Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Mở đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, việc phát triển ngành công nghiệp năng lượng đã trở thành một tiền đề cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. Việt Nam là một đất nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt nên có rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp năng lượng này. Hiện nay nước ra có rất nhiều các nhà máy thủy điện lớn nhỏ như : Hòa Bình, Yaly, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Đa Nhim, Thác Mơ, Thác Bà, Tuy nhiên tình trạng thiếu điện vẫn thường xuyên xảy ra, vấn đề đặt ra là phải xây dựng thêm các nhà máy thủy điện để sớm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất và tiêu dùng. Các nhà máy thủy điện thường được xây dựng hầu hết ở các vùng núi, nơi kinh tế xã hội còn chậm phát triển. Hà Giang là một tỉnh miền núi phía bắc của Tổ quốc, đang có nhiều thay đổi to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội. Tỉnh đang có chủ trương tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình công nghiệp và dịch vụ để phát triển kinh tế, chính vì vậy như cầu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của tỉnh là rất lớn. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang có một số tuyến sông chính. Đó là hệ thống sông Nho Quế, hệ thống sông Gâm, hệ thống sông Chảy. Trên các tuyến sông và chi nhánh của chúng đã và đang tiến hành các công tác khảo sát và xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Hệ thống Sông Chảy trên địa bàn tỉnh Hà Giang thuộc phần thượng lưu nằm trên địa bàn các huyện Xín Mần, và Hoàng Su Phì, theo quy hoạch sẽ xây dựng 5 công trình thủy điện nhỏ. Dự án thủy điện Sông Chảy 6 là một trong các dự án trên. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Đại học Mỏ- địa chất, Ban chủ nhiệm khoa địa chất, Bộ môn Khoáng Thạch, dưới sự hướng dẫn của cô Phạm Thị Vân Anh và thây Lê Tiến Dũng, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài tốt nghiệp với tiêu đề: “Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ”. Mục đích của đề tài Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực Cốc Pài. Từ đó đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vu xây dựng thủy điện Sông Chảy 6. Nhiệm vụ của đề tài Thành lập bản đồ địa chất thạch học và nghiên cứu thành phần vật chất các đá magma và biến chất khu vực Cốc Pài. Đánh giá mực độ ảnh hưởng đến điều kiện địa chất công trình khu thủy điện. Dự báo quy mô mức độ nguy hiểm của chúng và kiến nghị các giải pháp giảm thiểu cũng như các giải pháp khắc phục. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp tư liệu về địa chất Đó là tổng hợp tất cả các tư liệu về địa chất khu vực nghiên cứu trước thời gian đi thực tập và trong thời gian viết đồ án.Trong khoảng thời gian này tôi đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan như các bản vẽ, bản báo cáo “Thuyết minh về điều kiện địa chất thủy điện Sông Chảy 6” của PGS.TS. Lê Tiến Dũng. Phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm trong phòng Trong công tác nghiên cứu địa chất công trình việc lấy mẫu, thí nghiệm tính chất cơ lý của đất đá và xử lý số liệu thí nghiệm là công việc không thể thiếu. Mẫu thạch học lát mỏng: được lấy tại cac điểm lộ tự nhiên hoặc nhân tạo của các loại đá khác nhau trên các lộ trình địa chất, gồm hai loại: Mẫu mắt thường và mẫu lát mỏng Mẫu mắt thường: được lấy nhằm nghiên cứu thành phần, cấu tạo, kiến trúc của đá ở ngoài thực địa và trong phòng. Kích thước của mẫu (6x9x12)cm. Mẫu lát mỏng: được lấy tại các điểm quan sát của các đá nhằm nghiên cứu thành phần, cấu tạo, kiến trúc và xácđịnh tên đá dưới kính hiển vi phân cực. Kích thước của mẫu (2x3x4)cm. Cấu trúc đồ án bao gồm các chương mục sau: Mở đầu Chương 1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn và lịch sử nghiên của địa chất vùng Xín Mần. Chương 2. Cấu trúc địa chất vùng Xín Mần- Hà Giang Chương 3. Đặc điểm các đá magma và biến chất khu vực Xín Mần Chương 4. Đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vụ xây dựng thủy điện Sông Chảy 6. Kết luận Trong thời gian đi thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong bộ môn Khoáng Thạch, Đặc biệt là sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của Th.S Phạm Thị Vân Anh và PGS.TS Lê Tiến Dũng.Tôi xin bảy tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với tất cả sự giúp đỡ quý báu đó. Do kiến thức còn hạn chế cộng với đối tượng nghiên cứu còn mới mẻ do đó bản đồ án của tôi không tránh khỏi những thiếu và sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy, ác cô cùng các bạn đồng nghiệp để bản đồ án được hoàn thiện hơn.

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiÖp vµ dÞch vô ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh v× vËy nh­ cÇu ®iÖn phôc vô cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña tØnh lµ rÊt lín. Trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang cã mét sè tuyÕn s«ng chÝnh. §ã lµ hÖ thèng s«ng Nho QuÕ, hÖ thèng s«ng G©m, hÖ thèng s«ng Ch¶y. Trªn c¸c tuyÕn s«ng vµ chi nh¸nh cña chóng ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn võa vµ nhá. HÖ thèng S«ng Ch¶y trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang thuéc phÇn th­îng l­u n»m trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn XÝn MÇn, vµ Hoµng Su Ph×, theo quy ho¹ch sÏ x©y dùng 5 c«ng tr×nh thñy ®iÖn nhá. Dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 lµ mét trong c¸c dù ¸n trªn. §­îc sù ®ång ý cña Ban gi¸m hiÖu tr­êng §¹i häc Má- ®Þa chÊt, Ban chñ nhiÖm khoa ®Þa chÊt, Bé m«n Kho¸ng Th¹ch, d­íi sù h­íng dÉn cña c« Ph¹m ThÞ V©n Anh vµ th©y Lª TiÕn Dòng, t«i ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi tèt nghiÖp víi tiªu ®Ò: “Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm th¹ch häc c¸c ®¸ magma vµ biÕn chÊt khu vùc thÞ trÊn Cèc Pµi, huyÖn XÝn MÇn, tØnh Hµ Giang phôc vô ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 ”. Môc ®Ých cña ®Ò tµi Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm th¹ch häc c¸c ®¸ magma vµ biÕn chÊt khu vùc Cèc Pµi. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh phôc vu x©y dùng thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6. NhiÖm vô cña ®Ò tµi Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÊt th¹ch häc vµ nghiªn cøu thµnh phÇn vËt chÊt c¸c ®¸ magma vµ biÕn chÊt khu vùc Cèc Pµi. §¸nh gi¸ mùc ®é ¶nh h­ëng ®Õn ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh khu thñy ®iÖn. Dù b¸o quy m« møc ®é nguy hiÓm cña chóng vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph­¬ng ph¸p tæng hîp t­ liÖu vÒ ®Þa chÊt §ã lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c t­ liÖu vÒ ®Þa chÊt khu vùc nghiªn cøu tr­íc thêi gian ®i thùc tËp vµ trong thêi gian viÕt ®å ¸n.Trong kho¶ng thêi gian nµy t«i ®· thu thËp ®­îc nhiÒu tµi liÖu liªn quan nh­ c¸c b¶n vÏ, b¶n b¸o c¸o “ThuyÕt minh vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6” cña PGS.TS. Lª TiÕn Dòng. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ thÝ nghiÖm trong phßng Trong c«ng t¸c nghiªn cøu ®Þa chÊt c«ng tr×nh viÖc lÊy mÉu, thÝ nghiÖm tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ vµ xö lý sè liÖu thÝ nghiÖm lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu. MÉu th¹ch häc l¸t máng: ®­îc lÊy t¹i cac ®iÓm lé tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o cña c¸c lo¹i ®¸ kh¸c nhau trªn c¸c lé tr×nh ®Þa chÊt, gåm hai lo¹i: MÉu m¾t th­êng vµ mÉu l¸t máng MÉu m¾t th­êng: ®­îc lÊy nh»m nghiªn cøu thµnh phÇn, cÊu t¹o, kiÕn tróc cña ®¸ ë ngoµi thùc ®Þa vµ trong phßng. KÝch th­íc cña mÉu (6x9x12)cm. MÉu l¸t máng: ®­îc lÊy t¹i c¸c ®iÓm quan s¸t cña c¸c ®¸ nh»m nghiªn cøu thµnh phÇn, cÊu t¹o, kiÕn tróc vµ x¸c®Þnh tªn ®¸ d­íi kÝnh hiÓn vi ph©n cùc. KÝch th­íc cña mÉu (2x3x4)cm. CÊu tróc ®å ¸n bao gåm c¸c ch­¬ng môc sau: Më ®Çu Ch­¬ng 1. §Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn, kinh tÕ, nh©n v¨n vµ lÞch sö nghiªn cña ®Þa chÊt vïng XÝn MÇn. Ch­¬ng 2. CÊu tróc ®Þa chÊt vïng XÝn MÇn- Hµ Giang Ch­¬ng 3. §Æc ®iÓm c¸c ®¸ magma vµ biÕn chÊt khu vùc XÝn MÇn Ch­¬ng 4. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh phôc vô x©y dùng thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6. KÕt luËn Trong thêi gian ®i thùc tËp vµ lµm ®å ¸n tèt nghiÖp t«i lu«n nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Kho¸ng Th¹ch, §Æc biÖt lµ sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña Th.S Ph¹m ThÞ V©n Anh vµ PGS.TS Lª TiÕn Dòng.T«i xin b¶y tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh ®èi víi tÊt c¶ sù gióp ®ì quý b¸u ®ã. Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ céng víi ®èi t­îng nghiªn cøu cßn míi mÎ do ®ã b¶n ®å ¸n cña t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu vµ sai sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy, ¸c c« cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n ®å ¸n ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ch­¬ng 1 ®Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn, kinh tÕ, nh©n v¨n vµ lÞch sö nghiªn cøu ®Þa chÊt vïng xÝn mÇn §Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn. 1.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý Vïng nghiªn cøu n»m ë phÝa t©y tØnh Hµ Giang, thuéc thÞ trÊn Cèc Pµi, huyÖn XÝn MÇn, c¸ch thÞ x· Hµ Giang kho¶ng 120km, c¸ch Hµ Néi 400km vÒ phÝa b¾c. Toµn bé vïng nghiªn cøu n»m vÒ phÝa th­îng l­u cÇu Cèc Pµi kho¶ng 0,3-0,4km víi täa ®é 22˚41'24.57"N vµ 104˚27'59.36"E. 1.1.2 §Æc ®iÓm ®Þa h×nh Vïng nghiªn cøu cã ®Þa h×nh kh¸ phøc t¹p. §Þa h×nh chñ yÕu lµ nói cao, ®é dèc kh¸ lín, xen kÏ lµ c¸c thung lòng, s«ng suèi chia c¾t nhiÒu. C¸c khèi nói kÐo dµi theo ph­¬ng ®«ng b¾c t©y nam. 1.1.3 M¹ng s«ng suèi S«ng Ch¶y lµ mét phô l­u cÊp 1 cña S«ng L« vµ lín thø 2 sau nh¸nh S«ng G©m. L­u vùc S«ng Ch¶y n»m ë phÝa ®«ng b¾c ViÖt Nam, phÝa t©y gi¸p víi l­u vùc s«ng Hång, víi d·y nói Con Voi lµ ®­êng ph©n n­íc gi÷a hai l­u vùc nµy, phÝa b¾c vµ ®«ng b¾c gi¸p víi l­u vùc S«ng L«. H×nh: vÞ trÝ vïng nghiªn cøu Trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Giang, S«ng Ch¶y lµ phÇn th­îng nguån, víi c¸c suèi nhanh b¾t nguån tõ c¸c ®Ønh cao cña d·y nói T©y C«n LÜnh. §Ønh T©y C«n LÜnh cã ®é cao 2427m. Trong ph¹m vi c«ng tr×nh cña dù ¸n S«ng Ch¶y 6, dßng s«ng Ch¶y cã h­íng ch¶y chung lµ ®«ng b¾c - t©y nam. Mé sè ®o¹n s«ng uèn khóc nhÑ chuyÓn h­íng ®«ng - t©y hoÆc ®«ng - nam -t©y b¾c. §o¹n tuyÕn ®Ëp, s«ng Ch¶y cã h­íng ch¶y lµ b¾c - t©y b¾c. §Þa h×nh däc lßng s«ng Ch¶y kh¸ b×nh æn, chªnh cao kh«ng lín. T¹i ®iÓm ®u«i hå chøa, ®é cao mÆt ®¸y s«ng kho¶ng 291m. Nh­ vËy chªnh lÖch vÒ ®é cao gi÷a ®Ønh hå vµ ®u«i hå kho¶ng 23-25m, Däc lßng s«ng, kh«ng cã th¸c ghÒnh. Líp trÇm tÝch aluvi cã ph©n bè hÑp, chñ yÕu lµ c¸c tÝch tô lßng hiÖn ®¹i, b·i båi quy m« nhá. PhÇn bê s«ng s¸t mÐp n­íc, th­êng lé mét vÖt ®¸ gèc thµnh phÇn granitoit. Trªn ®o¹n s«ng, v¾ng mÆt hoµn toµn c¸c bËc thÒm. S«ng Ch¶y ®o¹n XÝn MÇn thuéc kiÓu x©m thùc däc c­êng ®é cao. MÆt c¾t ngang s«ng h×nh ch÷ V kh¸ ®èi xøng. BÒ mÆt s­ên hai bªn lßng s«ng cã ®é dèc lín, trung b×nh 20-25˚. §o¹n tuyÕn ®Ëp, s«ng Ch¶y cã ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn, lßng s«ng më réng mét chót so víi th­îng l­u. BÒ mÆt s­ên ph¶i tho¶i h¬n so víi bªn bê tr¸i. C¸c ®¸ gèc lé kh¸ m¹nh s¸t mÐp bê s«ng nhÊt lµ bªn bê tr¸i. Lßng s«ng lÊp ®Çy bëi tÇng c¸t vµ cuéi, chiÒu dµy theo tµi liÖu khoan vµ ®Þa vËt lý ®Õn 15m. C¸c nh¸nh S«ng Ch¶y Trong ®o¹n hå chøa, s«ng Ch¶y cã mét sè nh¸nh nhá ë hai bªn bê ph¶i vµ bê tr¸i. C¸c suèi nh¸nh cã l­u vùc kh«ng lín tõ vµi km2 ®Õn 40-50 km2. Suèi nh¸nh lín nhÊt lµ suèi NÊm DÇn cã cöa n»m c¸ch tuyÕn ®Ëp 500m vÒ phÝa bê tr¸i. Suèi NÊm DÇn gåm cã hai nh¸nh lín, diÖn tÝch l­u vùc gÇn 150 km2. Trªn dßng suèi nµy sÏ cã dù ¸n thñy ®iÖn nhá víi c«ng suÊt 5-6MW. C¸c suèi nh¸nh kh¸c nh­ Tµ Lai, §ång KÐ, Tµ §ång Lñng, Nµ Sai, NËm Hai ®Òu lµ c¸c suèi nhá, diÖn tÝch l­u vùc kh«ng qu¸ 20 km2. Trõ suèi NÊm DÇn, c¸c suèi kh¸c ®Òu rÊt dèc vµ ng¾n. Trªn dßng suèi lé rÊt nhiÒu ®¸ gèc t¹o nªn c¸c th¸c vµ ghÒnh rÊt ®Ñp. 1.1.4 §Æc ®iÓm khÝ hËu Khu vùc nghiªn cøu thuéc tØnh miÒn nói cao nªn khÝ hËu mang tÝnh chÊt nhiÖt ®íi giã mïa, l¹nh râ rÖt so víi vïng thÊp vµ trung du kÕ cËn.. §é Èm trong n¨m cao, m­a nhiÒu vµ kÐo dµi nhiÖt ®é m¸t vµ l¹nh. NhiÖt ®é trung b×nh ë XÝn mÇn dao ®éng tõ 18- 20˚C .Dao ®éng nhiÖt ®é ngµy ®ªm diÔn ra m¹nh mÏ h¬n vïng ®ång b»ng. Biªn ®é nhiÖt trong n¨m cã sù dao ®éng trªn 10˚C vµ trong ngµy còng tõ 6 - 7˚C. Hµng n¨m ®­îc ph©n thµnh 2 mïa: mïa m­a vµ mïa kh« Mïa m­a: tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10 Mïa kh«: tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau L­îng m­a t­¬ng ®èi nhiÒu, trung b×nh tõ 2000-3000 mm vµ cã nhiÒu s­¬ng mï ChÕ ®é m­a kh¸ phong phó. L­îng m­a hµng n¨m ®¹t 2860mm. §é Èm b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 85% sù dao ®éng còng kh«ng lín l¾m. 1.1.5 §Æc ®iÓm thùc vËt Líp phñ thùc vËt kh¸ nghÌo nµn, kh«ng cã rõng c©y cá lÊy gç vµ rõng giµ. Däc hai bªn bê S«ng Ch¶y, mét sè n­¬ng rÉy vµ rõng t¸i sinh. Tuy nhiªn phÇn lín chóng n»m ë ®é cao trªn 295m Kinh tÕ nh©n v¨n 1.2.1 D©n c­ Vïng nghiªn cøu lµ bé phËn cña c¸c tØnh miÕn nói phÝa B¾c.MËt ®é d©n c­ trong vïng rÊt th­a thít kho¶ng 60 ng­êi/km2. Cã nhiÒu d©n téc cïng chung sèng trong c¸c b¶n lµng nh­ Kinh, Nïng, M«ng, MÌo, La ChÝ, Phï L¸ …Mét sè d©n téc sèng ë c¸c vïng nói cao, chñ yÕu nhê vµo ph¸t n­¬ng lµm rÉy vÉ cßn t×nh tr¹ng du canh, du c­, ®êi sèng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n, chñ yÕu lµ tù cung tù cÊp. 1.2.2 Giao th«ng vËn t¶i Lµ khu vùc n»m ë vïng s©u vïng xa, nh­ng ®iÒu kiÖn giao th«ng ®Õn vïng l¹i kh«ng mÊy khã kh¨n. Tõ B¾c Quang trªn quèc lé sè 2, theo ®­êng nhùa qua thÞ trÊn Hoµng Su Ph× ®Õn vïng nghiªn cøu víi tæng chiÒu dµi gÇn 100km. TuyÕn ®­êng nhùa nh×n chung ®¶m b¶o cho c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn ®i l¹i dÔ dµng.Tuy nhiªn vµo mïa m­a, cã thÓ x¶y ra c¸c sù cè do tr­ît lë ®Êt däc theo taluy ©m vµ taluy d­¬ng. Ngoµi ra trong vïng cßn cã c¸c ®­êng mßn lèi liÒn gi÷a c¸c b¶n lµng. Nh÷ng con ®­êng nµy th­êng nhá hÑp, cheo leo trªn s­ên nói, mïa m­a viÖc ®i l¹i rÊt khã kh¨n. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ mang v¸c vµ ngùa thå. Nh×n chung giao th«ng trong vïng thuËn lîi cho c«ng t¸c nghiªn cøu ®Þa chÊt vµo mïa kh«. Dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 n»m s¸t tuyÕn ®­êng nhùa nãi trªn do ®ã kh¸ thuËn lîi cho c«ng t¸c kh¶o s¸t vµ x©y dùng. 1.2.3 Kinh tÕ Vïng nghiªn cøu gåm c¸c x· cña tØnh miÒn nói phÝa B¾c. Kinh tÕ nh×n chung cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n¨ng suÊt c©y trång thÊp chØ ®ñ tù cung tù cÊp cho nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh hiÓm trë, giao th«ng bÞ ph©n c¾t bëi nhiÒu nói cao, vùc s©u nªn viÖc ®i l¹i cña ng­êi d©n vïng cao nµy rÊt khã kh¨n, mËt ®é d©n c­ thÊp, ph©n bè kh«ng ®Òu, tËp chñ yÕu ë c¸c thÞ trÊn vµ ven ®­êng quèc lé vµ c¸c vïng chuyªn canh s¶n xuÊt l­¬ng thùc tËp trung nªn viÖc ®i l¹i giao l­u hµng hãa gi÷a c¸c vïng trong khu vùc vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi ra, huyÖn XÝn MÇn cµng ë thÕ khã kh¨n h¬n so víi c¸c huyÖn kh¸c trong tØnh v× ch­a ®­îc mét doanh nghiÖp nµo ®ì ®Çu vÒ hç trî ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy huyÖn XÝn MÇn giê vÉn ®­îc xÐt lµ huyÖn nghÌo víi 3884 hé nghÌo/10388, sè hé cËn nghÌo còng lín ®Õn 6000 hé. Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n h¹n chÕ trªn, ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ, nhÊt lµ ph¸t triÓn n«ng - l©m nghiÖp vµ th­¬ng m¹i -dÞch vô - du lÞch víi c¸c ­u thÕ næi bËt nh­: cã diÖn tÝch ®Êt ®ai ch­a ®­îc khai th¸c rÊt réng lín; cã nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh víi b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc phong phó. Trong khu vùc nµy ®· cã l­íi ®iÖn quèc gia, ®¸p øng vÒ c¬ b¶n nhu cÇu sö dông ®iÖn cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. Tãm l¹i: Vïng nghiªn cøu n»m trong khu vùc ®Þa h×nh miÒn nói hiÓm trë, chñ yÕu lµ nói cao, s­ên dèc nh­ng nh×n chun c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa lý tù nhiªn, kinh tÕ, nh©n v¨n cña khu vùc vÉn thuËn lîi cho c«ng t¸c nghiªn cøu ®¹i chÊt, c¸c khã kh¨n ®Òu cã thÓ kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu. LÞch sö nghiªn cøu ®Þa chÊt C«ng t¸c nghiªn cøu ®Þa chÊt vïng c«ng t¸c g¾n liÒn víi viÖc nghiªn cøu ®Þa chÊt vïng §«ng B¾c ViÖt Nam. Trong hÖ thèng b¶n ®å ®Þa chÊt tû lÖ 1: 200.000, vïng c«ng t¸c thuéc tê b¶n ®é ®Þa chÊt F48 – IX thµnh lËp vµo kho¶ng thêi gian n¨m 1988 vµ xuÊt b¶n hiÖu ®Ýnh n¨m 2000. Khu vùc nµy ch­a ®­îc kh¶o s¸t lËp b¶n ®å ®Þa chÊt tû lÖ 1: 50.000. Trong vïng cña dù ¸n ch­a cã c¸c c«ng tr×nh th¨m dß, kh¶o s¸t vµ khai th¸c kho¸ng s¶n nµo ®¸ng kÓ ngoµi mét sè b·i khai th¸c c¸t d­íi lßng s«ng. Theo c¸c tµi liÖu ®· cã, vïng c«ng t¸c thuéc phÇn tiÕp gi¸p gi÷a batholit S«ng Ch¶y víi c¸c thµnh t¹o trÇm tÝch lôc nguyªn cacbonat møc tuæi Cambri – hÖ tÇng Hµ Giang. Khèi x©m nhËp batholit S«ng Ch¶y lµ mét thÓ ®Þa chÊt phùc t¹p vµ cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi n­íc VÒ mÆt ®Þa chÊt c«ng tr×nh, trªn tuyÕn S«ng Ch¶y thuéc ph¹m vi tØnh Hµ Giang, Tæng c«ng ty S«ng §µ vµ c¸c c«ng ty thµnh viªn ®ang tiÕn hµnh kh¶o s¸t mét lo¹t dù ¸n thñy ®iÖn trong ®ã cã dù ¸n thñy ®Ön S«ng Ch¶y 6. VÒ phÝa h¹ l­u, trªn ®Þa b¶n tØnh Lµo Cai, cã dù ¸n thñy ®iÖn B¾c Hµ hiÖn ®ang ®­îc x©y dùng vµ mét sè dù ¸n thñy ®iÖn nhá kh¸c. Ch­¬ng 2 ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt khu vùc 2.1 §Þa tÇng Giíi Paleozoi HÖ Cambri HÖ tÇng Hµ Giang (€hg) HÖ tÇng Hµ Giang do Bourret R. 1922 ( Lamede HaGiang); TrÇn V¨n TrÞ 1975 (HÖ tÇng Hµ Giang) x¸c lËp n¨m ®Ó chØ cho c¸c thµnh t¹o lôc nguyªn vµ carbonat ph©n bè rÊt réng r·i ë vïng §«ng B¾c ViÖt nam. Theo c¸c t¸c gi¶ trªn, thµnh phÇn hãa häc vña hÖ tÇng bao gåm: a) ®¸ phiÕn biotit-th¹ch anh cã granat, ®¸ phiÕn sericit-clorit cã vËt chÊt than,thÊu kÝnh ®¸ v«i hoa hãa,600m; b)®¸ v«i d¨m kÕt xen líp máng ®¸ phiÕn sericit, 100m; c)®¸ phiÕn sÐt-sericit cã vËt chÊt than (shungit),Phylit,®¸ v«i,400m d)®¸ v«i trøng c¸ xen nh÷ng líp phylit v«i cã sericit 200m e)®¸ phiÕn sÐt-sericit xen líp máng bét kÕt hoÆc thÊu kÝnh ®¸ v«i,300m f)®¸ phiÕn bét kÕt xen ®¸ v«i,500m Trong vïng c«ng t¸c vµ diÖn tÝch kÕ cËn, hÖ tÇng Hµ Giang cã hai tËp th¹ch häc rÊt kh¸c nhau. §ã lµ tËp ®¸ phiÕn th¹ch anh Sericit vµ tËp ®¸ carbonat Mèi quan hÖ ®Þa chÊt gi÷a hai tËp ®¸ ®ang m« t¶ lµ chuyÓn tiÕp chØnh hîp. Tõ trªn cÇu Cèc Pµi, cã thÓ quan s¸t ®­îc cÊu t¹o chØnh hîp gi÷a ®¸ v«i ë phÇn trªn vµ ®¸ trÇm tÝch lôc nguyªn ë phÇn thÊp. TËp d­íi (€hg1) ChiÕm toµn bé diÖn tÝch khu ®Çu mèi vµ vïng kÕ cÇn. MÆt c¾t tiªu biÓu cã thÓ quan s¸t tõ mÐp n­íc s«ng Ch¶y ®o¹n tuyÕn ®Ëp lªn trªn khu vùc thÞ trÊn Cèc Pµi. C¸c hè khoan cña dù ¸n hoµn toµn ph©n bè trong tËp d­íi cña hÖ tÇng Hµ Giang. VÒ mÆt ®Þa h×nh ®Þa m¹o, tËp d­íi trïng víi c¸c d¶i ®Þa h×nh nói cã bÒ mÆt tho¶i, ®é dèc 15-20˚, líp tµn tÝch cã chiÒu dµy lín,chñ yÕu sÐt lÉn d¨m s¹n vµ cóc ®¸. C¸c líp ®¸ gèc chØ ®­îc bãc lé däc bê s«ng vµ c¸c taluy ®­êng lín. C¸c quan s¸t ngoµi trêi cho thÊy,thµnh phÇn th¹ch häc bao gåm c¸c líp ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit, ®¸ phiÕn sÐt, ®¸ phiÕn argilit,c¸c thÊu kÝnh ®¸ phiÕn sÐt than quy m« nhá. VÒ mÆt cÊu t¹o ®Þa chÊt tËp d­íi ®ãng vai trß lµ nh©n nÕp låi. T¹i khu vùc tuyÕn ®Ëp c¸c ®¸ cã thÕ n»m chung lµ c¾m vÒ phÝa t©y nam gãc dèc 10˚ ®Õn 20˚. Do ¶nh h­ëng cña ®øt g·y, c¸c líp ®¸ phiÕn nguyªn thñy bÞ dÞch chuyÓn thÕ n»m x¸o trén kh¸ m¹nh nhÊt lµ phÝa bê ph¶i. TËp trªn (€hg2 ) Tõ cÇu Cèc Pµi cã thÓ qu¸n s¸t ®­îc c¸c d¶i nói ®¸ v«i ph©n c¾t rÊt m¹nh mÏ víi c¸c líp ®¸ v«i ph©n líp dµy ®Õn d¹ng khèi. Däc lßng s«ng, vÒ phÝa h¹ l­u cÇu Cèc Pµi 500m, c¸c ®¸ v«i ®· kÐo xuèng vµ trµn ngËp khu vùc lßng s«ng vµ hai bªn bê. Thµnh phÇn th¹ch häc bao gåm c¸c ®¸ v«i mµu xanh vµ ®¸ v«i tr¾ng x¸m. §¸ cã cÊu t¹o d¶i ph©n líp. ChiÒu dµy líp tõ 5-10cm ®Õn vµi chôc cm, ®«i khi cã cÊu t¹o khèi. Giíi Kainozoi HÖ §Ö tø (aQ),Thèng Holocen, phô thèng trªn (aQ23) C¸c trÇm tÝch Kainozoi trong vïng c«ng t¸c ph¸t triÓn rÊt yÕu ít hiÖn diÖn d­íi d¹ng c¸c trÇm tÝch lßng vµ b·i båi hiÖn ®¹i. Thµnh phÇn ®a phÇn gåm c¸t lÉn Ýt sÐt vµ cuéi s¹n. Trªn tuyÕn ®Ëp, c¸c hè khoan th¨m dß cho thÊy, líp trÇm tÝch lßng gåm hai phÇn. PhÇn trªn gåm c¸t h¹t mÞn ®Õn c¹t h¹t trung dµy 2-3m, phÇn d­íi gåm cuéi sái lÉn s¹n vµ c¸t dµy ®Õn 15-16 m. §©y chÝnh lµ nguån vËt liÖu x©y dùng cã gi¸ trÞ. 2.2 Magma x©m nhËp C¸c thµnh t¹o magma x©m nhËp trong vïng ®­îc m« t¶ trong phøc hÖ S«ng Ch¶y møc tuæi Devon. Trªn quy m« khu vùc, khèi S«ng Ch¶y cã diÖn tÝch trªn 4000km2 chiÕm mét phÇn rÊt lín ®Þa b¶n huyÖn XÝn MÇn, Hoµng Su Ph×, MÌo V¹c, Yªn Minh vµ kÐo sang Trung Quèc. Cho ®Õn nay, cÊu tróc ®Þa chÊt vµ nguån gèc cña granitoit S«ng Ch¶y cßn cã rÊt nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®iÒu ®ã kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6. Trong ph¹m vi dù ¸n, diÖn tÝch lßng hå trïng víi mét bé phËn cña khèi S«ng Ch¶y. Ranh giíi gi÷a ®Þa chÊt gi÷a khèi S«ng Ch¶y vµ c¸c trÇm tÝch lôc nguyªn hÖ tÇng Hµ Giang n»m c¸ch cÇu Cèc Pµi vÒ phÝa th­îng l­u ngãt 2km. T¹i d¶i ®¸ gèc phÝa bê tr¸i khu tuyÕn ®Ëp, quan s¸t thÊy c¸c thÊu kÝnh nhá ®¸ granit xuyªn c¾t chØnh hîp víi c¸c líp ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit. Thµnh phÇn th¹ch häc cña khèi S«ng Ch¶y bao gåm c¸c ®¸ granit, biotit, granitognei,granit d¹ng næi ban. §¸ cã cÊu t¹o gneis vµ gneis d¹ng m¾t. KiÕn tróc næi ban, kiÕn tróc cµ n¸t vµ milonit. 2.3 KiÕn tróc vµ cÊu t¹o Vïng c«ng t¸c n»m trong ®íi kiÕn t¹o §«ng B¾c ViÖt Nam thuéc ®íi t­íng cÊu tróc Hµ Giang. VÒ phÝa t©y lµ d·y nói Con Voi t¹o nªn bëi c¸c ®¸ biÕn chÊt cao thuéc t­íng Amphibolit phøc hÖ s«ng Hång. PhÝa ®«ng b¾c lµ khèi S«ng Ch¶y t¹o nªn bëi c¸c ®¸ granitoid d¹ng gneis. C¸c thµnh t¹o cña hÖ tÇng Hµ Giang trong vïng dù ¸n cã nguån gèc tõ c¸c trÇm tÝch sÐt vµ carbonat, biÕn chÊt thÊp trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 300-450˚ Trªn b×nh ®å hiÖn ®¹i, chóng bÞ uèn nÕp vµ biÕn d¹ng m¹nh mÏ. Trªn quy m« hÑp cña vïng c«ng t¸c, kh«ng c¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c cÊu t¹o uèn nÕp nguyªn thñy cña c¸c thµnh t¹o ®Þa chÊt. C¸c khèi nói n»m ®éc lËp hoÆc bÞ che phñ d­íi tÇng trÇm tÝch hoÆc phong hãa cã chiÒu dµy kh¸ lín. C¾n cø theo ®Æc ®iÓm thµnh phÇn vËt chÊt, khu vùc c«ng t¸c ®­îc ph©n chia thµnh hai tÇng cÊu tróc chÝnh nh­ sau: TÇng cÊu tróc d­íi : bao gåm toµn bé diÖn ph©n bè cña hÖ tÇng Hµ Giang. Thµnh phÇn th¹ch häc bao gåm ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit vµ ®¸ v«i, dolomit. §­êng ph­¬ng cÊu tróc chung trong vïng c«ng t¸c lµ t©y b¾c ®«ng nam. TÇng cÊu tróc d­íi t¹o thµnh mét phøc nÕp låi, nh©n trïng víi c¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit, c¸nh lµ c¸c ®¸ v«i dolomit. Mét bé phËn phÇn nh©n bÞ khèi granit S«ng Ch¶y xuyªn c¾t vµ lµm biÕn d¹ng. TÇng cÊu tróc trªn : trïng víi diÖn ph©n bè cña batholit S«ng Ch¶y. Mét ®Æc ®iÓm næi bËt vµ mang tÝnh ®Æc thï, c¸c ®¸ granit khèi S«ng Ch¶y cã tÝnh ph©n phiÕn vµ gneis hãa rÊt m¹nh. §­êng ph­¬ng cÊu t¹o ph©n phiÕn trïng víi ®­êng ph­¬ng cÊu tróc cña ®¸ v©y quanh. ChÝnh v× ®Æc ®iÓm nµy, nhiÒu nhµ ®Þa chÊt gäi ®ã lµ ‘Vßm S«ng Ch¶y ” . §Æc ®iÓm ho¹t ®éng ph¸ hñy ®øt g·y kiÕn t¹o C¸c ho¹t ®éng ®øt g·ykiÕn t¹o trong vïng ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ qua nhiÒu giai ®o¹n ®Þa chÊt. Pha kiÕn t¹o liªn quan ®Õn biÕn d¹ng dÎo C¸c pha kiÕn t¹o cæ liªn quan víi biÕn d¹ng dÎo cña batholit S«ng Ch¶y cã tuæi cæ nhÊt, dù kiÕn trong pha kiÕn t¹o Indoxini. Liªn quan víi pha biÕn d¹ng nµy, c¸c ®¸ bÞ Ðp phiÕn, milonit hãa vµ siªu milonit. ¶nh h­ëng cña pha biÕn d¹ng cæ ®èi víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 lµ kh«ng lín. C¸c pha kiÕn t¹o liªn quan víi biÕn d¹ng dßn DÊu tÝch ®Ó l¹i trªn b×nh ®å ®Þa chÊt lµ c¸c ®íi dËp vì,cµ n¸t. C¸c dÊu hiÖu ®Þa m¹o thÓ hiÖn rÊt tÝch cùc ®Æc biÖt lµ khu vùc thung lòng S«ng Ch¶y ®o¹n tuyÕn ®Ëp. * Ho¹t ®éng ®øt g·y C¨n cø theo møc tuæi ®Þa chÊt t­¬ng ®èi, cã thÓ ph©n chia c¸c hÖ thèng ®øt g·y chÝnh sau ®©y HÖ thèng ®øt g·y t©y b¾c ®«ng nam vµ ®«ng b¾c t©y nam. §©y lµ c¸c ®øt g·y quy m« nhá cÊp IV. DÊu hiÖu cña chóng lµ c¸c ®íi dËp vì cµ n¸t vµ c¸c ®íi uèn nÕp trªn c¸c líp ®¸ phiÕn. T¸c ®éng cña hÖ thèng ®øt g·y nµy ®èi víi æn ®Þnh cña dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 lµ kh«ng lín. HÖ thèng ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn §©y lµ c¸c ®øt g·y cã tuæi trÎ nhÊt vµ ®Ó l¹i dÊu Ên râ nhÊt trong vïng tuyÕn víi c¸c dÊu hiÖu ®Þa m¹o, dÊu hiÖu th¹ch häc vµ c¸c dÊu hiÖu ®Þa chÊt kh¸c. VÒ ®Þa m¹o, thung lòng S«ng Ch¶y ®o¹n tuyÕn ®Ëp trïng víi ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn, bªn vai tr¸i quan s¸t c¸c cÊu t¹o bËc thang ®­îc t¹o nªn bëi c¸c khèi lé ®¸ gèc. Theo c¸c bËc thang cã thÓ quan s¸t ®­¬c c¸c mÆt tr­ît kÐo dµi tõ vµi chôc mÐt ®Õn hµng tr¨m mÐt. ChiÒu cao cña c¸c bËc thang d¹o ®éng tõ 2-3m ®Õn 40-50m. H×nh th¸i bËc thang ®ang m« t¶ kh«ng quan s¸t thÊy hoÆc kh«ng râ trong phÇn vai ph¶i. CÊu t¹o bËc thang liªn quan víi ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn cã thÓ biÓu diÔn trong c¸c mÆt c¾t vïng tuyÕn. DÊu hiÖu cÊu t¹o ®Þa chÊt râ nhÊt khi quan s¸t c¸c khèi lé ®¸ däc hai bªn S«ng Ch¶y. T¹i ®©y, c¸c mÆt tr­ît kÐo dµi nghiªng vÒ phÝa bê tr¸i víi gãc dèc 75 ®Õn 80˚. §ång sinh víi ®íi mÆt tr­ît lµ c¸c khe nøt t¸ch vµ dËp vì yÕu trªn nÒn ®¸. Do t¸c ®éng cña ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn, khèi ®¸ cøng ®o¹n tuyÕn ®Ëp cã xu h­íng thu hÑp ë ®¸y s«ng vµ më réng khi ®i lªn cao. Vµ t¹o nªn mÆt c¾t h×nh ch÷ V rÊt ®iÓn h×nh. Dßng S«ng Ch¶y hiÖn ®¹i trïng víi phÇn tròng nhÊt cña mÆt c¾t ®ang m« t¶. C¨n cø vµo nhËn xÐt trªn ®©y, cã thÓ kh¸i qu¸t hãa ®íi ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn trong vïng tuyÕn b»ng c¸c mÆt tr­ît cïng ph­¬ng. Theo ph©n lo¹i ®øt g·y, chóng t­¬ng ®­¬ng víi cÊp V vµ cÊp VI hoÆc t­¬ng ®­¬ng víi c¸c khe nøt lín. Trªn b¶n ®å ®Þa chÊt tû lÖ 1:2000 vïng tuyÕn vµ diÖn tÝch kÕ cËn, b¶n ®å ®Þa chÊt tû lÖ 1:25000 vïng hå ®· thÓ hiÖn c¸c hÖ thèng ®øt g·y võa m« t¶. Cã thÓ ®øa ra mét sè nhËn xÐt kh¸i qu¸t sau ®©y: Trong vïng c«ng t¸c vµ ®Æc biÖt lµ vïng tuyÕn cña dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 kh«ng tån t¹i c¸c ®øt g·y lín tõ cÊp III trë lªn HiÖn t¹i kh«ng quan s¸t thÊy c¸c ®øt g·y ®ang ho¹t ®éng hoÆc c¸c ®øt g·y ®­¬ng ®¹i. *C¸c nÕp uèn Trong vïng nghiªn cøu ho¹t ®éng uèn nÕp ph¸t triÓn chñ yÕu lµ c¸c nÕp lâm ph©n bè nöa phÝa t©y cña tê b¶n ®å. C¸c nÕp lâm ë ®©y cã ph­¬ng trôc theo h­íng ®«ng b¾c t©y nam vµ bÞ c¸c ®øt g·y chia c¾t m¹nh mÏ. 2.4 §Æc ®iÓm ®Þa m¹o vµ t©n kiÕn t¹o Trong vïng tån t¹i c¸c d¹ng ®Þa h×nh t­¬ng ph¶n nhau rÊt râ rÖt. D¹ng ®Þa h×nh x©m thùc bãc mßn trïng víi diÖn ph©n bè granitoit S«ng Ch¶y vµ tËp 1 hÖ tÇng Hµ Giang. BÒ mÆt ®Þa h×nh kh¸ tho¶i, d¹ng l­în sãng.Líp vá phong hãa gåm sÐt bét c¸t kh¸ dµy, cã thÓ lªn ®Õn hµng chôc mÐt. D¹ng ®Þa h×nh nµy chiÕm toµn bé diÖn tÝch vïng hå vµ vïng tuyÕn. D¹ng ®Þa h×nh karsto. Trïng víi diÖn ph©n bè tËp 2 hÖ tÇng Hµ Giang. §©y lµ c¸c khèi nói ®¸ v«i ®Þa h×nh ph©n c¾t m¹nh, cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng hang ®éng liªn quan víi qu¸ tr×nh mÊt n­íc. D¹ng ®Þa h×nh nµy ph©n bè réng r·i ë phÝa t©y b¾c, t©y nam cÇu Cèc Pµi vµ kh«ng liªn quan ®Õn hå chøa vµ vïng tuyÕn ®Ëp. D¹ng ®Þa h×nh tÝch tô. Cã quy m« hÑp ph©n bè däc lßng vµ hai bªn bê s«ng. Chóng lµ c¸c b·i båi vµ c¸c doi c¸t, c¸c b·i cuéi sái quy m« nhá. Liªn quan víi d¹ng ®Þa h×nh nµy lµ c¸c má c¸t cuéi sái x©y dùng t¹i chç cã gi¸ trÞ. C¸c yÕu tè ®Þa h×nh phi tû lÖ Trong vïng kh¶o s¸t tån t¹i mét sè yÕu tè ®Þa h×nh ®Þa m¹o phi tû lÖ. §ã lµ c¸c m­¬ng xãi, c¸c dßng suèi c¹n, c¸c th¸c ®¸ n»m däc theo c¸c dßng suèi c¹n. §Æc biÖt trong vïng tuyÕn tån t¹i mét khe c¹n bÞ ch«n vïi (yÕu tè ®Þa m¹o Èn). C¸ dÊu hiÖu ho¹t ®éng t©n kiÕn t¹o VÒ mÆt lý luËn, c¸c yªu tè tÊn kiÕn t¹o c¸c ®øt g·y ®ang ho¹t ®éng cã mèi liªn quan víi c¸c yÕu tè ®Þa h×nh ®Þa m¹o, c¸c mÆt facet, c¸c dÊu hiÖu tr­ît lë vµ nøt ®Êt ®Þnh kú mang tÝnh lÆp l¹i, mét sè dÊu hiÖu c­íp dßng cña c¸c hÖ thèng suèt hiÖn ®¹i. §èi chiÕu víi c¸c dÊu hiÖu kÓ trªn, vïng dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 v¾ng mÆt c¸c dÊu hiÖu ®øt g·y ®­¬ng ®¹i ®ang ho¹t ®éng. TÊt c¶ c¸c ®øt g·y ®ang ®­îc quan s¸t ®Òu lµ c¸c ®øt g·y ch«n vïi, ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn ®· m« t¶ chi tiÕt ë vïng tuyÕn cã tuæi muén nhÊt, t­íng øng víi Pleistocen, c¸c ®©y kho¶ng 5-7 triÖu n¨m. 2.5 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thñy v¨n 2.5.1 §Æc ®iÓm nguån n­íc mÆt N­íc trªn dßng S«ng Ch¶y cã l­u l­îng lín. ChÊt l­îng n­íc phô thuéc theo mïa. Vµo mïa kh«: n­íc trong suèt, vÞ ngät. Vµo mïa m­a: n­íc mang nhiÒu phï sa vµ ®é ®ôc rÊt cao. Mét sè kÕt qu¶ ph©n tÝch hãa häc cho thÊy, nguån n­íc S«ng Ch¶y kh«ng ¨n mßn bª t«ng vµ kim lo¹i. Chóng cã thÓ sö dông ®Ó chÕ t¹o d¨m bª t«ng phôc vô cho c«ng tr×nh thñy ®iÖn. 2.4.2 C¸c tÇng chøa n­íc d­íi ®Êt Liªn quan víi khu vùc kh¶o s¸t, nguån n­íc ngÇm tån t¹i d­íi d¹ng c¸c ®¬n vÞ chøa n­íc sau ®©y: TÇng chøa n­íc trong trÇm tÝch aluvi lßng hiÖn ®¹i vµ b·i båi Thùc chÊt ®©y lµ n­íc mÆt ®­îc tÝch tô trong c¸c b·i c¸t, cuéi sái vµ ®Æc biÖt lµ c¸c trÇm tÝch lßng hiÖn ®¹i. N­íc tån t¹i trong c¸c lç hæng gi÷a c¸c h¹t cuéi d¨m s¹n. Kh¶ n¨ng gi÷ n­íc rÊt kÐm do thµnh phÇn sÐt rÊt thÊp. TÇng chøa n­íc trong ®íi phong hãa tµn tÝch TÇng chøa n­íc cã quy m« nhá vµ phô thuéc vµo ho¹t ®éng cña n­íc m­a. N­íc tån t¹i trong c¸c khe nøt trong ®íi IA2, IB lµ chñ yÕu. N¬i xuÊt lé n­íc lµ c¸c níi ®Þa h×nh thÊp ven suèi vµ ven bê S«ng Ch¶y. N­íc ngÇm tho¸t ra d­íi d¹ng thÈm rØ. Nguån n­íc nµy cã thÓ khai th¸c sö dông n­íc sinh ho¹t. §íi ch­a n­íc theo c¸c ®íi ®øt g·y kiÕn t¹o Trong c¸c ®íi dËp vì kiÕn t¹o, n­íc ngÇm dÔ dµng di chuyÓn vµ tÝch tô ë c¸c ®é s©u kh¸c nhau. Nguån n­íc cung c©p cho d¹ng n­íc nµy chÝnh lµ n­íc m­a. MiÒn tho¸t chÝnh lµ c¸c ®iªm giao gi÷a ®íi chøa n­íc víic¸c n¬i ®Þa h×nh thÊp nh­ ven suèi vµ ven s«ng. HiÖn ®· quan s¸t ®­îc mét vµi vÕt lé n­íc thÊm dØ ven dßng S«ng Ch¶y. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch hãa häc n­íc trong ®Ò ¸n ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng d­íi ®©y. Cã thÓ nhËn thÊy, n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ®Òu cã chung tÝnh chÊt n­íc Bicarbonat Calci Natri. C¨n cø theo tiªu chuÈn x©y dùng, c¸c lo¹i n­íc trªn kh«ng ¨n mßn bª t«ng vµ kim lo¹i. Cã thÓ sù dông n­íc S«ng Ch¶y ®Ó chÕ t¹o bª t«ng cho c«ng tr×nh x©y dùng; c¸c nguån n­íc d­íi ®Êt cã thÓ sö dông cho ¨n uèng vµ sinh ho¹t. Ion (mg/l) MO2 HK1 HK16 HK18 HK11 pH 7,2 7,7 7,6 7,7 7,7 Na+ 25.0 52.5 25.0 30.0 27.5 Ca++ 14.0 30.0 14.0 12.0 16.0 Mg++ 2.4 3.6 2.4 3.6 2.4 Tæng 41.4 86.1 41.4 45.6 45.9 Cl - 73.2 14.2 10.7 10.7 10.7 SO4-2 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 HCO3- 73.2 207.4 97.6 109.8 109.8 Tæng 99.3 226.4 108.3 120.5 120.5 Tæng ®é cøng 0.90 1.80 0.9 0.9 1.0 §é cøng t¹m thêi 0.30 0.50 0.3 0.1 0.3 §é cøng vÜnh viÔn 0.60 1.30 0.6 0.8 0.7 CO2 tù do 13.2 17.6 8.8 8.8 8.8 CO2 x©m thùc 11.0 4.5 6.8 6.5 6.4 B¶ng tæng hîp c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch n­íc Ch­¬ng 3 ®Æc ®iÓm c¸c ®¸ magma vµ biÕn chÊt khu vùc cèc pµi 3.1 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt Theo mèi quan hÖ ®Þa chÊt, trong ph¹m vi vïng tuyÕn trªn tê b¶n ®é tû lÖ 1 : 10.000 cã thÓ ph©n lµm hai líp nh­ sau. Líp d­íi (€hg11).Ph©n bè ë phÇn thÊp nhÊt cña mÆt c¾t. VÕt lé tiªu biÓu lµ d¶i ®¸ ven mÐp n­íc phÝa bê tr¸i khu tuyÕn ®Ëp. Thµnh phÇn th¹ch häc gåm c¸c líp ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit chiÒu dµy ®Õn 200-300m. §¸ cøng ch¾c do bÞ biÕn chÊt m¹nh ë tr×nh ®é t­íng phiÕn lôc. Toµn bé khu ®Çu mèi cña dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 n»m trong ph¹m vi ph©n bè cña tËp d­íi. ¶nh 3.1 §¸ phiÕn th¹ch anh sericit lé ra t¹i bê tr¸i S«ng Ch¶y 6 Líp trªn (€hg12). ChuyÓn tiÕp víi líp d­íi. VÒ thµnh phÇn ®¸nh dÊu bëi sù xuÊt hiÖn c¸c líp ®¸ phiÕn chøa than vµ ®Æc biÖt lµ c¸c thÊu kÝnh sÐt than mµu ®en cã chiÒu dµy 1-2m ®Õn d­íi 10m. Cµng lªn trªn cét ®Þa tÇng, khèi l­îng c¸c ®¸ phiÕn sÐt than cµng lín vµ dÇn xuÊt hiÖn c¸c líp ®¸ sÐt v«i vµ ®¸ v«i ph©n líp máng ®Ó chuyÓn tiÕp lªn tËp trªn gåm c¸c ®¸ v«i. ¶nh 3.2 §¸ phiÕn sÐt chøa than 3.2 §Æc ®iÓm th¹ch häc C¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit phÇn thÊp cña hÖ tÇng Hµ Giang TËp trung vÒ phÝa tuyÕn ®Ëp thuéc ®o¹n trªn cña hå chøa. Thµnh phÇn gåm ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit cÊu t¹o ph©n líp vµ ph©n phiÕn máng. Vá phong hãa gåm sÐt vµ d¨m s¹n dµy 1-5m. §©y lµ tÇng c¸ch n­íc hoµn toµn, kh«ng cã tiÒm n¨ng sinh karst¬. C¸c ®¸ v«i mµu x¸m xanh cÊu t¹o khèi vµ ph©n líp dµy thuéc tËp trªn hÖ tÇng Hµ Giang kh«ng tham gia vµo ®­êng bê hå chøa. §¸ granioit thuéc phøc hÖ S«ng Ch¶y Ph©n bè tËp trung ë ®o¹n trªn cña hå chøa. Thµnh phÇn th¹ch häc bao gåm c¸c ®¸ granitoit vµ granitogneis. ®¸ cÊu t¹o ph©n phiÕn vµ cÊu t¹o gneis rÊt ®Æc tr­ng cho mét khèi vßm ®ång t©m. Ch­¬ng 4 ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh 4.1 §Æc ®iÓm ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh 4.1.1 Phong hãa vµ vá phong hãa C¸c thµnh t¹o ®Þa chÊt trong vïng nhiÖt ®íi Èm bÞ phong hãa vËt lý vµ phong hãa hãa häc rÊt m·nh liÖt. §©y lµ mét trong c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i sinh ph¸t triÓn m¹nh nhÊt trong vïng c«ng t¸c. CÊu tróc mÆt c¾t vá phong hãa trong vïng tu©n theo quy luËt chung cña vïng nhiÖt ®íi Èm. Cã thÓ ph©n biÖt hai qu¸ tr×nh phong hãa chñ yÕu. §ã lµ phong hãa hãa häc vµ phong hãa c¬ häc. S¶n phÈm cña hai qu¸ tr×nh phong hãa lµ vá phong hãa. CÊu tróc chung cña vá phong hãa gåm nhiÒu ®íi. Trªn cïng lµ ®íi sÐt víi sù phong phó c¸c kho¸ng vËt sÐt nguån gèc tõ qu¸ tr×nh hidrat hãa c¸c kho¸ng vËt alumosilicat vµ silicat cã trong c¸c ®¸ gèc nhÊt lµ c¸c ®¸ magma x©m nhËp. TiÕp theo lµ vá phong hãa vì vôn, s¶n phÈm cña phong hãa c¬ häc. T¹i ®©y vai trß c¸c t¸c nh©n phong hãa hãa häc gi¶m m¹nh vµ v¾ng mÆt trong c¸c ®íi d­íi. Theo quy luËt nµy, hµm l­îng c¸c kho¸ng vËt cµng gi¶m dÇn khi xuèng s©u. ChiÒu dµy cña vá phong hãa phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa m¹o h×nh nh­: ®é dèc mÆt ®Þa h×nh, ®é dÇy th¶m thùc vËt, c¸c dßng ch¶y t¹m thêi, c¸c ®íi kiÕn t¹o ch«n vïi ( c¸c ®øt g·y cæ ®· ngõng ho¹t ®éng). Däc theo c¸c ®íi dËp vì kiÕn t¹o, do c¸c ®¸ gèc bÞ cµ n¸t dËp vì, n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt cã thÓ di chuyÓn vµ thÊm s©u h¬n, nªn chiÒu s©u c¸c ®íi phong hãa t¨ng m¹nh so víi c¸c vÞ trÝ l©n cËn. Còng do ®ã, theo c¸c ®íi kiÕn t¹o ch«n vïi, c¸c tai biÕn ®Þa chÊt th­êng x¶y ra víi c­êng ®é lín h¬n. §©y lµ nh÷ng quy luËt chung, ®· ®­îc c¸c t¸c gi¶ l­u ý trªn b¶n ®å vµ c¸c mÆt c¾t ®Þa chÊt c«ng tr×nh. D­íi ®©y sÏ m« t¶ chi tiÕt vá phong hãa trªn ®¸ th¹ch anh sericit vµ ®¸ v«- ®á hoa ph©n líp hÖ tÇng Hµ Giang. Vá phong hãa tiªu biÓu nhÊt cña vïng tuyÕn ®­îc h×nh thµnh do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trªn c¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit thuéc tËp d­íi hÖ tÇng Hµ Giang. C¸c quan s¸t theo h×nh trô hè khoan vµ c¸c vÕt lé ®Þa chÊt trong vïng tuyÕn cho thÊy, vá phong ho¸ ph¸t triÓn kh«ng hoµn chØnh. Trªn cïng lµ ®íi edQ, IA1, IA2 sau ®ã gÆp ®íi IB vµ ®íi IIA. §íi edQ bao gåm c¸c m¶nh d¨m s¹n ®i cïng sÐt - c¸t tr¹ng th¸i bë rêi kh«ng g¾n kÕt. ChiÒu dµy dao ®éng tõ 1-2 m ®Õn trªn chôc mÐt. MÆt c¾t râ nhÊt cã thÓ quan s¸t ngay t¹i vïng tuyÕn trªn taluy ®­êng ®o¹n vai ®Ëp d©ng. §íi IA1 t­¬ng tù ®íi edQ nh­ng sè l­îng m¶nh ®¸ t¨ng cao, cÊu t¹o ph©n líp vµ ph©n phiÕn ®­îc kÕ thõa râ tõ ®¸ mÑ. §íi IA2 gåm c¸c líp ®¸ phiÕn phong ho¸ chuyÓn thµnh mÇu n©u, tr¹ng th¸i cøng ®Õn nöa cøng. BÒ mÆt ph©n phiÕn cã nhiÒu kho¸ng vËt sÐt. C¸c hè ®µo vµ c¸c vÕt lé tù nhiªn cã thÓ nhËn râ ®­îc c¸c mÆt c¾t cña ®íi IA1 vµ IA2. §íi IB gåm tæ hîp c¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit ph©n líp. §¸ bÞ biÕn mÇu loang læ vµ nøt nÎ kh«ng ®Òu, bÒ mÆt cã nhiÒu limonit. §íi IB kh«ng chøa sÐt. §íi IB cã thÓ quan s¸t trong c¸c hè khoan vµ c¸c vÕt lé tù nhiªn däc hai bªn bê s«ng Ch¶y. §íi IIA vµ IIB lé ra ë hai bªn lßng d­íi d¹ng c¸c b·i ®¸ vµ n»m ë ®é cao t­¬ng ®èi so víi ®¸y s«ng, hoÆc ngay d­íi lßng s«ng bÞ ch«n vïi d­íi líp trÇm tÝch aluvi hiÖn ®¹i, hoÆc trªn c¸c v¸ch ®¸ kÐo dµi vµi chôc mÐt theo ph­¬ng ¸ vÜ tuyÕn ë vai tr¸i trªn ®é cao t­¬ng ®èi 10m ®Õn 100m. Trong c¸c hè khoan vai ®Ëp, chóng bÞ ch«n vïi ë ®é s©u 10-20m. §íi IIA vµ IIB kh«ng ph©n biÖt râ rµng vÒ thµnh phÇn th¹ch häc. Chóng bao gåm c¸c líp ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit rÊt t­¬i mµu x¸m xanh cøng ch¾c, kh«ng cã limonit lÊp ®Çy khe nøt. 4.1.2. C¸c dßng bïn c¸t ch«n vïi §­îc ph¸t hiÖn bªn vai ph¶i ph­¬ng ¸n tuyÕn hai l­u. §©y lµ bÒ mÆt s­ên cã ®é dèc kh«ng lín h¬i tròng so víi xung quanh. T¹i hè khoan HK5 to¹ ®é X = 39349, Y = 2510662 vµ HK8 to¹ ®é X = 393482, Y = 2510702 ®· ghi nhËn ®­îc líp sÐt bïn mµu ®en lÉn d¨m s¹n cuéi sái n»m d­íi líp ®Êt sÐt d¨m s¹n mµu vµng nguån gèc tµn tÝch hoÆc s­ên tÝch. Líp sÐt mµu ®en lÉn cuéi d¨m dµy 7- 8m ®Õn trªn 15m. Bïn mµu ®en sê bÈn tay vµ bãp n¸t dÔ dµng. Chóng tiªu biÓu cho nguån gèc hå ®Çm. ViÖc xuÊt hiÖn dßng bïn nguån gèc hå ®Çm quy m« nhá nµy ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n tuyÕn h¹ l­u. 4.1.3. C¸c hÖ thèng m­¬ng xãi vµ suèi ®¸ Lé ra däc c¸c lßng suèi ven hå chøa. C¸c d¶i ®¸ gèc cøng ch¾c n»m däc lßng suèi chiÒu dµi ®Õn hµng ngh×n mÐt, chiÒu réng vµi chôc mÐt ®Õn tr¨m mÐt tuú theo quy m« cña dßng suèi. 4.1.4. Xãi lë vµ c¸c d¶i ®¸ l¨n ven s«ng C¸c hiÖn t­îng xãi lë ven s«ng vµ ven suèi s¶y ra rÊt h¹n hÑp. HiÖn t¹i míi quan s¸t ®­îc mét ®o¹n ng¾n kho¶ng 300m ven bê ph¶i phÝa tr­íc cÇu Cèc Pµi. C¸c cung xãi lë quy m« nhá ®Þnh vÞ trªn líp tÝch tô proluvi. Tuy nhiªn, d¶i xãi lë nµy kh«ng cã mèi liªn quan víi c«ng tr×nh. 4.1.5. TrÇm tÝch hiÖn ®¹i HiÖn diÖn d­íi d¹ng c¸c doi c¸t, b·i cuéi sái vµ c¸c tÝch tô trÇm tÝch lßng s«ng hiÖn ®¹i. Quy m« cña c¸c b·i båi thÊp vµ trÇm tÝch doi c¸t lµ kh«ng lín. Chóng ph©n bè ë ven dßng s«ng kÐo dµi 20-30m ®Õn 100m, chiÒu réng 20-30m. Chóng th­êng xuyªn bÞ ngËp n­íc vµo mïa m­a. C¸c trÇm tÝch lßng lÊp ®Çy dßng s«ng víi chiÒu dµy tõ 4-5m ®Õn 15-16m t¹i khu vùc tuyÕn. Theo c¸c kÕt qu¶ khoan th¨m dß, líp trÇm tÝch aluvi lßng hiÖn ®¹i gåm cã hai phÇn. PhÇn trªn dµy 2-3m chñ yÕu gåm c¸t s¹n, phÇn d­íi 10-15m gåm cuéi sái Ýt d¨m s¹n. 4.1.6. Hang hèc kast¬ Theo quy luËt, trong vïng ®¸ v«i ph©n líp dµy th­êng xuÊt hiÖn c¸c hang ®éng karst¬. §ã lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh phong ho¸ ho¸ häc. C¸c hang ®éng karst¬ th­êng cã c­êng ®é cao däc theo c¸c ®øt gÉy, c¸c bÒ mÆt tiÕp xóc gi÷a c¸c khèi ®¸ v«i. Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ®Þa m¹o. Trong vïng c«ng t¸c vµ diÖn tÝch kÕ cËn, ®· cã kh¸ nhiÒu hang ®éng ®­îc ph¸t hiÖn liªn quan víi ®Þa h×nh karst¬. Tuy nhiªn trong ph¹m vi ph©n bè cña hå chøa, chóng hoµn toµn v¾ng mÆt. 4.2 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt khu ®Çu mèi 4.2.1 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph­¬ng ¸n th­îng l­u 4.2.1.1 §Æc ®iÓm ®Þa m¹o Dßng s«ng Ch¶y t¹o khu vùc ph­¬ng ¸n th­îng l­u ch¶y h­íng b¾c víi ph­¬ng vÞ 3600. VÒ phÝa th­îng l­u vµ h¹ l­u, dßng s«ng Ch¶y chuyÓn h­íng vÒ phÝa tÊy b¾c t¹o nªn h×nh ch÷ S ng­îc. Sù uèn khóc cña dßng ch¶y liªn quan víi c¸c yªu tè ®Þa chÊt vµ t©n kiÕn t¹o. Lßng s«ng kh¸ b»ng ph¼ng ®­îc lÊp ®Çy bëi líp trÇm tÝch aluvi c¸t cuéi sái dµy ®Õn 15-16m. Hai bªn vai ®Ëp, cã sù t­¬ng ph¶n vÒ mÆt h×nh th¸i mÆt s­ên thung lòng. TÝnh t­¬ng ph¶n nµy liªn quan víi sù xuÊt hiÖn cña hÖ thèng ®øt g·y vµ c¸c mÆt tr­ît cïng ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn. PhÇn vai ph¶i, bÒ mÆt s­ên thung lòng s«ng t­¬ng ®èi thÊp vµ ®iÒu hßa, ®é dèc tõ 10 ®Õn 150200. Líp phñ tµn tÝch (®íi edQ) t­¬ng ®èi dµy vµ æn ®Þnh. PhÝa mÐp n­íc, lé v¸ch ®¸ gèc tõ mÆt n­íc ®Õn ®é cao t­¬ng ®èi 4-6m. Trong khi ®ã, bÒ mÆt s­êng thung lòng ë vai trai kh«ng ®ång nhÊt víi sù xuÊt hiÖn c¸c gê ®¸ trªn s­ên vµ c¸c vÖt ®¸ cøng ven s«ng. C¸c gê ®¸ cøng kÐo dµi 10m ®Õn 40-50m theo ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn, Líp phñ tµn tÝch kh¸ máng tõ 1 dÕn 2-3m. S¸t bê s«ng, mét vÖt ®¸ cõng kh¸ réng 15-20m kÐo dµi 40-50m víi ®é cao 2-3m so víi mùc n­íc. Cã thÓ h×nh dung ®­îc mét lo¹t “bËc thang ®¸” tån t¹i ë phÝa bê tr¸i, chiÒu cao c¸c “ bËc thang ®¸” dao ®éng tõ 1-2m ®Õn hµng chôc mÐt. 4.1.1.2 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh 4.1.1.2.1 §Æc ®iÓm c¸c tÇng ®¸ a-TÝch tô aluvi C¸c tÝch tô hiÖn ®¹i lßng s«ng. Líp c¸t chøa s¹n lÊp ®Çy dßng s«ng. Cã chiÒu dµy kh¸ æn ®Þnh, dao ®éng tõ 5-16m. Thµnh phÇn gåm c¸t s¹n th¹ch anh lÉn Ýt mica tr¾ng ë phÇn trªn; cuéi t¶ng vµ s¹n ë phÇn d­íi. Trong ph¹m vi ph©n bè tuyÕn th­îng l­u, hai bªn vai ®Ëp v¾ng mÆt hoµn toµn cuéi t¶ng c¸t d­íi d¹ng c¸c b·i båi vµ bËc thÒm. B¶ng .Thèng kª chiÒu dµy líp trÇm tÝch lßng s«ng trong c¸c hè khoan STT Tªn hè khoan TÇng trÇm tÝch aQ (m) Thµnh phÇn Tõ §Õn Dµy 1 HK11 0,0 15,1 15,1 2 HK17 0,0 15,7 15,7 5 HK18 0,0 13,0 13,0 3 HK19 0,0 13,5 13,5 b-§íi phong tµn tÝch (edQ) Ph©n bè ë vai ph¶i vµ vai tr¸i, t¹o nªn mét líp kh¸ dµy trªn khu vùc vai tr¸i vµ ®Æc biÖt lµ vai ph¶i cña tuyÕn ®Ëp. Theo c¸c tµi liÖu ®o vÏ ®Þa chÊt vµ khoan th¨m dß, ®íi tµn tÝch cã thµnh phÇn sÐt pha c¸t lÉn d¨m s¹n mµu vµng tr¹ng th¸i dÎo cøng. PhÇn d­íi cña líp edQ cã lÉn nhiÒu m¶nh vôn ®¸ phiÕn tµn d­ ch­a bÞ phong hãa. ChiÒu dµy cña ®íi tµn tÝch kh«ng ®ång nhÊt, cã xu h­íng t¨ng dÇn khi ®i tõ mÐp s«ng lªn ®Ønh ®Ëp, ë vai ph¶i ®íi cã chiÒu dµy lín h¬n ë vai tr¸i. c- §íi phong hãa m¹nh vµ trung b×nh IA1+IA2 Ph¸t triÓn trªn nÒn ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit. Thµnh phÇn gåm c¸t s¹nm, d¨m côc vµ sÐt n»m hçn ®én mµu vµng vµ x¸m vµng. Cµng xuèng s©u, l­îng c¸c côc t¶ng cµng t¨ng cao. §íi edQ + IA2 +IA1 cã chiÒu dµy tõ 5-6m ®Õn 9-10m. Trong mét sè hè ®µo vµ c¸c vÕt lé, thÊy c¸c líp ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit phong hãa m¹nh rÊt yÕu, nh­ng vÉn gi÷ nguyªn cÊu t¹o ph©n phiÕn nguyªn thñy, dïng bóa ®Ëp nhÑ ®¸ nøt vì hoµn toµn. C¸c vÕt lé nµy ®­îc m« t¶ chung trong ®íi IA2. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch c¬ lý cho thÊy, ®¸ trong ®íi IA2 rÊt mÒm yÕu, c­êng ®é kh¸ng nÐn cao nhÊt kho¶ng 40-62KG/cm2. d- §íi phong hãa yªu-IB §íi IB hoµn toµn lµ ®íi ®¸ cóng, kh«ng cã mÆt sÐt. §¸ bÞ biÕn mµu thµnh x¸m tr¾ng vµ x¸m vµng, bÒ mÆt khe nøt cã líp limonit vµ oxit s¾t dµy tõ 1-2mm ®Õn 4-5mm. Lâi khoan cã trÞ sè RQD kh¸ thÊp, chñ yÕu d­íi d¹ng c¸c côc ng¾n vµ m¶nh d¨m s¾c c¹nh. C¸c ®¸ cøng lé trªn bÒ mÆt ®Þa h×nh hiÖn ®¹i däc hai bªn mÐp s«ng ®­îc xÕp vµo ®íi IB, trong ®ã gåm c¶ d¶i ®¸ cøng s¸t mÐp s«ng phÝa bê tr¸i. e- §íi nguyªn khèi Ýt bÞ phong hãa-IIA §íi IIA kh«ng lé trªn bÒ mÆt ®Þa h×nh hiÖn ®¹i, bÞ ch«n vïi d­íi ®íi IB vµ edQ. Thµnh phÇn th¹ch häc gåm ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit, ®¸ phiÕn th¹ch anh mica mµu x¸m xanh. §¸ cÊu t¹o ph©n phiÕn, ph©n d¶i rÊt cøng ch¾c. BÒ mÆt khe nøt s¹ch ®«i khi cã líp limonit mµu vµng máng. Trong c¸c hè khoan, nâi khoan ®íi IIA chñ yÕu lµ c¸c thái hoÆc côc dµi, gi¸ trÞ RQD rÊt cao, ®«i khi ®Õn 80-90%. C­êng ®é kh¸ng nÐn trung b×nh 734,5KG/cm2. 4.1.1.2.2. §Æc ®iÓm ®øt g·y kiÕn t¹o vµ c¸c hÖ thèng khe nøt Trong vïng tuyÕn thÓ hiÖn hai pha biÕn d¹ng lín, pha ®Çu liªn quan víi biÕn d¹ng dÎo vµ c¸c ®øt g·y ®ång sinh ph­¬ng ®«ng b¾c t©y nam. Pha muén h¬n liªn quan víi biÕn d¹ng dßn vµ hÖ thèng mÆt tr­¬t ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn. §ång sinh víi c¸c ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn cã c¸c hÖ thèng khe nøt ph­¬ng ®«ng t©y. C¸c ®øt g·y liªn quan víi biÕn d¹ng dßn vµ hÖ thèng mÆt tr­ît ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn trong vïng tuyÕn ph­¬ng ¸ th­îng l­u ®· ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c mÆt c¾t ®Þa chÊt vµ b¶n ®å ®Þa chÊt vïng tuyÕn. T¹i ®©y thÊy râ ®­îc vµi trß cña ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn víi tËp hîp c¸c mÆt tr­ît song song theo ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn víi gãc dèc tõ 70 ®Õn 80-900. NÕu bãc ®i toµn bé líp phñ trÇm tÝch aluvi vµ líp tµn tÝch edQ, mÆt c¾t vuong gãc víi dßng s«ng Ch¶y trªn tuyÕn ®Ëp ph­¬ng ¸n th­îng l­u lµ c¸c bËc thang nèi tiÕp nhau khi ®i tõ ®Ønh ®Ëp xuèng phÝa d­íi ch©n ®Ëp, chiÒu cao cña bËc thang tõ 1-2m ®Õn trªn chôc mÐt. MËt ®é cña khe nøt ¸ kinh tuyÕn tõ 1-2m ®Õn vµi chôc mÐt. ®¸y thung lòng s«ng lµ phÇn bËc thang n»m ë ®é s©u lín nhÊt. C¸c mÆt tr­ît ®ang m« t¶ t¹o nªn ®íi ph¸ hñy trïng víi thung lòng s«ng. Theo phan cÊp ®øt g·y, chóng thuéc vµo ®øt g·y cÊp IV. HÖ thèng khe nøt ph­¬ng ¸ ®«ng t©y ph¸t triÓn kh¸ m¹nh mÏ. T¹i d¶i ®¸ lé ven dßng s«ng ë bªn bê tr¸i, cã thÓ quan s¸t ®­îc hÖ thèng khe nøt nµy mét c¸ch kh¸ toµn diÖn. C¸c khe nøt kÐo dµi 5-6m, gãc dèc 75-900. D­íi t¸c ®éng cña phong hãa, c¸c khe nøt cã ®é më 5-6mm, bÒ mÆt khe nøt nh¸m bÈn vµ nhiÒu limonit. ¶nh chôp vµ h×nh chiÕu cÇu cña hÖ thèng khe nøt ¸ ®«ng t©y ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh d­íi ®©y. TÝnh thÊm t¨ng cao cña ®íi IB liªn quan víi c¸c qu¸ tr×nh phong hãa vµ c¸c qu¸ tr×nh dËp vì kiÕn t¹o, c¸c ®íi khe nøt vµ ®øt g·y cÊp IV vµ cÊp V ®ang m« t¶. §èi víi ®íi IIA vµ IIB, kh¶ n¨ng thÊm gi¶m m¹nh do tÝnh liÒn khèi vµ Ýt nøt nÎ cña tÇng ®¸ cøng vµ nguyªn khèi. H×nh .C¸c khe nøt ¸ vÜ tuyÕn t¹i vÕt lé phÝa vai tr¸i tuyÕn ®Ëp th­îng l­u H×nh. H×nh chiÕu cÇu hÖ thèng khe nøt ph­¬ng ¸ vÜ tuyÕn t¹i vÕt lé phÝa vai tr¸i tuyÕn ®Ëp th­îng l­u 4.1.1.2.3 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÊm qua vai vµ nÒn ®Ëp do karst¬ hãa Trong vïng tuyÕn, thµnh phÇn th¹ch häc bao gåm c¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit cøng ch¾c vµ mét vµi thÊu kÝnh ®¸ granit, c¸c m¹ch th¹ch anh mµu tr¾ng lÊp ®Çy c¸c khe nøt. T¹i ®©y, hoµn toµn v¾ng mÆt c¸c ®¸ v«i vµ c¸c ®¸ carbonat. Do ®ã, hoµn toµn kh«ng cã tiÒm n¨ng sinh kast¬ vµ qu¸ tr×nh mÊt n­íc do karst¬ hãa. 4.1.1.2.4 C¸c tai biÕn ®Þa chÊt kh¸c C¸c qu¸ trinh xãi lë hai bªn dßng ch¶y, c¸c hiÖn t­îng ®¸ ®æ lë hiÖn ch­a ®­îc quan s¸t trong vïng tuyÕn. Nguy c¬ tiÒm Èn lín nhÊt trong vïng tuyÕn lµ qu¸ tr×nh tÝch tô hiÖn ®¹i vµ c¸c qu¸ tr×nh tÝch tô trÇm t Ých sau khi hå tÝch n­íc. ChiÒu dµy tÇng trÇm tÝch aluvi hiÖn ®¹i trªn dßng s«ng Ch¶y vïng tuyÕn kh¸ lín, cao nhÊt ®Õn 15-16m, lµ mét trong c¸c trë ng¹i lín cho qu¸ tr×nh thi c«ng. TuyÕn ®Ëp n»m d­íi nga ba suèi NËm DÇn ch­a ®Çy 300m. §©y lµ mét suèi nh¸nh lín, l­u vùc trªn 150km2. Chóng b¾t ®Çu tõ vïng nói cao, nÒn ®¸ gèc lµ mét bé phËn cña khèi granitoit S«ng Ch¶y. Dù ®o¸n mét khèi l­îng lín c¸t s¹n sÏ ®­îc tÝch tô ®©y cña suèi g©y ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh vËn hµnh cña nhµ m¸y. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh trÇm tÝch vËt liÖu nµy sÏ gi¶m ®i ®¸ng kÓ do sù cã mÆt tuyÕn ®Ëp nhµ m¸y thñy ®iÖn NËm DÇn n»m c¸ch cöa suãi kho¶ng5-6km. 4.2.2 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph­¬ng ¸n th­îng l­u Tr­íc qu¸ tr×nh thi c«ng kh¶o s¸t, ®©y ®­îc xem lµ ph­¬ng ¸n chän lùa sè 1 do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh thuÇn lîi. Tuy nhiªn c¸c kÕt qu¶ khoang th¨m dß c¸c hè khoan HK5 vµ HK8 phÇn vai ph¶i ®· ®­a ®Õn quyÕt ®Þnh lo¹i bá ph­¬ng ¸n nµy. TuyÕn ®Ëp ph­¬ng ¸n h¹ l­u n»m c¸ch tuyÕn ®¹p ph­¬ng ¸n th­îng l­u kho¶ng 40m vÒ phÝa h¹ l­u. VÒ c¬ b¶n, tuyÕn ®Ëp h¹ l­u kh«ng cã sù kh¸c biÖt so víi tuyÕn th­îng l­u. Sù kh¸c biÖt lín nhÊt lµ sù cã mÆt c¸c trÇm tÝch sÐt bïn lÉn cuéi sái bªn vai ph¶i ®· ®ùc ph¸t hiÖn ë HK5 vµ HK8 nh­ ®· nãi ë trªn. M« t¶ hè khoan 5 : Tõ 0 - 6.5 ( Líp edQ) : Thµnh phÇn gåm sÐt, bét mµu n©u ®á tr¹ng th¸i dÎo mÒm lÉn s¹n, t¶ng l¨n ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit. Tõ 6.5 - 25m ( Líp apQ):Thµnh phÇn gåm sÐt bét mµu vµng, bïn mµu xanh lÉn d¨m s¹n, cuéi, t¶ng ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit. Hè khoan HK8 Tõ 0 - 5.5 (Líp edQ): Thµnh phÇn gåm sÐt, bét mµu n©u ®á tr¹ng th¸i dÎo mÒm lÉn s¹n, t¶ng l¨n ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit. Tõ 5.5 -16.5m ( §íi IA2): §¸ phiÕn th¹ch anh sericÝt bÞ phong ho¸ m¹nh cã mµu tr¾ng bît, n©u ®á, cã lÉn sÐt mµu n©u vµng. Khi khoan ®¸ bÞ n¸t vôn thµnh slam Tõ 16.5 - 20m ( §íi IB): §¸ phiÕn th¹ch anh sericit nøt nÎ m¹nh phong ho¸ trung b×nh cã mµu n©u ®á, x¸m xanh. C¸c khe nøt bÞ lÊp nhÐt bëi oxit s¾t, sÐt cã mµu vµng, n©u ®á Tõ 20 - 21m (§íi IIA): §¸ phiÕn th¹ch anh sericit mµu x¸m xanh, x¸m ®en, h¹t mÞn, cÊu t¹o phiÕn Ýt nøt nÎ. C¸c khe nøt bÞ lÊp nhÐt bëi limonit, oxÝt s¾t cã mµu n©u ®á. Sù cã mÆt líp sÐt bïn lÉn cuéi d¨m t¶ng ë vai ph¶i cho phÐp nhËn ®Þnh vÒ sù cã mÆt cña mét sßng suèi cæ hoÆc hiÖn ®¹i bÞ ch«n vïi d­íi líp sÐt lÉn d¨m s¹n nguån gèc s­ên tÝch. Sù cã mÆt tÇng ®Êt yÕu víi chiÒu dµy kh¸ lín trªn vai ph¶i lµ mét nguyªn nh©n dÉn ®Õn tÝnh kh«ng kh¶ thi cña ph­¬ng ¸n tuyÕn h¹ l­u. 4.2.3. So s¸nh vµ kiÕn nghÞ chän lùa ph­¬ng ¸n tuyÕn Hai tuyÕn kh¶o s¸t võa tr×nh bµy cho phÐp nªu mét sè nhËn ®Þnh sau ®©y. Do hai tuyÕn n»m gÇn nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, cïng trªn mét ®o¹n s«ng ch¶y h­íng b¾c nam, do ®ã vÒ c¬ b¶n kh«ng cã sù kh¸c nhau nhiÒu vÒ cÊu tróc ®Þa chÊt tÇng ®¸ gèc vµ líp phñ, chiÒu dµy vá phong ho¸ vµ c¸c hÖ thèng ®øt gÉy kiÕn t¹o. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n nhÊt gi÷a hai tuyÕn lµ sù cã mÆt líp ®Êt yÕu phÝa vai ph¶i tuyÕn h¹ l­u. TÇng ®Êt yÕu cã chiÒu dµy lín, chÝnh v× vËy, so víi tuyÕn th­îng l­u, tuyÕn h¹ l­u cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh phøc t¹p h¬n vµ kh«ng æn ®Þnh, khèi l­îng ®µo ®¾p t¨ng cao vµ chøa ®ùng nhiÒu nguy c¬ tiÒm Èn. 4.3 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh hå chøa n­íc 4.3.1 §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ®Þa m¹o Hå chøa n­íc S«ng Ch¶y 6 n»m däc theo s«ng Ch¶y kÐo dµi tõ tuyÕn ®Ëp vÒ phÝa th­îng l­u. Víi cao tr×nh mùc n­íc d©ng b×nh th­êng 290-293m, lßng hå kÐo dµi trªn 7,5km. ChiÒu réng lßng hå dao ®éng tõ 35-40m ®Õn kho¶ng 150-200m. DiÖn tÝch hå chøa tÝnh ®Õn cao tr×nh 295m vµo kho¶ng 45-50ha. Ngoµi lßng hå chÝnh, lßng hå cã c¸c nh¸nh phô kÐo dµi theo c¸c suèi nh¸nh, trong ®ã lín nhÊt lµ nh¸nh NËm DÇn kÐo dµi theo ph­¬ng ¸ kinh tuyÕn kho¶ng 1,5km víi chiÒu réng kho¶ng 50-80m. §Þa h×nh xung quanh hå chøa lµ c¸c bÒ mÆt s­ên dèc ®Õn rÊt dèc, ph¸t triÓn c©n xøng vÒ c¶ phÝa bªn ph¶i vµ phÝa bªn tr¸i. §é dèc trung b×nh bÒ mÆt s­ên hai bªn hå chøa kho¶ng 10-200. Do ®ã, mét ®Æc ®iÓm hÕt søc riªng biÖt cña hå chøa S«ng Ch¶y 6 lµ lßng hå hÑp nh­ng kÐo dµi, bÒ mÆt s­ên xung quanh hå dèc ®Õn rÊt dèc. Th¶m thùc vËt trªn c¸c bÒ mÆt s­ên xung quanh hå hÕt søc nghÌo nµn, chñ yÕu lµ c¸c c©y d©y leo vµ th¶o méc, mét sè diÖn tÝch nhá lµ n­¬ng rÉy cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. Suèt däc lßng hå vµ bÒ mÆt s­ên hai bªn hå chøa cã thÓ nhËn thÊy, líp phñ tµn tÝch chiÕm diÖn tÝch lín nhÊt. C¸c khèi ®¸ gèc lé trªn bÒ mÆt ®Þa h×nh hiÖn ®¹i rÊt hiÕm hoi vµ trªn diÖn tÝch rÊt nhá hÑp. C¸c khèi lé ®¸ gèc ®¸ granitoit chñ yÕu n»m däc theo mÐp s«ng Ch¶y víi c­êng ®é t­¬ng ®èi 5-10m so víi mÆt n­íc s«ng hiÖn nay. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, hå chøa ph©n lµm hai ®o¹n. §o¹n trªn cña hå chøa tÝnh tõ ®Ëp d©ng kÐo dµi vÒ phÝa ®u«i hå kho¶ng 1,5km. Lßng hå t­¬ng ®èi réng tõ 70 ®Õn 80m vµ uèn khóc cïng víi nh¸nh hå chøa theo suèi NËm DÇn. §o¹n d­íi cña hå chøa kÐo dµi ®Õn ®u«i hå trªn ®o¹n dµi 6-8km.Lßng hå hÑp, bÒ mÆt s­ên dèc ®Õn rÊt dèc. 4.3.2 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt 4.3.2.1 Thµnh phÇn th¹ch häc C¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit phÇn thÊp cña hÖ tÇng Hµ Giang TËp trung vÒ phÝa tuyÕn ®Ëp thuéc ®o¹n trªn cña hå chøa. Thµnh phÇn gåm ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit cÊu t¹o ph©n líp vµ ph©n phiÕn máng. Vá phong hãa gåm sÐt vµ d¨m s¹n dµy 1-5m. §©y lµ tÇng c¸ch n­íc hoµn toµn, kh«ng cã tiÒm n¨ng sinh karst¬. C¸c ®¸ v«i mµu x¸m xanh cÊu t¹o khèi vµ ph©n líp dµy thuéc tËp trªn hÖ tÇng Hµ Giang kh«ng tham gia vµo ®­êng bê hå chøa. §¸ granioit thuéc phøc hÖ S«ng Ch¶y Ph©n bè tËp trung ë ®o¹n trªn cña hå chøa. Thµnh phÇn th¹ch häc bao gåm c¸c ®¸ granitoit vµ granitogneis. ®¸ cÊu t¹o ph©n phiÕn vµ cÊu t¹o gneis rÊt ®Æc tr­ng cho mét khèi vßm ®ång t©m. C¸c trÇm tÝch aluvi lÊp ®Çy lßng s«ng c¸c b·i båi thÊp ven s«ng C¸c trÇm tÝch aluvi ph©n bè réng kh¾p ven lßng hå víi quy m« kh¸c nhau. C¸c tÝch tô c¸t aluvi lßng vµ doi c¸t hiÖn ®¹i ph¸t triÓn rÊt m¹nh trong ph¹m vi ®o¹n trªn cña hå chøa. §o¹n ®u«i hå, c¸c trÇm tÝch aluvi b·i båi ph¸t triÓn h¹n hÑp. 4.3.2..2 §øt g·y kiÕn t¹o C¸c hÖ thèng ®øt g·y kiÕn t¹o trong khu vùc hå chøa vµ diÖn tÝch kÕ cËn ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa chÊt tû lÖ 1:25000 vïng hå. HÖ thèng kiÕn t¹o trong vïng hå vµ diÖn tÝch kÕ cËn ®­îc chia lµm hai nhãm. Nhãm ®øt g·y liªn quan víi biÕn d¹ng dÎo: Bao gåm c¸c ®øt g·y ph¸t triÓn theo ph­¬ng ®«ng b¾c t©y nam vµ t©y b¾c ®«ng nam. PhÇn lín c¸c ®o¹n s«ng chÝnh ®Æt lßng theo hai hÖ thèng ®øt g·y kiÕn t¹o liªn quan víi biÕn d¹ng dÎo. C¸c ®¸ magma vµ trÇm tÝch beiÐn chÊt c¹nh ®øt g·y bÞ milonit hãa, Ðp vµ phiÕn hãa m¹nh mÏ. T¹i mét sã vÞ trÝ côc bé, ph¸t hiÖn c¸c cÊu t¹o uèn nÕp, mÆt trôc cña c¸c vi uèn nÕp song song víi c¸c ®­êng ®øt g·y. C¸c khe nøt ®ång sinh víi ®øt g·y ®­îc lÊp ®Çy bëi th¹ch anh nhiÖt dÞch. KÝch th­íc c¸c m¹ch th¹ch anh chiÒu dµy 10-50cm, kÐo dµi 1-2m ®Õn vµi chôc mÐt. C¨n cø theo ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ vËt lý kiÕn t¹o, c¸c ®øt g·y liªn quan víi biÕn d¹ng dÎo kh«ng g©y ra c¸c biÕn d¹ng thÊm. Nhãm ®øt g·y liªn quan víi biÕn d¹ng dßn. Tiªu biÓu nhÊt lµ hÖ thèng mÆt tr­ît ¸ kinh tuyÕn ®­îc m« t¶ kü trong ch­¬ng tr­íc. Trong khu vùc hå chøa cugnx ®· ghi nhËn mét sè ®íi mÆt tr­ît t­¬ng tù. ChiÒu dµi cña c¸c ®íi mÆt tr­ît vµ ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn tõ vµi chôc mÐt ®Õn vµi tr¨m mÐt. Tæng chiÒu réng c¸c ®íi mÆt tr­ît ¸ kinh tuyÕn trung b×nh tõ 30-50m. vÒ tæng thÓ, mçi ®íi tr­ît ¸ kinh tuyÕn cã thÓ t­¬ng ®­¬ng víi ®øt g·y cÊp IV. 4.3.3 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng mÊt n­íc vµ c¸c gi¶i ph¸p xö lý. C¸c kh¶ n¨ng mÊt n­íc cña hå chøa S«ng Ch¶y 6: 1.MÊt n­íc do hiÖn t­îng karsto hãa 2.MÊt n­íc tõ lßng hå vÒ phÝa h¹ l­u theo c¸c ®íi ®øt g·y vµ c¸c ®íi khe nøt vÒ phÝa h¹ l­u. 3.MÊt n­íc do thÊm vßng qua vai ®Ëp. §èi víi dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 hoµn toµn kh«ng cã kh¶ n¨ng mÊt n­íc do karsto hãa. Do toµn bé tuyÕn ®Ëp vµ lßng hå ph©n bè trªn nÒn ®¸ cøng kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn hang hèc. Trong khu vùc vai ®Ëp phÝa ph¶i vµ phÝa tr¸i, chiÒu dµy ®íi ®Êt sÐt ph¸ nguån gèc tµn tÝch dao ®éng tõ 5-10m. HÖ sè thÊm theo c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ë møc thÊp. §íi IIB vµ IIA gåm c¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh sericit cÊu t¹o ph©n phiÕn, cã møc thÊm trung b×nh vµ thÊp. Kh¶ n¨ng mÊt n­íc do thÊm qua vai ®Ëp hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh x©y dùng. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t, c¸c ®øt g·y ¸ kinh tuyÕn vµ t©y b¾c ®«ng nam cã h­íng c¾t qua nÒn ®Ëp vµ vai ®Ëp vµ t¹o nªn c¸c ®­êng thÊm d¹ng tuyÕn cã kh¶ n¨ng ®­a n­íc tõ lßng hå vÒ phÝa sau ®Ëp vµ g©y mÊt n­íc hå chøa. Tuy nhiªn c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thÊm trong c¸c hè khoan cho thÊy, vïng nÒn ®Ëp ®Òu cã gi¸ trÞ tØ l­u l­îng ë møc thÊp. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, cÇn tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm thÊm vµ gi¸ cè nÒn ®Ëp b»ng ph­¬ng ph¸p khoan phun truyÒn thèng. Tãm l¹i, kh¶ n¨ng mÊt n­íc ®èi víi lßng hå thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 lµ rÊt thÊp vµ hoµn toµn cã thÓ xö lý kh¾c phôc trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.3.4 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng trÇm tÝch lµm ®Çy lßng hå Qu¸ tr×nh phong hãa c¬ häc trong khu vùc th­îng nguån S«ng Ch¶y t­¬ng ®èi m¹nh mÏ do ®Þa h×nh ph©n c¾t, th¶m thùc vËt rÊt th­a. ChÝnh v× vËy, nguån cung cÊp vËt liÖu lµm ®Çy lßng hå lµ rÊt phong phó. Trong thêi ®iÓm kh¶o s¸t, líp c¸t s¹n lÊp ®Çy lßng s«ng cã chiÒu dµy trung b×nh tõ 5-6m ë phÇn ®u«i hå, tõ 10 ®Õn 16m ë khu vùc vïng tuyÕn. Doi c¸t c¸ch tuyÕn ®Ëp kho¶ng 10-20m vÒ phÝa th­îng l­u cã diÖn tÝch kho¶ng 2-3 ha th­êng xuyªn næi cao h¬n mÆt n­íc vµo mïa kh«. BÒ mÆt doi c¸t cã ®é cao tuyÖt ®èi 0,5-0,6m. Doi c¸t chÝnh lµ trung t©m l¾ng ®äng lín nhÊt vµ cã xu h­íng tiÕn dÇn vÒ phÝa h¹ l­u khu vùc tuyÕn ®Ëp d©ng. C¨n cø vµo quy m« ph©n bè rÊt lín cña khèi granitoit S«ng Ch¶y, cã thÓ thÊy r»ng tèc ®é l¾ng ®äng lµ kh¸ lín. 4.3.5 Nguån vËt liÖu x©y dùng t¹i chç Mét trong c¸c ­u thÕ cña dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 lµ nguån vËt liÖu x©y dùng t¹i chç rÊt dåi dµo hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña dù ¸n. 4.3.5.1 §¸ d¨m bª t«ng C¸c ®¸ v«i mµu x¸m xanh vµ ®¸ hoa mµu x¸m tr¾ng, x¸m xanh hoÆc loang læ ph©n bè rÊt nhiÒu trong vïng Cèc Pµi lµ nguån vËt liÖu rÊt cã gi¸ trÞ ®Ó lµm d¨n bª t«ng phôc vô cho c«ng tr×nh. Khèi ®¸ v«i phÝa bê ph¶i c¸ch cÇu Cèc Pµi vÒ phÝa h¹ l­u 500-600m cã quy m« rÊt lín. §¸ v«i hoa hãa trong ph¹m vi khèi nói cã mµu x¸m xanh, cÊu t¹o ph©n líp ph©n d¶i. C¸c líp cã chiÒu dµy 0,3-0,5m ®«i khi cã d¹ng kh«i. Thµnh phÇn kho¸ng vËt gåm calcit ®i cïng Ýt dolomit vµ th¹ch anh. KiÕn tróc h¹t biÕn tinh. Khèi ®¸ v«i hÖ tÇng Hµ Giang cã trò l­îng rÊt lín, hoµn toµn ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. 4.3.5.2 C¸t s¹n Nguån c¸t s¹n cho dù ¸n thñy ®iÖn S«ng Ch¶y 6 dù kiÕn lµ c¸c b·i c¸t n»m phÝa d­íi cÇu Cèc Pµi kho¶ng 400m. C¸c b·i c¸t ®­îc khai th¸c b»ng m¸y hót, c¸t ®­îc mang ®i phôc vô c¸c khu vùc thÞ trÊn Cèc Pµi vµ l©n cËn. C¸t trªn S«ng Ch¶y khu vùc Cèc Pµi cã chÊt l­îng tèt, thµnh phÇn chñ yÕu gåm th¹ch anh, Ýt mica vµ h¹t felspat. C¸t th¹ch anh h¹t ®Òu cì h¹t trung b×nh ®Õn lín, hÇu nh­ kh«ng cã kho¸ng vËt sÐt.Tr÷ l­îng má c¸t ®ñ ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng thñy ®iÖn S«ng Ch¶y vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 4.3.5.3 §Êt sÐt dÎo Nguån ®Êt sÐt dÎo cã nguån gèc tµn tÝch ph©n bè réng r·i trong vïng bê ph¶i s«ng Ch¶y liªn quan víi c¸c khèi nói tho¶i, l­în sãng. C¸c ®¸ phiÕn th¹ch anh seritcit c©u t¹o ph©n phiÕn, kiÕn tróc h¹t biÕn tinh bÞ phong hãa lµ nguån gèc cña c¸c lo¹i ®Êt sÐt ®ang m« t¶. SÐt mµu vµng, tr¹ng th¸i dÎo ®Õn dÎo cøng. Hµm l­îng sÐt chiÕm trªn 30%. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, sÐt thuéc lo¹i sÐt lÉn c¸t s¹n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất côn.doc
Luận văn liên quan