Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Vinh tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài: 3 2. Mục đích nghiên cứu 6 3. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu 6 4. Giả thuyết khoa học 6 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 6. Các phương pháp nghiên cứu 6 7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 7 8. Cấu trúc luận văn 7 9 . Kế hoạch nghiên cứu 7 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 . Lịch sử của vấn đề nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường học: 8 1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 9 1.3. Một số vấn đề chung về nhà trường tiểu học 24 1.4. Những yêu cầu của việc xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay 26 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBQL CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ VINH , TỈNH NGHỆ AN 2.1 Khái quát lịch sử, điều kiện TN-KT-XH Thành phố Vinh. 31 2.2. Khái quát về giáo dục đào tạo Thành phố Vinh. 34 2.3. Thực trạng đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 40 2.4. Thực trạng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 48 2.5. Nguyên nhân thành công và hạn chế của việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học. 53 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học. 55 3.2. Phương hướng xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. 56 3.3.Một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 59 KẾT LUẬN - KHIẾN NGHỊ I . Kết luận 77 II. Kiến nghị 78 Danh mục tài liệu tham khảo 80 Phần mục lục 82 MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Khi bàn đến vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoá họp lần thứ 27 năm 1993 của UNESCO tại Pháp khẳng định: "Giáo dục là chìa khoá tiến tới một xã hội tốt hơn, vai trò của giáo dục là phát triển tiềm năng của con người, giáo dục là đòn bẩy mạnh mẽ nhất để tiến vào tương lai, giáo dục là quyền cơ bản nhất của con người, giáo dục là điều kiện tiên quyết để thực hiện nhân quyền, dân chủ, hợp tác trí tuệ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau" (26, Tr 22) Như vậy, giáo dục là phương tiện mà xã hội dùng để đổi mới và phát triển điều kiện sinh tồn của chính bản thân xã hội . Giáo dục có vai trò to lớn trong việc tái sản xuất sức lao động và thức tỉnh tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người, tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đến lượt mình, sự phát triển kinh tế xã hội lại tác động trở lại tạo điều kiện cho giáo dục phát triển. Ngày nay Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH-HĐH) nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh, vững bước đi lên CNXH. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững". Giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bước vào thời kỳ CNH - HĐH đất nước, ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng phải đương đầu với những thử thách mới; yêu cầu phát triển quy mô nhưng phải bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo. Ở tất cả các bậc học, cấp học đang còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết từ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục - đào tạo, cơ chế quản lý, hệ thống chính sách đến huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo và đặc biệt là các vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục - nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý trong việc điều hành một hệ thống giáo dục đang ngày càng mở rộng và phát triển. Trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, xu thế hội nhập quốc tế, đòi hỏi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải là lực lượng nòng cốt quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược giáo dục Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 2 (khoá VIII) Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Đỗ Mười khẳng định: "Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như cán bộ quản lí giáo dục cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ"( 8,Tr 13) Điều 86 Luật giáo dục ở khoản 1 qui định " xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch , kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục" Khoản 4 và 5 nêu rõ phải: "Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục"; "Tổ chức chỉ đạo việc đào tạo bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" (24,Tr 54-55) Điều 18 Điều lệ trường tiểu học quy định: "Hiệu trưởng trường tiểu học phải là giáo viên có thời gian dạy học ít nhất 5 năm (không kể thời gian tập sự) ở bậc tiểu học hoặc bậc học cao hơn và được tín nhiệm về chính trị, đạo đức và chuyên môn, có năng lực quản lý trường học, có sức khoẻ"(4,Tr 14) Việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu của bậc học tiểu học - bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân và yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá là vấn đề cấp bách và quan trọng. Từ khi cách mạng tháng 8 thành công cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục nói chung và bậc học tiểu học nói riêng trong đó có vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường học đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã đưa ra 4 giải pháp quan trọng để phát triển GD&ĐT trong đó có giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục. Căn cứ vào Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991 và Luật giáo dục ngày 2 tháng 12 năm 1998. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Điều lệ trường tiểu học ngày 11 tháng 7 năm 2000 đã quy định tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ; nhiệm vụ; quyền hạn của đội ngũ cán bộ quản lý, đó là những cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá. Xuất phát từ thực tiễn giáo dục ở Thành phố Vinh đang trên con đường phát triển, việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn tồn tại mâu thuẫn lớn cần giải quyết trong quá trình phát triển đó là: Giữa yêu cầu vừa phát triển nhanh quy mô GD-ĐT vừa phải gấp rút nâng cao chất lượng GD-ĐT, trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạn chế, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý còn nhiều vướng mắc, chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của Thành phố. Vì vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hiện nay là rất cần thiết và vô cùng quan trọng để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Vinh hiện nay. Trong những năm gần đây, đã có những công trình khoa học đề cập đến những vấn đề khác nhau liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường học nói chung và trường tiểu học nói riêng. Ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào bàn về vấn đề xây dựng đôi ngũ quản lý các trường tiểu học. Với những lý do ở trên tôi chọn đề tài nghiên cứu: "Một số biện pháp xây dựng đôi ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay"

doc108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/08/2013 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Vinh tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à chú ý công tác luân chuyển CBQL một cách hợp lý. * Trong nhà trường, nếu lãnh đạo nhà trường cứ giữ mãi không thay đổi và năng lực quản lý yếu thì sẽ gây tác hại lớn và kìm hãm sự phát triển của nhà trường, đồng thời sẽ không kích thích được tính tích cực, năng động của CBQL. Chính vì vậy, cần thực hiện chế độ bổ nhiệm có kỳ hạn (5 năm bổ nhiệm lại một lần) để lọc bỏ những CBQL không đủ phẩm chất và năng lực công tác và chú ý luân chuyển cán bộ một cách hợp lý. * Việc xem xét bổ nhiệm lại cần được khách quan, vô tư và căn cứ vào kết quả lãnh đạo đơn vị của công chức lãnh đạo. * Nếu CBQL trường tiểu học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhà trường đạt nhiều thành tích thì có thể xem xét bổ nhiệm lại một nhiệm kỳ nữa. * Nếu CBQL có biểu hiện yếu kém, có nhiều dư luận không tốt về họ và không được quần chúng tín nhiệm thì cần phải tiến hành đầy đủ quy trình bổ nhiệm lại. Nếu kết quả của quy trình bổ nhiệm tốt thì sẽ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Nếu kết quả của quy trình bổ nhiệm không tốt thì có thể miễn nhiệm công chức lãnh đạo trên. * Trong thời hạn đảm nhiệm chức vụ, người nào vì lý do sức khoẻ và hoàn cảnh cá nhân được từ chức, miễn chức, người nào không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm, uy tín giảm sút, thì tuỳ theo mức độ mà bị miễn chức hoặc cách chức kịp thời. * Cần phải thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của BCH TW Đảng khoá VIII nêu rõ: " Trường tiểu học có 1 Hiệu trưởng và từ 1 đến 2 Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ 5 năm. Thời gian đảm nhận chức không quá 2 nhiệm kỳ ở một trường tiểu học". Tuy nhiên do đặc thù của ngành GD - ĐT , việc luân chuyển cán bộ phải cân nhắc kỹ lưỡng và phải thận trọng. 3.3.6- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên nói chung và CBQL trường tiểu học nói riêng: a) ý nghĩa: * Để thực sự coi GD - ĐT là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của BCH TW Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: " Nhận thức sâu sắc về GD - ĐT cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho GD - ĐT là đầu tư cho phát triển. Thực hiện các chính sách ưu tiên ưu đãi đối với GD - ĐT, đặc biệt là chính sách đầu tư và chính sách tiền lương" ( 10, Tr 12). Như vậy, các chính sách ưu tiên, ưu đãi, chính sách đầu tư, chính sách tiền lương là động lực thúc đẩy sự phát triển GD - ĐT, mặt khác muốn phát triển tốt sự nghiệp GD - ĐT phải thường xuyên chăm lo và có chính sách đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ CBQL giáo dục. b) Yêu cầu: - Trước hết, ngoài việc phụ cấp chức vụ, CBQL phải được hưởng phụ cấp ưu đãi như giáo viên trực tiếp giảng dạy, đồng thời cần phải ban hành các chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với từng công việc cụ thể cho đôị ngũ CBQL. - Cần phải coi quản lý là một nghề và là một nghề đặc biệt. Vì vậy, cần phải có chính sách để thu hút nhân tài, các cán bộ giỏi làm nghề quản lý để phát huy tài năng của họ. - Đảm bảo chế độ chính sách để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, phải có kinh phí thường xuyên để bồi dưỡng nâng cao trình độ. - Ngoài chính sách chung của Nhà nước, cần phải có chính sách của Tỉnh, Thành phố để khuyến khích cán bộ đi công tác tại các phường xã đặc biệt khó khăn của Thành phố, thực hiện chế độ công tác có thời hạn tại các nơi này; sau đó cho chuyển vùng. Đồng thời có chế độ trợ cấp đối với cán bộ, giáo viên tại các phường xã này. - Đối với CBQL trường tiểu học hầu như không được nghỉ hè đầy đủ theo chế độ, vì vậy cần phái có chế độ công tác, nghỉ ngơi cho họ để họ phấn khởi, yên tâm, từ đó hiệu quả quản lý sẽ cao hơn. - Có nguồn kinh phí hàng năm để cử CBQL đi tham quan các điển hình về giáo dục ở trong nước và tham quan học tập ở nước ngoài. - Phải có chính sách thưởng phạt công minh, nghiêm túc và kịp thời. - Đội ngũ CBQL được đãi ngộ thoả đáng sẽ tạo điều kiện để họ yên tâm công tác, góp phần xây dựng đội ngũ CBQL ngày càng vững mạnh. 3.3.7 .Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. a) Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra: * Thanh tra kiểm tra có vai trò rất quan trọng trong quản lý giáo dục. Hệ thống giáo dục và thực tiễn quản lý đã khẳng định: đã lãnh đạo là phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. Thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm tra các quyết định được thực hiện như thế nào, phát hiện kịp thời những khuyết điểm yếu kém và nguyên nhân để kịp thời đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm thực hiện kế hoạch đề ra. * Cần chú ý hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đi liền với đánh giá. Thanh tra, kiểm tra nhằm chỉ ra những ưu khuyết điểm trong hoạt động GD - ĐT, trong hoạt động dạy và học, từ đó đưa ra những kinh nghiệm giúp cho CBQL có những quyết định đúng đắn, khách quan đảm bảo cho hệ vận hành đến mục tiêu. * Thông qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý cấp trên có thể đánh giá đúng đắn hơn đội ngũ CBQL để từ đó giúp cho quy trình bổ nhiệm lại CBQL được chính xác và khách quan hơn. * Vì vậy, thanh tra, kiểm tra sẽ góp phần xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học ngày càng tốt hơn. Thanh tra, kiểm tra có thể có các hình thức: - Thanh tra, kiểm tra thường xuyên: Đây là hình thức thanh tra, kiểm tra thể hiện tư tưởng chủ động nhất, nó gắn liền với các hoạt động của nhà trường tiểu học. Phòng GD - ĐT có kế hoạch thanh tra thường xuyên các trường tiểu học mỗi năm ít nhất 1 lần. Mỗi khi thanh tra phải thực hiện đúng qui trình: Quyết định thành lập đoàn thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thanh tra, các yêu cầu chuẩn bị của nhà trường cho đoàn thanh tra. Các trường tiểu học phải có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các hoạt động của nhà trường. -Thanh tra, kiểm tra định kỳ: Đây là hình thức thanh tra được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã được xác định. Thanh tra, kiểm tra định kỳ thường được tiến hành theo các mốc của năm học như kết thúc mỗi học kỳ, kết thức năm học. - Thanh tra, kiểm tra bất thường: Bên cạnh hai hình thức trên, thì cần phải có thanh tra, kiểm tra đột xuất, đây là hình thức rất cơ bản, quan trọng do yêu cầu đột xuất để đảm bảo tính khách quan hoặc do thực tế đòi hỏi. Cần phải chú ý vận dụng linh hoạt ba hình thức thanh tra trên. Để xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An ngày càng được tốt hơn cần phải đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra. Cụ thể phải : w Xây dựng tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong ngành. w Củng cố kiện toàn bộ phận thanh tra của Phòng GD - ĐT và đội ngũ thanh tra viên kiêm nhiệm. w Nội dung thanh tra, kiểm tra phải thiết thực, phải gắn bó công tác này với việc đánh giá đơn vị, từ đó tạo cơ sở để làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm CBQL. w Tiến hành thanh tra, kiểm tra phải có bài bản, đồng thời phải bảo đảm tính trung thực, chính xác và hiệu quả. w Phải có hệ thống hồ sơ thanh tra, kiểm tra đầy đủ và làm tốt công tác lưu trữ các hồ sơ này. b) Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Bên cạnh công tác kiểm tra, chúng ta phải chú trọng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Hiện nay, đại đa số cán bộ, Đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác, kiên quyết bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ. Nhưng bên cạnh đó, trước sự tác động bởi " mặt trái" của cơ chế thị trường một bộ phận cán bộ, đảng viên không giữ được phẩm chất đạo đức, sống buông thả, chạy theo đồng tiền, tư tưởng không ổn định...Trước tình hình đó Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 23 về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó nêu rõ: - Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ thành quả cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự rèn luyện mình trong sạch về chính trị và phẩm chất đạo đức; phê phán những biểu hiện sai trái về mặt quan điểm, tư tưởng cũng như ý thức tổ chức kỷ luật trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng. - Thực hiện nghiêm ngặt các chế độ, thủ tục, quy chế quản lý cán bộ, kỷ luật phát ngôn, quan hệ với nước ngoài, bảo vệ tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, quy chế cử cán bộ đi tham quan hoặc tiếp xúc với người nước ngoài. - Phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời những phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất về chính trị, bị địch mua chuộc, cài cắm vào nội bộ, thẩm tra cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chưa rõ ràng, chưa được xác minh và quan hệ chính trị phức tạp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của toàn Đảng, trước hết phải là trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, đồng thời là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một giải pháp để bảo vệ và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nói chung và cán bộ quản lý trường tiểu học Thành phố Vinh nói riêng trong giai đoạn mới. Mỗi biện pháp có vị trí và chức năng khác nhau, song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Các biện pháp nêu trên phải được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất mới có thể xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp GD - ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đề ra. 3.4. Khảo nghiệm về mặt nhận thức tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất. Nhận thức về tính khả thi và tính cần thiết của việc thực hiện các biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL nói lên các giải pháp nêu ra có phù hợp với tình hình thực tế và nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc tồn tại ở các đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài hay không . Do điều kiện về thời gian , không gian và phạm vị nghiên cứu của đề tài, tác giả chỉ khảo nghiệm các giải pháp qua ý kiến đánh giá của đội ngũ 15 đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng giáo dục - đào tạo Thành phố Vinh; 59 đồng chí CBQL của 24 trường tiểu học và 101 giáo viên các trường tiểu học thuộc địa bàn Thành phố Vinh, chúng tôi thấy rằng các biện pháp đã nêu ở trên là đúng đắn và phú hợp với tình hình thực tiễn, nếu được thực hiện một cách đồng bộ và triệt để, Thành phố Vinh sẽ xây dựng được một đội ngũ CBQL trường tiểu học đủ mạnh đáp ứng được yêu cầu đổi mới GD - ĐT trong giai đoạn hiện nay Kết luận - kiến nghị I - Kết luận. - Qua kết quả đạt được ở các chương, luận văn đã hoàn thành mục đích nhiệm vụ đề ra. Thông qua việc nghiên cứu, tác giả rút ra một số kết luận sau: 1. Giáo dục tiểu học được coi là bậc học nền tảng trong hệ thống GD quốc dân, tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững giúp cho học sinh học lên bậc học trên, hình thành trên những cơ sở ban đầu trong việc phát triển nhân cách. - Việc xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học có vai trò, ý nghĩa to lớn, cùng với việc xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng đội ngũ CBQL quyết định đến chất lượng GD - ĐT của bậc tiểu học. 2. Xuất phát từ việc nhận thức về vai trò của đội ngũ CBQL trong việc góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện, đồng thời trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL ở Thành phố Vinh, đề ra một số biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL ở các trường tiểu học là việc làm có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng đội ngũ có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực. - Đội ngũ CBQL tiểu học Thành phố Vinh phần lớn có đủ phẩm chất chính trị, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước có năng lực, trình độ. Tâm huyết với nghề nghiệp, gắn bó với địa phương, mang tính ổn định. Những kết quả đạt được của giáo dục tiểu học trong những năm qua có một phần đóng góp quan trọng của đội ngũ CBQL. Tuy nhiên, trước những yêu cầu đổi mới của thời kỳ CNH - HĐH đất nước và những đòi hỏi về việc nâng cao chất lượng giáo dục của Thành phố thì đội ngũ CBQL các trường tiểu học còn có nhiều hạn chế biểu hiện ở các mặt: cơ cấu bố trí chưa thật hợp lý; một số chưa hội đủ những phẩm chất năng lực của người CBQL trường tiểu học. Những nguyên nhân về hạn chế của đội ngũ CBQL vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan, nhưng nguyên nhân sâu xa là do việc quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng chưa đảm bảo yêu cầu, chưa theo một quy trình thống nhất. 3. Để xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương tác giả nêu ra một số biện pháp về việc xây dựng và phát triển: 1) Cụ thể hoá tiêu chuẩn CBQL trường tiểu học phù hợp với điều kiện đổi mới giáo dục và đào tậo hiện nay. 2) Tăng cường khảo sát, đánh giá đúng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ CBQL trường tiểu học nói riêng. 3) Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. 4) Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích tự đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL và cán bộ kế cận. 5) Thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm CBQL trường tiểu học, thực hiện tốt việc bổ nhiệm lại và chú ý công tác luân chuyển CBQL một cách hợp lý. 6) Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên nói chung và CBQL trường tiểu học nói riêng. 7) Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Mỗi biện pháp có một vị trí và chức năng khác nhau song có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. Các biện pháp nêu trên phải được thực hiện một cách đồng bộ thống nhất mới có thể xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp GD - ĐT của Thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đề ra. Để các biện pháp đó được thực thi cần có sự chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của bản thân đội ngũ CBQL các trường tiểu học. II. Kiến nghị. * Đối với UBND Tỉnh Nghệ An. - Chỉ đạo các huyện, thành, thị làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ CBQL gắn liền với quy hoạch GD - ĐT. - Có chính sách khuyến khích thoả đáng đối với CBQL trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để CBQL hoàn thành nhiệm vụ. * Đối với Sở GD - ĐT : Cần có những văn bản tham mưu với uỷ ban nhân dân tỉnh về những chính sách qui hoạch, đào tạo, lựa chọn đề bạt, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với từng vùng , miền bảo đảm chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao * Đối với Thành uỷ, UBND thành phố Vinh: - Hàng năm có chế độ khen thưởng đối với CBQL có nhiều thành tích xuất sắc. - Quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong đội ngũ CB - GV - NV các trường học, thường xuyên kiểm tra công tác khoa giáo tại các trường - Việc quy hoạch đội ngũ CBQL các trường tiểu học phải gắn liền với quy hoạch phát triển giáo dục bậc học của Thành phố. - Tuyển chọn, bổ nhiệm đủ số lượng chức danh Phó Hiệu trưởng các trường, mạnh dạn đề xuất thay thế CBQL không đủ phẩm chất năng lực. - Tạo điều kiện cho CBQL học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và lý luận chính trị. * Đối với CBQL các trường tiểu học: Nhận thức rõ vai trò nhiệm vụ của cá nhân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân để thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức, trau dồi phẩm chất, đạo đức của người thầy giáo đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng GD - ĐT trong giai đoạn mới. Danh mục tài liệu tham khảo 1. BCHTW ĐCSVN (2002), Tài liệu phục vụ nghiên cứu: Các kết luận Hội nghị lần thứ 6 - BCHTW Đảng (khoá IX), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội . 2. Đặng Quốc Bảo (1998), Quản lý giáo dục tiếp cận một số vấn đề lý luận từ lời khuyên và góc nhìn thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội. 3. Đặng Quốc Bảo (1996), "Về phạm trù nhà trường và nhiệm vụ phát triển nhà trường trong bối cảnh hiện nay", Quản lý giáo dục: Thành tựu và xu hướng, Tr 63-65. 4. Bộ GD& ĐT (2000), Điều lệ trường Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 5. Bộ GD & ĐT (2002), Ngành GD - ĐT thực hiện nghị quyết TW 2 (khoá VIII) và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX , NXB Giáo dục, Hà Nội. 6. Các Mác - Ph.Ănghen (1993), Các Mác - Ănghen toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội. 7. Đỗ Văn Chấn (1996), "Kinh tế giáo dục học: Một số vấn đề về phương pháp luận", Quản lý Giáo dục - Thành tựu và xu hướng, Tr 77 - 82 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCHTW khoá VI NXB Sự Thật, Hà Nội. 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội . 10. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCHTW khoá VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997) Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 BCHTW khoá VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội . 12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khoá IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu tàon quốc lần thứ IX , NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội . 14. Nguyễn Minh Đạo (1997) Cơ sở của khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 15. Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 16. Phạm minh Hạc (1996), Một số vấn đề Giáo dục và Khoa học Giáo dục, NXBGD, Hà Nội. 17. Phạm Minh Hạc, (1984), Tâm lý học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội. 18. Kon Đa Cốp (1984),Cơ sở lý luận của khoa học Quản lý Giáo dục, Trường CBQL Giáo dục và viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội. 19. Kon Đa Cốp (1994), Quản lý Giáo dục quốc dân trên địa bàn quận, huyện , Trường CBQLTW1, Hà Nội. 20. Hồ Chí Minh (1974), Về vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội. 21. Hồ Chí Minh (1984), Hồ Chí Minh toàn tập , Tập 4, NXB Sự thật, Hà Nội . 22. Phòng GD&ĐT Thành phố Vinh (2004), Báo cáo tổng kết năm học 2003 - 2004 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2004 - 2005, TP.Vinh 23. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những Khái niệm cơ bản về quản lý giáo dục, Trường CBQL GD&ĐT TW1, Hà Nội . 24. Quốc hội nước CHXHCNVN (1998), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 25. Nguyễn Gia Quý (1996), "Bản chất của hoạt động quản lý", Quản lý Giáo dục, thành tựu và xu hướng, Hà Nội. 26. 31. Raja Royingh (1994), Nền giáo dục cho thế kỷ hai mươi mốt; những triển vọng của Châu á -Thái bình Dương NXB Giáo dục, Hà Nội. 27. Đỗ Hoàng Toàn (1996), Lý thuyết quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 28. Trường CBQL GD&ĐT (1996) Quản lý Giáo dục: Thành tựu và xu hướng, Hà Nội. 29. trường CBQL GD&ĐT (1998),Tài liệu bồi dưỡng CBQL Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội. 30. Từ điển Tiếng Việt (1994), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 31. UBND Thành phố Vinh. Báo cáo tổng kết năm 2003, TP Vinh phần phụ lục Phụ lục 1A Phiếu trưng cầu ý kiến Kính gửi: - Các ông ( bà) Hiệu truởng các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Các ông ( bà) Phó Hiệu truởng các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Để có thêm cơ sở đánh giá thực trạng để đề xuất một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An . Xin Ông ( Bà) vui lòng trả lời các nội dung dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn Ông ( bà). I . Ông ( Bà) cho biết vài nét bản thân Ông ( Bà), xin điền só thích hợp hoặc dấu x cho những thông tin phù hợp với bản thân vào ô trống 1. Tuổi 2. Giới tính: Nam: Nữ: 3. Trình độ chuyên môn cao nhất mà Ông ( Bà) đạt được hiện nay. THSP CĐSP ĐHSP ĐT khác 4. Trình độ lý luận chính trị của Ông ( Bà) hiện nay. Sơ cấp Trung cấp Cao cấp 5. - Số năm vào nghề: - Số năm trực tiếp đứng lớp: - Số năm giữ chức vụ Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng: - Số năm giữ chức vụ Hiệu trưởng: 6. Hiện nay đồng chí có giảng dạy không? Có Không 7. Trung bình số tiết dạy trong một tuần ( nếu có) : 8. Số năm dạy các lớp tiểu học trước khi trở thành CBQL ( nếu có): 9. Ông ( Bà) được đào tạo để dạy cấp học, bậc học nào? Tiểu học THCS THPT Cấp, bậc học khác 10. Ông ( bà) đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục chưa? Có Chưa - Năm hoàn thành chương trình (nếu có): - Thời gian bồi dưỡng: Dưới 6 tháng : Từ 6 tháng đến 1 năm Trên 1 năm 11. - Số năm đạt giáo viên giỏi : Cấp cơ sở : Cấp Tỉnh - Số năm đạt danh hiệu CBQL giỏi: Cấp Thành phố : Cấp Tỉnh: 12. Trung bình số tiết dự giờ trong một tuần: 13. Theo Ông (Bà), bản thân Ông ( Bà) cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm về: - Trình độ chính trị : - Trình độ chuyên môn: - Trình độ nghiệp vụ quản lý: II - Ông ( Bà) tự đánh giá về những phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý ( Đánh dấu X vào ô thích hợp) Nhóm phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn Biểu hiện cụ thể Tốt Khá Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Phẩm chất chính trị 1. Hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 2. Có giác ngộ chính trị, biết phân tích và bảo vệ quan điểm đường lối 3. Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động 4. Giáo dục thuyết phục cán bộ giáo viên chấp hành chính sách của cấp trên 5. Thái độ tích cực đối với cái mới, cái tiến bộ, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, sai trái, bảo vệ lẽ phải. 6. Có tầm nhìn rộng, nắm bắt và xử lý các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Phẩm chất Đạo đức 7. Thực sự là nhà giáo dục, con chim đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường. 8. Có uy tín đối với tập thể cấp trên, được CB - GV và học sinh tôn trọng 9. Quý trọng con người, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CB - GV và học sinh 10. Phong cách lãnh đạo dân chủ, công bằng. 11. Trung thực trong báo cáo đối với cấp trên, đánh gia cấp dưới. 12. Có ý thức tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. 13. Tận tuỵ với công việc, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt. Kiến thức và năng lực chuyên môn 14. Trình độ hiểu biết chuyên môn và khả năng giảng dạy các môn bắt buộc ở bậc tiểu học 15. Nắm vững nội dung, chương trình, phương pháp dặc trưng các môn học 16. Khả năng quản lý, chỉ đạo chuyên môn, quản lý chương trình và thay sách giáo khoa mới đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ 17. Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 18. ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ. 19. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình thay sách giáo khoa mới, quan tâm tới các điều kiện phục vụ để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. 20. Nắm vững các nguyên tắc, điều lệ quy định về quản lý của nhà trường, quản lý giáo dục ở bậc tiểu học. 21. Khả năng tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề giáo viên. Năng lực quản lý 22. Năng lực dự báo, thiết kế và tổ chức thực hiện các giải pháp. 23. Năng lực quản lý hành chính, quản lý tài chính 24. Năng lực quản lý đội ngũ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết. 25. Năng lực phát huy sáng kiến và cải tiến lề lôi làm việc 26. Năng lực giao tiếp và làm việc khoa học 27. Năng lực tổng kết kinh nghiệm, ngiên cứu khoa học 28. Năng lực phân tích các hoạt động giáo dục, thể hiện tính sư phạm trong việc tổ chức các hoạt động 29. Năng lực vận động, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia trong sự nghiệp giáo dục. 30. Năng lực chỉ đạo kiểm tra các hoạt động dạy - học và các hoạt động khác. 31. Quyết đoán trong công việc, dám chịu trách nhiệm. 32. Ưa đổi mới, nhạy bén trong công việc. III - Xin Ông (bà) cho biết quan điểm của mình về thực trạng việc thực hiện một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay. ( Đánh dấu X vào ô thích hợp). Các biện pháp xây dựng Biện pháp cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần Rất khả thi Khả thi Không khả thi A . Nâng cao nhận thức tầm quan trọng 1. Nhận thức một cách đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ CBQL. 2. Ưu tiên và có biện pháp thích hợp trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL 3. Tuyên truyền, giáo dục CBQL hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đó ý thức được trách nhiệm. B. Khảo sát, đánh giá 1. Điều tra khảo sát chất lượng đội ngũ 2. Đánh giá và phân loại CBQL để có biện pháp đào tạo bồi dưỡng, sử dụng. C. Xây dựng quy hoạch 1. Dự báo phát triển giáo dục bậc tiểu học 2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học. 3. Bổ nhiệm đủ số lượng CBQL các trường 4. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ kế cận D. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng 1. Tiêu chuẩn hoá về đội ngũ 2. Học các lớp bồi dưỡng, đào tạo: - Về lý luận chính trị - Về chuyên môn - Về nghiệp vụ 3. Khuyến khích bản thân CBQL tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản lý 4. Đào tạo bồi dưỡng trước, bổ nhiệm sau E. Tuyển chọn, sử dụng hợp lý năng lực sở trường 1.Tuyển chọn những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ 2. Bổ nhiệm CBQL theo nhiệm kỳ 3. Miễn nhiệm CBQL không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 4. Sử dụng phát huy được năng lực sở trường. G. Xây dựng môi trường tạo động lực phát triển 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 2. Đầu tư cho phát triển đội ngũ CB,GV trường học 3. Đầu tư CSVC, kỹ thuật thiết bị dạy học. 4. Hoàn thiện chế độ chính sách xã hội đối với đội ngũ CBQL trường học. 5. Xã hội hoá công tác giáo dục 6. Thực hiện dân chủ hoá 7. Xây dựng, nhân rộng điển hình CBQL giỏi 8. Tăng cường giao lưu và thông tin QLGD, học tập kinh nghiệm quản lý. 9. Khuyến khích, đãi ngộ các CBQL giỏi muốn nâng cao trình độ về mọi mặt. IV . Xin Ông ( bà) cho biết quan điểm của mình về một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay ( đánh dấu X vào ô thích hợp. Nhóm biện pháp Biện pháp cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần Rất khả thi Khả thi Không khả thi A . Tổ chức 1. Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của CBQL 2. Tăng cường khảo sát, đánh giá đúng đội ngũ CBQL trường tiểu học 3. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ 4. Tuyển chon, bổ nhiệm, sắp xếp CBQL theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý. B. Đào tạo bồi dưỡng 1. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống các khoa, trường nghiệp vụ quản lý. 2. Tổ chức ĐT, BD ban đầu và khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý C.Chỉ đạo, quản lý 1. Tăng cường điều kiện CSVC kỹ thuật cho hoạt động quản lý ở trường học 2. Xây dựng và phát triển điển hình quản lý trường học 3. Tăng cường giao lưu và thông tin quản lý GD, học tập kinh nghiệm quản lý. 4. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của Phòng GD - ĐT D. Chính sách 1. Hoàn thiện chế độ, chính sách XH đối với đội ngũ CBQL trường học 2. Khuyến khích, đãi ngộ các CBQL giỏi, muốn nâng cao trình độ về mọi mặt Ngoài những biện pháp nêu trên, theo Ông ( bà) cần có những biện pháp nào để xây dựng đội ngũ CBQL nhằm đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. V. Theo Ông ( bà) công tác quản lý ở trường tiểu học hiện nay có những khó khăn, thuận lợi gì? 1- Khó khăn: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2- Thuận lợi: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3 - Những đề xuất của Ông ( bà) về xây dựng đội ngũ CBQL: a) Đối với ngành: .................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. b) Đối với đội ngũ CBQL : .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. VI. Ông ( bà) vui lòng cho biết thêm ( phần này có thể không ghi) - Họ tên : .................................................................... - Đơn vị công tác: ....................................................... Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ông ( bà). Phụ lục 1B Phiếu trưng cầu ý kiến Kính gửi: - Các Ông ( Bà) Giáo viên các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Để có thêm cơ sở đánh giá thực trạng để đề xuất một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh -Tỉnh Nghệ An. Xin Ông( bà) vui lòng trả lời các nội dung dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn Ông ( bà). I - Đánh giá của Ông ( bà) về những xu hướng, biểu hiện thường gặp ở đội ngũ CBQL các trường tiểu học ở Thành phố Vinh hiện nay ( Đánh dấu X vào ô thích hợp) 1. Đối với mức độ yêu cầu, CBQL thường: - Yêu cầu cao đối với cấp dưới - Yêu cầu thấp đối với cấp dưới - Yêu cầu cao đối với bản thân 2. CBQL thường giải quyết công việc: - Theo nguyên tắc, không tình cảm - Theo tình cảm, không nguyên tắc - Theo tình cảm nhiều, nguyên tắc ít - Tình cảm ít, nguyên tắc nhiều 3. Khi xây dựng kế hoạch của đơn vị, CBQL thường : - Dựa theo kế hoạch của cấp trên - Dựa vào kế hoạch của cấp trên và thực tiễn của đơn vị - Dựa vào ý kiến của tập thể - Theo sở thích cá nhân 4. Thái độ đối với cấp dưới: - Rất tôn trọng - Tôn trọng - ít tôn trọng - Coi thường 5. Thái độ đối với cấp trên - Rất tôn trọng - Tôn trọng - Coi thường - Xu nịnh 6. Khi quyết định mọt côngviệc, CBQL thường - Xin ý kiến cấp trên - Dựa vào tập thể - Do dự - Tự quyết định 7. Phân công công việc đối với người dưới quyền, CBQL thường: - Rất công bằng - Công bằng - ít công bằng - Không công bằng 8. Đánh giá cấp dưới, CBQL thường: - Rất khách quan - Khách quan - ít khách quan - Không khách quan 9. Giải quyết công việc, CBQL thường: - Ôm đồm - Phân công hợp lý - Giao quyền cấp dưới, có kiểm tra - Giao quyền cấp dưới, không kiểm tra II . Ông ( Bà) đánh giá về những phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ CBQL ở trường Ông ( Bà) ( Đánh dấu X vào ô thích hợp). Nhóm phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn Biểu hiện cụ thể Tốt Khá Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Phẩm chất chính trị 1. Hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 2. Có giác ngộ chính trị, biết phân tích và bảo vệ quan điểm đường lối 3. Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động 4. Giáo dục thuyết phục cán bộ giáo viên chấp hành chính sách của cấp trên 5. Thái độ tích cực đối với cái mới, cái tiến bộ, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, sai trái, bảo vệ lẽ phải. 6. Có tầm nhìn rộng, nắm bắt và xử lý các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Phẩm chất Đạo đức 7. Thực sự là nhà giáo dục, con chim đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường. 8. Có uy tín đối với tập thể cấp trên, được CB - GV và học sinh tôn trọng 9. Quý trọng con người, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CB - GV và học sinh 10. Phong cách lãnh đạo dân chủ, công bằng. 11. Trung thực trong báo cáo đối với cấp trên, đánh gia cấp dưới. 12. Có ý thức tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. 13. Tận tuỵ với công việc, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt. Kiến thức và năng lực chuyên môn 14. Trình độ hiểu biết chuyên môn và khả năng giảng dạy các môn bắt buộc ở bậc tiểu học 15. Nắm vững nội dung, chương trình, phương pháp dặc trưng các môn học 16. Khả năng quản lý, chỉ đạo chuyên môn, quản lý chương trình và thay sách giáo khoa mới đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ 17. Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 18. ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ. 19. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình thay sách giáo khoa mới, quan tâm tới các điều kiện phục vụ để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. 20. Nắm vững các nguyên tắc, điều lệ quy định về quản lý của nhà trường, quản lý giáo dục ở bậc tiểu học. 21. Khả năng tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề giáo viên. Năng lực quản lý 22. Năng lực dự báo, thiết kế và tổ chức thực hiện các giải pháp. 23. Năng lực quản lý hành chính, quản lý tài chính 24. Năng lực quản lý đội ngũ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết. 25. Năng lực phát huy sáng kiến và cải tiến lề lôi làm việc 26. Năng lực giao tiếp và làm việc khoa học 27. Năng lực tổng kết kinh nghiệm, ngiên cứu khoa học 28. Năng lực phân tích các hoạt động giáo dục, thể hiện tính sư phạm trong việc tổ chức các hoạt động 29. Năng lực vận động, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia trong sự nghiệp giáo dục. 30. Năng lực chỉ đạo kiểm tra các hoạt động dạy - học và các hoạt động khác. 31. Quyết đoán trong công việc, dám chịu trách nhiệm. 32. Ưa đổi mới, nhạy bén trong công việc. III - Ông ( bà) cho biết quan điểm của mình về thực trạng việc thực hiện một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Các biện pháp xây dựng Biện pháp cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1. Nâng cao nhận thức tầm quan trọng 1. Nhận thức một cách đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ CBQL. 2. Ưu tiên và có biện pháp thích hợp trong việc xây dựng vàphát triển đội ngũ CBQL 3. Tuyên truyền, giáo dục CBQL hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đó ý thức được trách nhiệm. 2. Khảo sát, đánh giá 1. Điều tra khảo sát chất lượng đội ngũ 2. Đánh giá và phân loại CBQL để có biện pháp đào tạo bồi dưỡng, sử dụng. 3. Xây dựng quy hoạch 1. Dự báo phát triển giáo dục bậc tiểu học 2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học. 3. Bổ nhiệm đủ số lượng CBQL các trường 4. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ kế cận 4. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng 1. Tiêu chuẩn hoá về đội ngũ 2. Học các lớp bồi dưỡng, đào tạo: - Về lý luận chính trị - Về chuyên môn - Về nghiệp vụ 3. Khuyến khích bản thân CBQL tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản lý 4. Đào tạo bồi dưỡng trước, bổ nhiệm sau 5. Tuyển chọn, sử dụng hợp lý năng lực sở trường 1.Tuyển chọn những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ 2. Bổ nhiệm CBQL theo nhiệm kỳ 3. Miễn nhiệm CBQL không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 4. Sử dụng phát huy được năng lực sở trường. 6. Xây dựng môi trường tạo động lực phát triển 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 2. Đầu tư cho phát triển đội ngũ CB,GV trường học 3. Đầu tư CSVC, kỹ thuật thiết bị dạy học. 4. Hoàn thiện chế độ chính sách xã hội đối với đội ngũ CBQL trường học. 5. Xã hội hoá công tác giáo dục 6. Thực hiện dân chủ hoá 7. Xây dựng, nhân rộng điển hình CBQL giỏi 8. Tăng cường giao lưu và thông tin QLGD, học tập kinh nghiệm quản lý. 9. Khuyến khích, đãi ngộ các CBQL giỏi muốn nâng cao trình độ về mọi mặt. IV . Xin ÔNg ( bà) cho biết quan điểm của mình về một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay ( đánh dấu X vào ô thích hợp). Nhóm biện pháp Biện pháp cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần Rất khả thi Khả thi Không khả thi A . Tổ chức 1. Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của CBQL 2. Tăng cường khảo sát, đánh giá đúng đội ngũ CBQL trường tiểu học 3. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ 4. Tuyển chon, bổ nhiệm, sắp xếp CBQL theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý. B. Đào tạo 1. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng 2. Tổ chức ĐT, BD ban đầu và khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý C.Chỉ đạo, quản lý 1. Tăng cường điều kiện CSVC kỹ thuật cho hoạt động quản lý ở trường học 2. Xây dựng và phát triển điển hình quản lý trường học 3. Tăng cường giao lưu và thông tin quản lý GD, học tập kinh nghiệm quản lý. 4. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của Phòng GD - ĐT D. Chính sách 1. Hoàn thiện chế độ, chính sách XH đối với đội ngũ CBQL trường học 2. Khuyến khích, đãi ngộ các CBQL giỏi, muốn nâng cao trình độ về mọi mặt Ngoài những biện pháp nêu trên, theo Ông ( bà) cần có những biện pháp nào để xây dựng đội ngũ CBQL nhằm đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. V. Theo Ông ( bà) công tác quản lý ở trường tiểu học hiện nay có những khó khăn, thuận lợi gì? 1- Khó khăn: ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2- Thuận lợi: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3 - Những đề xuất của Ông ( bà) về xây dựng đội ngũ CBQL a) Đối với địa phương: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b) Đối với ngành: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... VI. Ông ( bà) vui lòng cho biết thêm ( phần này có thể không ghi) - Họ tên : .................................................................... - Đơn vị công tác: ....................................................... Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ông ( bà). Phụ lục 1C Phiếu trưng cầu ý kiến Kính gửi: - Các Ông ( Bà) Lãnh đạo Phòng Giáo dục Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Các Ông ( Bà) Cán bộ Phòng Giáo dục Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Để giúp chúng tôi có thêm cơ sở nghiên cứu luận văn " Một số biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An" . Xin Ông ( Bà) vui lòng trả lời các nội dung dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Ông (bà). I - Ông ( bà) hãy cho biết ý kiến về một só yêu cầu trình độ đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học. 1. Thời gian trực tiếp giảng dạy trước khi bổ nhiệm là: - ít nhất 3 năm - ít nhất 5 năm - ít nhất 10 năm - Trên 10 năm 2. Trình độ nghiệp vụ chuyên môn - Cao đẳng sư phạm - Đại học sư phạm - Thạc sĩ 3. Trình độ lý luận chính trị - Sơ cấp chính trị - Trung cấp chính trị - Cử nhân chính trị 4. Trình độ nghiệp vụ quản lý: - Bồi dưỡng ngắn hạn - Đào tạo theo chuẩn 5. Độ tuổi phù hợp nhất đối với cán bộ quản lý: - Dưới 30 tuổi - Từ 30 -> 40 tuổi - Từ 35 - > 40 tuổi - Trên 40 tuổi 6. Công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cần tiến hành như thế nào? - Từ cốt cán của trường Sở tại - Bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng sư phạm nhà trường - Chọn người có lý lịch, chính trị và phẩm chất đạo đức tốt - Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối tượng kế cận - Điều động cán bộ từ nơi khác đến. - Biện pháp khác. II - Xin ÔNg ( Bà) đánh giá về những phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ CBQL trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ( Đánh dấu X vào ô thích hợp) Nhóm phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn Biểu hiện cụ thể Tốt Khá Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu Phẩm chất chính trị 1. Hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 2. Có giác ngộ chính trị, biết phân tích và bảo vệ quan điểm đường lối 3. Có ý thức chấp hành kỷ luật lao động 4. Giáo dục thuyết phục cán bộ giáo viên chấp hành chính sách của cấp trên 5. Thái độ tích cực đối với cái mới, cái tiến bộ, kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, sai trái, bảo vệ lẽ phải. 6. Có tầm nhìn rộng, nắm bắt và xử lý các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời. Phẩm chất Đạo đức 7. Thực sự là nhà giáo dục, con chim đầu đàn của tập thể sư phạm nhà trường. 8. Có uy tín đối với tập thể cấp trên, được CB - GV và học sinh tôn trọng 9. Quý trọng con người, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CB - GV và học sinh 10. Phong cách lãnh đạo dân chủ, công bằng. 11. Trung thực trong báo cáo đối với cấp trên, đánh gia cấp dưới. 12. Có ý thức tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. 13. Tận tuỵ với công việc, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt. Kiến thức và năng lực chuyên môn 14. Trình độ hiểu biết chuyên môn và khả năng giảng dạy các môn bắt buộc ở bậc tiểu học 15. Nắm vững nội dung, chương trình, phương pháp dặc trưng các môn học 16. Khả năng quản lý, chỉ đạo chuyên môn, quản lý chương trình và thay sách giáo khoa mới đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ 17. Am hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 18. ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ. 19. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình thay sách giáo khoa mới, quan tâm tới các điều kiện phục vụ để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. 20. Nắm vững các nguyên tắc, điều lệ quy định về quản lý của nhà trường, quản lý giáo dục ở bậc tiểu học. 21. Khả năng tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề giáo viên. Năng lực quản lý 22. Năng lực dự báo, thiết kế và tổ chức thực hiện các giải pháp. 23. Năng lực quản lý hành chính, quản lý tài chính 24. Năng lực quản lý đội ngũ, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết. 25. Năng lực phát huy sáng kiến và cải tiến lề lôi làm việc 26. Năng lực giao tiếp và làm việc khoa học 27. Năng lực tổng kết kinh nghiệm, ngiên cứu khoa học 28. Năng lực phân tích các hoạt động giáo dục, thể hiện tính sư phạm trong việc tổ chức các hoạt động 29. Năng lực vận động, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường tham gia trong sự nghiệp giáo dục. 30. Năng lực chỉ đạo kiểm tra các hoạt động dạy - học và các hoạt động khác. 31. Quyết đoán trong công việc, dám chịu trách nhiệm. 32. Ưa đổi mới, nhạy bén trong công việc. Ông ( Bà) có đề xuất gì về phẩm chất năng lực của đội ngũ CBQL trong giai đoạn hiện nay: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... III - Xin Ông ( Bà) cho biết quan điểm của mình về thực trạng việc thực hiện một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay (Đánh dấu X vào ô thích hợp) Các biện pháp xây dựng Biện pháp cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần Rất khả thi Khả thi Không khả thi A. Nâng cao nhận thức tầm quan trọng 1. Nhận thức một cách đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ CBQL. 2. Ưu tiên và có biện pháp thích hợp trong việc xây dựng vàphát triển đội ngũ CBQL 3. Tuyên truyền, giáo dục CBQL hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đó ý thức được trách nhiệm. B. Khảo sát, đánh giá 1. Điều tra khảo sát chất lượng đội ngũ 2. Đánh giá và phân loại CBQL để có biện pháp đào tạo bồi dưỡng, sử dụng. C. Xây dựng quy hoạch 1. Dự báo phát triển giáo dục bậc tiểu học 2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học. 3. Bổ nhiệm đủ số lượng CBQL các trường 4. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ kế cận D. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng 1. Tiêu chuẩn hoá về đội ngũ 2. Học các lớp bồi dưỡng, đào tạo: - Về lý luận chính trị - Về chuyên môn - Về nghiệp vụ 3. Khuyến khích bản thân CBQL tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ quản lý 4. Đào tạo bồi dưỡng trước, bổ nhiệm sau E. Tuyển chọn, sử dụng hợp lý năng lực sở trường 1.Tuyển chọn những giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ 2. Bổ nhiệm CBQL theo nhiệm kỳ 3. Miễn nhiệm CBQL không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ 4. Sử dụng phát huy được năng lực sở trường. G. Xây dựng môi trường tạo động lực phát triển 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 2. Đầu tư cho phát triển đội ngũ CB,GV trường học 3. Đầu tư CSVC, kỹ thuật thiết bị dạy học. 4. Hoàn thiện chế độ chính sách xã hội đối với đội ngũ CBQL trường học. 5. Xã hội hoá công tác giáo dục 6. Thực hiện dân chủ hoá 7. Xây dựng, nhân rộng điển hình CBQL giỏi 8. Tăng cường giao lưu và thông tin QLGD, học tập kinh nghiệm quản lý. 9. Khuyến khích, đãi ngộ các CBQL giỏi muốn nâng cao trình độ về mọi mặt. IV . Xin Ông ( bà) cho biết quan điểm của mình về một số biện pháp để xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay ( đánh dấu X vào ô thích hợp). Nhóm biện pháp Biện pháp cụ thể Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần Rất khả thi Khả thi Không khả thi A . Tổ chức 1. Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của CBQL 2. Tăng cường khảo sát, đánh giá đúng đội ngũ CBQL trường tiểu học 3. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ 4. Tuyển chọn, bổ nhiệm, sắp xếp CBQL theo hướng tăng cường hiệu lực quản lý. B. Đào tạo, bồi dưỡng 1. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống các khoa, trường nghiệp vụ quản lý 2. Tổ chức ĐT, BD ban đầu và khuyến khích tự bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý C.Chỉ đạo, quản lý 1. Tăng cường điều kiện CSVC kỹ thuật cho hoạt động quản lý ở trường học 2. Xây dựng và phát triển điển hình quản lý trường học 3. Tăng cường giao lưu và thông tin quản lý GD, học tập kinh nghiệm quản lý. 4. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của Phòng GD - ĐT D. Chính sách 1. Hoàn thiện chế độ, chính sách XH đối với đội ngũ CBQL trường học 2. Khuyến khích, đãi ngộ các CBQL giỏi, muốn nâng cao trình độ về mọi mặt Ngoài những biện pháp nêu trên, theo Ông ( bà) cần có những biện pháp nào để xây dựng đội ngũ CBQL nhằm đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ......................................................................................................................... V. Ông ( bà) có những đề xuất gì về xây dựng đội ngũ CBQL các trường tiểu học Thành phố a) Đối với ngành ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... b) Đối với UBND Thành phố, các địa phương: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... c) Đối với Đội ngũ CBQL ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... VI. Ông ( bà) vui lòng cho biết thêm ( phần này có thể không ghi) - Họ tên : .................................................................... - Đơn vị công tác: ....................................................... Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ông ( bà).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố vinh tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay.doc
Luận văn liên quan