Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng công nghệ đo ảnh số

Mục lục Trang Lời nói đầu 2 Chương 1: Bản đồ địa hình và các phương pháp thành lập BĐĐH .4 1.1.Giới thiệu chung về bản đồ địa hình 4 1.2.Các phương pháp thành lập bản đồ địa hình .18 Chương 2: Công nghệ thành lập BĐĐH bằng phương pháp đo ảnh số 23 2.1. Khái niệm chung về ảnh số 23 2.2. Hệ thống trạm đo vẽ ảnh số . .27 2.3. Một số kỹ thuật xử lý ảnh số 35 2.4. Kỹ thuật khớp ảnh 36 2.5. Quy trình đo vẽ BĐĐH bằng phương pháp đo ảnh số . 40 Chương3: Độ chính xác của bản đồ địa hình được thành lập bằng công nghệ đo ảnh số .54 3.1. Các nguồn sai số ảnh hưởng đến độ chính xác của bản đồ địa hình .54 3.2 .Sai số của tấm ảnh hàng không 54 3.3. Sai số trong quá trình đo ảnh .60 3.4. Sai số của phương pháp 66 3.5. Ưu nhược điểm của phương pháp 66 Chương 4: Phần thực nghiệm .69 4.1. Khái quát tình hình đặc điểm khu đo .69 4.2 Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn khu vực Tùng Lâm 76 Kết luận và kiến nghị 90 Tài liệu tham khảo .94 Lời nói đầu Trong những năm gần đây khoa học công nghệ ngày càng phát triển đặc biệt là công nghệ tin học nó đã thúc đẩy sự phát triển hầu hết các ngành khoa học trong đó có ngành khoa học đo ảnh. Sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật tính toán và công nghệ thông tin cộng với sự phát triển ngày càng hoàn thiện của lýý thuyết đo ảnh trong những thập kỹ gần đây đã cho ra đời phương pháp đo ảnh mới đo ảnh mới đó là phương pháp đo ảnh số. Trước đây việc xử lý các tấm ảnh tương tự trên các máy toàn năng cồng kềnh, sản phẩm làm ra lưu trữ rất khó khăn thì giờ đây nhờ có việc đo vẽ trên các trạm ảnh số chuyên dùng, các tấm ảnh được xử lý nhanh chóng với sự tự động hóa cao, cho ra những sản phẩm nhanh chóng với sự tự động hóa cao, cho ra những sản phẩm đa dạng và khả năng cập nhật thông tin nhanh, quản lý lưu trữ rất thuận lợi và dễ dàng. Như chúng ta đã biết công tác thành lập bản đồ trên trạm ảnh số thì sự thay đổi lớn nhất so với phương pháp tương tự và giải tích là thiết bị máy móc, công nghệ và các công cụ hỗ trợ ở yếu tố con người tham gia vào quá trình sản xuất và các sản phẩm mới được tạo ra. Tuy nhiên ảnh số không làm thay đổi nguyên lý đo vẽ ảnh. Việc thành lập, đo vẽ bản đồ trên trạm ảnh số nhờ áp dụng những thành tựu tin học đã cho chúng ta những sản phẩm có chất lượng cao và nhanh chóng, tính kinh tế cao. ảnh số không những phản ánh chính xác khách quan các đối tượng cần đo vẽ bởi vì nó thể hiện ở dạng không gian ba chiều (X, Y, Z) mà bảo quản nó cũng rất dễ dàng và thuận tiện. Ngày nay khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin. Muốn nâng cao chất lượng, khả năng tự động hóa của quá trình sản xuất bản đồ thì cần phải có những quy trình sản xuất hợp lý. Để làm rõ được điều này chúng ta cần hiểu rõ về quá trình sản xuất bản đồ từ đó có những thay đổi phù hợp với sự phát triển mới là điều hết sức cần thiết đối với mỗi người đặc biệt là chúng tôi những sinh viên sắp ra trường. Căn cứ vào điều kiện, cơ sở của bộ môn trắc địa ảnh cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Trần Đình Trí tôi đã thực hiện đồ án tốt nghiệp này với đề tài: “Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng công nghệ đo ảnh số”. Nội dung của đồ án được trình bày cụ thể và chi tiết trong bốn chương như sau: Lời nói đầu Chương 1: Bản đồ địa hình và các phương pháp thành lập bản đồ địa hình Chương 2: Quy trình thành lập bản đồ địa hình bằng công nghệ đo ảnh số. Chương 3: Độ chính xác bản đồ địa hình được thành lập bằng công nghệ đo ảnh số. Chương 4: Thực nghiệm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1 : 2000. Kết luận và kiến nghị. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Tiến Sĩ Trần Đình Trí đã nhiệt tình chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trong trường, khoa trắc địa, mộ môn trắc địa đã dạy bảo em trong suốt năm năm học qua. Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi học hỏi nhưng với trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót chính vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong Bộ môn đóng góp ý ý kiến của các bạn đồng nghiệp.

doc93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2910 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng công nghệ đo ảnh số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chøng minh r»ng: ®èi víi d¹ng nÒn phim ¶nh sÏ g©y ra nh÷ng biÕn d¹ng kh¸c nhau. Thêi gian gÇn ®©y ng­êi ta sö dông phim hµng kh«ng víi biÕn d¹ng rÊt nhá cña lo¹i “EKSTRA” hoÆc “KODAC” lµ nh÷ng lo¹i nÒn phim Ýt bÞ biÕn d¹ng. 3.2.5. ¶nh h­ëng cña d¹ng chªm quang häc cña kÝnh läc NÕu kÝnh läc mµu hoÆc kÝnh b¶o vÖ m¸y ¶nh kh«ng song song th× sÏ g©y ra sai sè vÒ to¹ ®é x, y cña ®iÓm ¶nh. NÕu ®é kh«ng song song a = 1’ th× g©y ra sai sè tèi ®a vÞ trÝ ®iÓm lµ 0.05 mm. NÕu sai sè a = 10’ th× sai sè nµy sÏ gi¶m ®i 8 lÇn, cho nªn sai sè nhá kh«ng ®¸ng kÓ. Nh­ vËy, ®èi víi m¸y ¶nh ®­îc l¾p ®Æt chÝnh x¸c nh­: RC-30 cña Thôy Sü, hai mÆt cña kÝnh läc mµu cã ®é song song rÊt cao th× ¶nh h­ëng cña sai sè nµy cã thÓ coi lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Víi kü thuËt chÕ t¹o phim, chÕ t¹o m¸y chôp ¶nh vµ kü thuËt chôp ¶nh ngµy nay, sai sè vÒ ®é ph¼ng cña phim ¶nh lµ rÊt nhá cã thÓ bá qua. C¸c sai sè nh­ biÕn d¹ng affin, mÐo h×nh kÝnh vËt còng ®­îc gi¶m tèi thiÓu. Sai sè chiÕt quang khÝ quyÓn sÏ ®­îc gضm nhá nÕu chän thêi ®iÓm bay chôp vµ ph­¬ng thøc bay chôp thÝch hîp.Trªn hÖ thèng ®o ¶nh sè cã thÓ khö ®­îc c¸c sai sè hÖ thèng cßn l¹i nh­: sai sè do ®é cong cña tr¸i ®Êt, sai sè mÐo h×nh kÝnh vËt khi nhËp c¸c th«ng sè cÇn thiÕt nh­ ®é cao bay chôp, b¸n kÝnh tr¸i ®Êt, c¸c hÖ sè mÐo h×nh kÝnh vËt. Sai sè biÕn d¹ng affin cã thÓ ®­îc khö trong qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng trong nh­ ®· tr×nh bµy. C¸c sai sè nµy m¸y tÝnh sÏ tÝnh to¸n vµ hiÖu chØnh vµo trÞ ®o to¹ ®é ¶nh khi tiÕn hµnh ®o ®¹c gióp t¨ng ®é chÝnh x¸c. 3.2.6. Sai sè do Ðp ph¼ng phim Sai sè nµy do 3 nguyªn nh©n chÝnh g©y ra; - Sai sè do Ðp kh«ng ®Òu. - Sai sè do phim kh«ng Ðp s¸t vµo mÆt ph¼ng. - Sai sè do ®é dµy cña phim kh«ng ®Òu. §èi víi m¸y ¶nh cã gãc më cµng lín th× ¶nh h­ëng cña c¸c sai sè nµy sÏ cµng lín. §Ó thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ lín, ta dïng nh÷ng m¸y chôp ¶nh cã gãc më trung b×nh vµ gãc më hÑp, do nÕu ®é dµy cña phim dao ®éng tõ 4.5 ®Õn 7.5 microns th× ¶nh h­ëng cña sai sè nµy ®­îc xem lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Trong mét sè c«ng bè gÇn ®©y ®· chøng minh r»ng: víi kÝch th­íc phim 230 ´ 230 mm, nÕu ®é lÖch cña mÆt ph¼ng phim so víi mÆt ph¼ng Ðp phim ®¹t gi¸ trÞ 20 microns th× nã dÉn ®Õn sai sè vÞ trÝ ®iÓm lµ 11 microns khi tiªu cù cña m¸y chôp ¶nh (f) b»ng 200mm vµ sai sè tíi 7 microns khi tiªu cù f = 300mm. Sai sè nµy ®­îc coi lµ kh«ng ®¸ng kÓ ®èi víi nh÷ng m¸y ¶nh cã chÊt l­îng cao nh­ m¸y ¶nh RC – 30. 3.2.7. Sai sè s¶n xuÊt d­¬ng b¶n Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt d­¬ng b¶n sÏ xuÊt hiÖn nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra c¸c sai sè ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c cña ¶nh ®o. VÒ c¬ b¶n, sai sè nµy xuÊt hiÖn do 3 nguyªn nh©n sau: - NhiÖt ®é vµ ®é Èm kh«ng æn ®Þnh. - Phim bÞ nãng do m¸y in kh«ng ®­îc lµm m¸t. - Khi ph¬i kh« trªn d­¬ng b¶n bÞ ®äng nh÷ng giät n­íc g©y ra c¸c biÕn d¹ng côc bé. 3.3. Sai sè trong qu¸ tr×nh ®o ¶nh §©y lµ c¸c sai sè liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng m« h×nh lËp thÓ vµ ®o ®¹c trªn m« h×nh ®ã. C¸c sai sè trong nhãm nµy cã thÓ kÓ ®Õn lµ: - Sai sè do ng­êi ®o. - Sai sè cña m¸y mãc. - Sai sè sè liÖu gèc. - Sai sè cña qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng 3.3.1. Sai sè do ng­êi ®o Sai sè nµy phô thuéc vµo tr×nh ®é tay nghÒ, ®é tinh nh¹y cña m¾t, phô thuéc tr¹ng th¸i sinh lý cña m¾t, phô thuéc sù mÖt mái cña qu¸ tr×nh lµm viÖc kÐo dµi trªn m¸y, phô thuéc vµo kinh nghiÖm vµ kü thuËt cña ng­êi ®o. Sai sè nµy bao gåm: - Sai sè do c¾t ®iÓm. - Sai sè lµm trïng ®iÓm. 3.3.1.1. Sai sè do c¾t ®iÓm. Sai sè do ng¾m trªn m« h×nh lËp thÓ phô thuéc vµo chÊt l­îng cña ¶nh ®o, tû lÖ ¶nh, bÒ mÆt ®Þa h×nh vµ chÊt l­îng cña m¸y ®o ¶nh. §Ó x¸c ®Þnh sai sè c¾t ®iÓm trªn m« h×nh, ta sö dông c«ng thøc c¬ b¶n sau: (3.21) Trong ®ã: H : ®é cao bay chôp b : ®­êng ®¸y ¶nh mDP; sai sè do chªnh thÞ sai ngang 3.3.1.2. Sai sè lµm trïng ®iÓm. Tuy r»ng ®é phãng ®¹i kÝnh ¶nh trªn hÖ thèng ®o ¶nh sè lín h¬n ®é phãng ®¹i cña c¸c m¸y quang c¬, m¸y gi¶i tÝch kh¸c nh­ng nã vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sè vÒ nhËn d¹ng ®iÓm. Sai sè vÒ nhËn d¹ng ®iÓm ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c to¹ ®é ph¼ng cña c¸c ®iÓm ®o trªn m« h×nh ®¬n còng nh­ trong l­íi tam gi¸c ¶nh kh«ng gian. §é chÝnh x¸c cña viÖc ch©m ®iÓm b»ng tay cã thÓ ®¹t tíi 0.07mm. Qua nhiÒu nghiªn cøu, c¸c nhµ khoa häc ®· kh¼ng ®Þnh viÖc ®¸nh dÊu ngoµi thùc ®Þa lµm n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña viÖc ®o lËp thÓ. C«ng t¸c ®¸nh dÊu sÏ n©ng ®é chÝnh x¸c lªn tõ 1.5 ®Õn 2 lÇn so víi viÖc kh«ng ®¸nh dÊu. Sai sè lµm trïng ®iÓm t¨ng lªn khi tû lÖ ¶nh gi¶m ®i. Khi thao t¸c trªn m« h×nh lËp thÓ víi chïm tia chiÕu ®ång d¹ng ta cã ®¼ng thøc: (3.22) Trong ®ã: Mx, Mz lµ mÉu sè tû lÖ theo ph­¬ng n»m ngang vµ th¼ng ®øng. Sai sè lµm trïng ®iÓm cña c¸c ®iÓm khèng chÕ dÉn ®Õn sai sè tû lÖ theo ph­¬ng n»m ngang dM x tõ ®ã dÉn ®Õn sai sè tû lÖ theo ph­¬ng th¼ng ®øng dMz: (3.23) MÆt kh¸c: (3.24) Trong ®ã: X: kho¶ng c¸ch ngoµi thùc ®Þa x: kho¶ng c¸ch t­¬ng øng trªn phim H: ®é cao bay chôp ¶nh f: tiªu cù m¸y chôp ¶nh Vi ph©n c«ng thøc trªn theo x vµ H ta cã: (3.25) Tõ ®©y, ta x¸c ®Þnh ®­îc c«ng thøc ®Ó tÝnh sai sè ®é cao khi ®o c¸c ®iÓm khèng chÕ nh­ sau: (3.26) Gi¶ sö H = 1000m, x = 70 mm, dx = 0.02 mm, khi ®ã sai sè do ®é cao dH = 0.25m. Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn, ta thÊy r»ng: nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm khèng chÕ dïng quy tû lÖ m« h×nh lËp thÓ ng¾n th× sÏ cho sai sè lín vÒ ®é cao cña c¸c ®iÓm x¸c ®Þnh ®­îc trªn m« h×nh. Do vËy, khi thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ trung b×nh vµ tû lÖ bÐ th× sai sè do ®iÓm khèng chÕ kh«ng ®¸nh dÊu g©y ra bÐ. Nh­ng ®èi víi viÖc thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ lín th× ¶nh h­ëng ®ã rÊt ®¸ng kÓ. V× vËy, ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín th× b¾t buéc ph¶i ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm khèng chÕ tr­íc lóc bay chôp. 3.3.2. Sai sè cña m¸y mãc Tr¹m ®o ¶nh sè lµ hÖ thèng ®o ¶nh d¹ng sè nªn viÖc gi¶i bµi to¸n giao héi thuËn vµ nghÞch cña ®o ¶nh ®­îc xem lµ chÆt chÏ vµ kh«ng cã sai sè. V× vËy sai sè m¸y mãc ë ®©y lµ sai sè cña m¸y quÐt ¶nh vµ sai sè cÊu tróc ®o ®¹c trªn m« h×nh lËp thÓ. 3.3.2.1. Sai sè cña m¸y quÐt MÆc dï c«ng nghÖ ®o vÏ ¶nh sè ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn dµi vµ ®­îc sö dông réng r·i nh­ng trong thùc tÕ c«ng nghÖ chôp ¶nh vÉn Ýt thay ®æi, ®a sè ¶nh hµng kh«ng vÉn ®­îc chôp b»ng m¸y ¶nh dïng phim Halogen b¹c. Víi thêi gian lé quang vµ kho¶ng thêi gian gi÷a 2 lÇn chôp nhá, phim ¶nh t­¬ng tù cho h×nh ¶nh cã ®é ph©n gi¶i cao chøa nhiÒu th«ng tin mµ c«ng nghÖ chôp ¶nh sè hiÖn nay ch­a cho phÐp ®¹t ®­îc. KÕt qu¶ lµ phim ¶nh t­¬ng tù vÉn ®­îc dïng phæ biÕn vµ lµ m«i tr­êng l­u gi÷ h×nh ¶nh hiÖu qu¶ nhÊt. Tuy nhiªn nh­ ®· tr×nh bµy, ®Ó xö lý b»ng c«ng nghÖ sè nhÊt thiÕt ph¶i cã ¶nh sè, do vËy ph¶i cã qu¸ tr×nh chuyÓn tõ tÊm ¶nh t­¬ng tù sang tÊm ¶nh sè. C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn nhê qu¸ tr×nh quÐt ¶nh. Trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè sai sè cña m¸y quÐt lµ mét trong nh÷ng sai sè chñ yÕu ¶nh h­ëng tíi toµn bé qu¸ tr×nh xö lý tÊm ¶nh, viÖc x¸c ®Þnh sai sè thùc tÕ cña m¸y quÐt ¶nh vµ hiÖu chØnh sai sè nµy khi v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lµ mét viÖc quan träng. XuÊt ph¸t tõ ®ã mµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sai sè thùc tÕ cña m¸y quÐt ®Ó lµm c¬ së cho viÖc hiÖu chØnh sai sè nµy trong qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm m¸y quÐt ¶nh. 3.3.2.2. Sai sè do cÊu tróc ®o ®¹c trªn m« h×nh lËp thÓ M« h×nh lËp thÓ hiÖn trªn mµn h×nh m¸y tÝnh ®­îc dùng trªn thÓ thøc nh¸y 1/60 gi©y gi÷a ¶nh tr¸i vµ ¶nh ph¶i nªn kh«ng æn ®Þnh, kh«ng cã ®é s©u lËp thÓ b»ng c¸c m« h×nh lËp thÓ dùng trªn m¸y quang c¬ hay gi¶i tÝch. H¬n n÷a, tiªu ®o dïng ®Ó ®o ®¹c trªn tr¹m ®o ¶nh sè lµ rÊt to. Tõ ®ã cã thÓ dÉn tíi sai sè ®o ®¹c. 3.3.3. Sai sè sè liÖu gèc Trong qu¸ tr×nh ®o ¶nh c¸c ®iÓm khèng chÕ dïng lµm c¬ së cho c«ng t¸c ®Þnh h­íng n»m ë trªn m« h×nh lËp thÓ. Sai sè sè liÖu gèc kh«ng chØ ®¬n thuÇn cña b¶n th©n sè liÖu cña c¸c ®iÓm ®Þnh h­íng ®­îc x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®o ¶nh, mµ trong sai sè nµy cÇn chøa c¶ sai sè tû lÖ m« h×nh g©y ra do sai sè nhËn d¹ng ®iÓm khèng chÕ trªn m« h×nh vµ viÖc c¾t tiªu ®o trªn ®iÓm khèng chÕ ®ã. Do vËy, sai sè sè liÖu gèc trong ®o ¶nh bao gåm sai sè cña b¶n th©n sè liÖu t¹o ra nã vµ c¸c sai sè cña qu¸ tr×nh ®o ®¹c c¸c ®iÓm khèng chÕ ®ã trªn m« h×nh lËp thÓ. 3.3.3.1. Sai sè ®é cao ®iÓm khèng chÕ Trong ®o ¶nh lËp thÓ sai sè ®é cao cña c¸c ®iÓm khèng chÕ trong qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng lµ mét tËp hîp cña 3 nguån sai sè sau: (3.27) Trong ®ã: mKC lµ sai sè ®iÓm khèng chÕ. mz1 lµ sai sè trung ph­¬ng (SSTP) cña b¶n th©n sè liÖu ®iÓm khèng chÕ mz2 lµ SSTP c¾t lËp thÓ t¹i ®iÓm khèng chÕ lóc ®Þnh h­íng mz3 lµ SSTP do sai sè tû lÖ m« h×nh g©y nªn mz2, mz3 cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: (3.28) Trong ®ã: H lµ ®é cao bay chôp P lµ gi¸ trÞ thÞ sai ngang l lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm khèng chÕ trªn ¶nh mDP, mx lµ SSTP ®o hiÖu thÞ sai ngang vµ ®o to¹ ®é ¶nh. §Ó tÝnh ®­îc sai sè sè liÖu gèc ¶nh h­ëng ®Õn ®é cao trªn m« h×nh ta xuÊt ph¸t tõ c«ng thøc tÝnh sai sè ®o cao: (3.29) Trong ®ã: mLT lµ sai sè ®o vÏ lËp thÓ mz’ ¶nh h­ëng cña sai sè ®iÓm khèng chÕ lªn toµn bé m« h×nh sau ®Þnh h­íng ®­îc tÝnh nh­ sau: (3.30) Víi n lµ sè ®iÓm khèng chÕ tham gia ®Þnh h­íng m« h×nh n ³ 3. Sai sè cña b¶n th©n sè liÖu cña ®iÓm khèng chÕ ®é cao mz1 cã thÓ ®¹t ®Õn 1/5 kho¶ng cao ®Òu th× ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÓm khèng chÕ lªn m« h×nh lËp thÓ dÇn cho phÐp ®o vÏ ®¹t ®é chÝnh x¸c cña quy ph¹m lµ 1/3 kho¶ng cao ®Òu. 3.3.3.2. Sai sè vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ Sai sè vÞ trÝ ®iÓm ®Þa vËt trªn m« h×nh ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua sai sè sè liÖu gèc vµ sai sè nhËn d¹ng ®iÓm ®ã trªn ¶nh. (3.31) Trong ®ã: mxy lµ sai sè vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ trªn toµn bé m« h×nh mtr : lµ SSTP lµm trïng tiªu ®o víi ®iÓm ®Þa vËt. k lµ hÖ sè chuyÓn ®æi tõ tû lÖ ¶nh sang tû lÖ b¶n ®å. mxy’ lµ SSTP vÒ vÞ trÝ do sai sè cña ®iÓm khèng chÕ ¶nh h­ëng lªn toµn bé m« h×nh ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: (3.32) n lµ sè ®iÓm khèng chÕ dïng quy tû lÖ (n ³ 2) Theo (3.32) th× ¶nh h­ëng sai sè mÆt ph¼ng cña ®iÓm khèng chÕ ®Õn sai sè ph¼ng cña ®iÓm ®o bÊt kú kh«ng ®¸ng kÓ so víi yªu cÇu biÓu diÔn ®å thÞ trªn b¶n ®å. Yªu cÇu quan träng ®èi víi sai sè vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ lµ kh«ng thÓ g©y ra sai sè tû lÖ qu¸ lín dÉn ®Õn khã ®¹t ®é chÝnh x¸c ®o cao. Nh­ vËy trong c¶ 2 tr­êng hîp sai sè sè liÖu gèc ¶nh h­ëng ®Õn ®é cao vµ mÆt ph¼ng ®Òu nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña sai sè nhËn d¹ng ®iÓm khèng chÕ trªn m« h×nh lËp thÓ (sai sè c¾t lËp thÓ vµ sai sè lµm trïng tiªu ®o trªn ®iÓm khèng chÕ) ¶nh h­ëng rÊt lín tíi sai sè ®é cao trªn m« h×nh. Do ®ã ®Ó gi¶m tèi thiÓu sai sè nµy cÇn ph¶i ®¸nh dÊu râ rµng vµ chÝnh x¸c ®iÓm khèng chÕ trªn ¶nh. Khi tiÕn hµnh ®o ®¹c cÇn phãng ro h×nh ¶nh ®iÓm khèng chÕ lªn ®Õn møc cã thÓ. 3.3.4. Sai sè trong qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng 3.3.4.1. Sai sè ®Þnh h­íng trong Trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng trong cña mét ¶nh, ngoµi viÖc chÞu ¶nh h­ëng cña c¸c nguån sai sè nh­: chÊt l­îng phim chôp, chÊt l­îng sao phim d­¬ng vµ ®é chÝnh x¸c kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh m¸y chôp ¶nh th× cßn ph¶i chÞu ¶nh h­ëng cña qu¸ tr×nh quÐt phim nh­: sai sè cña m¸y quÐt vµ ®é ph©n gi¶i khi quÐt phim. Qu¸ tr×nh nhËn biÕt vÞ trÝ ®iÓm ®Þnh h­íng t¹i c¸c mÊu khung to¹ ®é tèt h¬n c¸c ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh truyÒn thèng, do trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè ta cã thÓ phãng to h×nh ¶nh (tèi ®a lµ 128 lÇn). §èi víi c«ng nghÖ ®o ¶nh sè th× sai sè cña ®Þnh h­íng trong th­êng lµ tõ 0.3 ®Õn 0.5 pixel. 3.3.4.2. Sai sè ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi Trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi th­êng ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi. §¬n gi¶n lµ bëi v× khi ®o ë c¸c ®iÓm ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi th× c¸c ®iÓm nµy bao gåm c¶ c¸c ®iÓm ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi, c¸c ®iÓm t¨ng dµy, c¸c ®iÓm khèng chÕ ngo¹i nghiÖp còng th­êng n»m trªn vÞ trÝ ph©n bè chuÈn. C¸c ®iÓm nµy ®­îc ®¸nh b»ng c¸c m· ký hiÖu kh¸c nhau, sau khi ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi xong, m¸y tù ®éng gäi c¸c ®iÓm t¨ng dµy, c¸c ®iÓm khèng chÕ ngo¹i nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ®Þnh h­íng tuyÖt ®èi lu«n. Qu¸ tr×nh nµy ®­îc gäi lµ qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng mét lÇn. Qu¸ tr×nh ®Þnh h­íng m« h×nh kÕt thóc m¸y tÝnh sÏ tù ®éng ®­a ra trËn chøa c¸c pixel cña tÊm ¶nh nghiªng vÒ vÞ trÝ míi cÇn cã trªn tÊm ¶nh lý t­ëng. Kh¶ n¨ng nµy cho phÐp tËp hîp c¸c pixel n»m trªn nh÷ng ®­êng song song víi ®­êng ®¸y cña cÆp ¶nh, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tù ®éng t×m kiÕm c¸c cÆp ¶nh cïng tªn. C¸c gi¸ trÞ thÞ sai däc cßn tån t¹i víi c¸c ®iÓm ®Þnh h­íng ph¶i nhá h¬n 0.3 kÝch th­íc pixel. 3.4. Sai sè cña ph­¬ng ph¸p HÖ thèng ®o ¶nh sè Intergraph ®­îc xem nh­ m¸y ®o ¶nh toµn n¨ng gi¶i tÝch viÖc x©y dùng c¸c m« h×nh lËp thÓ ®­îc tiÕn hµnh tù ®éng theo ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch víi c¸c c«ng thøc chÆt chÏ. Do ®ã sÏ kh«ng cã sai sè trong viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n ®o ¶nh trªn hÖ thèng ®o ¶nh sè. §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¬ së lý thuyÕt cña ph­¬ng ph¸p hoµn toµn chÆt chÏ, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cho c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh còng nh­ b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng c«ng nghÖ ¶nh sè. Tuy nhiªn trong quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å b»ng c«ng nghÖ ¶nh sè vÉn tån t¹i sai sè trong viÖc x©y dùng m« h×nh sè ®Þa h×nh. Nh­ ®· biÕt, viÖc x©y dùng m« h×nh sè ®Þa h×nh (DTM) trªn hÖ thèng ®o ¶nh sè ®­îc tiÕn hµnh tù ®éng. ViÖc t×m ®iÓm cïng tªn ®­îc thùc hiÖn rÊt tinh vi, dùa vµo møc ®é x¸m cña c¸c pixel. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ th«ng tin ®­îc khai th¸c tõ ®é x¸m cña bÒ mÆt thùc ®Þa. Nh­ vËy m« h×nh nhËn ®­îc sÏ lµ m« h×nh vËt lý trªn cïng cña thùc ®Þa hay cßn gäi lµ m« h×nh sè thùc chø kh«ng ph¶i lµ m« h×nh sè ®Þa h×nh. Ngoµi ra viÖc dïng thuËt to¸n néi suy theo hµm tuyÕn tÝnh hoÆc hµm song tuyÕn ®Ó biÓu diÔn m« h×nh sè ®Þa h×nh ch­a thÓ ®­îc thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ c¸c d¹ng phøc t¹p cña ®Þa h×nh. Trong thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh m« h×nh sè ®· hoµn toµn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c thÓ hiÖn ®Þa h×nh theo quy ph¹m. 3.5. ¦u nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p 3.5.1. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p C«ng nghÖ ¶nh sè ®em l¹i kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao trong c«ng t¸c t¨ng dµy ®iÓm khèng chÕ, viÖc ®o vÏ trªn ¶nh hoÆc trªn m« h×nh lËp thÓ ®¹t ®Õn møc thuËn tiÖn cao. HÖ thèng cßn cho phÐp thµnh lËp b×nh ®å ¶nh trùc giao cho phÐp thµnh lËp b¶n ®å ¶nh. Cã thÓ nãi r»ng c«ng nghÖ ¶nh sè cho ra c¸c s¶n phÈm tõ ¶nh tho¶ m·n nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau cña c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh còng nh­ b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ¶nh. C¸c s¶n phÈm ®­îc l­u tr÷ d­íi d¹ng sè, do ®ã rÊt thuËn lîi trong viÖc chØnh söa, cËp nhËt th«ng tin cÇn thiÕt. HÖ thèng ®o ¶nh sè cã kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin víi hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) vµ hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai (LIS). Kh¶ n¨ng nµy mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho nhiÒu ngµnh cã liªn quan nh­: l©m nghiÖp, ®Þa chÊt, m«i tr­êng… C¸c ®èi t­îng ®o vÏ ®­îc thÓ hiÖn trùc tiÕp trªn m« h×nh lËp thÓ. Do ®ã viÖc kiÓm tra, chØnh söa c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®­îc tiÕn hµnh rÊt thuËn lîi. ViÖc ph©n líp c¸c ®èi t­îng ®o vÏ theo c¸c yÕu tè néi dung t¹o thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, thµnh lËp b¶n ®å, nhÊt lµ c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò. Thµnh lËp b¶n ®å trªn hÖ thèng ®o ¶nh sè cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c nh­ m¸y quang c¬, m¸y gi¶i tÝch. Víi c¸c ­u ®iÓm trªn, hÖ thèng ®o ¶nh sè ®· n©ng cao n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt b¶n ®å. 3.5.2. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p ViÖc ®Çu t­ cho hÖ thèng ®o ¶nh sè ®ßi hái chi phÝ lín rÊt tèn kÐm. Víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc sö dông vÉn ch­a ®­îc khai th¸c hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng cña hÖ thèng ®o ¶nh sè. Víi c«ng nghÖ quÐt ¶nh hiÖn ®¹i cã ®é ph©n gi¶i cao còng ch­a tr¸nh khái viÖc lµm gi¶m ®é tin cËy cña nguån tin nguyªn thuû. Bé nhí cña m¸y ®ßi hái rÊt lín. NÕu bé nhí kh«ng ®ñ lín, hÖ thèng ®o ¶nh sè chØ phï hîp víi viÖc thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ lín, cßn ®èi víi b¶n ®å tû lÖ nhá sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n do ph¶i l­u tr÷, xö lý mét l­îng th«ng tin rÊt lín. §èi víi c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc cho viÖc néi suy m« h×nh sè ®Þa h×nh (DTM) t¹i nh÷ng vïng cã d¹ng ®Þa h×nh ®Æc biÖt. MÆt kh¸c, viÖc tù ®éng biÓu diÔn ®Þa h×nh trªn hÖ thèng ®o ¶nh sè Intergraph chØ cho phÐp biÓu diÔn m« h×nh thùc chø kh«ng biÓu diÔn ®­îc m« h×nh sè ®Þa h×nh. Muèn cã ®­îc m« h×nh sè ®Þa h×nh, ta ph¶i tiÕn hµnh chØnh söa rÊt l©u. KÕt luËn - Nguån sai sè quan träng thø nhÊt ph¶i nh¾c ®Õn lµ sai sè trªn ¶nh ®o (sai sè cña tÊm ¶nh), nguån sai sè thø hai lµ sai sè trong qu¸ tr×nh ®o ¶nh, nguån sai sè thø ba liªn quan ®Õn sai sè cña ph­¬ng ph¸p. - Nguån sai sè thø nhÊt, nÕu cã ®Çy ®ñ c¸c tham sè bæ trî nh­ yÕu tè ®Þnh h­íng trong, tham sè mÐo h×nh kÝnh vËt, chiÕt quang khÝ quyÓn, to¹ ®é c¸c mÊu khung… th× cã thÓ h¹n chÕ ®­îc c¸c sai sè trªn tÊm ¶nh. - Nguån sai sè thø hai liªn quan ®Õn ®é chÝnh x¸c cña m¸y ®o, ®é tinh nh¹y cña ng­êi ®o, kh¶ n¨ng nhËn d¹ng vµ sai sè sè liÖu gèc. - Nguån sai sè thø ba, do tr¹m xö lý ¶nh sè dùa trªn c¬ së lý thuyÕt chÆt chÏ, viÖc gi¶i c¸c bµi to¸n ®Þnh h­íng, bµi to¸n x©y dùng chïm tia… b»ng tÝnh to¸n gi¶i tÝch nªn rÊt chÆt chÏ, c¸c c«ng cô biÓu thÞ kÕt qu¶ b»ng sè rÊt hoµn h¶o, viÖc in Ên b¶n ®å trªn c¸c m¸y in ®¹t ®é chÝnh x¸c cao cã thÓ nãi lµ kh«ng cã sai sè. Tuy nhiªn vÉn cßn lo¹i sai sè mµ ph­¬ng ph¸p cã c¬ së lý thuyÕt, tÝnh to¸n chÆt chÏ ®Õn ®©u ®i ch¨ng n÷a th× còng kh«ng v­ît qua ®­îc ng­ìng ®é chÝnh x¸c. Ch­¬ng 4 thùc nghiÖm ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín khu vùc ®µ n½ng trªn tr¹m ¶nh sè in tegraph 4.1. kh¸i qu¸t t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm khu ®o 4.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý Khu ®o Tïng L©m - §µ N½ng. Tõ 150 59' 22 "5 ®Õn 16 0 00' 00" vÜ ®é B¾c. Tõ 1080 13' 7"5 ®Õn 108013' 45" kinh §«ng. PhÝa B¾c gi¸p QuËn S¬n Trµ. PhÝa T©y gi¸p QuËn Liªn ChiÓu. PhÝa §«ng gi¸p BiÓn §«ng PhÝa Nam gi¸p TØnh Qu¶ng Nam. 4.1.2.§Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn. 4.1.2.1.§Æc ®iÓm ®Þa h×nh Khu vùc ®o vÏ n»m trong ph¹m vi QuËn CÈm LÖ – QuËn Ngò Hµnh S¬n thuéc thµnh phè §µ N½ng. §Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng thuËn lîi cho viÖc ®o vÏ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh . Thµnh Phè §µ N½ng cã sè l­îng d©n sè kho¶ng 687.200. DiÖn tÝch kho¶ng 1256.2, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt liÒn lµ 951.2km2. 4.1.2.2.§Æc ®iÓm thuû hÖ Khu vùc CÈm LÖ lµ n¬i cã con s«ng Tuý Loan n»m bªn tr¸i lµ s«ng Vu Gia vµ liÒn kÒ víi l­u vùc s«ng Cu §ª råi ®æ vÒ S«ng Hµn cuèi cïng ®æ ra cöa biÓn §µ N½ng, cßn s«ng Phó Léc n»m trªn ®Þa phËn QuËn Thanh Khª, Liªn ChiÓu, s«ng nµy hÇu nh­ kh«ng cã nguån, dßng ch¶y chñ yÕu lµ do n­íc thuû triÒu ra vµo. 4.1.2.3.§Æc ®iÓm khÝ hËu KhÝ hËu vïng nµy t­¬ng ®èi æn ®Þnh, khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa ®iÓn h×nh, nhiÖt ®é trung b×nh tõ 250 ®Õn 350cã hai mïa m­a n¾ng râ rÖt, l­îng m­a trung b×nh trong n¨m tõ 1700 ®Õn 2000mm. 4.1.2.4.§Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi a. Kinh tÕ chÝnh trÞ Kinh tÕ cña thµnh phè ph¸t triÓn theo c¬ cÊu cña thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa rÊt phong phó vµ ®a d¹ng bao gåm c¸c ngµnh dÞch vô - th­¬ng m¹i, c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ n«ng - l©m nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thùc hiÖn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, thµnh phè ®· chuyÓn dÞch kinh tÕ theo h­íng t¨ng nhanh tû träng trong khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng, gi¶m dÇn khu vùc n«ng - l©m nghiÖp. Phôc vô s¶n xuÊt nh­ tµi chÝnh, tÝn dông - ng©n hµng, chuyÓn giao c«ng nghÖ, th­¬ng m¹i néi ®Þa, dÞch vô xuÊt nhËp khÈu … v× vËy rÊt cÇn cã mét hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý phôc vô cho c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn cña thµnh phè. b.Giao th«ng vËn t¶i §µ N½ng cã quèc lé 1A, 14B. Giao th«ng ®i l¹i t­¬ng ®èi khã kh¨n theo mïa. c.Y tÕ Tr¹m x¸ y tÕ t­¬ng ®èi tèt ®­êng s¸ ®i l¹i rÊt thuËn tiÖn, tr×nh ®é chuyªn m«n cao ph¸t triÓn rÊt nhanh ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®­îc chÝnh quyÒn nhµ n­íc quan t©m hç trî ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng. d.Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thµnh phè §µ N½ng cã 281 tr­êng häc, trong ®ã cã 120 nhµ trÎ, mÉu gi¸o vµ tr­êng mÇm non, 93 tr­êng tiÓu häc, 48 tr­êng trung häc c¬ së, 17 tr­êng trung häc phæ th«ng, vµ cßn cã mét sè trung t©m kh¸c. 4.1.3. T×nh h×nh t­ liÖu tr¾c ®Þa b¶n ®å 4.1.3.1. §iÓm täa ®é, ®é cao nhµ n­íc Trªn ®Þa bµnThµnh Phè §µ N½ng cã c¸c ®iÓm to¹ ®é sau: §iÓm to¹ ®é h¹ng I, II cã 64 ®iÓm ®­îc tÝnh to¸n b×nh sai trªn hÖ vn-2000 §iÓm ®é cao hang I, II nhµ n­íc : HiÖn nay cã 64 ®iÓm ®· ®­îc t×m vµ tu bæ. §iÓm tam gi¸c h¹ng III, IV: cã 360 ®iÓm HiÖn tr¹ng th«ng tin vÒ c¸c ®iÓm to¹ ®é nhµ n­íc, c¬ së ®­îc tæng hîp tõ thèng kª cña TTTL §§B§ (thuéc côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å) Bé Tµi Nguyªn vµ M«i Tr­êng, tõ kÕt qu¶ kh¶o s¸t khu ®o §µ N½ng cña c«ng ty ®o ®¹c ¶nh ®Þa h×nh. §Ó tiÕn hµnh thµnh lËp KT- DT x©y dùng c¬ së d÷ liÖu nÒn ®Þa h×nh tû lÖ 1/2000, m¹ng l­íi to¹ ®é nhµ n­íc ®· ®­îc tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®Ó phôc vô ®o nèi khèng chÕ ¶nh. HiÖn nay do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, c¶i t¹o ®­êng phè, hÌ phè, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, nªn c¸c ®iÓm ®­êng chuyÒn h¹ng IV, ®iÓm gi¶i tÝch cÊp I, l­íi GPS §µ N½ng, l­íi ®a gi¸c I ®· bÞ mÊt nhiÒu hoÆc r¬i vµo khu vùc kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l­íi cÊp thÊp. Tuy sè l­îng ®iÓm to¹ ®é trong khu vùc cßn th­a, nh­ng ®èi víi c«ng nghÖ GPS hiÖn nay ®¶m b¶o ®­îc cho sù ph¸t triÓn l­íi to¹ ®é cÊp thÊp, ®ñ mËt ®é ®iÓm ®Ó thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ 1/2000. C¸c ®iÓm to¹ ®é nhµ n­íc I, II, III, IV sÏ ®­îc ®­a lªn b¶n ®å ®Þa h×nh thµnh phè §µ N½ng tû lÖ 1/2000. L­íi khèng chÕ ®é cao: C¸c ®iÓm ®é cao h¹ng II, III trong khu vùc §µ N½ng ®­îc thi c«ng c¸ch ®©y 3 n¨m (tõ n¨m 1976 – 1979) nªn ®· bÞ mÊt rÊt nhiÒu do qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, c¶i t¹o ®­êng phè, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, … Tõ n¨m 1993 ®Õn nay §µ N½ng trong qu¸ tr×nh ®æi míi víi tèc ®é ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng qu¸ nhanh, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng còng nh­ c¸c khu d©n c­ ngµy cµng ®­îc më mang nhiÒu, v× vËy c¸c ®iÓm ®é cao còng mÊt ®i nhiÒu. Theo thèng kª cña trung t©m t­ liÖu ®o ®¹c vµ b¶n ®å (thuéc côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å) th× hiÖn nay sè l­îng ®iÓm ®é cao t¹i khu vùc §µ N½ng chØ cßn xÊp xØ 10% so víi sè l­îng ®iÓm thi c«ng. Tuy nhiªn sè ®iÓm cßn t×m thÊy ®· vµ ®ang ®­îc C«ng ty ®o ®¹c ®Þa chÝnh vµ c«ng tr×nh thi c«ng söa tªn vµ ®o ®¹c l¹i. §Ó phôc vô thiÕt kÕ KT- DT nµy C«ng ty ®o ®¹c ¶nh ®Þa h×nh ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t m¹ng l­íi ®é cao nhµ n­íc ®Ó phôc vô thiÕt kÕ l­íi ®é cao h¹ng IV x©y dùng ph­¬ng ¸n ®o chi tiÕt ®é cao d· ngo¹i. KÕt luËn: M¹ng l­íi to¹ ®é nhµ n­íc khu vùc §µ N½ng ®¶m b¶o ®ñ mËt ®é ®iÓm ®Ó ph¸t triÓn l­íi cÊp thÊp nh­ng ph¶i sö dông c«ng nghÖ GPS. M¹ng l­íi ®é cao nhµ n­íc khu vùc §µ N½ng nh×n chung ®¶m b¶o ®ñ mËt ®é ®Ó ph¸t triÓn. L­íi ®é cao cÊp thÊp phôc vô ®o vÏ cÊp kho¶ng 1m trë lªn. Riªng khu vùc phÝa B¾c QuËn S¬n Trµ, phÝa §«ng BiÓn §«ng vµ phÝa Nam TØnh Qu¶ng Nam mét sè quËn kh¸c l©n cËn lµ vïng b»ng ph¼ng thuËn lîi cho viÖc ®o vÏ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh. 4.1.3.2.T­ liÖu b¶n ®å Trªn ®Þa bµn thµnh phè cã nh÷ng lo¹i b¶n ®å sau: B¶n ®å ®Þa h×nh Tõ n¨m 1974 – 1990 côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å nhµ n­íc (cò) ®· liªn tôc ®Çu t­ ®Ó x©y dùng hÖ thèng b¶n ®å tû lÖ 1/2000 - 1/5000 phñ trïm thµnh phè §µ N½ng . Tuy nhiªn b¶n ®å sau h¬n mét thËp kû x©y dùng vµ ph¸t triÓn thñ ®« ë thêi ®iÓm ®æi míi néi dung kh«ng ®­îc chØnh lý biÕn ®éng, kh«ng ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, trong khi hiÖn tr¹ng ®« thÞ ®ang thay ®æi nhanh chãng ; v× vËy th«ng tin cña b¶n ®å nµy ®· trë nªn l¹c hËu, kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c th«ng tin cña tµi liÖu cho nªn c¸c hÖ thèng th«ng tin ®« thÞ, ®Æc biÖt lµ rÊt thiÕu th«ng tin c¸c c¬ së h¹ tÇng míi ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ChÝnh v× lý do ®ã mµ lo¹i b¶n ®å nµy ®· kh«ng thÓ dïng ®Ó lµm nÒn c¬ së cho hÖ thèng th«ng tin cña thµnh phè, ®ång thêi xÐt vÒ tæng thÓ kh«ng nªn cËp nhËt néi dung ®Ó sö dông. Theo quy ®Þnh cña quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh, viÖc cËp nhËt hiÖu chØnh néi dung b¶n ®å ®Þa h×nh chØ nªn tiÕn hµnh trong tr­êng hîp néi dung b¶n ®å biÕn ®éng d­íi 30%, nÕu v­ît qu¸ møc nµy th× hiÖu chØnh b¶n ®å sÏ kh«ng kinh tÕ so víi ®o vÏ míi, trong khi ®ã møc ®é biÕn ®éng néi dung b¶n ®å cò qu¸ lín - kho¶ng trªn 40% v× vËy cÇn ph¶i thµnh lËp míi hÖ thèng b¶n ®å ®Þa h×nh 1/2000, cho toµn khu vùc. C¸c lo¹i b¶n ®å cò cã thÓ tham kh¶o ®iÒu vÏ ¶nh vµ dïng lµm tµi liÖu phôc vô thiÕt kÕ vµ tæ chøc thi c«ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trªn ®Þa bµn thµnh phè cßn cã b¶n ®å ®Þa h×nh c¸c lo¹i tû lÖ 1/10.000; 1/25.000; 1/50.000. Nh÷ng b¶n ®å nµy nhá nªn kh«ng cã ý nghÜa trong thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ 1/2000 mµ chØ cã thÓ sö dông tham kh¶o trong qu¸ tr×nh ®iÒu vÏ ¶nh ngo¹i nghiÖp vµ phôc vô thiÕt kÕ, thi c«ng. B¶n ®å ®Þa chÝnh Sau qu¸ tr×nh kª khai ®¨ng ký, cÊp giÊy CNQSD ®Êt vµ së h÷u nµy, qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ nhµ ®Êt (giao ®Êt n«ng nghiÖp cho ng­êi sö dông l©u dµi giao ®Êt cho c¸c dù ¸n), qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, qu¸ tr×nh mua b¸n, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt, së h÷u nhµ cho thÊy hiÖn nay 228 ph­êng, x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn Thµnh Phè §µ N½ng ®· cã 70% diÖn tÝch trªn b¶n ®å, riªng khu vùc thæ canh vµ 30% diÖn tÝch b¶n ®å khu vùc thæ c­ ®· biÕn ®éng. MÆt kh¸c, néi dung cña b¶n ®å gi¶n ®¬n h¬n b¶n ®å ®Þa h×nh rÊt nhiÒu, v× vËy c¸c th«ng tin trªn b¶n ®å chØ cã thÓ sö dông mét phÇn trong qu¸ tr×nh thµnh lËp b¶n ®å. 4.1.3.3. T­ liÖu ¶nh chôp tõ m¸y bay ¶nh do c«ng ty ®o ®¹c ¶nh ®Þa h×nh phèi hîp víi xÝ nghiÖp chôp ¶nh C«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å - Côc b¶n ®å Bé quèc phßng thùc hiÖn. C¸c th«ng sè kü thuËt bay chôp ¶nh nh­ sau: -M¸y bay KING AIRB – 200 -M¸y chôp ¶nh: RC-30 -Tiªu cù m¸y ¶nh : fk = 152.750 mm -KÝch th­íc phim 23x23 (cm) -Tû lÖ ¶nh trung b×nh : 1/9000 -§é cao bay chôp : 1390 – 1400 m -§é phñ däc: P = 60% vµ P = 80% (c¸c ®­êng bay tõ 1-10, tõ 22 – 25 vµ 1/3 ®o¹n phÝa §«ng cña tuyÕn bay 11 – 21 c¸c ®­êng bay chÆn cã ®é phñ däc : P = 64% vµ 2/3 tuyÕn cña ®­êng bay 11¸21 cã ®é phñ däc 80%) -§é phñ ngang Q = 30% vµ Q = 40% c¸c ®­êng bay tõ 1 - 7 cã ®é phñ ngang Q = 30% vµ tõ ®­êng bay 8 ¸ 25 cã ®é phñ Q = 40%. -Gãc xoay ¶nh trung b×nh: 30 §¹t yªu cÇu. -Gãc nghiªng : £ 30 §¹t yªu cÇu ®¶m b¶o chÊt l­îng t¨ng dµy vµ ®o vÏ néi nghiÖp. -§é chÝnh x¸c cña b¶n ®å tu©n theo qui ph¹m, qui ®Þnh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh. 4.1.3.4. C«ng t¸c tr¾c ®Þa ngo¹i nghiÖp C«ng t¸c tr¾c ®Þa ngo¹i nghiÖp lµ c«ng ®o¹n ®Çu tiªn trong ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å. Nã thu thËp nh÷ng sè liÖu khëi ®Çu lµm c¬ së cho c«ng ®o¹n ®o vÏ sau trong phßng (c«ng t¸c néi nghiÖp). 4.1.3.5. §o nèi khèng chÕ ngo¹i nghiÖp C¸c ®iÓm khèng chÕ ¶nh ngo¹i nghiÖp ph¶i lµ nh÷ng ®iÓm ®Þa vËt râ nÐt nhËn biÕt tin cËy trªn ¶nh vµ trªn thùc ®Þa, lµ nh÷ng ®iÓm dÔ nhËn biÕt, râ rµng kh«ng bÞ nhÇm lÉn. Ph¶i ®ãng cäc ë ngoµi thùc ®Þa, vµ ®¸nh dÊu trªn ¶nh. C¸c ®iÓm khèng chÕ ¶nh ngo¹i nghiÖp ph¶i ®­îc ch©m chÝch ngoµi thùc ®Þa, ch©m chÝch ph¶i cÈn thËn chÝnh x¸c. Ph¶i vÏ s¬ ®å ghi chó ®iÓm c¸c ®iÓm khèng chÕ ¶nh ngo¹i nghiÖp ngay ngoµi thùc ®Þa, sau ®ã vÒ nhµ tu chØnh trªn ¶nh. Sè l­îng vµ ph­¬ng ¸n bè trÝ c¸c ®iÓm khèng chÕ ¶nh ngo¹i nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o. 4.1.3.6. C«ng t¸c ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ T­ liÖu sö dông ®o¸n ®äc ®iÒu vÏ lµ ¶nh phãng to tõ ¶nh gèc, cã tØ lÖ 1:15 000. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu vÏ dµy ®Æc ë thùc ®Þa. KÕt qu¶ ®iÒu vÏ ®­îc vÏ trùc tiÕp trªn ¶nh phãng to theo ký hiÖu vµ kÌm ghi chó thuyÕt minh. Néi dung ®iÒu vÏ. + §iÒu vÏ thuû hÖ: TÊt c¶ hÖ thèng thuû v¨n vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî + §iÒu vÏ giao th«ng: TÊt c¶ c¸c hÖ thèng giao th«ng, vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî nh­ cÇu, cèng ngÇm … + §iÒu vÏ ®Þa h×nh: tÊt c¶ c¸c ®Æc tr­ng cña ®Þa h×nh … + §iÒu vÏ d©n c­, ®Þa danh: tÊt c¶ c¸c khu d©n c­ vµ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ x· héi (vÝ dô: Trô së uû ban, tr­êng häc, nhµ v¨n ho¸ …) cña khu d©n c­, sè hé tõng x·. + §iÒu vÏ thùc phñ: tÊt c¶ c¸c th¶m thùc vËt + §iÒu vÏ ranh giíi: ranh giíi ®Êt sö dông vµ lo¹i ®Êt, c¸c lo¹i c©y trång (c©y l­¬ng thùc, c©y ¨n qu¶, hoa mµu …). + C¸c yÕu tè kh¸c: ThiÕt bÞ ®iÒu vÏ : cÆp tµi liÖu, kÝnh lóp, kÝnh lËp thÓ STEREOSKOP, ®Þa bµn, m¸y GPS cÇm tay, bót tÈy … TriÖt ®Ó bæ sung c¸c ®Þa vËt míi xuÊt hiÖn sau khi chôp ¶nh vµ tÈy bá ®Þa vËt ®· mÊt. Nh÷ng ®Þa vËt qua trong hoÆc nh÷ng n¬i cã sù thay ®æi nhiÒu ®­îc ®¸nh dÊu trªn ¶nh ®iÒu vÏ phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch ®o bï. Mùc sö dông ®iÒu vÏ gåm 4 mÉu: + Mµu ®á vÏ ranh giíi thùc vËt. + Mµu xanh vÏ ký hiÖu suèi, lóa. + Mµu l¬ dïng t« lßng ao hå. + Mµu ®en dïng vÏ c¸c yÕu tè cßn l¹i. 4.1.3.7. §o bï bæ sung ®Þa vËt Khi ®iÒu vÏ gÆp tr­êng hîp: §Þa vËt quan träng míi xuÊt hiÖn bãng c©y, m©y che mÊt h×nh ¶nh trªn ¶nh thiÕu ¶nh. Cho nªn chóng ta ph¶i tiÕn hµnh ®o bï. 4.1.3.8. C«ng t¸c néi nghiÖp NÕu tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n nh­: ®o c¸c ®iÓm t¨ng dµy, kiÓm tra, … vv ®Òu tiÕn hµnh ngoµi trêi th× khèi l­îng c«ng t¸c sÏ t¨ng lªn rÊt lín. V× vËy ng­êi ta dùa trªn c¸c tÝnh chÊt h×nh häc c¬ b¶n cña ¶nh ®o, m« h×nh lËp thÓ vµ miÒn thùc ®Þa ®Ó x©y dùng c¸c c«ng t¸c trong phßng thay cho phÇn lín c«ng t¸c ®o ®¹c ngoµi trêi (®Æc biÖt lµ c«ng t¸c t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh néi nghiÖp). 4.1.3.9. C¸c trang thiÕt bÞ PhÇn cøng C¸c thiÕt bÞ phÇn cøng cña hÖ thèng Intergraph bao gåm m¸y quÐt ¶nh photoScan PSI, tr¹m ®o ¶nh sè Imagestation 6887, m¸y in IRIS 3047. C¸c thiÕt bÞ nµy ®­îc tr×nh bµy cô thÓ nh­ sau: M¸y quÐt photoScan PSI: m¸y quÐt thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn ®æi d÷ liÖu ¶nh hµng kh«ng thµnh ¶nh sè vµ l­u gi÷ trong m¸y tÝnh d­íi d¹ng raster. M¸y quÐt photoScan PSI bao gåm c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt sau. + M¸y cã bÒ mÆt sè ho¸ d¹ng ph¼ng. + Sö dông ph­¬ng ph¸p quÐt ¶nh theo c¸c ®­êng song song nhau. + Cã kh¶ n¨ng quÐt phim ©m b¶n, d­¬ng b¶n, ¶nh ®en tr¾ng, ¶nh mÇu víi kÝch th­íc phim 230x230 mm. + Tuú theo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å cÇn thµnh lËp, ta cã thÓ quÐt víi ®é ph©n gi¶i kh¸c nhau. TÝnh to¸n ®é ph©n gi¶i cña phim quÐt theo c«ng thøc: Px = . mh Trong ®ã: m - Sai sè x¸c ®Þnh ®é cao b - §­êng ®¸y chôp H - §é cao bay chôp Px- KÝch th­íc cña pixel (®é ph©n gi¶i) + Víi tÊm phim cã kÝch th­íc 230x230 mm, m¸y quÐt PhotoScan PSI cã thÓ quÐt bëi 300600 tuyÕn song song nhau, trªn mçi tuyÕn cã 30600 pixel. V× vËy tÊm ¶nh ®· ®­îc m· ho¸ thµnh ma trËn c¸c pixel chøa ®é x¸m víi kÝch th­íc 7.5 (mm). 4.2.Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín khu vùc Tïng L©m 4.2.1.QuÐt phim Phim d­¬ng ®­îc quÐt trªn m¸y sp1 cña h·ng Intergrap b»ng phÇn mÒn photoscan td. H×nh 4.1: S¬ ®å quy tr×nh quÐt ¶nh ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau : Khíi ®éng m¸y quÐt photoScan PSI. 4.2.1.1.L¾p phim §Æt phim vµo khay vµ mÆt nhò xuèng d­íi. 4.2.1.2.§Æt c¸c th«ng sè cho phim vµ m¸y ¶nh - §Æt c¸c th«ng sè vÒ d¹ng file d÷ liÖu vµo ra cña ¶nh, ®Æt tªn file. - §Æt kiÓu phim vµ m¸y chôp ¶nh. - §Æt c¸c th«ng sè vµo ra cho phim. - §Æt diÖn tÝch vïng quÐt. 4.2.1.3.§Þnh vÞ trôc quÐt §o c¸c ®iÓm mÊu khung. 4.2.1.4.QuÐt thö vµ ®iÒu chØnh Chän mét vïng ®Ó quÐt thö, kÕt qu¶ ®­îc thùc hiÖn trªn b¶n ®å Histogram ë mµn h×nh. Th«ng qua biÓu ®å cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c gi¸ trÞ ®é ®en Dmax vµ Dmin n»m trong giíi h¹n 256 cÊp ®é x¸m. 4.2.1.5.QuÐt ¶nh vµo ®Üa §Æt diÖn tÝch vïng quÐt cho c¶ tÊm ¶nh. QuÐt ¶nh vµo ®Üa. 4.2.1.6. §èi víi mçi tÊm ¶nh tiÕp theo cöa mét d¶i bay ta chØ cÇn thùc hiÖn c¸c b­íc 2, 3, 4, 5, 6 trë lªn. Tr¹m ®o ¶nh sè Imagestation 6887 bao gåm c¸c phÇn sau: + Mµn h×nh lËp thÓ 27”. + Bé xö lý trung t©m. + Bé xö lý ®å ho¹ Edge II + + Mét ca pin l­u tr÷ th«ng tin cã dung l­îng 5 GB víi 2.1 GB lµ ®Üa cøng vµ c¸c thiÕt bÞ l­u tr÷ kh¸c nh­ ®Üa mÒm, ®Üa quang, b¨ng tõ. + Ngoµi ra tr¹m ®o ¶nh sè cßn ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ nh­ : M¸y quÐt ph¸t x¹, kÝnh lËp thÓ, thiÕt bÞ ®o vÏ trªn m« h×nh lËp thÓ. M¸y ph¸t x¹ vµ kÝnh lËp thÓ gióp ng­êi ®o vÏ quan s¸t ®­îc m« h×nh lËp thÓ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh. Khi m¸y ph¸t x¹ ho¹t ®éng, ng­êi ®o vÏ ®eo kÝnh lËp thÓ sÏ nhËn ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh riªng biÖt gi÷a ¶nh tr¸i vµ ¶nh ph¶i mét c¸ch liªn tôc trªn mÆt tr¸i víi vËn tèc 60 lÇn /1 gi©y, mÆt kh¸c kh¶ n¨ng l­u gi÷ h×nh ¶nh cña m¾t ng­êi ®¹t ®­îc 20 40 h×nh / 1 gi©y, ®iÒu nµy gióp chóng ta liªn tôc nhËn ®­îc h×nh ¶nh cña ¶nh tr¸i trªn m¾t tr¸i, h×nh ¶nh cña ¶nh ph¶i trªn m¾t ph¶i. Do ®ã, víi c¸c thiÕt bÞ ph¸t x¹, kÝnh lËp thÓ vµ thiÕt bÞ ®o vÏ sÏ cho phÐp chóng ta tiÕn hµnh quan s¸t, ®o vÏ trªn m« h×nh lËp thÓ ë mµn h×nh m¸y tÝnh. M¸y in IRIS 3047 HÖ thèng ®o ¶nh sè Intergraph sö dông m¸y in IRIS 3047, ®©y lµ mét m¸y in víi c«ng nghÖ phun mµu, cã thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c 0,2 mm. B»ng c¸ch dïng 3 mµu chuÈn: vµng, ®á ¶nh sen, xanh l¸ m¹, m¸y sÏ phun mùc mét c¸ch ®ång thêi hoÆc mµu nä nèi mµu kia tuú theo ®èi t­îng cÇn in ®Ó t¹o ra nh÷ng tÊm ¶nh mµu cã chÊt l­îng cao. M¸y in IRIS 3047 lµ m¸y in d¹ng l«, hiÖn ®¹i dïng ®Ó in b¶n ®å gèc víi sè l­îng vµi b¶n. PhÇn mÒm §Ó khai th¸c qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao, hÖ thèng ®o ¶nh sè Intergraph sö dông hÖ ®iÒu hµnh Unix hay Window – NT vµ ®­îc trang bÞ mét sè modul sau: ImageStation Photogrammetric Manager (ISPM): Modul qu¶n lý d÷ liÖu ®o ¶nh. IRASC: Modul c¾t, ghÐp ¶nh. IPLOT: PhÇn mÒm vÏ b¶n ®å. 4.2.2. X©y dùng Project 4.2.2.1. T¹o Project Sau khi ®· cã c¸c file ¶nh víi format file phï hîp vµ kiÓm tra l¹i c¸c lo¹i t­ liÖu, sè liÖu ®· cã ®Ó tiÕn hµnh. §Ó t¹o mét Project hoµn toµn míi trªn nÒn t¶ng Window- NT chóng ta cã thÓ chän file New Project tö menu file hoÆc chän biÓu t­îng New project trªn thanh c«ng cô. ViÖc chän c«ng cô nµo sÏ khëi ®éng Project Wizard cho phÐp chóng ta tõng b­íc mét t¹o Project th«ng qua c¸c cöa sæ héi tho¹i ®Ó t¹o míi Project chØ viÖc ®iÒn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt trªn cöa sæ héi tho¹i. Khi b¶n ®Çu tiªn xuÊt hiÖn nhËp tªn vµo vÞ trÝ l­u gi÷ cña Project. T¹o song ta sÏ cã mét Project cña khu ®o Tïng L©m - §µ N½ng. Sau khi t¹o xong ch­¬ng tr×nh ®· t¹o ra mét th­ môc cã tªn lµ tªn c«ng viÖc (Project) n»m ®óng trong æ ®Þa víi ®­êng dÉn ®· ®­îc chän. Trong th­ môc ®ã cã c¸c file sau: file camera, control, model, photo, triang, project; trõ file ra cßn n÷a lµ file trèng. 4.2.2.2. NhËp th«ng sè kÜ thuËt cña m¸y chôp ¶nh Sau khi t¹o xong Project ta cÇn ph¶i t¹o ra mét Camera cho Project, b»ng lÖnh: Edit/Camera Wizard … Sau ®ã cÇn nhËp tªn Camera, chiÒu dµi tiªu cù, c¸c to¹ ®é ®iÓm mÊu khung chuÈn, kÝch cì fim, c¸c to¹ ®é mÊu khung, gi÷ liÖu sai sè mÐo h×nh kÝnh vËt vµ ta ®­îc mét b¶ng Camera nh­ sau: T¹o file ®iÓm khèng chÕ File ®iÓm khèng chÕ nµy bao gåm c¸c ®iÓm khèng chÕ néi, ngo¹i nghiÖp vµ ta cã thÓ t¹o tõng ®iÓm mét b»ng lÖnh Edit/Cotrol points … hoÆc tõ mét file ascii theo lÖnh Translator/Import/Control Points … Ngoµi ra ta cã thÓ lËp mét Project míi b»ng c¸ch Copy mét Project ®· cã hay sö dông mét Project mÉu ®Ó chØnh söa. ThiÕt kÕ c¬ së to¸n häc. X¸c ®Þnh c¸c tham sè c¬ së to¸n häc B¶n ®å khu vùc §µ N½ng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së phÐp chiÕu Gauss Kruger. ViÖc thiÕt kÕ c¬ së to¸n häc cho b¶n ®å cÇn thµnh lËp thÓ hiÖn th«ng qua viªc t¹o Seed file nhiÒu chøc n¨ng Design file setup trong MGE Basic Nuccleus. C¸c tham sè cña file seed ®­îc x¸c lËp nh­ sau: Tªn seed file: §µN½ng .dgn. PhÐp chiÕu Gauss - Kruger HÖ thèng to¹ ®é, ®é cao WGS 84; dïng Ellipsoid Krassovsky. §¬n vÞ ®o: + HÖ thèng to¹ ®é vu«ng gãc: ®¬n vÞ ®é dµy lµ mÐt, diÖn tÝch lµ m2. + HÖ thèng to¹ ®é ®Þa lý: ®¬n vÞ ®o lµ ®é, phót, gi©y. ChuÈn ®é cao: Orthometric (®é cao tÝnh theo mùc n­íc biÓn trung b×nh). +X©y dùng file thiÕt kÕ File thiÕt kÕ (*.dgn ) ®­îc x©y dùng trªn c¬ së Seed file lµ §µ N½ng. dgn. Tõ menu cña MGE chän MAP/New, hép tho¹i new file xuÊt hiÖn trong mét new file ®¸nh tªn file cña m¶nh b¶n ®å cÇn thµnh lËp.Trong môc Seed file chän §µ N½ng.dgn. Chän OK. Nh­ vËy ta ®· x©y dùng song file thiÕt kÕ dïng ®Ó thµnh lËp b¶n ®å khu vùc §µ N½ng víi c¸c th«ng sè nh­ trªn. Dùng l­íi to¹ ®é ®Þa lý vµ l­íi to¹ ®é vu«ng gãc. HÖ thèng to¹ ®é ®­îc x¸c ®Þnh nh»m môc ®Ých phôc vô qu¸ tr×nh ®Þnh vÞ d÷ liÖu Raster. HÖ thèng to¹ ®é ®Þa lý vµ to¹ ®é vu«ng gãc ®­îc x©y dùng cho tõng file cña tõng m¶nh b¶n ®å cÇn thµnh lËp nhê Modul. ThiÕt kÕ c¸c líp th«ng tin TiÕn hµnh ®Æt líp, kiÓu ®­êng, mµu s¾c cho c¸c yÕu tè khung ngoµi, ®­êng l­íi, ch÷ thËp, mÊt khung, c¸c yÕu tè ®Þa h×nh, ®Þa vËt, ®Þa danh, giao th«ng, thuû hÖ, ranh giíi, … vµ vµo kho¶ng c¸ch kinh vÜ ®é, kho¶ng c¸ch l­íi cho tõng m¶nh b¶n ®å. C¸c líp th«ng tin, ký hiÖu, kiÓu ®­êng, mµu m¾c cã thÓ t¹o thµnh file th­ viÖn nh­ sau: B¶ng mÇu: cã sè hiÖu vµ thuéc tÝnh cã tªn Color-dh.tbl Bé ký hiÖu: th­ viÖn ký hiÖu, cã tªn ký hiÖu, kÝch th­íc Cell-dh.cel KiÓu ®­êng: th­ viÖn ®­êng, cã tªn kiÓu ®­êng, lùc nÐt, kiÓu ®­êng, LineStyle-dh.rsc. Fonts ch÷ lÊy s½n c¸c Fonts chuÈn t¹o thµnh Fonts-dh.rs B¶ng ph©n líp c¸c ®èi t­îng t¹o b»ng MSFC cã Code, tªn nhãm, tªn ®èi t­îng, líp, mÉu, kiÓu, t¹o ra chuÈn theo quy ph¹m, quy ®Þnh hiÖn hµnh cã tªn Feature-dh.rsc. Trong file ®ã chøa c¸c nhãm sau: + Nhãm c¬ së: chøa khung vµ tr×nh bµy khung, c¸c ®iÓm khèng chÕ mÆt ph¼ng, ®é cao, th­íc tØ lÖ, gi¶i tÝch ký hiÖu. + Nhãm thuû hÖ: chøa s«ng, suèi, ao, hå, h­íng dßng ch¶y, ghi chó tªn riªng (s«ng, suèi, hå ), cèng, ®Ëp. + Nhãm ranh giíi: chøa ®Þa giíi (x·, huyÖn, tØnh, quèc gia), t­êng rµo, t­êng x©y, ranh giíi thùc vËt. + Nhãm ®Þa h×nh: ®­êng b×nh ®é c¸i, b×nh ®é con, ®iÓm ®é cao ®Æc tr­ng, chØ dèc, ghi chó ®é cao ®­êng b×nh ®é c¸i, bê lë, v¸ch ®¸, tû cao, tû s©u. + Nhãm d©n c­: ký hiÖu c¸c lîi nhµ, ®Þa danh côm d©n c­. + Nhãm thùc vËt: ký hiÖu c¸c lo¹i thùc phñ. + Nhãm giao th«ng: c¸c lo¹i ®­êng giao th«ng, tªn riªng ®­êng giao th«ng, cét tÝn hiÖu, cÇu, nhµ ga, bÕn. + Nhãm c¸c yÕu tè kh¸c: ®Æc khu kinh tÕ, ®­êng gi©y ®iÖn, tªn nói, nghÜa ®Þa.. 4.2.2.3. T¨ng dµy khèng chÕ ¶nh a. C«ng t¸c chuÈn bÞ: Dùa vµo diÖn tÝch khu vùc cÇn thµnh lËp b¶n ®å, toµn bé tµi liÖu ¶nh vµ thiÕt kÕ ë ngo¹i nghiÖp ®Ó lªn ph­¬ng ¸n t¨ng dµy. C«ng t¸c chuÈn bÞ cho thiÕt kÕ t¨ng dµy gåm: LËp hå s¬ khu vùc c¸c m¶nh b¶n ®å cÇn ®o vÏ vµ ranh giíi khu ®o, t×nh h×nh c¸c biªn (biªn tù do …) T×m hiÓu vµ thu thËp tµi liÖu l­íi to¹ ®é vµ ®é cao cã trong khu vùc. Thèng kª toµn bé c¸c ®iÓm khèng chÕ ¶nh mÆt ph¼ng vµ ®é cao. b. C«ng t¸c t¨ng dµy - C«ng t¸c t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ph¸p t¨ng dµy gi¶i tÝch. - To¹ ®é cña ®iÓm t¨ng dµy ®­îc ®o trªn m¸y ®o ¶nh gi¶i tÝch ADAM - X©y dùng vµ b×nh sai l­íi t¨ng dµy theo phÇn mÒm PAT – B. - §é chÝnh x¸c l­íi t¨ng dµy ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña quy ph¹m. + VÒ mÆt ph¼ng nhá h¬n 1.4m. + VÒ ®é cao nhá h¬n 1.2m. 4.2.3. C«ng t¸c ®o vÏ trªn tr¹m 4.2.3.1. §Þnh h­íng m« h×nh lËp thÓ a. §Þnh h­íng trong (IO) Môc ®Ých cña ®Þnh h­íng trong (IO) lµ g¾p ¶nh sè vµo hÖ to¹ ®é ®iÓm dÊu khung ¶nh. Khëi ®éng IO b»ng c¸ch chän Orientation/Interior … ®Ó hiÖn thÞ cöa sæ hép tho¹i chän ¶nh: Select Photos. §Ó chän ¶nh ®Þnh h­íng ta nh¸y chuét vµo ¶nh cÇn chän, sau ®ã nhÊn OK lóc nµy IO hiÓn thÞ h×nh ¶nh vµ hép tho¹i c¸c kÕt qu¶ ®Þnh h­íng trong IO. Sö dông nót data cña chuét ®Ó ®Þnh vÞ vµo dÊu khung thø nhÊt trªn h×nh toµn ¶nh tiÕp ®ã ®o chÝnh x¸c ®iÓm mÊu khung ®ã trªn cöa sæ h×nh ¶nh chi tiÕt. Lµm t­¬ng tù nh­ vËy ®èi víi ®iÓm thø hai cßn m¸y sÏ hiÓn thÞ nh÷ng ®iÓm mÊu khung cßn l¹i. §Ó ®Þnh h­íng ®óng cÇn xem l¹i khai b¸o Camera. Sau khi ®o xong tÊt c¶ c¸c dÊu khung vµ kÕt qu¶ ®o ®­îc ®¹t h¹n sai khi khai b¸o tøc lµ lóc m¸y b¸o Good Solution, ta chän lÖnh Apply c¸c trÞ ®o vµ kÕt qu¶ tÝnh sÏ tù ®éng l­u l¹i vµ chän lÖnh Close ®ãng. Nh­ vËy ta ®· thùc hiÖn xong c«ng t¸c ®Þnh h­íng trong mét tÊm ¶nh. C¸c tÊm ¶nh kh¸c lµm t­¬ng tù. b. §Þnh h­íng t­¬ng ®èi (RO) Môc ®Ých cña viÖc ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi lµ ®Ó t¹o nªn m« h×nh lËp thÓ. Thùc hiÖn viÖc nµy th«ng qua viÖc ®o 6 hay nhiÒu ®iÓm trªn c¶ hai ¶nh. Khi thao t¸c ph¶i nhí triÖt tiªu thÞ sai däc ë tÊt c¶ c¸c ®iÓm ®Ó kÕt qu¶ ®em l¹i lµ mét m« h×nh kh«ng cã thÞ sai däc (y). Chän lÖnh Orientation/Relative ®Ó hiÓn thÞ cöa sæ hép tho¹i Select Models (chän m« h×nh). Lóc ®ã ta cÇn vµo ®óng tªn Project sau ®ã vµo tªn m« h×nh vµ tªn file Seed, chän lÖnh OK. Mµn h×nh hiÓn thÞ ¶nh cña m« h×nh cÇn ®Þnh h­íng víi 10 ®iÓm ph©n bè chuÈn vµ hép tho¹i kÕt qu¶ ®Þnh h­íng. TiÕn hµnh ®o l¹i c¸c ®iÓm nµy, dùa vµo ®Þa vËt l©n cËn, cã thÓ ®o theo ph­¬ng ph¸p (m« n«) hay lËp thÓ. Khi kÕt qu¶ ®¹t yªu cÇu nh­ trong Project m¸y sÏ b¸o Good Solôtion. Chän lÖnh Apply vµ tiÕp ®ã lµ Close trªn hép tho¹i kÕt qu¶. c. §Þnh h­íng tuyÖt ®èi (AO). Môc ®Ých cña ®Þnh h­íng tuyÖt ®èi lµ g¾n m« h×nh lËp thÓ ¶nh víi thùc ®Þa. Nh­ ®· nãi ë phÇn lý thuyÕt lµ ta cã thÓ thùc hiÖn viÖc nµy b»ng c¸ch ®o Ýt nhÊt 3 ®iÓm khèng chÕ. M¸y sö dông c¸c ®iÓm nµy ®Ó c©n b»ng vµ ®Þnh tû lÖ cho m« h×nh. Còng nh­ c¸c m¸y lËp thÓ theo nguyªn lý t­¬ng tù, 3 ®iÓm ®é cao ®Ó c©n b»ng m« h×nh cßn 2 ®iÓm mÆt ph¼ng ®Ó ®Þnh tØ lÖ vµ ®Þnh h­íng m« h×nh lËp thÓ trªn tÊm b¶n ®å. Thùc hiÖn lÖnh Orientations/Abaolute … ®Ó hiÖn cöa sæ hép tho¹i Select Models (chän m« h×nh). Sau khi ®· chän ®óng Project, ta chØ viÖc dïng chuét ®Ó ®¸nh dÊu vµo m« h×nh còng nh­ file Seed.dgn. Cã thÓ bè trÝ l¹i c¸c cöa sæ cho thÝch hîp, nh÷ng cöa sæ kh«ng dïng ®Õn cã thÓ ®ãng l¹i. Qu¸ tr×nh c¬ b¶n ë ®©y lµ ta ph¶i ®o tÊt c¶ c¸c ®iÓm khèng chÕ cã trªn m« h×nh. §Ó giíi h¹n danh s¸ch ®iÓm trong b¶ng Control point c¸c ®iÓm chØ cã trªn m« h×nh ®ã ta sö dông hép tho¹i t¨ng c­êng Advanced dialog box (b»ng c¸ch ®¸nh dÊu nóm Advanced…). Sau ®ã nh¸y con trá vµo cöa sæ h×nh toµn ¶nh, vÞ trÝ ®iÓm ®­îc ®Ó chän ®iÓm cÇn ®o, lóc ®ã ®iÓm nµy hiÖn thÞ h×nh ¶nh lªn cöa sæ chi tiÕt vµ ta tiÕn hµnh ®o chÝnh x¸c nã. NÕu ®o (m«n«) ta ph¶i ®o ®iÓm ®ã trªn c¶ hai cöa sæ chi tiÕt. Khi ®¹t h¹n sai cho phÐp trong Project m¸y sÏ b¸o Good Solutions, ta chän Lwnhj Apply ®Ó l­u kÕt qu¶ vµ tiÕp ®ã lµ Close ®Ó ®ãng m« h×nh trªn hép tho¹i kÕt qu¶. 4.2.3.2. T¹o m« h×nh sè ®Þa h×nhDTM Më phÇn mÒm ISSD b»ng c¸ch nh¾p chuét vµo Start/Programs/ImageStation Stereo Display ta sÏ thÊy b¶ng Select . Model Chän Project (dù ¸n), Model m« h×nh ®o vÏ), File dgn (file b¶n vÏ). Tuú chän Use Batch Resampled Imagery. SÏ cho phÐp ¶nh ®­îc t¹o víi Generate Stereo Model trong ISMT khi ë trong ISSD. TiÕn hµnh ®o vÏ nh÷ng ®iÓm ®Æc tr­ng cña ®Þa h×nh theo sù qui ®Þnh ë phÇn lý thuyÕt. T¹o m« h×nh sè PhÇn ISMT (Imager Station Match – T) cho phÐp t¹o ra m« h×nh sè thùc ®Þa DTM (Digital Terain Model) tù ®éng trªn c¬ së ®· x©y dùng ®­îc cÆp ¶nh lËp thÓ sè víi c¸c tham sè ®Þnh h­íng trong, ®Þnh h­íng ngoµi. Tr­íc khi ch¹y ch­¬ng tr×nh ISMT th× ta ph¶i t¹o ¶nh m« h×nh lËp thÓ, nhê vµo Modul Generate Stereo Model trong ISPM Khi vµo Edit/ Generate Stereo Model sÏ xuÊt hiÖn b¶ng: TiÕn hµnh ®¸nh dÊu vµo m« h×nh cÇn chän, ®Æt ®­êng dÉn tªn file ¶nh tr¸i (cã thÓ ®Ó bÊt kú vÞ trÝ nµo trong m¸y) vµ ¶nh ph¶i kÝch ho¹t Append job, tiÕp ®ã kÝch Submit Job Queue … ch­¬ng tr×nh sÏ tù ®éng ch¹y. KÕt qu¶ ta sÏ ®­îc 2 file ¶nh Stereo, lóc ®o c¸c ®iÓm ®é cao tù ®éng m¸y sÏ sö dông kÕt qu¶ nµy. Khëi ®éng ISDC vµo Define/ Match-T Parameters … nh­ b¶ng sau. §Æt c¸c tham sè cho c¸c b¶ng nh­ sau: §Æt hÖ thèng to¹ ®é; x¸c ®Þnh liªn kÕt vïng; kho¶ng c¸ch cña m¾t l­íi. Sö dông chç ®ét biÕn cña ®Þa h×nh, kiÓu ®èi t­îng d¹ng ®iÓm ®é cao cã sö dông khi ®o vÏ; d¹ng mÆt ®Êt vµ mét sè tham sè kh¸c cho c¸c b¶ng tiÕp theo. Khi ®Þnh d¹ng ®Þa h×nh mÆc dï ta ®· cè g¾ng m« t¶ thËt chi tiÕt, cô thÓ nh­ng cã chç bÒ mÆt ®Þa h×nh cã nhiÒu ®Þa vËt kh«ng thÓ m« t¶ hÕt ®­îc. Do vËy m¸y vÉn ph¶i tù ®éng néi suy sùa trªn c¬ së to¹ ®é vµ ®é x¸m, kÕt qu¶ nh÷ng chç nµy trë thµnh m« h×nh thùc ®Þa cho nªn khi néi suy b×nh ®é tù ®éng ë nh÷ng chç nµy cã ®é tin cËy rÊt kÐm. Nh­ ®· nãi ë phÇn lý thuyÕt ®Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy ta ph¶i sö dông Modul MGE Terrain Analyst trong hÖ thèng phÇn mÒm MGE. Qua thùc tÕ s¶n xuÊt t«i thÊy ®©y lµ mét thay thÕ, bæ sung tuyÖt vêi cña h·ng INTERGRAPH. 4.2.4.N¾n ¶nh. Vµo phÇn Start/ Base Rectifier mµn h×nh hiÓn b¶ng nhËp c¸c th«ng sè, kÝch Input/Output Options (tuú chän vµo ra): Project: vµ tªn khu ®o Photo: vµo tªn ¶nh Input Image: chän ®­êng dÉn cña ¶nh ®Çu vµo Ouput Image: chän ®­êng dÉn cña ¶nh ®Çu ra Size of pixel: ®Æt kÝch th­íc pixel nh­ ¶nh ®Çu vµo KÝch vµo Rectification and DTM Options (n¾n vµ tuú chän m« h×nh sè ®é cao), hiÓn b¶ng: CÇn ph¶i vµo c¸c tham sè sau: DTM (chän lo¹i m« h×nh sè): TTN hay GRD Interlation Option (ph­¬ng ph¸p néi suy). Cubic Convolution (TÝnh to¸n lËp ph­¬ng). Design file: chän filea Seed cña b¶n vÏ (file 2d) Cßn c¸c th«ng sè kh¸c ®Ó m¹c ®Þnh. KÝch vµo Process Option (tuú chän xö lý), mµn h×nh hiÓn b¶ng: KÝch Add job (thªm c«ng viÖc) vµo Submit Selected jobs … ch­¬ng tr×nh b¾t ®Çu thùc hiÖn. 4.2.5. C¾t ¶nh, ghÐp ¶nh 4.2.5.1.GhÐp ¶nh §Ó thùc hiÖn ghÐp hai tÊm ¶nh ta chon lÖnh Tool/Mosaic Image trong phÇn mÒn IRASC. Khi ghÐp ¶nh ta ph¶i ®iÒu chØnh ®é x¸m gi÷a hai ¶nh kÒ nhau ®Ó tr¸nh sù t­¬ng ph¶n qu¸ lín. C¸c ¶nh ghÐp ®­îc víi nhau ph¶i cã ®é chêm phñ lªn nhau vµ cïng mËt ®é ph©n gi¶i. 4.2.5.2.C¾t ¶nh Chän lÖnh Tool/extract trong IRASC §Ó c¾t lÊy khu vùc cÇn ®o vÏ trong khung b¶n ®å cã tr­íc. Sai sè ghÐp ¶nh : §é chªnh lÖch vÞ trÝ ®iÓm ®Þa vËt cïng tªn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0.4mm theo tû lÖ b¶n ®å. 4.2.6.Sè ho¸ néi dung b¶n ®å 4.2.6.1.T¹o m«i tr­êng lµm viÖc Khëi ®éng Microtation, chän file b¶n ®å cÇn sè ho¸. N¹p modul qu¶n lý c¸c líp th«ng tin. Tõ cöa sæ lÖnh gâ MDLL MSFC trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn thanh c«ng cô MSFC. N¹p modull qu¶n lý ¶nh sè. Tõ cöa sæ lÖnh gâ IRASC chän open vµ më file ¶nh t­¬ng øng. 4.2.6.2. Chän líp th«ng tin cÇn sè ho¸ Tr­íc khi tiÕn hµnh sè ho¸ ta ph¶i cã mét b¶ng chøa c¸c ®èi t­îng, môc tiªu cña b¶ng ®èi t­îng lµ phÇn chia vµ qu¶n lý c¸c líp th«ng tin vµ qu¸ tr×nh sè ho¸ c¸c ®èi t­îng trªn ¶nh. 4.2.6.3.Sè ho¸ c¸c ®èi t­îng trªn ¶nh C¸c yÕu tè sè ho¸ trªn ¶nh gåm : §iÓm khèng chÕ to¹ ®é nhµ n­íc, d©n c­, ®èi t­îng ®Þa vËt kinh tÕ x· héi, giao th«ng, thuû v¨n vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan. Khi sè ho¸ cÇn tu©n theo 3 nguyªn t¾c sau: - §o¸n ®äc chÝnh x¸c c¸c yÕu tè néi dung. - Tr×nh tù sè ho¸ c¸c yÕu tè néi dung sau : §iÓm khèng chÕ, d©n c­, ®èi t­îng ®Þa vËt, giao th«ng, thuû v¨n, thùc vËt, chÊt ®Êt, ranh giíi, ghi chó. - Sè ho¸ ®óng quy ph¹m. 4.2.6.4. Hoµn thiÖn d÷ liÖu, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c cña ®èi t­îng Sau qu¸ tr×nh sè ho¸ d÷ liÖu nhËn ®­îc ch­a hoµn thiÖn vµ sö dông ®­îc. D÷ liÖu nµy ph¶i ®­îc kiÓm tra, bæ sung ®èi t­îng vµ xö lý tÊt c¶c c¸c lçi ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. 4.2.7. Biªn tËp b¶n ®å Biªn tËp kÝ hiÖu cho c¸c ®èi t­îng d¹ng ®­êng vµ d¹ng ®iÓm. Biªn tËp ch÷ chó thÝch cho c¸c ®èi t­îng. Tr×nh bµy cho c¸c chó gi¶i ngoµi khung. C¨n cø vµo b¶n ®å gèc, c¸c file sè liÖu ®· ®­îc thµnh lËp trong c«ng ®o¹n vecto ho¸ ®Ó biªn tËp. Quy ®Þnh vÒ tiÕp biªn sè ho¸: Sau khi sè ho¸ vµ biªn tËp ta ph¶i tiÕn hµnh biªn tËp b¶n ®å. §èi víi b¶n ®å cïng tû lÖ, c¸c biªn ph¶i tiÕp khíp nhau vµ n»m trong h¹n sai cña sai sè chuyÓn ®èi t­îng trªn phÇn mÐp biªn b¶n ®å ®Ó lµm trïng khíp. NÕu v­ît qu¸ h¹n sai ph¶i t×m nguyªn nh©n ®Ó xö lý. 4.2.8. KiÓm tra chØnh söa, bæ sung Néi dung ®o vÏ bæ sung ngoµi thùc ®Þa. §o vÏ bæ sung c¸c ®Þa vËt, ®­êng giao th«ng, thuû hÖ....®Òu ph¶i phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt hiÖn hµnh, ký hiÖu nhµ n­íc. Néi dung kiÓm tra : + KiÓm tra ®é chÝnh x¸c n¾n chØnh. + KiÓm tra to¹ ®é gãc khung, gi¸ trÞ ®é cao cña c¸c ®iÓm khèng chÕ to¹ ®é. + KiÓm tra ph©n líp néi dung b¶n ®å. + KiÓm tra tiÕp biªn c¸c yÕu tè néi dung ...... 4.2.9.In b¶n ®å Tr­íc khi in b¶n ®å, file b¶n ®å thµnh lËp ph¶i ®­îc kiÓm tra vµ chØnh lý vÒ møc ®é hîp lý gi÷a c¸c ®èi t­îng trong tr×nh bµy b¶n ®å. C¸c ®èi t­îng ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ khi tr×nh bµy b¶n ®å . Tõ thanh menu chÝnh cña thanh c«ng cô McroStation chän file chän Print Plot xuÊt hiÖn héi tho¹i plot. §Æt c¸c th«ng sè cho b¶n vÏ trong héi tho¹i plot ë setup. Units: §¬n vÞ chÝnh. Scale: §Æt tû lÖ b¶n ®å. Rotation: §Æt h­íng quay cùc cña b¶n ®å theo chiÒu giÊy. Origin: §Æt vÞ trÝ cña b¶n ®å khi in. Sau khi ®· xong chän th«ng sè vµo setup Driver xuÊt hiÖn b¶ng Selecplotter Driver File, ®Ó chän lo¹i m¸y in chän file chän Plot m¸y sÏ in ra b¶n ®å cÇn in. Sau ®ã l­u sè liÖu, b¶n ®å vµo m¸y hoÆc ®Üa. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu lý thuyÕt vµ tiÕn hµnh lµm thùc nghiÖm thµnh lËp b¶n ®å tû lÖ lín trªn tr¹m ¶nh sè Intergraph khu vùc Tïng L©m - §µ N½ng, em ®· rót ra mét sè kÕt luËn nh­ sau: - C«ng nghÖ ¶nh sè lµ mét b­íc ®ét ph¸ cña nghµnh khoa häc b¶n ®å. Cho n¨ng xuÊt lao ®éng cao, gi¶m thiÓu søc lao ®éng, cho phÐp ®Èy nhanh tèc ®é thµnh lËp b¶n ®å t¹o ra s¶n phÈm cã ®é chÝnh x¸c cao. - Cho ®Õn nay thiÕt bÞ m¸y mãc rÊt gän nhÑ vµ ®¬n gi¶n . Tuy nhiªn gi¸ thµnh cña phÇn mÒm nµy cßn cao, thiÕt bÞ quÐt vµ c¸c phÇn mÒm sö dông quÐt dï cho ®é ph©n gi¶i cao nh­ng vÉn lµm gi¶m ®é ph©n gi¶i cña tÊm ¶nh nguyªn thuû. - C«ng nghÖ ®o ¶nh sè cho phÐp khai th¸c ®­îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. C¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu ®­îc l­u gi÷ d­íi d¹ng sè do vËy cã thÓ ®¸p øng nhanh chãng nh÷ng nhiÖm vô mµ kinh tÕ còng nh­ qu©n sù quan t©m. -Tèc ®é tÝnh to¸n vµ kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cao cho phÐp ta kiÓm tra ngay c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . - C«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å b»ng ¶nh sè ®ßi hái c¸c c¸n bé kü thuËt ph¶i cã tr×nh ®é vÒ tin häc vµ c¸c phÇn mÒn ®­îc sö dông trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè. - §Ó n©ng cao ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kinh tÕ cña ph­¬ng ph¸p th× ta ph¶i n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña c¸c thiÕt bÞ sö dông nh­ (c¸c thiÕt bÞ chôp ¶nh) sö dông trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ®ång thêi nghiªn cøu c¸c thuËt to¸n chÆt chÏ trong qu¸ tr×nh t¨ng dµy.TiÕn hµnh khai th¸c tèi ®a c«ng dông cña phÇn mÒm chuyªn dïng. KiÕn nghÞ : - C«ng nghÖ nµy cã tÝnh tù ®éng cao nh­ng kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ l¹i phô thuéc vµo chÊt l­îng phim ¶nh chôp còng nh­ ®Þa h×nh khu vùc ®o vÏ. V× vËy, tr­íc khi s¶n xuÊt cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t kü ®Ó cã thÓ tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ tíi møc cao nhÊt. §iÒu nµy sÏ lµm t¨ng thªm n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . - ThiÕt bÞ sö dông tuy gän nhÑ nh­ng gi¸ thµnh nhËp thiÕt bÞ n­íc ngoµi l¹i cao. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p sao cho cã thÓ s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ nµy trong n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c phÇn mÒm chuyªn dïng nh»m gi¶m tèi thiÓu chi phÝ cho viÖc mua s¾m thiÕt bÞ. -T×m biÖn ph¸p n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o ts. TrÇn §×nh TrÝ ®· tËn t×nh h­íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. gs.tskh.Tr­¬ng Anh KiÖt : C¬ së ®o ¶nh . NXB Giao th«ng vËn t¶i. Hµ Néi, 2000 2. gs.tskh.Tr­¬ng Anh KiÖt : C«ng t¸c t¨ng dµy khèng chÕ ¶nh . NXB Giao th«ng vËn t¶i. Hµ Néi, 2000 3. gs.tskh.Tr­¬ng Anh KiÖt : Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®¬n. NXB Giao th«ng vËn t¶i. Hµ Néi, 2000 4. GS.TSKH. Phan V¨n Léc : Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh lËp thÓ . NXB Giao th«ng vËn t¶i. Hµ Néi, 2000 5. PGS.TS . Ph¹m Väng Thµnh : C¬ së chôp ¶nh vµ ¶nh hµng kh«ng. 6. PGS.TS . Ph¹m Väng Thµnh : §o¸n ®äc vµ ®iÒu vÏ . Hµ néi 1998 7. TS . TrÇn §×nh TrÝ (2005) : Kh¶ n¨ng lo¹i trõ vµ h¹n chÕ ¶nh h­ëng c¸c lo¹i sai sè cña ¶nh ®o trong c«ng nghÖ ®o ¶nh sè . LuËn ¸n tiÕn sü kü thuËt §¹i Häc Má- §Þa ChÊt. 8. Tæng côc ®Þa chÝnh 3/ 2000 : Quy ph¹m thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh. 9. Tæng côc ®Þa chÝnh : H­íng dÉn sö dông phÇn mÒm Micrstation & Mapping Ofice – Intergrap.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an lan.doc
Luận văn liên quan