Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi “làm quen chữ cái”

I - Lý do chọn đề tài: Việc hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi “Làm quen chữ cái” là cơ hội tốt để sớm hình thành ở trẻ những năng lực hoạt động ngôn ngữ thái độ, phát triển trí tuệ và kỹ năng làm quen v chữ cái. Qua đó giáo dục tình cảm và phát triển tư duy mở rộng vốn hiểu biết của trẻ góp phần vào việc phát triển nhân cách toàn diện. Chuẩn bị cho trẻ một hành trang “Tiếng việt” vững chắc để trẻ bước vào lớp 1. Như chúng ta đã biết trẻ mẫu giáo khi bước vào trường phổ thông là một bước ngoặt lớn và việc quan trọng nhất là ở đây ai sẽ là người giúp trẻ vượt qua những cái khó khăn đó? không ai khác chính là các cô giáo, phụ huynh và bản thân trẻ. ở mẫu giáo trẻ đang quen với vui chơi là hoạt động chủ đạo, nhưng khi trẻ vào tiểu học thì học tập lại là vai trò chủ đạo nên việc cho trẻ làm quen với chữ cái ở trẻ mẫu giáo không phải là đưa chương trình tiếng việt của lớp 1 vào dạy mà ở đây trẻ mẫu giáo 5 tuổi được sử dụng các yếu tố vui chơi và các nhiệm vụ học tập sáng tạo thông qua các hoạt động học tập. Nhờ giáo viên biết linh hoạt, sáng tạo trong tiết dạy lấy trẻ làm trung tâm cho mọi hoạt động, biết khơi gợi lòng say mê, sự hứng thú của trẻ về bộ môn làm quen chữ cái. Chính vì tầm quan trọng đó năm học 2002-2003 Vụ giáo dục mầm non đã chọn hoạt động làm quen văn học chữ viết làm chuyên đề mũi nhọn. Bản thân tôi là một giáo viên được nhà trường phân công công tác giảng dạy trẻ ở độ tuổi 5-6 tuổi. Qua những năm trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy rằng trẻ làm quen với chữ viết không phải là việc dễ làm, nó đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, chịu khó biết vận dụng những linh hoạt, sáng tạo trong quá trình lên lớp để trẻ lĩnh hội đầy đủ kiến thức của bộ môn, để từ đó trẻ có sự tập trung chú ý và thực sự có hứng thú, có tính kỷ luật trong học tập. Nhận thức được tầm quan trọng đó nhiều năm qua và đặc biệt là trong những năm đầu triển khai chuyên đề “Làm quen văn học chữ viết”. Bản thân tôi đã cố gắng thực hiện tốt chuyên đề học hỏi kinh nghiệm ở các đồng nghiệp, nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm truyền thụ đến trẻ sao cho trẻ lĩnh hội một cách nhẹ nhàng thoải mái hơn tránh được sự gò bó. Và tôi đã chọn bộ môn làm quen chữ cái để viết sáng kiến kinh nghiệm cho bản thân để bạn bè đồng nghiệp cùng tham khảo.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 14868 | Lượt tải: 64download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi “làm quen chữ cái”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cho trÎ 5-6 tuæi “lµm quen ch÷ c¸i” I - Lý do chän ®Ò tµi: ViÖc h­íng dÉn cho trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi “Lµm quen ch÷ c¸i” lµ c¬ héi tèt ®Ó sím h×nh thµnh ë trÎ nh÷ng n¨ng lùc ho¹t ®éng ng«n ng÷ th¸i ®é, ph¸t triÓn trÝ tuÖ vµ kü n¨ng lµm quen v ch÷ c¸i. Qua ®ã gi¸o dôc t×nh c¶m vµ ph¸t triÓn t­ duy më réng vèn hiÓu biÕt cña trÎ gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn nh©n c¸ch toµn diÖn. ChuÈn bÞ cho trÎ mét hµnh trang “TiÕng viÖt” v÷ng ch¾c ®Ó trÎ b­íc vµo líp 1. Nh­ chóng ta ®· biÕt trÎ mÉu gi¸o khi b­íc vµo tr­êng phæ th«ng lµ mét b­íc ngoÆt lín vµ viÖc quan träng nhÊt lµ ë ®©y ai sÏ lµ ng­êi gióp trÎ v­ît qua nh÷ng c¸i khã kh¨n ®ã? kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ c¸c c« gi¸o, phô huynh vµ b¶n th©n trÎ. ë mÉu gi¸o trÎ ®ang quen víi vui ch¬i lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o, nh­ng khi trÎ vµo tiÓu häc th× häc tËp l¹i lµ vai trß chñ ®¹o nªn viÖc cho trÎ lµm quen víi ch÷ c¸i ë trÎ mÉu gi¸o kh«ng ph¶i lµ ®­a ch­¬ng tr×nh tiÕng viÖt cña líp 1 vµo d¹y mµ ë ®©y trÎ mÉu gi¸o 5 tuæi ®­îc sö dông c¸c yÕu tè vui ch¬i vµ c¸c nhiÖm vô häc tËp s¸ng t¹o th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp. Nhê gi¸o viªn biÕt linh ho¹t, s¸ng t¹o trong tiÕt d¹y lÊy trÎ lµm trung t©m cho mäi ho¹t ®éng, biÕt kh¬i gîi lßng say mª, sù høng thó cña trÎ vÒ bé m«n lµm quen ch÷ c¸i. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã n¨m häc 2002-2003 Vô gi¸o dôc mÇm non ®· chän ho¹t ®éng lµm quen v¨n häc ch÷ viÕt lµm chuyªn ®Ò mòi nhän. B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn ®­îc nhµ tr­êng ph©n c«ng c«ng t¸c gi¶ng d¹y trÎ ë ®é tuæi 5-6 tuæi. Qua nh÷ng n¨m trùc tiÕp gi¶ng d¹y t«i nhËn thÊy r»ng trÎ lµm quen víi ch÷ viÕt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ lµm, nã ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i kiªn tr×, chÞu khã biÕt vËn dông nh÷ng linh ho¹t, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh lªn líp ®Ó trÎ lÜnh héi ®Çy ®ñ kiÕn thøc cña bé m«n, ®Ó tõ ®ã trÎ cã sù tËp trung chó ý vµ thùc sù cã høng thó, cã tÝnh kû luËt trong häc tËp. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã nhiÒu n¨m qua vµ ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m ®Çu triÓn khai chuyªn ®Ò “Lµm quen v¨n häc ch÷ viÕt”. B¶n th©n t«i ®· cè g¾ng thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò häc hái kinh nghiÖm ë c¸c ®ång nghiÖp, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt nh»m truyÒn thô ®Õn trÎ sao cho trÎ lÜnh héi mét c¸ch nhÑ nhµng tho¶i m¸i h¬n tr¸nh ®­îc sù gß bã. Vµ t«i ®· chän bé m«n lµm quen ch÷ c¸i ®Ó viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cho b¶n th©n ®Ó b¹n bÌ ®ång nghiÖp cïng tham kh¶o. * NhËn thøc cò, thùc tr¹ng cò: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò b¶n th©n t«i cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n mét sè ch¸u míi ®i häc n¨m ®Çu tiªn nªn ch­a m¹nh d¹n nhiÒu ch¸u cßn nãi ngäng nãi l¾p , nhËn thøc cña trÎ chªnh lÖch nhau nªn viÖc truyÒn thô kiÕn thøc gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. MÆc dï tr­êng ®· mua s¾m ®Çy ®ñ vÒ c¬ së vËt chÊt còng nh­ ®Çu t­ vÒ chuyªn m«n nh­ng còng ch­a thùc sù ®¸p øng ®ñ so víi nhu cÇu häc tËp cña chuyªn ®Ò “Lµm quen ch÷ c¸i”. Bªn c¹nh ®ã phô huynh ë tr­êng t«i nghÒ nghiÖp chÝnh chñ yÕu lµ bu«n b¸n nhá lÎ nªn kh«ng Ýt phô huynh ch­a nhËn thøc ®­îc hÕt tÇm quan träng cña ®é tuæi mÉu gi¸o cßn xem nhÑ viÖc häc ë ®é tuæi nµy. Cho con nghØ häc cßn tuú tiÖn ®i muén vÒ sím, ch­a chÞu khã bµy thªm cho con ë nhµ. Mét sè phô huynh l¹i n«n nãng trong viÖc häc ch÷ cña con em m×nh nªn ®· bµy d¹y tr­íc tËp viÕt tr­íc dÉn ®Õn viÖc tiÕp thu bµi cña tiÕt häc kh«ng ®ång ®Òu, trÎ tá ra kiªu c¨ng v× m×nh ®· biÕt råi nªn kh«ng cßn chó ý ®Õn tiÕt häc, cßn khi viÕt do phô huynh bµy tr­íc ë nhµ nh­ng sai nÐt ch÷ cho trÎ. Nh÷ng thùc tr¹ng trªn g©y khã kh¨n trong viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cña c« vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu cña trÎ ®ã lµ sù bÊt cËp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. * NhËn thøc míi, thùc tr¹ng míi: Qua 4 n¨m thùc hiÖn chuyªn ®Ò lµm quen ch÷ viÕt tõ nh÷ng thùc tÕ trªn, cïng víi sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña Së gi¸o dôc, Phßng gi¸o dôc mÇm non DiÔn Ch©u.Tr­êng chóng t«i víi bÒ dµy thµnh tÝch lµ mét trong nh÷ng tr­êng ®¹t tiÕn tiÕn cña huyÖn. Tr­êng ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng khã kh¨n trªn b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho chÞ em gi¸o viªn häc tËp c¸c chuyªn ®Ò do Së gi¸o dôc, Ban gi¸o dôc ®µo t¹o tæ chøc khyÕn khÝch ®éng viªn chÞ em häc tËp häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau, nhµ tr­êng tæ chøc th¨m líp dù giê c¸c gi¸o viªn trong tr­êng ®Ó gãp ý, ®óc rót kinh nghiÖm. Bªn c¹nh ®ã cßn tæ chøc cho chÞ em gi¸o viªn chñ yÕu 5 tuæi ®­îc th¨m líp dù giê c¸c tr­êng träng ®iÓm trong tØnh vÒ bé m«n vµ s­u tÇm c¸c nguån phÕ liÖu rÎ tiÒn s½n cã ë ®Þa ph­¬ng hÊp dÉn vµ phï hîp víi trÎ. Tham kh¶o thªm s¸ch b¸o t¹p chÝ cã néi dung liªn quan ®Õn viÖc cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i. ChÞ em ®éng viªn lÉn nhau s¸ng t¸c th¬ ca, hß vÌ, ca dao, ®ång giao, c©u ®è vÒ chuyªn ®Ò do ngµnh häc vµ nhµ tr­êng tæ chøc. Dùa trªn nh÷ng kÕ ho¹ch, sù chñ ®¹o cña nhµ tr­êng lµ ng­êi gi¸o viªn mÇm non trùc tiÕp gi¸o dôc ch¨m sãc trÎ vµ qua 4 n¨m thùc hiÖn chuyªn ®Ò ng­êi gi¸o viªn ph¶i lµm g× ®Ó ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu cao h¬n n÷a, n¾m v÷ng néi dung, n©ng cao kiÕn thøc trong ho¹t ®éng trÎ lµm quen ch÷ c¸i mét c¸ch nhÑ nhµng tho¶i m¸i vµ cã hiÖu qu¶ chuÈn bÞ cho trÎ mét t©m thÕ v÷ng vµng ®Ó b­íc vµo líp 1 vµ t«i xin nªu mét sè gi¶i ph¸p sau: II. Nh÷ng gi¶i ph¸p: 1/ G©y høng thó cho trÎ trªn ho¹t ®éng lµm quen ch÷ c¸i: Nh­ chóng ta ®· biÕt trÎ em lµ mét thùc thÓ nhiªn gi¸o dôc b¾t ®Çu tõ ®øa trÎ, trÎ lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng. Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã tr­íc tiªn t«i ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña trÎ. TrÎ ë ®©y sù tËp trung chó ý ch­a bÒn v÷ng trÎ thÝch nh÷ng c¸i ®Ñp míi l¹ cã hÊp dÉn cao, nªn viÖc g©y høng thó cho trÎ ë bé m«n nµy l¹i cµng quan träng h¬n bëi tÝnh chÊt cøng nh¾c vµ kh« khan cã phÇn “kû luËt”. NÕu nh­ c« gi¸o cø Ðp buéc trÎ ngåi häc mét c¸ch tu©n thñ nh­ mét häc sinh tiÓu häc hoÆc mét tiÕt d¹y kh«ng cã s¸ng t¹o, rËp khu«n ch­a cã h×nh thøc ®æi míi cßn theo ph­¬ng ph¸p cò dÉn ®Õn trÎ uÓ o¶i trong tiÕt häc ph©n t¸n t­ t­ëng, nhµm ch¸n, tiÕp thu bµi h¹n chÕ. Vµ t«i ®· t×m ra mét sè gi¶i ph¸p g©y sù høng thó cho trÎ ®ã lµ: Tr­íc hÕt lµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng cho c« vµ trÎ v× ®å dïng rÊt cÇn thiÕt, trÎ mÉu gi¸o suy nghÜ b»ng h×nh thøc t­ duy h×nh t­îng t­ duy g¾n liÒn víi t×nh c¶m. TrÎ ghi nhí nh÷ng g× g©y Ên t­îng m¹nh, mét c©u chuyÖn hÊp dÉn hay mét bøc tranh ®Ñp míi l¹ ... ChÝnh v× thÕ khi d¹y mét tiÕt “Lµm quen ch÷ c¸i” t«i cho r»ng ®å dïng trùc quan lµ yÕu tè ®Çu tiªn yªu cÇu ®iÓm ®Æc biÖt ph¶i ®¶m b¶o an toµn. B­íc ®Çu trÎ ®­îc lµm quen víi tõng ch÷ c¸i cã trong nhãm ch÷ vµ trÎ ®­îc lÇn l­ît lµm quen c¸c ch÷ qua vËt chÊt, tranh ¶nh mµ trong ®ã cã chøa mét ch÷ c¸i mµ chóng ta ®Þnh cho trÎ lµm quen. VÝ dô: TrÎ lµm quen víi ch÷ c¸i G- Y (chñ ®iÓm ph­¬ng tiÖn giao th«ng). Tr­íc tiªn lµ c¸ch vµo bµi ®· g©y sù høng thó ®èi víi trÎ, t«i cho c¶ líp ®äc th¬ “ChiÕc cÇu míi” qua tranh. Trong tranh cã cÇu, dßng ng­êi qua l¹i, xe « t«, tµu ho¶ ... t«i ®· chän h×nh thøc võa chØ tõng ch÷ d­íi bµi th¬ võa ®äc. Qua ®ã trÎ tri gi¸c vµ hiÓu râ h¬n vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ ®Æc biÖt lµ ®­îc ®äc vµ lµm quen tõng ch÷ c¸i tiÕp ®Õn t«i ®­a bøc tranh vÏ vÒ nhµ ga hái bøc tranh nµy vÏ vÒ c¸i g×? (Nhµ ga) trong nhµ ga cã nh÷ng dßng ng­êi qua l¹i dßng ng­êi qua l¹i cã ng­êi so¸t vÐ vµ ®Æc biÖt lµ cã nh÷ng ®oµn tµu dõng l¹i ®ãn kh¸ch, tr¶ kh¸ch .. qua bøc tranh trÎ hiÓu râ h¬n vµ t¨ng thªm tÝnh tß mß hÊp dÉn. Sau ®ã c« giíi thiÖu d­íi bøc tranh cã tõ “Nhµ ga” b¹n nµo h·y lªn chØ nh÷ng ch÷ c¸i ®· ®­îc häc vµ c« cho trÎ lµm quen ch÷ “G” TiÕp ®Õn ch÷ Y c« hái trÎ ngoµi tÇu ho¶ ra th× cßn cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng g× n÷a? Tr¶ lêi (m¸y bay...) c« vµ trÎ cïng ®µm tho¹i vÒ m¸y bay dïng ®Ó lµm g×? Bay ë ®©u? C« ®­a m¸y bay nhùa ra cho trÎ quan s¸t ®µm tho¹i vµ ai cã thÓ lªn rót cho c« hai ch÷ c¸i gièng nhau trong tõ “m¸y bay” vµ trÎ lªn rót ch÷ “Y”. HoÆc lµ ®Ò chuÈn bÞ cho trß ch¬i ë tiÕt 2 lóc ngoµi trêi t«i cïng trÎ trß chuyÖn vÒ trß ch¬i “c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµo bÕn ” t«i huy ®éng trÎ s­u tÇm b×a c¸t t«ng tranh ¶nh, ho¹ b¸o vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn nh­: M¸y bay, ®oµn tµu, «t«, thuyÒn buåm .. h­íng dÉn trÎ c¾t s¸t mÐp c¸c h×nh ¶nh ®ã. Khi vµo trß ch¬i c« giíi thiÖu c¸c bÕn vµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo th× ph¶i vµo bÕn ®­îc lµm quen t×m tßi c¾t d¸n sÏ t¹o cho sù khÐo lÐo ë ®«i tay vµ thuËn lîi trong khi viÕt ch÷, d¸n c¸c ch÷ c¸i lªn c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng, trÎ høng thó h¬n víi chÝnh ®å dïng m×nh lµm ra. VÝ dô kh¸c: Víi chñ ®iÓm mµ mïa xu©n víi tiÕt häc lµm quen ch÷ c¸i L, M, N? t«i cho trÎ s­u tÇm hoa kh«, l¸ kh«, c¸c lo¹i hét, h¹t nh÷ng vËt liÖu ®ã ®iÒu ph¶i chøa c¸c ch÷ c¸i L , M , N nh­ l¸ na, h¹t m¬... c« vµ trÎ cïng phÕt mµu sao cho t­¬ng øng víi mµu l¸, mµu h¹t... víi c¸ch lµm ®å dïng ®å ch¬i nh­ vËy t«i thÊy cã nh÷ng hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ. Tr­íc hÕt lµ gi¶m sù ®Çu t­ cña nhµ tr­êng còng nh­ gi¸o viªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ eo Ðp vµ c¸i ®­îc lín nhÊt ë ®©y lµ trÎ cã høng thó khi tham gia lµm ®å dïng cho tiÕt häc, trÎ s«i næi h¬n v× m×nh cã phÇn trong ®ã. Mét sè s¸ng kiÕn cña t«i trong viÖc lµm ®å dïng cho trÎ lµ kh«ng bao giê theo khu«n mÉu mµ t«i th­êng thay ®æi s¸ng t¹o vÒ c¶ h×nh d¹ng mµu s¾c kÝch th­íc thùc tÕ cña nã. KÕt qu¶ tõ viÖc c« vµ trÎ cïng chuÈn bÞ lµm ®å dïng häc tËp t«i thÊy trÎ høng thó h¬n vµo tiÕt häc, b¶n th©n c« gi¸o lªn líp tù tin h¬n, gÇn gòi víi trÎ h¬n. 2/ T¹o m«i tr­êng lµm quen ch÷ c¸i Víi trÎ mÉu gi¸o th× nh÷ng g× míi l¹ ®Ñp m¾t hÊp dÉn lµ g©y ®­îc sù chó ý cña trÎ. V× thÕ viÖc t¹o m«i tr­êng lµm quen ch÷ c¸i trong líp häc rÊt cÇn thiÕt ®Ó lµm næi bËt bé m«n vµ chuyªn ®Ò. Hµng ngµy vµo nh÷ng lóc vui ch¬i hay giê r·nh rçi t«i vµ trÎ th­êng c¾t d¸n ch÷ c¸i, c¸c lo¹i qu¶ hay con vËt ®Ó trang trÝ gäi theo chñ ®iÓm. VÝ dô: PhÝa trªn kho¶ng t­êng réng t«i d¸n ch÷ “BÐ cïng lµm quen ch÷ c¸i” vµ t«i lùa chän c¾t d¸n ®Ó phï hîp víi chñ ®iÓm. VÝ dô nh­ chñ ®iÓm thùc vËt th× t«i c¾t b×a thµnh mét c©y to sau ®ã cho trÎ vÏ c¾t d¸n hoÆc s­u tÇm ho¹ b¸o tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i l¸, hét h¹t ... sau ®ã cho trÎ c¾t c¸c ch÷ c¸i L, M, N (Trong chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt) cho trÎ d¸n ch÷ c¸i d­íi c¸c lo¹i hét h¹t hay tranh ¶nh theo sù h­íng dÉn cña c« gi¸o nh­ l¸ th× trÎ d¸n ch÷ L, mËn th× gi¸n ch÷ M, h¹t na th× d¸n ch÷ N ... HoÆc c« gi¸o vÏ c¸c h×nh ¶nh vÒ v­ên hoa cóc mïa thu trong bµi th¬ “Hoa cóc vµng” c« gi¸o viÕt ch÷ in th­êng hÕt c¶ bµi th¬ nh­ng nh÷ng ch÷ c¸i c« ®Þnh cho trÎ lµm quen L, M, N th× c« t« víi mµu s¾c kh¸c næi bËt ®Ó trÎ dÔ nhËn thÊy. Vµ nh÷ng h×nh ¶nh ®ã t«i th­êng thay ®æi ®Ó phï hîp víi chñ ®iÓm. Kh«ng nh÷ng ë gãc “BÐ cïng lµm quen ch÷ c¸i” mµ xung quanh líp t«i ®Òu viÕt tiÕng vµ tõ t­¬ng øng, nh­ hép ®ùng ho¸ l¸, ræ ®ùng h×nh, viÕt tªn c¸c ®å dïng vµo nh·n vµ vµ d¸n vµo. Treo xung quanh líp mét côm tõ nh­ b¶ng thêi tiÕt, bÐ lªn líp, tªn cña trÎ, tÊt c¶ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu ph¶i võa tÇm nh×n víi trÎ. HoÆc cã nh÷ng bøc vÏ cña trÎ ®­îc viÕt tªn trÎ vµo phÝa tr¸i, lµm nh­ thÕ trÎ ®­îc sö dông ngay trªn ho¹t ®éng lµm quen ch÷ c¸i trÎ häc ®Õn nhãm ch÷ c¸i g× t«i cho trÎ t×m xung quanh líp nhãm ch÷ c¸i ®ã, phÝa d­íi t«i ®Æt gi¸ ®Ó ®ùng ®å dïng phôc vô m«n ch÷ c¸i ®å dïng cña c« vµ trÎ nh­ bót ch× mµu, vë tËp t« ... ngoµi ra cßn cã ®å dïng phôc vô cho buæi ch¬i nh­ mò ®éi cã g¾n ch÷, hoa l¸, hét h¹t, ch÷ c¸i rêi, c¸c chÊm trßn ®Ó trÎ ghÐp ch÷, l« t« ..KÕt qu¶ c¸c biÖn ph¸p nµy theo ®¸nh gi¸ ®¹t 90%. *C¸ch lªn líp cña mét gi¸o viªn trong giê lµm quen ch÷ c¸i: Mét yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi gi¸o viªn khi cho trÎ lµm quen víi ch÷ c¸i lµ c¸c kiÕn thøc khi truyÒn thô ®Õn trÎ ph¶i hÕt søc ng¾n gän tuyÖt ®èi h×nh thøc tr¸nh sù rËp khu«n, lu«n s¸ng t¹o ®æi míi v× thÕ tr­íc khi lªn líp mét tiÕt d¹y lµm quen víi ch÷ c¸i t«i ph¶i chuÈn bÞ ®å dïng so¹n bµi nghiªn cøu kü bµi so¹n. N¾m râ yªu cÇu cña bµi d¹y chän trß ch¬i phï hîp víi nguyªn t¾c ®éng tÜnh phï hîp víi chñ ®iÓm. Ngoµi ra ®Ó t¹o høng thó th× c« ph¶i cã nghÖ thuËt lªn líp ng«n ng÷ diÔn ®¹t ng¾n gän ®Ó hÊp dÉn trÎ vµo tiÕt häc. Tr­íc khi vµo bµi t«i th­êng kÓ chuyÖn (dùa trªn chñ ®iÓm) hoÆc s¸ng t¸c th¬, vÌ hay nh÷ng trß ch¬i lu«n cuèn hót trÎ vµo thùc tÕ ®Ó trÎ dÔ nhí, dÔ hiÓu, tr¸nh gß bã. VÝ dô: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i B, D , § chñ ®iÓm “mïa xu©n” t«i giíi thiÖu. H«m nay chóng m×nh tæ chøc héi hoa xu©n c¸c loµi hoa vÒ dù héi rÊt lµ ®«ng ®ñ nµo chóng m×nh cïng xem cã nh÷ng loµi hoa g× ? (TrÎ ®i vµ h¸t bµi “mµu hoa” sau ®ã kÓ tªn hoa hång, hoa ®µo, hoa phï dung, hoa c¸nh b­ím .. lÇn l­ît ®­a tõng tranh ra cho trÎ xem, tranh hoa b­ím vµ trÎ lµm quen víi ch÷ §). vµ trß ch¬i còng kh«ng thÓ thiÕu trong tiÕt häc nµy t«i lùa chän trß ch¬i cho phï hîp víi bµi h¸t “Mµu hoa sau ®ã kÓ tªn hoa hång, hoa ®µo, hoa phï dung, hoa c¸nh b­ím” .. lÇn l­ît t«i ®­a tõng trang ra cho trÎ xem, tranh hoa b­ím vµ trÎ lµm quen víi ch÷ B, hao phï dung trÎ ®­îc lµm quen víi ch÷ § vµ hoa ®µo trÎ ®­îc lµm quen víi §. Vµ trß ch¬i còng kh«ng thÓ thiÕu trong tiÕt häc nµy t«i lùa chän trß ch¬i cho phï hîp víi chñ ®iÓm cã nh÷ng trß ch¬i nh­: - T×m ch÷ c¸i trong c©u ®è. - §i chî tÕt. - Tæ chøc t×m tªn c¸c lo¹i hoa cã chøa ch÷ c¸i võa häc. C¸ch h­íng dÉn trß ch¬i: C« giíi thiÖu mïa xu©n ®Õn c¸c «ng ®å th­êng lµm g×? C¸c con cã muèn viÕt ch÷ gièng «ng ®å kh«ng? C« cho 8 trÎ ®øng thµnh 02 hµng ®îi c« chuÈn bÞ hai c©u ®èi cã chøa c¸c ch÷ c¸i B, D, § khi nghe hiÖu lÖnh hai ®éi lªn g¹ch ch©n nh÷ng ch÷ c¸i c« võa nªu, thêi gian quy ®Þnh lµ mét bµi h¸t mïa xu©n lóc nµo h¸t xong lµ kÕt thóc trß ch¬i. Sau ®ã c« cho nhiÒu ch÷ c¸i vµ ®óng víi yªu cÇu. Khi chuyÓn tiÕp sang trß ch¬i thø hai ®ã lµ trß ch¬i “§i chî tÕt” (TÊt c¶ c¸c trÎ ®Òu ®­îc ch¬i). Tr­íc ngµy tÕt bè mÑ c¸c con th­êng lµm g×? (TrÎ nghÜ ngay ®Õn trang hoµng nhµ cöa vµ ®i s¾m tÕt) c« chuÈn bÞ ë c¸c gãi cã c¸c lo¹i hoa qu¶ b¸nh kÑo ë trªn mçi thø ®Òu g¾n c¸c ch÷ c¸i B, D, §, C« ph¸t cho trÎ mçi c¸i giá c« nãi nµo chóng m×nh cïng ®i chî tÕt. Tæ 1 h·y mua nh÷ng mãn hµng cã chøa ch÷ c¸i B, ®ã lµ nh÷ng thø g×? TrÎ nãi b¸nh quy, b¸nh ch­ng, b¸nh bÌo .. Tæ thø 2 mua c¸c mãn hµng chøa ch÷ c¸i D ®ã lµ nh÷ng thø g×? qu¶ dõa, qu¶ døa .. tæ thø 3 mua hµng cã chøa ch÷ c¸i § .. khi mua hµng xong trÎ ph¶i nãi ®­îc ®ã lµ lo¹i g×? Vµ cã ch÷ c¸i g×? c¸c tæ kiÕm tr¶ lÉn nhau vµ ®äc to ch÷ c¸i. * §Õn trß ch¬i t×m tªn c¸c lo¹i hoa cã chøa ch÷ c¸i B, D, § “Mïa xu©n ®Õn chóng m×nh ®­îc ®i ch¬i ë nh÷ng ®©u? ” (§­îc ®i xem ph¸o hoa, ®i c«ng viªn) trong c«ng viªn cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa b©y giê c« cho c¸c con ®äc bµi “rÒnh rÒnh rµng rµng” ®Õn lo¹i hoa nµo c¸c con ®o¸n hoa ®ã vµ gi¬ tranh l« t« ®äc to ch÷ c¸i chóng m×nh võa häc. VÝ dô: RÒnh rÒnh rµng rµng T×m c¸c loµi hoa Hoa g× ngoµi b¾c C¸nh nhá mµu hång Cïng vui ®ãn tÕt. TrÎ gi¬ l« t« hoa ®µo vµ nãi hoa ®µo cã ch÷ §. Cø nh­ thÕ c« ®äc cho trÎ ®o¸n ch÷ B, D sau ®ã cho trÎ ®äc vµ tõng nhãm b¹n ®èi nhau. Hay víi chñ ®iÓm “Tr­êng mÇm non” víi nhãm ch÷ c¸i O, ¤. ¥ vµo bµi t«i kÓ cho trÎ nghe c©u chuyÖn “VÞt con trong ngµy khai tr­êng” sau ®ã hái trÎ, ngµy ®Çu tiªn ®Õn líp VÞt con chuÈn bÞ trong cÆp ®­îc nh÷ng g×? TrÎ nãi b¶ng con, vë, hép mµu ... t«i cho trÎ lµm quen ch÷ O qua tõ “b¶ng con” khi VÞt con viÕt trªn b¶ng ®· thµnh th¹o c« gi¸o Ngan b¶o VÞt con lÊy g×? (Hép mµu) vµ c« cho trÎ lµm quen ch÷ ¤ trong tõ “hép mµu” c« gi¸o Ngan ra bµi tËp vÒ nhµ vµo ®©u “QuyÓn vë”. Còng nh­ ë phÇn trªn t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i t¹o d¸ng thµnh ch÷ c¸i. B¹n nµo cã thÓ t¹o d¸ng ch÷ O trªn c¬ thÓ nµo? C« cho nhiÒu trÎ ®­îc t¹o nh­ cong hai ngãn tay l¹i, ch¸u th× h¸ miÖng, ch¸u th× dïng hai c¸ch tay.. Trªn c¬ thÓ bé phËn nµo gièng ch÷ O. TrÎ nãi m¾t, ®Çu .. Hai b¹n cã thÓ t¹o thµnh ch÷ O kh«ng? (TrÎ cÇm tay nhau giang réng) Ai cã thÓ t¹o thµnh ch÷ ¤ C« muèn c¶ líp m×nh cïng t¹o mét ch÷ ¤ thËt lín nµo? trÎ cÇm tay nhau ®øng thµnh vßng trong réng vµ cho trÎ lµ ®Êu ¤. Víi ch÷ c¸i ¥ c« còng cho thùc hiÖn nh­ thÕ. HoÆc víi trß ch¬i “t×m ®å dïng häc tËp” trªn c¸c ®å dïng häc tËp cã chøa c¸c ch÷ c¸i con võa häc b©y giê c« sÏ ph¸t cho mçi b¹n ch­ c¸i khi cã hiÖu lÖnh c¸c con ph¶i lÊy ngay ®å dïng cã chøa ch÷ c¸i ®ã. VÝ dô: TrÎ cã ch÷ ¥ th× ph¶i lÊy th­íc kÎ, c« cho trÎ võa ®i võa h¸t bµi “vÞt con häc ch÷” sau ®ã c« kiÓm tra sè trÎ lÊy ®óng ®å dïng vµ cho trÎ nãi t¸c dông cña tõng ®å dïng ®ã. Trong khi d¹y muèn trÎ ghi nhí c¸c ch÷ c¸i ®­îc l©u h¬n c« cÇn ph¶i liªn hÖ thùc tÕ hái trÎ ch÷ c¸i ®ã gièng c¸i g× hay con g× hay ®å vËt g×? §Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cù vµ t­ duy cña trÎ. VÝ dô: Ch÷ O gièng qu¶ trøng, qu¶ cam. Ch÷ Y gièng c¸i n¹ng, ch÷ D gièng c¸i gi¸o, ch÷ H gièng c¸i ghÕ ... 3/ Lång ghÐp tÝch hîp c¸c m«n häc kh¸c: C« gi¸o lµ ng­êi x¸c ®Þnh chñ ®Ò lªn kÕ ho¹ch tæ chøc lång ghÐp tÝch hîp c¸c m«n häc mét c¸ch hîp lý ®Ó trÎ ph¸t huy høng thó khuyÕn khÝch trÎ tÝch cùc chñ ®éng say mª trong tiÕt häc. Ngoµi viÖc dÉn d¾t b»ng ng«n ng÷ tg× sù linh ho¹t s¸ng t¹o øng xö nhanh cña c« gi¸o trong mét tiÕt d¹y mang l¹i sù chó ý cho trÎ, c« gi¸o ph¶i kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c bé m«n kh¸c vµo chi tiÕt häc lµm quen ch÷ c¸i vµ phï hîp víi chñ ®iÓm. * TÝch hîp v¨n häc: Khi vµo mét tiÕt häc lµm quen häc lµm quen ch÷ c¸i t«i th­êng tÝch hîp bé m«n v¨n häc v× nã phï hîp víi bé m«n ch÷ c¸i. §©y lµ mét mµ bé m«n mµ Bé gi¸o dôc chän lµm chuyªn ®Ò mòi nhän cïng lóc víi ch÷ c¸i. Khi tÝch hîp mét c©u chuyÖn hay mét bµi th¬ cã c¸c nh©n vËt, sù vËt, con vËt cã tªn gäi trong ®ã cã chøa ch÷ c¸i mµ c« ®Þnh cho trÎ lµm quen. VÝ dô: C©u chuyÖn “Sù tÝch hå g­¬m” c« kÓ cho trÎ nghe c©u chuyÖn sau ®ã ®­a tranh “Rïa vµng” ra cho trÎ lªn rót ch÷ c¸i ®· ®­îc häc. H«m nay c« sÏ d¹y c¸c con c÷ c¸i V vµ R. Vµ c¸c ch÷ c¸i kh¸c còng vËy t«i th­êng sö dông th¬ ca hß vÌ c©u ®è ®Ò g©y høng thó. VÝ du: C©u ®è chø ¢ Ch÷ g× mét nÐt cßng trßn Bªn ph¶i nÐt th¼ng trªn ®Çu cã « HoÆc ch÷ V Qu¶ g× tªn gäi dÞu ªm Nh­ dßng s÷a mÑ nu«i em thña nµo (Qu¶ vó s÷a) Th¬ ca hß vÌ dÔ nhí, dÔ ®äc rÊt g©y sù høng thó cho trÎ nh­ bµi “RÒnh rÒnh rµng rµng” “vÌ con cua” hay mét sè bµi th¬ c« tù s¸ng t¸c. * TÝch hîp m«n ©m nh¹c: Vµ còng nh­ trªn mét tiÕt häc gi¸o viªn ®­a bé m«n ©m nh¹c vµo còng kh«ng thÓ thiÕu bëi nã cã tÝnh chÊt vui nhén víi bé m«n lµm quen víi ch÷ c¸i t«i th­êng chän nh÷ng bµi h¸t phï hîp víi lo¹i tiÕt vµ phï hîp tõng chñ ®iÓm. VÝ dô: Nhãm ch÷ O, ¤, ¥ t«i cho trÎ h¸t vµ vËn ®éng bµi “Ch÷ O trßn”. “Ch÷ O lµ ch÷ O trßn nh­ vÇng tr¨ng ®ªm r»m chiÕu s¸ng ch÷ ¤ lµ ¤ c« d¹y chóng em biÕt ®­îc bµi kh¸c. Qua nh÷ng bµi h¸t ®ã t¨ng thªm sù chó ý ë trÎ. * TÝch hîp m«n m«i tr­êng xung quanh. Nãi chung ®óng th× bé m«n nµy th­êng gÆp ë mäi tiÕt mµ nh¸t lµ tiÕt ch÷ c¸i muèn cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i mét c¸ch hiÖu qu¶ ph¶i cã tranh ¶nh, m« h×nh vËt thËt cã chøa c¸c ch÷ c¸i mµ c« ®Þnh cho trÎ lµm quen mµ nh÷ng c¸i ®ã ®Òu xuÊt ph¸t tõ m«i tr­êng xung quanh. VÝ dô: Khi d¹y mét tiÕt ch÷ c¸i H, K. T«i cho trÎ t×m hiÓu ch÷ H qua tõ “Hoa hång” trÎ ®­îc quan s¸t b«ng hoa trÎ nãi râ cÊu t¹o ®Æc ®iÓm h­¬ng th¬m mµu s¾c cña lo¹i hoa .. lµm nh­ thÕ t¨ng thªm vÒ c¸c biÓu t­îng vµ sù høng thó. HoÆc trß ch¬i “th× g¾n ch÷ c¸i ” nÕu trÎ cÇm mét c¸i nµo ®ã lªn ch÷ c¸i ®ã t«i g¾n c¸c hoa qu¶, hoa l¸, hay c¸c con vËt hoÆc ph­¬ng tiÖn giao th«ng phï hîp chñ ®iÓm t¨ng thªm sù tÝch cùc ho¹t ®éng trong trß ch¬i. * TÝch hîp bé m«n t¹o h×nh: Sau khi trÎ ®· ho¹t ®éng nhiÒu th× bé m«n t¹o h×nh rÊt phï hîp víi tr¹ng th¸i tÜnh. T«i cho trÎ mµu kho¶ng trèng cã chøa c¸c ch÷ c¸i g× ®ã theo yªu cÇu cña c« hoÆc trÎ ®­îc c¾t ra d¸n, xÐ d¸n c¸c ch÷ c¸i. * TÝch hîp bé m«n lµm quen víi to¸n: Bé m«n nµy ®èi víi tiÕt ch÷ c¸i th­êng ®­îc ®­a vai trß ch¬i nh­: “Thi ®éi nµo nhanh” trÎ thi ®ua nhau g¾n chøa ®ã ®Ðm sè l­îng vµ cïng kiÓm tra kÕt qu¶ ®éi nµo nhiÒu h¬n, nhiÒu h¬n lµ mÊy . §èi víi trÎ mÇm non th× häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh kÕt hîp víi cuéc sèng, kh«ng nh÷ng trªn tiÕt häc mµ t«i th­êng dông kiÕn thøc kü n¨ng ë mäi n¬i mäi lóc rÌn luyÖn sù khÐo lÐo cña ®«i tay. §©y lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt trong tiÕt lµm quen ch÷ c¸i. 4/ Gi¸o dôc trÎ mäi lóc mäi n¬i phèi kÕt hîp víi phô huynh. ë løa tuæi mÉu gi¸o “TrÎ häc b»ng ch¬i ch¬i b»ng häc” ghi nhí cña trÎ kh«ng cã chñ ®Þnh chãng nhí mau quªn do ®ã viÖc d¹y lµm quen ch÷ c¸i kh«ng dõng l¹i trªn tiÕt häc mµ ph¶i th­êng xuyªn mäi lóc mäi n¬i ho¹t ®éng trong cuéc sèng hµng ngµy ®Ó cñng cè thªm kiÕn thøc kü n¨ng ®· häc. VÝ du: Khi trÎ vµo buæi ch¬i t«i hái con ch¬i ë nhãm ch¬i g× ®©y? (trÎ tr¶ lêi ch¬i x©y dùng) vµ t«i cho trÎ quan s¸t ch÷ “gãc x©y dùng” ch÷ c¸i g× con ®· ®­îc häc trong tõ “X©y dùng” hoÆc t«i l¹i “gãc s¸ch” hái con ®ang xem chuyÖn g×? Trong chuyÖn cã nh÷ng nhËn vËt nµo? t«i viÕt tªn c¸c nhËn vËt ®ã vµ cho trÎ t×m ch÷ c¸i võa häc. Ngoµi giê häc trªn líp, trong nh÷ng lóc ®ãn tr¶ ch¸u t«i trao ®æi víi phô huynh vÒ tÇm quan träng cña bé m«n lµm quen ch÷ c¸i ®Æc biÖt lµ d¹y trÎ theo h­íng ®æi míi. TrÎ yÕu kÐm ë mÆt nµo th× yªu cÇu phô huynh n«n nãng bµy tr­íc cho trÎ th× t«i còng ph¶i trao ®æi víi phô huynh nÕu lµm nh­ thÕ th× sÏ ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý còng nh­ trÝ tuÖ cña trÎ. Vµ còng cßn mét sè phô huynh cßn xem nhÑ vÊn ®Ò nµy th­êng cho con nghØ häc tuú tiÖn kh«ng cã lý do vµ t«i ®· trao ®æi víi phô huynh nÕu nghØ häc nhiÒu ch¸u sÏ bÞ hæng kiÕn thøc, tiÕp thu bµi sÏ bÞ chËm vµ khi vµo líp 1 rÊt khã kh¨n cho ch¸u vµ c« gi¸o. Tõ ®ã, c« gi¸o phèi hîp víi phô huynh trong viÖc ®ãng gãp t×m thªm nguyªn liÖu, vËt liÖu s½n c¬ s¬ ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c« vµ ch¸u trong viÖc lµm ®å dïng ®å ch¬i qua ®ã viÖc d¹y vµ häc cã hiÖu qu¶ vµ thèng nhÊt h¬n. III. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Trong n¨m häc 2006 - 2007 lµ n¨m kÕt thóc n¨m thùc hiÖn chuyªn ®Ò lµm quen v¨n häc vµ ch÷ viÕt líp t«i ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: - 100% trÎ ®­îc häc ®Çy ®ñ 29 ch÷ c¸i trong ch­¬ng tr×nh ®æi míi cña Bé gi¸o dôc mÇm non. - Qua viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p míi s¸ng t¹o trong viÖc d¹y m«n “Lµm quen ch÷ c¸i” t«i ®· thu®­îc kÕt qu¶ sau: - KÕt qu¶ cña trÎ: Theo ®¸nh gi¸ cña líp Néi dung Khi ch­a ¸p dông biÖn ph¸p Sau khi ¸p dông biÖn ph¸p - TrÎ nhËn biÕt c¸ch ph¸t ©m 29 ch÷ c¸i râ rµng 60% 90% - NhËn biÕt ®óng mÆt 29 mÆt ch÷ c¸i 76% 100% - T« viÕt trïng khÝt lªn chÊm mê hoµn thµnh vë tËp t« s¹ch sÏ 55% 90% * VÒ phô huynh: Nh÷ng n¨m ch­a sö dông biÖn ph¸p phèi kÕt hîp víi phô huynh mét c¸ch tÝch cùc dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®å dïng trùc quan cßn ®¬n ®iÖu ch­a phong phó. Nh­ng tõ khi phèi hîp víi phô huynh b¶n th©n t«i ®· chó ý vËn dông tuyªn truyÒn mét c¸ch thuyÕt phôc cho bé m«n “Lµm quen ch÷ c¸i”. §Æc biÖt phô huynh rÊt quan t©m tíi viÖc häc ch÷ cña con em, th­êng xuyªn trao ®æi t×nh h×nh häc tËp cña trÎ ë líp ®Ó vÒ nhµ rÌn luyÖn thªm nh­ viÕt ®óng c¸ch, ®óng dßng kÎ.. T¹o cho c« gi¸o mét ®iÓm tùa tèt h¬n. * VÒ c«: Qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y trÎ lóc míi b­íc vµo gi¶ng d¹y ph­¬ng ph¸p t«i ch­a linh ho¹t s¸ng t¹o nªn kÕt qu¶ cña tiÕt häc ch­a cao. Tõ khi sö dông c¸c biÖn ph¸p trªn nghÖ thuËt lªn líp cña t«i ®· cã mét c¸ch s¸ng t¹o linh ho¹t b¶n th©n kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc hái ë b¹n bÌ ®ång nghiÖp, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ... Trong n¨m võa qua t«i ®­îc nhµ tr­êng c«ng nhËn lµ líp ®¹t chÊt l­îng cao bé m«n lµm quen víi ch÷ c¸i, ®­îc Së gi¸o dôc cña TØnh chøng nhËn lµ gi¸o viÖn d¹y giái, b¶n th©n ®· tham gia d¹y mÉu cho tr­êng b¹n vµ c¸c em gi¸o sinh cña tr­êng ®¹i häc s­ ph¹mVinh. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch trªn t«i cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, trau dåi kinh nghiÖm chuyªn m«n ®Ó ph¸t huy vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n n÷a trong c«ng t¸c vµ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. IV. bµi häc kinh nghiÖm: Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn còng nh­ c¸c kÕt qu¶ cao tr­íc hÕt t«i ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng cÇn thiÕt cho mét tiÕt häc cho c« vµ trÎ, c¸c ®å dïng ®ã cã mµu s¾c h×nh d¸ng ®Ñp, an toµn ®Ó kÝch thÝch tÝnh tß mß cña trÎ, nh÷ng ®å dïng ®ã ph¶i cã søc hÊp dÉn, biÕt lùa chän trß ch¬i c©u ®è bµi h¸t phï hîp víi néi dung bµi d¹y vµ chñ ®iÓm lu«n t¹o t×nh huèng bÊt ngê thó vÞ. - B¸m vµo néi dung yªu cÇu d¹y ®óng träng t©m cña bµi d¹y tÝch hîp c¸c m«n häc kh¸c vµo tiÕt d¹y mét c¸ch hîp lý nh»m ®em l¹i kÕt qu¶ cao ng«n ng÷ diÔn ®¹t cña c« ng¾n gän cô thÓ, c« ph¸t ©m mÉu chÝnh x¸c, râ rµng lêi giíi thiÖu bµi, b­íc chuyÓn tiÕp linh ho¹t gay ®­îc sù chó ý cña trÎ vµ ®Æc biÖt c« gi¸o ph¶i n¾m v÷ng yªu cÇu ph­¬ng ph¸p bé m«n. - CÇn quan t©m gÇn gòi trÎ khuyÕn khÝch ®Ó trÎ chñ ®éng ph¸t huy tÝnh ®éc lËp trong bé m«n vµ tËp luyÖn båi d­ìng thªm cho trÎ. - Cho trÎ «n luyÖn lµm quen ch÷ c¸i ë mäi n¬i, cho trÎ. - CÇn lµm tèt c«ng t¸c phèi hîp víi phô huynh vµ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng hç trî c¬ së vËt chÊt. - T¹o m«i tr­êng cho trÎ lµm quen víi ch÷ c¸i. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm d¹y bé m«n LQCC mµ t«i ®· rót ra ®­îc trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y nh»m gióp trÎ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt ®¹o ®øc nh©n c¸ch phÈm chÊt thÈm mü trÝ tuÖ vµ ng«n ng÷. T«i rÊt mong ®­îc sù gãp ý x©y dùng cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp c¸c cÊp l·nh ®¹o gióp t«i ngµy cµng cã nhiÒu s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hay trong gi¶ng d¹y bé m«n yªu thÝch. V. ý kiÕn ®Ò xuÊt: Xin ®­îc ®Ò xuÊt víi Phßng gi¸o dôc, Së gi¸o dôc ®µo t¹o chän nh÷ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hay phæ biÕn réng r·i cho chóng t«i ®­îc tham kh¶o vµ häc tËp. - Hµng n¨m hç trî t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®i häc tËp c¸c tr­êng b¹n (Nh­ ë c¸c tØnh phÝa nam) - CÇn cã thªm tranh ¶nh minh ho¹ phôc vô cho ch­¬ng tr×nh./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCopy of skkn mn ccai.doc
Luận văn liên quan