Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm – Mường La - Sơn La

MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Sự nghiệp giáo dục hiện nay đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Muốn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước thì phải phát triển giáo dục - đào tạo. Quan điểm của Đảng ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Bậc học THCS là bậc học tạo tiền đề cho các em học tiếp bậc học tiếp theo nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành người công dân có đủ đức, đủ tài, phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn: Đức - trí - thể - mĩ để đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng mục tiêu giáo dục - đào tạo đòi hỏi nhà trường phải đáp ứng yêu cầu cần thiết cho việc dạy đó là : việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học để trường lớp khang trang đồng thời hàng năm có kế hoạch tu sửa và bảo vệ cơ sở vật chất sao cho trường lớp mô phạm, sạch đẹp để đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp hiện nay. Thật vậy, trong thực tế cho ta thấy, nơi nào có cơ sở vật chất đầy đủ, trường, lớp khang trang,sạch đẹp, mô phạm thì nơi ấy chất lượng giảng dạy cũng như các hoạt động khác trong nhà trường tăng lên rõ rệt. Là người làm công tác cán bộ quản lý trường THCS Mường Chùm tôI mong muốn góp công sức của mình vào xây dựng trường lớp khang trang sạch đẹp đáp ứng yêu cầu của việc dạy và học hiện nay nhằm nâng dần chất lượng Giáo dục của trường. Trường THCS Mường Chùm thuộc xã vùng 2 của huyện Mường La nằm cách xa trung tâm huyện khoảng trên 30 km. CSVC nhà trường gồm một ngôi nhà cấp 4 đã quá niên hạn sử dụng, phòng học chật chội, bàn ghế không đúng qui cách của học sinh THCS (năm 2002 từ trường PTCS tách ra thành trường THCS đến nay bàn ghế cũng chưa được thay đổi). Do hỏng hóc và xuống cấp nhiều nên ảnh hưởng không nhỏ đến dạy và học. Công tác quản lý cơ sở vật chất, còn nhiều điểm chưa đáp ứng được yêu cầu của nền giáo dục hiện đại ngày nay. Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn trên, tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm – Mường La - Sơn La". Với mong muốn góp phần không nhỏ vào việc xác định các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và số lượng cơ sở vật chất góp phần đạt được mục tiêu giáo dục THCS và yêu cầu về giáo dục -đào tạo của nhà trường.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3707 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm – Mường La - Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu I. LÝ do chän ®Ò tµi. sù nghiÖp gi¸o dôc hiÖn nay ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng cña mäi ng­êi. Muèn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× ph¶i ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o. Quan ®iÓm cña §¶ng ta coi gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. BËc häc THCS lµ bËc häc t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c em häc tiÕp bËc häc tiÕp theo nh»m ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ thµnh ng­êi c«ng d©n cã ®ñ ®øc, ®ñ tµi, ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ thÓ chÊt, t©m hån: §øc - trÝ - thÓ - mÜ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu x· héi, ®¸p øng môc tiªu gi¸o dôc - ®µo t¹o ®ßi hái nhµ tr­êng ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cÇn thiÕt cho viÖc d¹y ®ã lµ : viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ tr­êng häc ®Ó tr­êng líp khang trang ®ång thêi hµng n¨m cã kÕ ho¹ch tu söa vµ b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt sao cho tr­êng líp m« ph¹m, s¹ch ®Ñp ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thêi ®¹i c«ng nghiÖp hiÖn nay. ThËt vËy, trong thùc tÕ cho ta thÊy, n¬i nµo cã c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ, tr­êng, líp khang trang,s¹ch ®Ñp, m« ph¹m th× n¬i Êy chÊt l­îng gi¶ng d¹y còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong nhµ tr­êng t¨ng lªn râ rÖt. Lµ ng­êi lµm c«ng t¸c c¸n bé qu¶n lý tr­êng THCS M­êng Chïm t«I mong muèn gãp c«ng søc cña m×nh vµo x©y dùng tr­êng líp khang trang s¹ch ®Ñp ®¸p øng yªu cÇu cña viÖc d¹y vµ häc hiÖn nay nh»m n©ng dÇn chÊt l­îng Gi¸o dôc cña tr­êng. Tr­êng THCS M­êng Chïm thuéc x· vïng 2 cña huyÖn M­êng La n»m c¸ch xa trung t©m huyÖn kho¶ng trªn 30 km. CSVC nhµ tr­êng gåm mét ng«i nhµ cÊp 4 ®· qu¸ niªn h¹n sö dông, phßng häc chËt chéi, bµn ghÕ kh«ng ®óng qui c¸ch cña häc sinh THCS (n¨m 2002 tõ tr­êng PTCS t¸ch ra thµnh tr­êng THCS ®Õn nay bµn ghÕ còng ch­a ®­îc thay ®æi). Do háng hãc vµ xuèng cÊp nhiÒu nªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn d¹y vµ häc. C«ng t¸c qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, cßn nhiÒu ®iÓm ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i ngµy nay. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn trªn, t«i chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p x©y dùng c¬ së vËt chÊt ë tr­êng THCS M­êng Chïm – M­êng La - S¬n La". Víi mong muèn gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ sè l­îng c¬ së vËt chÊt gãp phÇn ®¹t ®­îc môc tiªu gi¸o dôc THCS vµ yªu cÇu vÒ gi¸o dôc -®µo t¹o cña nhµ tr­êng. II. Môc ®Ých nghiªn cøu. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nh»m t×m ra c¸c biÖn ®Ó chØ ®¹o x©y dùng c¬ së vËt chÊt cã hiÖu qu¶ ë tr­êng THCS M­êng Chïm – M­êng La - S¬n La. Tõ mét tr­êng c¬ së vËt chÊt kh«ng ®óng qui c¸ch vÒ phßng häc, bµn, ghÕ... thµnh mét tr­êng cã khu«n viªn ®Ñp,®óng tiªu chuÈn quèc gia (h­íng tíi ®¹t chuÈn quèc gia) ®¶m b¶o c«ng t¸c d¹y vµ häc nh»m tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. III. Gi¶ thuyÕt khoa häc. Qua thùc tÕ cho thÊy,ë n¬i nµo c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn, tr­êng häc kh«ng ®óng qui c¸ch, trang thiÕt bÞ phôc vô d¹y vµ häc cßn thiÕu thèn, h¬n 99%lµ häc sinh d©n téc, mét sè em ý thøc tr¸ch nhiÖm ch­a cao nhÊt lµ vµo nh÷ng ngµy ®«ng gi¸ l¹nh c¸c em tù do nghØ häc. NÕu t×m ra c¸c biÖn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý c¬ së vËt chÊt phï hîp, ®óng ®¾n h¬n th× ch¾c ch¾n sè l­îng vµ chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt khang trang thu hót häc sinh h¬n vµ chÊt l­îng gi¸o dôc sÏ cã sù chuyÓn biÕn râ rÖt. IV.§èi t­îng nghiªn cøu. Trªn c¬ së ®iÒu tra thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt vµ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt. V. NhiÖm vô nghiªn cøu. Nghiªn cøu tÇm quan träng cña c¬ së lý luËn trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc ®èi víi céng ®ång gi¸o dôc. Nghiªn cøu tùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Þa bµn x· M­êng Chïm – M­êng La §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt. Tæ chøc thùc nghiÖm mét sè biÖn ph¸p x©y dùng vµ qu¶n lý c¬ së vËt chÊt trong nhµ tr­êng cã hiÖu qu¶. VI. Ph¹m vi nghiªn cøu. §Ò tµi ®­îc tËp trung nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cña ng­êi qu¶n lý nh»m duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS M­êng Chïm – M­êng La – S¬n La. Møc ®é nghiªn cøu: qua thùc nghiÖm cña tr­êng. VII. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. §Ó thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· dïng ph­¬ng ph¸p: a. ph­¬ng ph¸p tæng hîp rót kinh nghiÖm. b. ph­¬ng ph¸p quan s¸t. c. ph­¬ng ph¸p tham kh¶o ë mét sè tr­êng kh¸c trong ph¹m vi huyÖn ThuËn Ch©u. Ch­¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý vµ qu¶n lý c¬ së vËt chÊt I. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan ®Õn ®Ò tµi. 1.1. Kh¸i niÖm x· héi ho¸. X· héi ho¸ ®­îc dïng víi 2 néi dung: Néi dung 1: x· héi ho¸ chØ sù t¨ng c­êng chó ý quan t©m cña x· héi ®Õn mét vÊn ®Ò, mét sù kiÖn cô thÓ nµo ®ã mµ tr­íc ®©y chØ cã bé phËn x· héi cã tr¸ch nhiÖm quan t©m ®ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh x· héi ho¸ c¸c vÊn ®Ò sù kiÖn nh­ x· héi ho¸ gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc -thÓ thao... Néi dung 2: x· héi ho¸ ®­îc sö dông trong x· héi häc ®Ó chØ qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn tõ cô thÓ sù vËt cã b¶n chÊt x· héi víi c¸c tiÒn ®Ò tù nhiªn ®Õn mét chØnh thÓ ®¹i diÖn cña x· héi loµi ng­êi ®©y chÝnh lµ x· héi ho¸ c¸ nh©n. 1.2. Kh¸i niÖm x· héi ho¸ gi¸o dôc. X· héi ho¸ gi¸o dôc lµ mét ph­¬ng thøc, ph­¬ng ch©m,hay chiÕn l­îc ®Ó ta thùc hiÖn nã. X· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc ®­îc ®Æt ra ë tÇm ph­¬ng thøc tøc lµ ph­¬ng ph¸p, c¸ch thøc, c¸ch lµm víi nghÜa réng trõu t­îng h¬n, kh¸i qu¸t h¬n, mang tÝnh chÊt cña mét quan ®iÓm, t­ t­ëng nh»m chØ ®¹o c¸c viÖc lµm cô thÓ. Víi quan niÖm ph­¬ng thøc sÏ më réng kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cho c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ néi dung ho¹t ®éng chø kh«ng h¹n chÕ trong mét sè c«ng viÖc cô thÓ. V¨n kiÖn IV, kho¸ VII cña §¶ng cã ghi: " X· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc lµ huy ®éng toµn x· héi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc, ®éng viªn c¸c tÇng líp nh©n d©n gãp søc x©y dùng nÒn gi¸o dôc quèc d©n d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ". 1.3. kh¸i niÖm qu¶n lý. Qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng cã ®Þnh h­íng, cã tæ chøc lùa chän trong sè nh÷ng t¸c ®éng cã thÓ cã, dùa trªn th«ng tin vÒ thùc tr¹ng cña ®èi t­îng ®­îc æn ®Þnh vµ lµm cho nã ph¸t triÓn tíi môc ®Ých ®· ®Þnh. Qu¶n lý nh»m phèi hîp sù nç lùc cña nhiÒu ng­êi sao cho môc tiªu cña tõng c¸ nh©n biÕn thµnh nh÷ng thµnh tùu chung. 1.4. Kh¸i niÖm qu¶n lý gi¸o dôc Lµ hÖ thèng nh÷ng t¸c ®éng cã kÕ ho¹ch h­íng ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý ®Õn c¸c kh©u c¸c bé phËn cña hÖ thèng nh»m b¶o ®¶m cho hÖ thèng gi¸o dôc vËn hµnh tèi ­u ®¹t tíi môc tiªu gi¸o dôc. 1.5 Kh¸i niÖm qu¶n lý c¬ së vËt chÊt Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt lµ sù t¸c ®éng cña ng­êi qu¶n lý ®Õn c¸c tèi t­îng nh­: Ng­êi x©y dùng c¬ së vËt chÊt, còng nh­ ng­êi sö dông c¬ së vËt chÊt, tæ chøc phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ®èi t­îng sao cho duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt nh»m ®¹t ®­îc môc ®Ých nhÊt ®Þnh. II. TÝnh tÊt yÕu cña qu¶n lý vÒ c¬ së vËt chÊt BËc THCS lµ bËc t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c bËc häc tiÕp theo ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ thµnh nh÷ng ng­êi cã ®øc cã tµi, c©n ®èi vÒ thÓ chÊt, t©m hån.C¸c em cã hµnh vi vµ thãi quen tèt lµm c¬ së cho c¸c cÊp häc tiÕp theo. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña x· héi, ®¸p øng môc tiªu cÊp häc, ®ßi hái nh÷ng tr­êng ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ c¬ së vËt chÊt, ®Ó tr­êng líp ngµy cµng khang trang ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ gi¸o dôc toµn diÖn, phôc vô môc tiªu mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ®Ò ra. NÕu cã c¬ së vËt chÊt tèt vµ ®Çy ®ñ t¹o ra mét m«i tr­êng gi¸o dôc quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc trong nhµ tr­êng.T¹o ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cña tr­êng ®ång thêi gãp phÊn gi¸o dôc t­ t­ëng, ®¹o ®øc cho häc sinh, ý thøc lµm chñ tËp thÓ, b¶o vÖ cña c«ng, gi¸o dôc c¸c em t×nh c¶m yªu tr­êng mÕn líp, kÝnh thÇy mÕn b¹n, biÕt yªu th­¬ng gióp ®ì lÉn nhau. Häc sinh biÕt gi÷ g×n s¹ch ®Ñp m«i tr­êng xung quanh líp häc vµ khu nhµ tr­êng. III. Néi dung qu¶n lý c¬ së vËt chÊt cña ng­êi qu¶n lý trong tr­êng THCS T«ng lÖnh. 1. Néi dung c¬ së vËt chÊt gåm : - Qu¶n lý diÖn tÝch khu tr­êng. - Qu¶n lý c¸c phßng : phßng lµm viÖc, phßng líp häc, c¸c lo¹i phßng chøc n¨ng kh¸c. - Qu¶n lý trang thiÕt bÞ cña gi¸o viªn, häc sinh sö dông trong viÖc d¹y vµ häc. 2. Ph¹m vi qu¶n lý, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt bao gåm : Tr­êng THCS M­êng Chïm – M­êng La – S¬n La cã phßng häc, bµn ghÕ, gi¸o viªn, häc sinh, s©n ch¬i b·i tËp. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt vµ qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë tr­êng THCS T«ng lÖnh I. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi x· T«ng lÖnh. X· M­êng Chïm lµ mét x· n»m §Þa bµn t¸I ®Þnh c­ thuû ®iÖn S¬n La, d©n c­ réng víi tæng diÖn tÝch …… ha, Toµn x· cã 23 b¶n Tæng sè hé lµ …… vµ ….. nh©n khÈu, giao th«ng ®i l¹i gi÷a b¶n nµy víi b¶n kh¸c còng khã kh¨n. cã B¶n c¸ch xa trung t©m x· tíi 10 km. Toµn x· cã ba d©n téc anh em chung sèng : D©n téc kinh, d©n téc th¸I vµ d©n téc M«ng. Kinh tÕ cña nh©n d©n trong x· chñ yÕu dùa vµo thu nhËp tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, cuéc sèng dùa vµo thiªn nhiªn. ChØ cã hai d©n téc Kinh, Th¸i thu nhËp thªm b»ng nghÒ bu«n b¸n, lµm g¹ch, ngãi. Tr×nh ®é d©n trÝ cña nh©n d©n trong x· cßn ch­a cao, tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ gi¸o dôccßn h¹n chÕ, tinh thÇn ®ãng gãp x©y dùng tr­êng häc ch­a cao. II Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS M­êng Chïm – M­êng La – S¬n La 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh nhµ tr­êng. Tr­êng THCS M­êng Chïm ®­îc t¸ch ra tõ tr­êng PTCS M­êng Chïm Tõ th¸ng 8/2002 tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lóc míi t¸ch lµ 13 ®ång chÝ víi 315 häc sinh ®­îc chia lµm 11 líp , ®Õn nay cã tæng sè c¸n bé gi¸o viªn c«ng nh©n viªn lµ 26 ®ång chÝ trong ®ã 14 ®ång chÝ nam vµ 12 ®ång chÝ n÷. Tæng sè häc sinh toµn tr­êng lµ 302 em, ®­îc chia lµm 9 líp, mÆc dï tr­êng thuéc vïng II nh­ng 99% HS lµ ng­êi d©n téc lªn viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt gÆp nhiÒu khã kh¨n. B¶ng sè 1: Thèng kª thùc tr¹ng tr­êng THCS th¸ng 8 /2006 TT Danh môc c¬ sá vËt chÊt Sè l­îng ChÊt l­îng Ghi chó §¹t Kh«ng 1 Tæng diÖn tÝch khu tr­êng(m2) - X©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh -X©n ch¬i b·y tËp - Trång c©y xanh 8000m2 5 2 50 2 2 Phßng lµm viÖc -Ban gi¸m hiÖu -Héi ®ång gi¸o dôc 1 1 1 1 3 Phßng líp häc 10 7 3 4 Trang thiÕt bÞ lµm viÖc -Bµn ghÕ, Phßng lµm viÖc (Bé) -Bµn ghÕ BGH -Tñ hå s¬ tµi liÖu (C¸i) 8 1 2 1 8 2 5 Trang thiÕt bÞ d¹y häc -Bµn ghÕ häc sinh (Bé) -Bµn ghÕ gi¸o viªn -B¶ng líp (c¸i) -S¸ch gi¸o khoa tµi liÖu (Bé) -§å dïng d¹y häc 100 10 10 30 12 100 10 10 30 12 (nguån sè liÖu ®iÒu tra n¨m 2005 cña sæ tµi s¶n nhµ tr­êng) C¨n cø vµo b¶ng thèng kª c¬ së vËt chÊt cña tr­êng THCS T«ng LÖnh trªn, BGH nhµ tr­êng thÊy r»ng sè phßng häc, trang thiÕt bÞ d¹y häc ch­a b¶o ®¶m,chÊt l­îng ch­a ®¹t yªu cÇu v× vËy nhµ tr­êng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n, ch­a ®¸p øng ®­îc ®ñ phßng häc ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Tõ ®ã BGH ®· nghiªn cøu t×m ra c¸c biÖn ph¸p mau chãng kh¾c phôc c¸c líp häc ch­a ®¹t yªu cÇu ®ã. 2. Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt chung cña toµn tr­êng n¨m häc 2005 - 2006. B¶ng 2: Thèng kª thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS THCS M­êng Chïm – M­êng La – S¬n La N¨m häc Phßng häc Phßng lµm viÖc Bµn ghÕ B¶ng ®en Bé thÝ nghiÖm S¸ch gi¸o viªn S¸ch häc sinh Danh tre CÊp 4 Danh tre CÊp 4 Häc sinh (bé) Gi¸o viªn (bé) Tæng sè Kh«ng ®ñ quy c¸ch 2005-2006 (Nguån sè liÖu ®iÒu tra 2005) KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn vÒ thùc tr¹ng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ë tr­êng THCS M­êng Chïm. III. Nh÷ng kÕt luËn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ qu¶n lý 1. Nh÷ng kÕt luËn vÒ thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt 1.1. Nh÷ng thµnh c«ng Nhê cã sù lç lùc cè g¾ng cña cÊp ®¶ng uû,chÝnh quyÒn,BGH nhµ tr­êng ®· cã mét sè c¬ së ®¹t chÊt l­îng,bµn ghÕ gi¸o viªn vµ häc sinh ®ñ cho viÖc häc hai ca.ThÇy vµ trß ®· yªn t©m d¹y häc,thi ®ua d¹y tèt häc tèt,chÊt l­îng ngµy mét n©ng cao h¬n. Song sè c¬ së vËt chÊt ®ã còng chØ lµ gi¶i ph¸p t¹m thêi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu gi¸o dôc toµn diÖn th× cÇn ®­îc ®Çu t­ ®óng møc sao cho c¬ së vËt chÊt x©y dùng ®¹t ®­îc tiªu chuÈn cho phÐp, ®¶m b¶o vÖ sinh häc ®­êng. 1.2. Nh÷ng tån t¹i chÝnh C¬ së vËt chÊt tuy ®· ®¸p øng ®­îc sè l­îng song chÊt l­îng hÇu nh­ ®¹t yªu cÇu. Mét sè phßng häc kh«ng ®ñ kÝch th­íc, ¸nh s¸ng ch­a ®¶m b¶o, bµn ghÕ kh«ng ®óng quy c¸ch kÝch th­íc cho häc sinh ngåi häc. B¶ng líp ®· ®­îc kh¾c phôc 3 b¶ng ®óng quy c¸ch cßn l¹i ch­a ®óng kÝch th­íc, s©n ch¬i b·i tËp ®ang san ñi. Nguyªn nh©n lµ do: ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña nh©n d©n trong x· thu nhËp cßn thÊp, møc ®ãng gãp ®Çu t­ cho gi¸o dôc cßn qu¸ Ýt, sù phèi hîp gi÷a c¸c cÊp ®Õn nh©n d©n ch­a ®ång ®Òu. 2. Nh÷ng kÕt luËn vÒ thùc tr¹ng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt UBND x· cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ triÓn khai kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng vµ b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt. Nhµ tr­êng ®· cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ phæ biÕn kÕ ho¹ch ®Õn tõng c¸n bé gi¸o viªnchØ ®¹o theo dâi qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt. 2.1. Nh÷ng tån t¹i chÝnh. Gi÷a nhµ tr­êng vµ chÝnh quyÒn x· nhiÒu khi triÓn khai kh«ng ®ång bé. Do ®ã viÖc x©y dùng vµ tu söa c¬ së vËt chÊt líp häc cßn chËm, ¶nh h­ëng ®Õn viÖc d¹y vµ häc,viÖc b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt ch­a ®­îc tèt. 2.2. Nh÷ng nguyªn nh©n lµ do : Ban chØ ®¹o x©y dùng c¬ së vËt chÊt c¸c líp häc cßn yÕu, kh«ng n¾m b¾t rót kinh nghiÖm kÞp thêi. Nh÷ng n¨m tr­íc do kinh phÝ kh«ng cã, d©n kh«ng chÞu ®ãng gãp. Héi cha mÑ häc sinh ch­a ho¹t ®éng tèt, phong trµo x· héi ho¸ ch­a cao. Tr­íc t×nh h×nh c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng ®¸ng lo ng¹i, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù gi¸o dôc. Nhµ tr­êng ®· häp ban gi¸m hiÖu, c«ng ®oµn, thanh niªn...®æi míi t­ duy, d¸m nghÜ, d¸m lµm, gi¸m nhËn nhiÖm vô ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng nh»m ®¸p øng yªu cÇu mµ nhµ tr­êng ®· ®Ò ra. Ch­¬ng III C¸c biÖn ph¸p x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS T«ng LÖnh §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao viÖc x©y dùng vµ b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt thuéc tr­êng THCS T«ng lÖnh. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n lý c¬ së vËt chÊt t«i ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS T«ng lÖnh víi c¸c biÖn phÊp cô thÓ nh­ sau: BiÖn ph¸p 1: X©y dùng vµ cñng cè tæ chøc trong nhµ tr­êng. a. Môc tiªu : C¸c tæ chøc trong nhµ tr­êng ho¹t ®éng mét c¸ch ®ång bé cã hiÖu qu¶. b. Néi dung tiÕn hµnh Tr­íc hÕt sinh ho¹t chi bé, ®Ò xuÊt ý kiÕn cÇn chØ ®¹o, cñng cè tæ chøc l¹i ho¹t ®éng nhµ tr­êng.Trong ban gi¸m hiÖu, c¸c ®oµn thÓ,héi phô huynh vµ c¸c lÞch tr×nh sinh ho¹t trong hµng th¸ng cô thÓ, chi tiÕt, râ rµng, ®­a ra bµn b¹c thèng nhÊt trong chi bé. Hµng th¸ng chi bé chØ ®¹o ban gi¸m hiÖu vµ c¸c ®oµn thÓ x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chÆt chÏ, s¸t sao chó träng hµng ®Çu ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc vµ vÊn ®Ò x©y dùng c¬ së vËt chÊt,c¸c líp häc thËt sù ph¶i ®­îc quan t©m. Hµng n¨m ngay tõ ngµy ®Çu b­íc vµo n¨m häc, T«i x©y dùng kÕ ho¹ch dù giê th¨m líp ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh n¨ng lùc chuyªn m«n cña tõng ®ång chÝ gi¸o viªn còng tõ ®©y n¾m b¾t chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh ë c¸c khèi líp. Th«ng qua cuéc häp hµng th¸ng, x©y dùng ý thøc tr¸ch nhiÖm, vÞ trÝ c«ng t¸c cña mçi ®ång chÝ c¸n bé gi¸o viªn, qua ®ã c¸c c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng thÊm nhuÇn c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng. Sau mçi häc kú c¸c tæ chøc ®oµn thÓ giíi thiÖu thµnh viªn tÝch cùc cña tæ chøc m×nh sang §¶ng, ®Ó c¸n bé cã kÕ ho¹ch tham m­u víi cÊp §¶ng uû ®Þa ph­¬ng ®i häc líp ®èi t­îng §¶ng, ®ång thêi bµn b¹c thèng nhÊt víi ban gi¸m hiÖu, c«ng ®oµn, ®oµn TNCS Hå chÝ Minh, héi phô huynh häc sinh thèng nhÊt kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho tõng n¨m häc. Më réng quan hÖ gi÷a §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ ë c¬ së. Nh©n c¸c buæi häp, khai gi¶ng, s¬ kÕt, tæng kÕt n¨m häc, mêi häc ®Õn tham dù ®Ó hä hiÓu viÖc lµm cña ng­êi gi¸o viªn, ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng nhÊt lµ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ c¸c c«ng viÖc cã liªn quan kh¸c. Hµng th¸ng d­íi sù chØ ®¹o cña chi bé nhµ tr­êng, chØ ®¹o cña ban gi¸m hiÖu ®Ò ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, cña c¸c ®oµn thÓ mét c¸ch chÆt chÏ, s¸t sao tõng ngµy, tõng th¸ng, tõng kú, cã kiÓm tra ®«n ®èc th­êng xuyªn. §Õn th¸ng 10/2004 chi bé ®· kÕt n¹p thªm 5 §¶ng viªn míi. Nh­ vËy §¶ng viªn trong chi bé ®· cã 10 ®ång chÝ trong ®ã cã 6 §¶ng viªn chÝnh thøc. §iÒu kiÖn thùc hiÖn chi bé ph¶i ph¸t huy søc m¹nh cña §¶ng cña ®oµn thÓ thùc sù chuyÓn m×nh. Sau khi cñng cè ®­îc kh¸ tèt vÒ c«ng t¸c tæ chøc nhµ tr­êng d­íi sù l·nh ®¹o cña chi bé §¶ng, vÞ trÝ nhµ tr­êng cµng ®­îc cñng cè nh­ ®­îc tiÕp thªm søc m¹nh, t¨ng thªm sù tin t­ëng cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. ChÊt l­îng d¹y häc ngµy cµng ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ n©ng cao. C«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®ang ®­îc t¹o ®µ ph¸t triÓn. BiÖn ph¸p 2. LËp kÕ ho¹ch huy ®éng céng ®ång tham gia x©y dùng tr­êng líp. a. Môc tiªu: Khi lËp kÕ ho¹ch ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ cã tÝnh kh¶ thi. b. Néi dung tiÕn hµnh Trong luËt gi¸o dôc (ë ®iÓm D, ®iÒu 84, trang 55) cã nªu tr¸ch nhiÖm cña x· héi ph¶i ®ãng gãp nh©n lùc, tµi lùc, vËt lùc, cho sù nghiÖp cña gi¸o dôc tuú theo kh¶ n¨ng cña m×nh. Sau khi nhËn nhiÖm vô, t«i ®· bµn b¹c víi ban gi¸m hiÖu, ®oµn thÓ kÕt hîp víi ban th­êng trùc héi cha mÑ häc sinh vËn ®éng c¸c lùc l­îng x· héi, cha mÑ häc sinh quyªn gãp vËt liÖu theo kÕ ho¹ch. Sau thêi gian nghØ hÌ, hµng n¨m ®Òu ®­îc tu söa, x©y dùng líp häc cho khai gi¶ng n¨m häc míi. Sau khi kÕt thóc n¨m häc, ban gi¸m hiÖu cïng l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng, c¸c tr­ëng ban, héi cha mÑ häc sinh vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ®· ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng, t×m ra nguyªn nh©n vµ c¸ch th¸o gì, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña ®Þa ph­¬ng, cña nhµ tr­êng, sau ®ã bµn kÕ ho¹ch tu söa cho n¨m häc sau.§ång thêi ban gi¸m hiÖu häp víi ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh ®Ó x¸c ®Þnh tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng th«ng qua kÕ ho¹ch n¨m häc, lËp tê tr×nh lªn uû ban nh©n d©n x· xem xÐt phª duyÖt. Nh©n dÞp n¨m häc míi,ban gi¸m hiÖu tr×nh uû ban nh©n d©n x·, häp phô huynh vÒ viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt hµng n¨m ®Ó héi cha mÑ häc sinh bµn bÆc møc ®ãng gãp theo tõng n¨m häc, c«ng viÖc thùc sù lÊy d©n lµm gèc " D©n biÕt, d©n bµn,d©n lµm,d©n kiÓm tra ". Víi ph­¬ng ch©m " Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm,n©ng cao tÝnh thuyÕt phôc ®Ó d©n hiÓu tÇm quan träng cña c«ng t¸c gi¸o dôc, t×nh h×nh bøc xóc cña viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt. Nªu nh÷ng khã kh¨n cña ®Þa ph­¬ng, vÞ trÝ cña nhµ tr­êng trong giai ®o¹n lÞch sö, tõ ®ã cha mÑ häc sinh tù nguyÖn ®ãng gãp x©y dùng tr­êng. Mçi cuéc häp cã biªn b¶n kÝ kÕt, ®Ò nghÞ x©y dùng hµng n¨m, cã ch÷ kÝ cña héi cha mÑ häc sinh. Ban th­êng trùc héi cha mÑ cña nhµ tr­êng lµ nh÷ng thµnh viªn tÝch cùc, nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm cïng nhµ tr­êng quan t©m viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc. Qua c¸c tæ chøc x· héi cña ®Þa ph­¬ng, nhµ tr­êng tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Ó mäi ng­êi hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña bËc häc THCS. HiÓu ®­îc quy m« gi¸o dôc trong nhµ tr­êng còng nh­ yªu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc trong thêi ®¹i míi hiÖn nay. Trong ®ã yªu cÇu bøc xóc vÒ viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng m×nh. Hä ®­îc m¾t thÊy, tai nghe, thùc tr¹ng cña nhµ tr­êng, tõ ®ã thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc, quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh, thÊy viÖc lµm cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt. NÕu kh«ng cã c¬ së vËt chÊt tèt sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh. §óng nh­ c©u nãi : " DÔ tr¨m lÇn kh«ng d©n còng chÞu Khã v¹n lÇn d©n liÖu còng xong " N¨m häc 2001-2002 huy ®éng nh©n d©n ®ãng gãp 5 triÖu ®ång. N¨m häc 2002-2003 nh©n d©n ®ãng gãp 10 triÖu ®ång dïng sè tiÒn nµy mua 7 bé bµn ghÕ gi¸o viªn, 3 b¶ng chèng lo¸. N¨m häc 2003-2004 nh©n d©n ®ãng gãp 42 triÖu ®ång mua thªm 3 b¶ng chèng lo¸, gi¸ ®Ó s¸ch gi¸o khoa trong phßng th­ viÖn, lµm s©n ch¬i, dùng 3 phßng häc t¹m vËn ®éng mçi em häc sinh mua mét ghÕ nhùa chµo cê hµng tuÇn. §Æc biÖt lµ sù quan t©m cña uû ban nh©n d©n huyÖn, uû ban nh©n d©n x· nhµ tr­êng ®­îc dù ¸n x©y t­êng bao quanh tr­êng víi diÖn tÝch b»ng 1020 m2. Cïng víi c«ng t¸c §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®­îc : - KÕ ho¹ch chi tiÕt, cô thÓ cho tõng h¹ng môc cho tõng c«ng tr×nh. - C¸c tÇng líp nh©n d©n vµ c¸c ®oµn thÓ ph¶i ®­îc bµn bÆc, th¶o luËn. - Trong mçi c«ng tr×nh cña nhµ tr­êng ®Òu cã gi¸m s¸t cña héi phô huynh vµ tµi chÝnh c«ng khai tr­íc héi cha mÑ häc sinh. BiÖn ph¸p trªn thùc sù cã hiÖu qu¶, nh÷ng cè g¾ng ®ã lµ sù quan t©m s©u s¾c cña ®¶ng uû, uû ban nh©n d©n, c¸c ®oµn thÓ vµ nh©n d©n x· nhµ. §Æc biÖt lµ sù tuyªn truyÒn cña thÇy gi¸o trong nhµ tr­êng. BiÖn ph¸p 3: Tham m­u tèt víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ cÊp trªn, cÊp kinh phÝ x©y dùng c¬ së tr­êng häc. a. Môc tiªu : Tranh thñ ®­îc c¸c nguån vèn do dù ¸n cÊp cho huyÖn phôc vô cho gi¸o dôc, dù ¸n x©y dùng kiªn cè tr­êng häc, dù ¸n n­íc ngoµi tµi trî... Huy ®éng sù tµi trî cña c¸c cÊp, c¸c doanh nghiÖp. b. Néi dung thùc hiÖn Qua thùc tÕ cho thÊy, viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc lµ viÖc lµm ®ßi hái ph¶i cã nguån lùc kinh phÝ rÊt lín, trong ®ã nguån ®ãng gãp cña nh©n d©n chØ cã møc, d©n cßn nghÌo,cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n kinh tÕ tù cung tù cÊp, tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao ®Æc biÖt lµ n«ng th«n vïng s©u,vïng xa. Theo kÕ ho¹ch x©y dùng hµng n¨m cña nhµ tr­êng dù to¸n møc ®ãng gãp cña nhµ tr­êng lµ bao nhiªu sau ®ã lµm tê tr×nh, cã ý kiÕn víi héi phô huynh, tr×nh héi ®ång nh©n d©n, UBND x·, huyÖn sau ®ã c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho nhµ tr­êng thu bao nhiªu tiÒn trong n¨m ®Ó ®Çu n¨m tr×nh cho c¸c bËc phô huynh n¾m ®­îc néi dung thu chi trong n¨m häc ®óng chÝnh x¸c. Hµng n¨m ban gi¸m hiÖu lËp dù to¸n kinh phÝ x©y dùng h¹ng môc c¸c c«ng tr×nh, cã x¸c nhËn cña uû ban nh©n d©n x·. C¨n cø vµo tê tr×nh cña nhµ tr­êng, UBND x· phª duyÖt, nhµ tr­êng tr×nh cÊp trªn (Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o, uû ban nh©n d©n huyÖn) xin kinh phÝ x©y dùng. Khi cÊp trªn ®· phª duyÖt cÊp vèn, cã hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng ®­îc duyÖt qua tØnh thÈm ®Þnh nh­ nhµ tr­êng ®­îc cÊp trªn phª duyÖt x©y dùng t­êng bao quanh tr­êng ®Ðn nay gÇn hoµn chØnh. Xin dù ¸n 925 x©y dùng s©n tr­êng vµ ®ang cã dù ¸n x©y dùng nhµ cao tÇng víi 10 phßng häc. Cã quyÕt ®Þnh x©y dùng kiªn cè tr­êng häc. Nhµ tr­êng ®· b¸o c¸o víi UBND x· cö mét ®ång chÝ trong ban gi¸m hiÖu gi¸m s¸t c«ng tr×nh. KÕt qu¶ : Nhµ tr­êng ®· xin ®­îc nguån kinh phÝ cÊp trªn. N¨m häc 2004 - 2005, xin ®­îc tõ nguån kinh phÝ cÊp trªn 350 triÖu ®ång. X©y dùng t­êng bao, s©n tr­êng vµ hiÖn nay ®ang chê kinh phÝ x©y dùng nhµ cao tÇng. Sè kinh phÝ nhµ tr­êng chóng t«i cã ®­îc lµ nhê sù quan t©m cña §¶ng cña chÝnh quyÒn, vµ nh©n d©n chóng t«i thùc sù c¶m ¬n sù quan t©m cña c¸c cÊp trªn. BiÖn ph¸p 4: Ban gi¸m hiÖu cã kÕ ho¹ch kÞp thêi, nh¹y bÐn ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng. a. Môc tiªu : Trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ phô vô cho c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng. b. Néi dung Hµng n¨m cø vµo cuèi n¨m häc, ban gi¸m hiÖu chØ ®¹o bé phËn qu¶n lý tµi s¶n kiÓm tra toµn bé tµi s¶n cña nhµ tr­êng : SGK, s¸ch tham kh¶o,c¸c ®å dïng d¹y häc, bµn ghÕ,b¶ng... cã biªn b¶n kiÓm tra, cã danh môc chñng lo¹i ®å dïng. LËp b¶ng dù trï b¸o c¸o víi ban th­êng trùc héi phô huynh xin trÝch tõ quü héi mua bæ sung thiÕt bÞ háng. N¨m 2002 - 2003 nhµ tr­êng ®­îc cÊp c¸c thiÕt bÞ thuéc c¸c m«n líp 6. N¨m 2003-2004 nhµ tr­êng ®­îc cÊp c¸c bé thiÕt bÞ thuéc m«n häc líp 7 Ngoµi ra, ®­îc cÊp trªn cÊp mét sè tµi liÖu tham kh¶o, s¸ch tranh truyÖn thiÕu niªn, thanh niªn.... Hµng n¨m, nhµ tr­êng cßn trÝch tõ quü c©u l¹c bé mua mét sè tµi liÖu tham kh¶o thuéc c¸c m«n häc. Mçi n¨m vËn ®éng häc sinh ®ãng gãp 1000 ® x©y dùng tñ s¸ch dïng chung Qua c¸c kú thi lµm ®å dïng d¹y häc thi vÏ tranh cña gi¸o viªn vµ häc sinh còng ®· ®ãng gãp cho th­ viÖn ®Æc biÖt lµ tñ s¸ch nhµ tr­êng thªm phong phó. Ngoµi ra, nh÷ng ®å dïng cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc, c¸c thiÕt bÞ d¹y vµ häc cho phong trµo bÒ næi nh­ : Ph«ng, t¨ng ©m, ¶nh t­îng B¸c... tr­êng lËp dù to¸n th«ng qua héi phô huynh vËn ®éng c¸c cha mÑ häc sinh ñng hé viÖc mua b¸n nh÷ng dông cô cÇn thiÕt. §iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn : + Cã ®­îc sù ñng hé nhÊt trÝ cao cña cha mÑ häc sinh +Cã nguån kinh phÝ nhÊt ®Þnh Tæng hîp n¨m häc nµy sè s¸ch cña gi¸o viªn vµ häc sinh còng t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ s¸ch truyÖn, ®å dïng tranh ¶nh... trªn 30 chñng lo¹i tÊt c¶ ®Òu sö dông cã hiÖu qu¶ BiÖn ph¸p 5: C«ng t¸c x©y dùng ®i ®«i víi tu söa a. Môc tiªu : - Gi¸o dôc häc sinh biÕt quý träng cña c«ng - C¸c trang thiÕt bÞ vÒ c¬ së vËt chÊt ph¶i ®­îc b¶o qu¶n, tu söa kÞp thêi b. Néi dung : Khi c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng ®· æn ®Þnh, nhµ tr­êng lång ghÐp ho¹t ®éng ngoµi giê nh»m gi¸o dôc c¸c em cã tinh thÇn gi÷ g×n vµ b¶o vÖ tr­êng líp, hµng tuÇn cã kÕ ho¹ch lao ®éng cho c¸c em dän dÑp vÖ sinh, t¹o c¶nh quan cho m«i tr­êng Xanh - S¹ch - §Ñp MÆt kh¸c cuèi n¨m häc nhµ tr­êng kiÓm kª toµn bé tµi s¶n, cßn bao nhiªu % tr­íc khi nghØ hÌ, bµn giao cho b¶o vÖ cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tr«ng coi. Khi c¸c líp häc, ngãi vì, líp dét b¶o vÖ ph¶i kÞp thêi kiÓm tra thay thÕ vËt liÖu do nhµ tr­êng chi tr¶. Víi ph­¬ng ch©m hµng ®Çu, söa lÊy, x©y dùng ®i ®«i víi b¶o vÖ. Nh÷ng bµn ghÕ long lay,háng hãc, ®­îc kÞp thêi söa ch÷a ngay. Hµng n¨m vµo ®Çu n¨m häc míi, nhµ tr­êng tæ chøc bµn giao líp häc, bµn, ghÕ cho gi¸o viªn chñ nhiÖm cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n vµ kÞp thêi b¸o c¸o ®Ó tu söa. Tæ chøc häp gi¸o viªn chñ nhiÖm nhµ tr­êng triÓn khai mÉu trang trÝ líp häc theo quy ®Þnh cña bé gi¸o dôc ®µo t¹o, líp cã kh¨n tr¶i bµn, lä hoa gi¸ ®Ó chËu röa tay, chæi quÐt, thïng ®ùng r¸c ®Ó häc sinh lµm c«ng t¸c vÖ sinh ®óng quy ®Þnh. TÊt c¶ c¸c mÉu trang trÝ ph¶i thèng nhÊt mét mÉu, mét khu«n, nguån kinh phÝ trang trÝ, gi¸o viªn chñ nhiÖm líp dù to¸n bµn thèng nhÊt víi chi héi phô huynh trÝch quü líp ra ®Ó trang trÝ. C¸c dông cô phôc vô cho viÖc d¹y häc, häc tËp vµ cho phong trµo, hÕt n¨m ph¶i bµn giao cho nhµ tr­êng, b¶o vÖ cã tr¸ch nhiÖm tr«ng coi b¶o qu¶n. TÊt c¶ tµi s¶n cña nhµ tr­êng ®Òu ®­îc ghi vµo sæ tµi s¶n cña nhµ tr­êng. Th­êng xuyªn cã sù kiÓm tra bæ sung, cã biªn b¶n kiÓm tra x¸c nhËn cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng. ChÝnh v× vËy, tµi s¶n cña nhµ tr­êng kh«ng bÞ thÊt tho¸t, phßng häc lu«n b¶o ®¶m v÷ng ch¾c bÒn ®Ñp. KÕ ho¹ch më réng ®Êt tr­êng - X©y dùng theo tiªu chuÈn : Tr­êng chuÈn quèc gia : 10 m/1 häc sinh. - LËp b¶ng sè liÖu cã kÕ ho¹ch cô thÓ lµm tê tr×nh göi ®Ò nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn, x©y dùng c¬ së vËt chÊt, kÕ ho¹ch x©y dùng chuÈn quèc gia. Ch­¬ng IV KÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p Sau khi thùc hiÖn ¸p dông 5 biÖn ph¸p trªn, tr­êng THCS T«ng LÖnh ®· thu ®­îc c¸c kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt, tr­êng líp vµ sö dông c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng. Tuy ch­a cã ®­îc phßng häc kiªn cè nhµ cao tÇng song ®©y còng lµ mét thµnh c«ng lín cña nhµ tr­êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó gi¸o viªn yªn t©m c«ng t¸c. ChÊt l­îng d¹y vµ häc còng ®­îc n©ng lªn râ dÖt. NhiÒu em häc sinh còng khÊn khëi, vui vÎ, høng thó trong häc tËp vµ thi ®ua víi b¹n ®Ó häc tèt, nhiÒu em ®¹t häc sinh giái, tiªn tiÕn kÕt qu¶ ®­îc n©ng lªn râ dÖt. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vµ ph¸p triÓn c¬ së vËt chÊt. B¶ng thèng kª c¬ së vËt chÊt c¸c líp sau khi ¸p dông ®Ò tµi Phßng häc Phßng lµm viÖc Bµn ghÕ B¶ng ®en ®óng quy ®Þnh C«ng tr×nh phô C«ng tr×nh n­íc s¹ch S¸ch Bé thÝ nghiÖm d¹y häc Phßng loa ®µi, t­îng B¸c Cæng tr­êng (c«ng tr×nh Cao tÇng (phßng) Ngãi ho¸ Häc sinh (bé) Gi¸o viªn (bé) S¸ch gi¸o viªn S¸ch häc sinh 0 10 1 100 10 10 1 1 60 600 24 2 1 (kÕt qu¶ sau 3 n¨m thùc hiÖn 5 biÖn ph¸p x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc) KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ I. KÕt luËn chung C«ng t¸c d©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS T«ng LÖnh ngµy nay ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®ßi hái cã sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. Bªn c¹nh ®ã cÇn cã sù ®ãng gãp cña nh©n d©n, song ®iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Muèn cã kÕt qu¶ gi¸o dôc tèt tr­íc hÕt ng­êi qu¶n lý ph¶i x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt tèt - X©y dùng c¬ së vËt chÊt thËt tèt th× sÏ g©y cho häc sinh lßng yªu th­¬ng líp, gi¸o viªn g¾n bã víi tr­êng líp, yªu nghÒ kÕt qu¶ gi¸o dôc còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ngµy mét n©ng cao. Theo quy ®Þnh sè 1768 / Q§ - UB cña UBND tØnh S¬n La, nguån ®ãng gãp cña häc sinh c¸c tr­êng kh«ng ®¸ng kÓ. V× vËy ®ßi hái ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i linh ho¹t, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, khÐo lÐo lµm sao cho c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i thùc sù lµ mét khoa häc, nghÖ thuËt ®Ó x©y dùng tèt c¬ së vËt chÊt tr­êng häc, ®¸p øng nhu cÇu vµ nhiÖm vô míi. Víi m« h×nh tr­êng chuÈn quèc gia lµ ®Ých ®Ó phÊn ®Êu nhµ tr­êng. Mçi c¸n bé qu¶n lý ph¶i b¸m s¸t ph­¬ng ch©m " Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm" cã nh­ vËy míi ph¸t huy ®­îc nguån lùc, khai th¸c hÕt ®­îc tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña nh©n d©n, cña toµn hÓ x· héi, nh»m phôc vô c«ng viÖc ®æi míi c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. II. Bµi häc kinh nghiÖm Qua 3 n¨m ¸p dông 5 biÖn ph¸p x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng THPT T«ng LÖnh, T«i rót ra bµi häc nh­ sau: 1. Ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o gi¸m nghÜ gi¸m lµm, gi¸m chÞu tr¸ch nhiÖm cã tinh thÇn quyÕt ®o¸n. 2. Lµm tèt c«ng t¸c tham m­u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cïng tham gia x©y dùng vµ gi¸o dôc. 3. BiÕt tranh thñ, sù l·nh ®¹o cña cÊp trªn, ph¶i khÐo lÐo biÕt dùa vµo nh©n d©n, lÊy d©n lµm gèc, ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn,thuyÕt phôc ®Ó mäi ng­êi nhËn thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gi¸o dôc vµ còng tõ ®ã cã ý thøc b¶o qu¶n vµ sö dông c¬ së vËt chÊt mét c¸ch tù gi¸c vµ cã ý thøc h¬n. Nhµ tr­êng th­êng xuyªn tæ chøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho mäi ng­êi d©n ®Ó hä hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c gi¸o dôc. Tõ ®ã vËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp kÕt hîp víi c«ng tr×nh cña nhµ n­íc theo tinh thÇn nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm. 4. C«ng tr×nh x©y dùng ph¶i rÊt s¸t víi yªu cÇu thùc tÕ, tµi chÝnh ph¶i c«ng khai râ rµng hµng n¨m. 5. Th­êng xuyªn kÕt hîp hµi hoµ gi÷a x©y dùng, tu söa vµ b¶o vÖ. Giao quyÒn tù qu¶n c¬ së vËt chÊt cña tr­êng m×nh cña líp m×nh tíi mäi thµnh viªn trong nhµ tr­êng. Cã nh­ vËy c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng ®­îc b¶o qu¶n, ®­îc ph¸t triÓn vµ cã chÊt l­îng tèt h¬n. 6. Trong c«ng viÖc ph¶i biÕt t¹o ®µ thóc ®Èy lµm lîi cho nhµ tr­êng. III. §Ò xuÊt - khuyÕn nghÞ Qua nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi nµy vµo thùc tÕ ®Þa ph­¬ng n¬i th­êng ®ãng. MÆc dï ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh song c¸c biÖn ph¸p t«i ®­a ra còng chØ lµ c¸c biÖn ph¸p t¹m thêi nh»m th¸o gì vµ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n b­íc ®Çu. §Ó cã ®­îc c¬ së vËt chÊt trong nhµ tr­êng æn ®Þnh vµ bít ®i nh÷ng khã kh¨n, thiÕu thèn, ph¸t triÓn ®­îc c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng. chóng t«i xin khuyÕn nghÞ víi c¸c cÊp c¸c nghµnh mét sè vÊn ®Ò sau : * §èi víi uû ban nh©n d©n x· T«ng LÖnh - Quan t©m h¬n n÷a tíi c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng, tham gia x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ vËn ®éng, tuyªn truyÒn cho nh©n d©n ®ãng gãp vÒ nh©n lùc vµ vËt lùc. Thùc hiÖn tèt h¬n ph­¬ng ch©m : Nhµ n­íc vµ nh©n d©n cïng lµm ®Ó x©y dùng líp häc kiªn cè ho¸,bµn ghÕ cña gi¸o viªn, häc sinh, trang thiÕt bÞ d¹y vµ häc phï hîp víi yªu cÇu cña gi¸o dôc hiÖn nay. * §èi víi phßng gi¸o dôc ®µo t¹o ThuËn ch©u Gióp nhµ tr­êng cã ®Çy ®ñ ®å dïng phôc vô cho d¹y vµ häc nh­ s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu phôc vô cho d¹y vµ häc kÞp thêi T¸c ®éng víi uû ban nh©n d©n huyÖn ®Çu t­ kinh phÝ ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng. * §èi víi nhµ tr­êng Ban qu¶n lý nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch hµng tuÇn kÞp thêi ®Ó kiÓm tra th­êng xuyªn c¬ së vËt chÊt ë c¸c líp. Tµi liÖu tham kh¶o LuËt gi¸o dôc - XuÊt b¶n n¨m 2000 TËp san gi¸o dôc sè 37 (199) C¸c ph¸p quy cña tr­êng THCS Tham kh¶o kinh nghiÖm x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña c¸c tr­êng b¹n. NhiÖm vô n¨m häc 2004 - 2005 Tiªu chÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng THCS ®¹t chuÈn quèc gia Gi¸o tr×nh båi d­ìng nghiÖp vô gi¸o viªn THCS. Phô lôc Phô lôc1: PhiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn cña gi¸o viªn 1. §/c h·y cho biÕt quyÕt ®Þnh cña m×nh vµ thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý cña ng­êi hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng b»ng c¸ch ®¸nh dÊu X vµo hai trong n¨m « cña mçi biÖn ph¸p d­íi ®©y : - Quan ®iÓm c¸ nh©n chän mét « - Thùc tÕ diÔn ra chän mét « TT C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ë tr­êng THCS T«ng lÖnh Quan ®iÓm c¸ nh©n Thùc tr¹ng ®ang diÔn ra RÊt cÇn CÇn Kh«ng cÇn RÊt cÇn CÇn Kh«ng cÇn 1 §Èy m¹nh c¸c c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Huy ®éng céng ®ång tham gia gi¸o dôc 2 Cã kÕ ho¹ch sö dông, b¶o qu¶n c¬ së vËt chÊt hiÖn cã 3 X©y dùng néi quy b¶o qu¶n, sö dông c¬ s¬ vËt chÊt 4 Ph¸t huy m¹nh néi sinh cña gi¸o viªn vµ nh©n d©n 5 Giao quyÒn tù chñ, tù qu¶n vÒ c¬ së vËt chÊt 6 X©y dùng môc tiªu, lËp kÕ ho¹ch vµ c¬ së vËt chÊt theo môc tiªu ph¸t triÓn cña tr­êng. 2. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®· nªu, theo ®ång chÝ cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p nµo cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng ®Ó gãp phÇn x©y dùng vµ n©ng cao hiÖu qu¶, sö dông c¬ së vËt chÊt 3. §Ó gãp phÇn n©ng cao sè l­îng vµ chÊt l­îng c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng. §ång chÝ h·y cho biÕt qu¶n lý ph¶i c¶i tiÕn ®æi míi c¸c biÖn phÊp nghiªn cøu nµo. Phô lôc 2: X©y dùng vµ ®¸nh gi¸ tr­êng THCS theo chuÈn quèc gia(5 chuÈn). X©y dùng c¬ së vËt chÊt : a, Khu«n viªn s©n ch¬i b·i tËp - Khu«n viªn tr­êng : 10m2/ 1 häc sinh - S©n ch¬i : 3 m2 /1 häc sinh - Khu tËp c¸ch xa líp häc: 15 m Trong ®ã tr­êng cã t­êng bao b¶o vÖ,cã cæng tr­êng,biÓn theo ®óng quy ®Þnh. b,Phßng häc, phßng chøc n¨ng, phßng th­ viÖn : - Tr­êng häc kh«ng qu¸ 30 líp, mçi líp kh«ng qu¸ 35 häc sinh : 10m 2 /1 häc sinh - Cã phßng cho gi¸o viªn vµ häc sinh, phßng chøc n¨ng c, Ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc d, §iÒu kiÖn vÖ sinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm – Mường La - Sơn La.doc
Luận văn liên quan