Mở rộng thị trường tại công ty may Chiến Thắng

Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng Lời mở đầu Quá trình quốc tế hoá đang phát triển mạnh mẽ ở khắp các châu lục, các khu vực trên thế giới với sự tham gia ngày càng rộng rãi của các nước chậm phát triển. Những lợi ích to lớn của hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho mỗi nước tham gia là rõ ràng và khó có thể bác bỏ. Con đường xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo kiểu cô lập với bên ngoài đã hoàn toàn không có sức thuyết phục và hầu như không còn nước nào đi theo nữa. Vấn đề đặt ra cho mỗi quốc gia là hội nhập kinh tế quốc tế với những bước đi như thế nào để có thể mang lại những lợi ích tối đa và phải trả một cái giá tối thiểu quả thực là một thách thức không nhỏ. Sự hội nhập tất yếu của nước ta vào hợp tác khu vực và quốc tế cũng đặt ra nhiệm vụ hết sức to lớn cho nền kinh tế. Một trong những bước đi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đó là xây dựng nền kinh tế hướng về xuất khẩu, tiến hành tự do hoá thương mại và tham gia vào các định chế liên kết khu vực và toàn cầu. Định hướng này đã được Đảng và Nhà nước ta lựa chọn từ Đại hội Đảng VI ('86) và được cụ thể hoá và phát triển ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII ('96). "Đẩy mạnh xuất khẩu coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là quan điểm của kinh tế đối ngoại. Tạo thêm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Mở rộng trung tâm xuất nhập khẩu, tạo khả năng xuất khẩu các mặt hàng đã qua chế biến sâu, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ". Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm khoảng 28% nâng mức xuất khẩu bình quân đầu người năm 2000 lên trên 200USD. Có thể thấy rằng, ngành công nghiệp dệt may là ngành có ý nghĩa trọng tâm trong giai đoạn chuyển đổi của Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, từ một hệ thống kinh tế chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp Nhà nước sang một hệ thống mà trong đó cácddn được đối xử một cách công bằng không phân biệt hình thức sở hữu. Với sự thành công của quá trình đổi mới, ngành may cũng là một phần cấu thành quan trọng trong chính sách định hướng xuất khẩu của đất nước, và một cách chung hơn, trong các nỗ lực của Việt Nam để hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế. Công nghiệp dệt- may là một trong các ngành chế tác xuất khẩu quan trọng trong giai đoạn đầu phát triển của đất nước. Sự thành công về xuất khẩu trong ngành này thường mở đường cho sự xuất hiện của chiến lược phát triển định hươngs xuất khẩu có cơ sở rộng hơn. Sự thất bại về xuất khẩu của ngành này bao giờ cũng là triệu chứng của những trở ngại, không phát huy được lợi thế so sánh tiềm năng. Vì vậy đây là một ngành quan trọng không chỉ với tư cách là một nguồn xuất khẩu và tạo việc làm chính, mà còn vì sự tăng trưởng của ngành này mang lại sức sống hơi thở cho toàn ngành kinh tế nói chung. Không thể phủ nhận những thành công to lớn mà ngành công nghiệp dệt- may Việt Nam đã mang lại cho đất nước trong những năm vừa qua song còn nhiều khó khăn và thách thức đang ở phía trước mà ngành sẽ phải đối mặt. Do đó, việc nghiên cứu những tiến bộ mà ngành đạt được và những tồn tại còn trong ngành là việc làm vừa mang tính khích lệ vừa mang tính giải pháp. Là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp với kiến thức và kinh nghiệm song nhiều hạn chế, đứng trước hoàn cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, song cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển nói chung và sự phát triển của công ty may Chiến Thắng nói riêng. Không nằm ngoài vấn đề "Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty may Chiến Thắng". Chuyên đề tốt nghiệp này sẽ tập trung nghiên cứu 3 nội dung cơ bản sau: Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty May Chiến Thắng. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty May Chiến Thắng trong những năm qua. Chương 3: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty May Chiến Thắng.

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mở rộng thị trường tại công ty may Chiến Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôc tiªu 100% c¸n bé chñ chèt theo c¸c líp häc nghiÖp vô ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. §Ò cö mét sè c¸n bé trong C«ng ty ra n­íc ngoµi häc hái, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, qu¶n lý, tõ ®ã mµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty th­êng xuyªn ch¨m lo ®Õn c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, bæ sung ®éi ngò c¸n bé, ®Çu t­ thêi gian, kinh phÝ. S¾p xÕp, bè trÝ ®Ò b¹t c¸n bé ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt, tuyÓn dông thªm mét sè c¸n bé, nh©n viªn míi trong ®ã 85% cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc. - §¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, t¹o viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé cña toµn C«ng ty. 1.2. Môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty: Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o ba môc tiªu sau: - Kinh doanh cã lîi nhuËn: §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh th× môc tiªu hµng ®Çu, quan träng nhÊt lµ ho¹t ®éng ph¶i ®em l¹i lîi nhuËn. ChØ khi cã lîi nhuËn th× míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay nãi chung vµ víi riªng C«ng ty may ChiÕn Th¾ng, vèn ®Ò ho¹t ®éng ®ang lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ huy ®éng ®­îc 50% - 60% vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, lîi nhuËn cµng cao, C«ng ty cµng cã ®iÒu kiÖn ®Ó bæ sung vµo nguån vèn, t¨ng c­êng c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt, t¨ng quü nghiªn cøu thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o, c¸c ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c, duy tr× vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn còng nh­ kh«ng ngõng thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc... - Kinh doanh an toµn: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kinh doanh nhÊt lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa, dÞch vô sÏ gÆp rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè cã ¶nh h­ëng tÝch cùc còng nh­ nh÷ng tiªu cùc ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè tÝch cùc sÏ ®em l¹i thµnh c«ng vµ ng­îc l¹i, c¸c yÕu tè tiªu cùc sÏ ®em l¹i thÊt b¹i, thua lç. NÕu chØ ch¹y theo nh÷ng kho¶n lîi nhuËn lín mµ kh«ng l­êng tr­íc nh÷ng rñi ro bÊt ch¾c cã thÓ x¶y ra th× rÊt dÔ ®­a C«ng ty ®Õn chç nî nÇn, ph¸ s¶n. Ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty kh«ng nh÷ng ë trong n­íc mµ cßn v­¬n ra trªn ph¹m vi quèc tÕ. Do ®ã, ngoµi môc tiªu lîi nhuËn ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n lu«n ph¶i chó träng ®Õn môc tiªu an toµn trong kinh doanh. Nhê ®ã, ®¶m b¶o C«ng ty tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro, tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i lín kh«ng ®¸ng cã mµ mét sè C«ng ty ®· vÊp ph¶i. C«ng ty kinh doanh víi ph­¬ng ch©m: “kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn”, nghÜa lµ kinh doanh cã tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së n¾m b¾t th«ng tin ®­îc ph©n tÝch chän läc, trªn c¬ së khoa häc chø kh«ng liÒu lÜnh, bÊt chÊp rñi ro. - T¨ng c­êng uy tÝn cña C«ng ty: Uy tÝn cña mét doanh nghiÖp ®­îc coi nh­ tµi s¶n v« h×nh ®em l¹i gi¸ trÞ lín cho doanh nghiÖp ®ã trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh­ trong kinh doanh, trªn thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. V× thÕ, ®Ó cã ®­îc tµi s¶n “Uy tÝn” lµ môc tiªu lu«n lu«n ®­îc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt - kinh doanh quan t©m hµng ®Çu. T¹o ®­îc mét uy tÝn tèt, mét h×nh ¶nh ®¸ng tin cËy ®èi víi c¶ ng­êi b¸n lÉn ng­êi mua, ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc lµ môc tiªu mµ C«ng ty may ChiÕn Th¾ng lu«n lu«n ®Ò cao vµ cè g¾ng thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, C«ng ty x¸c ®Þnh kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng, nghiªm tóc, chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®­îc ký kÕt, ®óng ph¸p luËt cña quèc gia c¸c bªn tham gia hîp ®ång vµ ph¸p luËt quèc tÕ quy ®Þnh, ®ång thêi lu«n lu«n tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng, t¹o dùng niÒm tin víi kh¸ch hµng vµ gi÷ v÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c l©u dµi trªn c¬ së t«n träng lÉn nhau vµ c¸c bªn cïng cã lîi. 2. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c¸c ph­¬ng h­íng, môc tiªu mµ ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Ò ra còng nh­ ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ vÊn ®Ò quan träng, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn ®i lªn hay sÏ bÞ ph¸ s¶n cña toµn C«ng ty. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty ph¶i qu¸n triÖt quan ®iÓm vÒ kinh tÕ, x· héi, nguån nh©n lùc,... ®ång thêi ph¶i kh¼ng ®Þnh ®Þa vÞ hiÖn t¹i cña m×nh, ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n yÕu kÐm ®ang tån t¹i ®Ó thùc hiÖn kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ cao. Lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, do ®ã viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty ph¶i lµ mèi quan t©m hµng ®Çu. Tuy nhiªn, ®Ó n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty ph¶i chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè c¶ chñ quan lÉn kh¸ch quan. VÒ phÝa C«ng ty, cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a qu¸ tr×nh kinh doanh còng nh­ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, cã l·i vµ gi¶m thiÓu nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu C«ng ty ®Æt ra bao gåm: 2.1. T¨ng c­êng ®iÒu tra nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng: Víi chøc n¨ng kinh doanh tæng hîp mµ s¶n phÈm xuÊt khÈu cña C«ng ty chñ yÕu lµ hµng may s½n trªn ph¹m vi quèc tÕ th× viÖc nghiªn cøu, n¾m b¾t t×nh h×nh cung - cÇu trªn thÞ tr­êng ph¶i ®­îc ®Æc biÖt l­u ý. C«ng ty cÇn ph¶i lµm chñ ®­îc thÞ phÇn vµ dù b¸o sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng (bao gåm c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n), cã nh­ vËy C«ng ty míi cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô cña m×nh, kinh doanh bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, gi¶i quyÕt tèt ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn... Thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy: C«ng ty ch­a cã thÞ tr­êng æn ®Þnh cho c¶ xuÊt vµ nhËp khÈu, C«ng ty kinh doanh ch­a chñ ®éng, ch­a cã kh¨ n¨ng dù b¸o thÞ tr­êng chÝnh x¸c. Nguyªn nh©n chÝnh lµ C«ng ty ch­a thùc sù coi träng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®èi víi tõng mÆt hµng, nhãm hµng, cho tõng khu vùc thÞ tr­êng... tõ ®ã ch­a cã ®­îc chiÕn l­îc cô thÓ rã rÖt trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kinh doanh. §Ó cã thÓ kh¾c phôc ®iÓm yÕu nµy, C«ng ty cÇn gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc cô thÓ sau: - Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr­êng, cung cÊp vµ xö lý th«ng tin: C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch tæ chøc l¹i bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®µo t¹o thªm ®Ó ®éi ngò nh÷ng chuyªn viªn Marketing cã tr×nh ®é, cã ®Çu ãc ph©n tÝch tæng hîp chÝnh x¸c. Tæ chøc qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin tõ c¸c nguån: s¸ch b¸o, ph­¬ng tiÒn truyÒn thanh, truyÒn h×nh, th«ng qua c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc... ph¸t huy thÕ m¹nh cña ®éi ngò chuyªn gia t­ vÊn, ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch kÞp thêi, nhanh chãng n¾m b¾t thêi c¬. §ång thêi ph¸t hiÖn vµ khai th¸c nhu cÇu cña thÞ tr­êng, ph¸t hiÖn nguån hµng... ®Ó tæ chøc ph©n phèi hµng tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c mét c¸ch hîp lý. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng nªn cã mét l­îng chi phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé Marketing th©m nhËp, nghiªn cøu trùc tiÕp t¹i thÞ tr­êng. - ThiÕt lËp kªnh ph©n phèi hîp lý: §Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶, viÖc x©y dùng mét hÖ thèng ph©n phèi hoµn chØnh phï hîp víi kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty võa lµ ®Çu mèi giao dÞch mua b¸n hµng hãa s¶n phÈm, võa lµ n¬i cung cÊp nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ nh÷ng sai sãt trong viÖc s¶n xuÊt hµng hãa, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng hµng hãa... Tæ chøc l¹i vµ nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp cã thÓ thµnh lËp thªm c¸c chi nh¸nh, ®¹i lý, cöa hµng ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. - Chän c¸c ®¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm ë n­íc ngoµi: Gi¶i ph¸p nµy Ýt chi phÝ h¬n, ®¶m b¶o ph©n phèi ®­îc hµng hãa tíi tau ng­êi tiªu dïng, gi¶m bít chi phÝ trung gian qua ng­êi nhËp khÈu n­íc ngoµi. Ngoµi h×nh thøc ®Æt ®¹i lý, ®Ó ®­a c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ®Õn tay ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh thÞ tr­êng, C«ng ty cÇn liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Liªn doanh víi ®èi t¸c n­íc ngoµi lµ h×nh thøc rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña C«ng ty, trong khi C«ng ty ch­a cã kh¶ n¨ng t×m vµ x©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó xuÊt khÈu nh­ng ph¶i tham gia kinh doanh ®Ó thÞ tr­êng lµm quen víi C«ng ty vµ hµng hãa xuÊt khÈu cña C«ng ty. Víi h×nh thøc nµy, thÞ tr­êng xuÊt khÈu sÏ do bªn n­íc ngoµi ®¶m nhËn hä sÏ lµ ng­êi hiÓu biÕt tèt nhÊt thÞ tr­êng n­íc m×nh, do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty æn ®Þnh h¬n vµ an toµn h¬n, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn, ¸p dông h×nh thøc nµy C«ng ty sÏ bÞ lÖ thuéc vµo phÝa ®èi t¸c vµ C«ng ty kh«ng tù kiÓm so¸t ®­îc thÞ tr­êng, ®©y lµ ®iÓm C«ng ty ph¶i ®Æc biÖt l­u ý. - Tæ chøc hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch nhanh nhÊt vµ cã hiÖu qu¶: Tõ tr­íc ®Õn nay, C«ng ty vÉn chñ yÕu tiªu thô s¶n phÈm qua hÖ thèng c¸c cöa hµng vµ b¸n bu«n cho c¸c m¹ng l­íi tiªu thô trong n­íc. HiÖn nay C«ng ty míi chØ cã mét sè cöa hµng ë: - Thµnh C«ng - Ba §×nh - Hµ Néi - Lª Trùc - Ba §×nh - Hµ Néi - Kim M· - Ba §×nh - Hµ Néi - Phè Bµ TriÖu - §iÖn Biªn Phñ Nh­ vËy lµ kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi kh¸ch hµng trong n­íc hiÖn nay bÞ h¹n chÕ v× cã qu¸ Ýt cöa hµng trong khi ®ã c¸c cöa hµng nµy ®Òu ë nh÷ng phè nhá, cho nªn kh¸ch hµng kh«ng chó ý ®Õn. Tæ chøc l¹i hÖ thèng c¸c cöa hµng, kho tr¹m mét c¸ch hîp lý, cã ®Þa ®iÓm phï hîp víi thÞ tr­êng tiªu thô, thuËn tiÖn cho ng­êi mua. 2.2. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó më réng thÞ tr­êng. Khã kh¨n chñ yÕu cña ngµnh dÖt may hiÖn nay vµ c¶ nh÷ng n¨m tr­íc mÆt lµ t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu. §Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cÇn tiÕn hµnh ®ång bé mét sè gi¶i ph¸p sau: 2.2.1. Hç trî c¸c doanh nghiÖp trong t×m kiÕm thÞ tr­êng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc xóc tiÕn thÞ tr­êng: - Marketing thÞ tr­êng ®Æc biÖt quan träng ®èi víi s¶n phÈm ®Öt may do ®Æc ®iÓm cña nhãm hµng nµy lµ yªu cÇu cao vÒ sù phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn x· héi, truyÒn thèng v¨n hãa, xu h­íng thêi trang... §· cã nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy nh­ng c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu thÞ tr­êng th­êng v­ît qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp may. Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i nh­, tæ chøc c¸c ®oµn ®i kh¶o s¸t thÞ tr­êng, tæ chøc giíi thiÖu s¶n phÈm ViÖt Nam ë n­íc ngoµi qua c¸c héi chî triÓn l·m... cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng còng nh­ c¸c ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ vµ x· héi, quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt, chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i, chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan... cho c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. - Trong c¸c ho¹t ®éng nµy, ®¹i diÖn th­¬ng m¹i t¹i c¸c n­íc nhËp khÈu ®ãng vai trß quan träng. ViÖt Nam ®· cã ®¹i diÖn th­¬ng m¹i t¹i hÇu hÕt c¸c n­íc cã quan hÖ song ph­¬ng. C¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i cã thÓ n¾m b¾t nhanh nh¹y c¸c nhu cÇu diÔn biÕn thÞ tr­êng ®Ó th«ng tin kÞp thêi cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, ®¹i diÖn th­¬ng m¹i nãi chung khã cã thÓ bao qu¸t c¸c vÊn ®Ò cña tõng ngµnh. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña th­¬ng vô, cã thÓ cö mét vµi ®¹i diÖn cña ngµnh t¹i c¸c thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín: B¾c Mü, §«ng ¢u, vµ SNG... - TiÕp cËn kÞp thêi c¸c biÕn ®éng thÞ tr­êng, c¸c quy ®æi vÒ quy ®Þnh, luËt ph¸p, xu h­íng th­¬ng m¹i, thuÕ quan... cña c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu, tõ ®ã ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. - Thóc ®Èy s¶n xuÊt mÉu mèt, c¸c mÉu chµo hµng sÏ phong phó vµ s¸t thùc tÕ thÞ tr­êng. - Giíi thiÖu nguyªn liÖu, phô liÖu: v¶i chÊt l­îng cao do ta s¶n xuÊt ®­îc ch­a nhiÒu nh­ng cÇn th«ng tin, qu¶ng c¸o, tiÕp cËn vµ giíi thiÖu ®­îc víi kh¸ch hµng. C¸c phô liÖu may, ViÖt Nam ®· s¶n xuÊt ®­îc víi chÊt l­îng cao: chØ may, tÊm b«ng hãa häc lµm lãt ¸o l¹nh, cóc, khãa... cÇn ®­îc tr­ng bµy t¹i phßng ®¹i diÖn cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam. - T×m hiÓu vµ tiÕp cËn víi hÖ thèng ph©n phèi s¶n phÈm dÖt may cña tõng n­íc vµ gióp doanh nghiÖp tiÕp cËn víi c¸c nhµ nhËp khÈu trùc tiÕp. - Víi thÞ tr­êng EU, ViÖt Nam sÏ cã ®iÒu kiÖn sö dông tèt h¬n sè h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp (30% tæng h¹n ng¹ch) b»ng c¸ch tiÕp cËn trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. - C¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i, bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi, cßn cã nhiÖm vô gióp doanh nghiÖp trong n­íc t×m hiÓu, tiÕp cËn c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc tham gia héi chî triÓn l·m, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã danh môc c¸c ®èi t¸c ®· ®­îc nghiªn cøu, chän läc tõ tr­íc ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm, ký kÕt hîp ®ång. Mét kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña Trung Q uèc hay Th¸i Lan lµ cö nh©n viªn tiÕp thÞ mang s¶n phÈm mÉu ®i chµo hµng trùc tiÕp víi c¸c C«ng ty nhËp khÈu hµng dÖt may. §Ó cã b­íc ®i nµy cÇn cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng, t×m hiÓu kü vÒ hÖ thèng ph©n phèi ë c¸c n­íc nhËp khÈu th«ng qua c¸c phßng th­¬ng m¹i, c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i vµ cã mét ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ giµu kinh nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p tiÕp thÞ thø hai còng ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp sö dông lµ thuª nh©n viªn tiÕp thÞ cña c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu d­íi h×nh thøc tr¶ hoa hång theo hîp ®ång mµ hä ®· ký ®­îc. Thµnh lËp trung t©m th«ng tin ngµnh dÖt kim víi c¸c chøc n¨ng: Thu thËp, ph©n tÝch vµ th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn vÒ xu thÕ míi, kiÓu d¸ng, chÊt liÖu v¶i, thêi trang, t­ liÖu kü thuËt míi vµ dù b¸o t×nh h×nh thÞ tr­êng thÕ giíi, tæ chøc héi th¶o ®Þnh kú, xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm chuyªn m«n vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn kh¸c. 2.2.2. T¨ng dÇn tû träng xuÊt khÈu trùc tiÕp: XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu. §Ó n©ng cap tû träng xuÊt khÈu trùc tiÕp cÇn: 2.2.2.1. §¶m b¶o cung cÊp nguyªn phô liÖu: S¶n phÈm cña ngµnh dÖt ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh may, t¹o lËp mèi quan hÖ qua l¹i mËt thiÕt gi÷a dÖt vµ may. Thµnh lËp bé phËn chuyªn tr¸ch n¾m b¾t nhu cÇu cña ngµnh may ®Ó ®Æt hµng cho ngµnh dÖt ®Ó ngµnh dÖt cã h­íng ®Çu t­ vµ tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. Ph¸t triÓn hÖ thèng C«ng ty s¶n xuÊt phô liÖu may trong n­íc. Ngay tõ ®Çu ph¶i ®Çu t­ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu may xuÊt khÈu. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt trong n­íc. Quü th­ëng xuÊt khÈu cã 5% dµnh cho c¸c doanh nghiÖp sö dông nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt trong n­íc lµ mét biÖn ph¸p tèt cho vÊn ®Ò nµy. KÕt hîp ph¸t triÓn s¶n xuÊt phô liÖu trong n­íc víi viÖc tranh thñ ®µm ph¸n ®Ó giµnh quyÒn chñ ®éng chän nhµ cung cÊp phô liÖu cho s¶n phÈm may. ¦íc tÝnh phô liÖu chiÕm tõ 10 - 15%, cã khi lªn ®Õn 25% gi¸ thµnh s¶n phÈm may nªn chñ ®éng vµ h¹ chi phÝ vÒ phô liÖu cã thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2.2.2. T¹o lËp tuæi vµ kh¼ng ®Þnh uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, s¶n phÈm ViÖt Nam ph¶i ®­îc kinh doanh b»ng nh·n m¸c cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Muèn vËy: - CÇn tËp trung ®Çu t­ cho c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong kh©u thiÕt kÕ mÉu m· cña s¶n phÈm dÖt. - Tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng hãa. Tr­íc m¾t cã kÕ ho¹ch hîp t¸c víi c¸c ViÖn mèt, hoÆc thuª chuyªn gia thiÕt kÕ mèt cña n­íc ngoµi ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh hßa nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. - Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ thiÕu nguån tµi chÝnh vµ nh©n lùc trong kh©u thiÕt kÕ mÉu, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th«ng qua viÖc trao ®æi b¶n quyÒn gi÷a c¸c C«ng ty vµ tranh thñ sù hç trî cña c¸c nhµ nhËp khÈu còng nh­ ®¹i diÖn cña c¸c m¹ng l­íi ph©n phèi t¹i n­íc nhËp khÈu. - Khi ch­a cã tªn tuæi trªn thÞ tr­êng thÕ giíi th× c¸ch tèt nhÊt ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng trong giai ®o¹n ®Çu lµ mua b»ng s¸ng chÕ, nh·n hiÖu cña c¸c C«ng ty n­íc ngoµi ®Ó lµm ra c¸c s¶n phÈm víi gi¸ rÎ h¬n, qua ®ã th©m nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng s¶n phÈm “s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam”, ®ång thêi häc tËp kinh nghiÖm, tiÕp thu c«ng nghÖ ®Ó tiÕn tíi tù thiÕt kÕ mÉu. - Khai th¸c lîi thÕ cña viÖc tham gia ch­¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN (AICO) nh»m thu hót c«ng nghÖ cao cña c¸c n­íc ASEAN, hîp t¸c trong ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng hãa vµ khai th¸c lîi thÕ vÒ thuÕ suÊt, thuÕ quan ­u ®·i b»ng møc thuÕ suÊt CEPT cña s¶n phÈm thêi ®iÓm 2006 theo quy ®Þnh cña AICO còng nh­ c¸c ­u ®·i thuÕ quan kh¸c. §Ó tiÕn nhanh tiÕn tr×nh triÓn khai ch­¬ng tr×nh hîp t¸c c«ng nghiÖp ASEAN (AICO), c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng - Bé Th­¬ng m¹i, Bé C«ng nghiÖp, Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam... cÇn tæ chøc tuyªn truyÒn réng r·i cho c¸c doanh nghiÖp vÒ AICO còng nh­ cã c¸c ho¹t ®éng hç trî c¸c doanh nghiÖp dÖt may nh­ t×m ®èi t¸c ë c¸c n­íc ASEAN kh¸c hoÆc khuyÕn khÝch t¨ng hµm l­îng néi ®Þa s¶n phÈm, t¨ng tû lÖ s¶n phÈm xuÊt khÈu... ®Ó ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn tham gia AICO. 2.3.2.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng hãa. ë nhiÒu n­íc, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng hãa cña doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc. HiÖn ViÖt Nam chñ yÕu xuÊt khÈu qua c¸c n­íc trung gian hoÆc gia c«ng cho c¸c n­íc kh¸c. §Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp, s¶n phÈm may ViÖt Nam cÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh·n hiÖu cña m×nh. Tuy nhiªn, ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng hãa ph¶i chÞu chi phÝ bëi cã khi lªn tíi vµi ngµn USD. V× vËy, ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp víi nhau ®Ó ®¨ng ký mét nh·n hiÖu xuÊt khÈu chung cho tõng lo¹i s¶n phÈm. 2.2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ gia c«ng xuÊt khÈu, tõng b­íc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó chuyÓn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. CÇn kh¼ng ®Þnh r»ng, trong vµi n¨m tíi, ViÖt Nam vÉn gia c«ng mÆt hµng may xuÊt khÈu lµ chñ yÕu, mét mÆt xuÊt ph¸t tõ xu h­íng chuyÓn dÞch s¶n xuÊt tÊt yÕu cña ngµnh dÖt may thÕ giíi, mÆt kh¸c do ngµnh dÖt may ViÖt Nam ch­a ®ñ “néi lùc” ®Ó xuÊt khÈu trùc tiÕp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi kh©u tiÕp thÞ, cung cÊp nguyªn liÖu, thiÕt kÕ... vµ ®Æc biÖt lµ phèi hîp c¸c “c«ng ®o¹n” nµy ®Ó cho ra ®êi mét s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam cßn yÕu kÐm th× gia c«ng vÉn lµ h×nh thøc cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶. Gia c«ng lµ b­íc ®i quan träng ®Ó t¹o lËp uy tÝn cña s¶n phÈm ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng nh÷ng ­u thÕ riªng biÖt: gi¸ rÎ, chÊt l­îng tèt, giao hµng ®óng h¹n... §ång thêi, th«ng qua gia c«ng xuÊt khÈu ®Ó häc hái kinh nghiÖm, tiÕp thu c«ng nghÖ cña c¸c n­íc kh¸c vµ tÝch luü ®æi mëi trang thiÕt bÞ, to¹ c¬ së vËt chÊt ®Ó chuyÓn dÇn sang xuÊt khÈu trùc tiÕp. 2.2.4. N©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm. 2.2.4.1. C¶i thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. ¦u thÕ cña s¶n phÈm dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam lµ chÊt l­îng cao vµ thêi h¹n giao hµng ®óng. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, nhÊt lµ sau n¨m 2005, khi h¹n ng¹ch vµ c¸c hµng rµo phi thuÕ quan kh¸c ®­îc b·i bá, thÞ phÇn mçi n­íc xuÊt khÈu phô thuéc phÇn lín vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §èi víi hµng may mÆc, c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh phi gi¸ c¶, tr­íc hÕt lµ c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng hµng hãa, trong rÊt nhiÒu tr­êng hîp trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh trong c¹nh tranh. C¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam lµ EU, NhËt B¶n... vµ triÓn väng lµ thÞ tr­êng Mü ®Òu lµ nh÷ng thÞ tr­êng rÊt “khã tÝnh”, ®ßi hái cao vÒ chÊt l­îng. Ng­êi tiªu dïng ë c¸c thÞ tr­êng nµy cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao, nªn yÕu tè chÊt l­îng vµ nh·n m¸c s¶n phÈm ®­îc chó ý h¬n lµ gi¸ c¶. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm bao gåm: - KiÓm tra chÆt chÏ chÊt l­îng nguyªn phô liÖu, t¹o b¹n hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu æn ®Þnh, ®óng thêi h¹n, b¶o ®¶m tèt nguyªn phô liÖu, tr¸nh s¶n phÈm xuèng phÈm cÊp. - Tu©n thñ nghiªm ngÆt yªu cÇu cña bªn ®Æt hµng vÒ nguyªn phô liÖu, quy tr×nh s¶n xuÊt theo ®óng mÉu hµng vµ tµi liÖu kü thuËt bªn ®Æt hµng cung cÊp vÒ mÉu hµng, quy c¸ch kü thuËt, nh·n m¸c, ®ãng gãi bao b×... - Tu©n thñ ®óng quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng tr­íc khi xuÊt khÈu. - §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu, gi÷ uy tÝn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, mét hÖ thèng kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt. KiÓm tra ®Þnh kú vµ kiÓm tra b¾t buéc, cã sù ®iÒu chØnh gi÷a c¸c nhãm theo kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tÕ tõng giai ®o¹n cã thÓ lµ mét kinh nghiÖm tèt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. - Trong t­¬ng lai cÇn phÊn ®Êu xuÊt theo gi¸ CIP, chñ ®éng cho thuª tµu vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm, tr¸nh rñi ro, tæn thÊt vµ suy gianm chÊt l­îng s¶n phÈm. §©y còng lµ biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ thêi h¹n giao hµng. 2.2.4.2. §¶m b¶o yªu cÇu vÒ giao hµng. Giao hµng ®óng h¹n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè thêi vô vµ phï hîp thêi trang lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ tÝnh c¹nh tranh cña nhãm hµng nµy. V× vËy cÇn: - Chñ ®éng trong vËn chuyÓn bèc dì hµng hãa. - ¦u tiªn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu ë c¸c khu vùc thuËn tiÖn cho viÖc giao hµng. - §¬n gi¶n hãa kh©u lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. Mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµm hµng dÖt may ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ tr­êng Mü lµ uy tÝn vÒ giao hµng ®óng h¹n. ThÞ tr­êng Mü ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ ®iÒu kho¶n NAFTA, nh÷ng n­íc cã ­u thÕ vÒ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn chuyÓn t¶i, còng nh­ c¸c ­u thÕ vÒ nhËp c¶nh, gi÷ ®­îc ­u thÕ giao hµng lµ nhiÖm vô khã kh¨n nh­ng rÊt cÇn thiÕt. 2.2.4.3. Trong ®iÒu kiÖn hµng dÖt may ViÖt Nam ®ang gi¶m ­u thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh vÒ gi¸ s¶n phÈm. VÝ dô nh­ kÐo dµi thêi gian hoµn vèn ®Çu t­, khÊu hao trang thiÕt bÞ lªn 5 - 7 n¨m nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2.5. Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. 2.2.5.1. C¶i tiÕn thñ tôc xuÊt nhËp khÈu: - CÇn ®¬n gi¶n hãa thñ tôc nhËp nguyªn phô liÖu, nhËp hµng mÉu, nhËp b¶n vÏ. Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu hiÖn vÉn cßn r­êm rµ, mÊt nhiÒu thêi gian, g©y nhiÒu khã kh¨n cho doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ víi c¸c hîp ®ång gia c«ng xuÊt khÈu cã thêi h¹n ng¾n. - §¬n gi¶n thñ tôc hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ x©y dùng møc thuÕ chi tiÕt cho c¸c lo¹i nguyªn liÖu nhËp khÈu. T×nh tr¹ng mét lo¹i nguyªn liÖu nh­ng cã nh÷ng th«ng sè kü thuËt kh¸c nhau víi ®Þnh møc tiªu hao còng nh­ chøc n¨ng kh¸c nhau vÉn ®­îc ¸p dông cïng mét møc thuÕ ®em l¹i nhiÒu thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp. - C¶i tiÕn thñ tôc hoµn thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng nguyªn phô liÖu. §ång thêi tÝnh phÇn “xuÊt khÈu t¹i chç” nµy vµo tû lÖ s¶n phÈm xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp ®Çu t­, gi¶m khã kh¨n cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trong viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh nµy ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m ®Çu tiªn s¶n xuÊt ch­a æn ®Þnh. - Cho phÐp doanh nghiÖp xuÊt khÈu nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi nguyªn liÖu ®Çu t­ vµo sau khi nhËp khÈu, thay v× ph¶i nép ngay sau khi hµng vÒ. 2.2.5.2. C¸c c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu kh¸c: - C¶i tiÕn c¬ chÕ ph©n bæ h¹n ng¹ch theo h­íng khuyÕn khÝch doanh nghiÖp t×m thÞ tr­êng kh«ng h¹n ng¹ch vµ khuyÕn khÝch sö dông nguyªn liÖu trong n­íc: n©ng tû lÖ h¹ng ng¹ch ph©n bæ theo h×nh thøc th­ëng lªn 30%, ­u tiªn cÊp ®ñ h¹n ng¹ch cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sö dông nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong n­íc (t­¬ng øng víi phÇn nguyªn liÖu ®­îc sö dông). - Sö dông quü th­ëng xuÊt khÈu ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t¨ng tû lÖ s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ t×m c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu míi. 2.2.6. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng xuÊt khÈu sang mét sè thÞ tr­êng. 2.2.6.1. ThÞ tr­êng Trung §«ng: - KhuyÕn khÝch c¸c liªn doanh cña NhËt, Hµn Quèc, §µi Loan, nh÷ng n­íc xuÊt khÈu lín sang thÞ tr­êng Trung §«ng - ®Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt lo¹i v¶i “®Æc chñng” lµm nguyªn liÖu cho may xuÊt khÈu c¸c lo¹i trang phôc truyÒn thèng sang thÞ tr­êng nµy. - Tæ chøc t×m hiÓu vµ th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi, v¨n hãa truyÒn thèng, thãi quen tiªu dïng, xu h­íng thêi trang... hiÖn cßn Ýt ®­îc biÕt ®Õn ë ViÖt Nam. - Tæ chøc triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam nãi chung vµ s¶n phÈm may cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng nãi riªng t¹i c¸c khu vùc Trung §«ng. - Hç trî c¸c doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm, lùa chän c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n phï hîp trong ®iÒu kiÖn giao dÞch thanh to¸n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. 2.2.6.2. ThÞ tr­êng Nga: - TËp trung n©ng cao chÊt l­îng, xãa bá quan niÖm ®©y lµ thÞ tr­êng “dÔ tÝnh”, kh«ng quan t©m ®Õn chÊt l­îng, mÉu m·, bao b× hµng hãa. CÇn l­u ý ®Õn mét ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng Nga hiÖn nay xu h­íng rÊt ­a chuéng c¸c nh·n m¸c cña hä. - Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp trong n­íc lËp liªn doanh s¶n xuÊt trªn thÞ tr­êng Nga ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ thuÕ còng nh­ thµnh lËp c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c chi nh¸nh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam t¹i Nga. - H¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ c¸c chi phÝ trung gian ®Ó cã møc gi¸ “chÊp nhËn ®­îc” trªn thÞ tr­êng nµy. - Khai th¸c m¹ng l­íi ph©n phèi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam t¹i Nga vµ tæ chøc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, xóc tiÕn quan hÖ th­¬ng m¹i... th«ng qua céng ®ång ng­êi ViÖt Nam t¹i Liªn bang Nga. - T¨ng c­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n - b¶o l·nh tÝn dông, b¶o hiÓm rñi ro xuÊt khÈu, t¨ng c­êng xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng vµ thiÕt lËp l¹i hÖ thèng kho ngo¹i giao. 2.2.6.3. C¸c thÞ tr­êng kh¸c: - Ph¸t triÓn vµ hîp t¸c khu vùc ®Ó xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Niudilan, Australia, khai th¸c c¸c lîi thÓ vÒ thuÕ suÊt thÊp vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù do th­¬ng m¹i cña c¸c thÞ tr­êng nµy. - T×m hiÓu vµ t¨ng c­êng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc B¾c ¢u ®Ó “®ãn ®Çu” c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc khi c¸c n­íc nµy míi tham gia vµo EU. - T×m hiÓu kh¶ n¨ng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc Ch©u Phi, tr­íc hÕt lµ c¸c n­íc ®· ký hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vÒ MFN. 2.3. X¸c ®Þnh vµ x©y dùng ph­¬ng ¸n s¶n phÈm. - MÆc dï cã chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa mÆt hµng xuÊt khÈu nh­ng C«ng ty kh«ng thÓ bá qua c«ng t¸c x©y dùng vµ x¸c ®Þnh cho ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n phÈm, chó träng ®Õn x¸c ®Þnh cho ®­îc s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó cã biÖn ph¸p khai th¸c nh÷ng lîi thÕ cã ®­îc, tõ ®ã x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty míi cã thÓ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®­îc. §Ó x¸c ®Þnh vµ x©y dùng ®­îc ph­¬ng ¸n s¶n phÈm, C«ng ty cã thÓ dùa vµo c¸c yÕu tè sau: + S¶n phÈm ®· cã thÞ tr­êng æn ®Þnh, cã Ýt ®èi thñ c¹nh tranh hoÆc C«ng ty cã lîi thÕ trong c¹nh tranh vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm ®ã. + Víi lo¹i s¶n phÈm ®ã, C«ng ty cã nhiÒu kh¶ n¨ng ®Ó khai th¸c, thu gom hoÆc tæ chøc s¶n xuÊt víi quy m« lín, chi phÝ thÊp, tiªu thô víi sè l­îng nhiÒu, thu l·i cao, nh­ vËy míi cã kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng ®­îc nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. - Ngoµi viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n s¶n phÈm chñ yÕu, C«ng ty còng nªn coi träng viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng mÆt hµng thay thÕ, mÆt hµng thø yÕu tuy cã tû träng kh«ng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu, nh­ng l¹i cã vÞ trÝ quan träng phï hîp víi tõng chu kú kinh doanh cña C«ng ty, phï hîp víi tõng thÞ tr­êng, tõng ®Þa ph­¬ng, tõng ®èi t­îng tiªu dïng. Nh÷ng s¶n phÈm nµy cã thÓ sÏ ®em l¹i ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch, tõ ®ã C«ng ty cã kh¶ n¨ng tÝch lòy, t¹o ®iÒu kiÖn ­u tiªn vèn, vµ c¸c nguån lùc kh¸c hç trî cho nh÷ng s¶n phÈm kinh doanh chñ yÕu. 2.4. Chñ ®éng n¾m b¾t nguån hµng. §Ó chñ ®éng trong kinh doanh, ngoµi viÖc chñ ®éng n¾m b¾t t×nh h×nh diÔn biÕn c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn kinh doanh trªn thÞ tr­êng, C«ng ty cßn ph¶i cã kÕ ho¹ch chñ ®éng n¾m b¾t c¸c nguån hµng ®Ó lu«n ®¶m b¶o cã kh¸ch lµ cã hµng kh«ng ®Ó thô ®éng. 2.4.1. §¶m b¶o nguån hµng xuÊt khÈu. §Ó ®¶m b¶o nguån hµng æn ®Þnh, cã khèi l­îng lín, chÊt l­îng cao ®¶m b¶o tiªu chuÈn xuÊt khÈu theo yªu cÇu, C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn kÕt hîp c¸c c¸ch nh­ sau: - Ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn s¶n phÈm, thu gom s¶n phÈm... cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng khuyÕn khÝch nh÷ng ®èi t­îng nµy. - X©y dùng hÖ thèng kho b·i ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thu gom, b¶o qu¶n hµng xuÊt khÈu. 2.4.2. B¶o qu¶n vµ n©ng cao chÊt l­îng. MÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ mÆt hµng may, th¶m len, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò then chèt ®Ó ®¶m b¶o nguån hµng xuÊt khÈu ®óng tiªu chuÈn, tr¸nh t×nh tr¹ng Èm, môc, kh«ng bÞ h­ háng... th× viÖc tæ chøc, b¶o qu¶n nh»m n©ng cao chÊt l­îng hµng hãa lµ vÊn ®Ò ph¶i ®­îc tÝnh to¸n. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh­ vËy, C«ng ty nªn tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc nh­: - Tæ chøc kh©u s¶n xuÊt, thu gom hµng xuÊt khÈu. ChÊt l­îng cña hµng dÖt may phô thuéc rÊt lín vµo chÊt l­îng cña ngµnh hµng s¶n xuÊt ra nã. C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã kÕ ho¹ch h­íng dÉn vÒ khoa häc kü thuËt ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt, ®¶m b¶o s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt cã tiªu chuÈn phï hîp víi yªu cÇu ®Ò ra. Ph¶i cã chÝnh s¸ch ­u ®·i víi ng­êi s¶n xuÊt vµ c¸n bé thu mua nh»m khuyÕn khÝch, ®éng viªn. C«ng ty nªn kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó cã ®­îc d©y chuyÒn khÐp kÝn vµ æn ®Þnh, ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn kü thuËt nhÊt ®Þnh v× chØ cã n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm th× míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tån t¹i l©u dµi. Ngoµi yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, C«ng ty kh«ng ®­îc bá qua c¸c kh©u nh­: Bao b×, ®ãng gãi, nh·n m¸c... Nh÷ng yªu cÇu nµy, kh«ng chØ b¶o ®¶m chÊt l­îng cho s¶n phÈm mµ cßn t¹o nªn sù hÊp dÉn ®èi víi ng­êi tiªu dïng. 2.5. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ tæ chøc huy ®éng vèn tõ c¸c nguån kh¸c. HiÖu qu¶ sö dông vèn vµo kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ chñ tr­¬ng lu«n ®­îc C«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu, nh­ng qua nhiÒu n¨m viÖc sö dông ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao, ®iÒu nµy lµm h¹n chÕ rÊt nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ sö dông ®­îc nguån vèn tù cã cña C«ng ty vµ huy ®éng thªm b»ng c¸c nguån kh¸c cã hiÖu qu¶ nh­: - ¦u tiªn cÊp vèn cho c¸c hµng xuÊt khÈu cã l·i suÊt cao, sè l­îng lín. - T¨ng nhanh vßng quay vèn l­u ®éng. Víi sè vèn tù cã chñ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 50% nhu cÇu kinh doanh hiÖn nay, C«ng ty cµng ®Èy nhanh ®­îc vßng quay cña vèn bao nhiªu th× cµng cã kh¶ n¨ng t¨ng thu bÊy nhiªu. Muèn vËy, nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc tèt c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ tiÕn hµnh ®ång thêi c¸c b­íc cña chu kú kinh doanh mÆt hµng kh¸c tiÕp theo. 2.5.1. Khai th¸c vµ huy ®éng nguån vèn. §Ó cã ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, hiÖn nay C«ng ty ph¶i vay ng©n hµng víi sè l­îng vèn kh¸ lín. Do ®ã hµng th¸ng C«ng ty ph¶i tr¶ mét l­îng lín l·i suÊt tiÒn vay, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi lîi nhuËn thu ®­îc cña C«ng ty. Trªn thùc tÕ, mét sè doanh nghiÖp th­¬ng m¹i hiÖn nay th­êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi nh­: - Tham gia liªn doanh, liªn kÕt. §©y lµ biÖn ph¸p ®Ó cã ®­îc vèn nhanh chãng, ®Æc biÖt khi vÇn tc s¶n xuÊt, thu gom c¸c sè l­îng lín, C«ng ty cã thÓ liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c trong n­íc vµ n­íc ngoµi trªn c¸c lÜnh vùc. - KhÈn tr­¬ng triÓn khai c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®Ó gi¶i ®¸p c¸c m¾c mí vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n, tù chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng khai quyÕt to¸n. Quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o víi mét hÖ thèng sè liÖu chÝnh x¸c, thùc tÕ vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi nhau. - Sau khi nhËn vèn cña ChÝnh phñ, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i nhanh chãng xö lý nh÷ng tån t¹i nhÊt lµ c«ng nî, hµng tån kho, phÕ phÈm, tµi s¶n thõa, thiÕu... nh¾c nhë c¸c ®¬n vÞ ph­¬ng ¸n tr¶ nî nhµ ®Çu t­, t×m ra nh÷ng khã kh¨n vµ lªn ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt cho c¸c ®¬n vÞ lµm ¨n thua lç. - Huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Tæ chøc vay vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ b»ng c¸ch n©ng møc l·i suÊt cao h¬n l·o suÊt tiÒn göi vµ thÊp h¬n l·i vay ng©n hµng. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch ng­êi cho vay, C«ng ty cã thÓ gi¶m ®­îc kh¸ lín chi phÝ tr¶ l·i vay vµ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn do cã ®ñ l­îng vèn cÇn thiÕt. §©y lµ h×nh thøc vay vèn s¸ng t¹o, linh ho¹t, g¾n tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch chÆt chÏ. 2.5.2. §a d¹ng hãa ph­¬ng thøc thanh to¸n kÕt hîp víi sö dông ®ång tiÒn thanh to¸n cã lùa chän. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n lµ ®iÒu kiÖn quan träng bËc nhÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ. Trong mua b¸n hµng hãa, sö dông hîp lý c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n sÏ gãp phÇn t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh. Lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn giao hµng, quan hÖ b¹n hµng l©u dµi hay chØ mang tÝnh thêi vô, tiÒn dïng trong thanh to¸n, thêi h¹n thanh to¸n... Ngoµi c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n ®ang ®­îc sö dông phæ biÕn nh­: L/C (Th­ tÝn dông), T.T (§iÖn chuyÓn tiÒn)... C«ng ty nªn tËn dông mét sè ph­¬ng thøc thanh to¸n ®­îc nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ sau: + Thanh to¸n trùc tiÕp hµng ®æi hµng: Víi c¸ch nµy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc dßng l­u chuyÓn cña ngo¹i tÖ, gi¶m chi phÝ trung gian (phÝ chuyªn chë, phÝ thanh to¸n giao dÞch). + Thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm. - Lùa chän ®ång tiÒn thanh to¸n thÝch hîp. Khi xuÊt khÈu hay nhËp khÈu, viÖc lùa chän ®ång tiÒn thanh to¸n C«ng ty cÇn l­u ý ®Õn c¸c yÕu tè c¨n b¶n nh­: Sù æn ®Þnh tû gi¸ cña ®ång tiÒn thanh to¸n, thêi gian thanh to¸n, thêi h¹n hîp ®ång, kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång tiÒn dïng thanh to¸n... Trong t×nh h×nh hiÖn nay, C«ng ty kh«ng thanh to¸n b»ng ®ång USD mµ b»ng ®ång ngo¹i tÖ kh¸c nh­ DM hay BP ®Ó tr¸nh bÞ ¶nh h­ëng cña biÕn ®éng tû gi¸. Khi thanh to¸n, nªn sö dông ®ång néi tÖ cña n­íc nhËp khÈu hµng ViÖt Nam th× kh«ng ho¸n ®æi ra USD, mµ dïng nã ®Ó nhËp vËt t­ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña chÝnh n­íc ®ã. 2.6. X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh. Sau nhiÒu n¨m tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nh­ng cho ®Õn nay, C«ng ty vÉn ch­a x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh tæng thÓ. ChÝnh ®iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vÉn chØ lµ thô ®éng, ch¾p v¸ vµ ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh. Víi mét chiÕn l­îc tæng thÓ, sÏ chØ ra ®­îc nh÷ng giai ®o¹n c«ng viÖc cô thÓ trong qu¸ tr×nh kinh doanh, h­íng kinh doanh ®i vµo mét quü thèng nhÊt nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra, nghÜa lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®­a ho¹t ®éng cña C«ng ty ®i vµo nÒ nÕp, cã trËt tù, ho¹t ®éng nhÞp nhµng trong mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc. Ngoµi ra, chiÕn l­îc kinh doanh cßn gióp cho C«ng ty khai th¸c lîi thÕ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ h¬n so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. §èi víi C«ng ty, chiÕn l­îc c¹nh tranh cÇn ph¶i cã nh÷ng x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh ®­îc dù kiÕn, trong ®ã chØ ra c¸c môc tiªu, c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c kÕ ho¹ch. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, tiÕp tôc ®Ò ra nh÷ng b­íc cô thÓ cña ho¹t ®éng kinh doanh. ChiÕn l­îc kinh doanh nªn ®i vµo tõng vÊn ®Ò cô thÓ nh­: - ChiÕn l­îc s¶n phÈm - ChiÕn l­îc tµi chÝnh - ChiÕn l­îc thÞ tr­êng - ChiÕn l­îc qu¶n lý kinh doanh - ChiÕn l­îc vÒ nh©n sù - ... 2.7. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý phï hîp. Uy tÝn kinh doanh cña C«ng ty lµ tµi s¶n v« h×nh. Uy tÝn cña C«ng ty kh«ng chØ lµ nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp víi b¹n hµng mµ cßn lµ sù tin t­ëng cña c¸c c¬ quan nh­: Ng©n hµng, c¬ quan thuÕ, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc kh¸c... Mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu do nh÷ng c¸ nh©n trong C«ng ty thùc hiÖn d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban l·nh ®¹o trong C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· v­ît qua nh÷ng thö th¸ch gay go cña thêi kú chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng biÕn ®æi trong néi bé. Song, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn míi chØ ®­îc c¶i thiÖn mét phÇn, quy m« ph¸t triÓn kinh doanh ch­a ®­îc më réng... §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¹o lËp vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh, tr­íc hÕt bé m¸y l·nh ®¹o C«ng ty ph¶i thùc sù giái, cã tr×nh ®é vµ linh ho¹t trong viÖc ra quyÕt ®Þnh xö lý víi nh÷ng hµnh vi tiªu cùc trong ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty. MÆt kh¸c, ph¶i cã sù s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý, khoa häc c¬ cÊu, chøc n¨ng cña c¸c phßng ban. Con ng­êi lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh, do ®ã mét yÕu tè quan träng n÷a lµ C«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch båi d­ìng ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®Ó ®éi ngò c¸n bé lu«n lu«n ®­îc më réng kiÕn thøc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, n¾m b¾t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ lu«n thÝch øng víi nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc còng nh­ biÕn ®æi cña thÞ tr­êng. Phong c¸ch cña ®¹i ®a sè cßn ch­a ®ñ nhanh nh¹y, ch­a phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, kiÕn thøc ®­îc ®µo t¹o ®· qu¸ l¹c hËu... Tuy nhiªn, víi c¸ s¾p xÕp vµ c¬ chÕ tæ chøc ho¹t ®éng hiÖn nay ch­a ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi vµ ch­a ph¸t huy ®­îc søc m¹nh ®oµn kÕt. 2.8. Cã chÝnh s¸ch b¸n gi¸ n¨ng ®éng: Nªn chÊp nhËn trÝch hoa hång cao cho c¸c h·ng kinh doanh hay m«i giíi cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, ®ång ý d¸n nh·n (Trade mark) cña hä trªn hµng ViÖt Nam, ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, trÝch hoa hång cao cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c n­íc nhËp khÈu hµng ViÖt Nam ®Ó tr¸nh rñi ro, nhÊt lµ ®èi víi thÞ tr­êng SNG (Liªn X« cò) vµ §«ng ¢u. 3. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Mçi doanh nghiÖp lµ mét thùc thÓ trong nÒn kinh tÕ, vµ ph¶i ho¹t ®éng trong hµnh lang ph¸p lý cña Nhµ n­íc. Do ®ã, ngoµi c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ë ph¹m vi mçi doanh nghiÖp, vai trß cña Nhµ n­íc mµ biÓu hiÖn lµ c¸c hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng nµy. Nã lµ nh©n tè thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi riªng. Bµi häc ®­îc biÕt ®Õn réng r·i trªn ph¹m vi thÕ giíi vÒ thµnh c«ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ th«ng qua “chiÕn l­îc h­íng ngo¹i” dùa vµo xuÊt khÈu cña c¸c n­íc ASEAN lµ cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n. Ngoµi viÖc biÕt lîi dông c¸c lîi thÕ t­¬ng ®èi s½n cã cña m×nh (nh©n c«ng rÎ, tµi nguyªn thiªn nhiªn s½n cã) ®iÒu quan träng nhÊt lµ hä ®· t¹o ra nÒn t¶ng tiÒm n¨ng v÷ng ch¾c cho xuÊt khÈu trªn c¬ së phèi hîp hµi hßa, c©n ®èi gi÷a c¸c chÝnh s¸ch: chÝnh s¸ch thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ­u ®·i, chÝnh s¸ch qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu... X¸c ®Þnh con ®­êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÕn l­îc “h­íng ngo¹i” vµ nhËn thøc râ vai trß vÞ trÝ cña ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ®èi víi viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· coi viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may xuÊt khÈu lµ lÜnh vùc ®­îc ­u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn víi nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ ®Çu t­, tÝn dông, thuÕ, c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu ®­îc ban hµnh trong thêi gian qua; ®Æc biÖt lµ trong n¨m 1998 ®· cã t¸c dông thiÕt thùc trong khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ gia c«ng xuÊt khÈu, th¸o gì nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh cho ph¸t triÓn hµng dÖt may xuÊt khÈu. Bªn c¹nh nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, nhiÒu chÝnh s¸ch hiÖn hµnh vÉn tån t¹i nh÷ng bÊt cËp, nhiÒu quy ®Þnh ®· trë nªn kh«ng cßn hîp lý. 3.1. Nªn bá viÖc ®Êu thÇu h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo EC: EC hiÖn ®ang lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu lín nhÊt ngµnh dÖt may ViÖt Nam tõ tr­íc n¨m 1999, Quota xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EC ®­îc ph©n bè hµng n¨m cho c¸c doanh nghiÖp. N¨m 1999, Thñ t­íng ChÝnh phñ cã chñ tr­¬ng ®Êu thÇu h¹n ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy. ViÖc ®Êu thÇu h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc vµo thÞ tr­êng EC sÏ cã t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp dÖt may. Sau ®©y chóng ta xem xÐt mét sè h¹n chÕ khi thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu h¹n ng¹ch Quota: - ViÖc ®Êu thÇu Quota thùc hiÖn kh«ng hîp lý, rÊt cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu, cã n¨ng lùc s¶n xuÊt kh«ng mua ®­îc Quota trong khi c¸c ®¬n vÞ kh¸c kh«ng cã nhu cÇu thùc sù l¹i tróng thÇu, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mét sè doanh nghiÖp trë thµnh lµm thuª, kh«ng nh÷ng lµm thuª cho n­íc ngoµi mµ cßn lµm thuª cho c¸c nhµ tróng thÇu trong n­íc. - Nh÷ng C«ng ty nhá kh«ng cã tiÒm lùc ®Ó tham gia ®Êu thÇu do ®ã nh÷ng C«ng ty nhá cã thÓ mÊt kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng. - Nh÷ng C«ng ty ®· lµm quen víi kh¸ch hµng EC, nÕu nh­ kh«ng mua ®­îc Quota sÏ dÉn ®Õn mÊt nh÷ng kh¸ch hµng th­êng xuyªn. - Khi ®Êu thÇu Quota rÊt cã thÓ sÏ cã nhiÒu nguyªn nh©n ®Èy gi¸ thµnh s¶n phÈm lªn, dÉn ®Õn kh¸ch hµng kh«ng chÊp nhËn. 3.2. Nhµ n­íc cÇn söa ®æi, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî vèn, huy ®éng vèn cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu: ViÖc vay vèn ­u ®·i víi l·i suÊt thÊp còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, ng©n hµng th­êng ®ßi duyÖt l¹i c¸c dù ¸n ®Çu t­ hoÆc xÐt l¹i giÊy chøng nhËn ­u ®·i ®Çu t­. V× vËy, viÖc ®¶m b¶o doanh nghiÖp cã thÓ vay ®­îc vèn ­u ®·i ®Ó kh«ng bÞ lì c¬ héi kinh doanh vÉn lµ vÊn ®Ò khóc m¾c cÇn cã sù chØ ®¹o tõ ChÝnh phñ. §iÒu nµy ®Æc biÖt khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, do ®ã hä buéc ph¶i ®i vay ë c¸c thÞ tr­êng tµi chÝnh kh«ng chÝnh thøc, ë ®ã tû lÖ l·i suÊt cao h¬n 2 - 3 lÇn, ¶nh h­ëng tíi vÊn ®Ò kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. 2.3. C¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. - Thñ tôc hµnh chÝnh, c¸ch thøc qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nghiÖp vô qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu ¶nh h­ëng lín ®Õn tiÕn tr×nh xuÊt khÈu lµ hµng may mÆc cã tÝnh thêi vô cao ®ßi hái thêi gian giao hµng ph¶i rÊt chÝnh x¸c víi hîp ®ång. Nh­ng c¸c thñ tôc kiÓm tra h¶i quan cña ta cßn rÊt r­êm rµ vµ g©y chËm chÔ trong viÖc xuÊt khÈu cho kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, kiÖn toµn bé m¸y theo h­íng gän nhÑ cã hiÖu lùc, thùc hiÖn nguyªn t¾c qu¶n lý “mét cöa” cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, kh¾c phôc sù chång chÐo, phiÒn hµ, ®ïn ®Èy trong thñ tôc hµnh chÝnh. Tr­íc hÕt Nhµ n­íc cÇn hiÖn ®¹i hãa ngµnh h¶i quan, hµng n¨m nªn tæ chøc c¸c khãa huÊn luyÖn vµ båi d­ìng nghiÖp vô h¶i quan nh­: luËt vËn t¶i quèc tÕ, luËt thuÕ, ngo¹i ng÷... - Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i hiÖn ®¹i hãa c¸c ph­¬ng tiÖn dïng kiÓm tra hµng hãa, lµm nh­ vËy sÏ tr¸nh ®­îc phiÒn phøc vµ g©y thiÖt h¹i cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.4. ¸p dông mét chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i t­¬ng ®èi æn ®Þnh phï hîp vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Cã thÓ nãi ch­a bao giê ViÖt Nam cã mét vÞ thÕ thuËn lîi trong quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­ hiÖn nay. ViÖt Nam më réng quan hÖ víi c¸c n­íc vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh tiÒn tÖ thÕ giíi nh­ IMF, WB, ADB, ký hiÖp ®Þnh chung vÒ hiÖp t¸c th­¬ng m¹i víi EU (1993) vµ víi ChÝnh phñ c¸c n­íc kh¸c. §Õn nay ViÖt Nam ®· cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi trªn 105 quèc gia vµ tæ chøc quèc tÕ, trong ®ã ký hiÖp t¸c th­¬ng m¹i víi 58 n­íc. §Æc biÖt lµ viÖc gia nhËp ASEAN, tham gia vµo AFTA... do ®ã khèi l­îng hµng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ngµy cµng ®­îc ®Èy m¹nh. V× vËy, chÝnh s¸ch tû gi¸ víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô ®iÒu chØnh vÜ m«, cã vai trß ngµy cµng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc trong quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. N­íc ta ®ang tiÕn hµnh ®æi míi thùc hiÖn më cöa nÒn kinh tÕ vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ th× chóng ta kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tû gi¸ hèi ®o¸i. HiÖn t¹i th× chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i, c¸n c©n thanh to¸n, l¹m ph¸t... tuy ®· ®­îc c¶i thiÖn mét b­íc c¬ b¶n song vÉn cßn nhiÒu yÕu tè tiÒm Èn mang tÝnh chÊt bÊt æn ®Þnh, xu h­íng tiÕp tôc mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn ViÖt Nam so víi c¸c ngo¹i tÖ kh¸c, ®Æc biÖt lµ ®« la Mü t­¬ng ®èi râ nÐt. Do ®ã môc tiªu cña tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n tíi lµ ph¶i th­êng xuyªn x¸c lËp vµ duy tr× tû gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh vµ phï hîp, dùa trªn søc mua thùc tÕ cña ®ång ViÖt Nam víi c¸c ngo¹i tÖ, phï hîp víi cung cÇu trªn thÞ tr­êng ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong kinh tÕ ®èi néi vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt. BÊt cø gi¶i ph¸p nµo vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i víi nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay kh«ng ®­îc phÐp ph¸ vì sù æn ®Þnh t­¬ng ®èi cña ®ång ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh ®Èy lïi vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t trong thêi gian qua. Thªm vµo ®ã, cÇn ph¶i gi¶m tíi møc thÊp nhÊt c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ. Nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ph­¬ng diÖn thanh to¸n, quan hÖ ngo¹i hèi cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®ång thêi hç trî cho c¶i c¸ch vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn nhanh chãng c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc h¬n n÷a, bªn c¹nh môc tiªu dµi h¹n lµ æn ®Þnh kinh tÕ vi m« vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t th× chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i cÇn t¹o sù hç trî hîp lý cho môc tiªu khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ kiÓm so¸t nhËp khÈu. ChÕ ®é thuÕ VAT ®­îc ¸p dông tõ n¨m 1999, cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng thuÕ doanh thu tr­íc ®©y th«ng qua c¬ chÕ tù hoµn thuÕ qua c¸c kh©u. Song møc thuÕ suÊt hiÖn nay lµ 10% ®­îc xem nh­ qu¸ cao vµ khã cã thÓ thóc ®Èy ngµnh ph¸t triÓn. ThiÕt nghÜ ngµnh may ViÖt Nam víi kh¶ n¨ng ®em l¹i hµng tû USD vµ hµng chôc v¹n viÖc lµm còng xøng ®¸ng ®­îc h­ëng mét møc thuÕ suÊt VAT hîp lý. Trong khi thñ tôc xuÊt nhËp khÈu ®­îc ng­êi ta cho r»ng cã hiÖu qu¶ h¬n so víi tr­íc ®©y nh­ng vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån ®äng. HiÖn nay vÉn cßn mét sè quy ®Þnh nh÷ng nhµ xuÊt nhËp khÈu ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nh÷ng mÆt hµng t¸i xuÊt tr­íc 90 ngµy. Trong mét chu kú s¶n xuÊt vµ b¸n hµng b×nh th­êng, thêi gian nµy nãi chung lµ qu¸ ng¾n h¹n vµ g©y phøc t¹p kh«ng cÇn thiÕt trong qu¶n lý mÆt hµng, ®Æc biÖt lµ trong khi thñ tôc xuÊt nhËp khÈu cßn cång kÒnh vµ phøc t¹p. §ång thêi nã cßn cã t¸c dông thiªn lÖch ®èi víi viÖc quyÕt ®Þnh chän vÞ trÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bëi v× trong c¬ së h¹ tÇng cña ®Êt n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n, c¸c doanh nghiÖp ë vïng xa x«i mµ ChÝnh phñ muèn khuyÕn khÝch bÞ bÊt lîi nhiÒu. Thùc tÕ r»ng, c¸c doanh nghiÖp ®Æt gÇn c¶ng, h¶i c¶ng quèc tÕ cã giao th«ng thuËn lîi ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶. V× vËy, sÏ tr¸i víi ý ®Þnh cña ChÝnh phñ lµ ph¸t triÓn c©n b»ng gi÷a c¸c vïng vµ khuyÕn khÝch c«ng nghiÖp hãa ë vïng xa x«i. VÊn ®Ò hµng rµo phi thuÕ quan ngµy cµng trë nªn quan träng bëi v× ViÖt Nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN, quy chÕ tù do hãa th­¬ng m¹i ®· b¾t ®Çu cã hiÖu lùc. Hµng rµo nµy ph¶i ®­îc c«ng bè vµ x¸c ®Þnh râ vµ nÕu ph¶i duy tr× hµng rµo nµy th× nh÷ng s¶n phÈm ®ã ph¶i ®­îc ®­a vµo danh môc s¶n phÈm ngo¹i trõ khu«n khæ AFTA, ®iÒu nµy sÏ g©y bÊt lîi cho ®Êt n­íc trong quan hÖ th­¬ng m¹i vµ ®µm ph¸n ngo¹i giao víi khu vùc. HiÖn nay hµng nhËp lËu trµn lan víi gi¸ rÎ khiÕn cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm trong n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng ngay c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu chèng bu«n lËu b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc. C¸c quy ®Þnh míi ®­îc ban hµnh kh¸ nhiÒu nh­ng th­êng kh«ng ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®Õn c¸c doanh nghiÖp hoÆc kh«ng cã thêi gian chuyÓn tiÕp hîp lý cho c¸c nhµ ®Çu t­ chuÈn bÞ, lµm c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i lo l¾ng vÒ m«i tr­êng kinh doanh bÊt æn ®Þnh. VÊn ®Ò nµy ®­a ra yªu cÇu cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy cô thÓ râ rµng, ban hµnh réng r·i ghi râ thêi gian hiÖu lùc ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ n¾m b¾t dÔ dµng. KÕt luËn Thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi vµ më cöa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may mÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng tiªu thô, vèn, c«ng nghÖ l¹c hËu, nh­ng c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n tõ nhËn thøc ®Õn hµnh ®éng, chuyÓn nhanh tõ lÒ lèi lµm viÖc thô ®éng, û l¹i sang ph­¬ng ph¸p lµm viÖc chñ ®éng, d¸m nghÜ d¸m lµm. C¸c doanh nghiÖp dÖt may ®· b¸m s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng, tËp trung ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, ®Èy m¹nh viÖc ®µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu míi. ChÝnh nhê vËy, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®· s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, h×nh thøc ®Ñp, mÉu m· phong phó, ®¸p øng mét phÇn cho thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ kinh tÕ ®¸ng kÓ ë c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng ®­îc më réng, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®êi sèng ng­êi lao ®éng dÇn dÇn ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. §¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ nh­ trªn, ®ã lµ nhê sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­ît qua mäi khã kh¨n, kh«ng ngõng c¶i tiÕn hîp lý hãa c¬ cÊu tæ chøc, ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Ò ra nhiÒu biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Tin t­ëng r»ng víi nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc, C«ng ty sÏ tiÕp tôc ph¸t huy vµ nç lùc h¬n, tËn dông tèt nh÷ng yÕu tè thuËn lîi, kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó ®i xa h¬n, ph¸t triÓn h¬n n÷a. Gãp phÇn cïng víi c¸c doanh nghiÖp b¹n trong ngµnh ®­a ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a, xøng ®¸ng lµ mét ngµnh xuÊt khÈu chñ lùc sè mét cña ViÖt Nam. BiÓu 3: C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng Giai ®o¹n 1997 ®Õn th¸ng 9 n¨m 2002 §¬n vÞ: TriÖu USD C¬ cÊu mÆt hµng 1997 1998 1999 2000 2001 9/2002 Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Tæng sè 4,8 100 5 100 5,8 100 6,7 100 7,9 100 7,5 100 ¸o J¾c kÐt c¸c lo¹i 0,91 19 0,948 18 0,77 13 1 15 1,58 20 1,42 19 ¸o T-Shirt 0,65 13 0,653 14 1,18 20 1,46 22 1,3 16 1 13 ¸o v¸y c¸c lo¹i 0,27 5 0,32 6 0,89 15 0,83 12 0,74 9 0,77 10 G¨ng tay da 0,88 18 0,923 18 0,67 12 0,72 10 0,96 12 0,96 13 G¨ng tay g«n 0,49 10 0,53 11 0,45 8 0,43 7 0,84 11 0,8 11 Th¶m len 1,28 27 1,28 26 1,43 25 1,96 29 1,79 23 1,93 26 QuÇn ¸o kh¸c 0,32 6 0,346 7 0,41 7 0,3 5 0,69 9 0,62 8 BiÓu 4: ThÞ tr­êng vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng Giai ®o¹n tõ n¨m 1997 ®Õn th¸ng 9 n¨m 2002 §¬n vÞ: TriÖu USD 1997 1998 1999 2000 2001 9/2002 Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Tæng sè 4,8 100 5 100 5,8 100 6,7 100 7,9 100 7,5 100 CHLB §øc 1,2 25 1,39 27 1,7 29 1,65 25 0,89 12 0,75 10 NhËt B¶n 0,853 18 0,925 19 1,16 20 1,2 18 0,63 8 0,59 8 §µi Loan 0,71 15 0,67 14 0,92 16 0,76 11 0,7 9 0,87 12 Canada 0,53 11 0,84 17 0,57 10 0,68 10 0,64 8 0,98 13 Hµ Lan 0,39 8 0,46 9 0,43 7 0,4 6 0,81 10 1,12 16 Anh Quèc 0,23 5 0,2 4 0,34 5 0,72 9 0,8 10 Ph¸p 0,09 1 0,2 3 0,6 7 0,7 9 Hµn Quèc 0,37 8 0,32 6 0,33 6 0,65 10 1,15 15 0,53 7 T©y Ban Nha 0,095 2 0,18 3 0,17 2 0,78 10 0,4 5 EC 0,32 7 0,15 3 0,12 2 0,37 6 0,9 11 0,6 8 C¸c thÞ tr­êng kh¸c 0,197 4 0,15 3 0,1 2 0,28 4 0,08 1 0,16 2 BiÓu 5: C¬ cÊu mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng giai ®o¹n 1997 ®Õn th¸ng 9 n¨m 2002 §¬n vÞ: TriÖu USD C¬ cÊu mÆt hµng 1997 1998 1999 2000 2001 9/2002 Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Tæng sè 1,6 100 1,7 100 1,9 100 2,2 100 2,7 100 2,4 100 Nguyªn liÖu 1,05 65 1,18 70 1,43 75 1,72 78 2,25 83 2,16 90 Phô liÖu 0,55 35 0,52 30 0,47 25 0,48 22 0,45 17 0,24 10 BiÓu 6: ThÞ tr­êng vµ kim ng¹ch nhËp khÈu cña C«ng ty may ChiÕn Th¾ng Giai ®o¹n tõ n¨m 1997 ®Õn th¸ng 9 n¨m 2002 §¬n vÞ: TriÖu USD N¨m N­íc nhËp khÈu 1997 1998 1999 2000 2001 9/2002 Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Gi¸ trÞ Tû träng Tæng sè 1,6 100 1,7 100 1,9 100 2,2 100 2,7 100 2,4 100 Hµn Quèc 0,77 48 0,95 56 0,98 52 1,08 49 1,15 42 0,83 34 §µi Loan 0,3 19 0,27 16 0,27 14 0,27 12 0,5 18 0,48 20 NhËt B¶n 0,16 10 0,18 11 0,19 10 0,39 18 0,65 24 0,72 30 Ind«nªxia 0,25 16 0,133 8 0,16 8 0,18 8 0,1 4 0,09 4 Anh Quèc 0,04 2 0,093 5 0,12 6 0,08 4 0,12 5 0,06 3 Mü 0,04 3 0,05 3 0,08 3 0,1 4 ViÖt Nam (nhËp khÈu t¹i chç) 0,08 5 0,077 4 0,14 7 0,15 6 0,1 4 0,12 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng.doc
Luận văn liên quan