Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng Đông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp

Môc lôc Trang Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng biểu vi Danh mục các biểu đồ, hình vẽ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 3 1.1.1. Cơ sở lý luận về vùng gò đồi 3 1.1.2. Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững 6 1.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trên thế giới có liên quan đến đề tài 9 1.2.1. Nghiên cứu về phân loại đất 9 1.2.2. Nghiên cứu về đánh giá đất 11 1.2.3. Nghiên cứu bảo vệ đất vùng gò đồi 13 1.3. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu ở trong nước có liên quan đến đề tài 14 1.3.1. Nghiên cứu về phân loại đất 14 1.3.2. Nghiên cứu về tính chất đất 17 1.3.3. Nghiên cứu về đánh giá đất 27 1.3.4. Nghiên cứu về mô hình sử dụng đất gò đồi 28 1.3.5. Một số nghiên cứu về đất và sử dụng đất ở Thái Nguyên 31 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1. Nội dung nghiên cứu 35 2.2. Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 37 2.2.2. Phương pháp điều tra nông thôn có sự tham gia của nông dân 37 2.2.3. Phương pháp lấy mẫu đất phân tích 38 2.2.4. Phương pháp phân loại đất theo FAO-UNESCO-WRB 38 2.2.5. Phương pháp viễn thám và GIS 38 2.2.6. Phương pháp đánh giá đất đai theo FAO 38 2.2.7. Phương pháp thực nghiệm bố trí thí nghiệm đồng ruộng 38 2.2.9. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích hiệu quả kinh tế 42 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45 3.1. Một số nét khái quát về điều kiện tự nhiên và hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng gò đồi Thái Nguyên 45 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 45 3.1.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp vùng gò đồi 49 3.2. Đặc điểm đất gò đồi Thái Nguyên 54 3.2.1. Đặc điểm phân hoá các nhóm đất, đơn vị đất và đơn vị đất phụ 54 3.2.2. Một số tính chất vật lý, hoá học và vi sinh vật đất gò đồi 70 3.3. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các loại hình sử dụng đất chủ yếu vùng gò đồi Thái Nguyên 93 3.3.1. Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất chủ yếu 93 3.3.2. Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất chủ yếu 99 3.3.3. Hiệu quả môi trường đất của các loại hình sử dụng đất chủ yếu 101 3.4. Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai gò đồi với các loại cây trồng phục vụ đề xuất định hướng sử dụng đất gò đồi cho nông nghiệp 107 3.4.1. Xác định đặc tính của các đơn vị đất đai gò đồi Thái Nguyên 107 3.4.2. Phân hạng khả năng thích hợp của đất đai gò đồi đối với cây trồng 113 3.5. Thử nghiệm một số thí nghiệm sử dụng đất gò đồi Thái Nguyên 122 3.5.1. Thí nghiệm tủ giữ ẩm đất trong mùa khô vùng gò đồi Thái Nguyên 122 3.5.2. Thí nghiệm trồng cỏ Varisne 06 (VA 06) vùng gò đồi Thái nguyên 126 3.6. Định hướng và giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững 132 3.6.1. Quan điểm định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững 132 3.6.2. Đề xuất sử dụng đất gò đồi bền vững cho nông nghiệp 133 3.6.3. Một số giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 140 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 143 A. KẾT LUẬN 143 B. KIẾN NGHỊ 144 NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 145 TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC 155

doc199 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 2753 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng Đông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng Đông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp.doc