Một số phương pháp hỗ trợ trong bài Vẽ tượng chân dung

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN Luật Giáo dục 2005 (Điều 5) quy định: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Chính vì thế, những giáo viên như chúng tôi, trực tiếp giảng dạy học sinh luôn luôn phải tìm hiểu các phương pháp dạy học sao cho kiến thức đến với học sinh bằng con đường ngắn nhất. Việt Nam chúng ta đã và đang tiến lên bằng các con đường về kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong những năm vừa qua, nước chúng ta đã gặt hái được những thành công to lớn trên nhiều mặt, trong đó phải kể đến Giáo dục. Phải nói rằng, nền giáo dục của chúng ta đã bước sang một ngưỡng cửa mới, và bước đầu có hướng đi khả quan. Việc dạy học không phải là công việc đơn giản, nó đòi hỏi phải có những năng lực sư phạm thực sự. Theo tôi, điều quan trọng nhất của một nhà giáo khi dạy học đó là việc sử dụng phương pháp nào cho hợp lí để truyền đạt tới học sinh. Hiện nay, giáo dục phổ thông yêu cầu sát sao đối với các nhà giáo dục là phải đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và quan trọng là phương pháp đó phải mang tính tích cực, học sinh chủ động làm việc. Nhưng chắc rằng, không ít bộ phận giáo viên vẫn chưa hình dung rõ đổi mới phương pháp là như thế nào? Nhiều giáo viên chưa hiểu sâu sắc bản chất của đổi mới phương pháp là: “Giáo viên phát huy tính tích cực chủ động của học sinh ” thậm chí hiểu chỉ cần dạy khác trước là được. Vậy nên trong môn học Mĩ thuật cũng vậy, đây là một môn năng khiếu, đòi hỏi các em phải có tính sáng tạo, độc lập trong học tập. Vì thế, làm thế nào để các em chủ động trong học tập là điều mà những giáo viên như tôi luôn trăn trở. Như chúng ta biết là trong môn Mỹ thuật có tất cả 4 phân môn. Mỗi phân môn đều có những đặc trưng riêng, mang tính chất riêng. Tuy nhiên, một trong những phân môn khó và hầu hết học sinh không thích học bằng các phân môn khác đó là Vẽ theo mẫu. Vẽ theo mẫu là một phân môn rất hay, nếu hiểu rõ về đặc trưng của môn này thì chắc rằng các em học sinh rất thích thú học. Bởi môn này, đòi hỏi các em phân tích, so sánh, tổng hợp và từ đó cảm nhận vẻ đẹp bằng tất cả các giác quan, thể hiện bài vẽ bằng tình cảm, cảm xúc của mình.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1833 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số phương pháp hỗ trợ trong bài Vẽ tượng chân dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a. Lý do chän ®Ò tµi 1. C¬ së lÝ luËn LuËt Gi¸o dôc 2005 (§iÒu 5) quy ®Þnh: “Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t­ duy s¸ng t¹o cña ng­êi häc; båi d­ìng cho ng­êi häc n¨ng lùc tù häc, kh¶ n¨ng thùc hµnh, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v­¬n lªn”. ChÝnh v× thÕ, nh÷ng gi¸o viªn nh­ chóng t«i, trùc tiÕp gi¶ng d¹y häc sinh lu«n lu«n ph¶i t×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc sao cho kiÕn thøc ®Õn víi häc sinh b»ng con ®­êng ng¾n nhÊt. ViÖt Nam chóng ta ®· vµ ®ang tiÕn lªn b»ng c¸c con ®­êng vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. Trong nh÷ng n¨m võa qua, n­íc chóng ta ®· gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng to lín trªn nhiÒu mÆt, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn Gi¸o dôc. Ph¶i nãi r»ng, nÒn gi¸o dôc cña chóng ta ®· b­íc sang mét ng­ìng cöa míi, vµ b­íc ®Çu cã h­íng ®i kh¶ quan. ViÖc d¹y häc kh«ng ph¶i lµ c«ng viÖc ®¬n gi¶n, nã ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng n¨ng lùc s­ ph¹m thùc sù. Theo t«i, ®iÒu quan träng nhÊt cña mét nhµ gi¸o khi d¹y häc ®ã lµ viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p nµo cho hîp lÝ ®Ó truyÒn ®¹t tíi häc sinh. HiÖn nay, gi¸o dôc phæ th«ng yªu cÇu s¸t sao ®èi víi c¸c nhµ gi¸o dôc lµ ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc sao cho phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh vµ quan träng lµ ph­¬ng ph¸p ®ã ph¶i mang tÝnh tÝch cùc, häc sinh chñ ®éng lµm viÖc. Nh­ng ch¾c r»ng, kh«ng Ýt bé phËn gi¸o viªn vÉn ch­a h×nh dung râ ®æi míi ph­¬ng ph¸p lµ nh­ thÕ nµo? NhiÒu gi¸o viªn ch­a hiÓu s©u s¾c b¶n chÊt cña ®æi míi ph­¬ng ph¸p lµ: “Gi¸o viªn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh…” thËm chÝ hiÓu chØ cÇn d¹y kh¸c tr­íc lµ ®­îc. VËy nªn trong m«n häc MÜ thuËt còng vËy, ®©y lµ mét m«n n¨ng khiÕu, ®ßi hái c¸c em ph¶i cã tÝnh s¸ng t¹o, ®éc lËp trong häc tËp. V× thÕ, lµm thÕ nµo ®Ó c¸c em chñ ®éng trong häc tËp lµ ®iÒu mµ nh÷ng gi¸o viªn nh­ t«i lu«n tr¨n trë. Nh­ chóng ta biÕt lµ trong m«n Mü thuËt cã tÊt c¶ 4 ph©n m«n. Mçi ph©n m«n ®Òu cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng, mang tÝnh chÊt riªng. Tuy nhiªn, mét trong nh÷ng ph©n m«n khã vµ hÇu hÕt häc sinh kh«ng thÝch häc b»ng c¸c ph©n m«n kh¸c ®ã lµ VÏ theo mÉu. VÏ theo mÉu lµ mét ph©n m«n rÊt hay, nÕu hiÓu râ vÒ ®Æc tr­ng cña m«n nµy th× ch¾c r»ng c¸c em häc sinh rÊt thÝch thó häc. Bëi m«n nµy, ®ßi hái c¸c em ph©n tÝch, so s¸nh, tæng hîp vµ tõ ®ã c¶m nhËn vÎ ®Ñp b»ng tÊt c¶ c¸c gi¸c quan, thÓ hiÖn bµi vÏ b»ng t×nh c¶m, c¶m xóc cña m×nh. 2. C¬ së thùc tiÔn S¸ch gi¸o khoa MÜ thuËt ë bËc THCS vÒ ph©n m«n VÏ theo mÉu rÊt c¬ b¶n. Chñ yÕu c¸c bµi häc vÏ vÒ TÜnh vËt lä, hoa vµ qu¶. §©y lµ mÉu vËt ®¬n gi¶n nhÊt nh»m gióp c¸c em b¾t ®Çu biÕt so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. C¸c em biÕt ph©n biÖt ®é s¸ng tèi, c¶m nhËn râ mÉu vËt ®øng trong mét kh«ng gian tÜnh vËt. C¸c em còng b¾t ®Çu lµm quen víi c¸c h×nh khèi ®¬n gi¶n nh­ h×nh vu«ng, trßn, ch÷ nhËt hay h×nh trô…Víi c¸ch lµm quen nh­ thÕ, häc sinh sÏ tiÕp thu ®­îc kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt. NÕu chØ dõng l¹i ë viÖc vÏ tÜnh vËt c¸c lo¹i hoa, qu¶ th× häc sinh cña t«i ®· hiÓu rÊt râ. Tuy nhiªn, ®iÒu mµ t«i b¨n kho¨n nhÊt ®ã lµ bµi häc “VÏ t­îng ch©n dung” ë líp 9. VÏ t­îng lµ mét mÉu vËt mµ lÇn ®Çu tiªn häc sinh ®­îc t×m hiÓu ë líp 9. VËy nªn, ®¹i ®a sè c¸c em cßn rÊt bì ngì, ch­a h×nh dung ra c¸ch thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo cho ®óng nhÊt, gièng mÉu vËt nhÊt. VÏ t­îng ë líp 9 míi chØ dõng l¹i ë møc ®é lµm quen th«i, tuy nhiªn b¶n th©n t«i kh«ng nghÜ chØ dõng l¹i ë ®ã. Mµ c¸c em cßn ph¶i ph¸t triÓn cao h¬n n÷a, ®iÒu quan träng lµ n¾m b¾t ®­îc c¸i thÇn ë trong t­îng ®ã. VËy nªn t«i quyÕt ®Þnh sÏ thÓ nghiÖm mét vµi ph­¬ng ph¸p nh»m gióp c¸c em n¾m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm cña t­îng râ nhÊt vµ thÓ hiÖn ®­îc mÉu vËt t­îng mµ bµi häc yªu cÇu vÏ. Qua qu¸ tr×nh d¹y- häc, t«i thÊy r»ng, gi¸o viªn kh«ng chØ chó ý ®Õn ph­¬ng ph¸p d¹y(truyÒn ®¹t) mµ cßn ph¶i t¹o dùng cho häc sinh ph­¬ng ph¸p häc (tiÕp nhËn) ®Ó cuèi cïng kiÕn thøc “vµo” häc sinh dÔ dµng, nhanh vµ s©u s¾c h¬n. Ph¶i nãi r»ng ®Ó cã thÓ vÏ ®­îc mét bµi vÒ t­îng ch©n dung kh«ng ph¶i lµ khã nh­ng b»ng c¸ch nµo ®Ó häc sinh hiÓu vµ thÓ hiÖn ®­îc th× qu¶ lµ kh«ng ®¬n gi¶n. ë líp 8, häc sinh ®­îc häc vÒ vÏ ch©n dung b¹n nªn phÇn nµo hç trî cho c¸c em khi lªn líp 9. Tuy nhiªn, vÏ ng­êi kh¸c víi vÏ t­îng. Ng­êi cã c¶m xóc, lµ c¬ thÓ sèng nªn t×nh c¶m còng dÔ ®­îc n¾m b¾t. Cßn t­îng lµ vËt thÓ tÜnh, ®­îc lµm b»ng chÊt th¹ch cao, ®­îc ®óc theo khu«n, c¸c em ph¶i diÔn t¶ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶I gièng t­îng hoµn toµn nh­ng còng ph¶i n¾m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm næi bËt vµ thÓ hiÖn ®­îc kh«ng gian cho vËt mÉu, ®é s¸ng tèi vµ h¬n c¶ lµ c¶m xóc cña c¸c em qua bµi vÏ ®ã. MÜ thuËt lµ m«n häc kh«ng gièng nh­ c¸c m«n khoa häc kh¸c, kh«ng cã ®¸p sè chÝnh x¸c, mµ ®¸p sè cña bµi häc chÝnh lµ sù c¶m nhËn c¸i ®Ñp th«ng qua t¸c phÈm nh­ thÕ nµo. Thùc tÕ cho thÊy, häc sinh häc VÏ theo mÉu kh«ng høng thó mÊy nªn còng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng bµi häc. VËy lµm thÕ nµo cho häc sinh høng thó häc h¬n? V× thÕ, t«i quyÕt ®Þnh lÊy tªn cho ®Ò tµi cña t«i lµ “Mét sè ph­¬ng ph¸p hç trî trong bµi VÏ t­îng ch©n dung líp 9”. I. NhiÖm vô cña ®Ò tµi: Tæng hîp c¸c c¬ së lÝ luËn vµ c¬ së thùc tiÔn ®Ó t×m ra c¸c ph­¬ng ph¸p hç trî trong bµi VÏ theo mÉu- VÏ t­îng ch©n dung. T×m hiÓu thùc tr¹ng viÖc häc vµ tiÕp thu bµi cña häc sinh tr­êng THCS DiÔn BÝch Rót ra kÕt luËn vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cho bµi häc VÏ t­îng ch©n dung ë líp 9 II. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh Tham kh¶o tµi liÖu, ph©n tÝch, tæng hîp c¸c vÊn ®Ò liªn quan §iÒu tra thùc tiÔn D¹y thùc nghiÖm vµ nghiªn cøu kÕt qu¶ III. C¬ së vµ thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi Thùc nghiÖm vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng THCS DiÔn BÝch Thêi gian: tõ ngµy 15/10/2007 ®Õn 15/11/2007 b. Néi dung 1. Ph­¬ng ph¸p cò- BiÖn ph¸p cò: MÜ thuËt 9 míi chØ ¸p dông 4 n¨m trë l¹i ®©y nªn néi dung cña c¸c bµi häc cßn míi mÎ ®èi víi nh÷ng gi¸o viªn. MÜ thuËt lµ m«n häc ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p ®ång t©m nªn cïng néi dung nh­ vËy nh­ng ®­îc ph¸t triÓn dÇn lªn. VÏ theo mÉu còng vËy, Bµi 7-8: VÏ t­îng ch©n dung ë líp 9 lµ bµi häc ®Çu tiªn häc sinh ®­îc lµm quen vÒ t­îng nªn cßn rÊt míi ®èi víi c¸c em. B¶n th©n t«i khi míi ra tr­êng, lu«n lu«n nghÜ mét ®iÒu r»ng m×nh ph¶i d¹y theo nh÷ng g× thÇy c« truyÒn ®¹t khi cßn trªn ghÕ nhµ tr­êng. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy, mçi häc sinh cã nh÷ng kh¶ n¨ng riªng, kh«ng thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p m×nh ®­îc häc ®Ó d¹y l¹i cho häc sinh. Mµ b¶n th©n t«i thÊy viÖc vÏ t­îng cña c¸c em cßn yÕu. C¸c em hÇu nh­ ch­a n¾m b¾t ®­îc d¸ng t­îng, ®Æc ®iÓm næi bËt cña t­îng, mµ chØ diÔn t¶ theo c¶m tÝnh, thÊy g× vÏ nÊy. Lóc ®Çu, t«i còng nghÜ vÏ t­îng còng ®¬n gi¶n th«i, nªn t«i chØ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng nh­: ph­¬ng ph¸p quan s¸t, ph­¬ng ph¸p gîi më, ph¸t vÊn, ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp. Nh­ng ¸p dông c¸c h×nh thøc d¹y nh­ thÕ nµy, t«i thÊy ch­a hiÖu qu¶, ch­a ph¸t triÓn ®ång ®Òu. C¸c em ®· häc vÏ ch©n dung ë líp 8 nªn t«i nghÜ ch¾c c¸c em sÏ vÏ t­îng còng tèt. Bëi c¸c tr­êng chuyªn nghiÖp, bao giê vÏ t­îng tr­íc, sau ®ã míi vÏ ng­êi. Nh­ng t«i kh«ng nghÜ tíi viÖc Bµi VÏ ch©n dung ë bËc THCS chØ ®¬n thuÇn vÏ b»ng nh÷ng nÐt gi¶n ®¬n, diÔn t¶ ®­îc mét vµi ®Æc ®iÓm vµ vÏ theo ý thÝch cña b¶n th©n, chø kh«ng nhÊt thiÕt diÔn t¶ ®óng vÒ m¶ng khèi, chuÈn mùc vÒ ®­êng nÐt… T«i ®· thö nghiÖm d¹y ë c¸c líp 9 víi bµi häc VÏ t­îng ch©n dung nµy víi c¸c ho¹t ®éng d¹y nh­ sau: * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt: - Gi¸o viªn cho häc sinh lªn ®Æt t­îng vµ tiÕn tr×nh häc theo s¬ ®å líp sau: T­îng ch©n dung Bµn häc sinh - Sau khi ®Æt t­îng, cho häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt mÉu vËt vÒ: H×nh d¸ng, kÝch th­íc, tØ lÖ c¸c phÇn, ®é ®Ëm nh¹t (T«i ®· sö dông ph­¬ng ph¸p gîi më, vÊn ®¸p) * Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ h×nh- ®Ëm nh¹t - Gi¸o viªn treo §DDH lªn b¶ng, c¸c b­íc tiÕn hµnh vÏ - Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt c¸c b­íc vÏ, gi¸o viªn chØ dÉn c¸c b­íc trªn ®å dïng trùc quan. - Cho häc sinh xem nh­ng bµi cña c¸c häc sinh líp tr­íc ®Ó c¸c em thÊy ®­îc kÕt qu¶ cña c¸c anh chÞ (Chän nh÷ng bµi tèt nhÊt) * Ho¹t ®éng 3: Häc sinh lµm bµi: - Gi¸o viªn cho lµm theo c¸ nh©n häc sinh - H­íng dÉn c¸c em c¸ch vÏ hîp bè côc tê giÊy - C¸ch vÏ ®é ®Ëm nh¹t gi¸o viªn còng h­íng dÉn tõng häc sinh Qua c¸ch d¹y nh­ vËy t«i thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Tæng sè häc sinh Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Lo¹i trung b×nh Lo¹i yÕu 259 15: 5.8% 98: 37.8% 103: 39.8% 43: 16.6% TØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm giái cßn rÊt Ýt vµ chñ yÕu lµ r¬i vµo líp kh¸ giái cña khèi, cßn c¸c líp kh¸c tØ lÖ giái rÊt h¹n chÕ. V× thÕ t«i nghÜ m×nh ph¶i t×m ra mét h­íng míi cho ph©n m«n nµy. Ngoµi viÖc häc sinh n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng, cÊu tróc cña vËt mÉu th× c¸c em còng ph¶i biÕt so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp kh¸i qu¸t ho¸, ph¶i rÌn luyÖn ®­îc kÜ n¨ng miªu t¶ vËt mÉu b»ng ®­êng nÐt h×nh khèi, ®Ëm nh¹t vµ n¾m b¾t ®­îc “c¸i thÇn” ë trong vËt mÉu. 2. Ph­¬ng ph¸p míi- BiÖn ph¸p míi: §Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y cao, t«i quyÕt ®Þnh t×m mét c¸ch thøc d¹y häc kh¸c ®Ó cñng cè xem tØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm kh¸ gái cã t¨ng lªn kh«ng vµ t«i ®· lµm ®­îc ®iÒu ®ã. ViÖc thÓ nghiÖm bµi häc nµy t«i thÊy rÊt thó vÞ vµ rót cho m×nh ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm. Bëi lÏ, ph©n m«n VÏ theo mÉu cÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho c¸c em nh÷ng kÜ n¨ng: Quan s¸t X¸c ®Þnh bè côc VÏ h×nh ChØnh h×nh VÏ ®Ëm nh¹t Qu¸ tr×nh d¹y cña t«i ®· sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p nh­ sau: Ph­¬ng ph¸p quan s¸t Ph­¬ng ph¸p gîi më, ph¸t vÊn Ph­¬ng ph¸p häc theo nhãm Ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp TiÕn tr×nh d¹y häc: * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt: - Gi¸o viªn cho häc sinh lªn ®Æt t­îng vµ tiÕn tr×nh häc theo s¬ ®å líp sau: T­îng ch©n dung Bµn häc sinh - Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt b¹n ®Æt mÉu ®· hîp lÝ hay ch­a. - NhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng mÉu, so s¸nh tØ lÖ c¸c phÇn, ph©n tÝch c¸c bé phËn, t×m ra ®Æc ®iÓm næi bËt cña t­îng - PhÇn nµy, t«i cho c¸c nhãm tù quan s¸t mÉu trong vßng 5 phót vµ ®­a ra c¸c ý kiÕn cña nhãm. Nh­ thÕ lµ c¸c em lµm viÖc theo tËp thÓ, tØ lÖ hiÓu bµi sÏ cao h¬n vµ rÌn luyÖn ®­îc tÝnh ®oµn kÕt trong líp. - Sau khi c¸c nhãm nhËn xÐt mÉu, t«i cho c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt xem b¹n tr¶ lêi nh­ thÕ ®óng ch­a. NÕu c¸c em tù nhËn xÐt sÏ gióp cho viÖc t­ duy trong häc tËp cao, vµ chñ ®éng trong häc tËp, tù nhËn ra c¸i ®óng, c¸i ch­a ®óng ®Ó ®iÒu chØnh. - NhËn xÐt ®é ®Ëm nh¹t cña mÉu vËt, h­íng ¸nh s¸ng ch¹y nh­ thÕ nµo. NÕu ®Ó c¸c em tù quan s¸t mÉu sÏ gióp cho viÖc c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña mÉu sÏ tèt h¬n. * Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ h×nh- ®Ëm nh¹t - Yªu cÇu c¸c nhãm tù nªu ra c¸c b­íc tiÕn hµnh vÏ cña m×nh, gi¸o viªn kh«ng treo §DDH lªn b¶ng. - Sau khi mçi nhãm ®­a ra ý kiÕn råi, th× tiÕp tôc cho c¸c em tù nhËn xÐt c¸c b­íc tiÕn hµnh cña b¹n ®· hîp lÝ hay ch­a. - Cuèi cïng gi¸o viªn míi tæng hîp ý kiÕn vµ ®­a ra ý cuèi cïng - Gi¸o viªn treo §DDH lªn b¶ng, c¸c b­íc tiÕn hµnh vÏ - TiÕt d¹y nµy, t«i kh«ng chØ lµ h­íng dÉn c¸ch vÏ trªn ®å dïng trùc quan, mµ t«i cßn trùc tiÕp thÓ hiÖn c¸c b­íc trªn b¶ng. Cã nh­ vËy c¸c em míi h×nh dung ®­îc c¸ch thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo. T«i nghÜ m×nh kÕt hîp gi÷a lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh cïng lóc sÏ gióp cho häc sinh cña m×nh n¾m b¾t nhanh h¬n. - VÒ phÇn ®Ëm nh¹t còng vËy, t«i còng h­íng dÉn cô thÓ b»ng c¸ch vÏ ®Ëm nh¹t lªn b¶ng cho c¸c em quan s¸t. Bëi hÇu hÕt c¸c em vÏ ®Ëm nh¹t b»ng c¸ch di bót ch× ®Õn lóc l× c¶ tê giÊy mµ kh«ng hiÓu ®­îc r»ng diÔn t¶ ®Ëm nh¹t còng ph¶i cã ®é t¬i xèp, kh«ng gian râ rµng. Víi c¸ch h­íng dÉn nh­ vËy t«i thÊy ®¹t hiÖu qu¶ h¬n, v× ¸p dông ph­¬ng ph¸p cò, gi¸o viªn rÊt mÖt v× ph¶i ®Õn tõng em h­íng dÉn, rÊt mÊt thêi gian mµ kh«ng hiÖu qu¶. - Sau cïng cho häc sinh xem nh÷ng bµi cña c¸c häc sinh líp tr­íc ®Ó c¸c em thÊy ®­îc kÕt qu¶ cña c¸c anh chÞ (Chän nh÷ng bµi tèt nhÊt) - H­íng dÉn häc sinh c¸ch s¾p xÕp sao cho c©n xøng víi bè côc tê giÊy, kh«ng vÏ to qu¸ hay nhá qu¸. * §Æc thï cña bµi nµy lµ 2 tiÕt nªn thêi gian cho nhËn xÐt, ph©n tÝch mÉu nªn nhiÒu mét chót sÏ gióp c¸c em hiÓu bµi s©u h¬n. * Ho¹t ®éng 3: Häc sinh lµm bµi: - Gi¸o viªn cho lµm häc sinh lµm bµi Qua c¸ch d¹y nh­ vËy t«i thu ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: Tæng sè häc sinh Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Lo¹i trung b×nh Lo¹i yÕu 259 45: 17.4% 118: 45.6% 80: 30.9% 16: 6.2% Trong qu¸ tr×nh lµm bµi, t«i nhËn thÊy häc sinh cña m×nh lµm rÊt nhanh vµ tèt n÷a. Nh÷ng g× t«i truyÒn ®¹t cã vÎ c¸c em hiÓu h¬n vµ lµm bµi rÊt tèt. C¸c em n¾m b¾t ®­îc cÊu tróc cña h×nh t­¬ng ®èi ®óng vµ thÓ hiÖn ®Ëm nh¹t còng râ rµng. 3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Qua qu¸ tr×nh thö nghiÖm t«i ®· thu ®­îc kÕt qu¶ t­¬ng ®èi kh¶ quan. Mét khi sù truyÒn ®¹t cña gi¸o viªn cã hiÖu qu¶ th× ®ã lµ thµnh c«ng cña chÝnh m×nh. Tuy vËy, t«i còng ®· rót cho m×nh ®­îc mét sè kinh nghiÖm quý b¸u. * ¦u ®iÓm: - Häc hái vµ t×m hiÓu ®­îc mét sè ph­¬ng ph¸p hay, phï hîp. T«i häc hái qua qu¸ tr×nh tù häc Båi d­¬ng th­êng xuyªn. HiÓu biÕt thªm vÒ ph­¬ng ph¸p häc theo nhãm, ph­¬ng ph¸p tæ chøc vµ mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c. - Häc sinh tiÕp thu nhanh, høng thó häc ph©n m«n VÏ theo mÉu. - Häc sinh n¾m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm cña t­îng mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. - Ren luyÖn cho häc sinh tÝnh tù lËp, t­ duy nhanh h¬n vµ cã tr¸ch nhiÖm víi nhãm, tËp thÓ. - Häc vÏ theo mÉu vÏ t­îng gãp phÇn bæ trî cho c¸c em trong c¸c ph©n m«n kh¸c nh­ VÏ tranh, VÏ trang trÝ víi tØ lÖ chÝnh x¸c h¬n. * H¹n chÕ: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ sau: - §Æc thï cña m«n häc lµ kh« khan nªn viÖc thu hót sù ®am mª cho c¸c em cßn h¹n chÕ. C¸c em ch­a thÓ thÝch ph©n m«n nµy b»ng nh÷ng ph©n m«n nh­ Trang trÝ, VÏ tranh. - VÏ t­îng ë bËc THCS qu¸ Ýt (ChØ cã mét bµi) nªn viÖc ph¸t triÓn cho c¸c em trong vÏ t­îng kh«ng ®­îc ph¸t triÓn cao. Trªn ®©y lµ nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm mµ trong qu¸ tr×nh d¹y b¶n th©n t«i rót ra ®­îc cho m×nh. Hy väng r»ng, qua ®©y c¸c ®ång nghiÖp cïng gãp ý ®Ó ®Ò tµi cña t«i ®­îc hoµn chØnh h¬n. c. KÕt luËn M«n MÜ thuËt ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y ë bËc THCS c¸ch ®©y kh«ng l©u nh­ng ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh rÊt ®¸ng c«ng nhËn. B¶n th©n t«i lµ mét gi¸o viªn trÎ míi ra tr­êng, nªn cÇn ph¶i häc hái rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt lµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc. Gi¸o viªn kiÕn thøc cã v÷ng vµng bao nhiªu ®i ch¨ng n÷a mµ ph­¬ng ph¸p truyÒn ®¹t kh«ng phï hîp th× kÕt qu¶ còng kh«ng ph¶i lµ tèt. D¹y mét bé m«n nµo còng cã nghÖ thuËt cña nã. Kh«ng cã gi¸o viªn nµo muèn häc trß cña m×nh ghet m«n häc cña chÝnh m×nh. VËy nªn ®Ó lµm cho c¸c em yªu thÝch m«n häc cña m×nh qu¶ kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo. Trong ph©n m«n VÏ theo mÉu- ®Æc biÖt lµ bµi VÏ t­îng, t«i c¶m thÊy m×nh ®· lay chuyÓn ®­îc mét phÇn nµo viÖc yªu thÝch m«n häc cña c¸c em. Qua ®Ò tµi nµy, t«i còng mong c¸c ®ång nghiÖp vµ chuyªn m«n gãp ý cho t«i ®Ó hoµn thµnh mét c¸ch kh¶ quan h¬n, thµnh c«ng h¬n cho tiÕt d¹y vÒ Bµi vÏ t­îng ch©n dung nµy. Nh÷ng ®ãng gãp ý kiÕn cña mäi ng­êi lµ nh÷ng ®iÒu mµ b¶n th©n t«i cÇn häc hái vµ rót kinh nghiÖm. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ng­êi viÕt NguyÔn Thi Quúnh V©n Tµi liÖu tham kh¶o S¸ch gi¸o khoa MÜ thuËt líp 9 - Bé GD vµ §T S¸ch gi¸o viªn MÜ thuËt líp 9 - Bé GD vµ §T Båi d­íng th­êng xuyªn chu k× III 2004- 2007- Bé GD vµ §T Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®æi míi gi¸o dôc Trung häc c¬ së – Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số phương pháp hỗ trợ trong bài Vẽ tượng chân dung.doc
Luận văn liên quan