Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty XD CTGT 873

Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873 Lời mở đầuTrưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều những công ty khác trực thuộc sự quản lý của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 , công ty không những đã tự khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình trong cơ chế thị trường mà đã và đang có những bước đi vững chác trên mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên , trong quá trình phát triển , bên cạnh những thuận lợi trong môi trường kinh doanh như : nguồn lao động dồi dào , giá cả sức lao động rẻ ,cán bộ công nhân viên có thế mạnh về chuyên môn , về cơ sở vật chất được chính phủ quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt , được sự quan tâm kịp thời của tổng công ty và các cấp lãnh đạo .thì ngành xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng thấp kém, trang thiết bị kĩ thuật phục vụ thi công xây dựng lạc hậu , lỗi thời , và đặc biệt hơn cả là sự cạnh tranh gay gắt diễn ra trong nội bộ ngành , mà bắt đầu cạnh tranh gay gắt ngay từ khi mới bắt đấu đấu thầu , kí hợp đồng. Chính vì nhận thấy tình hình nổi cộm hiện nay trong ngành xây dựng như vậy nên em đã đi sau tìm hiểu về thực trạng đấu thầu nơi công ty mình thực tập nhằm tìm ra cách thức đẩy mạnh hơn nữa năng lực cạnh tranh tronh đấu thầu cả công ty XDCTGT873 . Đó chính là lí do giúp em quyết tâm nghiên cưua đề tài này , đề tài “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873” .Với khoảng thời gian thực tập tại công ty xây dựng công trình giao thông 873, được sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà và sự giúp đỡ tận tình của các cô chú , anh chị ở công ty xây dụng công trình giao thông 873, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập này . Trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện chuyên đề , không tránh khỏi có những thiếu sót và suy nghĩ chưa thấu đáo, em kính mong nhận được sự đánh giá và góp ý của cô giáo và các cô chú, anh chị để chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô! Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2005

doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty XD CTGT 873, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
íc lÉn c¸c c¬ quan qu¶n lÝ dù ¸n kh¸c tæ chøc , vµ thùc tÕ ®· cho thÊy mét bÒ dµy thµnh tÝch vµ còng lµ nh÷ng kinh nghiÖm mµ c«ng ty ®· ®¹t d­îc trong thêi gian qua. B¶ng 1: Tæng kÕt kinh nghiÖm nhËn thÇu cña c«ng ty STT TÝnh chÊt c«ng viÖc Sè n¨m kinh nghiÖm Thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc 1 Thi c«ng nhµ d©n dông 16 §· thi c«ng ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh ®ùoc chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ ®¹t chÊt l­îng cao nh­ : Nhµ lµm viÖc së giao th«ng Hµ B¾c, Tr¹m nghiÖm vô c«ng an Qu¶ng Ninh, Tr¹m nghiÖm vô c«ng an §µ N½ng … 2 X©y dùng chuyªn ngµnh Kh¶o s¸t thiÕt kÕ giao th«ng Thi c«ng cäc c¸t , xö lÝ nÒn b»ng ®Êt yÕu Thi c«ng x©y dùng cÇu ®­êng bé 29 7 16 §· tham gia kh¶o s¸t thiÕt kÕ trong vµ ngoµi n­íc nh­ n­íc b¹n Lµo , ®É ®­îc ®¸nh gi¸ ®Ët chÊt l­îng cao §­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ c«ng tr×nh xö lÝ nÒn ®Êt yÕu QL 1A Km 25- Km42 §­îc ®¸nh gi¸ cao nh­ ®­ßng cao tèc B¾c Th¨ng Long – Néi Bµi , n©ng cÊp QL 1A (R 100), N©ng cÊp QL1A ®o¹n Hµ Näi – CÇu GÜe… §Ó cã ®­îc bÒ dµy thµnh tÝch nh­ vËy , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 mµ trùc tiÕop lµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu trong suèt c¶ mét chÆng ®­êng dµi. Kh«ng chØ kh«ng ngõng häc hái v­¬n lªn mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty cßn rÊt cã ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ ®oµn kÕt ®ång lßng trªn mäi khÝa c¹nh cña lÜnh vùc c«ng t¸c. C¸c kÕt qu¶ ®ath ®­îc nh÷ng n¨m gÇn ®©y trong lÜnh vùc ®Êu thÇu lµ minh chøng cho sù ®ång t©m , ®ång lßng ®ã: B¶ng 2: KÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c n¨m 2002-2004 cña c«ng ty XDCTGT 873 DiÔn gi¶i N¨m 2003 N¨m 2004 C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp C«ng tr×nh th¾ng thÇu +Do tæng c«ng ty giao +Do c«ng ty ®Êu thÇu C«ng tr×nh chØ ®Þnh thÇu 14 11 2 9 3 9 9 2 7 0 C«ng tr×nh n¨m kÕ ho¹ch Do tæng c«ng ty giao Do c«ng ty ®Êu thÇu ChØ ®Þnh thÇu 5 1 3 1 9 2 7 0 Cã thÓ thÊy n¨m 2003 lµ mét n¨m gÆt h¸i ®­îc kh¸ nhiÒu thµnh c«ng cña c«ng ty trªn ph­¬ng diÖn tham gia dù thÇu v¸ th¾ng lîi trong ®Êu thÇu . Së dÜ cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· lµm rÊt t«t c¸c quy tr×nh cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ mäi nguån lùc ®­îc ph©n bæ moat c¸ch hµi hoµ , hîp lÝ ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn mét c¸ch t«t nhÊt c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ lîi nhuËn trong n¨m 2003 thu vÒ cho c«ng ty ®· gia t¨ng ®¸ng kÓ , thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng còng v× thÕ mµ ®¹t ®­îc con sè kh¸ cao , trung b×nh xÊp xØ 1,4 triÖu ®ång/ ng­êi/ th¸ng. Sang ®Õn n¨m 2004 , bÊt ®Çu cã nh÷ng ®iÒu luËt th¾t chÆt h¬n trong ®Êu thÇu , víi mong muèn t¹o ra s©n ch¬i c«ng b¨ng cho c¸c nhµ thÇu , ®Êu thÇu han chÕ thu hÑp dÇn vµ do ®ã c«ng ty cang ph¶i ra søc c¹nh tranh h¬n n÷a víi c¸c c«ng ty kh¸c. Bªn c¹nh ®ã sè c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp víi gi¸ trÞ lín lµ mét trë ng¹i ®¸ng kÓ cho viÖc tËp hîp nguån lùc tham gia ®Êu thaµu vµ tiÕp nhËn nh÷ng c«ng tr×nh míi. Do vËy mµ sè c«ng tr×nh th©øng thÇu cña c«ng ty cã dÊu hiÖu chõng l¹i. §ång thêi nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ còng mang l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n cho toµn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. Nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ nguyªn nhiªn vËt liÖu hay nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong c«ng viÖc mµ do kh«ng tÝnh to¸n kÜ l­¬ng còng lam c«ng ty phai chÞu nh÷ng thua lç kh«ng ®¸ng cã. Tuy thÕ , c«ng ty vÉn xøng ®¸ng lµ c¸nh chim ®Çu ®µn trong tæng c«ng ty vµ lµ mét ®èi thñ ®ang gêm cho bÊt k× nhµ thÇu nµo kh«ng cïng chiÕn tuyÕn. Nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m bao giê còng lµ thêi ®iÓm bËn rén cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §Ó cã thÓ ch¾c ch¾n cã mét kÕt qu¶ mü m·n khi tham gia dù thÇu , ®ßi hái mäi ng­êi ph¶i nç lùc vµ cè g¾ng hÕt m×nh trong c«ng viÖc còng nh­ chuyªn m«n. H¹ch to¸n ®éc lËp gióp c«ng ty cã nhiÒu kh¶ n¨ng s¸ng t¹o vµ tù quyÕt h¬n , ®ång thêi còng ®Æt c«ng ty ®øng tr­íc t×nh tr¹ng ph¶i tù th©n vËn ®éng ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch mµ chÝnh b¶n th©n c«ng ty ph¶i tù gi¶i quyÕt mét m×nh. ®Êu thÇu lµ ho¹t ®éng kÕt hîp nhiÒu lo¹i kiÕn thøc trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau, kh«ng ®¬n gi¶n lµ mua mét bé hå s¬ mêi thÇu vµ cø thÕ ë t¹i chç so¹n tho¶ mäi ®iÒu nh­ h­íng dÉn vµ ®em ®i dù thÇu, nã lµ c¶ mét c«ng cuéc th¨m dß , kh¶o s¸t vµ t×m kiÕm thùc sù. Cã nh­ vËy míi cã thÓ b¸n hµng vui vÎ mµ kh«ng sî thua lç. §­¬ng nhiªn mäi cuéc ch¬i ®Òu cã nh÷ng kÎ th¾ng , ng­êi b¹i , vµ trªn lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y dùng kh«ng nhµ thÇu nµo cã thÓ khoe khoang m×nh lµ kÎ bÊt kh¶ chiÕn b¹i , cã trËn th¾ng vµ lÏ dÜ nhiªn còng ph¶i chÊp nhËn c¶ nh÷ng lÇn thua. C«ng ty XDCTGT 873 còng vËy , còng ®· cã kh«ng Ýt nh÷ng lÇn chÊp nhËn thua s¸t nót tr­íc c¸c nhµ thÇu kh¸c, tuy nhiªn mçi cuéc thua lµ mét lÇn vì v¹c nhiÒu ®iÒu , lµ bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®èi víi c¸c nhµ lµm kinh tÕ. Vµ ®­¬ng nhiªn vµo lÇn ®Êu thÇu sau c«ng ty cã thÓ tù tin h¬n khi gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c mµ m×nh ®· tõng gÆp ph¶i. H¬n 25 n¨m l¨n lén trªn th­¬ng tr­êng , b¶n th©n c«ng ty XDCTGT 873 ®· t¹o ®­îc vÞ thÕ vµ niÒm tin v÷ng ch¾c vÒ b¶n th©n c«ng ty víi c¸c nhµ ®Çu t­ còng nh­ lµ mét ®èi thñ nÆng kÝ tr­ã­c c¸c c«ng ty , doanh nghiÖp kh¸c. Kinh nghiÖm tham dù ®Êu thÇu vµ lµm thÇu víi c«ng ty còng kh«ng ph¶i qu¸ míi mÎ n÷a song ch­a bao giê vµ ch­a khi nµo t©pj thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty hµi lßng víi nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc , víi mong muèn v­¬n lªn vµ v­¬n lªn kh«ng ngõng , c«ng ty XDCTGT 873 lu«n ë trong t­ thÕ s½n sµng ®Ó tiÕp nhËn vµ t¹o dùng nh÷ng thêi c¬ , th¸ch thøc míi . 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 3.1. Vèn vµ bè trÝ c¬ cÊu vèn Nh÷ng n¨m trong c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp , nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu phô thuéc vµo vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp . Nh÷ng n¨m chuyÓn sang c¬o chÕ thÞ tr­ßng nhÊt lµ 5 n¨m gÇn ®©y , nguån vèn c«ng ty th­ßng xuyªn ®­îc bæ sung b»ng nhiÒu h×nh thøc trong ®ã chñ yÕu lµ vèn vay gãp phÇn vµo viÖc më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt . §ång thêi víi sè vèn ®ùoc giao c«ng ty ®· sö dông cã hiÖu qu¶ ®Õn nay kh«ng nh÷ng ®ùoc b¶o toµn mµ cßn ®em l¹i sù t¨ng tr­áng ®¸ng kÓ cho c«ng ty. TÝnh ®Õn th¸ng 1/2004 th× : Tæng sè vèn ®ùoc Nhµ nøoc giao lµ 49521,16 tr ®ång Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 11557,22 + Vèn ng©n s¸ch : 60,53 +Vèn vay : 11496,69 Vèn l­u ®éng : 1534,44 C¸c lo¹i vèn kh¸c : B¶ng sau ®©y sÏ cho thÊy cô thÓ h¬n vÒ t×nh h×nh nguån vèn t¹i c«ng ty thêi gian qua: B¶ng 3 : B¸o c¸o n¨ng lùc vèn cña c«ng ty XDCTGT 873 §¬n vÞ: tr ®ång STT Néi dung 2000 2001 2002 2003 1 Tæng nguån vèn 56129 46463 55059 54820 2 Vèn chñ së h÷u 14028 14015 13988 14028 3 Vèn l­u ®éng 3261 4504 6630 3261 4 Nguån vèn kinh doanh 12921 12921 13092 12921 Bªn c¹nh viÖc khÐo lÐo huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c c«ng tr×nh , viÖc bè trÝ c¬ cÊu vèn mét c¸ch hîp lÝ còng lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c«ng ty, v× nhê ®ã mµ c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh vµ sö dông mét c¸ch hîp lÝ h¬n c¸c nguån vèn cã ®ùoc: B¶ng 4 : ChØ tiªu bè trÝ c¬ cÊu vèn cña c«ng ty §¬n vÞ : % ChØ tiªu 2000 2001 2002 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn TSC§/Tæng TS TSL§/ Tæng TS 21 79 33 66 28 72 2 . Bè trÝ c¬ cÊu NV Nî ph¶i tr¶/Tæng NV Vèn CSH/ Tæng NV 75 25 70 30 74 25 Râ rµng lµ víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh râ rµng vµ minh b¹ch nh­ thÕ nµy , c«ng ty XDCTGT 873 kh«ng nh÷ng ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bªn vuÏng cña c«ng ty m×nh mµ cßn cã søc thuyÕt phôc c¸c nhµ ®Çu t­ khac trong qu¸ tr×nh tham gia dù thÇu. 3.2. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ §©y còng lµ yÕu tè kh«ng kÐm phÇn quan träng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu mµ c«ng ty tiÕn hµnh. Bëi ®ã lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu cho c¸c c«ng ty x©y dùng. Víi m¸y mãc thiÕt bÞ hoµn chØnh , ®ång bé vµ c«ng nghÖ phï hîp hiÖn lµ ­u tiªn sè mét trong mäi cuéc c¹nh tranh . Vµ ®iÒu ®ã ph¶i ®­îc ®¶m b¶o lµ chÊt l­îng thi c«ng t«t nhÊt cã thÓ vµ gi¸ thµnh hay chi phÝ bá ra lµ hîp lÝ nhÊt.n¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy, c«ng ty ®· chó träng tíi viÖc th­êng xuyªn ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ chiÒu s©u , n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng thùc tÕ ®èi víi mét sè thiÕt bÞ ®ång bé cho d©y chuyÒn thi c«ng th¶m theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn . §Õn nay toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m cã gi¸ trÞ lªn tíi hµng chôc tØ ®ång . Nh÷ng thiÕt bÞ mµ c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m trong thêi gian qua ®· ®­îc ph¸t huy tèi ®a vÒ c«ng suÊt vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt , c«ng nghÖ . §ång thêi c«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt h¬n n÷a trong c¸c n¨m tíi. Bªn c¹nh ®ã c¸c lo¹i vËt liÖu thi c«ng ®Òu ph¶i tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hµnh nãi chung vµ cña hå s¬ mêi thÇu nãi riªng , lu«n cã ®Çy ®ñ c¸c chøng chØ thÝ nghiÖm vÒ chÊt l­îng vµ ®­îc sù ®ång ý cho phÐp cña kü s­ t­ vÊn vµ chñ ®Çu t­. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ lµ “c«ng cô” ®Ó hoµn thiÖn c«ng tr×nh , v× thÕ c«ng cô ph¶i lu«n d­îc ®¶m b¶o trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt th× nhµ thÇu míi cã thÓ ph¸t triÓn vµ më r«ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu n¬i c«ng ty m×nh. Doanh nghiÖp x©y dùng lµ nh÷ng doanh nghiÖp nÆng vÒ tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh , v× thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc xem nh­ “c¸i cÇn c©u c¬m” cña nhµ thÇu , vËy nªn ®ã lµ ph­¬ng tiÖn gióp nhµ thÇu cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh , rót ng¾n thêi gian hoµn thiÖn c«ng tr×nh – lµ mét trong nh÷ng môc tiªu mµ c¶ bªn mêi thÇu lÉn nhµ thÇu ®Òu mong muèn ®¹t ®­îc .H¬n n÷a ®Æc tÝnh cña c«ng tr×nh x©y dùng lµ thiªn vÒ thi c«ng thùc tÕ , do ®ã víi chØ søc ng­êi kh«ng chóng ta sÏ v« cïng khã kh¨n khi hoµn thiÖn c«ng tr×nh, chóng ta cÇn tíi m¸y mãc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn hç trî kÜ thuËt kh¸c . VËy nªn cïng víi sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu, sù quan t©m cña chñ ®Çu t­ tíi m¸y mãc , thiÕt bÞ c«ng nghÖ còng kh«ng ngõng t¨ng cao , vµ ®ã lµ mét trong sè nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n khiÕn cho nã trë thµnh ®èi t­îng cã ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu cu¶ c¸c c«ng ty. 3.3. Nguån lùc vÒ con ng­êi Hay lµ chóng ta vÉn quen gäi víi c¸i tªn n«m na lµ “ nguån nh©n lùc” . §©y lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt cho c«ng cuéc ®Êu thÇu . Ngay tõ nh÷ng b­íc ®Çu khi b¾t ®Çu mét quy tr×nh ®Êu thÇu ng­êi ta ®· ph¶i sö dùng rÊt nhiÒu tíi c¸c kh¶ n¨ng cña con ng­¬× , do vËy mµ nh©n lùc trë thµnh thø biÕn “vËt lùc” trë nªn cã Ých vµ phï hîp. ¶nh h­ëng cña nguån nh©n lùc tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu biÓu hiÖn râ nÐt nhÊt trªn c¸c mÆt , ®ã lµ: tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi thi c«ng s¶n xuÊt , kinh nghiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, viÖc bè trÝ nguån nh©n lùc vµ kh¶ n¨ng qu¶n lÝ. Víi h×nh thøc qu¶n lÝ theo kiÓu trùc tiÕp vµ c¸c phßng ban lµm nhiÖm vô tham m­u gióp viÖc vµ phôc vô yªu cÇu thi c«ng cña c¸c ®¬n vÞ. Ban l·nh ®¹o C«ng ty XDCTGT 873 lµ nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc phÈm chÊt t«t ®· ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n ë c¸c tr­êng ®¹i häc chuyªn nghiÖp , c¸c líp qu¶n lÝ kinh tÕ , chÝnh trÞ , ®ång thêi ®· qua chØ ®¹o thùc tiÔn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ còng nh­ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n . MÆt kh¸c c«ng ty th­êng xuyªn quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç. §Õn nay c«ng ty kh«ng chØ cã nh÷ng c¸n bé c«t c¸n mµ cßn cã ®éi nhò c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ s½n sµng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt x©y dùng. Do sím nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nguån nh©n lùc ®èi víi ho¹t ®éng sèng cßn cña c«ng ty – lµ ho¹t ®éng ®Êu thÇu cho nªn ban l·nh ®¹o c«ng ty XDCTGT 873 ®· lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph©n bæ, bè trÝ nguån nh©n lùc mét c¸ch hîp lÝ ®Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh ®­îc hoµn thiÖn mét c¸ch xuÊt s¾c nhÊt . 4. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT 873 4.1.GÝa dù thÇu §©y lµ ph­¬ng thøc c¹nh tranh phæ biÕn vµ chñ yÕu mµ bÊt k× doanh nghiÖp x©y dùng nµo còng ¸p dông vµ c«ng ty còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ.ChÝnh v× lµ ph­¬ng thøc c¹nh tranh phæ biÕn nªn sù c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu ngµy cµng diÔn ra gay g¾t h¬n bao giê hÕt , khiÕn cho sù c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ngµy mét thªm s«i ®éng. C«ng ty XDCTGT 873 víi kinh nghiÖm h¬n 25 n¨m trong ngµnh x©y dùng va còng cã tõng Êy kinh nghiÖm tham gia dù thÇu ®· lu«n x¸c ®Þnh c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu lµ biÖn ph¸p chñ yÕu , do ®ã c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ ®­a ra gi¸ dù thÇu ph¶i ®­îc chó träng ®Æc biÖt , h¹n chÕ sai sãt ®Õn møc tèi ®a ®Ó cã thÓ n¾m ch¾c th¾ng lîi trong tay. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh do thiÕu sãt vÒ mÆt kh¶o s¸t thÞ tr­êng mµ ®Õn khi b¾t tay vµo lµm c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ thËm chÝ cã thÓ ph¶i chÊp nhËn thua lç ®Ó gi÷ v÷ng ch÷ tÝn trªn th­¬ng tr­êng. Bªn mêi thÇu víi môc tiªu hiÖu qu¶ ®Æt lªn hµng ®Çu , do ®ã gi¸ dù thÇu vµ tiÕn ®é thi c«ng ®­îc quan t©m nhiÒu nhÊt. Th«ng b¸o vÒ mÉu biÓu tæng hîp vÒ ®¬n gi¸ vµ gi¸ dù thÇu lu«n ®­îc bªn mêi thÇu yªu cÇu cô thÓ trong hå s¬ mêi thÇu. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c , c«ng ty lu«n cö ng­êi ®i kh¶o s¸t hiÖn tr­êng , x¸c minh c¸c lo¹i chi phÝ vµ nh÷ng ph¸t sinh cã thÓ ®èi víi c«ng tr×nh , ®Ó cã thÓ tÝnh s¸t gi¸ nhÊt vµ ®­a ra ®­îc møc gi¸ bá thÇu phï hîp. MÆc dï vËy nh­ bÊt k× mét cuéc c¹nh tranh nµo kh¸c , bªn c¹nh ph­¬ng thøc c¹nh tranh c¬ b¶n bao giê còng cã mét “mÑo” nhá vµ trong ®Êu thÇu x©y dùng “ mÑo” ®ã chÝnh lµ “th­ gi¶m gi¸”.§©y lµ h×nh thøc mµ c¶ nhµ thÇu lÉn chñ ®Çu t­ ®Òu c¶m thÊy v« cïng dÔ chÞu v× bªn mêi thÇu th× cã thÓ mua ®­îc hµng víi gi¸ thÊp h¬n cßn nhµ thÇu th× n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu h¬n do chµo hµng víi gi¸ thÊp h¬n tr­íc ®©y. Së dÜ ®iÒu nµy ®­îc chÊp nhËn v× cã thÓ tr­íc khi nép hå s¬ dù thÇu nhµ thÇu thÊy gi¸ m×nh ®­a ra vÉn cßn h¬i cao do tÝnh to¸n sai lÖch ë kh©u nµo ®Êy, lóc ®ã hå s¬ l¹i ®· hoµn thµnh xong råi , kh«ng cÇn chØnh söa nhµ thÇu cã thÓ viÕt mét th­ gi¶m gi¸ trong ®ã nãi râ gi¸ cÇn gi¶m lµ bao nhiªu phÇn tr¨m . §©y lµ h×nh thøc mµ c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®Òu ¸p dông triÖt ®Ó , do c¸c ­u ®iÓm næi bËt cña nã. Ngoµi ra cã ®iÒu nµy lµ cßn bëi trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu cã rÊt nhiÒu ng­êi tham gia , chÝnh v× thÕ mµ gi¸ dù thÇu cã rÊt nhiÒu ng­êi biÕt . §èi thñ c¹nh tranh cã thÓ lÊy ®­îc th«ng tin nµy vµ ®­a ra gi¸ thÊp h¬n , n¾m v÷ng ®­îc ®iÒu nµy nªn l·nh ®¹o c«ng ty bao giê tr­íc khi niªm phong hå s¬ dù thÇu míi viÕt th­ gi¶m gi¸ ®Ó ®¶m b¶o bÝ mËt tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c còng nh­ t¨ng thªm kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cho doanh nghiÖp cña m×nh. ChÝnh v× thÕ bªn c¹nh gi¸ dù thÇu , th­ gi¶m gi¸ còng ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá lµm nªn th¾ng lîi cña nhµ thÇu tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. GÝa dù thÇu hîp lÝ lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi ®èi víi b¶n th©n c«ng ty , v× ®ã còng nh­ lµ “ miÕng c¬m manh ¸o” , lµ ®iÒu kiÖnc tr­íc tiªn ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng cho h¬n 200 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc , c¸c doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù trong x©y dùng ngµy mét nhiÒu h¬n , do vËy mµ b¶n th©n c«ng ty cµng ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu cña m×nh. 4.2. N¨ng lùc tµi chÝnh XÐt trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn , n¨ng lùc tµi chÝnh lµ nh÷ng g× cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tµi chÝnh cña nhµ thÇu . Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc tæng vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp , c«ng ty XDCTGT 873 nÕu chØ nh»m vµo phÇn vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp ph¸t th× râ rµng lµ kh«ng thÓ ph¸t triÓn nh­ ngµy h«m nay. Ng©n s¸ch nhµ n­íc th× cã h¹n mµ sè l­îng c¸c c«ng ty n»m trong diÖn “cÊp ph¸t” cßn qu¸ nhiÒu , do vËy vèn cña nhµ n­íc chØ cã môc ®Ých hç trî cßn muèn lµm ¨n lín vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a ®ßi hái b¶n th©n c«ng ty ph¶i tù v©n ®éng. Vµ sím hiÓu ®­îc ®iÒu nµy , c«ng ty ®· t¹o dùng uy tÝn víi nhiÒu ng©n hµng ®Ó cã thÓ dÔ dµng v©y vèn khi cÇn vµ cho ®Õn nay nhê vµo sù tÝch cùc trong lµm ¨n vµ thanh to¸n sßng ph¼ng , c«ng ty kh«ng chØ cã chç ®øng trªn th­¬ng tr­êng mµ cßn lµ mét ®¬n vÞ lµm ¨n cã uy tÝn víi c¸c ng©n hµng. Qua mét sè b¶ng biÓu sau ®©y cã thÓ thÊy râ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña bsnr th©n c«ng ty: B¶ng 5 : Mét sè chØ tiªu vÒ doanh lîi cña c«ng ty §¬n vÞ: tr ®ång STT Néi dung 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1 Doanh thu 39900 35524 33368 29502 75346 72503 2 LNTT 285 392 205 108 423 398 3 LNST 213 294 154 81 288 271 4 Nép NSNN 1834 482 502 653 534 476 Bªn c¹nh ®ã mét trong sè nh÷ng ®iÒu khiÕn c¸c nhµ ®Çu t­ lu«n b¨n kho¨n , ®ã chÝnh lµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ hÖ sè sinh lîi cña c«ng ty . §Ó ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng , c«ng ty ®· hÕt søc nç lùc trong viÖc thanh to¸n vµ t¨ng tr­ëng lîi nhuËn , do vËy mµ c¸c chØ tiªu mµ c¸c chñ ®Çu t­ còng nh­ c¸c ng©n hµng lu«n quan t©m còng kh«ng lµm c«ng ty ph¶i ®iªn ®Çu , lo l¾ng , ng­îc l¹i nã nh­ lµ mét thø vò khÝ c¹nhk tranh lî h¹i cña c«ng ty trong mçi cuéc ®Êu thÇu . B¶ng 6: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ChØ tiªu 2000 2001 2002 Kh¶ n¨ng thanh to¸n +Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh +Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¸n h¹n +Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh +Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî dµi h¹n 133% 108% 0,46% 101% 143% 117% 19% 100% 134% 120% 0,37% 100% Tû suÊt sinh lêi +Tû suÊt sinh lêi / doanh thu Tû suÊt LNTT/ DT Tû suÊt LNST/DT +Tû suÊt lîi nhuËn / Tæng tµi s¶n Tû suÊt LNTT/tæng tµi s¶n Tû suÊt LNST/tæng tµi s¶n +Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / NVCSH 0,60% 0,45% 0,73% 0,54% 2,19% 0,54% 0,37% 0,81% 0,55% 1,84% 0,56% 0,38% 0,76% 0,52% 2,05% Th«ng th­êng trong bÊt k× bé hå s¬ mêi thÇu nµo , bªn mêi thÇu còng cã nh÷ng yªu cµu cô thÓ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh , cã thÓ ®­a ra ®©y mét sè chØ tiªu mµ bªn mêi thÇu th­êng hay quan t©m ®Õn , ®ã lµ: -Sè liÖu tµi chÝnh cña nhµ thÇu trong vßng ba n¨m gÇn nhÊt theo quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Lîi nhuËn trung b×nh trong ba n¨m ®ã ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 0 +Doanh thu trung b×nh trong ba n¨m ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng hai lÇn gi¸ trÞ gãi thÇu Nhµ thÇu ph¶i cã cam kÕt cña ng©n hµng n¬i më tµi kho¶n thanh to¸n gãi thÇu kh«ng sö dông c¸c kho¶n thanh to¸n cña nhµ thÇu ®Ó thu nî cho c¸c dù ¸n kh¸c Víi nh÷ng chØ tiªu vÒ tµi chÝnh nh­ vËy c«ng ty cã kh¶ n¨ng tham gia c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ s¶n l­îng lín theo quy chÕ ®Êu thÇu hiÖn hµnh vµ sÏ lµ mét ®èi thñ m¹ng cho bÊt k× doanh nghiÖp nµo muèn giµnh ®­îc hîp ®ång. 4.3. N¨ng lùc kÜ thuËt §­îc ®¸nh gi¸ trªn nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau , song n¨ng lùc kÜ thuËt cua bÊt cø nhµ thÇu nµo khi muèn tham gia dù thÇu còng ®Òu ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n mµ bªn mêi thÇu ®· nªu trong hå s¬ mêi thÇu , nh÷g yªu cÇu ®ã tËp trung chñ yÕu vµo mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: - TÝnh chÊt t­¬ng tù vÒ kÜ thuËt x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo ba ®iÒu kiÖn nh­ sau ; + §· tõng thi c«ng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh nµo t­¬ng tù trong ®iÒu kiÖn nh­ c«ng tr×nh hiÖn tham dù thÇu +Trong vßng 05 n¨m tr­íc ®ã , ®· thùc hiÖn vµ hoµn thµnh Ýt nhÊt 01 hîp ®ång t­¬ng tù vÒ kÜ thuËt cã gi¸ trÞ kh«ng nhá h¬n gi¸ gãi thÇu tham dù hoÆc ®· thùc hiÖn vµ hoµn thµnh 02 hîp ®oßng t­¬ng tù vÒ kÜ thuËt x©y dùng cã tæng gi¸ trÞ ph¶i lín h¬n gi¸ gãi thÇu tham dù . +§· tõng thi c«ng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt , ®Þa h×nh t­¬ng tù nh­ gãi thÇu s¾p tham gia - ThiÕt kÕ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng chØ ®¹o tæng thÓ vµ c¸c h¹ng môc : + Tr×nh bµy vÒ c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt thi c«ng cña tÊt c¶ c¸c h¹ng môc kÌm theo s¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng ®èi víi c¸c laäi c«ng viÖc phøc t¹p +Tr×nh bµy biÖn ph¸p qu¶n lÝ chÊt l­îng cña Nhµ n­íc . C¸c chØ tiªu chÊt l­îng c«ng tr×nh chñ yÕu Nhµ thÇu sÏ thùc hiÖn ®­îc. + Nhµ thÇu cÇn thuyÕt minh cô thÓ nguån cung cÊp vËt t­ , nguyªn vËt liÖu , quy c¸ch phÈm chÊt , c¸c chøng chØ chÊt l­îng cña chóng ®­îc sö dông vµo c«ng tr×nh. + Tæ chøc thi c«ng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn §ã lµ mét sè yªu cÇu c¬ b¶n mµ bªn mêi thÇu th­êng ®Æt ra cho c¸c nhµ thÇu vµ yªu cÇu ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ , kh«ng sai sãt . C«ng ty XDCTGT 873 víi mong muèn ngµy cµng hoµn thiÖn vµ ®¶m b¶o giµnh th¾ng lîi nhiÒu h¬n trªn “mÆt trËn” ®Êu thÇu nªn kh«ng chØ chuyªn t©m kh¶o s¸t cho ra gi¸ dù thÇu hîp lÝ mµ cßn ®Çu t­ hîp lÝ ®Ó n¨ng lùc kÜ thuËt cña nhµ thÇu lu«n ®ñ søc lµm hµi lßng c¸c chñ ®Çu t­. H¬n n÷a ®Ó ®¶m b¶o c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c , c«ng ty cßn ph¶i t×m c¸ch x©y dùng ®­îc biÖn ph¸p thi c«ng tèt nhÊt , bè trÝ nh©n lùc hîp lÝ nhÊt ®Ó lµm sao chi phÝ ®­îc ®Èy xuèng ®Õn møc tèi ®a mµ tiÕn ®é vÉn ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. §ã míi chÝnh lµ nh÷ng g× mµ chñ ®Çu t­ mong ®îi n¬i c¸c nhµ thÇu chuyªn nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh tham gia dù thÇu c«ng ty XDCTGT 873 còng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c , tuy nhiªn vÒ mÆt n¨ng lùc kÜ thuËt lµ ®iÒu mµ c«ng ty lu«n ®­îc gi­oÝ chuyªn m«n ®¸nh gi¸ rÊt cao, ®ã còng lµ mét lîi thÕ cho c«ng ty. III/ §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh ®Êu thÇu vµ søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT 873 thêi gian qua 1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Tr¶i qua mét chÆng ®­êng dµi nÕm tr¶i nh÷ng khã kh¨n gian khæ ngay tõ buæi ban ®Çu , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 ®· ho¹t ®éng tÝch cùc ®Ó kh«ng chØ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ cßn tÝch cùc v­¬n lªn nh÷ng vÞ trÝ cao h¬n trong lßng b¹n hµng vµ ®èi thñ c¹nh tranh. ChÝnh mong muèn vµ sù nç lùc kh«ng ngõng nµy ®· ®em l¹i cho c«ng tyy nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ mµ bÊt k× doanh nghiÖp nµo còng mong muèn cã ®­îc: B¶ng 7: Mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®· th¾ng thÇu vµ thùc hiÖn tõ 1996-2004 §¬n vÞ : TriÖu ®ång Sè thø tù Tªn dù ¸n Vèn thùc hiÖn N¨m thùc hiÖn 1 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng B¾c Th¨ng Long – Néi Bµi 7000.0 1996-1997 2 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng Quèc lé 2 Km 35 +400 1322.0 1996 3 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng ®Çu cÇu §ß Xu 7333.0 1996 4 NÒn –mãng –mÆt ®­êng cÇu Khe tiªn 2800.0 1996 5 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng cÇu ViÖt Tr× 3500.0 1996 6 Quèc lé 3 B¾c Th¸i 1696.0 1996 7 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng QL 1A (R 100) 4100.0 1997 8 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng QL 3 B¾c Th¸i 3700.0 1997 9 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng QL 14 §¾c L¾c 8200.0 1997 10 Thi c«ng cÇu C¸i T¾t –H¶i Phßng 15600.0 1997 11 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng cÇu HiÖp Ph­íc 3078.0 1997 12 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng QL 51 15600.0 19 13 Xö lÝ nÒn ®Êt yÕu b»ng c¸c bÊc thÊm QL 1A 52500.0 1999 14 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng QL 1A ®o¹n Hµ Néi – CÇu GÜe 19801.0 1999 15 Th¶m líp 2 ®­êng L¸ng – Hoµ L¹c 14690.0 1999 16 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng 5200.0 1999 17 NÒn mãng ®­êng Xuyªn ¸ 11744.0 1999 18 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng nh¸nh tØnh lé 629 B×nh §Þnh 2800.0 1999 19 N©ng cÊp quèc lé 51 15015.0 1999 20 NÒn –mãng –cèng mÆt ®­ßng QL91 23782.1 21 N©ng cÊp QL 1A ®o¹n N¨m C¨n – Cµ Mau 52500.0 2000 22 §­êng HCM ®o¹n Tµ Rôt – PeKe 12616.03 2000 23 §­êng nèi QL 1A cò Víi QL 1A míi (G 18) 2896.19 2000 24 §­êng Léc B×nh – Chi Ma 7651.63 2000 25 §­êng HCM gãi thÇu sè 18 32157.19 2000 27 §­êng ®Çu cÇu Yªn LÖnh 24086.75 2001 28 C¶i t¹o vµ n©ng cÊp QL 91 An Giang 23987.0 2001 29 C«ng tr×nh nhµ x­ëng c«ng ty CPTP Thiªn H­¬ng – nhµ m¸y phÝa B¾c 310.71 2001 30 C«ng tr×nh c¶i t¹o c¸c nut giao th«ng TP L¹ng S¬n 751.1 2002 31 San lÊp mÆt b»ng vµ x©y dùng t­êng c«ng ty Hµ ViÖt 2150.00 2002 32 N©ng cÊp më réng QL 61 – CÇn Th¬ 6370.00 2002 33 §o¹n nèi cÇu Yªn LÖnh– QL 1A 27262.38 2003 34 §­êng Hå ChÝ Minh 37873.00 2003 35 N©ng cÊp c¶i t¹o ®­êng Léc B×nh – Chi Ma 7651.626350 2004 36 N©ng cÊp c¶i t¹o ®­êng nèi tõ Vòng ¸ng tíi biªn giíi ViÖt Lµo 1568.250595 2004 37 N©ng cÊp c¶i t¹o QL 279- Qu¶ng Ninh (GT 3) 23652.863519 2004 38 N©ng cÊp c¶i t¹o QL 4B tØnh Qu¶ng Ninh 608.429 2004 §ã lµ con sè thèng kª kÕt qu¶ s¬ bé mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc thêi gian qua , c«ng viÖc tr­íc m¾t cßn rÊt nhiÒu , vµ còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n , song ®Ó cã ®­¬ck kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay , ®ã lµ sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n hiÖn thêi cña c«ng ty trong c«ng t¸c ®Êu thÇu 2.1. ThuËn lîi Cã mét tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®oµn kÕt , g¾n bã , d­íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt , ®óng ®¾n cña §¶ng uû vµ Ban Gi¸m ®èc c«ng ty §­îc sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao , sù ñng hé cao nhÊt cña Tæng c«ng ty trong mäi chñ tr­¬ng vµ h¹ot ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. §éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ trong c«ng ty cã chuyªn m«n , tr×nh ®é , giµu kinh nghiÖm vµ s¸ng t¹o trong c«ng t¸c qu¶n lÝ thi c«ng , lùc l­îng c¸n bé kÜ thuËt , c«ng nh©n kÜ thuËt , thî vËn hµnh m¸y ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n kh«ng ngõng n©ng cao ®­îc n©ng cao nghiÖp vô vµ thö th¸ch qua nhiÒu c«ng tr×nh cã yªu cÇu kÜ thuËt cao, c«ng nghÖ míi. C¸c phßng nghiÖp vô ®· cã sù phèi hîp mét c¸ch ®ång bé thùc hiÖn mét c¬ chÕ qu¶n lÝ chÆt chÏ , linh ®éng ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thi c«ng nhÞp nhµng ®¶m b¶o chÊt l­îng tiÕn ®é vµ cã hiÖu qu¶ , C¸c ®éi s¶n xuÊt , c«ng tr­êng thi c«ng d· rÊt chñ ®éng trong thùc hiÖn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ m×nh . Chñ ®éng th¸o gì khã kh¨n vÒ hå s¬ , mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng hîp lÝ , ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ . Nh×n chung sù ho¹t ®éng cña c¸c phßng , c¸c ®éi ®· thùc sù sù ®i vµo nÒ nÕp , cã sù t¨ng c­êng phèi hîp víi nhau trong mäi c«ng t¸c cña c«ng ty. §èi víi mét sè c«ng tr×nh träng ®iÓm cã gi¸ trÞ s¶n l­îng lín phßng KÕ ho¹ch – KÜ thuËt cã sù tËp trung cao ngay tõ khi b¾t ®Çu lËp hå s¬ dù thÇu cho ®Õn khi nghiÖm thu thanh to¸n , quyÕt to¸n , hoµn c«ng vµ bµn giao c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông . Bªn c¹nh ®ã ®Ó cã vèn nhanh chãng tham gia nhieu cuéc ®Êu thÇu kh¸c , phßng Tµi chinh- KÕ to¸n còng ®· câ nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c thanh to¸n kinh phÝ vµ thu håi c«ng nî ®Ó ®¸p øng vèn thi c«ng cho c«ng tr×nh. 2.2. Nh÷ng khã kh¨n chñ yÕu Khã kh¨n lín nhÊt bao giê còng n»m ë kh©u t×m kiÕm c«ng viÖc vµ s¶n l­îng thi c«ng thÊp kh«ng ®¹t ®­îc nh­ dù kiÕn . Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do s¶n l­îng gèi ®Çu tõ n¨m tr­íc sang n¨m kÕ ho¹ch qu¸ nhá mµ trong n¨m kÕ ho¹ch sù triÓn khai mét sè dù ¸n cña c¸c Ban qu¶n lÝ l¹i th­êng chËm , nªn viÖc khai th¸c c«ng viÖc gÆp nhiÒu khã kh¨n. TiÕp ®Õn mÆc dï cã thÓ tiÕp cËn vµ ®Êu thÇu rÊt nhiÒu dù ¸n , song do tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt nªn sè c«ng tr×nh th¾ng thÇu ch­a cao . MÆc dï vËy cã nh÷ng c«ng tr×nh ®· th¾ng thÇu nh­ Quèc lé 27 – tØnh L©m §ång nh­ng do kh«ng bè trÝ ®­îc nguån vèn nªn vÉn ch­a triÓn khai thi c«ng ®­îc . L¹i cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh lín viÖc gi¶i phãng vµ bµn giao mÆt b»ng thi c«ng rÊt chËm g©y ¶nh h­ëng vÒ tiÕn ®é , cac snguån lùc kh¸c do ®ã mµ ph¶i thi c«ng cÇm chõng lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ . Cô thÓ nh­ c«ng tr×nh : Quèc lé 80 – tØnh §ång Th¸p , §­êng Tr¸nh Tr¶ng Bµng – T©y Ninh . T¹i mét sè c«ng tr×nh viÖc duyÖt c¸c hå s¬ bæ sung , ph¸t sinh duyÖt tæng dù to¸n lµ rÊt chËm trÔ , v× vËy viÖc quyÕt to¸n vµ thanh to¸n thu håi vèn thi c«ng lµ rÊt khã kh¨n . Cô thÓ nh­ gãi thÇu §18 ®­êng Hå ChÝ Minh hiÖn cßn trªn 10 tû ch­a nghiÖm thu thanh to¸n ®­îc. ViÖc ¸p dông quyÕt ®Þnh sè 18/2003/Q§- BXD ngµy 27/06/2003 cña Bé x©y dùng dÉn ®Õn viÖc nghiÖm thu thanh to¸n rÊt khã kh¨n vµ ph¶i chê ®îi mÊt nhiÒu thêi gian cho mét lÇn nghiÖm thu §©y lµ nh÷ng khã kh¨n vµ ®ång thêi còng lµ nh÷ng g× cßn h¹n chÕ mµ c«ng ty XDCTGT 873 ®ang gÆp ph¶i . Nguyªn nh©n c¬ b¶n chñ yÕu vÉn lµ do vèn ø ®äng ë c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh qu¸ nhiÒu vµ c«ng ty cïng mét lóc ®¶m ®­¬ng nhiÒu c«ng tr×nh , ®iÒu nµy còng lµm ¶nh h­ëng lín tíi vèn ®iÒu ®éng mµ c«ng ty cã thÓ sö dông cho c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu kh¸c. Bªn c¹nh ®ã cßn mét nguyªn nh©n n÷a khiÕn cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña kh«ng chØ riªng c«ng ty mµ cßn lµ t×nh tr¹ng chung cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp b©y giê , lµ sù kiÓm so¸t ngµy cµng nghiªm ngÆt cña hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt b»ng viÖc chÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh cã liªn quan liªn tiÕp ban hµnh hµng lo¹t c¸c quy ®Þnh míi cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu . ChÝnh ®iÒu nµy d­ßng nh­ ®· ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®øng vµo mét t×nh tr¹ng míi , khã kh¨n h¬n nhiÒu . §Ó tho¸t ®­îc t×nh tr¹ng nµy , ®ßi hái c¸c nhµ thÇu – c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i nhanh chãng t×m ®­îc h­íng ®i míi thÝch øng víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. 3. §¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña c«ng ty so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n mµ kh«ng chØ riªng c«ng ty XDCTGT 873 míi x¸c ®Þnh nh­ vËy. §¬n gi¶n bëi lÏ ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc t­¬ng ®èi søc c¹nh tranh cña b¶n th©n c«ng ty so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× ph¶i n¾m ®­îc mét sè th«ng tin quan träng vÒ c«ng ty ®ã , nh­ : tØ lÖ th¾ng thÇu , kh¶ n¨ng thanh to¸n , hÖ sè doanh lîi ..vv Nh­ng tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin nµy , muèn n¾m ®­îc kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng , ®ã nh­ lµ th«ng tin “mËt” mµ c¸c c«ng ty ch¼ng tiÕt lé ra ngoµi . ChÝnh v× thÕ , chóng ta chØ cã thÓ nh×n nhËn mét c¸h kh¸ch quan vÒ vÊn ®Ò nµy vµ ®øng trªn ph­¬ng diÖn b¶n th©n c«ng ty ®Ó tù ®¸nh gi¸ vÒ c«ng ty mµ th«i. C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 . Cã lîi h¬n so víi c¸c nhµ thÇu c¸ nh©n kh¸c vµ nhµ thÇu ngoµi quèc doanh kh¸c lµ c«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc , v× thÕ hµng n¨m , ngoµi nh÷ng c«ng tr×nh mµ c«ng ty th¾ng thÇu do tù tham gia ®Êu thÇu cßn cã nh÷ng c«ng tr×nh chØ ®Þnh thÇu mµ tæng c«ng ty giao cho, ®ã còng lµ mét chót lîi thÕ trong kinh doanh cña c«ng ty khi mµ ngµy nay dµnh ®­îc mét hîp ®ång lµ v« cïng khã kh¨n. Tuy nhiªn thêi gian gÇn ®©y do chñ tr­¬ng më réng h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh réng r·i nh»m xo¸ bá nh÷ng ­u ®·i vµ sù c¸ch biÖt trong ®Êu thÇu , mµ chØ ®Þnh thÇu ngµy cµng trë nªn h¹n chÕ h¬n , c¸c doanh nghiÖp ph¶i b»ng chÝnh thùc lùc cña m×nh ®Ó cã thÓ chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ , giµnh hîp ®ång. C«ng ty XDCTGT 873 lµ mét ®èi thñ m¹nh trong thÞ tr­êng x©y dùng , tuy nhiªn còng nh­ bÊt k× c«ng ty nµo kh¸c, qu¸ “«m ®åm” ®«i khi lµ mét sù cè g¾ng nh­ng ®ång thêi ®ã còng lµ mét bÊt lîi dÉn ®Õn sù tËp trung c¸c nguån lùc trë nªn thiÕu hiÖu qu¶ . ChÝnh ®iÒu nµy lµm gi¶m søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty . Tuy nhiªn nhËn dÞnh mét c¸ch kh¸ch quan th× b¶n th©n c«ng ty còng ®­îc xÕp vµo mét trong sè c¸c c«ng ty cã thùc lùc c¹nh tranh vµ nÕu cè g¾ng hoµn thiÖn h¬n n÷a ph­¬ng thøc lµm viÖc th× c«ng ty cã thÓ trë thµnh mét ®èi thñ m¹nh mµ bÊt k× doanh nghiÖp nµo còng ph¶i dÌ chõng. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT 873 I/ Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu 1. VÒ gi¸ dù thÇu §èi víi c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng , gi¸ dù thÇu lµ mét vÊn ®Ò v« cïng nh¹y c¶m , ®èi víi c¶ bªn mêi thÇu lÉn nhµ thÇu .Nãi nh­ vËy bëi v× gi¸ dù thÇu võa lµ c¬ së ®Ó bªn mêi thÇu lùa chän nhµ thÇu , võa lµ tiªu ®iÓm c¬ b¶n gióp nhµ thÇu cã thÓ th¾ng thÇu. ChÝnh v× thÕ mét møc gi¸ dù thÇu hîp lÝ , võa ®¶m b¶o kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÇn do chñ ®Çu t­ ®­a ra , võa ph¶i ®¶m b¶o thÊp h¬n gi¸ dù thÇu cña ®èi thñ c¹nh tranh mµ l¹i kh«ng bÞ thua lç , ®ã lµ ®iÒu mµ bÊt k× doanh nghiÖp nµo còng mong muèn ®¹t ®­îc, b¶n th©n c«ng ty XDCTGT 873 còng vËy.§Ó cã ®­îc mét møc gi¸ dù thÇu thÊp mét c¸ch hîp lÝ nh­ vËy ®ßi hái nhµ thÇu ngoµi viÖc ®i thùc tÕ kh¶o s¸t c«ng tr×nh mµ m×nh s¾p tham gia ®Êu thÇu cßn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ sau ®©y: +Lùa chän gi¸ dù thÇu lµ c«ng t¸c khã nhÊt trong viÖc quyÕt ®Þnh ®­a ra gi¸ dù thÇu . Muèn cã ®­îc mét gi¸ dù thÇu hoµn h¶o cho mçi cuéc ®Êu thÇu cÇn cã sù lµm viÖc tÝch cùc cña toµn thÓ c¸c phßng ban , ®Æc biÖt lµ phßng kÕ ho¹ch kÜ thuËt , nh­ vËy chóng ta míi ®­a ra ®­îc chÝnh x¸c nhÊt c¸c biÓu ®¬n gi¸ chi tiÕt tõ dã tæng hîp tr×nh duyÖt lªn ®¬n gi¸ dù thÇu. +Bè trÝ vµ sö dông hîp lÝ bé m¸y qu¶n lÝ doanh nghiÖp , t¹o ra sù n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o trong phong c¸ch lµm viÖc , ®ång thêi tr¸nh sù tr× trÖ dÉn ®Õn l·ng phÝ . +T×m tßi , nghiªn cøu biÖn ph¸p c¶i tiÕn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng , gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ trùc tiÕp , ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng . §ång thêi cã nh÷ng h×nh thøc khen th­ëng mét c¸ch hîp lÝ nh»m cæ vò , khÝch lÖ tinh thÇn s¸ng t¹o trong tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn , t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ng­êi tham gia nhiÖt t×nh , h¨ng h¸i vµ lao ®éng h¨ng say , hiÖu qu¶ h¬n. +Th­êng xuyªn tu bæ , b¶o d­ìng m¸y mãc ®Þnh k× hµng th¸ng , kh«ng ®Ó m¸y mãc bÞ h­ háng nÆng dÉn ®Õn kh«ng kh¾c phôc ®­îc v× ®å dïng ®Ó thay thÕ nh÷ng h­ háng cña m¸y mãc trªn thÞ tr­êng kh¸ lµ khan hiÕm vµ ®¾t ®á. +§i ®«i víi b¶o d­ìng th­êng xuyªn lµ ph¶i tiÕt kiÖm nguyªn nhiªn vËt liÖu trong khi thi c«ng lÉn khi s¶n xuÊt . §ång thêi ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lÝ , c«ng nh©n kÜ thuËt t¹o sù hiÓu biÕt ®ång ®Òu trong toµn thÓ c¸n bé c«ng ty. 2. VÒ huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ BÊt k× doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn còng ®Òu cÇn ®Õn vèn. C¸c doanh nghiÖp x©y dùng l¹i ®Æc biÖt cÇn ®Õn vèn h¬n n÷a bëi v× vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó nhµ thÇu cã thÓ ®­îc tham gia dù thÇu , do tÝnh chÊt cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµ nhµ thÇu ph¶i bá ra phÇn lín vèn ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh tr­íc khi ®­îc thanh quyÕt to¸n. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ tõ l©u ®· lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña b¶n th©n c«ng ty. §Ó cã thÓ lµm tèt ®­îc c«ng viÖc nµy , ®åi hái c«ng ty ph¶i: + Tr­íc hÕt lµ ph¶i tËp trung vµo viÖc huy ®éng vèn. Cã vèn trong tay chóng ta míi cã thÓ nghÜ ®Õn viÖc sö dông nã sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó lµm ®­îc nh­ thÕ , c«ng ty ph¶i t¹o lËp nhiÒu mèi quan hÖ tÝn dông víi c¸c ng©n hµng , ®Ó cã thÓ ®­îc ®¶m b¶o cung øng vèn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ nhanh chãng , ®Æc biÖt trong c«ng t¸c b¶o l·nh dù thÇu vµ b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. §iÒu nµy cã thÓ lµm cho n¨ng lùc c¹nh tranh cña nhµ thÇu d­îc ®¶m b¶o tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. +Ngoµi viÖc vay vèn ë ng©n hµng , c«ng ty còng cã thÓ huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng qua viÖc thµnh lËp c¸c quü tÝn dông ®Ó gi¶m l­îng tiÒn ®i vay ë ng©n hµng , gi¶m bít g¾n nÆng vÒ nî nÇn vµ l·i suÊt. + Bªn c¹nh ®ã ®Ó nguån vèn ®i vay ®­îc sö dông hîp lÝ nhÊt , cÇn tr¸nh l·ng phÝ trong tÊt c¶ c¸c kh©u vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm mét c¸ch triÖt ®Ó , n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. + Trong x©y dùng , t×nh tr¹ng vèn ø ®äng do nhiÒu nguyªn nh©n lµ ®Æc ®iÓm næi bËt nhÊt. §Ó tr¸nh ®iÒu nµy cÇn ph¶i thi c«ng nhanh chãng , døt ®iÓm , lµm ®ªn ®©u xong ngay ®Õn ®Êy , ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ kÞp thêi thu håi vèn ®Ó cã thÓ nhanh chãng quay vßng vèn cho c¸c hîp ®ång , c«ng tr×nh kh¸c. +HiÖn nay cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp lµ mét lo¹i h×nh kh«ng cßn xa l¹ víi mäi ng­êi n÷a. C«ng ty cÇn ®Èy nhanh h¬n n÷a cæ phÇn ho¸ v× nh­ vËy c¸n bé c«ng nh©n viªn sÏ lµ nh÷ng ng­êi chñ thùc sù cña kho¶n vèn gãp mµ m×nh ®· bá ra, mét mÆt c«ng ty cã thÓ huy ®éng ®­îc mét l­îng vèn kh¸ lín , mÆt kh¸c l¹i cã thÓ khiÕn cho tËp thÓ ng­êi lao ®éng lµm viÖc cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ h¬n do hä ®ang chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc “tiÒn” cña m×nh, lµm lµ v× m×nh, nh­ vËy lµ ®¸nh vµo lîi Ých kinh tÕ mµ mçi c¸ nh©n ®Òu mong ®îi. 3. §Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ Nh÷ng n¨m cßn trong c¬ chÕ quan liªu bao cÊp , víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng gióp n­íc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo , cho nªn trong nhiÒu n¨m m¸y mãc thiÕt bÞ hÇu nh­ kh«ng cã g× , do vËy khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ s¶n xuÊt C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× lao ®éng thñ c«ng th× nÆng nhäc , n¨ng xuÊt s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng do ®ã mµ rÊt thÊp.§øng tr­íc t×nh h×nh nh­ vËy , khi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ thÞ tr­êng , c«ng ty ®· sím t¨ng c­ßng c«ng t¸c ®µu t­ hoµn thiÖn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng vµ s¶n xuÊt , chÝnh ®iÒu nµy ®· lµ mét trong nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n gióp c«ng ty nhËn vÒ rÊt nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ . §Õn nay toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m cã gi¸ trÞ lªn tíi hµng chôc tØ ®ång . Nh÷ng thiÕt bÞ mµ c«ng ty ®· ®Çu t­ mua s¾m trong thêi gian qua ®· ®­îc ph¸t huy tèi ®a vÒ c«ng suÊt vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt , c«ng nghÖ . §ång thêi c«ng ty cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt h¬n n÷a trong c¸c n¨m tíi.Trong thêi gian tíi , c«ng ty cÇn tËp trung lµm mét sè viÖc sau ®©y ®Ó cã thÓ n©ng cao h¬n n÷a søc c¹nh tranh cña c«ng ty m×nh vÒ mÆt thiÕt bÞ kÜ thuËt: +Nghiªn cøu vµ t×m mua nh÷ng thiÕt bÞ tiÕn tiÕn phï hîp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ s½n cã vµ ®ång bé mét c¸ch hîp lÝ . Tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ do mua kh«ng phï hîp vµ ®ång bé víi d©y chuyÒn cò , g©y khã kh¨n khi sö dông. +Lªn kÕ ho¹ch mua s¾m mét c¸ch tØ mØ vµ cã chän lùa v× sè tiÒn ®µu t­ cho c«ng viÖc nµy kh«ng ph¶i lµ nhá , cÇn ph¶i cã b¸o c¸o tõ tr­íc ®Ó cã thêi gian chuÈn bÞ. +TËn dông tèi ®a c¸c lo¹i m¸y ãc cßn phï hîp vµ cã thÓ sö dông tèt , kh«ng nªn v× ®· khÊu hao hÕt mµ t×m c¸ch thanh lÝ, nh­ thÕ võa tiÕt kiÖm cho c«ng ty l¹i ®ì l·ng phÝ ng©n s¸ch nhµ n­íc. +Cuèi cïng dï thÕ nµo còng cÇn ph¶i cã sù hiÓu biÕt vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ , cã sù vËn hµnh vµ sö dông hîp lÝ , ®óng møc , nÕu kh«ng dï cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× còng nh­ mét thø phÕ liÖu mµ th«i. 4.§µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Cïng víi viÖc ®Çu t­ vÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ , c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé , c«ng nh©n vËn hµnh lu«n ®­îc chó träng quan t©m. Hai n¨m gÇn ®©y ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt cña c«ng ty ngµy cµng thªm v÷ng ch¾c tay nghÒ do ®­îc cö ®i ®µo t¹o. Ban l·nh ®¹o C«ng ty lµ nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc phÈm chÊt t«t ®· ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n ë c¸c tr­êng ®¹i häc chuyªn nghiÖp , c¸c líp qu¶n lÝ kinh tÕ , chÝnh trÞ , ®ång thêi ®· qua chØ ®¹o thùc tiÔn cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lÝ còng nh­ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y d­ngj c¬ b¶n . MÆt kh¸c c«ng ty th­êng xuyªn quan t©m tíi c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chç . §Õn nay c«ng ty kh«ng chØ cã nh÷ng c¸n bé c«t c¸n mµ cßn cã ®éi ngò c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ s½n sµng ®¸p øng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt x©y dùng . 5. TËp trung më réng thÞ tr­êng n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty C«ng ty hiÖn ®ang cã trong tay mét thÞ tr­êng réng kh¾p tr¶i dµi tõ b¾c tíi nam víi nh÷ng ®«Ý t¸c lµm ¨n l©u n¨m vµ ®¸ng tin cËy . Tõng cã thêi gian dµi ho¹t ®éng bªn n­íc b¹n Lµo nªn c«ng ty cã kh¸ nhiÒu thuËn lîi khi mong muèn më réng thÞ tr­êng sang c¸c n­íc §«ng Nam ¸ . §ã lµ mét kÕ ho¹ch l©u dµi vµ còng lµ mét c¬ héi ®Ó c«ng ty cã thÓ mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cu¶ m×nh trªn th­¬ng tr­êng.Tuy nhiªn më réng thÞ tr­êng lµ mét c«ng viÖc ®ßi hái sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè , ®iÒu ®ã ®ång nghÜa c¶ víi n©ng cao søc c¹nh tranh , cñng cè uy tÝn, t¨ng lîi nhuËn ..vv .MÆc dï vËy , mét sè biÖn ph¸p sau ®©y còng cã thÓ gióp c«ng ty phÇn nµo thóc ®Èy tiÕn tr×nh më réng thÞ tr­êng: + TiÕp cËn thªm nhiÒu ®èi t¸c lµm ¨n míi , tranh thñ niÒm tin vµ nh÷ng thuËn lîi cã ®­îc ngay tõ buái ban ®Çu , ®Æt quan hÖ vµ duy tr× tèt mèi qun hÖ ®ã. +T¹o lËp sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c tõ bªn trong c«ng ty. C«ng ty cã ph¸t triÓn v÷ng m¹nh th× míi cã thÓ më réng lµm ¨n ra bªn ngoµi. +§Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn , kh«ng ngõng tÝch luü kinh nghiÖm vµ n©ng cao uy tÝn. 6. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh HiÖn nay chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®èi víi mçi c«ng tr×nh x©y dùng . §i ®«i cïng víi viÖc hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng thêi h¹n , ®óng tiÕn ®é lu«n lµ nh÷ng yªu cÇu chÆt chÏ cña chñ ®Çu t­ vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh , chÝnh v× thÕ nhµ thÇu ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®Ó chÊt l­îng c«ng tr×nh ®­îc ®¶m b¶o . Gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh ®ßi hái ph¶i tÝch cùc th­êng xuyªn thùc tÕ n¾m v÷ng vÒ chi phÝ , tiÕn ®é còng nh­ chÊt l­îng ®· ®¹t ®­îc cña c«ng tr×nh, cã kh¶ n¨ng xÐt ®o¸n mäi viÖc mét c¸ch nhanh chãng ®Ó ®­a ra nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt hîp lÝ khi cã t×nh huèng x¶y ra. C¸n bé gi¸m s¸t lµ nh÷ng ng­êi cã kinh nghiÖm vµ cã sù hiÓu biÕt sau s¾c trªn nhiÒu lÜnh vùc , cã nh­ vËy míi cã thÓ lµm ®­îc c«ng t¸c gi¸m s¸t. §Ó c«ng t¸c gi¸m s¸t ®¹t hiÖu qu¶ cao , gióp hoµn thµnh c«ng tr×nh víi chÊt l­îng tèt cÇn tËp trung vµo mÊy ®iÓm sau ®©y: + Tæ chøc gi¸m s¸t ngay tõ buæi ban ®Çu , tr­íc khi thi c«ng , trong khi thi c«ng vµ sau khi thi c«ng . Gi¸m s¸t lµ ®Ó mäi viÖc ®­îc diÔn ra theo ®óng kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é , ®ång thêi còng lµ biÖn ph¸p triÖt ®Ó tr¸nh l·ng phÝ c¸c nguån lùc, v× thÕ gi¸m s¸t lµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu. + Gi¸m s¸t ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶ trªn tÊt c¶ c¸c mÆt . Ph¸t huy tinh thÇn tù gi¸c nh­ng ®ång thêi còng cÇn gi¸m s¸t lÉn nhau ®Ó ph¸t hiÖn nhanh chãng nh÷ng sai ph¹m kÞp thêi xö lÝ. 7. C«ng nghÖ vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng §©y lµ yÕu tè trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi viÖc tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu , do ®ã mµ trong viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cho nhµ thÇu , biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng vµ lùa chän c«ng nghÖ còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn chó träng. Víi môc tiªu ®¶m b¶o hoµn thiÖn c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é vµ víi chi phÝ ®ì tèn kÐm nhÊt th× biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ph¶i ®­îc xem xÐt cÈn thËn ®Ó cã thÓ ®¸p øng cïng lóc nh÷ng môc tiªu ®ã.Gi¶i ph¸p tr­íc m¾t cã thÓ ®Ò ra ®èi víi c«ng nghÖ vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng cña c«ng ty , ®ã lµ: +CÇn nhanh chãng hoµn thiÖn vµ chuyªn nghiÖp h¬n n÷a trong viÖc lªn kÕ ho¹ch tæ chøc thi c«ng vµ ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a ng­êi lËp biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng víi ng­êi trùc tiÕp thùc thi ®Ó cã thÓ nhanh chãng n¾m b¾t , kÕt hîp ý t­ëng , ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng viÖc . +KÕt hîp hµi hoµ gi÷a c«ng nghÖ ®­îc chän lùa víi biÖn ph¸p thi c«ng , kh«ng ®Ó r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu ®ång bé , sai lÖch gi÷a chØ ®¹o vµ thùc hiÖn lµm chËm tiÕn ®é thi c«ng. +Dï sö dùng c«ng nghÖ nh­ thÕ nµo , vµ biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc tæ chøc ra sao còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch vµ yªu cÇu tèi thiÓu mµ chñ ®Çu t­ ®· ®Æt ra , cã nh­ vËy míi cã thÓ tiÕp tôc tham gia dù thÇu. II/ Mét sè kiÕn nghÞ 1. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc +BÊy l©u nay c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc dï kh«ng cßn t×nh tr¹ng bao cÊp xong phÇn nµo vÉn n»m trong sù b¶o trî cña Nhµ n­íc , do vËy mµ tÝnh chñ ®éng ch­a ®­îc ®Èy lªn møc ®é phï hîp , vÉn cßn ®ã t×nh tr¹ng lµm viÖc ï l× vµ kÐm hiÖu qu¶ . CÇn cã nh÷ng biÖn phÊp m¹nh mÏ h¬n n÷a ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay , cã nh­ vËy míi t¹o nªn sù chñ ®éng s¸ng t¹o hoµn toµn ë trong tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. +Ho¹t ®éng ®Êu thÇu dï cã ë n­íc ta ®· rÊt l©u xong sù hiÓu biÕt cña ®¹i ®a sè mäi ng­êi vÒ nã th× cßn qu¸ Ýt , v× thÕ Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc h¬n n÷a ®Ó mäi ng­êi cïng t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy . Vµ ®Ó thùc sù phôc vô ®óng nh­ c¸c tiªu chÝ mµ ®Êu thÇu ®Ò ra lµ , c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ th× nªn tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c cuéc ®Êu thÇu c¹nh tranh réng r·i , tiÕn tíi xo¶ bá hoµn toµn c¹nh tranh h¹n chÕ . Cã nh­ vËy c¸c nhµ thÇu míi thùc sù dèc hÕt søc trong cuéc ch¬i còng nh­ ®Êu tranh sinh tån. + Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc nªn quan t©m nhiÒu h¬n tíi nguyÖn väng vµ mong ®îi cña ®a sè c¸c doanh nghiÖp , tham kh¶o ý kiÕn vµ c©n nh¾c kÜ l­ìng tr­íc khi ra bÊt k× quyÕt ®Þnh g× . V× mçi quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc ®­a ra lµ cã thÓ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi sù sèng cßn cña rÊt nhiÒu doanh nghiÖp . D­êng nh­ tõ tr­íc tíi nay , Nhµ n­íc lu«n m¾c ph¶i mét chøng “bÖnh” ®ã lµ ra quyÕt ®Þnh bÊt hîp lÝ , thÕ nh­ng l¹i kh«ng cã chñ tr­¬ng söa ®æi vµ ®­¬ng nhiªn hËu qu¶ lµ nh÷ng ai cã liªn quan tíi quyÕt ®Þnh ®ã ph¶i g¸nh chÞu . Bëi vËy ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch hîp lÝ ®Ó thÞ tr­êng x©y dùng thªm phÇn s¸ng sña lµ mong ®îi kh«ng chØ cña riªng bÊt cø nhµ thÇu nµo. +Nhµ n­íc còng cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a trong c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t chÊt l­îng cña c¸c c«ng tr×nh, tr¸nh l·ng phÝ thÊt tho¸t nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc , nhÊt l¶¬ nh÷ng c«ng tr×nh cÊp Qu«c Gia ®Æc biÖt quan träng. 2. KiÕn nghÞ víi c¸c bé ngµnh cã liªn quan C¸c bé ngµnh cã liªn quan lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc tiÕp xuèng lÖnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc , nh­ng nhiÒu khi do kh«ng n¾m s©u s¸t t×nh h×nh mµ c¸c ®¬n vÞ nµy ®· kh«ng ®Ò ®¹t ®­îc mét c¸ch ch¾c ch¾n theo ®óng nguyÖn väng vµ ph¶n ¸nh ®óng víi thùc tÕ . H¬n n÷a c¸c bé ngµnh cã liªn quan ®Òu cã nh÷ng ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh ®ªn ho¹t ®éng cña c¸ doanh nghiÖp . Trong lÜnh vùc ®Çu t­ , Bé kÕ ho¹ch vµ ®µu t­ lµ c¬ quan trùc tiÕp ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan mµ mçi lo¹i v¨n b¶n ®ã ®Òu cã snhr h­ëng kh«ng nhá tíi c¸c doanh nghiÖp . HiÖn cã rÊt nhiÒu ý kiÕn dÒ xuÊt cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng nµy: + CÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc tham gia dù thÇu vµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ®Êu thÇu , ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt cac t×nh huèng th­ênh gÆp trong ®Êu thÇu. +TËp trung nhiÒu h¬n nòa trong viÖc t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh th«ng tho¸ng lµnh m¹nh trªn thÞ tr­êng x©y dùng + Thñ tôc hµnh chÝnh cã liªn quan cÇn ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch gän nhÑ tr¸nh g©y phiÒn hµ , s¸ch nhiÔu . HiÖn nay chóng ta cßn cã qu¸ nhiÒu bÊt cËp trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c thñ tuÞc hµnh chÝnh cã liªn quan nhÊt lµ trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng. 3. KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ c¬ quan , chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i cã c«ng tr×nh thi c«ng + Yªu cÇu c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i nhµ thÇu cã c«ng tr×nh ®ang thi c«ng t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ thÇu cã thÓ hoµn thµnh t«t nhÊt c«ng tr×nh ®· nhËn thÇu. Kh«ng g©y phiÒn hµ s¸ch nhiÔu , g©y khã kh¨n cho c«ng ty khi c«ng tr×nh ®ang thi c«ng , lµm chËm tiÕn ®é vµ thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh. +§Ò nghÞ ®­îc gióp ®ì mét c¸ch tèt ®a trong ph¹m vi cã thÓ vÒ mét sè nguån lùc khi cÇn thiÕt . Cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh mµ nhµ thÇu ph¶i lµm viÖc trªn mét ®Þa ph­¬ng hoµn toµn xa l¹ , do vËy mµ c«ng viÖc buæi ®Çu cã rÊt nhiÒu khã kh¨n , v× vËy nhËn ®­îc sù gióp ®ì n¬i c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Þa ph­¬ng , cã sù phèi hîp cña hä lµ rÊt cÇn thiÕt . 4. KiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty XDCTGT 8 C«ng ty XDCTGT 873 trùc thuéc sù qu¶n lÝ cña Tæng c«ng ty XDCTGT 8 nªn dï lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®äc lËp nã vÉn nh­ lµ mét m« h×nh c«ng ty”mÑ con” ho¹t ®éng kh«ng thÕ t¸ch rêi. Do vËy ®«i khi tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o ch­a ®­îc ph¸t huy ®Õn møc cao ®é. §Ò nghÞ: +Tæng c«ng ty quan t©m h¬n nòa ®Õn ®êi s«ng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty nãi chung vµ nãi riªng ë c«ng ty XDCTGT 873. Cã nh­ vËy th× ng­êi lao ®éng míi chuyªn t©m dèc søc , dèc lßng v× c«ng viÖc chung. +T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng ty cã thÓ tham gia nhiÒu h¬n n÷a c¸c cuéc ®Êu thÇu trong n­íc trªn ph¹m vi toµn quèc vµ KÕt luËn Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vèn lµ mét ngµnh cã truyÒn thèng l©u ®êi cóa nø¬c ta. KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng ®ã , c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 trùc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 víi h¬n 25 n¨m bÒ dµy kinh nghiÖm ho¹t ®éng xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ anh hïng ®ù¬c Nhµ n­íc ghi nhËn , vµ c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng tÝn nhiÖm . Trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu c«ng ty ®· cã nh÷ng cè g¾ng ®¸ng kÓ vµ nh÷ng cè g¾ng ®ã ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ kh«ng nhá cho c«ng ty. N¨ng lùc c¹nh tranh còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè mµ c«ng ty ®· gÆt h¸i ®­îc nhê vµo kinh nghiÖm tham gia dù thÇu suèt c¶ mét thêi gian dµi. MÆc dï vÉn cßn nhiÒu kh¶ n¨ng ch­a khai th¸c hÕt , còng nh­ lµ cßn nhiÒu bÊt cËp trong qu¶n lÝ vµ huy ®éng vèn song víi thÕ m¹nh lµ mét “®µn anh” trong chèn thÞ tr­êng x©y dùng , c«ng ty XDCTGT 873 ®· thùc sù ch÷ng tá ®­îc m×nh b»ng ph­¬ng ph¸p lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu……………………………………………………………. 1 Ch­¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ ®Êu thÇu vµ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ………………………………………………………… 3 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Êu thÇu…………………………………………. 3 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña ®Êu thÇu…………………………. 3 Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng thøc cña ®Êu thÇu……………………… 4 2.1.Nguyªn t¾c ®Êu thÇu……………………………………………4 2.2. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu………………………………………….4 C¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu…………………………………………..6 §Æc ®iÓm cña ®Êu thÇu x©y l¾p………………………………7 Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p…………………………….7 Hå s¬ dù thÇu x©y l¾p………………………………………. 8 Tiªu chuÈn ®Ênh gi¸ vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu x©y l¾p……. 9 II. Thùc tiÔn cña c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ………………………………………………………………… 11 Vai trß cña chñ thÇu x©y dùng…………………………………… 11 H×nh thøc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong ®Êu thÇu x©y l¾p ……………………………………………………… 12 C¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ……………………………………………….13 Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y dùng ……………………………………………………14 Kinh nghiÖm nhµ thÇu………………………………………… 14 Sè liÖu tµi chÝnh…………………………………………………15 GÝa dù thÇu…………………………………………………….. 16 Møc ®é ®¸p øng c¸c môc tiªu cña chñ ®Çu t­…………………. 17 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng ®Êu thÇu x©y l¾p ë c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873 ……………………………………………….18 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng tyXDCTGT 873 …………………… 18 Qóa tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian qua……… 18 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty……………………….. 20 T×nh h×nh ®Êu thÇu ë c«ng ty thêi gian qua…………………. 27 Quy tr×nh ®Êu thÇu cña c«ng ty…………………………….. 27 Kh¶o s¸t thÞ tr­êng……………………………………….27 §¬n dù thÇu…………………………………………….. 28 Hå s¬ mêi thÇu…………………………………………. 28 Tham gia ®Êu thÇu……………………………………… 29 Hoµn thiÖn vµ kÝ hîp ®ång……………………………… 29 2. Thùc tr¹ng ®Êu thÇu diÔn ra ë c«ng ty XDCTGT873 ……… 29 3.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT 873 ……………………………………………33 3.1. Vèn vµ bè trÝ c¬ cÊu vèn…………………………………. 33 3.2. M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ……………………………35 3.3. Nguån lùc vÒ con ng­êi……………………………………36 4.Nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng tíi søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng ty XDCTGT 873 …………………………………. 37 4.1. GÝa dù thÇu ……………………………………………… 37 4.2. N¨ng lùc tµi chÝnh………………………………………. 38 4.3. N¨ng lùc kÜ thuËt ……………………………………….. 41 §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh ®Êu thÇu vµ søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c«ng tyXDCTGT 873 thêi gian qua …………………... 42 KÕt qu¶ ®¹t ®­îc ……………………………………………42 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ……………………………….46 2.1. ThuËn lîi …………………………………………………. 46 2.2 .Khã kh¨n ………………………………………………… 47 §¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña c«ng ty so víi doanh nghiÖp kh¸c…………………………………………….. 48 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ë c«ng ty XDCTGT 873 ………………… 50 I. Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ……………. 50 VÒ gi¸ dù thÇu…………………………………………………… 50 VÒ huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶……………………….. 51 §Çu t­ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ……………………………….. 52 §µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc………………………………. 53 TËp trung më réng thÞ tr­êng n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty………. 54 T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh………………………………………… 54 C«ng nghÖ vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ……………………….. 55 II. Mét sè kiÕn nghÞ …………………………………………………….. 56 KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc………………………………………… 56 KiÕn nghÞ víi c¸c bé ngµnh cã liªn quan……………………….. 57 KiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng n¬i cã c«ng tr×nh thi c«ng ……………………………………………… 57 KiÕn nghÞ víi tæng c«ng ty XDCTGT 8 ………………………….. 58 KÕt luËn ………………………………………………………………….59.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873.doc