Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam với một nền kinh tế còn non kém chưa thoát khỏi sự yếu kém và nghèo nàn, một nền kinh tế chiếm đa số là nông nghiẹp lạc hậu, hệ thống kinh tế Nhà nước chưa năng động, không tận dụng hết các nguồn lực tiềm năng vốn có. Thời gian chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa lâu còn mang nặng tính tập trung bao cấp nặng sức ì phó thác cho Nhà nước. Chuyển sang nền kinh tế, sự tiếp thu chậm chạp và bảo thủ đã hạn chế rất đáng kể khả năng phát triển nền kinh tế. Nền kinh tế Nhà nước vẫn mang vai trò chủ đạo và được Nhà nước bảo hộ nhưng trong thực tế các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong thị trường thậm chí Nhà nước phải bù lỗ, kiến thức kinh tế của các nhà quản lý này có thể là khiêm tốn cũng có thể là do sức ì cho Nhà nước giải quyết. Chủ trương của Đảng là phải đổi mới hệ thống quản lý kinh doanh, phương thức kinh doanh, tận dụng hết nguồn lực trí thức, tiếp cận và áp dụng triệt để kiến thức kinh tế phương tây vào nền kinh tế Việt Nam, buộc các nhà doanh nghiệp thực sự kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp “sống” bằng chính khả năng của mình, gắn trách nhiệm sản xuất kinh doanh vào tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp. Với đề tài “Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” em xin được xây dựng một vốn ít hiểu biết của mình nói về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở nước ta. Cách nhìn nhận vấn đề giải quyết và một số kiến nghị về chính sách Nhà nước nhằm hoàn thiện hơn cho việc sản xuất kinh doanh góp phần phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù đã cố gắng tích luỹ để có được kết quả tốt cho đề tài nghiên cứu nhưng với sự nghiên cứu chưa được sâu sắc nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế, sai sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình quý báu của thầy cô để bài viết thêm hoàn chỉnh hơn.

doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI Më §ÇU ViÖt Nam víi mét nÒn kinh tÕ cßn non kÐm ch­a tho¸t khái sù yÕu kÐm vµ nghÌo nµn, mét nÒn kinh tÕ chiÕm ®a sè lµ n«ng nghiÑp l¹c hËu, hÖ thèng kinh tÕ Nhµ n­íc ch­a n¨ng ®éng, kh«ng tËn dông hÕt c¸c nguån lùc tiÒm n¨ng vèn cã. Thêi gian chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ch­a l©u cßn mang nÆng tÝnh tËp trung bao cÊp nÆng søc × phã th¸c cho Nhµ n­íc. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ, sù tiÕp thu chËm ch¹p vµ b¶o thñ ®· h¹n chÕ rÊt ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ Nhµ n­íc vÉn mang vai trß chñ ®¹o vµ ®­îc Nhµ n­íc b¶o hé nh­ng trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ trong thÞ tr­êng thËm chÝ Nhµ n­íc ph¶i bï lç, kiÕn thøc kinh tÕ cña c¸c nhµ qu¶n lý nµy cã thÓ lµ khiªm tèn còng cã thÓ lµ do søc × cho Nhµ n­íc gi¶i quyÕt. Chñ tr­¬ng cña §¶ng lµ ph¶i ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh doanh, ph­¬ng thøc kinh doanh, tËn dông hÕt nguån lùc trÝ thøc, tiÕp cËn vµ ¸p dông triÖt ®Ó kiÕn thøc kinh tÕ ph­¬ng t©y vµo nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, buéc c¸c nhµ doanh nghiÖp thùc sù kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp “sèng” b»ng chÝnh kh¶ n¨ng cña m×nh, g¾n tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt kinh doanh vµo tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Víi ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp” em xin ®­îc x©y dùng mét vèn Ýt hiÓu biÕt cña m×nh nãi vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë n­íc ta. C¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch Nhµ n­íc nh»m hoµn thiÖn h¬n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. MÆc dï ®· cè g¾ng tÝch luü ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ tèt cho ®Ò tµi nghiªn cøu nh­ng víi sù nghiªn cøu ch­a ®­îc s©u s¾c nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, sai sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp, phª b×nh quý b¸u cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt thªm hoµn chØnh h¬n. Ch­¬ng I N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh - c¬ së cho sù tån t¹i vµ pr¸t triÓn cña doanh nghiÖp I- b¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c Doanh nghiÖp 1- Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ( SXKD) HiÖu qu¶ SXKD lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tr×nh ®é qu¶n lý theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ ®iÒu kiÖn quan träng t¹o ®µ t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña Doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Cã thÓ xuÊt ph¸t tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ SXKD cña mét Doanh nghiÖp.. - NÕu hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ th× hiÖu qu¶ SXKD thÓ hiÖn tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng cu¶ c¸c Doanh nghiÖp. - NÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt th× hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Còng gièng nh­ mét sè chØ tiªu kh¸c, hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt l­îng tæng hîp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ th­íc ®o c¬ b¶n cña lîi Ých lµ “tiÒn”. VÊn ®Ò c¬ b¶n trong lÜnh vùc qu¶n lý lµ ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tr­íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, gi÷a lîi Ých trung ­¬ng vµ lîi Ých ®Þa ph­¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n lîi Ých tËp thÓ vµ lîi Ých Nhµ n­íc. - Trong thùc tÕ hiÖu qu¶ SXKD cña c¸c Doanh nghiÖp ®¹t ®­îc trong c¸c tr­êng hîp sau: + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. + KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD. Tr­êng hîp nµy diÔn ra chËm h¬n vµ trong SXKD cã nh÷ng lóc chóng ta ph¶i chÊp nhËn. Thêi gian ®Çu tèc ®éc t¨ng cña chi phÝ lín h¬n tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ SXKD, nÕu kh«ng th× Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr­êng hîp nµy diÔn ra vµo c¸c thêi ®iÓm khi chóng ta ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi mÆt hµng hoÆc lµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi.. §©y chÝnh lµ mét bµi to¸n c©n nh¾c gi÷a viÖc kÕt hîp lîi Ých tr­íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi. Th«ng th­êng th× môc tiªu tån t¹i cña Doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp tõ tiªu thô hµng ho¸ ®ñ bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· chi ra ®Ó s¶n xuÊt c¸c hµng hãa Êy. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp ®ßi hái qóa tr×nh SXKD võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra võa cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. §©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp. 2- B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ trong SXKD. Thùc chÊt lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ SXKD. ChÝnh viÖc kham hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh c¸c Doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng­îc l¹i ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®­îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùc chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh II- N©ng cao hiÖu qu¶ SXKD - c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ SXKD kh«ng nh÷ng lµ th­íc ®o chÊt l­îng ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao, Doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ míi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Ta biÕt r»ng c¸c Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu víi ®éng c¬ kinh tÕ lµ ®Ó kiÕm lîi nhuËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lîi nhuËn lµ môc tiªu cña kinh doanh, lµ th­íc ®o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SXKD, lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c Doanh nghiÖp còng nh­ mçi ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh SXKD. §Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao, mét Doanh nghiÖp ph¶i nh×n thÊy ®­îc nh÷ng c¬ héi mµ ng­êi kh¸c bá qua, ph¶i ph¸t hiÖn ra s¶n phÈm míi, t×m ra ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt míi vµ tèt h¬n ®Ó cã chi phÝ thÊp nhÊt hoÆc lµ ph¶i liÒu lÜnh, m¹o hiÓm møc b×nh th­êng vµ ®«i khi ph¶i biÕt chÊp nhËn rñi ro. V× thÕ n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD sÏ lµm t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn nhê ®ã mµ t¨ng tØ träng cña vèn cã lµm cho kÕt cÊu tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp thay ®æi theo h­íng an toµn cã lîi, t¹o kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt cho Doanh nghiÖp tõ ®ã n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. ViÖc SXKD cã hiÖu qu¶ sÏ ®em l¹i cho Doanh nghiÖp kh¶ n¨ng dåi dµo vÒ tµi chÝnh tõ ®ã thóc ®Èy c«ng t¸c nghiªn cøu ®Çu t­ s¶n xuÊt cho c¸c s¶n phÈm míi, thu hót lao ®éng ngoµi x· héi ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc còng nh­ ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Nã cßn gióp cho Doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn h¬n trong viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn c¸c kh©u xóc tiÕn tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o vµ c¸c dÞch vô kh¸c b¸n hµng lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, thu hót nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Doanh nghiÖp. Nhê vËy s¶n phÈm tiªu thô ®­îc nhiÒu h¬n. H¬n n÷a nã cßn gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ cho Doanh nghiÖp nh­ chi phÝ kho tµng, b¶o qu¶n. Tõ tÊt c¶ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy: kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ lµ ­íc väng cña mçi Doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ vÊn ®Ò khã kh¨n, phøc t¹p, phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ®ßi hái c¸c Doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p phï hîp, mang tÇn chiÕn l­îc xuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi cña Doanh nghiÖp. Ch­¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu trong thêi gian qua. I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. 1- Hoµn c¶nh ra ®êi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi. TiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp th­¬ng binh 27/7 Hµ Néi. §­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 268/CV ngµy 22/8/1975 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi. NhiÖm vô cña C«ng ty lµ ®­îc Thµnh phè giao cho tiÕp nhËn sè anh chÞ em th­¬ng binh sau chiÕn tranh kÕt thóc. Kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc trong c¸c c¬ quan Nhµ n­íc (t×nh tr¹ng søc khoÎ, tr×nh ®é v¨n ho¸, tay nghÒ.. ) cña 4 quËn, huyÖn n¬i ngo¹i thµnh ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ tù nu«i sèng b¶n th©n m×nh. §ång thêi thùc hiÖn chÝnh s¸ch hËu ph­¬ng qu©n ®éi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc sau chiÕn tranh. Giai ®o¹n ®Çu cña C«ng ty s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u cung cÊp cho ngµnh néi th­¬ng vµ qu©n ®éi. 2-Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Tõ n¨m 1987 Nhµ n­íc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Sè lao ®éng lµ th­¬ng binh chiÕm 70% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt rÊt nghÌo nµn, kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cßn Ýt ái l¹i ch­a hiÓu biÕt víi c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ bao nhiªu. Víi nh÷ng khã kh¨n trªn c©u hái ®Çu tiªn ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm g× ®©y ®Ó duy tr× cuéc sèng cho anh em, lµm mÆt hµng g× ®©y cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ phï hîp víi søc khoÎ cña th­¬ng binh, nguån vèn lÊy ë ®©u? §µo t¹o vµ h­íng dÉn c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? C¸c vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y ph¶i mÊt 3 n¨m (1988 - 1990) th× Ban l·nh ®¹o C«ng ty míi gi¶i quyÕt ®­îc. Sau khi tiÕp cËn víi thÞ tr­êng khu vùc phÝa Nam vµ tham kh¶o tµi liÖu khoa häc kü thuËt cña mét sè n­íc. Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Þnh h­íng ®­îc mÆt hµng ®Ó thay thÕ cho mÆt hµng d©y chun vµ chØ kh©u ®ã lµ: S¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× mÒm LDPE, HDPE, PP vµ bao b× hîp Carton sãng cã in nhiÒu mµu s¾c, tói xèp siªu thÞ c¸c lo¹i ®Ó phôc vô nhu cÇu thÞ tr­êng. Th¸ng 5/1992 C«ng ty ®­îc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 388. Do n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ nhu cÇu mÊt c©n ®èi (cung Ýt h¬n cÇu) nªn C«ng ty vÉn tiÕp tôc ®Çu t­ vµo c¸c n¨m tiÕp theo víi c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ C«ng nghÖ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i. Trong 26 n¨m qua, C«ng ty ®· tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty g¾n liÒn víi sù ®æi míi kh«ng ngõng vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ... Mét niÒm vinh dù to lín ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cña C«ng ty lµ ngµy 31/10/1997 Chñ tÞch n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam TrÇn §øc L­¬ng ®· ký quyÕt ®Þnh tÆng th­ëng danh hiÖu "§¬n vÞ anh hïng" cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. II – mét sè gi¶i ph¸p cña C«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1- §µo t¹o con ng­êi : Lu«n chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn nh»m æn ®Þnh t×nh h×nh néi bé ®Ó cho ng­êi lao ®éng lu«n yªn t©m g¾n bã víi sù nghiÖp cña C«ng ty. Tæ chøc ®µo t¹o kiÖn toµn ®é ngò kÕ cËn m¸y, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ®iÒu khiÓn m¸y víi thao t¸c thuÇn thôc mau lÑ cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng sù cè háng hãc nhÑ cña m¸y. Cö mét sè ®ång chÝ cã n¨ng lùc ®i häc vÒ qu¶n lý. Hµng n¨m th­êng xuyªn tæ chøc rÌn luyÖn thi tay nghÒ, thi thî giái ®Ó b×nh xÐt xÕp bËc thî. 2 §æi míi c«ng nghÖ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §©y lµ vÊn ®Ò mÊu chèt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty lÊy ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt lµm träng t©m ®Ó x©y dùng ®iÒu tiÕt gi¸ thµnh, kÞp thêi ®¶m b¶o ®Çu vµo vµ ®Çu ra hîp lý, ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã l·i: Cã thÓ hiÓu c«ng nghÖ lµ tæng hîp c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt, kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p ®­îc dïng ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c nguån lùc thµnh s¶n phÈm. §æi míi c«ng nghÖ lµ qu¸ tr×nh ph¸t minh, ph¸t triÓn vµ dùa vµo thÞ tr­êng ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ míi. 3 Thùc hiÖn tÝch luü vèn, n©ng cao vèn tù cã. Trªn c¬ së s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Trªn c¬ së tÝch luü c¸c quü cña xÝ nghiÖp, ®©y lµ c¬ së ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng ®Æc biÖt lµ th­¬ng bÖnh binh. 4 Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua: Ph¸t huy phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt lµm chñ c«ng nghÖ míi, tiÕt kiÖm vËt t­, gi÷ g×n trang thiÕt bÞ. Hµng th¸ng cã b×nh xÐt khen th­ëng kÞp thêi b»ng vËt chÊt. Do ®ã ®· thóc ®Èy, khuyÕn khÝch c¸n bé, c«ng nh©n viªn tÝch cùc trong lao ®éng s¶n xuÊt. 5 C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh: Bé m¸y cña C«ng ty gän nhÑ, linh ho¹t, thñ tôc hµnh chÝnh ®¬n gi¶n kh«ng g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng còng nh­ ng­êi lao ®éng 6 Kh«ng ngõng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng : §Ó më réng thÞ tr­êng vµ t¹o thÕ c¹nh tranh th× ph¶i më réng hîp t¸c víi c¸c c¬ quan, Doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc, më thªm c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ néi I- T¨ng c­êng sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng Lao ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng SXKD cña Doanh nghiÖp, víi viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng sÏ lµm cho Doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ SXKD ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh ®Çy gay g¾t. 1- T¨ng c­êng ph©n c«ng lao ®éng, bè trÝ lao ®éng hîp lý Ph©n c«ng lao ®éng, bè trÝ lao ®éng hîp lý sÏ lµm cho C«ng ty khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó n¨ng lùc vµ søc s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng tiÕn tíi n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông nguån lao ®éng. §èi víi C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi th× thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau ®Ó sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶. C¸c phßng ban ph¶i x©y dùng l¹i quy ®Þnh ph©n giao nhiÖm vô cô thÓ, c¸c mèi quan hÖ cña tõng thµnh viªn trong nhãm, phßng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm. Kiªn quyÕt dïng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc, thuyªn chuyÓn, cho th«i viÖc ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ thõa trong c¸c phßng ban, d©y chuyÒn s¶n xuÊt. 2- Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n: Lùc l­îng c«ng nh©n cña C«ng ty vÒ tr×nh ®é ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tr×nh ®é lao ®éng phæ th«ng chiÕm tØ lÖ cao 92,8% trong tæng sè lao ®éng. Cïng víi yªu cÇu s¶n xuÊt cña C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty th­êng xuyªn ®­îc kiÓm tra vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. ChÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n cña C«ng ty th­êng ®­îc tæ chøc d­íi h×nh thøc sau: §µo t¹o t¹i chç tøc lµ ®µo t¹o kü thuËt trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña nh©n viªn, d­íi sù chØ ®¹o cña gi¸m s¸t viªn hoÆc gi¸m s¸t bé phËn. Më líp ®µo t¹o trong C«ng ty, m«n häc chung cho tÊt c¶ c¸c bé phËn sÏ theo quy ®Þnh vµ h­íng dÉn cña C«ng ty. §µo t¹o ngoµi C«ng ty, C«ng ty cã thÓ cö nh©n viªn dù c¸c kho¸ huÊn luyÖn hoÆc lµ héi th¶o cña c¸c C«ng ty vµ cña c¸c tr­êng ®µo t¹o khi cã ®iÒu kiÖn. ViÖc cö ®i häc ph¶i ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ cã ®Þnh h­íng râ rµng, cè g¾ng kÕ thõa kinh nghiÖm, nghÒ nghiÖp cò. KhuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng sö dông thêi gian cña m×nh ®Ó tù trau dåi kiÕn thøc. C«ng ty sÏ tr¶ häc phÝ mét phÇn hay trî cÊp cho c¸c khoa häc nghiÖp vô nÕu ®­îc Ban gi¸m ®èc phª chuÈn. Trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña C«ng ty cã rÊt nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau vµ môc tiªu ®µo t¹o cho tõng n¨m ®­îc ®Ò ra theo yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc thùc tÕ. §èi víi c¸n bé kü thuËt ®· c«ng t¸c l©u n¨m cÇn cã kÕ ho¹ch lu©n phiªn ®­a ®i ®µo t¹o l¹i vÒ khoa häc c«ng nghÖ míi, vÒ tin häc vµ ngo¹i ng÷. §èi víi c¸n bé míi ra tr­êng nªn ¸p dông h×nh thøc kÌm cÆp, båi d­ìng kinh nghiÖm t¹i chç. §èi víi c«ng nh©n ®Þnh kú hµng n¨m cã ch­¬ng tr×nh bæ tóc vÒ nghÒ nghiÖp nhÊt lµ c¸c d©y chuyÒn vÒ c«ng nghÖ míi. Ph¶i më réng chiÕn dÞch ®µo t¹o cho toµn bé lao ®éng trong C«ng ty. NghÜa lµ ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi nhu cÇu c«ng viÖc ë møc ®é nhÊt ®Þnh vÉn cÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n h¬n n÷a ®Ó hä cã thÓ thÝch øng víi c«ng viÖc ë møc ®é cao h¬n, tù chñ v÷ng tin trong c«ng viÖc ®­îc giao. §©y lµ biÖn ph¸p n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n nµy hµng n¨m C«ng ty ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ kh«ng nhá. Nh­ng kh«ng thÓ kh«ng cã v× nã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t­¬ng lai. II- §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ThÞ tr­êng tiªu thô lµ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi C«ng ty v× tõ tr­íc tíi nay kh¸ch hµng ®Æt s¶n xuÊt chÝnh lµ ng­êi t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Do vËy ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu vµ më réng thÞ tr­êng bao gåm: 1- T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu: NÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng cã c¹nh tranh nªn mét Doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng ph¶i ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ tr­êng nh»m thu vÒ lîi nhuËn lín nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ph¶i ®­îc th­êng xuyªn coi träng v× nã lµ kh©u cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng träng ®iÓm ®Ó quyÕt ®Þnh sù t¨ng gi¶m s¶n xuÊt ë thÞ tr­êng. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i nghiªn cøu cô thÓ ë tõng lo¹i kh¸ch hµng, tõng lo¹i hµng dùa trªn kh¶ n¨ng cã thÓ cña Doanh nghiÖp mµ cßn chÝnh s¸ch kinh doanh hîp lý. §Ó cã ®­îc sù nghiªn cøu ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, C«ng ty cÇn ®µo t¹o vµ cö nh÷ng chuyªn gia cã kinh nghiÖm ®i t×m hiÓu thùc tÕ, n¾m b¾t th«ng tin, xö lý d÷ liÖu, dù b¸o chÝnh x¸c vµ nÕu cã thÓ t×m vµ b¾t mèi víi kh¸ch hµng. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty tõ n¨m 1998 vÉn lµ t×m kiÕm vµ t×m hiÓu thÞ tr­êng, n©ng cao gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng hµng bao b×. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty ®ßi hái ph¶i n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c Doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt hµng bao b×, xu h­íng thÞ tr­êng hµng ho¸ bao b× trong n­íc vµ thÕ giíi. Kh¶ n¨ng tiªu thô cña C«ng ty. §èi víi mçi thÞ tr­êng cô thÓ C«ng ty ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn riªng ®Ó ®Ò ra hÖ thèng chØ tiªu kü thuËt phï hîp. MÆt kh¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn ®­îc kÐo dµi vµ th­êng xuyªn, liªn tôc, cÇn ph¶i quan t©m tíi nhiÒu th«ng tin kh¸c nhau, th«ng qua ®ã C«ng ty cã thÓ tr¸ch ®­îc nh÷ng tæn thÊt trong qóa tr×nh kinh doanh. H¬n n÷a cßn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn c¶ 2 lÜnh vùc thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi g¾n liÒn víi c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ. Bé ph©n nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu, nhËp khÈu cÇn cã c¸c c¸n bé cã kh¶ n¨ng nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, ngo¹i ng÷ ®Ó theo dâi c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi theo tõng khu vùc nh­: thÞ tr­êng §«ng Nam ¸, thÞ tr­êng T©y ¢u, §«ng ¢u vµ c¸c thÞ tr­êng míi nh­ Trung ¸, B¾c Mü vµ Ch©y Mü. Khi cã ®iÒu kiÖn C«ng ty nªn t¹o c¬ héi cho c¸c c¸n bé tiÕp cËn c¸c thÞ tr­êng nãi trªn ®Ó cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, ®¸nh gi¸ ®óng thÞ tr­êng tõ ®ã gióp C«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng ra n­íc ngoµi. Cßn ®èi víi thÞ tr­êng trong n­íc ®ang lµ tiÒm n¨ng to lín cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty nãi riªng vµ cña toµn ngµnh nãi chung. V× thÕ ®ßi hái ph¶i cã c¬ chÕ kinh doanh hiÖn nay, ph¶i coi träng thÞ tr­êng trong n­íc víi h¬n 78 triÖu d©n lµ then chèt cho viÖc ®Çu t­ kinh doanh s¸t víi nhu cÇu thÞ tr­êng. §Ó c«ng t¸c thu nhËp th«ng tin, ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng néi ®Þa thµnh c¸c vïng hÑp (cã thÓ theo vïng ®Þa lý nh­: vïng §ång b»ng miÒn Nói, thµnh phè hay n«ng th«n). §èi víi nh÷ng vïng nh­ thµnh phè cã thu nhËp cao, sèng trang träng, thÝch ®i mua s¾m th× ®©y qu¶ lµ mét thÞ tr­êng lín ®èi víi C«ng ty. V× thÕ trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇu thµnh lËp phßng Marketing víi chøc n¨ng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch marketing (s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn), phèi hîp chÆt chÏ víi phßng xuÊt nhËp khÈu ®Ó ho¹t ®éng SXKD hµng bao b× cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. 2- Sö dông chÝnh s¸ch khuyÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø h×nh thøc tr×nh bÇy ®­îc chi tr¶ nµo cña tr×nh bÇy vµ xóc tiÕn phi c¸ nh©n vÒ ý t­ëng c¸c hµng ho¸, c¸c dÞch vô cho mét ng­êi b¶o trî nhÊt ®Þnh. Qu¶ng c¸o lµ ®Ó dÔ dµng cho ng­êi tiªu dïng n¾m b¾t th«ng tin vÒ hµng ho¸, thóc ®Èy kh¸ch hµng do dù ®Õn víi m×nh nhanh h¬n, tõ ®ã C«ng ty míi cã ®­îc chiÕn l­îc ®Ó ®Èy m¹ch tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ mét trong nh÷ng vò khÝ lîi h¹i nhÊt ®Ó thu hót kh¸ch hµng. V× nhËn thøc râ ®iÒu nµy nªn C«ng ty kh«ng tiÕc chi nh÷ng kho¶n tiÒn khæng lå cho viÖc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh. Tuy nhiªn qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶ kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¬n gi¶n, mµ nã lµ c¶ mét nghÖ thuËt, mét kü n¨ng mang tÝnh tiÓu s¶o. Qu¶ng c¸o ph¶i lµm sao cho ng­êi tiªu dïng hiÓu ®­îc thÕ m¹ch cña C«ng ty lµ mét Doanh nghiÖp lín cã lÞch sö kinh doanh l©u dµi, cã thÞ tr­êng réng, cã ch÷ tÝn trong quan hÖ bu«n b¸n, mÆt hµng kinh doanh cã chÊt l­îng, ®¶m b¶o ®óng nh·n m¸c, xuÊt xø, s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh hîp lý, dÞch vô tr­íc vµ sau khi b¸n hµng ®¸p øng nhu cÇu tèi ®· cho kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ngay trªn bao b× s¶n phÈm, qua ti vi, ®µi, b¸o. Th­êng xuyªn qu¶ng c¸o ë c¸c mÆt b¸o cã nhiÒu ®éc gi¶ quan t©m nh­ thêi b¸o kinh tÕ, ®Çu t­, Doanh nghiÖp... nh÷ng b¸o nµy lµ ph­¬ng tiÖn gi¸n tiÕp ®­a ng­êi tiªu dïng ®Õn víi C«ng ty. C«ng ty nªn duy tr× qu¶ng c¸o mét c¸ch ®Òu ®Æn. C«ng ty nªn tæ chøc cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn ng­êi tiªu dïng. Tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng tiªu dïng vµ kh¸ch hµng trung gian kho¶ng 3 th¸ng mét lÇn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay muèn tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i biÕt chiÒu kh¸ch hµng b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l­îng phôc vô th«ng qua viÖc ®¸p øng ®Çy ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng vµ mÆt hµng sao cho phï hîp víi c¸c nhu cÇu cña nhiÒu ®èi t­îng tiªu dïng kh¸c nhau, ph­¬ng thøc tiªu thô ph¶i ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô ph¶i tiÖn lîi vµ hiÖn ®¹i. Ngoµi ra C«ng ty còng cÇn quan t©m ®Æc biÖt ®Õn th¸i ®é b¸n hµng. Nªn nhí r»ng th©n mËt, cëi më vµ chu ®¸o trong qu¸ tr×nh phôc vô lµ thø nam ch©m thu hót kh¸ch hµng. Muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD C«ng ty cÇn qu¸n triÖt ph­¬ng ch©m “kh¸ch hµng lµ tÊt c¶” III- §Çu t­ cho c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng, C«ng ty ®· mua s¾m mét sè m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi thay thÕ cho c¸c m¸y mãc cò ®· qu¸ l¹c hËu. Nh­ng so víi tr×nh ®é cña c¸c n­íc ph¸t triÓn hay ngay c¶ víi nh÷ng n­íc c¹nh tranh víi n­íc ta vÒ hµng bao b× nh­ §µi Loan, Singapro, NhËt b¶n... th× m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty vÉn l¹c hËu h¬n. Do ®ã ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong gian ®o¹n hiÖn nay th× C«ng ty vÇn ph¶i ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. §Æc biÖt nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®èi víi s¶n phÈm bao b× cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi trung b×nh lµ 1400 tÊn/n¨m. Trong khi n¨ng lùc hiÖn t¹i n¨m 2000 cña c¸c ph©n x­ëng chØ ®¹t 1200tÊn/n¨m. V× thÕ ®Ó ®¹t chØ tiªu trªn th× c¸c ph©n x­ëng bao b× nhùa 12ng­êi/ ca dù tÝnh ph¶i ®­îc ®Çu t­ ®Ó c¶i tiÕn vµ mua míi thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ trÞ gi¸ 1,5 tû ®ång, gåm m¸y in liªn hoµn... DÜ nhiªn khi mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, ngoµi viÖc lùa chän c¸c m¸y phï hîp víi nhu cÇu, ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, C«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ. IV- Sö dông hîp lý nguyªn vËt liÖu vµ ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm th× C«ng ty ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m gi¸ thµnh nh­ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu s¸t sao, triÖt ®Ó tËn dông nguån nguyªn liÖu trong n­íc. Tr­íc ®©y nguyªn vËt liÖu trong n­íc chØ ®­îc C«ng ty dïng vµo s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng phô. Nay mÆt hµng ®ang ®­îc ®a d¹ng ho¸, nguån nguyªn liÖu trong n­íc ®· vµ ®ang ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng tèt cho ngµnh s¶n xuÊt bao b× ®­îc ®Çu t­ kh¸ lín. C«ng ty sÏ sö dông nguån nguyªn liÖu trong n­íc nh­ lµ: thu mua phÕ liÖu, dung m«i in l«... ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao vµ ®Æc tr­ng. C«ng ty cã kÕ ho¹ch thay thÕ vµ sö dông réng r·i nguyªn vËt liÖu trong n­íc tõ c¸c nhµ m¸y nhùa nh­ lµ: TiÒn Phong ...... Thay v× tr­íc ®©y ph¶i nhËp khÇu, c¸c mÆt hµng cao cÊp mµ buéc ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu ngo¹i th× C«ng ty còng cè g¾ng sö dông thªm nguån nguyªn liÖu trong n­íc. Khi C«ng ty ®i vµo s¶n xuÊt cho c¸c thÞ tr­êng th× C«ng ty ph¶i quan t©m ®ªn viÖc ®¶m b¶o vËt t­ c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chiÕn l­îc c«ng t¸c ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt lµ: - T×m chän nh÷ng b¹n hµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng ®¶m b¶o cung cÊp cho C«ng ty ®óng sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao hµng víi møc gi¸ hîp lý nhÊt. - TÝnh to¸n hîp lý sè l­îng vËt t­ cÇn nhËp mçi lÉn vµ thêi gian gi÷a hai lÇn nhËp nh»m ®¶m b¶o cho qóa tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc ®ång thêi l­îng vËt t­ dù tr÷ còng kh«ng qu¸ lín, nÕu kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng vèn bÞ ø ®äng, lµm gi¶m vßng quay cña vèn dÉn ®Õn SXKD kÐm hiÖu qu¶. - Qu¶n lý vµ tæ chøc tèt viÖc vËn chuyÓn, tiÕp nhËn hµng ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn cung øng vËt t­ kÞp thêi vµ ®ång bé cho SXKD cña C«ng ty. Gi÷ g×n tèt sè l­îng vµ chÊt l­îng vËt t­ hµng ho¸. ®¶m b¶o sö dông hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng, gi¶m chi phÝ trong c¹nh tranh. V- T¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c víi ®èi t¸c. Mèi quan hÖ víi ®èi t¸c lµ mét tµi s¶n v« gi¸ ®èi víi bÊt kú Doanh nghiÖp nµo. Doanh nghiÖp cã tån t¹i hay kh«ng phô thuéc phÇn lín vµo mèi quan hÖ nh­ ng­êi ta th­êng nãi “Bu«n cã b¹n, b¸n cã ph­êng”. Mèi quan hÖ muèn chÆt chÏ th× c¸c bªn ph¶i gi÷ ch÷ tÝn víi nhau, ®ã lµ th¸i ®é sßng ph¼ng vµ chiÕu cè lÉn nhau trong quan hÖ bu«n b¸n kinh doanh. Khi thùc hiÖn hîp ®ång, C«ng ty cã ®èi t¸c trong n­íc lµ c¸c xÝ nghiÖp may, C«ng ty thùc phÈm, c¸c C«ng ty s¶n xuÊt bét ngät, c¸c siªu thÞ... vµ c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu. C¸c mèi quan hÖ nµy mét mÆt t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tiÕn hµnh s¶n xuÊt thuËn tiÖn h¬n mét mÆt cã ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt theo hîp ®ång cña C«ng ty. §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo hîp ®ång cã hiÖu qu¶ C«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p vÒ quan hÖ víi ®èi t¸c nh­ sau: 1- Quan hÖ trùc tiÕp víi ng­êi ®Æt s¶n xuÊt theo hîp ®ång. HÇu hÕt c¸c hîp ®ång cña C«ng ty ®Òu ®­îc ký trùc tiÕp kh«ng ph¶i qua kh©u trung gian nªn lîi nhuËn kh«ng bÞ chia sÏ, kÕt qu¶ lîi Ých kinh tÕ cña C«ng ty kh«ng bÞ h¹n chÕ. C¸c C«ng ty trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång, hä cung cÊp tµi liÖu kü thuËt c¸c mÉu hµng...®Ó C«ng ty tiÕn hµnh s¶n xuÊt. §Ó tiÕn hµnh quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Æt s¶n xuÊt theo hîp ®ång th× C«ng ty cÇn thùc hiÖn. TiÕn hµnh t¹o mÉu m· riªng cña C«ng ty cã thÓ b»ng c¸ch hîp t¸c víi ®èi t¸c ®Ó cïng t¹o kiÓu d¸ng s¶n phÈm bao b× tói ®Ñp, thÝch hîp sÏ lµ c¬ së ®Ó cho ®èi t¸c quyÕt ®Þnh ®Æt s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Bëi v× mÉu m· s¶n phÈm ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt, thÓ hiÖn chÊt l­îng cã ®¸p ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt theo hîp ®ång hay kh«ng. Th«ng th­êng khi ký kÕt hîp ®ång s¶n xuÊt, kh¸ch hµng th­êng trùc tiÕp cung cÊp mÉu m·, c¸c tµi liÖu kü thuËt.. 2- Quan hÖ víi c¸c C«ng ty cïng s¶n xuÊt bao b×. Mét mÆt ph¸t triÓn thªm quan hÖ hîp ®ång s¶n xuÊt cña C«ng ty ®· cã tõ tr­íc mÆt kh¸c lµ ph¸t triÓn sù liªn kÕt vÏ kü thuËt gåm: - Cïng gióp ®ì nhau vÒ vÊn ®Ò t¹o mÉu tói, bao b×. - Gióp ®ì nhau vÒ ®µo t¹o vµ tuyÓn chän c«ng nh©n. - Trao ®æi kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt. Xu h­íng ngµy nay lµ c¸c C«ng ty kinh doanh quèc tÕ th­êng liªn kÕt víi nhau ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Bëi v× khi ®· lµ thµnh viªn cña mét hiÖp héi nµo ®ã th× viÖc c¹nh tranh lµ c¹nh tranh cña c¶ khèi. HiÖn t¹i C«ng ty ch­a thÓ liªn kÕt ®­îc víi c¸c Doanh nghiÖp n­íc ngoµi th× gi¶i ph¸p tr­íc m¾t lµ liªn kÕt víi c¸c Doanh nghiÖp néi ®Þa. 3- Quan hÖ víi ng­êi cung cÊp nguyªn vËt liÖu Tõ tr­íc tíi nay khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, C«ng ty ph¶i nhËp hÇu hÕt nguyªn vËt liÖu tõ phÝa kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Do vËy C«ng ty rÊt phô thuéc vµo hä. V× vËy C«ng ty ph¶i chñ tr­¬ng më réng mèi quan hÖ víi c¸c Doanh nghiÖp cung cÊp vËt liÖu, mèi quan hÖ nµy ph¶i ®­îc liªn kÕt chÆt chÏ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh­. - Khi cã ®¬n ®Æt hµng th× C«ng ty ph¶i ký kÕt hîp ®ång chÆt chÏ víi nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. - Cung cÊp th«ng tin vÒ nguyªn vËt liÖu cho nhµ cung cÊp ®Ó lÇn sau cung cÊp ®­îc tèt h¬n. - Cã sù ®Çu t­ gióp ®ì vÒ vèn cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt cho C«ng ty m×nh. Chñ tr­¬ng më réng quan hÖ nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña C«ng ty ®ã lµ SXKD ®Ó më réng thÞ tr­êng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. KÕt luËn XuÊt khÈu cña n­íc ta hiÖn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n. Mét sè n­íc cã ®ång tiÒn gi¶m gi¸ nªn hµng xuÊt khÈu cña hä rÎ h¬n, lÊn s©n mét sè thÞ tr­êng cña ViÖt Nam. Chóng ta kh«ng thiÕu c¸c tæ chøc cho vay ®Ó thùc hiÖn viÖc xuÊt khÈu nh­ng vÊn ®Ò chñ yÕu cÇu gi¶i quyÕt hiÖn nay ®èi víi tÝn dông ­u ®·i lµ thiÕu nguån vèn. Trong khi ®ã, chóng ta l¹i ch­a cã mét tæ chøc hç trî vÒ vån tho¶ ®¸ng cho Doanh nghiÖp ho¹t ®éng ch¼ng h¹n nh­ b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu, b¶o hiÓm rñi ro xuÊt khÈu, hç trî vèn cho b¸n hµng tr¶ chËm. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ vµ ®ßi hái trªn, n­íc ta cÇn thµnh lËp mét quü hç trî xuÊt khÈu. Tr­íc m¾t quü nµy lµm nhiÖm vô cÊp tÝn dông ­u ®·i vµ lµm mÊy viÖc chñ yÕu sau: - B¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu. - B¶o hiÓm rñi ro cho hµng xuÊt khÈu. - Bï l·i suÊt cho tÝn dông xuÊt khÈu. - Hç trî vèn cho c¸c Doanh nghiÖp xuÊt khÈu b¸n hµng tr¶ chËm. ViÖc nhµ n­íc lËp ra quü hç trî xuÊt khÈu sÏ gióp cho Doanh nghiÖp m¹nh d¹n b¸n hµng tr¶ chËm víi l·i xuÊt thÊp nhê vËy mµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu, bªn c¹nh ®ã cßn n©ng cao ®­îc gi¸ b¸n hµng. Th«ng qua viÖc xuÊt khÈu nhiÒu, m¹nh cña c¸c C«ng ty th× s¶n phÈm cña hä ph¶i cã bao b× ®ãng gãi víi mÉu m· ®Ñp ®Ó t¨ng sù kÝch thÝch vÒ s¶n phÈm vµ ®­îc tiªu thô nhiÒu h¬n th× C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Hµ Néi sÏ cung cÊp ®­îc cho hä s¶n phÈm bao gãi cña m×nh víi môc ®Ých lµ më réng thÞ tr­êng t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.DOC
Luận văn liên quan