Mở rộng thị trường xuất khẩu tại tông công ty rau quả Việt Nam

Mở rộng Thị Trường Xuất Khẩu tại Tông cty Rau quả VN Lời nói đầu Từ thuở sơ khai của lịch sử loài người, nguồn thực phẩm chính nuôi sống loài người đã được khai thác dưới hình thức là hái lượm, đó chính là nguồn rau quả tự nhiên cùng với tiến trình phát triển của xã hội loài người những nguồn rau quả mới được phát hiện khai thác và sử dụng ngày càng nhiều. Đặc biệt là từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 khi mà nhà sinh vật học Međen đưa ra những định luật về di truyền học thì ngày càng nhiều những loại ra quả mới được ra đời cùng với sự phong phú đa dạng về chủng loại thì năng suất của chúng cũng ngày càng được nâng cao mang lại cho loài người một lượng dồi dào về lương thực, thực phẩm. Ngày nay khi mà lịch sử loài người đã bước vào thập niên thứ 3 với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của sinh học thì chắc rằng ngày càng nhiều những loài mới được tạo ra, và lĩnh vực rau quả, thực vật là lĩnh vực sẽ có nhiều biến đổi lớn lao nhất và sẽ có những loại rau quả với năng suất và chất lượng cao lần lượt xuất hiện để đáp ứng được nhu cầu của con người ngày càng lớn và ngày càng phong phú và đa dạng, Nước ta là một nước khí hậu nhiệt đới gió mùa, một điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát triển phong phú đa dạng của nhiều lời thực vật, đặc biệt là những loài ra quả nhiệt đới. Ngay từ ngày xưa ông cha ta đã khai thác chúng và sử dụng như một nguồn thự phẩm và là những vị thuốc hữu dụng để chữa trị các chứng bệnh, nhiều loại rau quả đã trở thành những đặc sản độc đáo của đất Việt. Cũng như bao vật phẩm khác, mặt hàng rau quả đã trở thành một mặt hàng thực phẩm thiết yếu không chỉ phục vụ cho nhu cầu nội bộ mà nó còn có nhu cầu vươn rộng ra không chi thị trường trong nmước mà cả thị trường nước ngoài. Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng một nền kinh tế mở, xây dựng khu vực thành một ngành kinh tế hiện đại, ngoại thương trở thành một nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và trở thành bộ phận của nhân tố này. Thực tế cho thấy, các mặt mặt hàng và các sản phẩm chế biến từ rau quả nói riêng và các sản phẩm nông nghiệp nói chung đối với các nước đang phát triển là những mặt hàng xuất khẩu mang tính chiến lược thu ngoại tệ cho đất nước. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá nói chung cũng như hoạt động xuất khẩu mặt hàng rau quả nói riêng phức tạp hơn rất nhiều so với việc bán sản phẩm trên thị trường nội địa nhất là khi có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cùng một loại hàng hoá sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh về tiêu thụ sản phẩm trên thị trường (nội) thế giới. Để có thể tồn tại và phát triển bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nào cũng đều phải có những biện pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu của mình. Đó là yêu cầu tất yếu và cơ bản nhất của kinh doanh hiện đại. Song để có được một chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, doanh nghiệp cần phải dựa vào tiềm lực của chính bản thân mình, xu hướng vận động của xã hội mà đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm phát triển thị trường xuất khẩu. Đây chính là vấn đề mà Tổng công ty Rau quả Việt Nam dành nhiều mối quan tâm nhất trong chiến lược phát triển của Tổng Công ty. Tìm ra những thị trường mới và xâm nhập củng cố và duy trì những thị trường truyền thống. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, sau những năm trau dồi kiến thức và lý luận trong trường Đại học kinh tế quốc dân, qua thời gian thực tập tại Tổng công ty Rau quả Việt Nam, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, các cán bộ công nhân viên của Tổng công ty, đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Trần Chí Thành, chú trưởng phòng xúc tiến thương mại, em đã chọn vấn đề: "Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam". Bằng phương pháp duy vận biện chứng, chuyên đề nhằm đánh giá khái quát những vấn đề thị trường xuất khẩu, xác định phương hướng mục tiêu trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị những biện pháp, chính sách nhằm phát triển thị trường xuất khẩu hàng rau quả của Tổng công ty trong những năm tới. Kết cấu của chuyên đề, ngoài phần mở đầu, kết luận thì luận văn chia làm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Phần II: Phân tích thực trạng thị trường và phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của Tổng công ty rau quả Việt Nam. Phần III: Một số biện pháp và kiến nghị nhằm phát triển thị trường xuất khẩu rau quả của Tổng công ty rau quả Việt Nam. Sau đây là phần nội dung chi tiết.

doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mở rộng thị trường xuất khẩu tại tông công ty rau quả Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
250.000 Tæng gi¸ trÞ 107.1000 107.1000 3060.000 Vïng chuyªn canh rau qu¶ SS 20.000 20.000 50.000 SS¶n l­îng 350.000 350.000 1000.000 SVèn 889024 889.024 636.598 Nguån : ®Þmh h­íng ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam giai ®o¹n 1998 – 2010. B¶ng 20: C¬ cÊu s¶n phÈm vµ tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña 3 giai ®o¹n: 2000, 2005, 2010. §¬n vÞ: TriÖu USD Lo¹i s¶n phÈm N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 Kim ng¹ch xuÊt khÈu Tû träng (%) Khèi l­îng Kim ng¹ch xuÊt khÈu Tû träng Khèi l­îng Kim ng¹ch xuÊt khÈu Tû träng Khèi l­îng nhËp khÈu 1.Rau qu¶ t­¬i 4 10 13 15 15 50 40 20 130 2. Rau qu¶ hép n­íc qu¶ c« dÆc ®«ng l¹nh. 13 32,5 18 40 40 57 80 40 120 3. Rau qu¶ sèng muèi. 6 15 10 20 20 33 40 20 68 4. Gia vÞ. 9 22,5 6 20 20 13 30 15 20 5. n«ng s¶n thùc phÈm 8 20 10 5 5 7 10 5 12 Tæng 40 100 57 100 100 160 200 100 350 . §Þnh h­íng vÕ c¬ cÊu s¶n phÈm cho thÊy c¸c mÆt hµng truyÒn thèng cña tæng c«ng ty nh­ rau qu¶ t­¬i, rau qu¶ hép, n­íc rau qu¶ gi¶i kh¸t cã ®Æc, rau qu¶ ®«ng l¹nh rau qu¶ muèi, sèng ngµy cµng kh«i phôc l¹i vÞ trÝ vµ trë thµnh s¶n phÈm chiÕn l­îc cña tæng c«ng ty. B¶ng 21: §Þnh h­íng c¬ cÊu s¶n phÈm vµ thi tr­êng cña tæng c«ng ty ®Õn n¨m 2010. S¶n phÈm chñ lùc S¶n phÈm ®a d¹ng kh¸c ThÞ tr­êng chÝnh 1. Rau qu¶ t­¬i. - B¾p c¶i, khoai t©y, hµnh t©y, d­a hÊu, tái, cµ rèt, gõng nghÖ, chuèi tiªu, v¶i. - Hoa lay ¬n, hoa lay kÌn, phong lan. - Xu hµo, xóp l¬, tái t©y, ®Ëu qu¶, cµ chua, d­a chuét, nÊm h­¬ng. - Thanh long, nh·n, quýt, b­ëi, xoµi, chanh, døa, ch«m ch«m, ®u ®ñ, sÇu riªng, m¨ng côt... - Hoa c©y c¶nh kh¸c. Liªn bang Nga, mét sè n­íc ch©u ¸ nh­ NhËt b¶n, óc... - §«ng b¾c ¸, Trung quèc vµ mét sè n­íc kh¸c. 2. §å hép, n­íc qu¶ ®«ng l¹nh - Døa, d­a chuét, v¶i, thanh long, xoµi, ch«m ch«m, ®u ®ñ, m¬ - N­íc gi¶i kh¸t hoq qu¶ tù nhiªn. - §«ng l¹nh, døa - C« ®Æc vµ pure:Døa xoµi, cµ chua - Chuèi, æi, na, ®Ëu ca ve, m¨ng tre, nÊm rau, gia vÞ kh¸c. - Rau ®«ng l¹nh kh¸c, puve qu¶ kh¸c. - Liªn bang Nga, b¾c ©u, Mü, NhËt b¶n, Trung Quèc, mét sè n­íc ch©u ¸ kh¸c. 3. Rau qu¶ sÊy muèi - Chuèi sÊy, nh·n h¹t tiªu. - D­a chuét, nÊm muèi. - C¸c lo¹i rau qu¶ muèi kh¸c - Liªn bang Nga, NhËt b¶n vµ mét sè n­íc B¾c mü 4. Gia vÞ. - H¹t ®iÒu, ít, tái, gõng. - NghÖ quÕ, gõng. - Ch©u phi, Nga, Trung ®«ng vµ mét ssè n­íc kh¸c. 5. Gièng rau. - H¹t rau muèng, c¶i tái cñ. - C¸c lo¹i h¹t gièng rau, ®Ëu, gia vÞ nhiÖt ®íi kh¸c. - Ch©u mü la tinh, ch©u phi ch©u ¸. 6. N«ng s¶n kh¸c - Cao su, cµ phª, g¹o, l¹c, võng. - N«ng s¶n kh¸c - Trung quèc - VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm: §©y lµ vÊn ®Ò hiÖn t¹i ®ang cã ¶nh h­ëng lín ®Õn c«ng t¸c thÞ tr­êng. Môc tiªu trong giai ®o¹n ®èi víi nhãm ngµnh rau qu¶ t­¬i ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ sö dông c¸c ph­¬ng thøc b¶o qu¶n tèt nhÊt ®Ó ®¶m b¶o ®é t­¬i, s¹ch sÏ cña s¶n phÈm, ®èi víi nhãm hµng cßn l¹i sÏ sö dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt vµ b¶o qu¶n. §Æc biÖt lµ ®¶m b¶o gièng míi cho n¨ng suÊt cao chÊt l­îng tèt, sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®o l­êng, kiÓm tra chÊt l­îng tiªn tiÕn. ChÝnh x¸c s¶n phÈm cña c«ng ty lµ xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng thÞ tr­êng cÇn ®ång thêi kÕt hîp víi viÖc më réng c¸c lo¹i s¶n phÈm s½n cã trong n­íc chÝnh x¸c cña tæng c«ng ty lµ g¾n s¶n phÈm víi thÞ tr­êng, coi thÞ tr­êng lµ tÊt yÕu quan träng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm lµ quyÕt ®Þnh. 3. §Þnh h­íng vÒ gÝa c¶. Trong nh÷ng n¨m tr­íc kim ng¹ch xuÊt khÈu ®­îc tÝnh theo gi¸ FOB møc gi¸ chung cho c¸c nguån hµng lµ: Rau t­¬i 300USD/tÊn, rau hép vµ ®«ng l¹nh 700USD/tÊn, rau sÊy muèi 600USD/tÊn, gia vÞ 1500USD/tÊn. C¸c lo¹i n«ng s¶n phÈm kh¸c 800USD/tÊn:Tuy nhiªn, møc gi¸ nµy kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh, nã phô thuéc vµo tõng mÆt hµng trong nhãm hµng, dùa vµo t×nh h×nh mÆt hµng gÝa c¶ chung cña thÞ tr­êng thÕ giíi, møc gi¸ chÝnh thøc ®­îc x¸c ®Þnh sÏ lµ møc gi¸ mµ tæng c«ng ty ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Møc gi¸ còng cã thÓ dÇn dÇn ®­îc gi¶m ®i tuy tæng c«ng ty sö dông nh÷ng biªn ph¸p thÝch hîp ®Ó t¨ng n¨ng suÊt. 4. §Þnh h­íng vÒ thÞ tr­êng vµ th©m nhËp. Trong giai ®o¹n nµy môc tiªu chñ yÕu lµ t¨ng c­¬ng c¸c ®oµn cña tæng c«ng ty ®i kh¶o s¸t t×m hiÓu, tham gia c¸c héi chî vÒ rau qu¶, cô thÓ lµ c¸c khu vùc thÞ tr­êng nh­: Ch©u ¸, Ch©u ¢u, Nga, Trung Quèc, mü, §Æc biÖt lµ cö chuyªn gia sang thÞ tr­êng Mü nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ quan, hµng nµo chÊt l­îng, t×nh h×nh c¹nh tranh cña s¶n phÈm cïng lo¹i cña thêi nay. Ngoµi ra cßn cö c¸c ®oµn sang Th¸i Lan, Philipin ®Ó t×m hiÓu vµ häc tËp kinh nghiÖm. B¶ng dù kiÕn tèc ®é xuÊt khÈu: N¨m 2000/1996 2005/2000 2010/2005 Tèc ®é t¨ng 200% 250% 200% III. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu mÆt hµng rau qu¶ cña tæng c«ng ty. 1. ë tÇm vi m« (§èi víi doanh nghiÖp ). T¨ng c­êng nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c«ng t¸c tiÕp thÞ nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Nã cho phÐp ®¸nh gi¸ qui m« vµ tiÒm n¨ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ lµ c¬ së ®Ó lùa chän thÞ tr­êng xuÊt khÈu cã nghÜa lµ lùa chän ®­îc ®èi t­îng giao dÞch, ph­¬ng thøc kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó t×m thÊy thÞ tr­êng cho c¸c hµng ho¸, dÞch vô trong mét kho¶ng thêi gian vµ nguån tµi lùc h¹n chÕ ®Ó thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy c«ng ty cÇn ph¶i cã phßng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, tæng hîp tin tøc vµ xö lý th«ng tin ®Ó ®­a ra ®Þnh h­íng s¶n xuÊt c÷ng nh­ quyÕt ®Þnh kinh doanh kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Muèn tæ chøc ho¹t ®éng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶, phßng nghiªn cø thÞ tr­êng ph¶i lµm râ 3 vÊn ®Ò: · Nghiªn cøu chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng cña c¸c quèc gia : + ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng + ChÝnh s¸ch mÆt hµng + ChÝnh s¸ch hç trî ChÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng quèc gia cã ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu. Nh÷ng th«ng tin mµ tæng c«ng ty cÇn n¾m v÷ng ®­îc lµ: ChÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng nã cã æn ®Þnh hay kh«ng? ChÝnh phñ cña c¸c quèc gia ®ã cã tham gia can thiÖp vµo ngo¹i th­¬ng ë møc nµo? Sù can thiÖp cña chÝnh phñ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nh©pk khÊu ra sao? · X¸c ®Þnh vµ dù b¸o biÕn ®éng nhu cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ hµng rau qu¶ cña tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cÇn t×m hiÓu kü c¸c vÊn ®Ò sau: + X¸c ®Þnh tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng vÒ mÆt hµng m×nh cÇn b¸n th«ng qua sè liªu thèng kª b¸n hµng, thö th¨m dß ý kiÕn cña kh¸ch hµng. + Nghiªn cøu tiÒm n¨ng b¸n hµng cña c¸c quèc gia kh¸c, kªnh b¸n hµng, gÝa c¶, mÉu m·, qu¶ng c¸o, ph©n tÝch ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña hä, tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kÕt luËn cã Ých trong viÖc tæ chøc x©m nhËp thÞ tr­êng sau nµy. Ngoµi viÖc t×m hiÓu nhu cÇu vÒ hµng rau qu¶ cñatæng c«ng ty tæng c«ng ty còng cµn nghiªn cøu biÕn ®éng cña mÆt hµng rau qu¶ ®Ó tõu ®ã cã kÕ ho¹ch xuÊt khÈu phï hîp ®¸p øng yªu cÇu kh¸ch hµng. Th«ng th­êng nhu cÇu kh¸ch hµng (dung l­îng thÞ tr­êng) thay ®æi theo ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè. Nh©n tè chu kú: Sù vËn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ c¸c n­íc trªn thÕ giíi cã tÝnh chÊt thêi vô trong s¶n xuÊt, ph©n phèi vµ l­u th«ng hµng ho¸ cña mÆt hµng rau qu¶. Nh©n tè ¶nh h­ëng l©u dµi tíi dung l­îng thÞ tr­êng nh­: Sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, biªn ph¸p chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc tËp qu¸n thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng nhiÒu khi kh«ng phô thuéc vµo chÊt l­îng hµng ho¸ ®ã. Bëi vËy nÕu n¾m b¾t ®­îc tËp qu¸n vµ thÞ hiÕu tiªu dïng sÏ cho phÐp më réng khèi l­îng cÇu mét c¸ch nhanh chãng. Nh©n tè ¶nh h­ëng t¹m thêi tíi dung l­îng thÞ tr­êng: Sù ®Çu t­, sù thay ®æi chÝnh s¸ch bÊt ngê cña chÝnh phñ, xung ®ét chÝnh trÞ, xung ®ét vò trang, thiªn tai. §iÒu quan träng lµ ph¶i x¸c ®Þnh xem nh©n tè lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh xu h­ìng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ë giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. · Th«ng tin gÝa c¶ vµ ph©n tÝch c¬ cÊu gia quèc tÕ . §Ó thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®iÒu quan träng ph¶i n¾m b¾t ®­îc th«ng tin, xö lý th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi. VÒ gi¸ trÞ cña c¸c tin tøc thÞ tr­êng sÏ gi¶m nhanh chãng nÕu viÖc thu thËp th«ng tin tiÕn hµnh trÔ. Phßng nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng n¨m cÇn cö c¸n bé cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng chuyªn m«n am hiÓu vÒ thÞ tr­êng ®Ó theo dâi nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng theo c¸c ®Þa chØ: thÞ tr­êng Ch©u ¸, t©y ¸, §«ng Nam ¸, Ch©u ¢u, Ch©u Mü,... §«ng thêi tæng c«ng ty ph¶i duy tr× tèt c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan nh­ Bé Th­¬ng M¹i, Phßng Th­¬ng M¹i, víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c. §Ó khuyÕn khÝch c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng tæng c«ng ty cÇn. + Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®¹o t¹o ng¾n h¹n, trung h¹n, héi th¶o,... + Trang bÞ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho hä trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. + CÇn cã chÕ ®é ®·i ngé, khen th­ëng kÞp thêi cho nh÷ng s¸ng kiÕn, gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi. + §Çu t­ trang thiÕt bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh, c¸c ph­¬ng tiÖn nh»m thu thËp th«ng tin vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng nhanh chãng nh­ ®iÖn tho¹i, Fax... b. C¸c ho¹t ®éng khuÕch tr­¬ng trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c nghiªn cø thÞ tr­êng, b­íc tiÕp theo lµ sÏ lùa chän mét thÞ tr­êng mµ tæng c«ng ty cã thÓ ®¸p øng ®­îc vµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho tæng c«ng ty lóc nµy lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®· cã, hoÆc t×m c¸ch ®Ó nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng tiÒm n¨ng míi. §Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm tæng c«ng ty cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, triÓn l·m...®Ó lµm tèt c«ng t¸c xóc tiÕn cÇn quan t©m ®Õn m«i tr­êng kinh tÕ, v¨n ho¸, luËt ph¸p chÝnh trÞ, khoa häc kü thuËt. HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶ng c¸o phô thuéc phÇn lín vµo sù x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc tiªu, ý t­ëng chñ ®¹o vµ chñ ®Ò qu¶ng c¸o. Qu¶ng c¸o cã môc tiªu kÝch thÝch b¸n hµng th«ng qua viÖc ph¸t triÓn lîi Ých vµ còng cè gi¸ trÞ. Bªn c¹nh biªn ph¸p qu¶ng c¸o tæng c«ng ty cã thÓ xóc tiÕn b¸n hµng b»ng h×nh thøc: Göi CATOLOG cho n­íc ngoµi ®Ó gióp rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi b¸n hµng vµ ng­êi mua th«ng qua CATOLOG kh¸ch hµng cã ®­îc th«ng tin vÒ chñng lo¹i hµng ho¸, kÝch cì, mµu s¾c,... nªn yªu cÇu CATOLOG ph¶i ®­îc in Ên ®Ñp ®Ï, dÔ ®äc, chó ý ®Õn mµu s¾c, bè trÝ s¶n phÈm hµng ho¸ hÊp dÉn kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi xem. Ngoµi ra tæng c«ng ty cßn cã thÓ sö dông h×nh thøc göi hµng mÉu qua b­u ®iÖn cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng quan t©mcung cÊp cho hä sù nhËn biÕt vÒ h×nh d¹ng, chÊt l­îng mÉu m· cña s¶n phÈm. Tæng c«ng ty cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ viÖc tham dù héi chî triÓn l·m th­¬ng m¹i c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Th«ng qua h×nh thøc nµy tæng c«ng ty cã c¬ héi tiÕp xóc giao dich trùc tiÕp víi kh¸ch hµng tõ ®ã n¾m b¾t ®Çy ®ñ vÒ nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ ngoµi viÖc tr­ng bµy hµng ho¸ tæng c«ng ty cßn cã thÓ sö dông c¸c biªn ph¸p xóc tiÕn nh­ göi trùc tiÕp tÆng phÈm, qua biÕu giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm cña tæng c«ng ty ®©y chÝnh lµ c¬ héi ®Ó kh¸ch hµng hiÓu h¬n vÒ tæng c«ng ty, vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty , tõ ®ã gäi më nhu cÇu biÕn nhu cÇu thµnh søc mua thùc tÕ. Tuy vËy tæng c«ng ty còng cÇn ph¶i chó ý lµm sao cho sù qu¶ng c¸o khuÊch tr­¬ng võa cã t¸c dông nhÊt, võa Ýt tèn kÐm nhÊt. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n , c©n nh¾c kü l­ìng ®Ó lùa chä c¸c h×nh thøc khuÊch tr­¬ng qu¶ng c¸o. Khi lùa chän mét h×nh thøc khuÊch tr­¬ng, qu¶ng c¸o ta kh«ng chØ tÝnh to¸n chi phÝ ph¶i bá ra, lîi nhuËn thu vÒ tõ viÖc b¸n thªm s¶n phÈm vµ nh÷ng lîi Ých trong l©u dµi thu ®­îc tõ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. ë mmçi thÞ tr­êng kh¸c nhau , thêi ®iÓm kh¸c nhau mÆt hµng kh¸c nhau th× l¹i ph¶i lùa chän h×nh thøc qu¶ng c¸o khuÊch tr­¬ng kh¸c nhau kh«ng thÓ ®ång nhÊt c¸c h×nh thøc víi nhau ®­îc. VÝ dô ë thÞ tr­êng §«ng ¢u vµ c¸c quèc gia SNG th× hä th­êng chó ý tíi yÕy tè gÝa c¶, v× vËy viÖc qu¶ng c¸o ph¶i khÐo lÐo nªu lªn ®­îc ®Æc ®iÓm hµng ho¸ cña ta võa rÎ võa tËn dông chÊt l­îng th× míi kÝch thÝch ®­îc nhu cÇu mua hµng. H¬n n÷a viÖc qu¶ng c¸o ë thÞ tr­êng nµy cÇn ph¶i ®¬n gi¶n Ýt tèn kÐm ®Ó gi¸ hµng kh«ng bÞ t¨ng lªn cao Ng­îc l¹i, ë thÞ tr­êng Ch©u ¸ th¸i b×nh d­¬ng, Mü, ...lµ thÞ tr­êng rÊt khã tÝnh vÒ chÊt l­îng, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm h¬n lµ yÕu tè gi¸ c¶ nªn ë nh÷ng thÞ tr­êng nµy viÖc khuÊch tr­¬ng, qu¶ng c¸o ph¶i sao cho cã thÓ nªu bËt ®­îc tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ cho dï chi phÝ cã cao h¬n chót Ýt. Bªn c¹nh ®ã tæng c«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng c¶i tiÕn vÒ bao b× hµng ho¸ cña m×nh, bao b× ph¶i ®¹t tiªu chuÈn vÒ ®é an toµn b¶o vÖ, chøa ®ùng hµng vµ ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu mü thuËt, qu¶ng c¸o. HiÖn tai bao b× cña hµng ho¸ do tæng c«ng ty xuÊt khÈu lµ hép thiÕc hoÆc thuû tinh, nã kh«ng nh÷ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña hµng ho¸ mµ cßn lµm t¨ng chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã tæng c«ng ty cÇn ph¶i thay ®æi d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt vá hép trong n­íc víi gi¸ rÎ h¬n. §èi víi vá hép ngoµi viÖc chó ý ®Õn tÝnh n¨ng chÊt l­îng cßn ph¶i ®¶m b¶o viÖc thuËn tiÖn, tÝnh dÔ dµng thuËn tiÖn khi sö dông , nh·n m¸c trang trÝ ph¶i ®¶m b¶o tÝnh phï hîp , thÈm mü th«ng tin, ghi tªn vµ biÓu t­îng cña doanh nghiÖp trªn c¸c nh·n m¸c ®Ó g©y ¸n t­îng cho ng­êi tiªu dïng vµ t¹o ®é tin cËy khi sö dông . Ngoµi ra tæng c«ng ty cÇn më réng c¸c cöa hµng ®¹i lý giíi thiÖu s¶n phÈm trong vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua c¸c cöa hµng nµy kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng vµ uy tÝn cña tæng c«ng ty, cña hµng ho¸ xuÊt khÈu ®­îc t¨ng lªn, kh¸ch hµng n­íc ngoµi cã thÓ trùc tiÕp t×m hiÓu s¶n phÈm hµng ho¸ cña tæng c«ng ty t¹i cac cöa hµng tr­ng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm khi thµnh lËp c¸c cöa hµng tr­ng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm ph¶i chó ý ®Õn mËt ®é yªu cÇu: c¸c ®Þa ®iÓm phï hîp cho yªu cÇu qu¶ng c¸o, th­êng lµ trong c¸c thµnh phè c¸c nót giao th«ng. Tãm l¹i ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu bao gåm nhiÒu nghiÖp vô kh¸c nhau, ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong tæng c«ng ty th× cÇn ph¶i biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy mét c¸ch m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu bao gåm nhiÒu nghiÖp vô kh¸c nhau, ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong tæng c«ng ty th× cÇn ph¶i biÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng mét c¸ch m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu, nã ®ßi hái c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i cã sù hiÓu biÕt réng trong lÜnh vùc nµy. c. C¸c biÖn ph¸p ®èi víi thÞ tr­êng nguån hµng xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng nguån hµng xuÊt khÈu.lµ n¬i cung cÊp hµng ho¸ ®Ó tæng c«ng ty tiÕn hµnh xuÊt khÈu muèn xuÊt khÈu ®­îc khèi l­îng lín , thuËn lîi th× nguån hµng ph¶i dåi dµo. Víi tæng c«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam ®Ó cã nguån hµng dåi dµo cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: - Ngiªn cøu ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt - T¹o vïng chuyªn canh rau qu¶ - Hoµn thiÖn c«ng t¸c b¶o qu¶n Tæ chøc kÕt hîp s¶n xuÊt - chÕ biÕn - xuÊt khÈu th«ng qua viÑc h×nh thµnh c¸c nhµ m¸y c¬ së chÕ biÕn ngay t¹i c¸c vïng nguyªn liÖu tËp trung, Sù kÕt hîp nµy gióp tæng c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ do gi¶m nhiÒu yÕu tè chi phÝ : VËn chuyÓn, giao dÞch, h­ háng...Th«ng qua ®ã tæng c«ng ty cã thÓ thô lîi tõ c¶ hai nguån s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. MÆt kh¸c nã cßn cho phÐp t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu v×: Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu c«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng, vÒ thÞ hiÕu vµ thãi quen tiªu dïng cña hä, tõ ®ã cã c­¬ së ®Ó s¶n xuÊt. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu tæng c«ng ty cã thÓ mua ®­îc nguån hµng chÊt l­îng æn ®Þnh, mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn tæng c«ng ty cã thÓ chñ ®éng vÒ chÊt l­îng, gÝa c¶, cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn s¶n phÈm cho phï hîp víi hµng thÞ tr­êng riªng biÖt. Tæ chøc thu mua hµng: Tæng c«ng ty lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt khÈu nªn thu mua kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quan träng bëi v× c¸c nguån hµng lín l¹i lµ nh÷ng ®¬n vÞ thµnh vui, nh÷ng n«ng l©m tr­êng thuéc tæng c«ng ty. VÊn ®Ò ë ®©y chØ lµ n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i c¸c d¬n vÞ nµy . Tuy nhiªn còng cã mét sè mÆt hµng mµ tæng c«ng ty ph¶i thu gom tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ bªn ngoµi tæng c«ng ty. §Ó thu mua nh÷ng mÆt hµng thuéc diÖn nµy tæng c«ng ty th­êng tæ chøc thu mua d­íi c¸c h×nh thøc: ®¹i lý, mua ®øt b¸n ®o¹n, liªn doanh, liªn kÕt. · Lùa chän mÆt hµng chiÕn l­îc, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trogn nh÷ng chiÕn l­îc ®­îc coi lµ hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®ã lµ ®a d¹ng hã c¸c mÆt hµng, trªn toµn ngµnh hµng, trªn tõng chñng lo¹i döatªn sù chuyªn m«n ho¸ mét sè mÆt hµng mòi nhän. §èi víi tæng c«ng ty th× mÆt hµng mòi nhän lµ rau qu¶ t­¬i hép, gia vÞ, n­íc hoa qu¶ tù nhiªn, n«ng s¶n thùc phÈm. §Ó ®¶m b¶o vÞ trÝ mòi nhän cña c¸c mÆt hµng trªn, tæng c«ng ty cÇn ph¶i lu«n lu«n n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vÒ mäi mÆt. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm còng lµ yªu cÇu b¾t buéc nÕu tæng c«ng ty muèn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng tiÒm n¨ng mµ ë ®©y nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng trë nªn kh¾t khe h¬n cïng víi sù n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ cña hä. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm: ChÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yªu tè trong ®ã nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp tíi chÊt l­îng s¶n phÈm lµ: chÊt l­îng cña nguyªn liÖu, c«ng nghÖ vµ b¶o qu¶n chÕ biÕn, tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt. V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña tõng lo¹i s¶n phÈm tæng c«ng ty ph¶i chó ý tíi nh÷ng yÕu tè ®¶m b¶o cho ra nh÷ng s¶n phÈm víi chÊt l­îng cao. §a d¹ng hãa s¶n phÈm: §Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu mu«n h×nh mu«n vÎ cña ng­êi tiªu dïng bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tæng c«ng ty ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò c¶i tiÕn, ®æi míi mÉu m·, cho ra nh÷ng s¶n phÈm míi, khi tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tæng c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c h­íng: - §a d¹ng gÝa c¶ s¶n phÈm. - §a d¹ng theo chÊt l­îng. - §a d¹ng vÒ mµu s¾c s¶n phÈm. - §a d¹ng ho¸ theo mÉu m· bao b×. - §a d¹ng theo chñng lo¹i. d. Mét sè biªn ph¸p ®æi míi thÞ tr­êng truyÒn thèng. ThÞ tr­êng truyÒn thèng cña tæng c«ng ty lµ nh÷ng thÞ tr­êng ®· cã quan hÖ tõ l©u vµ quen thuéc víi c¸c mÆt hµng cña tæng c«ng ty nh­ thÞ tr­êng liªn bang Nga, ®«ng ¢u, ®µi Loan,...®Òu lµ nh÷ng b¹n hµng lín vµ quen thuéc cña tæng c«ng ty tõ l©u ...Tuy nhiªn ®Ó còng cè vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi thÞ tr­êng nµy tæng c«ng ty cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó th­ch hiÖn c¸c biªn ph¸p phï hîp vµ cã kÕ ho¹ch riªng cho mçi thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng ®«ng ©u vµ Liªn X« cò: Tæng c«ng ty nhËn ®Þnh r»ng ®©y lµ nh÷ng b¹n hµng lín cña tæng c«ng ty vµ lµ b¹n hµng truyÒn thèng, C«ng ty cã mét thêi gian ng¾n bÞ gi¸n ®o¹n do cuéc khñng ho¶ng cña khèi XHCN song hiÖn nay trong ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh míi mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a hai bªn ®ang dÇn kh«i phôc l¹i vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn tæng c«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu dïng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó khu vùc nµy ph¸t triÓn. Më nh÷ng cöa hµng chuyªn b¸n ®å ViÖt Nam cho céng ®ång ng­êi viÖt, tËp trung thµnh luång, thµnh khèi lín ®Ó t¹o ra nh÷ng ­u thÕ cho viÖc ph©n phèi, c¸c cöa hµng nµy nªn ®Æt d­íi sù b¶o trî cña Bé Th­¬ng M¹i ®Ó g©y uy tÝn vµ ®¶m b¶o an toµn cho viÖc b¸n hµng vµ thu tiÒn. KiÓm tra, gi¸m s¸t tõng l« hµng ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng ®¶m b¶o an toµn vÒ vÖ sinh theo tiªu chuÈn chung ë n­íc tèi thiÓu ®ång thêi ph¶i bd sù æn ®Þnh cña chÊt l­îng hµng ho¸. B¶o l·nh xuÊt khÈu mét thùc tÕ lµ uy tÝn tÝn dông cña c¸c n­íc trong khu vùc nµy lµ thÊp, c¸c ng©n hµng ViÖt Nam l¹i ch­a ®ñ søc m¹nh ®Ó cã thÓ më tÝn dông sang thÞ tr­êng nµy th× ph¶i chÊp nhËn h×nh thøc b¸n hµng tr¶ ch¹m. Do ®ã song song víi viÖc nghiªn cøu ph­¬ng ¸n míi c¸c c«ng ty b¶o l·nh tÝn dông vµ b¶o hiÓm xuÊt khÈu lín cu¶ thÕ giíi nh­ SFAO cña Ph¸p, ANOR cña Hång C«ng... vµo ViÖt Nam liªn doanh c¸c h×nh thøc b¶o hiÓm ®Æc thï nµy. ThiÕt lËp c¸c luång vËn t¶i biÓn vµ trî c­íc hµng h¶i, chÝnh phñ nghiªn cøu vµ giao cho Bé GTVT nghiªn cøu t¨ng c­êng vËn chuyÓn Odensa vµ Vladivostock b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn tµu biÓn ViÖt Nam. Thêi gian ®Çu ( hÕt n¨m 2000) chÝnh phñ sÏ trî mét phÇn c­íc phÝ, nh÷ng chuyÕn tµu ch¹y tíi nga sÏ ®­îc miÓn mét kho¶n thu cña nhµ n­íc vÒ phÝ cËp tµu, phÝ hoa tiªu, thuÕ vèn vµ thËm chÝ lµ thuÕ nhiªn liÖu. Thùc hiÖn giao dÞch bu«n b¸n víi mét sè quèc gia SNG b»ng ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng. ThÞ tr­êng ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng: Lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vµ cã triÓn väng vµ rÊt ph¸t triÓn nhÊt lµ kÓ tõ khi ViÖt Nam lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña ASEAN. Tæng c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi khi bu«n b¸n víi hä. ThÞ tr­êng §«ng Nam ¸ lµ b¹n hµng lín thø hai cña c«ng ty sau Nga tuy nhiªn mét vÊn ®Ò ®èi víi thÞ tr­êng nµy lµ hµng ho¸ cña tæng c«ng ty cßn Ýt c¶ vÒ sè l­îng lÉn chñng lo¹i ®Ó tíi nhu cÇu cña thÞ tr­êng nµy. NhËt b¶n lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng kim ng¹ch bu«n b¸n cßn thÊp mÆc dï lµ thÞ tr­êng lín thø ba cña tæng c«ng ty nh­ng cßn ch­a æn ®Þnh. ThÞ tr­êng §µi Loan lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ cã nhiÒu høa hÑn. Ngoµi ra chóng ta cßn ph¶i kÓ ®Õn mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng kh¸c ®ã lµ Trung Quèc, ®©y lµ thÞ tr­êng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh:1997/1998 t¨ng 3.05lÇn; 1998/1997 t¨ng 1.15lÇn, tuy nhiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña tæng c«ng ty sang thÞ tr­êng nµy cßn thÊp bu«n b¸n chñ yÕu lµ qua mËu biªn, do ®ã cÇn më réng nhiÒu h×nh thøc mua b¸n. §Ó xøng ®¸ng víi tiÒm n¨mg cña khu vùc trong nh÷ng n¨m tíi tæng c«ng ty cÇn ph¶i. - Gi÷ v÷ng vµ còng cè thªm b¹n hµng - Ph¸t triÓn thªm nhiÒu lo¹i s¶n phÈm míi - §Èy m¹nh h×nh thøc liªn doanh, liªn kÕt Nh­ vËy ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng truyÒn thèng tæng c«ng ty ®· ®­a ra gi¶i ph¸p lµ n©ng cao uy tÝn, chÊt l­îng chñng lo¹i hµng ho¸, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô, cã c¸c h×nh thøc hç trî ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. e. C¸c biÖn ph¸p ®èi víi thÞ tr­êng míi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× vÊn ®Ò thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp ë tæng c«ng ty rau qu¶ còng vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng nh÷ng tæng c«ng ty ph¶i cè g¾ng æn ®Þnh duy tr× thÞ tr­êng truyÒn thèng mµ tæng c«ng ty ph¶i tËp trung ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó x©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng míi nh­ EU, Ch©u Mü ( ®Æc biÖt lµ mü) ch©u Phi, Trung ®«ng ... ViÖc x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi lµ mét qu¸ tr×nh víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× qu¸ tr×nh ®ã còng lµ rÊt gay go phøc t¹p vµ khã kh¨n ®ßi hái sù næ lùc vµ cè g¾ng v­ît bËc cña mét doanh nghiÖp. ViÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi tr­íc hÕt ph¶i nghiªn cøu vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng nh­: N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, sö dông chÝnh s¸ch gi¸ x©m nhËp, gi¸ giíi thiÖu. Ngoµi ra tæng c«ng ty cÇn gi÷ ch÷ tÝn trong th­¬ng m¹i vËy tæng c«ng ty ph¶i giao hµng ®óng chÊt l­îng, ®óng thêi gian, ®óng ®Þa ®iÓm mµ hai bªn ®· thùc hiÖn, lu«n coi kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ víi ph­¬ng ch©m “B¸n c¸i mµ thÞ tr­êng cÇn, kh«ng b¸n c¸i mµ m×nh cã” X©y dùng chiÕn l­îc xuÊt khÈu sao cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i x¸c ®Þnh cho ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh v× b¶n th©n thÞ tr­êng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ n¬i ng­êi b¸n gÆp ng­êi mua, lµ tÊm g­¬ng ph¶n chiÕu c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ. Muèn x¸c ®Þnh ®­îc ®©u lµ thÞ tr­êng cña m×nh doanh nghiÖp cÇn cã mét chiÕn l­îc cô thÓ. Môc tiªu cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng gióp cho doanh nghiÖp ®Þnh h­íng thÞ tr­êng (thÞ tr­êng nµo lµ thÞ tr­êng cña m×nh b¸n s¶n phÈm hay tiªu thô, x©m nhËp víi nh÷ng s¶n phÈm míi) thÞ tr­êng nµo lµ thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ph¶i ®Æc biÖt quan t©m. §ång thêi v¹ch ra nh÷ng gi¶i ph¸p lín ®Ó th©m nhËp më réng thÞ tr­êng. Nh­ vËy trong nh÷ng n¨m tíi, tæng c«ng ty nªn v¹ch ra nh÷ng chiÕn l­îc thÞ tr­êng thÝch hîp, môc tiªu cña tæng c«ng ty hiÖn nay lµ duy tr× æn ®Þnh thÞ tr­êng truyÒn thèng, th©m nhËp vµ më réng c¸c thÞ tr­êng míi. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng sÏ gióp cho tæng c«ng ty ®¹t ®­îc môc tiªu th«ng qua c¸c biªn ph¸p vÒ cung cÇu, gi¸ c¶ vµ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ víi mÆt hµng rau qu¶ truyÒn thèng. - Néi dung cña chiÕn l­îc thÞ tr­êng: . ChiÕn l­îc chung vÒ thÞ tr­êng. Th«ng qua chiÕn l­îc chung vÒ thÞ tr­êng tæng c«ng ty x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu chung vÒ thÞ tr­êng, trogn nh÷ng n¨m tíi ®©u lµ thÞ tr­êng cña tæng c«ng ty vµ cã chÝnh s¸ch thÞ tr­êng thÝch hîp, chÝnh s¸ch thÞ tr­êng rÊt quan träng v× trong ®ã nªu ra cac vÊn ®Ò : cung cÇu, gi¸ c¶, c¹nh tranh. C¸c biªn ph¸p ®èi víi cung cña tæng c«ng ty lµ t×m KiÕm nguån hµng cã gi¸ c¶, chÊt l­îng hîp lý, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn vïng nguyªn nhiªn liÖu cña tæng c«ng ty. §­îc nh­ vËy tæng c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, gÝa c¶ chÊt l­îng hµng ho¸, ®èi t¸c kinh doanh ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®óng ®¾n h¬n. GÝa c¶ hµng ho¸ còng phô thuéc phÇn lín vµo gi¸ c¶ ®Çu vµo vµ gi chó nÕu gi¸ c¶ ®Çu vµo thÊp , møc chi phÝ thÊp th× tæng c«ng ty ph¶i ¸p dông ®ång bé c¸c biªn ph¸p nh­ hoµn thiÖn m¹ng l­íi tiªu thô, qui tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn kinh doanh, bé m¸y qu¶n lý. C¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng cña tæng c«ng ty . Ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc mµ c¶ ë trong vµ ngoµi n­íc ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c ®èi thñ nh­ tæng c«ng ty ph¶i dùa vµo tiÒm lùc cña m×nh ®Ó cã nhòng biªn ph¸p c¹nh tranh cô thÓ coi hiÖu qu¶, nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, chÊt l­îng hµng ho¸, dÞch vô, m¹ng l­íi b¸n hµng... §iÒu nµy ®ßi hái tæng c«ng ty ph¶i tæ chøc nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña hä, lËp danh s¸ch nh÷ng ®èi thñ tõ ®ã ®­a ra nh÷ng chiÕn l­îc thÝch hîp víi tõng ®èi thñ c¹nh tranh. Trong biÖn ph¸p mµ tæng c«ng ty cÇn ¸p dông ®èi víi thÞ tr­êng th× s¸ch l­îc tiÕp thi ®Æc biÖt quan träng. Tuú tõng thêi ®iÓm cô thÓ vµ ®èi thñ mµ ®­a nh÷ng s¸ch l­îc phï hîp: vÝ dô: s¸ch l­îc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng ®Ó thay thÕ hµng ho¸ cña ®èi ph­¬ng (bao vßng thÞ tr­êng). HoÆc cã thÓ dïng c¸c c¸ch: §¸nh thäc s­ên, ®¸nh du kÝch, vßng vo, tung ho¶ mï, chiÕn thuËt vu håi, gäng k×m hay lén Èu... ®Ó tÊn c«ng vµo thÞ phÇn cña ®èi ph­¬ng. §ã lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ tæng c«ng ty ®· vµ ®ang ¸p dông ®èi víi mäi lo¹i thÞ tr­êng cña m×nh (ChÝnh, thø yÕu, tiÒm n¨ng). · ChiÕn l­îc ph©n khóc, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng: Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh chi tiÕt ho¸ cña Marketing môc tiªu nh»m c¾t khóc thÞ tr­êng tæng thÓ thµnh nh÷ng ph©n ®o¹n nhá tËp trung, cã khèng chÕ, ®Æc tÝnh, hµnh vi mua riªng biÖt tuy nhiªn trong néi bé mét sè ®o¹n cã thÓ ®ång nhÊt nhau mµ tæng c«ng ty cã thÓ vËn dông Marketing - Mix trªn mçi ®o¹n thÞ tr­êng ®ã. ThÞ tr­êng ng­êi tiªu dïng lµ mét tËp hîp c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng trªn thÞ tr­êng mét ng­êi tiªu dïng lµ mét ®¬n vÞ cÊu tróc kh¸c biÖt cña mét tËp hîp kh«ng ®ång nhÊt vÒ nhu cÇu mua b¸n trªn thÞ tr­êng. Hä cã thÓ kh¸c biÖt trong ý muèn, së thÝch. Sù kh«ng ®ång nhÊt nµy cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi viÖc mua vµ tiªu dïng hµng ho¸. MÆt kh¸c, tæng c«ng ty còng kh«ng thÓ cã chÝnh s¸ch riªng biÖt cho tõng c¸ nh©n. Do vËy cÇn ph©n ®o¹n nhu cÇu ®Ó tæng c«ng ty nhËn biÕt ®­îc ®Æc tÝnh cña tõng ®o¹n vµ tuú theo ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng cô thÓ cña m×nh mµ chän c¸c chÝnh s¸ch, biªn ph¸p kh¸c nhau ®Ó th©m nhËp vµ khai th¸c thÞ tr­êng nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu cña Marketing chiÕn l­îc. Môc tiªu cña ph©n ®o¹n thÞ tr­êng lµ trªn c¬ së ph©n tÝch kh¸ch hµng vµ hiÖu n¨ng cña kh¸ch hµng b»ng sù thÝch øng s¶n phÈm chiÕu thi cña m×nh, qua ®ã khai th¸c tèi ­u dung l­îng thÞ tr­êng ®Ó n©ng cao vÞ thÕ cña tæng c«ng ty trªn ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®ã. §Ó tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr­êng tæng c«ng ty cÇn tiÕn hµnh 2 b­íc: B­íc1: X¸c ®Þnh nguyªn t¾c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. + Nguyªn t¾c ®Þa lý. + Nguyªn t¾c t©m lý + Nguyªn t¾c hµnh vi. B­íc 2: X¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c phÊn ®o¹n thÞ tr­êng vµ ®¸nh gi¸ møc ®é hÊp dÉn cña tõng ph©n ®o¹n. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng sÏ gióp cho tæng c«ng ty cã nh÷ng biªn ph¸p phï hîp, tËn dông tiÒm n¨ng cña mçi ®o¹n thÞ tr­êng. · ChiÕn l­îc thÞ tr­êng träng ®iÓm: Sau khi tiÕn hµnh ph©n ®o¹n thÞ tr­êng tæng c«ng ty sÏ lùa chän x©m nhËp vµo ®o¹n thÞ tr­êng tèt nhÊt, n¬i mµ tæng c«ng ty cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt doanh sè cao nhÊt, ®ã lµ nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng ®èi víi tæng c«ng ty lµ hÊp dÉn nhÊt xÐt trªn gãc ®é: §é réng, nhu cÇu , møc ®é c¹nh tranh, tuy nhiªn nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng nµy ph¶i phï hîp víi tiÒm lùc cña tæng c«ng ty. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng träng ®iÓm bao gåm 2 b­íc. - TiÕp cËn thÞ tr­êng träng ®iÓm: + TiÕp cËn thÞ tr­êng träng ®iÓm ®¬n gi¶n. + TiÕp cËn thÞ tr­êng träng ®iÓm phøc t¹p. + TiÕp cËn thÞ tr­êng träng ®iÓm hçn t¹p. - Lùa chän chiÕn l­îc bao qu¸t thÞ tr­êng vµ c¸c ®o¹n thÞ tr­êng hÊp dÉn. Muèn lùa chän chiÕn thuËt bao qu¸t thÞ tr­êng Tæng C«ng ty cÇn xem xÐt yÕu tè sau: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, møc ®é ®ång nhÊt cña s¶n phÈm, chu kú sèng cña s¶n phÈm, møc ®é ®ång nhÊt cña thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc tiÕp thÞ cña c¹nh tranh. Tæng c«ng ty cÇn thu nhËp d÷ liÖu vÒ c¸c khu vùc thÞ tr­êng tèt nhÊt sÏ cã doanh sè cao nhÊt, l·i lín, Ýt c¹nh tranh, c¸ch thÞ ®¬n gi¶n. Nh­ vËy tæng c«ng ty sÏ t×m ra khu vùc hÊp dÉn vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó khai th¸c thµnh c«ng khu vùc ®ã. Tuy nhiªn mÆt hµng rau qu¶ bao gåm rÊt nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau c¸c mÆt hµng nµy ë mçi thÞ tr­êng kh¸c nhau l¹i cã ®é ­a thÝch kh¸c nhau v× v©y tæng c«ng ty cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc cho tõng lo¹i s¶n phÈm. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng chiÕn l­îc. X©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng chÝnh lµ x©y dùng mét m« h×nh tæng thÓ vÒ viÖc tæng c«ng ty sÏ x©m nhËp, xóc tiÕn, më réng thÞ tr­êng nh­ thÕ nµo, môc tiªu cña tæng c«ng ty nªn lµ gi¸ vµ nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ nµo cÇn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng c«ng ty cÇn cã ¸p dông bao gåm: - Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia: §ay lµ ph­¬ng ph¸p dùa vµo c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vµ cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc thÞ tr­êng ®Ó cã nh÷ng ph¸n ®o¸n tin cËy khi th©m nhËp, ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy tæng c«ng ty cÇn cã bé phËn chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng nãi chung vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu nãi riªng. Ph­¬ng ph¸p ma trËn SWOT. §©y lµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c ®iÓm m¹nh yÕu: ban l·nh ®¹o hÖ thèng qu¶n lý, nguån tµi chÝnh, nguång nh©n lùc, tû träng thÞ tr­êng, nh·n hiÖu, chÊt l­îng s¶n phÈm, tr×nh ®é c«ng nghÖ...Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶i tèn nhiÒu c«ng søc, thêi gian, c¸c chuyªn gia ph¶i tËn tuþ, cÈn thËn, tû mØ. - Ph­¬ng ph¸p dù b¸o: lµ ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n m« h×nh cña ®èi t­îng trong t­¬ng lai trªn c¬ së quan s¸t, rót kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ sù hiÓu biÕt vÒ møc ®é tin cËy ch­a ®­îc x¸c ®Þnh. Môc ®Ých cña dù b¸o lµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Trong kinh doanh Tæng C«ng ty kh«ng chØ quan t©m ®Õn lîi nhuËn mµ cßn quan t©m ®Õn lîi Ých kinh tÕ tèi ­u, sù bÒn v÷ng cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. ViÖc x©y dùng thµnh c«ng chiÕn l­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiªpj. M« h×nh marketing xuÊt khÈu Tæng C«ng ty lùa chän: ThÞ tr­êng xuÊt khÈu §¸nh gi¸ c¬ héi thÞ tr­êng : a. ChuÈn bÞ l¸ ch¾n b. §¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng c. ¦íc l­îng b¸n tiÒm n¨ng d. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng TriÓn khai chiÕn l­îc marketing xuÊt khÈu : a. §Ò ra môc tiªu xuÊt khÈu. b. KÕ ho¹ch ho¸ marketing mix: s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, khuyÕch tr­¬ng X¸c lËp chiÕn l­îc xuÊt khÈu c¸c ho¹t ®éng kh¸c: a. Dù kiÕn b¸n hµng. b. Ng©n s¸ch b¸n. c. GiÊy phÐp b¸n. d. Danh môc hµng ho¸. e. KiÓm kª c¸c b¶n kª khai. f. Nhu cÇu nh©n lùc. g. Ng©n s¸ch cho khuyÕch tr­¬ng. h. Quü tµi chÝnh, lîi nhuËn ChiÕn l­îc marketing xuÊt khÈu Dßng th«ng tin ph¶n håi f. C¸c biÖn ph¸p kh¸c. BiÖn ph¸p víi ®èi thñ c¹nh tranh. Víi tõng ®èi thñ c¹nh tranh ta cÇn ph¶i ph©n tÝch kü l­ìng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, t×nh h×nh thùc tÕ cña hä, sau ®ã lùa chän mét h×nh thøc, mét biÖn ph¸p phï hîp. Víi ®èi thñ chiÕm ­u thÕ so víi ta vÒ tiÒm lùc ta cã thÓ lùa chän h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt. Cïng nhau gãp vèn ®ång ho¸ s¶n phÈm mµ vÉn cã nÐt riªng cña m×nh. Häc tËp kinh nghiÖm cña hä kÕt hîp víi nh÷ng kh¶ n¨ng cña b¶n th©n t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ. Cïng nhau bµn b¹c vÒ h×nh thøc, kiÓu d¸ng, mÉu m·, bao b× vµ nh·n hiÖu sao cho kh¸ch hµng tiªu dïng hµng ho¸ cña ta víi mét tiªu chÝ lµ hµng cña ®«Ý thñ song víi ng­êi tiªu dïng kh«ng quªn r»ng ®©y lµ s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. B»ng c¸ch nµy ta cã thÓ xuÊt khÈu nhiÒu h¬n l¹i kh«ng ph¶i ®Çu t­ nhiÒu. DÇn dÇn khi ®· t¹o ®­îc vÞ thÕ ta sÏ t¸ch ra vµ chiÕm thÞ phÇn ®ã. Víi nh÷ng ®èi thñ yÕu h¬n ta cã thÓ dïng h×nh thøc ®Êu tranh trùc diÖn, ph¸t huy nh÷ng ­u thÕ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, t¹o yu tÝn cña Tæng C«ng ty trªn thÞ tr­êng ®ã, gãp phÇn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho Tæng C«ng ty. BiÖn ph¸p vÒ gi¸ c¶: MÆt hµng rau qu¶ lµ mÆt hµng thùc phÈm v× vËy gi¸ trÞ sù dông ®­îc ®Æc biÖt chó ý. MÆt kh¸c nã ph¶i ®­îc cung cÊp cho kh¸ch hµng ë mäi tÇng líp, tõ giíi th­îng l­u cho tíi ng­êi d©n lao ®éng b×nh th­êng. V× vËy chÝnh s¸ch gÝa c¶ mÒm dÎo rÊt quan träng. Trªn mçi thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nªn ng­êi tiªu dïng cã nhiÒu sù lùa chän, hä sÏ mua s¶n phÈm víi gi¸ rÎ h¬n so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i kh¸c. ChÝnh v× vËy víi tõng s¶n phÈm riªng ta ph¶i sö dông biÖn ph¸p gi¸ c¶ sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. S¶n phÈm rau qu¶ cña ta th­êng cã gi¸ thµnh thÊp, chi phÝ cho vËn chuyÓn vµ nh©n c«ng thÊp. Nh­ng kh«ng v× thÕ mµ víi bÊt kú thÞ tr­êng nµo ta còng ®­a ra víi gi¸ thÊp. Bëi v× gi¸ thÊp cã thÓ phï hîp víi thÞ tr­êng nµy nh­ng víi thÞ tr­êng kh¸c th× gi¸ cao lµ tèt h¬n (VÝ dô thÞ tr­êng §«ng ©u vµ thÞ tr­êng Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng). Cã nh÷ng nhãm kh¸ch hµng cã t­ t­ëng “tiÒn nµo cña Êy” hoÆc t©m lý “xµi sang”, hä kh«ng quan t©m tíi gi¸ c¶ cña s¶n phÈm mµ hä quan t©m tíi s¶n phÈm ®ã cã ®¸p øng ®­îc c¸i sang, “c¸i xÞn” cña hä kh«ng? Mµ nh÷ng c¸i ®ã ®«i khi l¹i thÓ hiÖn ë gÝ c¶. NhiÒu khi gi¸ cµng cao th× s¶n phÈm cµng sang. Tuy nhiªn s¶n phÈm ®ã còng ph¶i cã chÊt l­îng, lóc ®ã ta kh«ng thÓ ®Þnh gi¸ thÊp cho c¸c s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng vµo c¸c thÞ tr­êng nµy. C¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn tÝn ng­ìng, t«n gi¸o. V× ®©y lµ hµng thùc phÈm, viÖc cã xuÊt khÈu ®­îc hay kh«ng phô thuéc vµo thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ë thÞ tr­êng ®ã. ThÞ hiÕu cña hä kh«ng nh÷ng cÇn ph¶i t¸c ®éng b»ng th«ng tin qu¶ng c¸o, b»ng c¸c biÖn ph¸p khuyÕch tr­¬ng mµ viÖc t¸c ®éng ®ã ph¶i chó ý ®Õn yÕu tè tÝn ng­ìng, t«n gi¸o. B»ng c¸ch nghiªn cøu kü l­ìng tõng thÞ tr­êng víi c¸c phong tôc tËp qu¸n, tÝn ng­ìng t«n gi¸o cña hä mµ ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng h×nh thøc qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng sao cho phï hîp cã träng l­îng nhÊt råi ®Õn c¸c h×nh thøc b¸n hµng còng ph¶i lµm sao ®Ó kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng nhÊt. Cã thÓ dïng nh÷ng ng­êi cã uy tÝn, nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc, gi¸o héi ®Ó tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. Bªn c¹nh ®ã cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ tèt víi chÝnh quyÒn l·nh ®¹o tõ ®Þa ph­¬ng tíi trung ­¬ng cña n­íc ®ã. Tranh thñ sù hç trî cña chÝnh quyÒn, tranh thñ nh÷ng mèi quan hÖ tèt ®Ñp ®· cã cña hai n­íc ®Ó xóc tiÕn viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Tuy nhiªn ®Ó lµm ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. Song ®iÒu quan träng lµ hiÖu qu¶ cña nã ®Õn ®©u, thÞ tr­êng ®ã cã ph¶i lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng l©u dµi hay kh«ng? Lîi nhuËn thu vÒ tõ ®ã lµ bao nhiªu? §ã lµ ®iÒu mµ tæng C«ng ty cÇn p¶i c©n nh¾c tÝnh to¸n kü l­ìn ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh hîp lý sao cho võa ®¶m b¶o ®­îc sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, võa duy tr× ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp, võa ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Trªn ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn nhá cña em ®èi víi Tæng C«ng ty rau qu¶ ViÖt nam nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu rau qu¶, tuy nhiªn ®Ó ®iÒu nµy thµnh c«ng kh«ng nh÷ng cÇn ph¶i cã sù nç lùc cè g¾ng riªng cña Tæng C«ng ty mµ cßn cÇn cã sù hç trî cña Nhµ n­íc, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng. 2. TÇm vÜ m«. HiÖn nay, nÒn kinh tÕ n­íc lµ lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ ®ã ®Òu ph¶i chÞu sù qu¶n lý cña khu«n khæ ph¸p lý nhµ n­íc. Nh÷ng chÝnh s¸ch mµ nhµ n­íc ban ra cã thÓ cã t¸c ®éng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc víi ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p: a. Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i phï hîp. Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ cã chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ hai nh©n tè quan träng ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng ngo¹i, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Khi nãi ®Õn ¶nh h­ëng cña tû gi¸ hèi ®o¸i ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu ng­êi ta tÝnh ®Õn hai nh©n tè chñ yÕu lµ tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc (TGH§C«ng ty) vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ (TGH§thÞ tr­êng). Tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc lµ tû gi¸ do nhµ n­íc c«ng bè t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh nh­ tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc gi÷a VNDD vµ USD ngµy 13/4 lµ 14.556 VN§/USD. Nh­ng tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ th× kh«ng ph¶i nh­ vËy mµ nã cßn phô thuéc vµo tû lÖ l¹m ph¸t ë c¸c n­íc cã quan hÖ th­¬ng m¹i. Quan hÖ gi÷a TGH§CT vµ TGH§TT. TGH§TT = TGH§CT x chØ sè gi¸ c¶ trong n­íc ChØ sè gi¸ c¶ n­íc ngoµi ViÖc ®­a chØ sè gi¸ c¶ n­íc ngoµi vµo tÝnh tû gi¸ thùc tÕ cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn cÈn thËn vµ c©n nh¾c kü bëi v× mét quèc gia cã thÓ cã quan hÖ bu«n b¸n víi nhiÒu quèc gia kh¸c nhau, ®Ó sö dông hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i cã thÓ ph¶i tÝnh to¸n tû gi¸ song ph­¬ng ®èi víi tõng b¹n hµng th­¬ng m¹i quan träng. NÕu tû gi¸ cè ®Þnh, chØ sè gi¸ trong n­íc t¨ng lªn hiÒu h¬n so víi chØ sè gi¸ c¶ n­íc ngoµi th× tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ t¨ng lªn vµ ng­îc l¹i. NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ cao th× hµng nhËp khÈu trë nªn rÎ h¬n hµng néi ®Þa. Hµng ho¸ trë nªn kÐm sinh lîi do ngo¹i tÖ thu ®­îc ph¶i b¸n víi TGCT thÊp. NÕu c¸c nhµ xuÊt khÈu t¨ng xuÊt khÈu ®Ó bï ®¾p chi phÝ th× sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Tû gi¸ thùc tÕ t¨ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, lµm gi¶m nhËp khÈu. Do vËy, vÊn ®Ò quan träng lµ nhµ n­íc ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó gi¶m l¹m ph¸t, æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång néi tÖ, cã tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc hîp lý phï hîp víi môc tiªu chung trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong trung h¹n vµ ng¾n h¹n nhµ n­íc nªn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ cao ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. b. Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh, tÝn dông hÖ thèng ng©n hµng, thanh to¸n. HÖ thèng ng©n hµng thanh to¸n. T¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho c¶ hai phÝa ViÖt nam vµ b¹n hµng n­íc ngoµi giao dÞch vµ thanh to¸n mét c¸ch nhanh chãng. Më réng nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. CÇn cã chÝnh s¸ch hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Më réng quü hç trî ®Ó trî cÊp cho c¸c doanh nghiÖp c¸c nhµ xuÊt khÈu khi cÇn thiÕt. §Ó më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi mµ ë ®ã c¹nh tranh cùc kú khèc liÖt, nhµ xuÊt khÈu ViÖt nam th­¬ng ph¶i thùc hiÖn ®a sè c¸c hîp ®ång theo ph­¬ng thøc thanh to¸n D?A hoÆc D?P, tøc lµ b¸n hµng chÞu tr¶ chËm hoÆc lµ d­íi h×nh thøc tÝn dông hµng ho¸ víi l·i suÊt ­u ®·i cho ng­êi mua. Trong tr­êng hîp nµy sù hç trî cña nhµ n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt. Sù hç trî trong viÖc b¶o ®¶m tµi chÝnh tÝn dông vµ tÝn dông thùc hiÖn qua c¸c h×nh thøc sau cña biÖn ph¸p tµi chÝnh tÝn dông. BiÖn ph¸p tµi chÝnh tÝn dông. Nhµ n­íc thùc hiÖn cÊp tÝn dông xuÊt khÈu: - CÊp tÝn dông cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu trong n­íc. Vèn bá ra cho mét hîp ®ång xuÊt khÈu tõ kh©u t×m hiÓu thÞ tr­êng tíi khi hoµn thµnh giao dÞch th­êng lµ rÊt lín. Ng­êi xuÊt khÈu ph¶i cã vèn tr­íc vµ sau khi giao hµng ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång v× vËy viÖc cÊp tÝn dông ngoµi viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ gi¶m gi¸ thµnh xuÊt khÈu v× nÕu cã vèn tih Tæng C«ng ty míi cã thÓ thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu. + TÝn dông tr­íc khi giao hµng. Tr­íc khi giao hµng Tæng C«ng ty cÇn mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o nguån, phôc vô chÕ biÕn vµ trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. ViÖc cÊp tÝn dông trùc tiÕp cho Tæng C«ng ty kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù hç trî ®Ó thùc hiÖn xuÊt khÈu mµ cßn gióp cho Tæng C«ng ty gi¶m chi phÝ cho hµng xuÊt khÈu vµ gi¶m gi¸ thµnh xuÊt khÈu. ViÖc ®¶m b¶o tÝn dông ngoµi viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu cßn n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu, canh tanh víi Th¸i lan, TQ... + TÝn dông sau khi giao hµng. §©y lµ h×nh thøc mua hèi phiÕu xuÊt khÈu hoÆc t¹m øng theo chøng tõ hµng ho¸ cña ng©n hµng ®èi víi Tæng C«ng ty, lo¹i tÝn dông nµy th­êng ®Ó tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông tr­íc khi giao hµng. Trùc tiÕp cho n­íc ngoµi vay tiÒn víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó hä sö dông sè tiÒn ®ã mua hµng cña ta. Nhµ n­íc ta ch­a cã vèn ®Ó cho n­íc ngoµi vay víi sè l­îng lín. Trong ®iÒu kiÖn cã thÓ, chÝnh phñ kh«ng nªn bá qua h×nh thø tÝn dông nµy g¾n víi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ë n­íc ta. e. Nhµ n­íc b¶o ®¶m tÝn dông. Nh­ nhiÒu doanh nghiÖp hiÖn nay trong ®iÒu kiÖn cho phÐp, ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, Tæng c«ng ty ®· thùc hiÖn b¸n chÞu, tr¶ chËm cho b¹n hµng. ViÖc lµm nµy cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro, mÊt vèn. Trong tr­êng hîp nµy, ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, nhµ n­íc cÇn ph¸t huy h¬n hiÖu qu¶ cña dÞch vô b¶o hiÓm xuÊt khÈu, ®ªn bï mÊt vèn ®Ó Tæng C«ng ty còng nh­ c¸c nhµ xuÊt khÈu kh¸c yªn t©m lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu Ýt chÞu ¶nh h­ëng cña rØu ro. Tuy nhiªn Tæng C«ng ty còng rÊt thËn träng trong viÖc kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n cña nhµ nhËp khÈu vµ thu tiÒn b¸n hµng khi hÕt thêi h¹n s­ rdông tÝn dông. - Nhµ n­íc ®Èy m¹nh thùc hiÖn trî cÊp xuÊt khÈu. Môc ®Ých cña trî cÊp xuÊt khÈu lµ gióp cho Tæng C«ng ty t¨ng thu nhËp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu. Cã hai h×nh thøc trî cÊp xuÊt khÈu lµ trî cÊp trùc tiÕp vµ trî cÊp gi¸n tiÕp. + Trî cÊp trùc tiÕp: lµ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt ­u ®·i víi hµng xuÊt khÈu miÔn gi¶m thÕ ®èi víi nguyªn nhiªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hang xuÊt khÈu, cho nhµ xuÊt khÈu ®­îc h­ëng gi¸ ­u ®·i ®èi víi c¸ yÐu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt (®iÖn, n­íc, vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c, trî gi¸ xuÊt khÈu... ). §èi víi tæng C«ng ty do ®­îc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nªn thuÕ xuÊt khÈu ®­îc miÔn, mÆc dï vËy h×nh thøc trî cÊp xuÊt khÈu trùc tiÕp cÇn ®­îc ph¸t huy t¸c dông h¬n n÷a, nh­ lµ viÖc hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt vµ gi¸ ­u ®·i ®èi víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. + Trî cÊp gi¸n tiÕp: Lµ h×nh th­ds trî cÊp cña nhµ n­íc th«ng qua viÖc nhµ n­íc dïng ng©n s¸ch cña m×nh ®Ó giíi thiÖu, triÓn l·m, qu¶ng c¸o... T¹o ®iÒu kiÖn cho giao dÞch xuÊt khÈu hoÆc nhµ n­íc trî gióp vÒ kü thuËt, ®µo t¹o chuyªn gia. §øng trªn ph­¬ng diÖn mét doanh nghiÖp, viÖc tù giíi thiÖu cho m×nh lµ cÇn thiÕt nh­ng hiÖu qu¶ ch­a cao. Ng­êi ta ®«i khi kh«ng tin vµo sù tù khoe khoang cña m×nh. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, Tæng C«ng ty còng cÇn nhËp thªm ph­¬ng tiÖn kü thuËt, ®µo t¹o chuyªn gia c¸c nhµ nghiªn cøu. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh c¶ trong n­ícvµ ngoµi n­íc nh­ hiÖn nay, Tæng C«ng ty rÊt cÇ cã sù gióp ®ì cña nhµ n­íc trong viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng giíi thiÖu, triÓn l·m, qu¶ng c¸o hµng. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy b¶n th©n Tæng C«ng ty lµm kh«ng cã hiÖu qu¶. d. BiÖn ph¸p vÒ thÓ chÕ, tæ chøc. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho xuÊt khÈu b»ng biÖn ph¸p th©m nhËp thÞ tr­êng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiªu thô hµng ho¸ ë n­íc ngoµi th«ng qua viÖc: - C«ng nhËn, hoÆc thõa nhËn, tham gia ký kÕt c«ng ­íc chung quèc tÕ vÒ th­¬ng m¹i. - LËp c¸c viÖn nghiªn cøu cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c cho c¸ doanh nghiÖp nãi chung vµ Tæng C«ng ty nãi riªng. - §µo t¹o c¸n bé chuyªn gia gióp Tæng C«ng ty. - Nhµ n­íc ®øng ra ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, hiÖp ®Þnh hîp t¸c kü thuËt, vay nî viÖn trî... trªn c¬ së ®ã thóc ®Èy xuÊt khÈu. e. Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, c¬ chÕ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu nhµ n­íc lu«n chó träng ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch m¹nh mÏ viÖc s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, më rén quyÒn kinh doanh xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ... Tuy c¬ chÕ míi lµm cho thñ tôc xuÊt khÈu ®· thuËn tiÖn ®¬n gi¶n h¬n nh­ng vÉn cßn thñ tôc phiÒn hµ, c¬ chÕ ch­a thùc sù th«ng tho¸ng, cÇn sím hoµn thiÖn ®Ó thùc sù khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. VÒ hÖ thèng thuÕ xuÊt khÈu cÇn hoµn thiÖn mét sè vÊn ®Ò ®Ó thùc sù trë thµnh c«ng cô qu¶n lý cã hiÖu qu¶. Nh­ nhËn xÐt cña c¸c chuyªn gia th× biÓu thuÕ xuÊt khÈu cña Viªth nam võa qu¸ ®¬n gi¶n, võa qu¸ phøc t¹p vµ thuÕ suÊt ®èi víi mét sè mÆt hµng cßn qu¸ cao lµm t¨ng bu«n lËu vµ gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. IV. KiÕn nghÞ cña b¶n th©n vÒ ho¹t ®éng thóc ®Èy xuÊt khÈu. 1. KiÕn nghÞ vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chÝnh s¸ch thóc ®Èy xuÊt khÈu nãi riªng, c¬ chÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu nãi chung ë n­íc ta ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh­ më réng quyÒn kinh doanh xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, xo¸ bá hÖ thèng giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . Tuy nhiªn nã cßn mét sè h¹n chÕ nh­ th­êng xuyªn lµm thay ®æi c¸c møc thuÕ suÊt, danh môc hµng ho¸ lµm cho doanh nghiÖp lu«n bÞ ®éng trong kinh doanh xuÊt khÈu. Tõ thùc tÕ nµy, cã mét sè kiÕn nghÞ ®­îc ®Ò xuÊt nh­ sau: - Duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ASEAN, khai th«ng hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü, tiÕn tíi hiÖp ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p ®Çu t­ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i (WTO-TRIMS)vµ cuèi cïng lµ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cÇn thùc hiÖn. 2. KiÕn nghÞ vÒ mÆt hµng rau qu¶. - Mét lµ n¾m v÷ng ®Æc tÝnh tiªu dïng cña ng­êi tiªu dïng n­íc ngoµi, hä rÊt chó träng ®Õn vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµ rÊt nh¹y c¶m víi ®å ¨n ®Æc biÖt lµ ®å ¨n t­¬i nh­ hoa qu¶ t­¬i. - Hai lµ, ph¶i chó ý ®Õn ®é an toµn ®èi víi hµng xuÊt khÈu sang n­íc kh¸c ®Æc biÖt lµ Mü, NhËt B¶n... ®Òu qua hÖ thèng kiÓm duyÖt mét c¸ch kh¾t khe, chÆt chÏ theo luËt an toµn thùc phÈm vµ luËt vÖ sinh thµnh phÈm. Do ®ã s¶n phÈm rau qu¶ cña ta muèn x©m nhËp ph¶i h¹n chÕ chÊt ho¸ häc, phô gia ®Ó ®¶m b¶o ®óng tÝnh chÊt cña rau qu¶. - Ba lµ, ph¶i ®Æc biÖt coi träng yÕu tè chÊt l­îng. §èi víi rau ®é t­¬i ®­îc ®¸nh gi¸ cao tiÕp theo lµ h­¬ng vÞ, h×nh d¸ng, mµu s¾c. §èi víi tr¸i c©y th× yªu cµu vÒ chÊt l­îng ph¶i cao h¬n vµ ®­îc dïng ®Ó ¨n ngay, c¸c ®Æc tÝnh vÒ h­¬ng vÞ, mµu s¾c, kÝch th­íc ®ång ®Òu, bao b× ph¶i ®­îc chó ý sao cho hÊp dÉn. §èi víi rau qu¶ hép th× trong c«ng t¸c chÕ biÕn yªu cÇu ph¶i gi÷ ®­îc tinh chÊt cña rau qu¶ t­¬i. - Bèn lµ, tiÕp cËn thÞ tr­êng mét c¸hc toµn diÖn, t¹o mèi quan hÖ g¾n bã víi c¸c C«ng ty nhËp khÈu, c¸c nhµ ph©n phèi, c¸c siªu thÞ vµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ ë n­íc ngoµi. 3. KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc vµ ban ngµnh liªn quan. Víi t×nh h×nh xuÊt khÈu kinh doanh cña Tæng C«ng ty nh­ hiÖn nay ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng më réng Tæng C«ng ty cã mét sè kiÕn nghÞ sau. - C¸c kh¸ch hµng ®· nhËn hµng tr¶ nî nghÞ ®Þnh th­ cña C«ng ty trong n¨m 2000 b»ng hµng rau qu¶. Do vËy ®Ò nghÞ Bé Th­¬ng m¹i vµ nhµ n­íc xem xÐt cho phÐp Tæng C«ng ty tiÕp tôc ®­îc giao hµng tr¶ n¬j theo nghÞ ®Þnh th­ hµng n¨m. - Cung cÊp kÞp thêi cho c¸c doanh nghiÖp c¸c th«ng tin thÞ tr­êng. - §Ò nghÞ nhµ n­íc vµ Bé Th­¬ng m¹i, c¸c vô chøc n¨ng sím gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch cho doanh nghiÖp nh­: + ChÝnh s¸ch ­u ®·i l·i suÊt vay cho c«ng t¸c s¶n xuÊt, nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng cña Tæng C«ng ty. + ChÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ, vay vèn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¬ së chÕ biÕn, n«ng l©m tr­êng... KÕt luËn Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n thÇy c« ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x·c héi trong ®ã cã nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ thÞ tr­êng vµ viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp (kinh doanh quèc tª). §iÒu nµy ®· ®­îc hoµn thiÖn trong phÇn 1 cña chuyªn ®Ò. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng C«ng ty rau qu¶ ViÖt nam ®· ®em l¹i cho em nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ bæ Ých vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña hµng rau qu¶ nãi riªng vµ hµng n«ng s¶n nãi chung. §©y lµ thÞ tr­êng vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh­ng bªn trong lµ mét tiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. CÝnh v× vËy viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu mÆt hµng nµy ®ang ®­îc Tæng C«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn ®­îc gi¶i quyÕt. Thùc tÕ th× Tæng C«ng ty ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh­: BiÖn ph¸p vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ c«ng t¸c tiÕp thÞ, biÖn ph¸p khuyÕch tr­¬ng trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. C¸c biÖn ph¸p ®èi víi nguån hµng xuÊt khÈu. C¸c biÖn ph¸p ®èi víi thÞ tr­êng truyÒn thèngvµ c¸c biÖn ph¸p ®èi víi thÞ tr­êng míi. Tæng C«ng ty ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Song vÉn cßn nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ cÇn gi¶i quyÕt. ChÝnh v× vËy ë ph©n hai cña chuyªn ®Ò, em xin ®Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu hµng rau qu¶ cña Tæng C«ng ty rau qu¶ ViÖt nam. Trªn c¬ së nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ë phÇn I vµ thùc tiÔn ë ph©n II. KÕt hîp víi qu¸ tr×nh häc tËp, lý thuyÕt vµ thùc tÕ ë phÇn III em xin ®­a ra mét sè biÖ ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu rau qu¶ ®Ó Tæng C«ng ty xem xÐt vµ ¸p dông. Hy väng r»ng nh÷ng biÖn ph¸p nµy phÇn nµo sÏ cã Ých cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu mÆt hµng rau qu¶ cña Tæng C«ng ty. §iÒu nµy hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña Tæng C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. H¬n n÷a nã cßn ¶nh h­ëng tíi c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi hiÖn nay nh­: C«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, vÞ thÕ uy tÝn s¶n phÈm cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. KÕt thóc bµi viÕt nµy em xin tr©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c thÇy c« trong khoa Th­¬ng m¹i ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« trong bé m«n Th­¬ng m¹i quèc tÕ. Cïng c¸c c« chó trong phßng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, phßng tæ chøc c¸n bé phßng qu¶n lý s¶n xuÊt ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¶ lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn. §Æc biÖt lµ thÇy gi¸o phã gi¸ s­ tiÕn sü TrÇn ChÝ Thµnh chó D­¬ng vµ anh tr¹m ®· h­íng dÉn nhiÖt t×nh vµ chØ b¶o nh÷ng ý kiÕn quý b¸u còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy mét c¸ch thuËn lîi. Do tr×nh ®é cã h¹n c«ng víi sù h¹n chÕ vÒ thêi gian nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy c«, c¸c c« chó vµ c¸c b¹n. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi ngµy th¸ng 4 n¨m 2001 Sinh viªn thùc hiÖn TrÇn Minh Kh«i Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ - PGS.TS TrÇn ChÝ Thµnh. 2. Gi¸o tr×nh Marketing Th­¬ng m¹i quèc tÕ. 3. ChiÕn thuËt tiÕp thÞ, bµi häc tõ NhËt - NXB V¨n ho¸ th«ng tin. 4. Qu¶n trÞ chiªu thÞ - Th­ viÖn tr­êng §HKTQD. 5. T¹p chÝ th­¬ng m¹i. 6. T¹p chÝ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. 7. Thêi b¸o Kinh tÕ. 8. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam. 9. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty rau qu¶ ViÖt Nam giai ®o¹n 1998 - 2010. 10. B¸o c¸o thùc hiÖn xuÊt khÈu cña T«ng C«ng ty rau qu¶ ViÖt nam. 11. Niªn gi¸m thèng kª n¨m Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMở rộng TT xuất khẩu tại Tông công ty Rau quả Việt Nam.doc
Luận văn liên quan