Mẫu đề cương chi tiết sinh viên thực tế tại doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: NHẬN XÉT VÀ CÓ KẾT LUẬN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP, VỀ TRƯỜNG (2 – 3 trang) 2.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty Trong thời gian thực tập tại công ty em có Nhận xét gì về công tác kế toán tại đơn vị thực tập với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề em được học tại trường. 2.2. Kết luận Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới tại Đơn vị thực tập, Nhà trường, Khoa tài chính – Kế toán và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/04/2014 | Lượt xem: 3247 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đề cương chi tiết sinh viên thực tế tại doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SINH VIÊN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tế) Cấu trúc đề cương: Nội dung đề cương gồm hai chương ngoài mở bài (Nêu tên hai chương đó) + Chương 1: Thực trạng công tác kế toán ở đơn vị thực tập + Chương 2: Nhận xét và có kiến nghị, kết luận về đơn vị thực tập, về trường CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1. 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (08 -10 TRANG) 1.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: a. Quá trình hình thành công ty: + Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh. + Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, ... : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày. + Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ. b. Quá trình phát triển của công ty: Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty. - Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, tình hình đầu tư, số CNV, doanh thu, chi phí, lợi nhuận...) Lấy số liệu 3 năm liên tục gần đây minh hoạ cho các chỉ tiêu trên (số liệu của các năm 2009 - 2010 - 2011) 1.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty : Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…). 1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tại công ty. 1.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty : - Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất). - Đối với doanh nghiệp thương mại : Mô tả sơ lược quá trình kinh doanh tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình kinh doanh). 1.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty : a. Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng). b. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý). 1.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty : a. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty : Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán. b. Hình thức kế toán công ty áp dụng : Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung- hay nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng). 1.1.3. Một số chỉ tiêu khác 1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty (Trong phần này cần nêu rõ Công ty sử dụng hệ thống tài khoản hiện hành theo quyết định số 15/2006 hay theo quyết định số 48/2006 …? Những tài khoản nào CTy sử dụng ?) 2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ. 3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.. 4. Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Công ty tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (Hay khấu hao nhanh, khấu hao theo khối lượng sản phẩm) 1.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (10 – 15 trang) (Nêu thực trạng một phần hành công tác kế toán tại công ty mà Sinh viên hiểu rõ nhất trong thời gian thực tập. Lấy số liệu cụ thể của một quý (hoặc một tháng nếu số liệu của tháng đủ lớn để làm) năm 2010 hoặc một quý của năm 2011 để minh hoạ và thể hiện trên các chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán), Trong thời gian thực tập Sinh viên phải đạt được các kỹ năng cụ thể: 1,2,1. Kỹ năng Lập chứng từ kế toán: (Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn GTGT, chứng từ tiền lương, chứng từ về TSCĐ …) 1.2.2. Kỹ năng Lập Sổ kế toán: Kỹ năng Lập các Sổ chi tiết, cuối tháng vào Sổ tổng hợp: * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp các TK 111, TK 112. * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp các mặt hàng tồn kho TK152,153,155,156. * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp công nợ phải thu TK131,141,133, . * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp công nợ phải trả TK 311,331,333,334,338,341 * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp tài sản cố định, bất động sản đầu tư * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp Gía thành SPhẩm (Gía thành SPhẩm Xây lắp). * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp kinh doanh hàng hóa … * Sổ chi tiết, Sổ tổng hợp thành phẩm, hàng hóa - tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Kỹ năng Lập sổ kế toán (Sổ nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ …), cuối tháng lập Sổ Cái tài khoản theo hình thức sổ kế toán. 1.2.3. Kỹ năng lập Báo cáo kế toán: - Kỹ năng lập Báo cáo thuế: Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp … - Lập báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh CHƯƠNG 2: NHẬN XÉT VÀ CÓ KẾT LUẬN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP, VỀ TRƯỜNG (2 – 3 trang) 2.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty Trong thời gian thực tập tại công ty em có Nhận xét gì về công tác kế toán tại đơn vị thực tập với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề em được học tại trường. 2.2. Kết luận Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới tại Đơn vị thực tập, Nhà trường, Khoa tài chính – Kế toán và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì. Có lời cảm ơn: Đơn vị thực tập, Nhà trường, Khoa và giảng viên hướng dẫn đề cương thực tập. Khoa tài chính – kế toán Đỗ Thị Hải

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmaudecuongtttn_120412022028_phpapp01_7443.doc
Luận văn liên quan