Mô hình tổ chức hoạt động của đoàn thanh niên học viện thanh thiếu niên Việt Nam

Trong suốt quá trình phát triển của cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thanh niên, đây là vấn đề thuộc về chiến lược cách mạng. Bác Hồ đã dạy: “ Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các Thanh niên.” Bác coi Thanh niên là: “Rường cột của nước nhà” và thực tiễn Mác cũng chỉ rõ giai cấp nào nắm được lực lượng Thanh niên thì giai cấp đó chiến thắng. Thật vậy Thanh niên là lớp người trẻ tuổi, là lực lượng lớn trong xã hội. Chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của dân tộc và của cả nhân loại. Là nhóm nhân khẩu lớn trong xã hội, Thanh niên có trong mọi giai cấp, moị tầng lớp trong xã hội, mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Thanh niên luôn nhạy bén với cái mới, mong muốn tiếp thu được những kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại tiên tiến nhất. Vì vậy muốn phát triển đất nước ta cần phát triển lực lượng thanh niên theo đúng hướng phát triển của đảng và nhà nước. Đảng ta luôn lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yêú tố cho sự phát triển nhanh và bễn vững: “ Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người .” Do vậy Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của thanh niên đã không ngừng tổ chức các mô hình hoạt động khác nhau, phong phú đa dạng để thu hút, tập hợp lực lượng thanh niên. Để từ đó định hướng cho thanh niên những phẩm chất đạo đức, lối sống, lý tưởng và hành động theo đúng chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước. Trong thời đại hiện nay khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin. Cùng với sự giao lưu mở cửa hội nhập của nước ta với các nước trên thế giới đã tạo cho thanh niên có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà một bộ phận không nhỏ trong thanh niên đã quá mải mê với việc làm kinh tế mà không muốn tham gia vào các hoạt động xã hội khác.

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình tổ chức hoạt động của đoàn thanh niên học viện thanh thiếu niên Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nam, Trung ­¬ng §oµn TNL§ ViÖt Nam, ngµ 15 th¸ng 10 n¨m 1956 líp huÊn luyÖn c¸n bé ®Çu tiªn cña Trung ­¬ng §oµn TNL§ ViÖt Nam khai m¹c. §©y lµ sù kiÖn träng ®¹i, më ®Çu trang sö vÎ vang cña Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam.D­íi sù l·nh ®¹o cña Trung ­¬ng §oµn TNCS Hå CHÝ Minh, Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam ®· hoµ m×nh vµo sù nghiÖp ®µo t¹o c¸n bé cho §¶ng, cho phong trµo thanh thiÕu niªn c¶ n­íc xøng ®¸ng víi “Tr­êng häc x· héi chñ nghÜa cña thanh niªn”, trung t©m ®µo t¹o c¸n bé §oµn, Héi, §éi cã chÊt l­îng cao cña c¶ n­íc. Sau khi ra ®êi n¨m 1956, §oµn thanh niªn chÝnh thøc cã mét hÖ thèng ®µo t¹o, båi d­ìng tËp huÊn c¸n bé chuyªn tr¸ch, ®¸p øng ®ßi hái cña phong trµo thanh thiÕu nhi c¶ n­íc. Trong nh÷ng n¨m tõ 1956 ®Õn 1970, tr­êng mang tªn “Tr­êng huÊn luyÖn c¸n bé trùc thuéc Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §oµn” víi nhiÖm vô båi d­ìng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn §éi cho c¸c tØnh thµnh ®oµn phÝa B¾c. Trong thêi gian nµy, ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, truêng ®· ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé §oµn cã ®Çy ®ñ lý luËn n¨ng lùc thùc tiÔn ®¸p øng cho phong trµo thanh thiÕu nhi tham gia vµo sù nghiÖp gi¶i phãng ®Êt n­íc. N¨m 1970 “Tr­êng §oµn Trung ­¬ng” ra ®êi vµ ®­îc Ban Tuyªn huÊn Trung ­¬ng §¶ng giao cho nhiÖm vô ®µo t¹o c¸n bé §oµn cã tr×nh ®é lÝ luËn chÝnh trÞ trung cÊp. Tr­íc yªu cÇu ®Æc thï cña c«ng t¸c §oµn miÒn nói, Trung ­¬ng §oµn quyÕt ®Þnh më ph©n hiÖu I cña Tr­êng §oµn Trung ­¬ng t¹i B¾c Th¸i. N¨m 1976, khi miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, Tr­êng §oµn trung ­¬ng II ra ®êi víi nhiÖm vô ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé §oµn §éi cho c¸c tØnh phÝa Nam. N¨m 1982, ®­îc phÐp cña Ban BÝ th­ trung ­¬ng §¶ng, truêng ®µo t¹o hÖ cao cÊp 4 n¨m víi chuyªn nghµnh hÑp lµ lÞch sö, do ®ã tr­êng ®æi tªn thµnh “Tr­êng §oµn Cao CÊp”. N¨m 1991, Tr­êng ®æi tªn thµnh “Tr­êng c¸n bé Thanh ThiÕu niªn Trung ­¬ng” trªn c¬ së ®µo t¹o t¹i Hµ Néi vµ thanh phè Hå ChÝ Minh vµ më réng nhiÖm vô ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé cho §oµn Héi §éi, cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c thanh thiÕu nhi. N¨m 1995, häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së tæ chøc l¹i hÖ thèng ®µo t¹o, nghiªn cøu th«ng tin khoa häc cña Trung ­¬ng §oµn. N¨m 2001, Ban bÝ th­ Trung ­¬ng §oµn ®· tr×nh Bé ChÝnh TrÞ phª duyÖt ®Ò ¸n hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc cña Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam theo h­íng thèng nhÊt qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, th«ng tin khoa häc vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ thanh thiÕu nhi, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c §oµn, Héi, §éi. HiÖn nay, Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam ®ang tiÕp tôc hoµn thiÖn ®Ó héi nhËp vµo hÖ thèng gaÝo dôc ®¹i häc quèc gia. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Häc viÖn: 1.2.1. Chøc n¨ng cña Häc viÖn: - §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé chñ chèt, c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c thanh, thiÕu niªn tõ cÊp huyÖn trá lªn. - Nghiªn cøu khoa häc c¸c vÊn ®Ò vÒ thanh, thiÕu niªn vµ x©y dùng tæ chøc §oµn, Héi, §éi thanh niªn. - Th«ng tin khoa häc vµ nghiÖp vô c¸c vÊn ®Ò thanh thiÕu niªn vµ c«ng t¸c §oµn, Héi, §éi thanh niªn. 1.2.2. NhiÖm vô cña Häc viÖn: - §µo t¹o, båi d­âng c¸n bé chñ chèt vµ c¸n bé chuyªn tr¸ch cña §oµn, Héi, §éi thanh niªn(tõ cÊp huyÖn trë lªn vµ cho c¸c trung t©m huÊn luyÖn, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cña §oµn) vÒ c«ng t¸c §oµn, Héi, §éi, c«ng t¸c thanh niªn vµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ chÝnh trÞ, x· héi nãi chung. - Båi d­ìng nghiÖp vô c«ng t¸c x· héi, c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng trong thanh, thiÕu niªn cho c¸n bé c¸c nghµnh. - N©ng cao vµ hoµn thiÖn nghÒ nghiÖp, chuyªn m«n ( theo nhu cÇu sö dông cu¶ x· héi) cho c¸c c¸n bé §oµn, Héi, §éi, tõ cÊp huyÖn trë lªn vµ c¸n bé ®ang vµ sÏ ho¹t ®éng t¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §oµn (c¸c trung t©m d¹y nghÒ xóc tiÕn viÖc lµm thanh niªn, nhµ v¨n ho¸ thanh niªn, c¸c c¬ quan xuÊt b¶n, b¸o chÝ cña thanh niªn, thiÕu niªn...) - Nghiªn cøu c¬ b¶n, nghiªn cøu dù b¸o c¸c vÊn ®Ò thanh, thiÕu niªn, x©y dùng c¸c tæ chøc thanh, thiÕu niªn, tæng kÕt thùc tiÔn phong trµo thanh, thiÕu niªn, t¹o c¬ së cho viÖc hoach ®iÞnh c¸c chñ tr­¬ng c«ng t¸c cña §oµn, Héi, §éi nãi riªng vµ cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, §oµn thÓ nãi chung. - Th«ng tin khoa häc vµ nghiÖp vô c¸c vÊn ®Ò vÒ thanh thiÕu niªn vµ x©y dùng §oµn, Héi, §éi; - Qu¶n lÝ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña Häc viÖn; - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch hîp t¸c víi c¸c c¬ quan ®µo t¹o, nghiªn cøu ë trong n­íc vµ hîp t¸c quèc tÕ trong ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ th«ng tin khoa häc c¸c vÊn ®Ò thanh, thiÕu niªn theo quy ®Þnh cña §¶ng; - ChØ ®¹o vµ h­íng dÉn nghiÖp vô ®µo t¹o, huÊn luyÖn c¸n bé vµ nghiªn cøu khoa häc cho c¸c trung t©m c¶u c¸c tØnh, thµnh §oµn, §oµn trùc thuéc Trung ­¬ng; - X©y dùng vµ qu¶n lÝ ®éi ngò c¸n bé, gi¶ng viªn, nghiªn cøu viªn, biªn tËp viªn (kÓ c¶ gi¶ng viªn kiªm chøc), céng t¸c viªn vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña Häc viÖn. 1.2.3. Bé m¸y tæ chøc cña Häc viÖn. C«ng ®oµn Häc viÖn V¨n phßng häc viÖn §¶ng uû, Ban G§ §oµn TN Häc viÖn Phßng QL§TTC Trung t©m phßng Tæ ViÖn NC thanh niªn Khoa lÝ luËn M¸c-Lªnin Khoa c«ng t¸c TTN Khoa XHH thanh niªn Tæ bé m«n Tæ bé m«n Tæ bé m«n Tæ bé m«n Tæ bé m«n Tæ bé m«n Tæ bé m«n Tæ bé m«n 2. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ §oµn Thanh niªn Häc viÖn TTN ViÖt Nam §oµn Thanh niªn Häc viÖn: - §oµn Thanh niªn Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam lµ ®oµn c¬ së thuéc §oµn Khèi c¬ quan Trung ­¬ng §oµn ...... T×nh h×nh bé m¸y Tæ chøc vµ c¸c ®¬n vÞ. Ban chÊp hµnh §oµn TN Häc viÖn Ban th­êng vô Chi ®oµn Chi ®oµn Chi ®oµn Chi ®oµn - Ban chÊp hµnh §oµn Häc viÖn lµ c¬ quan l·nh ®¹o, chØ ®¹o vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc §oµn gi÷a hai kú §¹i héi. NhiÖm kú §¹i héi theo §iÒu lÖ vµ h­íng dÉn thùc hiÖn §iÒu lÖ cña §oµn Häc viÖn lµ 5 n¨m 2 lÇn. HiÖn nay Ban chÊp hµnh §oµn TN Häc viÖn gåm 11 ®ång chÝ. - Ban th­êng vô §oµn TN Häc viÖn hiÖn nay gåm 3 ®ång chÝ: 1 BÝ th­ vµ 2 Phã bÝ th­. Lµ c¬ quan l·nh ®¹o cña §oµn, thay mÆt ban chÊp hµnh gi¶i quyÕt c«ng viÖc gi÷a 2 kú häp ban chÊp hµnh. - Chi ®oµn: HiÖn nay §oµn Thanh niªn Häc viÖn cã 13 chi ®oµn trùc thuéc bao gåm: Bé m¸y chi ®oµn gåm: BÝ th­; Phã bÝ th­ vµ c¸c uû viªn 2.3. T×nh h×nh §oµn viªn thanh niªn cña Häc viÖn. - Víi ®Æc thï lµ tr­êng ®µo t¹o c¸n bé §oµn nªn nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn cña tr­êng ®Òu do c¸c tØnh, thµnh §oµn trong c¶ n­íc cö vÒ tr­êng ®Ó häc tËp. Nªn hÇu hÕt ®oµn viªn ®Òu cã ý thøc ®¹o ®øc cao. Mang lßng nhiÖt huyÕt vµ tinh thÇn l¹c quan, tin yªu tæ chøc ®oµn, nhiÖt t×nh h¨ng say trong c«ng viÖc, ham häc hái vµ cÇu tiÕn bé. HÇu hÕt ®oµn viªn trong tr­êng ®Òu cã n¨ng khiÕu vÒ VHVN – TDTT. V× vËy c¸c ho¹t ®éng ®ã lu«n diÔn ra s«i næi, phong phó, ®a d¹ng. - T×nh h×nh sè l­îng vµ chÊt l­îng ®oµn viªn qua c¸c n¨m: N¨m 2006: - Tæng sè ®oµn viªn: 728 Nam: 387 N÷: 341 - §oµn viªn chuyÓn ®Õn: 363 - §oµn viªn chuyÓn ®i: 279 - KÕt n¹p ®oµn viªn míi: 0 - §oµn viªn tr­ëng thµnh: 0 - Tæng sè chi ®oµn: 13 - Ph©n lo¹i ®oµn viªn: - XuÊt s¾c: 311 - Kh¸: 346 - Trung b×nh: 69 - YÕu: 2 - Ph©n lo¹i chi ®oµn: - V÷ng m¹nh: 13 - Kh¸: 0 - Trung b×nh: 0 - YÕu: 0 - §oµn viªn vi ph¹m kØ luËt: - §· xö lÝ: 2 - Ch­a xö lÝ: 0 3. Thùc tr¹ng c¸c m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng t¹i §oµn thanh niªn Häc ViÖn Thanh ThiÕu Niªn ViÖt Nam. Víi khẩu hiệu hành động: "Tuæi trÎ ViÖt Nam thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn, lao ®éng s¸ng t¹o, xung kÝch, t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. §oµn thanh niªn Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam ®· tæ chøc ®­îc rÊt nhiÒu c¸c m« h×nh ho¹t ®éng mang tÝnh thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ cao. 3.1. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng trong phong trµo häc tËp. 3.1.1. Mét sè m« h×nh ho¹t ®éng §oµn trong khèi c¸n bé, gi¶ng viªn, nghiªn cøu viªn: Víi ®Æc thï lµ ®µo t¹o c¸n bé §oµn cho c¸c c¬ së nªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu ngµy cµng cao ®oµn viªn khèi c¸n bé, gi¶ng viªn, nghiªn cøu viªn kh«ng ngõng nghiªn cøu häc tËp n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o; §oµn viªn khèi nghiªn cøu vµ khèi gi¶ng viªn ®· tham gia vµ hoµn thµnh nhiÒu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé, cÊp ViÖn, cÊp Häc ViÖn vµ cÊp Khoa. 100% ®oàn viªn chi ®oàn hoàn thành tèt nhiÖm vô chuyªn m«n, tÝch cùc tham gia phong trµo thi ®ua “D¹y tèt, häc tèt, phôc vô tèt”.Tæ chøc ho¹t ®éng nh©n dÞp 20/11 nh­ héi thi Gi¸o viªn d¹y giái; c¸c §VC§ tham gia héi thi Gi¸o viªn d¹y giái lÇn thø III, mét sè gi¸o viªn lµ §VC§ ®· tham gia ®¹t kÕt qu¶ lµ 01 ®/c ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp Häc viÖn, 02 ®/c ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp khoa. TÝch cøc tham gia c¸c ho¹t ®éng th¨m líp, dù giê ®Ó häc tËp kinh nghiÖm n©ng cao chÊt l­îng bµi gi¶ng vµ gãp ý cho nhau cïng tiÕn bé, tham gia tËp huÊn ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi. Thùc hiÖn ®óng ph­ong ch©m hµnh ®éng cña §¹i héi §oµn lÇn thø VIII “Thi ®ua häc tËp tèt, tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ” §oµn viªn lµ c¸n bé, gi¶ng viªn, nghiªn cøu viªn tÝch cùc h­ëng øng phong trµo phôc vô tèt, nghiªn cøu tèt, gi¶ng d¹y tèt, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao. Bªn c¹nh ®ã c¸c ®ång chÝ cßn tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tr×nh ®é tin häc..... Trong n¨m 2007 chi ®oàn ®· tæ chøc tËp huÊn ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu, gi¶ng d¹y vµ phôc vô sö dông thµnh th¹o power point do ®ã thu hót ®«ng ®¶o §V tham gia ®­îc kÕt qu¶ cao. Víi tÊt c¶ nh÷ng m« h×nh ho¹t ®éng trªn ®· thóc ®Èy phong trµo d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng. NhiÒu m« h×nh häc tËp míi cã hiÖu qu¶ ®· ®­îc ¸p dông sau nh÷ng lÇn thi Gi¸o viªn d¹y giái. 3.1.2. §oµn viªn khèi Häc viªn: BCH §oµn Häc viÖn lu«n b¸m s¸t môc tiªu ®µo t¹o cña Häc viÖn ®Ó ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp tèt, ho¹t ®éng tèt vµ rÌn luyÖn giái phÊn ®Êu trë thµnh nh÷ng c¸n bé §oµn giái trong t­¬ng lai. Khơi dậy trong thanh thiếu nhi tinh thần và th¸i độ học tập theo lời B¸c Hồ d¹y “Häc ®Ó lµm ng­êi, häc ®Ó phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n”; phương ch©m học tập là : “Häc ë tr­êng, häc ë s¸ch vë, häc lÉn nhau vµ häc ë nh©n d©n”, tổ chức c¸c h×nh thức, phong trào thi đua học tập phï hợp với từng đối tượng thanh niªn và lĩnh vực hoạt động. C¸c cơ sở Đoàn ph¸t triển rộng r·i c¸c h×nh thức hỗ trợ học tập, rÌn luyện trong nhà trường, như : c¸c loại h×nh c©u lạc bộ, c¸c cuộc thi, c¸c loại giải thưởng, học bổng, c¸c đợt thi đua, chương tr×nh hỗ trợ c¸c b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n tÝch cùc v­¬n lªn trong häc tËp..., đồng thời tÝch cực tham gia đổi mới phương ph¸p học trong nhà trường. Cổ vũ phong trào thi đua học tập trong c¸c đối  tượng thanh niªn kh¸c với tinh thần : “ ë n¬i nào còng ph¶i häc, làm viÖc g× còng ph¶i häc” Mçi ®oµn viªn ®Òu nhËn thøc râ häc tËp lµ nhiÖm vô chÝnh trÞ hµng ®Çu nªn ®Òu x¸c ®Þnh ®éng c¬ th¸i ®é häc tËp tÝch cùc, nghiªm tóc thùc hiÖn mäi néi quy quy chÕ cña Häc ViÖn. C¸c chi ®oµn khèi häc viªn tæ chøc nhiÒu phong trµo thi ®ua x©y dùng giê häc tèt, tuÇn häc tèt, tæ chøc c¸c nhãm häc tËp, lu«n chñ ®éng lµm ®Ò c­¬ng th¶o luËn vµ ®Ò c­¬ng «n tËp gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng häc tËp, tæ chøc c¸c buæi to¹ ®µm trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp, c¸c diÔn ®µn thanh niªn.... ®Ó n©ng cao kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn phôc vô cho c«ng t¸c sau nµy. Tr­íc c¸c k× thi §oµn thanh niªn Häc viÖn lu«n ph¸t ®éng s©u réng ®Õn c¸c chi ®oµn thùc hiÖn m« h×nh “Mïa thi nghiªm tóc”.M« h×nh ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao. T¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp s«i næi gi÷a c¸c chi ®oµn, c¸c ®oµn viªn trong chi ®oµn víi nhau. Sau mçi ®ît ph¸t ®éng, tû lÖ häc sinh vi ph¹m quy chÕ trong thi cö ®· gi¶m ®¸ng kÓ, n©ng cao chÊt l­îng häc tËp. Qua phong trµo thi ®ua nhiÒu g­¬ng s¸ng trong häc tËp, ho¹t ®éng vµ rÌn luyÖn ®· ®­îc §oµn khèi c¬ quan trung ­¬ng §oµn, Ban Gi¸m §èc Häc ViÖn tÆng giÊy khen, nhiÒu ®ång chÝ ®oµn viªn d©n téc thiÓu sè cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp vµ rÌn luyÖn ®· ®­îc nhËn häc bæng Võa A DÝnh. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng, §oµn Häc viÖn gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o cña Häc viÖn. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c kho¸ : N¨m 2005: Kho¸ 36: 1,62% ®¹t lo¹i giái; 14,63% ®¹t lo¹i kh¸ Kho¸ 37: 1,21% ®¹t lo¹i giái; 12,6% ®¹t lo¹i kh¸ Kho¸ 38: 2,5% ®¹t lo¹i giái; 13,33% ®¹t lo¹i kh¸ Kho¸ 39: 4,59% ®¹t lo¹i giái; 10,1% ®¹t lo¹i kh¸ N¨m 2006: Kho¸ 40: 5,1% ®¹t lo¹i giái; 32% ®¹t lo¹i kh¸ Kho¸ 41: 7,25% ®¹t lo¹i giái; 30,8% ®¹t lo¹i kh¸ Kho¸ 42: 3,8% ®¹t lo¹i giái; 20% ®¹t lo¹i kh¸ 3.2. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng vÒ v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao. BCH §oµn TN Häc ViÖn lu«n x¸c ®Þnh ®©y chÝnh lµ m¶ng ho¹t ®éng mang tÝnh m« h×nh ®Ó ®oµn viªn häc tËp rót kinh nghiÖm lµm cÈm nang cho b¶n th©n m×nh sau nµy nªn c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao lu«n diÔn ra s«i næi víi nhiÒu néi dung phong phó, h×nh thøc ®a d¹ng thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn tham gia. Tõ n¨m 2004 ®Õn nay BCH §oµn Häc viÖn lu«n chñ ®éng x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh VHVN- TDTT nh©n c¸c ngµy lÔ lín nh­ ngµy thµnh lËp §¶ng, ngµy thµnh lËp §oµn, ngµy Quèc kh¸nh, ngµy gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc, ngµy sinh nhËt B¸c, ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam, ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, vui tÕt trung thu....... Tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ khai gi¶ng vµ bÕ gi¶ng c¸c kho¸, tham gia ch­¬ng tr×nh phôc vô lÔ ®æi thÎ §¶ng, ch­¬ng tr×nh to¹ ®µm “m·i m·i tuæi 20”, tham gia v¨n nghÖ chµo mõng §¹i héi §¶ng bé c¬ quan TW §oµn, tham gia héi diÔn quÇn chóng khèi D©n vËn TW chµo mõng §¹i héi §¶ng bé khèi D©n vËn, tham gia gi¶i ch¹y Tery Forx, ch¹y b¸o Hµ Néi míi, tham gia “Ngµy héi ®i bé v× nh÷ng ­íc m¬”, tham gia ch­¬ng tr×nh chµo mõng thµnh c«ng ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X. §oµn TN Häc viÖn ®· tæ chøc ®ªm v¨n nghÖ “Lêi ca d©ng B¸c” nh©n dÞp kû niÖm 116 n¨m sinh cña Ng­êi. Chñ ®éng giao l­u víi Tr­êng §oµn Qu¶ng Ninh, víi Tæng côc chÝnh trÞ, Tæng côc c¶nh s¸t, víi Bé t­ lÖnh l¨ng chñ tich Hå ChÝ Minh, c¸c tr­êng ®¹i häc xung quanh ... §oµn thanh niªn Häc viÖn cßn kÕt hîp víi Trung ­¬ng Héi sinh viªn ViÖt Nam tæ chøc m« h×nh c©u l¹c bé truyÒn th«ng: “Nãi kh«ng víi Ma tuý”, ho¹t ®éng nµy ®· gióp cho ®oµn viªn thanh niªn trong toµn Häc viÖn cã c¬ héi ®­îc häc hái thªm rÊt nhiÒu kiÕn thøc, kÜ n¨ng vÒ phßng chèng Ma tuý. Tõ ®ã t¹o nªn hÖ thèng tuyªn truyÒn míi viªn cho x· héi. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn phßng chèng HIV – AIDS, tham gia diÔu hµnh vµ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ nh©n ngµy “ThÕ giíi phßng chèng HIV – AIDS” Bªn c¹nh ®ã §oµn Häc viÖn ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng thi ®Êu thÓ thao nh©n c¸c ngµy lÔ lín nh­ tæ chøc thi ®Êu bãng chuyÒn, cÇu l«ng, ®¸ cÇu, Hµng n¨m, §oµn Thanh niªn Häc viÖn ®· tæ chøc Héi khoÎ Thanh niªn toµn Häc viÖn. Héi khoÎ ®· thu hót 100% c¸c chi ®oµn cïng ®«ng ®¶o ®oµn viªn, vËn ®éng viªn tham gia s«i næi, nhiÖt t×nh, lµm t¨ng thªm tinh thÇn ®oµn kÕt, g¾n bã, giao l­u häc hái gi÷a c¸c chi ®oµn, ®Èy m¹nh phong trµo rÌn luyÖn søc kháe phôc vô cho häc tËp vµ c«ng t¸c. Ho¹t ®éng ®· ®­îc §oµn khèi c¬ quan T.¦ §oµn, §¶ng uû vµ Ban Gi¸m ®èc Häc viÖn ®¸nh gi¸ cao. §Æc biÖt lµ trong dÞp kû niÖm 50 n¨m ngµy truyÒn thèng Häc viÖn TTN ViÖt Nam víi nhiÒu ho¹t ®éng VHVN – TDTT phong phó vµ ®a d¹ng ®· ®Ó l¹i nhiÒu Ên t­îng ®Ñp trong mçi ®oµn viªn vµ qua ®ã nh»m gãp phÇn tÝch luü kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §oµn, Héi, §éi phôc vô cho sau nµy. 3.3. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng vÒ gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng. C«ng t¸c gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ, gi¸o dôc truyÒn thèng cña §oµn Häc viÖn ®­îc xem lµ néi dung träng t©m tËp trung chØ ®¹o th«ng qua viÖc triÓn khai tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng cho ®oµn viªn tham gia c¸c buæi qu¸n triÖt vµ häc tËp c¸c NghÞ quyÕt cña §¶ng, cña §oµn vµ c¸c buæi nghe thêi sù chÝnh trÞ trong n­íc vµ thÕ giíi do §¶ng uû, Ban Gi¸m §èc Häc viÖn tæ chøc. §ång thêi c¸c chi ®oµn trong Häc viÖn ®· tæ chøc sinh ho¹t chÝnh trÞ, tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ th©n thÕ, sù nghiÖp cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh, vÒ t­ t­ëng cña Chñ TÞch Hå ChÝ Minh. Tæ chøc chiếu phim tư liệu: “Hå ChÝ Minh – ch©n dung mét con ng­êi”. Chi ®oµn gi¸o viªn cïng víi C«ng ®oµn Häc viÖn tham gia cuéc thi “KÓ chuyÖn, héi diÔn v¨n nghÖ vµ thi t×m hiÓu vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh .” do §oµn Khèi c¸c c¬ quan Trung ­¬ng tæ chøc, ®· ®¹t gi¶i nhÊt toµn §oµn. Víi tinh thÇn tÝch cùc h­ëng øng tham gia cña §oµn viªn c¸c Chi ®oµn nªn cuéc thi ®· diÔn ra vµ thµnh c«ng tèt ®Ñp. Cã 455/665 §oµn viªn h­ëng øng viÕt bµi tham gia cuéc thi. BCH §oµn TN Häc viÖn xin ghi nhËn vµ biÓu d­¬ng tinh thÇn vµ ý thøc cña c¸c ®/c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c. Ph¸t ®éng ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ «n l¹i truyÒn thèng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh nh­ tæ chøc mÝt tinh kû niÖm, tæ chøc c¸c buæi to¹ ®µm, c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ lÞch sö §oµn ë cÊp chi ®oµn. §oµn TN Häc viÖn ph¸t ®éng ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ t×m hiÓu lÞch sö vÎ vang cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, vËn ®éng 100% ®oµn viªn toµn Häc ViÖn tham gia viÕt bµi dù thi 60 n¨m n­íc Céng Hoµ XHCN ViÖt Nam. §oµn Häc ViÖn ®· tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ nh­ chµo mõng thµnh c«ng §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø X, c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ nh©n dÞp 3/2 ; 19/5; 30/4, tham gia lÔ ra qu©n th¸ng Thanh niªn, tæ chøc Héi thao toµn Häc ViÖn , ®Æc biÖt lµ tham gia Héi tr¹i truyÒn thèng kû niÖm 50 n¨m ngµy truyÒn thèng Häc ViÖn TTN ViÖt Nam. Gi¸o dôc lèi sèng, nÕp sèng v¨n ho¸ cho ®oµn viªn thanh niªn t¹i kÝ tóc x¸ vµ gi¶ng ®­êng. Tæ chøc thi ®ua chÊm ®iÓm phßng ë kiÓu mÉu, gi÷ g×n vÖ sinh xung quanh khu vùc kÝ tóc x¸ vµ gi¶ng ®­êng. Gi¸o dôc ph¸p luËt: BCH §oàn Học viện đ· tổ chức cho ĐVTN học tập, nghiªn cứu luật an toµn giao th«ng vµ luËt Thanh niªn nh©n th¸ng thanh niªn vµ th¸ng an toµn giao th«ng gãp phÇn gi¸o dôc ph¸p luËt cho §VTN, ®· cã 100% §VTN tÝch cùc tham gia. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã gãp phÇn gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ vµ gi¸o dôc truyÒn thèng cho ®oµn viªn toµn Häc viÖn do ®ã ®· cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®oµn viªn nh»m n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, ®Þnh h­íng môc tiªu lý t­ëng cña §¶ng vµ B¸c Hå ®· lùa chän. 3.4. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng t×nh nguyÖn. Víi ®Æc thï cña Häc viÖn lµ häc tËp, ho¹t ®éng vµ rÌn luyÖn do ®ã m¶ng ho¹t ®éng lu«n lµ mÆt næi cña §oµn Häc viÖn trong suèt nh÷ng n¨m qua ®Æc biÖt lµ phong trµo TN t×nh nguyÖn. §©y chÝnh lµ sù vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn cuéc sèng, cèng hiÕn søc trÎ vµ tuæi thanh xu©n cña m×nh gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu “ D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ, v¨n minh”. Thùc hiÖn theo lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu: “ §©u cÇn thanh niªn cã, ®©u khã cã thanh niªn”. Trong nh÷ng n¨m qua phong trµo TN t×nh nguyÖn cña §oµn TN Häc viÖn ®· cã nh÷ng b­íc khëi s¾c, sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc víi nhiÒu néi dung vµ h×nh thøc phong phó ®a d¹ng. §­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña BTV §oµn khèi c¬ quan TW §oµn, §¶ng uû, Ban gi¸m ®èc Häc viÖn. BCH §oµn TN Häc viÖn ®· tæ chøc nhiÒu ®ît t×nh nguyÖn nh­ h­ëng øng th¸ng Thanh niªn, chµo mõng ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh, nh©n dÞp 30/4; 19/5, tr­íc thÒm §¹i Héi §¶ng, mïa hÌ xanh... Ho¹t ®éng t×nh nguyÖn ®· thu hót ®«ng ®¶o ®oµn viªn tham gia tæ chøc “Ngµy chñ nhËt xanh”, mçi chi ®oµn tù ®¶m nhËn mét c«ng tr×nh thanh niªn trong Häc viÖn, m« h×nh “ Thanh niªn tù qu¶n” ®­îc ®i vµo ho¹t ®éng ®¹t kÕt qu¶ cao. C¸c chi ®oµn tù qu¶n lÝ nhau trong viÖc gi÷ g×n vÖ sinh, quang c¶nh kÝ tóc x¸ vµ khu gi¶ng ®­êng. §oµn thanh niªn ®· thµnh lËp mét Ban thi ®ua lµ ®oµn viªn ­u tó cña c¸c chi ®oµn th­êng xuyªn ®i kiÓm tra, ®«n ®èc. M« h×nhlµm vÖ sinh m«i tr­êng t¹i c¸c Gi¶ng ®­êng, t¹i KTX ®· t¹o cho §VTN trong toµn Häc viÖn mét nÕp sèng míi, quang c¶nh kÝ tóc x¸ v× thÕ còng ®· trë nªn s¹ch ®Ñp h¬n rÊt nhiÒu, t×nh tr¹ng ®æ r¸c bõa b·i gÇn nh­ chÊm røt. Tæ chøc hiÕn m¸u nh©n ®¹o thu hót h¬n ®«ng ®¶o ®oµn viªn tham gia trªn 1 lÇn hiÕn m¸u, trùc tiÕp cho m¸u. Ph¸t huy tinh thÇn t­¬ng th©n t­¬ng ¸i, l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch, BCH §oµn TN Häc viÖn ®· ph¸t ®éng trong toµn thÓ c¸c chi ®oµn x©y dùng quü “ TÊm lßng vµng” ®Ó gióp ®ì nh÷ng b¹n cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n còng nh­ nh÷ng ho¹t ®éng tõ thiÖn kh¸c. Víi sù g­¬ng mÉu ®i ®Çu cña ®éi ngò BCH §oµn Häc viÖn, BCH c¸c chi ®oµn, BCS c¸c líp vµ tÝnh thiÕt thùc cña ho¹t ®éng ®· thu hót c¸c ®oµn viªn nhiÖt t×nh tham gia ñng hé. Sè tiÒn quü “TÊm lßng vµng” ®· thu ®­îc cho ®Õn nay lµ h¬n 3 triÖu ®ång. Ngoµi ra hµng n¨m §oµn thanh niªn Häc viÖn cßn phèi hîp víi C«ng ®oµn Häc viÖn tæ chøc nhiÒu ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ ®Ó quyªn gãp ñng hé ®ång bµo gÆp lò lôt thiªn tai, c¸c n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam… Ngoµi ra §oµn thanh niªn Häc viÖn cßn ph¸t ®éng ®oµn viªn trong toµn Häc viÖn nh÷ng phong trµo : “§Òn ¬n ®¸p nghÜa” nh»m quyªn gãp x©y nhµ t×nh nghÜa cho c¸c bµ mÑ ViÖt nam anh hïng. Ho¹t ®éng ®Ó gi¸o dôc truyÒn thèng uèng n­¬c nhí nguån cho c¸c ®oµn viªn trong Häc viÖn. §Æc biÖt lµ trong chiÕn dÞch Mïa hÌ thanh niªn häc sinh, sinh viªn t×nh nguyÖn 2006 ®· cã 100% ®oµn viªn c¸c chi ®oµn h­ëng øng tham gia. Trong ®ã cã trªn 300 ®ång chÝ ®oµn viªn tham gia t×nh nguyÖn t¹i chç, cßn l¹i tham gia vµo c¸c ®éi kh¸c, ®éi t×nh nguyÖn x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ míi cña §oµn khèi c¬ quan TW §oµn ho¹t ®éng t¹i HuyÖn Nho Quan tØnh Ninh B×nh, ®éi t×nh nguyÖn côm 11 Ph­êng L¸ng Th­îng, ®éi t×nh nguyÖn “ Héi ®ång h­¬ng” c¸c tØnh. C¸c ®éi t×nh nguyÖn ®· v­ît qua mäi khã kh¨n, th¸ch thøc mang hÕt nhiÖt huyÕt cña tuæi trÎ ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc cña m×nh, ®Ó l¹i nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp trong lßng quÇn chóng nh©n d©n ®Æc biÖt lµ trong §oµn viªn thanh niªn, ®­îc §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®¸nh gi¸ cao.§éi t×nh nguyÖn t¹i chç cña Häc viÖn ®· ®æ bª t«ng con ®­êng tõ kÝ tóc x¸ A lªn gi¶ng ®­êng. §©y lµ mét ®ãng gãp to lín cña c¸c chiªn sÜ t×nh nguyÖn, gãp phÇn t¹o c¶nh quan m«i truêng xanh, s¹ch, ®Ñp cho häc viªn vµ Häc viÖn TTN ViÖt Nam. Nh÷ng thµnh tÝch cña c¸c ®éi t×nh nguyÖn cßn ®ù¬c thÓ hiÖn qua sù ghi nhËn b»ng viÖc ®­îc tÆng nhiÒu B»ng khen, giÊy khen cho tËp thÓ §oµn Häc viÖn vµ c¸c c¸ nh©n cã thµnh tÝch cao trong chiÕn dÞch thanh niªn häc sinh, sinh viªn t×nh nguyÖn hÌ n¨m 2006 cô thÓ: BCH TW §oµn TNCS Hå ChÝ Minh tÆng B»ng khen cho tËp thÓ §oµn TN Häc viÖn, 4 b»ng khen cho 4 c¸ nh©n; §oµn khèi c¬ quan d©n vËn TW tÆng 20 giÊy khen cho c¸c c¸ nh©n; §oµn khèi c¬ quan TW §oµn tÆng 2 giÊy khen cho 2 tËp thÓ K40B vµ K42C; tÆng 35 giÊy khen cho c¸c c¸ nh©n; Ban Gi¸m §èc tÆng 37 giÊy khen cho c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong chiÕn dÞch thanh niªn häc sinh, sinh viªn t×nh nguyÖn hÌ 2006. Ngoµi ra c¸c TØnh, Thµnh §oµn, HuyÖn §oµn vµ ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tÆng nhiÒu giÊy khen cho c¸c §éi t×nh nguyÖn vµ c¸c c¸ nh©n. §ã thùc sù lµ nguån ®éng viªn khÝch lÖ kÞp thêi ®Ó tuæi trÎ Häc viÖn tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a, phÊn ®Êu gãp phÇn x©y dùng tæ chøc §oµn ngµy mét lín m¹nh, ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ngµy cµng cao cña c«ng cuéc ®æi míi. 3.5. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng x©y dùng tæ chøc §oµn vµ ®oµn tham gia x©y dùng §¶ng: BCH §oµn Häc viÖn lu«n x¸c ®Þnh ®©y lµ c«ng t¸c träng t©m cÇn ph¶i ®­îc chó träng vµ ®Èy m¹nh. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng BCH §oµn Häc viÖn lu«n ®¶m b¶o sù ®Þnh h­íng vµ l·nh chØ ®¹o thèng nhÊt, toµn diÖn cña cÊp uû §¶ng. 3.5.1. C«ng t¸c x©y dùng §oµn: BCH §oµn Häc viÖn ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p thiÕt thùc nh»m cñng cè, x©y dùng vµ kiÖn toµn c¸c chi ®oµn còng nh­ c«ng t¸c kiÖn toµn BCH §oµn Häc viÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®Æc biÖt lµ c¸c chi ®oµn míi nhËp häc do ®Æc thï cña Häc viÖn ®µo t¹o trong thêi gian ng¾n nªn BCH §oµn Häc viÖn lu«n cã sù biÕn ®éng vµ ph¶i lu«n cã sù bæ sung hîp lý. Thùc hiÖn nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kho¸ VII về “n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn, träng t©m lµ cñng cè vµ x©y dùng §oµn ë ®Þa bµn d©n c­” và cuộc vận động “X©y dùng tæ chøc c¬ së §oµn v÷ng m¹nh”, đầu tư, chăm lo nhiều hơn cho c«ng t¸c c¸n bộ đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đoàn, tăng cường c«ng t¸c kiểm tra, cung cấp th«ng tin, tài liệu và phương tiện phục vụ sinh hoạt ở cơ sở. BCH §oµn Häc viÖn th­êng xuyªn quan t©m ®Õn ch­¬ng tr×nh “RÌn luyÖn ®oµn viªn” chó träng trªn c¶ 3 mÆt: båi d­ìng ph¸t triÓn ®oµn viªn, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn vµ qu¶n lý ®oµn viªn víi nhiÒu h×nh thøc phong phó. Néi dung sinh ho¹t chi ®oµn ngµy cµng ®­îc tæ chøc tèt h¬n víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, thiÕt thùc g¾n víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng chuyªn m«n vµ chÊt l­îng häc tËp ho¹t ®éng vµ rÌn luyÖn. C«ng t¸c ®oµn vô ®­îc cñng cè vµ hoµn thiÖn, c«ng t¸c qu¶n lý sæ ®oµn viªn, nhËn xÐt ®oµn viªn ®­îc tæ chøc chÆt chÏ theo ®óng nguyªn t¾c vµ §iÒu lÖ §oµn, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc. Bªn c¹nh ®ã §oµn Häc viÖn ®· lµm tèt c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng nh»m ®éng viªn khÝch lÖ c¸n bé ®oµn viªn tÝch cùc häc tËp vµ c«ng t¸c. §ång thêi xö lý kû luËt nghiªm nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m §iÒu lÖ §oµn vµ vi ph¹m néi quy quy chÕ Häc viÖn. 3.5.2. §oµn tham gia x©y dùng §¶ng: Häc viÖn TTN ViÖt Nam lµ m«i tr­êng thuËn lîi cho c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng, ®­îc ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng lµ niÒm m¬ ­íc cña tÊt c¶ mäi häc viªn. §oµn Häc viÖn lu«n quan t©m vµ ®Þnh h­íng cho ®oµn viªn phÊn ®Êu rÌn luyÖn ®Ó ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. Đoàn tiếp tục triển khai cã hiệu quả cuộc vận động "§oµn viªn thanh niªn phÊn ®Êu trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam”, tuyªn truyÒn, gi¸c ngộ cho đoàn viªn, thanh niªn về Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, gãp ý x©y dựng cấp uỷ và đảng viªn, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viªn ưu tó cho Đảng, tham mưu với Đảng l·nh đạo c«ng t¸c thanh niªn. Số đoàn viªn ưu tó được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Trong nh÷ng n¨m qua §oµn Häc viÖn ®· giíi thiÖu ®­îc rÊt nhiÒu ®oµn viªn c¸c kho¸ tham gia líp båi d­ìng nhËn thøc vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam hµng n¨m do §¶ng uû Khèi C¬ quan Trung ­¬ng tæ chøc. KÕt qu¶ lµ tÊt c¶ ®oµn viªn ®Òu ®¹t lo¹i kh¸, giái. N¨m 2006 §oµn Häc viÖn ®· giíi thiÖu 150 quÇn chóng ­u tó ®Ò nghÞ c¸c chi bé, §¶ng bé Häc viÖn xem xÐt kÕt n¹p. Trong ®ã cã 08 quÇn chóng ®­îc §¶ng uû cÊp trªn chuÈn y kÕt n¹p. §oµn Häc viÖn ®Ò nghÞ c¸c chi bé, §¶ng bé Häc viÖn xÐt chuyÓn §¶ng chÝnh thøc cho 14 ®¶ng viªn dù bÞ trë thµnh ®¶ng viªn chÝnh thøc cña §¶ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng §oµn Häc viÖn lu«n chñ ®éng, tÝch cùc tham m­u, ®Ò xuÊt víi cÊp uû §¶ng vÒ c«ng t¸c båi d­ìng vµ t¹o ®iÒu kiÖn trong c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong nh÷ng n¨m qua ®¹t kÕt qu¶ kh¸ cao. 3.6. C¸c m« h×nh ho¹t ®éng ch¨m sãc thiÕu niªn nhi ®ång Ch¨m lo, gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång lµ nhiÖm vô quan träng cña §oµn Thanh niªn. §oµn Häc viÖn ®· chñ ®éng phèi hîp cïng víi C«ng ®oµn Häc viÖn, c¸c chi ®oµn, chi héi thanh niªn trªn ®Þa bµn tæ d©n phè ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, vui ch¬i céng ®ång cho TTN trªn ®Þa bµn vµ cho con em c¸n bé ®ang c«ng t¸c trong Häc viÖn, BCH §oµn TN Häc viÖn ®· tæ chøc “LÔ vµo hÌ” cho c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång t¹i khu tËp thÓ Häc viÖn TTN ViÖt Nam víi nhiÒu néi dung phong phó, hÊp dÉn thu hót ®«ng ®¶o c¸c em tham gia. C«ng t¸c chăm sãc, gi¸o dục thiếu niªn, nhi đồng cã chuyển biến tÝch cực, đ¸p ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi; vai trß của Đoàn trong bảo vệ, chăm sãc và gi¸o dục trẻ em thể hiện ngày càng râ. Thùc hiÖn cuộc vận động "V× đàn em th©n yªu" do Trung ­¬ng §oµn ph¸t ®éng, quyªn gãp quÇn ¸o cò cßn sö dông ®­îc vµ trao tÆng cho c¸c em cã hoµn c¶nh khã kh¨n. §ång thêi BCH §oµn TN Häc viÖn còng tæ chøc mét ®éi TNTN t¹i chç lµm c«ng t¸c phô tr¸ch, h­íng dÉn c¸c em sinh ho¹t hÌ trong kú nghØ hÌ n¨m 2006. Tæ chøc sinh ho¹t hÌ, tÕt thiÕu nhi vµ vui tÕt trung thu cho c¸c em hµng n¨m víi nhiÒu néi dung phong phó ®a d¹ng, hÊp dÉn nh­ tæ chøc v¨n nghÖ, hµi kÞch, c¸c cuéc thi, c¸c trß ch¬i, ®Ó l¹i nhiÒu Ên t­îng tèt ®Ñp ®èi víi c¸c em, ®­îc bµ con nh©n d©n khu phè ®¸nh gi¸ rÊt cao. 4. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ cña c¸c m« h×nh vµ c¸c nguyªn nh©n. 4.1. VÒ néi dung: §oµn thanh niªn Häc viÖn ®· tæ chøc ®­îc rÊt nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng víi néi dung phong phó, ®a d¹ng. Phï hîp v¬Ý ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ løa tuæi. Nh÷ng néi dung cña c¸c m« h×nh Êy ®· ®¸p øng ®­îc víi ®Æc thï cña tr­êng. §ång thêi lµ h×nh thøc thùc hµnh cña c¸c m«n häc gióp ®oµn viªn cã c¬ héi ®Ó tiÕp cËn thùc tÕ, tÝch luü thªm kinh nghiÖm cho b¶n th©n. 4.1.2. VÒ h×nh thøc: C¸c h×nh thøc ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn theo h­íng ®a d¹ng, phong phó theo nhãm ®èi t­îng ngµy cµng cã hiÖu qu¶ mang tÝnh nhiÒu chiÒu lµm h×nh thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. 4.1.3. VÒ sè l­îng: C¸c m« h×nh ®· thu hót ®«ng ®¶o §VTN tham gia, hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®Òu thu hót 100% §VTN trong c¸c chi ®oµn. 4.2. Nguyªn nh©n: - Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc tõ mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh÷ng biÓu hiÖn vi ph¹m d©n chñ, c«ng b»ng, kû c­¬ng, tÖ n¹n quan liªu…lµ nh÷ng vÊn ®Ò trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn ®oµn viªn thanh niªn. Mét bé phËn thanh niªn giao ®éng t­ t­ëng, ch¸n n¶n trong häc tËp do do mét sè tiªu cùc trong vÊn ®Ò xin viÖc “con «ng ch¸u cha”, thùc tr¹ng thiÕu viÖc lµm ®èi víi c¸n bé ®oµn. Vµ nh÷ng chÕ ®é ®·i ngé ®èi víi c¸n bé §oµn cßn qu¸ Ýt so víi thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng.Mét bé phËn §VTN do ®Æc ®iÓm løa tuæi míi lín, thÝch kh¸m ph¸ c¸i míi ®· bÞ c¸c ®èi t­îng xÊu rñ rª, xa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, bá bª häc hµnh vµ ng¹i tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi. Sù phèi kÕt hîp gi÷a §oµn TN Häc viÖn víi c¸c Khoa, Phßng, Trung t©m, víi gi¸o viªn chñ nhiÖm c¸c líp ®«i khi cßn ch­a kÞp thêi. C¸ biÖt vÉn cßn cã nh÷ng ®oµn viªn thiÕu ý thøc chÊp hµnh kû luËt, vÉn cã tr­êng hîp §oµn viªn vi ph¹m néi quy quy chÕ Häc viÖn, néi quy KTX. Mét bé phËn nhá ®oµn viªn ch­a tÝch cùc tham gia c¸ ho¹t ®éng cña chi ®oµn vµ cña §oµn Häc viÖn tæ chøc. - Nguyªn nh©n chñ quan: Ch­a ®æi míi ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng, ®a sè c¸c ho¹t ®éng ch­a cã quy m« lín vÉn ¸p dông nh÷ng h×nh thøc cò nªn nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc ch­a thùc sù râ nÐt. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cßn nÆng vÒ h×nh thøc, ch­a thùc sù cã chiÒu s©u, tÝnh hiÖu qu¶ cßn ch­a cao. Mét sè hµnh vi, biÓu hiÖn xÊu ch­a ®­îc ph¸t hiÖn vµ uèn n¾n kÞp thêi. Thùc tr¹ng thiÕu c¸n bé chuyªn tr¸ch trong c«ng t¸c, ®éi ngò BCH §oµn Häc viÖn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, c«ng t¸c l·nh chØ ®¹o, phô tr¸ch c¸c m¶ng ho¹t ®éng ®«i khi cßn l¬i láng ch­a thËt sù nh¹y bÐn. Mét sè chi ®oµn ch­a tÝch cùc chñ ®éng trong viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp, ho¹t ®éng vµ rÌn luyÖn. PhÇn thø ba: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 1.Bèi c¶nh kinh tÕ x· héi ¶nh h­ëng tíi T×nh h×nh Thanh niªn: 1.1.ChÝnh trÞ: C«ng cuộc đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng, t×nh h×nh chÝnh trị, x· hội ổn định, đời sống nh©n d©n tiếp tục được cải thiện và n©ng cao, gãp phần tạo m«i trường thuận lợi thóc đẩy c«ng t¸c Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trªn thế giới và khu vực t×nh h×nh diễn biến rất phức tạp, nhưng hoà b×nh, hợp t¸c và ph¸t triển vẫn là xu thế chủ đạo, cïng với qu¸ tr×nh toàn cầu ho¸ và hội nhập quốc tế đang tạo ra những cơ hội thuận lợi cho thanh niªn Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận với khoa học, c«ng nghệ hiện đại, phương ph¸p quản lý tiªn tiến. Tuy nhiªn vÉn cßn c¸c hoạt động lợi dụng vấn đề d©n tộc, t«n gi¸o, sự chống ph¸ c¸ch mạng Việt Nam của c¸c thế lực thï địch diễn ra gay gắt… cã ảnh hưởng trực tiếp đến t×nh h×nh thanh niªn, nhất là về tư tưởng, lối sống, niềm tin, lý tưởng. 1.2.Kinh tÕ: Đất nước đang tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh c«ng nghiệp ho¸, hiện đại ho¸, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. MÆc dï lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ kinh tÕ nh­ng nước ta vẫn trong t×nh trạng kÐm ph¸t triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. C¸c chÝnh s¸ch khuyến khÝch đầu tư, ph¸t triển kinh tế nhiều thành phần là cơ hội cho những thanh niªn cã bản lĩnh và tài năng lập nghiệp, ph¸t triển sản xuất, dịch vụ, làm giàu cho bản th©n và x· hội. Sự ph¸t triển nhanh chãng của c¸c ngành c«ng nghiệp, x©y dựng là cơ hội cho hàng vạn thanh niªn trở thành người lao động cã chuyªn m«n, đứng vào hàng ngũ của giai cấp c«ng nh©n. Sự mở ra của c¸c ngành nghề theo hướng hiện đại là thời cơ của c¸c nhà chuyªn gia, tri thức trẻ thể hiện tài năng. Sự ph¸t triển nhanh của khoa học, c«ng nghệ và kinh tế tri thức, việc mở rộng hợp t¸c và giao lưu quốc tế đang tạo điều kiện cho c¸c bạn trẻ tiếp xóc ngày càng rộng r·i và trực tiếp với thế giới, tiếp cận với kinh nghiệm, tri thức quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn ho¸ nh©n loại. Bước trưởng thành của tổ chức Đoàn, sự ph¸t triển mạnh mẽ của phong trào "Thanh niªn t×nh nguyện", tÝnh tÝch cực chÝnh trị - x· hội và sự trưởng thành nhanh của đ«ng đảo thanh niªn là thời cơ để Đoàn đẩy mạnh c«ng t¸c đoàn kết, tập hợp và gi¸o dục TTN. Bªn c¹nh ®ã còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp, ®ất nước một mặt vẫn cßn nghÌo, chưa đủ khả năng, điều kiện để đ¸p ứng đầy đủ c¸c nhu cầu ph¸t triển của thanh thiếu niªn. Kh«ng Ýt thanh niªn gặp khã khăn trong điều kiện học tập, việc làm, nhà ở, lập nghiệp và n©ng cao thu nhập. Trong cơ chế thị trường, yªu cầu cao của sự nghiệp CNH, H§H và qu¸ tr×nh hội nhập kinh tế quốc tế sẽ là th¸ch thức lớn đối với số đ«ng thanh niªn về tr×nh độ học vấn, tr×nh độ chuyªn m«n, nghề nghiệp, về năng lực hành động và s¸ng tạo. Những mặt tr¸i của kinh tế thị trường và qu¸ tr×nh hội nhập quốc tế, những tiªu cực trong x· hội, c¸c th«ng tin và sản phẩm văn ho¸ độc hại, hoạt động chống ph¸, l«i kÐo, chia rẽ của c¸c thế lực thï địch sẽ tiếp tục t¸c động phức tạp đến nhận thức của thế hệ trẻ, th¸ch thức bản lĩnh chÝnh trị, hệ thống gi¸ trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống của thanh niªn. C¸c tệ nạn x· hội, mª tÝn dị đoan sẽ tiếp tục là th¸ch thức đối với những thanh niªn gặp khã khăn, kÐm bản lĩnh và rÌn luyện. Mét bé phËn thanh niªn ch­a định hướng ®­îc nghề nghiệp và động cơ học tập, chọn nghề của nhiều thanh niªn chưa phï hợp với thị trường lao động; năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niªn còng hạn chế; một bộ phận thanh niªn cßn thụ động, chưa tÝch cực vươn lªn tự tạo việc làm. Thanh niªn cßn thiếu kinh nghiệm trong kinh tế thị trường, ý thức kỷ luật lao động, ý thức chấp hành ph¸p luật cßn thấp. 1.3.V¨n ho¸ - x· héi: Lối sống, định hướng lý tưởng sống của một bộ phận thanh niªn cßn lệch lạc. Một bộ phận thanh niªn non kÐm về nhận thức chÝnh trị, chưa x¸c định được lý tưởng sống đóng đắn; thờ ơ và ngại tham gia vào c¸c hoạt động chÝnh trị, x· hội; sa vào c¸c tệ nạn x· hội. Thanh niªn cßn gặp kh«ng Ýt khã khăn trong x¸c định và lựa chọn những cơ hội phï hợp, nhất là cơ hội học tập, cơ hội việc làm, cơ hội vui chơi giải trÝ lành mạnh, hưởng thụ văn ho¸; sự thiếu đồng bộ trong cơ chế, chÝnh s¸ch cïng với những định kiến, nhận thức x· hội thể hiện sự thiếu tin tưởng đối với thanh niªn cã ảnh hưởng quan trọng đến việc h×nh thành niềm tin, lý tưởng sống, định hướng nghề nghiệp và lối sống của một bộ phận thanh niªn. 1.4.Xu thÕ cña thanh niªn ngµy nay: Những năm qua, tư tưởng, th¸i độ chÝnh trị của thanh niªn tiếp tục chuyển biến tÝch cực. Đa số thanh niªn tin tưởng vào sự l·nh đạo của Đảng, thành c«ng của c«ng cuộc đổi mới; gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chÝnh s¸ch và ph¸p luật của Nhà nước. Tinh thần xung phong, t×nh nguyện, tÝnh tÝch cực chÝnh trị - x· hội của thanh niªn tiếp tục được khơi dậy và ph¸t huy. ý chia tự lực, tự cường, kh«ng cam chịu đãi nghÌo, lạc hậu, nỗ lực vươn lªn trong cuộc sống là xu hướng ngày càng được khẳng định trong lớp trẻ. Đoàn viªn, thanh niªn ngày càng gắn bã hơn với tổ chức Đoàn; số thanh niªn được kết nạp vào Đoàn, số đoàn viªn ưu tó được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Bªn cạnh đã, nhận thức, bản lĩnh chÝnh trị của một bộ phận thanh niªn cßn hạn chế, dễ bị dao động trước những th«ng tin sai lệch, dễ bị l«i kÐo, kÝch động. Một bộ phận thanh niªn ngại tham gia hoạt động x· hội, sợ khã khăn, gian khổ, c¸ nh©n chủ nghĩa, sống bu«ng thả, thực dụng, đßi hỏi hưởng thụ qu¸ khả năng đ¸p ứng của bản th©n, gia đ×nh và x· hội. Thanh niªn lu«n lo thiếu việc làm hoặc việc làm kh«ng ổn định, thu nhập thấp; băn khoăn, lo lắng về tiªu cực, tệ nạn x· hội chưa được ngăn chặn, trong khi khả năng tự đề kh¸ng của thanh niªn trước c¸c vấn đề x· hội cßn yếu 2.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi c¸c m« h×nh ho¹t ®éng: 2.1. VÒ c«ng t¸c c¸n bé: Nghị quyết số 02 của Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 3 (kho¸ VIII) cũng đ· khẳng định :"ViÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé trÎ, cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng lµ yªu cÇu cÊp b¸ch tr­íc m¾t vµ l©u dµicña tæ chøc §oµn c¸c cÊp". Đổi mới c«ng t¸c c¸n bộ Đoàn từ kh©u tuyển chọn và đào tạo, sử dụng và lu©n chuyển c¸n bộ. Coi trọng n©ng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn th«ng qua việc sinh hoạt Chi đoàn, quản lý Đoàn viªn, c«ng t¸c Đoàn vụ với phương ch©m: “ChÊt l­îng c¬ së lµ träng t©m, c¸n bé lµ then chèt, ®oµn kÕt tËp hîp Thanh niªn lµ nhiÖm vô hµng ®Çu; “ C¸n bé nµo th× phong trµo Êy” c«ng viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i phÇn lín phô thuéc vµo ®éi ngò c¸n bé. V× thÕ cÇn th­êng xuyªn x©y dùng vµ kiÖn toµn l¹i ®éi ngò c¸n bé ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc, bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc, tiÕn hµnh tËp huÊn th­êng xuyªn cho ®éi ngò c¸n bé vÒ kü n¨ng vµ ph­¬ng ph¸p c«ng t¸c thanh niªn. §èi víi §oµn Thanh niªn Häc viÖn cÇn cã mét c¸n bé chuyªn tr¸ch, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao hoÆc c¸n bé kiªm nhiÖm lµ gi¶ng viªn cÇn ®­îc gi¶m giê lªn líp ®Ó giµnh nhiÒu thêi gian h¬n n÷a cho ho¹t ®éng §oµn. Th­êng xuyªn kiÖn toµn BCH §oµn Häc viÖn ®ñ vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng. ChØ ®¹o c¸c chi ®oµn chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c giíi thiÖu nh©n sù lµ nh÷ng ®/c ®oµn viªn hoÆc ®¶ng viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cao, n¾m ch¾c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi ®oµn m×nh nh­ng ®ång thêi biÕt chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng chung cña c¸c chi ®oµn trong Häc viÖn. CÇn t¨ng c­êng c¸c buæi tËp huÊn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c uû viªn BCH §oµn Häc viÖn, ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lÝ, ®Òu cho c¸c uû viªn BCH. 2.2.VÒ kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt: CÇn ®¸p øng ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc, phôc vô cho sù thµnh c«ng cña c¸c m« h×nh ho¹t ®éng. T¹o ®iÒu kiÖn hç trî kinh phÝ cho c¸c c¸n bé chuyªn tr¸ch trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng. Mçi m« h×nh ho¹t ®éng cÇn cã mét nguån vèn riªng, cã thÓ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng g©y vèn tõ chÝnh nh÷ng m« h×nh ho¹t ®éng Êy. §oµn thanh niªn Häc viÖn cÇn n¨ng ®éng h¬n n÷a trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng g©y vèn. Tranh thñ sù quan t©m gióp ®ì cña §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc. Ph¸t huy c¸c mèi quan hÖ s½n cã víi c¸c ®¬n vÞ thuéc §oµn khèi. Tõ ®ã xin hç trî kinh phÝ tõ c¸c tæ chøc x· héi, hay gióp §VTN trong Häc viÖn cã nhiÒu dÞp ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, c¸c ho¹t ®éng do c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ tæ chøc, c¸c dù ¸n ®­îc n­íc ngoµi ®Çu t­ ®Ó gióp §VTN tù g©y vèn cho chi ®oµn m×nh. 2.3. VÒ m« h×nh ho¹t ®éng: §oµn Thanh niªn Häc viÖn cÇn t¨ng c­êng n¾m b¾t t×nh h×nh t­ t­ëng cña c¸c ®èi t­îng thanh thiÕu niªn. X©y dùng, båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò BCH. ChØ ®¹o , gi¸m s¸t vÒ néi dung vµ h×nh thøc trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn tr­êng. Th­êng xuyªn ®æi míi c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng cña mçi m« h×nh ho¹t ®éng. Khai th¸c nh÷ng g­¬ng mÆt míi cã kh¶ n¨ng, triÓn väng trong c¸c ho¹t ®éng ®Ó ph¸t triÓn vµ trau dåi nguån nh©n lùc. KhuyÕn khÝch c¸c ý t­ëng míi , s¸ng t¹o trong viÖc ph¸t minh ra c¸c m« h×nh ho¹t ®éng míi, cã hiÖu qu¶. Tuyªn d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng thµnh viªn tÝch cùc tham gia vµ cã thanh tÝch cao. Tõ ®ã t¹o luång kh«ng khÝ míi, lµ ®éng lùc gióp ®oµn viªn thanh niªn tham gia h¨ng say vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. §æi míi ph­¬ng ph¸p tæ chøc, t¨ng c­êng ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn thùc tÕ. T¹o nhiÒu s©n ch¬i míi ®¸p øng nhu cÇu tiÕp cËn khoa häc kÜ thuËt cña §VTN trong Häc viÖn. Tæ chøc thªm nhiÒu c©u l¹c bé së thÝch vÒ c¸c nghµnh khoa häc nh­: c©u l¹c bé c«ng nghÖ th«ng tin, c©u l¹c bé hip hop ... §oµn TN häc viÖn lµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña §oµn viªn häc viªn nªn cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng nèi tiÕp nhau trong mçi häc k× vµ trong tõng n¨m häc. C¸c m« h×nh g¾n liÒn víi nhiÖm vô häc tËp vµ rÌn luyÖn cña häc viªn, nhÊt lµ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña phong trµo §oµn, Héi, §éi. Nh­: Tæ chøc c¸c Héi thi, héi thao V¨n ho¸ v¨n nghÖ, TDTT; Héi tr¹i truyÒn thèng, Héi tr¹i Thanh niªn; DiÔn ®µn thanh niªn; C¸c m« h×nh C©u l¹c bé Thanh niªn.... M« h×nh Thanh niªn nãi chung vµ m« h×nh ho¹t ®éng cña §oµn nãi riªng hiÖn nay rÊt ®a d¹ng, phong phó vÒ h×nh thøc, s©u s¾c vÒ néi dung. §Ó gióp §oµn Häc viÖn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chØ ®¹o viÖc tæ chøc c¸c m« h×nh ho¹t ®éng. Hµng n¨m §oµn häc viÖn cÇn ®­îc tËp huÊn vÒ kÜ n¨ng, nghiÖp vô vµ th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, giao l­u, häc hái c¸c m« h×nh Thanh niªn cña c¸c c¬ së §oµn t¹i ®Þa ph­¬ng. Häc viÖn TTN ViÖt Nam cã mét lîi thÕ vÒ vÞ trÝ c«ng t¸c lµ ë gÇn nhiÒu tr­êng §¹i häc kh¸c: §H LuËt Hµ Néi, Häc viÖn Hµnh chÝnh- ChÝnh trÞ Quèc gia; Häc viÖn QHQT, §¹i häc Ngo¹i th­¬ng.... nh­ng trong thêi gian qua ch­a hÒ cã mét ho¹t ®éng phèi kÕt hîp nµo vÒ c«ng t¸c §oµn, Héi gi÷a §oµn Häc viÖn víi tæ chøc §oµn c¸c tr­êng §¹i häc ®ã. Nªn trong thêi gian tíi, BCH §oµn Häc viÖn cÇn chñ ®éng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, giao l­u víi §VTN c¸c tr­êng §H. Tõ ®ã sÏ gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc, kÜ n¨ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cho Häc viªn trong häc viÖn. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng nµy sÏ gãp phÇn to lín vµo viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ vµ x©y dùng “th­¬ng hiÖu” cho Häc viÖn TTN ViÖt Nam. 3. Mét sè kiÕn nghÞ: 3.1. §èi víi §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc Häc viÖn TTN ViÖt nam: Đảng cần quan t©m hơn nữa đến tổ chức Đoàn, tạo điều kiện kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt cho Đoàn viªn Thanh niªn cã nhiều s©n chơi lành mạnh và bổ Ých. Thùc hiÖn theo quan ®iÓm NQ §¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IX vµ c¸c NghÞ quyÕt trung ­¬ng kho¸ IX “ §èi víi thÕ hÖ trÎ: Ch¨m lo gi¸o dôc, båi d­ìng ®µo t¹o ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øc lèi sèng, v¨n ho¸, søc khoÎ, nghÒ nghiÖp, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ph¸t triÓn tµi n¨ng vµ søc s¸ng t¹o, ph¸t huy vai trß xung kÝch trong sù nghiÖp ®æi míi” “ Båi d­ìng thÕ hÖ trÎ tinh thÇn yªu n­íc, yªu quª h­¬ng, gia ®×nh vµ tù t«n d©n téc, lý t­ëng XHCN, lßng nh©n ¸i, ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, tinh thÇn hiÕu häc, chÝ tiÕn thñ lËp nghiÖp, kh«ng cam chÞu nghÌo hÌn”. §Ò cao vai trß chñ ®éng, tù chñ, tù qu¶n cña tæ chøc ®oµn vµ ý thøc tù nguyÖn, tù gi¸c cña ®oµn viªn thanh niªn trong sinh ho¹t vµ c«ng t¸c ®oµn, t«n träng quyÒn lµm chñ vµ t«n träng t©m lý cña thanh niªn. C¸n bé ®¶ng viªn trong ®é tuæi thanh niªn ph¶i nªu cao vai trß tiªn phong g­¬ng mÉu vÒ mäi mÆt ®Ó ®oµn viªn thanh niªn noi theo. Quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thanh niªn cã ®iÒu kiÖn tham gia häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, ®Õn víi thanh niªn b»ng t×nh th­¬ng vµ tr¸ch nhiÖm, b»ng nghiªm kh¾c vµ ®é l­îng, b»ng ®¹o lý vµ sù c«ng b»ng. §¶ng uû, ban Gi¸m ®èc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho ®oµn viªn trong viÖc ph¸t triÓn ®oµn viªn ­u tó ®Ó ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. Ban gi¸m ®èc nªn ra quy ®Þnh t¸ch riªng kÝ tóc x¸ thµnh 2 khu nam, n÷ riªng biÖt ®Ó tiÖn trong c«ng t¸c qu¶n lÝ. Tr¸nh ®­îc c¸c tÖ n¹n kh«ng lµnh m¹nh. M«i tr­êng häc tËp t¹i kÝ tóc x¸ ®èi víi c¸c n÷ sinh sÏ tèt vµ hiÖu qu¶ h¬n. Do dÆc thï lµ tr­êng ®µo t¹o c¸n bé §oµn nªn cÇn chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña §oµn h¬n n÷a. CÇn cã mét c¸n bé chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn c«ng viÖc cña §oµn, hoÆc cã thªm c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®·i ngé vÒ kinh tÕ vµ c«ng viÖc gi¶ng d¹y h¬n ®èi víi c¸n bé §oµn kiªm nghiÖm. §Ó c¸n bé §oµn cã thÓ tËp chung nhiÒu thêi gian h¬n n÷a cho c«ng viÖc. 3.2. §èi víi §oµn cÊp trªn: CÇn nh©n réng vµ ®Ò ra nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a ®Õn c¸c tæ chøc §oµn. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho c¸c m« h×nh ho¹t ®éng ®Ò ra. CÇn quan t©m vµ sö dông ®oµn viªn thanh niªn cña Häc viÖn h¬n n÷a. C¸c ch­¬ng tr×nh lín tæ chøc kh«ng nªn chØ dµnh cho c¸c tr­êng ®¹i häc lín mµ cÇn phæ biÕn ®Õn c¸c tr­êng cao ®¼ng vµ trung cÊp. Nªn cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh t¹o ®µm, trao ®æi vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi h¬n n÷a cho ®oµn viªn thanh niªn trong Häc viÖn. Th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn vÒ kÜ n¨ng tuyªn truyÒn c¸c ho¹t ®éng h¬n. C¸c ch­¬ng tr×nh tuyªn truyÒn ph¶i thùc sù cã hiÖu qu¶ s©u réng h¬n, kh«ng chØ mang tÝnh h×nh thøc. Nªn träng dông ®éi ngò c¸n bé häc viªn cña Häc viÖn h¬n n÷a, t¹o ®iÒu kiÖn viÖc lµm cho c¸n bé §oµn ®­îc ®µo t¹o tõ Häc viÖn ra. 3.3. §èi víi §oµn TN Häc viÖn: BCH §oµn TN Häc viÖn cÇn chñ ®éng lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc n©ng cao ý thøc tham gia c¸c ho¹t ®éng, c¸c phong trµo §oµn do Häc viÖn hoÆc §oµn TN ph¸t ®éng. §oµn thanh niªn cÇn ph¸t huy vµ n©ng cao vai trß chñ ®éng, tù chñ cña c¸c chi ®oµn. KhuyÕn khÝch c¸c chi ®oµn tù tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng h¬n n÷a, sö dông vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cÇn ®ång ®Òu h¬n cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña Ban chÊp hµnh §oµn Häc viÖn. Kh«ng chØ ph©n c«ng cho nh÷ng thµnh viªn ®· cã kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng mµ cßn ph¶i ph©n c«ng cho nh÷ng ®oµn viªn ch­a m¹nh d¹n tham gia ho¹t ®éng. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®­îc thùc hµnh vµ tiÕp cËn thùc tÕ, ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. CÇn ®Èy m¹nh c«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc ®Õn c¸c chi ®oµn. Mçi ho¹t ®éng ®­îc ph¸t ®éng, ®Ò ra cÇn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó, kh«ng chØ lµ h×nh thøc, cã phong trµo. C¸c c©u l¹c bé ®­îc cña c¸c chi ®oµn cÇn ®­îc ®i vµo ho¹t ®éng nghiªm tóc, th­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a. §oµn thanh niªn cã thÓ tæ chøc mét vµi ch­¬ng tr×nh lín trong n¨m, cã tÇm cì h¬n, mêi c¸c tr­êng ®¹i häc xung quanh tham gia. Qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn viªn thanh niªn trong Häc viÖn cã c¬ héi ®Ó thÓ hiÖn m×nh, giao l­u häc hái, tiÕp cËn thùc tÕ h¬n. Do ®Æc thï lµ c¸c c¸n bé §oµn t­¬ng lai nªn c¸c ®oµn viªn cÇn n¾m b¾t ®­îc xu thÕ hiÖn nay cña thanh nªn. V× vËy §oµn thanh niªn Häc viÖn kh«ng nªn chØ tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ hay c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh gi¸o dôc truyÒn thèng mµ cÇn tæ chøc thªm mét sè ho¹t ®éng theo xu thÕ cña thanh niªn hiÖn nay nh­ c¸c dßng nh¹c trÎ, c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt míi, ®Þnh h­íng, hướng dẫn thanh niªn trước những xu hướng, trào lưu mới, như trß chơi điện tử (game-online), nhật ký điện tử (blog), c¸c diễn đàn trªn Internet (forum)… CÇn ®Èy m¹nh phong trµo thÓ dôc thÓ thao h¬n n÷a. Tr­íc ®©y do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt thiÕu, ®iÒu kiÖn s©n b·i thiÕu nªn ho¹t ®éng TDTT ch­a ®­îc phæ biÕn trong ®oµn viªn thanh niªn. HiÖn nay ®iÒu kiÖn s©n b·i ®· ®­îc c¶i thiÖn tèt h¬n, v× vËy cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao trong toµn häc viªn, t¹o s©n ch¬i lµnh m¹nh bæ Ých cho häc viªn. Cã thÓ më thªm c©u l¹c bé t­ vÊn viÖc lµm cho ®oµn viªn c¸c kho¸ chuÈn bÞ ra tr­êng. C©u l¹c bé ®ã cã thÓ t­ vÊn cho ®oµn viªn vÒ mét sè n¬i lµm viÖc cßn thiÕu nh©n viªn, nÕu cã thÓ c©u l¹c bé ®ã sÏ thiÕt lËp mèi quan hÖ víi nh÷ng ®¬n vÞ ®ã ®Ó giíi thiÖu viÖc lµm cho ®oµn viªn. §Æc biÖt cÇn chó träng ®Õn nhiÖm vô häc tËp h¬n n÷a, c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp cÇn ®­îc ph¸t huy l©u dµi, cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuyªn d­¬ng khen th­áng nh÷ng ®oµn viªn thanh niªn cã thµnh tÝch trong häc tËp theo tõng th¸ng, k× häc. KÕt luËn Sau mét thêi gian thùc tËp vµ kh¶o s¸t t×nh h×nh c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh niªn Häc viÖn thanh thiÕu niªn ViÖt Nam trong 3 n¨m qua cho thÊy c¸c m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn Häc viÖn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng cho c«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo thanh niªn cña §oµn Khèi c¬ quan Trung ­¬ng §oµn. Víi nh÷ng néi dung ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ løa tuæi còng nh­ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, lîi Ých thiÕt thùc cña §oµn viªn thanh niªn, t¹o cho §oµn viªn thanh niªn cã mét m«i tr­êng thùc tËp, häc ®i ®«i víi hµnh thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Tõ thùc tiÔn cho thÊy r»ng, viÖc §oµn viªn thanh niªn tæ chøc c¸c m« h×nh ho¹t ®éng cho thanh niªn thùc sù lµ cÇn thiÕt, phï hîp víi t©m t­ nguyÖn väng cña thanh niªn. V× vËy c¸c c¸n bé §oµn ngµy cµng ph¶i häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thanh niªn hiÖn nay. §iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n, thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ trong viÖc tæ chøc c¸c m« h×nh ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam. Mét lÇn n÷a em xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c ®ång chÝ trong ban chÊp hµnh §oµn thanh niªn Häc viÖn, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c khoa phßng trung t©m ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qóa tr×nh thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt. danh môc tµi liÖu tham kh¶o - B¸o c¸o cña Ban chÊp hµnh §oµn thanh niªn Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam t¹i ®¹i héi lÇn thø II. - B¸o c¸o 6 th¸ng cuèi n¨m 2006 cña §oµn thanh niªn Häc viÖn. - B¸o c¸o tæng kÕt t×nh nguyÖn n¨m 2006 cña §oµn thanh niªn Häc viÖn. - B¸o ®iÖn tö doanthanhnien.org.vn. - B¸o ®iÖn tö thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn - Gi¸o tr×nh ph­¬ng ph¸p luËn c«ng t¸c thanh niªn. - T¹p chÝ Nghiªn cøu thanh niªn. - V¨n kiÖn §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø VIII - Dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø XI - Mét sè s¸ch b¸o kh¸c cã liªn quan ®Õn thanh niªn. Mét sè h×nh ¶nh ho¹t ®éng VHVN – TDTT cña §oµn TN Häc viÖn PhÇn thi kÐo co cña chi ®oµn K41B trong “Héi thao n¨m 2006” TiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c “Dßng m¸u l¹c hång” Mét sè h×nh ¶nh vÒ ho¹t déng t×nh nguyÖn cña §oµn TN Häc viÖn TTN ViÖt Nam: Ho¹t ®éng th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sü Lµm n­¬ng vµ lµm ®­êng gióp d©n Môc lôc Lêi c¶m ¬n ! Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu cña thanh niªn ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó th× tæ chøc §oµn cÇn s¸ng t¹o ra nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng míi mÎ, hÊp dÉn phï hîp víi t©m sinh lÝ cña thanh thiÕu niªn míi cã thÓ thu hót ®«ng ®¶o thanh thiÕu niªn tham gia. Khi tham gia vµo ho¹t ®éng, thanh thiÕu niªn cã thÓ tù kh¼ng ®Þnh m×nh, ph¸t huy tinh thÇn tËp thÓ, ®ång thêi cßn lµ ®éng lùc khÝch lÖ tinh thÇn thi ®ua cña tuæi trÎ. §èi víi c¸n bé §oµn c¸c m« h×nh ho¹t ®éng lµ n¬i ®Ó rÌn luyÖn, häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é kÜ n¨ng, nghiÖp vô b¶n th©n. Nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc mét m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng hiÖu qu¶. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã mµ kh«ng ph¶i c¬ së nµo còng cã thÓ lµm ®­îc. Trong thêi gian thùc tËp t¹i §oµn thanh niªn Häc viÖn em ®· t×m hiÓu vµ quyÕt ®Þnh thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp: “C¸c m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña §oµn Thanh niªn Häc viÖn Thanh ThiÕu niªn ViÖt Nam”. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò, em ®· nhËn ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì rÊt lín tõ §¶ng uû, Ban Gi¸m ®èc, c¸c khoa phßng, trung t©m vµ ®Æc biÖt lµ Ban chÊp hµnh §oµn Thanh niªn Häc viÖn Thanh thiÕu niªn ViÖt Nam. §­îc sù quan t©m, gióp ®ì, chØ b¶o, h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o NguyÔn H÷u Thanh – gi¶ng viªn Khoa C«ng t¸c Thanh ThiÕu nhi. Em xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Do thêi gian nghiªn cøu ng¾n, tr×nh ®é b¶n th©n cã h¹n nªn ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cña em cßn nhiÒu thiÕu xãt. V× vËy rÊt mong nhËn ®­îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó söa ch÷a cho hoµn thiÖn h¬n. Xin tr©n träng c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô hình tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam.doc
Luận văn liên quan