Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng Cộng Sản Việt Nam Quyết định đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và phấn đấu năm 2020 cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 đã khẳng định “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Điều 2 Luật Giáo dục đã ghi: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo làm người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe. Thẩm mĩ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước” nghĩa là giáo dục, đào tạo ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ “đức, trí, mĩ, thể”. Công viêc này không ai có thể làm được ngoài những nhà giáo dục và quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhân tố trung tâm của sự phát triển giáo dục. Vì vậy người lãnh đạo, quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng hay nói một cách khác là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Nghị quyết Ban chấp hành TW 2 khóa 8 của Đảng cũng đã khẳng định “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Ông, cha ta cũng đã nói “không có thầy đố mày làm nên”. Như vậy người thầy giáo có một vai trò hết sức quan trọng. Lê ninh vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản cũng nói: “Trong bất kỳ nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, tư tưởng chính trị của bài giảng .”. Phương hướng và tư tưởng chính trị đó hoàn toàn do đội ngũ người Thầy quyết định. Vì vậy ta có thể khẳng định việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là một việc làm cực kỳ quan trọng. Trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình là một trường bình thường nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đóng trên địa bàn có nhiều di tích, lịch sử văn hóa. Nhân dân trong vùng trường đóng còn nghèo, trình độ dân trí chưa cao, cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đội ngũ giáo viên chưa đủ theo qui định và còn bất cập với nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn không đồng đều, giáo viên một số bộ môn chưa đạt chuẩn. Một số ít, nhận thức về vai trò của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục còn hạn chế. Xuất phát từ những lý do khách quan, lý do chủ quan như đã nêu trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số kinh nghiệm về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường THPT”.

doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc PhÇn më ®Çu 2 - Lý do chän ®Ò tµi 2 - Môc ®Ých, nhiÖm vô, ®èi t­îng, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 PhÇn néi dung 4 Ch­¬ng 1: C¬ së khoa häc cña viÖc x©y dùng, båi d­ìng nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng THPT 4 - C¬ së lý luËn 4 - C¬ së thùc tiÔn 6 - C¬ së ph¸p lý 7 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng gi¸o dôc vµ ®éi ngò gi¸o viªn cña Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh 9 - §Æc ®iÓm t×nh h×nh 9 - ThuËn lîi, khã kh¨n 10 - Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn 11 Ch­¬ng III: Mét sè kinh nghiÖm vÒ x©y dùng båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ë Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh 13 - LËp qui ho¹ch nh©n sù 13 - Sö dông ®éi ngò gi¸o viªn hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ 13 - Mét sè néi dung vµ biÖn ph¸p båi d­ìng 15 - BiÖn ph¸p thi ®ua khen th­ëng 18 - KÕt qu¶ vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ x©y dùng ®éi ngò 19 PhÇn kÕt luËn 20 - Mét sè kÕt luËn 20 - Mét sè kiÕn nghÞ 20 Tµi liÖu tham kh¶o 21 PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 8 cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa (CNH-H§H) vµ phÊn ®Êu n¨m 2020 c¬ b¶n n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. T¹i Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng khãa 8 ®· kh¼ng ®Þnh “Muèn tiÕn hµnh CNH-H§H th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh gi¸o dôc, ®µo t¹o, ph¸t huy nguån lùc con ng­êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng”. §iÒu 2 LuËt Gi¸o dôc ®· ghi: “Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o lµm ng­êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc kháe. ThÈm mÜ vµ nghÒ nghiÖp trung thµnh víi lý t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, h×nh thµnh vµ båi d­ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc c«ng d©n, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc” nghÜa lµ gi¸o dôc, ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi cã tri thøc, cã nh©n c¸ch, nh÷ng ng­êi cã ®ñ “®øc, trÝ, mÜ, thÓ”. C«ng viªc nµy kh«ng ai cã thÓ lµm ®­îc ngoµi nh÷ng nhµ gi¸o dôc vµ qu¶n lý gi¸o dôc mµ ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr­êng lµ nh©n tè trung t©m cña sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. V× vËy ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý nhµ tr­êng ph¶i hÕt søc coi träng x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn “võa hång, võa chuyªn”. NghÞ quyÕt Ban chÊp hµnh TW 2 khãa 8 cña §¶ng còng ®· kh¼ng ®Þnh “Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ®­îc x· héi t«n vinh”. ¤ng, cha ta còng ®· nãi “kh«ng cã thÇy ®è mµy lµm nªn”. Nh­ vËy ng­êi thÇy gi¸o cã mét vai trß hÕt søc quan träng. Lª ninh vÞ l·nh tô thiªn tµi cña giai cÊp v« s¶n còng nãi: “Trong bÊt kú nhµ tr­êng nµo ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph­¬ng h­íng, t­ t­ëng chÝnh trÞ cña bµi gi¶ng...”. Ph­¬ng h­íng vµ t­ t­ëng chÝnh trÞ ®ã hoµn toµn do ®éi ngò ng­êi ThÇy quyÕt ®Þnh. V× vËy ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc x©y dùng båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn lµ mét viÖc lµm cùc kú quan träng. Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh lµ mét tr­êng b×nh th­êng n»m trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Tr­êng ®ãng trªn ®Þa bµn cã nhiÒu di tÝch, lÞch sö v¨n hãa. Nh©n d©n trong vïng tr­êng ®ãng cßn nghÌo, tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao, c¬ së vËt chÊt cña tr­êng cßn nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn. §éi ngò gi¸o viªn ch­a ®ñ theo qui ®Þnh vµ cßn bÊt cËp víi nhiÖm vô. Tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng ®ång ®Òu, gi¸o viªn mét sè bé m«n ch­a ®¹t chuÈn. Mét sè Ýt, nhËn thøc vÒ vai trß cña gi¸o viªn trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cßn h¹n chÕ. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan, lý do chñ quan nh­ ®· nªu trªn, t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi “Mét sè kinh nghiÖm vÒ x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng THPT”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. Nh»m x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn cã t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ n¨ng lùc s­ ph¹m, lßng nh©n ¸i vµ lý t­ëng nghÒ nghiÖp. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu. Nghiªn cøu c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn vµ nh÷ng kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng THPT hiÖn nay nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. 4. §èi t­îng nghiªn cøu. Lµ nh÷ng kinh nghiÖm vÒ x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh. 5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. Dïng ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu, so s¸nh sè l­îng vµ chÊt l­îng ®éi ngò, chÊt l­îng gi¸o dôc t¹i tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh trong mÊy n¨m gÇn ®©y. PhÇn néi dung Ch­¬ng 1 C¬ së khoa häc cña viÖc x©y dùng, båi d­ìng nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng THPT 1. C¬ së lý luËn ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña nÒn v¨n minh tri thøc – Tin häc. Trong ®ã cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh ch­a tõng thÊy. ThÕ giíi ®ang b­íc vµo thêi kú héi nhËp vµ xu thÕ toµn cÇu hãa mµ kh«ng mét n­íc nµo c­ìng l¹i ®­îc. §Êt n­íc ta ®ang ë thêi kú cã nhiÒu thuËn lîi còng kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. MÆt kh¸c n­íc ta ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú CNH-H§H. Muèn vËy ph¶i ph¸t triÓn m¹nh nÒn gi¸o dôc ®µo t¹o nh»m t¹o ra nguån lùc míi, nguån vèn ng­êi cã hµm l­îng chÊt x¸m cao ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi t¹o ®µ cho CNH-H§H ®Êt n­íc. V× vËy trong c¸c v¨n kiÖn cña §¹i héi §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: “Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu” ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ nh»m “n©ng cao d©n trÝ, båi d­ìng nh©n lùc, ®µo t¹o nh©n tµi” ®Ó x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. B¸c Hå ®· tõng nãi “Muèn x©y dùng chñ nghÜa x· héi th× ph¶i cã nh÷ng con ng­êi x· héi chñ nghÜa”. §ã lµ nh÷ng con ng­êi cã nh©n c¸ch, cã tri thøc, søc kháe, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cao, tù chñ s¸ng t¹o, cã kû luËt, yªu CNXH. Thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi ®· ph¸t triÓn nh÷ng b­íc nh¶y vät ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ – th«ng tin. Nh­ng khoa häc kü thuËt cã ph¸t triÓn ®Õn ®©u th× ®ã còng lµ nh÷ng s¶n phÈm do con ng­êi ph¸t minh, s¸ng chÕ t×m ra. §Ó cã ®­îc nh÷ng con ng­êi nh­ thÕ th× ph¶i cã mét nÒn gi¸o dôc ph¸t triÓn t­¬ng xøng víi thêi ®¹i cña nã. C«ng viÖc nµy kh«ng ai cã thÓ lµm ®­îc ngoµi nh÷ng nhµ gi¸o dôc vµ qu¶n lý gi¸o dôc mµ ®éi ngò gi¸o viªn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. NghÞ quyÕt TW 2 khãa 8 cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: “Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vµ ®­îc x· héi t«n vinh”. ¤ng cha ta tõ x­a tíi nay còng ®· nãi: “Kh«ng cã thÇy ®è mµy lµm nªn”. Bëi v× ng­êi thÇy ®· ®µo t¹o nªn nh÷ng con ng­êi cã nh©n c¸ch, cã tri thøc, cã lý t­ëng cao ®Ñp, nh÷ng con ng­êi cã ®ñ “®øc, trÝ, mÜ, thÓ” ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020. Ng­êi thÇy gi¸o lµ ng­êi tæ chøc, h­íng dÉn gîi më ®Ó ng­êi häc tiÕp thu mét c¸ch chñ ®éng s¸ng t¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. HiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi ph¸t triÓn m¹nh ®Õn chãng mÆt ®Æc biÖt lµ khoa häc c«ng nghÖ – th«ng tin. §iÒu nµy t¸c ®éng kh«ng nhá tíi ng­êi d¹y vµ ng­êi häc. §Ó xøng ®¸ng víi sù t«n vinh cña x· héi, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi cã ®ñ “®øc, trÝ, mü, thÓ” phôc vô cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc ®ßi hái ng­êi thÇy gi¸o ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã n¨ng lùc chuyªn m«n, n¨ng lùc s­ ph¹m, cã søc kháe ®Ó biÕn c¸c môc tiªu gi¸o dôc thµnh hiÖn thùc, gãp phÇn ®­a n­íc ta tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020. §¹t ®­îc môc tiªu “D©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh”. Cho nªn ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT lµ bé phËn chñ yÕu tæ chøc qu¸ tr×nh gi¸o dôc nh»m t¹o ra mét s¶n phÈm ®Æc biÖt ®ã lµ con ng­êi cã hµm l­îng chÊt x¸m cao, nh÷ng ng­êi cã ®ñ “§øc, trÝ, mÜ, thÓ” g¾n bã víi lÝ t­ëng ®éc lËp d©n téc vµ CNXH... Víi vÞ trÝ, vai trß, nhiÖm vô hÕt søc quan träng nh­ trªn ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i lµ ng­êi cã nh©n c¸ch – cã phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng, cã n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô cao, cã lßng nh©n ¸i míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi, cña ®Êt n­íc. Nh­ chóng ta biÕt lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi gi¸o viªn lµ mét lo¹i lao ®éng ®Æc biÖt kh«ng gièng víi c¸c lo¹i lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm ë c¸c ngµnh nghÒ kh¸c. Lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi gi¸o viªn võa mang tÝnh khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt vµ tÝnh nh©n ®¹o cao. Lao ®éng cña ng­êi gi¸o viªn lµ lao ®éng “trÝ tuÖ” lao ®éng “chÊt x¸m”. S¶n phÈm lao ®éng cña ng­êi gi¸o viªn lµ nh÷ng con ng­êi toµn diÖn. §Æc biÖt lao ®éng cña ng­êi gi¸o viªn kh«ng ®­îc phÐp cã “phÕ phÈm”. B¸c Hå ®· d¹y r»ng “NghÒ d¹y häc tr­íc hÕt ph¶i ®em c¶ con ng­êi vµ cuéc ®êi m×nh ra mµ d¹y sau ®ã míi dïng lêi ®Ó d¹y”. NghÜa lµ ng­êi thÇy gi¸o muèn d¹y häc sinh trë thµnh nh÷ng con ng­êi toµn diÖn tr­íc hÕt ng­êi thÇy ph¶i d¹y cho häc sinh b»ng chÝnh nh©n c¸ch cña m×nh. Nh­ vËy ng­êi thÇy gi¸o ph¶i lµ ng­êi cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lý t­ëng cao ®Ñp, cã t×nh c¶m céng ®ång trong s¸ng, kiÕn thøc v÷ng, quý nghÒ – yªu trÎ hÕt lßng “V× häc sinh th©n yªu”. T©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, gÇn gòi, s©u s¸t yªu mÕn häc sinh, lµm cho häc sinh tin vµ c¶m phôc c¸i “t©m” cña ng­êi thÇy. MÆt kh¸c ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã mét ph­¬ng ph¸p d¹y häc tèt t¹o høng thó, søc hÊp dÉn cho häc sinh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc, ng­êi gi¸o viªn ph¶i t×m ra cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p truyÒn thô “ng¾n nhÊt”. Nh­ng hiÖu qu¶ nhÊt, ph¶i biÕt kÕt hîp nhiÒu yÕu tè nh­ ng«n ng÷, cö chØ, giäng nãi, ®iÖu bé, nÐt mÆt ®Ó truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh. Kh«ng nh÷ng d¹y cho häc sinh kiÕn thøc mµ ph¶i h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch häc vµ con ®­êng chiÕm lÜnh vµ tù chiÕm lÜnh tri thøc, biÕn qu¸ tr×nh ®µo t¹o thµnh qu¸ tr×nh tù ®µo t¹o. Cho nªn vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch rÊt cÇn c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc quan t©m. V× thÕ trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc nÕu cã ®ñ nh÷ng yÕu tè nãi trªn, ng­êi gi¸o viªn ch¾c ch¾n sÏ thµnh ®¹t trong sù nghiÖp “trång ng­êi” cña m×nh. NÕu c¶ mét tËp thÓ gi¸o viªn ®Òu cã ®ñ nh÷ng yÕu tè nãi trªn th× sÏ ph¸t huy ®­îc hÕt søc m¹nh tiÒm n¨ng, trÝ tuÖ, søc m¹nh tæng hîp th× chÊt l­îng gi¸o dôc sÏ ®­îc n©ng lªn. Do ®ã c«ng t¸c x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn trong tr­êng THPT cÇn ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu vµ ph¶i ®­îc lµm th­êng xuyªn, liªn tôc. 2. C¬ së thùc tiÔn. Héi nghÞ TW 2 khãa 8 cña §¶ng ®· chØ ra nh÷ng yÕu kÐm cña gi¸o dôc n­íc ta hiÖn nay trong ®ã cã sù yÕu kÐm cña ®éi ngò gi¸o viªn “gi¸o dôc vµ ®µo t¹o n­íc ta cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp c¶ vÒ qui m«, c¬ cÊu vµ nhÊt lµ vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc, ch­a ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng ®ßi hái lín vµ ngµy cµng cao vÒ nh©n lùc cña c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ – x· héi, x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, thùc hiÖn CNH-H§H ®Êt n­íc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa”. §éi ngò gi¸o viªn THPT hiÖn nay hÇu hÕt ®· ®­îc ®µo t¹o chÝnh qui bËc ®ai häc hÖ 4 n¨m, song chÊt l­îng kh«ng ®ång ®Òu. Mét sè gi¸o viªn ra tr­êng n¨ng lùc chuyªn m«n vµ n¨ng lùc s­ ph¹m cßn non, kinh nghiÖm gi¶ng d¹y Ýt, ph­¬ng ph¸p d¹y ch­a phï hîp nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. Mét bé phËn gi¸o viªn ch­a ®¹t chuÈn ®µo t¹o míi ë tr×nh ®é trung cÊp, cao ®¼ng ë mét sè m«n nh­ : ThÓ dôc, Kü thuËt, C«ng d©n, Gi¸o dôc quèc phßng – gi¸o viªn ë mét sè bé m«n cßn thiÕu nh­ To¸n, §Þa, C«ng d©n, Kü thuËt c«ng nghiÖp... TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n bÊt cËp nãi trªn ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi chÊt l­îng gi¸o dôc. V× vËy x©y dùng båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ®ßi hái ng­êi c¸n bé qu¶n lý nhµ tr­êng trùc tiÕp lµ hiÖu tr­ëng ph¶i hÕt søc quan t©m, ®Æt nã vµo vÞ trÝ träng t©m trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. 3. C¬ së ph¸p lý. §iÒu 14 Ch­¬ng I LuËt gi¸o dôc qui ®Þnh “Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc. Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyÖn, nªu g­¬ng tèt cho ng­êi häc”. NhiÖm vô cña ng­êi gi¸o viªn ®­îc qui ®Þnh râ “gi¸o viªn lµ ng­êi lµm nhiÖm vô gi¶ng d¹y, gi¸o dôc trong nhµ tr­êng vµ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c”. §iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng còng ®· qui ®Þnh râ vÒ quyÒn h¹n cña hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng ®ã lµ “Qu¶n lý gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh, qu¶n lý chuyªn m«n, ph©n c«ng c«ng t¸c, kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cña gi¸o viªn, nh©n viªn, thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh. Tæ chøc thùc hiÖn qui chÕ d©n chñ trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng”. Nh­ vËy x©y dùng, båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn trong tr­êng THPT thuéc vÒ c¸n bé qu¶n lý nhµ tr­êng ®øng ®Çu lµ hiÖu tr­ëng nh»m x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn “võa hång, võa chuyªn”, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc lªn mét b­íc. Cho nªn ng­êi c¸n bé qu¶n lý nhµ tr­êng ph¶i coi ®©y lµ mét nhiÖm vô quan träng quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng gi¸o dôc vµ ®éi ngò gi¸o viªn cña Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh. Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh thµnh lËp n¨m 1961. n»m trªn ®Þa bµn cã ®¨c thï chÝnh trÞ: N¬i cã ®«ng ®ång bµo theo ®¹o Thiªn chóa , bªn c¹nh nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm hµng ngµy cã ®«ng kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc tíi tham quan du lÞch. Nhµ tr­êng cã bÒ dµy lÞch sö truyÒn thèng. a. N¨m häc 2004– 2005 tr­êng cã 37 líp víi 2006 häc sinh. Trong ®ã: - HÖ c«ng lËp 28 líp = 1504 häc sinh. - HÖ b¸n c«ng 9 líp = 502 häc sinh b. Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cña tr­êng: 71trong ®ã: + Ban gi¸m hiÖu: 4 + Gi¸o viªn : 64 - Gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y: 60 - §i häc cao häc: 3 - §i häc ®¹t chuÈn: 0 - NghØ sinh con :1 + Hµnh chÝnh phôc vô: 3 c. VÒ tæ chøc: + Chi bé: 20 §¶ng viªn trong ®ã 18 ®¶ng viªn chÝnh thøc, 02®¶ng viªn dù bÞ. CÊp uû: 03 ®ång chÝ (HiÖu tr­ëng, HiÖu phã, BÝ th­ ®oµn tr­êng) + C«ng ®oµn: 71®oµn viªn; BCH: 5 ®ång chÝ (2 nam – 3 n÷). - Chñ tÞch phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn - Phã chñ tÞch: Phô tr¸ch m¶ng chuyªn m«n cña c«ng ®oµn. - 01 Uû viªn BCH phô tr¸ch c«ng t¸c n÷ c«ng - 01 Uû viªn phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c ®êi sèng - 01 Uû viªn phô tr¸ch vÒ m¶ng thi ®ua. + Chi ®oµn gi¸o viªn: 29 ®oµn viªn, BCH gåm: 5 ®ång chÝ + §éi ngò gi¸o viªn ph©n thµnh 6 tæ chuyªn m«n : Tæ To¸n - Tin : 13 gi¸o viªn + 1 p. HiÖu tr­ëng Tæ Lý - KTCN : 12 gi¸o viªn Tæ Hãa- Sinh- KTNN : 10 gi¸o viªn Tæ V¨n : 9 gi¸o viªn Tæ X· héi ( Sö, §Þa, GDCD ): 9 gi¸o viªn + 1 p. HiÖu tr­ëng Tæ Ngo¹i ng÷- ThÓ dôc : 11gi¸o viªn + 1p.HiÖu tr­ëng ( HiÖu tr­ëng ë tæ hµnh chÝnh, 3 phã hiÖu tr­ëng ë c¸c tæ CM ) 2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n . a. ThuËn lîi: §éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt thèng nhÊt, th­¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c, t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã tÝnh céng ®ång cao. Nh÷ng thÇy c« gi¸o lín tuæi cã tay nghÒ v÷ng, cã nhiÒu kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y còng nh­ trong cuéc sèng, mÉu mùc vµ lu«n s½n sµng gióp ®ì, d×u d¾t thÕ hÖ trÎ. Lùc l­îng gi¸o viªn trÎ, n¨ng ®éng, kiÕn thøc v÷ng, ham ho¹t ®éng, h¨ng say vµ cã chÝ tiÕn thñ. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc cã nÒ nÕp, kû c­¬ng. ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ®­îc gi÷ v÷ng vµ tõn b­íc ®­îc n©ng lªn . §­îcSù quan t©m gióp ®ì cña ®Þa ph­¬ng vµ cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. b. Khã kh¨n: Kinh tÕ cña nh©n d©n trong vïng cßn thÊp, tr×nh ®é d©n trÝ ch­a cao, nhËn thøc chÝnh trÞ cßn thÊp so víi c¸c vïng miÒn kh¸c trong tØnh. ChÊt l­îng v¨n hãa ®Çu vµo thÊp, kh«ng ®ång ®Òu. Mét sè gi¸o viªn lín tuæi cã kinh nghiÖm nh­ng søc bËt vµ sù n¨ng ®éng gi¶m, mét sè søc kháe h¹n chÕ. §éi ngò gi¸o viªn trÎ (chiÕm 1/3) míi ra tr­êng kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt, tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng ®ång ®Òu. Mét sè Ýt nhËn thøc vÒ nghiÖp vô, tr¸ch nhiÖm cßn h¹n chÕ, trong cuéc sèng ®«i lóc ch­a thËt tÕ nhÞ nªn dÔ cã nh÷ng va vÊp. Gi¸o viªn n÷ nhiÒu ®ang ë tuæi sinh ®Î, nu«i con nhá nªn thêi gian ®Çu t­ cho chuyªn m«n cßn h¹n chÕ. Mét sè ë xa nªn ®i l¹i khã kh¨n. C¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng cßn thiÕu nhiÒu, chØ cã ®ñ phßng häc trong ®ã cã 31 phßng häc cao tÇng, 6 phßng häc cÊp bèn. Khu«n viªn nhµ tr­êng chËt hÑp. C¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc thiÕu vµ bÞ h­ háng nhiÒu. Tµi liÖu, s¸ch tham kh¶o Ýt. Mét sè m«n thiÕu GV nh­ : Hãa, §Þa. 3 . Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh n¨m 2004 – 2005 . B¶ng 1: §Þa bµn c­ tró Tæng sè Néi huyÖn Ngo¹i huyÖn Ngo¹i tØnh C¸ch tr­êng 15km trë lªn 64 48 16 0 15 B¶ng 2: Giíi tÝnh, ®é tuæi Tæng sè Giíi tÝnh §é tuæi Nam N÷ Trªn 50 tuæi Tõ 30 – 50 D­íi 30 tuæi 64 23 41 5 38 21 B¶ng 3: Tr×nh ®é ®µo t¹o M«n Tæng sè §¶ng viªn §¹i häc Cao ®¼ng To¸n 13 1 13 0 Lý 9 2 9 0 Hãa 5 2 5 0 Sinh 5 1 5 0 Kü thuËt CN 3 1 2 1 V¨n 9 2 9 0 Sö 4 2 4 0 §Þa 2 1 2 0 C«ng d©n 3 2 3 0 Anh v¨n 6 2 6 0 ThÓ dôc 5 0 3 2 GDQP 0 - - - Tõ thùc tr¹ng cña gi¸o viªn trung häc phæ th«ng trong c¶ n­íc nãi chung vµ nh÷ng sè liÖu ë Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh nãi riªng ®Æt ra cho ng­ßi c¸n bé qu¶n lý ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn viÖc båi d­ìng, x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc vµ míi hoµn thµnh ®­îc c¸c môc tiªu gi¸o dôc. Trªn c¬ së thÊy râ vÒ thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng THPT vµ yªu cÇu cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y Ban gi¸m hiÖu Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh ®· rÊt chó ý quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng, båi d­ìng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng. Sau ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm vÒ x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn mµ chóng t«i ®· thùc hiÖn. Ch­¬ng 3 Mét sè kinh nghiÖm vÒ x©y dùng, båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn ë Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh 1. LËp qui ho¹ch nh©n sù. B­íc vµo thÕ kû 21, sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o cÇn cã mét ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc toµn diÖn. NÒn kinh tÕ tri thøc vµ khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin ®Æt lªn vai gi¸o dôc nhiÒu nhiÖm vô míi. ChØ cã ®éi ngò gi¸o viªn ®¹t chuÈn hoÆc trªn chuÈn míi cã thÓ g¸nh v¸c ®­îc nhiÖm vô ®ã. V× vËy viÖc x©y dùng, båi d­ìng chuÈn hãa ®éi ngò gi¸o viªn trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng g¾n liÒn víi viÖc ®æi míi môc tiªu, néi dung, ph­¬ng thøc ®µo t¹o. §Ó cã ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng th× Ban gi¸m hiÖu tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh coi viÖc lËp qui ho¹ch nh©n sù vµ dù kiÕn ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng gi¸o viªn lµ mét viÖc lµm quan träng hµng ®Çu. ViÖc lËp qui ho¹ch nh©n sù ph¶i dùa vµo c¸c v¨n b¶n qui ph¹m cña Bé GD-§T. C¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô cña nhµ tr­êng (qui m« ph¸t triÓn) nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸o viªn cã thÓ x¶y ra (nghØ h­u, chuyÓn tr­êng, sinh ®Î, ®i ®µo t¹o tËp trung v.v...). §ång thêi ph¶i thùc hiÖn theo ®óng qui tr×nh: c«ng khai, d©n chñ, thèng nhÊt trong Ban gi¸m hiÖu – Chi uû duyÖt sau ®ã tr×nh Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tiÕp nhËn hå s¬ v.v... Nhê biÖn ph¸p qui ho¹ch nh©n sù nh­ trªn mµ ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh ®· dÇn dÇn æn ®Þnh, phÇn nµo ®¸p øng ®­îc vÒ sè l­îng vµ c¬ cÊu. 2. Sö dông ®éi ngò gi¸o viªn hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. ViÖc sö dông vµ bè trÝ hîp lý ®éi ngò gi¸o viªn cã vai trß to lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc vµ chÊt l­îng gi¸o dôc. V× thÕ Ban gi¸m hiÖu tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh ®· tiÕn hµnh mét sè c«ng viÖc sau: - Tr­íc hÕt ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn trong Ban gi¸m hiÖu vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó mçi ng­êi hoµn thµnh nhiÖm vô. - Chän nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc chuyªn m«n, phÈm chÊt t­ c¸ch tèt, g­¬ng mÉu, v÷ng vµng; cã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, cã uy tÝn ®Ó cö lµm tæ tr­ëng chuyªn m«n, th­ ký héi ®ång, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn - §oµn tr­êng v.v.... - Chän ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó bè trÝ hîp lý vµo c¸c líp chuyªn, líp kh«ng chuyªn nh»m ph¸t huy n¨ng lùc së tr­êng cña tõng ng­êi hoµn thµnh c«ng t¸c chñ nhiÖm ®­îc giao. - Ph©n c«ng gi¸o viªn gi¶ng d¹y ®óng theo chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o – ph©n c«ng hîp lý b»ng c¸ch dùa vµo kÕt qu¶ cña nh÷ng n¨m häc tr­íc ®Ó bè trÝ d¹y líp chuyªn, båi d­ìng häc sinh giái v.v... L­u ý nguyÖn väng cña gi¸o viªn, sù thèng nhÊt trong nhãm tæ chuyªn m«n. Trªn c¬ së ®ã hiÖu tr­ëng ®iÒu chØnh vµ quyÕt ®Þnh. Khi ph©n c«ng gi¸o viªn gi¶ng d¹y cÇn ®¶m b¶o c«ng b»ng, kh¸ch quan nhÊt lµ ®¶m b¶o ®Þnh møc lao ®éng cña nhµ n­íc vµ ®iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng ®· qui ®Þnh. Phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña tõng ng­êi. Trong tr­êng hîp bé m«n kh«ng cã gi¸o viªn chuyªn ngµnh hoÆc thiÕu th× bè trÝ gi¸o viªn cã chuyªn m«n t­¬ng øng (gi¸o viªn Sinh d¹y Kü thuËt n«ng nghiÖp, gi¸o viªn Lý d¹y Kü thuËt c«ng nghiÖp, gi¸o viªn ThÓ dôc d¹y gi¸o dôc quèc phßng...) §èi víi nh÷ng m«n thiÕu th× ®éng viªn gi¸o viªn m«n ®ã d¹y thªm giê vµ cã chÕ ®é båi d­ìng tháa ®¸ng (nh­ng kh«ng qu¸ 1/2 giê qui ®Þnh). - Cã kÕ ho¹ch qu¶n lý ho¹t ®éng chuyªn m«n mét c¸ch khoa häc, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c ho¹t ®éng båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n nh­: viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, båi d­ìng chuyªn ®Ò, sinh ho¹t nhãm tæ chuyªn m«n héi gi¶ng v.v.. Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, kÞp thêi uèn n¾n, nh¾c nhë bæ sung. 3. Mét sè néi dung vµ biÖn ph¸p båi d­ìng. a. Båi d­ìng n©ng cao nhËn thøc t­ t­ëng chÝnh trÞ: Hµng n¨m nhµ tr­êng ph¶i tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp vµ häc tËp nghiªm tóc luËt gi¸o dôc - ®iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng c¸c néi qui, qui chÕ chuyªn m«n, c¸c qui ®Þnh vÒ kû c­¬ng nÒ nÕp ®Ó cho mçi gi¸o viªn hiÓu râ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh. ViÖc nµy ph¶i tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc ®Ó mäi gi¸o viªn nhí vµ thùc hiÖn ®óng. §ång thêi tæ chøc häc tËp c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt, c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. C¸c V¨n b¶n ph¸p quy vÒ gi¸o dôc nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ mäi mÆt cho gi¸o viªn tõ ®ã lµm cho mçi gi¸o viªn v÷ng vµng h¬n, tù tin h¬n vµ tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng t¸c. KhuyÕn khÝch vµ t¹o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ s¸ch b¸o, ph­¬ng tiÖn nghe nh×n ®Ó gi¸o viªn ®äc b¸o, nghe ®µi, xem ti vi ®Ó n©ng cao nhËn thøc, më mang, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho sù nghiÖp gi¸o dôc. b. Båi d­ìng lßng nh©n ¸i s­ ph¹m: §ã lµ lßng th­¬ng yªu häc sinh, g¾n bã víi nghÒ nghiÖp, lµm cho mçi gi¸o viªn thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thÇy “TÊt v¶ v× häc sinh th©n yªu”. Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “Kû c­¬ng, t×nh th­¬ng vµ tr¸ch nhiÖm”. ThÊy ®­îc lßng nh©n ¸i lµ c¸i gèc cña ®¹o lý lµm ng­êi, víi gi¸o viªn th× ®ã lµ phÈm chÊt ®Çu tiªn cÇn cã, lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña mäi s¸ng t¹o s­ ph¹m. c. Båi d­ìng t×nh yªu nghÒ nghiÖp: Ng­êi HiÖu tr­ëng, hiÖu phã ph¶i lµm cho mçi gi¸o viªn g¾n bã víi nhµ tr­êng, ®oµn kÕt th­¬ng yªu gióp ®ì lÉn nhau, coi nhµ tr­êng nh­ ng«i nhµ thø 2 cña m×nh tõ ®ã g¾n bã cïng nhau x©y dùng nhµ tr­êng v÷ng m¹nh “cµng yªu ng­êi bao nhiªu, cµng yªu nghÒ bÊy nhiªu”. Cã yªu nghÒ th× ng­êi gi¸o viªn míi dèc hÕt t©m huyÕt n¨ng lùc, trÝ tuÖ, t×nh c¶m cña m×nh cho sù nghiÖp “trång ng­êi”. §ã chÝnh lµ t©m ®øc, lµ tr¸ch nhiÖm cao c¶ cña ng­êi thÇy gi¸o. d. Båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. Trong mÊy n¨m gÇn ®©y tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh ®· chó ý ®Èy m¹nh c«ng t¸c båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho gi¸o viªn b»ng nhiÒu h×nh thøc. + Thø nhÊt lµ båi d­ìng th«ng qua ho¹t ®éng cña nhãm tæ chuyªn m«n. §©y lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt th­êng xuyªn, mét ho¹t ®éng chÝnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y. Cô thÓ trong ho¹t ®éng nµy c¸c nhãm tæ, tæ chøc gi¶i ®Ò thi häc sinh giái tØnh, ®Ò thi ®¹i häc, cao ®¼ng cña n¨m häc tr­íc, trao ®æi, th¶o luËn nh÷ng v­íng m¾c trong ph­¬ng ph¸p d¹y, nh÷ng vÊn ®Ò khã trong tõng bµi d¹y ®Ó mäi gi¸o viªn tham gia vµ cïng thèng nhÊt ph­¬ng c¸ch hay nhÊt, tèi ­u nhÊt. Dù giê, th¨m líp rót kinh nghiÖm, tæ chøc héi gi¶ng nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ lín nh­ 20/11; 22/12; 26/3; 19/5 v.v... Sau mçi tiÕt gi¶ng nhãm tæ häp ®ãng gãp ý kiÕn rót kinh nghiÖm, chØ ra nh÷ng h¹n chÕ, sai sãt trong c¸ch d¹y, c¸ch truyÒn thô kiÕn thøc, t¸c phong, tr×nh bµy b¶ng vµ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i tiÕt d¹y theo c¸c tiªu chuÈn ®· ®­îc qui ®Þnh. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nµy tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¸o viªn ®­îc ®iÒu chØnh, bæ sung vµ ®­îc n©ng lªn râ rÖt. + Thø hai lµ tù båi d­ìng: Hµng n¨m nhµ tr­êng ®· trang bÞ cho mçi gi¸o viªn c¸c lo¹i sæ: sæ tù båi d­ìng, sæ dù giê, sæ ghi kÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ héi häp v.v... §ång thêi mua s¾m thªm tµi liÖu, s¸ch tham kh¶o, khuyÕn khÝch gi¸o viªn tù mua thªm s¸ch tham kh¶o quÝ, hiÕm vÒ cho tr­êng, tr­êng sÏ hoµn l¹i kinh phÝ – gi¸o viªn tù häc qua s¸ch tham kh¶o, b¸o chÝ ghi chÐp nh÷ng kiÕn thøc m×nh thÊy cã Ých vµ cÇn thiÕt cho b¶n th©n, c¸c bµi gi¶i ®Ò thi häc sinh giái v.v... vµo sæ tù båi d­ìng cuèi mçi häc kú nhµ tr­êng sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra kÕt qu¶ tù båi d­ìng cña mçi gi¸o viªn vµ ®¸nh gi¸, coi ®©y lµ mét tiªu chÝ ®Ó b×nh xÐt danh hiÖu thi ®ua. + Thø ba lµ h×nh thøc båi d­ìng tËp trung. - T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®i dù c¸c líp tËp huÊn chuyªn m«n, häc chuyªn ®Ò do Së GD-§T tæ chøc. Mçi n¨m häc 1lÇn mêi chuyªn viªn, chuyªn m«n cña Së Gi¸o dôc vÒ tr­êng ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm, båi d­ìng thªm cho gi¸o viªn. + T¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch cho gi¸o viªn cã tr×nh ®é cao ®¼ng ®i häc tiÕp ®Ó ®¹t tr×nh ®é ®µo t¹o chuÈn (HiÖn nay 2 gi¸o viªn m«n ThÓ dôc vµ 1 gi¸o viªn m«n Kü thuËt ®ang tham gia häc ®¹i häc t¹i chøc). §ång thêi chän, cö, khuyÕn khÝch, t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, ®¶m b¶o chÕ ®é chÝnh s¸ch cho nh÷ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc ®i häc cao häc (1gi¸o viªn V¨n, 1 gi¸o viªn to¸n, 1 gi¸o viªn tiÕng anh). §i häc m«n gi¸o dôc quèc phßng t¹i tr­êng §¹i häc S­ ph¹m I Hµ Néi trong 6 th¸ng (2 gi¸o viªn ThÓ dôc). Ngoµi ra nhµ tr­êng rÊt coi träng x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn cèt c¸n c¸c m«n cho ®i häc tËp, rót kinh nghiÖm ë c¸c tr­êng b¹n, ®i thi gi¸o viªn giái tØnh. Tham gia båi d­ìng häc sinh giái. Víi c¸ch lµm nµy mÊy n¨m qua mét sè gi¸o viªn míi ra tr­êng ®· thùc sù tr­ëng thµnh, tay nghÒ ®­îc n©ng lªn, chuyªn m«n v÷ng vµng ®­îc häc sinh vµ tËp thÓ gi¸o viªn tÝn nhiÖm, tin t­ëng. N¨m häc nµy tr­êng ®· gi÷ v÷ng danh hiÖu ®¬n vÞ Tiªn tiÕn suÊt s¾c.§­îc ®Ò nghÞ tÆng cê thi dua cña ChÝnh phñ . + Thø t­ lµ tæ chøc cho gi¸o viªn viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm VÒ ph¸t hiÖn vµ båi d­ìng HSG, vÒ c¸c khÝa c¹nh cña gi¸o dôc nh­ vÒ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®¹o ®øc, vÒ gi¶i bµi tËp, vÒ x©y dùng tËp thÓ líp vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y v.v.... Cuèi n¨m héi ®ång xÐt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cña tr­êng sÏ tæ chøc nghiÖm thu, xÕp lo¹i vµ chän nh÷ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm bËc 4 göi vÒ Së Gi¸o dôc ®Ó Së xem xÐt, ®¸nh gi¸ c«ng nhËn vµ khen th­ëng. Ngoµi ra nhµ tr­êng cßn t¹o ®iÒu kiÖn kinh phÝ cho c¸n bé gi¸o viªn ®i häc c¸c líp vi tÝnh – tin häc trong dÞp hÌ. Nhê nh÷ng biÖn ph¸p båi d­ìng trªn ®©y mµ tr×nh ®é tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n, nh©n c¸ch cña thÇy gi¸o ®­îc n©ng lªn mét b­íc râ rÖt. 4. BiÖn ph¸p thi ®ua khen th­ëng. §Ó x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn, HiÖu tr­ëng ph¶i biÕt ®éng viªn tinh thÇn chñ ®éng, tÝch cùc cña mçi gi¸o viªn, t¹o bÇu kh«ng khÝ cëi më, phÊn khëi, tin cËy lÉn nhau, gióp nhau hoµn thµnh nhiÖm vô, ®ång thêi biÓu d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi. - Tæ chøc tèt ho¹t ®éng nh©n ngµy 20/11, täa ®µm gi÷a gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý víi gi¸o viªn nghØ h­u nh»m «n l¹i truyÒn thèng nhµ tr­êng, trao ®æi kinh nghiÖm, t©m sù. Qua ®©y còng ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m cña l·nh ®¹o tr­êng ®èi víi gi¸o viªn ®ang c«ng t¸c còng nh­ gi¸o viªn ®· nghØ h­u, tõ ®ã n©ng cao t×nh th©n ¸i, g¾n bã, ý thøc tr¸ch nhiÖm cïng nhau x©y dùng nhµ tr­êng. - KÞp thêi th¨m hái, ®éng viªn nh÷ng c¸n bé gi¸o viªn gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. VËn ®éng mäi ng­êi chia sÎ cïng nhau niÒm vui, nçi buån, nh»m n©ng cao tÝnh céng ®ång trong tËp thÓ gi¸o viªn. - Tæ chøc täa ®µm, th¨m hái tÆng quµ cho nh÷ng c¸n bé gi¸o viªn ®· tõng tham gia qu©n ®éi, th­¬ng bÖnh binh nh©n dÞp 22/12, 27/7... §éng viªn khuyÕn khÝch hä ph¸t huy truyÒn thèng b¶n chÊt anh bé ®éi Cô Hå vµo trong c«ng t¸c, häc tËp, rÌn luyÖn lµm g­¬ng cho mäi ng­êi noi theo. Song song víi viÖc ®éng viªn tinh thÇn th× hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao cña gi¸o viªn còng ph¶i ®­îc ®éng viªn b»ng vËt chÊt ®Ó kÝch thÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc s¸ng t¹o víi n¨ng suÊt cao h¬n n÷a. Muèn vËy ®Çu n¨m häc ph¶i x©y dùng ®­îc ®Þnh møc vÒ tiÒn th­ëng thËt râ rµng tïy thuéc vµo tµi chÝnh cña nhµ tr­êng. Ph¶i ®Ó cho gi¸o viªn vµ tæ chuyªn m«n ®¨ng ký danh hiÖu thi ®ua. Cuèi kú vµ n¨m häc tæ chøc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i thi ®ua trªn c¬ së hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ. Khen th­ëng kh«ng ®­îc b×nh qu©n chñ nghÜa, mµ theo c¸c møc ®Ó th­ëng cho ®óng, øng víi c¸c lo¹i kh¸c nhau lµ c¸c møc tiÒn th­ëng kh¸c nhau. Cã nh­ thÕ míi ®éng viªn, khuyÕn khÝch ®­îc mäi ng­êi phÊn ®Êu v­¬n lªn. Ch¼ng h¹n gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu lao ®éng giái th­ëng 50.000®, gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu lao ®éng tiªn tiÕn lµ 30.000®, gi¸o viªn tham gia båi d­ìng häc sinh giái th× ®­îc tÝnh 15 buæi, mçi buæi nhµ tr­êng båi d­ìng 45.000®. NÕu båi d­ìng cã kÕt qu¶ (cã häc sinh ®¹t häc sinh giái tØnh) ®­îc nhµ tr­êng båi d­ìng thªm 30.000®/buæi n÷a vµ ®­îc th­ëng 80.000®/häc sinh ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch; 120.000®/häc sinh ®¹t gi¶i ba, 150.000®/ häc sinh ®¹t gi¶i nh× vµ 200.000®/ häc sinh ®¹t gi¶i nhÊt… TÊt c¶ c¸c møc tiÒn th­ëng nµy ®· ®­îc Héi nghÞ gi¸o viªn c«ng chøc ®Çu n¨m häc th«ng qua. 3. KÕt qu¶ vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ x©y dùng ®éi ngò a. VÒ häc sinh: ChØ thèng kª sè hoc sinh ®at gi¶I HSG TØnh N¨m häc Gi¶i khuyÕn khÝch Gi¶i 3 Gi¶i 2 Gi¶i nhÊt 2002 – 2003 11 3 2 0 2003– 2004 14 4 2 0 2004- 2005 15 8 3 1 b. VÒ gi¸o viªn: N¨m häc Gi¸o viªn giái tr­êng Gi¸o viªn giái tØnh Lao ®éng giái Lao ®éng tiªn tiÕn 2002 – 2003 5 2 58 6 2003– 2004 7 5 60 4 2004 - 2005 12 7 61 3 Qua 2 b¶ng trªn ®· ph¶n ¸nh chÊt l­îng gi¸o dôc, chuyªn m«n cña tr­êng qua c¸c n¨m häc. §ång thêi còng cho thÊy râ chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn tõng b­íc ®­îc n©ng lªn vµ chÊt l­îng gi¸o dôc còng ngµy cµng t¨ng. §ã lµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi. KÕt qu¶ nµy cã ®­îc lµ do c«ng t¸c x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn cña Ban gi¸m hiÖu tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh ®· quan t©m ®óng møc, ®óng h­íng. Hy väng trong nh÷ng n¨m tíi tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh cã ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vµ môc tiªu gi¸o dôc cña §¶ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n­íc. PhÇn kÕt luËn I. Mét sè kÕt luËn 1. XuÊt ph¸t tõ c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn, c¬ së ph¸p lý, ph©n tÝch thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh t¸c gi¶ ®· ®Ó xuÊt mét sè kinh nghiÖm biÖn ph¸p båi d­ìng nh»m n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn cña tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh. Nh­ vËy môc ®Ých, nhiÖm vô nghiªn cøu ®· hoµn thµnh. 2. T¸c gi¶ ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p båi d­ìng võa mang tÝnh thùc tiÔn, võa mang tÝnh kh¶ thi lµ BiÖn ph¸p lËp qui ho¹ch nh©n sù Bè trÝ sö dông ®éi ngò gi¸o viªn hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ C¸c h×nh thøc båi d­ìng BiÖn ph¸p thi ®ua, khen th­ëng 3. Ph­¬ng h­íng nghiªn cøu. MÆc dï ®Ò tµi ®· nghiªn cøu c«ng phu vµ thËn träng nh­ng cßn nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c mµ ®Ò tµi nµy ch­a ®Ò cËp tíi. §ã chÝnh lµ ph­¬ng h­íng nghiªn cøu tiÕp cña ®Ò tµi. II. PhÇn kiÕn nghÞ. 1. §èi víi Bé GD-§T : Sím ban hµnh ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­êng xuyªn cho gi¸o viªn nh»m t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸n bé qu¶n lý nhµ tr­êng n©ng cao tr×nh ®é gi¸o viªn. - TuyÓn sinh vµo §¹i häc S­ ph¹m cÇn xem xÐt c¶ vÒ h×nh thøc vµ n¨ng khiÕu s­ ph¹m. 2. §èi víi Së GD-§T : Cã c¬ chÕ tuyÓn dông gi¸o viªn phï hîp nªn giµnh cho c¸c tr­êng chñ ®éng trong viÖc tuyÓn gi¸o viªn. - ChØ ®¹o c«ng ty s¸ch – thiÕt bÞ tr­êng häc cung cÊp kÞp thêi tµi liÖu – s¸ch vë, dông cô thÝ nghiÖm ®ñ nhu cÇu gi¶ng d¹y vµ häc tËp nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. 3. §èi víi tr­êng: TiÕp tôc cñng cè, x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Tµi liÖu tham kh¶o HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc khãa 7, 8, 9 NghÞ quyÕt TW 2 khãa 8 LuËt Gi¸o dôc §iÒu lÖ tr­êng phæ th«ng Ph­¬ng ph¸p viÕt tiÓu luËn cña TiÕn sÜ Hµ ThÕ TruyÒn C¸c gi¸o tr×nh cña Tr­êng C¸n bé Qu¶n lý Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Bµi gi¶ng vÒ x©y dùng tËp thÓ s­ ph¹m trong tr­êng THPT cña Th¹c sÜ Tr­¬ng ThÞ Minh C¸c sè liÖu trong b¸o c¸o hµng n¨m cña Tr­êng THPT Kim S¬n A - Ninh B×nh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số kinh nghiệm về xây dựng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường thpt kim sơn a - ninh bình.DOC