Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nuôi tôm công nghiệp năng suất cao

Từ 143 chủng vi khuẩn hiếu khí và 41 chủng vi khuẩn lactic thu thập đ-ợc bằng ph-ơng pháp phân lập và s-u tập, đã xác định 21 chủng sinh enzym proteaza, 16 chủng sinh amylaza, 36 chủng khả năng sinh xenlulaza Cx và 2 chủng sinh xenlulaza C1. 2. Qua khảo sát các đặc điểm nh-tính an toàn đối với tôm, khả năngchịu môi tr-ờng mặn và tồn tại trong môi tr-ờng nuôi tôm, khả năng khử nitrat, nitrit, khả năng giảm amoni, giảm COD đã xác định tập hợp gồm 6 chủng Bacillus EM1B3, B44, CB15, TG 17, PCC04, TS1 thích hợp cho việc tạo chế phẩm làm sạch môi tr-ờng nuôi tôm. Tập hợp này có khả năng giảm COD 100 mg/l mạnh nhất sau 9 ngày đạt 36,53 mg/l. Đã tuyển chọn đ-ợc 5 chủng vi khuẩn lactic là PCMRS 19, PCMRS 07, MT1, NCDN4, và DHcó khả năng tăng trọng tôm tốt (18-111%). 3. Đã xác định các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, khả năng sinh chất kháng khuẩn và axit hữu cơ của các chủng vi khuẩn lactic, đặc tính sinh 19 enzym ngoại bào của các chủng Bacillus, kết hợp với ph-ơng pháp RFLP và đọc trình tự đoạn gen V1-V3 16SrDNA đã định tên 11 chủng vi khuẩn là Bacillus subtilisB44, Bacillus subtilisEM1B3, Bacillus cereus CB15, Bacillus cereusPCC04,Bacillus cereusTG1-7, Bacillus cereusTS1; Lactobacillus plantarumNCDN4, Lactobacillus plantarumDH, Pediococcus acidilactici PCMRS 19, Pediococcus acidilacticiPCMRS 07. 4. Đã nghiên cứu lựa chọn các chế độ công nghệ thích hợp để lên men tạo sinh khối cho từng chủng vi khuẩn và lên men hỗn hợp theo nhóm vi khuẩn Bacillus và vi khuẩn lactic.

pdf298 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2014 | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường nuôi tôm công nghiệp năng suất cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_ung_dung_cong_nghe_sinh_hoc_trong_xu_ly_moi_truong_nuoi_tom_cong_nghiep_nang_suat_cao_1314.pdf
Luận văn liên quan