Luận văn Thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở thành phố Phan Thiết

2. Kiến nghị * Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tham mưu với Chính phủ để ngành chủ động hơn về công tác tổ chức và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng hợp lý đối với đội ngũ CBQL. - Cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dưỡng thống nhất và bắt buộc đối với đội ngũ CBQL. - Đề nghị có chính sách cho đội ngũ CBQL trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và quan tâm hơn về chế độ đối với các CBQL đã hoàn thành tốt việc học tập. * Đối với UBND Tỉnh Bình Thuận - Chỉ đạo sở GD&ĐT có biện pháp đổi mới công tác quy hoạch cán bộ. - Phân bổ ngân sách thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ của ngành GD&ĐT. - Có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng cán bộ quản lý giỏi; có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với những người được luân chuyển, điều động về công tác, giảng dạy ở vùng ven, vùng khó khăn. - Đặc biệt, quan tâm khẩn trương xây nhà công vụ cho những giáo viên, CBQL về công tác, giảng dạy ở vùng ven, vùng khó khăn. - Cần khẩn trương xem xét điều chỉnh Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND Tỉnh Bình Thuân về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, vì các chế độ được quy định tại Quyết định này đã không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay mặc dù mới ban hành nhằm khuyến khích đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên tham gia học tập và nâng cao trình độ.

pdf130 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở thành phố Phan Thiết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
từ tình hình thực tiễn của địa phương, chúng tôi đề xuất 5 giải pháp với các biện pháp cụ thể về phát triển đội ngũ này trong thời gian đến: 1- Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của đội ngũ CBQL trường THCS 2- Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS 3- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS 4- Sử dụng hợp lý đội ngũ CBQL trường THCS 5- Tạo môi trường quản lý, tạo động lực phát triển Mỗi giải pháp có vị trí và chức năng khác nhau song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Các giải pháp nêu trên phải được thực hiện một cách đồng bộ thống nhất mới có thể xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh và thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Để các biện pháp đó được thực thi cần có sự chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của bản thân đội ngũ CBQL các trường THCS về xu thế phát triển giáo dục nói chung và đội ngũ CBQL nói riêng, đồng thời quán triệt những quan điểm của Đảng trong NQTƯ 2, NQTƯ 3 và xem đó là kim chỉ nam trong quá trình thực hiện. 2. Kiến nghị * Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tham mưu với Chính phủ để ngành chủ động hơn về công tác tổ chức và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng hợp lý đối với đội ngũ CBQL. - Cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dưỡng thống nhất và bắt buộc đối với đội ngũ CBQL. - Đề nghị có chính sách cho đội ngũ CBQL trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và quan tâm hơn về chế độ đối với các CBQL đã hoàn thành tốt việc học tập. * Đối với UBND Tỉnh Bình Thuận - Chỉ đạo sở GD&ĐT có biện pháp đổi mới công tác quy hoạch cán bộ. - Phân bổ ngân sách thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ của ngành GD&ĐT. - Có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng cán bộ quản lý giỏi; có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với những người được luân chuyển, điều động về công tác, giảng dạy ở vùng ven, vùng khó khăn. - Đặc biệt, quan tâm khẩn trương xây nhà công vụ cho những giáo viên, CBQL về công tác, giảng dạy ở vùng ven, vùng khó khăn. - Cần khẩn trương xem xét điều chỉnh Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND Tỉnh Bình Thuân về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, vì các chế độ được quy định tại Quyết định này đã không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay mặc dù mới ban hành nhằm khuyến khích đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên tham gia học tập và nâng cao trình độ. * Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận - Tham mưu cho UBND Tỉnh kế hoạch và các chế độ, chính sách mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, trình độ chính trị cho lực lượng cán bộ đương chức cũng như lực lượng kế thừa. - Thường xuyên tạo điều kiện, tổ chức các chuyến tham quan học tập để trao dồi kinh nghiệp quản lý. Tổ chức các Hội thảo cán bộ quản lý hoặc tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giỏi. - Hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng trong công tác quản lý của cán bộ quản lý các cấp học cũng như cán bộ quản lý Phòng giáo dục và đào tạo. - Phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức mở lớp đào tạo trình độ lý luận chính trị cho CBQL ngành GD&ĐT, đảm bảo 100% CBQL đạt chuẩn theo quy định. * Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL các trường THCS trên địa bàn gắn liền với công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL trường THCS - Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn. - Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ hóa. * Đối với Thành uỷ, UBND thành phố Phan Thiết - Tiếp tục rà soát phát triển Đảng cho các CBQL đương nhiệm tại các trường THCS; có kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên, CBQL cho từng đơn vị nhằm hạn chế tình trạng bổ nhiệm cán bộ gặp khó khăn về lịch sử chính trị. - Bảo đảm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, quan tâm và tạo điều kiện để CBQL các trường THCS tham gia vào các hoạt động của địa phương nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương. * Đối với CBQL các trường THCS - Tăng cường học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, trình độ chính trị. Đặc biệt là tin học và ngoại ngữ trong quản lý. - Tăng cường tìm hiểu các yêu cầu, điều kiện hoạt động trong giai đoạn hiện nay để không ngừng nâng cao trình độ, nhận thức, rèn luyện đạo đức, tác phong, bản lĩnh để đáp ứng được những đồi hỏi khắc khe trong tình hình mới. - Phải mạnh dạn phát huy tính tự chủ, chủ động sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng những đổi mới trong công tác quản lý. - Nghiêm túc và thẳng thắng trong việc phê bình, tự phê bình và có hướng khắc phục yếu kém; trong công tác quản lý phải đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xem trọng lợi ích tập thể. - Thiết lập mối quan hệ giao lưu với các trường bạn để trao dồi những kinh nghiệp quản lý tốt, những cách làm hay, có hiệu quả giáo dục cao. --- TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 40-Ct/TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 2- Ban nghiên cứu chiến lược Bộ giáo dục và Đào tạo (2008), “Bối cảnh quốc tế, trong nước và các quan điểm phát triển giáo dục giai đoạn 2008-2020”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 32 tháng 5/2008, Tr1-4. 3- Bộ giáo dục và Đào tạo (2000), Điều lệ trường trung học. 4- Nguyễn Quốc Chi – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1986), Giáo trình đại cương về quản lý, Hà Nội. 5- Chính phủ (2003), Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/200 của Chính phủ về việc tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. 6- Nguyễn Thị Doan (1996), các học thuyết quản lý, NXB CTQG, Hà Nội. 7- Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 8- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 9- Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 -BCH TW khóa VIII, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội 10- Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận (2010), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII. 11- Đảng bộ thành phố Phan Thiết (2010), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phan Thiết lần thứ X. 12- Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở của Khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội. 13- Phạm Minh Hạc (2003), Về giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 14- GS.VS Phạm Minh Hạc, PGS.TS Trần Kiều, PGS.TS Đặng Bá Lãm, PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ (2002), Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ 21 (sách tham khảo), NXB chính trị quốc gia. 15- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện chính trị khu vực II – Khoa quản lý kinh tế (2006), Đề cương bài giảng Khoa học quản lý, NXB lý luận chính trị 16- Hồ Chí Minh (1977), về vấn đề giáo dục, NXB giáo dục. 17- Hồ Chí Minh (1997), về vấn đề cán bộ, NXB sự thật, Hà Nội. 18- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB chính trị quốc gia. 19- Nguyễn Thành Khối (2005), Tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội. 20- Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục và trường học (giáo trình dành cho học viên cao học Giáo dục học), Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội. 21- Bùi Ngọc Oánh, Tâm lý học trong xã hội và quản lý, NXB thống kê. 22- Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Phan Thiết, Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của Phòng Giáo dục – Đào tạo tp Phan Thiết từ năm 2006 đến nay. 23- Quốc hội (2007), Luật giáo dục, NXB chính trị quốc gia Hà Nội. 24- Vũ Hào Quang (2002), Xã hội học quản lý, NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội. 25- Nguyễn Gia Quý (2000), Lý luận quản lý giáo dục và quản lý nhà trường, Huế. 26- Sở giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, (2011) Quy hoạch phát triển ngành GĐ&ĐT tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, Bình Thuận. 27- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (2009), tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông. 28- Hoàng Tâm Sơn (2002), Một số vấn đề tổ chức khoa học lao động của người Hiệu trưởng, TPHCM. 29- Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. 30- Đỗ Hoàn Toàn (1995), Lý thuyết quản lý, ĐHKT Quốc dân, Hà Nội. 31- Nguyễn Văn Trung (2006), Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông công lập tỉnh Bến Tre, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. 32- Phạm Viết Vượng (chủ biên), Ngô Thành Can, Trần Quan Cẩn, Đỗ Ngọc Đạt, Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đức Thìn, Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo, NXB Đại học sư phạm. PHỤ LỤC Phụ lục 1. PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG – CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG) Kính gửi: - Các đồng chí Hiệu trưởng trường THCS. - Các đồng chí Phó Hiệu trưởng trường THCS. Để có thêm cơ sở đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lý đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của thành phố Phan Thiết trong thời gian đến nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Chúng tôi rất mong được sự cộng tác của đồng chí trong việc nghiên cứu vấn đề này. Chân thành cám ơn đồng chí! I. Là cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, xin đồng chí cho biết đánh giá của mình và mức độ cần thiết về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của TP. Phan Thiết hiện nay (đánh dấu “X” vào 1 trong 4 mức độ): S T T PHẨM CHẤT - NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm I- Nhóm phẩm chất chính trị – tư tưởng 1 -Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc. 2 - Gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương. 3 - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. 4 - Có ý chí vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 5 - Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên. tín nhiệm. II- Nhóm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm 6 - Gương mẫu trong đạo đức, lối sống; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. 7 - Trung thực, tâm huyết với nghề nghịêp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. 8 - Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. 9 - Không lợi dụng chức vụ vì mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ trong hoạt động nhà trường. 10 - Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập. 11 - Có tác phong làm việc khoa học. 12 - Có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và có hiệu quả. 13 - Là hạt nhân tạo sự đoàn kết và thống nhất, được tập thể nhà trường tín nhiệm và cấp trên tin tưởng. 14 - Thực sự là con chim đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường. III- Nhóm năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 15 - Nắm vững nội dung, chương trình giáo dục phổ thông. 16 - Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. 17 - Có khả năng tự học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý. 18 - Biết xây dựng môi trường học tập và tạo điều kiện học tập cho mọi thành viên trong nhà trường. 19 - Sử dụng được một trong các ngọai ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức...). 20 - Sử dụng được công nghệ thông tin trong công việc. IV- Nhóm năng lực quản lý TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm 21 - Am hiểu đời sống văn hóa và tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 22 - Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và quy định của ngành giáo dục. 23 - Có tư duy chiến lược tốt. Nắm vững lý luận quản lý và nghịêp vụ quản lý trường học. 24 - Có khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện tốt vai trò quản lý. Linh hoạt điều chỉnh, thay đổi quyết định quản lý khi thấy chúng không còn phù hợp với thực tiễn nhà trường. 25 - Năng động sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. 26 - Có xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên. 27 - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và đảm bảo sự phát triển lâu dài của nhà trường. 28 - Có năng lực chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động dạy - học và các hoạt động khác. 29 - Biết vận động phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tham gia quản lý các hoạt động giáo dục, thực hiện xã hội hóa giáo dục. 30 - Có năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. 31 - Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và biết động viên thi đua, khen thưởng bằng tinh thần, vật chất. 32 - Có tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động giáo dục. 33 - Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công bằng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; kết quả công tác rèn luyện của giáo viên, nhân viên và lãnh đạo nhà trường. Đồng chí có những ý kiến gì khác góp ý bổ sung thêm về những vấn đề trên: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... II. Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá của mình về thực trạng các giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết trong thời gian qua: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN TỐT % KHÁ % TB % YẾU % 1 Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đối với việc xây dựng đội ngũ CBQL trường học. 2 Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý được xây dựng, thực hiện, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hàng năm. 3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL các trường THCS luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành. 4 Công tác sử dụng (bổ nhiệm, bố trí, phân công, phân nhiệm...) cán bộ quản lý đảm bảo khoa học 5 Để xây dựng đội ngũ này, công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên. 6 Đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết được phát triển trong môi trường thuận lợi. Đồng chí có những ý kiến gì khác góp ý bổ sung thêm về những vấn đề trên: ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... III. Đồng chí vui lòng cho biết quan điểm của mình về một số giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS TP. Phan Thiết trong thời gian đến: Các giải pháp Nội dung cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi rất cần thiết % cần thiết % ít cần % không cần % rất khả thi % khả thi % ít khả thi % không khả thi % Nâng cao nhận thức 1. Hiểu rõ về vai trò, vị trí của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý 2. Ưu tiên và có biện pháp thích hơp trong việc xây dựng đội ngũ CBQL 3. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBQL hiểu rõ, hiểu đúng chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó ý thứ được trách nhiệm và hành động đúng 4. Tăng cường sự quan tâm của các cấp có liên quan về công tác cán bộ Quy hoạch đội ngũ 1. Lập kế hoạch dự báo nhu cầu phát triển giáo dục THCS 2. Bổ nhiệm đủ số lượng theo quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL THCS 3. Thường xuyên có kế hoạch xây dựng bồi dưỡng đội ngũ kế cận 4. Xác định nguồn tuyển chọn, tìm hiểu rõ về đối tượng sẽ được tuyển chọn vào chức vụ quản lý Đào tạo, bồi dưỡng 1. Tạo nguồn bằng cách phát hiện và tuyển chọn khoa học, khách quan từ những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ 2. Đào tạo, bồi dưỡng trước, bổ nhiệm sau 3. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo CBQL 4. Nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên liên tục suốt đời. Sử dụng đội ngũ 1. Bổ nhiệm, luân chuyển CBQL theo nhiệm kỳ 2. Miễn nhiệm những CBQL không đủ năng lực, phẩm chất 3. Bố trí, sử dụng, xắp sếp đúng người, đúng việc phát huy được năng lực sở trường xây dựng môi trường tạo động lực phát triển 1. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị. 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 3. Có chính sách đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng 4. Tăng cường quản lý đội ngũ CBQL 5. Khuyến khích và nhân rộng điển hình CBQL giỏi. Theo đồng chí cần có thêm những biện pháp nào ngoài những biện pháp đã nêu để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý thành phố Phan Thiết nhằm đáp ứng sự nghiệp giáo dục hiện nay: ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... IV. Là một cán bộ làm công tác quản lý giáo dục rất mong đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin sau đây (đánh dấu “X” vào 1 trong 5 mức độ): Kỹ năng quản lý Nội dung Mức độ thực hiện Giỏi Khá TB Chưa đạt Lập kế koạch - Đồng chí hệ thống được các mục tiêu cần đạt được của nhà trường ở mỗi năm học. - Đồng chí luôn nắm vững và biết phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi và khó khăn của đơn vị. - Đồng chí biết xác định chiến lược phát triển cho đơn vị và cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động để phát triển đơn vị phù hợp trong từng giai đoạn. Tổ chức - Đồng chí nắm vững cơ cấu tổ chức của đơn vị và vận hành hoạt động tốt. - Đồng chí quan tâm đến vấn đề đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường. - Đồng chí luôn quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên. - Đồng chí luôn quan tâm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. - Đồng chí biết phân quyền hợp lý. Chỉ đạo - Đồng chí luôn thực hiện quyền chỉ huy và hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ. - Đồng chí biết dự đoán để đưa ra quyết định quản lý đúng và tổ chức để thực hiện. - Đồng chí thường xuyên đôn đốc, động viên và kích thích đội ngũ giáo viên, nhân viên. - Trong chỉ đạo điều hành, đồng chí luôn quan tâm trước tiên đến kết quả công việc rồi mới tìm cách tăng hiệu quả. - Đồng chí là người năng động, thích đổi mới. - Đồng chí luôn thu hút nhiều người biết “động não” để cùng tham gia vào công việc. Kiểm tra - Đồng chí thực hiện chế độ lãnh đạo có kiểm tra, kiểm tra có chương trình có kế hoạch. - Hoạt động kiểm tra được tiến hành công khai, thống nhất. - Đồng chí giám sát và điều chỉnh, uốn nắn những sai lệch kịp thời. - Đồng chí phân định rõ đúng, sai, tốt, xấu của các đối tượng quản lý. V. Theo đồng chí quản lý trường Trung học cơ sở hiện nay có những khó khăn và thuận lợi gì? 1. Khó khăn:...................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Thuận lợi: ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... 3. Xin đồng chí cho biết những vấn đề mà bản thân mình cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng về đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS ở thành phố Phan Thiết hiện nay: Hài lòng:....................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Chưa hài lòng:.............................................................................................................. .................................................................................................................................................. 4. Những đề xuất của đồng chí về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết. - Đối với ngành:............................................................................................................ .................................................................................................................................................. - Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: ................................................................................ .................................................................................................................................................. VI. Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm một số thông tin về bản thân bằng cách đánh dấu “x” vào ô trống: 1. Năm sinh: ...................................... Chức vụ:........................................... 2. Nam: Nữ: 3. Đảng viên: Đoàn viên: 4. Trình độ chuyên môn: - Trung cấp: - Cao đẳng: - Tốt nghiệp Đại học sư phạm: - Tốt nghịêp Đại học khác: - Thạc sĩ: - Tiến sĩ: 3. Trình độ chính trị: - Sơ cấp: - Trung cấp: - Cao cấp: 4. Trình độ quản lý: - Đã được đào tạo bồi dưỡng về quản lý giáo dục: - Đã được đào tạo bồi dưỡng về quản lý hành chính: 5. Thâm niên trong nghề giáo dục - Từ 5 năm trở lên: - Từ 10 năm trở lên: 6. Thâm niên trong công tác quản lý: - Từ 1 năm trở lên: - Từ 5 năm trở lên: - Từ 10 năm trở lên: 7. Lý do nhận nhiệm vụ quản lý: - Tình nguyện: Bị bắt buộc: - Được đề bạt: Chuyển công tác: 8. Thái độ độ với công việc hiện nay: - An tâm, yêu nghề: - Xin nghỉ: - Mong có người thay thế: - - Lý do khác: 9. Đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trước khi bổ nhiệm: 10. Bản thân đồng chí là : - Lao động giỏi: Năm học:.............................. - Chiến sĩ thi đua: Năm học:.............................. - Nhà giáo ưu tú: Năm học:.............................. - Được nhận huân chương vì sự nghịêp giáo dục Năm học:............... 11. Trường của đồng chí là đơn vị được công nhận: - Trường tiên tiến Năm học................................ - Trường tiên tiến xuất sắc Năm học...................................... - Huân chương lao động Năm học...................................... 12. Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm (phần này không ghi cũng được) - Họ và tên:.................................................... - Đơn vị công tác:..................................................................................... Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đồng chí! Phụ lục 2. PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN) Kính gửi: - Các đồng chí giáo viên, cán bộ các trường THCS. Để có thêm cơ sở đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lý đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của thành phố Phan Thiết trong thời gian đến nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Chúng tôi rất mong được sự cộng tác của đồng chí trong việc nghiên cứu vấn đề này. Chân thành cám ơn đồng chí! I. Xin đồng chí cho biết đánh giá của mình và mức độ cần thiết về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của thành phố Phan Thiết hiện nay (đánh dấu “X” vào 1 trong 4 mức độ): S T T PHẨM CHẤT - NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm I- Nhóm phẩm chất chính trị – tư tưởng 1 -Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc. 2 - Gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương. 3 - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. 4 - Có ý chí vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 5 - Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên. tín nhiệm. II- Nhóm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm 6 - Gương mẫu trong đạo đức, lối sống; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. 7 - Trung thực, tâm huyết với nghề nghịêp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. 8 - Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. 9 - Không lợi dụng chức vụ vì mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ trong hoạt động nhà trường. 10 - Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập. 11 - Có tác phong làm việc khoa học. 12 - Có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và có hiệu quả. 13 - Là hạt nhân tạo sự đoàn kết và thống nhất, được tập thể nhà trường tín nhiệm và cấp trên tin tưởng. 14 - Thực sự là con chim đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường. III- Nhóm năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 15 - Nắm vững nội dung, chương trình giáo dục phổ thông. 16 - Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. 17 - Có khả năng tự học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý. 18 - Biết xây dựng môi trường học tập và tạo điều kiện học tập cho mọi thành viên trong nhà trường. 19 - Sử dụng được một trong các ngọai ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức...). 20 - Sử dụng được công nghệ thông tin trong công việc. IV- Nhóm năng lực quản lý TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm 21 - Am hiểu đời sống văn hóa và tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 22 - Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và quy định của ngành giáo dục. 23 - Có tư duy chiến lược tốt. Nắm vững lý luận quản lý và nghịêp vụ quản lý trường học. 24 - Có khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện tốt vai trò quản lý. Linh hoạt điều chỉnh, thay đổi quyết định quản lý khi thấy chúng không còn phù hợp với thực tiễn nhà trường. 25 - Năng động sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. 26 - Có xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên. 27 - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và đảm bảo sự phát triển lâu dài của nhà trường. 28 - Có năng lực chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động dạy - học và các hoạt động khác. 29 - Biết vận động phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tham gia quản lý các hoạt động giáo dục, thực hiện xã hội hóa giáo dục. 30 - Có năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. 31 - Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và biết động viên thi đua, khen thưởng bằng tinh thần, vật chất. 32 - Có tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động giáo dục. 33 - Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công bằng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; kết quả công tác rèn luyện của giáo viên, nhân viên và lãnh đạo nhà trường. Đồng chí có những ý kiến gì khác góp ý bổ sung thêm về những vấn đề trên: ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................... .................................................................................................................................................. II. Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá của mình về thực trạng các giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết trong thời gian qua: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN TỐT % KHÁ % TB % YẾU % 1 Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đối với việc xây dựng đội ngũ CBQL trường học. 2 Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý được xây dựng, thực hiện, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hàng năm. 3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL các trường THCS luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành. 4 Công tác sử dụng (bổ nhiệm, bố trí, phân công, phân nhiệm...) cán bộ quản lý đảm bảo khoa học 5 Để xây dựng đội ngũ này, công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên. 6 Đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết được phát triển trong môi trường thuận lợi. Đồng chí có những ý kiến gì khác góp ý bổ sung thêm về những vấn đề trên: ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. III. Đồng chí vui lòng cho biết quan điểm của mình về một số giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS TP. Phan Thiết trong thời gian đến: Các giải pháp Nội dung cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi rất cần thiết % cần thiết % ít cần % không cần % rất khả thi % khả thi % ít khả thi % không khả thi % Nâng cao nhận thức 1. Hiểu rõ về vai trò, vị trí của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý 2. Ưu tiên và có biện pháp thích hơp trong việc xây dựng đội ngũ CBQL 3. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBQL hiểu rõ, hiểu đúng chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó ý thứ được trách nhiệm và hành động đúng 4. Tăng cường sự quan tâm của các cấp có liên quan về công tác cán bộ Quy hoạch đội ngũ 1. Lập kế hoạch dự báo nhu cầu phát triển giáo dục THCS 2. Bổ nhiệm đủ số lượng theo quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL THCS 3. Thường xuyên có kế hoạch xây dựng bồi dưỡng đội ngũ kế cận 4. Xác định nguồn tuyển chọn, tìm hiểu rõ về đối tượng sẽ được tuyển chọn vào chức vụ quản lý Đào tạo, bồi dưỡng 1. Tạo nguồn bằng cách phát hiện và tuyển chọn khoa học, khách quan từ những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ 2. Đào tạo, bồi dưỡng trước, bổ nhiệm sau 3. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo CBQL 4. Nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên liên tục suốt đời. Sử dụng đội ngũ 1. Bổ nhiệm, luân chuyển CBQL theo nhiệm kỳ 2. Miễn nhiệm những CBQL không đủ năng lực, phẩm chất 3. Bố trí, sử dụng, xắp sếp đúng người, đúng việc phát huy được năng lực sở trường xây dựng môi trường tạo động lực phát triển 1. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị. 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 3. Có chính sách đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng 4. Tăng cường quản lý đội ngũ CBQL 5. Khuyến khích và nhân rộng điển hình CBQL giỏi. Theo đồng chí cần có thêm những giải pháp nào ngoài những giải pháp đã nêu để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý thành phố Phan Thiết nhằm đáp ứng sự nghiệp giáo dục hiện nay: ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... IV. Theo đồng chí quản lý trường Trung học cơ sở hiện nay có những khó khăn và thuận lợi gì? 1. Khó khăn:................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Thuận lợi:.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... 3. Xin đồng chí cho biết những vấn đề mà bản thân mình cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng về đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS ở thành phố Phan Thiết hiện nay: Hài lòng:....................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... Chưa hài lòng:.............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... 4. Những đề xuất của đồng chí về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết. - Đối với ngành:.......................................................................................................... ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... - Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: ................................................................................ ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm (phần này không ghi cũng được): Họ và tên:.................................................................................................................... Đơn vị công tác:.......................................................................................................... Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đồng chí! Phụ lục 3. PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (DÀNH CHO LÃNH ĐẠO, CHUYÊN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC) Kính gửi: - Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo TP. Phan Thiết; - Phòng Tổ chức - Cán bộ; - Phòng Tổng hợp; - Công Đoàn ngành; - Trưởng các bộ phận. Để có thêm cơ sở đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lý đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của thành phố Phan Thiết trong thời gian đến nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Chúng tôi rất mong được sự cộng tác của đồng chí trong việc nghiên cứu vấn đề này. Chân thành cám ơn đồng chí! I. Là cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, xin đồng chí cho biết đánh giá của mình và mức độ cần thiết về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS của TP. Phan Thiết hiện nay (đánh dấu “X” vào 1 trong 4 mức độ): S T T PHẨM CHẤT - NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm I- Nhóm phẩm chất chính trị – tư tưởng 1 -Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc. 2 - Gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương. 3 - Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. 4 - Có ý chí vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 5 - Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên. tín nhiệm. II- Nhóm phẩm chất đạo đức nghề nghiệp TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm 6 - Gương mẫu trong đạo đức, lối sống; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. 7 - Trung thực, tâm huyết với nghề nghịêp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. 8 - Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực. 9 - Không lợi dụng chức vụ vì mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ trong hoạt động nhà trường. 10 - Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập. 11 - Có tác phong làm việc khoa học. 12 - Có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và có hiệu quả. 13 - Là hạt nhân tạo sự đoàn kết và thống nhất, được tập thể nhà trường tín nhiệm và cấp trên tin tưởng. 14 - Thực sự là con chim đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường. III- Nhóm năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm 15 - Nắm vững nội dung, chương trình giáo dục phổ thông. 16 - Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. 17 - Có khả năng tự học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý. 18 - Biết xây dựng môi trường học tập và tạo điều kiện học tập cho mọi thành viên trong nhà trường. 19 - Sử dụng được một trong các ngọai ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức...). 20 - Sử dụng được công nghệ thông tin trong công việc. IV- Nhóm năng lực quản lý TỐT 4 điểm KHÁ 3 điểm TB 2 điểm YẾU 1 điểm Rất cần 4 điểm Cần 3 điểm Ít cần 2 điểm Không cần 1 điểm 21 - Am hiểu đời sống văn hóa và tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 22 - Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và quy định của ngành giáo dục. 23 - Có tư duy chiến lược tốt. Nắm vững lý luận quản lý và nghịêp vụ quản lý trường học. 24 - Có khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn để thực hiện tốt vai trò quản lý. Linh hoạt điều chỉnh, thay đổi quyết định quản lý khi thấy chúng không còn phù hợp với thực tiễn nhà trường. 25 - Năng động sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. 26 - Có xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên. 27 - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và đảm bảo sự phát triển lâu dài của nhà trường. 28 - Có năng lực chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động dạy - học và các hoạt động khác. 29 - Biết vận động phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để tham gia quản lý các hoạt động giáo dục, thực hiện xã hội hóa giáo dục. 30 - Có năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. 31 - Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua và biết động viên thi đua, khen thưởng bằng tinh thần, vật chất. 32 - Có tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ các hoạt động giáo dục. 33 - Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công bằng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; kết quả công tác rèn luyện của giáo viên, nhân viên và lãnh đạo nhà trường. Đồng chí có những ý kiến gì khác góp ý bổ sung thêm về những vấn đề trên: ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................... .................................................................................................................................................. II. Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá của mình về thực trạng các giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết trong thời gian qua: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN TỐT % KHÁ % TB % YẾU % 1 Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đối với việc xây dựng đội ngũ CBQL trường học. 2 Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý được xây dựng, thực hiện, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh hàng năm. 3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL các trường THCS luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành. 4 Công tác sử dụng (bổ nhiệm, bố trí, phân công, phân nhiệm...) cán bộ quản lý đảm bảo khoa học 5 Để xây dựng đội ngũ này, công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá được thực hiện thường xuyên. 6 Đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết được phát triển trong môi trường thuận lợi. Đồng chí có những ý kiến gì khác góp ý bổ sung thêm về những vấn đề trên: ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. III. Đồng chí vui lòng cho biết quan điểm của mình về một số giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS TP. Phan Thiết trong thời gian đến: Các giải pháp Nội dung cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi rất cần thiết % cần thiết % ít cần % không cần % rất khả thi % khả thi % ít khả thi % không khả thi % Nâng cao nhận thức 1. Hiểu rõ về vai trò, vị trí của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý 2. Ưu tiên và có biện pháp thích hơp trong việc xây dựng đội ngũ CBQL 3. Giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBQL hiểu rõ, hiểu đúng chức năng nhiệm vụ của mình, từ đó ý thứ được trách nhiệm và hành động đúng 4. Tăng cường sự quan tâm của các cấp có liên quan về công tác cán bộ Quy hoạch đội ngũ 1. Lập kế hoạch dự báo nhu cầu phát triển giáo dục THCS 2. Bổ nhiệm đủ số lượng theo quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL THCS 3. Thường xuyên có kế hoạch xây dựng bồi dưỡng đội ngũ kế cận 4. Xác định nguồn tuyển chọn, tìm hiểu rõ về đối tượng sẽ được tuyển chọn vào chức vụ quản lý Đào tạo, bồi dưỡng 1. Tạo nguồn bằng cách phát hiện và tuyển chọn khoa học, khách quan từ những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ 2. Đào tạo, bồi dưỡng trước, bổ nhiệm sau 3. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo CBQL 4. Nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên liên tục suốt đời. Sử dụng đội ngũ 1. Bổ nhiệm, luân chuyển CBQL theo nhiệm kỳ 2. Miễn nhiệm những CBQL không đủ năng lực, phẩm chất 3. Bố trí, sử dụng, xắp sếp đúng người, đúng việc phát huy được năng lực sở trường xây dựng môi trường tạo động lực phát triển 1. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị. 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 3. Có chính sách đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng 4. Tăng cường quản lý đội ngũ CBQL 5. Khuyến khích và nhân rộng điển hình CBQL giỏi. Theo đồng chí cần có thêm những biện pháp nào ngoài những biện pháp đã nêu để xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý thành phố Phan Thiết nhằm đáp ứng sự nghiệp giáo dục hiện nay: ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... IV. Theo đồng chí quản lý trường Trung học cơ sở hiện nay có những khó khăn và thuận lợi gì? 1. Khó khăn:................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Thuận lợi:.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... 3. Xin đồng chí cho biết những vấn đề mà bản thân mình cảm thấy hài lòng và chưa hài lòng về đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS ở thành phố Phan Thiết hiện nay: Hài lòng:....................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... Chưa hài lòng:.............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... 4. Những đề xuất của đồng chí về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS thành phố Phan Thiết. - Đối với ngành:............................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... - Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: ................................................................................ ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................... Xin đồng chí vui lòng cho biết thêm (phần này không ghi cũng được): Họ và tên:.................................................................................................................... Đơn vị công tác:.......................................................................................................... Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đồng chí!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_quan_ly_doi_ngu_can_bo_quan_ly_cac_truong_trung_hoc_co_so_thanh_pho_phan_thiet_4936.pdf