Nâng cao chất lượng hiệu quả cong tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường thcs trần quý cáp xã Bình Quý huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

A:LỜI MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của đề tài: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng con nguời, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng ,chứ không phải sự nghiệp cá nhân anh hùng nào.Thành công của đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chứcvà phát huy lực lượng vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân dưới cờ tất thắng của chủ nghĩa Mac – Lênin " Trong văn kiện đại hộ đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định " Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hành đầu nhằm nâng cao dân trí ,đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhânn tài, " vị trí giáo dục là quốc sách hành đầu cũng được tiếp tục khẳng định trongvăn kiện đại họi IX, đại hội X của Đảng . Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng với lĩnh vực sản xuất vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của xã hội . Trong thời đại phát triẻn như vũ bảo của cách mạng khoa học công nghệ, nhân loại đang vượt qua nền văn minh công nghiệp để chuyển sang nền kinh tế tri thức. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, gắn liền sự phân công lao động và hợp tác quốc tế ,gắn liền sáng tạo và trao đổi công nghệ mới, tài năng và trí tuệ; năng lực bản lĩnh trong lao động sánh tạo của con người không phải xuất phát một cách ngẫu nhiên tự phát mà phải trải qua một quá trình đào tạo công phu, có hệ hống. Vì vậy giáo dục hiện nay được nhìn nhận không phải là yếu tố phi sản xuất , tach srời sản xuất mà là yếu tố bên trong yếu tố cấu thành nền sản xuất xã hội, không thể phát triển được lực lượng sản xuất nếu không đầu tư thích đáng cho nhân tố con người . Không thể xây dựng được quan hệ xản xuất mới XHCN nếu không được nâng cao trình độ học vấn , trình độ tổ chúc quản lí kinh tế cho cán bộ và nhân dân. Thực tiển chỉ ra rằng không có một quốc gia nào muốn phát triển mà đầu tư ít cho Giáo dục - đào tạo . Vai trò của giáo dục lớn tới mức, nó có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một dân tộc. Vì sao vậy? Vì giáo dục chính là trụ cột của một quốc gia để tạo dựng, giữ gìn và phát triển hệ giá trị xã hội. Nền giáo dục có tốt thì mới góp phần tạo dựng, bảo vệ được một hệ giá trị nhân bản, phù hợp với đặc trưng tốt đẹp của dân tộc và vì vậy đủ sức mạnh làm nền tảng cho xã hội phát triển, hưng thịnh; ngược lại, với nền giáo dục kém và hệ quả đi kèm với nó, hệ giá trị yếu thì dân tộc đó khó có sức bật đi lên.Trong quá trình toàn cầu hóa ngày nay, nhiều quốc gia phương Tây càng chú trọng phát triển giáo dục, coi đấy như một nhiệm vụ quan trọng của nhà nước trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Họ ý thức rất rõ rằng trong thế giới ngày càng trở nên “phẳng” và mọi thứ đều giống nhau, một dân tộc muốn “nhận diện” được so với các dân tộc khác chỉ có thể dựa vào bản sắc dân tộc và nếu bản sắc dân tộc không còn thì điều đó đồng nghĩa với thảm họa dân tộc ấy sẽ bị xóa sổ, hòa tan. Mặt khác, ngoài chức năng bao trùm trên, giáo dục còn mang một nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là đảm bảo sự tồn tại và phát triển hay cụ thể hơn là hiện thực hóa quyền bình đẳng về cơ hội vào đời và tạo dựng cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội. Bởi, để đạt được điều đó thì họ phải có cơ hội, ai cũng như ai, tiếp thu những giá trị, tri thức và kỹ năng mà nền giáo dục đã đưa lại cho họ. Với ý nghĩa này, Hiến pháp của nước ta cũng coi “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân” (điều 35); “học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân” (điều 59). Cần lưu ý rằng trách nhiệm biến những chức năng ấy của giáo dục thành hiện thực thuộc về Nhà nước; đây là nhiệm vụ cơ bản nhất của Nhà nước mà nếu từ bỏ nó, Nhà nước sẽ mất đi tính chính danh của mình. Sở dĩ như vậy vì chỉ có Nhà nước mới có đủ nguồn lực, điều kiện cần thiết để làm việc đó và hơn thế nữa, như trên đã nói, giáo dục liên quan mật thiết với sự hưng vong của xã hội nên muốn tồn tại, phát triển, Nhà nước phải đẩy mạnh giáo dục. Ngành giáo dục muốn hoàn thành vai trò ,nhiệm vụ của mình chính là phải dựa vào sức mạnh của quần chúng "giáo dục là sự nghiệp của nhân dân"(Hồ Chí Minh). Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế, tiến hành đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, để toàn xã hội tham gia vào công tác giáo dục. Do vậy giáo dục muốn phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng thì công tác vận động quần chúng nhân dân cùng chia sẽ khó khăn của giáo dục, tạo nên một động lực mới phát triển giáo dục, dân vận đã trở thành nhiệm vụ của người quản lí giáo dục "quần chúng là người sáng tạo .quần chúng còn là người sáng tác nữa"(Hồ Chí Minh).Muốn phát huy tiềm lưc khả năng của quần chúng cho giáo dục thì trước hết phải hiểu, phải biết dân vận vì "lực lượng của dân rất to; việc dân vận rất quan trong, dân vận kém thị việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" (Hồ Chí Minh).Vì vậy thực hiện công tác dân vận là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và rất cấp bách trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước ta hiện nay.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 16584 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng hiệu quả cong tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường thcs trần quý cáp xã Bình Quý huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tộc và xây dựng gia đình khu dân cư, có đời sống văn hóa cao. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. b/ Đoàn Than niên cọng sản Hồ Chí Minh : Trong cơ cấu tổ chức của Đoàn , Liên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chi đoàn Thanh niên CSHCM của nhà trường chịu sự trực tiếp lãnh đạo của BCH đoàn thanh niên cọng sản Hồ Chí Minh xã Bình Quý , trong những năm qua liên đội nhà trường được sự quan tâm nhiềi mặt của xã đoàn. Trong Nghị quyết đậi hội xã đoàn xã Bình Quý lần thứ X có nêu: " Ban chấp hành đoàn phối hợp chặt chẻ với BGH các trường phổ thông trong xã , đưa phong tràog thanh thiếu niên trong trường học đổi mới phương thức , nội dung hình thức hoạt động . Góp phần giáo dục lý tưởng cọng sản chủ nghĩa, lòng yêu nước ý chí quyết tâm vươn lên trong học tập ... Giữ vững ngọn cờ đầu về phong trào thiếu niên của huyện Thăng Bình. nhà trường và xã đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ nhất là các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong những các hoạt động không chỉ có học sinh nhà trường mà còn tham gia của anh chị đoàn viên trong xã góp phần tạo nên không khí vai tươi sôi nổi, phấn khởi. Xã đoàn cũng luôn đổi mới hình thức sinh hoat tạo sự vui vẽ tích cực tự giác ... Trong các ngày chủ điểm đoàn xã phối hợp với trường tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh như ngày 27/7 tổ chức viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, một số gia đình thương binh tiêu biểu, tổ chức cắm trại ngày 26/3 ...Ngoài việc tham gia giáo dục đạo đức, Đoàn xã còn là lực lượng quan trọng giữ vững số lượng học sinh, khi học sinh bỏ học Đoàn TN cùng với nhiều tổ chức đến động viên giúp đở đưa các em trở lại học kịp thời phân công đoàn viên thanh niên ở các thôn kềm kẹp giúp đở học sinh chậm tiến , học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặt biệt giúp các em học sinh nghèo vượt khó . c/ Hội phụ nữ xã: Đồng chí chủ tịch hội phụ nữ xã vừa là thành viên ban dan số gia đình và trẻ em. Đây là điều kiện thuận lợi để hội phụ nữ có những đóng góp cho giáo dục, trước hết là xóa đói giảm nghèo. Qua thực tế nhà trường thống kê những học sinh có hoàn cảnh khó khănđể hội quan tâm cho hộ nầy vay vốn tăng gia sản xuất , tăng thu nhập ổn định đời sống , taọ điều kiện cho học sinh học tập. thực hiịen công tác phổ cập THCS năm 2009 hội phụ nữ xã đã đã hổ trợ vân động 6 học sinh bỏ học ra lớp góp phần vào công tác PCGD THCS trên địa bàn xã. d/ Hội khuyến học xã : Những năm gần đây tình trạng học sinh bỏ học hằng năm rất cao, có năm lên tới 1,1% hầu hết học sinh bỏ học vì kinh tế. Được hổ trợ giúp đở kịp thời của hội khuyến học xã cùng với hội cha mẹ học sinh như tặng quà sách vở đầu năm học , tặng tiền ,gaọ nhân tết nguyên đáng , học bổng cuối năm học cho HS nghèo vượt khó ... Tổng số tiền quà , học bổng tặng cho học sinh nhà trường hằng năm từ 2 đến 3 triệu đồng. Ở địa phương xã Bình Quý chủ tịch hội khuyến học là phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã nên việc vận động các nguồn lực có thuận lợi nên việc hổ trợ cho nhà trường có hiệu quả . Song song với hội khuyến học, UBMTTQ Việt Nam xã còn hổ trợ cho các giòng tộc lập quỹ khuyến học như : tộc Trương, tộc Võ, tộc Nguyễn Văn, tộc Huỳnh, tộc Dương v.v... hằng năm nhân dịp tế thu vào rằm tháng 7 âm lịch các tộc họ đều tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng con cháu học giỏi, khen thưởng các gia đình hiếu học, động viên tinh thần vươn lên trong các em. Các hoạt động nầy đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục của xã nhà đ/ Hội cha mẹ học sinh * Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục Hội cha mẹ học sinh đã vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia xây dựng nhà trường, đuợc phụ huynh đồng thuận cao do vậy trong thời gian qua hội cha mẹ học sinh nhà trường đã thực hiện được các công việc hổ trợ tích cực cho công tác dạy học như sau : - Xây dựng quan cảnh trường lớp cụ thể là xây dựng bồn hoa cây cảnh sân trường với giá trị trên 10 triệu đồng - Nhân ngày 20/11/2008 CMHS đã tặng cho trường 20 chậu cây cảnh có giá trị trị giá hơn 15 triệu đồng góp phần xây dựng cảnh quan sư phạm khang trang sạch đẹp- - Tham gia trang trí các phòng học , xâydựng sân chơi bải tập cho học sinh với giá trị trên 5 triệu đồng - Trang bị và tu sửa toàn bộ hệ thống ánh sáng, âm thanh phục vụ sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt tập thể với khinh phí trên 04 triệu đồng - Hội cha mẹ học sinh đã tích cực cùng nhà trường tham gia vận động thực hiện chương trình hiện đại hóa phương tiện dạy học giai đoạn 2008-2012 của trường bằng nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục từ các nhà danh nghiệp, các cơ quan đóng rên địa bàn xã, và từ hội cựu học sinh của truờng cụ thể trong thời gian qua đã thực hiện được một số công việc sau: à Đầu tư mua 04 máy vi tính nối mạng phục vụ cho việc truy cập của CBVC dạy giá trị trên 30 triệu đồng. à Xây dựng được một phòng vi tính với số lượng 20 máy trị giá 120 triệu đồng . à Năm 2008 Hội CMHS vận động xã hội hóa từ các nhà danh nghiêp đã trang bị cho trường một hệ thống trình chiếu ( gồm một máy chiếu projector và một máy vi tính xách tay) để phục vụ dạy học trị giá trên ba chục triệu đồng. àNgoài ra Họi CMHS nhà trường cùng lãnh đạo nhà trừơng vận động cựu học sinh của trường những HS đã thành danh tham gia đóng góp xây dựng trường thực hiện chương trình " hiệnn đại hóa phương tiện dạy học" kết quả năm học 2008-2009 các em đã đóng góp trên 50 triệu đồng trang bị thêm cho phòng máy 05 máy vi tính. 4/ Trách nhiệm của nhà trừơng: Với quan điểm " Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng " Thực hiện chủ trương " xã hội hóa giáo dục "trong những năm qua nhà trường luôn coi trọng và làm tốt mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội . Đối với cấp ủy và chính quyền địa phuơng nhà trường . Chi bộ làm tốt chức năng tham mưu, xây dựng những chương trình đề án cho sự phát triển của trường như đề án phổ cập giáo dục THCS, đề án quản lý học sinh theo địa bàn dân cư, đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, đè án chương trình hiện đại hóa phương tiện dạy học .. Trong các lần đại hội , hội nghị của Đảng ủy xã, của HĐND, UBND xãnhà trưiờng luôn tranh thủ ý kiến phản ảnh tình hình thực tế của trường , công việc làm được , chưa được, khó khăn , thuận lợi nhằm tạo sự chia sẽ tranh thủ sự đồng tình ủng hộ trong đội ngũ đảng viên . Điều quan trọng nhất là để vận động nhân đan tham gia vào giáo dục, trước hết nhà trường phải tạo được uy tín và niềm tin trong nhân dân , uy tín của nhà trường trước hết là hiệu quả giá dục- đào tạo ngày càng phải cao . Xây dựng đội ngũ cán bộ ,giáo viên có năng lực ,có phẩm chất, lối sống giản dị , gần gủi với nhân dân. để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường với các đoàn thể trong địa phương , nhà trường chủ động kết hợp với các đoàn thể trong các công việc như: Cổ động , văn nghệ , lao động công ích tham gia trại 8/3 của phụ nữ , 26/3 của Đòan thanh niên. . Đối với phụ huynh học sinh nhà trường luôn tôn trọng , lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh. . Để HCMHS chủ động trong công việc hổ trợ nhà trường hoạt động . Đầu năm học nhà trương phải tổ chức cuộc họp giữa ban giám hiệu và ban thừơng trực hội cha mẹ học sinh để nghe nhà truờng trình bày các dự án kế hoạch năm học những yêu cầu trong năm học đối với CMHS để Hội CMHS cùng nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trừơng có chủ trương và biện pháp để thực hiện tốt việc giáo viên chủ nhiệm thăm hỏi tìm hiểuhoàn cẩnh học sinh trong lớp nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chậm tiến, để từ đó có sự phối hợp nhịp nhàng giữa gia đình và nhà trường. Nhìn chung trong thời gian qua nhà trường đã có nhiều cố gắng phối hợp cùng hội CMHS vận động các đoàn thể, các tổ chức quần chúng và nhiều lực lượng khác tham gia vào hoạt động giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. - ³Về công tác dân vận "Dân vận trong xã hội hóa sự nghiệp giáo dục " của xã: Thực hiện quan điểm của Đảng về đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và các chủ trương của ngành trong thời gian qua , Đảng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương , ngoài việc huy động mọi nguồn lực lo tu bổ, xây dựng mới các phòng học đáp ứng yêu cầu phát triển số lượng học sinh hằng năm. các nghị quyết hằng năm của Đảng ủy, của hội động nhân dân xã đều nểu ra nhiều biện pháp tập trung cho nhà trường, tuyên truyền, kêu gọi nhân dân quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của con em. - Các trường học cũng đã tham mưu kịp thời với Đảng , chính quyền địa phương trong việc xây dựng ,phát triển , tranh thủ sự lãnh đạo kịp thời của Đảng bô, UBND xã. Thông qua các cuộc họp cha mẹ học sinh nhà trường tuyên truyền trong nhân dân về quan điểm đường lối giáo dục của Đảng, về vai rò của sựnghiệp giáo dục. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm trong việc giáo dục con em. Nhìn chung trong cha mẹ học sinh cũng như trong xã hội đã có những chuyển biến dáng kể về mặt nhận thức và đã có những việc làm cụ thể trong quá trình đóng góp xây dựng nhà trường , đôn đốc nhắc nhở con em trong việc học tập. *³ Về y tế: Nhà trường đã có phòng y tế học đường , có nhân viên y tế , thựcnhiện rtốt công tác khám chữa bệnh cho học sinh . Đã thực hiện tốt chương trình tiêm chủng cho trẻ em . Chương trình dân số kế hoạch hóa được đẩy mạnh và thông qua nhiều đợt tuyên truỳền đã đạt được kkết quả được giao, đạt tỷ lệ phát triển dân số 1,6%. III/KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỐI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP TRONG THỜI GIAN QUA: Trường THCS Trần Quý Cáp xã Bình Quý qua các năm thực hiện công tác dân vận vào sự nghiệp giáo dục trong nhà trường đã đạt được những thành tích đáng trân trọng như sau: 1/Số liệu: a/ Tình hình đội ngũ : a1/ Số lượng đội ngũ cán bộ - giáo viên –nhân viên: Năm học Số lượng Nữ BGH Giáo viên Nhân viên 2006-2007 68 47 3 59 6 2007-2008 67 47 3 58 6 2008-2009 67 47 3 58 6 a2/ Chất lượng đội ngũ: Năm học Số lượng Nữ T. cấp CĐSP ĐHSP Đang học ĐH Đảng viên TC CT 2006-2007 68 47 02 38 21 06 12 03 2007-2008 67 47 02 42 16 05 11 02 2008-2009 67 47 02 42 16 05 11 02 a3/Danh hiệu thi đua nhà trường ,cá nhân Năm học Danh hiệu trường CSTĐ Csở CSTĐ Cấp Tỉnh 2006-2007 Trường tiến tiến 08 01 2007-2008 Trường tiến tiến 08 01 2008-2009 Trường tiến tiến 08 02 b/ Tình hình học sinh: b1/Tuyển sinh,duy trì số lượng, thi tốt nghiệp, lên lớp: Năm học Tỷ lệ tuyển sinh lớp 6 Tỷ lệ HS bỏ học Tỷ lệ HS TNTHCS Tỷ lệ HS Lên lớp 2006-2007 99,6% 0,82% 96% 95,6% 2007-2008 99,8% 0,7% 98% 96,4% 2008-2009 100% 0,53% 97% 98,2% b2/ chất lượng hai mặt giáo dục: Năm học HỌC LỰC HẠNH KIỂM Tỷ lệ HS Lên lớp thẳng Tỷ lệ HS Giỏi Tỷ lệ HS Khá Tỷ lệ HS Tốt Tỷ lệ HS Khá 2006-2007 95,6% 16% 14% 78% 17,3% 2007-2008 96,4% 18% 17% 79,7% 16,8% 2008-2009 98,2% 19,7% 19% 83,2% 16,2% c/ Về tình hình cơ sở vật chất : + Tổng diện tích quy hoạch trong khuân viên trường ......... + Phòng học 15phòng.; + Phòng thiết bị : 01 phòng + Phòng bộ môn ; 02 phòng + Phòng thư viện : 01 phòng +Phòng đọc sánh : 02phòng +Phòng hội trường : 01 phòng + Phòng Đội : 01 Phòng + phòng văn phòng :01 phòng +Phòng Hiẹu trưởng : 01 Phòng + Phòng Phó HT : 01 phòng * Thư viện đạt chuẩn theo quyết định 01 của Bộ Giáo Dục 2/ Những kết quả chủ yếu về công tác giáo dục của trường THCS Trần Quý Cáp trong những năm qua: Từ các biểu mẫu số liệu trên ta có thể nhận thấy rằng : Qua 3 nam gần đây công tác giáo dục đào tạo của trường ngày càng tiến triển theo chiều hướng đi lên . a/ Công tác tuyển sinh và duy trì số lượng : Công tác tuyển sinh lớp 6 hằng năm tăng dần từ 99,6% đến 100% tình trạng HS bỏ học giảm dần từ 0, 82% năm 06-07đến năm 08-09 còn 0,53%; để hoàn thành công tác PCGD năm 2007 nhà trường cùng với lực lượng xã hội, hội cha mẹ học sinh nhà trường huy động 14 HS lớp 9 nghỉ học từ các năm trước ra ôn thi và thi đổ TNBTVH trong những năm tiếp theo, nhà trường đã hoàn thành chỉ tiêu PCGDTHCS với kết quả cao. Việc vận động HS bỏ học ra lớp được nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong xã hổ trợ các điều kiện học tập và động viên các em ra lớp đạt kết quả cao, năm 2007 huy động ra lớp 03 em Nhằm giải quyết tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp ,học sinh yếu hằng năm nhà trường đã tổ chức tốt các lớp phụ đạo miễn phí cho các em mỗi khối một lớp và đã đạt kết quả khả quan đây cũng là biện pơháp nâng cao được chất lượng nhằm nâng cao chất lương đại trà của nhà trường . b/ Chât lượng giáo dục : Thực hiện tinh thần chỉ đạo của ngành về việc thực hiện cuộc vận động "Hai không với 5 nội dung " nhà trtường đã quán triệt trong CBGV, HS và cha mẹ học sinh cũng như taọ nhận thức trong xã hội. Nội dung cuộc vận động nầy chính là cốt lõi của việc nâng cao chất lượng tạo chuyển biến về nâng cao chât lượng giáo dục, tình trạng tiêu cực trong nhà trường từng bước đẩy lùi , việc dạy học đánh giá học sinh ngày càng chính xác, việc chạy theo thành tích từng bước triệt tiêu trong nhà trường và trong tư duy mỗi người làm công tác giáo dục . Chủ trương dạy thực chất, học thực chất được nhà trường cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể : Như ký cam kết thực hiện trong giáo viên, trong Học sinh , trong các hoạt động của liên đội,chi đoàn. Trong các tổ chuyên môn chủ trương hai không được thục hiện cụ thể như sau - Giờ dạy của giáo viên được đánh giá nghiêm túc theo tiêu chuẩn của Bộ, và cụ thể hóa của phòng giáo dục, tiêu chuẩn thi đua của giáo viên rõ ràng công khai. -Trong việc kiểm tra , đánh giá học sinh : Nội dung đề được chọn khách quản trong ngân hành đề thi của trường với biểu điểm và đáp án thống nhất do vậy số liệu thu được đáng tin cậy , phản ảnh đúng thực chất chất lượng HS - Trong công tác coi thi , chấm thi được bố trí chéo , khách quan đảm bảo công bằng trong HS + Trong thời gian qua song song với việc thực hiện nội dung hai không nhà trường đã có nhiều biện pháp do vậy chất lượng dạy học của nhà trường đã có chuyển biến đáng kể : Chất lượng đại trà thực chất và nâng lên rõ rệt, nhất là tỷ lệ HS giỏi, khá, HS lên lớp tăng dần ; tình trạng ngồi nhầm lớp ngày càng giảm dần , tỷ lệ HS vào lớp 10 hệ công lập cao nhất nhì toàn huyện .tạo được niềm tin trong nhân dân và CMHS. c/ Phong rào học sinh giỏi : Công tác phát hiện bồi dưỡng HS Năng khiếu được nhà trường chú ý đúng mức và cũng đã đạt được kết quả khã quan , nhiều năm liền trường đạt giải cao trong các kỳ thi HS giỏi cầp huyện , cấp tỉnh () vị thứ nhất nhì cấp huyện : cụ thể năm 2006-2007 đạt 28 giải cấp huyện, 06 giải cấp tỉnh ; năm 2007-2008 đạt 29 giải cấp huyện, 07 giải cấp tỉnh ;năm 2008-2009 đạt 27 giải cấp huyện, 07 giải cấp tỉnh; Đối với HS năng khiếu thể dục thể thao cũng được nhà trường tổ chức tập luyện , bồi dưỡng chu đáo nên hằng năm đạt kết quả cao trong hội khỏe cấp huyện, cụ thể như sau năm 2006-2007 đạt giải ba HKPĐ cấp huyện ,năm 2007-2008 đạt giải nhì HKPĐ cấp huyện ,năm 2008-2009 đạt giải nhì HKPĐ cấp huyện. d/ Công tác giáo dục hạnh kiểm : -Lấy 05 điều Bác Hồ dạy, điều lệ trường Trung học, nội quy nhà trường làm nội dung, yêu cầu về giáo dục hạnh kiểm học sinh. -Thông qua giảng dạy môn GDCD, giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp để giúp học sinh hiểu và thực hiện những yêu cầu về chuẩn mực đạo đức mà xã hội yêu cầu cho từng đối tượng. Yêu cầu GVCN dạy đủ, dạy đúng các tiết sinh hoạt ngoài giờ theo qui định -GVCN lớp thường xuyên theo dõi tình hình học sinh lớp, phối hợp tốt với CMHS để có biện pháp giáo dục uốn nắn những học sinh vi phạm nội quy, sử dụng tốt sổ liên lạc với CMHS. Nhà trường chú ý đầu tư nhiều công sức vào việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh Phát huy vai trò của Đội Thiếu Niên Tiền Phong làm nòng cốt cho các hoạt động giáo dục đạo đức , Thông qua các hoạt động góp phần quan trọng trong giáođục hạnh kiểm cho học sinh, không có học sinh ảnh hưởng các tệ nạn xã hội nhaư : hút thuốc ,đánh bạc trộm cắp ,......hình thành trong các em tình yêu thương , sự chân thật . Đi đôi với việc giáo dục hạnh kiểm cho học sinh , nhà trường thường xuyên giáo dục pháp luật đặt biệt là luât an toàn giao thông , luật bảo vệ bà mẹ trẻ em, v.v... Hăng năm hạnh kiểm học sinh được xếp loại Khá , tốt về hạnh kiểm từ 95% trở lên , Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu e/ Công tác lao động hướng nghiệp dạy nghề Được đẩy mạnh , phong trào xanh -sạch - đẹp được chu ý đúng mức . Giáo dục cho học sinh ý thực lao động tư phục vụ mình , giữ gìn môi trường sạch sẽ Thực hiện tố phong trào "sạch trường đẹp lớp " luôn tạo quan cảnh nhà trường xanh - sạch - đẹp -Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề phổ thông khối 9: 100% , Trong các kỳ thi nghề tỷ lệ xếp loại học sinh khá - tốt xếp loại từ 85% trở lên . - Hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực BGH nhà trường đã chỉ đạo cho ban hoạt động ngoài giờ lên lớp cùng giáo viên thể dục biên soạn và tổ chức thường xuyên các trò chơi dân gian trong học sinh ,taọ không khí lành mạnh vui vẻ trong các em hạn chế các trò chơi nguy hiểm thiếu lành mạnh - -Thực hiện phong trào "xanh -sạch - Đẹp" và phong trào "sạch trường đẹp lớp" năm học 2007-2008 đến nay thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục hội cha mẹ học sinh đã vận động phụ huynh tặng cho nhà trường mỗi năm từ 4 đến 5 chậu cây cảnh có giá trị đến nay hầu hết các phòng học , khu hịêu bộ được trang trí tọa quan cảnh trang nhã . - Việc trang trí lớp , bảo vệ và chăm sóc cây cảnh, giữ gìn vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên trong nhà trường . Chính những nội dung và việc làm trên tạo được cho các em lòng yêu truờng, gắn bó với trường thực hiện tốt khẩu hiệu "Trường là nhà - học sinh là chủ" . f/ Hoạt động ngoài giờ lên lớp: Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động không thể thiếu trong quy trình thực hiện mục tiêu đào tạo; là cầu nối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội đồng thời là phương tiện phát huy mọi nguồn lực làm tốt công tác giáo dục học sinh trong nhà trường. Xác định rõ đây là một hoạt động giáo dục cơ bản thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức góp phần hình thành nhân cách của HS, từ năm học 2006-2007 đến nay trường THCS Trần Quý Cáp đề ra kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp với mục tiêu: - Tổ chức các hoạt động theo hình thức hoạt động mới để học sinh làm quen với phương pháp hoạt động chủ động phù hợp với mục tiêu đào tạo mới. - Nội dung hoạt động cơ bản bám sát nội dung hoạt động Đội các cấp, theo chương trình rèn luyện đội viên và các nội dung giáo dục truyền thống (kỷ niệm các ngày lễ lớn, truyền thống trường, quê hương ...) hằng năm cũng như các vấn đề bức thiết đối với học sinh như: Ma túy học đường, An toàn giao thông, quyền trẻ em, luật dân sự Việt Nam ...tạo nhiều điều kiện cho Liên đội tổ chức hoạt động với nhiều hìmh thức phong phú , sôi nổi đã thu hút học sinh tham gia, góp phần tích cực trong công tác giáo dục truyền thống - Củng cố, bổ sung những kiến thức đã học ở trên lớp; tạo điều kiện thuận lợi để các em làm quen với những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; giúp các em có cơ hội liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống . - Làm quen và tập luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết của học sinh THCS như: kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể một cách chủ động và có trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các tình huống nảy sinh trong hoạt động tập thể ... - Có thái độ đúng đắn, có tình cảm tích cực thể hiện ở sự hứng thú với hoạt động, được góp sức lực, khả năng của mình vào hoạt động của tập thể. - Tham gia các hoạt động chính trị tại địa phương như: cổ động, mít - tin... Chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo thông qua tổ chức hội Chữ thập đỏ trong nhà trường . - Chú trọng việc xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên, chi đội. - Tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt và bằng các phương tiện truyền thông trong trường. với nhiều hoạt động như: - Tổ chức tìm hiểu lịch sử địa phương thông qua các hội thi dưới dạng như thi đố vui để học. - Tổ chức các hội thi mang tính giáo dục về chiều sâu như thi sáng tác thơ về thầy, cô nhân ngày 20 - 11, thi sáng tác thơ về mái trường, quê hương đất nước nhân ngày quê hương hoàn toàn giải phóng; thi cắm hoa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 ...với mục tiêu bồi dưỡng và làm phong phú thêm về tinh thần, đưa cái đẹp vào cuộc sống, biết thưởng thức cái đẹp, hành động đẹp. - Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ ở nhà thiếu nhi. - Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia thi viết bài tuyên truyền, thi sáng tạo ...v.v.. IV/NHẬN XÉT CHUNG: 1. Thành tựu và nguyên nhân: a. Thành tựu: - Về công tác tuyển sinh lớp 6 và duy trì sĩ số hằng năm được đảm bảo theo kế hoạch. Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng được hạn chế đến mức thấp nhất, huy động được một bộ phận học sinh bỏ học ra lớp, huy động được học sinh thi tốt nghiệp THCS ra thi lại THCS hoặc BTCS. Đây là điều kiện tiên quyết giúp cho đơn vị xã nhà được UBND Huyện công nhận đơn vị hoàn thành PCGD THCS hằng năm. - Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, về hạnh kiểm có 96% học sinh đạt loại tốt, khá còn lại xếp loại trung bình, không có học sinh vi phạm pháp luật , ít có học sinh bị ảnh hưởng tác động xã hội , tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng dần theo từng năm học, năm 2006 – 2007 đạt 30%, năm học 2007 – 2008 đạt 35,0% năm học 2008 – 2009 đạt tỉ lệ 38,6%. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm rõ rệt còn 0,56%. Tỷ lệ vào lớp 10 chính qui luôn luôn xếp ở thứ hạng cao trong huyện. - Phong trào học sinh năng khiếu có nhiều chuyển biến, năm nào cũng có học sinh giỏi đạt giải ở cấp Huyện, tỉnh. Hoạt động NGLL, phong trào văn hoá, văn nghệ được Liên đội thiếu niên tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, Liên đội của trường 3 năm liền được công nhận là Liên đội xuất sắc. - Công tác xã hội hoá giáo dục từng bước có chuyển biến đáng kể, hằng năm nhà trường huy động các nguồn lực từ xa hội hỗ trợ cho giáo dục hàng chục triệu đồng. Mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội bước đầu được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng cơ sở vật chất đạt được thành quả ban đầu đáng kể, hiện nay nhà trường đang lập dự án xây dựng trường chuẩn giai đoạn 2. b. Nguyên nhân của thành tựu: - Do Đảng bộ, chính quyền địa phương và phòng GD – ĐT có những chủ trương xác đáng cụ thể hoá và thực hiện hiệu quả nội dung đổi mới của Đảng theo yêu cầu Nghị quyết TW II khoá VIII cho từng ngạch học, bật học, cấp học. - Nhà trường thực hiện được công tác dân vận, huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động giáo dục bước đầu tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân của địa phương về vai trò ý nghĩa của giáo dục trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, góp phần tạo nên một động lực mới đó là xã hội hoá giáo dục. - Sự nổ lực và cố gắng rất lớn của những người làm công tác quản lý giáo dục, nhất là dội ngũ thầy, cô giáo. Xây dựng được đội ngũ giáo viên năng lực phẩm chất tốt, tạo được uy tín trong lòng nhân dân. - Chi bộ nhà trường làm tốt vai trò lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng được coi tọng. Mỗi Đảng viên đều mẫu mực trong mọi lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường đã thực hiện đúng chủ trương dân chủ hoá trong nhà trường. 2. Tồn tại và nguyên nhân: a. Tồn tại: Bên cạnh những thành quả vừa đã nêu, giáo dục bậc THCS xã Bình Quý vẫn còn những tồn tại, yếu kém: + Cơ sở vật chất hiện nay đang xuống cấp, trang bị phục vụ trong CNTT phục vụ cho dạy học còn thiếu, một bộ phận nhỏ GV chưa thích ứng với ĐMPP. + Chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo còn hạn chế về kỷ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học, các hoạt động tập thể còn đơn điệu chưa lôi cuốn học sinh, một số hoạt động còn mang tính hình thức, chạy theo phong trào. + Ứng dụng CNTT trong dạy học một số GV tham gia chưa tích cực. + Việc viết và áp dụng SKKN trong dạy học còn hạn chế. b. Nguyên nhân: + Sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương về sự nghiệp giáo dục đào tạo có khi chưa toàn diện, chưa có chủ trương lâu dài về đầu tư cơ sở vật chất. Sự hoạt động của Hội đồng giáo dục xã chưa mạnh, chưa đồng đều, chưa thường xuyên. + Các điều kiện phục vụ dạy học thiếu, chưa đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hành của học sinh, chứng minh của giáo viên, nhất là đối với công cuộc đổi mới phương pháp hiện nay. + Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, một bộ phận PHHS chưa quan tâm đến con cái. V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Trong điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nên việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục là việc làm đúng hướng và rất cần thiết. - Đảng bộ xã phải có Nghị quyết riêng về giáo dục đào tạo, phải có chủ trương về công tác xã hội hóa giáo dục, đội ngũ cán bộ, Đảng viên phải có nhận thức đúng đắn về giáo dục đào tạo tinh thần Nghị quyết TW2/khoá VIII và kết luận của Hội nghị TW6/ khoá IX. - Phát huy vai trò của hội đồng giáo dục xã, Hội cha mẹ học sinh , các đoàn thể để làm động lực cho nhận thức của toàn xã hội góp phần ủng hộ tốt công tác giáo dục nói chung và công tác xã hội hóa giáo dục nói riêng . - Công tác thông tin , tuyên truyền vận động các đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm đến giáo dục, tạo thêm động lực mới cho giáo dục. - Nhà trường làm tốt khâu tham mưu với UBND xã, để chính quyền địa phương có những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho giáo dục phát triển. - Nhà trường phải nâng cao chất lượng dạy học, tạo được niềm tin cho lãnh đạo và trong nhân dân địa phương, trong cha mẹ học sinh .Xử dụng có hiệu quả, thiết thực , công khai, định kỳ có báo cáo cụ thể với ban thường trực Hội CMHS. CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TRONG THỜI GIAN TỚI (2009-2012) I. Phương hướng chung: Trong chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết TW7/ khoá IX, Đảng bộ xã Bình Quý có ghi: “Tập trung củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, là phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, lấy mục tiêu chung “Vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Làm điểm tương đồng… tiếp tục phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường, phấn đấu các trường cuối năm đạt tiên tiến, tiếp tục đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia , đồng thời giữ vững thành quả phổ cập THCS và tiểu học. II. Những nhiệm vụ chủ yếu: 1. Đảng bộ xã Bình Quý : Trong Nghị quyết và các chương trình hành động của Đảng uỷ xã, công tác giáo dục – đào tạo phải được giữ vị trí quan trọng, xứng đáng là “Quốc sách hàng đầu” lãnh đạo các chi bộ thôn thực hiện thắng lợi chủ trương thôn văn hoá, xã văn hoá, kiên quyết không để học sinh bỏ học giữa chừng, huy động được toàn dân tham gia giáo dục. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI về giáo dục Nghị quyết đã ghi: “Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Tích cực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chú trọng giáo dục chất lượng, giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện chiến lược con người theo tinh thần Nghị quyết TW2/ khoá VIII. Phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự hỗ trợ của các cấp tập trung từng bước tầng hoá các cơ sở trường học đặc biệt chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và có biện pháp giữ những thành quả phổ cập tiểu học đúng dộ tuổi và phổ cập THCS”. 2. Đối với chi bộ nhà trường: Xây dựng chi bộ Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo nhà trường tạo ra khối đoàn kết. Đảng viên phải gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, phát huy những nhân tố tích cực để lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình như đội thiếu niên TPHCM, chi đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công, chi hội chữ thập đỏ… lấy chất lượng hiệu quả giáo dục của trường làm thước đo đánh giá chi bộ. 3. Đối với HĐND, UBND xã Bình Quý Trong Nghị quyết của HĐND và phương hướng nhiệm vụ hằng năm của UBND xã Bình Quý chú trọng quan tâm chất lượng giáo dục 3 ngành học: Mẫu giáo, Tiểu học, THCS. Trong đó đầu tư xây dựng CSVC cho trường Mẫu giáo , THCS, Tiểu học Nguyễn Khuyếnđạt chuẩn quốc gia vào năm 2011 và quan tâm chất lượng cho các trường đã đạt 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1, Hằng năm tiến hành tổ chức Đại hội giáo dục xã, thành lập Hội đồng giáo dục xã do đồng chí Chủ tịch xã làm Chủ tịch, thành lập Ban chỉ đạo PCGD Tiểu học và THCS cũng do đồng chí chủ tịch xã làm trưởng ban. Quan tâm chất lượng dạy học thay sách giáo khoa. Huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư CSVC chuẩn bị tốt các điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học. 4. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức – xã hội: - Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên của mình quan tâm chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện cho con cái trong gia đình vươn lên trong học tập, tiếp tục củng cố và mở rộng các tổ chức khuyến học tộc họ ngày càng nhiều, tạo thêm động lực cho giáo dục phát triển. - Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo Đoàn, Đội trong nhà trường, luôn đổi mới hình thức hoạt động tạo nên sự hấp dẫn, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hạnh kiểm, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cùng với nhà trường giữ vững danh hiệu liên đội tiên tiến của huyện. - Hội phụ nữ: Vận động phụ nữ trước hết làm tốt thiên chức người mẹ, chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện có thể để con cháu được học hành tiến bộ. Vận động các hội viên thực hiện tốt chủ trương dân số, kế hoạch hoá gia đình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiên chương trình “Nuôi con khoẻ dạy con ngoan” không để con em bỏ học nữa chừng. Tiếp tục hỗ trợ tinh thần và vật chất cho nhà trường. - Đối với Hội nông dân và Hội Cựu chiến binh : Kết hợp cùng với nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, động viên học sinh bỏ học ra lớp kịp thời. - Đối với Hội Khuyến học xã: Quan tâm tạo điều kiện cho học sinh nghèo, khó khăn có đủ điều kiện học tập, động viên khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện đạo đức. - Thực hiện mối quan hệ thường xuyên với BDC thôn trên địa bàn, tạo cầu nối thiết thực nhất cho công tác giáo dục các em, kịp thời phản ánh tình hình học tập, các hiểu hiện phát triển đạo đức của con em cho địa phương, kịp thời giáo dục các em. 5. Đối với nhà trường, Hội PHHS: - Để thực hiện được nguyên lý giáo dục là nhà trường phải gắn liền với gia đình và xã hội, vì thế Họi cha mẹ học sinh trong nhà trường là yếu tố không thể thiếu được do vây hằng năm đại hội đại biểu cha mẹ học sinh chọn những đại biểu có uy tín và trách nhiệm vào ban thường trực hội và ban đại diện CMHS các lớp , các địa bàn dân cư - Hội CMHS thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền cấp xã, thôn, phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường. - Hội cha mẹ học sinh là tổ chức tự nguyện, hoạt động vì lợi ích chung về sự nghiệp giáo dục của địa phương do vậy Hội CMHS có trách nhiệm vận động phụ huynh đồng thuận trong việc đóng góp CSVC hổ trợ các điều kện cần thiết cho nhà trường phát triển, để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học, động viên tinh thần vật chất cho phong trào thi đua dạy tốt học tốt. - Cùng nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện chủ trương “hai không”, ĐMPP có hiệu quả. Phấn đấu tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng hằng năm từ 95% trở lên, chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp THCS là 96%. Phấn đấu hạn chế tình trạng HS ngồi nhầm chỗ và vi phạm quy chế thi. Kiên quyết không để các tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường, tạo uy tín của nhà trường trong lòng nhân dân. - Huy động các lực lượng xã hội đóng góp nhân lực, vật lực để đầu tư thêm thiết bị cần thiết cho dạy và học. - Là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền đoàn thể với nhà trường vì thế Hội cha mẹ học sinh phải là người có năng lực có kinh nghiệm làm công tác dân vận để đem lại kkết quả tốt đẹp. III. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục trường THCS Tần Quý Cáp trong thời gian tới. 1. Đối với Đảng uỷ xã: Tổ chức hội nghị chuyên đề về giáo dục – đào tạo, từ đó có những giải pháp cụ thể toàn diện để hỗ trợ các nhà trường nâng cấp CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, tạo cảnh quang sư phạm trong nhà trường. Quán triệt trong cán bộ Đảng viên về các nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo như Chỉ thị 61 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 41 của Quốc hội về công tác phổ cập THCS, Nghị quyết TW2/ khoá VIII, kết luận của hội nghị TW6/khoá IX về phát triển giáo dục – đào tạo. Thường xuyên tuyên truyền chủ trương xã hội hoá giáo dục trong nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đủ chỉ tiêu thôn không có học sinh bỏ học, không có học sinh vi phạm pháp luật thành một trong những tiêu chí để công nhận Chi bộ thôn trong sạch vững mạnh. 2. Đối với chính quyền xã: Củng cố và phát huy hoạt động có hiệu quả của Hội đồng giáo dục cấp xã, xây dựng đề án trường đạt chuẩn quốc gia trình Hội đồng nhân dân xem xét và ra Nghị quyết. UBND xã phải nhận thức đầy đủ về sự nghiệp giáo dục. Đó là nhiệm vụ chính trị, phải được đánh giá đúng mức, là chỉ tiêu quan trọng trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của xã. Hằng năm trong dự toán ngân sách của địa phương phải ưu tiên một khoản kinh phí đáng kể để từng bước xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan sư phạm. Tranh thủ nguồn kinh phí cấp trên san ủi mặt bằng địa điểm mới và xây dựng cơ sở mới của trường THCS Trần Quý Cáp , tiếp tục nâng cấp CSVC cho từng trường. Đẩy mạnh chủ trương thực hiện thôn văn hoá, xã văn hoá, chủ trương dân số - kế hoạch hoá gia đình, chương trình xoá đói, giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy công tác duy trì số lượng học sinh làm một tiêu chí để công nhận thôn văn hoá, giữ vững thành quả PC THCS có hiệu quả. 3. Ban dân chính thôn: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trường trong công tác giáo dục. Qua thông tin về chất lượng giáo dục của trường, Ban dân chính thôn đưa vào nội dung sinh hoạt thôn. Động viên khen thưởng những học sinh trong thôn có thành tích, Ban dân chính thôn cần quan tâm đến các hộ đói nghèo, hộ chính sách có học sinh đang theo học. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế gia đình phát triển, góp phần nâng cao chất lượng học tập, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì gia đình khó khăn. Đặc biệt trong mối quan hệ này BDC thôn là một lực lượng phối hợp với nhà trường trong việc GD học sinh cá biệt, các biểu hiện hư hỏng một cách hiệu quả nhất. 4. Đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã: Tiếp tục vận động các đoàn thể tham gia vào giáo dục. Đặc biệt tuyên truyền củng cố phát triển các chi hội khuyến học tộc họ ngày càng nhiều hơn, thành lập Hội đồng chư tộc, phái. Đưa tiêu chí giáo dục vào nội dung xây dựng tộc họ văn hoá, Hội Khuyến học xã, thôn, các tộc họ cần quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em bỏ học vì đói nghèo. Đưa chỉ tiêu gia đình không có học sinh bỏ học làm một trong những tiêu chí để công nhận gia đình văn hoá. 5. Đối với Đoàn thanh niên: - Đoàn xã phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh, vận động đoàn viên, đội viên gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển giáo dục. - Đoàn xã chỉ đạo Liên đội, Chi đoàn trường tạo nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú đáp ứng yêu cầu hoạt động của học sinh. Đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông. - Tạo mối quan hệ giao lưu giữa Chi đoàn trường với các Chi đoàn thôn, phối hợp chăm sóc giáo dục, vận động học sinh bỏ học ra lớp. - Đoàn xã tổ chức cho lực lượng Đoàn viên, thanh niên trong xã tổ chức lao động tình nguyện giúp đỡ nhà trường xây dựng sân chơi, bãi tập… tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp. 6. Hội Phụ nữ xã: - Đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Góp phần tạo điều kiện cho học sinh là con em gia đình khó khăn, có những điều kiện cơ bản để học tập. - Tuyên truyền giáo dục Hội viên nhận thức được rằng, người mẹ không chỉ biết nuôi con khoẻ mà còn phải dạy con ngoan. - Huy động Hội viên đóng góp tài lực cho quá trình xây dựng trường. 7. Hội khuyến học, Uỷ ban dân số - chăm sóc trẻ em xã: Có nhiều hoạt động thu hút nhiều người ủng hộ vào quỹ khuyến học, quỹ chăm sóc trẻ em. Tạo nguồn lực quan trọng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học tập, động viên khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích cao, bảo vệ những quyền lợi cơ bản của trẻ em. 8. Hội phụ huynh học sinh trường: Ngoài nhiệm vụ cơ bản là phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để thực hiện có hiệu quả giáo dục. Hội Phụ huynh hằng năm dành một khoản kinh phí quan trọng đầu tư trang thiết bị cho trường, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài ra Hội phụ huynh vận động tích cực đóng góp công, của và vận động tuyên truyền mọi phụ huynh tìm hiểu sâu về luật giáo dục. - Giải pháp quan trọng hơn hết là nhận thức của phụ huynh về giáo dục, làm cho phụ huynh thấu hiểu được rằng: “Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ kinh tế trí thức, con em của họ phải có một trình độ học vấn để vào đời”. Tránh tình trạng Hội chỉ hoạt động xuân thu nhị kỳ. - Phấn đấu tổ chức các thôn có 1 phân hội PHHS để phối hợp với BDC trong việc hỗ trợ nhà trường. 9. Phòng Giáo dục huyện Thăng Bình: - Phòng Giáo dục – đào tạo tham mưu UBND huyện tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho trường theo đề án đã được phê duyệt, hổ trợ kinh phí mua sắm trang bị các thiết bị CNTT với phương châm là Nhà nước và nhân dân cùng làm. - Trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học giúp cho trường rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo hứng thú, niềm tin học tập trong học sinh góp phần tạo chuyển biến về chất lượng. - Đẩy mạnh công tác thanh tra với nhiều hình thức thích hợp nằhm giúp trường nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ. 10. Đối với nhà trường: - Tập trung xây dựng đội ngũ, tiếp tục thực hiện chủ trương dân chủ hoá trong trường học. Nâng cao nhận thức trong cán bộ giáo viên – nhân viên về vai trò trách nhiệm của mình được quy định trong luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “hai không” với 5 nội dung, cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chủ trương của ngành. Cùng với Công đoàn nhà trường vận động cán bộ, giáo viên – nhân viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận dộng “Dân chủ, Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” phấn đấu thực hiện “Mỗi giáo viên là một tấm gương về đạo đức và tự học”. - Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, tập trung vào các hoạt động đổi mới phương pháp, ứng dụng CNTT trong dạy học. - Trong mỗi giáo viên phải luôn luôn tự học, nhanh chóng thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong thời đại hiện nay. - Kết hợp với Công đoàn xây dựng thi đua dài hạn, ngắn hạn có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời. - Lãnh đạo trường phải làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương và ngành cấp trên. Tranh thủ các nguồn lực để quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em bỏ học vì nghèo đói, đảm bảo thực hiện công bằng trong GD, mọi trẻ em đều được đến trường. - Nhà trường tiếp tục vận động các lực lượng xã hội , CMHS tạo kinh phí từ nguồn xã hội hoá giáo dục đẻ thực hiện phong trào "Hiện đại hóa phương tiện dạy học" giai đoạn 2008-2012 của trường 11. Xây dựng cơ sở vật chất: - Trường phải có đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 từ nay đến năm 2011, với những bước đi cụ thể, toàn diện. Kêu gọi sự đóng góp của các lực lượng xã hội, nhất là phụ huynh học sinh về nhân lực, vật lực. - Đối với phụ huynh nhà trường thực hiện tốt quy chế công khai dân chủ, nhà trường công khai chủ trương, kế hoạch để phụ huynh tham gia bàn bạc, đóng góp giải pháp và cùng thực hiện. Tiếp tục giữ vững quan hệ phối hợp giữa nhà trường và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương. Thúc đẩy mối quan hệ này không dừng lại ở giúp đỡ, động viên tinh thần mà có cả vật chất. Giải pháp chủ trọng bao trùm lên tất cả là uy tín, chất lượng, hiệu quả giáo dục phải được nâng cao. Đây là điều kiện quan trọng, kích thích các lực lượng xã hội tham gia phát triển giáo dục. C: PHẦN KẾT LUẬN Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn luôn xác định công tác vận động quần chúng bao giờ cũng là công tác có ý nghĩa chiến lược, là sức mạnh của cách mạng là mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân. Ngày nay trong thời kỳ đổi mới , thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước để đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội , do đó vai trò của giáo dục là hết sức quan trọng được thực hiện trong Nghị quyết đại hội đại biểu của Đảng lần thứ VIII là: " Giáo dục và đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng đầu" và NQ đại hội IX của Đảng cũng đã khẳng định " Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện , đổi mới nội dung , phương pháp dạy học ,hệ thống trường lớp và hệ thống giáo dục , thực hiện chuẩn hóa , hiện đại hóa ,xã hội hóa…." Đại hội X của Đảng lần nữa khẳng định" Đổi mới cơ cấu tổ chức , nooij dung , phương pháp dạy và học theo hướng chuẩn hóa , xã hội hóa . Phát huy tính sáng tạo , khả năng vận dụng ,thực hành của người học . Đề cao trách nhiệm của gia đình , nhà trường và xã hôi " Sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được Đảng và nhà nước ta đặt vào vị trí ưu tiên như vậy nên đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm hơn đối với sự nghiệp giáo dục, công việc xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học , quang cảnh sư phạm … của mỗi trường không phải chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà ở mỗi trường đều phải có nhiệm vụ và biện pháp hợp lý để vận động nhân dân, cha mẹ học sinh, các tổ chức kinh tế , chính trị xã hội các nhà hảo tâm ….tham gia đóng góp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục theo quan điểm của Đảng . Công tác XHHGD là chủ trương của Đảng và nhà nước , của ngành giáo dục. Để biến chủ trương nầy thành cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân , các lực lượng xã hội thì vai trò của đội ngũ CBVC nhà trường trong thời gian qua đóng vai trò chủ công , là cán bộ tuyên truyền công tác XHHGD và đây cũng là tiền đề đẫn đến thành công trong công tác XHHGD tại xã Bình Quý nói chung và tại trường Trần Quý Cáp nói riêng Công tác Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở xã Bình Quý là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn. Có thể nói đây chính là nền móng của chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, với quan điểm “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục là quốc sách hàng đầu” thì không thể không chú ý đúng mức đến việc xây dựng sự nghiệp giáo dục ở địa phương, ở mỗi đơn vị cơ sở. Trên tinh thần đó, sự nghiệp ở xã Bình Quý, trong những năm gần đây đã huy động đuợc nhiều lực lượng xã hội cùng chăm lo giáo dục. Bước đầu đã đạt được những thành tích đáng kể như tầng hoá được phòng học, hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Chất lượng giáo dục năm sau tăng hơn năm trước. Bên cạnh thành quả ấy, công tác giáo dục vẫn còn một số tồn tại yếu kém. Tình hình hiện nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang trên đà hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Vì một điều kiện tốt để không ngừng phát triển các ngành công nghệ tiên tiến với những phương tiện hiện đại. Để tiếp cận với nền văn minh ấy, Đảng ta đã khẳng định: “Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội”, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội nước ta trong những năm qua tuy có bước tăng trưởng khá bền vững nhưng so với một nước trong khu vực, trên thế giới, Việt Nam vẫn còn là nước nghèo. Giáo dục muốn phát triển phải có sự đầu tư thích đáng, nhưng Nhà nước ta không đủ nguồn lực để bao cấp cho sự phát triển ấy. Với quan điểm “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”; với chủ trương “Xã hội hoá giáo dục” trên tinh thần đó Đảng bộ, chính quyền địa phương, trường học phải làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia vào sự nghiệp giáo dục, đó là nguồn lực, là động lực to lớn góp phần cho giáo dục phát triển bền vững. Phát triển giáo dục – đào tạo ở cơ sở là vấn đề lớn, đầy khó khăn nhưng chúng ta biết cách vận dộng nhân dân tích cực tham gia thì nhất định sự nghiệp giáo dục ở địa phương sẽ vượt qua khó khăn và đi lên như Bác Hồ đã dạy: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện công tác dân vận để phát triển giáo dục cơ sở là làm đúng quan điểm, đúng chủ trương đường lối của Đảng “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân, vì nhân dân nên các cơ quan lãnh đạo, quản lý cơ sở phải động viên toàn dân chăm lo xây dựng cho sự nghiệp giáo dục, nhằm thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Là một người đang công tác trong ngành giáo dục bản thân nhận thấy trọng trách hơn về công tác của mình với mong mỏi thực hiện tốt công tác dân vận trong ngành giáo dục, do vậy bản thân tôi chọn đề tài " Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường Trần Quý Cáp "cũng là dịp để bản thân mình đi vào nghiên cứu học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác. Nhất là người phụ trách công tác dân vận trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. ³ Cảm tưởng và lời cảm tạ của bản thân: Với tư cách là một cán bộ quản lý của ngành giáo dục đào tạo huyện Thăng Bình, một Hiệu trưởng của trường THCS Trần Quý Cáp xã Bình Quý ,. Qua thời gian làm việc , học tập nghiên cứu tại địa phương và thời gian hai năm học tập lớp TCCT do trường chính trị Quảng Nam, trên cơ sở lý luận và thực tiển phong trào, bản thân tôi rất tâm đắc và thấy thấm thía về những kiến thức về công tác dân vận đây cũng là nội dung mà hiện nay chúng ta đang học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó cũng là lý do tôi chọ đề tài " Đổi mới công tác dân vận trong sự nghiệp giáo dục ở xã Bình Quý " Đây là một vấn đề rất bổ ích đối với bản thân , nó vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiển để mỗi cán bộ công chức cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng , nâng cao trình độ chuyên môn , nắm vững lý luận nghiệp vụ dân vận ở ngành mình , tổ chức mình để làm tốt hơn nữa công tác dân vận ở mọi lúc mọi nơi . Trong quá trình thực hiện đề tài chúng tôi được sự giúp đỡ tạo điều kiện quý báu của Đảng uỷ, UBND xã Bình Quý về nhiều mặt, của lãnh đạo và cán bộ giáo viên các trường tiểu học, THCS trong xã, đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp và tận tình của thầy Nguyễn Đắc Nghiêm - Trưởng Khoa Dân - Đảng trường Đảng tỉnh Quảng Nam. Nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện quý báu trên mà đề tài được hoàn thành. Bản thân xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến quý cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện cung cấp số liệu tham khảo và thầy hướng dẫn.. . Ngoài ra có sự cố gắng của bản thân đã tìm tòi , nghiên cứu học tập tài liệu,tư liệu thông tin để bản thân tôi xây dựng đề cuơng và hoàn chỉnh đề tài . Tuy nhiên do năng lực bản thân còn nhiều hạn chế nên trong quá trình thực hiện đề tài vẫn không tránh khỏi những khó khăn nhất định đó là đề tài quá rộng , vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiển của bản thân còn hạn hẹp, thời lượng tìm hiểu và ,nghiên cứu ngắn ngủi nên chăc chắn đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót , bản thân mong qúy vị, quý thầy cô thông cảm và rất mong được sự giúp đở của quý Thầy Cô . Xin chân thành cảm ơn! Bình quý, ngày 24 tháng 11 năm 2009 Người thực hiện Trương Quang Hiền MỤC LỤC MỤC NỘI DUNG TRANG A: LỜI MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích yêu cầu của đề tài: 2 3. Phương pháp nghiên cứu 3 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : 3 5 Cấu kết của đề tài: 4 B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUAN ĐIỂM VỀCÔNGTÁC DÂN VẬN , CÔNG TÁC GIÁO DỤC: 4 I Quan điểm của chủ nghĩa Mac- Lênin về công tác dân vận , công tác giáo dục- đào tạo 4 II Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và giáo dục- đào tạo 5 III Quan điểm của Đảng và Nhà nuớc về công tác dân vận, về giáo dục đào tạo 6 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS TRẦN QUÝ CÁP THỜI GIAN QUA (2006- 2009) 7 I Đặc điểm tình hình chung của xã Bình Quý 7 II Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng , chính quyền cơ sở và vai trò của mặt trận, các đoàn thể, các tổ chức xã hội khác 8 III Kết quả công tác dân vận đối vối công tác giáo dục của trường thcs trần quý cáp trong thời gian qua 9à12 IV Nhận xét chung 13à16 V. Bài học kinh nghiệm 17à18 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TRONG THỜI GIAN TỚI (2009-2012) 18 I. Phương hướng chung: 18 II . Những nhiệm vụ chủ yếu 19 III. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục trường THCS Tần Quý Cáp trong thời gian tới. 20 C PHẦN KẾT LUẬN 23à26 Mục lục 27 Tại liệu tham khảo 28 =========³™˜—–—&˜˜—–˜³========= TÀI LIỆU THAM KHẢO TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - Giáo trình Trungcấp lý luận chính trị môn xay dựng Đảng . - Tạp chí dân vận Trung ương các số trong năm 2009-11-26 - Văn kiên Đại hội đaị biểu toàn quốc lần thứ IX, X của Đảng - Nghị quyết Trung ương 8b ( khóa VI) - Nghị quyết Trung ương 7 phần II ( khóa IX) - Nghị quyết Trung ương 2 ( khóa VIII) - Văn kiên Đại hội đaị biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XVIII - Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ xã Bình Quý lần thứ XVII. - Báo cáo chính trị trình đại hội của UBMTTQVN xã Bình Quý . - Sổ tay công tác dan vận . - Giáo trình về công tác dân vận. - Điều lệ trường trung học PT và THCS. - Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng vè hyu động cộng đồng . - Tài liệu hội thảo về tương tưởng Hồ Chí Minh năm 2008. =========³™˜—–—&˜˜—–˜³=========

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng hiệu quả cong tác dân vận đối với sự nghiệp phát triển giáo dục ở trường thcs trần quý cáp xã bình quý huyện thăng bình tỉnh quảng.doc
Luận văn liên quan