Nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang

MỞ ĐẦU1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với sự phát triển của toàn xã hội ở nước thức ăn cũng như trên thế giới nhu cầu đời sống của người dân ngày càng cao cả về trình độ lý thuyết cũng như tay nghề. Nước thức ăn đang trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và là thành viên của tổ chức thương mại WTO. Mọi ngành nghề đều đỏi hỏi người lao động phải có chuyên môn thật sâu, cụ thể là phải có tay nghề cao. Việt Nam là một nước có dân số cao, số người trong độ tuổi lao động rất nhiều tham gia vào các ngành nghề kinh tế. Nhưng tham gia vào ngành nông nghiệp vẫn chiếm phần đa. Trong kinh tế nước ta hiện nay ngành nông nghiệp đem lại kinh tế không cao nhưng rất quan trọng trong an ninh lương thực phục vụ đời sống con người. Nghề chăn nuôi trong nông nghiệp đem lại thu nhập cao cho người sản xuất, chăn nuôi không những cung cấp cho đời sống trong nước mà còn cung cấp cho xuất khẩu sang các nước khác. Ngoài ra chăn nuôi còn cung cấp phân bón hữu cơ cho trồng trọt, cung cấp cho ngành nuôi trồng thủy sản, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến công nghiệp như: giầy da, cặp da Vậy mà số lao động tham gia trong chăn nuôi có tay nghề được qua đào tạo rất ít. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay cảu xã hội nói chung cũng như các cơ sở sản xuất, các công ty doanh nghiệp chăn nuôi nói riêng thì các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường nghề trên phạm vi cả nước luôn đào tạo các học sinh, sinh viên theo yêu cầu cảu doanh nghiệp, của công ty. Quá trình đào tạo học luôn đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế vì vậy trong các khóa học nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh vừa học lý thuyết vừa thực hành, tổ chức các đợt thực tập kiến tập cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt khoa chăn nuôi thú y trường Cao đẳng Nông Lâm Bắc Giang tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp cho 98 học sinh lớp 47C1 và 47C2 hệ trung cấp chính quy ngành chăn nuôi thú y. Mục đích của vệc thực tập là củng cố kiến thức vận dụng lý thuyết vào thực tế, nâng cao tay nghề và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Ngoài ra thực tập còn giúp cho học sinh tìm hiểu thêm về đặc thù của ngành nghề, tập xã giao, tạo mối quan hệ tốt với bà con nông dân. Trong đợt thực tập này được sự phân công của nhà trường, của khoa chăn nuôi thú y và sự giúp đỡ của trạm thú y thành phố Bắc Giang em thực tập tại đại bàn xã Đa Mai – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. Xuất phát từ yêu cầu thực tập em tiến hành điều tra cơ bản và tham gia phục vụ sản xuất trên địa bàn xã Đa Mai. MỤC LỤC Lời cảm ơn 1 Mở Đầu 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục đích điều tra cơ bản và phục vụ sản xuất 2 phần I.điều tra cơ bản 3 I. Điều kiện tự nhiên 3 1. Vị trí địa lý 3 2. Địa hình, đất đai 3 2.1 Địa hình 3 2.2 Đất đai 4 3. Giao thông thủy lợi 4 3.1 Giao thông 4 3.2 Thủy lợi 5 4. Thời tiết, khí hậu 5 II. Điều kiện kinh tế xã hội 6 1. Dân số, nguồn lao động 6 1.1 Dân số, dân cư, lao động 6 1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật của xã Đa Mai 7 III. Tình hình sản xuất nông nghiệp của xã Đa Mai 8 1. Tình hình sản xuất của ngành trồng trọt 8 2. Tình hình chăn nuôi của xã Đa Mai 9 2.1 Cơ cấu đàn gia súc, gia cầm 9 2.1.1 Chăn nuôi đại gia súc: Trâu, bò, ngựa 10 2.1.2 Chăn nuôi lợn 10 2.1.2 Chăn nuôi gia cầm 11 2.2 Tình hình thức ăn 13 2.3 Công tác chọn giống 15 2.4 Chuồng trại 16 3. Tình hình thú y 173.1 Công tác phòng bệnh 17 3.1.1 Phòng bệnh bằng vaccine 17 3.1.2 Vệ sinh phòng bệnh 19 3.2 Công tác điều trị bệnh 19 3.2.1 Những bệnh thường xảy ra ở cơ sở 19 3.2.2 Công tác điều trị và kết quả điều trị ở cơ sở 20 II. Những thuận lợi và khó khăn 22 1. Những thuận lợi 22 2. Khó khăn 22 Phần II: Phục vụ sản xuất 24 I. Nội dung và kết quả phục vụ sản xuất 24 1. Công tác chăn nuôi 24 1.1. Công tác giống 24 1.2. Thức ăn 25 1.3 Thụ tinh nhân tạo 29 1.4 Biện pháp kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng 29 2. Công tác thú y 30 2.1 Công tác phòng bệnh 30 2.1.1 Tham gia vệ sinh chuồng trại, cơ sở chăn nuôi 31 2.1.2 Các loại vaccine, liều lượng, cách bảo quản 32 2.1.3. Kết quả tiêm phòng trong thời gian thực tập. 33 2.2. Kết quả điều trị bệnh 34 III. Kết luận - tồn tai - đề nghị 43 1. Kết luận. 43 2. Tồn tại. 44 3. Đề nghị. 44

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 2122 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¬ng ®èi æn ®Þnh ë 2 n¨m 2006, 2007. §Õn 2008 sè l­îng bß gi¶m h¬n do nhu cÇu cµy kÐo cña ng­êi d©n còng cã phÇn gi¶m, mét sè hé gia ®×nh lµm ruéng kh«ng dïng søc kÐo tõ tr©u bß n÷a mµ thay thÕ vµo ®ã lµ cµy bõa b»ng m¸y cµy. thªm n÷a lµ cuèi n¨m 2007 ®Çu n¨m 2008 cã nh÷ng trËn rÐt h¹i g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe cña ®µn tr©u bß, g©y khã kh¨n cho viÖc ch¨m sãc nªn mét sè hé d©n hä kh«ng ch¨n nu«i tr©u bß n÷a. N¨m 2006 sè l­îng gia cÇm rÊt Ýt chØ cã 4138 con gµ. Gia cÇm ®­îc ph¸t triÓn sang n¨m 2007, t¨ng vÒ sè l­îng gµ ch¨n nu«i còng nh­ c¬ cÊu ®µn gia cÇm. Nhu cÇu cña sinh ho¹t hµng ngµykh«ng ngõng nªn ch¨n nu«i gia cÇm ®­îc ph¸t triÓn h¬n. Nh­ng c¬ cÊu ®µn kh«ng æn ®Þnh lóc t¨ng lóc gi¶m, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ cÊu ®µn gia cÇm kh«ng æn ®Þnh lµ do ¶nh h­ëng cña bÖnh vµ tinh thÇn cña ng­êi ch¨n nu«i lu«n lo sî dÞch bÖnh bïng ph¸t thiÖt h¹i kinh tÕ sÏ cao mÆc dï ®­îc tiªm phßng, phßng bÖnh ®Þnh kú t­¬ng ®èi tèt. 2.2 T×nh h×nh thøc ¨n Thøc ¨n ®ãng vai trß quan träng trong ch¨n nu«i nã quyÕt ®Þnh sù t¨ng träng vµ n¨ng suÊt cña vËt nu«i. Cïng mét lo¹i vËt nu«i ®iÒu kiÖn ch¨m sãc nu«i d­ìng, thøc ¨n kh¸c nhau th× cho n¨ng suÊt kh¸c nhau. Nªn ng­êi ch¨n nu«i ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu dinh d­ìng cho vËt nu«i sinh tr­ëng, ph¸t triÓn. Cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng ®ñ khÈu phÇn ®¸p øng nhu cÇu, h­íng s¶n xuÊt cña gia sóc, gia cÇm. C¸c lo¹i thøc ¨n rÊt phong phó vµ ®a d¹ng thøc ¨n cã s½n trong c¸c hé ch¨n nu«i, tËn dông tõ ngµnh n«ng nghiÖp nh­ c¸m tÊm, ng«, s¾n, b· r­îu, b· ®Ëu, bét phô phÈm tõ nghÒ tr¸ng b¸nh, lµm b¸nh, bón… C¸c lo¹i thøc ¨n nµy ®­îc phèi chén víi rau xanh vµ bæ sung thªm thøc ¨n bæ sung c«ng nghiÖp. Thøc ¨n tËn dông hoÆc phèi chén lÊy th­êng nh÷ng hé ch¨n nu«i nhá lÎ sö dông. C¸c trang tr¹i ch¨n nu«i lín vµ ch¨n nu«i ®µn vµi chôc con hä sö dông thøc ¨n chÕ biÕn s½n ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng. Qua t×m hiÓu trªn ®Þa bµn x· §a Mai còng nh­ thµnh phè B¾c Giang cã rÊt nhiÒu lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn s½n phï hîp víi nhiÒu lo¹i gia sóc, gia cÇm nhiÒu løa tuæi vËt nu«i kh¸c nhau nh­ thøc ¨n cña c«ng ty xÝ nghiÖp liªn doanh n­íc ngoµi, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm hay h÷u h¹n. Bao gåm thøc ¨n ch¨n nu«i hçn hîp thøc ¨n ®Ëm ®Æc. Cô thÓ: - Thøc ¨n ch¨n nu«i hçn hîp + H·ng pronconco s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn cã lo¹i: C14, F100. Thøc ¨n cho gµ: C28A, C225, C14, C29… + H·ng dabaco s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn: lo¹i 4400, 4520, 1351… Thøc ¨n cho gµ: lo¹i 5380, 56, 57… + H·ng cargill s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn cã lo¹i: 161,1022… Thøc ¨n cho gµ: 1012, 2101,… + H·ng growfeed s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn: Lo¹i G848, G8888… Thøc ¨n ch¨n nu«i ®Ëm ®Æc + H·ng proconco s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn: lo¹i C10, C99, C2000… Thøc ¨n cho gµ: lo¹i C20 + H·ng dabaco s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn lo¹i A4150 + H·ng con heo vµng s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn thÞt: 151 + H·ng gowfeed s¶n xuÊt Thøc ¨n cho lîn lo¹i 200 Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i thøc ¨n bæ sung nh­ Bcomplex cña c«ng ty Sãng Hång dïng cho c¶ gia sóc, gia cÇm. Thøc ¨n t¨ng tèc A.D.E cña c«ng ty cæ phÇn vµ vËt t­ thó y dïng cho gia sóc, gia cÇm. C¸c lo¹i thøc ¨n phong phó vµ ®a d¹ng dïng cho nhiÒu ®èi t­îng ch¨n nu«i. Ng­êi tiªu dïng chØ dïng theo thãi quen mµ kh«ng kh¼ng ®Þnh ®­îc lo¹i thøc ¨n nµo tèt nhÊt, thøc ¨n c«ng nghiÖp hÇu nh­ ®­îc vËn chuyÓn tõ n¬i kh¸c ®Õn th«ng qua dÞch vô tiÕp thÞ qua c¸c cöa hµng cÊp 2, cÊp 3 míi ®Õn ng­êi ch¨n nu«i. Thøc ¨n ®­îc cung cÊp tõ c¸c cöa hµng c¸m trong x· hoÆc cöa hµng c¸m tõ thµnh phè. 2.3 C«ng t¸c chän gièng Ch¨n nu«i ®¹t kÕt qu¶ kinh tÕ cao mét phÇn nhê vµo c«ng t¸c gièng, cã gièng tèt, ph¸t triÓn tèt th× ch¨n nu«i míi cã hiÖu qu¶. §a Mai ch¨n nu«i ®a sè lµ ch¨n nu«i c¸c gièng néi, hoÆc gièng lai F1 rÊt Ýt phï hîp víi ch¨n nu«i kiÓu c«ng nghiÖp. - Gièng lîn: lîn n¸i nu«i cung cÊp con gièng cho hé gia ®×nh, cho ®Þa bµn x·. Mét sè hé gia ®×nh nu«i lîn n¸i 1 – 2 con. Gièng lîn n¸i sinh s¶n ®­îc nu«i chñ yÕu lµ lîn Mãng c¸i, lîn Landrace, lîn lai F1 ( Mãng c¸i, Landrace). sè rÊt Ýt lîn, cã kh¶ n¨ng chÞu bÖnh tèt, träng l­îng s¬ sinh cña con con kho¶ng 0,5 – 0,6 kg, mét n¨m cã thÓ ®Î 2 løa vµ mçi løa ®Î trung b×nh 10 – 12 con, ®èi víi lîn Mãng c¸i nu«i 4 th¸ng tuæi co thÓ ®éng dôc. Lîn lai F1 (Mãng c¸i, Landrace) cã kh¶ n¨ng t¨ng träng, sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu ®Æc ®iÓm tèt h¬n gièng thuÇn, lîn lai F1 chän lîn con cã phÈm chÊt tèt lai víi gièng lîn ®ùc ngo¹i s¶n phÈm cao lai mang 3 m¸u (2 m¸u ngo¹i, 1 m¸u néi) dïng nu«i th­¬ng phÈm cho gi¸ trÞ kinh tÕ cao l¹i dÔ nu«i. Lîn n¸i sinh s¶n hµng n¨m ®­îc chän läc vµ lo¹i th¶i. §Þa bµn x· nu«i lîn n¸i còng t­¬ng ®èi nh­ng con ®ùc gièng kh«ng ®­îc ch¨n nu«i ®Ó nh¶y trùc tiÕp, phèi gièng b»ng c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o, tinh dÞch ®­îc mua t¹i c¬ së s¶n xuÊt tinh nh©n t¹o trªn ®Þa bµn, mua theo thãi quen nh­ng cã chÊt l­îng ®¶m b¶o. C¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i lîn n¸i sinh s¶n cã nhu cÇu th× tù t×m hiÓu trªn thÞ tr­êng vµ mua gièng ®ùc vÒ phèi gièng b»ng ph­¬ng ph¸p thô tinh nh©n t¹o. Thô tinh nh©n t¹o cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ tr¸nh ®­îc sù l©y lan bÖnh tËt, ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhanh gän, kh«ng tèn thêi gian,… nªn ng­êi ch¨n nu«i rÊt chuéng. - Tr©u bß: gièng bß cña x· còng ®­îc sù quan t©m cña ban khuyÕn n«ng cña tØnh, cña x· nªn c«ng t¸c gièng ®­îc chó träng, x· cã mét bß ®ùc gièng laicine lµ gièng thuÇn chñng do trung t©m khuyÕn n«ng thµnh phè cung cÊp mua gièng tõ tr¹i gièng Ba V× ®Ó nu«i khai th¸c tinh phôc vô cho c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o trªn ®Þa bµn x· vµ tØnh. - Gia cÇm: Tuy kh«ng cã tr¹i gièng nµo lín t¹i ®Þa bµn nh­ng ng­êi d©n ch¨n nu«i theo kiÓu nu«i hé mét sè) gia ®×nh nu«i kho¶ng 10 – 20 gµ m¸i ®Î Êp lÊy gia cÇm con nu«i thÞt hoÆc b¸n gµ con. Ngoµi ra kh«ng cã mét c¬ së nµo lín chuyªn Êp në gièng gia cÇm phôc vô nhu cÇu cña bµ con trong x·. Tuy kh«ng cã c¬ së s¶n xuÊt gièng gia cÇm nµo lín nh­ng con gièng còng ®­îc ng­êi d©n ch¨n nu«i quan t©m vµ chó träng, s¶n xuÊt nhá lÎ phôc vô gia ®×nh nh­ng còng gãp phÇn quan träng vµo c«ng t¸c gièng vËt nu«i cña ®Þa bµn x·. §a Mai kh«ng cã tr¹i hé nµo ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm sinh s¶n lín nh­ng ®­îc sù quan t©m cña tØnh thµnh phè còng nh­ x· gièng vËt nu«i ë x· còng ph¸t triÓn phôc vô cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng cña gia ®×nh. Hµng n¨m gia sóc, gia cÇm sinh s¶n ®­îc ch¨m sãc, nu«i d­ìng tèt t¹o ra s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ch¨n nu«i. 2.4 Chuång tr¹i Chuång tr¹i ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi kiªn cè cã t­êng bao quanh, lîp m¸i bro lµm chuång h­íng Nam hoÆc §«ng Nam víi lîn, nÒn chuång cao h¬n mÆt ®Êt cã hÖ thèng cèng r·nh tho¸t n­íc tiÓu, hé gia ®×nh ch¨n nu«i nhiÒu tõ vµi chôc con ®Õn 100 con cã hÖ thèng cèng th«ng xuèng hÇm bioga, cã m¸ng ¨n, m¸ng uèng, chèng nãng, chèng rÐt ®¶m b¶o tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ Êm vÒ mïa ®«ng. Cã nhiÒu « chuång nu«i nÕu nu«i sè l­îng nhiÒu. Cã nhiÒu gai ®×nh ch¨n nu«i lîn bªn trªn bªn d­íi lµ ao th¶ c¸ nen còng rÊt thuËn tiÖn cho viÖc vÖ sinh. §èi víi gia cÇm nu«i th¶ v­ên nªn cã kho¶ng s©n v­ên cã bãng m¸t,… gµ ®Î cã æ ®Î, æ Êp. Chuång che m­a che n¾ng vµ n»m ngñ. Gµ ch¨n nu«i theo kiÓu gia ®×nh tËn dông mét sè s¶n phÈm d­ thõa nªn quy m« chuång nu«i, ®iÒu kiÖn chuång nu«i vÉn ch­a ®¶m b¶o ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn cña chuång nu«i. Tuy nhiªn vÉn cßn cã mét sè chuång nu«i gia sóc, gia cÇm ch­a ®¶m b¶o nh­ diÖn tÝch nÒn chuång trËt hÑp hÖ thèng cèng r·nh ch­a ®­îc kh¬i th«ng, ®é dèc nÒn chuång ch­a ®¶m b¶o, tiÓu khÝ hËu chuång nu«i,… ®· h¹n chÕ phÇn nµo n¨ng suÊt, chÊt l­îng chuång nu«i. 3. T×nh h×nh thó y 3.1 C«ng t¸c phßng bÖnh §a sè ch¨n nu«i theo kiÓu b¸n c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp nªn viÖc phßng chèng dÞch bÖnh lu«n ®­îc ñy ban x·, c¸n bé thó y quan t©m cña ng­êi ch¨n nu«i ®Æt lªn hµng ®Çu. Víi nhËn ®Þnh “phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh” nªn hµng n¨m th­êng xuyªn cã c¸c ®ît tiªm phßng ®¹i trµ ®µn gia sóc, gia cÇm cña x·. Hµng n¨m tiªm phßng ®¹i trµ triÓn khai thµnh hai ®ît: ®ît I vµo th¸ng 3 – 4, ®ît II vµo th¸ng 9 – 10. C¸c lo¹i vËt nu«i ®­îc tiªm lµ chã, mÌo víi vaccine d¹i, tr©u bß víi vaccine tô huyÕt trïng, LMLM, lîn víi vaccine dÞch t¶, tô huyÕt trïng, Ecoli, PTH, bÖnh tai xanh,… Ngoµi c¸c ®ît tiªm phßng ®¹i trµ ra th­êng xuyªn ®­îc tiªm phßng bæ sung cho lîn víi vaccine DT, PTH, Ecoli. 3.1.1 Phßng bÖnh b»ng vaccine B¶ng 2: KÕt qu¶ tiªm phßng vaccine cña x· §a Mai trong 3 n¨m gÇn ®©y. N¨m Lo¹i gia sóc Lo¹i Vaccine Tæng sè gia sóc, gia cÇm (con) Sè ®­îc tiªm (con) Tû lÖ (%) 2006 Tr©u, bß LMLM 1 72 132 76,7 Lîn DT+THT LMLM 3279 1170 550 35,7 16,8 Gµ Cóm H5N1 4138 4138 100 Chã D¹i 485 230 47,4 2007 Tr©u, bß THT 179 70 39,1 Lîn THT, DT, PTH 1620 570 35,2 Gµ Cóm H5N1 6713 5431 80,9 Chã D¹i 1106 347 31,4 2008 Tr©u, bß THT 104 102 98 Lîn THT+PTH+PRRS +DT 1234 855 69,3 Gµ Cóm H5N1 2862+371 1699+371 64 Chã D¹i 699 320 45,8 (Nguån sè liÖu phßng thèng kª UBND x· §a Mai) - NhËn xÐt Qua b¶ng trªn ta thÊy kÕt qu¶ tiªm phßng còng ®¹t t­¬ng ®èi, tÊt c¶ c¸c loµi vËt nu«i ®Òu ®­îc tiªm phßng. Tû lÖ tªm phßng lu«n biÕn ®éng trong 3 n¨m. Tr©u, bß n¨m 2006 ®¹t 76,7%, n¨m 2007 l¹i gi¶m xuèng 39,1% sang 2008 tû lÖ l¹i t¨ng lªn 98%. §µn chã mÌo tû lÖ sè con tiªm ®­îc trong c¸c n¨m ®Òu thÊp, thÊp nhÊt lµ n¨m 2007 chØ ®at 31,4%, së dÜ ®µn chã mÌo tiªm ®¹t tû lÖ thÊp nh­ vËylµ do trong qu¸ tr×nh tiªm phßng ®µn chã mÌo gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Mét sè ng­êi d©n nu«i chã ch­a hiÓu ®­îc t¸c h¹i cña bÖnh d¹i, vµ chã tiªm ph¶i cè ®Þnh ®­îc, gÆp khã kh¨n khi ®i tiªm phßng. §èi víi ®µn lîn tû lÖ tiªm ®­îc t¨ng trong n¨m 2008, nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y dÞch bÖnh ngµy cµng nhiÒu vµ ý thøc cña ng­êi d©n ®­îc n©ng cao nªn c«ng t¸c tiªm phßng dÔ dµng h¬n. Tiªm phßng ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ, tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng cã cho ng­êi ch¨n nu«i lîn nªn nhu cÇu tiªm phßng cho ®µn lîn cña ng­êi d©n cao h¬n. §èi víi ®µn gia cÇm tû lÖ tiªm phßng l¹i gi¶m trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y. N¨m 2006 tiªm ®¹t 100%, n¨m 2007 ®¹t 80,9% tiªm ®ît I n¨m 2008 chØ ®¹t 64%, tû lÖ tiªm cã xu h­íng gi¶m dÇn. Nãi chung tû lÖ tiªm phßng cho ®µn gia sóc, gia cÇm kh«ng ®¹t ®­îc chØ tiª kÕ ho¹ch ®Ò ra ®èi víi tÊt c¶ vËt nu«i. 3.1.2 VÖ sinh phßng bÖnh Ngoµi phßng bÖnh b»ng tiªm phßng vaccine ng­êi ch¨n nu«i còng nh­ c¸n bé thó y x· th­êng xuyªn thùc hiÖn c«ng t¸c vÖ sinh tiªu trïng khö ®éc. Ng­êi ch¨n nu«i t¹o cho gia sóc, gia cÇm mét chÕ ®é ¨n hîp lý, chuång tr¹i vµ s©n ch¬i tho¶i m¸i thÝch hîp, s¹ch sÏ gióp cho vËt nu«i kháe m¹nh cã søc ®Ò kh¸ng cao. Dïng mäi biÖn ph¸p c¬ giíi, hãa häc vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c lµm s¹ch sÏ m«i tr­êng, tiªu diÖt c¸c lo¹i mÇm bÖnh cho ng­êi vµ gia sóc, gia cÇm ®Æc biÖt lµ virut cóm Cóm H5N1, lë måm long mãng vµ héi chøng rèi lo¹n h« hÊp sinh s¶n ë lîn l­u hµnh trong m«i tr­êng. VÖ sinh, khö trïng tiªu ®éc c¸c hé ch¨n nu«i, khu tËp chung ®«ng d©n c­, t¹i n¬i trao ®æi tËp chung mua b¸n gia sóc, gia cÇm vµ nh÷ng n¬i cã nguy c¬ tiÒm Èn mÇm bÖnh. C¸c khu ch¨n nu«i, chuång nu«i lu«n ®­îc vÖ sinh c¬ giíi quÐt dän kh¬i th«ng cèng r·nh, vÖ sinh quanh khu vùc ch¨n nu«i, phun thuèc s¸t trïng vµ cã thêi gian nghØ chuång tõ 5 – 7 ngµy. Ph¸t hiÖn dÞch bÖnh kÞp thêi ®iÒu trÞ vµ xö lý ®óng quy tr×nh vÖ sinh thó y tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng cã. TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh phßng bÖnh ®­îc tuyªn truyªn trªn hÖ thèng truyÒn thanh cña x· vµ ®­îc ng­êi d©n vµ c¸c bé phËn ban ngµnh thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm chØnh. 3.2 C«ng t¸c ®iÒu trÞ bÖnh 3.2.1 Nh÷ng bÖnh th­êng x¶y ra ë c¬ së MÆc dï ngµnh ch¨n nu«i ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt song vÊn ®Ò vÖ sinh phßng bÖnh, ®iÒu trÞ bÖnh cÇn ®­îc quan t©m h¬n n÷a. ViÖc ®iÒu tra theo dâi t×nh h×nh dÞch bÖnh, c¸c bÖnh th­êng x¶y ra trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ vÊn dÒ rÊt quan träng. Tõ ®iÒu tra theo dâi t×nh h×nh bÖnh xÈy ra mµ cã nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a t¸c h¹i cña bÖnh g©y ra cho vËt nu«i. Tõ ®iÒu tra em thÊy ë x· §a Mai trong nh÷ng n¨m qua cã mét sè bÖnh th­êng x¶y ra lµ: BÖnh ë lîn: + BÖnh tô huyÕt trïng + BÖnh phã th­¬ng hµn + BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng + BÖnh Øa ch¶y lîn + BÖnh viªm da + BÖnh s­ng phï ®Çu + BÖnh viªm tö cung, viªm ©m ®¹o + BÖnh kh㠮Π+ BÖnh hecni + BÖnh tö cung lîn bÝt tÊt + BÖnh ®ãng dÊu lîn. BÖnh ë tr©u bß: + BÖnh tô huyÕt trïng + BÖnh ký sinh trïgn ®­êng m¸u + BÖnh giun ®òa bª nghÐ BÖnh ë chã: + BÖnh ghÎ chã BÖnh ë gia cÇm: BÖnh tô huyÕt trïng, héi chøng tiªu ch¶y ë gµ.. 3.2.2 C«ng t¸c ®iÒu trÞ vµ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ ë c¬ së C¸n bé thó y x· th­êng xuyªn ®iÒu trÞ c¸c bÖnh xÈy ra trªn ®Þa bµn theo nhu cÇu cña ng­êi ch¨n nu«i vµ thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. BÖnh ®­îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, chÈn ®o¸n ®iÒu trÞ ®óng ®èi t­îng nªn h¹n chÕ ®­îc tèi ®a thiÖt h¹i bÖnh tËt. §a sè c¸c bÖnh ®iÒu trÞ ®Òu khái. Mét sè bÖnh sÈy ra vµ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ thÓ hiÖn qua b¶ng tæng hîp sau: B¶ng 3: T×nh h×nh dÞch bÖnh cña x· §a Mai trong 6 th¸ng gÇn ®©y Lo¹i gia sóc Tæng sè con Tªn bÖnh Sè gia sóc bÞ bÖnh th¸ng 1 th¸ng 2 th¸ng 3 th¸ng 4 th¸ng 5 th¸ng 6 Lîn 341 Viªm phæi 28 10 THT 19 40 18 4 14 £c«li 12 28 SuyÔn lîn 2 Héi chøng tiªu ch¶y 120 40 4 §ãng dÊu lîn 2 Gµ 150 THT 25 Héi chøng tiªu ch¶y 125 Bß 5 THT 1 2 1 giun ®óa bª 1 - NhËn xÐt - C¸c bÖnh x¶y ra nhiÒu nhÊt chñ yÕu ®èi víi lîn, lîn giai ®o¹n lîn con th­êng m¾c bÖnh nhiÒu h¬n. - BÖnh xÈy ra lÎ tÎ trong c¸c th¸ng kh¸c nhau vµ nhiÒu lo¹i bÖnh kh¸c nhau trong c¸c th¸ng. - BÖnh ë gia sóc, gia cÇm ®Òu ®­îc thèng kª vµ qu¶n lý theo dâi ®iÒu trÞ ®¹t kÕt qu¶ cao. - Kh«ng cã dÞch bÖnh nguy hiÓm, tÝnh chÊt l©y lan cao. II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 1. Nh÷ng thuËn lîi Trong thêi gian thùc tËp qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra c¬ b¶n t¹i ®Þa bµn x· §a Mai em thÊy x· cã nh÷ng thuËn lîi sau ®©y: N»m c¸ch trung t©m thµnh phè B¾c Giang kho¶ng 2 km vÒ phÝa Nam nªn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, cã tØnh lé 284 ®i T©n yªn thuËn tiÖn cho viÖc giao l­u bu«n b¸n. §a Mai lµ mét x· n«ng nghiÖp nh­ng l¹i ë ven ®« thÞ nªn rÊt ®a d¹ng vÒ ngµnh nghÒ, ngoµi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn ph¸t triÓn m¹nh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nh­: s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp. §Æc biÖt cßn ph¸t triÓn m¹nh vÒ dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô hµng hãa. D©n c­ tËp chung chñ yÕu ven ®­êng liªn x· vµ ®­êng tØnh lé 284 nªn rÊt thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý còng nh­ theo dâi t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ dÞch bÖnh. 2. Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn th× x· §a Mai còng gÆp mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh: X· §a Mai n»m ë vÞ trÝ chuyÓn tiÕp cña vïng ®ång b»ng trung du B¾c Bé chÞu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu ®ång b»ng S«ng Hång vµ mét phÇn cña khÝ hËu trung du phÝa B¾c nªn mïa §«ng cã giã §«ng B¾c vµ l¹nh cã ngµy nhiÖt ®é thÊp xuèng ®Õn 50C nªn ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe, søc ®Ò kh¸ng cña vËt nu«i g©y khã kh¨n cho viÖc ch¨m sãc vµ n¨ng suÊt ch¨n nu«i. §Þa h×nh xen kÏ gi÷a ruéng tròng vµ ®åi thÊp cã nhiÒu chç tròng. Mïa m­a cã nh÷ng n¨m m­a sím g©y ngËp óng toµn bé ch©n ruéng ngoµi ®ª cã nh÷ng n¨m mÊt tr¾ng, ngoµi ra cßn ¶nh h­ëng cña S«ng Th­¬ng th«ng qua ngßi §a Mai nh÷ng hé d©n ë chç thÊp bÞ lôt léi g©y khã kh¨n cho cuéc sèng sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. Vµo mïa m­a lôt léi còng lµ ®iÒu kiÖn tèt cho mÇm bÖnh ph¸t triÓn, l©y lan khã kiÓm so¸t dÞch bÖnh xÈy ra ë ®Þa bµn. D©n c­ tËp chung ®«ng mét sè hé gia ®×nh ch¨n nu«i nhá lÎ kh«ng cã m« h×nh ch¨n nu«i nªn vÊn ®Ò vÖ sinh chuång tr¹i, tiÓu khÝ hËu chuång nu«i, dông cô ch¨n nu«i … ch­a thËt ®¶m b¶o do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng ch¨n nu«i. VÒ c«ng t¸c thó y còng cã mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh­: khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý, kiÓm so¸t gµ l«ng t¹i chî, khã kh¨n trong vÊn ®Ò thu phÝ tiªm phßng, c«ng t¸c tiªm phßng. PhÇn II: Phôc vô s¶n xuÊt I. Néi dung vµ kÕt qu¶ phôc vô s¶n xuÊt 1. C«ng t¸c ch¨n nu«i Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· §a Mai – thµnh phè B¾c Giang víi sù gióp ®ì cña c¸n bé thó y c¬ së kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc Ýt ái em häc ®­îc ë nhµ tr­êng, thÇy c«, s¸ch vë, tµi liÖu vµ thùc tÕ. Em m¹nh d¹n vËn dông vèn kiÕn thøc Ýt ái em häc ®­îc vµo thùc tÕ cho mét sè hé gia ®×nh ch¨n nu«i. KiÕn thøc em cã h¹n nªn em chØ vËn dông ®­îc vµo c«ng t¸c gièng, thøc ¨n thô tinh nh©n t¹o vµ ch¨m sãc nu«i d­ìng. 1.1. C«ng t¸c gièng Gièng lµ tiÒn ®Ò trong ch¨n nu«i nã gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng, gièng kh«ng tèt c¸c yÕu tè kh¸c tèt th× kÕt qu¶ ch¨n nu«i mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. Gièng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña ng­êi ch¨n nu«i, ngoµi ra gièng cßn ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ sè con ®Î ra, chÊt l­îng ®µn con… Thêi gian thùc tËp cïng víi sù gióp ®ì cña c¸n bé thó y vµ gia ®×nh c« Nhan ë th«n §×nh em gióp gia ®×nh chän gièng vÞt h­íng trøng ë giai ®o¹n ngµy tuæi. Vµ gia ®×nh b¸c §øc th«n §ä chän lîn n¸i hËu bÞ. C¸ch chän vµ kÕt qu¶ chän nh­ sau: - Chän vÞt h­íng trøng giai ®o¹n 1 ngµy tuæi Chän gièng gia cÇm nãi chóng, gièng vÞt nãi riªng ë giai ®o¹n 1 ngµy tuæi th× chän ®¹t tû lÖ sèng cao vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ còng phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè nh­: søckháe con vËt, ch¨m sãc nu«i d­ìng vËt nu«i sau nµy, ®iÒu kiÖn khÝ h©u… Nªn tû lÖ chän gièng ban ®Çu còng chØ ®¹t t­¬ng ®èi. Theo em chän giai ®o¹n 1 ngµy tuæi ta chän: + Chän dùa vµo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: quan s¸t toµn bé ®µn vÞt con 1 ngµy tuæi vµ chän nh÷ng con nhanh nhÑn, kháe m¹nh, cã l«ng b«ng xèp kh«ng bÞ bÕt. Con cã m¾t s¸ng tinh nhanh, má vµ bãng vµ to, 2 má ®Òu vµ khÐp kÝn. Ch©n vµng mËp bãng kh«ng bÞ dÞ tËt. C¸nh l«ng Ýt nhá vµ «m s¸t vµo th©n, bông thon gän vµ phÇn sau h¬i ph¸t triÓn h¬n th©n tr­íc. Khi ta g©y tiÕng ®éng cã ph¶n x¹ tinh nhanh tuyÖt ®èi kh«ng chän nh÷ng con bÞ dÞ tËt nh­ ch©n quÌ, gÇy yÕu, l«ng bÕt, kÐm nhanh nhÑn, m¾t bÞ mï… + Chän vÞt trøng nªn ph¶i chän con c¸i: ®Ó ph©n biÖt con c¸i ta dùa vµo c¶m quan vµ vÞt th­êng míi në ®Ó ph©n biÖt con ®ùc vµ con c¸i b»ng c¸ch lÇm lËt ngöa bông vµ quan s¸t hËu m«n con vÞt. VÞt ®ùc khi míi në mét ngµy tuæi v¹ch hËu m«n con vÞt ta thÊy gai giao cÊu, vÞt míi në quan s¸t cµng dÔ thÊy, vÞt c¸i khi v¹ch hËu m«n ta quan s¸t kh«ng thÊy cã gai giao cÊu. + KÕt qu¶ chän: Sau qu¸ tr×nh chän em cïng c¸n bé thó y vµ gia ®×nh chän ®­îc 200 con vÞt nu«i siªu trøng giai ®o¹n 1 ngµy tuæi. - Chän lîn n¸i sinh s¶n giai ®o¹n hËu bÞ + C¸ch chän: Chän dùa vµo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh. Chän con cã ®Æc ®iÓm ®iÓn h×nh cña gièng b»ng c¸ch quan s¸t. Nh÷ng con to kháe nhÊt trong ®µn, lîn cã da máng l«ng mÞn vµ hång hµo. §Çu lîn to võa ph¶i, cã tr¸n réng m¾t tinh nhanh, tai to, mâm ng¾n. M«ng vai në l­ng th¼ng dµi, 4 ch©n ch¾c ch¾n vµ ®i b»ng mãng. Quan träng h¬n c¶ ë lîn n¸i sinh s¶n ph¶i cã vó tèt. Vó ph¶i ®Òu vµ hµng vó c©n xøng, kh«ng cã vó kÑ. Lîn chän nh÷ng con kh«ng qu¸ gÇy kh«ng qu¸ bÐo, khi ®æ thøc ¨n ¨n ngay vµ cã tÝnh phµm ¨n, cã tÝnh t×nh hiÒn lµnh kh«ng sî gi¸t. + Chän th«ng qua bè mÑ: Chän nh÷ng con tõ con mÑ ë løa thø 3 ®Õn løa thø 8, chän con cña con mÑ cã ngo¹i h×nh thÓ chÊt sinh tr­ëng ph¸t dôc vµ søc s¶n xuÊt tèt. §Æc biÖt kh«ng chän con ®ång huyÕt 3 ®êi. + Lîn n¸i hËu bÞ lµ lîn n¸i tõ khi cai s÷a ®Õn phèi gièng lÇn ®Ç lîn mãng c¸i th­êng chän giai ®o¹n 2 – 6 th¸ng tuæi. + KÕt qu¶ chän: Em gióp gia ®×nh b¸c §øc th«n §ä - §a Mai chän ®­îc mét con lîn n¸i sinh s¶n giai ®o¹n hËu bÞ. 1.2. Thøc ¨n Cã gièng vËt nu«i tèt mµ thøc ¨n kh«ng ®ñ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng th× kh¶ n¨ng sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña vËt nu«i chËm vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. V× vËy thøc ¨n còng lµ mät trong nh÷ng kh©u quan träng trong quy tr×nh ch¨n nu«i. X· §a Mai ®a sè ng­êi ch¨n nu«i theo hé gia ®×nh ch¨n nu«i theo kiÓu b¸n c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nh­ng bªn c¹nh ®ã cã mét sè ng­êi ch¨n nu«i vÉn phèi trén khÈu phÇn thøc ¨n cho lîn nh­ng ch­a thËt sù ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng trong khÈu phÇn. KiÕn thøc Ýt ái tõ thÇy c« truyÒn ®¹t vµ s¸ch vë em ®· ¸p dông h­íng dÉn cho mét hé ch¨n nu«i phèi trén, bæ sung thøc ¨n cho vËt nu«i. - Phèi trén khÈu phÇn bét ng«, c¸m g¹o, thøc ¨n ®¹m cho lîn n¸i cã chöa giai ®o¹n 2. Lîn chöa 3 th¸ng, 3 tuÇn, 3 ngµy vµ tæng céng lµ 114 ngµy nh­ng th­êng chia lµm 2 giai ®o¹n: giai ®o¹n chöa kú I tõ 1 – 85 ngµy sau khi thô thai, giai ®o¹n II tõ 86 – 114 ngµy. ë 2 giai ®o¹n nµy nhu cÇu dinh d­ìng kh¸c nhau. Giai ®o¹n I (chöa kú I) sinh tr­ëng kÐm nh­ng ph¸t dôc m¹nh ®Ó h×nh thµnh c¸c c¬ quan bé phÇn. Giai ®o¹n II (chöa kú II) th­ßi kú nµy sinh tr­ëng m¹nh h¬n ph¸t dôc rÊt nhiÒu, 3/4 träng l­îng bµo tahi t¨ng lªn ë thêi kú nµy, khi lîn chöa t¨ng tõ 20 – 30% so víi kh«ng cã chöa. Thai ph¸t triÓn nhanh nhÊt lµ 30 ngµy cuèi cho ®Õn khi ®Î thai t¨ng lªn tõ 600 – 1300 g so víi ban ®Çu do vËy nu«i d­ìng tèt lµm cho thai ph¸t triÓn tèt, sè con ®Î ra cã tû lÖ sèng cao, kháe m¹nh vµ träng l­îng s¬ sinh. Giai ®o¹n chöa kú II lîn cÇn nhu cÇu dinh d­ìng nh­ lµ protªin, kho¸ng, vitamin. + Nhu cÇu pr«tein: protein lµ thµnh phÇn chÝnh cÊu t¹o nªn thai, cÇn thiÕt cho mÑ vµ thai ph¸t triÓn. NÕu thiÕu protein lîn mÑ gÇy yÕu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng mang thai, träng l­îng s¬ sinh lîn con nhá, trong l­îng cai s÷a thÊp vµ t¨ng träng vÒ sau thÊp, nÕu thõa th× lîn mÑ kháe träng l­îng s¬ sinh lîn con lín g©y khã ®Î, cã tr­êng hîp ph¶i mæ. Nhu cÇu protein phï hîp cho lîn chöa kú II lµ 110 – 120 g/®¬n vÞ thøc ¨n. Nªn ta ph¶i hçn hîp c¸c lo¹i thøc ¨n cã thõ 14 – 15% protein th« vµ cÇn ®èi ®Çy ®ñ c¸c axit amin. Tû lÖ ®¹m ®éng vËt/ ®¹m thùc vËt lµ /1. + Nhu cÇu kho¸ng: lîn n¸i cã chöa cÇn nhiÒu kho¸ng ®Ó thai ph¸t triÓn nÕu thiÕu kho¸ng lîn mÑ ph¶i huy ®éng kho¸ng trong c¬ thÓ ®Ó nu«i thai do vËy lîn mÑ dÔ bÞ mÒm x­¬ng, xèp x­¬ng, b¹i liÖt… tiªu chuÈn kho¸ng cho lîn n¸y néi lµ: Ca: 10 g/con/ngµy P: 7 g/con/ngµy FeSO4: 100 mg/1 kg thøc ¨n Mn: 40 mg/ 1 kg thøc ¨n Ièt: 0,2 mg/ 1kg thøc ¨n + Nhu cÇu vitamin: thiÕu vitamin lµm ¶nh h­ëng ®Õn thai cã thÓ lµm thai bÞ teo , bÞ xÈy thai, thai yÕu… vitamin kho¶ng 500/ 1 kg vËt chÊt th«, vitamin D lµ 350 ®¬n vÞ/1 kg vËt chÊt kh«, vitamin E: 100 – 150 mg/100 kg thÓ träng. Mét ngµy ®ªm lîn n¸i cã chöa kú II cÇn tû lÖ thøc ¨n trong khÈu phÇn ¨n gåm: Thøc ¨n tinh: Bét ng« chiÕm 30 – 40% Thãc nghiÒn chiÕm 20 – 22% C¸m g¹o chiÕm 25 – 35% Thøc ¨n ®¹m chiÕm 14 – 15% Thøc ¨n xanh chiÕm 10 – 15% KÕt qu¶ em ®· h­íng dÉn cho gia ®×nh L­¬ng ThÞ H¹nh th«n §ä x· §a Mai phèi trén khÈu phÇn gåm: Bét ng«: 35% C¸m g¹o: 35% Thøc ¨n ®¹m: 15% Thøc ¨n xanh: 15% - Trång rau xanh cho lîn. Rau xanh cã rÊt nhiÒu lo¹i nh­ lang, rau muèng… v× ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi cho l¾m nªn em chØ tham gia cïng bµ QuÊt th«n §ä - §a Mai trång 0,5 xµo rau muèng n­íc t¹i c¸nh ®ång gi¸u ®Ó ch¨n nu«i lîn. Rau muèng n­íc ph¸t triÓn rÊt nhanh nÕu ®iÒu kiÖn tèt cã ®Çy ®ñ n­íc vµ ph©n. + §Êt ruéng cµy bõa vµ nhÆt s¹ch cá d¹i, cho 80 kg ph©n h÷u c¬. Sau khi lµm ®Êt xong cho ®Êt bïn l¾ng cÆn 1 ngµy vµ chuÈn bÞ rau cÊy. Rau nhÆt rau võa ph¶i kh«ng qu¸ non vµ còng kh«ng qu¸ giµ, kh«ng nhÆt c©y rau cßi, bÞ s©u bÖnh, trång cho lîn nªn chång rau muèng tÝm th× kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tèt h¬n cã nhiÒu l¸ vµ cäng rau dµi h¬n rau muèng tr¾ng. + CÊy rau: Møc n­íc ë ruéng chØ h¬i s©m sÊp, kh«ng ®Ó n­íc s©u qu¸ hoÆc c¹n qu¸, cÊy rau hµng 20 20 kh«ng cÊy qu¸ dµy th× sau ph¸t triÓn kh«ng tèt, th­a th× sÏ g©y l·ng phÝ ®Êt trång. - ChÕ biÕn thøc ¨n cho lîn thiÕu s÷a ChÕ biÕn thøc ¨n sÏ gióp thøc ¨n dÔ ¨n, dÔ nuèt, dÔ tiªu hãa vµ n©ng cao tû lÖ tiªu hãa, hÊp thô. Ngoµi ra chÕ biÕn thøc ¨n lµm cho thøc ¨n tõ phøc t¹p thµnh thøc ¨n ®¬n gi¶m lµm cho con vËt ¨n nhiÒu, kÝch thÝch tÝnh thÌm ¨n… §Æc biÖt chÕ biÕn thøc ¨n cßn gióp cho nh÷ng vËt nu«i ch­a tù ¨n ®­íc tiªu hãa thøc ¨n th« s¬, phøc t¹p. Lîn con cã nh÷ng con mÑ ®Î nhiÒu nªn lîn hay thiÕu s÷a, hoÆc mÑ bÞ bÖnh nªn mÊt mÑ… Lîn con míi ®Î ch­a tù ¨n ®­îc thøc ¨n th« s¬ nªn bÞ gÇy cßm, thiÕu chÊt… lîn con bÞ chÕt. Tr­íc t×nh tr¹ng ®ã em còng vËn dông kiÕn thøc Ýt ái cña m×nh h­íng dÉn cho gia ®×nh L­¬ng ThÞ Lan th«n §ä - §a Mai c«ng thøc lµm s÷a nh©n t¹o cho lîn con mÊt mÑ sau bÖnh tö cung lîn bÝt tÊt can thiÖp kh«ng ®­îc. ChuÈn bÞ: S÷a bß nguyªn t­¬i: 1 lÝt Lßng ®á trøng gµ: 2 qu¶ DÇu c¸: 5 gam M2SO4: 10 gam Muèi ¨n: 15 gam C¸ch lµm: M2SO4, muèi ¨n vµ s÷a ta quÊy ®Òu víi nhau, ®un c¸ch thñy s«i 30 phót ®Ó nguéi, lßng ®á trøng gµ vµ dÇu c¸ quÊy ®Òu víi nhau vµ cho 2 b¸n thµnh phÈm l¹i víi nhau quÊy tan ®Òu råi cho lîn con bó. C¸ch dïng: lîn con s¬ sinh thiÕu s÷a bó ngµy 5 – 10 lÇn lµ tèt nhÊt, trung b×nh tõ 6 – 8 lÇn chia ®Òu thêi gian. Buæi ®ªm cho bó 2 lÇn. Cho bó tù do ®Õn lóc lîn no, trong thµnh phÇn s÷a cã thÓ cho thªm mét chót tetraxelin ®Ó kh¸ng khuÈn. NÕu cho lîn s¬ sinh tõ 10 – 20 ngµy thiÕu s÷a ta cho 50% s÷a nh©n t¹o pha víi 50% n­íc ch¸o cho lîn bó 5 – 6 lÇn trong 1 ngµy. Cho lîn bó thËt no. + C¸ch bó: Ta cho th×a ®æ trùc tiÕp vµo miÖng, hoÆc ta dïng xylanh hót vµ b¬m trùc tiÕp vµo trong miÖng cho lîn. Lîn con bÐ th× tèt nhÊt lµ dïng xylanh. 1.3 Thô tinh nh©n t¹o Thô tinh nh©n t¹o lµ biÖn ph¸p khoa häc nh»m khai th¸c tinh dÞch ®ùc gièng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho ngµnh ch¨n nu«i. Ph­¬ng ph¸p thô tinh nh©n t¹o hay th­êng gäi lµ ph­¬ng ph¸p phèi gièng gi¸n tiÕp nh»m kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu ®ùc gièng, gi¶m ®­îc chi phÝ thøc ¨n, chuång tr¹i nh©n c«ng nu«i d­ìng, gi¶m gi¸ thµnh n©ng cao ®­îc søc sèng cña ®êi con vµ kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng chªnh lÖch gi÷a con ®ùc vµ con c¸i, b¶o tån, vËn chuyÓn ®­îc tinh dÞch. V× vËy ph­¬ng ph¸p thô tinh nh©n t¹o rÊt ®­îc ­a chuéng ®èi víi ng­êi d©n ch¨n nu«i. Song c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o víi c¸n bé thó y hÇu nh­ kh«ng cã. §èi víi em lµ häc sinh thùc tËp c«ng t¸c nµy l¹i cµng khã kh¨n h¬n. Nªn em kh«ng thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o. Lý do kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o ®­îc lµ do ng­êi d©n hä tù lµm thô tinh nh©n t¹o, hä còng hiÓu ®­îc c¬ b¶n ph­¬ng ph¸p kü thuËt vµ mét phÇn n÷a ng­êi d©n hä ch¨n nu«i lîn n¸i nhiÒu n¨m tõ ®ã hä ®óc rót kinh nghiÖm l©u ®êi, cã kinh nghiÖm thùc tÕ, ch¨n nu«i nhá lÎ mçi gia ®×nh 1 – 2 con lîn n¸i sinh s¶n nªn hä kh«ng cã nhu cÇu kü thuËt vÒ thô tinh nh©n t¹o tõ c¸n bé thó y. 1.4 BiÖn ph¸p kü thuËt ch¨m sãc nu«i d­ìng Lµ ng­êi ch¨n nu«i ch¨m sãc nu«i d­ìng vËt nu«i lµ ®iÒu ph¶i lµm víi bÊt kú ng­êi ch¨n nu«i nµo. Dï ch¨n nu«i nhá lÎ ch¨n nu«i trong tr¹i ®Òu ph¶i ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt míi ®¹t kÕt qu¶ cao. VËt nu«i ®ßi hái ph¶i cung cÊp th­êng xuyªn chÊt dinh d­ìng nh­ chÊt ®¹m, chÊt bÐo, chÊt kho¸ng, vitamin… tõ thøc ¨n qua tiªu hãa ph©n gi¶i tæng hîp c¸c chÊt cho c¬ thÓ ®¸p øng nhu cÇu duy tr× vµ nhu cÇu sinh tr­ëng. Trong thêi gian thùc tËp 3 th¸ng t¹i x· §a Mai em gióp gia ®×nh b¸c §ç ThÞ Bé – th«n §ä - §a Mai ch¨m sãc ®ì ®Î cho lîn n¸i. §Î lµ mét sinh lý b×nh th­êng nh­ng ph¶i ®ì ®Î cho lîn. - ChuÈn bÞ dông cô: kh¨n s¹ch kh«, cån ièt, k×m bÊm r¨ng nanh, kim chØ, thóng ®ùng, dao mæ. Lîn s¾p ®Î tiÓu tiÖn kh«ng b×nh th­êng, ®i ®¸i nhiÒu lÇn, c¾n chuång, tha r¬m lµm tæ, ©m hé s­ng to cã dÞch nhÇy ch¶y ra vµ cã hiÖn t­îng sôt m«ng. BÇu vó c¨ng vµ chÝa sang 2 bªn nóm vó th©m bãp nhÑ cã s÷a ch¶y ra. S¾p ®Î nªn lîn cã nh­ng c¬n rÆn ®Î, lóc ®Çu rÆn yÕu sau ®ã t¨ng dÇn. Lîn rÆn c¬n m¹nh vµ cã mét Ýt n­íc èi mµu hång ch¶y ra sau ®ã con con ra. Con con ®Î ®­îc ra ngoµi dïng kh¨n s¹ch lau kh« nhít ë mòi, miÖng vµ ®Çu sau ®ã lau toµn th©n, 4 ch©n. Dïng chØ buéc d©y rèn c¸ch bông 3 cm, dïng dao c¾t d©y dèn vµ thÊm cån ièt vµo vÕt c¾t. K×m bÊm mãng bÊm r¨ng nanh cho vµo thóng ®ùng, trong thóng cã lãt mét Ýt r¬m kh« s¹ch. Khi lîn ®Î song hoµn toµn kho¶ng 2 tiÕng ta cho lîn con bó. Th¶ lîn con vµo trong chuång æ cho bó, cho con bÐ bó ë vó phÝa tr­íc ngùc, con nµo còng ph¶i ®­îc bó s÷a ®Çu v× s÷a ®Çu cña mÑ cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao, cã hµm l­îng γglobulin lµm t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho con con, gióp con con phßng chèng ®­îc bÖnh tËt, lîn con kháe m¹nh kh«ng bÞ cßi cäc vµ cã kh¶ n¨ng t¨ng träng nhanh vÒ sau. + KÕt qu¶: ®ì ®Î ®­îc cho mét lîn n¸i mãng c¸i ®Î løa ®Çu cña gia ®×nh b¸c Bé – th«n §ä, lîn ®Î ®­îc 8 con 7 con kháe m¹nh, mét con h¬i cßi vµ yÕu so víi 7 con kia. 2. C«ng t¸c thó y Trong thêi gian 3 th¸ng thùc tËp t¹i x· §a Mai thµnh phè B¾c Giang ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé thó y vÒ mÆt chuyªn m«n kü thuËt, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· häc ë nhµ tr­êng, b¹n bÌ s¸ch vë cïng víi sù ham häc hái cña b¶n th©n. Em ®· tham gia vµo c«ng t¸c phßng vµ trÞ bÖnh cho ®µn vËt nu«i vµ thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: 2.1 C«ng t¸c phßng bÖnh Ch¨n nu«i ai còng muèn vËt nu«i kh«ng bÖnh, mau lín vµ l·i nhiÒu. Nh­ng thùc tÕ trong ch¨n nu«i ai còng gÆp trôc trÆc vÒ dÞch bÖnh hay c¸c bÖnh cña vËt nu«i. §Ó kh¾c phôc trôc trÆc ®ã em cïng tham gia gióp ®ì mét sè ng­êi ch¨n nu«i vÒ c¸ch phßng bÖnh. Phßng bÖnh b»ng c¸ch tiªm phßng vaccine t¹o miÔn dÞch cho vËt nu«i. 2.1.1 Tham gia vÖ sinh chuång tr¹i, c¬ së ch¨n nu«i VÖ sinh chuång tr¹i ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, thùc hiÖn ®óng quy tr×nh kü thuËt th× míi ®em l¹i kÕt qu¶ cao. VÖ sinh tõ trong chuång nu«i, vÖ sinh thøc ¨n m¸ng uèng, quanh khu vùc chuång tr¹i, s©n ch¬i, khu vùc ch¨n nu«i. §èi víi c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i kiÓu c«ng nghiÖp nu«i víi sè l­îng nhiÒu vµi chôc con ®Õn tr¨m con th× kh©u vÖ sinh thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt. Cßn ®èi víi mét sè hé gia ®×nh nu«i n¸i mét con hoÆc nu«i lîn thÞt vµi ba con th× kh©u vÖ sinh cña mét sè chuång nu«i vÉn ch­a ®¶m b¶o. Trong ®ît tiªm phßng ®¹i trµ vµ ®iÒu trÞ bÖnh cïng c¸n bé thó y x·, c¸n bé thó y. Em h­íng dÉn 2 hé gia ®×nh thùc hiÖn vÖ sinh chuång nu«i lîn. Trong ®ît tiªm phßng ®¹i trµ ®µn lîn n¸i sinh s¶n em gióp gia ®×nh NguyÔn Hµ th«n Thanh Mai – x· §a Mai vÖ sinh chuång lîn n¸i mét con. Chuång nu«i trËt hÑp kh«ng ®ñ ®é dèc l¹i cho r¬m vµo rÊt bÈn nªn ph¶i quÐt dän r¬m l¹i cho gän, dïng xÎng hãt hÐt r¬m cïng ph©n ra ngoµi, dïng n­íc s¹ch röa s¹ch nÒn chu«ng, kÕt hîp kh¬i th«ng cèng r·nh tho¸t ph©n, n­íc tiÓu ra hè ñ ph©n ®»ng sau chuång nu«i. Vµ gia ®×nh anh NguyÔn V¨n Hång th«n §×nh. Chuång lîn nu«i 3 con lîn thÞt t­êng x©y cao nh­ng hÑp, r·nh tho¸t ph©n ra ®»ng sau kh«ng ®­îc kh¬i th«ng. Dïng que kh¬i th«ng r·nh ph©n dïng chæi quÐt s¹ch ph©n ra cèng hè ñ ph©n, dïng n­íc s¹ch röa nÒn chuång. Khuyªn hä th­êng xuyªn vÖ sinh hµng ngµy cho s¹ch sÏ ®¶m b¶o vÖ sÞnh. M«i tr­êng Èm thÊp bÈn kh«ng ®¶m b¶o tiÓu khÝ hËu chuång nu«i lµ ®iÒu kiÖn tèt cho vi sinh vËt, vi khuÈn g©y bÖnh ph¸t triÓn. Trong ph©n n­íc tiªu lµ m«i tr­êng cã nhiÒu vi khuÈn mµ lîn th­êng xuyªn tiÕp xóc. Ngoµi ra trong ®ît tiªm phßng ®¹i trµ cho ®µn gia cÇm theo kÕ ho¹ch cña x·. Trong khi tiªm phßng ®µn gia cÇm mang ®Õn ®iÓm tiªm ®­îc phun thuèc s¸t trïng cô thÓ em phun thuèc s¸t trïng t¹i 2 ®Þa ®iÓm tiªm lµ t¹i nhµ v¨n hãa th«n §ä - §a Mai vµ nhµ v¨n hãa th«n §×nh - §a Mai. Trong 2 buæi tiªm phßng. Gia cÇm tiªm tËp chung vÒ ®Þa ®iÓm s©n nhµ v¨n hãa cña th«n. Tr­íc khi ng­êi d©n mang gia cÇm ®Õn phun toµn bé khu vùc tiªm phßng, ng­êi d©n mang gµ ®Õn tiªm th× bá gµ ra tiªm vµ phun thuèc s¸t trïng lªn thóng, dông cô ph­¬ng tiÖn ®­a gµ ®Õn. Khi mét l­ît ®­a ®Õn tiªm song lµ ph¶i phun thuèc s¸t trïng ®Ó ®¶m b¶o an toµn tr¸nh sù l©y lan bÖnh tËt nÕu cã, tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng cã cho ng­êi ch¨n nu«i gia cÇm. 2.1.2 C¸c lo¹i vaccine, liÒu l­îng, c¸ch b¶o qu¶n - Vaccine tô huyÕt trïng tr©u, bß: 2ml/con, tiªm b¾p lµ vaccine d¹ng nhò hãa. - Vaccine dïng cho lîn gåm: tô huyÕt trïng, dÞch t¶, phã th­¬ng hµn, PRRS (tai xanh) ngoµi ra cßn cã kh¸ng thÓ ecoli. + Vaccine tô huyÕt trïng: 2ml/con, tiªm b¾p, vaccine ë d¹ng keo phÌn. + Vaccine dÞch t¶ cã 2 lo¹i: lo¹i nh­îc ®éc chñng GPE – SWIVACE lo¹i nµy dïng cho lîn gièng, lîn n¸i sinh s¶n vµ hËu bÞ vµ lo¹i dÞch t¶ ®«ng kh«. Tiªm b¾p hoÆc tiªm d­íi da 1ml/con. + Vaccine phã th­¬ng hµn: d¹ng keo phÌn, tiªm b¾p liÒu 2ml/con + Vaccine PRRS (tai xanh) cña Singapore tiªm b¾p, tiªm d­íi gèc tai, liÒu 2ml/con + Kh¸ng thÓ Ecoli (hanvet. k.t.e) tiªm phóc xoang lîn ≤ 5kg dïng liÒu 1/2 1,5 – 2ml/kgTT Lîn > 5 kg dïng liÒu 1/2 1 – 1,5/ kg TT -Vaccine d¹i chã, mÌo: d¹ng v« ho¹t tiªm d­íi da 1ml/con. - Vaccine cóm gia cÇm H5N1 d¹ng nhò hãa, tiªm d­íi da cæ, c¸nh, tiªm øc. Gµ vÞt nhá h¬n 35 ngµy tuæi 0,3 ml/con. Gµ, vÞt lín h¬n 35 ngµy tuæi: 0,5 ml/con. C¸ch b¶o qu¶n, sö dông tÊt c¶ c¸c lo¹i vaccine ®Òu b¶o qu¶n trong nhiÖt ®é thÊp tõ 2 – 80C trong tñ l¹nh nh­ng kh«ng ®­îc ®Ó trong ng¨n ®«ng. Vaccine d¹ng nhò hãa, keo phÌn tr­íc khi tiªm ph¶i l¾c ®Òu kü lä vaccine. Riªng vaccine dÞch t¶ lîn vµ tai xanh pha víi n­íc sinh lý riªng cña tõng lo¹i vaccine, kh«ng dïng pha lÉn c¸c lo¹i vaccine víi nhau trong khi tiªm, dïng b¬m kim tiªm riªng cho tõng lo¹i vaccine. Tr­íc khi sö dông ®äc kü h­íng dÉn sö dông trªn nh·n m¸c, ë lä. §äc kü h¹n sö dông kh«ng dïng nh÷ng lä vaccine mÊt nh·n m¸c kh«ng râ ngµy s¶n xuÊt, vá lä nøt, mÊt nót hoÆc bÞ kÕt tña vãn cô l¾c kh«ng tan… vaccine pha ra dïng trong ngµy vµ thêi gia quy ®Þn trong h­íng dÉn sö dông. B¶o qu¶n trong hép tr¸nh ¸nh s¸ng trùc tiÕp n¾ng mÆt trêi. Sö dông ®óng liÒu l­îng quy ®Þnh. §èi víi kh¸ng thÓ Ecoli tr­íc khi tiªm ph¶i bá ra ngoµi m«i tr­êng b×nh th­êng tõ 20 – 30 phót, l¾c kü tr­íc khi sö dông. 2.1.3. KÕt qu¶ tiªm phßng trong thêi gian thùc tËp. B¶ng 4. kÕt qu¶ tiªm phßng gia sóc, gia cÇm trong thêi gian thùc tËp t¹i x· §a Mai – TP B¾c Giang – B¾c Giang cña b¶n th©n em. Lo¹i gia sóc, gia cÇm Lo¹i vaccin LiÒu l­îng (ml/con) Tæng sè con ®­îc tiªm ®ît I/2008 Sè con do b¶n th©n tiªm Ghi chó Lîn N¸i sinh s¶n, n¸i hËu bÞ PRRS (tai xanh) DÞch t¶ 2 ml 1 ml 320 144 Lîn thÞt Tô huyÕt trïng DÞch t¶ 2 ml 1 ml 395 125 105 Phã th­¬ng hµn E.coli 2 ml 1/2 1 – 2 ml/kgTT 140 43 36 Gia cÇm Gµ Cóm H5N1 0,3 ml 0,5 ml 1699 251 616 £ 35 N.Tæi >35 N.Tuæi VÞt Cóm H5N1 0,3 ml 0,5 ml 371 73 37 £ 35 N. Tuæi >35 N. Tuæi Gia sóc kh¸c Tr©u, bß Tô huyÕt trïng 2 ml 102 37 Chã, mÌo D¹i 1 ml 320 159 NhËn xÐt. Qua kÕt qu¶ tiªm phßng b¶n trªn ta thÊy tû lÖ tiªm phßng ®¹t kÕt qu¶ t­¬ng ®èi cao víi ®µn tr©u bß 98%, ®µn lîn n¸i sinh s¶n, n¸i hËu bÞ 97% so víi tæng ®µn. §¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nh­ vËy lµ do ng­êi d©n ý thøc ®­îc tÝnh kinh tÕ cña ®µn bß vµ ®µn lîn n¸i sinh s¶n. Mét khi dÞch bÖnh sÈy ra th× g©y thiÖt h¹i lín vµ lµ ng­êi trùc tiÕp chÞu thiÖt. Ngoµi ra ®èi víi ®µn lîn n¸i sinh s¶n, n¸i hËu bÞ ®­îc hç trî cña tØnh vÒ tiªm phßng ®µn lîn gièng tØnh hç trî 100% c¶ thuèc vµ c«ng (kh«ng thu tiÒn cña hé ch¨n nu«i) ng­êi d©n tiªm kh«ng ph¶i mÊt tiÒn nªn tû lÖ tiªm ®¹t cao vµ mét phÇn n÷a c«ng t¸c gièng ®­îc chó träng nªn sè con ®­îc tiªm phßng gÇn nh­ triÖt ®Ó. ChØ 3% lîn n¸i sinh s¶n kh«ng ®­îc tiªm lµ do cã nh÷ng con cËn kÒ ngµy ®Î nªn kh«ng thuËn lîi cho viÖc tiªm. Bªn c¹nh ®ã ®µn chã ®­îc tiªm ®¹t tû lÖ thÊp h¬n ®µn tr©u, bß vµ lîn. Ng­êi d©n ch­a thËt sù quan t©m ®Õn søc kháe cña ®µn chã vµ søc kháe cña chÝnh m×nh, ý thøc tiªm phßng chã ch­a ®­îc cao nªn ®µn chã tiªn ®­îc chØ ®¹t 32,9% tæng ®µn. B¶n th©n em còng tham gia tiªm phßng ®¹i trµ cho gia sóc, gia cÇm trong thêi gian qua, ngoµi c¸c ®ît tiªm phßng ®¹i trµ ra cßn tham gia cïng c¸n bé thó y tiªm phßng bæ sung cho ®µn lîn theo nhu cÇu cña ng­êi ch¨n nu«i. §µn lîn n¸i sinh s¶n vµ n¸i hËu bÞ tiªm ®­îc 144 con gåm 2 lo¹i vaccin PRRS vµ dÞch t¶ ®¹t 62,6% sè con tiªm ®ît I n¨m 2008. Gµ tiªm ®­îc 867 con ®¹t 51% tæng sè con ®­îc tiªm. §µn tr©u, bß, ®µn chã tiªm trong ®ît tiªm phßng ®¹i trµ theo kÕ ho¹ch cña x· vµ em còng tiªm ®­îc 37 con tr©u bß, 159 con chã. Trong tÊt c¶ c¸c ®ît tiªm phßng cña n¨m 2008 còng nh­ nh÷ng n¨m vÒ tr­íc víi sù nç lùc cña c¸n bé thó y cïng sù gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cña x·. §µn gia sóc, gia cÇm ®Òu ®­îc tiªm phßng theo kÕ ho¹ch vµ thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. GÆp khã kh¨n nhiÒu nhÊt lµ trong c«ng t¸c tiªm phßng cho ®µn chã. Nªn kÕt qu¶ tiªm kh«ng cao. 2.2. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh Trong thêi gian thùc tËp t¹i x· §a Mai em tham gia cïng c¸n bé thó y x· ®iÒu trÞ tÊt c¶ c¸c lo¹i bÖnh sÈy ra vµ thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: BÖnh ë lîn. BÖnh tô huyÕt trïng lîn TriÖu chøng: Lîn bá ¨n ®ét ngét, sèt cao 41 – 41oC, mòi miÖng ch¶y n­íc, m¾t ®á, sê da nãng, thë nhiÒu. ChÈn ®o¸n: BÖnh tô huyÕt trïng. §iÒu trÞ: Dïng thuèc tiªm. Rp: 1, Kanamycin 10% 2 ml/50 kg TT tiªm b¾p 2,Genta – tylo: 1 ml/ 5 – 10 kg TT. Tiªm b¾p 3, Analgin: 5 ml/ con. Tiªm b¾p 4, B.complex: 5 ml/con. Tiªm b¾p. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: Ngµy tiªm 1 lÇn, ®iÒu trÞ 2 – ngµy liªn tôc. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: §iÒu trÞ 2 con, khái c¶ 2 ®¹t 100%. Héi chøng tiªu ch¶y lîn s÷a. TriÖu chøng: lîn Øa ph©n láng ph©n nhiÒu n­íc, thµnh b·i ph©n trªn chuång, cã con nÆng Øa vät cÇn c©u ph©n tanh vµ rÊt h«i, lîn ¨n Ýt, con nÆng bá ¨n hËu m«n bÈn dÝnh ph©n. ChÈn ®o¸n: lîn bÞ m¾c bªnh tiªu ch¶y. §iÒu trÞ: Rp: 1, NGH – gentatylo: 1 ml/5 – 10 kg TT, tiªm b¾p 2, B. Complex :5 ml/ con, tiªm b¾p. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: ngµy ®Çu tiªn 1 lÇn, liªn tôc 2 – 3 ngµy. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ ®¹t 4 con, khái 4 con ®¹t 100%. BÖnh s­ng phï ®Çu. TriÖu chøng: lîn s­ng m¾t, lîn kªu tiÕng khµn khµn thë khã, ph©n h¬i t¸o. bá ¨n ChÈn ®o¸n: bÖnh s­ng phï ®Çu. §iÒu trÞ: Rp: 1, HAN.T.E (Kh¸ng thÓ E.Coli). 1 ml/kg TT, tiªm phóc xoang. 2, Cafein: 3 ml/ con, tiªm b¾p 3, B.Complex: 5ml/ con, tiªm b¾p. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ ngµy 1 lÇn, liªn tôc 3 ngµy. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng m¹nh, ¸nh s¸ng m¹nh nªn ph¶i c¸c ly con èm vµo chuång tèi, che giã vµ ¸nh s¸ng trùc tiÕp tr¸nh t¸c ®éng thÇn kinh. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 1 con vµ khái. BÖnh ®ãng dÊu lîn. TriÖu chøng: Lîn bá ¨n ®ét ngét, sèt cao 41 – 42oC kÐm nhanh nhÑn, ph©n ®i t¸o. ChÈn ®o¸n: Nghi bÞ m¾c bÖnh ®ãng dÊu. §iÒu trÞ: Rp: 1, Penicillin: 20000 UI/ kg TT, tiªm b¾p. 2, Analgin :5ml / con, tiªm b¾p. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ ngµy 1 lÇn, liªn tôc 3 ngµy. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 1 con, khái 1 con. BÖnh viªm ®­êng h« hÊp. TriÖu chøng: lîn ¨n Ýt, bá ¨n, thë m¹nh vµ khß khÌ nhiÒu, sèt nhÑ. ChÈn ®o¸n: viªm ®­êng h« hÊp. §iÒu trÞ: Rp: 1, Kanamycin: 1 ml/ 10kg TT, tiªm b¾p. 2, Analgin :5ml / con, tiªm b¾p. 3, B.Complex: 5ml / con, tiªm b¾p. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ ngµy 1 lÇn, liªn tôc 3 ngµy. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 1 con vµ khái BÖnh viªm tö cung. TriÖu chøng: lîn n¸i sau khi lÊy tinh 7 ngµy lîn ¨n Ýt, sèt nhÑ. ¢m hé ch¶y n­íc mµu h«i ®ôc, nhÇy cã mïi h«i tanh, mÐp ©m hé mµu ®á t­¬i h¬i s­ng. ChÈn ®o¸n: viªm tö cung. §iÒu trÞ: 1, Hampiseptol: 1 ml/ 10kg TT, tiªm b¾p. 2, Oxytocin: 2ml / con, tiªm b¾p. 3, B.Complex: 5ml / con, tiªm b¾p. KÕt hîp thôt röa tö cung b»ng dung dÞch n­íc muèi. N­íc s«i ®Ó nguéi pha víi muèi ¨n, pha nång ®é 9o/oo. Dïng dông cô thôt rña tö cung ®­a vµo ®­êng sinh dôc. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 4 ngµy liªn tôc, ngµy 2 lÇn vµo buæi s¸ng vµ chiÒu. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 1 con, khái. Bªnh tö cung lén bÝt tÊt. TriÖu chøng: Toµn bé tö cung lén ra ngoµi, niªm m¹c tö cung sang huyÕt ch¶y m¸u, lîn cã nh÷ng c¬n rÆn ®Î nhÑ, ®i l¹i nhiÒu, kh«ng cho con bó. ChÈn ®o¸n: tö cung lén bÝt tÊt hoµn toµn. §iÒu trÞ: dïng ph­¬ng ph¸p phÉu thuËt ngo¹i khoa ®Ó ®iÒu trÞ. C¸ch tiÕn hµnh. Cè ®Þnh lîn: Dïng thang g¸c lªn t­êng cã ®é dèc 45o, dïng d©y thõng buéc ch©n vµ treo 2 ch©n sau lªn thang, treo n»m ngöa. G©y tª mµng cøng thÇn kinh tñy sèng b»ng Novocin 3%. Tiªm, trî søc, trî tim. Cafein: 2 – 4 ml/ 20 kg TT, tiªm b¾p. Röa niªm m¹c tö cung b»ng dung dÞch n­íc muèi ®un s«i ®Ó nguéi. Lo¹i bá chÊt bÈn b¸m trªn niªm m¹c tö cung. ThÊm kh« b»ng v¶i g¹c. Dïng tay ®­a tö cung vµo trong xoang chËu thÌo nguyªn t¾c ngoµi vµo trong, khi ®­a toµn bé tö cung vµo trong xoang chËu tiÕn hµnh khªu mÐp ©m hé b»ng ph­¬ng ph¸p kh©u kiÓu ch÷ u. KÕt qña ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 1 con nh­ng kh«ng khái, lîn bÞ chÕt. BÖn giun ë lîn TriÖu chøng: lîn ®ang ¨n ngñ nhiÒu ®øng im kªu Þt Þt bá kh«ng ¨n n÷a, l«ng g¸y dùng lªn, mét l¸t sau l¹i ¨n tiÕp l«ng toµn th©n th« vµ kh«. ChuÈn ®o¸n: bÖnh giun. §iÒu trÞ: Rp: 1, Levasol 7,5%: 1 ml/ 10 kg TT, tiªm b¾p. 2, B.Comlex: 5 ml/ con. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ mét lÇn duy nhÊt. KÕt qu¶: ®iÒu trÞ 1 con vµ khái. BÖnh hecni: TriÖu chøng: quan s¸t bao dÞch thÊy bao dÞch hoµn toµn to kh¸c th­êng, nhÊt lµ khi gia sóc ¨n no. LÊy tay sê vµo bao dÞch hoµn c¶m gi¸c thÊy ruét, sê cña bÑn thÊy lç hecni, con vËt cã ph¶n øng ®au. Cã thÓ ®Èy ®­îc ruét qua lç bÑn. ChÈn ®o¸n: lîn bÞ hecni dÞch hoµn toµn. §iÒu trÞ: ®iÒu trÞ b»ng ph­¬ng ph¸p phÉu thuËt ngo¹i khoa. Cè ®Þnh gia sóc: dïng thang g¸c lªn t­êng cao dïng d©y thõng, (ch¹c) buéc 2 ch©n sau treo lªn thang treo ngöa bông lªn vµ gi÷ hai ch©n tr­íc b»ng tay. VÖ sinh s¸t trïng èng bÑn: röa s¹ch b»ng xµ phßng n­íc s¹ch, lau kh« b»ng kh¨n s¹ch, dïng cån s¸t trïng vµo èng bÑn, sung quanh ë vÞ trÝ mæ. VÞ trÝ mæ: mæ däc theo èng bÑn, chiÒu dµi vÕt mæ kho¶ng 5 – 7 cm. C¸c mæ: mæ däc mét ®­êng däc theo èng bÑn s¹ch ®øt da, suèng tæ chøc d­íi da, bãc t¸ch mµng èng bÑn vÒ phÝa bao dÞch hoµn, bãc t¸c xuèng vïng bao dÞch hoµn vµ kiÓm tra sem ruét cã bÞ viªm chÝnh hay kh«ng, viªm chÝnh ph¶i t¸ch ruét. Sau ®ã ®­a ruét vµo trong khoang bông. Khi ruét vµo trong khoang bông tiÕn hµnh kh©u mµng èng bÑn t¹i vÞ trÝ gi¸p khoang bông b»ng ph­¬ng ph¸p sè 8. C¾t bá mµng èng bÑn vµ kh©u vïng bông b»ng ph­¬ng ph¸p kh©u gi¶m c¨ng. Röa tæ chøc vÕt mæ vµ thÊm kh« b»ng kh¨n s¹ch, cho bét kh¸ng sinh penicillin vµo phÝa trong vÕt mæ vµ tiÕn hµnh kh©u ®a theo ph­¬ng ph¸p tõng mòi tªn thuêng. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 3 con ®Òu khái ®¹t 100%. Ngoµi ra trong thêi gian thùc tËp cßn tham gia mét sè phÉu thuËt nh­ thiÕn lîn, ho¹n lîn c¸i… BÖnh ë bß, bª. BÖn uèn v¸n. TriÖu chøng: vïng sèt s­ng, nh­ng miÖng rèn ®· kh« vµ ®ãng vÈy. Quan s¸t m¾t bª trîn vµ ®ång tö m¾t gi·n hÕt, 4 ch©n l¹nh vµ cøng n»m mét chç kh«ng ®i ®­îc, h¬i sèt nhÑ, bá bó. ChÈn ®o¸n: nghi bª bÞ uèn v¸n §iÒu trÞ: Rp: 1, penicillin: 20.000 UI/ Kg TT 2, cafein: 5 ml/con 3,Analgin: 5 ml/con 4, B.Complex: 10 ml/con. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: tiªm b¾p ngµy mét lÇn liªn tôc 3 ngµy. KÕt qu¶: ®iÒu trÞ 1 con nh­ng kh«ng khái bª bÞ chÕt. Bªnh tô huyÕt trïng TriÖu chøng: bß sèt cao 40 – 42oC, bá ¨n, kÐm ¨n, khã thë, kh«ng nhai l¹i thØnh tho¶ng ho ë mòi cã dÞch nhÇy mÇu tr¾ng ch¶y ra, sèng mòi kh« vµ bß kÐm nhanh nhÑn. ChÈn ®o¸n: BÖnh tô huyÕt trïng. §iÒu trÞ: Rp: 1, Kanamycin:2,5 ml/100 kg, TT tiªm b¾p. 2, Analgin 30%: 10 - 20 ml/ con, tiªm b¾t. 3, cafein: 5 ml/ con, tiªm b¾p. 4, B.complex: 5 ml/con, tiªm b¾p. liÖu tr×nh ®iÒu trÞ: Ngµy tiªm 1 lÇn, ®iÒu trÞ 2 – 3 ngµy liªn tôc. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: §iÒu trÞ 2 con, khái c¶ 2. BÖnh giun ®òa ë bª: TriÖu chøng: bª gÇy cßm yÕu, d¸ng lï ®ï chËm ch¹p, l«ng kh« sï, bông áng hay ®Ëp ch©n vµo bông, bª Øa ph©n láng mòi h«i, ¨n kÐm. ChÈn ®o¸n: nghi m¾c bÖnh giun ®òa. §iÒu trÞ: Rp: 1, Hanmectin – 50: 4 ml/ 50 kg TT, tiªm b¾p 2, B.Complex: 10 ml/ con, tiªm b¾p. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ: 1 liÒu duy nhÊt. KÕt qu¶: ®iÒu trÞ 1 con khái. BÖnh ë chã BÖnh ghÎ TriÖu chøng: rông l«ng ë l­ng, bông, m«ng rông tõng ®¸m lèm ®èm, da vïng l«ng rông ®á cã môn nhá nhá, lë loÐt, ngøa nªn chã th­êng hay dïng ch©n g·i lªn. ChÈn ®o¸n: chã bÞ bÖnh ghÎ. ®iÒu trÞ: Rp: 1, Hanmectin – 25: 0,2 ml/ kg TT, tiªm d­íi da 2, B.Complex: 3 ml/ con, tiªm d­íi da. LiÖu tr×nh: 1 lÇn duy nhÊt KÕt qu¶ ®iÒu trÞ: ®iÒu trÞ 1 con, khái. B¶ng 5: KÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh gia sóc trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i x· §a Mai – TP B¾c Giang – tØnh B¾c Giang. SèTT Tªn bÖnh Thuèc ®iÒu trÞ LiÒu l­îng (ml, mg) ®­êng ®­a thuèc LiÒu tr×nh (ngµy) Sè ®iÒu trÞ (con) Sè khái (con) Tû lÖ khái (%) Sè t¸i ph¸t (%) Tû lÖ t¸i ph¸t (%) 1 Tô huyÕt trïng lîn 1, Kanamycin 2, Genta-tylo 3, Analgin 4, B.Complex 2 ml/50 kg TT 1 ml/ 5 – 10 kg TT 5 ml/ con 5 ml/ con Tiªm b¾p 2 – 3 ngµy 2 2 100 0 0 2 Héi chøng tiªu ch¶y 1, NGH- Genta tylo 2, B.Complex 1 ml/ 5-10 kg TT 5 ml/con Tiªm b¾p 2 – 3 ngµy 4 4 100 0 0 3 BÖnh s­ng phï ®Çu ë lîn 1, HAN.T.E 2, Cafein 3, B.Complex 1 ml/ kgTT 3 ml/ con 5 ml/ con Tiªm phóc xoang Tiªm b¾p Tiªm b¾p 3 ngµy 1 1 100 0 0 4 §ãng dÊu lîn 1, Penicillin 2, Analgin 3, B.Complex 20.000 UI/Kg TT 5 ml/ con 5 ml/ con Tiªm b¾p 3 ngµy 1 1 100 0 0 5 BÖnh viªm ®­êng h« hÊp lîn 1, Kanamycin 2, Analgin 3, B.Complex 1ml/ 10 kg TT 5 ml/ con 5 ml/ con Tiªm b¾p 3 ngµy 1 1 100 0 0 6 BÖnh viªm tö cung lîn 1.Hampiseptol 2,Oxytocin 3,B.Comex 1m/10 kgTT 2ml/con 5ml/ con Tiªm b¾p 3 ngµy 1 1 100 0 0 7 BÖnh tö cung l«n bÝt tÊt §iÒu trÞ b»ng ph­¬ng ph¸p phÊu thuËt ngo¹i khoa 1 0 0 0 0 8 BÖnh giun ®òa lîn 1, Leva m y s o l 7,5% 2, B.Complex 1 ml/ 10 kg TT 5 ml/ con Tiªm b¾p 1 lÇn duy nhÊt 1 1 100 0 0 9 BÖnh Hecni dÞch hoµn §iÒu trÞ b»ng ph­¬ng ph¸p phÉu thuËt ngo¹i khoa 3 3 100 0 0 10 BÖnh uèn v¸n bª 1, Penicillin 2, Cafein 3, Analgin 4, B.Complex 20.000 UI/kgTT 5 ml/ con 5 ml/ con 10 ml/ con Tiªm b¾p 3 ngµy 3 1 0 0 0 11 BÖnh tô huyÕt trïng bß 1, kanamycin 2, Analgin 3, B.Complex 2,5 ml/ 100kg TT 10 - 20 ml/ con 5 ml/ con Tiªm b¾p 2 - 3 ngµy 2 2 100 0 0 12 BÖnh giun ®òa bª 1, Hanmectin – 50 2, B.Complex 4 ml/ 50 kg TT 10 ml/ con Tiªm b¾p 1 lÇn duy nhÊt 1 1 100 0 13 BÖnh ghÎ chã 1, Hanmectin – 25 2, B.Complex 0,2 ml/ kgTT 3 ml/ con Tiªm d­íi da 1 lÇn duy nhÊt 1 1 100 0 0 NhËn xÐt Qua b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh gia sóc trong thêi gian thùc tËp em cã mét sè nhËn xÐt sau: Lîn lµ loµi vËt nu«i m¾c bÖnh nhiÒu nhÊt, cã nhiÒu lo¹i bÖnh kh¸c nhau vµ løa tuæi m¾c bÖnh lµ lîn con nhiÒu h¬n. kÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh ®èi víi lîn ®¹t t­¬ng ®èi cao, tÊt c¶ c¸c bÖnh hÇu nh­ khái duy nhÊt chØ cã mét sè bÖnh s¶n khoa ®iÒu trÞ kh«ng ®¹t yªu kÕt qu¶. Lîn con cã kh¶ n¨ng ®Ò kh¸ng kÐm h¬n lîn tr­ëng thµnh nªn cã tû lÖ m¾c bÖnh cao h¬n. BÖnh xÈy ra víi gia sóc chñ yÕu lµ ë lîn vµ bß, bÖnh ®iÒu trÞ kh«ng cã tû lÖ t¸i ph¸t nh­ng cã tr­êng hîp chÕt. §èi víi bß kh¶ n¨ng m¾c bÖnh ch÷a khã h¬n lîn vµ gia sóc kh¸c nªn kÕt qu¶ ®iÒu trÞ thÊp h¬n. Thêi gian thùc tËp 3 th¸ng tuy kh«ng dµi nh­ng em ®· häc hái vµ tham gia ®iÒu trÞ mét sè bÖnh sÈy ra ë gia sóc t¹i c¬ së. Em còng rót ra ®­îc mét sè kinh nghiÖm, bµi häc quý b¸u cho b¶n th©n. c«ng viÖc tuy ®¹t kÕt qu¶ kh«ng cao nh­ng ®ã lµ thµnh qu¶ cña qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn cña b¶n th©n em. III. KÕt luËn - tån tai - ®Ò nghÞ 1. KÕt luËn. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i x· §a Mai – TP B¾c Giang em cã mét sè kÕt luËn sau: §a Mai lµ mét trong nh÷ng x· ngo¹i thµnh thµnh phè B¾c Giang cã sù ph¸t triÓn ®Çy ®ñ ngµnh nghÒ, kinh tÕ v¨n hãa x· héi ®Òu ph¸t triÓn, ®ang dÇn ®« thÞ hãa ngµnh nghÒ vµ sù ph¸t triÓn cña x· ngµy cµng ®i lªn vÒ tÊt c¶ mäi mÆt. Ngµnh ch¨n nu«i cña x· vÉn lu«n lu«n ®­îc tró träng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, c¸c m« h×nh ch¨n nu«i ao – chuång ngµy cµng nhiÒu h¬n bá ®i lèi ch¨n nu«i vµi ba con. C«ng t¸c thó y cña x· còng lu«n ®­îc quan t©m, c¸n bé thó y nhiÖt t×nh vµ phôc vô ®Çy ®ñ nhu cÇu cña ng­êi ch¨n nu«i, do vËy søc kháe cña vËt nu«i cña con ng­êi còng ®­îc n©ng cao râ rÖt. C«ng t¸c thèng kª gia sóc, gia cÇm vÉn th­êng xuyªn ®­îc duy tr× nªn tiÖn cho qu¸ tr×nh theo dâi qu¶n lý tiªm phßng vµ ®iÒu trÞ. DÞch bÖnh xÈy ra ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ b¸o c¸o lªn c¸n bé cÊp trªn sö lý kÞp thêi tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng ®¸ng cã. Th­êng xuyªn kiÓm tra, kiÓm so¸t c«ng t¸c vÖ sinh thó y vÖ sinh phßng bÖnh cho gia sóc, gia cÇm. Víi sù ph¸t triÓn cña x· §a Mai hiÖn nay th× nh÷ng n¨m tiÕp theo sù ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng­êi d©n, nhµ nhµ sÏ cµng Êm no vµ h¹nh phóc, gãp phÇn ngµy cµng hoµn thiÖn x· héi, tiÕn nh÷ng b­íc tiÕn xa h¬n n÷a, ngµy cµng tiÕn kÞp b­íc tiÕn cña c¸c n­íc x· héi ®ang ph¸t triÓn. §èi víi b¶n th©n em cã cã héi tiÕp xóc, häc hái kinh nghiÖm tõ thùc tÕ, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ vµ thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã em còng em còng cã nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm riªng cho b¶n th©n ®óc rót tõ nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n. Ngoµi ra trong c«ng t¸c x· héi em còng cã mét sè kinh nghiÖm giao tiÕp, häc hái ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých. §­îc giao l­u, giao tiÕp, tiÕp xóc víi x· héi nhiÒu h¬n cã niÒm tin vµo b¶n th©n h¬n. 2. tån t¹i. B¶n th©n: víi kiÕn thøc ®· häc vµ thêi gian thùc tËp 3 th¸ng em còng cã tån t¹i mét sè khuyÕt ®iÓm nh­ ch­a thùc sù nhuÇn nhuyÔn trong c«ng t¸c chÈn ®o¸n, ®iÒu trÞ bÖnh. Ch­a t¹o ®­îc sù tin t­ëng cao cña ng­êi ch¨n nu«i. §Þa ph­¬ng: víi sù quan t©m cña c¸c ban ngµnh trong x· héi nh­ng sù quan t©m vÉn ch­a thËt sù ®Çy ®ñ cña vÒ c¸c m¶ng nh­ trong c¸c ®ît tiªm phßng. V× vËy em mong c¸c ban ngµnh, cÊp cÇn quan t©m vµ trong c¸c ®ît tiªm phßng cho ®µn chã, cÇn n©ng cao ý thøc cho ng­êi d©n tuyªn truyÒn t¸c h¹i cña dÞch bÖnh vµ tiªm phßng triÖt ®Ó ®µn chã mÌo. Nhµ tr­êng: nhµ tr­êng ch­a t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn ®i l¹i quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn häc sinh, sinh viªn thùc tËp. 3. §Ò nghÞ. Qua ®©y em còng cã vµi ®Ò nghÞ nho nhá sau vµ mong ®­îc gióp ®ì. §Þa ph­¬ng cÇn quan t©m h¬n n÷a vÒ c«ng t¸c tiªm phßng cho ®µn chã mÌo, cÇn tuyªn truyÒn h¬n n÷a ®Ó cho ng­êi ch¨n nu«i hiÓu réng vµ hiÓu s©u h¬n n÷a vÒ t¸c h¹i cña bÖnh tËt. Ng­êi ch¨n nu«i cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn søc kháe cña vËt nu«i, tù chñ ®éng trong c«ng t¸c tiªm phßng khi cã kÕ ho¹ch. Nhµ tr­êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì chóng em häc t©p. Em mong nhµ tr­êng sÏ gióp ®ì h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn trong thêi gian häc vµ thi tèt nghiÖp gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt. §ã lµ nh÷ng suy nghÜ, ®Ó suÊt cña em víi c¬ së, nhµ tr­êng em mong ®­îc sù gióp ®ì h¬n n÷a cña ®Þa ph­¬ng vµ nhµ tr­êng cña khoa ch¨n nu«i thó y tr­êng cao §¼ng N«ng L©m ®Ó em hoµn thµnh b¸o c¸o, hoµn thµnh khãa häc ®¹t kÕt qu¶ tèt. §Õn ®©y em xin kÕt thóc b¸o c¸o cña m×nh TT Néi Dung Trang 1 Më ®Çu 1 2 1. ®Æt vÊn ®Ò 3 2. Môc ®Ých ®iÒu tra c¬ b¶n vµ phôc vô s¶n xuÊt 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Môc lôc 3.1 C«ng t¸c phßng bÖnh 17 3.1.1 Phßng bÖnh b»ng vaccine 17 3.1.2 VÖ sinh phßng bÖnh 19 3.2 C«ng t¸c ®iÒu trÞ bÖnh 19 3.2.1 Nh÷ng bÖnh th­êng x¶y ra ë c¬ së 19 3.2.2 C«ng t¸c ®iÒu trÞ vµ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ ë c¬ së 20 II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 22 1. Nh÷ng thuËn lîi 22 2. Khã kh¨n 22 PhÇn II: Phôc vô s¶n xuÊt 24 I. Néi dung vµ kÕt qu¶ phôc vô s¶n xuÊt 24 1. C«ng t¸c ch¨n nu«i 24 1.1. C«ng t¸c gièng 24 1.2. Thøc ¨n 25 1.3 Thô tinh nh©n t¹o 29 1.4 BiÖn ph¸p kü thuËt ch¨m sãc nu«i d­ìng 29 2. C«ng t¸c thó y 30 2.1 C«ng t¸c phßng bÖnh 30 2.1.1 Tham gia vÖ sinh chuång tr¹i, c¬ së ch¨n nu«i 31 2.1.2 C¸c lo¹i vaccine, liÒu l­îng, c¸ch b¶o qu¶n 32 2.1.3. KÕt qu¶ tiªm phßng trong thêi gian thùc tËp. 33 2.2. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ bÖnh 34 III. KÕt luËn - tån tai - ®Ò nghÞ 43 1. KÕt luËn. 43 2. tån t¹i. 44 3. §Ò nghÞ. 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đa Mai - TP Bắc Giang.doc
Luận văn liên quan