Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức - Ví dụ minh họa rõ rành trong nền kinh tế thị trường hiện nay

Bài tiểu luận về mối quan hệ giữa cặp phạm trù nội dung - hình thức Điểm chính của bài tiểu luận là đưa ra dẫn chứng để phân tích, cụ thể, rõ ràng về mối quan hệ của cặp phạm trù này trên chiếc ao sơ mi, mối quan hệ như thế nào để có thể cho ra 1 sản phảm tốt trong nền kinh tế thị trường hiện nay. BÀi tiểu luận đạt 10 đ của thầy Thanh Sinh, học phần 1 ( sv đh kinh tế tp Hồ Chí Minh)

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 7583 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức - Ví dụ minh họa rõ rành trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ may mÆc cña con ng­êi cµng cao. Do ®ã, trªn thÞ tr­êng quÇn ¸o ®ang chiÕm vÞ trÝ quan träng. Trong nhiÒu lo¹i quÇn ¸o ®ã th× trang phôc hiÖn nay ®­îc c¸c quý «ng chó ý nhiÒu nhÊt chÝnh lµ chiÕc "¸o s¬ mi". Hµng mÊy chôc n¨m nay, ta c¶m t­ëng nh­ chiÕc ¸o s¬ mi vµ quÇn t©y víi kiÓu cæ bÎ, khuy cµi m¨ng sÐc, ñi lµ th¼ng rÊt truyÒn thèng. Nh­ng trªn thùc tÕ xu h­íng tiªu dïng hiÖn ®¹i víi nh÷ng nh·n hiÖu quÇn ¸o ViÖt Nam vµ quèc tÕ ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn thãi quen mÆc ¸o s¬ mi. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, em xin dùa vµo cÆp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc ®Ó ph©n tÝch. Nãi vÒ vÊn ®Ò nµy tr­íc hÕt chóng ta ph¶i ®Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ gi÷a néi dung vµ h×nh thøc ®­îc biÓu hiÖn trªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi. Cô thÓ: + Néi dung vµ h×nh thøc thèng nhÊt nhau: V¶i ®Ñp tinh s¶o th× chiÕc ¸o s¬ mi sÏ cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp. + Néi dung gi÷ vao trß quyÕt ®Þnh h×nh thøc. + H×nh thøc t¸c ®éng trë l¹i néi dung. Do ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn cho em. H­íng triÓn khai cña bµi tiÓu luËn: PhÇn I: Lêi nãi ®Çu. PhÇn II: Néi dung. I. C¬ së lý luËn. 1. CÆp ph¹m trï néi dung h×nh thøc 2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung, h×nh thøc II. Thùc tr¹ng 1. Nhu cÇu lµm ®Ñp cña con ng­êi 2. C¸c lo¹i ¸o s¬ mi tõ n­íc ngoµi ®ang trµn ngËp vµo thÞ tr­êng vµ ®ang ®îc ­a chuéng. 3. C¸c nhµ s¶n xuÊt quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn h×nh thøc Ýt quan t©m ®Õn néi dung. III. KiÕn nghÞ, vÊn ®Ò bøc xóc 1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm 2. Phï hîp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc 3. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 4. Qu¸ tr×nh b¸n hµng PhÇn III. KÕt luËn. Néi dung I. C¬ së lý luËn 1. CÆp ph¹m trï néi dung - h×nh thøc Néi dung lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt, nh÷ng yÕu tè, nh­ng qu¸ tr×nh t¹o nªn sù vËt. H×nh thøc lµ ph­¬ng thøc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt vµ hÖ thãng c¸c mèi liªn hÖ t­¬ng ®èi bÒn v÷ng gi÷a c¸c yÕu tè cña sù vËt ®ã. 2. Mèi quan hÖ gi÷a néi dung - h×nh thøc Tr­íc hÕt néi dung vµ h×nh thøc cã sù thèng nhÊt víi nhau. Néi dung cña chiÕc ¸o s¬ mi chÝnh lµ c¸c lo¹i v¶i, v¶i catton, lôa, kaki, lon x­íc… Cßn h×nh thøc chÝnh lµ c¸c kiÓu d¸ng, mÉu m·, mµu s¾c. Do ®ã, nÕu c¸c lo¹i v¶i kh¸c nhau th× kiÓu d¸ng cña chiÕc ¸o s¬ mi còng kh¸c nhau. Nh÷ng biÓu hiÖn trªn th× mçi chóng ta ®Òu cã thÓ nhËn ra. Qua ®ã ta cã thÓ thÊy néi dung vµ h×nh thøc g¾n bã chÆt chÏ víi nhau. Kh«ng cã h×nh thøc nµo tån t¹i thuÇn tuý kh«ng chøa ®ùng néi dung, ng­îc l¹i, còng kh«ng cã néi dung nµo l¹i kh«ng tån t¹i trong mét h×nh thøc x¸c ®Þnh. Néi dung nµo cã h×nh thøc ®ã. Cô thÓ, néi dung ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc: V¶i cã chÊt l­îng tèt, ®­îc lµm tõ nh÷ng lo¹i sîi cao cÊp nh­ sîi thiªn nhiªn, sîi polime, sîi tæng hîp, nh÷ng lo¹i sîi nµy ®­îc tinh chÕ, sµng läc cÈn thËn. §iÒu ®ã tÊt nhiªn sÏ cho ra ®êi mét chiÕc ¸o s¬ mi ®Ñp, kiÓu d¸ng sang träng. MÆc nh÷ng chiÕc ¸o s¬ mi nµy sÏ ®em l¹i mét sù tho¶i m¸i, trang träng, lÞch thiÖp t«n thªm vÎ ®Ñp còng nh­ phong th¸i c¸ch cña ph¸i mµy r©u. Kh«ng nh÷ng thÕ, h×nh thøc l¹i ®­îc thÓ hiÖn d­íi néi dung. NÕu nh×n nh÷ng chiÕc ¸o s¬ mi sang träng kiÓu c¸ch víi nhiÒu mÉu m· vµ kiÓu d¸ng kh¸c nhau th× ch¾c ch¾n chiÕc ¸o Êy ph¶i ®­îc lµm tõ nh÷ng lo¹i v¶i tèt, chÊt l­îng cao. Khi sö dông ¸o sÏ kh«ng bÞ nh¨n, kh«ng bÞ phai mµu khi giÆt, t¹o mét c¶m gi¸c m¸t mÎ, tho¶i m¸i trong mïa hÌ. §ång thêi víi kiÓu d¸ng sang träng rÊt phï hîp víi c¸c quý «ng khi tham gia c¸c cuéc héi häp, héi th¶o, d¹ héi. Nã t¹o nªn mét phong c¸ch trÎ trung, m¹nh mÏ cho hä. Nh­ vËy néi dung vµ h×nh thøc cã sù thèng nhÊt víi nhau. Nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ lóc nµo néi dung vµ h×nh thøc còng phï hîp víi nhau. Kh«ng ph¶i mét néi dung bao giê còng chØ ®­îc thÓ hiÖn ra mét trong h×nh thøc nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ph¶i mét h×nh thøc chØ chøa mét néi dung nhÊt ®Þnh. Mµ trªn thùc tÕ, mét néi dung trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cã thÓ cã nhiÒu h×nh thøc thÓ hiÖn. Nh­ tõ mét lo¹i v¶i (tèt hoÆc xÊu) ®Òu s¶n xuÊt ra ®­îc rÊt nhiÒu, rÊt nhiÒu chiÕc ¸o s¬ mi víi nh÷ng mÉu m· vµ kiÓu d¸ng kh¸c nhau phï hîp víi tõng ®èi t­îng, tõng løa tuæi. MÆt kh¸c mét h×nh thøc cã thÓ chøa nhiÒu néi dung kh¸c nhau. Víi cïng mét kiÓu ¸o, mét lo¹i ¸o cã thÓ ®­îc lµm tõ nhiÒu lo¹i v¶i kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn lµ chÊt l­îng còng kh¸c nhau. Ngoµi ra, néi dung gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi h×nh thøc v× khuynh h­íng chñ ®¹o cña néi dung lµ biÕn ®æi cßn khuynh h­íng chñ ®¹o cña h×nh thøc lµ t­¬ng ®èi bÒn v÷ng, chËm biÕn ®æi h¬n so víi néi dung. D­íi sù t¸c ®éng lÉn nhau cña nh÷ng mÆt trong sù vËt hoÆc gi÷a c¸c sù vËt víi nhau tr­íc hÕt lµm cho c¸c yÕu tè cña néi dung biÕn ®æi tr­íc, cßn nh÷ng mèi liªn kÕt gi÷a c¸c yÕu tè cña néi dung tøc lµ h×nh thøc th× ch­a biÕn ®æi ngay. V× vËy h×nh thøc sÏ trë nªn l¹c hËu h¬n so víi néi dung vµ trë thµnh nh©n tè k×m h·m néi dung ph¸t triÓn. VËn dông vµo s¶n phÈm ¸o s¬ mi. NÕu v¶i tèt th× sÏ cho ra ®êi nhiÒu lo¹i ¸o kh¸c nhau tho¶ m·n nhu cÇu cña con ng­êi. Ng­îc l¹i, v¶i kÐm chÊt l­îng th× c¸c kiÓu s¸o còng Ýt ®i. H×nh thøc cña nh÷ng chiÕc ¸o nµy ch¾c sÏ kh«ng cã g× ®Æc biÖt. Do ®ã sÏ kh«ng thu hót ®­îc c¸c ®Êng mµy r©u. Do ®ã, th× h×nh thøc biÓu hiÖn ta cã thÓ biÕt ®­îc néi dung (chÊt l­îng v¶i). Khi ®ã sÏ dÔ dµng h¬n cho viÖc lùa chän, mua hay sö dông c¸c lo¹i ¸o. V× thùc tÕ lµ ph¸i nam khi ®i mua ¸o ®Ó mÆc, hä th­êng kh«ng xem xÐt thËt kÜ. Hä chØ quan t©m nhiÒu ®Õn h×nh thøc. Bëi theo hä, h×nh thøc ®Ñp, gi¸ c¶ còng t­¬ng ®èi, ch¾c ch¾n sÏ cã ®­îc mét c¸i ¸o tèt. Qua ®ã, néi dung quyÕt ®Þnh h×nh thøc nh­ng h×nh thøc cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi vµ t¸c ®éng trë l¹i néi dung. NÕu phï hîp víi néi dung th× h×nh thøc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy néi dung ph¸t triÓn. Cßn nÕu kh«ng phï hîp th× h×nh thøc sÏ ng¨n c¶n, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña néi dung. ThËt vËy chóng ta khi ®i mua s¾m th× ®iÒu ®Çu tiªn ®Ëp vµo m¾t chóng ta lµ c¸c kiÓu l¹ m¾t víi c¸c kiÓu d¸ng ®Ñp. ChØ víi nh÷ng kiÓu l¹ m¾t Êy ®· khiÕn chóng ta chó ý ®Õn. Sau ®ã chóng ta míi quan t©m ®Õn chÊt liÖu, gi¸ c¶, nh·n hiÖu. Ng­îc l¹i khi mÉu m· xÊu th× dï chÊt liÖu cã tèt, gi¸ c¶ cã phï hîp, ph¶i ch¨ng hay ®å ®ã cã lµ hµng hiÖu ®i ch¨ng n÷a th× cã thÕ nµo chóng ta còng ch¼ng l­u t©m tíi. §iÒu nµy ®· trë thµnh t©m lÝ chung cña c¸c ®èi t­îng ®i mua s¾m hiÖn nay. 3. §Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn phong c¸ch ¨n mÆc cña con ng­êi nhÊt lµ c¸c quý «ng. Trong mäi thêi ®¹i th× ng­êi ®µn «ng lu«n gi÷ vai trß quan träng. Nh÷ng chøc vô quan träng cña ®Êt n­íc ®a sè ®Òu lµ nam giíi cßn n÷ giíi chØ chiÕm mét phÇn nhá. Råi ®Õn nh÷ng c«ng viÖc t­ëng nh­ chØ cã phô n÷ míi lµm ®­îc th× hä vÉn lµm ®­îc nh­ nÊu ¨n, may v¸… Thùc tÕ lµ ®· cã rÊt nhiÒu ®Çu bÕp, nhµ thiÕt kÕ thêi trang lµ nam giíi. Kh«ng nh÷ng thÕ trong gia ®×nh ng­êi ®µn «ng lu«n lµ trô cét. Do ®ã phong c¸ch ¨n mÆc cña c¸c ®Êng mµy r©u lu«n ®­îc chó ý. Víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay th× ng­êi ®µn «ng ph¶i ra ngoµi x· héi nhiÒu ®Ó kiÕm sèng, ®Ó giao tiÕp, lµm viÖc. Do ®ã nhu cÇu ¨n mÆc cña hä ngµy cµng trë nªn quan träng. Bëi c¸ch ¨n mÆc ph¶n ¸nh nhiÒu ®Õn tÝnh c¸ch cña hä còng nh­ ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn sù thµnh c«ng trong c«ng viÖc. N¾m ®­îc nh÷ng ®iÒu ®ã, nhiÒu c«ng ty ViÖt Nam nh­: ViÖt TiÕn, ViÖt Th¾ng, May 10, Agtex… ®· s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mÉu m· ®Ñp, chÊt l­îng cao vµ rÊt ®­îc ­a chuéng. ë C«ng ty ViÖt TiÕn thÕ m¹nh ¸o s¬ mi s¶n xuÊt trªn c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ cßn khai th¸c thªm víi c¸c mÉu m· ®Ñp. S¬ mi nam cotton 100% cña ViÖt TiÕn ®­îc ho¹ tiÕt thªm víi hoa v¨n thªu trªn nÑp ¸o vµ tói kho¶ng 10 mÉu h×nh nh­: b«ng sen, trèng ®ång Ngäc lò, Th¨ng long thµnh cæ. S¬ mi ViÖt TiÕn cã 4 gi¸ tõ: 60.000® ® 80.000® 80.000® ® 100.000® 100.000® ® 130.000® 130.000® ® 180.000® Nã phï hîp víi tõng tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng. B×nh d©n h¬n, s¶n phÈm cña c«ng may Garmex Sµi Gßn, gi¸ s¬ mi kho¶ng 45.000 ® 50.000®/chiÕc. C«ng ty Long Ph­íc cã nhiÒu kiÓu ¸o s¬ mi dµnh cho ng­êi lao ®éng víi gi¸ ¸o s¬ mi tay ng¾n 55.000®/chiÕc; tay dµi 60.000®/chiÕc may b»ng v¶i batª silk. C«ng ty An Ph­íc theo h­íng lÞch sö vµ sang träng víi nhiÒu kiÓu ¸o s¬ mi kh¸c nhau. ¸o Polo Shirt cotton 100% gi¸ kho¶ng 135.000®/c¸i, polo Shirt may tõ v¶i 100% polyester ®­îc dÖt theo c«ng nghÖ míi nhÊt cña Dupont (Mü) cã ®é rçng, thÊm vµ tho¸t må h«i h¬n c¶ cotton, gi¸ 200.000®/c¸i. ë may 10 vµ Aftex ¸o s¬ mi nam ®­îc may b»ng v¶i cotton theo ®óng mèt thÞnh hµnh cña thÕ giíi nh­ chamray, linen, cotton víi nh÷ng t«ng mµu kh¸ hiÖn ®¹i. Mµu s¾c s¬ mi cña 2 nh·n hiÖu nµy rÊt ®­îc nhiÒu quý «ng ­a chuéng bëi lÏ mµu l¹, Ýt ®ông hµng vµ tr«ng rÊt "t©y". II. Thùc tr¹ng HiÖn nay th× nhu cÇu ¨n mÆc cña ph¸i nam lµ rÊt ph¸t triÓn. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn th× nam giíi lµ nh÷ng ng­êi tham gia vµo c¸c c«ng viÖc x· héi t­¬ng ®èi nhiÒu. Do ®ã trong vßng 3 n¨m trë l¹i ®©y, trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn nhiÒu cöa hµng lín b¸n c¸c s¶n phÈm do chÝnh c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o mÉu. Nh÷ng tªn tuæi nh­ NguyÔn Long, ThÕ B¶o, ViÖt Hïng… ®· vµ ®ang trë nªn quen thuéc trªn thÞ tr­êng ¸o s¬ mi nam. Nh­ vËy ngµnh may mÆc cña chóng ta ®· thùc hiÖn ®­îc c¸c c«ng ®o¹n tõ A ® Z. Tõ kh©u thiÕt kÕ ®Õn kh©u s¶n xuÊt råi tiÕp thÞ ra thÞ tr­êng. C¸c C«ng ty may mÆc ViÖt Nam ®· më nhiÒu cöa hµng, chi nh¸nh ra kh¾p ®Êt n­íc, s¶n phÈm cña hä ®­îc mäi ng­êi ®Òu biÕt. VD nh­ c«ng ty ViÖt TiÕn cã c¸c chi nh¸nh t¹i: 6 Lª Lîi - QuËn 1 - TP HCM 7 Lª Minh xu©n - QuËn T©n B×nh. Cöa hµng 178 Hai Bµ Tr­ng… An Ph­íc: 100/11-12-13 An D­¬ng V­¬ng - QuËn 5 ViÖt Th¾ng: 127-129 §ång Khëi - QuËn 1 Aftex: 84 LÝ Tù Träng - QuËn 1 Víi nh÷ng chi nh¸nh kh¾p ®Êt n­íc cïng nh÷ng tªn tuæi cña nh÷ng nhµ thiÕt kÕ ®· t¹o nªn mét th­¬ng hiÖu cho ¸o s¬ mi cña ViÖt Nam. Nh­ ThÕ B¶o mét trong sè Ýt nh÷ng nhµ t¹o mÉu thêi trang chuyªn thiÕt kÕ trang phôc dµnh cho nam giíi. Còng lµ ¸o s¬ mi nh­ng trang phôc ®µn «ng trong m¾t ThÕ B¶o kh«ng ®¬n ®iÖu mµ nã ®­îc thiÕt kÕ víi nh÷ng ®­êng li ngang däc, ®­îc chÊm ph¸ bëi c¸c nÐt thªu, vÏ viÒn theo nÑp ¸o, cæ, m¨ng sÐc, miÖng tói… HiÖn nay, xu h­íng thêi trang cho nam giíi trong mïa hÌ lµ sö dông c¸c chÊt liÖu v¶i máng, nhÑ, cã ®é Èm, ®é hót tèt ®Ó phï hîp víi khÝ hËu nãng chung cña c¶ n­íc còng nh­ cña TP.HCM lµ n¾ng nãng. Mµu s¾c cÇn sù m¸t mÎ ®Ó tr¸nh chãi chang, khã chÞu. Mµu t­¬i cña thêi trang nam chØ thÓ hiÖn ë c¸ tÝnh trÎ trung chø khong lµm t«n vinh n­íc da hay vãc d¸ng. Song ngµy nay, c¸c cöa hµng cöa hiÖu cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi nh­ Milano, Bossini, Rscada… ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu ë ViÖt Nam. s¶n phÈm cña hä rÊt ®¾t gi¸ so víi hµng hiÖu ViÖt Nam. Gi¸ trung b×nh cña chiÕc ¸o s¬ mi cña hä lµ kho¶ng 500.000®/chiÕc; Bosstni cã hÖ thèng cöa hµng b¸n lÎ cã mÆt ë c¸c khu vùc trung t©m nh­ BÕn Thµnh, T©n §Þnh chuyªn vÒ trang phôc thÓ theo víi c¸c kiÓu ¸o thu gi¸ trung b×nh kho¶ng 300.000®/chiÕc. Nh·n hiÖu Danti víi ¸o s¬ mi ng¾n tay lµ 660.000®/chiÕc. Tuy hµng cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi rÊt ®¾t nh­ng vÉn cã nhiÒu ng­êi lùa chän v× tr«ng sang träng, lÞch l·m. Nã khiÕn kh«ng Ýt ng­êi thu nhËp kh«ng ph¶i lµ cao nh­ng s½n sµng mua. MÆt kh¸c, do nhu cÇu cña con ng­êi ph¸t triÓn, c¸c nhµ s¶n xuÊt n¾m ®­îc thÕ m¹nh nµy ®· cho ra ®êi hµng lo¹t nh÷ng chiÕc s¬ mi víi kiÓu d¸ng ®a d¹ng, phong phó. Song v× lîi nhuËn mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt cã vÎ chó ý nhiÒu h¬n ®Õn vÎ bÒ ngoµi cña chiÕc s¬ mi lµ l¬ ®¸ng ®i phÇn néi dung tøc chÊt l­îng cña v¶i. Mµ ngµy nay, nam giíi di mua ®å th× Ýt xem xÐt kÜ cho nªn dï ®· cã rÊt nhiÒu tr­êng hîp mua ®¾t nh­ng vÉn mua ph¶i hµng dëm. Do ®ã, quyÒn lîi cña ng­êi tiªu dïng ®· bÞ ®¸nh mÊt. III. KiÕn nghÞ, vÊn ®Ò bøc xóc §Ó tr¶ l¹i quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng, c¸c nhµ s¶n xuÊt cÇn chó ý nhiÒu h¬n ®Õn phÇn "chÊt" cña mçi chiÕc ¸o. CÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm nghÜa lµ t¹o sù phï hîp gi÷a néi dung vµ h×nh thøc b»ng c¸ch: C¶i tiÕn quy tr×nh kÜ thuËt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, øng dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó s¶n phÈm lµm ra nhiÒu, nhanh, chÊt l­îng tèt ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu dïng. Ngoµi ra c¸c c«ng ty nªn tæ chøc c¸c ®ît chµo hµng ®Ó giíi thiÖu s¶n phÈm võa ®Ó tiÕp thÞ s¶n phÈm võa cung cÊp thªm kiÕn thøc cho ng­êi mua hµng ®Ó hä tr¸nh mua ph¶i hµng gi¶. Kh«ng nh÷ng thÕ, c¸c c«ng ty cña ViÖt Nam ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty cña n­íc ngoµi vµ ®Ó b¶o vÖ th­¬ng hiÖu cña hµng ViÖt Nam. Bëi ch¼ng cã lÝ g×, hµng ViÖt Nam võa ®Ñp, võa rÎ, võa gÇn gòi víi cuéc sèng vµ phong c¸ch ¨n mÆc cña ng­êi ViÖt Nam l¹i kh«ng ®­îc ng­êi ViÖt Nam ­a chuéng. Nh­ng nh­ ë phÇn thùc tr¹ng ®· nªu th× ®· cã kh«ng Ýt ng­êi thu nhËp kh«ng cao song s½n sµng bá ra mÊy tr¨m ngµn ®Ó mua 1 chiÕc ¸o s¬ mi cña hµng n­íc ngoµi còng chØ v× tr«ng nã sang träng h¬n. VËy t¹i sao c¸c c«ng ty ViÖt Nam l¹i kh«ng s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng chiÕc ¸o nh­ vËy? §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, cã lÏ b¶n th©n mçi doanh nghiÖp cÇn cã mét ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn, mét lèi ®i ®óng trong s¶n xuÊt. §æi míi trang thiÕt bÞ còng nh­ quy ho¹ch tæng thÓ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, øng dông c«ng nghÖ, cã nh÷ng s¸ng t¹o ®Ó t¹o ra nh÷ng chiÕc ¸o kiÓu d¸ng sang träng, l¹ m¾t. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i häc hái kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. Ngoµi ra còng cÇn sù quan t©m vµ hç trî cña Nhµ n­íc cho c¸c doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh, tuyªn truyÒn vµ khuyÕn khÝch "Ng­êi ViÖt dïng hµng ViÖt". KÕt luËn chung Qua sù ph©n tÝch trªn cã lÏ t«i, c¸c b¹n vµ nhiÒu ng­êi kh¸c ®· cã mét sù hiÓu biÕt míi quanh ®Ò tµi chiÕc ¸o s¬ mi. Tõ thÕ m¹nh, thùc tr¹ng còng nh­ nh÷ng tån t¹i, bøc xóc cÇn gi¶i quyÕt cña ¸o s¬ mi trªn thÞ tr­êng hiÖn nay mçi ng­êi chóng ta còng nªn l­u t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò nµy võa ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña thÞ tr­êng ¸o s¬ mi ViÖt Nam võa ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi tiªu dïng cña chÝnh b¶n th©n m×nh. Qua ®©y em còng xin c¶m ¬n Th¹c sÜ NguyÔn V©n Hµ ®· tËn t×nh h­íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o "TiÕp thÞ Sµi Gßn" 2. B¸o "Ng­êi ®Ñp" 3. B¸o "Thêi trang trÎ" 4. Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c - Lªnin

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối quan hệ giữa nội dung và hình thức- Ví dụ minh họa rõ rành trong nền kinh tế thị trường hiện nay.doc
Luận văn liên quan