Luận văn Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Kỹ nghệ VINAFUJI

Các chi phí phát sinh tại văn phòng Hồ Chí Minh và tại các công trường đôi khi không kịp thời gây ảnh hưởng đến quá trình luân chuyển chứng từ, thanh toán với các nhà đầu tư, thầu chính, thầu phụ. Tính đến cuối kỳ, công ty có một số công trình hoàn thành 100% nhưng không có chi phí ghi nhận. Lý do chủ yếu do các kế toán đã không thu thập chi phí kịp thời. Như vậy, công ty sẽ ghi nhận chi phí đó trong các giai đoạn tiếp theo, khi có đầy đủ các chi phí. Nó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chi phí trên phần mềm so với thực tế và làm chận quá trình xác định doanh thu, kết quả .

pdf60 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/01/2014 | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Kỹ nghệ VINAFUJI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xuất... một cách chi tiết theo thực tế của doanh nghiệp. + EFFECT nhập dữ liệu một lần và cho ra tất cả các báo cáo kế toán, tài chính có thể có. + Cập nhật tất cả các loại sổ sách, bảng biểu, báo cáo kế toán, báo cáo tài chính như : Sổ cái, Nhật ký chứng từ, các loại sổ tổng hợp, các loại sổ chi tiết, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng tổng kết tài sản, Báo cáo quyết toán từng công trình, Bảng kết cấu chi tiết giá thành sản phẩm, Bảng kê khai thuế VAT ... EFFECT phù hợp với việc hạch toán hay in trên chứng từ hay làm báo cáo thuế VAT theo phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp khấu trừ. Thực tế cho thấy EFFECT tiết kiệm được tới 3/4 thời gian so với làm kế toán bằng tay và đạt được khối lượng và chất lượng cao hơn nhiều. * Các loại sổ kế toán tổng hợp : - Tổng hợp phát sinh theo: Tiểu khoản, Tài khoản đối ứng - Tổng hợp phát sinh CP quản lý, CP bán hàng tổ hợp theo: Tài khoản đối ứng, Bộ phận, Vụ việc, Khoản mục… - Bảng tổng hợp công nợ phải thu, công nợ phải trả - Báo cáo TSCĐ theo nhóm. Báo cáo tổng hợp TSCĐ. Báo cáo kiểm kê TSCĐ theo nơi sử dụng - Bảng tổng hợp trả lương, BHXH, BHYT. Bảng phân bổ lương. - Báo cáo lãi, lỗ công trình - Tổng hợp giá thành công trình - Tờ khai thuế GTGT - Quyết toán thuế GTGT. - Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp * Các loại sổ kế toán chi tiết : - Sổ quỹ tiền mặt. Sổ quỹ tiền mặt cả ngoại tệ - Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng. - Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng cả ngoại tệ - Bảng kê thu tiền. Bảng kê chi tiền - Bảng kê thu tiền ngân hàng. Bảng kê chi tiền ngân hàng - Sổ cái chi tiết tài khoản. Sổ cái lưỡng tính. Sổ cái gộp một tài khoản. - Bảng cân đối phát sinh: chi tiết, cấp 1, hình cây, lưỡng tính, TK đầu >=5. - Cân đối theo ngày một tài khoản - Sổ nhật ký chung - Thống kê Doanh số bán (số lượng, giá trị) theo: Nhân viên phụ trách, Bộ phận, Vụ việc hợp đồng, Đại lý, Khách hàng, Hàng hóa, Khoản mục, Khoảng thời gian.. - Công nợ Người mua, Công nợ Người bán, Tạm ứng, Phải thu phải trả, Công nợ vay ngắn hạn, vay dài hạn, Công nợ nội bộ... - Công nợ theo hóa đơn: Đến hạn, Quá hạn, Số dư công nợ theo từng hóa đơn, Tuổi nợ - Công nợ theo nhân viên phụ trách, theo vụ việc - Tính lãi quá hạn theo: Từng khách hàng, Từng hóa đơn - Chênh lệch tỷ giá theo hóa đơn - Danh mục TSCĐ hình cây - Ghi tăng (nguyên chiếc) TSCĐ - Ghi giảm (tháo dỡ) TSCĐ - Khấu hao TSCĐ (đánh dấu tự động): Theo đường thẳng, theo sản lượng... - Thanh lý, điều chuyển TSCĐ - Bút toán TSCĐ khác (điều chỉnh...) - Sổ chi tiết TSCĐ. Báo cáo TSCĐ. - Nhiều nhóm (bảng) tính lương - Bảng lương tháng. Công trình xây lắp, Vụ việc hợp đồng - Quyết toán vật tư công trình - Tự động cập nhật phát sinh thuế GTGT đầu vào khi thực hiện: Phiếu chi tiền, Phiếu nhập hàng - Tự động cập nhật phát sinh thuế GTGT đầu ra khi thực hiện: Phiếu thu tiền, Hóa đơn bán hàng - Các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra.  Quy trình ghi sổ kế toán của DN ( xem sơ đồ 2.2 ) : - Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tập hợp và cập nhật vào phần mềm EFFECT. Chứng từ gốc bao gồm : Hợp đồng, đơn đặt hàng, báo giá, giấy đòi tiền, hóa đơn, chứng từ ngân hàng … Sau đó toàn bộ chứng từ gốc được lưu vào các sổ quỹ liên quan . - Trên phần mềm EFFECT, kế toán cập nhật cứng từ gốc và EFFECT sẽ đưa ra các sổ kế toán chi tiết, chứng từ ghi sổ.. - Chứng từ ghi sổ lập theo chỉ tiêu doanh thu và chi phí, nên khi cần, kế toán có thể đối chiếu kiểm tra trên phần mềm kế toán mục doanh thi, chi phí. - Khi cập nhật các chứng từ gốc, EFFECT sẽ tự động cập nhật vào các sổ cái chi tiết cho từng tài khoản . - Vào cuối tháng phần mềm sẽ tập hợp toàn bộ số liệu mà kế toán cập nhật vào phần mềm và đưa ra bảng cân đối số phát sinh từ các sổ cái chi tiết. Đưa ra các báo cáo tài chính : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính một cách chính xác và nhanh nhất . Sơ đồ 2.2 : Quy trình hạch toán kế toán Ghi hàng ngày . Ghi cuối tháng . Đối chiếu, kiểm tra . Chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ EFFECT Phần mềm doanh thu và chi phí Sổ kế toán chi tiết Sổ quỹ Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng tổng hợp chi tiết 2.2.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán : * Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty VINAFUJI tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21. Khi lập báo cáo tài chính, công ty luôn tuân thủ các nguyên tắc sau : - Nguyên tắc hoạt động liên tục . - Nguyên tắc cơ sở kế toán dồn tích . - Nguyên tắc nhất quán . - Nguyên tắc trọng yếu . - Nguyên tắc bù trừ . - Nguyên tắc so sánh . * Công ty thường lập báo cáo tài chính vào cuối năm . * Hệ thống báo cáo tài chính của công ty bao gồm : - Bảng cân đối kế toán . - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . - Thuyết minh báo cáo tài chính . * Các cơ quan nhận được báo cáo tài chính của công ty : - Cơ quan tài chính : Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Mizuho, Ngân hàng Tokyo Mistsubishi… - Tổng cục thuế Việt Nam . - Cơ quan thống kê : Tổng cục thống kê . - Hội đồng quản trị . - Cơ quan đăng ký kinh doanh : Bộ kế hoạch đầu tư . * Công ty không dùng báo cáo kế toán quản trị . 2.3.Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu : 2.3.1.Kế toán tiền ( tiền mặt,tiền gửi ngân hàng ) : * Kế toán tiền mặt : - Các nghiệp vụ phát sinh có giá trị nhỏ . - Chủ yếu là các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý . VD : mua sắm dụng cụ văn phòng, tạm ứng cho nhân viên, công tác phí, tiếp khách, thanh toán tiền điện, điện thoại… - Phương pháp kế toán : Các chứng từ phát sinh được đưa về phòng kế toán . + Đối với các chứng từ có hóa đơn giá trị gia tăng : Kế toán phô tô chứng từ, chứng từ gốc được lưu riêng để kê khai thuế. Kế toán lập phiếu chi, sau khi giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt, phô tô phiếu chi lưu 1 bản cùng với hóa đơn pho to tại phòng kế toán. Thủ quỹ sẽ nhận được bản phiếu chi, sau khi xuất tiền thì phải lưu chứng từ lại . + Đối với chứng từ không có hóa đơn giá trị gia tăng : kế toán đưa chứng từ cho kế toán trưởng ký xác nhận, sau đó lập phiếu chi như bình thường . Sơ đồ 2.3 : Quy trình luân chuyển chứng từ tiền mặt * Kế toán tiền gửi ngân hàng : - Tại công ty VINAFUJI các nghiệp vụ ngân hàng là các nghiệp vụ chủ yếu : Thu tiền từ nhà thầu, mua vật tư, thanh quyết toán công trình, trả nợ hoặc ứng trước cho người bán, thanh toán thuế, trả lương nhân viên…. - Phương pháp kế toán : + Sau khi hoàn thành một hợp đồng, hoặc ứng trước cho một hợp đồng, trả tiền nhà cung cấp… kế toán sẽ viết giấy ủy nhiệm chi, sau khi được giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt, kế toán mang ủy nhiệm chi đến ngân hàng đề nghị thanh toán . Định kỳ ngân hàng sẽ gửi về cho công ty các giấy báo nợ, từ giấy báo nợ này kế toán cập nhật vào phần mềm để tính chi phí . Phiếu chi Kế toán trưởng Giám đốc Hóa đơn, chứng từ gốc Kế toán Thủ quỹ Sơ đồ 2.4 : Quy trình luân chuyển chứng từ tiền gửi ngân hàng + Khi nhận được tiền từ nhà thầu, thu lãi tiền gửi… ngân hàng sẽ gửi giấy báo có về cho công ty. Kế toán cập nhật vào phần mềm để tính doanh thu và xác định kết quả cuối kỳ. - Ưu điểm của các ngân hàng là ít sai sót, không có khả năng gian lận, nhanh chóng. Dù có mất phí nhưng rất nhỏ . 2.3.2. Kế toán công nợ : - Các hợp đồng của VINAFUJI thường được thanh toán theo quá trình sau : + Một phần trong tổng số tiền hợp đồng sẽ được thanh toán ngay sau khi ký kết hợp đồng, thường là 1/3 trên tổng giá trị hợp đồng . + Việc thanh toán cho các hợp đồng thường được chuyển giao cho các ngân hàng của VINAFUJI . + Phần còn lại sẽ được trả dần theo tiến trình hoàn thành của hợp đồng . * VINAFUJI sử dụng 2 tài khoản thanh toán chính là 131, 331 . - Tài khoản 131 - phải thu từ khách hàng : Để kiểm soát quá trình thanh toán tiền từ khách hàng, VINAFUJI sử dụng tài khoản 131 và có các tài khoản cấp 2. Các tài khoản này được hạch toán chi tiết cho từng khách hàng . + Tài khoản 1311 – phải thu khách hàng. Số tiền còn phải thu của khách hàng từ lúc bắt đầu ký kết hợp đồng đến lúc hoàn thành xong công trình . Kế toán Ủy nhiệm chi Ngân hàng Giấy báo nợ Kế toán trưởng Hóa đơn Giám đốc Phần mềm + Tài khoản 1312 – khách hàng ứng trước. Ngay thời điểm ký hợp đồng, VINAFUJI sẽ nhận được 1 khoản tiền từ khách hàng. Số tiền đó sẽ đưa vào tài khoản này và khấu trừ dần vào chi phí . + Tài khoản 1313 – phải thu phần bảo hành. Thông thường sẽ có 1 khoản tiền trong bảo hành cho công trình. Khoản tiền này VINAFUJI sẽ được nhận lại sau khi công trình hoàn thành, khi được nhà thầu chính hoặc chủ đầu tư công nhận. * Phương pháp kế toán : - Các hợp đồng sau khi được ký kết với nhà thầu, kế toán sẽ cập nhật vào phần mềm thông tin về hợp đồng ( bao gồm mã hợp đồng, tên nhà thầu, ngày ký, ngày hết hạn, giá trị hợp đồng … ) trên sổ tài khoản 131 để theo dõi chi tiết từng hợp đồng . - Sau khi hợp đồng hoàn thành, các chứng từ gốc được chuyển về phòng kế toán, kế toán tập hợp bộ hóa đơn chứng từ bao gồm : + Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng . + Báo giá . + Biên bản nghiệm thu công trình . + Hóa đơn giá trị gia tăng . + Giấy đề nghị thanh toán . - Giám đốc và kế toán trưởng kiểm tra, ký duyệt . Sau đó kế toán gửi đến nhà thầu đề nghị thanh toán . Sơ đồ 2.5 : Quy trình luân chuyển chứng từ phải thu Kế toán Bộ hóa đơn chứng từ Giám đốc Kế toán trưởng Nhà đầu tư, nhà thầu - Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán : Theo dõi công nợ phải trả của VINAFUJI đối với người bán , và các nhà thầu phụ. Tài khoản này cũng có 3 tài khoản cấp 2, và sử dụng chi tiết cho từng người bán, nhà thầu phụ . + Tài khoản 3311 – Phải trả cho người bán. Số tiền mà VINAFUJI còn phải thanh toán cho người bán hàng, hoặc tiền còn nợ hợp đồng . + Tài khoản 3312 – Trả tiền trước cho người bán. Số tiền VINAFUJI đặt trước để mua hàng, hoặc tiền trả cho thầu phụ ngay khi ký xong hợp đồng . + Tài khoản 3313 – Trả tiền bảo hành. Sau khi VINAFUJI nghiệm thu công trình, thanh toán hết giá trị hợp đồng, sẽ giữ lại 1 số tiền cho tới khi hết hạn bảo hành sẽ trả lại cho thầu phụ . * Phương pháp kế toán : - Khi nhận được bộ hóa đơn chứng từ đề nghị thanh toán của nhà cung cấp cho một hợp đồng, hoặc đơn đặt hàng đã hoàn thành . Kế toán sẽ kiểm tra bộ hóa đơn chứng từ đó đã đầy đủ chưa (bao gồm : Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, Báo giá, Biên bản nghiệm thu công trình, Hóa đơn giá trị gia tăng, Giấy đề nghị thanh toán), sau đó kiểm tra tính chính xác của các thông tin trên bộ hóa đơn chứng từ đó với số liệu trên phần mềm kế toán của công ty .Nếu chính xác, kế toán mang cho giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt. Sau đó sẽ thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, thầu phụ của mình, thường là thanh toán bằng ủy nhiệm chi. Sơ đồ 2.6 : Quy trình luân chuyển chứng từ phải trả Bộ hóa đơn chứng từ Ngân hàng Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán 2.3.3.Kế toán tiền lương - VINAFUJI sử dụng tài khoản 334 và 2 tài khoản cấp 2 là tài khoản 3341 và 3348. Tài khoản 3341 : Phải trả công nhân viên . Tài khoản 3348 : Phải trả người lao động khác . Công ty áp dụng chế độ trả lương theo thời gian. Đây là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế. * Phương pháp kế toán : - Hàng tháng kế toán tập hợp bảng chấm công của từng bộ phận. Do đặc thù của công ty, kế toán phải lập 2 bảng chấm công cho người nước ngoài và người Việt Nam . Vào thời điểm cuối tháng, kế toán từ phần mềm in ra bảng tính lương cho hai đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài. Sau khi giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt, kế toán mang đến ngân hàng đề nghị thanh toán lương cho công nhân viên qua tài khoản của công ty va nhân viên công ty tại ngân hàng . Sơ đồ 2.7 :Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương * Cách tính lương với người nước ngoài : họ được nhận lương toàn cầu. Ở Việt Nam họ nhận lương tại công ty VINAFUJI, tại Nhật họ nhận lương của tập đoàn . - Lương tháng của họ được trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động . - Ngoài ra, họ được nhận trợ cấp về nhà ở mỗi tháng được tính bằng 15% trên tổng lương tháng . Nếu mức thanh toán tiền nhà thực tế và mức tiền thuê nhà quy định theo hợp đồng khác nhau, thì khi quyết toán lương kế toán lấy mức tiền nhỏ hơn để hạch toán . Bảng tính lương Giám đốc Kế toán trưởng Kế toán Kế toán Ngân hàng * VD : Đối với ông TAKASHI OKUNARI , lương tháng theo hợp đồng lao động mà ông nhận được tại VN là 1000 USD và tại Nhật là 732.270 JPY. Quy đổi theo tỷ giá ngày lập bảng tính lương ta có : Lương nhận tại VN theu USD (cột 6 ) : 1000 USD Lương nhận tại VN sang VND ( cột 7 ) : 1.000 x 16.482 = 16.482.000 (đồng ) Lương nhận theo tổng tập đoàn được trả bằng JPY ( cột 8) : 732.270 JPY Lương quy đổi từ JPY sang VND (cột 9) : 732.270 x 177,89 = 130.260.510 (đồng ) Tổng lương thực tế nhận (cột 10 ) : 16.482.000 + 130.260.510 = 146.745.510 (đồng) Lương bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp : kế toán sử dụng hàm ROUND, IF để lũy tiến lương. Cụ thể theo bảng tỷ lệ như sau : Mức lương Công thức lũy tiến >= 63.800.000 ( Tổng lương – 15.800.000 ) / 0,6 42.800.000 – < 63.800.000 ( Tổng lương – 7.800.000 ) / 0,7 18.800.000 – < 42.800.000 ( Tổng lương – 2.800.000 ) / 0,8 8.000.000 – < 18.800.000 ( Tổng lương – 800.000 ) / 0,9 Lương bao gồm thuế thu nhập cá nhân ( cột 11 ) : 146.745.510 – 15.800.000 = 218.242.517 ( đồng ) 0,6 Thanh toán tiền nhà hàng tháng theo hợp đồng ( cột 12 ) : 218.242.517 x 15 % = 32.736.378 ( đồng ) Mức thực tế thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng bằng USD ( cột 13 ) : 1.400 USD Mức thực tế thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng quy đổi ra VND ( cột 14 ) : 1.400 x 16.482 = 23.074.800 (đồng ) Tổng thu nhập ( cột 15 ) : 218.242.517 + 32.736.378 = 241.317.317 ( đồng ) Thuế thu nhập cá nhân mà ông TAKASHI OKUNARI phải nộp : kế toán sử dụng hàm IF để tính ra số thuế ông TAKASHI OKUNARI phải nộp, theo biểu thuế suất sau : Mức lương Công thức tính thuế > =80.000.000 ( Tổng lương x 0,4 ) – 15.800.000 50.000.000 - < 80.000.000 ( Tổng lương x 0,3 ) – 7.800.000 20.000.000 - < 50.000.000 ( Tổng lương x 0,2 ) – 2.000.000 8.000.000 - < 20.000.000 ( Tổng lương x 0,1 ) – 800.000 Số thuế thu nhập phải nộp tháng 11 ( cột 16 ) : ( 241.317.317 x 0,4 ) - 15.800.000 = 80.726.927 ( đồng ) Vina-Fuji Engineering Co., Ltd 98, Hoàng Quốc Việt,Cầu Giấy,Hà Nội LƯƠNG THÁNG 11/2008 Người nước ngoài STT tên Lương trả tại Việt Nam Lương trả tại Nhật Lương thực nhận Lương bao gồm thuế TNCN Tiền nhà Tổng lương Thuế TNCN 15% tổng lương thực tế USD VND JPY VND VND VND VND USD VND VND VND 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Takashi Okunari 1,000.00 16,482,000 732,270 130,263,510 146,745,510 218,242,517 32,736,378 1,400.00 23,074,800 241,317,317 80,726,927 2 Kato Hiroshi 1,000.00 16,482,000 655,910 116,679,830 133,161,830 195,603,050 29,340,458 1,150.00 18,954,300 214,557,350 70,022 3 Takayuki Ishido 1,000.00 16,482,000 731,540 130,133,651 146,615,651 218,026,084 32,703,913 950.00 15,657,900 233,683,984 77,673,594 TỔNG 3,000.00 49,446,000 2,119,720 377,076,991 426,522,991 631,871,651 94,780,748 3,500.00 57,687,000 689,558,651 228,423,460 Tỉ giá 16,482.00 (USD) 177.89 (JPY) Date, 27th Nov 2008 General Director Bảng 2.1: Bảng lương tháng người nước ngoài 2.3.4. Kế toán chi phí : Thông thường, các hợp đồng thường được triển khai bởi các nhà thầu phụ . Một hợp đồng có thể được chia thành nhiều hợp đồng nhỏ với các nhà thầu phụ khác nhau. Vì vậy, hầu như chi phí được hạch toán chi tiết cho từng thầu phụ và được ghi nhận vào chi phí chung của công ty. Các hợp đồng rất đa dạng về hình thức thực hiện nên chi phí của công ty bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý. * Các tài khoản sử dụng : - Tài khoản 154 : hạch toán tập hợp các chi phí phát sinh của các hợp đồng từ các tài khoản chi phí 621( chi phí nguyên vật liệu ),622 (chi phí nhân công trực tiếp), 627( chi phí sản xuất chung ) . - Tài khoản 632 : theo dõi trị giá vốn của các công trình. - Tài khoản 642 : Chi phí quản lý. Tài khoản này bao gồm các chi phí phát sinh ở vănn phòn: văn phòng chi phí tiền lương nhân viên, khấu hao thiết bị văn phòng, bảo hành, dịch vụ mua ngoài… Tài khoản 642 bao gồm các tài khoản cấp 2 sau : + Tài khoản 6421 : Chi phí nhân viên quản lý . + Tài khoản 6424 : Chi phí khấu hao ( khấu hao cho các thiết bị văn phòng ). + Tài khoản 6423 : Chi phí đồ dùng văn phòng ( chi phí cho mực in, giấy A4, nước uống…) + Tài khoản 6425 : thuế ,phí và lệ phí. - Tài khoản 6426 : Chi phí dự phòng ( chi phí bảo hành các công trình xây dựng hợp đồng) . - Tài khoản 6428: Các chi phí cho các hoạt động khác liên quan đến bộ phận quản lý : chẳng hạn như chi phí tiếp khách, chi phí cầu đường , chi phí bảo trì… - Tài khoản 6427 : chi phí các dịch vụ bên ngoài: ví dụ như ADSL, MSN, Fax, taxi, dịch vụ Internet ... * Phương pháp kế toán : Công ty VINAFUJI hạch toán chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên cho từng hợp đồng, đơn đặt hàng. Hàng ngày, kế toán thu thập các chứng từ gốc liên quan đến công trình : các hóa đơn, biên bản nghiệm thu, bàn giao, đơn đặt hàng hoặc hợp đồng … để nhập dữ liệu vào phần mềm. Theo định kỳ, dựa trên các báo cáo về chi phí từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kế toán sẽ phân biệt được các chi phí dành cho mỗi hợp đồng. Kế toán cũng thực hiện thu thập các chi phí quản lý hàng ngày dựa vào hoá đơn thường, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng. Theo định kỳ, các văn phòng kế toán có bảng lương, bảng phân bổ khấu hao vào chi phí quản lý. Sơ đồ 2.8 : Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí . Vào cuối kỳ, các chi phí được chuyển giao vào Tài khoản 911 - đánh giá kết quả kinh doanh cho các hoạt động của công ty trong kỳ .Phần mềm EFFECT sẽ thực hiện thao tác này kế toán chỉ cần ấn lệnh chuyển . 2.3.5. Kế toán doanh thu : - Tài khoản sử dụng : + Tài khoản 5113 ( Doanh thu ) : để nhận biết doanh thu của hợp đồng đã được hoàn thành hay đang thực hiện, và đã hoàn thành được bao nhiêu % giá trị hợp đồng. Tài khoản này được chia chi tiết theo từng hợp đồng. Ngoài ra, công ty cũng sử dụng các tài khoản sau đây gắn liền với việc xác đinh doanh thu : + Tài khoản số 3331 : phản ánh số thuế VAT đầu ra. Kế toán Phần mềm EFFECT Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Ngân hàng Giấy báo nợ Hóa đơn, chứng từ gốc + Tài khoản số 1311 : Tài khoản phải thu từ khách hàng: theo dõi giám sát việc thanh toán của khách hàng . - Tài khoản số 1312 : khách hàng ứng trước : để kiểm soát số tiền còn phải thu.... - Tài khoản số 111, 112 : Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: để ghi lại số tiền chi ra, thu về trong việc thanh toán các hợp đồng . * Phương pháp kế toán : Sau khi hoàn thành hợp đồng và được chủ đầu tư hoặc nhà thầu thanh toán, VINAFUJI sẽ nhận được giấy báo có của ngân hàng. Kế toán kiểm tra, sau đó kẹp giấy báo có cùng với bộ hóa đơn chứng từ đề nghị thanh toán trước đó đã gửi đến chủ đầu tư hoặc nhà thầu. Đó là căn cứ để kế toán hạch toán doanh thu của một hợp đồng. Sơ đồ 2.9 : Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu Vào cuối quý, các kế toán sẽ đưa thông tin về tiến trình làm việc từ quản lý kế toán để xác định xem có bao nhiêu hợp đồng được hoàn thành và tiến độ hiện tại của các công trình khác .Sau đó tập hợp vào Tài khoản 911 - đánh giá kết quả kinh doanh cho các hoạt động của công ty trong kỳ . 2.3.6. Kế toán xác định kết quả : - Tài khoản sử dụng : + Tài khoản số 911 : Đánh giá kết quả kinh doanh . Hóa đơn, chứng từ gốc Phần mềm EFFECT Giám đốc Kế toán trưởng Nhà đầu tư, nhà thầu Ngân hàng Giấy báo có Kế toán Kế toán + Tài khoản số 421 : Lợi nhuận hoặc lỗ . Vào cuối quý, sau khi tập hợp đủ các khoản doanh thu, chi phí bán hàng hóa và chi phí hoạt động khác, kế toán chỉ chọn chức năng "Chuyển" trên màn hình của EFFECT. Phần mềm EFFECT sẽ chuyển giao tổng số chi phí của hàng hoá bán và chi phí hoạt động vào bên nợ của tài khoản 911, phần doanh thu từ các hoạt động của công ty sẽ kết chuyển vào bên có. Phần mềm sẽ tự xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. PHẦN 3: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VINAFUJI VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 3.1. Nhận xét về tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty THNN kỹ nghệ VINAFUJI có cơ chế quản lý khá đơn giản, phù hợp với quy mô kinh doanh của công ty. Tuy chỉ có ba bộ phận chính: Phòng Kỹ sư, Phòng Kế toán và Phòng Hành chính, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ thông tin cho các doanh nghiệp yêu cầu kiểm tra, kiểm soát . Với môi trường làm việc chuyên nghiệp và các hoạt động quản lý chuyên môn cao, VINAFUJI thường xuyên thu hút hợp đồng được nhiều hợp đồng lớn, chủ yếu từ các đối tác Nhật Bản. Điều đó đã làm cho doanh thu hàng năm không ngừng tăng lên 3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty : 3.2.1. Ưu điểm : Phòng kế toán chỉ bao gồm bốn người trong hai văn phòng. Mặc dù là số ít nhưng vẫn luôn luôn thực hiện tốt công tác kế toán, cung cấp kịp thời và cần thiết nhất để quản lý tốt thông tin kế toán. Kế toán trưởng, và kế toán viên đều là những người trẻ ,năng động và chuyên môn giỏi, với sự hỗ trợ của các phòng ban, họ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công ty hoạt động kế toán theo hình thức tập trung. Mặc dù nó có một văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hầu hết thông tin kế toán luôn luôn được cập nhật vào trụ sở hàng tuần . Mặt khác, thông tin từ Phòng Kỹ sư như : tiến độ hoàn thành các công trình, báo giá các công trình , giá trị hợp đồng ... luôn được cập nhật. Tài khoản được mở phù hợp với yêu cầu của Bộ Tài chính. Thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát của các nhà quản lý và kế toán . EFFECT là phần mềm kế toán có nhiều tính năng ưu việt nhưng lại đơn giản trong quá trình sử dụng . Với tính năng cao, tự động hóa, phần mềm này giúp giảm khối lượng công việc kế toán và nâng cao hiệu quả của công tác kế toán. Hình thức chứng từ ghi sổ là hình thức sổ kế toán phù hợp với kích cỡ của doanh nghiệp vừa như VINAFUJI. Lợi thế của nó là quá trình hạch toán đơn giản, dễ áp dụng và có thể ghi lại tất cả các giao dịch theo một trật tự. 3.2.2. Tồn tại : Các chi phí phát sinh tại văn phòng Hồ Chí Minh và tại các công trường đôi khi không kịp thời gây ảnh hưởng đến quá trình luân chuyển chứng từ, thanh toán với các nhà đầu tư, thầu chính, thầu phụ. Tính đến cuối kỳ, công ty có một số công trình hoàn thành 100% nhưng không có chi phí ghi nhận. Lý do chủ yếu do các kế toán đã không thu thập chi phí kịp thời. Như vậy, công ty sẽ ghi nhận chi phí đó trong các giai đoạn tiếp theo, khi có đầy đủ các chi phí. Nó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chi phí trên phần mềm so với thực tế và làm chận quá trình xác định doanh thu, kết quả . 3.2.3. Một số ý kiến đề xuất : Trong công ty TNHH kỹ nghệ VINAFUJI, tất cả các chi phí hoạt động được ghi lại theo chi phí quản lý chung. Không có chi phí bán hàng. Trong thực tế, xây dựng các công ty thường xuyên có thể có được một chi phí đáng kể cho chi phí bảo hành. Số tiền này được sẽ được trả lại nhà thầu xây dựng sau khi chủ sở hữu cuối cùng của công nhận chất lượng công trình. Nếu công trình có sai phạm, tất nhiên bên đầu tư sẽ không trả lại nữa, như vậy công ty có thể hạch toán vào chi phí bán hàng . 3.3. Kết luận : Công ty TNHH kỹ nghệ VINAFUJI là một công ty đang rất phát triển, họ có đầy đủ yếu tố về nhân lực, về kinh tế để phát triển thành doanh nghiệp lớn hơn về quy mô và lĩnh vực hoạt động trong tương lai . DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. - Thông tư 84/2008/TT- BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính . - QĐ 15/2006- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp - PGS.TS Đặng Thị Loan Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2006 . - Trang web MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................ 1 PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ INAFUJI ...................... 3 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Kỹ nghệ VINAFUJI : ............................................................................................................................... 3 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Kỹ nghệ VINAFUJI: .................................................................................................... 4 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ nghệ VINAFUJI : ................................................................................................................................. 6 PHẦN 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VINAFUJI .................................................................................... 9 2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty:................................................. 9 2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty : ........................................... 10 2.2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty: ................................................... 10 2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán : ......................................................... 10 2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán : ........................................................ 12 2.2.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán : ........................................................ 13 2.2.5. Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán : ........................................................... 17 2.3.Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu : ................................. 17 2.3.1.Kế toán tiền ( tiền mặt,tiền gửi ngân hàng ) : ............................................ 17 2.3.2. Kế toán công nợ : ........................................................................................... 19 2.3.3.Kế toán tiền lương .......................................................................................... 22 2.3.4. Kế toán chi phí :............................................................................................. 27 2.3.5. Kế toán doanh thu :....................................................................................... 28 PHẦN 3: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VINAFUJI VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ........................................................................................................................ 31 3.1. Nhận xét về tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh: ................ 31 3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty : .......................... 31 3.2.1. Ưu điểm : ......................................................................................................... 31 3.2.2. Tồn tại : ............................................................................................................ 32 3.2.3. Một số ý kiến đề xuất : .................................................................................... 32 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. .................................................................. 33 MỤC LỤC SƠ ĐỒ Bảng 1.1 : Một số chỉ tiêu của công ty ........................................................................ 4 Sơ đồ 1.1 : Quy trình kinh doanh của công ty ............................................................ 6 Sơ đồ 1.2 : Tổ chức bộ máy quản lý ............................................................................ 7 Sơ đồ 2.1 : Tổ chức bộ máy kế toán của công ty ......................................................... 9 Sơ đồ 2.2 : Quy trình hạch toán kế toán ............................................................. 16 Sơ đồ 2.3 : Quy trình luân chuyển chứng từ tiền mặt .............................................. 18 Sơ đồ 2.4 : Quy trình luân chuyển chứng từ tiền gửi ngân hàng ............................. 19 Sơ đồ 2.5 : Quy trình luân chuyển chứng từ phải thu .............................................. 20 Sơ đồ 2.6 : Quy trình luân chuyển chứng từ phải trả ............................................... 21 Sơ đồ 2.7 :Quy trình luân chuyển chứng từ tiền lương ............................................ 22 Bảng 2.1: Bảng lương tháng người nước ngoài....................................................... 26 Sơ đồ 2.8 : Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí . .............................................. 28 Sơ đồ 2.9 : Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu ........................................... 29 C«ng ty TNHH Kü nghÖ Vina - Fuji 98 Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ Néi C©n ®èi kÕ to¸n (QD15) Tõ ngµy 01/12/2008 §Õn ngµy 31/12/2008 ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Tµi s¶n 250 54,929,919,654 67,908,168,438 A - Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 53,660,732,839 66,214,233,928 I.TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 110 27,875,985,149 38,616,469,752 1. TiÒn 111 V.01 27,875,985,149 38,616,469,752 2. C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 112 II.C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 V.02 4,834,200,000 1. §Çu t ng¾n h¹n 121 4,834,200,000 2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t ng¾n h¹n 129 III.C¸c kho¶n ph¶i thu 130 17,675,175,610 23,939,573,395 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 8,054,563,910 16,799,241,671 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 132 9,599,116,238 7,165,731,721 3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch H§ x©y dùng 134 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 V.03 92,839,462 45,944,003 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 139 -71,344,000 -71,344,000 IV.Hµng tån kho 140 424,242,658 1. Hµng tån kho 141 V.04 424,242,658 2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 3,275,372,080 3,233,948,123 1. Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 151 104,216,328 99,675,493 2. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 152 2,284,464,113 2,016,422,826 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ níc 154 V.05 72,288,113 549,596,286 5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 814,403,526 568,253,518 . B - Tµi s¶n dµi h¹n 200 1,269,186,815 1,693,934,510 I.C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210 1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng 211 2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc 212 3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 V.06 4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c V.07 5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II.Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1,088,230,316 1,484,486,956 1. TSC§ h÷u h×nh 221 V.08 1,047,198,316 1,282,127,425 - Nguyªn gi¸ 222 1,479,867,820 1,753,361,199 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 223 -432,669,504 -471,233,774 2. TSC§ thuª tµi chÝnh 224 V.09 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 226 3. TSC§ v« h×nh 227 V.10 41,032,000 202,359,531 - Nguyªn gi¸ 228 64,224,000 249,098,848 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 229 -23,192,000 -46,739,317 4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V.11 III.BÊt ®éng s¶n ®Çu t 240 V.12 - Nguyªn gi¸ 241 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 242 IV.C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 250 1. §Çu t vµo c«ng ty con 251 2. §Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh 252 3. §Çu t dµi h¹n kh¸c 258 V.13 4. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®Çu t dµi h¹n 259 V.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260 180,956,499 209,447,554 1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 261 V.14 28,491,055 2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 262 V.21 180,956,499 180,956,499 3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 268 Nguån vèn 54,929,919,654 67,908,168,438 A - Nî ph¶i tr¶ 300 39,237,314,807 32,811,327,739 I.Nî ng¾n h¹n 310 38,902,834,657 32,230,431,407 1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 V.15 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 312 10,590,622,434 10,810,738,459 3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 313 20,501,999,588 9,860,832,211 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 314 V.16 3,972,869,764 5,068,221,266 5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 315 240,372,306 631,405,278 6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 3,596,970,565 5,859,234,193 7. Ph¶i tr¶ néi bé 317 8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch H§ x©y dùng 318 9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 319 V.18 10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 320 II.Nî dµi h¹n 330 334,480,150 580,896,332 1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ngêi b¸n 331 2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé 332 V.19 3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 4. Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20 5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 335 V.21 6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 336 334,480,150 580,896,332 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n 337 B.Vèn chñ së h÷u 400 15,692,604,847 35,096,840,699 I.Vèn chñ së h÷u 410 V.22 15,692,604,847 35,096,840,699 1.Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u 411 7,171,200,000 7,171,200,000 2.ThÆng d d vèn cæ phÇn 412 3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413 4. Cæ phiÕu quü (*) 414 5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 415 6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o i¸ 416 6. Quü ®Çu t ph t¸ triÓn 417 7. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 351,688,000 351,688,000 8. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419 10.Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi 420 8,169,716,847 27,573,952,699 11. Nguån vèn ®Çu t XDCB 421 II.Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 430 1. Quü khen thëng phóc lîi 431 2. Nguån kinh phÝ 432 V.23 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh 433 . CAC CHI TIEU NGOAI BANG - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi 441 - VËt t hµng ho ¸nhËn gi÷ hé, gia c«ng 442 - Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc 443 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 444 - Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 445 736,721 736,721 - Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n 446 C«ng ty TNHH Kü nghÖ Vina - Fuji 98 Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ Néi B¶ng lu chuyÓn tiÒn tÖ (N¨m) (TT 23) Tõ ngµy 01/01/2008 §Õn ngµy 31/12/2008 ChØ tiªu M· sè Kú nµy Kú tríc I. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 01 198,674,615,902 111,946,554,989 2. TiÒn chi tr¶ cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô 02 -172,103,392,921 -89,303,979,607 3. TiÒn chi tr¶ cho ngêi lao ®éng 03 -6,892,813,022 -3,771,567,456 4. TiÒn chi tr¶ l·i vay 04 -760,610,837 -250,909,252 5. TiÒn chi nép thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 05 -1,943,182,940 -1,249,798,234 6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 -62,185,993,736 122,196,414,116 7. TiÒn chi kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 07 58,032,193,033 -128,826,229,953 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 20 12,820,815,479 10,740,484,603 II. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 21 2. TiÒn thu tõ thanh lý, nhîng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 22 3. TiÒn chi cho vay, mua b¸n CCDC cña ®¬n vÞ kh¸c 23 4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24 5. TiÒn chi ®Çu t, gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 25 6. TiÒn thu håi ®Çu t gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 27 7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®îc chia 28 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t 30 III. Lu chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31 2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hµnh 32 3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®îc 33 4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 35 6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 -988,245,000 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 -988,245,000 Lu chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20+30+40) 50 11,832,570,479 10,740,484,603 TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn tån ®Çu kú 60 27,875,985,149 16,043,414,670 Anh hëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 61 TiÒn vµ t¬ng ®¬ng tiÒn tån cuèi kú (50+60+61) 70 38,616,469,752 27,875,985,149 C«ng ty TNHH Kü nghÖ Vina - Fuji 98 Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ Néi B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Vinafuji VN3 Tõ ngµy 01/12/2008 §Õn ngµy 31/12/2008 ChØ tiªu Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng I./ Doanh thu tõ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 33,816,362,296 38,930,730,893 52,905,076,520 42,031,306,562 167,683,476,271 II./ C¸c kho¶n gi¶m trõ (03=04+05+06+07) + ChiÕt khÊu + Gi¶m gi¸ + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + ThuÕ ph¶i nép Nhµ níc ®îc khÊu trõ III./ Doanh thu thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 33,816,362,296 38,930,730,893 52,905,076,520 42,031,306,562 167,683,476,271 (10=01-03) IV./ Gi¸ vèn hµng b¸n, c«ng tr×nh 29,453,225,195 46,582,403,503 26,249,463,325 37,759,903,112 140,044,995,135 V./ Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 4,363,137,101 -7,651,672,610 26,655,613,195 4,271,403,450 27,638,481,136 (20=10-11) VI./ Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 247,822,332 57,173,900 1,117,278,520 406,591,643 1,828,866,395 VII./ Chi phÝ tµi chÝnh 306,767,762 393,380,717 -92,131,972 157,438,682 765,455,189 VIII./ Chi phÝ b¸n hµng -13,992,770 12,688,000 -1,304,770 IX./ Chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp 6,591,351,427 3,295,193,148 3,041,496,426 4,170,633,893 17,098,674,894 X./ Lîi nhuËn thuÇn -2,273,166,986 - 11,295,760,575 24,823,527,261 349,922,518 11,604,522,218 (30=20+(21-22)-(24+25)) XI./ Thu nhËp kh¸c 76,760,963 20,803,424 625,802,000 723,366,387 XII./ Chi phÝ kh¸c 100,304 100,304 XIII./ Lîi nhuËn kh¸c 76,660,659 20,803,424 625,802,000 723,266,083 (40=31-32) XIV./ Lîi nhuËn tríc thuÕ -2,196,506,327 - 11,274,957,151 24,823,527,261 975,724,518 12,327,788,301 (50=30+40) XV./ ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp (25%) 532,713,486 2,281,798,328 1,515,728,008 4,330,239,822 XVI./ Lîi nhuËn sau thuÕ (60=50-51) -2,729,219,813 - 11,274,957,151 22,541,728,933 -540,003,490 7,997,548,479 C«ng ty TNHH Kü nghÖ Vina - Fuji 98 Hoµng Quèc ViÖt - CÇu GiÊy - Hµ Néi Danh môc tµi kho¶n M· Tªn English 1111 TiÒn mÆt ViÖt Nam Vietnamese currency 11111 TiÒn mÆt ViÖt Nam ( HN Office ) Vietnamese currency ( Hanoi Officec) 11112 TiÒn mÆt ViÖt Nam ( HCM Office ) Vietnamese currency ( HCM Officec) 1112 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ Foreign currencies 11121 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ (Hanoi Office) Foreign currencies (Hanoi Office) 11122 TiÒn mÆt ngo¹i tÖ (HCM Office) Foreign currencies (Hanoi Office) 112 TiÒn göi ng©n hµng Cash in Banks 1121 TiÒn göi NH: VND Vietnamese currency 11211 Tokyo Mitsubishi UFJ - HCM VND-041181 The bank of Tokyo mitsubishi UFJ - HCM VND 11212 Ng©n hµng Mizuho - HN VND- 500146 Mizuho Corporate bank 11213 VCB-HCM VN§-1576636 Vietcombank HCM - VND 11214 Tokyo Mitsubishi UFJ - HN VND- 144312 The bank of Tokyo mitsubishi UFJ - HN VND 11215 VCB-HN VN§-1417773 Vietcombank HN- VND 1122 TiÒn göi NH: NT Foreign currencies 11221 Ng©n hµng Tokyo Mitsubishi UFJ - HCM USD-038067 The bank of Tokyo mitsubishi UFJ - HCM USD 11222 Ng©n hµng Mizuho - HN USD- 500138 Mizuho Corporate bank - HN USD 11223 VCB-HCM USD-1576738 Vietcombank HCM - USD 11224 Tokyo Mitsubishi UFJ - HN USD- 330922 The bank of Tokyo mitsubishi UFJ - HN USD 11225 VCB-HN USD-141781 Vietcombank HN- USD 11226 Tµi kho¶n vèn - 080594 Capital account - 080594 11227 Ng©n hµng Tokyo Mitsubishi UFJ - HCM JPY-345857 11228 Ng©n hµng Tokyo Mitsubishi UFJ - HNJPY-156663 113 TiÒn ®ang chuyÓn In transfering money 121 §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n Short investment in security 1211 Cæ phiÕu ng¾n h¹n 1212 Tr¸i phiÕu ng¾n h¹n 128 §Çu t ng¾n h¹n kh¸c Other short term investment 1281 TiÒn göi cã kú h¹n 1288 §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 129 Dù phßng gi¶m gi¸ ®/t ng¾n h¹n Provision for short term investm 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Receivables from customers 1311 Ph¶i thu Kh¸ch hµng Receivable from Customers 1312 Kh¸ch hµng øng tríc Advance from Customer 1313 Ph¶i thu phÇn b¶o hµnh Receivable Retention 133 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 1331 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸ ,dÞch vô 1332 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ TSC§ 136 Ph¶i thu néi bé Internal receivables 1361 Vèn kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 1368 Ph¶i thu néi bé kh¸c 138 Ph¶i thu kh¸c Other receivables 1381 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý Pending assets 1382 Ph¶i thu tõ ngêi lao ®éng 1385 Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ 1388 Ph¶i thu kh¸c Others 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Provision for bad receivables 141 T¹m øng Advances 142 Chi phÝ tr¶ tríc Prepaid expenses 1421 Chi phÝ tr¶ tríc Prepaid expenses 144 ThÕ chÊp,ký cù¬c,ký quü ng¾n h¹n Mortage,collateral shortterm dep 151 Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu Raw materials 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 1522 Nguyªn vËt liÖu phô 1523 Nhiªn liÖu 1524 Phô tïng thay thÕ 1525 VËt liÖu x©y dùng 1526 PhÕ liÖu 1527 B¸n thµnh phÈm 153 C«ng cô,dông cô Instrument and tool 1531 C«ng cô,dông cô cho SX 1532 §å dïng v¨n phßng 1533 B¶o hé lao ®éng 1538 C«ng cô lao ®éng kh¸c 154 Chi phÝ SXKD phÈm dë dang Cost for work in process 155 Thµnh phÈm Finished products 156 Hµng hãa Goods 1561 Hµng hãa 1562 Gi¸ mua hµng ho¸ 1567 Hµng ho¸ bÊt ®éng s¶n 157 Hµng göi ®i b¸n Enstrusted goods for sale 158 Kho b¶o thuÕ 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Provision for stocks devaluation 161 Chi sù nghiÖp Administrative expenses 1611 Chi sù nghiÖp n¨m tríc 1612 Chi sù nghiÖp n¨m nay 211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Tangible fixed assets 2111 Nhµ cöa,vËt kiÕn tróc Land 2112 M¸y mãc,thiÕt bÞ Building and architectonic model 2113 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i,truyÒn dÉn Equipment and machine 2114 ThiÕt bÞ,dông cô qu¶n lý Transport,transmit instrument 2115 C©y l©u n¨m,sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm Instruments,tools for management 2116 Tµi s¶n phóc lîi 2118 TSC§ kh¸c Other fixed assets 212 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 213 TSC§ v« h×nh Intangible fixed assets 2131 QuyÒn sö dông ®Êt Land using right 2132 QuyÒn ph¸t hµnh 2133 B¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ 2134 Nh·n hiÖu hµng ho¸ 2135 PhÇn mÒm vi tÝnh 2136 GiÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn 2138 TSC§ v« h×nh kh¸c 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh Depreciation of fixed assets 2141 Hao mßn TSC§ h÷u h×nh of tangible assets 2142 Hao mßn TSC§ ®i thuª of leased assets 2143 Hao mßn TSC§ v« h×nh of intangible assets 2147 Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t 217 BÊt ®éng s¶n ®Çu t 221 §Çu t vµo c«ng ty con 222 Gãp vèn liªn doanh 223 §Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt 228 §Çu t dµi h¹n kh¸c 2281 Cæ phiÕu 2282 Tr¸i phiÕu 2288 §Çu t dµi h¹n kh¸c 229 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang Capital costruction in process 2411 XDCB dë dang: Mua s¾m TSC§ Fixed assets purchases 2412 XDCB dë dang: X©y dùng c¬ b¶n Capital construction 2413 XDCB dë dang: Söa ch÷a lín TSC§ Major repair of fixed assets 242 Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n Uncertain income 243 Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 244 Ký quü, ký cù¬c dµi h¹n Longterm collateral and deposit 311 Vay ng¾n h¹n Short term borrowings 3111 Vay b»ng tiÒn ViÖt Nam Short term borrowings by VND 3112 Vay b»ng ngo¹i tÖ Short term borrowings by foreign 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Long term loans due to date 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Payable to seller 3311 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n Payable to Supplier 3312 Tr¶ tiÒn tríc cho ngêi b¸n Advance to Supplier 3313 Ph¶i tr¶ tiÒn b¶o hµnh Payable Retention 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ_N Taxes and transfer to Government 3331 ThuÕ GTGT ph¶i nép Turnover tax (or VAT) 33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra hµng ho ,¸ dÞch vô Long term loans due to date 33312 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng NK 3332 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3333 ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu Import and Export duties 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Profit tax 3335 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 33351 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña ngêi VN Personal income tax for Vietnamese staffs 33352 ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña ngêi níc ngoµi Personal income tax for foringe staffs 3336 ThuÕ tµi nguyªn 3337 ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c Other taxes 33381 ThuÕ m«n bµi 33382 ThuÕ nhµ thÇu 333821 ThuÕ nhµ thÇu TNDN 333822 ThuÕ Nhµ thÇu GTGT 3339 PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Employee payments 3341 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 3348 Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng kh¸c 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ Payable expenses 3351 Chi phÝ ph¶i tr¶ (phÝ kiÓm to¸n) Accrued payable expense ( Audit fee) 3352 Chi phÝ ph¶i tr¶ (trî cÊp th«i viÖc) Accrued payable expense ( Unemployment Allowance) 3353 Ph¶i tr¶ kh¸c Accrued expense payable (Other) 336 Ph¶i tr¶ néi bé 337 Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Other payables 3381 Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt Pending assets 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn Trade Union fees 3383 B¶o hiÓm x· héi Social insurance 3384 B¶o hiÓm y tÕ Health insurance 3385 Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 3386 NhËn ký cîc ký quÜ ng¾n h¹n 3387 Doanh thu cha thùc hiÖn Health insurance 3388 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Others 341 Vay dµi h¹n Long term borrowings 3411 Vay dµi h¹n ng©n hµng Long term borrowings 3418 Vay dµi h¹n kh¸c 342 Nî dµi h¹n 343 Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh 3431 MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 3432 ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu 3433 Phô tréi tr¸i phiÕu 344 NhËn ký quü, ký cù¬c dµi h¹n Receits of longterm colÌ_dposit 347 ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 351 QuÜ dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 352 Dù phßng ph¶i tr¶ 411 Nguån vèn kinh doanh Working capital 4111 Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u Long term borrowings 4112 ThÆng d vèn cæ phÇn Long term loans 4118 Vèn kh¸c 412 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Difference from asset revaluatio 413 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i Exchange rate differences 4131 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o i¸ ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh 4132 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o i¸ trong giai ®o¹n ®Çu t XDCB 414 Quü ph t¸ triÓn SXKD Bussiness development funds 415 Quü dù phßng tµi chÝnh Reserverd funds 418 C¸c quÜ kh¸c thuéc vèn chñ s¬ h÷u 419 Cæ phiÕu quü 421 Lîi nhuËn cha ph©n phèi Undistributed surplus 4211 Lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m tríc Previous year's surplus 4212 Lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m nay Current year's surplus 431 Quü khen thëng, phóc lîi Welfare and Reward funds 4311 Quü khen thëng Reward fund 4312 Quü phóc lîi Welfare fund 4313 Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh tõ TSC§ 441 Nguån vèn ®Çu t XDCB Construction capital sourses 461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 4611 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 4612 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 466 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thanh tµi s¶n 511 Doanh thu b¸n hµng Sale turnover 5111 Doanh thu b¸n vËt t, hµng ho¸ From goods sale 5112 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm From services 5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 5114 Doanh thu trî cÊp,trî gi¸ 5117 Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t 512 Doanh thu b¸n hµng néi bé 5121 Doanh thu b¸n hµng ho¸ 5122 Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm 5123 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 521 ChiÕt khÊu th¬ng m¹i Sale discount 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Return of sold goods 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Devaluation of sale price 621 Chi phÝ NVL trùc tiÕp Cost of direct raw materials 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cost for direct labour 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cost for general operations 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Cost for general operations 6272 Chi phÝ vËt liÖu Cost for general operations 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Cost for general operations 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cost for general operations 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Cost for general operations 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cost for general operations 6279 Chi phÝ chung kh«ng cã ho ¸®¬n chøng tõ Cost for general operations 631 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt Production cost 632 Gi¸ vèn hµng b¸n Original rate of goods for sale 635 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 6351 L·i vay ho¹t ®éng tµi chÝnh 6352 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c 641 Chi phÝ b¸n hµng Sale costs 6411 Chi phÝ nh©n viªn Employees 6412 Chi phÝ vËt liÖu bao b× Materials and wrapping 6413 Chi phÝ dông cô ®å dïng Stationaries for sale 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ Depreciation of fixed assets 6415 Chi phÝ b¶o hµnh Depreciation of fixed assets 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Others by cash 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Enterprise administration costs 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Manager 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý Administrative insrtruments 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng Office's equipments 6424 Chi phÝ Qly: KhÊu hao TSC§ Depreciation of fixed assets 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Taxes,fees and charges 6426 Chi phÝ Dù phßng Reserves 6427 Chi phÝ DÞch vô mua ngoµi External services 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Others by cash 64281 Chi phÝ tiÕp kh¸ch Entertainment fee 64282 Chi phÝ tuyÓn dông ®µo t¹o Training fee 64283 Chi phÝ ñng hé biÕu tÆng Special Alloance & Gift 64284 Chi phÝ hoa hång Commision 64285 Chi phÝ x¨ng dÇu söa ch÷a « t« con Petrol and Repairing 64288 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Other fee 642881 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Other fee 642882 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ( Kh«ng cã Ho¸ ®¬n) Other fee ( without Invoice) 642882* Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c kh«ng cã hãa ®¬n chøng tõ 711 Thu nhËp kh¸c Income from finacial activities 811 Chi phÝ kh¸c Cost for finacial activities 821 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Uncertain costs 8211 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 8212 Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Evaluation of bussiness results N001 Tµi s¶n thuª ngoµi External leases N002 Vt h.hãa gi÷ hé, nhËn gia c«ng Matl,goods enstrusted keep,proce N003 Hµng hãa nhËn b¸n hé, ký göi Goods entrusted for sale,deposit N004 Nî khã ®ßi ®· xö lý Settled bad loans N007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i Foreign currencies N008 Dù to¸n chi sù nghiÖp Budget ceiling

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf111441_0665.pdf
Luận văn liên quan