Một số biện pháp nâng cao chất lượng học hát của học sinh khối lớp 9

PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU Giáo dục phổ thông nhằm giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mĩ ”, không những nâng cao hiểu biết về kiến thức văn hoá mà còn phát huy năng lực cảm thụ âm nhạc và những năng khiếu khác. Xuất phát từ yêu cầu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn học đó là “ Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh” Thầy cô giáo là người hướng dẫn, các em học sinh là người chủ động học tập, phải cố gắng khắc phục những e ngại và nhiệt tình học tập để ngày một tiếp nhận những kiến thức mới. Các em học sinh còn giữ thói quen nói tiếng địa phương quá nhiều dẫn đến việc học hát gặp nhiều khó khăn về cách phát âm, nhả chữ . Từ những cấp thiết về lý luận và thực tiễn như vậy cho nên đề tài có tên như trên. *Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và đánh giá đúng thực trạng dạy học tại trường PTDTBT THCS Giáp Trung - Huyện Bắc Mê – Tỉnh Hà Giang từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Âm nhạc nói chung và phân môn học hát nói riêng. Tác giả mong muốn kết quả của Tiểu luận có thể áp dụng ở một số trường tại địa phương. * Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối lớp 9 trường PTDTBT THCS Giáp Trung – Huyện Bắc Mê – Tỉnh Hà Giang. * Những phương pháp nghiên cứu chính: Phương pháp điều tra, phương pháp quan sát.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp nâng cao chất lượng học hát của học sinh khối lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o b¾c mª Tr­êng: PTDTBT thcs gi¸p trung S¸ng kiÕn kinh nghiÖm §Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc h¸t cña häc sinh khèi líp 9 Tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung – HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÞnh Thanh B×nh N¨m Häc: 2011-2012 Lêi cam ®oan: §©y lµ nh÷ng tæng hîp vµ nghiªn cøu cña riªng t«i, c¸c sè liÖu vµ kÕt qu¶ nªu trong tiÓu luËn lµ trung thùc. Nh÷ng ý kiÕn khoa häc ®­îc ®Ò cËp trong tiÓu luËn, “ §Ò tµi” ch­a tõng ®­îc c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc nµo. Hµ giang, ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 2011 (Ký vµ ghi râ hä tªn) TrÞnh Thanh B×nh Môc lôc PhÇn i phÇn më ®Çu …………………………………………………Trang 4 PhÇn ii néi dung ®Ò tµi …………………...………………………………...5 PhÇn iii thùc tr¹ng………………………………………….....……………...5 Mét sè gi¶i ph¸p …………………………….……………………...8 PhÇn iv – kÕt luËn chung……………………………………….10 §Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng häc h¸t cña häc sinh khèi líp 9 Tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung – HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang PhÇn I: PhÇn më ®Çu Gi¸o dôc phæ th«ng nh»m gi¸o dôc cho häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ “®øc, trÝ, thÓ, mÜ ”, kh«ng nh÷ng n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc v¨n ho¸ mµ cßn ph¸t huy n¨ng lùc c¶m thô ©m nh¹c vµ nh÷ng n¨ng khiÕu kh¸c. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n häc ®ã lµ “ Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh” ThÇy c« gi¸o lµ ng­êi h­íng dÉn, c¸c em häc sinh lµ ng­êi chñ ®éng häc tËp, ph¶i cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng e ng¹i vµ nhiÖt t×nh häc tËp ®Ó ngµy mét tiÕp nhËn nh÷ng kiÕn thøc míi. C¸c em häc sinh cßn gi÷ thãi quen nãi tiÕng ®Þa ph­¬ng qu¸ nhiÒu dÉn ®Õn viÖc häc h¸t gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ c¸ch ph¸t ©m, nh¶ ch÷... Tõ nh÷ng cÊp thiÕt vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh­ vËy cho nªn ®Ò tµi cã tªn nh­ trªn. *Môc ®Ých nghiªn cøu: T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng d¹y häc t¹i tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung - HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang tõ ®ã ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc m«n ©m nh¹c nãi chung vµ ph©n m«n häc h¸t nãi riªng. T¸c gi¶ mong muèn kÕt qu¶ cña TiÓu luËn cã thÓ ¸p dông ë mét sè tr­êng t¹i ®Þa ph­¬ng. * §èi t­îng nghiªn cøu: Häc sinh khèi líp 9 tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung – HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang. * Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chÝnh: Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra, ph­¬ng ph¸p quan s¸t. PhÇn II : Néi dung Ch­¬ng I : Thùc tr¹ng d¹y h¸t t¹i tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung HuyÖn B¾c Mª – sØnh Hµ giang TÇm quan träng cña ca h¸t ®èi víi häc sinh THCS Nh­ chóng ta ®· biÕt ©m nh¹c cã vai trß quan träng trong viÖc h×nh thµnh con ng­êi toµn diÖn, ©m nh¹c lµ mãn ¨n tinh thÇn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng cña con ng­êi chóng ta. Ca h¸t ®èi víi häc sinh THCS nh»m h­íng c¸c em trë thµnh nh÷ng con ng­êi cã hiÓu biÕt vÒ ho¹t ®éng nghÖ thuËt ©m nh¹c, gi¸o dôc c¸c em vÒ v¨n ho¸ ©m nh¹c, lµm cho c¸c em yªu thÝch nghÖ thuËt ©m nh¹c, h×nh thµnh trong c¸c em mét t©m hån trong s¸ng cã thÞ hiÕu ©m nh¹c lµnh m¹nh, cã c¸ch t­ duy s¾c s¶o, lßng kh¸t khao s¸ng t¹o, giµu t×nh c¶m, nhanh nhÑn, ho¹t b¸t vµ sèng vui t­¬i. ¢m nh¹c ph¸t triÓn tèi ®a nh÷ng tè chÊt t©m sinh lý cña løa tuæi häc sinh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hoµn chØnh vµ c©n ®èi vÒ t©m hån, trÝ tuÖ vµ thÓ chÊt, lµm phong phó t×nh c¶m cña løa tuæi häc trß. Kh¸i qu¸t vÒ ®Þa ph­¬ng vµ nhµ tr­êng. 1.2.1 Kh¸i qu¸t vÒ ®Þa ph­¬ng. X· Gi¸p Trung lµ mét x· vïng 3 thuéc huyÖn B¾c Mª, TØnh Hµ Giang, mét x· cßn khã kh¨n vÒ mäi mÆt, giao th«ng ®i l¹i cßn khã kh¨n, kinh tÕ cßn chËm ph¸t triÓn, ®Þa bµn d©n c­ sèng kh«ng tËp trung. §Õn nay ®­îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ®· cã ®­êng nhùa vµo ®Õn trung t©m x·, cã ®iÖn l­íi Quèc gia, kinh tÕ ngµy mét ®æi míi. 1.2.2 Kh¸i qu¸t vÒ nhµ tr­êng. Tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung míi ®­îc t¸ch tõ côm tr­êng x· Gi¸p trung n¨m 2007 hiÖn cã 29 c¸n bé, gi¸o viªn. 1.2.3 VÞ trÝ ®Þa lý. X· Gi¸p Trung lµ mét x· vïng 3 n»m ë phÝa t©y thuéc huyÖn B¾c Mª TØnh Hµ Giang. giao th«ng ®i l¹i cßn khã kh¨n do nh©n d©n sèng kh«ng tËp trung. 1.2.4 C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc. Do tr­êng míi thµnh lËp nªn c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn nhiÒu, cã 7 phßng häc, 1 phßng héi ®ång, 3 phßng BGH, häc nhê tr­êng TiÓu häc 5 líp, hiÖn tr­êng cã 12 líp häc chia ®Òu cho 4 khèi, 3 líp 6, 3 líp 7, 3 líp 8 vµ 3 líp 9, trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu vµ ch­a ®Çy ®ñ. 1.2.5 §éi ngò gi¸o viªn ¢m nh¹c. Tr­êng hiÖn cã 1 gi¸o viªn d¹y m«n ©m nh¹c. 1.2.6 Kh¶ n¨ng tiÕp thu ca h¸t cña häc sinh. Do ®Æc thï c¸c em häc sinh ë vïng 3, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, ch­a cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi kiÕn thøc ©m nh¹c, cßn hay sö dông tiÕng ®Þa ph­¬ng th­êng xuyªn nªn viÖc tiÕp thu ca h¸t cña häc sinh cßn bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu. Ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ d¹y h¸t. 1.3.1 Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh d¹y h¸t: D¹y häc ®óng theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh m«n häc do Së, Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ban hµnh. 1.3.2 S¸ch gi¸o khoa, Tµi liÖu gi¶ng d¹y. Sö dông s¸ch gi¸o khoa do Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ban hµnh, tµi liÖu gi¶ng d¹y chñ yÕu lµ tù nghiªn cøu vµ häc tËp qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, s¸ch b¸o, internet… 1.3.3 Ph­¬ng ph¸p d¹y h¸t: Ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy t¸c phÈm Ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn thùc hµnh luyÖn tËp Ph­¬ng ph¸p dïng lêi Ph­¬ng ph¸p sö dông ph­¬ng tiÖn d¹y häc ©m nh¹c Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.4 KÕt qu¶ d¹y h¸t nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tõ khi t«i c«ng t¸c t¹i tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung – HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang, chÊt l­îng häc h¸t cña c¸c em häc sinh ®· ngµy mét tiÕn bé râ rÖt h¬n, c¸c em ®· dÇn dÇn h¹n chÕ thãi quen th­êng xuyªn sö dông tiÕng ®Þa ph­¬ng trong líp häc vµ häc tËp nhiÖt t×nh h¬n, c¸c em ®· thuéc lêi bµi h¸t nhanh h¬n, nhí l©u h¬n. 96% c¸c em häc sinh thuéc c¸c bµi h¸t trong ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ©m nh¹c vµ MÜ thuËt 6,7,8,9 vµ mét sè bµi h¸t ngo¹i kho¸ kh¸c. Qua thùc tr¹ng d¹y häc t¹i PTDTBT THCS Gi¸p Trung – HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang b¶n th©n t«i nhËn thÊy c¸c em häc sinh ë ®©y do ®Æc thï hay sö dông tiÕng ®Þa ph­¬ng nhiÒu cho nªn viÖc häc h¸t rÊt khã kh¨n, c¸c em th­êng ph¸t ©m kh«ng chuÈn lêi ca giai ®iÖu do nãi ngäng chÝnh v× thÕ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em häc h¸t dÔ dµng vµ ®óng giai ®iÖu nhÊt, nhanh thuéc lêi ca nhÊt lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mµ t«i ®óc rót ®­îc kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh d¹y häc m«n ©m nh¹c t¹i PTDTBT THCS Gi¸p Trung – HuyÖn B¾c Mª – TØnh Hµ Giang trong nh÷ng n¨m võa qua. T«i hy väng mét sè kinh nghiÖm nhá cña m×nh sÏ gióp Ých cho c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn kh¸c trong viÖc d¹y häc m«n ©m nh¹c ë mét sè n¬i vïng cao nh­ ®Þa bµn t«i ®ang c«ng t¸c. Ch­¬ng II mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng häc h¸t tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung 2.1 N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý: 2.1.1 §èi víi c¸n bé qu¶n lý: Kh«ng ngõng giíi thiÖu, Tham mưu vµ ph©n tÝch cho c¸n bé qu¶n lý thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ca h¸t trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch, thÞ hiÕu nghe nh¹c cña thiÕu niªn, nh»m gi¸o dôc thiÕu niªn toµn diÖn vÒ ®øc, trÝ, thÓ, mÜ cho học sinh… 2.1.2 §èi víi ®éi ngò gi¸o viªn ¢m nh¹c. Kh«ng ngõng rÌn luyÖn chuyªn m«n tay nghÒ, häc tËp vµ trao ®æi gi÷a c¸c ®ång chÝ ®ång nghiÖp, th­êng xuyªn häc tËp qua s¸ch b¸o, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, internet ®Ó ngµy mét ®æi míi ph­¬ng ph¸p häc, kh«ng ngõng g©y høng thó cho häc sinh khi häc… 2.2 N©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y ©m nh¹c. T¨ng c­êng dù giê, th¨m líp, rót kinh nghiÖm giê d¹y th­êng xuyªn mçi häc kú ®Ó t×m ra nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña giê d¹y, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi mçi bµi d¹y cô thÓ. 2.3 Nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®æi míi trong d¹y h¸t. Sö dông nh¹c cô thµnh th¹o vµ giäng h¸t ®Ó g©y høng thó cho häc sinh, vµo mçi bµi häc h¸t sau khi h­íng dÉn häc sinh ph©n ®o¹n vµ chia c©u, tr­íc khi vµo häc h¸t gi¸o viªn yªu cÇu qu¶n ca cho c¶ líp ®äc phÇn lêi ca 2, 3 lÇn. TiÕp theo gi¸o viªn chia líp thµnh 3 d·y bµn ®äc lêi ca theo lèi ®èi ®¸p tõng c©u nhá ®Ó tõ ®ã gi¸o viªn theo dâi, quan s¸t yªu cÇu häc sinh tù chän cho m×nh chç lÊy h¬i vµ ®äc ng¾t c©u ®óng chç nghØ. Sau khi c¸c em ®äc lêi ca tr«i ch¶y, gi¸o viªn gäi 1 häc sinh ®øng lªn ®äc l¹i lêi ca bµi h¸t, yªu cÇu häc sinh kh¸c ®øng lªn nhËn xÐt xem b¹n cã ®äc ®óng vµ ng¾t c©u chÝnh x¸c kh«ng, gi¸o viªn nhËn xÐt bæ xung c©u tr¶ lêi cña häc sinh. Khi b­íc vµo häc h¸t, gi¸o viªn ®µn giai ®iÖu tõng c©u nhá, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ h¸t theo tiÕng ®µn, lÇn l­ît tõng c©u theo lèi mãc xÝc cho ®Õn hÕt bµi, kÕt hîp h¸t c¶ bµi. khi c¸c em häc sinh ®· h¸t hoµn thiÖn bµi h¸t, gi¸o viªn söa sai cho häc sinh thËt chÝnh x¸c b»ng ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy t¸c phÈm, h¸t thÞ ph¹m chç khã 2,3 lÇn vµ yªu cÇu häc sinh chó ý nghe ®Ó h¸t theo gi¸o viªn cho chuÈn ®èi víi häc sinh yÕu kÐm, ®µn giai ®iÖu vµ yªu cÇu häc sinh h¸t theo ®èi víi häc sinh kh¸. Sau khi söa sai, gäi häc sinh ®øng lªn h¸t vµ yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt b¹n, gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung. 2.3.1 Ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn häc sinh c¶m thô t¸c phÈm. Khi gi¶ng cho häc sinh vÒ bµi häc nghe t¸c phÈm, ng­êi gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn kü cho häc sinh c¶m thô t¸c phÈm qua lêi ca giai ®iÖu, tiÕt tÊu, néi dung bµi h¸t, qua ®ã ®Ó chóng ta ®­a ra c©u hái ngoµi lÒ ®Ó häc sinh c¶m nhËn vµ tr¶ lêi c©u hái vÝ dô c©u hái: C¸ch tr×nh bµy bµi h¸t nh­ thÕ nµo? C¸ch phèi nh¹c cho bµi h¸t ®· phï hîp ch­a?.... 2.3.2 Ph­¬ng ph¸p t¹o Ên t­îng s©u s¾c cho häc sinh. Tr­íc tiªn chuyªn m«n nghiÖp vô ph¶i v÷ng, sö dông nh¹c cô thµnh th¹o vµ ®iªu luyÖn, kü thuËt thanh nh¹c chuÈn h¸t ®óng s¾c th¸i bµi h¸t, khi lªn líp lu«n t¹o cho m×nh h×nh t­îng ®Ñp trong m¾t häc sinh, h¹n chÕ sö dông c©u hái Cã hoÆc Kh«ng. 2.3.3 Ph­¬ng ph¸p söa sai cho häc sinh. Khi söa sai gi¸o viªn cÇn thÞ ph¹m thËt chuÈn c©u h¸t khã, h¸t ®i h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®èi víi häc sinh yÕu kÐm ®Ó häc sinh nghe vµ h¸t theo, tiÕp theo cã thÓ gäi chÝnh häc sinh ®ã ®øng lªn h¸t ®Ó theo dâi xem häc sinh ®ã h¸t ®· ®óng ch­a. §èi víi häc sinh kh¸ h¬n, cã thÓ ®¸nh ®µn c©u h¸t theo ®óng tiÕt tÊu, ©m s¾c cña b¶n nh¹c, yªu cÇu häc sinh chó ý nghe vµ h¸t theo ®óng tiÕng ®µn cña gi¸o viªn, sau khi hoµn thµnh söa sai cho häc sinh, gi¸o viªn gäi häc sinh ®øng lªn nhËn xÐt b¹n, gi¸o viªn lµ ng­êi nhËn xÐt cuèi cïng. 2.3.4 Ph­¬ng ph¸p kÕt hîp gâ tiÕt tÊu vµ c¸c ®éng t¸c móa ®¬n gi¶n. §èi víi mçi bµi h¸t, tiÕt tÊu vµ nhÞp ®iÖu l¹i kh¸c nhau, chÝnh v× thÕ khi h­íng dÉn häc sinh gâ tiÕt tÊu cÇn chó ý kÕt hîp mét vµi ®éng t¸c móa phô ho¹ ®¬n gi¶n nh­ nghiªng ®Çu qua tr¸i hoÆc qua ph¶i theo tiÕt tÊu, còng cã thÓ yªu cÇu c¶ líp ®øng dËy ®Ó gâ tiÕt tÊu vµ kÕt hîp ®éng t¸c móa phô ho¹, gi¸o viªn cÇn thÞ ph¹m mét vµi lÇn ®Ó häc sinh lµm theo, h­íng dÉn sao cho häc sinh c¶m nhËn ®­îc nhÞp ®iÖu tiÕt tÊu cña bµi h¸t th«ng qua ho¹t ®éng cña c¶ c¬ thÓ ®Ó c¸c em hiÓu râ h¬n vÒ tiÕt tÊu cña bµi h¸t ®ã. ThËt vËy, mét sè gi¶i ph¸p trªn nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc h¸t t¹i tr­êng PTDTBT THCS Gi¸p Trung mµ trong nh÷ng n¨m võa qua b¶n th©n c¸ nh©n t«i tù ®óc rót cho m×nh mét sè kinh nghiÖm nh­ trªn. PhÇn iii: kÕt luËn Gi¸o dôc phæ th«ng nh»m gi¸o dôc cho häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ “®øc, trÝ, thÓ, mÜ ”, kh«ng nh÷ng n©ng cao hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc v¨n ho¸ mµ cßn ph¸t huy n¨ng lùc c¶m thô ©m nh¹c vµ nh÷ng n¨ng khiÕu kh¸c cña häc sinh. Tõ yªu cÇu cña viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n häc ®Ò tµi gãp mét phÇn nhá gióp gi¸o viªn d¹y m«n ©m nh¹c vµ c¸c em cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng e ng¹i, nhiÖt t×nh häc tËp ®Ó ngµy mét tiÕp nhËn nh÷ng kiÕn thøc míi. Hy väng c¸c em häc sinh kh«ng cßn gi÷ thãi quen nãi tiÕng ®Þa ph­¬ng qu¸ nhiÒu ®Ó viÖc häc h¸t kh«ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ c¸ch ph¸t ©m, nh¶ ch÷ vµ h¸t mét bµi h¸t nhanh thuéc lêi. Tõ nh÷ng cÊp thiÕt vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn nh­ vËy cho nªn ®Ò tµi cã mét sè gi¶i ph¸p nh­ trªn ®Ó gióp gi¸o viªn d¹y tèt h¬n n÷a, häc sinh häc tèt h¬n n÷a m«n ©m nh¹c t¹i tr­êng THCS nãi chung vµ khèi líp 9 nãi riªng. Mçi ng­êi cã mét ph­¬ng ph¸p riªng, trªn ®©y chØ ®Ò cËp ®Õn kinh nghiÖm cña b¶n th©n, ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt, Mong c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp gãp ý bæ sung thªm. *§Ò xuÊt kiÕn nghÞ. M«n häc ©m nh¹c lµ mét m«n häc mang tÝnh ®Æc tr­ng riªng chÝnh v× thÕ cÇn ph¶i cã phßng häc nghÖ thuËt riªng, trang bÞ ®Çy ®ñ các phương tiện dạy học như: nhạc cụ, tăng âm, loa đài, ti vi, ®Çu ®Üa CD, máy chiếu, tranh ¶nh, tµi liÖu ®Ó phôc vô m«n häc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, chia sÎ kinh nghiÖm tõ c¸c b¹n ®éng nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña t«i ®­îc hoµn thiÖn h¬n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nâng cao chất lượng học hát của học sinh khối lớp 9.doc
Luận văn liên quan