Một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 -5 tuổi thông qua hoạt động chung

A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài. Nước Việt Nam chúng ta trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi phải có những con người mới có trí tuệ. Đó là nhữngcon người năng động sáng tạo, linh hoạt trong mọi lĩnh vực, những con người tích cực chủ động,tự khám phá,tìm tòi mớivà biết áp dụnh khoa học kỹ thuật vào công cuộc xây dựng đất nước. Trước những đòi hỏi của xã hội về sự phát triển của đất nướcđã đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo nhiệm vụ lớn là phải đào tạo ra những con người phát triển toàn diện nhân cách, có đủ đức, đủ tài, có trí tuệ,có năng lữcây dựng một xã hội phồn vinh thịnh vượng. Nhiệm vụ giáo dục này không chỉ đặt ra cho một cấp, một ngành mà nó đặt ra cho tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân. Chính vì vậy, ngay từ lứa tuổi mầm non, giai đoạn đầu tiên của quả trình hình thành và phát triển nhân cách,chúng ta đã phải đưa nhiệm vụ giáo dục con người mới vào để đặt nền tảng cho việc giáo dục con người mới trong tương lai. Đảng,Nhà nước ta đã và đang hết sức quan tâm đến vấn đề giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa, coi giáo dục mầm non là “quốc sách hàng đầu” đặt nền móng cho sự phát triển con người mới. Đầu tư cơ sở vật chất,trang thiết bị trường học cho các trường mầm non. Quan tâm bồi dưỡng và giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên để nâng cao năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ,đáp ứng với yêu cầu đổi mới hình thức giáo dục trẻ theo hướng tích cực, giúp trẻ tự tìm tòi, khám phá và tiếp thu tri thức khoa học một cách tự nhiên. Đặc biệt đối với trẻ mầm non, khả năng nhận thức của trẻ phát triển thông qua việc tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá môi trường xung quanh. Điều đó tạo nên sự tò mò,ham hiểu biết tự nhiên của trẻ.Thông qua những câu hỏi về môi trường xung quanh trẻ lĩnh hội được các kỹ năng tư duy, từ đó hình thành các khái niệm và biết cách giải quyết vấn đề. Sự đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cũng còn nhiều bất cập. Cơ sở vật chất trường học và đồ dùng, đồ chơi ở nhiều nơi còn chưa đáp ứng được với yêu cầu của đổi mới giáo dục, dẫn đến việc cho trẻ tìm tòi, khám phá về thế giới xung quanh cũng còn chưa được quan tâm nhiều. Đối với những con vật nuôi trong gia đình, chúng quá gần gũi đối với trẻ nên nhiều khi chúng ta còn chưa chú ý để giúp trẻ khám phá về chúng một cách sâu sắc. Vậy biện pháp nào giúp cho trẻ hình thành biểu tượng về động vật nuôi một cách tự nhiên và sâu sắc. Đây là điều tôi muốn đi sâu nghiên cứu để tìm ra một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động chung. II. mục đích nghiên cứu. Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích đề xuất một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 tuổi thông qua hoạt động chung góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ mầm non nói riêng và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ nói chung.

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2443 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4 -5 tuổi thông qua hoạt động chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh»m môc ®Ých: H×nh thµnh biÓu t­îng vÒ con vËt nu«i. Cñng cè vµ cô thÓ ho¸ biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i, hÖ thèng ho¸ vµ kh¸i qu¸t ho¸ tri thøc. Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng chó ý cã chñ ®Þnh, kh¶ n¨ng tri gi¸c thÈm mÜ. §èi víi trÎ 4-5 tuæi cã thÓ cho trÎ lµm quen víi c¸c tµi liÖu trùc quan ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng s¬ ®å, biÓu ®å ®Ó trÎ høng thó khi tiÕp cËn víi h×nh thøc biÓu ®¹t míi nµy. Cho trÎ tiÕp cËn víi s¬ ®å, biÓu ®å gióp cho viÖc hÖ thèng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ tri thøc vÒ sù vËt dÔ dµng h¬n vµ nã l¹i lµc¬ së ®Ó h×nh thµnh t­ duy l« gic ë trÎ. Nhãm ph­¬ng ph¸p dïng lêi. Ph­¬ng ph¸p dïng lêi ®­îc së dông nh»m môc ®Ých: Bæ sung vµ lµ chÝnh x¸c biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cña trÎ mµ trÎ ®· cã ®­îc qua quan s¸t, së dông tµi liÖu trùc quan nh»m h×nh thµnh biÓu t­îng kh¸i qu¸t vÒ chóng. Gãp phÇn ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ nh­ chó ý, ghi nhí, t¬ duy l« gic, t­ëng t­îng. Ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ, tÝch luü vèn tõ, ph¸t ©m ®óng, nãi c©u ®Çy ®ñ, häc c¸ch diÔn t¶ suy nghÜ mong muèn cña m×nh, hiÓu lêi nãi, suy nghÜ vµ mong muèn cña ng­êi kh¸c, ph¶n øng nhanh, linh ho¹t. V× vËy c¸c ph­¬ng ph¸p dïng lêi nãi th­êng kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p quan s¸t sö dông tranh ¶nh phim…. Lêi nãi lµm s©u s¾c ý thøc cña trÎ vÒ mèi quan hÖ vµ sù phô thuéc cã trong tù nhiªn. Nã cã tiÒm n¨ng trong viÖc h×nh thµnh nh÷ng tri thøc ngoµi ph¹m vi kinh nghiÖm cña trÎ, lµm cho c¸c tri thøc nµy ®­îc tæng hîp, kh¸i qu¸t. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p dïng lêi cÇn dùa trªn ®Æc ®iÓm cña trÎ vÒ kÜ n¨ng hiÓu lêi nãi, chó ý cã chñ ®Þnh, kh¶ n¨ng tËp trung chó ý ®Õn néi dung. Nh÷ng biÓu t­îng cô thÓ râ rµng cña trÎ vÒ c¸c con vËt nu«i còng cã thÓ lµ ®èi t­îng ®Ó trÎ trao ®æi lµm chÝnh x¸c vµ tæng hîp tri thøc. Trong qu¸ tr×nh nµy nªn phèi hîp sö dông ph­¬ng ph¸p trùc quan ®Ó gióp trÎ suy nghÜ vµ cñng cè tri thøc. §µm tho¹i : §µm tho¹i lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ý kiÕn gi÷a gi¸o viªn vµ trÎ nh»m môc ®Ých nhÊt ®Þnh. Trong ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i, ®µm tho¹i ®­îc coi lµ cuéc trß chuyÖn tho¶i m¸i gi÷a c« vµ trÎ, t¹o c¬ héi cho trÎ vµ gi¸o viªn ®­îc trao ®æi suy nghÜ hiÓu biÕt vÒ c¸c con vËt nu«i. Nã ®­îc tæ chøc nh­ mét cuéc trß chuyÖn th©n mËt, tho¶i m¸i, c¶ gi¸o viªn vµ trÎ ®Òu cã thÓ trao ®æi ý kiÕn vµ suy nghÜ víi nhau. KÓ chuyÖn, ®äc truyÖn. KÓ chuyÖn ®­îc sö dông nh»m gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô gi¸o dôc dùa trªn kinh nghiÖm, høng thó cña trÎ. §äc truyÖn: Trong ho¹t ®éng lµm quen víi ®éng vËt nu«i cã sö dông c¸c lo¹i s¸ch viÕt vÒ c¸c con vËt nu«i ®Ó ®äc cho trÎ nghe. Ngoµi c¸c ph­¬ng ph¸p dïng lêi trªn ta cßn cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p dïng lêi kh¸c nh­ chØ dÉn, gi¶i thÝch trong qu¸ tr×nh cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i. Nhãm ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: Dùa vµo ho¹t ®éng c¬ b¶n cña trÎ 4-5 tuæi ho¹t ®éng vui ch¬i lµ chñ ®¹o nªn ta cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p trß ch¬i, thÝ nghiÖm, lao ®éng trong qu¸ tr×nh gióp trÎ kh¸m ph¸ vÒ ®éng vËt nu«i. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh nµy trÎ sÏ lÜnh héi kinh nghiÖm lÞch sö, x· héi. TrÎ cã c¬ héi thÓ hiÖn tÝnh chñ ®éng tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ ®éc lËp trong viÖc tiÕp thu tri thøc. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng sÏ h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt nh©n c¸ch ë trÎ nh­ tÝnh kiªn tr×, bÒn bØ, biÕt v­ît qua khã kh¨n, cè g¾ng ®¹t môc ®Ých, kÝch thÝch sù say mª,høng thó ë trÎ gi¸o dôc tinh thÇn tËp thÓ, h×nh thµnh ë trÎ t×nh c¶m tÝch cùc víi ®éng vËt nu«i. C¸c ph­¬ng ph¸p thùc hµnh: Trß ch¬i: Trß ch¬i ®­îc sö dông nh­ mét ph­¬ng ph¸p quan träng trong qu¸ tr×nh cho trÎ lµm quen víi déng vËt nu«i. C¸c trß ch¬i häc tËp, vËn ®éng, ®ãng vai cã nhiÒu ­u thÕ trong viÖc cñng cè tri thøc cho trÎ. Lao ®éng : C¸c nhãm ph­¬ng ph¸p trªn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, bæ sung, hç trî cho nhau. §Æc biÖt ®èi víi trÎ 4-5 tuæi th× c¸c ph­¬ng ph¸p quan s¸t, sö dông tµi liÖu trùc quan, ®µm tho¹i, trß ch¬i vËn ®éng, trß ch¬i häc tËp, trß ch¬i s¸ng t¹o lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p quan träng hay sö dông nhÊt vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. d) Ph­¬ng tiÖn h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi. HiÖu qu¶ cña viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c ph­¬ng tiÖn mµ c¸c nhµ gi¸o dôc sö dông. Môc ®Ých cña viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi lµ cung cÊp cho trÎ tri thøc vÒ c¸c con vËt nu«i, h×nh thµnh th¸i ®é tÝch cùc cña trÎ ®èi víi c¸c con vËt nu«i. V× vËy cÇn lùa chän c¸c ph­¬ng tiÖn phï hîp cho viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi. C¸c ph­¬ng tiÖn h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi : M«i tr­êng tù nhiªn xung quanh trÎ. M«i tr­êng tù nhiªn xung quanh trÎ kh«ng chØ lµ ®èi t­îng cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh mµ cßn lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó gi¸o dôc trÎ. M«i tr­êng tù nhiªn xung quanh trÎ chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó h×nh thµnh ë trÎ biÓu t­îng vÒ tù nhiªn, gi¸o dôc t×nh c¶m tèt cña trÎ ®èi víi chóng. C¸c yÕu tè gÇn gòi víi trÎ, cã quan hÖ th©n thiÕt víi cuéc sèng cña trÎ vµ ®­îc tiÕp cËn d­íi h×nh thøc phï hîp míi trë thµnh ph­¬ng tiÖn cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh. ViÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi ta cÇn sö dông yÕu tè cña m«i tr­êng tù nhiªn lµ c¸c lo¹i ®éng vËt nu«i. Tuy nhiªn c¸c yÕu tè trong m«i tr­êng tù nhiªn kh«ng tån t¹i mét c¸ch ®éc lËp mµ trong mèi quan hÖ thèng nhÊt. V× vËy, trong qu¸ tr×nh cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh nãi chung vµ lµm quen víi c¸c con vËt nu«i nãi riªng kh«ng chØ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn trªn mét c¸ch ®éc lËp mµ tuú vµo kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ, cÇn cho trÎ tiÕp cËn víi c¸c ®èi t­îng trªn trong m«i tr­êng sèng thùc cña nã víi c¸c mèi quan hÖ vµ sù phô thuéc. Trong tr­êng mÇm non, cÇn ph¶i t¹o ra m«i tr­êng tù nhiªn víi kh«ng gian më réng dÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®­îc tiÕp xóc th­êng xuyªn víi m«i tr­êng tù nhiªn lµ gãc thiªn nhiªn vµ v­ên tr­êng. Gãc thiªn nhiªn ë tr­êng mÇm non lµ mét trong c¸c ph­¬ng tiÖn trùc quan vµ thùc tÕ cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh. Sù quan s¸t cña trÎ lóc th¨m quan, trong giê häc chØ diÔn ra trong thêi gian ng¾n cßn ë gãc thiªn nhiªn trÎ cã thÓ tiÕp xóc c¶ ngµy víi ®éng vËt, quan s¸t chóng trong thêi gian dµi cã t¸c dông më réng tri thøc cña trÎ vÒ nh÷ng con vËt nu«i. Khi quan s¸t tù nhiªn, tÝnh ham hiÓu biÕt,høng thó cña trÎ sÏ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc ®éng vËt ë gãc thiªn nhiªn c¸c kÜ n¨ng lao ®éng sÏ h×nh thµnh c¸c phÈm chÊt nh©n c¸ch nh­ t×nh yªu lao ®éng, sù quan t©m, tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. Gãc thiªn nhiªn®­îc sö dông cho trÎ quan s¸t c¸c con vËt hµng ngµy vµ lao ®éng ch¨m sãc chóng, ®©y lµ ph­¬ng tiÖn cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i mét c¸ch liªn tôc, th­êng xuyªn, cã hÖ thèng nh»m h×nh thµnh ë trÎ tri thøc c¬ b¶n vÒ nh÷ng con vËt nu«i, c¸c kÜ n¨ng lao ®éng vµ tÝnh ham hiÓu biÕt. Tõ ®ã gi¸o dôc trÎ th¸i ®é ®óng ®¾n víi ®éng vËt nu«i. ViÖc cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i trong ph¹m vi hÑp ë gãc thiªn nhiªn gióp trÎ cã thÓ rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c con vËt nu«i. V­ên tr­êng: V­ên tr­êng lµ n¬i cã thÓ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ trong thêi gian ë tr­êng, ë ®©y trÎ cã thÓ quan s¸t ®éng vËt nu«i. ViÖc lùa chän ®éng vËt nu«i, s¾p xÕp chóng trong v­ên tr­êng cã ý nghÜa lín ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÈm mÜ. ThÕ giíi ®å vËt: C¸c ®å vËt ®Òu chøa ®ùng kinh nghiÖm x· héi cña con ng­êi, ph¶n ¸nh møc ®é ph¸t triÓn x· héi, tiÕn ®é khoa häc kÜ thuËt. ThÕ giíi ®å vËt rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch trÎ. §å ch¬i lµ ph­¬ng tiÖn quan träng gióp cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh nãi chung vµ víi ®éng vËt nu«i nãi riªng. Th«ng qua ®å ch¬i trÎ nhËn thøc ®­îc s­. ®a d¹ng cña cuéc sèng. ®å ch¬i ph¶n ¸nh møc ®é ph¸t triÓn kÜ thuËt x· héi, c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, c¸c quan ®iÓm chÝnh trÞ. §å ch¬i thùc hiÖn chøc n¨ng cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh, cã thÓ sö dông nã ®Ó më réng biÓu t­îng cña trÎ vÒ thÕ gíi xung quanh vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng thùc hµnh. C¸c ph­¬ng tiÖn nghÖ thuËt: Bªn c¹nh c¸c ®èi t­îng thùc, m«i tr­êng thùc, cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nghÖ thuËtnh­ v¨n häc, t¹o h×nh, ©m nh¹c gióp trÎ lµ quen m«i tr­êng xung quanh. C¸c ph­¬ng tiÖn nµy rÊt phï hîp víi høng thó nhËn thøc, t×nh c¶m cña trÎ mÇm non. Mçi lo¹i h×nh nghÖ thuËt cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng vµ lîi thÕ ®èi víi viÖc cho trÎ lµm quen m«i tr­êng xung quanh nÕu biÕt sö dông chóng mét c¸ch hîp lÝ. C¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt nµy cã t¸c dông cñng cè më réng biÓu t­îng cña trÎ vÒ m«i tr­êng xung quanh. Mçi ph­¬ng tiÖn trªn ®Òu cã ­u thÕ nhÊt ®Þnh trong viÖc cho trÎ lµ quen víi m«i tr­êng xung quanh nãi chung vµ ®éng vËt nu«i nãi riªng. ViÖc phèi hîp sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn phô thuéc vµo môc ®Ých, néi dung gi¸o dôc vµ ®Æc ®iÓm løa tuæi. 3. §Æc ®iÓm h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi. TrÎ mÇm non cã nhu cÇu lín trong viÖc tiÕp xóc, nhËn thøc vÒ m«i tr­êng thiªn nhiªn nãi chung. Kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ phô thuéc nhiÒu vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ cña tõng ®é tuæi. §Æc ®iÓm sinh lÝ cña trÎ 4-5 tuæi lµ: C¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña c¬ thÓ dÇn dÇn hoµn thiÖn, ®Æc biÖt lµ chøc n¨ng vËn ®éng phèi hîp ®éng t¸c, c¬ lùc ph¸t triÓn nhanh. V× vËy trÎ lµm ®­îc nh÷ng ®éng t¸c khÐo lÐo, gän gµng h¬n, cã thÓ lµm ®­îc nh÷ng c«ng viÖc tù phôc vô. HÖ thÇn kinh t­¬ng ®èi ph¸t triÓn,hÖ thÇn kinh trung ­¬ng vµ ngo¹i biªn ®· biÕn ho¸, chøc n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp cña vá n·o ®· ®­îc hoµn thiÖn, sè l­îng c¸c ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn ngµy cµng nhiÒu, tèc ®é h×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn nhanh, trÝ tuÖ ph¸t triÓn nhanh. TrÎ cã thÓ nãi ®­îc nh÷ng c©u dµi, cã biÓu hiÖn ham häc, cã Ên t­îng s©u s¾c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. C¸c gi¸c quan cña trÎ còng dÇn ®­îc hoµn thiÖn h¬n. C¶m gi¸c, xóc gi¸c còng t¨ng dÇn theo løa tuæi, trÎ 4 tuæi cã thÓ nhËn biÕt ®å vËt b»ng tay mµ kh«ng cÇn nh×n. §Æc ®iÓm t©m lÝ: Kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ mÉu gi¸o vÒ m«i tr­êng thiªn nhiªn cßn mang nÆng c¶m tÝnh vµ trùc quan hµnh ®éng,trÎ chØ nhËn thøc ë møc ®é nhËn biÕt nh÷ng dÊu hiÖu bªn ngoµi chø ch­a hiÓu b¶n chÊt bªn trong cña ®èi t­îng. §èi víi trÎ 4-5 tuæi t­ duy trùc quan h×nh t­îng chiÕm ­u thÕ, ph¸t triÓn m¹nh vµ æn ®Þnh, trÎ cã thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng bµi to¸n thùc tÕ t­¬ng ®èi phøc t¹p. Chóng th­êng liªn hÖ c¸c sù vËt vµ hµnh ®éng víi sù ph¸t triÓn cña trß ch¬i ®ãng vai theo chñ ®Ò vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c gióp cho kh¶ n¨ng t­ duy trùc quan h×nh t­îng cña trÎ ®­îc ph¸t triÓn. Do ®ã, vèn kinh nghiÖm, vèn biÓu t­îng cña trÎ phong phó h¬n. Tuy vËy, v× ch­a cã kh¶ n¨ng t­ duy trõu t­îng nªn trÎ chØ míi dùa vµo nh÷ng biÓu t­îng ®· cã, nh÷ng kinh nghiÖm ®· tr¶i qua ®Ó suy luËn ra nh÷ng vÊn ®Ò míi. V× vËy, trong nhiÒu tr­êng hîp chóng chØ dõng l¹i ë c¸c hiÖn t­îng bªn ngoµi mµ ch­a ®i vµo b¶n chÊt bªn trong. TrÎ rÊt dÔ lÉn lén thuéc tÝnh b¶n chÊt vµ kh«ng b¶n chÊt cña sù vËt vµ hiÖn t­îng xung quanh, cÇn cung cÊp biÓu t­îng cho trÎ mét c¸ch phong phó, ®a d¹ng, hÖ thèng ho¸ vµ chÝnh x¸c ho¸ dÇn c¸c biÓu t­îng cho trÎ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ qua c¸c trß ch¬i, qua ho¹t ®éng chung. ë løa tuæi nµy t­ duy trùc quan h×nh t­îng ph¸t triÓn m¹nh, ®ã lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó gióp trÎ c¶m thô tèt nh÷ng h×nh t­îng nghÖ thuËt ®­îc x©y dùng nªn trong c¸c t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt. NhËn thøc cña trÎ ë giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng. TrÎ hiÓu sù vËt hiÖn t­îng ë b×nh diÖn bªn ngoµi ®Õn b×nh diÖn bªn trong mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. NhËn thøc cña trÎ chuyÓn tõ nhËn thøc c¶m tÝnh sang nhËn thøc lý tÝnh. TrÎ cã thÓ tËp trung chó ý l©u h¬n ®Ó nh×n, nghe, sê mã, t×m hiÓu, kh¸m ph¸ vµ thö nghiÖm ®èi víi sù vËt, hiÖn t­îng míi mÎ, hÊp dÉn trÎ. TrÎ ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸ sù vËt nµy víi sù vËt kh¸c qua nh÷ng dÊu hiÖu bªn ngoµi vµ b¶n chÊt bªn trong, biÕt ph©n nhãm c¸c ®èi t­îng xung quanh theo dÊu hiÖu chung cña chóng ®Ó tho¶ m·n tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tõ ®ã trÎ biÕt thÓ hiÖn th¸i ®é ®óng ®¾n cña m×nh ®èi víi sù vËt xung quanh. Trong løa tuæi mÉu gi¸o t×nh c¶m thèng trÞ c¸c mÆt ho¹t ®éng t©m lÝ cña trÎ, ®Æc biÖt ë ®é tuæi mÉu gi¸o nhì t×nh c¶m cña trÎ cã mét b­íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vµ phong phó. T×nh c¶m cña con ng­êi chØ n¶y sinh trong mèi quan hÖn gi÷a ng­êi víi ng­êi. ë tuæi mÉu gi¸o nhì quan hÖ cña trÎ víi nh÷ng ng­êi xung quanh ®­îc më réng, t×nh c¶m cña trÎ ®­îc ph¸t triÓn. TrÎ kh«ng chØ biÓu lé t×nh c¶m víi con ng­êi mµ cßn biÓu lé t×nh c¶m víi cá c©y, hoa l¸, con vËt…. Nh©n c¸ch ho¸ trong c¸ch nh×n sù vËt cña trÎ mÉu gi¸o nhì lµ sù kÕt hîp gi÷a t×nh c¶m víi trÝ t­ëng t­îng cßn mang nÆng mµu s¾c cña tÝnh chñ quan ng©y th¬. T×nh c¶m cña trÎ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®Æc biÖt lµ tÝnh ®ång c¶m vµ tÝnh dÔ xóc c¶m víi con ng­êi vµ c¶nh vËt xung quanh. §©y lµ thêi ®iÓm thuËn lîi ®Ó gi¸o dôc lßng nh©n ¸i cho trÎ. Sù ph¸t triÓn cña ®êi sèng tinh thÇn ë trÎ mÉu gi¸o nhì nã ®­îc biÓu hiÖn b¾t ®Çu h×nh thµnh t×nh c¶m trÝ tuÖ, t×nh c¶m ®¹o ®øc, t×nh c¶m thÈm mü. TrÎ 4-5 tuæi c¸c qu¸ tr×nh t©m lÝ ph¸t triÓn h¬n, trÎ cã kh¶ n¨ng chó ý cã chñ ®Þnh l©u, kh¶ n¨ng ghi nhí, t­ duy trõu t­îng ph¸t triÓn m¹nh.V× vËy, khi h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cÇn cung cÊp cho trÎ kh«ng chØ nh÷ng dÊu hiÖu bªn ngoµi mµ cßn gióp trÎ hiÓu râ b¶n chÊt cña tõng con vËt. Tõ viÖc hiÓu râ chóng trÎ cã thÓ so s¸nh sù gièng nhau vµ sù kh¸c nhau gi÷a c¸c con vËt, trÎ cã thÓ kh¸i qu¸t chóng theo nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc tr­ng cña chóng nh­ nhãm gia sóc, nhãm gia cÇm…. Ho¹t ®éng chung: Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp lµ ho¹t ®éng cã sù thiÕt kÕ vµ chuÈn bÞ tr­íc cña gi¸o viªn nh»m h­íng dÉn trÎ trong líp ho¹t ®éng, trØa nghiÖm víi c¸c h×nh thøc tæ chøc ®a d¹ng, linh ho¹t ®Ó gióp trÎ lÜnh héi tri thøc, ph¸t triÓn kÜ n¨ng cña m«n häc theo néi dung chñ ®iÓm. Ho¹t ®éng chung cã môc ®Ých häc tËp cã sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn nh»m cung cÊp nh÷ng ý t­ëng míi, d¹y trÎ häc nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng míi dùa trÎ nh÷ng hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm ®· cã cña trÎ. Ho¹t ®éng chung ®­îc diÔn ra trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®èi víi tõng ®é tuæi (mÉu gi¸o nhì tõ 25-30 phót). Ho¹t ®éng chung gåm 3 phÇn: -PhÇn 1:æn ®Þnh tæ chøc: C« dïng nh÷ng thñ thuËt ®Ó g©y høng thó häc tËp cho trÎ vµ giíi thiÖu bµi häc (trß chuyÖn, bµi h¸t, c©u ®è…) PhÇn 2: Gi¶i quyÕt néi dung tiÕt häc: C« sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p ®Ó ®­a néi dung cña tiÕt häc h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng cho trÎ th«ng qua h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng. PhÇn 3: KÕt thóc tiÕt häc: Dïng c¸c biÖn ph¸p ®Ó cñng cè, tæng hîp, hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc võa cungcÊp ë trªn. II. c¬ së thùc tiÔn. 1. Thùc tr¹ng møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4-5 tuæi ë tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn huyÖn Yªn Kh¸nh tØnh Ninh B×nh. Kh¶o s¸t møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4-5 tuæi. X©y dùng tiªu chÝ ®¸nh gi¸: Tiªu chÝ 1: Sù phong phó cña biÓu t­îng(trÎ biÕt cã nh÷ng con vËt nu«i g×?). Tiªu chÝ 2: TÝnh chÝnh x¸c cña biÓu t­îng (con vËt nu«i nµy cã ®Æc ®iÓm g×?). Tiªu chÝ 3: TÝnh kh¸i qu¸t cña biÓu t­îng (®Æc ®iÓm chung cña nhãm ®èi t­îng). Tiªu chÝ 4: Kh¶ n¨ng vËn dông biÓu t­îng vµo thùc tiÔn(trÎ cã thÓ vÏ, nÆn, xÐ d¸n…c¸c con vËt nu«i). Thang ®¸nh gi¸ cho ®iÓm tiªu chÝ Tiªu chÝ Sè ®iÓm ®èi víi trÎ 4-5 tuæi 1 2 2 3 3 3 4 2 10 B¶ng®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o s¸t møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi Tr­êng mÇm non Sè trÎ Tiªu chÝ 1 2 3 4 Kh¸nh Tiªn 30 1,9 2,2 1,9 0,8 6,8 2. Thùc tr¹ng vÒ viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi ë tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn nh­ sau: T«i ®· dù 3 tiÕt d¹y lµm quen víi ®éng vËt nu«i ë líp 4 tuæi vµ cã nh÷ng nhËn xÐt viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi ë tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn nh­ sau: Môc ®Ých yªu cÇu cña tiÕt d¹y : Nh×n chung gi¸o viªn ®· ®­a ra môc ®Ých, yªu cÇu cho bµi d¹y rÊt ®Çy ®ñ, cô thÓ, phï hîp víi bµi d¹y. Néi dung : Trong c¸c tiÕt d¹y ®¶m b¶o yªu cÇu chi tiÕt, c« truyÒn ®¹t néi dung râ rµng m¹ch l¹c. Ph­¬ng ph¸p: Gi¸o viªn ®· dïng ph­¬ng ph¸p dïng lêi nãi kÕt hîp ph­¬ng ph¸p trùc quan nh­ sö dông tranh ¶nh, ®å ch¬i cho trÎ tri gi¸c ®èi t­îng. C« ®Æt ra nh÷ng c©u hái “ §©y lµ con g×? cã ®Æc ®iÓm g× ?” kÕt hîp cho trÎ quan s¸t tranh vÒ con vËt ®Ó trÎ nãi tªn vµ ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã. C« gi¸o chñ yÕu sö dông ®å dïng trùc quan lµ tranh ¶nh mµ Ýt sö dông con vËt thËt v× vËy trÎ ch­a høng thó trong giê häc trÎ ch­a tËp trung chó ý vµo bµi häc. L­îng tri thøc mµ trÎ tiÕp thu ®­îc cßn rÊt h¹n chÕ, rêi r¹c,kh«ng cã hÖ thèng. Do ®ã trÎ khã thÓ tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái mang tÝnh kh¸i qu¸t cña ®èi t­îng. KÕt qu¶: T«i nhËn thÊy kÕt qu¶ h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ mÉu gi¸o nhì ë tr­êng mÇm non n¬i t«i c«ng t¸c míi chØ ë møc trung b×nh. ®a sè ch¸u míi chØ biÕt ®­îc tªn c¸c con vËt nu«i vµ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c con vËt nu«i ®ã, viÖc kh¸i qu¸t chóng theo nhãm th× trÎ thùc hiÖn ch­a tèt, cã nhiÒu trÎ ch­a n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña nhãm con vËt nªn ch­a biÕt chóng ë nhãm nµo. Kh¶ n¨ng vËn dông biÓu t­îng vµo thùc tiÔn cßn rÊt h¹n chÕ, cã nhiÒu trÎ ch­a biÕt vËn dông biÓu t­îng vµo viÖc vÏ, nÆn, xÐ d¸n…c¸c con vËt, cßn phÇn lín trÎ chØ biÕt vËn dông mét chót vµo viÖc vÏ, nÆn con vËt. VËy muèn h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ líp mÉu gi¸o nhì ®¹t hiÖu qu¶ cao, trÎ cã ®­îc nh÷ng biÓu t­îng chÝnh x¸c vÒ c¸c con vËt nu«i vµ ¸p dông ®­îc chóng vµo trong thùc tiÔn th× chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi trong giê ho¹t ®éng chung. Ch­¬ng II ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i Cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung I. C¬ së ®Ò xuÊt biÖn ph¸p. 1. Dùa vµo môc ®Ých h×nh thµnh biÓu t­îngvÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ mÇm non. Môc ®Ých h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung lµ trang bÞ cho trÎ tri thøc vÒ ®éng vËt nu«i trong gia ®×nh. H×nh thµnh th¸i ®é tÝch cùc cña trÎ ®èi víi c¸c con vËt nu«i, biÕt yªu quÝ, ch¨m sãc, b¶o vÖ chóng. RÌn luyÖn cho trÎ kÜ n¨ng chó ý, ghi nhí, t­ duy, t­ëng t­îng vÒ ®éng vËt nu«i vµ nh÷ng hµnh vi trong mèi quan hÖ víi chóng. 2. Dùa vµo quan ®iÓm gi¸o dôc tÝch cùc hiÖn nay lµ lÊy trÎ lµm trung t©m: D¹yhäc th«ng qua tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña trÎ. TrÎ tù kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu cÇn häc qua c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc, trÎ tù quan s¸t, trao ®æi, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tõ ®ã n¾m kiÕn thøc míi. D¹y häc theo quan ®iÓm gi¸o dôc tÝch cùc gi¸o viªn chØ lµ ng­êi tæ chøc h­íng dÉn ®Ó trÎ tham gia vµo c¸c d¹ng ho¹t ®éng ®Ó rÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p, thãi quen vµ ý chÝ tù häc cho trÎ, nh»m t¨ng c­êng häc tËp c¸ nh©n vµ häc nhãm, kÕt hîp sù ®¸nh gi¸ cña c¸c nhãm trÎ víi sù ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn. TrÎ tù ®¸nh gi¸, tù ®iÒu chØnh c¸ch häc cña m×nh cho phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña m×nh. D¹y häc theo h­íng tÝch cùc nh»m ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña trÎ, kÝch thÝch ®éng c¬ bªn trong cña trÎ, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m dem l¹i niÒm vui høng thó cho trÎ. T¹o c¬ héi cho trÎ ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng, vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, hoµ nhËp , thÝch øng víi cuéc sèng, ph¸t triÓn nh÷ng phÈm chÊt c¸ nh©n nh­ tÝnh kiªn tr× nhÉn n¹i, ý thøc tËp thÓ cña trÎ. 3. Dùa vµo quan ®iÓm gi¸o dôc tÝch hîp. ViÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em ®­îc thÓ hiÖn trong néi dung, h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p cña tiÕt häc ph¶i tÝch hîp nghÜa lµ lång ghÐp vÒ mäi lÜnh vùc, ®an xen c¸c h×nh thøc vµ kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc mét c¸ch thÝch hîp. Gi¸o dôc tÝch hîp lµ trong khi tæ chøc giê häc cho trÎ gi¸o viªn sö dông tÝch hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, c¸c ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc gi¸o viªn sö dông linh ho¹t, ®an xen, hç trî lÉn nhau nh»m truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc cho trÎ mét c¸ch râ rµng,cô thÓ, chÝnh x¸c ®¹t hiÖu qu¶ cao. Qua ®ã gióp trÎ lÜnh héi tri thøc mét c¸ch nhÑ nhµng thoØa m¸i. TrÎ tÝch cùc chñ ®éng, kh¸m ph¸, t×m tßi, d­íi sù h­ính dÉn cña c«. Nh­ vËy, khi tæ chøc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ gi¸o viªn cÇn vËn dông s¸ng t¹o quan ®iÓm gi¸o dôc tÝch hîp vµo tiÕt häc th× tri thøc c« truyÒn ®¹t ®Õn trÎ míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. 4. Dùa vµo ®Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn. §èi víi tr­êng mÇm non n¬i t«i ®ang c«ng t¸c ®iÒu kiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ tr­êng häc, ®å dïng ,®å ch¬i cßn thiÕu thèn ch­a cã nhiÒu chñng lo¹i, ®a phÇn lµ do c« gi¸o tù lµm nªn ch­a ®­îc ®Ñp m¾t, ch­a hÊp dÉn víi trÎ. Khu©n viªn tr­êng häc cßn chËt hÑp, ch­a cã chç ®Ó t¹o ra c¸c gãc thiªn nhiªn, v­ên tr­êng ®Ó cho trÎ ®­îc trùc tiÕp quan s¸t c¸c con vËt nu«i. Tuy nhiªn viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i còng ®· d­îc c¸c gi¸o viªn trong tr­êng quan t©m vµ thùc hiÖn trong chñ ®iÓm “thÕ giíi ®éng vËt”. ViÖc thùc hiÖn c¸c tiÕt lµm quen víi ®éng vËt nu«i ®­îc gi¸o viªn tiÕn hµnh theo 2 lo¹i ®Ò tµi lµ ®Ò tµi cô thÓ vµ ®Ò tµi kh¸i qu¸t. Lo¹i tiÕt häc cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i cã thÓ tiÕn hµnh trong líp hoÆc ngoµi trêi nh­ng tr­êng t«i phÇn lín lµ tæ chøc trong líp häc.Trong tiÕt häc lµm quen víi ®éng vËt nu«i c¸c gi¸o viªn ®· sö dông ®å dïng trùc quan lµ tranh ¶nh, l« t«, ®å ch¬i tù t¹o ®Ó cung cÊp biÓu t­îng cho trÎ. ChÝnh v× thÕ mµ biÓu t­îng cung cÊp cho trÎ cßn nhiÒu h¹n chÕ, trÎ ch­a høng thó ®Ó häc, giê häc ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao. II. C¸c biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung. BiÖn ph¸p 1: T¹o kh«ng khÝ tiÕt häc lu«n tho¶i m¸i: a. Môc ®Ých: T¹o kh«ng khÝ tiÕt häc tho¶i m¸i nh»m gióp trÎ ho¹t ®éng mét c¸ch tù nhiªn, kh«ng gß bã ¸p ®Æt , trÎ tiÕp thu tri thøc mét c¸ch nhÑ nhµng, ®¹t hiÖu qu¶ cao. b. ý nghÜa: Muèn cho trÎ cã ®­îc nh÷ng biÓu t­îng chÝnh x¸c vÒ c¸c con vËt nu«i th× trÎ ph¶i ®­îc tiÕp thu chóng trong ®iÒu kiÖn tho¶i m¸i, kh«ng bÞ gß bã vÒ tinh thÇn. Tæ chøc cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i cÇn ph¶i tiÕn hµnh d­íi d¹ng trß ch¬i ®Ó trÎ høng thó ho¹t ®éng. c. C¸ch tiÕn hµnh: Nh­ chóng ta ®· biÕt trong tiÕt häc lµm quen m«i tr­êng xung quanh nãi chung vµ lµm quen víi ®éng vËt nu«i nãi riªng ®Òu gåm 3 phÇn : æn ®Þnh tæ chøc vµo bµi, gi¶i quyÕt néi dung bµi, kÕt thóc bµi häc. T¹o kh«ng khÝ tiÕt häc lu«n tho¶i m¸i ph¶i tiÕn hµnh ngay tõ ®Çu tiÕt häc vµ kÐo dµi trong suèt c¶ tiÕt häc. V× thÕ, ngay tõ phÇn vµo bµi chóng ta ®· ph¶i sö dông c¸c thñ thuËt nh­ c©u ®è, trß ch¬i, bµi h¸t, c©u chuyÖn cã néi dung phï hîp liªn quan ®Õn bµi häc ®Ó dÉn d¾t trÎ vµo bµi häc mét c¸ch nhÑ nhµng.VÝ dô: Cho trÎ lµm quen víi c¸c con vËt nu«i thuéc nhãm gia cÇm c« trß chuyÖn cïng trÎ vÒ con gµ trèng (buæi s¸ng con g× ®¸nh thøc chóng ta dËy? Nã lµ con vËt sèng ë ®©u? ®©y lµ mét con vËt nu«i trong gia ®×nh thuéc nhãm gia cÇm. VËy muèn biÕt cã nh÷ng con vËt nu«i nµo trong gia ®×nh thuéc nhãm gia cÇm vµ chóng cã ®Æc ®iÓm g× th× h«m nay chóng m×nh cïng t×m hiÓu nhÐ.) Trong phÇn gi¶i quyÕt néi dung bµi ta tiÕn hµnh d­íi h×nh thøc c¸c trß ch¬i trong c¸c héi thi, cho trÎ thi ®ua gi÷a c¸c ®éi ®Ó trÎ h¨ng h¸i t×m tßi, kh¸m ph¸ vµ nãi nªn hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c con vËt nu«i ®ã. ë phÇn kÕt thóc bµi chóng ta nªn cho trÎ b¾t tr­íc c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c con vËt vÒ vËn ®éng hay t¹o d¸ng con vËt ®Ó trÎ phÊn khëi, høng thó häc bµi.VÝ dô cho trÎ lµm gµ g¸y. vÞt l¹ch b¹ch hoÆc cho trÎ vÏ, nÆn xÐ d¸n con vËt. BiÖn ph¸p 2: Häc hîp t¸c nhãm. a. Môc ®Ých: Hîp t¸c nhãm nh»m t¹o cho trÎ cã ®iÒu kiÖn trao ®æi, th¶o luËn nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸c con vËt nu«i cïng b¹n bÌ trong nhãm khi trÎ ®ang trùc tiÕp tri gi¸c chóng ®Ó trÎ cã thªm ®­îc vèn tri thøc vÒ c¸c con vËt nu«i. b. ý nghÜa: TrÎ mÉu gi¸o rÊt ham thÝch t×m tßi, kh¸m ph¸ c¸i míi l¹, trÎ thÝch ®­îc ch¬i cïng nhau. Sö dông ph­¬ng ph¸p hîp t¸c nhãm trÎ ®­îc tù m×nh kh¸m ph¸, t×m hiÓuc¸c con vËt nu«i vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nãvµ ®­îc trao ®æi víi b¹n bÌ vÒ hiÓu biÕt cña m×nh, gióp trÎ kh¾c s©u tri thøc, lµm chÝnh x¸c ho¸, cô thÓ ho¸ c¸c biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ. c. C¸ch tiÕn hµnh: C« ph¸t cho mçi trÎ mét l« t« con vËt vµ yªu cÇu trÎ t×m vÒ vÞ trÝ nhãm cã con vËt t­¬ng øng ®Ó t¹o nhãm (th­êng mçi nhãm cã 4-5 trÎ). C« cho trÎ quan s¸t con vËt thËt ë tõng nhãm cho trÎ ®­îc nh×n, sê vµo con vËt vµ trao ®æi cïng b¹n vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã. C« mêi ®¹i diÖn cña nhãm ®øng dËy tr¶ lêi vÒ c¸c ®Æc ®iÓm cña con vËt råi cho nhãm kh¸c nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña b¹n vµ bæ xung ý kiÕn cña m×nh cho c©u tr¶ lêi. C« kh¸i qu¸t l¹i néi dung c©u tr¶ lêi cña trÎ vµ lµm chÝnh x¸c thªm biÓu t­îng cho trÎ. Cho trÎ häc hîp t¸c nhãm c« cÇn ®Ó thêi gian cho trÎ ®­îc quan s¸t kÜ l­ìng ®èi t­îng vµ trao ®æi cïng b¹n bÌ ®Ó thèng nhÊt ý kiÕn cña nhãm, t×m c©u tr¶ lêi cho phï hîp. BiÖn ph¸p 3: KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng cña trÎ. a. Môc ®Ých: kÝch thÝch tÝnh chñ ®éng,tÝch cùc cña trÎ nh»m t¹o cho trÎ sù chñ ®éng t×m tßi, kh¸m ph¸, trÎ lµ ng­êi ®Æt ra vÊn ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d­íi sù h­íng dÉn cña c«. b. ý nghÜa: KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cã ý nghÜa v« cïng to lín khi tæ chøc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ. V× trong tiÕt häc c« th­êng lµ ng­êi chñ ®éng truyÒn ®¹t kiÕn thøc ®Õn cho trÎ, trÎ thô ®éng tiÕp thu kiÕn thøc nªn kÕt qu¶ h×nh thµnh biÓu t­îng trªn trÎ kh«ng cao. Sö dông biÖn ph¸p nµy t«i lÊy trÎ lµm trung t©m, trÎ ®­îc chñ ®éng tiÕp cËn ®èi t­îng, t×m tßi vµ kh¸m ph¸ vÒ nã. Tõ ®ã ph¸t triÓn c¸c kÜ n¨ng quan s¸t, trÝ nhí, t­ duy, t­ëng t­îng cho trÎ. c. C¸ch tiÕn hµnh: KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc cña trÎ thÓ hiÖn ë nhiÒu vÊn ®Ònh­ ®å dïng ®­îc ph¶n ¸nh sinh ®éng hÊp dÉn vµ sö dông ®å dïng trùc quan mét c¸ch linh ho¹t cã hiÖu qu¶ phï hîp víi tiÕt häc. HÖ thèng c©u hái ®Æt ra cho trÎ ®ßi hái trÎ ph¶i suy nghÜ vµ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu khiÕn trÎ ph¶itËp trung cao ®é cho ho¹t ®éng ®ang diÔn ra. VÝ dô : H×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ t«i sö dông ®Üa h×nh th× t«i ph¶i sö dông ngay khi b¾t ®Çu vµo néi dung träng t©m cña bµi häc. §äc c©u ®è nãi vÒ c¸c con vËt nu«i cho trÎ ®o¸n ®ã lµ con g× råi cho con vËt ®ã dÇn dÇn xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh ®Ó trÎ tri gi¸c con vËt víi m«i tr­êng sèng cña chóng gióp trÎ hiÓu s©u s¾c vÒ con vËt.C« ®­a tranh vÏ tõng con vËt ra cho trÎ quan s¸t vµ ®µm tho¹i cïng trÎ vÒ ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã. Khi ®µm tho¹i c« ®Æt ra c©u hái phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. Víi trÎ 4-5 tuæi nªn ®Æt nh÷ng c©u hái ®Ó trÎ ph¶i gi¶i thÝch nh­ t¹i sao?V× sao? Ph¶i lµm g×?...Nh÷ng c©u hái mang tÝnh chÊt hiÓu, so s¸nh, kh¸i qu¸t sÏ lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ kh¸m ph¸, t×m tßi, trao ®æi, th¶o luËnvíi nhau ®­a ra ý kiÕn cña m×nh. C« lµ ng­êi kh¸i qu¸t ý kiÕn cña trÎ lµm chÝnh x¸c ho¸ c¸c biÓu t­îng h×nh thµnh cho trÎ. KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña trÎ ®ßi hái ph¶i sö dông ®å dïng trong tiÕt häc mét c¸ch linh ho¹t tr¸nh sù ph©n t¸n chó ý cña trÎ vµo viÖc kh¸c. Muèn kÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng gi¸o viªn ph¶i lµ ng­êi biÕt tæ chøc tèt tiÕt häc, biÕt sö dông ®å dïng trùc quan hîp lÝ cã khoa häc míi thu hót ®­îc høng thó ham t×m tßi kh¸m ph¸ cña trÎ. C« gi¸o ph¶i chuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. C©u hái cÇn mang tÝnh gîi më, kh¬i gîi, kÝch thÝch sù t×m hiÓu, kh¸m ph¸ c¸c con vËt cña trÎ cã nh­ vËy míi ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc cña trÎ. 3. Mèi quan hÖ g÷a c¸c biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung. Trªn ®©y t«i ®· ®Ò xuÊt 3 biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i chom trÎ 4-5 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung ®ã lµ: - T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i trong giê häc. - Häc hîp t¸c nhãm. - KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng cña trÎ. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ nãi riªng vµ h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng vÒ m«i tr­êng xung quanh nãi chung th× c¸c biÖn ph¸p nµy ®­îc sö dông mét c¸ch linh ho¹t vµ ®an xen vµo nhau. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p “häc hîp t¸c nhãm” th× còng cÇn ph¶i t¹o cho trÎ kh«ng khÝ ®­îc tho¶i m¸i trÎ míi tÝch cùc, chñ ®éng, t×m tßi, kh¸m ph¸ ®èi t­îng, kÕt qu¶ sö dông ph­¬ng ph¸p nµy míi ®¹t kÕt qu¶ tèt. Tõ viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p “häc hîp t¸c nhãm” còng t¹o cho trÎ ph¶i chñ ®éng, tÝch cùc t×m tßi kh¸m ph¸ ®èi t­îng, v× thÕ trÎ còng tho¶i m¸i khi tham gia ho¹t ®éng. Nh­ vËy, 3 biÖn ph¸p trªn cã mèi quan hÖ mËt thiÕt g¾n bã víi nhau, hç trî,t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau ®Ó gióp trÎ cã ®­îc nh÷ng biÓu t­îng chÝnh x¸c vÒ ®éng vËt nu«i nãi riªng vµ c¸c biÓu t­îng vÒ m«i tr­êng xung quanh nãi chung. NÕu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy vµo qu¸ tr×nh h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ th«ng qua ho¹t ®éng chung th× t«i tin r»ng sÏ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Ch­¬ng III Thùc nghiÖm s­ ph¹m I. Môc ®Ých thùc nghiÖm: Chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm nh»m kiÓm nghiÖm hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng ph¸p ®· nªu ra cã liªn quan ®Õn gi¶ thuyÕt khoa häc cña ®Ò tµi. II. Néi dung thùc nghiÖm: Chóng t«i thùc nghiÖm 3 biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung. BiÖn ph¸p 1: T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i trong giê häc. BiÖn ph¸p 2: Häc hîp t¸c nhãm. BiÖn ph¸p 3: KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng cña trÎ. Chóng t«i sö dông c¸c biÖn ph¸p nµy trong giê ho¹t ®éng chung, thêi gian vµo buæi s¸ng tõ ngµy 15 ®Ðn 20 th¸ng 9 n¨m 2008 víi sè lÇn lµ 5 lÇn. III. C¸ch tiÕn hµnh thùc nghiÖm: Chóng t«i tiÕn hµnh thùc nghiÖm t¹i líp 4 tuæi tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn huyÖn Yªn Kh¸nh tØnh Ninh B×nh. Tr­íc vµ sau khi thùc nghiÖm chóng t«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi. Chóng t«i ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p “t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i trong giê häc”, “häc hîp t¸c nhãm”, “kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng cña trΔ vµo thùc nghiÖm nh­ sau: Tr­íc khi tiÕn hµnh thùc nghiÖm t«i ®o sù høng thó cña trÎ ®èi víi lo¹i tiÕt häc lµm quen víi ®éng vËt nu«i cïng ë líp 4 tuæi do c« gi¸o NguyÔn ThÞ HiÒn d¹y nh­ng t«i kh«ng ®­a 3 biÖn ph¸p ®Ò xuÊt trªn vµo ®Ó d¹y. T«i tiÕn hµnh tiÕt häc b×nh th­êng vÉn ®¶m b¶o cÊu tróc, ph­¬ng ph¸p cña tiÕt häc, ®¶m b¶o néi dung cña bµi d¹y. VÝ dô: Tæ chøc cho trÎ “lµm quen víi nh÷ng con vËt nu«i thuéc nhãm gia cÇm” t«i tæ chøc tiÕt häc b×nh th­êng: Vµo bµi: t«i giíi thiÖu bµi b»ng c¸ch cho trÎ cho trÎ b¾t ch­íc tiÕng gµ g¸y vµ hái trÎ ®Êy lµ con g×? con gµ ®­îc nu«i ë ®©u?.VËy muèn biÕt cã nh÷ng con vËt nu«i nµo trong gia ®×nh thuéc nhãm gia cÇm vµ chóng cã ®Æc diÓm g× th× chóng m×nh cïng t×m hiÓu vÒ chóng. Gi¶i quyÕt néi dung bµi: t«i cho trÎ quan s¸t tranh vÏ tõng con vËt ®Æt c©u hái ®µm tho¹i vÒ ®Æc ®iÓm cña tõng con vËt c« kh¸i qu¸t l¹i ®Æc diÓm cña con vËt ®ã råi cho trÎ so s¸nh hai con vËt víi nhau ®Ó t×m ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a hai con vËt ®ã. PhÇn luyÖn tËp t«i tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i nhanh m¾t, nhanh tay, chän ®óng yªu cÇu cña c«, vÒ ®óng nhµ m×nh,…. Qua tiÕt d¹y ®ã t«i nhËn thÊy trÎ tiÕp thu kiÕn thøc gß bã, bÞ ®éng kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh tß mß, tÝnh chñ ®éng cña trÎ, kh«ng khÝ tiÕt häc buån tÎ nhµm ch¸n, trÎ kh«ng høng thó häc. KÕt qu¶ sau khi d¹y tiÕt häc ®ã t«i thÊy trÎ tiÕp thu kiÕn thøc kh«ng ®­îc tèt, chØ cã kho¶ng 60-65% sè trÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng, ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc cña trÎ, mét sè trÎ cßn bÞ ph©n t¸n sù chó ý, ch­a tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng. Do vËy biÓu t­îng vÒ c¸c con vËt nu«i ®Õn víi trÎ ch­a ®­îc chÝnh x¸c, nhiÒu trÎ ch­a biÕt ¸p dông biÓu t­îng vµo viÖc vÏ, nÆn, xÐ d¸n c¸c con vËt nu«i, trÝ t­ëng t­îng cña trÎ rÊt kÐm. Tõ kÕt qu¶ ®ã t«i ®i s©u nghiªn cøu, kh¸m ph¸ vµ tiÕn hµnh ®­a 3 biÖn ph¸p lµ “t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i trong giê häc, häc hîp t¸c nhãm, kÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng cña trÎ.” Vµo dÓ x©y dùng mét tiÕt häc lµm quen víi ®éng vËt nu«i vµ ®­a vµo d¹y thö nghiÖm. T«i còng tæ chøc d¹y trªn cïng líp 4A víi cïng ®Ò tµi ®ã vµ t«i lµ ng­êi trùc tiÕp d¹y. T«i tæ chøc tiÕt d¹y theo héi thi: “Nhµ n«ng ®ua tµi” nh­ng vÉn ®¶m b¶o cÊu tróc cña tiÕt häc. T«i cho trÎ tham quan m« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i cña b¸c n«ng d©n vµ trß chuyÖn cïng trÎ vÒ c¸c con vËt ®­îc nu«i trong trang tr¹i ®ã råi giíi thiÖu bµi häc g©y nsù chó ý cña trÎ vµo néi dung bµi häc. T«i ph¸t cho mçi trÎ mét l« t« vÒ con vËt vµ yªu cÇu trÎ t×m vÒ gãc cã con vËt ®ã ®Ó t¹o nhãm. T«i cho c¸c nhãm quan s¸t tõng con vËt trao ®æi, th¶o luËn trong nhãm cña m×nh nh÷ng hiÓu biÕt vÒ con vËt ®ã, cho ®¹i diÖn cña mét nhãm miªu t¶ l¹i ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã, c¸c nhãm kh¸c bæ xung ý kiÕn cña nhãm m×nh. C« kh¸i qu¸t l¹i toµn bé nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con vËt mµ ®· ®­îc trÎ miªu t¶ lµm chÝnh x¸c biÓu t­îng cho trÎ. Cho trÎ so s¸nh ®Æc ®iÓm cña hai con vËt víi nhau vµ t×m ra nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a chóng còng b»ng c¸ch cho trÎ cïng trao ®æi,th¶o luËn víi nhau ®Ó tr¶ lêi c©u hái c« ®­a ra. PhÇn luyÖn tËp t«i tæ chøc c¸c trß ch¬i: Trß ch¬i: ChiÕc nãn k× diÖu. ë trß ch¬i nµy t«i cho trÎ quay nãn kim chØ vµo « cã con vËt nµo th× trÎ ph¶i nãi ®­îc ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã, trÎ ë d­íi chän ®óng con vËt b¹n miªu t¶ ®Ó gi¬ lªn. Trß ch¬i: Th¶ ®óng chuång. C« cho trÎ chän con vËt theo ®Æc ®iÓm miªu t¶ vµ th¶ vÒ ®óng chuång cña nã råi cho trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ cña trß ch¬i ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c nhãm ch¬i. Trß ch¬i : t¹o d¸ng con vËt. C« cho trÎ sö dông c¸c kÜ n¨ng vÏ, n¨n, xÐ d¸n ®Ó t¹o ra d¸ng cña c¸c con vËt ë c¸c t­ thÕ kh¸c nhau. Cho trÎ tr­ng bµy s¶n phÈm cña m×nh vµ cïng c« nhËn xÐt vÒ c¸c s¶n phÈm ®ã. Khi tæ chøc tiÕt häc nh­ vËy th× trÎ rÊt høng thó, say mª häc tËp, trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch tho¶i m¸i. TrÎ ®­îc tù m×nh kh¸m ph¸, t×m hiÓu vÒ c¸c con vËt nu«i, nh­ vËy tiÕt häc trë lªn tù nhiªn kh«ng gß bã trÎ. TrÎ ®­îc ch¬i c¸c trß ch¬i sÏ høng thó tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng, kÝch thÝch ®­îc tÝnh tÝch cùc chñ ®éng, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng cña trÎ. KÕt qu¶ h×nh thµnh biÓu t­îng cho trÎ ®¹t ë møc cao 90-95% trÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng, ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, ham hiÓu biÕt,kh¸m ph¸ cña trÎ. BiÓu t­îng vÒ c¸c con vËt nu«i ®­îc chÝnh x¸c h¬n, nhiÒu trÎ ®· biÕt ¸p dông nh÷ng biÓu t­îng ®ã vµo viÖc vÏ, nÆn, xÐ d¸n c¸c con vËt, trÝ t­ëng t­îng cña trÎ phong phó h¬n. Sau khi ®­a vµo thùc nghiÖm t«i thÊy kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®ã trong viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi nh­ sau KÕt qu¶ kh¶o s¸t trÎ sau thùc nghiÖm stt Hä vµ tªn Tiªu chÝ 1(2) 2(3) 3(3) 4(2) 1 NguyÔn Thµnh Trung 2 3 3 1,5 9,5 2 NguyÔn T Mü Duyªn 2 3 2,5 1,3 8,8 3 NguyÔn §øc M¹nh 2 3 3 1,3 9,3 4 NguyÔn M¹nh Hïng 2 3 2,5 1 8,5 5 NguyÔn Hoµi Nam 2 3 3 1,7 9,7 6 NguyÔn §øc HiÖp 2 3 3 1,3 9,3 7 NguyÔn T Thanh H­¬ng 2 2,5 2 1,3 7,8 8 NguyÔn Ngäc Linh 2 2,5 2 1 7,5 9 NguyÔn Kim Chi 2 3 2,5 1,3 8,8 10 NguyÔn H¶i Nam 2 3 2,5 1,3 8,8 11 NguyÔn Ngäc H­ng 2 3 3 1,5 9,5 12 NguyÔn ThÞ Linh 2 3 3 1,5 9,5 13 NguyÔn Nghi Xu©n 2 3 3 1,5 9,5 14 NguyÔn V¨n HiÕu 2 2,5 2,5 1,5 8,5 15 Vò Quang Linh 2 3 3 1,5 8,5 16 Vò ThÞ Quúnh 2 3 3 1,5 9,5 17 Vò Anh Qu©n 2 2,5 2,5 1,3 8,3 18 Vò M¹nh Toµn 2 3 2,5 1,5 9 19 Ph¹m Thu H»ng 2 3 2 1 8 20 Ph¹m Thu H­¬ng 2 3 2,5 1 8,5 21 Ph¹m ThÞ HiÒn 2 2 2 0,5 6,5 22 Ph¹m Quúnh Nh­ 2 2,5 2 1 7,5 23 Ph¹m T Lan Ph­¬ng 2 3 3 1,5 9,5 24 Ph¹m V¨n QuyÕt 2 2 2 1 7 25 Ph¹m Minh Qu©n 2 2 2 0,7 6,7 26 Ph¹m Ngäc ThÕ 2 2,5 2,5 1,3 8,3 27 Ph¹m M¹nh TuÊn 2 3 2,5 1,5 9 28 Ph¹m V¨n Tr­êng 2 1,5 1,5 0,5 5,5 29 §oµn Ngäc §¹t 2 2 2 0,7 6,7 30 Bïi Ngäc Linh 2 2 2,5 1,5 8 2,0 2,7 2,5 1,2 8,4 B¶ng kÕt qu¶ kh¶o s¸t trÎ tr­íc vµ sau khi thùc nghiÖm (TÝnh theo ®iÓm thèng kª) Thêi gian Sè trÎ Tiªu chÝ 1 2 3 4 Tr­íc thùc nghiÖm 30 1,9 2,2 1,9 0,8 6,8 Sau thùc nghiÖm 30 2,0 2,7 2,5 1,2 8,4 B¶ng kÕt qu¶ kh¶o s¸t trÎ tr­íc vµ sau khi thùc nghiÖm ( tÝnh theo %) Thêi gian Sè trÎ Møc ®é Cao Trung b×nh ThÊp Tr­íc thùc nghiÖm 30 33,3% 56,7% 10% Sau thùc nghiÖm 30 73,3% 26,7% 0 Møc ®é ®¸nh gi¸: Cao: Tõ 8-10 ®iÓm. Trung b×nh: Tõ 5-7 ®iÓm. ThÊp: Tõ d­íi 5 ®iÓm. Tõ kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn cho chóng ta thÊy mét sè ®iÓm nh­ sau: - VÒ ®Þnh l­îng: Tr­íc thùc nghiÖm kÕt qu¶ kh¶o s¸t møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi chØ ®¹t ë møc trung b×nh tÝnh theo ®iÓm thèng kª ( 6,8 ®iÓm). NÕu tÝnh theo % th× møc ®é ®¹t nh­ sau: Møc ®é cao: 33,3% Møc ®é trung b×nh: 65,7% Møc ®é thÊp: 10%. Sau khi ®­a c¸c biÖn ph¸p t«i ®· ®Ò xuÊt vµo thùc nghiÖm kÕt qu¶ kh¶o s¸t møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îngvÒ ®éng vËt nu«i cña trÎ 4 tuæi ®· ®¹t ë møc cao tÝnh theo ®iÓm thèng kª (8,4 ®iÓm). NÕu tÝnh theo % th× møc ®é ®¹t nh­ sau: Møc ®é cao: 73,3%. Møc ®é thÊp: 26,7%. Kh«ng cßn trÎ ®¹t ë møc ®é thÊp. - VÒ ®Þnh tÝnh: Khi thùc nghiÖm träng hai tiÕt häc t«i ®· quan s¸t vµ thÊy kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ biÓu hiÖn rÊt râ. Tr­íc thùc nghiÖm t«i thÊy trÎ phô thuéc nhiÒu vµo c« gi¸o, khi cho trÎ quan s¸t vµ hái tªn con vËt th× trÎ nhËn biÕt rÊt tèt, hái vÒ ®Æc ®iÓm cña con vËt trÎ tr¶ lêi t­¬ng ®èi tèt ,cã nh÷ng trÎ tr¶ lêi ®­îc toµn bé c©u hái c« ®Æt ra, mét sè Ýt trÎ tr¶ lêi míi chØ ®¹t mét nöa, cã nhiÒu c©u trÎ tr¶ lêi ch­a chÝnh x¸c. ViÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái mang tÝnh kh¸i qu¸t hoÆc so s¸nh ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c con vËt trÎ tr¶ lêi ch­a tèt chØ ®­îc mét sè Ýt trÎ tr¶ lêi ®óng. Khi cho trÎ ¸p dông vµo thùc tiÔn th× trÎ loay hoay kh«ng biÕt c¸ch thùc hiÖn, trÎ chØ biÕt vÏ mét vµi con vËt ®¬n gi¶n nh­ con gµ, con vÞt theo trÝ t­ëng t­îng ®¬n gi¶n cña trÎ. Sau khi thùc nghiÖm kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ ®¹t rÊt cao, trÎ kh«ng chØ biÕt tªn mµ c¸c ®Æc ®iÓm cña con vËt trÎ ®Òu n¾m râ vµ ®· biÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó diÔn ®¹t miªu t¶ l¹i con vËt ®ã. VÝ dô: Con vÞt cã má bÑt, cã 2 c¸nh, cã 2 ch©n, biÕt ®Î trøng,vÞt kiÕm måi d­íi n­íc, ch©n vÞt cã mµng ®Ó vÞt b¬i. TrÎ ®· tù tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái mang tÝnh kh¸i qu¸t nh­ : Con gµ thuéc nhãm g×? hay nh÷ng c©u hái so s¸nh ®Æc ®iÓm cña c¸c con vËt. Bªn c¹nh ®ã trÎ cßn biÕt ¸p dông vµo thùc tiÔn, biÕt vÏ, nÆn, xÐ d¸n c¸c con vËt. Nh­ vËy, sau thùc nghiÖm t«i nhËn thÊy kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ vÒ ®éng vËt nu«i ®­îc n©ng cao, ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, ham hiÓu biÕt cña trÎ. C. PhÇn kÕt luËn I. KÕt luËn chung: Ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi chóng ta, lµm thÕ nµo ®Ó ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch ®¸p øng víi yªu cÇu cña x· héi hiÖn nay. §©y lµ mét nhiÖm vô lín ®Æt ra cho ngµnh gi¸o dôc mµ tr­íc tiªn lµ gi¸o dôc mÇm non b­íc khëi ®Çu cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch trÎ. §Æc biÖt ®èi víi trÎ mÇm non kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ ph¸t triÓn th«ng qua viÖc tiÕp xóc, t×m hiÓu, kh¸m ph¸ vÒ m«i tr­êng xung quanh. ViÖc h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng vÒ m«i tr­êng xung quanh nãi chung vµ ®éng vËt nu«i nãi riªng gióp trÎ ph¸t triÓn c¸c thao t¸c trÝ tuÖ còng nh­ nh÷ng t×nh c¶m x· héi lµm cho nh©n c¸ch cña trÎ ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn. TiÕt häc cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c biÓu t­îng cho trÎ, v× vËy cÇn ph¶i t¹o cho trÎ høng thó trong tiÕt häc ®Ó tiÕt häc ®¹t hiÖu qu¶ cao. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung” t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu nh÷ng c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi. C¬ së lÝ luËn cña ®Ò tµi: T«i ®i s©u vµo nghiªn cøu c¸c kh¸i niÖm vÒ biÓu t­îng, biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i, kh¸i niÖm vÒ ho¹t déng häc tËp, biÖn ph¸p d¹y häc. T«i nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi vÒ môc ®Ých, néi dung, ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn ®Ó h×nh thµnh biÓu t­îng. T«i ®Æc biÖt quan t©m nghiªn cøu nh÷ng ph­¬ng ph¸p trùc quan, ®µm tho¹i vµ trß ch¬i lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p vËn dông nhiÒu trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ m«i tr­êng xung quanh nãi chung vµ biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i nãi riªng cho trÎ. Sau ®ã t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Æc ®iÓm sinh lÝ, ®Æc ®iÓm t©m lÝ cña trÎ 4-5 tuæi cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng cho trÎ, quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. C¬ së thùc tiÔn: T«i tiÕn hµnh kh¶o s¸t møc ®é h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cña trÎ líp mÉu gi¸o nhì t¹i tr­êng mÇm non Kh¸nh Tiªn, n¾m b¾t ®­îc thùc tr¹ng cña viÖc h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cña trÎ 4 tuæi ë c¬ së m×nh lµ ch­a ®­îc tèt. TrÎ ch­a tËp trung chó ý®Õn ®èi t­îng ®Ó kh¸m ph¸, t×m hiÓu ®èi t­îng, ch­a tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. Trªn c¬ së nghiªn cøu lÝ luËn vµ thùc tiÔn t«i ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p h×nh thµnh biÓu t­îng vÒ ®éng vËt nu«i cho trÎ 4 tuæi th«ng qua ho¹t ®éng chung ®ã lµ: -T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i trong giê häc. - Häc hîp t¸c nhãm. - KÝch thÝch tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc tham gia vµo ho¹t ®éng cña trÎ. T«i ®· tiÕn hµnh thùc nghiÖm c¸c biÖn ph¸p ®ã trong tiÕt d¹y vµ ®· thu ®­îc kÕt qu¶ sau khi thùc nghiÖm nh­ sau: TrÎ rÊt høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, tÝch cùc, chñ ®éng t×m hiÓu kh¸m ph¸ ®èi t­îng, kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ ®¹t ®­îc ë møc cao. II. KiÕn nghÞ: Dùa trªn kÕt qu¶ thu ®­îc trong ®Ò tµi nghiªn cøu t«i xin cã mét sè kiÕn nghÞ sau: - §Ò tµi nµy cÇn ®­îc tiÕp tôc nghiªn cøu s©u h¬n n÷a, sè trÎ thùc nghiÖm vµ sè tr­êng thùc nghiÖm cÇn nhiÒu h¬n. - Bé gi¸o dôc cÇn nhanh chãng ®­a ch­¬ng tr×nh ®æi míi ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ mÇm non vµo c¸c tr­êng mÇm non nhÊt lµ c¸c tr­êng ë n«ng th«n. - Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò gi¸o viªn, n©ng cao hiÓu biÕt cña gi¸o viªn vÒ thÕ giíi tù nhiªn nãi chung vµ thÕ giíi ®éng vËt nãi riªng, trªn c¬ sö ®ã ¸p dông thÝch hîp vµo c«ng t¸c d¹y ë tr­êng mÇm non. - §¶ng vµ nhµ n­íc cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi bËc häc mÇm non, ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ, ®å dïng, ®å ch¬i cho c¸c tr­êng mÇm non ®Ó ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh ®æi míi gi¸o dôc hiÖn nay. - Quan t©m ®Õn ®êi sèng gi¸o viªn mÇm non ngoµi biªn chÕ, tuyÓn dông gi¸o viªn mÇm non vµo c«ng chøc nhµ n­íc. T«i mong r»ng ®Ò tµi nµy cña t«i sÏ ®­îc xem xÐt, më ra h­íng nghiªn cøu cho c¸c ®Ò tµi tiÕp theo, nh÷ng biÖn ph¸p t«i ®­a ra ®©y còng mong muèn ®­îc ¸p dông réng r·i trong gi¶ng d¹y khi cho trÎ lµm quen víi ®éng vËt nu«i nãi riªng vµ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh nãi chung ë c¸c tr­êng mÇm non. D. Tµi liÖu tham kh¶o 1 §µo Thanh ¢m, TrÞnh D©n, NguyÔn ThÞ Hoµ, §inh V¨n Vang ( 2004) – NXB §H Quèc gia Hµ Néi “Gi¸o dôc häc mÇm non”(tËp 1, 2, 3) . 2. Phã tiÕn sü Ng« C«ng Hoµn – NXB Hµ Néi “T©m lÝ häc trÎ em”. 3. NguyÔn ¸nh TuyÕt, NguyÔn ThÞ Nh­ Mai, §inh Kim Thoa – NXB§H Quèc gia Hµ Néi “T©m lÝ häc trÎ em løa tuæi mÇm non”. 4. NguyÔn Quang UÈn, NguyÔn V¨n Luü, §inh V¨n Vang – NXB§HSP Hµ Néi (2004) “T©m lÝ häc ®¹i c­¬ng”. 5. Lª ThÞ Ninh - NXB§HSP Hµ Néi(2007) “Gi¸o tr×nh ph­¬ng ph¸p cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh”. 6. TS Lª Thanh V©n - NXB§HSP Hµ Néi(2006) “Gi¸o tr×nh sinh lÝ häc trÎ em”. 7. TS Hoµng ThÞ Ph­¬ng - NXB§HSP Hµ Néi “Gi¸o tr×nh lÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p cho trÎ lµm quen víi m«i tr­êng xung quanh”. 8. Vô gi¸o dôc mÇm non – NXB Hµ Néi(2005) “Tµi liÖu båi d­ìng th­êng xuyªn cho gi¸o viªn mÇm non chu kú II 2004-2007 (quyÓn 2). 9. TrÇn ThÞ Träng, Ph¹m ThÞ Söu – NXB GD(1997)”Ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÉu gi¸o vµ h­íng dÉn thùc hiÖn 4-5 tuæi. 10.Vô gi¸o dôc mÇm non- Trung t©m nghiªn cøu gi¸o dôc mÇm non – NXB Hµ Néi “h­íng dÉn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸p dôc trÎ mÉu gi¸o 4-5 tuæi” (theo néi dung ®æi míi h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng gi¸o dôc). Phô lôc 1. KÕt qu¶ kh¶o s¸t trÎ tr­íc thùc nghiÖm stt Hä vµ tªn Tiªu chÝ 1(2) 2(3) 3(3) 4(2) 1 NguyÔn Thµnh Trung 2 3 2 1 8 2 NguyÔn T Mü Duyªn 2 2 1,5 0,5 6 3 NguyÔn §øc M¹nh 2 3 2,5 1 8,5 4 NguyÔn M¹nh Hïng 2 2 1,5 0,5 6 5 NguyÔn Hoµi Nam 2 3 2 1 8 6 NguyÔn §øc HiÖp 2 2,5 2,5 1 8 7 NguyÔn T Thanh H­¬ng 1,5 2 2 1 6,5 8 NguyÔn Ngäc Linh 2 2 1,5 0,5 6 9 NguyÔn Kim Chi 2 2,5 2 1 7,5 10 NguyÔn H¶i Nam 2 2,5 2 1 7,5 11 NguyÔn Ngäc H­ng 2 2,5 2,5 1 8 12 NguyÔn ThÞ Linh 2 2,5 2,5 1,5 8,5 13 NguyÔn Nghi Xu©n 2 2,5 2,5 1 8 14 NguyÔn V¨n HiÕu 2 2 2 1 7 15 Vò Quang Linh 2 2,5 2,5 1 8 16 Vò ThÞ Quúnh 2 2,5 2,5 1 8,5 17 Vò Anh Qu©n 2 2 2 1 7 18 Vò M¹nh Toµn 2 2,5 2 1 7,5 19 Ph¹m Thu H»ng 2 2 1,5 0,5 6 20 Ph¹m Thu H­¬ng 2 2 2 1 7 21 Ph¹m ThÞ HiÒn 1,5 1,5 1 0 4 22 Ph¹m Quúnh Nh­ 2 2 1,5 0,5 6 23 Ph¹m T Lan Ph­¬ng 2 3 2,5 1 8 24 Ph¹m V¨n QuyÕt 1,5 2 1 0,5 5 25 Ph¹m Minh Qu©n 1,5 1,5 1 0 4 26 Ph¹m Ngäc ThÕ 2 2 2 1 7 27 Ph¹m M¹nh TuÊn 2 2,5 2 1 7,5 28 Ph¹m V¨n Tr­êng 1,5 1,5 1 0 4 29 §oµn Ngäc §¹t 1,5 2 1,5 0,5 5,5 30 Bïi Ngäc Linh 2 2 2 1 7 1,9 2,2 1.9 0,8 6,8 2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t trÎ sau thùc nghiÖm stt Hä vµ tªn Tiªu chÝ 1(2) 2(3) 3(3) 4(2) 1 NguyÔn Thµnh Trung 2 3 3 1,5 9,5 2 NguyÔn T Mü Duyªn 2 3 2,5 1,3 8,8 3 NguyÔn §øc M¹nh 2 3 3 1,3 9,3 4 NguyÔn M¹nh Hïng 2 3 2,5 1 8,5 5 NguyÔn Hoµi Nam 2 3 3 1,7 9,7 6 NguyÔn §øc HiÖp 2 3 3 1,3 9,3 7 NguyÔn T Thanh H­¬ng 2 2,5 2 1,3 7,8 8 NguyÔn Ngäc Linh 2 2,5 2 1 7,5 9 NguyÔn Kim Chi 2 3 2,5 1,3 8,8 10 NguyÔn H¶i Nam 2 3 2,5 1,3 8,8 11 NguyÔn Ngäc H­ng 2 3 3 1,5 9,5 12 NguyÔn ThÞ Linh 2 3 3 1,5 9,5 13 NguyÔn Nghi Xu©n 2 3 3 1,5 9,5 14 NguyÔn V¨n HiÕu 2 2,5 2,5 1,5 8,5 15 Vò Quang Linh 2 3 3 1,5 8,5 16 Vò ThÞ Quúnh 2 3 3 1,5 9,5 17 Vò Anh Qu©n 2 2,5 2,5 1,3 8,3 18 Vò M¹nh Toµn 2 3 2,5 1,5 9 19 Ph¹m Thu H»ng 2 3 2 1 8 20 Ph¹m Thu H­¬ng 2 3 2,5 1 8,5 21 Ph¹m ThÞ HiÒn 2 2 2 0,5 6,5 22 Ph¹m Quúnh Nh­ 2 2,5 2 1 7,5 23 Ph¹m T Lan Ph­¬ng 2 3 3 1,5 9,5 24 Ph¹m V¨n QuyÕt 2 2 2 1 7 25 Ph¹m Minh Qu©n 2 2 2 0,7 6,7 26 Ph¹m Ngäc ThÕ 2 2,5 2,5 1,3 8,3 27 Ph¹m M¹nh TuÊn 2 3 2,5 1,5 9 28 Ph¹m V¨n Tr­êng 2 1,5 1,5 0,5 5,5 29 §oµn Ngäc §¹t 2 2 2 0,7 6,7 30 Bïi Ngäc Linh 2 2 2,5 1,5 8 2,0 2,7 2,5 1,2 8,4 3. Gi¸o ¸n mÉu gi¸o nhì M«n lqmtxq §Ò tµi: Mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh( cã 2 ch©n, 2 c¸nh, cã má) Néi dung tÝch hîp: To¸n, ©m nh¹c, v¨n häc, t¹o h×nh. Ng­êi d¹y: Hoµng ThÞ Hoa Thêi gian: 25-30 phót Sè trÎ: 30 trÎ I. Môc ®Ých yªu cÇu: 1) KiÕn thøc: D¹y trÎ gäi ®óng tªncon vËt vµ nhËn xÐt ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm râ nÐt cña mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh( cã 2 ch©n, 2 c¸nh, cã má). BiÕt so s¸nh nhËn xÐt ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng nhau ( cã 2 ch©n, 2 c¸nh, cã má, ®Î trøng…) vµ dÆc ®iÓm kh¸c nhau( tiÕng kªu, cÊu t¹o bªn ngoµi, thøc ¨n, c¸ch kiÕm ¨n) râ nÐt cña 2 con vËt trªn. 2) KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, chó ý, ghi nhí cã chñ ®Þnh,ph¸t triÓn ng«n ng÷, ph¸t triÓn sù nhanh nh¹y cña c¸c gi¸c quan. 3) Th¸i ®é: T¹o cho trÎ thÝch quan s¸t c¸c con vËt nu«i, muèn ch¨m sãc vµ b¶o vÖ chóng, qua ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quÝ c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh. II. ChuÈn bÞ: C¸c con vËt thËt(gµ,vÞt, chim bå c©u), tranh, m« h×nh vÒ c¸c con vËt ®ã. M« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i. C©u ®è, bµi h¸t, trß ch¬i vÒ vËt nu«i, ®å ch¬i chiÕc nãn k× diÖu, ®Êt nÆn, b¶ng con, ®Üa ®ùng s¶n phÈm, kh¨n lau tay, l« t« vÒ c¸c con vËt trªn. C©u hái: con g×? cã ®Æc ®iÓm g×?cã mµu g×? cã mÊy ch©n? mÊy c¸nh? ®Î con hay ®Î trøng? Sèng ë ®©u? vÞt biÕt lµm g×? t¹i sao vÞt b¬i ®­îc? Con gµ trèng vµ vÞt gièng nhau ë ®iÓm nµo? kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? thuéc nhãm g×? III. TiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña c« æn ®Þnh tæ chøc: Xin chµo mõng c¸c b¸c n«ng d©n tÝ hon vÒ tham dù héi thi “Nhµ n«ng ®ua tµi”. Tr­íc khi vµo héi thi xin m× c¸c b¸c ®i th¨m m« h×nh trang tr¹i ch¨n nu«i ®iÓn h×nh. §©y lµ con g×? Nh÷ng con vËt nµy ®Òu lµ nh÷ng con vËt nu«i trong gia ®×nh, muèn biÕt nã cã ®Æc ®iÓm g×, thuéc nhãm nµo h«m nay chóng m×nh cïng t×m hiÓu vÒ chóng nhÐ. T«i sÏ tÆng cho mçi b¸c n«ng d©n tÝ hon mét tÊm thÎ cã h×nh c¸c con vËt, c¸c b¸c sÏ t×m vÒ nhãm cã con vËt gièng con vËt trong tÊm thÎ cña m×nh. B©y giê sÏ lµ phÇn thi gi÷a c¸c nhãm xem nhãm nµo miªu t¶ ®óng con vËt. C« dïng c©u ®è: Con g× mµo ®á G¸y ß ã o S¸ng sím tinh m¬ Gäi ng­êi thøc dËy. Cho c¸c nhãm quan s¸t tranh con gµ trèng (mét nhãm cã con gµ trèng thËt) C« kh¸i qu¸t l¹i ®Æc ®iÓm cña con gµ trèng( cã ®Çu, m×nh, cã 2 ch©n, 2 c¸nh, cã má nhän ®Ó mæ thøc ¨n, cã mµo ®á, g¸y ß ã o, nã lµ con vËt nu«i trong gia ®×nh thuéc nhãm gia cÇm…). C¸c con vËt kh¸c c« b¾t ch­íc tiÕng kªu hay sö dông c©u ®è ®Ó trÎ ®o¸n tªn con vËt råi cho trÎ lµm t­¬ng tù nh­ con gµ trèng. Cho trÎ so s¸nh con gµ trèng víi con vÞt. C« kh¸i qu¸t l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm gèng nhau cña 2 con vËt trªn lµ ®Òu cã má,cã 2 c¸nh, cã 2 ch©n, lµ con vËt nu«i trong gia ®×nh thuéc nhãm gia cÇm. Kh¸c nhau lµ gµ trèng g¸y ß ã o,vÞt kªu c¹c c¹c, vÞt cã má dÑt ®Ó mß èc, gµ má nhän ®Ó mæ thãc, ch©n gµ cã mãng nhän ®Ó bíi ®Êt t×m giun, ch©n vÞt cã mµng ®Ó b¬i ®­îc d­íi ao… So s¸nh con gµ m¸i vµ con chim bå c©u c« cho trÎ lµm t­¬ng tù. C« khen trÎ vµ gi¸o dôc trÎ biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh. C« cho trÎ h¸t vµ móa minh ho¹ bµi “Mét con vÞt”. PhÇn thi thø 2: ChiÕc nãn k× diÖu. Mçi nhãm cã mét ng­êi lªn quay nãn nÕu quay vµo « cã con vËt nµo th× ph¶i miªu t¶ ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã, c¸c thµnh viªn ë d­íi sÏ chän l« t« con vËt mµ b¹n miªu t¶ gi¬ lªn ®äc ®óng tªn con vËt vµ th¶ vµo chuång. PhÇn thi thø 3: Ai khÐo tay. ë phÇn thi nµy c¸c b¸c n«ng d©n sÏ ph¶i nÆn c¸c con vËt nu«i ®Ó th¶ vµo chuång cho trang tr¹i. Cho trÎ mang s¶n phÈm lªn tr­ng bµy vµ cïng trÎ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ c¸c s¶n phÈm ®ã. NhËn xÐt vÒ héi thi sau ®ã cho trÎ lµm ®µn vÞt con ®i kiÕm ¨n. Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ ®i tõ ngoµi vµo h¸t bµi “Con gµ trèng” vµ quan s¸t trang tr¹i ch¨n nu«i. Gäi tªn c¸c con vËt nu«i trong trang tr¹i TrÎ nhËn tÊm thÎ vµ t×m vÒ nhãm cña m×nh Con gµ trèng ¹ quan s¸t tranh con gµ trèng trao ®æi, th¶o luËn vµ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ xung nh÷ng ®Æc ®iÓm cßn thiÕu. TrÎ ®o¸n tªn con vËt vµ quan s¸t nhËn xÐt vÒ chóng Quan s¸t vµ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a 2 con vËt. Quan s¸t vµ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a 2 con vËt gµ m¸i vµ chim bå c©u. Móa minh ho¹ bµi “Mét con vÞt” Mçi nhãm lÇn l­ît cã mét mét thµnh viªn lªn ch¬ivµ lµm theo ®óng yªu cÇu cña trß ch¬i. C¸c thµnh viªn cña c¸c nhãm nÆn c¸c con vËt gµ, vÞt, chim. §em s¶n phÈm lªn tr­ng bµy vµ nhËn xÐt vµ c¸c s¶n phÈm ®ã Lµm ®µn vÞt con vµ h¸t bµi “§µn vÞt con” ®i ra ch¬i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc- Một số biện pháp hình thành biểu tượng về động vật nuôi cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động chung.doc
Luận văn liên quan