Nghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., Euphorbiaceae)

Đề tài: Nghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., Euphorbiaceae) MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 3 1.1. Mô tả thực vật3 1.2. Tác dụng sinh học của chi Phyllanthus4 1.2.1 Một số công dụng của chi Phyllanthus 4 1.2.2 Một số tác dụng dƯợc lý của chi Phyllanthus.5 1.3 Tình hình nghiên cứu hoá học thực vật của chi Phyllanthus 6 1.3.1 Một số đại diện của nhóm tecpenoit 6 1.3.2 Một số đại diện của khung axit 8 1.3.3 Một số đại diện của Lignan .9 1.3.4 Một số đại diện của khung flavono it 11 1.3.5 Một số hợp chất phenolic khác 12 1.3.6 Một số hợp chất nhóm ankaloit .15 1.4 Tình hình nghiên cứu hóa học của loài Phyllanthus urinaria L16 CHƯƠNG II. THỰC NGHIỆM 2.1. Đối tƯợng và phƯơng pháp nghiên cứu23 2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phƯơng pháp xử lý mẫu 23 2.1.2. PhƯơng pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết 23 2.1.3. PhƯơng pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất 24 2.2. Dụng cụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu .24 2.2.1. Dụng cụ và hoá chất 24 2.2.2. Thiết bị nghiên cứu25 2.3. Các dịch chiết từ cây chó đẻ răng cƯa (Phyllanthus urinaria L)25 2.3.1. Các dịch chiết .25 2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết 27 2.3.3. Thử hoạt tính sinh học .27 2.4. Phân lập, tinh chế các chất từ 29 2.4.1. Dịch chiết n-hexan 29 2.4.2. Dịch chiết trong etylaxetat (PE) .31 2.4.2.1 Chất PE-131 2.4.2.2 Chất PE-231 2.4.2.3 Chất PE-332 CHƯƠNG III. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU34 3.1. Nguyên tắc chung 34 3.2. Xác định định tính các nhóm chất thiên nhiên 3 3.3. Phân lập và nhận dạng các hợp chất 35 3.3.1. -sitosterol (PH-1).3 3.3.2. 5-Hydroxymetylfufural (PE-1) .413.3.3. Axit gallic (PE-2) 45 3.3.4. Kamphero l (PE-3) .49 3.4. Thử hoạt tính sinh học 53 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN .56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC

pdf110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2657 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., Euphorbiaceae), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L, Euphorbiaceae).pdf