Một số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1

LỜI NÓI ĐẦU. Ở bậc Tiểu học môn Tiếng Việt có vị trí đặc biệt quan trọng. Để học tốt môn Tiếng Việt nói chung và phân môn học vần nói riêng, học sinh có cơ sở để tiếp thu và diễn đạt tốt các môn học khác. Nắm vững được kiến thức Tiếng Việt và rèn luyện thành thạo các kỹ năng đọc, nghe, nói, viết các em sẽ suy nghĩ mạch lạc, diễn đạt trong sáng, có khả năng làm chủ được tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Cũng như các môn học khác, muốn học tốt phân môn học vần lớp 1. Trước hết mọi học sinh phải có lòng say mê, hứng thú học tập. Bên cạnh đó giáo viên đặc biệt chú ý đến tâm sinh lí của học sinh cũng như khả năng tiếp thu kiến thức của các em. Do vậy giáo viên phải làm sao ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường các em phải nhận biết sơ giản nhất những kiến thức cơ bản chữ cái ghi âm; tiếp theo đọc, viết được các chữ cái ghi âm đó, tiến đến các em ghép và đọc được vần, tiếng, từ ngữ và câu ứng dụng. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy, mỗi học sinh có trình độ nhận thức không giống nhau dẫn đến việc tiếp thu kiến thức không đồng đều. Đối với bất kì một lớp học nào thì việc có nhiều đối tượng học sinh như: giỏi, khá, trung bình, yếu vẫn là chuyện bình thường. Vì thế để chất lượng giảng dạy các môn học nói chung phân môn học vần nói riêng được tốt, đòi hỏi giáo viên đứng lớp phải quan tâm và phải có biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng học sinh. Trong thực tế giảng dạy lớp 1, tôi đã nghiên cứu thực hiện và đã đúc kết thành đề tài: “Một số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1”. Đề tài này tôi đã bắt đầu nghiên cứu và thực hiện từ năm học 2003 – 2004 đến năm học 2004 –2005, tôi tiếp tục nghiên cứu thực hiện và bổ sung thêm giải pháp. Đề tài tôi nghiên cứu đã nêu nhiều ở sách báo và có nhiều giáo viên viết thành sáng kiến kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này rút ra từ thực tế giảng dạy. Tuy nhiên ở đề tài này, tôi không nghiên cứu hết các phân môn của môn Tiếng Việt mà chỉ đi sâu nghiên cứu ở phân môn học vần lớp 1.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 6789 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI NOÙI ÑAÀU. ÔÛ baäc Tieåu hoïc moân Tieáng Vieät coù vò trí ñaëc bieät quan troïng. Ñeå hoïc toát moân Tieáng Vieät noùi chung vaø phaân moân hoïc vaàn noùi rieâng, hoïc sinh coù cô sôû ñeå tieáp thu vaø dieãn ñaït toát caùc moân hoïc khaùc. Naém vöõng ñöôïc kieán thöùc Tieáng Vieät vaø reøn luyeän thaønh thaïo caùc kyõ naêng ñoïc, nghe, noùi, vieát caùc em seõ suy nghó maïch laïc, dieãn ñaït trong saùng, coù khaû naêng laøm chuû ñöôïc tieáng noùi, chöõ vieát cuûa daân toäc mình. Cuõng nhö caùc moân hoïc khaùc, muoán hoïc toát phaân moân hoïc vaàn lôùp 1. Tröôùc heát moïi hoïc sinh phaûi coù loøng say meâ, höùng thuù hoïc taäp. Beân caïnh ñoù giaùo vieân ñaëc bieät chuù yù ñeán taâm sinh lí cuûa hoïc sinh cuõng nhö khaû naêng tieáp thu kieán thöùc cuûa caùc em. Do vaäy giaùo vieân phaûi laøm sao ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu caép saùch ñeán tröôøng caùc em phaûi nhaän bieát sô giaûn nhaát nhöõng kieán thöùc cô baûn chöõ caùi ghi aâm; tieáp theo ñoïc, vieát ñöôïc caùc chöõ caùi ghi aâm ñoù, tieán ñeán caùc em gheùp vaø ñoïc ñöôïc vaàn, tieáng, töø ngöõ vaø caâu öùng duïng. Tuy nhieân trong thöïc teá giaûng daïy, moãi hoïc sinh coù trình ñoä nhaän thöùc khoâng gioáng nhau daãn ñeán vieäc tieáp thu kieán thöùc khoâng ñoàng ñeàu. Ñoái vôùi baát kì moät lôùp hoïc naøo thì vieäc coù nhieàu ñoái töôïng hoïc sinh nhö: gioûi, khaù, trung bình, yeáu vaãn laø chuyeän bình thöôøng. Vì theá ñeå chaát löôïng giaûng daïy caùc moân hoïc noùi chung phaân moân hoïc vaàn noùi rieâng ñöôïc toát, ñoøi hoûi giaùo vieân ñöùng lôùp phaûi quan taâm vaø phaûi coù bieän phaùp cuï theå ñoái vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh. Trong thöïc teá giaûng daïy lôùp 1, toâi ñaõ nghieân cöùu thöïc hieän vaø ñaõ ñuùc keát thaønh ñeà taøi: “Moät soá giaûi phaùp goùp phaàn phuï ñaïo hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn lôùp 1”. Ñeà taøi naøy toâi ñaõ baét ñaàu nghieân cöùu vaø thöïc hieän töø naêm hoïc 2003 – 2004 ñeán naêm hoïc 2004 –2005, toâi tieáp tuïc nghieân cöùu thöïc hieän vaø boå sung theâm giaûi phaùp. Ñeà taøi toâi nghieân cöùu ñaõ neâu nhieàu ôû saùch baùo vaø coù nhieàu giaùo vieân vieát thaønh saùng kieán kinh nghieäm, nhöng kinh nghieäm naøy ruùt ra töø thöïc teá giaûng daïy. Tuy nhieân ôû ñeà taøi naøy, toâi khoâng nghieân cöùu heát caùc phaân moân cuûa moân Tieáng Vieät maø chæ ñi saâu nghieân cöùu ôû phaân moân hoïc vaàn lôùp 1. PHAÀN 1: THÖÏC TRAÏNG Qua hai naêm tích cöïc thöïc hieän coâng taùc phuï ñaïo hoïc sinh yeáu, boài döôõng hoïc sinh gioûi ôû tröôøng. Toâi theo doõi thaáy caùc em hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn ôû caùc naêm nhö sau: Naêm hoïc 2003- 2004 Só soá Chöa ñaït yeâu caàu cô baûn Ñaït yeâu caàu cô baûn Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Nhoùm 4 Hoïc sinh lô laø trong giôø hoïc Ñoïc ñöôïc vieát yeáu Phaùt aâm vieát chöa chính xaùc Khoâng ñoïc ñöôïc vieát ñöôïc SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL Tröôùc khi aùp duïng 21 2 9,5% 2 9,5% 2 9,5% 1 4,8% 14 66,7% Sau khi aùp duïng 21 0 0% 1 4,8% 1 4,8% 0 0% 19 90,4% Naêm hoïc: 2004 – 2005. Naêm hoïc 2004-2005 Só soá Chöa ñaït yeâu caàu cô baûn Ñaït yeâu caàu cô baûn trôû leân Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Nhoùm 4 Hoïc sinh lô laø trong giôø hoïc Ñoïc ñöôïc vieát yeáu Phaùt aâm vieát chöa chính xaùc Khoâng ñoïc ñöôïc vieát ñöôïc SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Tröôùc khi aùp duïng 16 1 6,3 2 12,5 1 6,3 2 12,5 10 62,4 Töø 2 baûng soá lieäu treân ta thaáy: Naêm hoïc: 2003 – 2004 chæ coù 66,7% hoïc sinh ñaït yeâu caàu cô baûn trôû leân coøn laïi 33,3% chöa ñaït yeâu caàu cô baûn. Sau khi aùp duïng ñeà taøi naøy, toâi thaáy caùc em coù tieán boä roõ reät taêng 23,7%. Ñeán naêm hoïc: 2004 – 2005 coù 37,5% hoïc sinh chöa ñaït yeâu caàu cô baûn coøn laïi 62,4% ñaït yeâu caàu cô baûn. Qua hai naêm, tröôùc khi aùp duïng ñeà taøi naøy, caùc em chöa ñaït yeâu caàu cô baûn raát cao nhöng sau khi aùp duïng ñeà taøi soá hoïc sinh chöa ñaït yeâu caàu cô baûn coù giaûm roõ reät. Qua tìm hieåu thöïc teá ôû lôùp, ôû gia ñình caùc em cho thaáy nguyeân nhaân daãn ñeán haïn cheá neâu treân laø: Ñaây laø nhöõng naêm ñaàu thöïc hieän chöông trình thay saùch giaùo khoa môùi neân giaùo vieân coøn khoâng ít luùng tuùng, chöa coù nhieàu kinh nghieäm; moät phaàn do giaùo vieân chöa naém thaät vöõng nhöõng yeâu caàu veà kieán thöùc, kyõ naêng cuûa baøi daïy, giaûng daïy coøn mang tính daøn traûi, chöa theo doõi saùt sao, xöû lyù chöa kòp thôøi nhöõng bieåu hieän sa suùt cuûa hoïc sinh. Khi phaùt hieän hoïc sinh hoûng kieán thöùc giaùo vieân khoâng daùm maïnh daïn döøng baøi daïy ñeå giuùp caùc em naém laïi kieán thöùc. Vì vaäy caùc em khoâng hieåu baøi, deã maëc caûm, chaùn naûn, khoâng coù höùng thuù trong hoïc taäp. Ña soá giaùo vieân khi ñöùng lôùp coù vaän duïng ñoåi môùi phöông phaùp nhöng chöa ñaït hieäu quaû cao vì giaùo vieân coøn aûnh höôûng phaàn naøo thoùi quen noùi nhieàu hay laëp laïi caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh; nhaän xeùt thay cho hoïc sinh. Chính vì leõ ñoù maø coøn haïn cheá khaû naêng phaùt trieån cuûa hoïc sinh. Toå chöùc phuï ñaïo coøn chung chung khoâng coù bieän phaùp cuï theå cho töøng ñoái töôïng hoïc sinh neân chöa haïn cheá toái ña soá löôïng hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn. Moät soá phuï huynh hoïc sinh coù ñieàu kieän kinh teá khoù khaên; nhaø xa hoaëc thaáy con mình hoïc yeáu coøn tö töôûng: “ Naêm nay hoïc khoâng noåi naêm sau ôû laïi hoïc lôùp 1 cho cöùng” Vì vaäy hoï khoâng chòu khoù daønh thôøi gian ñöa con ñi hoïc cuõng nhö daïy con hoïc ôû nhaø töø ñoù daàn daàn caùc em hoïc yeáu. Ña soá cha meï caùc em hoïc sinh ñeàu laøm ngheà noâng ít coù thôøi gian quan taâm ñeán vieäc hoïc haønh cuûa con em mình. Beân caïnh ñoù moät soá phuï huynh chöa naém ñöôïc noäi dung chöông trình saùch giaùo khoa môùi ñaëc bieät laø phöông phaùp höôùng daãn caùc em hoïc ôû nhaø. Ña soá nhaø caùc em ôû quaù xa tröôøng, ñöôøng ñi laïi khoù khaên. Ngay töø ñaàu naêm hoïc hai beân ñöôøng ñi ñaõ bò xaùng muùc chuaån bò laøm loä neân caùc em khoâng theå töï ñeán tröôøng ñöôïc maø cha meï phaûi ñöa ñoùn caùc em haøng ngaøy. Moät soá gia ñình thuoäc dieän nhaø ngheøo cha meï lo ñi laøm möôùn ñoâi khi khoâng ñöa ñoùn caùc em ñöôïc daãn ñeán caùc em phaûi nghæ hoïc . Löùa tuoåi caùc em coøn ham chôi hôn ham hoïc, chöa hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc. Ñieàu quan troïng hôn nöõa moät soá em chöa qua lôùp maãu giaùo neân muoán hoøa nhaäp vôùi caùc baïn cuûa mình caùc em cuõng phaûi coá gaéng thaät nhieàu… Chæ vieäc caàm phaán, buùt chì, baûng con cuõng maát khoâng ít thôøi gian. Caùc em ñang ôû löùa tuoåi hieáu ñoäng khaû naêng chuù yù taäp trung khoâng laâu. Beân caïnh ñoù coøn moät soá em hay queân, môùi daïy thì ñoïc ñöôïc, vieát ñöôïc nhöng khi veà nhaø hay qua moät hoâm sau thì khoâng nhôù hoaëc nhôù laãn loän daãn ñeán trình traïng ñoïc sai, vieát sai. Caùc em hay ñoïc veït, baét chöôùc raát toát vaø nhanh. Caùc em coù theå ñoïc lau laøu hoaëc nhìn tranh ñoïc nhöng chöa chaéc caùc em nhôù ñöôïc maët chöõ. Neáu giaùo vieân khoâng phaùt hieän thì sau moät thôøi gian caùc em seõ hoûng kieán thöùc. Coøn moät soá hoïc sinh hoïc khaù do beänh nghæ hoïc vaøi ngaøy cuõng maát kieán thöùc caên baûn. Moät soá em hay lô laø thieáu taäp trung thöôøng nhaän daïng, phaùt aâm laãn loän caùc aâm, vaàn,… Coù ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau veà caùch ñoïc, caùch vieát. PHAÀN 2: GIAÛI PHAÙP: 2.1 Giuùp caùc em khaéc phuïc, vöôït qua nhöõng khoù khaên trôû ngaïi veà maët taâm lí khi môùi vaøo lôùp 1. Söï chuyeån tieáp töø hoaït ñoäng vui chôi laø hoaït ñoäng chuû ñaïo ôû löùa tuoåi Maàm non sang hoaït ñoäng hoïc laø hoaït ñoäng chuû ñaïo cuûa hoïc sinh Tieåu hoïc, laøm cho caùc em gaëp nhöõng khoù khaên veà maët taâm lí. Khi ñeán tuoåi ñi hoïc treû thöôøng haùo höùc, chôø ñôïi, thích ñöôïc laøm “hoïc sinh”, thích ñeán tröôøng, ñeán lôùp. Tuy nhieân taâm lí naøy chöa ñöôïc beàn vöõng khi gaëp phaûi caùc khoù khaên trong hoïc taäp, caùc em deã chuyeån sang chaùn hoïc,…vv,…Vì vaäy giuùp caùc em khaéc phuïc vöôït qua caùc khoù khaên trôû ngaïi veà taâm lí ôû ñaàu lôùp 1 seõ taïo ñieàu kieän cho caùc em vöôn leân ñaït keát quaû trong hoïc taäp. Ñeå laøm toát ñieàu ñoù, toâi luoân gaàn guõi, chaêm soùc uoán naén caùc em, taïo cho caùc em caûm giaùc moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät ngaøy vui. Vì löùa tuoåi caùc em laø hieáu ñoäng, khaû naêng taäp trung chuù yù chöa cao. Thaät laø moät cöïc hình neáu caùc em phaûi ngoài im khoâng noùi, chaúng cöïa quaäy, caám ñoäng ñaäy. Vì caùi mieäng luùc naøo cuõng huyeân thuyeân, caùi tay khoù maø ñeå yeân moät choã, caùi oùc chaúng theå thieáu ñieàu ñeå suy nghó. Vì vaäy, toâi caàn höôùng tính naêng ñoäng cuûa caùc em vaøo hoaït ñoäng coù muïc ñích ñeå giôø hoïc ñaït hieäu quaû. Trong giaûng daïy tröôùc ñaây, chuû yeáu toâi ñaët caâu hoûi cho töøng hoïc sinh traû lôøi, khoâng cho traû lôøi taäp theå, haïn cheá ñoàng thanh. Vì vaäy moät soá em khoâng ñöôïc goïi thì khoâng coù vieäc ñeå laøm. Nhöõng em naøy khoâng taäp trung suy nghó, khoâng khí lôùp hoïc khoâng soâi noåi cho neân toâi nghó phaûi laøm sao cho caùc em vui maø hoïc, chôi maø hoïc, vöøa hoïc vöøa chôi. Chôi laø hình thöùc, vui laø tính chaát, hoïc laø muïc ñích cuoái cuøng. Muoán ñöôïc nhö vaäy thì hình thöùc cung caáp kieán thöùc, kó naêng cho hoïc sinh phaûi phong phuù khoâng chæ khoâ khan: coâ giaûng troø nghe, coâ hoûi troø traû lôøi maø caàn phaûi toå chöùc cho töøng hoïc sinh ñöôïc tham gia hoaït ñoäng. Cuï theå ôû baøi 55: OÂn taäp caùc vaàn vöøa hoïc coù keát thuùc baèng aâm n. Thay vì toâi ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh neâu nhöõng vaàn ñaõ hoïc coù aâm cuoái laø n thì toâi hình thaønh baûng oân roài cho hoïc sinh luyeän ñoïc. Toâi ñaõ uyeån chuyeån bieán caùi meänh leänh khoâ khan aáy baèng troø chôi truyeàn ñieän: ñaàu tieân toâi neâu moät vaàn coù aâm cuoái n roài goïi moät hoïc sinh khaùc em naøy coù nhieäm vuï neâu tieáp moät vaàn khaùc coù aâm cuoái laø n nhöng khoâng ñöôïc truøng vôùi vaàn tröôùc vaø khoâng ñöôïc chaäm quaù 5 giaây. Neáu xong em coù quyeàn goïi baïn khaùc neâu. Cöù nhö theá cho ñeán luùc toâi thaáy ñuû soá vaàn thì döøng laïi. Hình thöùc vui chôi naøy, tuy chæ töøng em noùi nhöng vaãn gaây ñöôïc haøo höùng vaø soâi noåi vì taát caû caùc em trong tö theá chuaån bò ñoùn nhaän luoàng ñieän truyeàn ñeán. Caùc em coøn höùng thuù vì ñaây khoâng phaûi laø leänh cuûa coâ giaùo maø laø cuûa baïn beø vaø baûn thaân caùc em ñöôïc baïn goïi vaø sau ñoù em ñöôïc goïi baïn. Ñeå khuyeán khích caùc em maïnh daïn phaùt bieåu yù kieán ngoaøi vieäc khen ngôïi tuyeân döông nhöõng yù ñuùng, yù saùng taïo, toâi cuõng khoâng baùt boû nhöõng yù kieán chöa hôïp lí cuûa caùc em moät caùch thoâ baïo maø toâi luoân nheï nhaøng, hoùm hænh daãn daét caùc em phaùt bieåu vaøo troïng taâm vaán ñeà. Coøn ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh yeáu hay nhuùt nhaùt toâi vaãn chaáp nhaän nhöõng yù kieán maø caùc em laëp laïi cuûa baïn hay cuûa coâ. Toâi thieát nghó töø töø ñoäng vieân caùc em phaùt bieåu moät caùch ñoäc laäp. Ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 1 giaùo vieân neân khen ngôïi kòp thôøi khi caùc em hoaøn thaønh nhieäm vuï ñoàng thôøi ñoäng vieân caùc em chöa hoaøn thaønh nhieäm vuï. Traùnh vieäc ñôn thuaàn chæ duøng ñieåm ñeå thöôûng hay phaït caùc em maø caàn ñoäng vieân khuyeán khích laø chính. Toâi luoân suy nghó tìm ra nhieàu caùch tuyeân döông, khen ngôïi kòp thôøi khi caùc em coù daáu hieäu tieán boä; nhö taëng hoa moãi khi caùc em ngoan hay hoïc tieán boä sau ñoù cuoái tuaàn toång keát laïi, em naøo coù nhieàu boâng hoa toâi tuyeân döông khen ngôïi tröôùc lôùp nhieàu laàn nhö theá. Hoïc sinh lôùp toâi coù tieán boä raát nhieàu trong hoïc taäp ñaëc bieät laø nhöõng hoïc sinh yeáu. Vieäc taïo cho caùc em moät khoâng khí hoïc taäp nheï nhaøng, vui töôi thoaûi maùi, cho caùc em caûm giaùc moãi ngaøy ñeán tröôøng laø 1 ngaøy vui vôùi nhieàu troø chôi hoïc taäp. Ñieàu ñoù ñaõ goùp phaàn quan troïng giuùp caùc em khaéc phuïc vöôït qua nhöõng khoù khaên trôû ngaïi veà maët taâm lí khi môùi böôùc vaøo lôùp 1. 2.2 Ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc nhaèm hình thaønh khaû naêng töï hoïc ôû hoïc sinh. Theo caùch daïy truyeàn thoáng caùc em ñeán tröôøng chæ nhaän ñöôïc löôïng kieán thöùc duy nhaát töø thaày coâ. Nhöõng keát luaän baøi hoïc ñeàu do thaày coâ cung caáp. Caùch daïy hoïc nhö theá taïo cho hoïc sinh tieáp nhaän kieán thöùc moät caùch thuï ñoäng. Chính vì theá chöa hình thaønh khaû naêng töï hoïc ôû hoïc sinh. Do ñoù, muoán hình thaønh cho hoïc sinh kó naêng töï hoïc thì toâi phaûi löïa choïn, phoái hôïp nhieàu hình thöùc giaûng daïy nhö: caù nhaân, nhoùm, caû lôùp. Toâi luoân nghieân cöùu baøi daïy ñeà ra muïc tieâu cho saùt, roõ veà kieán thöùc, kó naêng, thaùi ñoä khoâng chung chung quaù naëng so vôùi trình ñoä hoïc sinh. Xaây döïng cho mình keá hoaïch baøi daïy saùt vôùi trình ñoä cuûa hoïc sinh, laøm sao cho taát caû hoïc sinh ñeàu laøm vieäc nhö vaäy caùc em seõ taäp trung chuù yù vaøo baøi giaûng cuûa thaày coâ. Toâi phaûi chaêm chuùt töøng ñoái töôïng hoïc sinh nhaát laø hoïc sinh yeáu keùm theo höôùng caù theå hoùa daïy hoïc. Toâi thöôøng xuyeân ñi ñeán töøng nhoùm, töøng hoïc sinh ñeå giuùp ñôõ caùc em, moái thaân thieän seõ hình thaønh töø ñaây vaø caùc em seõ boäc loä nhöõng suy nghó, hieåu bieát cuûa mình vôùi giaùo vieân. Toâi luoân yeâu caàu cao ñoái vôùi baûn thaân vaø xaùc ñònh caùc yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa giôø hoïc laø phöông phaùp daïy cuûa ngöôøi thaày vaø hoïc cuûa troø. Vì vaäy, toâi luoân reøn luyeän cho mình khi daïy khoâng noùi thöøa cuõng nhö khoâng laøm thöøa thao taùc, caâu hoûi phaûi phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh. Muoán laøm ñöôïc ñieàu naøy, tröôùc tieân toâi xaây döïng keá hoaïch baøi daïy, trong vieäc xaây döïng keá hoaïch baøi daïy toâi quan taâm nhaát laø xaùc ñònh thaät kó muïc tieâu cuûa baøi(phaïm vi kieán thöùc caàn ñöôïc cung caáp) traùnh giaûng thöøa cuõng nhö giaûng thieáu kieán thöùc cho hoïc sinh. Sau khi xaùc ñònh ñöôïc phaïm vi kieán thöùc, ñeå kieán thöùc baøi giaûng thaønh kieán thöùc cuûa hoïc sinh thì ñieàu quan troïng thöù hai laø phaûi löïa choïn phöông phaùp laøm sao cho phuø hôïp ñeå cho taát caû hoïc sinh trong lôùp hieåu ñöôïc (ñaëc bieät chuù yù ñeán ñoái töôïng hoïc sinh yeáu). Ngoaøi ra, toâi caàn phaûi taïo khoâng khí lôùp hoïc sinh ñoäng töø khaâu giôùi thieäu baøi, hình thaønh baøi môùi nhö theá naøo ñeå loâi cuoán caùc em tham gia hoaït ñoäng moät caùch tích cöïc. Toâi cuõng reøn cho caùc em bieát caùch saép xeáp vaø söû duïng ñoà duøng hoïc taäp nhö theá naøo cho nhanh, chính xaùc. Cuï theå ôû Tieát 1 moân hoïc vaàn toâi höôùng daãn cho caùc em caùch saép xeáp ñoà duøng hoïc taäp theá naøo cho nhanh, chính xaùc: saùch giaùo khoa, baûng con, baûng caøi ñeå thaønh choàng. Vì ñaàu tieát hoïc toâi kieåm tra kieán thöùc cuõõ ôû saùch giaùo khoa, roài vieát ôû baûng con, khi sang baøi môùi giaùo vieân cho hoïc sinh hình thaønh vaàn môùi ôû baûng caøi. Sau ñoù vieát baûng con vaø cuoái cuøng ñeán ñoïc saùch giaùo khoa. Sau moãi laàn söû duïng cho hoïc sinh ñaët xuoáng phía döôùi cuøng nhö theá taïo cho caùc em thoùi quen ngaên naép söû duïng khoâng maát thôøi gian. 2.3 Chia ñoái töôïng hoïc sinh yeáu ra thaønh töøng nhoùm nhoû coù ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau. Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu naêm hoïc, toâi thöôøng xuyeân theo doõi keát quaû hoïc taäp cuûa caùc em vôùi nhieàu hình thöùc kieåm tra ñeå naém ñöôïc soá löôïng hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn. Töø ñoù coù phöông phaùp phuï ñaïo cho thích hôïp ñoái vôùi töøng ñoái töôïng. Neáu giaùo vieân khoâng phaùt hieän kòp thôøi thì caùc em daàn daàn hoûng kieán thöùc roài caùc em seõ chaùn hoïc. Sau khi naém ñöôïc ñoái töôïng hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn, toâi khoâng aùp duïng phuï ñaïo moät caùch chung chung cho taát caû caùc ñoái töôïng maø toâi tieán haønh phaân chia ñoái töôïng hoïc sinh yeáu ra thaønh nhieàu nhoùm nhoû coù ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau vaø coù phöông phaùp phuï ñaïo cho töøng nhoùm. - Nhoùm 1: Hoïc sinh lô laø thieáu taäp trung trong giôø hoïc. Caùc em naøy coù khaû naêng tieáp thu ñöôïc kieán thöùc. Nhöng caùc em coøn ham chôi vaø hieáu ñoäng neân khoâng taäp trung trong giôø hoïc daãn ñeán caùc em chöa naém ñöôïc kieán thöùc. Cuï theå ñoái töôïng naøy lôùp toâi coù em: Voõ Vaên Ñaïi. - Nhoùm 2: Ñoïc ñöôïc nhöng vieát yeáu. Caùc em coù khaû naêng ñoïc ñöôïc nhöng do chöa naém ñöôïc qui trình, caùch vieát. Coù khi caùc em nhìn chöõ thì ñoïc ñöôïc nhöng khi giaùo vieân ñoïc thì caùc em khoâng nhôù caáu taïo, qui trình vieát hoaëc nhôù laãn loän neân khoâng vieát ñöôïc hay vieát sai ñoái töôïng naøy coù: Traàn Vaên Hoaøi Nguyeãn Döông - Nhoùm 3: Phaùt aâm, vieát chöa chính xaùc caùc aâm, tieáng, töø ñòa phöông. Ñaây laø do aûnh höôûng chung loái phaùt aâm cuûa ñòa phöông daãn ñeán caùc em vieát sai cuï theå laø: r – g; tr – ch coù em: Nguyeãn Thò Kim Nhö. - Nhoùm 4: Khoâng ñoïc ñöôïc, khoâng vieát ñöôïc. Nguyeân nhaân daãn ñeán tình traïng naøy laø do tö duy caùc em phaùt trieån chaäm chöa qua hoïc lôùp maãu giaùo, chöa ñöôïc gia ñình quan taâm cuï theå lôùp toâi coù: Leâ Minh Luoân Nguyeãn Thò Ngoït 2.4 Tieán haønh phuï ñaïo töøng nhoùm nhoû. 2.4.1 Ñoái vôùi nhoùm 1: Caùc em lô laø thieáu taäp trung. Ñeå caùc em coù yù thöùc toát taäp trung nghe giaûng. ÔÛ giôø hoïc treân lôùp giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân nhaéc nhôû quan taâm ñeán caùc em, goïi caùc em phaùt bieåu, ñoïc baøi vôùi caâu hoûi vöøa söùc vôùi caùc em. Caàn ñoäng vieân khen ngôïi khi thaáy caùc em coù tieán boä. Beân caïnh ñoù giaùo vieân caàn taïo cho khoâng khí lôùp hoïc thoaûi maùi baèng caùc hình thöùc troø chôi, caâu ñoá coù lieân quan ñeán baøi hoïc. Khi daïy baøi: O – C giaùo vieân coù theå neâu caâu ñoá nhoû Neùt troøn em ñoïc chöõ O Khuyeát ñi moät nöõa seõ cho chöõ gì? (C ) Khoâng daáu trôøi reùt naèm cong (CO) Theâm huyeàn bay laû treân ñoàng coû xanh (COØ) Coù hoûi xanh töôi möôït maø Traâu boø vui gaëm nhaån nha töøng ñaøn (COÛ) Hoïc sinh suy nghó roài ghi keát quaû vaøo baûng con, giaùo vieân nhaän xeùt khen ngôïi nhöõng hoïc sinh giaûi ñuùng. Hoaëc troø chôi maø caùc em thích. Ví duï: Troø chôi haùi hoa ÔÛ moãi boâng hoa giaùo vieân coù ghi aâm vaàn, tieáng, töø môùi hoïc hay ñaõ hoïc. Sau ñoù cho moät soá em leân baûng haùi vaø ñoïc to cho caû lôùp nghe. Giaùo vieân nhaän xeùt khen ngôïi nhöõng em ñoïc ñuùng ñoäng vieân khuyeán khích nhöõng em ñoïc chöa ñöôïc coá gaéng ôû laàn sau. Ñeán cuoái tieát hoïc toâi quan taâm ñeán ñoái töôïng naøy xem caùc em coù naém ñöôïc kieán thöùc hay chöa? Neáu chöa naém ñöôïc toâi caàn chuù yù nhieàu hôn ôû tieát phuï ñaïo cho ñeán khi caùc em naém ñöôïc kieán thöùc môùi thoâi. Daàn daàn seõ thuùc ñaåy ñöôïc ñoäng cô hoïc taäp cuûa caùc em, neáu chuùng ta khoâng quan taâm, caùc em seõ chaùn hoïc daãn ñeán maát caên baûn khoâng naém ñöôïc kieán thöùc. b/ Ñoái vôùi nhoùm 2: Ñoïc ñöôïc nhöng vieát yeáu. Ñeå khaéc phuïc ñöôïc tình traïng naøy toâi caàn phaûi löu yù caùc em nhieàu hôn trong tieát hoïc vaàn luùc luyeän vieát ôû baûng, vôû taäp vieát. Ngay töø nhöõng baøi ñaàu caàn cho caùc em naém vöõng thuaät ngöõ: “Doøng keû”; “OÂ li” teân goïi caùc neùt, caùch vieát caùc neùt moät caùch chaéc chaén thì khi vaøo daïy moân taäp vieát chöõ caùi raát thuaän lôïi. Moät neùt coù ñoä cao maáy oâli baét ñaàu vaø keát thuùc ôû doøng keû naøo. Giaùo vieân chaám moät chaám nhoû ôû ñieåm ñaët buùt vaø ñieåm keát thuùc, chæ ñöôøng lia buùt ñeå cho caùc em vieát theo. Hoïc sinh naém ñöôïc caùch vieát caùc neùt thì deã daøng naém ñöôïc caáu taïo chöõ caùi, vieát toát ñöôïc chöõ caùi thì vieäc noái caùc chöõ caùi thaønh chöõ thì khoâng maáy khoù. Chaún haïn khi höôùng daãn hoïc sinh vieát chöõ h, giaùo vieân chaám moät chaám nhoû leân baûng coù keû saün oâli ôû doøng thöù hai töø döôùi ñeám leân laøm ñieåm ñaët buùt vaø chaám moät chaám nöõa ôû doøng keû thöù 5 chæ ñoä cao 5 oâli vaø chaám moät ñieåm nöõa ôû doøng keû 2 chæ ñieåm keát thuùc. Giaùo vieân duøng vieát chæ ñöôøng lia buùt cho hoïc sinh, vieát theo baét ñaàu töø ñieåm ñaët buùt, vieát neùt khuyeát treân 5 oâli sau ñoù vieát neùt moùc 2 ñaàu keát thuùc doøng keû thöù 2 Nguyeân nhaân daãn ñeán caùc em vieát yeáu laø do caùc em chöa naém ñöôïc caáu taïo vaø qui trình vieát caùc neùt maø toâi khoâng theå höôùng daãn ôû lôùp vì khoâng coù thôøi gian cho ñeán khi phuï ñaïo toâi seõ höôùng daãn laïi cuï theå cho caùc em naøy. Vì coù naém ñöôïc caùc neùt cô baûn thì caùc em seõ vieát ñöôïc caùc chöõ roõ raøng, ñuùng trình töï tieán ñeán caùc em vieát vaàn, tieáng, töø nhieàu laàn vaøo vôû ñeå caùc em ghi nhôù. c/ Ñoái vôùi nhoùm 3: Hoïc sinh vieát aâm laãn loän: r – g; tr – ch. Ñeå haïn cheá phaàn naøo tình traïng hoïc sinh phaùt aâm vieát laãn loän tieáng töø coù mang r – g; tr – ch ñoøi hoûi giaùo vieân phaûi phaùt aâm chính xaùc. Ngoaøi ra trong lôøi noùi haøng ngaøy chuùng ta cuõng khoâng queân ñaûm baûo cho caùc em nghe nhöõng lôøi noùi chuaån möïc. Trong caùc tieát hoïc ôû lôùp giaùo vieân caàn chænh söûa kòp thôøi khi caùc em phaùt aâm cuõng nhö khi caùc em vieát. Neáu phaùt aâm sai thì toâi cho em ñoù phaùt aâm laïi, khi hoïc sinh phaùt aâm ñuùng thì cho caùc em vieát. Khi vieát, giaùo vieân caàn löu cho caùc em qua gioïng ñoïc. Neáu ñoïc caùc aâm, tieáng, töø coù mang r – tr thì giaùo vieân ñoïc nhaán gioïng vaø uoán löôõi leân, coù theå laäp laïi nhieàu laàn cho hoïc sinh khaéc saâu. Ngoaøi ra giaùo vieân phaân cho hoïc sinh vieát baèng caùch nghe nhaán gioïng vaø uoán löôõi leân thì baét ñaàu baèng neùt xieân ( r - tr; roå, treû, ….). Neáu gioïng ñoïc bình thöôøng thì baét ñaàu baèng neùt cong( g – ch; goã, choù ) Khi veà nhaø cho caùc em tìm theâm tieáng töø coù mang r – g; tr – ch ñeå hoâm sau ñoïc leân cho caû lôùp nghe giaùo vieân theo doõi nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh. d/ Ñoái vôùi nhoùm 4: Ñoïc khoâng ñöôïc vieát khoâng ñöôïc. Ñaây laø moät trong nhöõng ñoái töôïng töông ñoái khoù, giaùo vieân caàn phaûi toán nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc nhaát, khi hoïc chính khoùa cuõng nhö luùc hoïc phuï ñaïo. Giaùo vieân caàn thöôøng xuyeân oân taäp vaø heä thoáng hoùa kieán thöùc kyõ naêng cho caùc em. Khi chöa naém roõ kieán thöùc caùc em thöôøng ghi nhôù moät caùch maùy moùc. Beân caïnh ñoù giaùo vieân caàn kheùo leùo saép xeáp cho caùc em hoïc sinh yeáu ngoài caïnh moät hoïc sinh khaù taïo ñieàu kieän cho caùc em coù theå giuùp ñôõ nhau khi gaëp khoù khaên. Söï coù maët kòp thôøi cuûa giaùo vieân tröôùc nhöõng khoù khaên cuûa hoïc sinh yeáu khi laøm baøi coù taùc duïng naâng cao nieàm tin cho caùc em trong hoïc taäp. Trong tieát hoïc, giaùo vieân caàn cho caùc em phaùt aâm nhieàu laàn ñeå caùc em nhaän daïng ñöôïc aâm cuõng nhö vaàn mình ñaõ hoïc moät caùch chính xaùc roài vieát vaøo baûng. Khi ñeán tieát phuï ñaïo cuûng coá laïi cho caùc em thuoäc caùc nhoùm aâm vaàn coù ñieåm gioáng nhau ñeå caùc em deã phaân bieät. -Nhoùm chöõ caùi coù neùt cong: e, o, a, oâ, ô, g, … -Nhoùm coù neùt khuyeát: h, y, k, l, b. Khi daïy giaùo vieân coù theå duøng theû chöõ ñeå cho caùc em nhaän daïng, phaùt aâm. Neáu phaùt aâm ñuùng aâm naøo thì cho vieát ngay aâm ñoù vaøi laàn cho hoïc sinh naém. ÔÛ tieát phuï ñaïo, toâi cho caùc em vieát caùc neùt coù ñieåm gioáng nhau moãi neùt moät doøng. -Nhoùm coù neùt thaúng, neùt ñöùng, neùt xieân, neùt ngang, neùt haát : -Nhoùm coù neùt moùc: -Nhoùm coù neùt khuyeát: -Nhoùm coù neùt thaét: Khi caùc em vieát thaønh thaïo caùc neùt, caùc aâm cô baûn, tieán haønh cho caùc em vieát caùc aâm, vaàn coù ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau moãi aâm, vaàn töø 1- 2 doøng vöøa vieát vöøa ñoïc nhaåm cho ghi nhôù. Ñeå tieát hoïc ñaït hieäu quaû khoâng maát nhieàu thôøi gian, khi daïy toâi linh ñoäng gheùp caùc nhoùm coù ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau ñeå deã theo doõi vaø söûa sai cho hoïc sinh cuõng nhö bao quaùt ñöôïc caùc nhoùm. Nhoùm 1 gheùp vôùi nhoùm 2. Nhoùm 3 gheùp vôùi nhoùm 4. Ñoái vôùi caùc em hoïc sinh yeáu, khi vieát tieáng thaønh chöõ deã sai phaàn vaàn. Do ñoù khi ñaùnh vaàn caùc em chæ ñoïc ñöôïc teân aâm ñaàu, teân vaàn, teân daáu thanh maø ít laäp laïi caáu taïo vaàn, giaùo vieân laàm töôûng caùc em ñaõ naém ñöôïc caáu taïo vaàn. Ví duï: bôø- ong- bong- saéc- boùng; sôø- an- san- huyeàn- saøn. Nhöng caùc em khoâng bieát phaûi vieát ra sao, caùc em coøn luùng tuùng ôû choã naøy. Vaäy khi ñoïc cho caùc em vieát tieáng “ Toaùn” hoïc sinh coù theå vieát thaønh toa hay toùn. Ñeå khaéc phuïc choã naøy toâi cho caùc em yeáu ñaùnh vaàn tôø-o-a-nôø-oan; tôø- oan – toan – saéc – toaùn. Vì theá khi caùc em vieát caùc em khoâng vieát sai phaàn vaàn nöõa. 2.6 Keát hôïp vôùi cha meï hoïc sinh. Sau moät thaùng giaûng daïy, toâi naém ñöôïc moät soá hoïc sinh yeáu moân Tieáng Vieät cuûa hoïc sinh lôùp mình noùi chung phaân moân hoïc vaàn noùi rieâng. Ngoaøi vieäc hoïp taát caû cha meï phuï huynh hoïc sinh, toâi tieán haønh môøi cha meï hoïc sinh theo töøng thôøi ñieåm cuûa töøng nhoùm ñeå trao ñoåi caën keõ veà ñaëc ñieåm cuûa töøng nhoùm hoïc sinh. Töø vieäc trao ñoåi töøng nhoùm rieâng leû toâi vaø phuï huynh hoïc sinh coù ñieàu kieän baøn baïc ñeå tìm ra nhieàu bieän phaùp khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa caùc em. Haøng thaùng giaùo vieân caàn ñeán thaêm gia ñình hoïc sinh ñeå baùo caùo keát quaû hoïc taäp cuõng nhö nhöõng bieåu hieän thaát thöôøng cuûa hoïc sinh ñeå cho phuï huynh naém maø coù bieän phaùp cuï theå ñoái vôùi caùc em. PHAÀN 3: KEÁT QUAÛ Qua hai naêm nghieân cöùu vaø thöïc hieän moät soá bieän phaùp ñeå phuï ñaïo hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn lôùp 1 vaøo lôùp mình phuï traùch. Toâi nhaän thaáy caùc em coù tieán boä roõ reät. Ña soá caùc em bieát ñoïc caùc aâm, vaàn, tieáng, töø vaø bieát tìm tieáng môùi, töø môùi. Nhöõng em hay lô laø thieáu taäp trung trong giôø hoïc nay caùc em ñaõ haøo höùng tham gia moät caùch soâi noåi, caøng ngaøy caùc em yeáu keùm theå hieän roõ neùt tieán boä cuûa mình. Theo thoáng keâ keát quaû 2 naêm thöïc hieän. Naêm hoïc 2003 – 2004 Naêm hoïc 2003-2004 Só soá Chöa ñaït yeâu caàu cô baûn Ñaït yeâu caàu trôû leân Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Nhoùm 4 Hoïc sinh lô laø trong giôø hoïc Ñoïc ñöôïc vieát yeáu Phaùt aâm vieát chöa chính xaùc Khoâng ñoïc ñöôïc vieát ñöôïc SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL Tröôùc khi aùp duïng 21 2 9,5% 2 9,5% 2 9,5% 1 4,8% 14 66,7% Sau khi aùp duïng 21 0 0% 1 4,8% 1 4,8% 0 0% 19 90,4% Naêm hoïc: 2004 – 2005 Naêm hoïc 2004-2005 Só soá Chöa ñaït yeâu caàu cô baûn Ñaït yeâu caàu trôû leân Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Nhoùm 4 Hoïc sinh lô laø trong giôø hoïc Ñoïc ñöôïc vieát yeáu Phaùt aâm vieát chöa chính xaùc Khoâng ñoïc ñöôïc vieát ñöôïc SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL Tröôùc khi aùp duïng 16 1 6,3% 2 12,5% 1 6,3% 2 12,5% 10 62,4% Sau khi aùp duïng (GKHII) 16 0 0% 1 6,3% 0 0% 0 0% 15 93,7% Töø caùc baûng soá lieäu treân cho ta thaáy qua hai naêm nghieân cöùu vaø thöïc hieän soá hoïc sinh ñaït yeâu caàu cô baûn taêng, soá hoïc sinh chöa ñaït yeâu caàu cô baûn giaûm. - Soá hoïc sinh ñaït yeâu caàu cô baûn taêng. Naêm hoïc: 2003 – 2004 taêng 66,7% -> 90,4%. Naêm hoïc: 2004 – 2005 (tính ñeán giöõa hoïc kì II) taêng 62,4 -> 93,7%. - Soá hoïc sinh chöa ñaït yeâu caàu cô baûn giaûm. Naêm hoïc: 2003 – 2004. - Hoïc sinh lô laø trong giôø hoïc giaûm töø: 9,5% -> 0%. - Hoïc sinh ñoïc ñöôïc vieát yeáu giaûm töø: 9,5% -> 4,8%. - Hoïc sinh phaùt aâm, vieát chöa chính xaùc giaûm töø: 9,5% -> 4,8%. - Hoïc sinh khoâng ñoïc ñöôïc vieát ñöôïc giaûm töø:4,8 -> 0%. Naêm hoïc : 2004 – 2005 (Tính ñeán giöõa hoïc kì II). - Hoïc sinh lô laø trong giôø hoïc giaûm töø: 6,3% -> 0%. - Hoïc sinh ñoïc ñöôïc vieát yeáu giaûm töø: 12,5% -> 6,3%. - Hoïc sinh phaùt aâm, vieát chöa chính xaùc giaûm töø: 6,3% -> 0%. - Hoïc sinh khoâng ñoïc ñöôïc vieát ñöôïc giaûm töø:12,5 -> 0%. Ñaëc bieät caùc em raát töï tin, höùng thuù trong hoïc taäp. Ñieàu naøy cho ta thaáy moät soá bieän phaùp phuï ñaïo hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn mang laïi keát quaû töông ñoái khaû quan. Cuï theå em Leâ Minh Luoân vaøo ñaàu naêm hoïc, em raát nhuùt nhaùt hay troán hoïc nay em coù tieán boä raát nhieàu coù theå töï hoïc ñöôïc baøi. PHAÀN 4: KEÁT LUAÄN Qua nhieàu naêm giaûng daïy ôû lôùp 1, baûn thaân toâi nhaän thaáy muoán naâng cao hieäu quaû vieäc phuï ñaïo hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn. Thì giaùo vieân phaûi coù taâm huyeát vôùi ngheà, nhieät tình trong coâng taùc giaûng daïy,thöông yeâu gaàn guõi vôùi hoïc sinh. Beân caïnh ñoù ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu hoïc sinh caép saùch ñeán tröôøng, Giaùo vieân caàn phaûi giuùp caùc em khaéc phuïc vöôït qua nhöõng khoù khaên, trôû ngaïi veà maët taâm lí khi môùi vaøo lôùp 1…Taïo ñöôïc cho caùc em söï thích thuù khi ñi hoïc, roài giaùo vieân tieán haønh ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc nhaèm hình thaønh khaû naêng töï hoïc cuûa hoïc sinh. Sau ñoù giaùo vieân thöôøng xuyeân theo doõi keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñeå bieát ñöôïc soá löôïng hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn. Sau khi bieát ñöôïc soá löôïng hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn, giaùo vieân tieán haønh chia ñoái töôïng hoïc sinh yeáu ra töøng nhoùm nhoû coù ñaëc ñieåm gaàn gioáng nhau, maø löïa choïn phöông phaùp phuï ñaïo thích hôïp cho töøng nhoùm. Moät soá bieän phaùp hoã trôï ñeå goùp phaàn phuï ñaïo hoïc sinh yeáu phaân moân hoïc vaàn lôùp 1 thaønh coâng ñoù laø thöôøng xuyeân keát hôïp vôùi cha meï cuûa caùc em ñeå baùo caùo kòp thôøi keát quaû hoïc taäp cuõng nhö nhöõng thay ñoåi cuûa caùc em trong quaù trình hoïc taäp maø nhaéc nhôû giaùo duïc caùc em. Ñeà taøi maø toâi nghieân cöùu khoâng ñi saâu vaøo caùc phaân moân Tieáng Vieät maø chæ nghieân cöùu ôû phaân moân hoïc vaàn lôùp 1. Ñeà taøi naøy coù theå aùp duïng vôùi caùc lôùp 1 ôû tröôøng Tieåu hoïc Taân Hoøa B noùi rieâng vaø lôùp 1 thuoäc caùc tröôøng Tieåu hoïc trong huyeän Taân Thaïnh noùi chung, nhaèm goùp phaàn haïn cheá phaàn naøo tình traïng hoïc sinh yeáu keùm, phaân moân hoïc vaàn ôû lôùp 1. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. 1.Luïc Thò Nga: “ Ñeå thuùc ñaåy ñoäng cô hoïc taäp cuûa hoïc sinh”. Taïp chí giaùo duïc soá 9 chuyeân ñeà quí 4/2002. 2.Tieán só : Nguyeãn Thò Quùi : “Taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh treân lôùp”- Theá giôùi trong ta chuyeân ñeà 18+19 thaùng 03-09/2003. 3. Tieán só Buøi Vaên Sôm –Höôùng daãn CBQL tröôøng hoïc vaø GV vieát saùng kieán kinh nghieäm. 3.Vuõ Khaéc Tuaân : “Daïy Tieáng Vieät ôû caùc lôùp coù hoïc sinh yeáu keùm moân Tieáng Vieät” Theá giôùi trong ta chuyeân ñeà 20 thaùng 10 naêm 2003. 4.Vuõ Khaéc Tuaân : “Troø chôi hoïc aâm vaàn Tieáng Vieät” Nhaø xuaát baûn giaùo duïc naêm 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp góp phần phụ đạo học sinh yếu phân môn học vần lớp 1.doc