Mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chí Minh và Đảng đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào?

Đề bài Em hãy tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chí Minh và Đảng đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào? Bài làm I.Đặt vấn đề Trong tác phẩm “ Nên học sử ta”, viết vào đầu năm 1942, Bác đã viết: “Sử ta dạy cho ta bài học này: lúc nào nhân dân ta đoàn kết muôn người như một thì đất nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào nhân dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi .”. Nhân dân ta có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như trong lao động sản xuất nhân dân Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, sự thông minh sáng tạo, ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Trong truyền thống dân tộc ấy Hồ Chí Minh nhìn thấy nổi bật lên sức mạnh của lòng yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam có những đặc điểm riêng biệt, đặc sắc, vì phải luôn luôn đối đầu với nhiều khó khăn của tự nhiên và chiến tranh xâm lược, sự đô hộ của kẻ thù từ nhiều phương kéo đến. Lòng yêu nước Việt Nam đã trở thành sức mạnh, một thứ đạo lý, một lẽ sống của mỗi người dân, cũng là một tiêu chí cao nhất để đánh giá con người trong xã hội ta. Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức mạnh của con người Việt Nam, đó là sức mạnh thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong cuộc đấu tranh hiện tại, sức mạnh của sự thông minh và dũng cảm, của lòng tin chân chính không gì lay chuyển. Sức mạnh ấy bền vững và được nhân lên nhiều lần dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3772 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chí Minh và Đảng đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài Em hãy tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều này Hồ Chí Minh và Đảng đã giải quyết trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam như thế nào? Bài làm I.Đặt vấn đề Trong tác phẩm “ Nên học sử ta”, viết vào đầu năm 1942, Bác đã viết: “Sử ta dạy cho ta bài học này: lúc nào nhân dân ta đoàn kết muôn người như một thì đất nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào nhân dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi...”. Nhân dân ta có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như trong lao động sản xuất nhân dân Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, sự thông minh sáng tạo, ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Trong truyền thống dân tộc ấy Hồ Chí Minh nhìn thấy nổi bật lên sức mạnh của lòng yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam có những đặc điểm riêng biệt, đặc sắc, vì phải luôn luôn đối đầu với nhiều khó khăn của tự nhiên và chiến tranh xâm lược, sự đô hộ của kẻ thù từ nhiều phương kéo đến. Lòng yêu nước Việt Nam đã trở thành sức mạnh, một thứ đạo lý, một lẽ sống của mỗi người dân, cũng là một tiêu chí cao nhất để đánh giá con người trong xã hội ta. Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức mạnh của con người Việt Nam, đó là sức mạnh thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong cuộc đấu tranh hiện tại, sức mạnh của sự thông minh và dũng cảm, của lòng tin chân chính không gì lay chuyển. Sức mạnh ấy bền vững và được nhân lên nhiều lần dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Thời đại của chúng ta mở đầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga 1917. Cuộc cách mạng này đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu thời đại mới trong lịch sử. Theo Hồ Chí Minh sức mạnh thời đại là sức mạnh của giai cấp vô sản thế giới, của nhân dân lao động thế giới. Trong quá trình nhận thức và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Vịêt Nam, Hồ Chí Minh nhận thấy phải dựa vào sức mạnh của dân tộc là chủ yếu, đồng thời phải khai thác sức mạnh của thời đại. Những nội dung, nguyên tắc về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một nội dung lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một yêu cầu quan trọng. II.Giải quyết vấn đề 1.Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Để phát triển, xã hội cần tới nhiều hoạt động, nhiều nguồn lực khác nhau, như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, tinh thần, tình cảm,… và mỗi loại hoạt động có vai trò, vị trí riêng đối với sự phát triển xã hội.Hoạt động chính trị có mục tiêu cơ bản là nhằm đoạt lấy quyền lực chính trị, sử dụng quyền lực chính trị phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của con người, cộng đồng, quốc gia, nhân loại và sự khát khao nhu cầu, lợi ích đó chính là động cơ thúc đẩy các hoạt động chính trị của con người, giai cấp, dân tộc, quốc gia và nhân loại. Khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã thôi thúc Hồ Chí Minh hy sinh cả cuộc đời mình để thực hiện, cũng là lý do hy sinh của bao thế hệ người Việt Nam hôm qua và hôm nay.Khát vọng đó chính là sức mạnh mà Hồ Chí Minh ý thức được và ra sức giáo dục cán bộ, đảng viên và toàn dân ta quán triệt, giữ gìn và phát huy, biến thành hiện thực. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại được hình thành từng bước, từ cảm tính đến lý tính, thông qua hoạt động thực tiễn mà tổng kết thành lý luận. Theo Người, sức mạnh dân tộc là tổng hòa của sự kết hợp giữa vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước Việt Nam với con người Việt Nam cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo,có truyền thống yêu nước nồng nàn, có ý thức đấu tranh bất khuất cho độc lập dân tộc, có ý thức thức tự lập, tự cường và lòng tự tôn dân tộc.Sức mạnh dân tộc như là một làn sóng mạnh mẽ to lớn nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước. Ngay năm 1941, vừa về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng của dân tộc, Hồ Chí Minh đã cổ vũ sức mạnh dân tộc trong nhân dân ta – Người viết : “ Xét trong lịch sử Việt Nam, Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng . Nhiều phen đánh bắc dẹp đông , Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên.” Vì vậy, Người cho rằng “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”. Đó là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính của nhân dân ta đấu tranh cho độc lập, tự do. Ra đi tìm đường cứu nước trong tư cách người lao động, hòa mình trong môi trường hoạt động của giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh đã chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân các nước thuộc địa, đã phát hiện ra mối tương đồng giữa các dân tộc áp bức: “ Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”.Người cho rằng trong hai hạng người đó, chỉ có hạng người nghèo, bị bóc lột là có tình hữu ái giai cấp thực sự.Cơ sở hình thành nhận thức : muốn giải phóng dân tộc mình cần thiết phải đoàn kết các dân tộc khác cùng chung cảnh ngộ. Về sức mạnh thời đại, theo Hồ Chí Minh đó là sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng tiên phong của nó; là lý luận và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, là xu thế của thời đại kể từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga (1917). Từ sau chiến tranh thế giới lần 2, sức mạnh của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa là một cán cân, thành trì của các nước trên thế giới, sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng : Cách mạng vô sản ở các nước Tư bản, cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới.Tất cả đều đã và đang tạo ra sức mạnh của thời đại mới. Hồ Chí Minh đã viết nhiều bài trên báo Người cùng khổ (Le Paria) và báo Nhân đạo (L’Humanite’) để truyền bá tư tưởng của mình trong giai cấp vô sản và nhân dân lao động khác cả ở chính quốc và cả thuộc địa.Người đã tranh thủ diễn đàn các đại hội của Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản Pháp, diễn đàn các câu lạc bộ để “ thức tỉnh” những người anh em ở phương Tây về nhiệm vụ giúp đỡ một cách tích cực nhất phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa; phải coi cách mạng giải phóng dân tộc là “một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự hình thành, tồn tại và phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã trở thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại.Các nước xã hội chủ nghĩa có vai trò to lớn trong việc ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Ngược lại, phong trào giải phóng dân tộc cùng phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước tư bản đã góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, cũng tức là góp phần tích cực vào việc bảo vệ các nước xã hội chủ nghĩa.Đối với cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh chủ trương phát huy sức mạnh thời đại là phát huy sức mạnh của các trào lưu cách mạng trên thế giới phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cũng sau Chiến tranh thế giới thứ hai,cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại.Hồ Chí Minh nêu rõ: “ Thế giới ngày nay đang tiến những bước khổng lồ về mặt kiến thức của con người.Khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra những chân trời mới, con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận mệnh của xã hội và của bản thân mình”.Người nhắc nhở các thế hệ thanh niên phải ra sức học tập để chiếm lĩnh được những đỉnh cao của khoa học, tận dụng sức mạnh mới của thời đại để nhân lên sức mạnh của dân tộc.Người cho rằng việc học tập tốt của thế hệ trẻ sẽ là điều kiện để non sông Việt Nam có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu. Nhận thức về thời đại của Hồ Chí Minh được hình thành từng bước, là kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn trên bình diện toàn thế giới mà đi đến tổng kết thành lý luận.Từ nhận thức đúng đắn của mình, Hồ Chí Minh thấy rằng không thể đánh thắng kẻ thù mới bằng con đường cũ, cách mạng muốn thành công phải kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong và bên ngoài, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và tinh thần quốc tế cao cả. Phải xây dựng được khối liên minh chiến đấu giữa vô sản ở chính quốc với lao động ở thuộc địa nhằm cùng lúc tiến công Chủ nghĩa đế quốc ở cả hai đầu.chỉ khi làm tốt điều này thì cách mạng mới thành công. 2.Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại a) Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới Thời đại Hồ Chí Minh sống và hoạt động là thời đại mở ra mối quan hệ quốc tế ngày càng rộng lớn giữa các dân tộc.Vì vậy Người yêu cầu cần phải nắm bắt chính xác đặc điểm, xu hướng phát triển của thời đại .Chính nhờ điều này mà Hồ Chí Minh đã xác định chính xác đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường của cách mạng vô sản. Thế giới xảy ra những biến đổi to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nổi bật lên là vấn đề : Chủ nghĩa Tư bản chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa,Chủ nghĩa đế quốc trở thành hệ thống trên toàn thế giới và kéo theo đó là hệ thống các nước thuộc địa.Những mâu thuẫn cơ bản đã nổ ra đó là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với vô sản, mâu thuẫn giữa Đế quốc với thuộc địa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tình hình thế giới có những thay đổi căn bản, các dân tộc có bước trưởng thành lớn, họ hiểu được dân tộc họ có mối quan hệ thế nào với thế giới và xác định hành động của mình phù hợp với thời đại. Người xác định con đường của Cách mạng Việt Nam : Người khẳng định cách mạng Việt Nam là một bộ phận trong cách mạng thế giới. Ai làm Cách mạng thế giới thì đều là đồng chí của Cách mạng Việt Nam; thắng lợi của Cách mạng Việt Nam không chỉ là sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân mà còn là sự đồng tình của nhân dân tiến bộ thế giới , tranh thủ sự ủng hộ và các điều kiện thuận lợi của lịch sử. Đây là sự đóng góp lớn của Hồ Chí Minh cho Cách mạng Việt Nam và kho tàng lý luận Mác- Lênin ,là nền tảng cho phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng con người ở các nước trên thế giới. b) Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng Là nhà yêu nước chân chính, Hồ Chí Minh đã triệt để phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với sức mạnh thời đại .Đồng thời là một chiến sĩ Cách mạng quốc tế vì thế Người luôn gắn liền Cách mạng Việt Nam với mục tiêu chung của nhân loại là hòa bình, độc lập, tiến bộ. Sự thắng lợi của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến là điển hình của một dân tộc luôn kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế mà ở đó Hồ Chí Minh là một biểu tượng cao đẹp không chỉ nhân dân Việt Nam mà cho cả thế giới. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản còn đòi hỏi phải đấu tranh chống lại biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, phân biệt chủng tộc, tôn giáo … để ven vén cho mối hữu nghị, gắn bó. c)Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh luôn coi nguồn lực nội sinh giữ vai trò quyết định, luôn nêu cao tinh thần “ tự cánh sinh, dựa vào sức mình là chính” để tạo thế và lực trong ngoại giao . Người cũng hết sức chú trọng vào việc tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân thế giới để nhân lên sức mạnh dân tộc, đặc biệt là sự giúp đỡ có hiệu quả và to lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Nêu cao tinh thần yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, nhân dân cũng tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình, phải coi cuộc đấu tranh của bạn cũng là cuộc đấu tranh của ta. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia ,ba nước trên bán đảo Đông Dương có chung kẻ thù xâm lược. d) Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ” Hồ Chí Minh có nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài. Do vậy, Người đã bước đầu thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa dân tộc ta với nhân dân nhiều nước trên thế giới.Sau khi nước nhà được độc lập, Người khẳng định chính sách của dân tộc Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới để giữ gìn nền hòa bình.Đối với cả nước Pháp và các nước Tư bản, Việt Nam cũng rất muốn hợp tác hữu nghị cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Người cũng thiết lập mối quan hệ ngoại giao ưu tiên các nước láng giềng, trong khu vực,quan hệ mật thiết với các nước Tư bản, quan hệ rộng rãi với các nước trên thế giới vì mục tiêu dân chủ, hòa bình, độc lập, tiến bộ xã hội. Với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, với đức độ khiêm nhường, thái độ thiện chí, Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi khó khăn trở ngại để đề ra đường lối , phương châm , phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của lịch sử .Nhờ đó sức mạnh của dân tộc không những được phát huy mà còn được nhân lên gấp đôi trong sự kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đây là di sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc Cách mạng vô sản thế giới. 3.Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh thời đại trong điều kiện hiện nay Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về lòng yêu nước thương dân, về sức mạnh của nhân dân, lấy dân làm gốc; về sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về nền văn hóa dân tộc và hiện đại; về đạo đức cách mạng; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân... Tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi. Đó là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng và là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học - công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. Đó cũng là thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Từ Đại hội 8, đất nước ta đã chuyển sang chặng đường mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Trong chặng đường hiện nay còn phải tiếp tục hoàn thành một số nhiệm vụ của chặng đường trước. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, chậm phát triển, coi đó là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái để giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội.Điều đó đòi hỏi : Phải nắm vững bối cảnh hiện nay, gắn sự nghiệp đổi mới của Việt Nam với tiến trình cách mạng trên thế giới.Ngày nay mặc dù Nga và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ, chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất thời đại.Trong điều kiện đó cách mạng Việt Nam vẫn là một bộ phận của cách mạng thế giới ; Việt Nam cẫn tiếp tục đoàn kết, ủng hộ các phong trào cách mạng, các xu hướng và các trào lưu tiến bộ của thời đại vì các mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã hội.Mục tiêu bất biến của Việt Nam vẫn là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện nay Việt Nam thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì phải mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ vốn, kinh nghiêm quản lý công nghệ và gia nhập thị trường quốc tế, nhưng trên cơ sở độc lập tự chủ, phát huy đầy đủ các yếu tố nội lực, dựa vào các nguồn lực trong nước là chính. Như Đảng ta đã xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới , khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hó.Nâng cao ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để xây dựng và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc, trong chính sách đại đoàn kết, phải phát huy tính năng động của mỗi người, mỗi bộ phận để mọi việc từ lãnh đạc, quản lý, đến sản xuất kinh doanh, học tập và lao động đều có năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.Đồng thời, phải khắc phục được những tiêu cực của kinh tế thị trường, đặc biệt là tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh không lành mạnh làm phai nhạt truyền thống đoàn kết, tình nghĩa tương thân tương ái của dân tộc và của Đảng. Trong điều kiện thế giới và khu vực còn nhiều biến động, chứa đựng những yếu tố gây mất ổn định , thì Việt Nam với vị trí địa lý,chính trị của mình có nguy cơ thành địa bàn tranh chấp, xung đột lợi ích chiến lược giữa các nước lớn và các tập hợp lực lượng.Mặt khác, lợi dụng tình hình mới, các thế lực đế quốc và phản động đẩy mạnh “ diễn biến hòa bình”, trước việc một số thế lực phản động lợi dụng vai trò giúp đỡ, viện trợ, đặt nhân quyền cao hơn chủ quyền để can thiệp vào công việc nội bộ các nước nhằm lật đổ chế độ chủ nghĩa ở Việt Nam.Hiện nay, hơn lúc nào hết chúng ta cần quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh : Mỗi một người phải nhớ rằng có độc lập mới có tự lập, có tự cường mới có tự do. Người còn chỉ rõ: “Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước là quan trọng nhưng không được ỷ lại, không được mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện nay đặt các nước trước thời cơ phát triển nhanh, rút ngắn, nhưng tạo ra nguy cơ tụt hậu nhanh với một số nước. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động đa dạng hóa, cải thiện và mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước.Đồng thời phải giữ vững độc lập tự chủ.Đây là hai yếu tố có quan hệ chặt chẽ và tương hỗ lẫn nhau. III.Kết thúc vấn đề Thời đại ngày nay, đặc biệt là giai đoạn hiện nay đang diễn ra một cuộc đấu tranh gay gắt trên mặt trận tư tưởng cũng như về hoạt động thực tiễn mà chúng ta cần nhận thức đúng đắn để tiến hành những hoạt động quốc tế phù hợp phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Do vậy phải giáo dục cho nhân dân có được niềm tin về lý tưởng XHCN trong điều kiện thế giới có nhiều biến đổi. Cần phải xử lý nghiêm minh, công bằng đối với những hành vi vi phạm pháp luật làm suy thoái tư tưởng, băng hoại đạo đức xã hội. Hội nhập quốc tế mà không được chệch hướng XHCN, bảo đảm mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới. Không ngừng bảo vệ và pháy huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, làm cho bản sắc văn hoá được giữ vững và phát triển. Giữ vững tinh thần độc lập tự chủ trong tiếp thu sức mạnh bên ngoài, kết hợp sức mạnh trong nước. Việc giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc chính đáng, ý thức bảo vệ văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc văn hoá nước ngoài là những yêu cầu cấp thiết được đặt ra đối với việc “mở cửa”. Công tác đối ngoại được xác định có vai trò quan trọng đối với việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một nội dung lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được vận dụng và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nội dung cuả tư tưởng này rất phong phú, sâu sắc về thời đại, về sự kết hợp các sức mạnh này trong thực tiễn đấu tranh. Tư tưởng của Người còn thấm đượm chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, tính cách mạng triệt để nên ảnh hưởng to lớn đến cuộc đấu tranh lâu dài cho nhân dân các nước vì sư nghiệp”Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo tư tưởng HCM Để thực hiện tốt điều này HCM và Đảng đã giải quyết trong suốt tiến trình cá.DOC