Nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại công ty Quảng cáo Trẻ Hà Nội

Nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại Cty Quảng cáo Trẻ Hà Nội Lời nói đầu Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, hoạt động quảng cáo cũng phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Cuối thập kỷ 80 ở thành phố HCM mới có vài ba đơn vị hoạt động quảng cáo, dăm bẩy biển treo rải rác trên các phố thì hiện nay số lượng các công ty quảng cáo tăng khá nhanh. Các công ty này cung cấp gần như đầy đủ các loại dịch vụ quảng cáo từ việc lập kế hoạch chiến lược xây dựng thương hiệu, xây dựng các chương trình quảng cáo cho đến cung cấp các loại phương tiện quảng cáo tạo nên một thị trường cạnh tranh khá sôi động, thúc đẩy nghành quảng cáo Việt Nam phát triển theo xu hướng ngày càng hiện đại. Với phương châm quảng cáo không chỉ phục vụ kinh doanh mà còn góp phần tạo nên cảnh quan tươi đẹp, an toàn cho đô thị, hướng dẫn thị hiếu người tiêu dùng, thúc đẩy hàng hoá trong nước. Công ty Quảng Cáo Trẻ Hà Nội chú trọng phát triển các loại hình quảng cáo hiện đại : Quảng cáo điện tử, biển quảng cáo thay đổi theo chương trình, quảng cáo tấm lớn. Cho đến nay Công ty đã tạo được chỗ đứng của mình trên thị trường đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo tấm lớn. Hiện tại Công ty đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các công ty quảng cáo chuyên nghiệp về quảng cáo ngoài trời, Công ty quảng cáo AE, Quảng cáo Hà Thái, Quảng cáo Bình Minh vì vậy vấn đề làm cách nào để nâng cao khả năng cạnh tranh của phương tiện quảng cáo ngoài trời để giữ vững và mở rộng thị phần là vấn đề thu đang thu hút sự chú ý của Công ty . Nhận thức được điều đó cùng với sự gợi ý của giáo viên hướng dẫn, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài : “Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại Công ty Quảng Cáo Trẻ Hà Nội ” Bài viết này được bố cục thành 3 phần sau : Chương I : Một số vấn đề về thị trường quảng cáo ở Việt Nam. Chương II : Đánh giá khả năng cạnh tranh trong thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời của công ty Quảng Cáo Trẻ Hà Nội. Chương III : Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại Công ty Quảng Cáo Trẻ Hà Nội. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới GS.TS :Trần Minh Đạo cùng Ban lãnh đạo các phòng ban chức năng Công ty Quảng Cáo Trẻ Hà Nội đã hướng dẫn tận tình và tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu đề tài này để tác giả có thể hoàn thành bài viết này với một kết quả tốt nhất. Hà nội tháng 4 năm 2005 Sinh viên Trần Khắc Hải

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại công ty Quảng cáo Trẻ Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùc tiÕp lµm viÖc tho¶ m·n kh¸ch hµng, c¸c th«ng tin vµ mèi quan hÖ l©u dµi ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh nhê tËn dông triÖt ®Ó ­u ®iÓm cña lo¹i kªnh ph©n phèi nµy. C«ng ty còng ®· sö dông hai h×nh thøc ®ã lµ trùc tiÕp t×m kiÕm kh¸ch hµng giao dÞch ký kÕt víi hä vµ thùc hiÖn tíi s¶n phÈm cuèi cïng. H×nh thøc thø hai lµ nhËn hîp ®ång qua mét trung gian vµ trÝch phÇn tr¨m hoa hång cho hä. HiÖn t¹i 8 nh©n viªn phßng kinh doanh cña c«ng ty ho¹t ®éng cßn ch­a ®­îc hiÖu qu¶ l¾m phÇn lín c¸c hîp ®ång ký kÕt lµ do gi¸m ®èc mang l¹i ®iÒu nµy lµ do hä ch­a cã nhiÒu nghiÖp vô ngµnh qu¶ng c¸o, ch­a nghiªn cøu kü vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng nªn kh«ng thuyÕt phôc ®­îc kh¸ch hµng. Do ®ã ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña kªnh cÊp kh«ng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù ®iÒu chØnh trong chiÕn l­îc ®µo t¹o, sö dông con ng­êi, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh cung cÊp cho kh¸ch hµng. 2.4. ChiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp: Xóc tiÕn hçn hîp bao gåm 5 c«ng cô chñ yÕu : Qu¶ng c¸o, Quan hÖ c«ng chóng vµ tuyªn truyÒn, Marketing trùc tiÕp, khuyÕn m¹i, b¸n hµng c¸ nh©n. Mçi c«ng cô ®Òu cã kh¶ n¨ng t¸c ®éng t¹o nªn søc cuèn hót víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng : Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o : Lµ mét c«ng ty qu¶ng c¸o do ®ã ban ®Çu c«ng ty thÊy râ ®­îc viÖc ph¶i thùc hiÖn ®Ó qu¶ng c¸o chÝnh m×nh. C«ng ty ®· thiÕt kÕ l¾p ®Æt c¸c biÓn hiÖu tªn c«ng ty d­íi c¸c biÓn lín mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn, vµ mét sè biÓn qu¶ng c¸o chÝnh c«ng ty trªn ®­êng Th¨ng Long-Néi Bµi …C«ng ty ®ang tiÕn hµnh thiÕt lËp trang web vµ catalogue cña c«ng ty. Marketing trùc tiÕp : §©y lµ c«ng cô rÊt quan träng do ®ã C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi th­êng xuyªn cã cuéc gÆp gì trùc tiÕp cña nh©n viªn c«ng ty víi kh¸ch hµng quen biÕt còng nh­ c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña m×nh, göi b¶n giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm, c¸c lÜnh vùc kinh doanh vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tæ chøc c¸c cuéc gÆp gì, häp b¸o, mêi c¸c ®èi t¸c, c¸c ®¹i diÖn ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, tham gia tµi trî, tæ chøc mét sè ho¹t ®éng triÓn l·m, giíi thiÖu vÒ c«ng ty. Nh×n chung trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty ®· ®i ®óng con ®­êng cña m×nh vµ trë thµnh nhµ qu¶ng c¸o chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc biÓn qu¶ng c¸o ngoµi trêi. C«ng ty ®· nªu cao ph­¬ng ch©m “uy tÝn, chÊt l­îng” c¸c s¶n phÈm mang tÝnh chuyªn nghiÖp vÒ maket ®Ñp, ®éc ®¸o cã gi¸ trÞ th«ng tin lín, vÞ trÝ l¾p ®Æt dÔ quan s¸t ë nh÷ng n¬i d©n c­ ®i l¹i ®«ng. C¸c chÝnh s¸ch Marketing kh¸c, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng Marketing trùc tiÕp víi kh¸ch hµng gi÷a c«ng ty duy tr× ®­îc vÞ thÕ vµ më réng danh s¸ch ®èi t¸c cña minh. MÆc dï nh­ vËy nh­ng m«i tr­êng kinh doanh ngµy mét thay ®æi, nhu cÇu cña qu¶ng c¸o ngµy cµng t¨ng, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t trong ngµnh do sù xuÊt hiÖn, bïng næ c¸c lo¹i h×nh c«ng ty qu¶ng c¸o. Sù xuÊt hiÖn cña nhiÒu lo¹i h×nh qu¶ng c¸o míi mÎ : Qu¶ng c¸o mµn h×nh ®iÖn tö, b¸o ®iÖn tö, m¹ng th­¬ng m¹i ®iÖn tö ….Sù chuyÓn dÞch nhu cÇu sang c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o nh­ ti vi, b¸o chÝ g©y ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn tû träng s¶n phÈm qu¶ng c¸o ngoµi trêi ( qu¶ng c¸o ngoµi trêi hiÖn chØ chiÕm xÊp xØ 20% tû träng vµ ®ang cã xu h­íng gi¶m do sù chuyÓn dÞch nhu cÇu qu¶ng c¸o sang c¸c ph­¬ng tiÖn míi nµy ) C¸c m«i tr­êng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¶ng c¸o nh­ luËt ph¸p vµ m«i tr­êng c«ng nghÖ. M«i tr­êng luËt ph¸p ngµy cµng chÆt chÏ víi c¸c quy ®Þnh, ph¸p lÖnh th«ng t­ h­íng dÉn ban hµnh. §©y lµ tin ®¸ng mõng Nhµ N­íc quan t©m ®Õn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nh­ng ®ång thêi lµm t¨ng thªm tr¸ch nhiÖm cho nh÷ng nhµ qu¶ng c¸o trong m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n, kh«ng cßn nhiÒu kÏ hë cho ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng lµnh m¹nh. §èi m«i tr­êng c«ng nghÖ ngµy mét ph¸t triÓn, th× chÊt l­îng s¶n phÈm ®Òu ®­îc c«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu, lîi thÕ c¹nh tranh cña mét sè c«ng ty trong ®ã cã Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi vÒ s¶n phÈm ®ang yÕu dÇn, vËy th× c«ng ty cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p vÒ c¸c th«ng ®iÖp trong thiÕt kÕ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr­êng. III. Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. Víi ph­¬ng ch©m v× hiÖu qu¶ cña kh¸ch hµng, t©t c¶ c¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi cung øng ®Òu ®¹t chÊt l­îng hiÖu qu¶ cao. V× vËy ®Ó mét s¶n phÈm ra ®êi ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n, nã ®­îc c¸c nh©n viªn trong c«ng ty nghiªn cøu kü l­ìng. 3.1. Qu¶ng c¸o ngoµi trêi. Khëi sù b¾t ®Çu tõ viÖc c«ng ty nghiªn cøu ®Ó mua c¸c vÞ trÝ dÆt qu¶ng c¸o. V× lµ c«ng ty chuyªn vÒ qu¶ng c¸o ngoµi trêi nªn vÊn ®Ò mµ c«ng ty l­u t©m nhÊt khi nghiªn cøu thÞ tr­êng ng­êi tiªu dïng ®ã lµ mËt ®é ng­êi qua l¹i trªn ®­êng phè, sè l­îng tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng sau khi x¸c ®Þnh ®­îc c¸c sè liÖu trªn nÕu nã ®¹t ®­îc yªu cÇu tèi thiÓu c«ng ty b¾t ®Çu xem xÐt tíi vÞ trÝ ®Æt biÓn qu¶ng c¸o. C«ng ty coi lµ hiÖu qu¶ khi nã héi tô ®ñ c¸c yÕu tè mËt ®é ng­êi qua l¹i kh¸ lín, vÞ trÝ ®Æt qu¶ng c¸o th«ng tho¸ng dÔ nh×n cã kh¶ n¨ng nh×n thÊy ®­îc khi ë xa…Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò chung khi lùa chän vÞ trÝ nh­ng nhiÒu khi kh«ng ph¶i vÞ trÝ nµo còng ®¸p øng ®­îc hÕt cã nh÷ng vÞ trÝ rÊt dÔ nh×n cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ë mét diÖn tÝch lín nh­ng mËt ®é ph­¬ng tiÖn giao th«ng qua l¹i qu¸ thÊp hoÆc ng­îc l¹i cã nh÷ng chç mËt ®é ng­êi qua l¹i ®«ng nh­ng tÇm nh×n l¹i qu¸ hÑp, diÖn tÝch nhá khã cho viÖc thùc hiÖn maket nhiÒu chç bÞ c¸c biÓn kh¸c cña ®èi thñ c¹nh tranh che khuÊt. HoÆc cã vÞ trÝ thÝch hîp nh­ng khi thuª th× kh«ng thÓ thuyÕt phôc ®­îc hay sù ®ång ý mµ cã th× ®Èy gi¸ lªn møc cao ( th­êng th× møc gi¸ c«ng ty tr¶ giao ®éng tõ 150.000 ®Õn 400.000 ®ång /m2/n¨m tuú tõng vÞ trÝ hoÆc c«ng ty còng ¸p dông h×nh thøc mua thÇu vÞ trÝ kh«ng tÝnh theo m2). Sau khi ®· cã c¸c ®Þa ®iÓm qu¶ng c¸o c«ng ty b¾t ®Çu thiÕt lËp hå s¬ ®Ó chµo mêi kh¸ch hµng ®©y lµ c«ng ®o¹n c«ng ty c©n nh¾c kü l­ìng. Kh¸ch hµng ®­îc xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh : kh¶ n¨ng vÒ ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o, lÜnh vùc kinh doanh, ®èi t­îng mµ hä mu«c nh¾m tíi lµ ai ….tõ ®ã mêi chµo c«ng ty sÏ lùa chän mét sè ®Þa ®iÓm hîp víi hä vµ b¸o gi¸ chi tiÕt vÒ toµn bé chi phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt biÓn qu¶ng c¸o ®ã. C«ng viÖc ®­îc tiÕp tôc cho ®Õn khi kh¸ch hµng nhËn ®Þa ®iÓm ®ã. Sau ®ã lµ giai ®o¹n ký kÕt hîp ®ång tho¶ thuËn vÒ h×nh thøc qu¶ng c¸o, gi¸ c¶, c«ng ty sÏ thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng tr×nh tõ thiÕt kÕ maket, in s¬n biÓn, l¾p ®Æt dµn dùng c«ng tr×nh, cung cÊp hÖ thèng chiÕu s¸ng … Sau viÖc ký kÕt hîp ®ång c¸c c«ng viÖc xuÊt hiÖn. NÕu nh­ kh¸ch hµng cã s½n Maket th× c«ng ty sÏ tiÕp nhËn vµ t­ vÊn cho hä vÒ mÆt thiÕt kÕ, mµu s¾c bè côc …®Ó cã hiÖu qu¶ h¬n. NÕu c«ng ty ®­îc giao thiÕt kÕ maket th× ph¶i liªn tôc liªn hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó maket ®ã ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Khi kh¸ch hµng chÊp nhËn maket th× c«ng viÖc tiÕp lµ ph¶i xin phÐp c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®Ó ®­îc l¾p ®Æt víi maket vÒ kiÓu kÕt cÊu, diÖn tÝch cã ¶nh h­ëng ®Õn mü quan thµnh phè kh«ng? cã hîp víi phong tôc tËp qu¸n, cã sai sù thËt kh«ng …khi ®­îc chÊp nhËn th× c«ng ty thùc thi c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. Trong thêi h¹n ký kÕt hîp ®ång nÕu cã sù cè x¶y ra víi s¶n phÈm ngoµi trêi cña c«ng ty th× c«ng ty sÏ kh¾c phôc sù cè theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Trªn ®©y lµ toµn bé quy tr×nh chung C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi cho ra ®êi s¶n phÈm cña m×nh. 3.2. Qu¶ng c¸o in Ên : S¸ng t¹o slogan vµ tªn gäi cho c«ng ty hoÆc dßng s¶n phÈm. Slogan lµ mét c©u khÈu hiÖu cã hai lo¹i mét lµ khÈu hiÖu cña h·ng nã truyÒn ®¹t ph­¬ng ch©m kinh doanh, t­ t­ëng hay mét lêi cam kÕt vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp. NÕu ë ®¹ng nµy th× slogan ®­îc sö dông trong mét thêi gian dµi vµ hÇu nh­ kh«ng thay ®æi, nã song hµnh cïng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ ®­îc truyÒn t¶i xuyªn suèt trong c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. Nh­ h·ng S)fone sö dông slogan “Nghe lµ thÊy”lµm khÈu hiÖu chÝnh vµ lu«n ®­îc sö dông trong c¸c mÉu qu¶ng c¸o cña h·ng. Lo¹i thø hai lµ slogan ®­îc viÕt cho tõng chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, hay cßn gäi lµ tiªu ®Ò qu¶ng c¸o, nã truyÒn t¶i mét néi dung th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cña chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. vÝ dô slogan trong qu¶ng c¸o cña bia Laser khi míi xuÊt hiÖn lµ “®i tr­íc mét b­íc ”. Cã nh÷ng h·ng sö dông c¶ hai lo¹i slogan trªn trong mét mÉu qu¶ng c¸o. ThiÕt kÕ vµ in c¸c poster, catalogue, tê gÊp, tê r¬i : thiÕt kÕ mÉu maket bao gåm c¸c h×nh ¶nh qu¶ng c¸o vµ th«ng tin vÒ s¶n phÈm, c«ng ty ngoµi ra sö dông c¸c slogan trªn ®ã lµm cho Ên t­îng h¬n. ThiÕt kÕ logo: Ho¹t ®éng thiÕt kÕ logo lµ sö dông nh÷ng ®­êng, khèi m¶ng, nÐt mµu s¾c kÕt hîp theo mét bè côc chÆt chÏ, nghiªm ngÆt mang tÝnh t­îng tr­ng cao. Cã thÓ cã c¸ch ®iÖu ch÷ viÕt t¾t cña tªn h·ng hoÆc h×nh ¶nh ®¹i diÖn cho nh÷ng ý nghÜa mµ h·ng muèn truyÒn t¶i nh­ng ®ång thêi ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ nhí dÔ nhËn biÕt. Logo cña h·ng lµ nh÷ng tÝn hiÖu thÞ gi¸c ®Æc tr­ng ®Ó nhËn biÕt cña mét h·ng, lµ h¹t nh©n trong hÖ thèng truyÒn th«ng thÞ gi¸c. Logo lµ mét tÝn hiÖu ®¹i diÖn cho h·ng, lµ mét c«ng cô b¶o vÖ vµ lµ b»ng chøng vÒ quyÒn së h÷u vµ uy tÝn cña h·ng. ThiÕt kÕ logo lµ mét ho¹t ®éng s¸ng t¹o ®ßi hái nhiÒu chÊt x¸m cña ng­êi thiÕt kÕ. S¸ng t¹o vµ thiÕt kÕ c¸c mÉu qu¶ng c¸o trªn b¸o vµ t¹p chÝ : Lµ c«ng viÖc phèi hîp h×nh ¶nh, tõ ng÷ vµ néi dung bµi viÕt ®Ó truyÒn t¶i th«ng ®iÖp ®Õn ®éc gi¶ mét c¸ch tèt nhÊt. §©y lµ c«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu c«ng søc vµ sù s¸ng t¹o. MÉu qu¶ng c¸o trªn b¸o ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ : - Cã søc thu hót ®Ó ®éc gi¶ kh«ng lËt qua trang b¸o tiÕp theo. - §éc gi¶ ph¶i nhËn ra ®©y lµ Ên phÈm qu¶ng c¸o dµnh cho hä. - Néi dung th«ng ®iÖp ph¶i râ rµng ®Ó ng­êi ®äc dï chØ l­ít qua còng hiÓu ®­îc néi dung muèn truyÒn t¶i. - Tiªu ®Ò vµ h×nh ¶nh chÝnh cña mÉu qu¶ng c¸o ph¶i ¨n khíp víi nhau. - Th©n bµi ph¶i dÔ ®äc vµ truyÒn t¶i ®ñ néi dung th«ng tin nh­ng kh«ng g©y nhµm ch¸n cho ®éc gi¶. 3.3. TriÓn l·m vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: Nh÷ng môc tiªu cña viªc tham dù héi chî ph¶i phï hîp víi kÕ ho¹ch trung h¹n cña c«ng ty vµ c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ kh¸c. C¸c héi chî th­¬ng m¹i ®­îc coi nh­ ph­¬ng tiÖn ®èi tho¹i ®a chøc n¨ng tËp trung sù chó ý vµo c¸c chñ ®Ò trao ®æi víi c¸c ®èi t¸c vµ kh¸ch th¨m. C«ng ty ®Ò ra môc ®Ých cÇn lµm râ ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®­îc thuËn lîi h¬n (nh­ tæng gi¸ trÞ hîp ®ång ®· ký kÕt, sè c«ng ty liªn hÖ t¹i héi chî, sè kh¸ch hµng míi t×m ®­îc th«ng qua héi chî ….) C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi ®· tham gia triÓn l·m cho nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh­ bia Hµ Néi, Carberg…vµ ®¹t hiÖu qu¶ t­¬ng ®èi cao. §ã lµ nhê vµo sù n¾m b¾t ®­îc c¸c nh©n tè khi tham gia triÓn l·m nh­. KÝch th­íc vµ vÞ trÝ kh«ng gian. H×nh ¶nh yªu cÇu hoÆc Ên t­îng cña triÓn l·m. Møc ®é phøc t¹p cña vËn chuyÓn, l¾p ®Æt vµ th¸o dì. Sè l­îng cña c¸c s¶n phÈm tr­ng bµy. Sù cÇn thiÕt b¶o qu¶n vµ cung cÊp cña tµi liÖu. ViÖc sö dông xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o tr­íc. Chi phÝ cho tÊt c¶ c¸c nh©n tè nµy. IV. NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. 4.1. S¶n phÈm qu¶ng c¸o. §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña C«ng ty ta xÐt hai khÝa c¹nh quan träng nhÊt lµ :viÖc thiÕt kÕ, tr×nh bµy mét maket qu¶ng c¸o vµ lùa chän vÞ trÝ l¾p ®Æt c¸c th«ng ®iÖp. Trong thêi gian qua c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o trong ®ã cã qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®· ®­îc c¸c ®¬n vÞ kinh doanh coi träng vµ ph¸t triÓn, ®­îc c¸c c¬ quan Nhµ N­íc ban hµnh v¨n b¶n, ph¸p lÖnh nh»m ®­a c¸c ho¹t ®éng nµy vµo khu«n khæ cô thÓ. VÒ néi dung, c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi ®­îc quan t©m, chó träng vµ thùc hiÖn tèt chøc n¨ng chñ yÕu lµ “Th«ng tin ®Õn c«ng chóng môc tiªu ” c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi ngµy cµng thÓ hiÖn ®­îc vÎ ®Ñp hiÖn ®¹i. C¸c yÕu tè trong mét th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o nh­ lêi, h×nh ¶nh minh ho¹ lu«n ®­îc h­íng vµo viÖc lµm sao cho viÖc nhËn d¹ng s¶n phÈm mét c¸ch dÔ dµng nhÊt, phÇn mü thuËt ngµy cµng thÓ hiÖn mét c¸ch chuyªn nghiÖp h¬n. C¸c biÓn qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®em l¹i vÎ ®Ñp míi mÎ cho thµnh phè vµo mçi buæi s¸ng mµu s¾c phong phó, hiÖn ®¹i ®Ñp m¾t vµo buæi tèi, c¸c s¶n phÈm nµy ®ang g©y ®­îc sù chó ý cña c«ng chóng, rÊt nhiÒu sÈn phÈm qu¶ng c¸o ngoµi trêi trong c¸ch thÓ hiÖn phï hîp víi v¨n ho¸ vµ luËt ph¸p ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ cao vµ chóng dÇn ®­îc c«ng chóng chÊp nhËn vµ thay ®æi quan ®iÓm nh×n nhËn. Mét sè s¶n phÈm do Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi thùc hiÖn ®a sè ®­îc ®¸nh gÝa cao kÓ ®Õn c¸c biÓn nh­ : Vinamilk vµ Daewoo ë ®­êng 5, biÓn ®iÖn tö Halida ë ®­êng kim m·, bia Hµ Néi t¹i c«ng viªn n­íc Hå T©y, biÓn ®iÖn tö Biti’s, Carsberg t¹i hå tróc b¹ch….vµ mét sè biÓn kh¸c cña c«ng ty trªn c¸c tuyÕn ®­êng lín, c¸c nót giao th«ng nh­ Kh©m Thiªn-®ª La Thµnh, ®­êng NguyÔn Th¸i Häc, ®­êng cao tèc Th¨ng Long -Néi Bµi … MÆc dï nh­ vËy nh­ng c¸c th«ng ®iÖp cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ s¶n phÈm cña Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi vÉn ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ cao vÒ néi dung, ®ã chÝnh lµ sù yªu kÐm trong viÖc s¸ng t¹o c¸ch thÓ hiÖn, dÉn ®Õn viÖc ngoµi chøc n¨ng chÝnh lµ th«ng tin vÒ c«ng ty, vÒ s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o th× viÖc g©y Ên t­îng th«ng ®iÖp lµ kÐm. Lêi lÏ vÉn mang tÝnh tr×nh bµy, giíi thiÖu, ch­a quan t©m ®Õn viÖc khªu gîi vµ høa hÑn cña c¸c s¶n phÈm qu¶ng c¸o. B©y giê ta ®i s©u vµo xÐt c¸c mÆt nh­ : Lêi cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o, vÒ mµu s¾c, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng kh¸c. 4.2. Lêi cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o : Néi dung vÒ tõ ng÷ cña qu¶ng c¸o rÊt quan träng, v× thÕ ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o lµ mét trong nh÷ng nh©n viªn chÝnh trong qu¸ tr×nh s¸ng t¹o mÉu qu¶ng c¸o. C«ng viÖc viÕt lêi qu¶ng c¸o bao gåm viÕt tiªu ®Ò, th©n bµi nh­ ta th­êng gÆp trong c¸c mÉu qu¶ng c¸o. Ngoµi ra ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cßn viÕt ¸p phÝch, catalogue, tê b­ím, th«ng tin b¸o chÝ vµ so¹n lêi cho phim qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh hoÆc ®µi ph¸t thanh. Ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp chÞu tr¸ch nhiÖm viÕt tÊt c¶ c¸c néi dung vÒ tõ ng÷ trªn Ên phÈm néi dung cña bµi viÕt th­êng cã ba phÇn : Tiªu ®Ò, th©n bµi vµ khÈu hiÖu. Tiªu ®Ò chÝnh : MÆc dï kh«ng cã quy ®Þnh vµ quy luËt cô thÓ nµo vÒ c¸ch tr×nh bµy tiªu ®Ò chÝnh nh­ng nã th­êng ®­îc in to nhÊt vµ n»m trªn ®Çu cña trang qu¶ng c¸o. Tiªu ®Ò phô :Th«ng th­êng tiªu ®Ò phô ®ãng vai trß liªn kÕt tiªu ®Ò chÝnh vµ th©n bµi. Ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cã thÓ chän phong c¸ch viÕt tiªu ®Ò theo mét trong phong c¸ch viÕt sau : Tiªu ®Ò th«ng tin : Tiªu ®Ò tr×nh bµy nh÷ng th«ng tin míi cho ®éc gi¶, ch¼ng h¹n nh­ th«ng b¸o vÒ viÖc dêi ®Þa ®iÓm kinh doanh, giíi thiÖu s¶n phÈm míi, gi¶m gi¸, c¸ch tiÕp cËn nµy rÊt phæ biÕn v× kh¸ch hµng tiÒm n¨ng th­êng t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p míi cho nhu cÇu cña m×nh, lu«n muèn t×m nh÷ng s¶n phÈm gi¶m gi¸ vµ muèn biÕt vÒ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng. Tiªu ®Ò gîi c¶m xóc : Søc thu hót c¶m xóc ®­îc thÓ hiÖn qua phong c¸ch viÕt tiªu ®Ò nµy vÝ dô : tiªu ®Ò cña mét lo¹i s÷a bét cho trÓ em “cho nh÷ng ®øa con th©n yªu cña b¹n ”. Tr×nh bµy lîi Ých cña s¶n phÈm : ViÕt vÒ tÝnh n¨ng vµ c«ng dông cña s¶n phÈm. Tiªu ®Ò thóc giôc : Phong c¸ch viÕt lêi th«i thóc ®éc gi¶ mua hµng, ®©y lµ phong c¸ch viÕt thÓ hiÖn h×nh thøc qu¶ng c¸o cøng. Tiªu ®Ò g©y tß mß : TÝnh hµi h­íc, c¸ch ch¬i ch÷ vµ bÝ Èn còng lµ mét c¸ch thu hót ®éc gi¶ chó ý vµo mÉu qu¶ng c¸o. Tiªu ®Ò ph« tr­¬ng : chóng ta th­êng gÆp nh÷ng tiªu ®Ò ph« tr­¬ng nh­ “ ®©y lµ s¶n phÈm tèt nhÊt ” “gi¸ ­u ®¹i nhÊt ”. Ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cã thÓ sö dông phong c¸ch viÕt nµy ®Ó nhÊn m¹nh tÝnh ­u viÖt cña s¶n phÈm nh­ng ng­êi viÕt thËt chó ý chän läc tõ ng÷ v× ®éc gi¶ tá ra nghi ngê víi c¸i “nhÊt” Th©n bµi : Th©n bµi bao gåm tõ ng÷ ®­îc tr×nh bµy theo tõng ®o¹n vµ h×nh ¶nh chó thÝch. Cã nh÷ng th©n bµi cã rÊt Ýt tõ ng÷, cã th©n bµi kh«ng cã tõ ng÷ nµo. Nh÷ng bµi viÕt qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm dÔ hiÓu th­êng chØ sö dông tiªu ®Ò vµ h×nh ¶nh hé trî mµ kh«ng cÇn sö dông th©n bµi. Ng­îc l¹i cã nh÷ng s¶n phÈm cÇn rÊt nhiÒu gi¶i thÝch b»ng tõ ng÷ míi cã thÓ thuyÕt phôc ®­îc ®éc gi¶ th× cÇn ph¶i cã. §é dµi ng¾n cña th©n bµi tuú theo mçi lo¹i s¶n phÈm mµ ta viÕt lêi. Th©n bµi cã thÓ ®­îc tr×nh bµy theo c¸c d¹ng kh¸c nhau, d¹ng th©n bµi theo ®­êng th¼ng, d¹ng th©n bµi t­êng thuËt, d¹ng th©n bµi ®èi tho¹i, d¹ng th©n bµi h×nh ¶nh -chó thÝch. KhÈu hiÖu : §©y lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®ã lµ mét c©u dÔ nhí nãi vÒ s¶n phÈm. Nh­ mét sè s¶n phÈm ®· sö dông nh­ “Sù lùa chän cña thÕ hÖ míi ” cña pepsicola vµ “lu«n lu«n l¾ng nghª, lu«n lu«n thÊu hiÓu ” cña h·ng b¶o hiÓm quèc tÕ Prudential. §èi víi C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi mÆc dï ®­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ng thùc chÊt lêi cña c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ch­a thùc sù ®éc ®¸o. §­a ra lêi th«ng ®iÖp lµ ®­a ra lêi ®Ò nghÞ b¸n hµng tÕ nhÞ vµ Ên t­îng, nã ph¶i thÓ hiÖn mét c¸ch khÐo lÐo phï hîp víi mét “®iÓm b¸n ”(®Æc tÝnh hay yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm) mµ ng­êi tiªu dïng mong ®îi vµ nh÷ng lîi Ých hä sÏ cã ®­îc tõ viÖc mua s¶n phÈm. C¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi trªn ®Þa bµn thµnh phè ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng th«ng tin vÒ s¶n phÈm hay dÞch vô, dï vËy chóng ch­a cã t¸c dông kÝch thÝch vµ h­íng lßng mong muèn cña kh¸ch hµng vµo quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy ng­êi s¸ng t¹o lêi cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ph¶i hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o vµ kh¸ch hµng môc tiªu tõ ®ã biÕt ®©u lµ “®iÓm b¸n ” cÇn nhÊn m¹nh ( ®é bÒn, an toµn, sù tiÖn lîi, vÓ ®Ñp ®Æc biÖt …) vµ lîi Ých nµo mµ ng­êi tiªu dïng mong muèn. 4.3. VÒ mµu s¾c. Mµu s¾c lµ yÕu tè hÊp dÉn trong thiÕt kÕ bÊt kú s¶n phÈm qu¶ng c¸o nµo bëi : Mµu s¾c lµ mét c«ng cô g©y chó ý, dÔ dµng gióp nhµ thiÕt kÕ nhÊn m¹nh ®­îc néi dung ý t­ëng chÝnh cña s¶n phÈm. RÊt nhiÒu s¶n phÈm sÏ mÊt hÕt søc hÊp dÉn nÕu ®­îc thiÕt kÕ kh«ng cã mµu nh­ thùc phÈm, v¶i vãc, mü phÈm…Mµu lµ yÕu tè ®Æc biÖt næi bËt trong thiÕt kÕ, ®«i khi c¸c nhÇ thiÕt kÕ sö dông mµu ®en vµ tr¾ng, nh÷ng ®iÒu nµy ph¶i ®­îc c©n nh¾c kü cµng bëi nh÷ng t¸c ®éng t©m lý vèn cã s½n cña thÓ lo¹i mµu v« s¾c nµy. Ngoµi ra mµu s¾c cßn cã kh¶ n¨ng ®èi tho¹i víi ng­êi xem bëi nh÷ng ng«n ng÷ t©m lý riªng cña nã. ViÖc sö dông mµu s¾c vµ phèi hîp gi÷a chóng vÉn ch­a ®­îc c«ng ty sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶. §Ó t¹o ra mét maket qu¶ng c¸o hoµn h¶o nã ®ßi hái rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ :nÐt nhËn d¹ng s¶n phÈm, ¸nh s¸ng xung quanh, h­íng ¸nh n¾ng mÆt trêi, chÊt liÖu thÓ hiÖn, kü thuËt in, vµ quan träng h¬n lµ kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é cña ng­êi s¸ng t¸c. NÕu so s¸nh c¸c maket cña nh÷ng s¶n phÈm qu¶ng c¸o n­íc ngoµi rÊt b¾t m¾t, mµu s¾c rÊt phong phó, t­¬i t¾n, c¸c gam mµu nãng vµ l¹nh ®­îc hä phèi hîp rÊt hîp lý. Trong khi ®ã mµu s¾c c¸c mÉu qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña c«ng ty th­êng sö dông thiªn vÒ c¸c gam mµu l¹nh, Ýt thu hót ®­îc sù chó ý cña ®a sè c«ng chóng, dÉn ®Õn nÐt nhËn d¹ng cña s¶n phÈm qu¶ng c¸o kh«ng næi bËt, c¸c yÕu tè cÇn nhÊn m¹nh b»ng mµu ®Æc tr­ng l¹i dÔ bÞ bá qua. §©y lµ ®iÒu mµ c«ng ty nªn l­u ý rót kinh nghiÖm vµ cÇn häc hái rÊt nhiÒu tõ c¸c c«ng ty c¹nh tranh vµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®Ó c¸c s¶n phÈm sau nµy mang tÝnh chuyªn ngiÖp h¬n. 4.4. C¸c yÕu tè kh¸c : Trong nhiÒu tr­êng hîp khi qu¶ng c¸o cã ®Þnh h­íng râ dµng th× cã thÓ chØ b»ng tranh ¶nh vµ tiªu ®Ò mµ b¶n qu¶ng c¸o ®· ®¹t ®­îc sù hoµn chØnh vÒ môc tiªu qu¶ng c¸o, yÕu tè minh ho¹ ®«i khi cã thÓ thay thÕ cho lêi qu¶ng c¸o vµ cã kh¶ n¨ng tèt h¬n. Xem xÐt mét sè mÉu qu¶ng c¸o ngoµi cña C«ng ty trêi trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã thÓ thÊy r»ng c¸c yÕu tè minh ho¹ cßn h¹n chÕ vÒ phong c¸ch, kiÓu vµ ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn. Trong khi ®ã c¸c qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña n­íc ngoµi víi ®ñ kiÓ phong c¸ch : minh ho¹ b»ng viÖc sö dông s¶n phÈm, minh ho¹ t­îng tr­ng hay biÓu t­îng, minh ho¹ so s¸nh, minh ho¹ theo c¸ch thøc bè trÝ s¶n phÈm …Trong khi ®ã c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi trªn ®Þa bµn Hµ Néi, tiªu biÓu nh­ s¶n phÈm cña Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi vÉn hÇu nh­ xoay quanh kiÓu minh ho¹ b»ng c«ng hiÖu s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ kiÓ b»ng mét m×nh s¶n phÈm, c¸c kiÓu minh ho¹ nh­ vËy ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ th«ng tin nh­ng h¹n chÕ sù s¸ng t¹o dÉn ®Õn thiÕu vÎ ®Ñp thÈm mü, khã cã thÓ kÝch thÝch ®­îc sù chó ý cña c«ng chóng. VÝ dô nh­ biÓn Vinamilk., ViÖc l¾p ®Æt th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi, b»ng kinh nghiÖm trong viÖc lùa chän vÞ trÝ l¾p ®Æt còng nh­ viÖc nhanh nhËy n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh vÒ quy ho¹ch ®« thÞ cña phßng v¨n ho¸ th«ng tin, së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ Néi. KÕt hîp víi c¸c hiÓu niÕt, nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ møc ®é ®Ó dÔ quan s¸t ®Æc ®iÓm cña khu vùc, ®é dµi tiÕp cËn, mËt ®é d©n c­, ph­¬ng tiÖn giao th«ng qua l¹i, tõ ®ã C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi ®· t×m ®­îc c¸c ®Þa ®iÓm ®Ñp, x¸c ®Þnh kÝch th­íc biÓn b¶ng, chiÒu cao, chÊt liÖu, mµu s¾c, ®Ìn chiÕu phï hîp. C¸c biÓn qu¶ng c¸o cña C«ng ty ®­îc l¾p ®Æt ch¾n phÝa tr­íc trªn c¸c trôc ®­êng nh­ : §­êng 5, ®­êng cao tèc Th¨ng Long _Néi Bµi, ®­êng 10, ®Òu cã vÞ trÝ ®Ñp ®Ó quan s¸t ë tèc ®é kho¶ng 40km/h, c¸c biÓn nµy ®­îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n víi chiÒu cao hîp lý cho c¸c l¸i xe cã thÓ quan s¸t, nh×n thÊy dÔ dµng tõ kho¶ng c¸ch xa vµi tr¨m mÐt. Mét sè biÓn l¾p ®Æt trong thµnh phè víi c¸ch dµn dùng song song víi ®­êng, t¹o gãc hoÆc ch¾n phÝa tr­íc c¸c ng· t­ gióp ng­êi qua l¹i cã thÓ nh×n thÊy vµ thêi gian tiÕp cËn l©u h¬n nh÷ng khu vùc nh­ ®o¹n ®­êng triÓn l·m Gi¶ng Vâ, khu c«ng viªn n­íc Hå T©y, khu vùc Hå Tróc B¹ch, ®­êng Kim M·, nh÷ng s¶n phÈm biÓn ba mÆt, biÓn quay, biÓn hép ®Ìn, …kÝch cì nhá, mµu s¾c b¾t m¾t xuÊt hiÖn ngay trªn vØa hÌ mét sè ®o¹n ®­êng quan träng vÝ dô biÓn mét c©n, biÓn pop, biÓn quay do c«ng ty thùc hiÖn cã mÆt t¹i c¸c cöa hµng ®¹i lý, c¸c ®iÓm b¸n lÎ …vÞ trÝ tèt gióp cho kh¸ch hµng môc tiªu tiÕp cËn víi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o dÔ dµng h¬n ( kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t cao ), nhiÒu lÇn h¬n ( tÇn suÊt lÆp l¹i cao) mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi ph¸p luËt vµ m«i tr­êng v¨n ho¸ ….cña c¸c ph­¬ng tiÖn nµy. V. §¸nh gi¸ chung vÒ kh©u thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. §¸nh gia chung vÒ qu¶ng c¸o ngoµi trêi : Ch­a bao giê c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o l¹i ®a d¹ng vµ phong phó nh­ hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ ®ua nhau lµm qu¶ng c¸o, chÊt l­îng vµ sè l­îng biÓn qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®ñ c¸c lo¹i, néi dung vµ kÝch kì ®ua nhau bung ra. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp lµm qu¶ng c¸o trªn ®Þa bµn Hµ Néi còng nh­ c¶ n­íc muèn thÓ hiÖn tÝnh chuyªn nghiÖp cña m×nh trong lÜnh vùc nµy b»ng c¸ch phÊn ®Êu cung cÊp c¸c dÞch vô toµn bé, thÕ nh­ng víi sù yÕu kÐm vµ thiÕu thèn lín vÒ tr×nh ®é vµ tÝnh chuyªn nghiÖp so víi c«ng ty n­íc ngoµi. C¸c c«ng ty chØ cã thÓ lùa chän riªng cho m×nh mét lo¹i s¶n phÈm mòi nhän ®Ó ph¸t triÓn vÝ dô : Vinaxad dÉn ®Çu vÒ tæ chøc c¸c sù kiÖn, AE, B×nh Minh, Qu¶ng c¸o TrÎ ®Òu quan t©m ®Õn lÜnh vùc qu¶ng c¸o ngoµi trêi. Goldsun m¹nh vÒ qu¶ng c¸o in vµ quµ tÆng, cung cÊp ®Æt chç trªn c¸c ph­¬ng tiÖn Media.Trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o, qu¶ng c¸o ngoµi trêi b¶ng biÓn tÊm lín ®­îc c¸c c«ng ty chó ý nhÊt v× ­u thÕ chi phÝ thÊp vµ cã hiÖu qu¶ cao trong viÖc nh¾c l¹i ®èi víi kh¸ch hµng môc tiªu. Tuy vËy tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c b¶ng biÓn qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®· vµ ®ang tån t¹i vÉn ®­îc ®¸nh gi¸ thÊp vÒ mÆt chÊt l­îng, lý do tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô qu¶ng c¸o lµ hä lu«n quan t©m nhiÒu ®Õn yÕu tè gi¸ c¶ vµ quan hÖ kh¸ch hµng, coi chóng lµ hai ph­¬ng tiÖn c¹nh tranh chñ yÕu, hä cho r»ng c¸c ®èi t¸c thªu qu¶ng c¸o quan tÊm nhiÒu ®Õn gi¸ thµnh vµ sau ®ã lµ mèi quan hÖ víi c«ng ty. Trong lÜnh vùc qu¶ng c¸o ngoµi trêi, c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ uû ban nh©n d©n thµnh phè ®· ban hµnh kh¸ nhiÒu v¨n b¶n, nghÞ ®Þnh th«ng th­, h­íng dÉn quy ho¹ch khu vùc qu¶ng c¸o, h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c b¶ng biÓn ®óng theo quy ®Þnh cho phÐp, phï hîp víi yÕu tè v¨n ho¸. VÒ mÆt tÝch cùc kh«ng thÓ phñ nhËn qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®· vµ ®ang ®em l¹i bé mÆt cho thµnh phè. BiÓn qu¶ng c¸o ®ñ mµu s¾c kÝch cì, c¸c biÓn ®iÖn tö ®Æc s¾c, ®Ñp m¾t, c¸c lo¹i mµn h×nh led t¹i c¸c ng· t­ nh­ : Gi¶n vâ, La thµnh, CÇu giÊy …c¸c lo¹i biÓn lËt ba mÆt, biÓn quay…ng­êi tiªu dïng ®­îc sèng trong m«i tr­êng qu¶ng c¸o toµn diÖn, hä ®­îc tho¶ m·n nhu cÇu nhËn thøc s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng chØ thÕ, ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong ®ã cã c¶ qu¶ng c¸o ngoµi trêi ®em l¹i ®em l¹i doanh thu kh«ng nhá cho c¸c ®¬n vÞ, cho Nhµ N­íc vµ gi¶i quyÕt ®­îc mét sè l­îng lao ®éng d­ thõa kh¸ lín. Tuy vËy tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o ngoµi trêi vÉn bÞ ®¸nh gi¸ lµ h¹n chÕ. MÆc dï c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vµ h­íng dÉn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ®· ®­îc ban hµnh, ph¸p lÖnh qu¶ng c¸o ®­îc thùc thi nh­ng t×nh tr¹ng tuú tiÖn, thiÕu ý thøc chÊp hµnh luËt ph¸p vÉn cßn nhiÒu, cã mét sè biÓn qu¶ng c¸o ®­îc thiÕt kÕ s¬ sµi vÒ mÆt néi dung kh«ng ®Ñp m¾t g©y ¶nh h­ëng mü quan thµnh phè, vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh­ : v­ît qu¸ diÖn tÝch cho phÐp, tù ®éng söa ®æi h×nh thøc b¶ng biÓn ®· quy ®Þnh trong mÉu xin phÐp, c¸c s¶n phÈm qu¶ng c¸o kh«ng ghi râ tªn lo¹i hµng ho¸ g©y sù hiÓu lÇm cho c«ng chóng …Hµng lo¹t c¸c biÓn qu¶ng c¸o ®Æt sai ®Þa ®iÓm, vÞ trÝ xin phÐp ¶nh h­ëng ®Õn an toµn giao th«ng, ¶nh h­ëng ®Õn kiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, ngoµi ra mét sè biÓn qu¶ng c¸o ®· qu¸ h¹n, ch­a xin ra h¹n vÉn ®ang tån t¹i mµ ch­a dì bá. Trong ®Çu n¨m 2005 nµy theo hiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam th× thµnh phè ®ang gi¶i quyÕt triÖt ®Ó buéc th¸o dì vµ ph¹t tiÒn ®èi víi c¸c biÓn vi ph¹m. §èi víi c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi ta xÐt mÆt ®· ®¹t ®­îc vµ mÆt h¹n chÕ cña th«ng ®iÖp. 5.1. §iÓm m¹nh: Víi sù nç lùc cña c¸c nh©n viªn cïng c¸c mèi quan hÖ ®· t¹o dùng trong gÇn 10 n¨m C«ng ty cã vÞ trÝ ®Æt biÓn lµ rÊt lín ë thµnh phè Hµ Néi vµ mét sè n¬i kh¸c ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ t­¬ng ®èi cao, ®ã lµ kh«ng kÓ ®Õn c¸c vÞ trÝ treo d¸n apphÝch qu¶ng c¸o ng¾n h¹n t¹i c¸c toµ nhµ cao tÇng. C«ng ty rÊt chó träng tíi chÊt l­îng nªn c¸c s¶n phÈm ra ®êi ®Òu ®­îc c«ng chóng chÊp nhËn. Qua thêi gian kinh nghiÖm lµm qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña c¸c nh©n viªn ngµy cµng t¨ng phÇn mü thuËt ngµy mét thÓ hiÖn mét c¸ch chuyªn nghiÖp h¬n. C¸c yÕu tè trong th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o nh­ lêi, h×nh ¶nh minh ho¹ lu«n ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu h­íng kh¸n gi¶ vµo viÖc nhËn d¹nh ®­îc s¶n phÈm, tªn c«ng ty qu¶ng c¸o …Cã ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ chi phÝ cho viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®Çu t­ mua c¸c phÇn mÒn thiÕt kÕ míi nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt thªm vµo ®ã lµ m¸y mãc ®­îc trang bÞ hoµn chØnh tÊt c¶ ®¨ hç trî cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc nhanh h¬n, chÊt l­îng cao h¬n, kiÓu d¸ng ®éc ®¸o h¬n. Tuy nhiªn c¸c s¶n phÈm ®ã kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã h¹n chÕ, nh×n chung c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµ c¶ nh÷ng s¶n phÈm do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c lµm ra vÉn ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ c¸o vÒ mÆt néi dung ®ã chÝnh lµ yÕu kÐm cña c«ng ty qu¶ng c¸o ngoµi trêi ViÖt Nam trong viÖc s¸ng t¹o vµ c¸ch thÓ hiÖn. Cho nªn c¸c s¶n phÈm lµm ra ngoµi chøc n¨ng th«ng tin vÒ tªn c«ng ty, tªn th­¬ng hiÖu vµ lo¹i s¶n phÈm nã kh«ng mang tÝnh cuèn hót, kh«ng g©y Ên t­îng m¹nh cho c«ng chóng nhËn tin. §a phÇm c¸c s¶n phÈm qu¸ tham vÒ tr×nh bµy dµi dßng, chi tiÕt mµ kh«ng quan t©m ®Õn viÖc gîi nhí nh÷ng ®iÒu cèt lâi mµ th«ng ®iÖp muèn truyÒn t¶i. 5.2. §iÓm yÕu : - Lêi cña th«ng ®iÖp ch­a g©y ®­îc sù cuèn hót, ch­a gîi t¹o ra nhu cÇu, do ®ã gÇn nh­ kh«ng ®­îc kh¸n gi¶ nhí tíi b¶n chÊt.Lêi cña th«ng ®iÖp ch­a thùc sù ®éc ®¸o vµ qu¸ dµi dßng. - ViÖc sö dông mµu s¾c vµ phèi hîp gi÷a chóng ch­a ®­îc c«ng ty sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶. Ch­a cã sù kÕt hîp sö dông c¸c gam mµu ®Ó lµm næi bËt nh÷ng ®iÒu cÇn qu¶ng c¸o. - C¸c h×nh ¶nh mµ c«ng ty sö dông qu¸ th«ng th­êng, ®¬n gi¶n kh«ng mang tÝnh t­îng tr­ng cao, kh«ng kÝch thÝch trÝ t­ëng t­îng g©y tß mß. - L¾p ®Æt c¸c th«ng ®iÖp, ban l·nh ®¹o c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi ®· chØ ®¹o cho nh©n viªn cña m×nh chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn gi¶i quyÕt nh÷ng sai ph¹m mµ s¶n phÈm cña c«ng ty m¾c ph¶i. Ch­¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong viÖc thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi t¹i C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. I. Xu h­íng chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty trong mét vµi n¨m tíi. 1.1. Kh¸i qu¸t dù b¸o vÒ thÞ tr­êng cña C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. Dù b¸o tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña ViÖt Nam. B¶ng dù b¸o tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP % cña ViÖt Nam. 2004 2005 2006 §«ng ¸ 7, 8 6, 7 7, 0 §«ng nam ¸ 6, 3 5, 4 5, 6 ViÖt Nam 7, 5 7, 6 7, 6 Nam ¸ 6, 4 6, 7 6, 2 Trung ¸ 10, 4 8, 7 8, 8 Th¸i b×nh d­¬ng 2, 6 2, 3 1, 4 Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n khu vùc 7, 3 6, 5 6, 6 Nguån Vnexpress 06/04/2005 Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP theo dù b¸o lµ 7, 6%/n¨m 2005-2006, nhu cÇu néi ®Þa ®­îc dù tÝnh t¨ng Ýt nhÊt 8, 5% mçi n¨m tõ nay ®Õn 2007, trong khi tû lÖ t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu dù tÝnh lµ 11, 4% trong n¨m nay vµ duy tr× møc t¨ng nµy trong c¸c n¨m tiÕp theo. Dù b¸o vÒ tû lÖ l¹m ph¸p sÏ gi¶m tõ 7, 7% trong n¨m 2004 xuèng cßn 5, 7% trong n¨m 2005 (®©y lµ sè liÖu trung b×nh c¶ n¨m, trong khi chØ sè gi¸ 9, 5%do ViÖt Nam c«ng bè lµ tÝnh ®Õn cuèi n¨m). ViÖt Nam ®¹t ®­îc nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong m«i tr­êng kinh doanh víi viÖc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc, n©ng cao tÝnh minh b¹ch vµ thóc ®Èy viÖc qu¶n trÞ c«ng ty hiÖu qu¶. KÕt qu¶ kh¶o s¸t m«i tr­êng kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh trong n¨m 2004, h¬n 2/3 doanh nghiÖp n­íc ngoµi tham gia kh¶o s¸t cã kÕ ho¹ch më réng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam trong vßng 3 n¨m tíi (ADB dù b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 06/04/2005) víi nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ dù b¸o ë trªn ta cã thÓ hoµn toµn tin t­ëng r»ng c¬ héi ph¸t triÓn cho ngµnh qu¶ng c¸o ViÖt Nam lµ rÊt lín. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Çu t­ n­íc ngoµi ra t¨ng sù c¹nh tranh hµng ho¸ trong n­íc víi n­íc ngoµi, c¹nh tranh néi bé ngµnh….X¶y ra lµ ®iÒu tÊt yÕu, nhu cÇu qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm sÏ ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®­a lªn hµng ®Çu. §©y lµ c¬ héi cho nhµ lµm qu¶ng c¸o ViÖt Nam tiÕp cËn víi c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ qu¶ng c¸o hiÖn ®¹i vµ thÓ hiÖn vai trß vÞ trÝ cña m×nh t¹i thÞ tr­êng qu¶ng c¸o ViÖt Nam. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o ®Òu cã sù ph¸t triÓn nh­ nhau nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tiÒm lùc vµ møc ®é nhanh nh¹y cña tõng c«ng ty. HiÖn t¹i, qu¶ng c¸o t¹i ViÖt Nam b¾t ®Çu ph¸t triÓn cã chiÒu s©u, hµm l­îng chÊt x¸m trong mçi s¶n phÈm qu¶ng c¸o lµ rÊt lín, c¸c chiÕn l­îc qu¶ng c¸o trong ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ®­îc ho¹ch ®Þnh mét c¸ch kü l­ìng râ rµng, c¸c chñ thÓ qu¶ng c¸o ®· nhËn biÕt ®­îc vai trß cña qu¶ng c¸o vµ ®· chÞu bá chi phÝ ®Ó ®Çu t­ cho chiÕn l­îc qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh. Lo¹i ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o vÉn ®­îc mäi ng­êi quan t©m nhÊt lµ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh, sau ®ã lµ qu¶ng c¸o trªn b¸o, radio, t¹p chÝ, qu¶ng c¸o ngoµi trêi. Lo¹i h×nh qu¶ng c¸o ngoµi trêi phô thuéc rÊt lín vµo vÞ trÝ ®Æt qu¶ng c¸o trong khi ®ã diÖn tÝch ®Êt lµ cã h¹n nªn qu¶ng c¸o ngoµi trêi dÇn cã xu h­íng ch÷ng l¹i vµ tËp trung vµo mét sè c«ng ty. T¹i thµnh phè HCM trong thêi gian qua do qu¶n lý cßn láng lÎo nªn n¶y sinh hiÖn t­îng bïng ph¸t qu¶ng c¸o ngoµi trêi, t×nh tr¹ng qu¶ng c¸o bõa b·i, lén xén kh«ng ®óng quy c¸ch kh«ng theo quy ho¹ch ®« thÞ ®· g©y bÊt b×nh cho nh©n d©n. Míi ®©y thµnh phè ®· ra dù th¶o ng¨n cÊm kh«ng cho qu¶ng c¸o ngoµi trêi xuÊt hiÖn trong thµnh phè ®· ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi d©n ñng hé nh­ng l¹i gÆp ph¶n øng gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp lµm qu¶ng c¸o ngoµi trêi vµ nÕu nh­ dù th¶o nµy ®­îc thùc hiÖn th× ®ång nghÜa víi viÖc thµnh phè bÞ mÊt ®i mét kho¶n thu ng©n s¸ch kh¸ lín. Víi giíi h¹n qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc ®· g©y ra sù hoang mang lo l¾ng cho c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi vÒ t­¬ng lai ph¸t triÓn cña m×nh Dù b¸o thÞ tr­êng cña C«ng ty. ViÖc mua dÞch vô qu¶ng c¸o ngoµi trêi cña c¸c doanh nghiÖp phô thuéc vµo hai yÕu tè chÝnh ®ã lµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cho ho¹t ®éng marketing, qu¶ng c¸o vµ sù hiÓu biÕt cña ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®ã vÒ vai trß cña Marketing, qu¶ng c¸o. Th«ng th­êng th× hai yÕu tè ®ã cã mèi quan hÖ tû lÖ víi nhau vµ tû lÖ víi quy m« cña doanh nghiÖp. Do vËy cã thÓ ph©n ®o¹n cô thÓ nh÷ng môc tiªu cña c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi dùa trªn quy m« doanh nghiÖp nh­ sau : C«ng ty n­íc ngoµi ®Çu t­ 100% vèn vµo ViÖt Nam : C¸c c«ng ty n­íc ngoµi th­êng cã nhËn thøc tèt vÒ vai trß cña ho¹t ®éng truyÒn th«ng Marketing còng nh­ th­êng cã ®ñ kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh ®Ó thùc thi c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. §©y sÏ lµ lùc l­îng kh¸ch hµng môc tiªu ®Çu tiªn cña c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. TiÕp theo lµ c«ng ty liªn doanh t¹i ViÖt Nam, còng t­¬ng tù nh­ ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu trªn c¸c c«ng ty liªn doanh còng kh¸ m¹nh vÒ tµi chÝnh vµ hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña truyÒn th«ng Marketing mang tÝnh chiÕn l­îc. TiÕp theo lµ c¸c tæng c«ng ty vµ c«ng ty cña ViÖt Nam cã quy m« lín. Nh÷ng c«ng ty nµy th­êng cã thêi gian ho¹t ®éng kh¸ dµi trªn thÞ tr­êng, th­¬ng hiÖu cña hä ®· tõng ®­îc biÕt ®Õn. Khi hä nhËn ra lîi Ých mµ mét th­¬ng hiÖu tèt mang l¹i vµ vai trß cña ho¹t ®éng truyÒn th«ng trong viÖc kh«i phôc vµ x©y dùng l¹i gi¸ trÞ mét th­¬ng hiÖu th× hä sÏ s½n sµng ®Çu t­ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, truyÒn th«ng Marketing. Cuèi cïng lµ c¸c c«ng ty cã quy m« võa vµ nhá, ®ã cã thÓ lµ c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty t­ nh©n hay mét tæ chøc kinh doanh. Hä lµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cho c¸c dÞch vô lÎ cña Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi. Tr­íc kh¸ch hµng cò cña c«ng ty ph¶i ®­îc chó träng ch¨m sãc ®Ó ra t¨ng lßng trung thµnh. C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi lu«n s¸t c¸nh bªn hä nh­ mét ng­êi b¹n ®ång hµnh tin cËy. 1.2. ChiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty trong mét vµi n¨m tíi. - Xu h­íng héi nhËp nÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ khu vùc ®ang diÔn ra ngµy mét nhanh chãng, C«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi phÊn ®Êu chó träng vµo thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh ®· v¹ch ra ( nhÊt lµ c«ng ty cã quy m« lín ). Bëi v× sau khi ra nhËp APTA cã thÓ cã nhiÒu th­¬ng hiÖu lín cña quèc tÕ vµ c¸c n­íc trong khu vùc sÏ tham gia vµo ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. Do ®ã qu¶ng c¸o truyÒn th«ng sÏ ®­îc dïng trong b­íc më ®­êng cña hä trong thêi gian tíi. Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp c¸c doanh nghiÖp trong n­íc còng kh«ng ngõng chuyÓn m×nh tr­íc sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ. Do ®ã ®Ó t«ng t¹i vµ ph¸t triÓn ngay trªn “s©n nhµ:” thËm trÝ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ra c¸c khu vùc vµ thÕ giíi th× ngoµi viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm, dÞch vô mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ qu¶ng c¸o truyÒn th«ng trong ®ã qu¶ng c¸o ngoµi trêi lµ c«ng cô h÷u Ých gióp hä thùc hiÖn ®iÒu ®ã. - ChiÕn l­îc më réng s¶n phÈm dÞch vô v× sè l­îng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá sÏ cßn tiÕp tôc gia t¨ng ë ViÖt Nam. Cã thÓ nhu cÇu qu¶ng c¸o trªn ®µi, truyÒn h×nh kh«ng lín nh­ng nhu cÇu vÒ lo¹i h×nh qu¶ng c¸o kh¸c nh­ in Ên, thiÕt kÕ logo, slogan, tªn c«ng ty lµ rÊt hiÖu qu¶. - ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm còng ®­îc c«ng ty chó träng vÒ thiÕt kÕ th«ng ®iÖp - Thùc hiÖn môc tiªu trë thµnh c«ng ty cã tiÒm lùc vÒ mäi mÆt, cã uy tÝn lín trªn thÞ tr­êng c¶ n­íc vµ v­¬n ra khu vùc. Víi ph­¬ng ch©m “ phÊn ®Êu v× thµnh c«ng cña kh¸ch hµng”. II. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong viÖc thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi t¹i. ThiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi lµ mét c«ng viÖc v« cïng quan träng ®èi víi c¸c chuyªn gia qu¶ng c¸o ngoµi trêi nã liªn quan ®Õn sù c¶m nhËn cña thÞ gi¸c. Nh­ vËy nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong viÖc thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi ta cÇn chó ý ®Õn : ý t­ëng, bè côc mµu s¾c, ph«ng ch÷, lêi th«ng ®iÖp. §©y lµ vÊn ®Ò tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi trong c«ng ty ®ang ph¶i ®èi mÆt, c¸c gi¶i ph¸p c«ng ty cÇn ph¶i xÐt lµ : 2.1. ý t­ëng qu¶ng c¸o : C«ng ty ph¶i n©ng cao tÝnh s¸ng t¹o trong thiÕt c¸c maket, néi dung cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi. C«ng ty ph¶i tæ chøc mét bé phËn chuyªn biÖt lµm marketing ®Ó tiÕn hµnh hµng lo¹t c¸c viÖc nghiªn cøu tr­íc khi thùc hiÖn thiÕt kÕ mét th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o. Ngiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu vÒ kh¸ch hµng môc tiªu. Nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o. thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy c«ng ty míi t×m ra nh÷ng ý t­ëng s¸ng t¹o trong viÖc thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o. C«ng ty ph¶i t¹o ra mét m«i tr­êng hÕt søc thuËn lîi cho tÝnh s¸ng t¹o trong néi bé c«ng ty, quan t©m ®Çu t­ vÒ c«ng nghÖ míi c¸c phÇn mÒn tiÖn Ých, ®Æt bé phËn s¸ng t¹o vµ trung t©m cña c«ng ty ®Ó phèi hîp vµ cung cÊp th«ng tin cho nã ®ång thêi t¹o ra mét m«i tr­êng hÕt søc ®éc lËp vµ s¸ng t¹o. §©y lµ vÊn ®Ò quan träng bëi lµ ng­êi thùc hiÖn hä lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc ®ßi hái tõ phÝa kh¸ch hµng, nh÷ng ng­êi yªu cÇu qu¶ng c¸o. Khen th­ëng, khÝch lÖ ho¹t ®éng s¸ng t¹o bao gåm th¨ng tiÕn nghÒ nghiÖp, tiÒn b¹c vµ nh÷ng c¬ héi xøng ®¸ng cho nh÷ng ng­êi tËn tuþ víi nghÒ. Th­êng xuyªn lµm cho tæ chøc lu«n míi mÎ vµ thay ®æi c¸ch tiÕp cËn qu¶ng c¸o, gi÷ l¹i nh÷ng thµnh tùu tèt nhÊt trong qu¸ khø vµ ph¸t huy thªm nh÷ng ý t­ëng míi. §Æt môc tiªu cao vµ quyÕt t©m thùc hiÖn. Nç lùc thùc hiÖn c«ng viÖc ®Ó ®¹t môc tiªu sÏ lµ mét th¸ch ®è víi nh©n viªn s¸ng t¹o, ®iÒu nµy sÏ kÝch thÝch søc s¸ng t¹o cña hä. Th­êng xuyªn huÊn luyÖn nh©n sù, cã thÓ d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo nh­ tæ chøc c¸c héi nghÞ chuyªn ®Ò, c¸c kho¸ häc hoÆc chØ lµ c¸c cuéc chao ®æi kinh nhiÖm víi nh©n viªn hoÆc tr­ëng bé phËn. §èi víi ng­êi s¸ng t¹o ph¶i tËp thãi quen tiÕp thu nhiÒu c¸c ý t­ëng míi l¹ vµ kinh ngiÖm sèng phong phó ®©y lµ chÊt liÖu cho ho¹t ®éng s¸ng t¹o. C«ng ty ph¶i coi mçi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o nh­ mét lêi thuyÕt phôc c«ng chóng môc tiªu t×m ®Õn víi s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o. C¸c yÕu tè minh ho¹ vµ lêi tùa cña th«ng ®iÖp ph¶i lµm næ bËt lªn h×nh ¶nh cña nh·n hiÖu s¶n phÈm, c«ng ty, ®­a ra ®­îc lêi høa hÑn nh÷ng lîi Ých cña s¶n phÈm dµnh cho ng­êi tiªu dïng. Lêi cµng Ýt, minh ho¹ cÇn ph¶i lín vµ ng­îc l¹i.NÐt nhËn d¹ng s¶n phÈm ph¶i râ rµng, mµu s¾c ph¶i nhÊn m¹nh vµo yÕu tè nµo ®ã. 2.2. Lêi th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o. Néi dung vÒ tõ ng÷ cña qu¶ng c¸o ngoµi trêi rÊt quan träng, v× thÕ ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp lµ mét trong nh÷ng nh©n viªn chÝnh trong qu¸ tr×nh s¸ng t¹o mÉu qu¶ng c¸o. C«ng viÖc viÕt lêi th«ng ®iÖp lµ c«ng viÖc phèi hîp kü n¨ng vÒ ng«n ng÷, ®Çu ãc kinh doanh, kh¶ n¨ng lµm viÖc d­íi søc Ðp vÒ thêi gian. Ng­êi viÕt lêi th«ng ®iÖp cã nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn søc s¸ng t¹o cña m×nh nh­ng nãi chung tÊt c¶ ®Òu thÊy r»ng c«ng viÖc viÕt lêi th«ng ®iÖp lµ mét c«ng viÖc nÆng nhäc v× nã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ho¹ch ®Þnh vµ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c nh©n viªn giao dÞch kh¸ch hµng, nh©n viªn nghiªn cøu, ng­êi chØ ®¹o nghÖ thuËt vµ kh¸ch hµng. Do ®ã ng­êi viÕt lêi cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cÇn cã ®Çy ®ñ th«ng tin sau. Môc ®Ých qu¶ng c¸o. Chñ ®Ò qu¶ng c¸o. S¶n phÈm vµ nh÷ng thuéc tÝnh cña nã ThÞ tr­êng träng ®iÓm vµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. C¸c yÕu tè thuéc vÒ m«i tr­êng luËt ph¸p, v¨n ho¸ - x· héi. C¸c yÕu tè marketing. Ph¶i x¸c ®Þnh tiªu ®Ò cña lêi qu¶ng c¸o lu«n cã mét ý t­ëng nµo ®ã vµ chÝnh t­ t­ëng ®ã sÏ l«i kÐo sù chó ý vµ t¹o sù kÝch thÝch cÇn thiÕt ®èi víi kh¸ch hµng. Chó ý x©y dùng tiªu ®Ò thÝch hîp ®Ó gióp bæ xung cho tiªu ®Ò, nã sÏ truyÒn ®¹t râ h¬n t­ t­ëng cña tiªu ®Ò gióp c«ng chóng hiÓu biÕt râ h¬n vÒ s¶n phÈm qu¶ng c¸o. VÒ néi dung cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi cÇn ph¶i t¨ng kh¶ n¨ng thuyÕt phôc b»ng c¸ch ®­a ra c¸c b»ng chøng sèng ®éng vÒ tÝnh ­u viÖt cña s¶n phÈm, lîi Ých cã ®­îc tõ viÖc mua s¶n phÈm vÝ dô : chøng nhËn chÊt l­îng s¶n phÈm, giÊy ®¶m b¶o ….. 2.3. VÒ bè côc vµ mµu s¾c. Tr­íc hÕt ng­êi thiÕt kÕ chän lùa h×nh thøc tr×nh bµy hay c¸ch thøc x¾p xÕp néi dung th«ng ®iÖp theo mét bè côc. Bè côc Êy ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ nh­ tÝnh c©n ®èi, tÝnh tû lÖ, tÝnh tr×nh tù, tÝnh thèng nhÊt vµ tÝnh nhÊn m¹nh. Th«ng th­êng cã ba h×nh thøc tr×nh bµy phæ biÕn khi thiÕt kÕ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi : H×nh thøc ®¬n nÐt : Lµ h×nh thøc tr×nh bµy cã dßng tiªu ®Ò ®­îc viÕt cÈn thËn bªn c¹nh mét bøc h×nh hoÆc chi tiÕt minh ho¹ ®Ñp. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ tÝnh sóc tÝch vµ ®¬n gi¶n, th«ng ®iÖp cÇn qu¶ng c¸o sÏ ®­îc truyÒn ®¹t nhanh vµ mau chãng ®­îc kh¸n gi¶ tiÕp thu. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy kh«ng hiÖu qu¶ nÕu nh­ mÉu qu¶ng c¸o cÇn truyÒn t¶i nhiÒu th«ng tin. H×nh thøc tin : H×nh thøc nµy phï hîp cho viÖc qu¶ng c¸o mét s¶n phÈm míi, hiÖn ®¹i, so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh hoÆc chøng tá tÝnh n¨ng ­u viÖt cña s¶n phÈm. H×nh thøc thuyÕt nh¸p : Lµ h×nh thøc giíi thiÖu c¸ch sö dông s¶n phÈm cho kh¸n gi¶, h×nh thøc tr×nh bµy nµy cã thÓ long träng hoÆc th©n mËt. H×nh thøc nµy nh»m ®Ó gi¶i thÝch t¹i sao kh¸ch hµng hµi lßng vÒ s¶n phÈm. §©y lµ h×nh thøc qu¶ng c¸o cã tÝnh ph« tr­¬ng nªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cÇn cÈn thËn ®Ó tr¸nh cho néi dung kh«ng mang vÎ trÞnh th­îng vµ ng¹o m¹n. Ng­êi s¸ng t¹o th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cÇn am hiÓu c¸c vÊn ®Ò thuéc vÒ mü thuËt c¸c yÕu tè t­¬ng ph¶n cña mµu s¾c, sù t¸c ®éng cña mµu s¾c ®Õn thÞ gi¸c, am hiÓu vÒ sù ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng v¨n ho¸ - x· héi lªn yÕu tè mµu s¾c trong qu¶ng c¸o. ThiÕt kÕ lµm sao cho dÔ ®äc lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt trong qu¶ng c¸o ngoµi trêi. Chän mµu s¾c cã ®é t­¬ng ph¶n cao c¶ vÒ mµu vµ ®é ®Ëm, mµu t­¬ng ph¶n ®­îc nh×n rÊt dÔ khi ë mét kho¶ng c¸ch xa trong khi nh÷ng mµu cã ®é t­¬ng ph¶n thÊp th­êng trén lÉn vµo víi nhau lµm cho th«ng ®iÖp kh«ng râ rµng. Trong thùc tÕ ®· nghiªn cøu r»ng mµu cã ®é t­¬ng ph¶n cao cã thÓ lµm t¨ng tû lÖ nhí l¹i qu¶ng c¸o ngoµi trêi tíi 38%. C¸c nhµ s¸ng t¹o th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi cÇn sö dông hîp lý c¸c gam mµu nãng vµ l¹nh trong viÖc sö dông c¸c th«ng ®iÖp, c¸c gam mµu nãng rÊt thÝch hîp trong c¸c hoµn c¶nh thêi tiÕt vµo mïa ®«ng, phï hîp ®èi víi viÖc qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm ®­îc giíi trÎ yªu thÝch, rÊt b¾t m¾t vµ t¹o c¶m gi¸c m¹nh, trong khi ®ã c¸c gam mµu l¹nh th× ng­îc l¹i. ViÖc phèi hîp gi÷a hai gam mµu sÏ ®em l¹i sù hµi hoµ vÒ mµu s¾c cho b¶n th©n qu¶ng c¸o lµm næi bËt lªn h×nh ¶nh s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o. 2.4. VÒ ph«ng ch÷ : Ch÷ trong thiÕt kÕ qu¶ng c¸o ngoµi trêi ph¶i dÔ ®äc tõ nh÷ng kho¶ng c¸ch kh¸c nhau. Kho¶ng c¸ch thÝch hîp gi÷a c¸c ch÷, tõ, dßng, sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng nh×n cña thiÕt kÕ ®ã. Mèi quan hÖ gi÷a cì cña nÐt ch÷ víi c¸c yÕu tè kh¸c còng lµ mét diÒu quan träng cÇn xem xÐt. Nh÷ng tõ bao gåm c¶ ch÷ hoa vµ ch÷ th­êng nh×n chung lµ dÔ ®äc h¬n so víi nh÷ng tõ ®­îc cÊu tróc ®¬n thuÇn bëi mét kiÓu ch÷ viÕt hoa. Khi sö dông ph«ng ch÷ ta còng cÇn ph¶i chó ý tíi ®Æc ®iÓm cña lo¹i s¶n phÈm qu¶ng c¸o, víi nh÷ng hµng m¸y mãc c«ng nghiÖp nã ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao, cã tÝnh æn ®Þnh l©u bÒn hay nh÷ng mÆt hang d­îc phÈm, y tÕ …nªn sö dông ph«ng ch÷ th¼ng ( kh«ng nghiªng ) ch¾c khoÎ, râ rµng, kh«ng cã ch©n, thÓ hiÖn sù døt kho¸t, chÝnh x¸c, ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt l­îng. Cßn víi c¸c s¶n phÈm nh­ s÷a, b¸nh kÑo, nh÷ng ®å dïng thiÕt yÕu ….th× viÖc sö dông kiÓu ch÷ tho¶ m¸i h¬n, nã cã thÓ nghiªng, th¼ng hay uèn l­în tuú môc ®Ých cña ng­êi qu¶ng c¸o nh­ng ph¶i phï hîp céng h­ëng víi c¸c yÕu tè kh¸c trong vµ ngoµi thiÕt kÕ nh­ : mµu s¾c, h×nh ¶nh, vÞ trÝ qu¶ng c¸o, ®Æc ®iÓm ng­êi nhËn tin môc tiªu ….vµ cÇn ®¶m b¶o mét sè nguyªn t¾c sau Sö dông qu¸ nhiÒu ch÷ : NÕu c¸c ch÷ ®Æt qu¸ s¸t nhau hay qu¸ nhiÒu ch÷ sÏ lµm gi¶m ®i sù râ rµng cña th«ng ®iÖp. Sù thay ®æi qu¸ møc gi÷a kho¶ng c¸ch cao thÊp c¸c ch÷ trong ®o¹n vµ nh÷ng nÐt nh« ra ë gãc c¸c ch÷ in ( ch÷ cã ch©n ) qu¸ lín sÏ lµm gi¶m tÝnh dÔ ®äc, dÔ xem cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o. NÐt ch÷ m¶nh vµ yÕu : kiÓu ch÷ thanh m¶nh sÏ th«ng nh×n thÊy râ trªn mµu nÒn, vµ nã sÏ trë nªn kh«ng ph©n biÖt khi kho¶ng c¸ch cµng t¨ng lªn. Ch÷ ®Ëm : KiÓu ch÷ ®Ëm sÏ lµm cho c¸c ch÷ bÞ lÉn vµo nhau thµnh mét khèi khi ë kho¶n c¸ch xa nh×n vµo nã. Sù khã ®äc : KiÓu ch÷ uèn Ðo hoa mü hay kh«ng cã ch©n cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña mét thiÕt kÕ qu¶ng c¸o ngoµi trêi. 2.5. VÒ c¸c yÕu tè minh ho¹ : §Ó cã ®­îc nh÷ng chi tiÕt minh ho¹ ®­îc ®¸nh gi¸ tèt, c¸c nhµ qu¶ng c¸o ngoµi trêi ph¶i quan t©m ®Õn b¶n chÊt cña s¶n phÈm ®­îc qu¶ng c¸o, lµm sao mµ chi tiÕt minh ho¹ ®­a ra phï hîp vµ nhÊn m¹nh ®Õn ®iÓm chÝnh cña s¶n phÈm mµ ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ cao. C¸c yÕu tè minh ho¹ trong c¸c biÓn qu¶ng c¸o ph¶i thÒ hiÖn ®­îc môc tiªu, t­ t­ëng cña qu¶ng c¸o. Ph¶i hµi hoµ víi c¸c yÕu tè kh¸c cña th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o, qua ®ã cung cÊp ®­îc th«ng tin vÒ s¶n phÈm. C¸c ph­¬ng ph¸p, phong c¸ch minh ho¹ cÇn ph¶i lu«n s¸ng t¹o, kh«ng nh÷ng g©y ®­îc sù chó ý cña c«ng chóng mµ cßn mang tÝnh gîi më, t¹o mét Ên t­îng vÒ mét h×nh ¶nh nµo ®ã cho hä. III. Mét sè kiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc vµ hiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trong n¨m qua cßn rÊt lén xén, thiÕu quy ho¹ch. MÆc dï chiÕm sè l­îng lín nh­ng hÇu nh­ thiÕu h¼n sù g¾n kÕt hîp t¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ qu¶ng c¸o trong n­íc ®Ó cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. V× lîi Ých riªng cña m×nh m¹nh ai nÊy lµm, c¹nh tranh giµnh giËt kh¸ch hµng, giµnh hîp ®ång qu¶ng c¸o, ®Èy gi¸ dÞch vô lªn cao, hoa hång qu¶ng c¸o liªn tôc gi¶m. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh kh«ng c©n søc víi c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o dµy kinh nghiÖm cña n­íc ngoµi, c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o ViÖt Nam ch­a tËp trung søc ®Çu t­ cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. YÕu tè con ng­êi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong qu¶ng c¸o bëi lÏ khoa häc vµ vèn ®Çu t­ trong ngµnh qu¶ng c¸o kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò nan gi¶i, vÊn ®Ò lµ cÇn nh÷ng con ng­êi thùc sù giái vÒ kü thuËt trong qu¶ng c¸o, am hiÓu thÞ tr­êng vµ t©m lý ng­êi ViÖt Nam ®Ó cã thÓ lµm tèt c«ng t¸c qu¶ng c¸o tiÕp thÞ cho ng­êi ViÖt Nam. Do vËy ®Ó lµm cho m«i tr­êng qu¶ng c¸o trë nªn chuyªn nghiÖp h¬n rÊt cÇn cã sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan Nhµ N­íc. C¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n cÇn cã nh÷ng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng râ rµng cho c¸c doanh nghiÖp lµm qu¶ng c¸o t¹i ViÖt Nam. 3.1. Víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc : - CÇn söa ®æi, lo¹i bá nh÷ng quy ®Þnh cò kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh míi hiÖn nay. CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh riªng cho tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau. - §¬n gi¶n h¬n trong viÖc cÊp giÊy phÐp qu¶ng c¸o ngoµi trêi v× hiÖn nay viÖc cÊp giÊy phÐp cßn qu¸ phøc t¹p, mÊt nhiÒu thêi gian. - C¸c v¨n b¶n cÇn chÝnh x¸c vµ râ rµng. Thµnh phè cÇn cã nh÷ng v¨n b¶n chi tiÕt h¬n n÷a ®Ó tr¸nh cho nh÷ng ®¬n vÞ qu¶ng c¸o m¾c ph¶i nh÷ng sai ph¹m khi cung cÊp dÞch vô. Nh÷ng yÕu tè minh ho¹ nµo tr¸i víi phong tôc, luËt ph¸p ViÖt Nam. - ViÖc qu¶ng c¸o ngoµi trêi cÇn cã sù thèng nhÊt trong c¶ n­íc tr¸nh t×nh tr¹ng mét qu¶ng c¸o t¹i ®Þa ph­¬ng nµy ®­îc phÐp qu¶ng c¸o trong khi ®Þa ph­¬ng kh¸c l¹i cÊm. - Ph¶i cã sù ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho ngµnh qu¶ng c¸o mét c¸ch thùc thô. T¹i n­íc ngoµi ng­êi ta cã mét tr­êng chuyªn ®µo t¹o vÒ qu¶ng c¸o -Marketing trong khi ®ã t¹i ViÖt Nam ngµnh qu¶ng c¸o míi chØ cã duy nhÊt tr­êng §HKTQD Hµ Néi ®µo t¹o nh­ng vÉn cßn thiÕu thèn rÊt nhiÒu vÒ gi¸o tr×nh, c¬ së thùc hµnh …. T¹o nªn mét m«i tr­êng thuËn lîi cho viÖc s¸ng t¹o c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o, hiÖn nay nhµ n­íc cÊm viÖc liªn doanh víi n­íc ngoµi vÒ viÖc s¶n xuÊt néi dung th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o trong khi ®ã l¹i chÊp nhËn mét sè th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o cña n­íc ngoµi, ®©y lµ mét bÊt cËp trong viÖc s¶n xuÊt. Nhµ N­íc cÇn ph¶i xem xÐt vµ cho phÐp viÖc hîp t¸c víi n­íc ngoµi ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é ®ång thêi tËn dông nh÷ng kinh nghiÖm vÒ hiÓu biÕt thÞ tr­êng trong n­íc. Thµnh phè ph¶i cã sù phèi hîp th­êng xuyªn vµ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ thanh tra, gi¸m s¸t vÒ qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ t×nh h×nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o ngoµi trêi trªn ®Þa bµn thµnh phè vµ kÞp thêi sö lý nh÷ng sai ph¹m nÕu cã. 3.2. Víi hiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam. - HiÖp héi cÇn th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c v¨n b¶n vÒ ph¸p luËt ®Ó th«ng tin cho doanh nghiÖp lµm qu¶ng c¸o. TËp hîp c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt xung quanh nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña ngµnh qu¶ng c¸o nh­. §¶m b¶o quyÒn tù do kinh doanh theo ph¸p luËt, chèng ph¸ gi¸, chèng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña héi viªn. §øng ra tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, héi nghÞ nh»m gãp ý víi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn qu¶ng c¸o, tham gia ®ãng gãp x©y dùng, hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶ng c¸o. - §øng ra tËp hîp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng qu¶ng c¸o trong vµ ngoµi n­íc vµ th­êng xuyªn cËp nhËt nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o cã c¸i nh×n tæng quan vÒ thÞ tr­êng, kÞp thêi thÝch nghi víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. - Xóc tiÕn viÖc thµnh lËp tæ chøc nghiªn cøu, ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®¶m b¶o quyÒn t¸c gi¶, tranh thñ sù gióp ®ì cña céng ®ång quèc tÕ nh»m hç trî c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, trang bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kü thuËt míi cho doanh nghiÖp héi viªn còng nh­ toµn ngµnh qu¶ng c¸o. - HiÖp héi cÇn hiÓu râ néi lùc cña c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o trong n­íc vµ t×m hiÓu kh¶ n¨ng mäi mÆt cña ®èi t¸c ®Ó cã chÝnh s¸ch hîp t¸c phï hîp, ®«i bªn cïng cã lîi. Tr­íc m¾t cÇn tr¹nh thñ sù gióp ®ì quèc tÕ nh»m n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cña c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o trong n­íc. - T×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch ho¹t ®éng c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña c¸c hiÖp héi qu¶ng c¸o khu vùc vµ quèc tÕ ®Ó chuÈn bÞ tiÒm lùc gia nhËp trong thêi gian tíi. Gia nhËp c¸c hiÖp héi qu¶ng c¸o khu vùc vµ quèc tÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp qu¶ng c¸o ViÖt Nam häc hái kinh nghiÖm, tiÕp thu c¸c c«ng nghÖ, kü thuËt ®ång thêi b¾t kÞp vµ hoµ nhËp víi sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp qu¶ng c¸o trong khu vùc vµ toµn cÇu. KÕt luËn Qu¶ng c¸o ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ViÖt Nam, mét n­íc ®ang ph¸t triÓn víi nh÷ng tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn cßn h¹n chÕ. Qu¶ng t¹o ®éng lùc cho sù tiªu dïng cña x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o, qu¶ng c¸o ngoµi trêi lµ ph­¬ng tiÖn ®ãng vai trß quan träng nh¾c nhë, hç trî rÊt lín cho c¸c lo¹i qu¶ng c¸o kh¸c. C¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi rÊt dÔ tiÕp cËn víi ng­êi tiªu dïng mäi lóc mäi n¬i, bÊt cø thêi gian nµo so víi lo¹i h×nh qu¶ng c¸o kh¸c. Bëi vËy, c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ngoµi trêi cã thÓ truyÒn t¶i c¸c tÝn hiÖu h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng vÒ s¶n phÈm, dÞch vô mµ cßn truyÒn t¶i c¶ ph­¬ng ch©m kinh doanh, v¨n ho¸ tinh thÇn cña c«ng ty ®Õn ®èi t­îng nhËn tin môc tiªu mét c¸ch h÷u hiÖu. Víi bµi viÕt nµy, em hy väng cã thÓ ®ãng gãp phÇn nµo vµo viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Qu¶ng C¸o TrÎ Hµ Néi, trªn thÞ tr­êng qu¶ng c¸o t¹i Hµ Néi nãi riªng vµ thÞ tr­êng ViÖt Nam nãi chung. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c phßng ban, tõ nh÷ng lý thuyÕt ®· ®­îc häc ë tr­êng qua thùc tËp t¸c gi¶ ®· thu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ nhÊt ®Þnh. Trong ®iÒu kiÖn, thêi gian thùc tËp vµ l­îng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh ch¾c ch¾n néi dung bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt. Do vËy rÊt mong ®­îc sù ch©m tr­íc còng nh­ sù gióp ®ì cña. GS.TS : TrÇn Minh §¹o vµ thÇy c« trong nhµ tr­êng, ban l·nh ®¹o phßng ban c«ng ty .T¸c gi¶ xin tr©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi th¸ng 4 n¨m 2005 tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh Marketing c¨n b¶n_GS.TS .TrÇn Minh §¹o_NXBGD 2.Qu¶n trÞ Marketing _Philip Kotler 3.C«ng nghÖ qu¶ng c¸o_ Ottokleppnes.Thomasusell,NXBKHKT-1992 4.C¸c t¹p chÝ ý t­ëng s¶n phÈm 5.C¸c t¹p chÝ thêi b¸o kinh tÕ 6.Søc m¹nh th­¬ng hiÖu _NXB TrÎ TPHCM-2002 7.Niªn gi¸m qu¶ng c¸o 2004 8.Kü thuËt qu¶ng c¸o _TS Huúnh V¨n Tßng môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao khả năng cạnh tranh trong việc thiết kế thông điệp quảng cáo ngoài trời tại công ty Quảng cáo Trẻ Hà Nội.doc
Luận văn liên quan