Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Krông Bông - Tỉnh Đăk Lăk

Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục ngày nay được coi là nền móng của sự phát triển, lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển và hưng thịnh đều phải coi trọng công tác giáo dục. Đối với nước ta giáo dục luôn được coi là quốc sách - nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, điều đó được thể hiện trong các kỳ đại hội đại biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Taị Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp, và chỉ ra: “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục- đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững ”. cũng trong đại hội này Đảng ta cũng đã khẳng định: “ Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; coi trọng cả ba mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả.” Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng VIII, trước những cơ hội và thách thức, căn cứ vào yêu cầu mục tiêu mới của giáo dục đào tạo Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: ” phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người , yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững .” Đảng ta khẳng định đầu tư cho con người là đầu tư phát triển. Như vậy có thể thấy Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng trong giai đoạn hiện nay khi mà trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng đòi hỏi công tác giáo dục đào tạo của chúng ta không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phải được nâng cao về chất lượng như kết luận của hội nghị trung ương 6 khoá IX : Phát triển giáo dục toàn diện, xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá đây là điều kiện mang tính quyết định để chúng ta có thể hội nhập và phát triển cùng với sự phát triển của thế giới trong thời đại hiện nay . Sau 20 năm đổi mới cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tích hết sức to lớn và được đánh giá là: .đã có bước phát triển mới, góp phần chuẩn bị tiền đề cho những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn của sự nghiệp giáo dục trong thế kỷ 21 vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa- ( NQ TW 6 khoá IX ). Tuy nhiên cũng còn tồn tại những vấn đề bất cập, yếu kém nhất định và một trong những vấn đề còn tồn tại đó là công tác quản lý giáo dục đào tạo ở các cấp, các địa phương và các đơn vị trường học nói chung, trong đó nổi lên một vấn đề quan trọng là công tác quản lý dạy học và đây cũng là nội dung cần cải tiến , đổi mới của trường THPT Krông Bông tỉnh Đăk Lăk nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Trường THPT Krông Bông là một trường thuộc huyện vùng sâu,vùng xa của tỉnh Đăk Lăk, trong 14 xã và thị trấn có 4 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, qua quá trình quản lý và thực hiện công tác giáo dục đào tạo chương trình trung học phổ thông cho con em đồng bào các dân tộc trong huyện, nhà trường đã có nhiều biện pháp chỉ đạo thích hợp và có hiệu quả. Song cũng như nhiều trường THPT khác trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đặt ra là chất lượng dạy học đại trà, xét một cách thực chất là chưa cao. Để khắc phục nhược điểm đó, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường quản lý và đổi mới phương pháp dạy học là một giải pháp quan trọng và cần thiết. Từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý của bản thân kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong khoá học tôi mạnh dạn đề xuất trình bày đề tài : Quản lý quá trình dạy học ở trường THPT Krông Bông tỉnh Đăk Lăk , thực trạng và giải pháp

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1665 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Krông Bông - Tỉnh Đăk Lăk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
r«ng B«ng - §¨k L¨k……….9 2.2- Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc tr­êng THPT Kr«ng B«ng. ………………………………………………….14 2.3- Mét sè tån t¹i trong viÖc qu¶n lý d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng ……………………………………………………15 2.4- Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ngtrong giai ®o¹n hiÖn nay………..16 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng - tØnh §¨k L¨k . 3.1- N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ c«ng nh©n viªn trong tr­êng vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc…………...17 3.2- KiÖn toµn bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ tr­êng, tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý……………………………..18 3.3- T¨ng c­êng x©y dùng, cñng cè nÒn nÕp d¹y häc…………………….19 3.4- ChØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc.................................................21 3.5- Båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn......................25 3.6- Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî, t¨ng c­êng c¸c nguån lùc phôc vô cho d¹y häc .......................................................................................27 PhÇn kÕt luËn 1. Mét sè kÕt luËn........................................................................................29 2. Mét sè khuyÕn nghÞ ................................................................................30 Tµi liÖu tham kh¶o PhÇn më ®Çu Lý do chän ®Ò tµi: Gi¸o dôc ngµy nay ®­îc coi lµ nÒn mãng cña sù ph¸t triÓn, lÞch sö ®· cho thÊy mçi quèc gia muèn ph¸t triÓn vµ h­ng thÞnh ®Òu ph¶i coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc. §èi víi n­íc ta gi¸o dôc lu«n ®­îc coi lµ quèc s¸ch - nhÊt lµ trong thêi kú ®æi míi hiÖn nay, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c kú ®¹i héi ®¹i biÓu cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. TaÞ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèclÇn thø VIII cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp, vµ chØ ra: “Muèn tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh gi¸o dôc- ®µo t¹o, ph¸t huy nguån lùc con ng­êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng ”. còng trong ®¹i héi nµy §¶ng ta còng ®· kh¼ng ®Þnh: “ Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi; coi träng c¶ ba mÆt: më réng quy m«, n©ng cao chÊt l­îng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶.” Sau 5 n¨m thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng VIII, tr­íc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc, c¨n cø vµo yªu cÇu môc tiªu míi cña gi¸o dôc ®µo t¹o §¹i héi §¶ng lÇn thø IX tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: ”… ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, lµ ®iÒu kiÖn ph¸t huy nguån lùc con ng­êi , yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi, t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng .” §¶ng ta kh¼ng ®Þnh ®Çu t­ cho con ng­êi lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Nh­ vËy cã thÓ thÊy §¶ng vµ Nhµ n­íc ta hÕt søc coi träng vµ ®Çu t­ cho sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o nãi chung, gi¸o dôc phæ th«ng nãi riªng trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ nhanh chãng ®ßi hái c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o cña chóng ta kh«ng chØ më réng vÒ quy m« mµ cßn ph¶i ®­îc n©ng cao vÒ chÊt l­îng nh­ kÕt luËn cña héi nghÞ trung ­¬ng 6 kho¸ IX :’’ Ph¸t triÓn gi¸o dôc toµn diÖn, x©y dùng nÒn gi¸o dôc theo h­íng chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸ ®©y lµ ®iÒu kiÖn mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Ó chóng ta cã thÓ héi nhËp vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi trong thêi ®¹i hiÖn nay ’’ . Sau 20 n¨m ®æi míi cïng víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña ®Êt n­íc, ngµnh gi¸o dôc ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch hÕt søc to lín vµ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ: ’’ ...®· cã b­íc ph¸t triÓn míi, gãp phÇn chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c h¬n cña sù nghiÖp gi¸o dôc trong thÕ kû 21 v× môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa’’- ( NQ TW 6 kho¸ IX ). Tuy nhiªn còng cßn tån t¹i nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp, yÕu kÐm nhÊt ®Þnh vµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i ®ã lµ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc ®µo t¹o ë c¸c cÊp, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc nãi chung, trong ®ã næi lªn mét vÊn ®Ò quan träng lµ c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc vµ ®©y còng lµ néi dung cÇn c¶i tiÕn , ®æi míi cña tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k nãi riªng trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tr­êng THPT Kr«ng B«ng lµ mét tr­êng thuéc huyÖn vïng s©u,vïng xa cña tØnh §¨k L¨k, trong 14 x· vµ thÞ trÊn cã 4 x· thuéc vïng ®Æc biÖt khã kh¨n, qua qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o ch­¬ng tr×nh trung häc phæ th«ng cho con em ®ång bµo c¸c d©n téc trong huyÖn, nhµ tr­êng ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p chØ ®¹o thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶. Song còng nh­ nhiÒu tr­êng THPT kh¸c trong giai ®o¹n hiÖn nay, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ chÊt l­îng d¹y häc ®¹i trµ, xÐt mét c¸ch thùc chÊt lµ ch­a cao. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm ®ã, cÇn ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®ång bé, trong ®ã t¨ng c­êng qu¶n lý vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét gi¶i ph¸p quan träng vµ cÇn thiÕt. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, víi kinh nghiÖm thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ qu¶n lý cña b¶n th©n kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc khoa häc qu¶n lý ®­îc trang bÞ trong kho¸ häc t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt tr×nh bµy ®Ò tµi :’’ Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k , thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p’’ 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k trong giai ®o¹n hiÖn nay. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu: 3.1. X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn, ph¸p lý vµ thùc tiÔn cña viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc ë tr­êng THPT. 3.2.Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. 3.3. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. 4. §èi t­îng nghiªn cøu: Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc cña tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: 5.1. Nhãm ph­¬ng ph¸p lý luËn : Nghiªn cøu c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng, cña Nhµ n­íc vÒ Gi¸o dôc, luËt Gi¸o dôc, ®iÒu lÖ tr­êng THPT. H­íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2007- 2008 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §¨k L¨k. - Gi¸o tr×nh, c¸c bµi gi¶ng båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý t¹i Häc viÖn Qu¶n lý. 5.2. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn: Quan s¸t, ®iÒu tra, tæng kÕt kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc t¹i tr­êng THPT ViÖt B¾c tØnh L¹ng S¬n. Nghiªn cøu, rót kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong c«ng t¸c t¹i tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. Tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c ®ång nghiÖp cïng kho¸ båi d­ìng t¹i häc viÖn Qu¶n lý Gi¸o dôc. 5.3. Nhãm ph­¬ng ph¸p hç trî: B¶ng biÓu thèng kª, s¬ ®å... PhÇn néi dung Ch­¬ng I Nh÷ng c¬ së khoa häc cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT 1.1. C¬ së lý luËn: 1.1.1. Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thèng nhÊt gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh, d­íi t¸c dông chñ ®¹o (tæ chøc, ®iÒu khiÓn) cña gi¸o viªn, häc sinh tùc gi¸c, tÝch cùc tæ chøc, tù ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng häc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô d¹y häc ®· ®­îc ®Æt ra.B¶n chÊt qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét hÖ thèng toµn vÑn bao gåm hai thµnh tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh, lu«n t­¬ng t¸c víi nhau ®ã lµ d¹y vµ häc. D¹y vµ häc xen kÏ vµ th©m nhËp vµo nhau, quy ®Þnh lÉn nhau, sinh thµnh ra nhau. S¬ ®å ho¹t ®éng d¹y häc : bµi häc -tRi thøc,Kü n¨ng, th¸i ®é Gi¸o viªn Tæ chøc §iÒu khiÓn H­íng dÉn TruyÒn thô KÕt qu¶ häc tËp Häc sinh - Tù tæ chøc, tù ®iÒu , khiÓn, tù lùc,tù chiÕm lÜnh. Hîp t¸c Gióp ®ì Th«ng tin Liªn hÖ ng­îc C¸c nhiÖm vô d¹y häc c¬ b¶n lµ: -Tæ chøc, ®iÒu khiÓn ng­êi häc n¾m v÷ng hÖ thèng tri thøc khoa häc vµ hÖ thèng kü n¨ng, kü x¶o t­¬ng øng. - Tæ chøc, ®iÒu khiÓn ng­êi häc h×nh thµnh, ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ nhøng phÈm chÊt trÝ tuÖ, ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc t­ duy s¸ng t¹o. - Tæ chøc, ®iÒu khiÓn ng­êi häc häc h×nh thµnh, ph¸t triÓn thÕ giíi quan khoa häc, nh©n sinh quan vµ c¸c phÈm chÊt, thãi quenhµnh vi ®¹o ®øc. Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc chÝnh lµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh d¹y häc lµm cho qu¸ tr×nh ®ã ®­îc vËn hµnh mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, cã tæ chøc vµ ®­îc chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t th­êng xuyªn nh»m tõng b­íc h­íng vÒ thùc hiÖn môc ®Ých, nhiÖm vô d¹y häc ®Æt ra. Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n: * Mang tÝnh chÊt qu¶n lý hµnh chÝnh s­ ph¹m. * Mang tÝnh ®Æc tr­ng cña khoa häc qu¶n lý. * Cã tÝnh x· héi ho¸ cao. * HiÖu qu¶ cña qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ®­îc tÝch hîp trong kÕt qu¶ ®µo t¹o 1.1.2. Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc trong tr­êng THPT víi c¸c néi dung: - Qu¶n lý thùc hiÖn néi dung ch­¬ng tr×nh: Qu¸n triÖt thùc hiÖn néi dung gi¸o dôc THPT theo luËt gi¸o dôc, cô thÓ :” Gi¸o dôc THPT ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn nh÷ng néi dung ®· häc ë THCS, b¶o ®¶m cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu biÕt phæ th«ng, c¬ b¶n vÒ tiÕng ViÖt, to¸n, lÞch sö d©n téc, kiÕn thøc kh¸c vÒ khoa häc x· héi, khoa häc tù nhiªn, ph¸p luËt, ngo¹i ng÷, tin häc, cã nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt, tèi thiÓu vÒ kü thuËt vµ h­íng nghiÖp”. - X©y dùng vµ qu¶n lý nÒ nÕp d¹y häc: ph¶i ®­îc coi lµ nÒn t¶ng vµ g¾n liÒn víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. - Tæ chøc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc: LuËt gi¸o dôc quy ®Þnh: ” Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc THPT ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh phï hîp víi ®Æc tr­ng m«n häc, ®Æc ®iÓm ®èi t­îng häc sinh, ®iÒu kiÖn tõng líp häc, båi d­ìng cho häc sinh ph­¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng hîp t¸c, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó vµ tr¸ch nhiÖm häc tËp cho häc sinh.” §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¶i ®­îc tæ chøc, chØ ®¹o mét c¸ch cã hÖ thèng, cã khoa häc, ®ång bé, cã ®iÒu kiÖn kh¶ thi, vµ ph¶i thùc sù gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. 1.1.3 Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng d¹y häc gåm c¸c c«ng viÖc sau: a. Hoµn thiÖn tæ chøc chØ ®¹o d¹y häc. b. ChØ ®¹o x©y dùng nÒn nÕp d¹y häc c. ChØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc d. Tæ chøc phong trµo thi ®ua "d¹y häc, häc tèt" Ng­êi d¹y vµ ng­êi häc lµ hai thµnh tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh d¹y häc, trong ®ã n¨ng lùc cña ng­êi d¹y cã vai trß cùc kú quan träng. V× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¸ tr×nh d¹y häc, nhÊt thiÕt ph¶i th­êng xuyªn båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò gi¸o viªn. §ång thêi ph¶i tËn dông mäi nguån lùc ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ, nhÊt lµ c¸c øng dông cña kü thuËt c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. 1.2. C¬ së ph¸p lý: - V¨n kiÖn ®ai héi §¶ng toµn quèc lÇn thø II. Ban chÊp hµnhTW §¶ng kho¸ VIII. NXB – ChÝnh trÞ quèc gia, 1997 - LuËt gi¸o dôc .NXB – ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 2005. - §iÒu lÖ tr­êng THCS, tr­êng THPT, tr­êng phæ th«ng cã nhiÒu cÊp häc. QuyÕt ®Þnh sè 07/2007/ Q§- Bé GD& §T, ngµy 02/4/2007. - Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc Phæ th«ng. Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè16/2006/Q§- BGD&§T ngµy 05/5/2006 cña Bé tr­ëng Bé GD&§T. - B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2006-2007 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2007- 2008 cña Bé GD&§T. - Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch gi¸o dôc cña Bé GD&§T. - S¸ch gi¸o khoa vµ h­íng dÉn gi¶ng d¹y m«n häc. - H­ãng dÉn ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i giê d¹y ë bËc trung häc, sè10227/THPT ngµy 11/9/2001. - B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2006-2007 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2007- 2008 cña Së GD&§T §¨k L¨k. - B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2006-2007 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2007- 2008 cña tr­êng THPT Kr«ng B«ng. . C¬ së thùc tiÔn: Gi¸o dôc ®µo t¹o trong nhiÒu n¨m qua ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ to lín gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi, t¹o mét b­íc chuyÓn biÕn míi cho nÒn kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi. Song còng cßn nhiÒu yÕu kÐm: -ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc: c¸c tr­êng THPT tuy ®· cè g¾ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc theo ph©n phèi ch­¬ng tr×nh quy ®Þnh nh­ng ch­a ®¶m b¶o thùc hiÖn ®ñ nh­ ph©n phèi ch­¬ng tr×nh yªu cÇu. ViÖc tæ chøc d¹y häc ph©n ho¸ b»ng kÕt hîp ph©n ban vµ d¹y tù chän cßn lóng tóng, viÖc chØ ®¹o d¹y tù chän gÆp nhiÒu khã kh¨n, ch­a hiÖu qu¶. C¸c bé m«n khoa häc thùc nghiÖm ch­a ®¶m b¶o thùc hiÖn ®ñ c¸c bµi thÝ nghiÖm, thùc hµnh theo quy ®Þnh. - VÒ ®éi ngò gi¸o viªn: cßn thiÕu vµ ch­a ®ång bé, mét bé phËn n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi, c¸n bé phô t¸ thÝ nghiÖm thiÕu. C«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn cßn bÊt cËp, hiÖu qu¶ cßn h¹n chÕ, néi dung tËp huÊn ch­a thùc sù ®¸p øng yªu cÇu cña gi¸o viªn. - ViÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc: tuy ®­îc c¸c tr­êng THPT rÊt quan t©m nh­ng tû lÖ gi¸o viªn chñ ®éng vËn dông, phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cßn thÊp. Vai trß qu¶n lý cßn h¹n chÕ, ®Æc biÖt chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ch­a ®ång bé víi ®æi míi h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸. - VÒ c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ d¹y häc: tuy ®· cã sù quan t©m nh­ng c¬ së vËt chÊt- thiÕt bÞ d¹y häc ë c¸c tr­êng THPT vÉn ch­a ®¸p øng nhu cÇu . ThiÕt bÞ d¹y häc vÒ qu¸ chËm, chÊt l­îng ch­a cao, c¸c phßng m¸y vi tÝnh, phßng thÝ nghiÖm thùc hµnh, th­ viÖn, phßng chøc n¨ng... cßn thiÕu nªn ¶nh h­ëng nhiÒu tíi chÊt l­îng d¹y häc. - Trong viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, thi cö cßn nhiÒu bÊt cËp , ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vÉn cßn x¬ cøng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña x· héi. Tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k trong nhiÒu n¨m trë l¹i ®©y tuy ®· cã b­íc ph¸t triÓn vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc, quy m« tr­êng líp ph¸t triÓn m¹nh, ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c d¹y vµ häc, phÇn nµo ®¸p øng ®­îc nhu cÇu häc tËp cña nh©n d©n vµ yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n vµ nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y vµ häc. Sù kh«ng ®ång bé gi÷a viÖc ph©n bæ c¬ cÊu ®éi ngò, lo¹i h×nh b¸n c«ng trong tr­êng c«ng lËp tuy gi¶i quyÕt ®­îc mét sè vÊn ®Ò nh­ gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh ®µo t¹o, ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña häc sinh, nh­ng cßn béc lé nh÷ng yÕu tè bÊt cËp vÒ chÊt l­îng tõ ®ã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. 2.1 S¬ l­îc vÒ ®Æc ®iÓm cña tr­êng THPT Kr«ng B«ng -§¨k l¨k Tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k n»m trªn ®Þa bµn thÞ trÊn Kr«ng Kmar huyÖn Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. Kr«ng B«ng lµ mét huyÖn vïng s©u, vïng xa cña tØnh §¨k L¨k gåm 14 x·, thÞ trÊn, trong ®ã cã 4 x· vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. §Þa bµn huyÖn réng vµ phøc t¹p, d©n c­ ph©n bè kh«ng ®ång ®ªu, thµnh ph©n d©n c­ còng hÕt søc phøc t¹p vµ ®a d¹ng: ng­êi d©n trong huyÖn ®Õn tõ nhiÒu vïng miÒn kh¸c nhau, phong tôc tËp qu¸n rÊt ®a d¹ng. D©n sè trong huyÖn kho¶ng h¬n 80 000 ng­êi nh­ng cã nhiÒu d©n técanh em: ngoµi c¸c d©n téc t¹i chç nh­ £ ®ª, M¬ n«ng, Ja rai…cßn cã c¸c d©n téc tõ phÝa B¾c di c­ vµo nh­ M­êng, Tµy, Nïng,Th¸i H m«ng, Dao…v.v. ng­êi d©n trong huyÖn sinh sèng chñ yÕu b»ng nghÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp. C¬ së h¹ tÇng cña huyÖn cßn thiÕu thèn, ®­êng x¸ ®i l¹i khã kh¨n. Nh×n chung thu nhËp thÊp, tr×nh ®é d©n trÝ kh«ng ®ång ®Òu, nhËn thøc vµ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ cho con em häc tËp cßn h¹n chÕ ( ®Æc biÖt lµ ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè, vïng s©u, vïng xa). Bªn c¹nh ®ã huyÖn Kr«ng B«ng v× lµ huyÖn vïng s©u nªn c¬ së vËt chÊt cña huyÖn nãi chung, c¬ së vËt chÊt ®Çu t­ cho ngµnh gi¸o dôc nãi riªng cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thiÕu thèn. N¨m 1983 tr­êng THPT Kr«ng B«ng ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô ®µo t¹o häc sinh ë bËc THPT cho con em ®ång bµo c¸c d©n téc trong huyÖn. Sau 25 n¨m x©y dùng, phÊn ®Êu vµ tr­ëng thµnh, ®­îc sù quan t©m ®Çu t­ cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ ngµnh gi¸o dôc, nhµ tr­êng ®· lín m¹nh vÒ mäi mÆt. Tõ n¨m häc2006-2007, huyÖn Kr«ng B«ng ®· ®Çu t­ më thªm mét ®iÓm tr­êng míi nh»m ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu häc tËp cña häc sinh c¸c x· vïng s©u( dù kiÕn sÏ t¸ch tr­êng vµo n¨m häc 2008-2009). N¨m häc 2007 - 2008 c¶ hai ®iÓm tr­êng ®· cã 71 líp víi tæng sè 3546 häc sinh trong ®ã cã 66 líp c«ng lËp vµ 05 líp b¸n c«ng ( n¨m häc 2007-2008 tr­êng kh«ng tuyÓn hÖ b¸n c«ng theo chñ tr­¬ng chung cña Së GD& §T §¨k L¨k). C¬ së vËt chÊt phôc vô cho nhµ tr­êng ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Tæng sè phßng häc lµ 41 phßng ( gåm 36 phßng häc cao tÇng vµ 05 phßng häc nhµ cÊp 4 ). Cã 03 phßng m¸y ( víi tæng sè 72 m¸y tÝnh ), tr­êng còng ®­îc ®Çu t­ x©y dùng khu thÝ nghiÖm, th­ viÖn, hiÖu bé khang trang . Nhµ tr­êng cã mét khu néi tró gåm 15 phßng ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cÇu cña c¸c thÇy c« gi¸o. N¨m 2001 huyÖn ®· ®Çu t­ x©y dùng mét khu néi tró cho häc sinh d©n téc cña c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, gióp c¸c em cã ®iÒu kiÖn häc tËp tèt h¬n. M«i tr­êng, c¶nh quan nhµ tr­êng ®¶m b¶o xanh - s¹ch - ®Ñp, hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng, c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh ®¶m b¶o theo nhu cÇu sinh ho¹t cña gi¸o viªn vµ häc sinh, cã hÖ thèng t­êng rµo bao quanh ®¶m b¶o an ninh trËt tù tr­êng häc. Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng hiÖn nay cã 03 ng­êi: 3 hiÖu phã ( ®ång chÝ hiÖu tr­ëng chuyÓn c«ng t¸c kh¸c, ch­a bæ nhiÖm hiÖu tr­ëng míi). Chi bé §¶ng gåm 21 ®ång chÝ . §éi ngò gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn nhµ tr­êng gåm 116 ng­êi, trong ®ã sè gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y lµ 106 ng­êi: trong ®ã cã 8 gi¸o viªn giái cÊp tØnh, 10 gi¸o viªn båi d­âng sau ®¹i häc, n¨m häc 2006-2007 cã 7 ®ång chÝ ®­îc c«ng nhËn lµ “ ChiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së ”. C¬ cÊu vµ tr×nh ®é ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng thèng kª sau: M«n Tæng sè GV giái cÊp tØnh Ch­a ®¹t chuÈn Ghi chó Sau ®¹i häc §¹i häc Cao ®¼ng To¸n 02 13 0 02 0 VËt lý- KTCN 02 13 0 02 0 Ho¸ häc 01 6 0 03 0 Sinh - KTNN 01 7 0 01 0 V¨n 01 14 0 0 0 LÞch sö -GD CD 0 9 0 0 0 §Þa lý 0 5 0 0 0 TiÕng Anh 0 16 0 0 0 ThÓ dôc-GD QP 0 10 3 0 3 Tin häc 0 1 0 0 0 Tõ ®Æc ®iÓm cña nhµ tr­êng cho thÊy nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc cña tr­êng THPT Kr«ng B«ng nh­ sau: 2.1.1: ThuËn lîi: - Trong c«ng t¸c chØ ®¹o d¹y häc cña nhµ tr­êng lu«n ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn huyÖn Kr«ng B«ng, sù chØ ®¹o s¸t sao cña Së GD-§T tØnh §¨k L¨k. - Néi bé ®oµn kÕt nhÊt trÝ d­íi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng nhiÒu n¨m ®¹t trong s¹ch, v÷ng m¹nh. - C¸c tæ chøc ®oµn thÓ cña nhµ tr­êng nh­ C«ng ®oµn, §oµn TNCS HCM ho¹t ®éng ®Òu tay, cã hiÖu qu¶, ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o d¹y vµ häc cña nhµ tr­êng. - §éi ngò gi¸o viªn míi ®­îc bæ xung ®Òu cã tr×nh ®é chuÈn tõ ®¹i häc chÝnh quy trë lªn, cã kh¶ n¨ng cËp nhËt kiÕn thøc vµ vËn dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, ý thøc phÊn ®Êu cña ®¹i bé phËn gi¸o viªn vµ häc sinh ngµy cµng ®­îc n©ng cao. - C¬ së vËt chÊt phôc vô cho gi¶ng d¹y vµ häc tËp tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn. - Sù gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt cña Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh vµ c¸c tæ chøc kh¸c ®èi víi c«ng t¸c d¹y vµ häc ë tr­êng cã xu h­íng tÝch cùc h¬n. 2.1.2: Khã kh¨n: - C¬ cÊu Ban gi¸m hiÖu cßn thiÕu: hiÖn nay míi chØ cã 3 ®ång chÝ, ch­a bæ nhiÖm hiÖu tr­ëng míi , t¹i ®iÓm tr­êng chÝnh cã 2 ®ång chÝ, mét ®ång chÝ phô tr¸ch ®iÓm tr­êng thø 2 (c¸ch ®iÓm tr­êng chÝnh 28 km ), nªn viÖc qu¶n lý gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Tr­êng ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn miÒn nói, ®Þa bµn réng ( hiÖn nay ®iÓm trr­êng thø 2 c¸ch ®iÓm tr­êng chÝnh 28 km), giao th«ng kh«ng thuËn tiÖn mµ ®a sè c¸c x· cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp kh«ng ®ång ®Òu, c¬ së h¹ tÇng cßn h¹n chÕ ¶nh h­ëng tíi t­ duy vµ nÕp nghÜ cña nh©n d©n ®èi víi viÖc d¹y häc cña nhµ tr­êng . - C¬ cÊu gi¸o viªn ch­a ®ång ®ªu, mét sè m«n cßn thiÕu nh­ c¸c m«n To¸n, tin häc, ngo¹i ng÷… sè tiÕt d¹y cña gi¸o viªn c¸c m«n nµy cßn qu¸ cao phÇn nµo ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng d¹y häc. Sè gi¸o viªn trÎ míi ®­îc tuyÓn dông nhiÒu( h¬n 60%), do ®ã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn rÊt h¹n chÕ, t©m lý ch­a yªn t©m c«ng t¸c, ch­a thùc sù chó t©m tíi c«ng viÖc. - C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng tuy ®· ®­îc quan t©m, t¨ng c­êng nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña viÖc d¹y vµ häc. Do thiÕu phßng häc, tr­êng ph¶i häc 2 ca nªn rÊt khã kh¨n trong viÖc phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm vµ båi d­ìng häc sinh giái, thùc hiÖn gi¸o dôc NGLL vµ h­íng nghiÖp - ThiÕt bÞ d¹y häc cña nhµ tr­êng cßn thiÕu, ch­a ®ång bé nªn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu d¹y häc. Sè phßng m¸y vi tÝnh ch­a ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña häc sinh. - ChÊt l­îng ®Çu vµo rÊt thÊp thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng ®Çu n¨m cña khèi 10. BiÓu thèng kª sè liÖu häc sinh trong c¸c n¨m häc gÇn ®©y N¨m häc Tæng sè D. téc N÷ C.lËp B.c«ng Ghi chó 2004-2005 2159 254 1149 1584 575 2005-2006 2724 315 1423 1974 750 2006-2007 3174 323 1451 2522 652 - Sè häc sinh b¸n c«ng cßn nhiÒu, ý thøc vµ ®éng c¬ häc tËp ch­a tèt, chÊt l­îng ®Çu vµo rÊt thÊp ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc cña nhµ tr­êng. KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh trong 3 n¨m gÇn ®©y : N¨m häc XÕp lo¹i häc lùc (%) Tèt Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu KÐm nghiÖp 2004-2005 0,4% 14,7% 72,8% 12,1% 0% 85% 2005-2006 0,5% 14,1% 71,7 % 13,6% 0,11% 51% 2006-2007 0,05% 10,7% 62,8% 26,2% 0,13 % 54 % KÕt qu¶ häc tËp- h¹nh kiÓm cña häc sinh trong häc kú I n¨m häc 2007-2008 Khèi Häc lùc (tû lÖ %) H¹nh kiÓm (%) Ghi chó Giái Kh¸ TB YÕu KÕm Tèt Kh¸ TB YÕu KÐm 10 0,1 6,0 52,9 46,5 0,9 30,8 50,0 15,9 3,3 0 11 0,0 7,3 62,9 29,6 0,1 36,5 51,2 11,3 1,0 0 12 0 11,8 53,6 38,3 0,4 32,2 51,7 13,8 2,2 0 C«ng t¸c an ninh trËt tù cña ®Þa ph­¬ng nhiÒu n¨m gÇn ®©y cã chiÒu h­íng phøc t¹p, tÖ n¹n x· héi gia t¨ng , phÇn nµo ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c d¹y vµ häc. 2.2 Mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng - §¨k L¨k. - Nhµ tr­êng ®· nhiÒu n¨m ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn vµ tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh. - D­íi sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña Chi bé §¶ng, sù qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cña Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, vµ cè g¾ng nç lùc cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êng, ®· x©y dùng ®­îc Héi ®ång gi¸o dôc ®oµn kÕt, g¾n bã, tù gi¸c, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña nhµ tr­êng. C¸c tæ chøc ®oµn thÓ nhµ tr­êng lu«n cã sù phèi hîp, g¾n kÕt hç trî lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh môc tiªu gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. ChÊt l­îng ®éi ngò ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ æn ®Þnh trong xu thÕ ph¸t triÓn . NÒn nÕp, kû c­¬ng, trËt tù trªn c¸c lÜnh vùc cña nhµ tr­êng t­¬ng ®èi tèt. - Chi bé §¶ng nhiÒu n¨m liÒn ®¹t danh hiÖu trong s¹ch v÷ng m¹nh, ®­îc TØnh uû tÆng cê . - C«ng ®oµn nhµ tr­êng liªn tôc nhiÒu n¨m ®¹t danh hiÖu c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh, c«ng ®oµn c¬ së xuÊt s¾c. - §oµn TNCS HCM cña tr­êng nhiÒu n¨m ®­îc TØnh ®oµn vµ Trung ­¬ng §oµn tÆng b»ng khen. - Sè l­îng häc sinh giái cÊp tØnh ngµy cµng nhiÒu, trong n¨m häc 2006-2007 tr­êng ®¹t hai gi¶i Quèc gia vµ nhiÒu gi¶i cÊp tØnh. - ChÊt l­îng ®¹i trµ tõng b­íc ®¹t chØ tiªu cña cÊp trªn ®Ò ra. Duy tr× ®­îc sÜ sè häc sinh. - C¸c phong trµo V¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao ph¸t triÓn m¹nh, ®o¹t nhiÒu gi¶i cao trong c¸c héi thi cÊp tØnh, cÊp huyÖn 2.3 Mét sè tån t¹i trong viÖc qu¶n lý d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng - §¨k L¨k. 2.3.1. VÒ chÊt l­îng d¹y häc: - Sè l­îng häc sinh giái cÊp tØnh tuy ®· t¨ng nh­ng häc sinh giái quèc gia cßn Ýt. - ChÊt l­îng ®¹i trµ: Tû lÖ tèt nghiÖp ch­a cao ( n¨m häc 2006-2007 chØ ®¹t 54 %) kÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt l­îng cña häc sinh khèi 10, 11 cßn thÊp ( nhÊt lµ häc sinh cña ban c¬ b¶n do chÊt l­îng tuyÓn ®Çu vµo qu¸ thÊp), tû lÖ häc sinh ®ç vµo c¸c tr­êng §¹i häc vµ Cao ®¼ng hµng n¨m ch­a cao. KÕt qu¶ häc tËp häc sinh trong 3 n¨m häc gÇn ®©y( xem b¶ng): 2.3.2. Ph©n tÝch nguyªn nh©n: a. ChÊt l­îng ®Çu vµo qu¸ thÊp, do huyÖn Kr«ng B«ng chØ cã 1 tr­êng THPT , ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña häc sinh vµ sù chØ ®¹o cña cÊp trªn, nhµ tr­êng ®· tuyÓn kho¶ng 80% sè häc sinh tèt nghiÖp THCS, do ®ã chÊt l­îng ®¹i trµ rÊt thÊp. b. ChÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn: - Bªn c¹nh nh÷ng gi¸o viªn giái, h¨ng say c«ng t¸c cßn tån t¹i mét sè gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô s­ ph¹m cßn h¹n chÕ. Mét sè gi¸o viªn trÎ chua yªn t©m c«ng t¸c, cßn cã t­ t­ëng “ ®øng nói nµy tr«ng nói nä” , mét sè gi¸o viªn cã biÓu hiÖn chñ quan, tr× trÖ ng¹i ®æi míi. C¬ cÊu gi¸o viªn ch­a ®ång ®Òu, mét sè m«n qu¸ thiÕu ( to¸n, tin häc,anh v¨n.. vv.) c. ViÖc chØ ®¹o qu¸ tr×nh d¹y häc: - MÆc dï nÒn nÕp d¹y häc ®­îc cñng cè vµ duy tr× tèt, nh­ng ch­a ®Òu kh¾p ë tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn, vÉn cßn mét sè ng¹i khã, lµm ch­a thùc chÊt, cßn cã tÝnh ®èi phã, h×nh thøc. C¸n bé qu¶n lý cßn thiÕu kinh nghiÖm e ng¹i, nÓ nang, cã nh¾c nhë nh­ng ch­a ®«n ®èc, uèn n¾n mét c¸ch kiªn quyÕt. - §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt nh­ng ch­a ®ång ®Òu ë c¸c tæ, cã tæ tiÕn hµnh cßn ch­a cã chÊt l­îng, h×nh thøc, sinh ho¹t tæ chuyªn m«n cßn mang tÝnh sù vô, hµnh chÝnh, ch­a ®i vµo chiÒu s©u chuyªn m«n. - §¹i ®a sè häc sinh cã ý thøc häc tËp tÝch cùc, h¨ng say nh­ng vÉn tån t¹i mét bé phËn häc sinh ý thøc häc tËp ch­a tèt, ph­¬ng ph¸p häc tËp thô ®éng, û l¹i, kh«ng chÞu khã suy nghÜ, vÒ nhµ Ýt hoÆc kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp. Thãi quen nµy ®· ®­îc h×nh thµnh nhiÒu n¨m khi c¸c em cßn häc ë c¸c líp d­íi, nã ®i ®«i víi viÖc c¸c em bÞ rçng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, khiÕn cho viÖc häc tËp cña c¸c em kÐm hiÖu qu¶ vµ viÖc thay ®æi thãi quen nµy rÊt khã kh¨n. HiÖn t­îng häc lÖch cßn kh¸ phæ biÕn. - Båi d­ìng häc sinh giái vµ phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm ch­a ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn liªn tôc , do thiÕu phßng häc , kinh phÝ. 2.4 Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPTTHPT Kr«ng B«ng - §¨k L¨k. Tõ viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng, chóng t«i nhËn thÊy cã 6 vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: 1.Ph¶i n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tr­êng vÒ viÖc cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. 2. Tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc cña ng­êi qu¶n lý, kiÖn toµn bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ tr­êng ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chuyªn m«n. 3.Kh«ng ngõng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua " d¹y tèt, häc tèt". 4.Th­êng xuyªn båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn.T¹o ®iÒu kiÖn vµ n©ng cao n¨ng lùc tù häc, tù båi d­ìng cho gi¸o viªn 5.T¨ng c­êng x©y dùng vµ cñng cè nÒn nÕp d¹y häc 6. KÕt hîp c¸c biÖn ph¸p hç trî, t¨ng c­êng c¸c nguån lùc phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y häc. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o nh»m ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®· ph©n tÝch ë trªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng . Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k 3.1. N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. Muèn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc tr­íc hÕt ph¶i t¹o ®­îc trong tËp thÓ s­ ph¹m nhµ tr­êng mét m«i tr­êng ®oµn kÕt víi tinh thÇn h¨ng h¸i vµ ý chÝ quyÕt t©m cao. 3.1.1. Tæ chøc häc tËp, tuyªn truyÒn mét c¸ch kÞp thêi c¸c v¨n kiÖn, nghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn KT-XH trong giai ®o¹n hiÖn nay, lµm cho mäi ng­êi n¾m v÷ng vµ thÊm nhuÇn quan ®iÓm cña §¶ng, quyÕt t©m ®­a n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. Trong ®ã gi¸o dôc ®ãng vai trß cùc kú quan träng, cã nhiÖm vô ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho mét nÒn kinh tÕ tri thøc vµ ®­îc coi lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. 3.1.2. B»ng nhiÒu h×nh thø phæ biÕn, qu¸n triÖt ®Çy ®ñ c¸c chñ tr­¬ng, gi¶i ph¸p gi¸o dôc, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, h­íng dÉn cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, lµm cho toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn thÊy râ thùc tr¹ng, nh÷ng ­u ®iÓm to lín còng nh­ nh÷ng yÕu kÐm cÇn ph¶i kh¾c phôc hiÖn nay. 3.1.3. Ph©n tÝch râ thùc tr¹ng cña nhµ tr­êng, kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña nhµ tr­êng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng. 3.2. KiÖn toµn ho¹t ®éng cña c¸c tæ chuyªn m«n trong nhµ tr­êng, tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc d­íi sù ®iÒu hµnh, chØ ®¹o cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý. Ho¹t ®éng chuyªn m«n lµ ho¹t ®éng träng t©m, lµ nhiÖm vô chÝnh cña nhµ tr­êng mµ cèt lâi lµ ho¹t ®éng d¹y vµ häc. §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc th× cÇn thiÕt ph¶i cã bé m¸y chuyªn m«n vËn hµnh ®ång bé, th«ng suèt, hiÖu qu¶, cïng h­íng tíi môc tiªu chung. ViÖc ph©n c«ng, s¾p xÕp bé m¸y ®ßi hái thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. - Tu©n thñ ®Þnh møc lao ®éng cña Nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña gi¸o viªn. - Phï hîp víi tr×nh ®é, n¨ng lùc cña tõng ng­êi. - §¶m b¶o tÝnh kÕ thõa ®Ó cã sù æn ®Þnh trong mét thêi gian dµi. §Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng d¹y tèt, häc tèt th× ng­êi l·nh ®¹o ph¶i lµ ng­êi cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, g­¬ng mÉu ngoµi ra cßn ph¶i n¾m v÷ng c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý, c¸c thµnh tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh d¹y häc, môc tiªu, néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc häc sinh, c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ d¹y häc vµ m«i tr­êng. Ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i biÕt tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc th× míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ qu¶n lý ®ã lµ: - X¸c lËp kÕ ho¹ch sö dông thêi gian mét c¸ch hîp lý. - Thùc hiÖn tèt viÖc ph©n c«ng, giao tr¸ch nhiÖm cho cÊp d­íi. - §«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - Cã phong c¸ch qu¶n lý khoa häc : c­¬ng quyÕt, døt kho¸t, d©n chñ. - Th­êng xuyªn tù häc, tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é b¶n th©n. 3.3 T¨ng c­êng x©y dùng, cñng cè nÒn nÕp d¹y häc: X©y dùng nÒn nÕp d¹y häc lµ x©y dùng tËp thÓ nhµ tr­êng cã ý thøc tù gi¸c vµ tù qu¶n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ céng ®ång tr¸ch nhiÖm trong tËp thÓ. H×nh thµnh thãi quen lµm viÖc cã tæ chøc, cã kû luËt, lµm viÖc theo ph¸p luËt vµ néi quy, t¹o ra nÒn nÕp kû c­¬ng trong nhµ tr­êng lµm c¬ së cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. §Ó chØ ®¹o x©y dùng nÒn nÕp d¹y häc cÇn lµm tèt c¸c c«ng viÖc sau: 3.3.1 ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n, x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c néi quy cña nhµ tr­êng, thùc hiÖn mét c¸ch cã nÒn nÕp vµ ®ång ®Òu ë c¸c bé phËn. a) ChØ ®¹o viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ tr­êng, tæ chuyªn m«n, c¸ nh©n, c¸c ®oµn thÓ mét c¸ch khoa häc, s¸t víi thùc tiÔn vµ chi tiÕt, cô thÓ. C¸c lo¹i kÕ ho¹ch ®Òu ®­îc th¶o luËn mét c¸ch kü l­ìng, ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cao. b) Ngay tõ ®Çu n¨m häc, c¸c quy chÕ chuyªn m«n ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh: - Ra vµo líp ®óng giê, thùc hiÖn nghiªm tóc thêi kho¸ biÓu, c¸c tr­êng hîp ®æi giê, d¹y thay ®Òu ph¶i th«ng qua Ban gi¸m hiÖu. Thùc hiÖn ®óng ph©n phèi ch­¬ng tr×nh, chÊm, tr¶ bµi ®óng thêi gian qui ®Þnh. - C¸c lo¹i hå s¬ chuyªn m«n ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, cã chÊt l­îng. c) Ban Gi¸m hiÖu ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng cho tõng c¸ nh©n, ph©n c«ng trùc l·nh ®¹o ®Ó theo dâi, ®iÒu hµnh tõng buæi häc vµ xö lý c¸c t×nh huèng kÞp thêi. Th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c néi quy, quy chÕ. Khi ph¸t hiÖn nh÷ng tr­êng hîp thùc hiÖn ch­a nghiªm tóc cÇn sím chÊn chØnh, tr¸nh hiÖn t­îng nÓ nang, ng¹i va ch¹m hoÆc chØ nh¾c nhë chiÕu lÖ lµm cho nÒ nÕp khã ®i vµo æn ®Þnh. d) X©y dùng vµ duy tr× nÒn nÕp häc tËp ë c¸c líp. Häc sinh ph¶i cã ®ñ s¸ch, vë, ®å dïng häc tËp. Tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ngay tõ nh÷ng tuÇn ®Çu ®Ó t¹o nÒ nÕp tèt cho häc sinh. Ngay tõ ®Çu n¨m häc, häc sinh ®­îc häc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng ®èi víi mçi häc sinh vµ nhiÖm vô cña häc sinh THPT. C¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp duy tr× nÒn nÕp sinh ho¹t vµ häc tËp cña líp m×nh. 3.3.2. T¨ng c­êng chØ ®¹o thùc hiÖn nÒn nÕp chuyªn m«n: - ChØ ®¹o c¸c tæ chuyªn m«n ph©n c«ng gi¶ng d¹y mét c¸ch hîp lý, ph¸t huy cao nhÊt n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng gi¸o viªn. Tæ chøc sinh ho¹t tæ chuyªn m«n 2 lÇn/ th¸ng cã hiÖu qu¶, th­êng xuyªn c¶i tiÕn néi dung vµ h×nh thøc sinh ho¹t: + X©y dùng kÕ ho¹ch thao gi¶ng, héi gi¶ng ngay tõ ®Çu n¨m häc, cã chØ tiªu ®Þnh møc cô thÓ + Rót kinh nghiÖm c¸c giê d¹y, thiÕt kÕ gi¸o ¸n d¹y c¸c bµi khã trong ch­¬ng tr×nh . + Sinh ho¹t theo chuyªn ®Ò mµ gi¸o viªn ®· ®¨ng ký ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ph­¬ng ph¸p chuÈn bÞ vµ d¹y c¸c bµi thùc hµnh cña bé m«n. - Häp c¸n bé gi¸o viªn mçi th¸ng mét lÇn vµo tuÇn thø nhÊt cña th¸ng ®Ó kiÓm ®iÓm c«ng t¸c th¸ng tr­íc vµ th«ng qua triÓn khai kÕ ho¹ch c«ng t¸c trong th¸ng. - Tæ chøc tèt c¸c buæi giao ban vµo thø Hai, thø B¶y hµng tuÇn th«ng b¸o nh¾c nhë, uèn n¾n nh÷ng hiÖn t­îng sai lÖch, vi ph¹m trong tuÇn. - §¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua 2 th¸ng 1 lÇn ®èi víi gi¸o viªn, c¸n bé c«ng nh©n viªn, cuèi kú cã s¬ kÕt rót kinh nghiÖm. - NÒn nÕp gi¸o viªn cÇn ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau: + Kû luËt lao ®éng nghiªm, thùc hiÖn ngµy giê c«ng ®Çy ®ñ. + RÌn luyÖn t¸c phong ng­êi thÇy vÒ ¨n mÆc, øng xö m« ph¹m . + Hå s¬ chuyªn m«n ®Çy ®ñ cã chÊt l­îng. + Sinh ho¹t tËp thÓ tù gi¸c, nghiªm tóc. 3.3.3. Qu¶n lý chØ ®¹o viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp d¹y vµ häc: a. KiÓm tra ®¸nh gi¸ nÒn nÕp d¹y häc cña gi¸o viªn do Ban gi¸m hiÖu vµ c¸c tæ chuyªn m«n tiÕn hµnh: - KiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn theo quy ®Þnh: Nhµ tr­êng lËp kÕ ho¹ch cïng tæ chuyªn m«n thùc hiÖn, mçi tæ ph¶i kiÓm tra toµn diÖn ®­îc 1/2 sè gi¸o viªn trong tæ/ häc kú. - KiÓm tra th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt c¸c ho¹t ®éng s­ ph¹m cña gi¸o viªn: Gi¶ng d¹y trªn líp, so¹n bµi, chÊm tr¶ bµi, ghi sæ ®Çu bµi. KÕt qu¶ c¸c ®ît kiÓm tra ®­îc c«ng bè kÞp thêi, nh÷ng sai sãt ®­îc yªu cÇu söa ch÷a vµ kh¾c phôc ngay sau khi ph¸t hiÖn. b. KiÓm tra ®¸nh gi¸ nÒn nÕp häc tËp cña häc sinh chñ yÕu do §oµn thanh niªn ®¶m nhiÖm: Ban chÊp hµnh §oµn tr­êng tæ chøc c¸c ®oµn kiÓm tra bao gåm c¸c uû viªn Ban chÊp hµnh, c¸c bÝ th­ chi ®oµn, ®éi Cê ®á, thanh niªn xung kÝch ph©n c«ng kiÓm tra toµn diÖn hoÆc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nÒn nÕp cña c¸c líp hµng ngµy. - Tæng hîp ®iÓm thi ®ua hµng tuÇn ®Ó xÕp lo¹i thi ®ua, c«ng bè vµo giê chµo cê ngµy thø hai hµng tuÇn ®Ó ®éng viªn, khÝch lÖ vµ nh¾c nhë kÞp thêi. - KÕt qu¶ thi ®ua vÒ nÒn nÕp hµng tuÇn, hµng th¸ng sÏ ®­îc tæng hîp cuèi häc kú, cuèi n¨m häc vµ lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh, ®¸nh gi¸ thi ®ua c¸c líp vµ gi¸o viªn chñ nhiÖm. 3.4. ChØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua d¹y tèt, häc tèt trong nhµ tr­êng. 3.4.1.Qu¶n lý, chØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cña gi¸o viªn: a. X¸c ®Þnh râ môc tiªu cña ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh, båi d­ìng ph­¬ng ph¸p tù häc, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc cña häc sinh. b. ChØ ®¹o tõng nhãm chuyªn m«n, tæ chuyªn m«n cã kÕ ho¹ch vµ yªu cÇu cô thÓ cña viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trªn c¬ së thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, gi¸o viªn tù ®¨ng ký ®Ò ra môc tiªu, cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¸ nh©n. c. KÞp thêi cung cÊp nh÷ng ®iÒu chØnh, ®æi míi vÒ ch­¬ng tr×nh, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc cña Ngµnh, cña Së gi¸o dôc tíi c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr­êng. d. Tæ chøc d¹y häc rót kinh nghiÖm theo chñ ®Ò: §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y mét sè tiÕt bµi tËp, ph­¬ng ph¸p d¹y mét bµi cã thÝ nghiÖm minh häa, ph­¬ng ph¸p d¹y mét tiÕt «n tËp ... Cã kÕ ho¹ch t¨ng c­êng sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c ®å dïng d¹y häc, khuyÕn khÝch c¸c gi¸o viªn sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao ®Ó so¹n gi¶ng t¹o høng thó cho häc sinh trong giê häc (gi¸o ¸n ®iÖn tö). Sau ®ã cÇn ph©n tÝch kü l­ìng, rót ra c¸c bµi häc bæ Ých, nh÷ng ®iÒu nªn tr¸nh vµ phæ biÕn trong ph¹m vi cÇn thiÕt. e. Tæ chøc kiÓm tra dù giê cña c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n h¹n chÕ, häc sinh ph¶n ¸nh lµ khã hiÓu, t×m ra nguyªn nh©n, ®iÓm yÕu ®Ó kh¾c phôc. f. Lµm tèt c«ng t¸c t­ t­ëng víi nh÷ng gi¸o viªn cßn ng¹i khã hoÆc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ch­a cao, cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ®éng viªn kÝch thÝch vµ n©ng cao ý thøc v­¬n lªn trong chuyªn m«n cña hä. g. Cã nhiÒu h×nh thøc giao l­u, trao ®æi kinh nghiÖm víi c¸c tr­êng b¹n. Tæ chøc cho gi¸o viªn ®i tham quan häc hái c¸c tr­êng ngoµi tØnh. 3.4.2. §æi míi ph­¬ng ph¸p häc tËp cña häc sinh: a. Tæ chøc h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p häc tËp cho häc sinh. Th­êng lµ häc sinh rÊt lóng tóng trong khi x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p häc tËp cho m×nh. CÇn ph¶i chØ râ cho häc sinh 2 néi dung quan träng trong ph­¬ng ph¸p häc tËp. - Ph­¬ng ph¸p häc tËp trªn líp: cÇn ph¶i tËp trung cao ®é vµo viÖc nghe gi¶ng ®Ó hiÓu râ néi dung bµi, m¹nh d¹n tham gia x©y dùng bµi, kh«ng nªn qu¸ tËp trung vµo viÖc ghi bµi mµ viÖc nghe gi¶ng bÞ gi¸n ®o¹n dÉn ®Õn kh«ng hiÓu bµi (nhiÒu häc sinh chØ ra søc ghi chÐp bµi mµ kh«ng chó ý phÇn gi¶ng gi¶i cña gi¸o viªn). - Ph­¬ng ph¸p häc tËp ë nhµ: Cã 2 b­íc quan träng: + B­íc 1: Xem l¹i bµi gi¶ng trªn líp, t×m hiÓu râ néi dung vµ nhí néi dung c¬ b¶n cña bµi häc. + B­íc 2: VËn dông néi dung Êy ®Ó tr¶ lêi c©u hái cuèi s¸ch gi¸o khoa, lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp råi ®Õn c¸c bµi trong s¸ch n©ng cao nÕu cã kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu. C¸c em häc sinh giái thùc hiÖn rÊt tèt hai néi dung trªn cña ph­¬ng ph¸p häc tËp ®Æc biÖt chó träng ph­¬ng ph¸p häc ë nhµ. C¸c em häc sinh kÐm th­êng bá qua viÖc häc ë nhµ, hoÆc häc bµi ë nhµ th× bá qua b­íc 1, dÉn ®Õn n¾m kiÕn thøc mét c¸ch hêi hît, kh«ng b¶n chÊt. ViÖc vËn dông kiÕn thøc ®Ó tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp khiÕn cho viÖc hiÓu bµi phiÕn diÖn , lÖch l¹c vµ chãng quªn. - Mét ®iÓm then chèt n÷a trong ph­¬ng ph¸p häc tËp lµ ph¶i häc th­êng xuyªn, ®Òu ®Æn tÊt c¶ c¸c bµi trong ch­¬ng tr×nh v× kiÕn thøc lµ mét hÖ thèng hoµn chØnh, nÕu häc sinh häc ®èi phã, chØ häc khi bÞ kiÓm tra th× kiÕn thøc kh«ng ®Çy ®ñ vµ hÖ thèng, dÉn ®Õn kh«ng cã c¬ së ®Ó tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc tiÕp theo. - Th­êng lµ häc sinh kh«ng hiÓu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nh­ trªn, nhiÒu em cø nghÜ ph­¬ng ph¸p häc tËp lµ c¸ch g× thËt ®éc ®¸o, kh«ng quan niÖm r»ng ®ã lµ nh÷ng ®iÒu rÊt th«ng th­êng nh­ng ®ßi hái ng­êi häc cÇn ph¶i cã ý chÝ vµ nghÞ lùc, kiªn tr× thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc vµ c«ng viÖc cÇn thiÕt. b. Tæ chøc Héi nghÞ häc tèt, sinh ho¹t chuyªn ®Ò vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp, quy m« tõng líp tõng khèi vµ toµn tr­êng. Tõ ®ã ph¶i tæng kÕt, rót ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p hay, dÔ ¸p dông, cã hiÖu qu¶ ®Ó phæ biÕn, yªu cÇu c¸c líp tæ chøc häc tËp vµ vËn dông. c. CÇn ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i vµ ng¨n chÆn viÖc quay cãp, kh«ng trung thùc trong häc tËp. §ång thêi cÇn ph¶i chèng häc lÖch, chØ häc c¸c m«n thi ®¹i häc. d. L¾ng nghe nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cña häc sinh vµ gi¶i quyÕt nh÷ng kiÕn nghÞ chÝnh ®¸ng. 3.4.3. §æi míi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh: a. Gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc kiÓm tra miÖng, 15 phót theo ®óng qui ®Þnh ®Ó häc sinh cã ý thøc häc bµi th­êng xuyªn liªn tôc. b. C¸c bµi kiÓm tra ®Òu ph¶i ra ®Ò ch½n lÎ hoÆc nhiÒu ®Ò, tæ chøc tèt viÖc lµm ®Ò tr¾c nghiÖm, gi¸o viªn coi nghiªm tóc ®Ó chèng hiÖn t­îng quay cãp. c. §Ò ra ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu kiÓm tra ®­îc 3 mÆt: KiÕn thøc c¬ b¶n, kü n¨ng vËn dông vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy. Khi ra ®Ò ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph©n lo¹i ®­îc häc sinh ë c¸c møc ®é: Giái, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. Yªu cÇu kiÕn thøc träng t©m cña c¸c bµi kiÓm tra ph¶i ®­îc thèng nhÊt trong toµn khèi ë tæ chuyªn m«n. d. ViÖc chÊm tr¶ bµi ph¶i kh¸ch quan, chÝnh x¸c, ®óng kú h¹n. Khi tr¶ bµi cho häc sinh ph¶i söa lçi cho häc sinh ®Ó häc sinh thÊy ®­îc nh÷ng thiÕu sãt cña m×nh mµ rót kinh nghiÖm. e. Tæ chøc thi kiÓm tra chÊt l­îng theo h×nh thøc tËp trung toµn tr­êng 2 lÇn trong n¨m häc vµo cuèi häc kú. ChÊm thi tËp trung, cã räc ph¸ch ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng mét c¸ch kh¸ch quan vµ c«ng b»ng, gióp cho c¸n bé qu¶n lý cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng d¹y häc cña c¸c gi¸o viªn vµ häc sinh c¸c líp. 3.4.4. ChØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¶i g¾n víi phong trµo thi ®ua "D¹y tèt, häc tèt" cña gi¸o viªn vµ häc sinh ®Ó ph¸t huy søc m¹nh trong c¶ tËp thÓ gi¸o viªn vµ tËp thÓ häc sinh, lo¹i bá nh÷ng yÕu tè h×nh thøc ph« tr­¬ng bÒ ngoµi, ®i vµo chiÒu s©u cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. CÇn ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua liªn tôc, réng kh¾p cã néi dung vµ c¸ch tæ chøc cô thÓ. - X¸c ®Þnh chñ ®iÓm thi ®ua hµng th¸ng, thi ®ua theo tõng ®ît, cã néi dung thi ®ua cô thÓ, cã ®¸nh gi¸ s¬ kÕt, khen th­ëng kÞp thêi. - Th«ng qua héi gi¶ng, thao gi¶ng, më héi nghÞ gi¸o viªn giái cÊp tr­êng. - Duy tr× tèt phong trµo viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, ®­a ho¹t ®éng nµy vµo tiªu chuÈn xÕp lo¹i c¸n bé gi¸o viªn. - §èi víi häc sinh: tæ chøc tèt viÖc phô ®¹o cho häc sinhgiái vµ häc sjnh yÕu kÐm.Tæ chøc thi häc sinh giái ë c¸c khèi líp trong tr­êng chän ®éi tuyÓn häc sinh giái dù thi häc sinh giái cÊp tØnh cho c¸c m«n häc. 3.5. Båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n ®éi ngò gi¸o viªn: 3.5.1.Qu¶n lý chØ ®¹o viÖc båi d­ìng th­êng xuyªn: - §éng viªn c¸c gi¸o viªn tham gia häc båi d­ìng th­êng xuyªn ®Þnh kú ®Çy ®ñ, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ kinh phÝ cho gi¸o viªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é tin häc, ngo¹i ng÷,... phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu, so¹n bµi vµ gi¶ng d¹y. 3.5.2. N©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n: a. Th«ng qua c¸c giê d¹y theo chuyªn ®Ò, c¸c giê héi gi¶ng, thao gi¶ng, thi gi¸o viªn giái cÇn ph©n tÝch rót kinh nghiÖm thÊu ®¸o, tõ ®ã cã t¸c dông n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chung cho toµn tæ. b. Tæ chuyªn m«n ph¶i ph©n c«ng gi¸o viªn giái, giµu kinh nghiÖm kÌm cÆp h­íng dÉn gióp ®ì c¸c gi¸o viªn míi, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ. c. Tæ chuyªn m«n cÇn dù giê, kiÓm tra c¸c mÆt cña tõng thµnh viªn, x¸c ®Þnh râ tõng mÆt cßn yÕu cô thÓ cña tõng ng­êi, ®Þnh ra c¸ch thøc vµ yªu cÇu kh¾c phôc söa ch÷a. d. Tæ chuyªn m«n cÇn ph©n c«ng cho tõng gi¸o viªn nh÷ng chuyªn ®Ò nhá (vÝ dô: Néi dung, c©u hái, bµi tËp «n tËp cña tõng ch­¬ng hoÆc ®Ò kiÓm tra cña ch­¬ng thÕ nµo cho hîp lý...) sau ®ã ®­a ra th¶o luËn, thèng nhÊt ë tæ. e. Mêi c¸c gi¸o viªn giái cã nhiÒu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña c¸c tr­êng b¹n vÒ d¹y mÉu, giao l­u t¹i tr­êng ®Ó trao ®æi häc hái kinh nghiÖm. f. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn tù lµm ®å dïng d¹y häc, mçi n¨m häc nhµ tr­êng quy ®Þnh mçi gi¸o viªn ph¶i tù lµm 2 - 3 ®å dïng d¹y häc míi, cã hiÖu qu¶. 3.5.3.Qu¶n lý chØ ®¹o viÖc tù båi d­ìng cña gi¸o viªn: - Mçi gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn dù giê cña ®ång nghiÖp: 1 tiÕt/tuÇn, ®èi víi nh÷ng gi¸o viªn trÎ míi ra tr­êng dù 2 tiÕt/tuÇn, cã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ. - Ph¶i cã kÕ ho¹ch, néi dung tù nghiªn cøu ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh vÒ mét mÆt nµo ®ã. - Mçi gi¸o viªn cã sæ tay båi d­ìng nghiÖp vô s­ ph¹m. - T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®i häc ®Ó chuÈn ho¸ tr×nh ®é ®¹i häc, ®éng viªn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn häc båi d­ìng sau ®¹i häc vµ Cao häc. 3.5.4. Qu¶n lý chØ ®¹o viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña gi¸o viªn ®Ó d¹y båi d­ìng häc sinh giái: - Giao nhiÖm vô, khuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸c gi¸o viªn giái t×m kiÕm tµi liÖu, trao ®æi kinh nghiÖm, tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, v­¬n tíi tr×nh ®é båi d­ìng häc sinh giái tÇm cao. - Ph©n c«ng båi d­ìng tõng phÇn, tõng chuyªn ®Ò cho c¸c gi¸o viªn trÎ cã n¨ng lùc, ®éng viªn hä tiÕn tíi ®¶m nhiÖm ch­¬ng tr×nh båi d­ìng häc sinh giái toµn khèi. - X©y dùng chÕ ®é, ®éng viªn khen th­ëng tho¶ ®¸ng víi c¸c gi¸o viªn cã nhiÒu cè g¾ng vµ cã häc sinh ®¹t gi¶i. - T¨ng thêi l­îng båi d­ìng häc sinh giái. Thùc hiÖn båi d­ìng häc sinh giái b»ng 2 h×nh thøc: Båi d­ìng tËp trung vµ båi d­ìng th­êng xuyªn b»ng c¸ch h­íng dÉn häc sinh tù häc, tù nghiªn cøu tµi liÖu vµ häc nhãm. 3.6. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî, huy ®éng c¸c nguån lùc phôc vô cho c«ng t¸c d¹y vµ häc: 3.6.1. Ph­¬ng ph¸p kinh tÕ: lµ sù t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp tíi ®èi t­îng qu¶n lý b»ng c¬ chÕ kÝch thÝch lao ®éng th«ng qua lîi Ých vËt chÊt ®Ó hä tÝch cùc tham gia c«ng viÖc chung vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®­îc giao trong tr­êng häc, thùc chÊt cña ph­¬ng ph¸p kinh tÕ lµ dùa trªn sù kÕt hîp gi÷a viÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸n bé gi¸o viªn vµ häc sinh ghi trong ®iÒu lÖ nhµ tr­êng, quy chÕ chuyªn m«n... vµ nh÷ng kÝch thÝch cã tÝnh ®ßn bÈy trong nhµ tr­êng. V× vËy, nhµ tr­êng cÇn ph¶i tæ chøc hÕt søc hîp lý míi cã t¸c dông ®éng viªn, khÝch lÖ vµ cã tÝnh gi¸o dôc cao: - X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cho tõng lo¹i lao ®éng trong nhµ tr­êng, cô thÓ nh­: + Gi¸o viªn giái cÊp tØnh: Møc th­ëng: 200.000®ång + ChiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së: 200.000®ång + Gi¸o viªn giái cÊp tr­êng: 100.000®ång + Gi¸o viªn cã häc sinh giái cÊp tØnh: tuú theo gi¶i + Lao ®éng giái 50.000®ång C¸c tæ chuyªn m«n phèi hîp víi C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña gi¸o viªn cuèi mçi ®ît (th¸ng, kú, n¨m) tæ chøc b×nh bÇu, ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i, khen th­ëng, phª b×nh theo chÕ ®é quy ®Þnh. - §¶m b¶o tÝnh c«ng khai, c«ng b»ng, d©n chñ trong viÖc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i lao ®éng trong gi¸o viªn, xÕp lo¹i häc tËp cña häc sinh. 3.6.2. Sö dông mét sè biÖn ph¸p t©m lý x· héi kh¸c: Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy lµ gãp phÇn ®éng viªn tinh thÇn chñ ®éng, tÝch cùc, tù gi¸c cña mäi ng­êi ®ång thêi t¹o bÇu kh«ng khÝ cëi më, tin cËy lÉn nhau, gióp ®ì nhau hoµn thµnh nhiÖm vô. Trong nhµ tr­êng ®· x©y dùng ®­îc bÇu kh«ng khÝ lao ®éng tËp thÓ, ®oµn kÕt nhÊt trÝ, c¸ nh©n g¾n bã víi tËp thÓ lao ®éng cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý chØ ®¹o cÇn: - T×m hiÓu t©m t­, nguyÖn väng cña c¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn. - L¾ng nghe ý kiÕn cña hä, tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña hä, giao viÖc cô thÓ cho hä. - Lùa chän vµ båi d­ìng c¸n bé cèt c¸n cã n¨ng lùc vµ cã uy tÝn tæ chøc. - §éng viªn, khen th­ëng kÞp thêi, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸n bé gi¸o viªn: Trong c¸c ngµy lÔ, tÕt nhµ tr­êng ®Òu cã quµ l­u niÖm, quµ tÕt cho c¸c c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng, ngµy 22/12 cã quµ cho häc sinh con th­¬ng binh, liÖt sü. Tæ chøc th¨m hái ®éng viªn gióp ®ì c¸c gia ®×nh c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng khi cã viÖc hiÕu, hû, èm ®au, khã kh¨n ®Æc biÖt. Tæ chøc trao phÇn th­ëng häc bæng cho häc sinh nghÌo v­ît khã, häc sinh må c«i, häc sinh tµn tËt, häc sinh kh¸ giái. 3.6.3. T¨ng c­êng c¸c nguån lùc cho c«ng t¸c d¹y vµ häc: a.VÒ c¬ së vËt chÊt: C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng lµ mét trong nh÷ng tr­êng cã ph­¬ng tiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. Do vËy ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó hoµn thiÖn dÇn c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng: - LËp tê tr×nh ®Ó lªn c¸c cÊp cã thÈm quyÒn xin ®­îc ®Çu t­ x©y dùng giai ®o¹n 2: hoµn chØnh c¸c phßng chøc n¨ng, c¸c phßng bé m«n, ®Æc biÖt ®èi víi ®iÓm tr­êng 2. - TËn dông sù ñng hé cña ®Þa ph­¬ng, cña Ban ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh, cña c¸c nhµ h¶o t©m vµ sè häc sinh cò ®· tr­ëng thµnh ®Ó t¨ng nguån tµi chÝnh cho nhµ tr­êng vµ lËp quü khuyÕn häc. - Duy tr× b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc. b. Huy ®éng vÒ trÝ tuÖ, chÊt x¸m tõ c¸c nguån häc sinh cò cña tr­êng, c¸c chuyªn gia giái, c¸c gi¸o viªn giái, ®Æc biÖt thu hót c¸c gi¸o viªn giái vÒ tr­êng. c. Huy ®éng mäi nguån tµi chÝnh: - C«ng khai ho¸ c¸c kho¶n thu chi trong nhµ tr­êng. - Sö dông nguån tµi chÝnh cã hiÖu qu¶. - Chó träng ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, cñng cè x©y dùng mèi quan hÖ víi Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh cña tr­êng, c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi ®ãng trªn ®Þa bµn cña huyÖn. PhÇn kÕt luËn 1. Mét sè kÕt luËn: ViÖc ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc bøc thiÕt trong c¸c tr­êng THPT trong thêi kú míi. Tuú theo mçi tr­êng cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p s¸ng t¹o, linh ho¹t cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh nh»m h¹n chÕ vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý d¹y häc cña nhµ tr­êng. §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p trong ®ã vÊn ®Ò qu¶n lý con ng­êi ®­îc coi lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt, quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña nhµ tr­êng trong c«ng t¸c d¹y vµ häc. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra 6 gi¶i ph¸p mang tÝnh kh¶ thi nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ: - N©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­êng vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. - KiÖn toµn bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ tr­êng, tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý. - T¨ng c­êng x©y dùng, cñng cè nÒn nÕp d¹y häc. - ChØ ®¹o ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua “D¹y tèt, häc tèt” trong nhµ tr­êng. - Båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn. - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî, t¨ng c­êng c¸c nguån lùc phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc, ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng day häc, mÆc dï ®Ò tµi ®· ®­îc suy nghÜ, nghiªn cøu hÕt søc cÈn thËn, nh­ng kinh nghiÖm cßn Ýt, ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ, hoÆc ch­a ®­îc ®Ò cËp tíi rÊt mong ®­îc sù gãp ý ch©n thµnh cña quý thÇy c« vµ c¸c b¹n ®«ng nhiÖp, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n . 2. Mét sè khuyÕn nghÞ: 2.1 §èi víi Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: - Ban hµnh néi dung båi d­ìng th­êng xuyªn cho gi¸o viªn THPT nh»m t¹o c¬ së hµnh lang ph¸p lý ®Ó c¸c tr­êng cã kÕ ho¹ch båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y. - Cã kÕ ho¹ch n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, ®éi ngò gi¸o viªn vµ ®µo t¹o c©n ®èi theo vïng miÒn, m«n häc. - Cã c¬ chÕ ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho c¸c tr­êng vïng s©u vïng xa, t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho c«ng t¸c d¹y häc. 2.2 §èi víi Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¨k L¨k: - KiÖn toµn Ban gi¸m hiÖu ®ñ vÒ sè l­îng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé qu¶n lý th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é lý luËn, chuyªn m«n vµ nghiÖp vô qu¶n lý. - ¦u tiªn bæ sung gi¸o viªn cho c¸c bé m«n cßn thiÕu. - Giao quyÒn chñ ®éng h¬n trong viÖc tuyÓn chän gi¸o viªn cho nhµ tr­êng. - T¨ng c­êng h¬n n÷a c¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ d¹y häc cho c¸c tr­êng THPT c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®Æc biÖt lµ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao. - Cã chÕ ®é ®·i ngé, khuyÕn khÝch, thu hót nh©n tµi, nhÊt lµ ë vïng s©u, vïng xa. - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c héi nghÞ chuyªn ®Ò, trao ®æi häc tËp kinh nghiÖm gi÷a c¸c tr­êng THPT. 2.3 §èi víi huyÖn Kr«ng B«ng: - Th­êng xuyªn quan t©m, chØ ®¹o, phèi hîp tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trªn ®Þa bµn huyÖn. - ChØ ®¹o c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, c¸n bé ®¶ng viªn tÝch cùc tham gia trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Tµi liÖu tham kh¶o 1/ V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII, IX.(Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia- 1996 ). 2/ NghÞ quyÕt Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸VIII, IX (Nhµ xuÊt b¶n chÝnhtrÞ quèc gia- 1996 ). 3/ HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 1992( Nhµ xuÊt b¶n khoa häc - x· héi ). 4/ LuËt gi¸o dôc ( Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 2005 ). 4. §iÒu lÖ Tr­êng THPT, ban hµnh 11/07/2007 5/ Gi¸o tr×nh dïng cho c¸n bé qu¶n lý tr­êng THPT, Hµ Néi 2008. 6/ B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc2004-2005, 2005-2006,2006-2007 cña tr­êng THPT Kr«ng B«ngtØnh §¨k L¨k.Cã 7/ Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m hoc 2007-2008 cña tr­êng THPT Kr«ng B«ng tØnh §¨k L¨k. 8 / Mét sè kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸c ®ång nghiÖp. ***************

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk.doc
Luận văn liên quan