Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An

Lý do chọn đề tài Chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Vì vậy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một đòi hỏi khách quan mang tính quy luật. Mỗi thời kỳ cách mạng khác nhau, cần phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ đó. Đất nước ta chuyển từ nền cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, hiện nay đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước đi lên CNXH. Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Nhưng trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng và nhất là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều khó khăn. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề trong đó có nêu: Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi bật lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương còn lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu. Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước, theo định hướng XHCN, Đại hội IX cũng chỉ ra là: “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho những người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tôn trọng, tập hợp xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, khi cần phải kiểm tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên. Để thực hiện tốt các vấn đề nêu trên, Đại hội IX cũng đã chỉ ra việc phải làm đó là: Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đối chiếu với thực tế hoạt động của các Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt của các chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. Bản em nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước được học tại lớp K49 Học viện TTN Việt Nam. Em lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An” với mong muốn được sử dụng các kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề nêu trên. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích nghiên cứu. 8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 8 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 9 5. Phạm vi nghiên cứu. 9 6. Phương pháp nghiên cứu. 9 7. Kết cấu tiểu luận. 9 PHẦN NỘI DUNG 10 CHƯƠNG 1. 10 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 10 1.1. Cơ sở lý luận. 10 1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 10 1.1.2. Vị trí, vai trò của chi bộ. 11 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. 12 1.1.4. Tác dụng của sinh hoạt chi bộ. 13 1.2. Cơ sở thực tiễn. 14 1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay. 14 1.2.2. Tình hình sinh hoạt chi bộ hiện nay. 17 CHƯƠNG 2. 18 THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 18 2.1. Đặc điểm chung của bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 18 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 18 2.1.2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội bản Liên Sơn. 19 2.2. Thực trạng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 20 2.2.1. Giới thiệu về tình hình chi bộ. 20 2.2.2. Thực trạng hoạt động của chi bộ. 21 2.2.2.1. Những mặt mạnh. 21 2.2.2.2. Những yếu kém 25 2.2.2.3. Nguyên nhân. 26 2.2.3. Những vấn đề thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm của sinh hoạt chi bộ 27 CHƯƠNG 3. 29 NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN 29 HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 29 3.1. Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn từ nay đến năm 2015. 29 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn 31 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 1. Kết luận. 36 2. Kiến nghị 37 DANH MỤC THAM KHẢO 38

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 7679 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh hoạt chi bộ Chương 2: Thực trạng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản * Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản Mác-Ăngghen là những người đầu tiên nêu lên những quan điểm, tư tưởng về tổ chức cơ sở Đảng. Hai ông sáng lập ra “Liên đoàn những người cộng sản” và các chi bộ của liên đoàn, quốc tế I và các Đảng Cộng sản quốc tế II. Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai ông đã chỉ ra rằng: “Các chi bộ bị buông lỏng về mặt tổ chức sẽ dẫn đến cắt đứt liên lạc với ban chấp hành Trung ương, làm cho Đảng mất chỗ dựa vững chắc và duy nhất”. Hai ông đã đặc biệt nhắc nhở các Đảng cơ sở khâu đặc biệt quan trọng là củng cố các chi bộ, biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của hiệp hội công nhân, là mắt xích quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng. Kế thừa và phát triển những quan điểm đó, Lênin trong xây dựng và lãnh đạo Đảng Bôn-sê-vích Nga, Đảng Chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân đã chỉ rõ: “Việc thành lập các tổ chức cách mạng trong các xí nghiệp, nhà máy là nhiệm vụ đầu tiên, cấp bách của Đảng Chủ nghĩa dân chủ - xã hội Nga, mỗi nhà máy phải là một thành trì”. Khi trở thành Đảng cầm quyền, các tổ chức cơ sở Đảng tăng cả về số lượng và phong phú về nội dung, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Lênin yêu cầu những chi bộ ấy liên hệ chặt chẽ với nhau và với tư tưởng Đảng, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phải làm công tác cổ động tuyên truyền, nhưng công tác tổ chức phải thích nghi với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với tất cả mọi tầng lớp quần chúng nhân dân lao động, những chi bộ ấy phải thông qua công tác muôn hình muôn vẻ và rèn luyện mình, rèn luyện Đảng, giai cấp, quần chúng một cách có hệ thống. Người yêu cầu Đảng Cộng sản phải bàn nhiều biện pháp nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở thì những mục tiêu của chính sách kinh tế của Nhà nước Xô-Viết mới thành hiện thực. * Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Chủ tịch Hồ Chí Minh có cùng quan điểm tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng phải là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Người đã kế thừa và phát triển quan điểm này phù hợp với điều kiện của nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng các chi bộ, Đảng bộ cơ sở là “Tổ chức cơ bản của Đảng”, là “nền tảng, nền móng của Đảng”, là “hạt nhân chính trị ở cơ sở”, là “dây chuyền” để Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân. Chất lượng của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Để lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải mạnh, là do chi bộ tốt”, “muốn làm nhà cho tốt thì phải xây nền móng cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ” (trích Hồ Chí Minh toàn tập). 1.1.2. Vị trí, vai trò của chi bộ * Vị trí của chi bộ Chi bộ là nơi góp phần bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, trong công tác xây dựng Đảng và củng cố toàn bộ tổ chức cơ sở Đảng, nhằm thống nhất của chi ủy, chi bộ và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ của cơ sở. Sức mạnh về chính trị, tư tưởng, chi ủy chi bộ được đảm bảo bằng sức mạnh tổ chức, Đảng bộ, chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng, là nơi gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, là nơi góp phần và thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi phản ánh góp phần cho Đảng để Đảng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chủ trương đường lối, chính sách đúng đắn hoàn chỉnh hơn, phù hợp với thực tiễn. * Vai trò của chi bộ Chi bộ là “tế bào” Đảng, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở Đảng, trực tiếp giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công việc và quản lý đảng viên, tiến hành các thủ tục đầu tiên để kết nạp đảng viên, và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, chi bộ trực tiếp đưa đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở vào nhân dân và tổ chức thực hiện, sinh hoạt chi bộ có vai trò to lớn đối với xây dựng nội bộ Đảng, củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, khẳng định và phát huy những mặt mạnh, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ đảng viên và của chi bộ, Đảng bộ cơ sở, sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm chủ trương, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh hoạt chi bộ trình độ mọi mặt của từng đảng viên được nâng lên, từng đảng viên được trưởng thành. 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ * Chức năng của chi bộ Chi bộ Đảng bộ cơ sở rất đa dạng gồm nhiều loại hình chi bộ ở cơ sở Đảng ở nông thôn, ở phường, trong doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, ở cơ quan. Từng loại chi bộ cơ sở Đảng ngoài những đặc điểm chung còn có những đặc điểm riêng, do đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở (nơi tổ chức chi bộ được thành lập) quy định. Tuy nhiên các chi bộ Đảng bộ cơ sở đều có hai chức năng chung chủ yếu sau: - Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở: Đó là việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương của cấp trên, tại Đảng bộ, chi bộ lãnh đạo chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nhiệm vụ đối với Nhà nước. - Chi bộ là nơi góp phần các hoạt động xây dựng Đảng: Đó là giáo dục rèn luyện đảng viên phân công công việc cho đảng viên, kết nạp đảng viên, xét kỷ luật đảng viên, đưa người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Là nơi đào tạo rèn luyện cán bộ cho Đảng bộ. Đảng bộ, chi bộ là nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với Đảng để Đảng đưa ra đường lối đúng đắn hợp lòng dân, định hướng hoạt động và uốn nắn những lệch lạc của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở chi bộ. * Nhiệm vụ của chi bộ - Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ là lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. - Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức; năng lực công tác, làm tốt công tác phát triển đảng viên. - Lãnh đạo xây dựng ban quản lý bản, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và bảo vệ vững chắc quốc phòng, anh ninh trong làng xóm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. - Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, kiểm tra các đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 1.1.4. Tác dụng của sinh hoạt chi bộ - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng to lớn, là nhằm kiên định lập trường giai cấp công nhân và nhân dân lao động, để giáo dục lý tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng không ngừng giáo dục, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục mọi chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ, chi bộ. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng nhằm để kiểm tra, giám sát phân công, phân nhiệm, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng góp phần xây dựng đảng viên, chi bộ, Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng, ngày càng trong sạch vững mạnh. - Sinh hoạt chi bộ có tác dụng, nâng cao ý thức chính trị và bồi dưỡng kiến thức, tập trung trí tuệ tập thể, đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục sớm những mặt yếu kém, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, nước ta đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, đẻ xây dựng thành công CNXH. Nhiệm vụ và xây dựng và bảo vệ Đảng phải thực hiện trong những điều kiện khó khăn phức tạp khác với thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ trước đây. Các lực lượng phản động luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, bằng cách đưa người của chúng lọt vào hàng ngũ của Đảng. Ngày nay, cùng với cách đó, kẻ thù đẩy mạnh biện pháp làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, tha hoá các tổ chức Đảng để từng bước làm cho Đảng biến “màu”, và tập trung tấn công xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, làm xói mòn hệ tư tưởng của Đảng; bác bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng. Chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, tìm mọi cách phân hóa đảng viên, nhất là những đảng viên có chức có quyền, biến họ thành những người phục vụ cho mục đích đen tối của chúng. Làm rạn nứt mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng, tạo sự đối lập giữa Đảng với quần chúng nhằm triệt tiêu sức mạnh của Đảng với quần chúng, đồng thời kích động tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chúng tấn công chúng ta một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng là chiến lược lâu dài làm giảm ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, hoài nghi con đường đi lên CNXH, tham nhũng, buôn lậu, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng, làm cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng bị giảm sút. Đó là những điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện ý đồ tiêu diệt Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. Trước những tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải chủ động tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng để đáp ứng các yêu cầu mới và làm thất bại những đòn tiến công của kẻ thù, những âm mưu “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. - Yêu cầu thứ nhất: Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Đảng tức là phải làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng đảng viên, tổ chức Đảng, thực sự là cơ sở tư tưởng cho hành động. Mỗi đảng viên, tổ chức Đảng phải thấu hiểu đầy đủ những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào thực tế Việt Nam. Phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tiến hành tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn của hơn hai mươi năm đổi mới, tìm ra những ưu điểm, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm; dự báo được xu thế phát triển của tình hình để có chủ trương, hành động đúng đắn. - Yêu cầu thứ hai: Trên lĩnh vực tổ chức, việc xây dựng và bảo vệ Đảng đòi hỏi chúng ta phải bảo đảm Đảng thực sự là một đội quân có tổ chức chặt chẽ, một chỉnh thể thống nhất, có một đội ngũ đảng viên “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo đảm Đảng là một khối thống nhất ý chí và hành động, triệu người như một. Hiện nay, trong một số cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng còn hiện tượng mất đoàn kết kéo dài, vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể, ý thức tổ chức và kỷ luật lỏng lẻo, không chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, điều lệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm dân chủ nội bộ. Đó là những vấn đề bức xúc cần phải được khắc phục triệt để. Mặt khác, trong tình hình hiện nay, kẻ thù có thể lợi dụng từng sự việc, từng cá nhân để phá hoại sự nghiệp của Đảng. Vì vậy, cần tăng cường và bảo vệ sự đoàn kết của Đảng nói phải đi đôi với làm. Cùng với việc xây dựng những qui chế hoạt động khoa học và có hiệu lực, chúng ta phải tăng cường đấu tranh chống lại những vấn đề không thích hợp đang kìm hãm sự năng động sáng tạo của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên muốn thực sự làm tròn vai trò lãnh đạo thì cần phải đoàn kết thống nhất trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng với một tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. - Yêu cầu thứ ba: Xu hướng giao lưu quốc tế ngày càng cao, sự tác động của những mặt trái của nền kinh tế thị trường, yêu cầu xây dựng và bảo vệ đội ngũ đảng viên trở nên hết sức cấp bách. Người đảng viên phải bảo đảm những yêu cầu về phẩm chất cách mạng trong sáng, năng lực lãnh đạo giỏi đáp ứng mọi nhiệm vụ. Trong tình hình hiện nay, người đảng viên càng phải kiên định lí tưởng cộng sản, con đường đi lên CNXH của cách mạng Việt Nam; có năng lực lãnh đạo, năng lực vận động, thuyết phục quần chúng thực hiện đúng đắn đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Mặt khác, người đảng viên ngày nay không chỉ phải có đủ tư chất, để “miễn dịch” trước những độc tố của kẻ thù, mà còn phải có đủ khả năng hướng dẫn tổ chức quần chúng đánh trả thắng lợi những luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực phản động. Với sức mạnh của Đảng không chỉ ở bản thân Đảng mà còn ở mối liên hệ mật thiết với quần chúng. Những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo của các tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên đã làm cho mối quan hệ, uy tín của Đảng với quần chúng bị giảm sút, nhất là ở những nơi tổ chức Đảng yếu kém. Sự nghiệp đối mới phải là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; chăm lo xây dựng, hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân lao động làm chủ; phát huy dân chủ XHCN, thực hiện cho được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; chăm lo xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ cần tích cực chống tệ quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn hoạt động 81 năm qua của Đảng ta, những bài học kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản trên thế giới cho thấy: Đảng muốn tồn tại, phát triển vững chắc trong lòng nhân dân và dân tộc, thì phải chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và bảo vệ mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. 1.2.2. Tình hình sinh hoạt chi bộ hiện nay Qua thực tế khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở cho thấy: Trong những năm qua hoạt động của chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chi bộ thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của điều lệ Đảng, nhưng trong thực tế vẫn có những việc sinh hoạt chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng bàn về công tác lãnh đạo chuyên môn, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít được đổi mới, ở một số Đảng bộ, chi bộ đã được hướng dẫn chỉ đạo sinh hoạt theo chuyên đề của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu cẩn thận, chưa phản ánh được tinh thần và nội dung cuộc họp. Từ thực trạng chung về tình hình sinh hoạt của chi bộ, xuất phát từ yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, thì việc tìm những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là một vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu mới. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 2.1. Đặc điểm chung của bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên Liên Sơn là một bản miền núi nằm ở phía Tây của xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, cách trung tâm xã là 3 km về phía Tây. - Phía Bắc giáp xã Na Ngoi. - phía Nam nằm giáp với bản Lưu phong xã Lưu kiềm - Phía Đông giáp với trung tâm xã Nậm càn - phía Tây giáp với bản Hồi Nhao xã Nậm Càn Bản Liên Sơn là một bản nghèo nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp nên có phần hạn chế phát triển kinh tế. Có 60 hộ dân và 368 nhân khẩu có diện tích đất canh tác là 195.000m2, đại đa số là đất màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Trình độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tổng thu nhập bình quân đầu người trong năm 2010 là 472 nghìn đồng/người/tháng. Tỉ lệ hộ nghèo chiếm 17%, tuy vậy nhưng cán bộ đảng viên và nhân dân trong bản luôn đoàn kết tích cực xây dựng mọi phong trào chung của bản làng, cũng như của đoàn thể, đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiện vụ chính trị trên giao. * Những thuận lợi, khó khăn + Thuận lợi: - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng tình thống nhất cao của đảng viên trong chi bộ, từ đó chi bộ đã lãnh đạo bản làng, từng bước đưa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng một nâng lên. - Được sự đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản, nên việc triển khai các Nghị quyết của chi bộ, của bản cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. + Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi thì bản Liên Sơn còn gặp nhiều khó khăn đó là: - Trình độ đảng viên không đồng đều, việc phát triển đảng viên hàng năm còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng đoàn viên thanh niên. Khi học xong đều đi làm ăn xa, không có xu hướng phấn đấu vào Đảng. - Trình độ dân trí còn thấp nên ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trật tự an ninh bản làng. Về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế còn hạn chế. - Tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao so với toàn xã làm ảnh hưởng đến việc xây dựng bản văn hóa, một số hộ nghèo có tư tưởng trông chờ vào chính sách đãi ngộ của Nhà nước, không mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, do nhận thức về khoa học kỹ thuật, còn kém sợ rủi ro mất mát không có tiền trả nợ. Một số ít nhân dân còn mắc các tệ nạn xã hội như: mê tín dị đoan, rượu chè, gây gổ làm mất trật tự an toàn trong làng; nhất là số thanh niên chưa kiếm được việc làm. Tất cả khó khăn trên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trật tự an toàn trong bản làng và làm ảnh hưởng đến việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. * Thành tích đạt được Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự sát sao chỉ đạo của chi ủy chi bộ. Vì vậy, nhân dân bản Liên Sơn đã đạt được những thành tích sau: - Đối với bản Liên Sơn từ năm 2007 đến nay đã hoàn thành nghĩa vụ giao nộp thuế và nghĩa vụ Nhà nước. Năm 2009 bản đã đạt bản văn hóa. - Đối với mặt trận và tổ chức các đoàn thể: Luôn vận động nhân dân, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như Nghị quyết của chi bộ, của bản làng và tổ chức đoàn thể đó. Thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ từ thiện như: ủng hộ mái ấm tình thương; ủng hộ người nghèo; ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam…Chi hội cựu chiến binh và chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên đã đạt tiên tiến xuất sắc từ năm 2007 đến nay. Chi hội nông dân và hội cao tuổi năm 2008 và năm 2009 đạt tiên tiến. - Đối với chi bộ năm 2007 và năm 2009 - 2010 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh. 2.1.2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội bản Liên Sơn * Tình hình chính trị của bản Liên Sơn Liên Sơn là một bản được Bộ quốc phòng đầu tư về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn được giữ vững ổn định, không có các tệ nạn xã hội. * Tình hình kinh tế của bản Liên Sơn Liên Sơn là một bản mới được thành lập năm 2006, chủ yếu là trẻ, với sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên các chi ủy, chi bộ các ban ngành đoàn thể xã hội, bản và sự quyết tâm của các hộ gia đình bản đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: + Về trồng trọt: Tính đến tháng 6 năm 2011 - Lúa: 35 ha - Ngô: 10 ha - Sắn: 15 ha - Đậu, lạc: 7 ha - Rau hoa màu các loại: 20 ha Tổng sản lượng lúa là 90 tấn đến 120 tấn/năm + Về chăn nuôi: Tính đến tháng 6 năm 2011 - Trâu: 15 con - Bò: 48 con - Lợn: 20 con - Dê: 18 con - Gà, vịt: 1200 con * Tình hình văn hóa, xã hội - Văn hóa: Bản làng luôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các lễ hội, đám tang, đám cưới, thực hiện theo chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, tiết kiệm thời gian tiền bạc của nhân dân. Nơi đây được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy quân khu 4 làm cho đời sống của nhân dân ngày một được nâng lên rõ rệt. 2.2. Thực trạng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An 2.2.1. Giới thiệu về tình hình chi bộ + Chi bộ bản Liên Sơn tính đến tháng 9 năm 2010 chi bộ có 16 đảng viên, trong đó: - Nam: 15 đồng chí chiếm 93,8% - Nữ: 1 đồng chí chiếm 6,2% + Độ tuổi trung bình từ 22 tuổi đến 50 tuổi, trong đó: - Đảng viên dưới 30 tuổi: 8 đồng chí chiếm 50% - Đảng viên từ 30 - 40 tuổi: 3 đồng chí chiếm 18,75% - Đảng viên từ 40 -50 tuổi: 4 đồng chí chiếm 23,0% - Đảng viên từ 50 tuổi trở lên: 1 đồng chí chiếm 6,25% + Kinh tế gia đình của các đảng viên khá: 16 hộ + Gia đình đảng viên 100% đạt gia đình văn hóa Biểu tổng hợp chất lượng đảng viên của chi bộ Liên Sơn Năm Tổng số đảng viên Giới tính Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn Trình độ chính trị Nam Nữ C1 C2 C3 TC CĐ ĐH SC TC CN 2007 11 10 1 2 2 7 0 0 0 1 2008 11 10 1 2 2 7 0 01 0 1 2009 12 11 1 2 3 7 0 01 0 2 2010 14 13 1 2 5 7 2 01 2 2 2011 16 15 1 2 6 8 2 01 3 2 Qua số liệu chất lượng đảng viên của chi bộ bản Liên Sơn thì năm 2007 đến nay cho thấy: Năng lực trình độ: Nhìn chung trình độ học tập về mọi mặt của đảng viên trong chi bộ Liên Sơn, từ năm 2007 đến nay có nhiều thay đổi. Năm 2007 có 1 đồng chí trung cấp lý luận chính trị, đến năm 2011 có 2 đồng chí trung cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn năm 2007 không có, năm 2008 cao đẳng có 1 đồng chí, đến năm 2011 vẫn không thay đổi, trình độ đại học từ năm 2010 có 2 đồng chí đến năm 2011 là 3 đồng chí. 2.2.2. Thực trạng hoạt động của chi bộ 2.2.2.1. Những mặt mạnh * Về đội ngũ đảng viên Đa số đảng viên có lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện đường lối của Đảng. Đa số đảng viên được học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Đảng bộ, chi bộ tổ chức. Vì vậy, mỗi đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết của Đảng các cấp, chấp hành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đa số đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, trong chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế xây dựng gia đình văn hóa, đạt 100% là gia đình văn hóa. Phẩm chất đạo đức lối sống, đa số đảng viên có lối sống trong sạch, lành mạnh, gần gũi với quần chúng nhân dân. Thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt điều lệ Đảng, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, có nhiều đảng viên dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, được quần chúng mến phục. * Về công tác đảng viên Công tác giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, năng lực thực tiễn cho đảng viên. Mỗi tháng chi bộ tổ chức sinh hoạt một lần theo định kỳ, để đánh giá kết quả hoạt động, công tác của tháng trước, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu kém và việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề ra nhiệm vụ của tháng tới. Thông qua sinh hoạt chi bộ thường xuyên quan tâm việc cung cấp cho đảng viên những nhận thức mới, chủ trương mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chi bộ không ngừng chỉ đạo các hoạt động của bản làng, nhất là việc sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phối hợp chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực khác. * Về phân công công tác cho từng đảng viên Căn cứ vào phẩm chất năng lực của đảng viên để phân công công tác phù hợp; chủ yếu là phân công phụ trách công việc trong tổ chức Đảng, các đoàn thể quần chúng; cụ thể đã có 5 đồng chí đảng viên được phân công giữ chức vụ trong Đảng, ban quản lý bản và các đoàn thể trong bản, số đảng viên còn lại được phân công phụ trách các hộ gia đình. Nhìn chung các đảng viên được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đã tạo điều kiện phát huy hết khả năng của mình, mỗi đảng viên là một tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Chi bộ bản Liên Sơn luôn duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn, quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để cuối năm phân loại đảng viên một cách chính xác khách quan. * Về phân loại chất lượng đảng viên Việc phân loại chất lượng đảng viên hàng năm được chi bộ tiến hành một cách chu đáo. Mỗi đảng viên trong chi bộ đều phải biết tự kiểm điểm và tự nhận loại cho mình. Dựa trên căn cứ và hiệu quả công tác và những tiêu chí của ban tổ chức Trung ương và các hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên và mức hoàn thành nhiệm vụ được giao và kết quả rèn luyện, phẩm chất đạo đức của người đảng viên để phân loại. Việc phân loại đã được chi bộ làm đúng quy trình, đảng viên tự thông qua bản tự kiểm điểm, cá nhân tự nhận loại và sau đó chi bộ đóng góp ý kiến xây dựng phê bình thẳng thắn, vì vậy kết quả phân loại tương đối chính xác. Biểu phân loại đảng viên của chi bộ bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An Năm Tổng số đảng viên Kết quả phân loại Ghi chú HTSX HTTNV HTNV KHTNV 2007 11 01 8 2 2008 11 01 7 3 2009 12 01 11 0 2010 14 02 12 0 2011 16 Chưa phân loại Đến Tháng 9/2011 Qua bản phân loại đảng viên trên cho thấy: + Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2007 có 7,1%, năm 2010 lên 18,2%. + Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Qua số liệu này chúng ta thấy tỉ lệ đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu là tương đối cao. * Về công tác phát triển đảng viên Phát triển đảng viên là mục tiêu trẻ hóa đội ngũ Đảng, tăng cường trí tuệ về nhân lực cho Đảng. Vì thế chi bộ cũng luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Chi bộ luôn có kế hoạch giới thiệu những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Biểu công tác phát triển đảng viên của chi bộ Liên Sơn từ năm 2007 đến nay Năm Tổng số đảng viên được kết nạp Giới tính Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn Ghi chú Nam Nữ C2 C3 SC TC CĐ ĐH 2007 0 2008 0 2009 1 1 1 2010 2 1 1 2 2011 2 2 2 * Về công tác kiểm tra giám sát Qua thực tế tại chi bộ Liên Sơn, Đảng bộ xã Nậm Càn, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đã kịp thời phát hiện sai sót trong việc thực hiện chủ trương, chính sách. Việc kiểm tra đã quán triệt theo các nguyên tắc: tính Đảng, tính khoa học, tính quần chúng, tính công khai và hiệu quả. Công tác kiểm tra thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, vì thế đã phát hiện được hiệu quả công tác kiểm tra và góp phần nâng cao chất lượng đảng viên tại chi bộ Liên Sơn, vì vậy trong những năm qua không có đảng viên nào bị thi hành kỷ luật. 2.2.2.2. Những yếu kém * Về đội ngũ đảng viên - Một số đảng viên ý thức giác ngộ về ý tưởng cộng sản chủ nghĩa còn yếu, thể hiện trong phát ngôn, chưa phát huy hết vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên. - Một số ít đảng viên khi giao nhiệm vụ thường từ chối, nhất là những đồng chí không có hướng phấn đấu vươn lên, hoặc không còn cơ hội phấn đấu. - Đội ngũ đảng viên năng lực trình độ không đồng đều, một số ít đảng viên còn thiếu tu dưỡng bản thân, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm. Ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao. - Năng lực tổ chức, năng lực thực tiễn của một số đảng viên còn hạn chế, còn lúng túng trong cơ chế thị trường, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Tình trạng né tránh trong đấu tranh, những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và trong xã hội của một số đảng viên vẫn còn. - Bình quân tuổi đời của đảng viên trong chi bộ là trẻ chiếm một nửa một số đảng viên. * Về công tác đảng viên - Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực thực tiễn cho đảng viên kết quả chưa cao. Việc quán triệt tổ chức các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh có khi còn qua loa. - Nội dung sinh hoạt chi bộ có lúc còn nghèo nàn, chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề, chất lượng sinh hoạt chưa cao. Trong sinh hoạt một số đảng viên ý thức tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa giám nói thẳng, nói thật, sợ mất lòng, sợ va chạm. - Về phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn chung chung hoặc có phân công nhưng không có sự kiểm tra, nhận xét, chưa căn cứ kết quả hoàn thành công việc để đánh giá, phân loại cuối năm vì thế mà việc hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên chưa cao. - Về phân loại đảng viên hàng năm: Do ý thức tự phê bình và phê bình chưa cao, cho nên dẫn đến kết quả phân loại đảng viên chưa thật sự chính xác. - Công tác phát triển Đảng, hàng năm có quần chúng ưu tú giới thiệu sang chi bộ là rất ít, có năm không có, vì vậy mà công tác phát triển Đảng còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ đảng viên nữ quá thấp chiếm 6,2% trong tổng số đảng viên trong chi bộ. 2.2.2.3. Nguyên nhân * Nguyên nhân mặt mạnh - Có sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện đường lối chủ trương, chính sách, các Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, có sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự đoàn kết trong chi bộ, ban quản lý bản và các ban ngành đoàn thể của bản, đồng thời chi bộ cũng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu tương đối cao. - Chi ủy, chi bộ đã xác định rõ vai trò của đảng viên và công tác đảng viên là rất quan trọng đến công tác đảng viên. - Dưới sự lãnh đạo của chi bộ mọi phong trào trong bản được nâng lên. Công tác kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện kịp thời. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, lãnh đạo theo Nghị quyết, theo quy chế. - Công tác kiểm tra và giám sát đảng viên chu đáo, nhắc nhở kịp thời nên không có đảng viên nào vi phạm pháp luật. * Nguyên nhân yếu kém - Trình độ của đảng viên nói chung đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời trong giai đoạn hiện nay. - Chi ủy, chi bộ chưa thực sự quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì thế chưa giành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, do đó chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao. - Một số ít đảng viên có tư tưởng buông xuông, sớm bằng lòng với hiện tại. Vì vậy, mà việc tự học tự rèn luyện còn giữa chừng. - Chi bộ chưa đề ra được Nghị quyết sát với thực tế nên nhiều Nghị quyết chưa trở thành hiện thực. - Những vấn đề thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm của sinh hoạt chi bộ. 2.2.3. Những vấn đề thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm của sinh hoạt chi bộ Qua khảo sát tình hình thực tiễn của sinh hoạt chi ủy chi bộ, Đảng bộ cơ sở, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau. Bài học thứ nhất: Luôn kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng, phù hợp với từng địa phương đơn vị, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra của Đảng bộ, chi bộ. Bài học thứ hai: Luôn không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu của Đảng bộ, chi bộ, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về CNXH và con đường đi lên CNXH. Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, đường lối, chính sách của Đảng. Trước hết là cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đổi mới nội dung, phân phát học tập và giảng dạy trong hệ thống chính trị, nâng cao thiết thực và hiệu quả của chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên. Bài học thứ ba: Luôn không ngừng xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, năng động sáng tạo góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bài học thứ tư: Luôn thực hiện nghiêm túc, nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật trong Đảng. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo, linh hoạt các vấn đề của chi ủy, chi bộ đưa ra dân chủ, thảo luận, mọi đảng viên đều được phát biểu ý kiến của mình, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những vấn đề sau khi đươc bàn bạc dân chủ, nói đi đôi với làm, thiểu số phục tùng đa số. Bài học thứ năm: Mọi đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và hiểu rõ quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, vận động quần chúng nhân dân đạt kết quả cao. Bài học thứ sáu: Mọi cán bộ đảng viên phải phát huy tinh thần đại đoàn kết trong nội bộ, các tầng lớp nhân dân, thống nhất cao quan điểm, để khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vươn lên làm chủ bản thân đưa phong trào của Đảng bộ, chi bộ ngày càng phát triển, nâng cao tinh thần học tập tu dưỡng đạo đức, cách mạng, rèn luyện ý chí quyết tâm “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bài học thứ bảy: Các chi ủy, chi bộ phải vận dụng sáng tạo, kết hợp hài hòa, giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế để giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. CHƯƠNG 3 NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ BẢN LIÊN SƠN XÃ NẬM CÀN HUYỆN KỲ SƠN TỈNH NGHỆ AN 3.1. Phương hướng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn từ nay đến năm 2015 * Về phát triển kinh tế từ nay đến năm 2015 Đại hội chi ủy, chi bộ bản Liên Sơn nhiệm kỳ 2010 - 2015 có ý nghĩa trọng đại. Đây là đại hội thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới mạnh mẽ CNH, HĐH giữ vững hệ thống chính trị và ANTT, phát triển toàn diện trên tất cả các mặt, thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác xây dựng Đảng, chi ủy, chi bộ, ban quân dân hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như sau: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 15% - Bình quân thu nhập (GDP) đến năm 2015: 1 triệu - 1,5 triệu/người/năm - Cơ cấu kinh tế tỷ trọng ngành công nghiệp: Trồng trọt: 60%; chăn nuôi: 30%; dịch vụ nông nghiệp: 10% * Các chỉ tiêu cụ thể + Về trồng trọt - Lúa: đến năm 2015 đạt 60 - 20 ha - Ngô: đến năm 2015 đạt 20 - 30 ha - Rau hoa màu các loại: đến năm 2015 đạt 15 - 20 ha - Cỏ voi: đến năm 2015 đạt 20 - 15 ha - Sắn: đến năm 2015 đạt 40 - 45 ha - Đậu, lạc: đến năm 2015 đạt 10 - 15 ha + Tổng sản lượng lúa năm 2015 đạt 160 đến 180 tấn, thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 15%, làm mới đường lên bản là 2 km + Về chăn nuôi: - Trâu: đến năm 2015 đạt 20 - 45 ha - Bò: đến năm 2015 đạt 80 - 90 con - Lợn: đến năm 2015 đạt 90 - 100 con - Dê: đến năm 2015 đạt 65 - 70 con - Gà, vịt: đến năm 2015 đạt 4.000 - 5.000 con * Lãnh đạo văn hóa, giáo dục y tế + Văn hóa: Đến năm 2015: 90% gia đình đạt gia đình văn hóa và củng cố các sân bóng chuyền của bản, sân cầu lông, bóng đá, để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân. + Giáo dục đào tạo: Đến năm 2015, xây dựng trường mầm non và trường tiểu học trở thành trường theo tiêu chuẩn chung của xã và vận động 100% học sinh trong độ tuổi đi học đến lớp đầy đủ. + Y tế: Quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và 100% trẻ em được tiêm phòng đầy đủ. * Về quốc phòng an ninh + 100% quốc phòng, an ninh trật tự toàn bản làng, giữ vững ổn định, không có tình hình nghiện ngập. * Công tác xây dựng Đảng + 100% đảng viên được học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy, chính quyền địa phương và của Đảng, Nhà nước cấp trên. + 100% đảng viên không vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng + Từ nay đến năm 2015 công tác phát triển đảng viên mới là từ 7 - 10 đồng chí * Lãnh đạo ban quản lý bản + 100% xây dựng hoàn chỉnh các quy ước, quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội các làng bản * Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân + 100% các chi hội có Nghị quyết sinh hoạt, hàng tháng, hàng quý và trong nhiệm kỳ. + 70% các chi hội đạt thành tích xuất sắc 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn Xuất phát từ thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ bản Liên Sơn, xã Nậm Càn. Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Liên Sơn, Đảng bộ xã Nậm Càn, chi ủy, chi bộ cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây: * Giải pháp thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức, năng lực thực tiễn cho đảng viên Đây là nội dung quan trọng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì đây là nhiệm vụ thường xuyên để giáo dục các đảng viên trong chi ủy, chi bộ là biện pháp chủ động nhằm đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy, chi bộ phải thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, trang bị những kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác giáo dục về phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu phá hoại Đảng, phá hoại đổi mới bằng “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế hệ thù địch, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. * Giải pháp thứ hai: Cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ Chi ủy, chi bộ bản Liên Sơn phải coi đây là giải pháp hết sức cần thiết nhằm giúp đảng viên hiểu rõ về tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Tiêu chuẩn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X thông qua. Đó là tiêu chuẩn chung cho đảng viên toàn Đảng. Đó cũng là tiêu chí để từng đảng viên phấn đấu, rèn luyện, để đánh giá, phân loại đảng viên, để đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng, để quần chúng phấn đấu và tổ chức xem xét kết nạp họ vào Đảng. Tiêu chuẩn đảng viên đã được cụ thể hóa phải rõ ràng, không chung chung, trừu tượng và trái với tiêu chuẩn do Điều lệ Đảng quy định. Cụ thể tiêu chuẩn đảng viên hiện nay là: - Có lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, là người đảng viên phải có lập trường tư tưởng kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nghiêm chỉnh quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, suốt đời phấn đấu vì lợi ích của tổ quốc, lợi ích của nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. - Có kiến thức và năng lực thực tiễn, phải thường xuyên giữ mối đoàn kết, gần gũi với quần chúng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong sạch trong nội bộ, phục tùng tổ chức kỷ luật Đảng. - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng, thực dụng, lối sống chạy theo đồng tiền, vì lợi ích cá nhân, ích kỷ, phải trung thực, tự giác trong công tác, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ khi được phân công. - Có lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng, phong cách làm việc năng động sáng tạo, được mọi người tín nhiệm. * Giải pháp thứ ba: Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công công tác và đánh giá, phân loại đảng viên Về công tác quản lý đảng viên: Phải nắm chắc, hiểu đúng từng đảng viên và cả đội ngũ đảng viên trong chi bộ, đây là nội dung cơ bản, một yêu cầu mang tính nguyên tắc trong công tác đảng viên. Quản lý đảng viên là nắm chắc đảng viên, là cơ sở quan trọng để xác định nội dung, biện pháp giáo dục, rèn luyện thiết thực, hiệu quả. Yêu cầu nội dung quản lý đảng viên phải toàn diện, cả về chính trị, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực, cả quá khứ và hiện tại, cả bản thân và gia đình, chi ủy, chi bộ phải thường xuyên nắm được những mối quan hệ hàng ngày, đa dạng của đảng viên. Để nắm chắc hiểu đúng đảng viên, chi ủy, chi bộ phải đề cao trách nhiệm, đi sâu, đi sát đảng viên và quần chúng nhân dân trong mọi hoạt động, nhất là trong lĩnh vực phân công đảng viên trong lĩnh vực quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của làng bản. Phải thường xuyên làm tốt việc phân công công tác cho đảng viên gắn với kiểm tra, giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nội dung cơ bản có ý nghĩa quan trọng trong nhiều mặt, trong quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đánh giá phân loại đảng viên: Đây là một vấn đề quan trọng trong công tác đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, mới động viên khích lệ đảng viên phấn đấu. Xây dựng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, muốn như vậy thì phải đánh giá một cách công tâm, dân chủ và khách quan, theo đúng quy trình đánh giá, hướng dẫn của tỉnh ủy Nghệ An về tiêu chuẩn, phương pháp phân loại đảng viên theo 4 nội dung sau: + Về tư tưởng chính trị + Về phẩm chất đạo đức lối sống + Về nhiệm vụ được giao + Về tổ chức kỷ luật Quy trình đánh giá: đảng viên tự đánh giá về bản thân, chi ủy, chi bộ đánh giá, đồng thời tham khảo thêm ý kiến của các tổ chức quần chúng. Căn cứ nhiệm vụ được giao về mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đánh giá phải cho đảng viên biết và có ý kiến về vấn đề đánh giá đó. Từ đó phân loại kết quả đảng viên, những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có thể phân công nhiệm vụ cao hơn để thử thách và ngược lại để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đòi hỏi chi bộ phải thường xuyên kiểm tra, quản lý, cần phát huy tính tích cực, chủ động của đảng viên trong học tập và rèn luyện trong thực tiễn. * Giải pháp thứ tư: Nâng cao chất lượng đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Nâng cao chất lượng đảng viên là hoạt động rất quan trọng của chi bộ, có vai trò tác dụng to lớn đối với năng lực và sức chiến đấu của chi bộ, đảm bảo cho mỗi đảng viên và chi bộ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Thực tế chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Liên Sơn trong thời gian quan vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nội dung sinh hoạt có lúc chưa được chuẩn bị chu đáo, chất lượng tiến hành chưa cao, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có khi chưa nghiêm. Vì vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ cần thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau: - Phải chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt. Chi ủy phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình thực tế của bản làng, căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về những nội dung sinh hoạt: học tập các Chỉ thị, Nghị quyết hay triển khai sản xuất thời vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, bám sát vào chương trình kế hoạch của cấp ủy trong nhiệm kỳ chuẩn bị nội dung. Trước ngày sinh hoạt mỗi đảng viên phải được thông báo nội dung sinh hoạt để chuẩn bị đóng góp ý kiến, thảo luận kỹ hơn, các vấn đề đưa ra thảo luận phải được thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, Bí thư chi bộ phải hướng dẫn đảng viên thảo luận dân chủ, thẳng thắn, làm rõ đúng sai, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ. - Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ, nắm vững diễn biến của buổi sinh hoạt, đảm bảo 2/3 thời gian thảo luận đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo điều kiện để nhiều đảng viên được tham gia phát biểu trình bày ý kiến của mình. - Sau khi có Nghị quyết của chi ủy, chi bộ cần có kế hoạch cụ thể, phân công công tác cho từng đảng viên và tạo điều kiện để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. * Giải pháp thứ năm: Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên Phát triển đảng viên là một giải pháp hết sức quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng quyết định đến sự tồn tại và phát triển bền vững của Đảng, kết nạp đảng viên là bổ sung cho Đảng nguồn nhân lực trẻ, đảm bảo cho Đảng ngày càng phát triển. Trong năm năm qua chi bộ Liên Sơn, Đảng bộ xã Nậm Càn chỉ kết nạp được 5 đảng viên là còn rất ít, trong khi đó nguồn để kết nạp vẫn còn. Trong giai đoạn hiện nay, khi kết nạp đảng viên, chi ủy, chi bộ cần nghiêm chỉnh thực hiện phương châm: coi trọng chất lượng, không chạy theo chất lượng đơn thuần, chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, không thành kiến hẹp hòi, kết nạp đảng viên kết hợp củng cố tổ chức cơ sở Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Cảnh giác đề phòng những phần tử cơ hội phản động chui vào hàng ngũ của Đảng. Vì vậy, chi ủy, chi bộ cần chú trọng những vấn đề sau: - Căn cứ vào nguồn của chi ủy, chi bộ, chỉ tiêu của Đảng ủy giao, đề ra Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển Đảng và quán triệt đến các tổ chức quần chúng ở cơ sở như: Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi hội phụ nữ, chi bộ cựu chiến binh, chi hội nông dân. - Chi ủy, chi bộ lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức quần chúng giới thiệu những quần chúng ưu tú để chi bộ lựa chọn, giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu, hướng dẫn quần chúng viết đơn xin vào Đảng và tự khai vào lý lịch gia đình bản thân tổ chức thẩm tra, xác minh làm rõ lý lịch, hồ sơ người xin vào Đảng, chỉ đạo quần chúng góp ý kiến, xem xét đánh giá quá trình rèn luyện, phấn đấu của quần chúng. - Chi bộ và đảng viên được phân công giúp đỡ nhận xét, đánh giá quá trình phấn đấu của quần chúng, hoàn thiện những thủ tục cần thiết đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xem xét ra quyết định kết nạp. Đây là việc cực kỳ quan trọng trong việc kết nạp đảng viên, là yêu cầu bao trùm xuyên suốt, từ khâu tuyên truyền về Đảng cho quần chúng đến khi kết nạp họ vào Đảng và trở thành đảng viên chính thức. Chi ủy, chi bộ cần nghiêm túc thực hiện các thủ tục kết nạp đảng viên theo hướng dẫn của trung ương và cấp ủy cấp trên. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Đảng ta là hạt nhân lãnh đạo toàn xã hội. Vì vậy phải đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ then chốt, đảm bảo cho quá trình đổi mới đi đúng hướng và đạt những thành tựu cao hơn. Sức mạnh và lãnh đạo thắng lợi cách mạng của Đảng bắt nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn, sự thống nhất về tư tưởng và hành động của Đảng. Đặc biệt là bắt nguồn từ tính tiên phong gương mẫu về đạo đức phẩm chất của từng đảng viên. Do đó cùng với nhiệm vụ khác của công tác xây dựng, việc quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng là hết sức quan trọng đối với tổ chức cơ sở Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay là hết sức cần thiết phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với giai đoạn cách mạng mới. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã xác định rõ: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, các tổ chức phải thường xuyên giáo dục, quản lý kiểm tra cán bộ đảng viên về thường xuyên giáo dục, quản lý, kiểm tra cán bộ đảng viên về đạo đức, lối sống “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, gương mẫu giữ gìn phẩm chất của người chiến sỹ cộng sản để nâng cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chú ý giáo dục, thuyết phục gia đình cùng thực hiện. Với phạm vi của bài tiểu luận, em mong muốn đóng góp một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không có tham vọng làm thay đổi căn bản một số vấn đề lớn như vậy, nhưng với từng bước đi, phương pháp thích hợp của chi ủy, chi bộ bản Liên Sơn, xã Nậm Càn chắc chắn sẽ là động lực không nhỏ tác động đến từng đảng viên. Khi chất lượng đảng viên được nâng lên, thì chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên, đến hành động đúng đắn, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 2. Kiến nghị * Đối với Đảng bộ, Đảng ủy xã Nậm Càn Những đồng chí đảng ủy viên đã được phân công phụ trách khối và các chi bộ, nên bố trí thời gian xuống chi bộ, đồng thời trực tiếp dự sinh hoạt cùng chi bộ, để nắm bắt tình hình cụ thể của chi bộ, từ đó có định hướng chỉ đạo sát thực hơn. Cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra chế độ sinh hoạt của chi bộ, kiểm tra sổ ghi biên bản họp chi bộ, để đánh giá nhận xét, đúc rút kinh nghiệm để các chi bộ tìm giải pháp khắc phục sửa chữa những sai sót. * Đối với huyện ủy Kỳ Sơn Cần quan tâm hơn nữa về việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho chi ủy, chi bộ thôn xóm được tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, để phục vụ cho công tác Đảng ngày một tốt hơn, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. DANH MỤC THAM KHẢO 1. Giáo trình xây dựng Đảng, hệ trung cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, (2008). 2 Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. 3 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, IX. 4 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 5. Sổ tay Bí thư Chi bộ của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại bản Liên Sơn xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An.doc
Luận văn liên quan