mW. - Nguoàn nuoâi 5V cho daõi ñieâïn theá analog ngoõ vaøo töø 0 ñeán 5V. - Thôøi gian bieán ñoåi :40μs. - Boä taïo xung lock noäi. - Hieäu theá tham chieáu Uref thay ñoåi töø 0 ñeán 5V. • Sô ñoà chaân vi maïch ADC0844 S1 R15 10k R14 50 D6 TL431 2 3 1 AUTO FEED STROBE U6B TL082 5 6 8 4 7 + - V+ V - OUT C4 4.7uF VCC VCC BUSY D7 1N4148 R16 10k 1 3 2 D8 VCC U9B 74LS14 34 INIT DATA R13 5.6k R12 5.6k U1 ADC0844 2 119 3 4 5 6 8 7 17 16 15 14 13 12 11 18 9 C S R D W R CH1 CH2 CH3 CH4 VREF AGND DB0/MA0 DB1/MA1 DB2/MA2 DB3/MA3 DB4 DB5 DB6 INTR DB7 U1 ADC0844 2 119 3 4 5 6 8 7 17 16 15 14 13 12 11 18 9 C S R D W R CH1 CH2 CH3 CH4 VREF AGND DB0/MA0 DB1/MA1 DB2/MA2 DB3/MA3 DB4 DB5 DB6 INTR DB7 Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 34 Sô ñoà chaân IC ADC0844. • Chöùc naêng caùc chaân + CH1 - CH2 : 4 ngoõ vaøo analog ñöôïc ña hôïp vaø ñöôïc choïn löïa baèng phaàn meàm. + DB0 - DB7 : ngoõ ra nhò phaân 3 traïng thaùi vaø ña hôïp vôùi caùc ñöôøng choïn ngoõ vaøo nhö laø input. + WR : duøng ñeå ghi töø ñieàu khieån choïn ngoõ vaøo vaø baét ñaàu söï chuyeån ñoåi. + CS : choïn vi maïch. + RD : cho pheùp döõ lieäu coù hieäu löïc ôû ngoõ ra 8 bit. + INT : ngoõ ra baùo keát thuùc söï chuyeån ñoåi. + refV : ñieän theá tham chieáu. Baûng caáu hình ña hôïp choïn ngoõ vaøo. Channel MA3 MA2 MA1 MA0 CS WR RD CH1 CH2 CH3 CH4 AGN D MUX mode X L L L L H + - X L L H L H - + + - X L H L L H - + X L H H L H D ife re nt ia l L H L L L H + - L H L H L H + - L H H L L H + - L H H H L H + - Si ng le - en de d H H L L L H + _ H H L H L H + _ H H H L L H + _ P se ud o - di fe re nt ia X X X X L L Previuos channel configation Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 35 • Giaûn ñoà thôøi gian hoaït ñoäng cuûa vi maïch. - Caáu hình keânh môùi vaø baét ñaàu chuyeån ñoåi : - Söû duïng keânh ñaõ ñöôïc choïn vaø baét ñaàu bieán ñoåi. Caùc thoâng soá veà thôøi gian cuûa vi maïch. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 36 Thoâng soá Ñieàu kieän Min Typ Max Ñôn vò tC , thôøi gian bieán ñoåi lôùnnhaát 30 40 60 μ s )(WRwt , ñoä roäng xung WR Min 50 150 Ns ACCt , thôøi gian truy xuaát Max CL=10pF 145 225 Ns HH tt 01 , , ñieàu kieän Tri_State CL=10pF RL=10K 125 200 Ns 11 , RW tt , khoaûng thôøi gian treã max töø caïnh xuoáng cuûa WR hayRD ñeán caïnh leân INT 200 400 Ns DSt thôøi gian taïo data lôùn nhaát 50 100 Ns DHt thôøi gian taïo data lôùn nhaát 0 50 Ns INC , ñieän dung ngoõ vaøo 5 PF OUTC , ñieän dung ngoõ ra 5 pF *Caùc thoâng soá veà ñieän. Thoâng soá Ñieàu kieän Min Typ Max Ñôn vò )1(INV ,ñieän theá logic möùc 1 (min) VVCC 25.5= 2 2 V )0(INV ,ñieän theá logic möùc 0(max) VVCC 75.4= 0.8 0.8 V )1(INI , doøng vaøo möùc 1 (min) VVIN 5= 0.005 1 μ A )0(INI , doøng vaøo möùc 1 (max) VVIN 0= -0.005 -1 μ A )1(OUTV ,ñieän theá ra möùc 1 (min) VVCC 75.4= AIOUT μ360−= AIOUT μ10−= 2.8 4.6 2.4 2.5 V V )0(OUTV , ñieän theá ra möùc 0 VVCC 75.4= mAIOUT 6.1= 0.34 0.4 V )0(OUTI , doøng ra 3 traïng thaùi VVOUT 0= VVOUT 5= -0.01 0.01 -0.3 0.3 -3 3 Aμ Aμ SOURCEI , doøng dieän nguoàn (min) VVOUT 0= -14 -7.5 -6.5 mA SINKI , doøng taûi ra (min) CCOUT VV = 16 9 8 mA CCI , doøng nguoàn caáp (Max) 1=CS refV môû 1 2.3 2.5 mA Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 37 III.3.2.Maïch Ñeäm Ngaõ Vaøo: Maïch Ñeäm Vôùi nguoàn nuoâi 5V cho daõi ñieän theá analog ngoõ vaøo töø 0 ñeán 5V, vì ngaõ ra boä khueách ñaïi coù theå thay ñoåi ñöôïc ñoä khueách ñaïi neân ta ñieàu chænh bieân ñoä tín hieäu ra (khi laø tín hieäu xoay chieàu ) khoaûng –2.5V ñeán +2.5V.Do ñoù ta naâng ñieän theá leân döông +2.5V baèng moät caàu phaân theá vôùi hai ñieän trôû R12 vaø R13 . Hai diode D7 vaø D8 coù taùc duïng baûo veä khi ñieän aùp vaøo quaù aâm hay quaù döông. III.3.3.Maïch Taïo Ñieän Theá Tham Chieáu: Hình : Maïch taïo ñieän theá tham chieáu Maïch naøy hoaït ñoäng chuû yeáu döïa treân linh kieän oån aùp TL431, ñaây laø moät vi maïch oån aùp coù tính naêng toát. Ñieän theá oån aùp ZV =2.5V vaø coù theå tinh chænh ñieän theá ngoõ ra baèng caùch thay ñoåi trò cuûa bieán trôû 2R . Vôùi maïch ñöôïc thieát keá nhö treân, trò cuûa refV coù theå ñöôïc tính baèng coâng thöùc: 0 3 21 V R RVref ⎟⎟⎠ ⎞ ⎜⎜⎝ ⎛ += VCC D7 1N4148 OUT D8 VCC U6B TL082 5 6 8 4 7 + - V+ V - OUT R13 5.6k C4 4.7uF R12 5.6k S1 VCC Dz TL431 4 8 5 R11 R Rref1 50 12 Rref POT 1 3 2 Vref Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 38 Trong maïch naøy ta choïn VV 50 += , Ω= 501refR , Ω= KR 1011 , Ω= KRref 10 Ta coù khoaûng thay ñoåi ñieän theá refV : 2.5 ÷ 5V III.3.4.Nguyeân taéc hoaït ñoäng. Ñeå thöïc hieän vieäc bieán ñoåi A/D, ta söû duïng vi maïch ADC0844 vaø moät soá linh kieän phuï trôï khaùc : Vi maïch ADC0844 coù 4 ngoõ vaøo analog vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån choïn ngoõ vaøo ñöôïc ña hôïp vôùi bus döõ lieäu. Neân vieäc choïn ngoõ vaøo ñöôïc thöïc hieän baèng phaàn meàm, töùc laø tröôùc khi thöïc hieän vieäc bieán ñoåi ta phaûi xuaát töø ñieàu khieån choïn ngoõ vaøo leân bus döõ lieäu ngoõ vaøo cuûa ADC0844. Moät chu kyø bieán ñoåi A/D ñöôïc thöïc hieän nhö sau: - Ñaàu tieân, maùy tính seõ xuaát ra moät töø ñieàu khieån ñeå khôûi ñoäng quaù trình bieán ñoåi goàm : moät tín hieäu möùc thaáp ôû chaân CS (INIT) ñeå choïn vi maïch ADC0844, moät tín hieäu möùc thaáp ôû chaân WR (AUTOFEED) vaø moät töø ñieàu khieån treân bus döõ lieäu ñeå choïn ngoõ vaøo. Thaät vaäy, caïnh xuoáng cuûa tín hieäu WR duøng ñeå ghi töø ñieàu khieån vaøo ADC0844 vaø ñoàng thôøi tín hieäu chaân RD ôû möùc cao, caïnh leân WR seõ baét ñaàu quaù trình bieán ñoåi. Sau thôøi gian bieán ñoåi khoaûng 40 sμ . ADC0844 seõ cho chaân INT (BUSY) xuoáng thaáp baùo hieäu ñaõ bieán ñoåi xong vaø döõ lieäu ñaõ saün. - Khi nhaän ñöôïc tín hieäu baùo ñaõ bieán ñoåi xong, maùy tính baét ñaàu vieäc laáy döõ lieäu baèng caùch ñöa tín hieäu RD (STROBE) xuoáng thaáp. Moät chu kyø ñoïc dieãn ra, döõ lieäu ñöôïc maùy tính ñoïc vaøo . IV.BOÄ ÑEÁM TAÀN SOÁ: IV.1.Sô Ñoà Khoái : Sô ñoà khoái boä ñeám taàn soá IV.2.Nguyeân Taéc Hoaït Ñoäng: Ñeám taàn soá Giao tieáp qua LPT DATA Tín hieäu ñöôïc trigger Tín hieäu baét tay Ñeäm S2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 39 Tín hieäu töø ngaõ ra cuûa boä ñeäm ñöôïc trigger taïo thaønh xung vuoâng ñeå ñöa vaøo boä ñeám taàn soá .Sau moät giaây tín , hieäu ñeám ñöôïc seõ ñöôïc xuaát ra Bus döõ lieäu ñöôïc ñieàu khieån bôûi tín hieäu baét tay töø coång maùy in. IV.3.Sô Ñoà Nguyeân Lyù: Sô ñoà boä ñeám taàn soá IV.4.Löu Ñoà Boä Ñeám Taàn Soá : VCC R10 8.2k U11A TL082 3 2 8 4 1 + - V + V - OUT U4 AT89C51 9 18 1929 30 31 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 39 38 37 36 35 34 33 32 RST XTAL2 XTAL1PSEN ALE/PROG E A/ VP P P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3 .2 /I N TO P3.3/INT1 P3.4/TO P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 DATA C3 33p SLCTIN C1 10uF C2 33p X1 12MHz ACK C1 D5 C11 C3 R11 330 IN U9C 74LS14 5 6 C2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 40 Chöông trình MAIN: Baét Ñaàu Khôûi Ñoäng P3.0=0 OUT_PORT Ñoïc döõ lieäu =ACK P3.0=1 Traû lôøi DELAY =”T” P3.2=1 DELAY Nhaän Byte ñieàu khieån bieân ñ ä P3.2=0 Ñieàu khieån bieân ñoä N Y N Y N Y Y N Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 41 Chöông trình OUT_PORT: Baét Ñaàu Xuaát Byte 1 P3.2 = 1 DELAY P3.2 = 0 DELAY Xuaát Byte 2 P3.2=1 DELAY P3.2 = 0 DELAY Xuaát Byte 3 P3.2 = 1 DELAY P3.2 =0 Xuaát Byte 4 P3.2 =1 DELAY P3.2=0 DELAY Thoaùt DELAY Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 42 Chöông trình PULSE_1HZ: Baét Ñaàu Khôûi ñoäng laïi Timer 1 Giaûm R4 R4=0 R4=20 Ñaûo led Döøng Counter Ñoïc giaù trò Cho Counter chaïy Thoaùt Y Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 43 IV.5.Ñoaïn Chöông Trình Ñeám Taàn Soá: $TITLE (OSCILLOS COPE PC) $MOD51 ENQ EQU 05H ; ky tu bat tay tu PC ACK EQU 06H ; ky tu tra loi Control DATA 08H ; byte dieu khien giai do Counter1 DATA 09H ; Counter2 DATA 0AH ; cac byte dem tan so Counter3 DATA 0BH ; Cao DATA 0CH ORG 0000H ; dia chi bat dau chuong trinh JMP MAIN ORG 000BH ; dia chi vecter ngat cua counter 0 JMP COUNTER ORG 001BH ; dia chi vecter ngat cua timer 1 JMP PULSE_1HZ ************************************************** * Mot qui uoc khi viet chuong trinh * * P3.0=0 thi PC ghi du lieu xuong 8951 * * P3.0=1 thi PC doc du lieu tu 8951 * * * * P3.2=1 8951 bao cho PC bat dau thao tac * * P3.2=0 8951 bao cho PC ket thuc thao tac * ************************************************** ****************************************************************** * Chuong trinh chinh MAIN * * Nhiem vu: tham do P1 va P3.0 * * - Khi gia tri o P1=ENQ thi goi ACK ra P1 * * - Khi gia tri o P1='T' thi nhan byte dieu khien dien the * * - Khi P3.0=1 thi xuat 4 byte du lieu ve may tinh * Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 44 ****************************************************************** MAIN: CLR P3.2 ; tin hieu thoa thuan voi may tinh MOV P2,#3 MOV TMOD,#00010101B ; timer 1 mode 1, counter 0 mode 1 MOV TL0,#0 MOV TH0,#0 SETB TR0 ; bat dau dem so xung o ngo vao T0 MOV TL1,#LOW (15541) ; 65536-(50000-5) MOV TH1,#HIGH(15541) ; timer 1 goi ngat sau 50000 us tuc 50 ms MOV R4,#20 ; 50ms*20=1000s=1s SETB TR1 SETB ET0 ; cho phep counter 0 goi ngat SETB ET1 ; cho phep timer 1 goi ngat SETB PT1 ; uu tien ngat timer 1 SETB EA ; cho phep ngat ********** Vong lap chinh cua chuong trinh ********** LOOP: ; vong lap tham do JNB P3.0,INPORT ; nhay neu P3.0=0 CALL OUTPORT ; neu P3.0=1 thi goi chuong trinh xuat 4 byte du lieu ve PC JMP LOOP INPORT: MOV A,P1 ; doc Port1 CJNE A,#ENQ,NEXT ; nhay neu khong phai ky tu bat tay JNB P3.1,$ ; doi PC doc ky tu tra loi MOV P1,#ACK ; goi ky tu tra loi ve PC MOV R6,#255 DL: CALL DELAY DJNZ R6,DL JMP LOOP Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 45 NEXT: CJNE A,#'T',LOOP ; nhay neu khong phai ky tu bao truyen 'T' SETB P3.2 ; bao san sang nhan CALL DELAY MOV Control,P1 ; nhan byte dieu khien bien do CLR P3.2 ; bao ket thuc thao tac MOV P2,Control ; dieu khien bien do JMP LOOP *************************************************************** * Chuong trinh OUTPORT * * Nhiem vu: xuat 4 byte du lieu ve may tinh * * Toc do truyen do 8951 qui dinh * * May tinh tham do tinh hieu ACK o thanh ghi trang thai * * de nhan du lieu * *************************************************************** OUTPORT: MOV P1,Control ; xuat byte thu nhat SETB P3.2 ; bao du lieu san sang CALL DELAY CLR P3.2 CALL DELAY MOV P1,Counter1 ; xuat byte thu 2 SETB P3.2 ; bao du lieu san sang CALL DELAY CLR P3.2 CALL DELAY MOV P1,Counter2 ; xuat byte thu 3 SETB P3.2 ; bao du lieu san sang CALL DELAY CLR P3.2 CALL DELAY MOV P1,Counter3 ; Counter3 xuat byte thu 4 SETB P3.2 ; bao du lieu san sang CALL DELAY CLR P3.2 CALL DELAY RET ******************************************************************* * Chuong trinh COUNTER * Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 46 * Muc dinh: dem so xung tu ngo vao T0, khi tan cua tin hieu vuot * * qua so 16 bit cua Counter thi byte cao se duoc cap nhat * ******************************************************************* COUNTER: CLR TF0 ; xoa co tran INC Cao ; tang byte cao RETI ******************************************************************* * Chuong trinh PULSE_1HZ * * Muc dich: tao xung 1Hz de dieu khien viec dem so xung xac dinh tan so * ******************************************************************* PULSE_1HZ: CLR TR1 MOV TL1,#LOW (15541) MOV TH1,#HIGH(15541) ; khoi dong lai timer 1 SETB TR1 CPL P3.1 ; dao trang thai led DJNZ R4,EXIT ; nhay neu chua du 1s MOV R4,#20 CLR TR0 ; dung counter 0 MOV Counter1,TL0 ; MOV Counter2,TH0 ; doc so xung MOV Counter3,Cao MOV TL0,#0 ; MOV TH0,#0 ; MOV Cao,#0 ; SETB TR0 ; reset counter 0 EXIT: RETI ;************************************************ ;* Chuong trinh DELAY * ;* Muc dich: tri hoan chuong trinh trong 1ms * ;************************************************ DELAY: Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 47 DJNZ B,$ ; 256 * 2 = 512 us MOV B,#244 ; 244 * 2 = 488 us DJNZ B,$ ; 488 + 512 = 1000 us = 1 ms RET END V.Maïch Ñeäm Vaøo Coång Maùy Tính: Ñeå traùnh xung ñoät trong quaù trình ñoïc vaø ghi döõ lieäu töø coång maùy tính cho ADC0844 vaø 89C51 ,ta duøng hai IC ñeäm 74lLS245 ñöôïc ñieàu khieån choïn bôûi tính hieäu chaân 16(INIT). VI.Maïch Nguoàn Cung Caáp Ñieän: Vì trong maïch coù söû duïng opamp TL082 neân caàn phaûi söû duïng nguoàn ñoâi.ÔÛ ñaây choïn nguoàn ñoâi 5V cho töông thích vôùi coång maùy in cuûa PC DATA BUSY U3 74LS245 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 11 G DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 INIT SLCINT U9E 74LS14 11 10 VB1 SUB-D 25 25 24 23 22 21 20 7 19 6 18 5 17 4 16 3 15 2 14 1 13 12 11 10 9 8 DATA U9A 74LS14 12 U9D 74LS14 9 8 Strobe U2 74LS245 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 11 G DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ACK AF C11 104 -VCC R17 1k C10 104 U13 7905 1 32 G N D VOUTVIN - + D5 4007 1 2 3 4 D6 LED U12 7805 1 3 2 VIN VOUT G N D C19 VCC C9 104 C6 1000uF JR1 12V AC 123 123 C8 104 C5 1000uF Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Phaàn Cöùng Trang 48 VII.Sô Ñoà Maïch Chi Tieát: C11 104 VCC R11 330 C19 U5 14051 13 14 15 12 1 5 2 4 6 11 10 9 3 X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 INH A B C X C17 C2 33p -VCC R3 10k R17 1k C10 104 U2 74LS245 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 11 G DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 U6B TL082 5 6 8 4 7 + - V+ V - OUT R16 10k 1 3 2 SLCTLIN VCC C15 R8 5M C16 U13 7905 1 32 G N D VOUTVIN VCC - + D5 4007 1 2 3 4 D6 LED VB1 SUB-D 25 25 24 23 22 21 20 7 19 6 18 5 17 4 16 3 15 2 14 1 13 12 11 10 9 8 R1 100k C12 U12 7805 1 3 2 VIN VOUT G N D C19 U1 ADC0844 2 119 3 4 5 6 8 7 17 16 15 14 13 12 11 18 9 C S R D W R CH1 CH2 CH3 CH4 VREF AGND DB0/MA0 DB1/MA1 DB2/MA2 DB3/MA3 DB4 DB5 DB6 INTR DB7 U3 74LS245 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 11 G DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 U9B 74LS14 34 R2 5k C18 U4 AT89C51 9 18 1929 30 31 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 39 38 37 36 35 34 33 32 RST XTAL2 XTAL1PSEN ALE/PROG EA /V PP P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.3/A11 P2.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3 .2 /I N TO P3.3/INT1 P3.4/TO P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 1 2 BR1 input VCC R15 10k VCC D8 INIT C20 D5 U9C 74LS14 5 6 ACK C1 10uF C9 104 R7 3M D6 TL431 2 3 1R9 10M C6 1000uF -VCC D7 1N4148 JR1 12V AC 123 123 AF C8 104 R5 100k U9A 74LS14 12 VCC C4 4.7uF X1 12MHz C14 R13 5.6k R14 50 R4 20k C3 33p R10 8.2k Strobe VCC R12 5.6k C5 1000uF U6A TL082 3 2 8 4 1 + - V + V- OUT R6 1M Busy U12ATL082 32 84 1 +- V+V- O U T C11 Luaän Vaên Toát Nghieäp Keát Luaän vaø Höôùng Phaùt Trieån Trang 49 PHAÀN IV KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN Luaän Vaên Toát Nghieäp Keát Luaän vaø Höôùng Phaùt Trieån Trang 50 I. Keát quaû ñaït ñöôïc: Sau khi thieát keá xong phaàn cöùng vaø phaàn meàm, chuùng em tieán haønh thöïc nghieäm. Qua thöïc nghieäm, ñaõ thu ñöôïc moät soá keát quaû nhö sau: - Taïo ñöôïc phaàn cöùng goïn nheï coù khaû naêng giao tieáp vôùi maùy tính ñeå thöïc hieän vieäc laáy maãu tín hieäu vaø veõ laïi tín hieäu treân maøn hình. - Taïo ñöôïc giao dieän deã söû duïng, ngöôøi duøng coù theå ñieàu khieån heä thoáng gioáng nhö ñieàu khieån moät Oscilloscope thaät. - Ño ñöôïc taàn soá cuûa tín hieäu töông ñoái chính xaùc. II. Haïn cheá: - Chæ xem ñöôïc daïng soùng cuûa tín hieäu toái ña laø 9KHz. - Chöông trình chæ ñieàu khieån ñöôïc baèng chuoät. - Do thieát bò naïp chöông trình cho 89C2051 khoâng oån ñònh neân ta söû duïng 89C51 (chæ söû duïng moät soá chaân). - Vieäc chænh bieân ñoä hieån thò khoâng ñöôïc tinh nhö Oscilloscope thaät. III. Höôùng daãn söû duïng: - Böôùc 1: noái phaàn cöùng vôùi coång song song cuûa maùy tính. - Böôùc 2: khôûi ñoäng maùy tính. - Böôùc 3: caáp nguoàn cho phaàn cöùng. - Böôùc 4: tìm vaø goïi chöông trình OSC_COPE.EXE - Böôùc 5: sau khi chaïy chöông trình ta coù theå click vaøo nuùt Tro Giùup ñeå xem nhöõng thoâng tin höôùng daãn söû duïng chi tieát. IV. Höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi: - Ñeå coù theå xem ñöôïc daïng soùng cuûa tín hieäu coù taàn soá cao hôn, ta coù theå duøng kyõ thuaät ñoåi taàn ñeå dôøi taàn tín hieäu tröôùc khi ñöa vaøo ngoû vaøo linh kieän bieán ñoåi A/D. - Coù theå môû roäng vôùi nhieàu keânh ngoû vaøo ñeå quan saùt vaø so saùnh cuøng luùc nhieàu tín hieäu treân maøn hình hieån thò. Luaän Vaên Toát Nghieäp Taøi Lieäu Tham Khaûo Trang 51 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. [TAÄP] - NGOÂ DIEÂN TAÄP - Ño löôøng vaø ñieàu khieån baèng maùy tính –NXB khoa hoïc vaø kyõ thuaät -1999 2[GIANG] - NGUYEÃN MAÏNH GIANG - Kyõ thuaät gheùp noái maùy tính (t1) - NXB GIAÙO DUÏC. 3. PHAÏM THÖÔÏNG HAØN –NGUYEÃN TROÏNG QUEÁ –NGUYEÃN VAÊN HOØA – NGUYEÃN THÒ VAÁN Kyõ thuaät ño löôøng caùc ñaïi löôïng vaät lyù -NXB GIAÙO DUÏC - 1996. 4. [TRI.97] - DÖÔNG MINH TRÍ - Sô ñoà chaân linh kieän baùn daãn – NXB khoa hoïc vaø kyõ thuaät – 1997. 5.[BAÛO]-NGUYEÃN ÑÌNH BAÛO Soå tay tra cöùu IC soá IC CMOS- NXB Thoáng keâ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn thiết kế máy hiện sóng.pdf