Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty may Bình Định

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp I.1.1. Tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp: Hoạt động tài chính của doanh nghiệp: Là quá trình tạo ra vốn và phân bổ hợp lý vốn huy động được vào các tài sản dùng trong hoạt động của doanh nghiệp để tạo ra thu nhập ổn định ngày càng lớn và phân chia thu nhập cho các chủ thể liên quan đến doanh nghiệp. Chức năng trước hết là sự hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành ổn định và có hiệu quả bằng các tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, những hoạt động này còn có thể tạo ra những thu nhập ngoài sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bằng các tài sản tài chính. Hai mảng hoạt động này cấu thành nên hoạt động tài chính trọn vẹn trong doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với nhau cho dù mỗi mảng có một đặc trưng riêng. Quản trị tài chính doanh nghiệp: Là việc thiết lập và thực hiện các thủ tục phân tích, đánh giá và hoạch định tài chính giúp người quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn và kiểm soát hữu hiệu quá trình thực hiện các quyết định về mặt tài chính với ba nguyên tắc “vàng” - Không bao giờ để thiếu tiền ( đảm bảo năng lực thanh toán ) - Đưa ra các quyết định đầu tư đúng ( hiệu quả cao ) - Đưa ra các quyết định tài trợ thích hợp ( chi phí sử dụng vốn thấp ) Phân tích tài chính doanh nghiệp: Là một nghệ thuật sử lý số liệu trong các báo cáo tài chính sẽ giúp cho các công tác quản lý tài chính đưa ra những quyết định tối ưu trong lĩnh vực tài chính tại doanh nghiệp. I.1.2. Thông tin phân tích tài chính doanh nghiệp: Trong phân tích tài chính, chúng ta cần thu thập, sử dụng mọi nguồn thông tin: Từ những thông tin nội bộ doanh nghiệp đến những thông tin bên ngoài doanh nghiệp, từ thông tin số lượng đến thông tin giá trị. Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra những nhận xét, kết luận tinh tế và thích đáng. Trong những thông tin bên ngoài, cần thu thập những thông tin chung (thông tin liên quan đến trạng thái nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, chính sách thuế, lãi suất, ), thông tin về ngành kinh doanh và các thông tin về pháp lý, kinh tế đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đánh giá một cách cơ bản tình hình tài chính của doanh nghiệp, ta có thể sử dụng thông tin kế toán trong nội bộ doanh nghiệp như là nguồn thông tin quan trọng bậc nhất. Với những đặc trưng hệ thống, đồng nhất và phong phú, kế toán hoạt động như một nhà cung cấp quan trọng những thông tin đáng giá cho phân tích tài chính. Vả lại, các doanh nghiệp cũng phải có nghĩa vụ cung cấp những thông tin kế toán cho các đối tác trong và bên ngoài doanh nghiệp. Thông tin kế toán được phản ánh khá đầy đủ trong các báo cáo tài chính – được hình thành thông qua việc sử lý các báo cáo kế toán chủ yếu. Đó là bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. I.1.3. Các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp: Nói một cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở để dự đoán tài chính. Phân tích tài chính có thể được sử dụng theo chiều hướng khác nhau: Với mục đích tác nghiệp, với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích. Tuy nhiên, trình tự phân tích và dự đoán tài chính đều phải tuân theo các nghiệp vụ phân tích ứng với từng giai đoạn dự đoán. I.2. Tầm quan trọng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính thực sự được phát triển và được chú trọng hơn bao giờ hết nhu cầu quản lý doanh nghiệp có hiệu quả ngày càng tăng, sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính, sự phát triển của các tập đoàn kinh doanh và khả năng sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin. Nghiên cứu tài chính là mối quan tâm của nhiều chủ thể có liên quan đến doanh nghiệp. I.2.1. Đối với nhà quản trị tài chính: Mục tiêu cơ bản và cuối cùng của việc phân tích là đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thông thường phải trải qua hai mục tiêu trung gian. - Phân tích tài chính để hiểu và nắm vững các số liệu có trong các báo cáo tài chính. - Trên cơ sở phân tích các số liệu có trong các báo cáo tài chính, so sánh ở góc độ không gian và thời gian. Từ đó, đưa ra các dự báo cho tương lai và chính trên các dự báo này mà các quyết định được đưa ra. I.2.2. Đối với các chủ nợ: Họ tập trung vào việc phân tích tài chính doanh nghiệp để nhận biết khả năng vay và trả nợ của doanh nghiệp. Cụ thể là khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, khả năng hoạt động cũng như mức sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó các nhà cho vay quyết định có nên cho doanh nghiệp vay hay không. I.2.3. Đối với các nhà đầu tư: Nhà đầu tư cần biết thu nhập của chủ sở hữu – lợi tức cổ phần và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Họ quan tâm đến phân tích tài chính để nhận biết khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Đó là một trong những căn cứ giúp họ ra quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp hay không. I.2.4. Đối với các chủ thể khác: Phân tích tài chính cũng rất cần thiết đối với người hưởng lương trong doanh nghiệp, đối với cán bộ thuế, thanh tra, cảnh sát kinh tế, luật sư, dù họ công tác ở các lĩnh vực khác nhau nhưng họ đều muốn hiểu biết về tình hình hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện tốt công việc của họ. I.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Phương pháp truyền thống được áp dụng phổ biến trong phân tích tài chính là phương pháp tỷ số. Phương pháp tỷ số là phương pháp trong đó các tỷ số được sử dụng để phân tích. Đó là các tỷ số đơn được thiết lập bởi chỉ tiêu này so với các chỉ tiêu khác. Đây là phương pháp có tính hiện thực cao với các điều kiện ngày càng bổ sung và hoàn thiện. Bởi lẽ: Thứ nhất: Nguồn thông tin kế toán và tài chính được cải tiến và cung cấp đầy đủ hơn. Đó là cơ sở để hình thành những tỷ lệ tham chiếu tin cậy cho việc đánh giá một tỷ số của một doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp. Thứ hai: Việc áp dụng công nghệ tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá trình tính toán hàng loạt các tỷ số. Thứ ba: Phương pháp phân tích này giúp nhà phân tích khai thác có hiệu quả những số liệu và phân tích một cách có hệ thống hàng loạt tỷ số theo chuỗi thời gian liên tục hoặc theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó ta còn sử dụng phương pháp phân tích tài chính Dupont. Với phương pháp này, các nhà phân tích sẽ nhận biết được các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động của doanh nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số tổng hợp. I.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp I.4.1. Phân tích kết cấu tài sản và kết cấu nguồn vốn tại doanh nghiệp: I.4.1.1. Phân tích tài sản tài doanh nghiệp: Mục đích của việc phân tích kết cấu tài sản tại doanh nghiệp là xác định tỷ trọng của từng loại tài sản cấu thành nên tỷ trọng của từng loại tài sản cấu thành nên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Từ đó cho ta thấy được cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được phân bố như thế nào. Thông thường, cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được cấu thành từ hai loại chính:  Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn (TSLĐ & ĐTNH) TSLĐ &ĐTNH là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ tổng giá trị TSLĐ và cá khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến thời điểm lập báo cáo, bao gồm vốn bằng tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản tồn kho và TSLĐ khác. Để đo lường tỷ trọng TSLĐ & ĐTNH trong tổng tài sản của doanh nghiệp ta dùng chỉ tiêu sau: Tỷ suất: TSLĐ&ĐTNH (TSTSLĐ) = TSLĐ&ĐTNH (1) TS Nghĩa là, cứ 1đ vốn đầu tư thì bao nhiêu đồng dùng cho việc hình thành TSLĐ & ĐTNH tại doanh nghiệp. Tỷ suất này cao hay thấp tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất kinh doanh. Sự biến động tỷ suất này do sự thay đổi của các loại tài sản thành phần cấu tạo nên nó. - Tiền: Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Tỷ trọng vốn bằng tiền quyết định tính chủ động trong hoạt động trong hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ trọng này cần ở một mức phù hợp để đồng tiền không bị nhàn rỗi, gây nên mất hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động. - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá) bao gồm đầu tư chứng khoán, cho vay ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác. - Hàng tồn kho: Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa tồn kho, dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính đến thời điểm lập báo cáo. - Các khoản phải thu: Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị các khoản phải thu từ việc doanh nghiệp bị các đơn vị khác chiếm dụng. Tỷ trọng này càng lớn thì hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp càng kém, ảnh hưởng đến vòng quay của vốn.  Tài sản cố định và đầu tư dài hạn ( TSCĐ & ĐTDH ) TSCĐ & ĐTDH là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Tỷ trọng của báo cáo này được đo lường bởi tỷ số: Tỷ suất: TSCĐ&ĐTDH (TSTSCĐ) = TSCĐ&ĐTDH (2) TS Nghĩa là, cứ 1đ vốn đầu tư thì dành bao nhiêu đồng cho việc hình thành TSCĐ&ĐTDH. Tỷ suất này càng cao chứng tỏ hoạt động tại doanh nghiệp chủ yếu là sản xuất, cung ứng hàng hóa, thể hiện xu hướng phát triển lâu dài. Cũng giống như TSLĐ, TSCĐ cũng có những loại tài sản thành phần: - Tài sản cố định: Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại TSCĐ tại thời điểm lập báo cáo. - Đầu tư chứng khoán dài hạn: Phản ánh giá trị các loại đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm lập báo cáo như góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán dài hạn, cho vay dài hạn. - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Phản ánh toàn bộ giá trị TSCĐ đang mua sắm, chi phí xây dựng đầu tư cơ bản, chi phí sửa chữa TSCĐ dở dang hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng. - Các khoản ký quỹ, ký cược: Phản ánh các khoản ký quỹ, ký cược của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. I.4.1.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: Nguồn vốn là phần tài trợ cho toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp. Kết cấu nguồn vốn quyết định tính chủ động hay phụ thuộc trong các hoạt động tại doanh nghiệp. Kết cấu nguồn vốn tại doanh nghiệp gồm hai phần chủ yếu:  Nợ phải trả: Nợ phải trả là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo. Để đo tỷ trọng khoản nợ phải trả trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp ta dùng chỉ tiêu sau: Hệ số nợ (TSCSH) = NV CSH (3) NV Nghĩa là, cứ 1đ vốn kinh doanh thì bao nhiêu đồng được hình thành các khoản nợ. Tỷ suất này càng lớn thì khả năng tạo ra đòn bẩy tài chính càng lớn. Tuy nhiên, tính phụ thuộc trong kinh doanh cũng tỷ lệ thuận với tỷ suất này. Thành phần của khoản nợ này gồm: - Nợ ngắn hạn: Phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả, có thời hạn trả dưới một năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh tại thời điểm lập báo cáo. - Nợ dài hạn: Phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán trên một năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh tại thời điểm lập báo cáo. Ngoài ra, còn có các khoản nợ khác.  Nguồn vốn chủ sở hữu (NV CSH) Vốn chủ sở hữu là nguồn tài trợ chính cho việc hình thành những tài sản hiện có của doanh nghiệp và thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn tại doanh nghiệp. Khả năng tự chủ về mặt tài chính được quyết định ở tỷ trọng vốn chủ sở hữu. Tỷ trọng này càng cao theo thời gian chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả, có nguồn lợi nhuận tích lũy để bổ sung tái đầu tư. Tỷ suất: NV CSH (TSCSH) = NV CSH (4) NV Qua tỷ suất này cho ta thấy mức độ đóng góp của NV CSH trong quá trình tham gia vào việc đảm bảo cho sự hình thành của tài sản tại doanh nghiệp. PHẦN II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY MAY BÌNH ĐỊNH II.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY MAY BÌNH ĐỊNH II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Bình Định  Công ty May Bình Định là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, theo quyết định số 147/2003/QĐ-BCN ngày 12 tháng 09 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Dệt May XK Bình Định về làm thành viên của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam.  Quyết định số 8289/QĐ-CTUB ngày 30 tháng 09 năm 2003 của Chủ tịch Uûy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vềviệc chuyển Công ty Dệt May XK Bình Định về làm thành viên của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam.  Quyết định số 1040/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dệt May Việt Nam về việc đổi tên Công ty Dệt May XK Bình Định thành Công ty May Bình Định. II.1.1.1. Tên, địa chỉ của Công ty : - Tên Công ty : CÔNG TY MAY BÌNH ĐỊNH - Tên giao dịch : BINH DINH TEXTILE COMPANY - Địa chỉ : 105-107 Trần Hưng Đạo – T.p Quy Nhơn – Bình Định - Địa chỉ : (056) 893.355 - (056) 893.356 - Fax : (056) 893.388 - (056) 893.333 - Email : biditegarex@dng.vnn.vn II.1.1.2. Quá trình hình thành của Công ty: Theo quyết định số 1109/QĐ-UB ngày 18 tháng 06 năm 1992 của Uûy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Công ty Dệt May XK Bình Định được thành lập trên cơ sát nhập Xí nghiệp may xuất khẩu Quy Nhơn và Xí nghiệp dệt nhuộm Bình Định. II.1.1.3. Quá trình phát triển của Công ty: Sau khi sát nhập, trụ sở của Công ty đặt tại 01 Ngô Mây, Quy Nhơn. Tại thời điểm mới thành lập trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kém tính đồng bộ, không tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh. Do đó, lãnh đạo Công ty quyết định thanh lý toàn bộ máy móc thiết bị cũ và đầu tư mới hoàn toàn nhà xưởng, thiết bị phục vụ hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu. Năm 1994, quy mô sản xuất của Công ty được mở rộng từ 4 chuyền may hiện có thành 8 chuyền may và đến nay đã là 10 chuyền may, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ lực lượng lao động của Công ty. Giữa năm 1999, cơ sở II tại thị trấn Tam Quan – Bình Định được hoàn thành và đi vào hoạt động, nâng tổng số thiết bị lên 800 máy, giải quyết việc làm cho hơn 800 lao động. Năm 2001, đề án di dời phân xưởng chính ra khỏi trung tâm thành phố được đề xuất. Đề án được UBND tỉnh phê duyệt và cấp 5000 m2 tại 105-107 Trần Hưng Đạo. Sau 5 tháng thi công, ngày 14 tháng 02 năm 2002 công trình đã được bàn giao và đi vào hoạt động. Quy mô của Công ty lại một lần nữa được mở rộng bởi sự hiện diện cơ sở sản xuất III tại An Nhơn – Bình Định, giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động. Nâng tổng công xuất thiết kế của toàn Công ty lên 300.000 sản phẩm/năm. Tính chất cạnh tranh của ngành may mặc lan rộng toàn cầu. Đây là cơ hội và cũng là thách thức cho mọi quốc gia. Trước thực tế đó, theo quyết định số 147/2003/QĐ-BCN ngày 12 tháng 09 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Dệt May XK Bình Định về làm thành viên của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam và đổi tên thành Công ty May Bình Định nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp của ngành Dệt May Việt Nam đứng vững đi lên. II.1.1.4. Quy mô hiện tại của Công ty: Đến thời điểm hiện tại, Công ty có mười bộ phận trực thuộc và hai Xí nghiệp trực thuộc là Xí nghiệp may Tam Quan và Xí nghiệp may An Nhơn.  Vốn kinh doanh (tại thời điểm 31/12/2005) : 29.542.574.539 đồng. Phân loại theo cơ cấu vốn: + Tài sản Lưu động và Đầu tư ngắn hạn : 11.697.919.956 đồng. + Tài sản Cố định và Đầu tư dài hạn : 17.844.654.583 đồng. Phân loại theo nguồn vốn: + Nợ phải trả : 22.454.365.852 đồng. + Nguồn vốn chủ sở hữu : 7.088.208.687 đồng.  Tổng số lao động : 1.277 người. Trong đó: Lao động trực tiếp : 1.012 người. Cán bộ quản lý và phục vụ : 265 người. Với quy mô như trên thì ta thấy, Công ty May Bình Định là một doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, thu nhập và chi tiêu của toàn Công ty có ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm lớn cho người dân địa phương, góp phần ổn định đời sống của người lao động trong tỉnh. PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY MAY BÌNH ĐỊNH Qua quá trình tìm hiểu, phân tích tình hình tài chính tại Công ty may Bình Định thì ta thấy những mặt tích cực, những thành quả mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đó còn tồn tại không ít những hạn chế, những khó khăn nhất định trong hoạt động mà các nhà quản lý cần điều chỉnh nhằm khắc phục từng bước, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty. Với cương vị là một nhà quản lý trong tương lai, em đã có điều kiện thu nhập thông tin, quan sát, đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong thời gian qua. Kết quả đánh giá cũng phần nào khái quát hóa hoạt động nêu trên tương xứng với thời gian nghiên cứu, trình độ hiểu biết, khả năng nhận xét, khả năng phán đoán của bản thân. Để góp phần vào việc hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty may Bình Định, sau đây, em xin đưa ra 2 biện pháp tham khảo có thể vận dụng thực tiễn, góp phần vào mục đích trên. III.1. BIỆN PHÁP 1: Cần dự đoán nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch để công tác huy động nguồn đảm bảo cho sự tồn tại của số vốn lưu động cần thiết đó. Chủ động trong việc thanh toán ứng với luồng hóa đơn chi phí. III.1.1. Lý do và mục đích của biện pháp: Như đã biết, vốn lưu động như là dòng máu lưu thông trong cơ thể sống của Công ty. Vì vậy, ta cần dự toán nhu cầu vốn lưu động ở từng năm để tìm nguồn đảm bảo cho sự tồn tại của số vốn đó, đủ khả năng trang trải cho những chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua quá trình dự toán có thể thấy được khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty có được cải thiện hơn không? Tìm cách cải thiện tình hình trên bởi khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2005 là quá kém. Xác định được vốn lưu động cần thiết trong năm kế hoạch, chủ động trong thanh khoản và vận dụng chiết khấu thanh toán nếu khách hàng cho phép. III.1.2. Cách thức triển khai biện pháp: Để thực hiện công tác dự toán nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch, ta lần lượt triển khai các bước công việc sau: Bước 1: Dự toán doanh thu thuần đạt được năm kế hoạch. Bước 2: Xác định tỷ trọng vốn lưu động, tỷ trọng vốn chiếm dụng trên doanh thu năm vừa qua và độ chênh lệch giữa 2 tỷ trọng trên. Bước 3: Xác định vốn lưu động tăng thêm cho năm kế hoạch. Bước 4: Dự kiến nguồn đảm bảo cho số vốn lưu động cần tìm. III.1.3. Triển khai biện pháp: Trên cơ sở các bước lập luận, triển khai như trên, ta tiến hành triển khai biện pháp áp dụng cho việc dự toán nhu cầu vốn lưu động cho năm 2006. ² Bước 1: Dự toán doanh thu thuần năm 2006. Như đã biết, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty rất bị động và chịu sự ảnh hưởng bởi các đơn đặt hàng biến động và sản xuất mang tính chất thời vụ là chủ yếu. Vì vậy, việc dự toán doanh thu đạt được năm 2006 là hết sức phức tạp và khó khăn. Theo mục tiêu của Công ty tăng 30% tổng doanh thu (yếu tố chủ quan) Trong năm 2006 lãnh đạo Công ty đặt mục tiêu tăng 30% tổng doanh thu năm 2006 so với năm 2005 dựa trên những thành quả mà Công ty đạt được ở chu kỳ kinh doanh vừa qua. Tức là, mức doanh thu mà lãnh đạo Công ty dự tính cho năm 2006 là: P2006 = 27.744.607.116 (1 + 0,3) = 36.067.989.248đ

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/04/2013 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty may Bình Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thanh toaùn löông cho CNV 83.877.654 5,32 Nguoàn voán KINH DOANH giaûm 866.111.279 53,2 Traû nôï daøi haïn 472.647.733 29,84 Caáp kinh phí ñaøo taïo 63.829.408 4,05 Toång 1.576.181.590 100 1.576.181.590 100 (Soá lieäu trích töø baûng II.06) Theo baûng phaân tích II.11, ta thaáy: Trong toång soá voán maø Coâng ty huy ñoäng ñöôïc ôû naêm 2005 laø 1.576.181.590ñ töø caùc nguoàn chuû yeáu sau: Trích khaáu hao chuyeån sang ñaàu tö 0,1%, chieám duïng cuûa nhaø cung öùng 0,06%, trì hoaõn caùc khoaûn nôï daøi haïn ñeán haïn traû 3,5%, caùc khoaûn phaûi traû phaûi noäp khaùc 39,1% vaø nguoàn vay ngaén haïn ngaân haøng . Ngoaøi ra, soá voán naøy coøn töø caùc nguoàn nhö laõi chöa phaân phoái, chieám duïng cuûa nhaø nöôùc, ruùt ñaàu tö ngaén haïn,… Nhaèm boå sung vaøo toång soá voán caàn thieát taïi Coâng ty. Vôùi toång soá voán treân, Coâng ty may Bình Ñònh ñaõ daønh 21,27% ñeå cung caáp tín duïng cho khaùch haøng nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc tieâu thuï saûn phaåm vaø song song vôùi hoaït ñoäng naøy laø hoaït ñoäng döõ tröõ vaät tö 11,23%, haøng hoùa cuõng ñöôïc chuù troïng vaø chieám toång soá voán huy ñoäng ñöôïc. Ngoaøi ra, soá voán naøy coøn duøng caùc khoaûn nôï daøi haïn 29,84%, taêng voán baèng tieàn 8,0%, mua saém TSCÑ 5,43% vaø boå sung vaøo nguoàn voán kinh doanh vaø moät soá TSLÑ khaùc nhaèm taêng cöôøng khaû naêng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cho Coâng ty. Nhö vaäy, qua vieäc huy ñoäng vaø söû duïng voán taïi Coâng ty naêm vöøa qua cho ta thaáy vieäc ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo caùc chính saùch caáp tín duïng thöông maïi cuûa Coâng ty vaø söï chuaån bò cho nhöõng loaïi voán baèng tieàn vaät tö, trang thieát bò caàn thieát taïo neân “löïc” ñaåy maïnh hoaït ñoäng saûn xuaát, laøm toát coâng taùc “haäu phöông” cho “tieàn tuyeán” tieâu thuï. Ñeå coù ñöôïc keát quaû treân thì Coâng ty ñaõ phaûi traû chi phí cho vieäc vay voán ngaén haïn chieám 3,14% toång soá voán huy ñoäng. Ñaây laø giaù trò voán nhoû so vôùi quy moâ hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø caùc nhaø tín duïng phaûi cho vay laø bình thöôøng. Ngoaøi ra, Coâng ty ñaõ trieät ñeå lôïi duïng quan heä ñeå chieám duïng quyeàn söû duïng voán töø nhaø cung öùng, töø caùc khoaûn nôï ñeán haïn, töø Nhaø nöôùc ñeå chi phí söû duïng laø thaáp nhaát. Ñeå thaáy roõ hôn ngheä thuaät naøy ta xeùt ôû phaàn sau. II.2.3. Tình hình coâng nôï vaø khaû naêng thanh toaùn taïi Coâng ty II.2.3.1: Tình hình coâng nôï taïi Coâng ty Nhö ta ñaõ bieát, phaân tích tình hình coâng nôï nhaêm tìm ra moái quan heä giöõa soá voán maø Coâng ty ñi chieám duïng vaø soá voán Coâng ty bò caùc ñôn vò khaùc chieám duïng vaø moái quan heä ñoù bieåu hieän theo chieàu höôùng baát lôïi hay coù lôïi cho Coâng ty. Lieäu Coâng ty söû duïng voán chieám duïng maø khoâng phaûi traû chi phí khoâng? Hay laø ngöôïc laïi. Ñeå khaúng ñònh roõ nghi vaán ñoù ta laàn löôït xeùt baûng phaân tích sau: Baûng II.12. Baûng phaân tích tình hình coâng – nôï taïi Coâng ty Voán bò chieám duïng 2004 2005 Taøi saûn 2004 2005 A. TSLÑ&ÑTNH A. TSLÑ&ÑTNH III. Khoaûn phaûi thu 7.498.374.085 7.818.213.480 I. Tieàn 157.143.717 283.315.173 V. TSLÑ khaùc II. Ñtö TC ngaén haïn 0 0 1. Taïm öùng 220.399.486 205.944.287 IV. Haøng toàn kho 3.046.551.281 2.885.259.350 4. TS thieáu chôø xöû lyù 0 0 V.TSLÑ khaùc 5. Caùc khoaûn theá chaáp 0 0 2. Chi phí traû tröôùc 199.502.668 143.786.203 B. TSCÑ&ÑTDH 3. CP chôø kchuyeån 276.855.024 261.401.563 IV. CP traû tröôùc dhaïn 0 0 VI. CP söï nghieäp 0 0 Toång voán bò chieám duïng (1) 7.718.773.571 8.024.157.767 B. TSCÑ&ÑTDH Voán ñi chieám duïng 2004 2005 I. TSCÑ 17.808.743.986 17.844.654.583 A. Nôï phaûi traû II. ÑT TC daøi haïn 0 0 1. Nôï ngaén haïn III.CP XDCB ddang 0 0 2. Nôï daøi haïn ñeán h.traû 2.646.467.978 2.701.112.347 Toång TS (1) 21.488.796.676 21.418.416.872 3. Phaûi traû ngöôøi baùn 17.441.738 18.362.432 Nguoàn voán 2004 2005 4. Thueá vaø khoaûn ph.noäp 475.365.992 489.738.903 A. Nôï phaûi traû 5. Phaûi traû CNV 2.173.504.603 2.257.382.257 I. Nôï ngaén haïn 6. Phaûi traû, noäp khaùc 7.057.066.088 7.646.018.405 1. Vay ngaén haïn 2.364.896.000 2.414.425.301 III. Nôï khaùc II. Nôï daøi haïn 6.454.678.474 6.927.326.207 1. CP traû tröôùc 0 0 B. Nguoàn voán CSH 8.018.149.374 7.088.208.687 Toång voán chieám duïng (2) 12.369.846.399 13.112.614.344 Toång nguoàn voán (2) 16.837.723.858 16.429.960.295 Cheânh leäch (2) - (1) 4.651.072.819 5.088.456.573 Cheânh leäch (1) - (2) 4.651.072.818 4.988.456.580 (soá lieäu trích töø baûng II.06) Nhìn chung, soá voán maø Coâng ty chieám duïng ñöôïc lôùn hôn soá voán bò chieám duïng. Cuï theå möùc cheânh leäch naøy ôû naêm 2004 laø 4.651.072.819ñ vaø laø 5.088.456.573ñ ôû naêm 2005. Möùc cheânh leäch giöõa hai loaïi voán naøy bieán ñoäng theo xu höôùng taêng, ñaây cuõng laø thaønh coâng trong noå löïc huy ñoäng voán cuûa Coâng ty. Maët khaùc, phaûi thaáy raèng soá voán bò chieám duïng taïi Coâng ty taêng 305.384.196ñ töông öùng taêng 4% so vôùi cuøng kyø naêm 2004 maø chuû yeáu töø söï taêng cuûa caùc khoaûn phaûi thu. Caùc khoaûn phaûi thu bieán ñoäng töông ñöông vôùi toác ñoä taêng cuûa toång voán bò chieám duïng. Vì vaäy, ñeå quaûn lyù toát soá voán bò chieám duïng thì Coâng ty caàn taäp trung vaøo vieäc quaûn lyù toát caùc khoaûn phaûi thu bôûi tính chaát bieán ñoäng taêng cuûa noù. Maø ñeán moät luùc naøo ñoù, soá voán chieám duïng treân phaûi hoaøn traû cho caùc ñôn vò khaùc vaø ta xem xeùt khaû naêng ñaûm baûo cuûa caùc khoaûn phaûi thu nhö theá naøo? HS2004 = 7.498.374.085 = 0,61 12.369.846.399 HS2005 = 7.818.213.480 = 0,60 13.112.614.344 Nhö vaäy, cöù 1ñ voán chieám duïng ñöôïc ñaûm baûo baèng 0,60ñ töø khoaûn phaûi thu ôû naêm 2005, möùc ñoä ñaûm baûo naøy giaûm 0,01ñ so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Thöïc traïng naøy baùo ñoäng raèng caùc khoaûn phaûi thu caàn ñöôïc thu nhanh choùng ñeå coù söùc ñaûm baûo chaéc chaén hoaøn traû voán maø Coâng ty ñaõ chieám duïng. II.2.3.2. Khaû naêng thanh toaùn taïi Coâng ty Nhö ñaõ ñeà caäp, böùc tranh taøi chính taïi Coâng ty coù ñöôïc laønh maïnh hay khoâng ñöôïc theå hieän ôû khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï vôùi söï chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa caùc loaïi taøi saûn khaùc nhau ôû nhieàu goùc ñoä khaùc nhau. Vì vaäy, khi xem xeùt, phaân tích böùc tranh taøi chính cuûa Coâng ty may Bình Ñònh thì vieäc traû lôøi cho nhöõng nghi vaán treân laø ñieàu hieån nhieân thoâng qua caùc chæ soá ñaùnh giaù cuï theå: ² Khaû naêng thanh toaùn toång quaùt (HSTQ) HSTQ2004 = 29.207.570.247 = 1,38 21.189.420.873 HSTQ2005 = 29.542.574.539 = 1,32 22.454.365.852 Theo keát quaû tính toaùn treân thì, ta thaáy: Ôû naêm 2005, cöù 1ñ nôï ñöôïc ñaûm baûo chi traû baèng 1,32ñ taøi saûn hieän coù cuûa Coâng ty. Tyû leä ñaûm baûo naøy giaûm 0, 06ñ töông öùng giaûm 5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Theo heä soá naøy thì hieän taïi caùc khoaûn nôï ñöôïc ñaûm baûo bôûi giaù trò taùi saûn nhöng quaù mong manh bôûi thöïc teá nguoàn huy ñoäng cho vieäc hình thaønh taøi saûn töø caùc khoaûn nôï chieám tyû troïng lôùn, nguoàn voán chuû sôû höõu quaù thaáp. Do ñoù, tính chuû ñoäng trong vieäc thanh khoaûn laø thaáp. Nguyeân nhaân cuûa söï giaûm suùt trong khaû naêng thanh toaùn naùy laø do trong chu kyø saûn xuaát kinh doanh vöøa qua, nguoàn hình thaønh TSCÑ töø khoaûn vay laø chuû yeáu. Maët khaùc, ôû chu kyø kinh doanh saép ñeán, tính thanh khoaûn coøn laø aùp löïc, laø noãi lo laéng cuûa laõnh ñaïo Coâng ty vì phaûi ñoái maët vôùi vieäc thanh toaùn cho caùc khoaûn nôï ngaén haïn döïa treân söï quy ñoåi thaønh tieàn cuûa TSCÑ&ÑTNH. ²Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn(HSNH) HSNH2004 = 11.398.826.261 = 0,77 14.734.742.399 HSNH2005 = 11.697.919.956 = 0,75 15.527.039.645 Vôùi 1ñ nôï ngaén haïn trong naêm 2005 chæ ñaûm baûo baèng 0,75ñ ñöôïc quy ñoåi töø TSLÑ&ÑTNH. Ñaây laø tyû leä ñaûm baûo nôï raát thaáp, ñoàng thôøi giaûm 0,02ñ so vôùi cuøng kyø naêm 2004 nhöng vôùi khoaûn nôï ngaén haïn treân thì khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty laø khoâng theå bôûi giaù trò TSLÑ&ÑTDH khoâng theå chuyeån ñoåi thaønh tieàn trong ngaén haïn vaø neáu nhö vieäc chuyeån ñoåi ñöôïc dieãn ra thì coù leõ Coâng ty ñaõ ñi ñeán bôø vöïc phaù saûn. Khoâng nhöõng theá, tính chaát thanh khoaûn trong ngaén haïn coøn phuï thuoäc vaøo giaù trò taøi saûn haøng toàn kho bôûi söï nghi ngôø trong quaù trình chuyeån ñoåi thaønh tieàn cuûa loaïi taøi saûn naøy laø coù caên cöù. Do vaäy, khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty coøn ñöôïc ño löôøng qua heä soá sau: ² Khaû naêng thanh toaùn nhanh(HSN) HSNH2004 = 11.398.826.261 - 3.046.551.281 = 0,55 14.734.742.399 HSNH2005 = 11.697.919.956 - 2.885.259.350 = 0,57 15.527.039.645 Nhö vaäy, khi loaïi tröø giaù trò taøi saûn haøng toàn kho thì khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty rôi vaøo tình traïng khoù khaên vaø haïn heïp. Cöù 1ñ laõi ngaén haïn thì Coâng ty chæ ñaûm baûo thanh toaùn baèng 0,57ñ giaù trò taøi saûn löu ñoäng. Khaû naêng naøy tuy ñöôïc caûi thieän ngöng coøn quaù thaáp, baùo hieäu tình traïng maát khaû naêng chi traû cho caùc khoaûn nôï ngaén haïn vaø vieäc gia haïn vôùi caùc khoaûn nôï naøy laø leõ ñöông nhieân neáu doanh nghieäp tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Töø phaân tích treân thì ta thaáy: caùc khoaûn nôï cuûa Coâng ty ngaøy caøng taêng caû veà quy moâ laãn tính chaát. Nhö vaäy, taïi sao hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi Coâng ty vaãn tieáp dieãn, lieäu Coâng ty kinh doanh coù hieäu quaû khoâng? Ñeå thaáy roõ hôn tình traïng naøy ta xeùt chæ tieâu: ² Khaû naêng thanh toaùn laõi vay (HSLV) HSLV2004 = 400.312.521 = 1,23 325.728.753 HSLV2005 = 456.925.331 = 1,31 350.031.566 Ôû naêm 2004, thu nhaäp tröôùc thueá vaø laõi vay Coâng ty coù ñöôïc ñuû traû 123% cho toång chi phí quyeàn söû duïng voán. Tuy nhieân, tình traïng naøy ñöôïc caûi thieän hôn naêm 2005, vôùi khoaûn thu nhaäp tröôùc thueá vaø khoaûn laõi vay naøy, Coâng ty ñuû khaû naêng chi traû cho khoaûn laõi vay trong naêm. Cuï theå, tyû leä ñaûm nhaän treân laø131%. Tyû leä naøy tuy chöa cao laém cuõng laø quyeát taâm, laø böôùc thaønh coâng cuûa Coâng ty. Baûng II.13: Baûng toång hôïp caùc chæ tieâu phaûn aùnh khaû naêng thanh toaùn taïi Coâng ty Chæ tieâu Coâng thöùc tính Keát quaû Cheânh leäch Naêm 2004 Naêm 2005 Tuyeät ñoái Töông ñoái Khaû naêng thanh toaùn nôï toång quaùt (HSTQ) å TS å nôï phaûi traû 1,38 1,32 (0,06) (4,34) Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn(HSNH) TSLÑ&ÑTNH å nôï ngaén haïn 0,77 0,75 (0,02) (2,59) Khaû naêng thanh toaùn nhanh(HSN) TSLÑ&ÑTNH – Döõ tröõ å nôï ngaén haïn 0,55 0,57 0.02 3,64 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay (HSLV) Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay Laõi vay phaûi traû 1,23 1,31 0,08 6,50 Qua phaân tích thöïc traïng taïi Coâng ty, ta thaáy: Coâng taùc huy ñoäng voán, coâng taùc thanh toaùn taïi Coâng ty coøn nhieàu baát caäp. Tính chuû ñoäng trong thanh khoaûn khoâng ñöôïc chuù troïng laém. Tình traïng naøy thì ôû chu kyø saûn xuaát kinh doanh tôùi Coâng ty seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên khi phaûi ñoái dieän vôùi caùc khoaûn nôï ngaén haïn caàn thanh toaùn. II.2.4. Caùc chæ soá taøi chính phaûn aùnh khaû naêng thanh toaùn taïi Coâng ty. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty luoân laø moái quan taâm cuûa nhieàu chuû theå coù lieân quan ñeán doanh nghieäp nhö: Nhaø nöôùc, caùc nhaø cho vay tín duïng, nhaø cung öùng, nhaø ñaàu tö, … Vì vaäy, khi phaân tích tình hình taøi chính cuûa Coâng ty thì vieäc xem xet hieåu quaû hoaït ñoäng laø moät taát yeáu. Thoâng thöôøng, caùc tyû soá ñaùnh giaù hoaït ñoäng nhaèm vaøo vieäc xem xeùt hieäu quaû söû duïng voán vaø taøi saûn taïi doanh nghieäp. Ñeå thaáy roõ hôn thöïc traïng naøy, ta xeùt: ² Soá voøng quay döï tröõ (VQDT) VQDT2004 = 18.870.004.450 = 7,5 (voøng) 2.499.456.173 VQDT2005 = 22.780.505.416 = 7.7 (voøng) 2.932.500.373 ² Soá ngaøy moät voøng quay döï tröõ (SNDT) SNDT2004 = 360 = 48 (ngaøy) 7,5 SNDT 2005 = 360 = 46 (ngaøy) 7,7 Theo keát quaû tính toaùn treân thì: ôû naêm 2005 soá voøng quay döï tröõ laø 7,7 (voøng), taêng 0,2 (voøng) so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Söï taêng leân cuûa chæ tieâu naøy chöùng toû hieäu quaû hoaït ñoäng döï tröõ phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp coù daáu hieäu tieán trieån. Töông öùng söï taêng leân voøng quay döï tröõ laø khoaûng caùch giöõa caùc laàn xuaát nhaäp kho cuõng giaûm xuoáng raát nhieàu. Cuï theå, giaûm töø 48 (ngaøy/voøng) naêm 2004 xuoáng 46 (ngaøy/voøng) ôû naêm 2005. Söï thay ñoåi naøy goùp phaàn taêng hieäu quaû söû duïng voán löu ñoäng taïi Coâng ty. Tuy nhieân, trong keát caáu cuûa TSLÑ&ÑTNH, söï taêng ñoät bieán cuûa khoaûn phaûi thu laø moät aùp löïc ñoái vôùi coâng taùc thu hoài voán bôûi Coâng ty ñang aùp duïng chính saùch öu ñaõi – caáp tín duïng thöông maïi cho khaùch haøng nhaèm ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm, aûnh höôûng ñeán kyø thu tieàn cuûa Coâng ty laø leõ ñöông nhieân, trong khi caùc khoaûn nôï maø Coâng ty vay möôïn vaãn chöa thanh toaùn. Thöïc teá naøy theå hieän ôû chæ tieâu: ² Kyø thu tieàn bình quaân (KTT) KTT2004 = 4.905.274.452 x 360 = 76 (ngaøy) 23.102.880.630 KTT2005 = 7.658.293.783 x 360 = 99 (ngaøy) 27.718.691.146 Ôû naêm 2005, voøng quay caùc khoaûn phaûi thu ngaén laø nguyeân nhaân keùo theo khoaûng caùch giöõa caùc chu kyø thu tieàn bình quaân keùo daøi. Cuï theå laø 99 (ngaøy/voøng) naêm 2005. Khoaûng caùch thôøi gian naøy taêng 23 (ngaøy) töông öùng taêng 23% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. thöïc teá naøy ñaõ haïn cheá phaàn naøo khaû naêng luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng. Xeùt veà quy moâ, toác ñoä taêng doanh thu naêm 2005 so vôùi naêm 2004 laø 20% töông öùng taêng 4.615.810.516ñ. Trong khi ñoù, toác ñoä taêng cuûa khoaûn phaûi thu bình quaân laø 56% töông öùng taêng 2.753.019.331ñ Nhö vaäy, toác ñoä taêng cuûa khoaûn phaûi thu gaáp 2,4 laàn toác ñoä taêng cuûa doanh thu. Ngoaøi ra, ñeå thaáy ñöôïc hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, beân caïnh caùc heä soá luaân chuyeån ngaén haïn ta coøn söû duïng caùc heä soá luaân chuyeån daøi haïn khaùi quaùt cöôøng ñoä söû duïng taøi saûn, cöôøng ñoä söû duïng voán CSH, … Boå sung toaøn caûnh cho böùc tranh taøi chính taïi Coâng ty. ² Hieäu suaát söû duïng toång TS (HSTS) HSTS 2004 = 23.102.880.630 = 0,79 29.207.570.247 HSTS 2005 = 27.718.691.116 = 0,94 29.542.574.539 ² Hieäu suaát söû duïng TSCÑ (HSTSCÑ) HSTSCÑ 2004 = 23.102.880.630 = 1,3 17.808.743.986 HSTSCÑ 2005 = 27.718.691.116 = 1,6 17.844.654.583 ² Hieäu suaát söû duïng TSLÑ (HSTSLÑ) HSTSLÑ 2004 = 23.102.880.630 = 2,03 11.398.826.261 HSTSLÑ 2005 = 27.718.691.116 = 2,37 11.697.919.956 Theo keát quaû tính toaùn treân, ta thaáy: Hieäu suaát söû duïng voàn cuûa Coâng ty böôùc ñaàu ñöôïc caûi thieän vaø bieán ñoäng theo chieàu höôùng taêng. Cuï theå ôû naêm 2005, cöù 1ñ voán kinh doanh bình quaân ñem veà 0,94ñ doanh thu thuaàn, taêng 0,15ñ töông öùng taêng 16% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Tuy möùc naêng suaát naøy chöa cao nhöng daáu hieäu theå hieän tình hình söû duïng ñoàng voán söû duïng ñöôïc caûi thieän roõ neùt. Ñaây laø keát quaû cuûa quaù trình môû roäng quy moâ saûn xuaát, taêng quy moâ voán ñaàu tö taïi Coâng ty. Beân caïnh ñoù, hieäu suaát söû duïng voán coá ñònh cuõng ñöôïc naâng cao. Naêm 2005, cöù 1ñ voán coá ñònh bình quaân taïo ra 1,6ñ doanh thu thuaàn, taêng 0,3ñ töông öùng taêng 19% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. ñaây laø thaønh quaû bôûi ñoä oån ñònh laøm vieäc, ñoä chính xaùc cuûa thieát bò maùy moùc ñem laïi. Beân caïnh ñoù hieäu suaát söû duïng voán löu ñoäng cuõng taêng. Naêm 2004 cöù 1ñ voán löu doäng taïo ra 2,03ñ taêng leân 2,37ñ. II.2.5. Caùc chæ soá phaûn aùnh khaû naêng sinh lôïi taïi Coâng ty. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, lôïi nhuaän laø muïc tieâu cuoái cuøng cuûa Coâng ty vaø ñoàng thôøi cuõng laø hieäu quaû cuûa caùc quyeát ñònh quaûn trò, theå hieän hieäu quaû kinh doanh cuûa Coâng ty, laø caên cöù quan troïng ñeå caùc nhaø quaûn lyù ñöa ra caùc quyeát ñònh trong töông lai. Vì vaäy, trong quaù trình phaân tích tình hình taøi chính taïi Coâng ty may Bình Ñònh thì vieäc xem xeùt ñaùnh giaù möùc ñoä lôïi nhuaän thu ñöôïc, khaû naêng sinh laõi maø Coâng ty ñaït ñöôïc laø taát yeáu thoâng qua caùc nhoùm chæ soá ñaùnh giaù quan troïng ñeå phaûn aùnh toång hôïp nhaát hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh vaø hieäu quaû quaûn lyù doanh nghieäp. Möùc taêng leân cuûa doanh thu laø mong öôùc cuûa Coâng ty. Tuy nhieân vôùi toång möùc doanh thu ñoù ñaõ ñem veà cho Coâng ty bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän laïi laø keát quaû thieát thöïc hôn. Ñeå coù ñöôïc keát quaû naøy ôû Coâng ty may Bình Ñònh, ta xeùt chæ tieâu sau: ² Doanh lôïi tieâu thuï (DLTT) DLTT 2004 = 361.914.287 100% = 1,57% 23.102.880.630 DLTT 2005 = 420.448.242 100% = 1,52% 27.718.691.116 Theo keát quaû tính toaùn treân, ta thaáy: Ôû naêm 2005, cöù 100ñ doanh thu thuaàn thu veà töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty thì coù 1,52ñ lôïi nhuaän ñöôïc taïo ra. Giaù trò lôïi nhuaän thuaàn taïo ra töø 100ñ doanh thu thuaàn trong naêm 2005 coù chieàu höôùng giaûm 0,05ñ töông öùng giaûm 3,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2004, tuy nhieân möùc giaûm naøy khoâng ñaùng keå. Thöïc traïng naøy khoâng theå laø taùc nhaân toát trong vieäc caûi thieän keát caáu nguoàn voán taïi Coâng ty bôûi khaû naêng sinh lôïi treân 100ñ doanh thu laø coøn thaáp, khoâng coù khoaûn lôïi nhuaän thuaàn ñeå boå sung vaøo nguoàn voán kinh doanh – caûi thieän tyû troïng ñoùng goùp cuûa voán CSH – taêng khaû naêng chuû ñoäng trong kinh doanh. ² Doanh lôïi taøi saûn (DLTS) DLTS 2004 = 361.914.287 100% = 1,24% 29.207.570.247 DLTS 2005 = 420.448.242 100% = 1,42% 29.542.574.539 Nhö vaäy, cöù 100ñ voán tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa Coâng ty thì taïo ra 1,42ñ lôïi nhuaän thuaàn ôû naêm 2005. Möùc ñoä sinh lôïi naøy taêng 0,18ñ töông öùng taêng 14,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Tuy nhieân möùc ñoä sinh lôøi treân 100ñ voán nhö treân laø coøn thaáp – hieäu quaû cuûa voán ñaàu tö coøn chöa cao. Ngoaøi ra thöôùc ño möùc sinh laõi taïi Coâng ty coøn theå hieän ôû chæ tieâu: ² Doanh lôïi voán löu ñoäng (DLVLÑ) DLVLÑ 2004 = 361.914.287 100% = 3,2% 11.398.826.261 DLVLÑ 2005 = 420.448.242 100% = 3,6% 11.697.919.956 ² Doanh lôïi voán coá ñònh (DLVCÑ) DLVCÑ 2004 = 361.914.287 100% = 2,0% 17.808.743.986 DLVCÑ 2005 = 420.448.242 100% = 2,4% 17.844.654.583 Theo keát quaû, ta thaáy khaû naêng sinh lôïi voán coá ñònh vaø voán löu ñoäng taïi Coâng ty ñeàu taêng ôû naêm 2005 so vôùi naêm 2004, cuï theå: Cöù 100ñ voán löu ñoäng thì taïo ra 3,6ñ lôïi nhuaän sau thueá, taêng 0,4ñ töông öùng taêng 12,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Töông töï, cöù 100ñ voán coá ñònh bình quaân thì taïo ra 2,4ñ lôïi nhuaän thuaàn, taêng 0,4ñ töông öùng taêng 20% so vôùi naêm 2004. Tuy khaû naêng sinh lôïi cuûa caùc ñoàng voán taêng hôn so kyø tröôùc nhöng giaù trò ñem laïi treân ñoàng voán kinh doanh laø coøn thaáp. Nhö ta ñaõ phaân tích ôû caùc phaàn tröôùc, tyû troïng cuûa nguoàn voán CSH trong toång nguoàn voán raát thaáp. Tuy nhieân, khaû naêng sinh lôïi cuûa nguoàn voán naøy laø thöôùc ño coù giaù trò quyeát ñònh ñeán khaû naêng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Do ñoù, ta caàn xeùt chæ tieâu sau: ² Doanh lôïi voán chuû sôû höõu (ROE) ROE 2004 = 361.914.287 100% = 4,51% 8.018.149.374 ROE 2005 = 420.448.242 100% = 5,93% 7.088.208.687 Nhö vaäy, ôû naêm 2005, cöù 100ñ voán CSH thì thu veà 5,93ñ lôïi nhuaän thuaàn, taêng 1,42ñ töông öùng taêng 31,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Ñaây laø khaû naêng sinh lôøi cuûa voán CSH vaø cuõng laø keát quaû maø nhaø ñaàu tö raát quan taâm bôûi tính sinh lôøi cuûa noù chính laø möùc sinh lôøi khi nhaø ñaàu tö boû voán vaøo doanh nghieäp. Nhaän xeùt: Qua phaân tích khaû naêng sinh lôïi taï Coâng ty may Bình Ñònh thoâng qua caùc chæ tieâu quan troïng treân, ta thaáy: Khaû naêng sinh lôøi cuûa Coâng ty vôùi caùc yeáu toá ñaàu vaøo nhö voán, chi phí, ñöôïc caûi thieän taêng ôû naêm 2005 so vôùi naêm 2004. Xeùt moät caùch khaùi quaùt coù choïn loïc thì: Khaû naêng sinh lôøi töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chính taêng. Keát quaû naøy laø do vieäc môû roäng quy moâ saûn xuaát, taêng cöôøng tieâu thuï saûn phaåm, taêng doanh thu trong khi chi phí coá ñònh khoâng bieán ñoåi lôùn. Ngöôïc laïi, khaû naêng sinh lôøi sinh lôøi töø hoaït ñoäng taøi chính laø raát keùm bôûi chi phí traû laõi laø raát cao. Ngoaøi ra, möùc sinh lôïi töø hoaït ñoäng khaùc cuõng taêng nhöng khoâng thöôøng xuyeân. Ñeå thaáy roõ hôn söï bieán ñoäng cuûa sinh lôïi phuï thuoäc vaøo taùc nhaân naøo, ta xeùt kyõ hôn ôû phaàn phaân tích sau. II.2.6. Phaân tích hieäu öùng ñoøn baåy taøi chính taïi Coâng ty. II.2.6.1. Tieáp caän theo quan ñieåm cuûa Myõ (phaân tích dupont) Muïc tieâu cuoái cuøng cuûa vieäc tieáp caän naøy laø xaùc ñònh chính xaùc nguoàn goác taïo ra möc sinh lôïi cuûa voán CSH vaø tìm ra nguyeân nhaân söï taêng – giaûm möùc sinh lôïi ñoù. Töø ñoù nhaø quaûn trò ñöa ra caùc quyeát ñònh, caùc bieän phaùp, caùc vieäc laøm cuï theå ñeå töøng böôùc ñieàu chænh caùc nhaân toá aûnh höôûng theo chieàu höôùng coù lôïi nhaèm taêng voán chuû sôû höõu trong keát caáu nguoàn voând baèng caùch phaân boå taêng nguoàn voán kinh doanh töø möùc sinh lôïi cuûa voán CSH, taêng cöôøng khaû naêng chuû ñoäng trong kinh doanh. Baây giôø, ta tieáp caän vaán ñeà naøy taïi Coâng ty may Bình Ñònh, ta coù: ROE = LNT = LNT x DTT x 1 CSH DTT S TS 1 – HSN Treân cô sôû ñoù, ta xeùt möùc sinh lôïi cuûa voán CSH cuûa caùc naêm: ² ÔÛ naêm 2004: ROE2004 = 4,51% = 361.914.287 100% 23.102.880.630 x 1 23.102.880.630 29.207.570.247 1- 0,725 Û 4,51% = 1,57% x 0,79 x 3,64 ROE2005 = 5,93% = 420.448.242 100% 27.718.691.116 x 1 27.718.691.116 29.542.574.539 1- 0,760 Û 5,93% = 1,52% x 0,94 x 4,17 Nhö vaäy, qua keát quaû tính toaùn treân, ta thaáy: Möùc sinh lôïi cuûa voán CSH chòu aûnh höôûng bôûi 3 nhaân toá sau: - Doanh lôïi tieâu thuï - Hieäu suaát söû duïng TS bình quaân - Heä soá nhaân voán CSH Ñeå thaáy roõ hôn söï thay ñoåi cuûa khoaûn lôïi nhuaän thuaàn do voán CSH taïo ra ôû 2 klyø saûn xuaát kinh doanh treân chòu aûnh höôûng bôûi nhaân toá naøo, ta seõ xem xeùt ôû phaàn tieáp theo: II.2.6.2. Söû duïng phöông phaùp cheânh leäch trong phaân tích hieäu öùng ñoøn baåy taøi chính ² Ñoái töôïng phaân tích Ñoái töôïng cuûa söï phaân tích naøy laø bieán ñoäng cuûa möùc sinh lôïi do ñoàng voán CSH taïo ra ôû 2 naêm 2004 vaø 2005 Ta coù: ΔROE =ROE2005 – ROE2004 = ΔROEA + ΔROEB + ΔROEC Û ΔROE = 5,93% - 4,51% = ΔROEA + ΔROEB + ΔROEC Û ΔROE = 1,42% = ΔROEA + ΔROEB + ΔROEC ² Xeùt caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán ñoái töôïng phaân tích - Aûnh höôûng cuûa doanh lôïi 1 ñoàng doanh thu (ΔROEA ) ΔROEA = ( LNT05 - LNT04 ) x DTT04 x 1 DTT05 DTT04 S TS04 1 – HSN04 Û ΔROEA = (1,57% - 1,52%) x 0,79 x 3,64 = 0,14% - Aûnh höôûng cuûa hieäu suaát söû duïng TS bình quaân (ΔROEB ) ΔROEB = ( DTT05 - DTT04 ) x LNT05 x 1 S TS05 S TS04 DTT05 1 – HSN04 Û ΔROEB = (0,94 – 0,79) x 1,52% x 3,64 = 0,83% - Aûnh höôûng cuûa heä soá nôï (ΔROEC): ΔROEB = ( 1 - 1 ) x LNT05 x DTT05 1 – HSN05 1 – HSN04 DTT05 S TS05 Û ΔROEC = (4,17 – 3,64) x 1,52% x 0,94 = 0,76% Vaäy, ΔROE = ΔROEA + ΔROEB + ΔROEC = 0,14% + 0,83% + 0,76% = 1,73% Nhaän xeùt: Qua phaân tích söï aûnh höôûng cuûa caùc nhaân toá ñeán söï bieán ñoäng cuûa ROE, ta thaáy: Ôû naêm 2005, cöù 100ñ thì taïo ra 5,93ñ lôïi nhuaän thuaàn, taêng 1,42ñ töông öùng taêng 31,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2004. Söï bieán ñoäng taêng cuûa ROE laø do: Hieäu suaát söû duïng TS taêng laøm ROE bieán ñoäng taêng moät khoaûn laø ΔROEB = 0,83%. Ñaây laø nhaân toá aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán söï bieán ñoäng taêng cuûa ROE bôûi möùc taêng cuûa noù chieám 48% toång möùc taêng cuûa ROE. Söï thay ñoåi cuûa chæ soá nôï cuõng laø taùc nhaân toát laøm cho bieán ñoäng taêng moät khoaûn ΔROEC = 0,76%. Nhaân toá naøy laøm bieán ñoåi taêng 43,9% toång möùc bieán ñoåi cuûa ROE. Tuy nhieân, ñaây laø khoaûn lôïi thu veà maø Coâng ty caàn taän duïng ñeå boå sung lôïi ích thu veà khi söû duïng voán CSH. Lôïi nhuaän thuaàn thu veà töø 100ñ doanh thu taêng laøm ROE bieán ñoäng taêng moät khoaûn laø ΔROEA = 0,14%. Tuy nhieân ñaây laø nhaân toá aûnh höôûng nhoû nhaát ñeán söï bieán ñoäng taêng cuûa ROE, chæ laøm thay ñoåi taêng 8,1%. Keát quaû naøy caàn phaùt huy hôn nöõa ñeå khaû naêng sinh lôøi cuûa voán CSH ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Nhaän xeùt chung: Nhö vaäy, qua quaù trình phaân tích hieäu öùng ñoøn baåy taøi chính taïi Coâng ty vôùi nhieàu caùch tieáp caän khaùc nhau ta thaáy: Lôïi ích taøi chính thu veà töø vieäc söû duïng voán chuû sôû höõu ñang coù daáu hieäu taêng vaø ñöôïc caûi thieän hôn ôû naêm 2005. Tuy nhieân, lôïi ích thu veà so vôùi quy moâ söû duïng voán vaø so vôùi möùc doanh thu thì quaù thaáp. Nhöng ñaây cuõng laø böôùc tieán coù caên cöù taïi Coâng ty. Vôùi nhöõng taùc nhaân taïo neân hieäu öùng treân thì doanh lôïi tieâu thuï laø nhaân toá coù aûnh höôûng lôùn nhaát ñeán möùc lôïi taøi chính thu veà. Beân caïnh ñoù hai nhaân toá coaøn laïi laø heä soá nôï vaø hieäu suaát söû duïng taøi saûn cuõng goùp phaàn taïo neân keát quaû naøy. II.2.7. Ñaùnh giaù chung vaø höôùng hoaøn thieän böùc tranh taøi chính taïi Coâng ty II.2.7.1. Ñaùnh giaù chung: Qua quaù trình phaân tích, ñaùnh giaù tình hình taøi chính taïi Coâng ty may Bình Ñònh vôùi nhieàu khoaûn muïc, nhieàu chæ tieâu, nhieàu thoâng soá ta thaáy: ² Maët tích cöïc: Thoâng qua caùc heä soá ñaùnh giaù tyû troïng caùc loaïi taøi saûn vaø keát caáu nguoàn voán thì möùc ñoä caûi thieän cuûa tyû troïng VLÑ ñang töøng böôùc ñöôïc caûi thieän. Trong moái quan heä giöõa voán chieám duïng vaø voán bò chieám duïng thì Coâng ty luoân taän duïng moái quan heä ñeå toái ña hoùa voán chieám duïng – laø nguoàn töông ñoái quan troïng boå sung vaøo vieäc hình thaønh, ñaûm baûo söï toàn taïi cuûa caùc loaïi taøi saûn maø chi phí söû gj voán laø nhoû nhaát. Khaû naêng hoaït ñoäng taïi Coâng ty theå hieän tính hieäu quaû hôn so vôùi naêm 2004. Khaû naêng quay voøng döï tröõ taêng töông öùng soá ngaøy moät voøng quay giaûm. Tuy kyø thu tieàn bình quaân taêng nhöng ñaây laø thaønh coâng röïc rôõ bôûi chính saùch caáp tín duïng cho khaùch haøng. Ngoaøi ra, hieäu suaát söû duïng taøi saûn, söû duïng voán chuû sôû höõu cuõng ñöôïc naâng cao. Khaû naêng sinh lôïi cuõng ñöôïc naâng cao vaø theå hieän tính hieäu quaû hôn naêm 2004, doanh lôïi töø moät ñoàng doanh thu, doanh lôïi taøi saûn vaø doanh lôïi moät ñoàng chi phí ñeàu taêng. Ñaây laø keát quaû phaán ñaáu cuûa toaøn Coâng ty. Vôùi nhieàu caùch tieáp caän trong phaân tích hieäu öùng ñoøn baåy taøi chính, thoâng qua söï taêng leân cuûa heä soá nôï, hieäu suaát söû duïng taøi saûn taêng vaø doanh lôïi tieâu thuï cuõng taêng taïo neân ñoøn baåy hoaøn chænh ñöa doanh lôïi voán CSH taêng. Tuy keát quaû naøy chöa cao so vôùi yeáu toá ñaàu vaøo nhöng daáu hieäu cuûa söï caûi thieän veà khaû naêng sinh laõi, khaû naêng hoaït ñoäng laø coù theå. ² Maët haïn cheá: Maët duø tyû troïng giöõa VLÑ vaø VCÑ töøng böôùc ñöôïc thay ñoåi theo chieàu höôùng taêng cöôøng voán löu ñoäng nhöng toång keát caáu VLÑ thì voán töø khoaûn phaûi thu chieám tyû troïng lôùn. Ñaây laø maàm moùng xuaát hieän caùc khoaûn nôï khoù ñoøi bôûi ñoù laø keát quaû cuûa chính saùch caáp tín duïng cho khaùch haøng vaø laõnh ñaïo Coâng ty caàn coù keá hoaïch cuï theå nhaèm thöïc hieän toát coâng taùc thu nôï. Trong khi voán baèng tieàn laïi chieám moät tyû troïng raát thaáp thì tính chuû ñoäng trong vieäc trang traûi cho nhöõng chi phí laø khoâng coù, gaây chaäm treã trong thanh toaùn. Trong keát caáu cuûa TSCÑ&ÑTDH thì giaù trò TSCÑ chieám ña soá. Tuy nhieân, vaãn coøn moät soá loaïi TSCÑ vaãn chöa söû duïng hoaëc hieäu suaát söû duïng thaáp. Ñaây laø maët caûn trôû trong quaù trình vaän haønh, söû duïng caùc loaïi taøi saûn khaùc trong kinh doanh. Khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty raát thaáp vaø tình traïng xin hoaõn caùc khoaûn nôï ñeán haïn thöôøng xuyeân xaûy ra, gaây maát loøng tin ôû caùc nhaø cho vay tín duïng. Tyû troïng caùc khoaûn nôï vaãn cao thì chi phí cho hoaït ñoäng taøi chính laø raát lôùn. Ñaây laø nguyeân nhaân laøm lôïi nhuaän chung giaûm vaø tính chuû ñoäng trong kinh doanh bò giaûm suùt. II.2.7.2. Höôùng hoaøn thieän chung Qua phaân tích toång theå tình hình taøi chính taïi Coâng ty may Bình Ñònh thì theo em coøn nhieàu vaán ñeà, nhieàu khía caïnh maø laõnh ñaïo Coâng ty caàn hoaøn thieän hôn ñeå hoaït ñoäng taïi Coâng ty ngaøy caøng hieäu quaû hôn. Vôùi quan ñieåm cuûa rieâng em ñöùng treân phöông dieän cuûa moät nhaø quaûn lyù. Ñeå hoaøn thieän hôn böùc tranh taøi chính taïi Coâng ty thì caàn thöïc hieän moät soá coâng vieäc sau: Hoaøn thieän vieäc döï toaùn nhu caàu voán löu ñoäng. Coù keá hoaïch cung öùng, söû duïng, döï tröû vaät tö cuï theå. Cuï theå hoùa chi phí, phaân tích tình hình söû duïng chi phí vaø tìm bieän phaùp hôïp lyù ñeå giaûm thieåu chi phí goùp phaàn giaûm giaù thaønh saûn phaåm, taêng tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Caàn thanh lyù nhöõng loaïi taøi saûn khoâng söû duïng. Coù keá hoaïch traû nôï roõ raøng, khaúng ñònh tính laønh maïnh cuûa khaû naêng thanh toaùn. Caàn phaân caáp tuoåi thoï caùc khoaûn phai thu ñeå thaáy ñöôïc thôøi haïn vaø tieán ñoä thöïc hieän caùc khoaûn phaûi thu. Caàn thuùc ñaåy hôn nöõa hoaït ñoäng saûn xuaát, tieâu thuï saûn phaåm ñeå phaùt huy söùc maïnh cuûa ñoøn baåy taøi chính thoâng qua doanh lôïi tieâu thuï. Trong töông lai gaàn thì vieäc coå phaàn hoùa doanh nghieäp cuõng ñeà caäp vaø thöïc hieän nhaèm caûi thieän keát caáu nguoàn voán, gaén traùch nhieäm kinh doanh cuûa Coâng ty ñeán vôùi moïi ngöôøi. Treân ñaây laø toaøn boä noäi dung phaân tích thöïc traïng coâng taùc taøi chính taïi Coâng ty may Bình Ñònh. PHAÀN III MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM HOAØN THIEÄN TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY MAY BÌNH ÑÒNH Qua quaù trình tìm hieåu, phaân tích tình hình taøi chính taïi Coâng ty may Bình Ñònh thì ta thaáy nhöõng maët tích cöïc, nhöõng thaønh quaû maø Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua. Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng thaønh quaû ñoù coøn toàn taïi khoâng ít nhöõng haïn cheá, nhöõng khoù khaên nhaát ñònh trong hoaït ñoäng maø caùc nhaø quaûn lyù caàn ñieàu chænh nhaèm khaéc phuïc töøng böôùc, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng taøi chính taïi Coâng ty. Vôùi cöông vò laø moät nhaø quaûn lyù trong töông lai, em ñaõ coù ñieàu kieän thu nhaäp thoâng tin, quan saùt, ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa Coâng ty trong thôøi gian qua. Keát quaû ñaùnh giaù cuõng phaàn naøo khaùi quaùt hoùa hoaït ñoäng neâu treân töông xöùng vôùi thôøi gian nghieân cöùu, trình ñoä hieåu bieát, khaû naêng nhaän xeùt, khaû naêng phaùn ñoaùn cuûa baûn thaân. Ñeå goùp phaàn vaøo vieäc hoaøn thieän tình hình taøi chính taïi Coâng ty may Bình Ñònh, sau ñaây, em xin ñöa ra 2 bieän phaùp tham khaûo coù theå vaän duïng thöïc tieãn, goùp phaàn vaøo muïc ñích treân. III.1. BIEÄN PHAÙP 1: Caàn döï ñoaùn nhu caàu voán löu ñoäng cho naêm keá hoaïch ñeå coâng taùc huy ñoäng nguoàn ñaûm baûo cho söï toàn taïi cuûa soá voán löu ñoäng caàn thieát ñoù. Chuû ñoäng trong vieäc thanh toaùn öùng vôùi luoàng hoùa ñôn chi phí. III.1.1. Lyù do vaø muïc ñích cuûa bieän phaùp: Nhö ñaõ bieát, voán löu ñoäng nhö laø doøng maùu löu thoâng trong cô theå soáng cuûa Coâng ty. Vì vaäy, ta caàn döï toaùn nhu caàu voán löu ñoäng ôû töøng naêm ñeå tìm nguoàn ñaûm baûo cho söï toàn taïi cuûa soá voán ñoù, ñuû khaû naêng trang traûi cho nhöõng chi phí trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Qua quaù trình döï toaùn coù theå thaáy ñöôïc khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn cuûa Coâng ty coù ñöôïc caûi thieän hôn khoâng? Tìm caùch caûi thieän tình hình treân bôûi khaû naêng thanh toaùn ngaén haïn naêm 2005 laø quaù keùm. Xaùc ñònh ñöôïc voán löu ñoäng caàn thieát trong naêm keá hoaïch, chuû ñoäng trong thanh khoaûn vaø vaän duïng chieát khaáu thanh toaùn neáu khaùch haøng cho pheùp. III.1.2. Caùch thöùc trieån khai bieän phaùp: Ñeå thöïc hieän coâng taùc döï toaùn nhu caàu voán löu ñoäng cho naêm keá hoaïch, ta laàn löôït trieån khai caùc böôùc coâng vieäc sau: Böôùc 1: Döï toaùn doanh thu thuaàn ñaït ñöôïc naêm keá hoaïch. Böôùc 2: Xaùc ñònh tyû troïng voán löu ñoäng, tyû troïng voán chieám duïng treân doanh thu naêm vöøa qua vaø ñoä cheânh leäch giöõa 2 tyû troïng treân. Böôùc 3: Xaùc ñònh voán löu ñoäng taêng theâm cho naêm keá hoaïch. Böôùc 4: Döï kieán nguoàn ñaûm baûo cho soá voán löu ñoäng caàn tìm. III.1.3. Trieån khai bieän phaùp: Treân cô sôû caùc böôùc laäp luaän, trieån khai nhö treân, ta tieán haønh trieån khai bieän phaùp aùp duïng cho vieäc döï toaùn nhu caàu voán löu ñoäng cho naêm 2006. ² Böôùc 1: Döï toaùn doanh thu thuaàn naêm 2006. Nhö ñaõ bieát, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh taïi Coâng ty raát bò ñoäng vaø chòu söï aûnh höôûng bôûi caùc ñôn ñaët haøng bieán ñoäng vaø saûn xuaát mang tính chaát thôøi vuï laø chuû yeáu. Vì vaäy, vieäc döï toaùn doanh thu ñaït ñöôïc naêm 2006 laø heát söùc phöùc taïp vaø khoù khaên. Theo muïc tieâu cuûa Coâng ty taêng 30% toång doanh thu (yeáu toá chuû quan) Trong naêm 2006 laõnh ñaïo Coâng ty ñaët muïc tieâu taêng 30% toång doanh thu naêm 2006 so vôùi naêm 2005 döïa treân nhöõng thaønh quaû maø Coâng ty ñaït ñöôïc ôû chu kyø kinh doanh vöøa qua. Töùc laø, möùc doanh thu maø laõnh ñaïo Coâng ty döï tính cho naêm 2006 laø: P2006 = 27.744.607.116 (1 + 0,3) = 36.067.989.248ñ ² Böôùc 2: Xaùc ñònh tyû troïng voán löu ñoäng, tyû troïng voán chieám duïng treân doanh thu naêm 2005 Caên cöù theo baûng caân ñoái keá toaùn naêm 2005, ta coù: Baûng III.01. Baûng phaân tích tyû troïng giöõa voán löu ñoäng, tyû troïng voán chieám duïng vôùi doanh thu naêm 2005. TSLÑ&ÑTNH Giaù trò (ñoàng) Tyû troïng (%) Voán chieám duïng Giaù trò (ñoàng) Tyû troïng (%) I.Tieàn 283.135.173 0,95 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 18.362.432 0,06 II. ÑTTC ngaén haïn 0 Thueá vaø khoaûn phaûi noäp 489.738.903 1,63 III. Khoaûn phaûi thu 7.818.213.480 28,46 Phaûi traû CNV 2.257.382.257 10,57 IV. Haøng toàn kho 2.885.259.350 10,76 Phaûi traû noäp khaùc 7.646.018.405 24,88 V. TSLÑ khaùc 611.132.053 2,07 Chi phí traû tröôùc 0 Toång 11.697.919.956 42,26 Toång 10.411.502.997 37,14 (soá lieäu trích töø baûng II.06) Theo keát quaû phaân tích ô baûng III.01, ta xaùc ñònh ñöôïc tyû leä % cheânh leäch giöõa tyû troïng voán löu ñoäng vaø tyû troïng voán chieám duïng naêm 2005 laø: D% = 42,26% - 37,14% = 5,12% ² Böôùc 3: Xaùc ñònh soá voán löu ñoäng caàn taêng theâm naêm 2006 Vôùi giaû ñònh, caùc ñieàu kieän kinh teá khaùc khoâng coù söï bieán ñoäng lôùn, caên cöù vaøo möùc doanh thu döï kieán naêm 2006 ôû böôùc 1 vaø caên cöù vaøo ñoä cheânh leäch D% ôû böôùc 2, ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc voán löu ñoäng caàn taêng theâm cho naêm 2006 laø: (36.067.989.248 - 27.744.607.116) x 5,12% = 426.157.165ñ ² Böôùc 4: Döï kieán nguoàn ñaûm baûo cho soá voán löu ñoäng taêng theâm Theo phaân tích ôû caùc phaàn tröôùc thì söï toàn taïi cuûa caùc loaïi TS cuûa Coâng ty bôûi söï ñaûm baûo nguoàn khoaûn vay nôï laø chuû yeáu 76%. Coøn laïi söï ñaûm baûo cuûa nguoàn voán CSH chæ 24%. Trong khi ñoù, keát quaû kinh doanh naêm 2005 coù daáu hieäu taêng tröôûng nhöng khoâng ñaùng keå, doanh lôïi voán CSH thaáp. Vì vaäy, vieäc boå sung vaøo nguoàn voán kinh doanh baèng khoaûn lôïi nhuaän thuaàn laø khoâng coù. Töø thöïc traïng treân thì ôû naêm 2006 saép ñeán, vieäc tìm nguoàn ñaûm baûo cho söï taêng leân cuûa voán löu ñoäng (426.157.165ñ) töø khoaûn vay nôï laø raát khoù, gaây aùp löïc traû nôï lôùn cho Coâng ty maø hieän taïi khaû naêng traû nôï cuûa Coâng ty khoâng ñöôïc ñaûm baûo. Tuy laø vaäy, nhöng vôùi ñaø taêng tröôûng ñaõ phaân tích thì söï toàn taïi taêng theâm cuûa soá voán löu ñoäng treân laø caàn thieát. Maët khaùc, xeùt moät caùch cuï theå, qua phaân tích tình hình quaûn lyù vaø söû duïng TSCÑ taïi Coâng ty ôû phaàn tröôùc thì thöïc teá cho thaáy: hieän taïi Coâng ty vaãn toàn taïi moät soá loaïi TSCÑ ñaõ khaáu hao heát khoâng coøn söû duïng hoaëc khoâng söû duïng hoaøn toaøn vôùi giaù trò lôùn, ta coù theå thanh lyù soá TSCÑ naøy boå sung vaøo nguoàn voán kinh doanh, ñaûm nhaän söï toàn taïi cuûa voán löu ñoäng taêng theâm. DANH MUÏC CAÙC TSCÑ KHOÂNG SÖÛ DUÏNG CAÀN THANH LYÙ Baûng III.02: Baûng toång hôïp giaù trò TSCÑ chôø thanh lyù naêm 2005 ÑVT: Ñoàng STT Teân TSCÑ Kyù hieäu Soá löôïng Giaù trò A Maùy moùc thieát bò 91 2.197.176578 I Maùy eùp 1 Maùy eùp vaûi Hashima 1 66.859.320 2 Maùy eùp keo Sumit SR 300 1 14.290.206 II Maùy caét tay 1 Maùy caét tay Easbman 10 1 14.492.376 2 Maùy caét tay Eastman 8 1 8.321.406 III Maùy caét ñaàu baøn 1 Maùy caét ñaàu baøn Sulee 1 5.897.025 2 Maùy caét coâng nghieäp 1 4.400.000 IV Baøn huùt chaân khoâng 1 Baøn huùt chaân khoâng Korea 8 36.152.320 2 Baøn huùt chaân khoâng FB 700 SID 3 11.852.654 3 Baøn huùt chaân khoâng COVER PR70 2 24.827.000 4 Baøn huùt chaân khoâng FP 700 9 109.373.000 V Baøn uûi treo 1 Baøn uûi treo NaOmoto 1 2.100.000 VI Baøn uûi hôi 1 Baøn uûi hôi NaOHLS810 3 3.774.267 2 Baøn uûi hôi NaOASL62 11 57.476.540 VII Maùy vaét soå 1 Maùy vaét soå 2 kim 4 MO2614 1 10.500.000 2 Maùy vaét soå 2 kim 5 Juki MO235 10 86.000.195 3 Maùy vaét soå 1 kim 3 Juki MO235 2 14.232.070 4 Maùy vaét soå 1 daân duïng Siruba 1 800.000 5 Maùy vaét soå 1 simba Siruba 12 113.641.109 VIII Maùy daäp nuùt 1 Maùy daäp nuùt TSSM TS 3114 8 24.000.000 IX Maùy ñính nuùt 1 Maùy ñính nuùt coù keùo MB 373 4 84.976.000 X Maùy ñính boï 1 Maùy ñính boï Juki 1850 1 19.297.660 XI Maùy thuøa khuy 1 Maùy thuøa khuy LBH 781 2 58.234.981 2 Maùy thuøa khuy Juki LBH 781 4 174.764.460 XII Maùy 1 kim 1 Maùy xeùn 1 10.000.000 2 Maùy 1 kim Juki DDL 5550N 1 966.147.600 3 Maùy 1 kim dao xeùn DLM 5200N 1 274.847.380 Toång 2.197.176.578 (Nguoàn: töø phoøng keá toaùn) Treân ñaây laø toaøn boä soá löôïng vaø giaù trò TSCÑ môùi hoaøn toaøn maø Coâng ty ñaõ ñaàu tö mua saém nhöng chöa moät laàn söû duïng bôûi tính chaát khoâng ñoàng boä cuûa thieát bò naøy vôùi caùc thieát bò khaùc. Theo nhö thaêm doø cuûa laõnh ñaïo Coâng ty thoâng qua ñôn vò chuû quan laø Toång Coâng ty deät may Vieät Nam (Vinatex) thì soá TSCÑ naøy coù theå chuyeån nhöôïng laïi cho caùc ñôn vò khaùc vôùi giaù trò thu veà baèng 45% toång giaù trò nguyeân giaù cuûa TSCÑ. Vì vaäy, neáu Coâng ty may Bình Ñònh xuùc tieán vieäc chuyeån nhöôïng thì: ² Doanh thu khaùc: 2.197.176.578 x 45% = 988.729.460 (ñoàng) ² Chi phí khaùc: + Chi phí vaän chuyeån, thaùo gôõ: 10 coâng x 50.000 = 500.000 (ñoàng) + Chi phí dòch vuï: 1.000.000 (ñoàng) ² Lôïi nhuaän khaùc: 988.729.460 – 1.500.000 = 987.229.460 (ñoàng) Nhö vaäy, qua vieäc chuyeån nhöôïng soá TSCÑ treân, Coâng ty ñaõ coù moät khoaûn lôïi nhuaän khaùc laø 987.229.460ñ, tuy phaûi ñoùng thueá thu nhaäp laø 32% töông öùng laø 315.913.427ñ nhöng tröôùc maét soá lôïi naøy coù theå boå sung cho vieäc hình thaønh TSLÑ. Do ñoù, nhu caàu voán löu ñoäng caàn boå sung theâm laø: 1.784.858.494 – 987.229.460 = 797.629.034 (ñoàng) Maët khaùc: Toång soá voán löu ñoäng caàn duøng theâm cho naêm 2006 khoâng nhaát thieát phaûi huy ñoäng cuøng moät luùc maø quaù trình huy ñoäng traûi ñeàu ôû caùc thaùng, caùc quí trong naêm. Do ñoù, ngoaøi söï boå sung töø voán coá ñònh treân, laõnh ñaïo Coâng ty co theå boå sung baèng caùch. Trích khaáu hao TSCÑ chuyeån sang hình thaønh TSLÑ Khi giaù trò hao moøn cuûa TSCÑ giaûm bôûi nhöôïng baùn thì ñeán naêm 2006 giaù trò coøn söû duïng cuûa TSCÑ. 17.844.654.583 – 2.197.176.578 = 15.647.478.005(ñoàng) Trong ñoù, goàm caû 42.106.302ñ giaù trò TSCÑ maùy moùc, thieát bò, khaáu hao heát coøn söû duïng. Trong naêm 2006: Möùc giaù trò trích khaáu hao laø: (15.647.478.005 - 42.106.302)x10% = 1.560.537.170 (ñoàng) Vôùi giaù trò TSCÑ ñöôïc trích khaáu hao nhö treân thì hoaøn toaøn coù theå söû duïng noù trong chöùc naêng cuûa voán löu ñoäng, phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng taïi Coâng ty. III.1.4. Ñaùnh giaù keát quaû ñaït ñöôïc cuûa bieän phaùp: Qua vieäc trieån khai bieän phaùp thì ta ñaõ thaáy soá voán löu ñoäng caàn theâm cho naêm 2006 laø 1.784.858.494ñ. Nguoàn ñaûm baûo cho söï taêng theâm cuûa voán löu ñoäng cuõng ñöôïc tìm thaáy moät phaàn töø vieäc thanh lyù soá TSCÑ khoâng söû duïng boå sung vaøo nguoàn voán kinh doanh ñaûm baûo cho söï toàn taïi cuûa 987.229.460ñ TSCÑ vaø moät phaàn töø vieäc trích khaáu hao naêm keá hoaïch. Nhö vaäy, ôû chu kyø kinh doanh naêm 2006, soá voán löu ñoäng ñöôïc taêng theâm maø khoâng phaûi vay nôï. Do ñoù, khaû naêng chuû ñoäng trong vieäc trang traûi cho nhöõng chi phí phaùt sinh ñöôïc naâng cao. Ngoaøi ra, khaû naêng thanh khoaûn cho nhöõng khoaûn nôï ngaén haïn ôû naêm 2006 cuõng ñöôïc döï baùo: HSNH 2005 = 11.697.919.956 + 426.157.165 = 0,78 15.527.039.645 Qua heä soá naøy cho thaáy ôû naêm 2006, khaû naêng traû nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty ñöôïc caûi thieän, cöù 1ñ nôï ngaén haïn ñöôïc ñaûm baûo baèng 0,78ñ töông öùng taêng 12% so vôùi naêm 2005. Qua ñaây söï caàn thieát trieån khai bieän phaùp laø caên cöù. III.2. BIEÄN PHAÙP 2: Quaûn lyù toát hôn nöõa khoaûn phaûi thu vaø tieáp tuïc ñaåy maïnh chính saùch caáp tín duïng thöông maïi cho khaùch haøng nhaèm töøng böôùc taêng möùc doanh lôïi vaø caûi thieän keát caáu cuûa nguoàn voán CSH. III.2.1. Lyù do vaø muïc ñích cuûa bieän phaùp: Ôû thôøi ñieåm laäp baùo caùo ngaøy 31/12/2005, giaù trò khoaûn phaûi thu maø chuû yeáu thu töø khaùch haøng chieám tyû troïng lôùn trong toång TSLÑ&DDTNH (chieám 61%). Do ñoù, vieäc saép xeáp, phaân loaïi caùc khoaûn phaûi thu theo thôøi gian thu hoài caàn thieát ñeå thaáy ñöôïc thôøi gian thu hoài nôï, chuû ñoäng trong kinh doanh hôn. Trong naêm 2005, khoaûn phaûi thu töø khaùch haøng taêng ñoät ngoät laø do chính saùch caáp tín duïng cho khaùch haøng maø Coâng ty aùp duïng nhaèm ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm. Ñaây laø ñoäng löïc ñaõ caûi thieän tình hình taøi chính taïi Coâng ty theå hieän ôû doanh lôïi tieâu thuï, doanh lôïi taøi saûn vaø ñaët bieät laø doanh lôïi voán CSH ñöôïc caûi thieän ñaùng keå. Keát quaû naøy caàn ñöôïc phaùt huy. Do ñoù, caáp tín duïng cho khaùch haøng cuõng laø caàn thieát. III.2.2. Noäi dung cuûa bieän phaùp: Trong quaù trình thöïc hieän, bieän phaùp naøy traûi qua caùc böôùc sau: Böôùc 1: Phaân “tuoåi”, saép xeáp caùc khoaûn phaûi thu töø khaùch haøng seõ thu ôû naêm keá hoaïch. Böôùc 2: Theo doõi, ñaùnh giaù khaû naêng tín duïng cuûa khaùch haøng vaø choïn khaùch haøng ñuû ñoä tin caäy tieán haønh caáp tín duïng thöông maïi phuïc vuï cho muïc ñích cuûa Coâng ty. Böôùc 3: Döï ñoaùn giaù trò vaø soá löôïng saûn phaåm seõ caáp tín duïng thöông maïi cho khaùch haøng naêm keá hoaïch. III.2.3. Trieån khai bieän phaùp: Ñeå thuaän tieän, ta tieán haønh trieån khai bieän phaùp cho naêm 2006 ² Böôùc 1: Phaân “tuoåi “ caùc khoaûn phaûi thu töø khaùch haøng cuûa naêm 2005. Döïa treân söï cam keát cuûa khaùch haøng trong vieäc traû nôï ôû caùc hôïp ñoàng kinh teá, ta laàn löôït xeáp “tuoåi” cuûa caùc khoaûn nôï cuûa naêm 2005 ñöôïc thu hoài ôû naêm 2006 nhö sau: Baûng III.03: Baûng phaân tuoåi caùc khoaûn nôï caàn thu “Tuoåi” caùc khoaûn nôï phaûi thu (ngaøy) Giaù trò khoaûn nôï töø khaùch haøng (ñoàng) Tyû troïng (%) Khaùch haøng Thò tröôøng xuaát khaåu 12/01 1.951.887.999 27,42 KOREA 15/02 705.973.281 9,9 TAI WAN 17/02 890.713.258 12,52 HONGKONG 06/03 622.542.926 8,8 ITALIA 08/04 1.725.576.123 24,3 USA 28/06 667.001.122 9,35 AUSTRALIA Thò tröôøng noäi ñòa 28/03 90.236.753 1,25 CÖÛA HAØNG TRAÀN HÖNG ÑAÏO 22/05 122.298.790 1,7 CÖÛA HAØNG LEÂ HOÀNG PHONG 06/06 189.265.280 2,7 CÖÛA HAØNG PHAN BOÄI CHAÂU 19/06 146.831.218 2,06 CÖÛA HAØNG THÒ TRAÁN TAM QUAN Toång 7.112.326.750 100 Nhö vaäy, theo baûng III.03 thì caùc khoaûn nôï naøy Coâng ty seõ thu hoài vaøo thaùng ñaàu naêm vaø ñeán ñaàu thaùng 6/2006 cô baûn laø thu xong caùc khoaûn nôï naøy chuû yeáu ôû caùc khaùch haøng quen thuoäc cuûa Coâng ty. ² Böôùc 2: Ñaùnh giaù khaû naêng cuûa khaùch haøng Ñeå coù caên cöù veà khaû naêng tín duïng cuûa khaùch haøng thì laõnh ñaïo Coâng ty caàn xaây döïng nhöõng tieâu chuaån ñaùnh giaù vôùi nhöõng troïng soá khaùc nhau nhö phaåm chaát, tö caùch tín duïng, naêng löïc traû nôï, voán cuûa khaùch,… Nhaèm ñaûm baûo söï thu hoài cuûa khoaûn nôï treân, giaûm thieåu ruûi ro trong ñoøi nôï vaø löïa choïn ñöôïc khaùch haøng tin töôûng tieán haønh caáp tín duïng. Qua thaêm doø thöïc teá khaû naêng tín duïng cuûa caùc khaùch haøng cuûa Coâng ty vôùi nhöõng thoâng tin veà khaû naêng thanh toaùn, uy tín cuõng nhö nieàm tin thì vieäc Coâng ty tieáp tuïc caáp tín duïng treân laø coù caên cöù. ² Böôùc 3: Döï ñoaùn soá löôïng vaø giaù trò caáp tín duïng taêng theâm cho naêm 2006. Theo muïc tieâu taêng 30% doanh thu naêm 2006 töông öùng taêng 30% so vôùi doanh thu naêm 2005. Theo ñoù, trong naêm 2006 soá löôïng vaø giaù trò caáp tín duïng cho khaùch haøng döï ñoaùn taêng 30% so vôùi naêm 2005, töùc laø: Thò tröôøng xuaát khaåu: 6.564.694.709 x 30% = 1.969.408.413 (ñoàng) Thò tröôøng noäi ñòa: 548.632.041 x 30% = 16.458.961 (ñoàng) ² Toång = 1.969.408.413 + 16.458.961 = 2.133.998.025 (ñoàng) Nhö vaäy, giaù trò caáp tín duïng naêm 2006 taêng 2.133.998.025 ñoàng so vôùi naêm 2005. Maët khaùc: - Chuûng loaïi saûn phaåm cung caáp cho thò tröôøng raát phong phuù vaø ña daïng. Do ñoù, ñeå ñôn giaûn caùc tính toaùn ta coù theå duøng giaù trò bình quaân. - Thò tröôøng caùc yeáu toá ñaàu vaøo vaø caùc yeáu toá khaùc khoâng coù söï bieán ñoäng, khoâng aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. Khi ñoù: ² Thò tröôøng xuaát khaåu: Ñôn giaù bình quaân ñôn vò sp naêm 2005 = 1.439.279,4 = 5.9898 (USD/SP) = 95.836 (ñ/sp) 240.289 Soá löôïng saûn phaåm taêng theâm naêm 2006 = 1.969.408.413 = 20.550 (saûn phaåm) 95.836 ² Thò tröôøng noäi ñòa: Ñôn giaù bình quaân ñôn vò sp naêm 2005 = 2.670.685.000 = 57.865 (ñ/sp) 46.154 Soá löôïng saûn phaåm taêng theâm naêm 2006 = 16.458.961 = 284 (saûn phaåm) 57.865 III.2.4. Ñaùnh giaù keát quaû cuûa bieän phaùp: Ñeå thuaän tieän cho quaù trình ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa bieän phaùp, ta giaû thuyeát : P laø giaù baùn ñôn vò saûn phaåm naêm 2005 P’ laø giaù baùn ñôn vò saûn phaåm naêm 2006 cho saûn phaåm taêng theâm Q laø soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï naêm 2005 Q’ laø soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï naêm 2006 Q’ = Q + DQ DQ: Laø soá saûn phaåm taêng theâm ôû naêm 2006 so vôùi naêm 2005. i: Laø tyû leä chieác khaáu thanh toaùn ñoái vôùi haøng traû tieàn ngay. r: Laø tyû leä % cuûa haøng chòu khoâng thu ñöôïc tieàn. V: Laø chi phí bieán ñoåi ñôn vò saûn phaåm. C: Chi phí cho vieäc ñoøi nôï vaø taøi trôï buø ñaép cho khoaûn nôï. NPV: Laø giaù trò hieän taïi roøng cuûa vieäc aùp duïng bieän phaùp. ² Khi Coâng ty thöïc hieän vieäc tieâu thuï saûn phaåm ôû naêm 2006 baèng vôùi saûn löôïng tieâu thuï naêm 2005 thì löôïng tieàn vaøo ngaân quyõ laø: PQ – VQ = (P - V)Q (1) ² Khi Coâng ty nhaän caùc ñôn ñaët haøng keøm theo yeâu caàu ñöôïc caáp tín duïng vaø Coâng ty ñoàng yù caáp tín duïng thì thöïc teá khi baùn chòu seõ phaùt sinh ruûi ro vôõ nôï – töùc laø Coâng ty khoâng thu ñöôïc tieàn. Khi ñoù Coâng ty neân ñònh giaù baùn cao hôn giaù khi khaùch traû tieàn ngay – töùc laø giaù baùn naêm 2006 ñoái vôùi saûn phaåm taêng theâm cao hôn giaù baùn caùc saûn phaåm naêm 2005. Ñeå khuyeán khích caùc khaùch haøng nhanh choùng thanh toaùn thì möùc taêng giaù baùn naêm 2006 chính baèng tyû leä % chieát khaáu thanh toaùn maø Coâng ty ñang aùp duïng vôùi moïi khaùch haøng i = 2%. Khi ñoù: Giaù baùn naêm 2006 (ñ/v saûn phaåm taêng theâm ) laø: P’ = P 1 - i Soá saûn phaåm döï tính gaëp ruûi ro: r%DQ Luùc naøy, löôïng tieàn vaøo ngaân quyõ laø: (PQ – VQ ) + P’DQ – r%P’DQ – VDQ Û (P –V)Q + [P’(1 – r%) – V]DQ (2) Töùc laø khi aùp duïng bieän phaùp thì löôïng tieàn ôû naêm 2006 taêng so vôùi naêm 2005 laø: A = [P’(1 – r%) – V]DQ (3) = (2) – (1) ÔÛ thò tröôøng xuaát khaåu: P’1 = 95.836 = 97.792(ñ/sp) 1 – 0,02 r1 = 5% Do ñoù: V1 = 17.043.388.020 = 84.940(ñ/sp) 200.650 Vaäy: A1 = [ 97.792(1 – 0,05) – 84.940] x 20.550 = 163.627.320 (ñoàng) Ôû thò tröôøng noäi ñòa: P’2 = 57.865 = 59.046(ñ/sp) 1 – 0,02 r2 = 7% V2 = 1.826.616.430 = 39.577(ñ/sp) 46.154 Vaäy: A2 = [ 59.046 (1 – 0,07) – 39.577] x 284 = 4.355.362 (ñoàng) Laïi coù chi phí cho vieäc ñoøi nôï: TC = TC1 + TC2 = C1P1’DQ1 + C2P2’DQ2 = 1,5% x 20.550 x 97.792 + 1% x 59.046 x 284 = 30.312.075 (ñoàng) Vaäy: NPV = -30.312.075 + 167.982.682(P/F,10%,1) = 122.384.183 (ñoàng) > 0 Nhö vaäy qua vieäc thöïc hieän bieän phaùp khi tröø caùc chi phí phuïc vuï cho coâng taùc treân thì khoaûn lôïi nhuaän tröôùc thueá maø Coâng ty thu veà laø 122.384.183ñ. Ñaây laø keát quaû töông ñoái khaû quan. III.2.5. Tìm nguoàn ñaûm baûo, taøi trôï cho khoaûn tín duïng treân: Trong quaù trình phaùt trieån trieån khai bieän phaùp thì ñoøi hoûi phaûi coù caùc nguoàn vôùi taøi trôï cho chi phí ñoøi nôï, chi phí ruûi ro, chi phí cho khoaûn phaûi thu. Do ñoù: - Chi phí ruûi ro: P1’r1%DQ1 + P2’ r2%DQ2 = = 97.792 x 5% x 20.550 + 59.046 x 7% x 284 = 101.655.115 (ñoàng) - Chi phí ñoøi nôï: C1P1’DQ1 + C2P2’DQ2 = 30.312.075 (ñoàng) - Chi phí bieán ñoåi ñôn vò saûn phaåm: V1DQ1 + V2DQ2 = 84.940 x 20.550 + 39.577 x 284 = 1.756.756.868 (ñoàng) Nhö vaäy toång chi phí phaùt sinh: 101.655.115 + 30.312.075 + 1.756.756.868 = 1.888.556.367 (ñoàng) Do ñoù soá phaùt sinh naøy caàn coù nguoàn taøi trôï phuø hôïp. Coâng ty coù theå vay ngaén haïn ngaân haøng hay trong quaù trình saûn xuaát gia coâng, Coâng ty coù theå thöông löôïng vôùi nhaø cung öùng ñeå ñöôïc caáp tín duïng thöông maïi hoaëc khaùch haøng tröïc tieáp phaûi cung caáp nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại công ty may bình định.doc
Luận văn liên quan