Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

Lời nói đầu Bước lên từ nền kinh tế phong kiến lạc hậu, trì trệ, lại phải trải qua hai cuộc chiến tranh giữ nước khốc liệt, nền kinh tế nước ta vốn đã lạc hậu lại càng thêm kiệt quệ bởi chiến tranh. Vào thời bình, bắt đầu từ cơ sở kinh tế lạc hậu, trì trệ đó, nước ta xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, khiến cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, nhờ sử dụng triệt để kinh tế thị trường mà CNTB đã đạt được những thành tựu về kinh tế- xã hội, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Cũng nhờ kinh tế thị trường, quản lý xã hội đạt được những thành quả về văn minh hành chính, văn minh công cộng; con người nhạy cảm, tinh tế, với khả năng sáng tạo, sự thách thức đua tranh phát triển. Trước tình hình đó, trong Đại hội Đảng VI, Đảng ta kịp thời nhận ra sai lầm và tiến hành sửa đổi, chuyển sang xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, kích thích sản xuất, phát triển kinh tế nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Mới chập chững bước vào nền kinh tế thị trường đầy gian khó, phức tạp, nền kinh tế Việt Nam đòi hỏi sự học tập, tiếp thu kinh nghiệm của nhân loại trên cơ sở cân nhắc, chọn lựa cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam. Trong quá trình học hỏi đó, triết học Mác- Lênin, đặc biệt là phạm trù triết học cái chung và cái riêng có vai trò là kim chỉ nam cho mọi hoạt động nhận thức về kinh tế thị trường. Để góp thêm một tiếng nói ủng hộ đường lối phát triển kinh tế mà Đảng và nhà nước ta đang xây dựng, tôi chọn vấn đề "Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta" làm công trình nghiên cứu của mình. Hoàn thành tiểu luận này, tôi hi vọng có thể góp một phần nhỏ của mình trong việc làm rõ, củng cố lòng tin của mọi người vào công cuộc đổi mới của nhà nước ta, và giúp mọi người quen thuộc hơn với một nền kinh tế mới được áp dụng ở Việt Nam- nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện thế giới hiện nay.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu B­íc lªn tõ nÒn kinh tÕ phong kiÕn l¹c hËu, tr× trÖ, l¹i ph¶i tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc khèc liÖt, nÒn kinh tÕ n­íc ta vèn ®· l¹c hËu l¹i cµng thªm kiÖt quÖ bëi chiÕn tranh. Vµo thêi b×nh, b¾t ®Çu tõ c¬ së kinh tÕ l¹c hËu, tr× trÖ ®ã, n­íc ta x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp, khiÕn cho ®Êt n­íc l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ nghiªm träng. Trong khi ®ã, nhê sö dông triÖt ®Ó kinh tÕ thÞ tr­êng mµ CNTB ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ- x· héi, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Còng nhê kinh tÕ thÞ tr­êng, qu¶n lý x· héi ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ vÒ v¨n minh hµnh chÝnh, v¨n minh c«ng céng; con ng­êi nh¹y c¶m, tinh tÕ, víi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, sù th¸ch thøc ®ua tranh ph¸t triÓn. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, trong §¹i héi §¶ng VI, §¶ng ta kÞp thêi nhËn ra sai lÇm vµ tiÕn hµnh söa ®æi, chuyÓn sang x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN, kÝch thÝch s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ nh»m môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Míi chËp ch÷ng b­íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Çy gian khã, phøc t¹p, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ßi hái sù häc tËp, tiÕp thu kinh nghiÖm cña nh©n lo¹i trªn c¬ së c©n nh¾c, chän lùa cho phï hîp víi hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh häc hái ®ã, triÕt häc M¸c- Lªnin, ®Æc biÖt lµ ph¹m trï triÕt häc c¸i chung vµ c¸i riªng cã vai trß lµ kim chØ nam cho mäi ho¹t ®éng nhËn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng. §Ó gãp thªm mét tiÕng nãi ñng hé ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®ang x©y dùng, t«i chän vÊn ®Ò "Mèi quan hÖ gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung vµ vËn dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta" lµm c«ng tr×nh nghiªn cøu cña m×nh. Hoµn thµnh tiÓu luËn nµy, t«i hi väng cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña m×nh trong viÖc lµm râ, cñng cè lßng tin cña mäi ng­êi vµo c«ng cuéc ®æi míi cña nhµ n­íc ta, vµ gióp mäi ng­êi quen thuéc h¬n víi mét nÒn kinh tÕ míi ®­îc ¸p dông ë ViÖt Nam- nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi hiÖn nay. Ch­¬ng 1 C¸i riªng vµ c¸i chung d­íi c¸i nh×n cña triÕt häc Macxit C¸c kh¸i niÖm: Trong cuéc sèng h»ng ngµy, chóng ta th­êng tiÕp xóc víi mét sè sù vËt hiÖn tuîng qu¸ tr×nh kh¸c nhau.Mçi sù vËt hiÖn tuîng ®ã ®­îc gäi lµ mét c¸i riªng ,®ång thêi chóng ta còng thÊy gi÷a chung l¹i cã mÆt gièng nhau t­c lµ tån t¹i c¸i chung gi÷a chóng . C¸i riªng lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ mét sù vËt, mét hiÖn t­îng, mét qu¸ tr×nh riªng lÎ nhÊt ®Þnh trong thÕ giíi kh¸ch quan. VÝ dô: Mét hµnh tinh nµo ®Êy hay mét thùc vËt, ®éng vËt nµo ®Êy lµ c¸i ®¬n nhÊt trong giíi tù nhiªn. C¸i riªng trong lÞch sö x· héi lµ mét sù kiÖn riªng lÎ nµo ®ã, nh­ lµ cuéc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cña ViÖt nam ch¼ng h¹n. Mét con ng­êi nµo ®ã: HuÖ, Trang,... còng lµ c¸i riªng. C¸i riªng cßn cã thÓ hiÓu lµ mét nhãm sù vËt gia nhËp vµo mét nhãm c¸c sù vËt réng h¬n, phæ biÕn h¬n. Sù tån t¹i c¸ biÖt ®ã cña c¸i riªng cho thÊy nã chøa ®ùng trong b¶n th©n nh÷ng thuéc tÝnh kh«ng lÆp l¹i ë nh÷ng cÊu tróc sù vËt kh¸c. TÝnh chÊt nµy ®­îc diÔn ®¹t b»ng kh¸i niÖm c¸i ®¬n nhÊt. C¸i ®¬n nhÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mÆt chØ cã ë mét sù vËt nhÊt ®Þnh mµ kh«ng lÆp l¹i ë nh÷ng sù vËt kh¸c. VÝ dô chiÒu cao, c©n nÆng, vãc d¸ng... cña mét ng­êi lµ c¸i ®¬n nhÊt. Nã cho biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm cña chØ riªng ng­êi ®ã, kh«ng lÆp l¹i ë mét ng­êi nµo kh¸c. CÇn ph©n biÖt “c¸i riªng” víi c¸i “®¬n nhÊt”. MÆt kh¸c, gi÷a nh÷ng c¸i riªng cã thÓ chuyÓn hãa qua l¹i víi nhau, chøng tá gi÷a chóng cã mét sè ®Æc ®iÓm chung nµo ®ã. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chung ®ã ®­îc triÕt häc kh¸i qu¸t thµnh kh¸i niÖm c¸i chung. C¸i chung lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh chung kh«ng nh÷ng cã ë mét kÕt cÊu vËt chÊt nhÊt ®Þnh ,mµ cßn ®­îc lÆp l¹i trong nhiÒu sù vËt hiÖn t­îng hay qu¸ tr×nh riªng lÎ kh¸c, nh÷ng mèi liªn hÖ gièng nhau, hay lÆp l¹i ë nhiÒu c¸i riªng. C¸i chung th­êng chøa ®ùng ë trong nã tÝnh qui luËt, sù lÆp l¹i. VÝ dô nh­ qui luËt cung- cÇu, qui luËt gi¸ trÞ thÆng d­ lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung mµ mäi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng b¾t buéc ph¶i tu©n theo. 1.2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung: Trong lÞch sö triÕt häc, mèi liªn hÖ gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung ®­îc quan niÖm kh¸c nhau. Ph¸i duy thùc ®ång nhÊt th­îng ®Õ víi c¸i chung vµ cho r»ng chØ cã c¸i chung míi tån t¹i ®éc lËp kh¸ch quan vµ lµ ngu«nhiÒu s¶n sinh ra c¸i riªng. §èi lËp l¹i chñ nghÜa duy thùc, c¸c nhµ triÕt häc duy danh nh­ P. Ab¬la (1079- 1142), §umxcot (1265- 1308) cho r»ng chØ nh÷ng sù vËt, hiÖn t­îng tån t¹i riªng biÖt víi nh÷ng chÊt l­îng riªng cña chóng míi lµ cã thùc cßn kh¸i niÖm c¸i chung chØ lµ s¶n phÈm cña t­ duy cña con ng­êi. ThÊy ®­îc vµ kh¾c phôc h¹n chÕ cña hai quan niÖm trªn, triÕt häc duy vËt biÖn chøng cho r»ng c¸i chung vµ c¸i riªng cã mèi liªn hÖ biÖn chøng mËt thiÕt víi nhau, vµ c¶ hai ®Òu tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan. C¸i chung tån t¹i bªn trong c¸i riªng, th«ng qua c¸i riªng mµ biÓu hiÖn sù tån t¹i. Kh«ng cã c¸i chung tån t¹i ®éc lËp bªn ngoµi c¸i riªng. VÝ dô qui luËt bãc lét gi¸ trÞ thÆng d­ cña nhµ t­ b¶n lµ mét c¸i chung, kh«ng thÕ th× kh«ng ph¶i lµ nhµ t­ b¶n, nh­ng qui luËt ®ã ®­îc thÓ hiÖn ra ngoµi d­íi nh÷ng biÓu hiÖn cña c¸c nhµ t­ b¶n (c¸i riªng). C¸i riªng chØ tån t¹i trong mèi liªn hÖ víi c¸i chung. NghÜa lµ kh«ng cã c¸i Riªng nµo tån t¹i tuyÖt ®èi ®éc lËp ,ThÝ dô:Mçi con ng­êi lµ mét c¸i riªng nh­ng mçi con ng­êi kh«ng thÓ tån t¹i ngoµI mèi liªn hÖ víi tù nhiªn vµ x· héi. NÒn kinh tÕ nµo còng bÞ chi phèi bëi quy luËt cung-cÇu,quy luËt QHSX phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX,dã lµ c¸i chung .Nh­ vËy sù vËt hiÖn t­îng nµo còng bao hµm c¸i chung C¸i chung lµ bé phËn,nh­ng s©u s¾c h¬n c¸i riªng, cßn c¸i riªng lµ toµn bé nh­ng phong phó h¬n c¸i chung. C¸i riªng phong phó h¬n c¸i chung v× ngoµi ®Æc ®iÓm chung ,c¸i riªng cßn cã c¸i ®¬n nhÊt. C¸i chung s©u s¾c h¬n c¸i riªng v× c¸i riªng ph¶n ¸nh nh÷ng thuéc tÝnh ,nh÷ng mèi liªn hÖ æn ®Þnh,tÊt nhiªn, lÆp l¹i ë nhiÒu c¸i riªng cïng lo¹i .Do vËy c¸i chung lµ c¸i g¾n liÒn víi b¶n chÊt,quy ®Þnh ph­¬ng h­íng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸i chung. Cã thÓ kh¸i qu¸t mét c«ng thøc nh­ sau: C¸i riªng = c¸i chung + c¸i ®¬n nhÊt C«ng thøc trªn cã thÓ lµ kh«ng hoµn toµn ®óng mét c¸ch tuyÖt ®èi, nh­ng trong mét chõng mùc nµo ®ã th× nã cã thÓ nãi ®­îc mét c¸ch chÝnh x¸c quan hÖ bao trïm gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. C¸i chung chØ gi÷ phÇn b¶n chÊt, h×nh thµnh nªn chiÒu s©u cña sù vËt, cßn c¸i riªng lµ c¸i toµn bé v× nã lµ mét thùc thÓ sèng ®éng. Trong mçi c¸i riªng lu«n tån t¹i ®ång thêi c¶ c¸i chung vµ c¸i ®¬n nhÊt. Nhê thÕ, gi÷a nh÷ng c¸i riªng võa cã sù t¸ch biÖt, võa cã thÓ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau, chuyÓn hãa lÉn nhau. Sù " va ch¹m" gi÷a nh÷ng c¸i riªng võa lµm cho c¸c sù vËt xÝch l¹i gÇn nhau bëi c¸i chung, võa lµm cho sù vËt t¸ch xa nhau bëi c¸i ®¬n nhÊt. Còng nhê sù t­¬ng t¸c nµy gi÷a nh÷ng c¸i riªng mµ c¸i chung cã thÓ ®­îc ph¸t hiÖn. VÒ ®iÓm nµy, Lªnin nãi: "... C¸i riªng chØ cã thÓ tån t¹i trong mèi liªn hÖ dÉn tíi c¸i chung". VÝ dô, nguyªn tö cña mäi nguyªn tè ®Òu kh¸c nhau, ®Òu lµ c¸i " riªng", chóng cã träng l­îng nguyªn tö cña m×nh, cã ho¸ trÞ cña m×nh, cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña m×nh, cã cÊu t¹o vá nguyªn tö cña m×nh... Nh­ng tÊt c¶ nh÷ng nguyªn tö ®Òu cã c¸i chung: trong mäi nguyªn tö ®Òu cã h¹t nh©n, vá ®iÖn tö, ®Òu cã nh÷ng h¹t nguyªn tè; h¹t nh©n cña mäi nguyªn tö ®Òu cã thÓ bÞ ph¸ vì. ChÝnh nhê cã nh÷ng ®Æc tÝnh chung cho mäi nguyªn tö mµ khoa häc míi cã kh¶ n¨ng biÕn nguyªn tö cña mét nguyªn tè nµy thµnh nguyªn tö cña mét nguyªn tè kh¸c. Nguyªn tö, còng nh­ bÊt cø hiÖn t­îng nµo kh¸c trong thÕ giíi kh¸ch quan, lµ sù thèng nhÊt cña c¸i kh¸c nhau vµ c¸i gièng nhau, c¸i ®¬n nhÊt vµ c¸i phæ biÕn. Trong nh÷ng hoµn c¶nh kh¸c nhau, c¸i chung cã thÓ chuyÓn ho¸ thµnh c¸i ®¬n nhÊt vµ ng­îc l¹i. VÝ dô: tr­íc §¹i héi §¶ng VI th× kinh tÕ thÞ tr­êng, kho¸n s¶n phÈm chØ lµ c¸i ®¬n nhÊt, cßn c¸i chung lµ c¬ chÕ bao cÊp; nh­ng tõ sau §¹i héi §¶ng VI th× kinh tÕ thÞ tr­êng l¹i dÇn trë thµnh c¸i chung, cßn kinh tÕ tËp trung bao cÊp thµnh c¸i ®¬n nhÊt, chØ cßn tån t¹i trong mét sè ngµnh nh­ an ninh quèc phßng... Sù ph©n biÖt gi÷a c¸i chung vµ c¸i ®¬n nhÊt nhiÒu khi chØ mang tÝnh t­¬ng ®èi. Cã nh÷ng ®Æc ®iÓm xÐt ë trong nhãm sù vËt nµy lµ c¸i ®¬n nhÊt, nh­ng nÕu xÐt ë trong nhãm sù vËt kh¸c l¹i lµ c¸i chung. VÝ dô nh­ c©y cèi lµ mét ®Æc ®iÓm chung khi xÐt tËp hîp c¸c c©y nh­ b¹ch ®µn, ph­îng vÜ, bµng… nh­ng nÕu xÐt trong ph¹m vi thùc vËt th× c©y cèi chØ lµ mét ®Æc ®iÓm ®¬n nhÊt chØ c¸c lo¹i c©y, mµ ngoµi ra thùc vËt cßn cã cá, bôi rËm, nÊm... XÐt mét vÝ dô kh¸c, qui luËt cung- cÇu lµ c¸i chung trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh­ng trong toµn bé c¸c h×nh thøc kinh tÕ trong lÞch sö th× nã l¹i chØ lµ c¸i ®¬n nhÊt, ®Æc tr­ng cho kinh tÕ thÞ tr­êng mµ kh«ng thÓ lµ ®Æc ®iÓm chung cho mäi h×nh thøc kh¸c nh­ kinh tÕ tù cung tù cÊp ch¼ng h¹n. Trong mét sè tr­êng hîp ta ®ång nhÊt c¸i riªng víi c¸i chung, kh¼ng ®Þnh c¸i riªng lµ c¸i chung. VÝ dô nh­ nh÷ng c©u sau: “hoa hång lµ hoa”, “kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN lµ kinh tÕ thÞ tr­êng”... Nh÷ng tr­êng hîp ®ã thÓ hiÖn m©u thuÉn gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung. Quan hÖ bao trïm cña c¸i riªng ®èi víi c¸i chung ®· trë thµnh quan hÖ ngang b»ng. Tuy nhiªn nh÷ng ®Þnh nghÜa nh­ trªn chØ nh»m môc ®Ých t¸ch sù vËt ra khái nh÷ng ph¹m vi kh«ng thuéc sù vËt Êy, chø kh«ng dïng ®Ó chØ toµn bé nh÷ng ®Æc tÝnh cña sù vËt. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña sù vËt hiÖn t­îng,trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh “c¸i ®¬n nhÊt” cã thÓ biÕn thµnh “c¸i chung” vµ ng­îc l¹i “c¸i chung” cã thÓ biÕn thµnh “c¸i ®¬n nhÊt” ,nªn trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cã thÓ vµ cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó “c¸i ®¬n nhÊt” cã lîi cho con ng­êi trë thµnh”c¸i chung” vµ “c¸i chung” bÊt lîi trë thµnh “c¸i ®¬n nhÊt”. Trªn c¬ së nguyªn lý vÒ mèi liªn hÖ gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung, ta ®· ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña ViÖt nam mét c¸ch thÝch hîp, cè g¾ng theo kÞp tèc ®é t¨ng tr­ëng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt cho c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Ch­¬ng 2: C¸i chung vµ c¸i riªng nh×n d­íi vÊn ®Ò Kinh tÕ ViÖt Nam vµ kinh tÕ thÕ giíi XÐt vÒ mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ta thÊy nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi, sù giao l­u vÒ hµng ho¸, dÞch vô vµ ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi lµm cho sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta gÇn gòi h¬n víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi. T­¬ng quan gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ trong n­íc gÇn gòi h¬n víi t­¬ng quan gi¸ c¶ hµng ho¸ quèc tÕ. ThÞ tr­êng trong n­íc g¾n liÒn víi thÞ tr­¬ng thÕ giíi . NÒn Kinh tÕ ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ChÝnh ®iÒu nµy t¹o nªn mét chØnh thÓ hoµn chØnh cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi Xu h­íng chung ph¸t triÓn kinh tÕ cña thÕ giíi lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc kh«ng thÓ t¸ch rêi sù ph¸t triÓn vµ hoµ nhËp quèc tÕ, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c quèc gia ®· thay ®æi h¼n vÒ chÊt, kh«ng cßn lµ d©n sè ®«ng, vò khÝ nhiÒu, qu©n ®éi m¹nh mµ lµ tiÒm lùc kinh tÕ. Môc ®Ých cña c¸c chÝnh s¸ch, cña c¸c quèc gia lµ t¹o ®­îc nhiÒu cña c¶i vËt chÊt trong quèc gia cña m×nh, lµ tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, thÊt nghiÖp thÊp. TiÒm lùc kinh tÕ ®· trë thµnh th­íc ®o chñ yÕu, vai trß vµ søc m¹nh cña mçi d©n téc, lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ uy tÝn vµ duy tr× søc m¹nh cña c¸c ®¶ng cÇm quyÒn. Nh­ vËy víi t­ c¸ch lµ mét bé phËn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× viÖc tiÕp thu nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n nh÷ng nÐt chung trong tæng thÓ ®ã ®Ó hoµn thiÖn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lµ tÊt yÕu . Tuy nhiªn ta kh«ng ®­îc phÐp chØ tiÕp thu mét c¸ch h×nh thøc ph¶i tiÕp thu cã chän läc cho phï hîp víi ®iÌu kiÖn ®Êt n­íc .Ph¶i gi÷ d­îc nh­ng nÐt ®Æc tr­ng riªng t­c lµ ph¶i b¶o tån c¸i ®¬n nhÊt cña kinh tÕ ViÖt Nam tõ ®ã cßn ph¶i x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng míi vÒ chÊt, thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn, phñ ®Þnh biÖn chøng ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng TBCN. Ch­¬ng 3 Nh÷ng gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam trªn c¬ së nguyªn lý vÒ c¸i chung vµ c¸i riªng 3.1. ChuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan: 3.1.1. Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ tr­êng: Trªn gãc ®é vÜ m«, thÞ tr­êng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan cïng víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, vµ l­u th«ng hµng ho¸. ë ®©u vµ khi nµo cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy cã thÞ tr­êng. "Khi thÞ tr­êng, nghÜa lµ lÜnh vùc trao ®æi më réng ra th× quy m« s¶n xuÊt còng t¨ng lªn, sù ph©n c«ng s¶n xuÊt còng trë nªn s©u s¾c h¬n" (1). Theo David Begg, thÞ tr­êng "lµ sù biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh mµ th«ng qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo vµ c¸i quyÕt ®Þnh cña ng­êi c«ng nh©n vÒ viÖc lµm bao l©u, cho ai ®Òu ®­îc dung hßa b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶". Ta còng cã thÓ ®Þnh nghÜa thÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa, n¬i cung gÆp cÇu. Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét hÖ thèng tù ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ, b¶o ®¶m cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao; d­ thõa vµ phong phó hµng ho¸; dÞch vô ®­îc më réng vµ coi nh­ hµng ho¸ thÞ tr­êng; n¨ng ®éng, lu«n lu«n ®æi míi mÆt hµng, c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng. §ã lµ mét nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, víi nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n nh­: ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, më réng thÞ tr­êng, tù do kinh doanh, tù do th­¬ng m¹i, tù ®Þnh gi¸ c¶, ®a d¹ng ho¸ së h÷u, ph©n phèi do quan hÖ cung- cÇu... 3.1.2. ChuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan XÐt vÒ hoµn c¶nh lÞch sö, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ kinh tÕ phong kiÕn. Ngoµi ra n­íc ta võa míi tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc khèc liÖt, mµ ë ®ã, c¬ së vËt chÊt vèn ®· Ýt ái cßn bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ. Sau chiÕn tranh, ta tiÕp tôc x©y dùng nÒn kinh tÕ bao cÊp, kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung dùa trªn h×nh thøc së h÷u c«ng céng vÒ TLSX. Trong thêi gian ®Çu sau chiÕn tranh, víi sù nç lùc cña nh©n d©n ta, cïng sù gióp ®ì cña c¸c n­íc trong hÖ thèng XHCN mµ m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh ­u viÖt cña nã. Tõ mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu vµ ph©n t¸n, b»ng c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ nhµ n­íc ®· tËp trung vµo tay m×nh mét l­îng vËt chÊt quan träng vÒ ®Êt ®ai, tµi s¶n vµ tiÒn b¹c ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ trong thêi kú nµy tá ra phï hîp, ®· huy ®éng ë møc cao nhÊt søc ng­êi søc cña cho tiÒn tuyÕn. Sau ngµy gi¶i phãng miÒn Nam, trªn bøc tranh vÒ nÒn kinh tÕ n­íc ta tån t¹i mét lóc c¶ ba gam mµu: kinh tÕ tù cÊp tù tóc, kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ kinh tÕ hµng ho¸. Do sù kh«ng hµi hoµ gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ vµ sù chñ quan cøng nh¾c kh«ng c©n nh¾c tíi sù phï hîp cña c¬ chÕ qu¶n lý mµ chóng ta ®· kh«ng t¹o ra ®­îc ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mµ cßn g©y l·ng phÝ tµi nguyªn, « nhiÔm m«i tr­êng... Lóc nµy, n­íc ta ®ång thêi còng bÞ c¾t gi¶m nguån viÖn trî tõ c¸c n­íc XHCN. TÊt c¶ nh÷ng nguyªn nh©n ®ã ®· khiÕn cho nÒn kinh tÕ n­íc ta trong nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80 l©m vµo khñng ho¶ng trÇm träng, ®êi sèng nh©n d©n bÞ gi¶m sót, thËm chÝ ë mét sè n¬i cßn bÞ n¹n ®ãi ®e do¹. Nguyªn nh©n cña sù suy tho¸i nµy lµ tõ nh÷ng sai lÇm c¬ b¶n nh­: Ta ®· thùc hiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt trªn mét qui m« lín trong ®iÒu kiÖn ch­a cho phÐp, khiÕn cho mét bé phËn tµi s¶n v« chñ vµ kh«ng sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc vèn ®ang rÊt khan hiÕm cña ®Êt n­íc trong khi d©n sè ngµy mét gia t¨ng víi tØ lÖ kh¸ cao 2, 2%. Thùc hiÖn viÖc ph©n phèi theo lao ®éng còng trong ®iÒu kiÖn ch­a cho phÐp. Khi tæng s¶n phÈm quèc d©n thÊp ®· dïng h×nh thøc võa ph©n phèi b×nh qu©n võa ph©n phèi l¹i mét c¸ch gi¸n tiÕp ®· lµm mÊt ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn. ViÖc qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc l¹i sö dông c¸c c«ng cô hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh theo kiÓu thêi chiÕn kh«ng thÝch hîp víi yªu cÇu tù do lùa chän cña ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng ®· kh«ng kÝch thÝch sù s¸ng t¹o cña hµng triÖu ng­êi lao ®éng. Trong khi ®ã, nhê sö dông triÖt ®Ó kinh tÕ thÞ tr­êng, CNTB ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ- x· héi, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Còng nhê kinh tÕ thÞ tr­êng, qu¶n lý x· héi ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ vÒ v¨n minh hµnh chÝnh, v¨n minh c«ng céng; con ng­êi nh¹y c¶m, tinh tÕ, víi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, sù th¸ch thøc ®ua tranh ph¸t triÓn. Do m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm nh­ trªn mµ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ XHCN ë n­íc ta kh«ng thÓ chÊp nhËn viÖc tiÕp tôc kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nh­ tr­íc. Víi tinh thÇn tÝch cùc söa ®æi, sau khi ®· nhËn ra nh÷ng sai lÇm, t¹i ®¹i héi VI cña §¶ng ®· chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ sang c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh XHCN. §Õn ®¹i héi VII §¶ng ta x¸c ®Þnh viÖc ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ ë n­íc ta lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ trªn thùc tÕ ®ang diÔn ra viÖc ®ã, tøc lµ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. §©y lµ mét sù thay ®æi vÒ nhËn thøc cã ý nghÜa rÊt quan träng trong lý luËn còng nh­ trong thùc tÕ. Ta ®· chÝnh thøc chÊp nhËn kinh tÕ thÞ tr­êng mét c¸ch c¬ b¶n, cïng nh÷ng ­u ®iÓm cña nã mét c¸ch tæng thÓ, l©u dµi mµ kh«ng cßn ®¬n thuÇn phñ nhËn nh­ tr­íc n÷a (r»ng kinh tÕ thÞ tr­êng chØ lµ ®Æc tr­ng riªng cã cña CNTB; n­íc ta kh«ng ®i theo CNTB thÞ còng kh«ng thÓ ¸p dông kinh tÕ thÞ tr­êng trong ph¸t triÓn kinh tÕ). §¶ng ta cßn chØ râ r»ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù phï hîp víi thùc tÕ n­íc ta, phï hîp víi c¸c qui luËt kinh tÕ vµ víi xu thÕ cña thêi ®¹i: NÕu kh«ng thay ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, vÉn gi÷ c¬ chÕ kinh tÕ cò th× kh«ng thÓ nµo cã ®ñ s¶n phÈm ®Ó tiªu dïng chø ch­a muèn nãi ®Õn tÝch luü vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt. Thùc tÕ nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû t¸m m­¬i ®· chØ râ thùc hiÖn c¬ chÕ kinh tÕ cò cho dï chóng ta ®· liªn tôc chóng ta ®· liªn tôc ®æi míi hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, nh­ng hiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi ®¹t møc rÊt thÊp. S¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng næi nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi, tÝch luü hÇu nh­ kh«ng cã, ®«i khi cßn ¨n l¹m c¶ vµo vèn vay cña n­íc ngoµi. Do ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ tËp trung lµ rÊt cøng nh¾c nªn nã chØ cã t¸c dông thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ trong giai ®o¹n ng¾n vµ chØ cã t¸c dông ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu réng. NÒn kinh tÕ chØ huy ë n­íc ta tån t¹i qu¸ dµi nªn nã kh«ng nh÷ng kh«ng cßn t¸c dông ®¸ng kÓ trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn mµ nã cßn sinh ra nhiÒu hiÖn t­îng tiªu cùc lµm gi¶m n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. XÐt vÒ sù tån t¹i thùc tÕ ë n­íc ta nh÷ng nh©n tè cña kinh tÕ thÞ tr­êng. VÒ vÊn ®Ò nµy cã nhiÒu ý kiÕn ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. NhiÒu ý kiÕn cho r»ng thÞ tr­êng ë n­íc ta lµ thÞ tr­êng s¬ khai. Nh­ng thùc tÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®· h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®¹t ®­îc nh÷ng møc ph¸t triÓn kh¸c nhau ë hÇu hÕt c¸c ®« thÞ vµ c¸c vïng ®ång b»ng ven biÓn. ThÞ tr­êng trong nuíc ®· ®­îc th«ng suèt vµ v­¬n tíi c¶ nh÷ng vïng hÎo l¸nh vµ ®ang ®­îc më réng víi thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh­ng thÞ tr­êng ë n­íc ta ph¸t triÓn ch­a ®ång bé, cßn thiÕu h¼n thÞ tr­êng ®Êt ®ai vµ vÒ c¬ b¶n vÉn lµ thÞ tr­êng tù do, møc ®é can thiÖp cña nhµ n­íc cßn rÊt thÊp. Xu h­íng chung ph¸t triÓn kinh tÕ cña thÕ giíi lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc kh«ng thÓ t¸ch rêi sù ph¸t triÓn vµ hoµ nhËp quèc tÕ chÝnh lµ tiÒm lùc kinh tÕ. Môc ®Ých cña c¸c chÝnh s¸ch, cña c¸c quèc gia lµ t¹o ®­îc tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, thÊt nghiÖp thÊp. Kinh tÕ ®· trë thµnh th­íc ®o chñ yÕu, vai trß vµ søc m¹nh cña mçi d©n téc, lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó b¶o vÖ uy tÝn vµ duy tr× søc m¹nh cña c¸c ®¶ng cÇm quyÒn. Nh­ vËy viÖc chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn ta kh«ng ®­îc phÐp chØ tiÕp thu h×nh thøc kinh tÕ thÞ tr­êng tõ chÕ ®é TBCN (vèn ®­îc ®Èy lªn giai ®o¹n ph¸t triÓn rÊt cao so víi nh÷ng thêi kú tr­íc) mµ tõ ®ã cßn ph¶i x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng míi vÒ chÊt, thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn, phñ ®Þnh biÖn chøng ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng TBCN. 3.2. Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë n­íc ta: 3.2.1. NÒn kinh tÕ n­íc ta mang b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi: Tr­íc hÕt, nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nªn nã tu©n theo mäi quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng: quy luËt cung- cÇu, quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­, quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ... C¸c lo¹i thÞ tr­êng, c¸c mèi quan hÖ thÞ tr­êng ®­îc ph¸t triÓn phong phó, ®a d¹ng, thÓ hiÖn tr×nh ®é cao trong viÖc ph©n c«ng lao ®éng thµnh nhiÒu ngµnh nghÒ. Sù kh¸c biÖt vÒ së h÷u tµi s¶n ®· ®­îc chÊp nhËn (kh«ng cßn chØ chÊp nhËn h×nh thøc së h÷u nhµ n­íc, tËp thÓ nh­ tr­íc) vµ lîi nhuËn trë thµnh ®éng lùc ph¸t triÓn. Theo ®ã, ®· h×nh thµnh mét líp ng­êi míi n¨ng ®éng h¬n, b¸m s¸t thÞ tr­êng h¬n vµ "biÕt lµm kinh tÕ h¬n". ë n­íc ta hiÖn nay còng h×nh thµnh vµ tån t¹i c¶ nh÷ng khuyÕt tËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng: t©m lý qu¸ coi träng ®ång tiÒn, ch¹y theo lîi nhuËn, sù ph©n cùc giµu nghÌo qu¸ møc, kinh tÕ ph¸t triÓn mÊt c©n ®èi…. Kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta còng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ®Ó khèng chÕ, gi¶m bít nh÷ng khuyÕt tËt ®ã cïng nh÷ng t¸c h¹i cña nã. Nh­ng tuy nhiªn, nh÷ng khuyÕt tËt ®ã vÉn cßn tån t¹i ©m Ø trong x· héi vµ trong suy nghÜ cña mét sè ng­êi. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay còng tu©n theo xu h­íng chung ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc kh«ng thÓ t¸ch rêi sù ph¸t triÓn vµ hoµ nhËp quèc tÕ, tiÕn tíi hoµ nhËp thµnh mét thÞ tr­êng chung trªn toµn thÕ giíi. T­¬ng quan gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ trong n­íc còng ngµy cµng gÇn gòi h¬n víi t­¬ng quan gi¸ c¶ hµng ho¸ quèc tÕ. 3.2.2. Nh÷ng nÐt ®Æc thï cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt nam: NÕu trong CNTB hiÖn ®¹i, kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æt d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc t­ s¶n ®éc quyÒn v× lîi Ých cña giai cÊp t­ s¶n, th× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n»m d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc XHCN nh»m phôc vô lîi Ých cña nh©n d©n, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu gi¶i phãng con ng­êi, vµ v× con ng­êi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, ph¶i t×m kiÕm nhiÒu gi¶i ph¸p, kh«ng gi¶n ®¬n chØ xem xÐt quan hÖ së h÷u mµ lµ gi¶i quyÕt ®ång bé tõ vÊn ®Ò së h÷u, qu¶n lý, ph©n phèi; t×m ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn trªn c¬ së x©y dùng vËt chÊt- kü thuËt cho x· héi míi, lµ qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, biÕn n­íc ta tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §­êng lèi ph¸t triÓn ®ã ®· ®­îc §¶ng ta chØ râ: X©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN; lu«n gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng XHCN trong qu¶ tr×nh ®æi míi, kÕt hîp víi sù kiªn ®Þnh vÒ môc tiªu, nguyªn t¾c vµ linh ho¹t trong gi¶i ph¸p. Chóng ta kh«ng coi kinh tÕ thÞ tr­êng lµ môc tiªu mµ chØ lµ mét c«ng cô, gi¶i ph¸p, ph­¬ng tiÖn ®Ó ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn kinh tÕ phôc vô lîi Ých cña ®a sè nh©n d©n lao ®éng, nh»m môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh. Cïng víi viÖc sö dông ®éng lùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng, ngay tõ ®Çu, §¶ng ta chñ tr­¬ng ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ph¶i ®i ®«i víi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng yÕu kÐm vÒ qu¶n lý vµ ph©n phèi, x©y dùng quan hÖ con ng­êi víi con ng­êi, mét x· héi giµu t×nh th­¬ng vµ lßng nh©n ¸i; t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, lµm cho thÞ tr­êng mang tÝnh nh©n v¨n h¬n. D­íi CNTB, kinh tÕ thÞ tr­êng mang tÝnh c¹nh tranh theo kiÓu c¸ lín nuèt c¸ bÐ, bÊt b×nh ®¼ng, bÊt c«ng; nh­ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong x· héi XHCN vÉn mang tÝnh c¹nh tranh, sö dông c¹nh tranh lµm ®éng lùc ph¸t triÓn nh­ng kh«ng c¹nh tranh d· man; t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi c«ng b»ng x· héi, khuyÕn khÝch lµm giµu g¾n víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ kh¾c phôc sù ph©n cùc giµu nghÌo, gia t¨ng vÒ møc sèng nh­ng vÉn gi÷ g×n ®­îc ®¹o ®øc, b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, kinh tÕ nhµ n­íc ®­îc chän läc, s¾p xÕp l¹i, kh¼ng ®Þnh hîp lý ph¹m vi cÇn n¾m gi÷, n¾m lÊy nh÷ng m¹ch m¸u chñ yÕu lµm ®éi qu©n chñ lùc trong x©y dùng vµ ®iÒu tiÕt kinh tÕ, lµm nßng cèt h­íng dÉn cac thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ho¹t ®éng ®óng h­íng. Quan hÖ ph©n phèi trong kinh tÕ thÞ tr­êng TBCN lµ nhµ t­ b¶n n¾m gi÷ ph©n lín s¶n phÈm.Ta chñ tr­¬ng ph©n phèi theo lao ®éng, theo vèn trªn c¬ sá khuyÕn khÝch mäi ng­êi tù do s¶n xuÊt kinh doanh c«ng khai hîp ph¸p, ®ång thêi thùc hiÖn chÝnh s¸ch c«ng b»ng x· héi. Ta chñ tr­¬ng chèng bãc lét, bÊt c«ng, ch¨m lo sù nghiÖp y tÕ, gi¸o dôc, ®Êu tranh cho mét nÒn ®¹o ®øc míi, mét lèi sèng lµnh m¹nh. ChØ cã kÕt hîp môc tiªu kinh tÕ víi môc tiªu x· héi míi thÓ hiÖn ®­îc b¶n chÊt cña chÕ ®é míi. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn ph¶i khuyÕn khÝch tÝch tô, tÝch luü, s¸ng kiÕn c¸ nh©n, chÊp nhËn ph©n ho¸ do lao ®éng s¸ng t¹o (nh­ng kiªn quyÕt xo¸ bá ph©n ho¸ do bÊt c«ng). XuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ n­íc ta lµ mét nÒn s¶n xuÊt nhá, l¹c hËu, trong ®ã n«ng nghiÖp chiÕm vai trß chñ chèt (chiÕm 75% d©n sè) nh­ng l¹i tån t¹i ph­¬ng thøc s¶n xuÊt víi tr×nh ®é thÊp "con tr©u ®i tr­íc c¸i cµy theo sau". Ngoµi ra, n­íc ta míi chØ b­íc vµo x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng trong vµi n¨m gÇn ®©y nªn ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm qu¶n lý. KÕt qu¶ lµ hiÖn nay, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc ta cßn thÊp, mang tÝnh tù tóc lµ chñ yÕu, c¬ së vËt chÊt yÕu kÐm, thu nhËp thÊp 400 USD/ ng­êi, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cßn non yÕu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh kÐm. Do vËy mµ ta cÇn cã thêi gian lµm quen, häc hái kinh nghiÖm cña n­íc ngoµi trong nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Kh«ng chØ cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp mµ cßn ph¶i tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh khèc liÖt, kÐo dµi. Do hai cuéc chiÕn tranh ®ã mµ c¬ së h¹ tÇng vèn ®· thÊp l¹i cßn bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ. Ta kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng vÒ vèn, kü thuËt ®Ó cã thÓ b­íc ngay vµo x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thùc sù hiÖn ®¹i, víi c¸c c«ng nghÖ cã hµm l­îng kü thuËt cao nh­ nhiÒu n­íc t­ b¶n vèn ®· cã tíi ba thÕ kû tÝch luü. ThÞ tr­êng n­íc ta vÉn cßn nhá hÑp, s¬ khai, cßn nh÷ng rèi lo¹n vµ nhiÒu yÕu tè tù ph¸t. Ngoµi ra thÞ tr­êng ë n­íc ta vÉn ch­a ®Çy ®ñ, nhiÒu h×nh thøc thÞ tr­êng cßn thiÕu hoÆc míi chØ ë d¹ng manh nha nh­ thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng søc lao ®éng..., nªn ch­a thÓ thùc sù hoµ nhËp víi thÞ tr­êng thÕ giíi. N­íc ta cã truyÒn thèng v¨n ho¸ l©u ®êi, nh©n d©n ta vèn cã sù khÐo lÐo cao nªn cã thÓ ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cÇn cã ®é tinh x¶o, khÐo lÐo cao nh­ tr¹m kh¾c, ®an... ®Æc biÖt lµ nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ truyÒn thèng, ë c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng nh­ tranh §«ng Hå, s¬n mµi kh¶m trai... Tuy nhiªn, trong lÞch sö n­íc ta cã thÓ nãi chØ lµ lÞch sö cña nh÷ng cuéc chiÕn tranh chèng x©m l­îc mµ kh«ng cã trang nµo vÒ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, trong vèn tõ truyÒn th«ng d­êng nh­ rÊt xa l¹ víi thuËt ng÷ "lµm kinh tÕ". Ngoµi ra, ta míi ®æi míi nÒn kinh tÕ nªn vÉn cßn nh÷ng ng­êi thuéc "thÕ hÖ cò"- thÕ hÖ cña c¬ chÕ bao cÊp. Hä "dÞ øng" víi kinh tÕ thÞ tr­êng, coi kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét thø g× ®ã rÊt xÊu xa mµ m×nh kh«ng thÓ chÊp nhËn, vµ lµm theo ®­îc; vµ hä còng kh«ng ®ñ n¨ng ®éng ®Ó thÝch øng víi tèc ®é ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch x· héi, bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt cho nh÷ng ng­êi, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, thµnh lËp nh÷ng lµng t×nh th­¬ng gióp ®ì nhiÒu ng­êi kh«ng n¬i n­¬ng tùa..., kiÓm so¸t, gi¶m thiÓu nh÷ng mÆt tiªu cùc so kinh tÕ thÞ tr­êng g©y ra; ®ã lµ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m khuyÕt tËt x· héi cña kinh tÕ thÞ tr­êng mµ nhµ n­íc ta ®· thùc hiÖn. Nhê ®ã, nhµ n­íc kh«ng cßn lµ "kÎ g¸c cæng trung thµnh cho së h÷u t­ nh©n" mµ ®· trë thµnh mét lùc l­îng quan träng trong viÖc ®iÒu tiÕt x· héi, khèng chÕ khuyÕt tËt x· héi. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, héi nhËp víi kinh tÕ thÞ tr­êng thÕ giíi, ta lu«n chó ý tíi viÖc ®¶m b¶o ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ ®¶m b¶o ®éc lËp, tù do cho d©n téc, gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc. 3.2.3. Nh÷ng th¾ng lîi b­íc ®Çu mµ kinh tÕ thÞ tr­êng mang l¹i: XÐt vÒ lÜnh vùc con ng­êi, ng­êi ViÖt nam hiÖn nay ®· thÓ hiÖn sù n¨ng ®éng, tinh tÕ, nh¹y c¶m( ®Æc biÖt lµ víi thÞ tr­êng) h¬n h¼n so víi nh÷ng n¨m t¸m m­¬i. XÐt vÒ lÜnh vùc kinh tÕ, nhê chuyÓn sang x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng theo mét ®­êng lèi ®óng ®¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh riªng( con ng­êi, tù nhiªn, x· héi, ®iÒu kiÖn lÞch sö...) cñaViÖt nam mµ nÒn kinh tÕ còng nh­ ®êi sèng cña ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ: So víi n¨m 1993, tæng s¶n phÈm trong n­íc n¨m 1994 t¨ng 8,5%, trong ®ã s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 13%, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 4%, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 20,8%; l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ. B­íc ®Çu thu hót ®­îc vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi sè vèn ®¨ng ký 10 tû USD. NÒn kinh tÕ ®· b¾t ®Çu cã tÝch luü néi bé. XuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®· lÊy l¹i thÕ c©n b»ng, dÇn dÇn biÕt ph¸t huy vµ tËn dông ®­îc lîi thÕ so s¸nh trong quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn tõ chç thiÕu l­¬ng thùc triÒn miªn ®Õn nay ta ®· ®øng thø hai trong sè nh÷ng n­íc xuÊt khÈu g¹o lín nhÊt thÕ giíi. Theo sè liÖu thu thËp ®­îc, ­íc tÝnh chØ sè GNP cña ViÖt nam ®· t¨ng ®¸ng kÓ sau vµi n¨m ®æi míi: ChØ tiªu 1971 1983 1986 1996 Thu nhËp quèc d©n (tû ®« la) 4,97 5,14 5,78 12,46 Trªn ®Çu ng­êi 101 94 101 175 Nh÷ng ­íc tÝnh GNP cña ViÖt nam tr­íc vµ sau ®æi míi ( Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 1996) C«ng t¸c x· héi còng ®ang ngµy cµng ®­îc coi träng. Ta ®· vµ ®ang kiÓm so¸t ®­îc phÇn nµo nh÷ng khuyÕt tËt x· héi do kinh tÕ thÞ tr­êng mang l¹i, bï ®¾p nh÷ng mÊt m¸t cho c¸c gia ®×nh c¸ch m¹ng, thùc hiÖn mét sè phóc lîi x· héi, tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®é XHCN trªn ph­¬ng diÖn x· héi... 3.2.4. Mét sè gi¶i ph¸p tiÕp tôc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam nh÷ng n¨m tíi tõ gãc ®é nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cñaViÖt Nam N­íc ta ®i lªn tõ mét nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn. MÆt kh¸c, cã thÓ nãi lÞch sö 4000 n¨m cña n­íc ta lµ lÞch sö cña nh÷ng cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc, chèng giÆc ngo¹i x©m mµ kh«ng ph¶i lµ lÞch sö cña nh÷ng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. Céng thªm víi c¬ chÕ bao cÊp nhµ n­íc ta ¸p dông sau chiÕn tranh ®· khiÕn cho nÒn kinh tÕ n­íc ta vèn ®· bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ cßn "ch©y l­êi", û l¹i vµo nguån tµi trî cña n­íc ngoµi. TÝnh chÊt bao cÊp ®· ¨n s©u vµo tËn trong ý nghÜ cña nhiÒu ng­êi. XuÊt ph¸t tõ c¬ së vËt chÊt l¹c hËu cïng ph­¬ng c¸ch qu¶n lý kÐm hiÖu qu¶ ®ã, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta cã tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp, c¬ cÊu qu¶n lý cßn non yÕu. Kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay ®­îc ®¸nh gi¸ lµ chËm so víi thÕ giíi hµng thÕ kû. Muèn ®uæi kÞp tèc ®é ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi ta kh«ng thÓ ®i tuÇn tù tõ kinh tÕ thÞ tr­êng tù do sang kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i nh­ lµ h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng chung cña toµn thÕ giíi mµ ph¶i chän c¸ch "®i t¾t" sang kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i. Nh­ng muèn "®i t¾t" ®­îc nh­ vËy ®ßi hái ta ph¶i chÊp nhËn nh÷ng th¸ch thøc rÊt gay g¾t, vµ sù nç lùc ghª gím. Ta "®ãn ®Çu", ¸p dông nh÷ng tiÕn bé míi cña khoa häc kü thuËt nh©n lo¹i vµo s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh n¨ng suÊt lao ®éng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §iÒu nµy ®ßi hái ta ph¶i ®µo t¹o ®­îc "líp ng­êi míi", quen thuéc víi khoa häc kü thuËt, kh«ng c¶m thÊy l¹ lÉm víi nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é cao. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, ta ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn khoa häc, gi¸o dôc ®µo t¹o, còng nh­ cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t hiÖn, nu«i d­ìng vµ gi÷ g×n nh©n tµi, tr¸nh hiÖn t­îng ch¶y m¸u chÊt x¸m. N­íc ta cã vÞ trÝ v« cïng thuËn lîi, ®ång thêi l¹i cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp ®­îc thÕ giíi c«ng nhËn. Do ®ã, ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i vµ du lÞch lµ rÊt lín. NhiÒu n­íc nãi r»ng hä "thÌm" ®­îc cã ®iÒu kiÖn nh­ ViÖt nam vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, vµ nÕu cã ®­îc th× hä sÏ thu vÒ mét doanh thu khæng lå tõ ngµnh du lÞch. Nh­ng hiÖn nay viÖc ph¸t triÓn du lÞch ë n­íc ta cßn rÊt h¹n chÕ, ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. §iÒu ®ã ®Æt ra mét yªu cÇu n÷a cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ë n­íc ta: ph¶i ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch sao cho t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña m×nh, tÝch cùc thu ngo¹i tÖ tõ ngµnh du lÞch ®Ó ph¸t triÓn chÝnh b¶n th©n ngµnh cïng nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c trong nÒn kinh tÕ. Ng­êi ViÖt nam ®­îc ®¸nh gi¸ lµ khÐo lÐo. Ta cã nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng mü nghÖ næi tiÕng nh­ lµng tranh §«ng Hå ch¼ng h¹n. NhiÒu n­íc tá ra ­a chuéng hµng thñ c«ng cña ta, muèn ®Æt hµng cïng ta nh­ng do hµng rµo thuÕ quan, phong c¸ch qu¶n lý g©y khã kh¨n, cïng víi viÖc "ng¹i" ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt truyÒn thèng, khiÕn cho l­îng hµng s¶n xuÊt ra Ýt, kh«ng ®ñ trang tr¶i cho nh÷ng lÖ phÝ ph¶i chÞu do thuÕ quan nªn ta ®· mÊt nhiÒu hîp ®ång. §Ó ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn cña c¸c lµng nghÒ thñ c«ng nh­ §¶ng ta ®· dù kiÕn ®ßi hái mét sù ®æi míi toµn diÖn trong c¸ch lµm viÖc cña nh÷ng thî giái, t¨ng hµm l­îng khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµm b»ng tay nh­ tr­íc; ®ång thêi ph¶i lµm gi¶m sù rèi r¾m trong hµng rµo thuÕ quan, g©y c¶n trë cho sù ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo ViÖ nam. NÒn kinh tÕ cã sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u, vÒ thµnh phÇn kinh tÕ, vÒ h×nh thøc ph©n phèi nh­ng trong ®ã kinh tÕ quèc doanh vÉn ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ lµ nh©n tè ®¶m b¶o cho sù ®Þnh h­íng XHCN nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Do ®ã muèn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN thùc sù th× ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Ta vÉn cßn chÞu ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ bao cÊp ë tÝnh chÊt thiÕu n¨ng ®éng, û l¹i vµo nhµ n­íc, kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ. §iÒu nµy ®ang dÇn dÉn tíi viÖc c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trë thµnh g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ, kh«ng thÓ gi÷ vai trß chñ ®¹o nh­ tr­íc. Theo thèng kª, hµng n¨m tuy 75% sè vèn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc, vµ chØ cã 25% dµnh cho c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n nh­ng hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i cña hai thµnh phÇn kinh tÕ nµy chØ chªnh lÖch rÊt nhá so víi tû lÖ vèn ®Çu t­. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn míi, ta buéc ph¶i ®Æt ra vÊn ®Ò n©ng cao n¨ng suÊt lµm viÖc cña doanh nghiÖp nhµ n­íc, khiÕn cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc ph¶i trë nªn n¨ng ®éng h¬n, b¸m s¸t víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng h¬n vµ quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt h¬n th× míi cã thÓ tiÕp tôc gi÷ vai trß chñ ®¹o, ®Þnh h­íng nh­ tr­íc. HiÖn nay, sù qu¶n lý b»ng ph¸p luËt cña ta vÉn cßn nhiÒu s¬ hë, t¹o ®iÒu kiÖn cho téi ph¹m kinh tÕ ph¸t triÓn. Do ®ã yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i thiÕt lËp luËt ph¸p chÆt chÏ, dÇn ®­a con ng­êi tíi hµnh ®éng tù gi¸c tu©n theo ph¸p luËt, s«ng v¨n minh, cã v¨n hãa, vµ t¹o mét m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng, l¹nh m¹nh, cã trËt tù cho c¸c chñ thÓ kinh doanh. NÒn kinh tÕ cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n va cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc sao cho võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ võa ®¶m b¶o ph¸t triÓn x· héi vµ con ng­êi, gi¶m thiÓu nh÷ng khuyÕt tËt x· héi mµ kinh tÕ thÞ tr­êng mang l¹i. KÕt luËn C¸i riªng lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ mét sù vËt, mét hiÖn t­îng, mét qu¸ tr×nh riªng lÎ nhÊt ®Þnh trong thÕ giíi kh¸ch quan. C¸i chung lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ gièng nhau, hay lÆp l¹i ë nhiÒu c¸i riªng. C¸i chung th­êng chøa ®ùng ë trong nã tÝnh qui luËt, sù lÆp l¹i. Gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung lu«n cã mèi quan hÖ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. C¸i chung tån t¹i bªn trong c¸i riªng, th«ng qua c¸i riªng ®Ó thÓ hiÖn sù tån t¹i cña minh; cßn c¸i riªng tån t¹i trong mèi liªn hÖ dÉn ®Õn c¸i chung. Víi vai trß lµ mét c¸i riªng, nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN ë ViÖt nam còng tu©n theo nh÷ng quy luËt chung mang tÝnh b¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng, ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng ®Æc ®iÓm, b¶n s¾c ®Æc tr­ng, vèn cã, riªng cña ViÖt nam. Chñ tr­¬ng l·nh ®¹o cña §¶ng ®· thÓ hiÖn sù s¸ng suèt trong nhËn thøc nh­ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt khiÕn cho kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta ch­a vËn dông ®­îc hÕt c¸c lîi Ých, còng nh­ kh¾c phôc hoµn toµn nh÷ng nh­îc ®iÓm cña kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung, vµ ch­a thÓ hiÖn ®­îc thµnh mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i mang b¶n s¾c cña ViÖt nam. Trong viÖc qu¶n lý vÉn cßn nhiÒu phiÒn hµ, g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc lµm ¨n. V× thÕ mµ nhiÒu doanh nghiÖp n­íc ngoµi kh«ng muèn ®Çu t­ vµo ViÖt nam cho dï nhËn thÊy mét thÞ tr­êng réng më, cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn. tµi liÖu tham kh¶o Mai Ngäc C­êng Lý thuyÕt hiÖn ®¹i vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng NguyÔn Sinh Cóc Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN NXBTK Ph¹m ViÖt §µi MÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c- Lªnin NXBCTQG Lª TrÇn H¶o Thèng kª th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NXBTK Kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng vÊn ®Ò x· héi V. I. Lªnin Bµn vÒ c¸i gäi lµ vÊn ®Ò thÞ tr­êng §Æng Kim Nhung ChuyÓn giao c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ vËn dông vµo ViÖt nam Nh÷ng vÊn ®Ò: Tæ chøc vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng. Mét sè kinh nghiÖm n­íc ngoµi T¹p chÝ céng s¶n sè 9/ 1998 T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 13/ 1996 T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 4/ 1996 T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ sè 68/ 1996 T¹p chÝ th­¬ng m¹i sè 5/ 1996 §ç §øc ThÞnh Nhµ n­íc trong kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë ch©u ¸ TÝnh chñ ®¹o cña doanh nghiÖp nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay Phan Quang TuÖ Mét sè häc thuyÕt kinh tÕ tiÒn tÖ cña c¸c nhµ kinh tÕ thÞ tr­êng Vò Huy Tõ Doanh nghiÖp nhµ n­íc trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ë ViÖt nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta.doc