Mô hình tổ chức cuộc hành quân hướng về điện biên

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Không phải ngẫu nhiên mà 4 câu thơ dưới đây được Hội đồng đội Trung Ương chọn làm chủ đề của năm học 2003-2004: “Vâng lời Bác Hồ dạy Chiến sĩ nhỏ Điện Biên Học tốt rèn luyện tốt Cùng tiến bước lên Đoàn” Thật vậy bởi 50 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ như một mốc son chói lọi cho lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trong thế kỉ 20. Thật xứng đáng “ được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bặch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa và được ghi vào lịch sử thế giới. Đột phá thành trì của hệ thống nô dịch của chủ nghĩa đế quốc”. Duới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Chúng ta biết vũ trang toàn dân làm chiến tranh nhân dân, được các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ và đi đến thắng lợi trước một kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình gấp bội lần. -Thắng lợi Điện Biên Phủ không những đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám mà còn mở ra giai đoạn mới, tiếp tục hoàn thành cách mạng dân chủ trong cả nước, xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. -Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tinh thần Điện Biên Phủ vẫn sáng ngời, là động lực, nguồn cổ vũ to lớn của nhân dân ta trong công cuộc đổi mới nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó chứng tỏ ngày nay, chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thắng lợi, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân loại tiến bộ: “Vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Từ những ý nghĩa quan trọng đó, tôi thiết nghĩ rằng: việc tổ chức tuyên truyền giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung và lớp thanh thiếu niên nói riêng, hiểu, tự hào và học tập, rèn luyện về tinh thần chiến thắng oanh liệt ấy trong thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng của mọi cấp, mọi ngành, mọi nhà, trong đó những người thầy giáo – những nhà sư phạm, cụ thể là những người làm công tác phụ trách thiếu nhi như chúng tôi tự gắn lên vai mình một trọng trách quan trọng. Song giáo dục cho các em như thế nào? Nội dung giáo dục những gì? và hiệu quả của nó ra sao? còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan, lẫn khách quan. Đòi hỏi mỗi chúng ta, những người làm công tác giáo dục cần phải suy nghĩ, tính toán.? Là một người Tổng phụ trách đội đang công tác tại trường dân tộc nội trú mang tên anh hùng lực lượng vũ trang Điểu Ong của huyện Bù Đăng anh hùng, cũng như các bạn là tổng phụ trách khác, bản thân tôi nghĩ rằng trách nhiệm của mình cũng hết sức nặng nề và tôi luôn coi trọng việc tổ chức giáo dục truyền thống cho các em, để các em hiểu và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của cha anh mình, đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Các thế lực thù địch rất mưu mô, xảo quỵt đang tìm mọi thủ đoạn và lợi dụng vào sự nhẹ da, thật thà của một số đồng bào dân tộc của ta để xúi dục, tuyên truyền bịa đặt, nhảm nhí, trái với chủ trương của Đảng và nhà nước chúng ta. Do vậy việc tập hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục cho đồng bào dân tộc ta nói chung, đặc biệt là các em học sinh đang học tại trường dân tộc nội trú – lớp người tiêu biểu, đội ngũ các bộ cốt cán tương lai của quê hương và buôn làng mình là một nhiệm vụ rất cần thiết và cấp bách. Hoà chung với khí thế tưng bừng của cả nước hướng về kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, bám sát vào chủ đề năm học, tôi đã quyết định phát động phong trào thi đua nhằm giáo dục cho các em qua phong trào lớn “Hành quân theo buớc chân người anh hùng” hướng về kỉ niệm 50 chiến Thắng Điện Biên Phủ. Qua phong trào này vừa tạo sân chơi bổ ích, nâng cao chất lượng học tập, thu hút và qua đó tuyên truyền giáo dục cho các em về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng. Sau khi phong trào đã được triển khai thực hiện và đã thu được nhiều kết quả rất khả quan, có thể nói là rất thành công. Thành công ở đây không chỉ dừng ở kết quả của các tập thể và cá nhân đạt được mà chính nó đã tạo ra một sân chơi lý thú, bổ ích được hội đồng sư phạm đồng tình ủng hộ và bản thân các tập thể, cá nhân đội viên hưởng ứng một cách tích cực.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình tổ chức cuộc hành quân hướng về điện biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH LIEÂN ÑOÄI PHOÅ THOÂNG DTNT ÑIEÅU ONG MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC CUOÄC HAØNH QUAÂN HÖÔÙNG VEÀ ÑIEÄN BIEÂN I/LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø 4 caâu thô döôùi ñaây ñöôïc Hoäi ñoàng ñoäi Trung Öông choïn laøm chuû ñeà cuûa naêm hoïc 2003-2004: “Vaâng lôøi Baùc Hoà daïy Chieán só nhoû Ñieän Bieân Hoïc toát reøn luyeän toát Cuøng tieán böôùc leân Ñoaøn” Thaät vaäy bôûi 50 naêm troâi qua, chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû nhö moät moác son choùi loïi cho lòch söû choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta trong theá kæ 20. Thaät xöùng ñaùng “ ñöôïc ghi vaøo lòch söû daân toäc nhö moät Baëch Ñaèng, moät Chi Laêng hay Ñoáng Ña vaø ñöôïc ghi vaøo lòch söû theá giôùi. Ñoät phaù thaønh trì cuûa heä thoáng noâ dòch cuûa chuû nghóa ñeá quoác”. Duôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Baùc Hoà. Chuùng ta bieát vuõ trang toaøn daân laøm chieán tranh nhaân daân, ñöôïc caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa vaø nhaân loaïi tieán boä treân theá giôùi ñoàng tình, uûng hoä vaø ñi ñeán thaéng lôïi tröôùc moät keû thuø xaâm löôïc maïnh hôn mình gaáp boäi laàn. -Thaéng lôïi Ñieän Bieân Phuû khoâng nhöõng ñaõ baûo veä vaø phaùt trieån thaønh quaû cuûa caùch maïng thaùng Taùm maø coøn môû ra giai ñoaïn môùi, tieáp tuïc hoaøn thaønh caùch maïng daân chuû trong caû nöôùc, xaây döïng toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa. -Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû maõi laø nieàm töï haøo cuûa daân toäc ta. Trong söï nghieäp xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc, tinh thaàn Ñieän Bieân Phuû vaãn saùng ngôøi, laø ñoäng löïc, nguoàn coå vuõ to lôùn cuûa nhaân daân ta trong coâng cuoäc ñoåi môùi nhaèm muïc tieâu “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng daân chuû vaên minh”. Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû khoâng chæ laø chieán thaéng cuûa nhaân daân Vieät Nam maø coøn laø chieán thaéng cuûa caùc daân toäc bò aùp böùc treân theá giôùi. Noù chöùng toû ngaøy nay, chieán tranh xaâm löôïc cuûa ñeá quoác nhaát ñònh thaát baïi, caùch maïng giaûi phoùng daân toäc nhaát ñònh thaéng lôïi, goùp phaàn xöùng ñaùng vaøo söï nghieäp ñaáu tranh cuûa nhaân loaïi tieán boä: “Vì hoøa bình, ñoäc laäp daân toäc, daân chuû vaø tieán boä xaõ hoäi”. Töø nhöõng yù nghóa quan troïng ñoù, toâi thieát nghó raèng: vieäc toå chöùc tuyeân truyeàn giaùo duïc cho moïi taàng lôùp nhaân daân noùi chung vaø lôùp thanh thieáu nieân noùi rieâng, hieåu, töï haøo vaø hoïc taäp, reøn luyeän veà tinh thaàn chieán thaéng oanh lieät aáy trong thôøi kyø môùi laø nhieäm vuï quan troïng cuûa moïi caáp, moïi ngaønh, moïi nhaø, trong ñoù nhöõng ngöôøi thaày giaùo – nhöõng nhaø sö phaïm, cuï theå laø nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc phuï traùch thieáu nhi nhö chuùng toâi töï gaén leân vai mình moät troïng traùch quan troïng. Song giaùo duïc cho caùc em nhö theá naøo? Noäi dung giaùo duïc nhöõng gì? vaø hieäu quaû cuûa noù ra sao? coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá chuû quan, laãn khaùch quan. Ñoøi hoûi moãi chuùng ta, nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc caàn phaûi suy nghó, tính toaùn.? Laø moät ngöôøi Toång phuï traùch ñoäi ñang coâng taùc taïi tröôøng daân toäc noäi truù mang teân anh huøng löïc löôïng vuõ trang Ñieåu Ong cuûa huyeän Buø Ñaêng anh huøng, cuõng nhö caùc baïn laø toång phuï traùch khaùc, baûn thaân toâi nghó raèng traùch nhieäm cuûa mình cuõng heát söùc naëng neà vaø toâi luoân coi troïng vieäc toå chöùc giaùo duïc truyeàn thoáng cho caùc em, ñeå caùc em hieåu vaø töï haøo veà truyeàn thoáng ñaáu tranh anh duõng cuûa cha anh mình, ñaëc bieät laø trong tình hình hieän nay. Caùc theá löïc thuø ñòch raát möu moâ, xaûo quît ñang tìm moïi thuû ñoaïn vaø lôïi duïng vaøo söï nheï da, thaät thaø cuûa moät soá ñoàng baøo daân toäc cuûa ta ñeå xuùi duïc, tuyeân truyeàn bòa ñaët, nhaûm nhí, traùi vôùi chuû tröông cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc chuùng ta. Do vaäy vieäc taäp hôïp toå chöùc tuyeân truyeàn giaùo duïc cho ñoàng baøo daân toäc ta noùi chung, ñaëc bieät laø caùc em hoïc sinh ñang hoïc taïi tröôøng daân toäc noäi truù – lôùp ngöôøi tieâu bieåu, ñoäi nguõ caùc boä coát caùn töông lai cuûa queâ höông vaø buoân laøng mình laø moät nhieäm vuï raát caàn thieát vaø caáp baùch. Hoaø chung vôùi khí theá töng böøng cuûa caû nöôùc höôùng veà kæ nieäm 50 naêm chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû. Sau moät thôøi gian nghieân cöùu, khaûo saùt tình hình thöïc teá vaø naém baét taâm tö nguyeän voïng cuûa caùc em, baùm saùt vaøo chuû ñeà naêm hoïc, toâi ñaõ quyeát ñònh phaùt ñoäng phong traøo thi ñua nhaèm giaùo duïc cho caùc em qua phong traøo lôùn “Haønh quaân theo buôùc chaân ngöôøi anh huøng” höôùng veà kæ nieäm 50 chieán Thaéng Ñieän Bieân Phuû. Qua phong traøo naøy vöøa taïo saân chôi boå ích, naâng cao chaát löôïng hoïc taäp, thu huùt vaø qua ñoù tuyeân truyeàn giaùo duïc cho caùc em veà nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam anh huøng. Sau khi phong traøo ñaõ ñöôïc trieån khai thöïc hieän vaø ñaõ thu ñöôïc nhieàu keát quaû raát khaû quan, coù theå noùi laø raát thaønh coâng. Thaønh coâng ôû ñaây khoâng chæ döøng ôû keát quaû cuûa caùc taäp theå vaø caù nhaân ñaït ñöôïc maø chính noù ñaõ taïo ra moät saân chôi lyù thuù, boå ích ñöôïc hoäi ñoàng sö phaïm ñoàng tình uûng hoä vaø baûn thaân caùc taäp theå, caù nhaân ñoäi vieân höôûng öùng moät caùch tích cöïc. II/ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: 1-Thuaän lôïi : -Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo saùt sao cuûa HÑÑ huyeän, BCH Ñoaøn khoái GD trong caùc hoaït ñoäng. -Chi boä, BGH tröôøng raát quan taâm tôùi caùc hoaït ñoäng cuûa Ñoäi taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi veà nhaân löïc, vaät löïc ñeå Lieân Ñoäi hoaït ñoäng, ñoàng thôøi Chi boä, Ban giaùm hieäu tröôøng thöôøng xuyeân theo doõi, giaùm saùt, chæ ñaïo saùt sao, quaùn trieät saâu saùt caùc ñoaøn theå trong vieäc hoã trôï cho hoaït ñoäng cuûa Ñoäi. -Söï ñoàng tình uûng hoä cuûa caùc ñoaøn theå, cuûa BCH chi Ñoaøn ,Caùc thaày coâ phuï traùch chi (6/6 thaày coâ laø ñoaøn vieân nhieät tình vaø coù traùch nhieäm) vaø hoäi ñoàng sö phaïm trong caùc hoaït ñoäng taïi lieân Ñoäi -Tröôøng chæ coù 6 lôùp, caùc em ôû noäi truù neân raát thuaän lôïi vaø chuû ñoäng trong vieäc taäp hôïp, tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng. -Nhìn chung caùc em ñeàu ngoan, bieát nghe lôøi thaày coâ, ñaây laø nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thu huùt caùc em tham gia . -So vôùi caùc tröôøng khaùc ,cô sôû vaät chaát cuûa tröôøng töông ñoái ñaày ñuû phuïc vuï cho vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng . 2-Khoù khaên -Nguoàn kinh phí vaãn coøn ít oûi ngoaøi nhöõng khoaûn kinh phí ñöôïc caáp theo tieâu chuaån cuûa nhaø nöôùc thì khoâng coøn nguoàn naøo khaùc do vaäy cuõng aûnh höôûng tôùi vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng ñaëc bieät laø coâng taùc thi ñua, khen thöôûng caùc em trong caùc ñôït sô, toång keát. -Vôùi 5/6 chi ñoäi / 6 lôùp ôû 4 khoiá lôùp 6; 7; 8; 9 khaùc nhau, tæ leä ñoäi vieân giöõa caùc chi ñoäi khoái 6 vaø 8, 9 khoâng ñeàu neân vieäc toå chöùc thi ñua giöõa caùc chi ñoäi cuõng ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên vaø thieáu tinh haøo höùng trong thi ñua. -Nhöõng taøi lieäu vaø cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho vieäc tuyeân truyeàn cuõng coøn thieáu thoán, chöa ñaùp öùng theo nhu caàu thöïc teá hieän nay. Nhöõng khoù khaên treân phaàn naøo ñaõ laøm aûnh höôûng tôùi caùc hoaït ñoäng. Tuy nhieân vôùi tinh thaàn quyeát taâm chuùng toâi ñaõ khaéc phuïc, vöôït qua vaø ñaõ baét tay vaøo coâng vieäc trong moät tö theá raát vöõng vaøng. III/NHÖÕNG VIEÄC LAØM CUÏ THEÅ: Sau khi khaûo saùt, naém baét tình hình thöïc teá, naém baét taâm tö nguyeän voïng cuûa caùc em, cuûa caùc ñoàng chi phuï traùch chi vaø nhöõng ñieàu kieän thöïc teá cuûa tröôøng, toâi ñaõ xaây döïng keá hoaïch vaø xin chuû tröông cuûa chi boä, cuûa ban giaùm hieäu tröôøng roài thoâng qua hoäi ñoàng sö phaïm ñeå thoáng nhaát, keá hoaïch xaây döïng coù söï ñoùng goùp yù kieán xaây döïng cuûa toaøn theå hoäi ñoàng sö phaïm vaø tieán haønh trieån khai thöïc hieän. Keá hoaïch Cuoäc haønh quaân ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn ñoù laø: Giai ñoaïn 1: Töø 22/12/ 2003 ñeán 26/3/2004 Chuû ñeà: “Haønh quaân theo böôùc chaân nhöõng ngöôøi anh huøng” Giai ñoaïn 2: Töø 26/3/2004 ñeán 7/5/2004 Chuû ñeà: “Em laø chieán só Ñieän Bieân” 1-Giai ñoaïn 1: “Haønh quaân theo böôùc chaân nhöõng ngöôøi anh huøng”: Coù theå noùi ôû giai ñoaïn naøy laø nhöõng ñieåm khôûi ñaàu cuûa ”Chieán dòch giaûi phoùng Ñieän Bieân”, cuõng laø voøng sô khaûo ñeû thöû taøi cuûa caùc “chieán só”, vaø laøm cô sôû vöõng chaéc ñeå böôùc vaøo giai ñoaïn 2. Caùch tieán haønh: a-Tuyeân truyeàn cho ñoäi vieân nhöõng kieán thöùc veà lòch söû: -Thoâng qua vieäc trieån khai chöông trình reøn luyeän ñoäi vieân trong chuyeân hieäu “Nhaø söû hoïc nhoû tuoåi” toâi ñaõ tieán haønh toå chöùc tuyeân truyeàn cho Ñoäi vieân nhöõng kieán thöùc veà lòch söû noùi chung ñaëc bieät chuù troïng nhöõng kieán thöùc veà Ñieän Bieân Phuû, nhöõng kieán thöùc naøy ñöôïc taäp hôïp töø vieäc söu taàm qua giaùo vieân boä moân lòch söû, töø soå tay reøn luyeän ñoäi vieân maø hoäi ñoàng ñoäi tænh ban haønh, töø saùch baùo ñeå taäp hôïp thaønh moät löôïng kieán thöùc raát caên baûn. Hình thöùc trieån khai raát nheï nhaøng vui töôi. Cuï theå nhö: *Trong caùc buoåi sinh hoaït ñoäi, toâi höôùng daãn caùc em trong ban chæ huy lieân, chi ñoäi daønh khoaûng 15 phuùt ñeå tuyeân truyeàn kieán thöùc qua hình thöùc hoûi ñaùp ñuùng, sai. Ví duï: -Ngaøy giaûi phoùng Ñieän Bieân Phuû laø ngaøy 7/ 5/ 1954 ñuùng hay sai? -Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû do ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp toång chæ huy ñuùng hay sai? *Trong baûng tin maêng non vaø chöông trình phaùt thanh maêng non cuûa lieân ñoäi ñöôïc truyeàn taûi nhöõng thoâng tin, kieán thöùc veà lòch söû theo chuû ñeà haøng thaùng, song trong ñoù vaãn daønh moät noäi dung kieán thöùc veà Ñieän Bieân thoâng qua chuyeân muïc “Aâm Vang Ñieän Bieân”. Nhöõng tin töùc naøy ngoaøi nhöõng phoùng vieân cuûa chöông trình söu taàm vaø vieát thì haèng thaùng lieân ñoäi phaân coâng traùch nhieäm cho caùc chi ñoäi phaûi söu taàm vaø vieát baøi göûi veà cho chöông trình. Hoaït ñoäng naøy ñaõ kích thích caùc em trong vieäc söu taàm ñoïc saùch baùo vaø coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc taäp theå, ñoàng thôøi reøn luyeän caùch vieát trong caùc em. -Töø löôïng kieán thöùc ñaõ ñöôïc trieån khai, ñeå theo doõi vaø ñaùnh giaù veà chaát löôïng ñoäi vieân ñoànt hôøi laøm cô sôû ñeå böôùc vaøo giai ñoaïn 2. Trong caùc buoåi chaøo côø ñaàu tuaàn, toâi daønh moät löôïng thôøi gian khoaûng 10 phuùt cho troø chôi “OÂ chöõ thoâng minh” vöøa taïo khoâng khí vui töôi trong ngaøy ñaàu tuaàn ñeå caùc em hoïc taäp toát hôn vöøa laø dòp ñeå tuyeân truyeàn cho caùc em deã hieåu, deã nhôù vaø nhôù laâu. Ñoàng thôøi nhöõng em traû lôøi ñuùng seõ ñöôïc nhaän moät phieáu coâng nhaän “Duõng só dieät giaëc Phaùp” ; nhaän quaø vaø ñöôïc coäng vaøo ñieåm thi ñua cho chi ñoäi cuûa mình trong tuaàn. b-Caùc hoaït ñoäng thuùc ñaåy hoïc taäp: Toâi toå chöùc phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc taäp vôùi noäi dung “ Haønh quaân theo böôùc chaân ngöôøi anh huøng”. Höôùng veà Ñieän Bieân Phuû. Noäi dung phong traøo nhö sau: Haøng ngaøy caùc em thi ñua daønh ñieåm 10 trong hoïc taäp döôùi moïi hình thöùc nhö: Kieåm tra mieäng, vieát, thi….neáu em naøo coù ñieåm 10 thì giaùo vieân boä moân ghi vaø thoâng baùo cho lôùp phoù hoïc taäp. Toâi phaùt vaø höôùng daãn cho moãi em lôùp phoù hoïc taäp 1 cuoán soå ñeå ghi cheùp. Cuoái tuaàn toång hôïp baùo veà cho Ban thi ñua lieân ñoäi. Ñaït 1 ñieåm 10 hoaëc traû lôøi ñuùng caâu hoûi cuûa troø chôi “OÂ chöõ thoâng minh” caùc em seõ ñöôïc nhaän moät sao chieán coâng vôùi danh hieäu “Duõng só dieät giaëc Phaùp” vaø nhaän 1 cuoán vôû, rieâng ñaït ñieåm 10 trong thi hoaëc kieåm tra coù heä soá tính laø 2 seõ ñöôïc coâng nhaän thaønh 2 ñieåm 10. Em naøo ñaït ñieåm 10 chi ñoäi mình seõ ñöôïc coäng ñieåm thi ñua cuûa taäp theå. Em naøo coù 5 sao chieán coâng “Duõng só dieät giaëc Phaùp” coù quyeàn ñoåi 1 danh hieäu “Duõng só dieät xe cô giôùi”, ñoàng thôøi ñöôïc quyeàn tham gia vaøo giai ñoaïn 2 cuûa chieán dòch. Chi ñoäi naøo coù moät nöûa soá löôït ñoäi vieân ñaït danh hieäu “Duõng só dieät giaëc Phaùp” seõ ñöôïc phong danh hieäu “Tieåu Ñoaøn chieán thaéng”. Caùc danh hieäu ñoù ñöôïc thieát keá nhö sau: * Moät soá maãu cuûa huy huy hieäu: a- Danh hieäu “Duõng só dieät giaëc phaùp” HAØNH QUAÂN THEO BÖÔÙC CHAÂN NGÖÔØI ANH HUØNG ó 7/5/1954-7/5/2004 SAO CHIEÁN COÂNG DUÕNG SÓ DIEÄT GIAËC PHAÙP b-Danh hieäu “Duõng só dieät xe cô giôùi” HAØNH QUAÂN THEO BÖÔÙC CHAÂN NGÖÔØI ANH HUØNG 7/5/1954 -7/5/2004 SAO CHIEÁN COÂNG DUÕNG SÓ DIEÄT XE CÔ GIÔÙI c- Danh hieäu “Tieåu ñoaøn chieán thaéng” HAØNH QUAÂN THEO BÖÔÙC CHAÂN NGÖÔØI ANH HUØNG 7/5/1954 -7/5/2004 SAO CHIEÁN COÂNG TIEÅU ÑOAØN CHIEÁN THAÉNG Vaøo dòp 26/3 chaøo möøng thaùng thanh nieân. Toâi höôùng daãn cho caùc chi ñoäi vaø tieán haønh sô keát giai ñoaïn 1, bình choïn nhöõng taäp theå chi ñoäi coù tæ leä ñoäi vieân vaø nhieàu sao chieán coâng nhaát seõ trao giaûi thöôûng, taëng thöôûng cho 10 ñoäi vieân coù thaønh tích cao trong phong traøo naøy. Ñoàng thôøi choïn nhöõng ñoäi vieân coù töø 5 danh hieäu “Duõng só dieät giaëc Phaùp” töông ñöông vôùi “Duõng só dieät xe cô giôùi” ø cho ñi thaêm quan taïi Suoái Tieân vaø Bình Döông nöôùc vaø nhöõng ñoäi vieân naøy ñöôïc quyeàn böôùc vaøo gia ñoaïn 2 cuûa phong traøo trong dòp 7/5/2004 – ñuùng vaøo thôøi ñieåm kæ nieäm 50 naêm chieán thaéng Ñieän Bieân vaø lieân hoan chieán só nhoû Ñieän Bieân. ÔÛ giai ñoaïn 1 chæ sau 3 thaùng phaùt ñoäng soá ñieåm 10 cuøng vôùi nhöõng danh hieäu ñaõ trao cho Ñoäi vieân moät con soá cöïc kyø cao, nhö chuùng ta ñaõ bieát, vieäc daønh ñieåm 10 laø raát khoù, song caùc em ñaõ xuaát saéc daønh ñöôïc 421 ñieåm 10/ 113 Ñoäi vieân. Tieâu bieåu trong chaëng 1 naøy coù em: Löông Ngoïc Quang (lôùp 7:13 ñieåm) ; Maïc Thò Haûo (Lôùp 7: 10 ñieåm); Ñaøm Thò Toan (Lôùp 7: 9 ñieåm); Hoaøng Thò Xoa caùc em coá gaéng daønh ñöôïc 2 huy hieäu “Duõng só dieät xe cô giôùi” (lôùp 7: 9 ñieåm); em Ñinh Thò Ñieäp (11 ñieåm) ôû chi Leâ Vaên Taùm (lôùp 8b). 2-Giai ñoaïn 2: “Em laø chieán só Ñieän Bieân” Giai ñoaïn naøy laø dòp ñeå nhöõng em chöa hoaøn thaønh ôû giai ñoaïn 1 tieáp tuïc phaán ñaáu, ñoàng thôøi nhöõng em ñaõ ñaït tieáp tuïc duy trì danh hieäu cuûa mình, neáu nhö ôû giai ñoaïn 2 ñaït ñöôïc 2 Huy hieäu “Duõng só dieät xe cô giôùi” ( 10 huy hieäu “Duõng só dieät giaëc Phaùp” seõ ñöôïc coâng nhaän laø chieán só nhoû Ñieän Bieân. Nhöõng em ñaït 1 huy hieäu “Duõng só dieät giaëc Phaùp” seõ tham gia hoäi thi “Theo doøng lòc söû” b-Noäi dung cuoäc thi: Löôïng kieán thöùc ñaõ ñöôïc trieån khai ñeán caùc ñoäi vieân, vaøo dòp thaùng 3 – thaùng thanh nieân toâi thieát keá hoäi thi “Theo doøng lòch söû” vôùi nhöõng phaàn thi nhö sau: +Coâng taùc toå chöùc-Ban giaùm khaûo: -Thaønh laäp Ban toå chöùc, ban giaùm khaûo goàm nhöõng thaønh vieân sau: *Hieäu tröôûng laøm tröôûng ban ñeå chæ ñaïo chung. * Hieäu phoù chuyeân moân laøm phoù ban phuï traùch noäi dung. *Toång phuï traùch ñoäi phoù ban phuï traùch coâng taùc toå chöùc. *Giaùo vieân boä moân söû thaønh vieân. *Keá toaùn tröôøng laøm thaønh vieân Ban toå chöùc xaây döïng keá hoaïch, theo doõi, ñoân ñoác vieäc oân luyeän, taäp dôït cuûa caùc ñoäi trong quaù trình chuaån bò, ñoàng thôøi chuaån bò nhöõng cô sôû vaät chaát vaø kinh phí cho hoaït ñoäng. +Thaønh laäp caùc ñoäi tuyeån: Nhöõng em ñaït moät chuyeân hieäu “Duõng só dieät xe cô giôùi” seõ ñöôïc tham gia trong giai ñoïan 2 vaø neáu ñaït seõ ñöôïc coâng nhaän vaø tham gia lieân hoan “Chieán só nhoû Ñieän Bieân”. Taát caû nhöõng em tham gia giai ñoaïn 2 seõ ñöôïc chia thaønh 3 ñoäi tuyeån (toång soá ñoäi vieân caùc chi ñoäi ñöôïc chia ñeàu thaønh 3). Caùc ñoäi tuyeån ñöôïc phaân coâng 2 giaùo vieân phuï traùch höôùng daãn taäp luyeän vaø chòu traùch nhieäm tröôùc ban toå chöùc veà ñoäi tuyeån cuûa mình. Nhö vaäy caân baèng veà soá löôïng, ñoä tuoåi, vöøa taïo tinh thaàn ñoaøn keát giao löu trong caùc chi ñoäi vôùi nhau. +chöông trình hoäi thi goàm caùc phaàn nhö sau: Phaàn 1: Chaøo hoûi: Caùc ñoäi tuyeån taäp dôït moät tieåu phaåm, veø,…trong thôøi gian 5 phuùt vaø ñaêng kyù tröôùc vôùi Ban toå chöùc noäi dung phaàn. Ôø phaàn thi naøy ñöôïc tính theo thang ñieåm 10 tuyø theo noäi dung vaø chaát löôïng trình baøy cuûa caùc ñoäi tuyeån ñeå Ban giaùm khaûo cho ñieåm, khuyeán khích caùc ñoäi coù tính haøi höôùc vaø nhöõng noäi dung lieân qua ñeán Ñieän Bieân Phuû. Phaàn 2: Nhöõng söï kieän lòch söû: ÔÛ phaàn naøy moãi ñoäi cöû 5 Ñoäi vieân tham gia vaø phaûi traû lôøi 5 caâu hoûi veà caùc söï kieän lòch söû, trong ñoù 3 caâu hoûi veà kieán thöùc lieân quan ñeán Ñieän Bieân Phuû 2 caâu coøn laïi laø caùc söï kieän lòch söû khaùc. Hình thöùc traû lôøi ñuùng hay sai, moãi caâu hoûi ñöôïc suy nghó trong 5 giaây vaø ñöôïc quyeàn hoäi yù, moãi ñoäi vieân phaûi traû lôùi moät caâu neáu ñuùng seõ ñöôïc phaùt phieáu vaø coâng nhaän huy hieäu “ Chieán só nhoû Ñieän Bieân”. Neáu sai seõ khoâng ñöôïc coâng nhaän chuyeân hieäu vaø phaûi tieáp tuïc reøn luyeän ñeå kieåm tra nhöõng ñôït sau vaø khoâng coäng theâm ñieåm cho ñoäi mình. Phaàn 3: Nhöõng ñòa danh lòch söû: Phaàn thi naøy moãi ñoäi cuõng cöû 5 em tham gia,ban toå chöùc cho caùc ñoäi boác thaêm, neáu boác vaøo ñòa danh naøo thì seõ coù 5 caâu hoûi vaø phaûi traû lôøi caùc caâu hoûi naøy ( Moät soá ñòa danh quan troïng ban toå chöùc giôùi haïn tröôùc cho caùc caùc ñoäi chuaån bò tröôùc). Caùch thöùc tính ñieåm phaàn thi naøy cuõng gioáng nhö ôû phaàn thi thöù 2 ( Nhöõng söï kieän lòch söû). Phaàn 4: baùnh xe lòch söû: Soá ñoäi vieân coøn laïi cuûa caùc ñoäi tuyeån seõ tham gia phaàn thi naøy. Hình thöùc phaàn thi naøy nhö phaàn thi “Chieác noùn kì dieäu” cuûa Ñaøi truyeàn hình Vieät Nam, moãi thaønh vieân seõ quay moät voøng, treân voøng quay naøy ñöôïc ghi caùc ñòa danh khaùc nhau, neáu truùng ñòc danh naøo seõ coù moät caâu hoûi traû lôøi veà ñòa danh ñoù. Ví duï: neáu quay vaøo ñòa danh Thaønh Phoá Hoà Chí Minh seõ coù moät caâu hoûi veà caùc söï kieän veà ngaøy 30/4/1975. Ngoaøi vieäc tính ñieåm vaø coâng nhaân cho ñoäi vieân thì trong phaàn thi naøy coøn coù nhöõng phaàn quaø nhö: Khaên quaøng ñoû, vôû, buùt…nhaèm khuyeán khích tinh thaàn cuûa caùc em vaø taïo khí theá trong hoäi thi. Caùch tính ñieåm vaø coâng nhaän ñoäi vieân nhö caùc phaàn thi thöù 2 vaø thöù 3. + Caùch tính ñieåm taäp theå: Taát caû caùc caâu traû lôøi ñuùng ôû taát caû caùc phaàn thi seõ ñöôïc coäng cho ñoäi tuyeån cuûa mình 10 ñieåm. Ñoäi naøo coù soá ñieåm cao seõ ñöôïc taëng giaáy khen vaø phaàn thöôûng. Döïa theo soá ñoäi vieân vaø soá caâu hoûi traû lôøi ñuùng ban toå chöùc tính ñieåm vaø trao giaûi cho caùc ñoäi coù thaønh tích cao. Hình aûnh hoaït ñoäng cuûa hoäi thi: IV/KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC: Töø caùc phong traøo thi ñua, toå chöùc tuyeân truyeàn thöïc hieän trong naêm hoïc qua. Lieân ñoäi ñaõ thu ñöôïc nhöõng keát quaû nhö sau: 1-Coâng taùc tuyeân truyeàn vaø coâng nhaän chuyeân hieäu: -109/113 Ñoäi vieân ñaït chuyeân hieäu “Nhaø söû hoïc nhoû tuoåi” -Phong traøo ñaõ taïo ra khí theá vui töôi trong hoïc taäp vaø sinh hoaït,laøm thay ñoåi khoâng khí vaø caùch thöùc toå chöùc trong caùc hoaït ñoäng giaùo duïc. -100% Ñoäi vieân bieát vaø naém vöõng nhöõng söï kieän lòch söû noùi chung vaø chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû noùi rieâng. 2-Phong traøo thi ñua hoïc taäp: 113/113 em ñaït ñieåm 10 trong ñoù coù nhöõng em ñaït: 21 ñieåm ( Löông Ngoïc Quang); Maïc Thò Haûo (18 ñieåm); Ñinh Thò Ñieäp ( 18 Ñieåm). Toaøn lieân ñoäi vôùi toång soá: 638 ñieåm ñöôïc chia theo baûng thoáng keâ sau: Chi ñoäi 6a 6b 7 8a 8b TSÑoäi vieân 31 32 27 12 11 Soá em ñaït 31 32 27 12 11 TS ñieåm ñaït 123 135 181 97 102 -Soá em ñöôïc nhaän Danh hieäu “ Em laø chieán só Ñieän Bieân” laø: 74. -Töø noã löïc phaán ñaáu daønh ñieåm 10 neân soá hoïc sinh gioûi, khaù trong naêm laø: 70 em. Soá em ñaït HS gioûi voøng huyeän laø 2 em. -Phong traøo ñaõ ñöôïc hoäi ñoàng sö phaïm nhaø tröôøng raát haøi loøng vaø taïo moïi ñieàu kieän veà kinh phí vôùi toång soá goàm : In aán chuyeân hieäu, kinh phí toå chöùc hoaït ñoäng vaø giaûi thöôûng khoaûng 2 trieäu ñoàng. Ñoäi vieân tích cöïc höôûng öùng vaø phaàn lôùn caùc em coù tinh thaàn töïc hoïc toát hôn.. V/ BAØI HOÏC KINH NHGIEÄM: Töø nhöõng hoaït ñoäng thöïc tieãn trong naêm hoïc vöøa qua, baûn thaân toâi ruùt ra moät soá kinh nghieäm trong thöïc tieãn nhö sau : -Caàn xaùc ñònh roõ nhieäm vuï, troïng taâm cuûa naêm hoïc vaø xeùt theo tình hình thöïc teá cuûa ñôn vò mình maø choïn noäi dung moâ hình hoaït ñoäng nhaèm ñaït hieäu quaû cao nhaát. -Naâng cao tinh thaàn töï hoïc, töï reøn, tìm toøi, hoïc hoûi, coù tinh thaàn yeâu ngheà, meán treû, taän tuïy vôùi coâng vieäc ñang laøm. Chuû ñoäng thay ñoåi noäi dung caùch thöùc toå chöùc caùc hoaït ñoäng, traùnh söï nhaèm chaùn trong caùc em, vì löùa tuoåi caùc em thích khaùm phaù, tìm toøi nhöõng ñieàu môùi laï. -Thöôøng xuyeân theo doõi, giaùm saùt, ñoân ñoác, ñoäng vieân giuùp ñôõ caùc taäp theå, caù nhaân trong quaù trình tham gia thöïc hieän nhaèm ñaït keát quaû cao nhaát. -Linh hoaït, kheùo leùo trong vieäc tham möu, phoái hôïp vôùi caùc taäp theå vaø caù nhaân trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng, ñoàng thôøi tranh thuû söï ñoàng tinh, uûng hoä caû veà nhaân löïc, vaät löïc cho caùc hoaït ñoäng. NGUYEÃN THEÁ HAÛI TOÅNG PHUÏ TRAÙCH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô hình tổ chức cuộc hành quân hướng về điện biên.doc
Luận văn liên quan