Nghiên cứu vấn đề Vở sạch - Chữ đẹp

A: ĐẶT VẤN ĐỀ I: LỜI NÓI ĐẦU Người xưa thường dùng thành ngữ: “Văn hay chữ tốt” để khen những học sinh giỏi viết chữ đẹp. Bên cạnh đó cũng có câu “văn dai như chảo, chữ vuông như hòm” để chê những học trò dốt, chữ viết xấu. rõ ràng từ xưa cha ông ta đã coi trọng chữ viết chẳng khác gì nội dung văn chương. Ngày nay với sự nghiệp giáo dục con người phát triển một cách toàn diện thì vấn đề chữ viết lại càng được coi trong hơn. Chữ viết đẹp dễ gây được thiện cảm cho người đọc. Chữ viết đẹp phản ánh ý thức rèn luyện, óc thẩm mỹ và tính nết của người viết, như bác Phạm Văn Đồng đã nói “chữ viết cũng là một sự biểu hiện của nết người, dạy học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, tính nkỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy cô và bạn đọc bài viết của mình”. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục từ năm 2001 - 2002, Bộ giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào viết chữ đẹp trên toàn quốc ở bậc tiểu học, cuộc thi này đề ra nhằm đạt được các mục đích sau: - Góp phần thúc đẩy phong trào “Vở sạch-Chữ đẹp” của học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng dạy tập viết của giáo viên. - Tạo cho học sinh thói quen trau rồi kĩ năng viết chữ và trình bày bài, từ đó giúp trẻ em hình thành và phát triển phẩm chất tốt như tính cẩn thận, lòng kiên trì, khiếu thẩm mĩ về sáng tạo, lòng tự trọng biết quý trọng và giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc. - Phát huy vai trò trách nhiệm của người giáo viên, động viên, khích lệ các thầy cô giáo chăm lo rèn luyện viết chữ cho học sinh tiểu học. - Huy động sự quan tâm, giúp đỡ của phụ huynhvà các tổ chức xã hội đối với việc “Luyện nét chữ , rèn nét người” cho học sinh. Đồng thời giúp các nhà ngôn ngữ, các nhà giáo có cơ sở đề xuất mẫu chữ viết Tiếng việt thích hợp nhất dùng trong tiểu học. - Nhận thấy được tầm quan trọng của chữ viết nên tôi đã đi sâu và tìm hiểu nghiên cứu vấn đề “Vở sạch-Chữ đẹp”.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1972 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu vấn đề Vở sạch - Chữ đẹp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A: §Æt vÊn ®Ò I: lêi nãi ®Çu Ng­êi x­a th­êng dïng thµnh ng÷: “V¨n hay ch÷ tèt” ®Ó khen nh÷ng häc sinh giái viÕt ch÷ ®Ñp. Bªn c¹nh ®ã còng cã c©u “v¨n dai nh­ ch¶o, ch÷ vu«ng nh­ hßm” ®Ó chª nh÷ng häc trß dèt, ch÷ viÕt xÊu. râ rµng tõ x­a cha «ng ta ®· coi träng ch÷ viÕt ch¼ng kh¸c g× néi dung v¨n ch­¬ng. Ngµy nay víi sù nghiÖp gi¸o dôc con ng­êi ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn th× vÊn ®Ò ch÷ viÕt l¹i cµng ®­îc coi trong h¬n. Ch÷ viÕt ®Ñp dÔ g©y ®­îc thiÖn c¶m cho ng­êi ®äc. Ch÷ viÕt ®Ñp ph¶n ¸nh ý thøc rÌn luyÖn, ãc thÈm mü vµ tÝnh nÕt cña ng­êi viÕt, nh­ b¸c Ph¹m V¨n §ång ®· nãi “ch÷ viÕt còng lµ mét sù biÓu hiÖn cña nÕt ng­êi, d¹y häc sinh viÕt ®óng, viÕt cÈn thËn, viÕt ®Ñp lµ gãp phÇn rÌn luyÖn cho c¸c em tÝnh cÈn thËn, tÝnh nkû luËt, lßng tù träng ®èi víi m×nh còng nh­ ®èi víi thÇy c« vµ b¹n ®äc bµi viÕt cña m×nh”. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp gi¸o dôc tõ n¨m 2001 - 2002, Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ph¸t ®éng phong trµo viÕt ch÷ ®Ñp trªn toµn quèc ë bËc tiÓu häc, cuéc thi nµy ®Ò ra nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých sau: - Gãp phÇn thóc ®Èy phong trµo “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” cña häc sinh tiÓu häc, n©ng cao chÊt l­îng d¹y tËp viÕt cña gi¸o viªn. - T¹o cho häc sinh thãi quen trau råi kÜ n¨ng viÕt ch÷ vµ tr×nh bµy bµi, tõ ®ã gióp trÎ em h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn phÈm chÊt tèt nh­ tÝnh cÈn thËn, lßng kiªn tr×, khiÕu thÈm mÜ vÒ s¸ng t¹o, lßng tù träng biÕt quý träng vµ gi÷ g×n tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc. - Ph¸t huy vai trß tr¸ch nhiÖm cña ng­êi gi¸o viªn, ®éng viªn, khÝch lÖ c¸c thÇy c« gi¸o ch¨m lo rÌn luyÖn viÕt ch÷ cho häc sinh tiÓu häc. - Huy ®éng sù quan t©m, gióp ®ì cña phô huynhvµ c¸c tæ chøc x· héi ®èi víi viÖc “LuyÖn nÐt ch÷ , rÌn nÐt ng­êi” cho häc sinh. §ång thêi gióp c¸c nhµ ng«n ng÷, c¸c nhµ gi¸o cã c¬ së ®Ò xuÊt mÉu ch÷ viÕt TiÕng viÖt thÝch hîp nhÊt dïng trong tiÓu häc. - NhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ch÷ viÕt nªn t«i ®· ®i s©u vµ t×m hiÓu nghiªn cøu vÊn ®Ò “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp”. II: Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu Phong trµo vë s¹ch ch÷ ®Ñp ®· ®­îc ph¸t ®éng trong nhiÒu n¨m qua vµ tõ n¨m häc 2001 - 2002 ®­îc triÓn khai mét c¸ch ®ång bé, s©u, réng. §Ó phong trµo “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao, chóng ta kh«ng thÓ lµm mét sím mét chiÒu ®­îc mµ nã ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn l©u dµi, bÒn bØ, th­êng xuyªn, liªn tôc cña c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh. Víi tr×nh ®é vµthêi gian cã h¹n nªn t«i chØ ®i s©u vµo t×m hiÓu vµ nghiªn cøu trong ph¹m vi líp m×nh phô tr¸nh. 1. Thùc tr¹ng: N¨m häc 2005 - 2006 t«i ®­îc tr­êng ph©n c«ng gi¶ng d¹y líp 4A víi tæng sè häc sinh 20 häc sinh gåm 11 em n÷ vµ 9 em nam. §a sè häc sinh trong líp t«i phô tr¸ch vµ gi¶ng d¹y lµ con em gia ®×nh n«ng nghiÖp. §iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh c¸c em cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bè mÑ cßn m·i lo b­¬n tr¶i víi cuéc sèng nªn sù quan t©m ®Ðn viÖc häc tËp cña con c¸i cßn rÊt h¹n chÕ, tÊt c¶ ®Òu giao phã cho gi¸o viªn, cho nhµ tr­êng. V× thÕ c«ng t¸c gi¶ng d¹y gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhÊt lµ ®èi víi c¸c m«n häc cÇn cã sù cÈn thËn, tØ mØ, kiªn tr× vµ cã ng­êi kÌm cÆp bªn c¹nh nh­ m«n tËp viÕt, chÝnh t¶, to¸n. Bªn c¹nh c¸i khã kh¨n ®ã t«i còng cã ®­îc mét sè thuËn lîi c­ b¶n ®ã lµ: c¸c em ®Òu ngoan ngo·n, biÕt v©ng lêi, ham häc hái vµ kiªn tr× luyÖn tËp. §ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, tËp thÓ héi ®ång gi¸o viªn ®· gióp t«i trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thùc hiÖn. 2. KÕt qu¶, hiÖu qu¶ cña thùc tr¹ng: Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ë ®Çu n¨m t«i nhËn thÊy chÊt l­îng “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” ë líp t«i ®¹t ch­a c¸« víi c¸c líp trong cïng khèi. §a sè c¸c lo¹i vë ®ãng bäc, ch­a cÈn thËn nhµu n¸t, qu¨n mÐp, tr×nh bÇy ch­a ®Ñp. Ch÷ viÕt th× xÊu, cÈu th¶, kh«ng ®óng mÉu ch÷ quy ®Þnh, ®Æc biÖt lµ viÕt sai nhiÒu lçi chÝnh t¶, tÈy xo¸ nhiÒu... KÕt qu¶ chÊm “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” gi÷a kú I líp t«i chØ ®¹t nh­ sau: Líp ChÊt l­îng Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C SL(Bé) TØ lÖ(%) SL(Bé) TØ lÖ(%) SL(Bé) TØ lÖ(%) 4 A Vë 4 20 10 50 6 30 Ch÷ 1 5 10 50 9 45 T×m hiÓu nguyªn nh©n §Ó n©ng cao chÊt l­îng vë s¹ch ch÷ ®Ñp cña líp m×nh phô tr¸ch, t«i ®i t×m hiÓu nguyªn nh©n v× sao chÊt l­îng l¹i ®¹t thÊp nh­ vËy ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p phï hîp thóc ®Èy phong trµo ph¸t triÓn. Qua mét thêi gian th­êng xuyªn tiÕp xóc trß chuyÖn víi häc sinh, th­êng xuyªn chÊm bµi vë cña c¸c em t«i ®· t×m ra ®­îc mét sè nguyªn nh©n sau: 1.VÒ chÊt l­îng vë. - HÇu hÕt nh÷ng em ®¹t lo¹i B, lo¹i C lµ do c¸c em kh«ng cã cÆp s¸ch ®i häc ®óng quy ®Þnh, cÆp s¸ch nhá. Trong khi ®ã c¸c em ph¶i ®ùng kh¸ nhiÒu ®å dïng häc tËp: S¸ch gi¸o khoa, vë ghi, b¶ng con, phÊn, giÎ lau... Khi bá ®å dïng vµo cÆp c¸c em ch­a cÈn thËn v× thÕ mµ nh¶n vë bong, b×a nhµu n¸t xéc xÖch, ruét vë qu¨n mÐp... NhiÒu em ch­a cã ý thøc gi÷ g×nvë s¹ch v× thÕ khi c¸c em viÕt sai liÒn dïng tay ®Ó c¹o hoÆc dïng bót xo¸ nguÖch ngoÆc trong vë lµm vë bÈn vµ cã khi cßn bÞ r¸ch. 2. VÒ häc sinh: - C¸c em ch­a biÕt c¸ch tr×ng bÇy bµi sao cho ®Ñp, cho hîp lÝ nªn gi÷a c¸c bµi ch­a c©n ®èi. Häc sinh ch­a cã thãi quen dïng th­íc ®Ó g¹ch, cã dïng th­íc g¹ch còng kh«ng th¼ng, khi hÕt bµi hay d­íi c¸c ®Ò môc. Mét sè em dïng c¹nh bµn ®Ó lµm th­íc nªn c¸c ®­êng kÎ th¼ng ngo»n ngoÌo, lÖch xu«i cã khi kÎ 2 ®Õn 3 lÇn mµ vÉn kh«ng th¼ng. - VÒ chÊt l­îng ch÷, nhiÒu em ch­a n¾m v÷ng cÊu t¹o ch÷ nªn viÕt ch­a ®óng mÉu ch÷, ch÷ viÕt kh«ng ®Òu, ch­a liÒn m¹ch. C¸c em cßn viÕt sai nhiÒu lçi chÝnh t¶ do ch­a n¾m v÷ng luËt chÝnh t¶ nh­: 1 ©m ghi b»ng nhiÒu ch÷ c¸i kh¸c nhau c/k/q; ng/ngh; g/gh; i/y... - Mét ©m ghi b»ng mét - Ch­a n¾m v÷ng nghÜa cña tõ, cña ©m: VD: Ra/da/ gia; ra viÖn ; da thÞt; gia ®×nh. - Khi viÕt danh tõ riªng më ®Çu bµi, tiÕng sau c¸c dÊu chÊm c©u ...c¸c em ch­a viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña tiÕng ®ã . + ë líp t«i cã nhiÒu em cã thãi quen ph¸t ©m tiÕng ®Þa ph­¬ng lÖch chuÈn so víi hÖ thèng nªn khi viÕt th­êng hay lÉn lén gi÷a c¸c phô ©m ®Çu: tr/ch; s/x; r/d/gi ... gi÷a c¸c nguyªn ©m ®«i iª/ yª... gi÷a dÊu hái (?) vµ dÊu ng· (~) ... Tõ t×nh h×nh thùc tÕ trªn t«i ®· ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó kh¾c phôc c¸c nh­îc ®iÓm cña häc sinh. B. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò I- c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: 1.§Ò ra c¸c tiªu chuÈn ®¹t vë s¹ch: 2. §Ò ra c¸c tiªu chuÈn ®¹t ch÷ ®Ñp: 3. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p rÌn ” VS- C§”: 3.1- VÊn ®Ò tr×nh bµy: 3.2- VÊn ®Ò ch÷ viÕt: II- c¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn: Sau khi n¾m ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt l­îng “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” cña líp m×nh ®¹t ch­a cao nh­ vËy t«i ®· lËp ra mét kÕ ho¹c cô thÓ ®Ó dÇn dÇn gióp c¸c em cã ý thøc trong viÖc gi÷ g×n “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” b­íc ®Çu t«i lËp ra tiªu chuÈn “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” cña häc sinh nh­ sau ®Ó c¸c em n¾m ®­îc c¸c quy ®Þnh cô thÓ vµ cïng nhau thi ®ua. 1. Vë s¹ch ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: - Vë ®­îc bäc b»ng b¸o, ho¹ b¸o...ph¼ng. - D¸n nh·n vë ngay ng¾n ë gãc bªn ph¶i cña vë. - Vë kh«ng xéc xÖch, qu¨n mÐp, nhµu n¸t. - ViÕt ®ñ sè l­îng bµi. - Kh«ng tÈy xo¸, kh«ng d©y mùc , kh«ng vÏ tuú tiÖn. - Khi viÕt c¸c ph©n m«n, c¸c môc, hay viÕt hÕt bµi ph¶i dïng th­íc g¹ch ngay ng¾n. 2. Ch÷ ®Ñp cÇn ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: - Ch÷ viÕt ®óng mÉu ch÷, cì ch÷ ®· quy ®Þnh. - Ch÷ viÕt kh«ng sai c¸c lçi chÝnh t¶ hoÆc sai rÊt Ýt. - Ch÷ viÕt ph¶i ®Òu ®Æn, ®óng kho¶ng c¸ch c¸c nÐt, ®é cao ch÷. - ViÕt ph¶i liÒn m¹ch. 3. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p rÌn “ VS- C§” §Ó s¸ch vë cña häc sinh ®¹t ®­îc theo c¸c tiªu chuÈn ®· ®Ò ra nh­ trªn ®èi víi líp t«i lµ rÊt khã nÕu nh­ chØ cã gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn. V× vËy t«i ®· gÆp gì trùc tiÕp hoÆc trao ®æi qua sæ liªn l¹c ®Ó phô huynh häc sinh cïng kÕt hîp ®Ó kiÓm tra ®«n ®èc c¸c em thùc hiÖn viÖc gi÷ g×n “Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp” ý kiÕn nµy ®· ®­îc phô huynh t¸n thµnh. a. VÒ vÊn ®Ò tr×nh bµy: 1/ Häc sinh tiÓu häc rÊt hiÕu ®éng hay tß mß, b¾t ch­íc vµ gi¸o viªn ®­îc c¸c em xem nh­ mét mÉu lý t­ëng vÒ mäi mÆt. ChÝnh v× thÕ ng­êi gi¸o viªn ph¶i lµ ng­êi thùc hiÖn tèt, lµ ng­êi lµm mÉu toµn bé “Vë s¹ch - Ch÷ ®Ñp”. Bé hå s¬ gi¸o ¸n, vë tËp viÕt cña t«i bao giê còng ®­îc bäc b×a, d¸n nh·n gi÷ g×n rÊt cÈn thËn. c¸ch tr×nh bÇy tõng tuÇn tõng thø tõng tiÕng rÊt râ rµng ®Ñp m¾t. T«i th­êng xuyªn chØ cho häc sinh quan s¸t vÒ h×nh thøc bªn ngoµi còng nh­ c¸ch tr×nh bÇy cña t«i nhÊt lµ bé vë tËp viÕtvµ c¸c cuèn vë tr×nh bµy ®Ñpc¶u häc sinh n¨m tr­íc. - Bao giê tr­íc buæi lªn líp t«i còng nghiªn cøu tr­íc ë nhµ c¸ch tr×nh bµy b¶ng cho ®Ñp, cho khoa häc. Ch÷ viÕt b¶ng ®Òu ph¶i lµ ch÷ mÉu: Râ rµng, ®Ñp, ®óng mÉu ch÷, cì ch÷... Ngay dßng ®Çu tiªn cña mçi buæi häc: Thø...ngµy...th¸ng...n¨m... §ã lµ mét tiªu ®Ò mµ h«m nµo c¸c em còng viÕt, t«i ®· h­íng dÉn c¸c em tr×nh bµy lµm sao cho ®Ñp, ngay ng¾n. ViÕt tiªu ®Ò lïi vµo so víi ®­êng kÎ lÒ, chia vë thµnh ba phÇn b»ng nhau viÕt mét phÇn ba dßng kÎ vµ b¾t ®Çu viÕt phÇn chØ c¸c thø trong tuÇn kh«ng cho häc sinh viÕt b»ng sè mµ ph¶i viÕt b»ng ch÷. VÝ dô: Thø hai ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2006 2/ §èi víi c¸ch tr×nh bµy bµi t«i h­íng dÉn c¸c em tØ mØ tõng chi tiÕt. Khi viÕt hÕt mét tuÇn c¸c em dïng th­íc kÎ mét ®­êng th¼ng tõ ngoµi lÒ cho ®Õn hÕt chiÒu ngang cña vë c¸ch gi÷a tuÇn tr­íc vµ tuÇn sau mét « dßng kÎ ®¬n. Khi viÕt hÕt mét thø c¸c em dïng th­íc kÎ mét ®­êng kÎ ngang tõ s¸t lÒ cho ®Õn hÕt vë kho¶ng c¸ch gi÷a hai thø cïng b»ng mét dßng kÎ lín. Cßn khi viÕt hÕt mét m«n häc c¸c em kÎ mét ®­êng kÎ ngang chia thµnh bèn phÇn kÎ hai phÇn ë gi÷a c¸c m«n häc vµ ®­êng kÎ còng b»ng mét dßng kÎ lín... Cßn ®èi víi tªn tõng m«n c¸c môc trong tõng m«n ®ã t«i h­íng dÉn c¸c em kÎ mét ®­êng kÎ ngang c¸ch dßng kÎ b»ng mét li nhá dµi b»ng ®Ò môc c¸c em viÕt. Tõng m«n häc vµ tõng bµi cô thÓ c¸ch tr×nh bµy còng kh¸c nhau. VÝ dô: M«n to¸n - Khi tr×nh bµy bµi to¸n víi phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n chia: 15 +25 ; 55-25; 20 + 40, 81: 9, 15 x 3... T«i h­íng dÉn c¸c em chia thµnh ba phÇn b»ng nhau mçi phÇn t­¬ng øng mét bµi. - Víi c¸c bµi to¸n gi¶i th× tr×nh bµy bµi vµo gi÷a vë, dßng kÎ lín ®Ó khi nh×n vµo kh«ng bÞ rèi m¾t. Hay ®èi víi ph©n m«n chÝnh t¶ th× c¸ch tr×nh bµy mét c©u th¬ lôc b¸t kh¸c c¸ch tr×nh bµy c¸c thÓ lo¹i th¬ kh¸c, c¸ch tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n. 3/ Vë c¸c em nhµu n¸t, qu¨n mÐp mét phÇn lµ do c¸c em ch­a cÈn thËn nh­ng mét phÇn n÷a lµ do lçi ë phô huuynh häc sinh ch­a mua ®ñ, ®óng ®å dïng häc tËp cho c¸c em. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy t«i trùc tiÕp gÆp gì phô huynh cña c¸c em ®Ó bµn b¹c vµ ®­îc toµn thÓ phô huynh ñng hé ®Ó mua cÆp s¸ch míi cho con em. §ång thêi t«i h­íng dÉn c¸ch b¶o qu¶n vë cho c¸c em: Khi viÕt ph¶i ®Ó vë ngay ng¾n, khi ®Æt tay gi÷ vë ®Ó viÕt cÇn ph¶i chó ý kh«ng tú m¹nh tay vµo vë lµm vë qu¨n mÐp, kh«ng tú ngùc hay di chuyÓn vë ®i l¹i lµm vë dÔ qu¨n. Khi cÊt vë vµo cÆp cÇn ph¶i cÈn thËn, nhÑ nhµng vµ cã quy ®Þnh tõng ng¨n: Ng¨n ®ùng vë, ng¨n ®ùng s¸ch gi¸o khoa, ng¨n ®ùng b¶ng vµ c¸c ®å dïng kh¸c. Cã quy ®Þnh ra nh­ vËy võa gi÷ g×n vë kh«ng bÞ qu¨n mÐp, kh«ng bÞ nhµu n¸t mµ cßn tiÖn lîi h¬n khi häc bµi. 4/ Gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn quan t©m vµ h­íng dÉn cô thÓ vÒ t­ thÕ ngåi viÕt c¸ch cÇm bót, c¸ch ®Æt vë theo quy ®Þnh ®Ó c¸c em cã thÓ viÕt ®óng, ®Ñp vµ nhanh h¬n. Vë kh«ng bÞ nhµu, qu¨n mÐp, ch÷ kh«ng siªu vÑo, ®ång thêi ®Ó tr¸nh c¸c di h¹i do t­ thÕ ngåi viÕt kh«ng ®óng quy c¸ch g©y ra. 5/ Quy ®Þnh râ rµng vÒ mÉu vë vµ sè l­îng vë viÕt cho tõng m«n häc. - Vë viÕt ®ång bé lµ vë « li lo¹i 96 trang gåm cã 7 quyÓn. + 2 quyÓn vë ghi to¸n: 1 quyÓn ë líp; 1 quyÓn ë nhµ + 2 quyÓn vë ghi chÝnh t¶: 1 quyÓn ghi ë líp; 1 quyÓn luyÖn viÕt ë nhµ. + 1 quyÓn ghi chung dïng ghi toµn bé c¸c m«n häc cßn l¹i. + 1 quyÓn tËp lµm v¨n. + 1 quyÓn luyÖn tõ vµ c©u Ngoµi vë ghi quy ®Þnh trªn cßn cã thªm hai quyÓn vë tËp viÕt lo¹i vë khæ 15,5 x 20,5 cm vµ hai quyÓn vë tËp viÕt khæ 19 x 27 cm. Khi häc m«n nµo th× ghi vë ®ã kh«ng ghi lÉn lén. NÕu kh«ng may quªn th× c¸c em ghi vµo vë nh¸p ®Ó vÒ nhµ tù ghi vµo vë. ViÖc quy ®Þnh nµy nã cã nhiÒu thuËn lîi lµ khi kiÓm tra gi¸o viªn dÔ dµng so s¸nh c¸ch tr×nh bµy ch÷ viÕt gi÷a bµi nµy víi bµi kh¸c cña m«n häc. 6/ Th­êng xuyªn kiÓm tra nh¾c nhë viÖc gi÷ g×n s¸ch vë cña häc sinh b»ng nhiÒu h×nh thøc: KiÓm tra vµo 10 phót ®Çu giê. KiÓm tra khi kiÓm tra bµi cò, khi chÊm bµi. Bao giê còng vËy khi chÊm bµi t«i còng th­êng xuyªn bãc riªng nh÷ng quyÓn vë ®Ñp cña häc sinh ®Ó tuyªn d­¬ng ®ång thêi còng ®Ó riªng nh÷ng quyÓn vë ch­a ®Ñp ®Ó nh¾c nhë c¸c em cÇn cÈn thËn h¬n. Khen chª lµ nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch c¸c em cã ý thøc h¬n n÷a trong viÖc gi÷ g×n s¸ch vë nh­ng cÇn ®éng viªn c¸c em lµ chÝnh kh«ng nªn chª nhiÒu. Hµng tuÇn vµo tiÕt sinh ho¹t t«i cïng c¸n bé líp kiÓm tra viÖc gi÷ g×n s¸ch vë cña c¸c em. Cã xÕp lo¹i thi ®ua tõng ng­êi, tõng tæ vµ lËp danh s¸ch ®Ó tuyªn d­¬ng tr­íc cê. Tõ kÕt qu¶ cña c¸c tuÇn tæng hîp thµnh tõng th¸ng göi kÕt qu¶ vÒ gia ®×nh c¸c em. b. VÊn ®Ò vÒ ch÷ viÕt. 1/ ViÖc h­íng dÉn c¸c em gi÷ g×n s¸ch vë s¹ch ®Ñp ®· khã th× viÖc h­íng dÉn c¸c em viÕt ch÷ ®Ñp l¹i cµng khã h¬n. VÊn ®Ò nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn, liªn tôc ë tÊt c¶ c¸c m«n häc vµ ®Æc biÖt chó träng ë hai ph©n m«n; TËp viÕt vµ chÝnh t¶. a/ Së dÜ ch÷ viÕt cña c¸c em ch­a ®óng mÉu ch÷, cë ch÷ ch­a ®óng quy ®Þnh vÒ ch÷ viÕt, ch­a n¾m v÷ng kÜ thuËt viÕt, ch­a n¾m v÷ng kÜ thuËt ch÷. V× vËy trong c¸c giê tËp viÕt gi¸o viªn cÇn ph¶i h­íng dÉn tØ mØ, chi tiÕt trong tõng b­íc, tõng thao t¸c ®Ó c¸c em n¾m v÷ng ®­îc c¸c quy ®Þnh vÒ ch÷ viÕt vµ kÜ thuËt viÕt. b/ DÆn dß häc sinh vÒ nhµ luyÖn viÕt phÇn ë nhµ. Trong bÊt kú mét tiÕt tËp viÕt nµo t«i còng ®Òu chuÈn bÞ kÜ cµng, chi tiÕt tõng thao t¸c ®Ó c¸c em n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm, cÊu t¹o cña tõng ch÷ c¸i, tõng tõ, tõng ch÷. Cã nh­ vËy c¸c em míi viÕt ®óng mÉu ch÷, cì ch÷, viÕt liÒn m¹ch kh«ng nh÷ng trong vë tËp viÕt mµ cßn ë tÊt c¶ c¸c m«n häc kh¸c. Cã rÌn luyÖn nh­ vËymíi gióp häc sinh cã kÜ n¨ng viÕt ch÷ ngµy cµng n©ng cao: ViÕt ngµy cµng ®Ñp, tèc ®é viÕt cµng nhanh. 2/ Cïng tËp viÕt th× ph©n m«n chÝnh t¶ lµ mét ph©n m«n rÌn cho häc sinh hiÓu qui t¾c vµ thãi quen viÕt ch÷ ghi tiÕng viÖt ®óng víi chuÈn. ViÕt ®Ñp, viÕt dóng chÝnh t¶ chøng tá ®ã lµ ng­êi cã tr×nh ®é v¨n ho¸ vÒ mÆt ng«n ng÷. ViÕt ®Ñp, viÕt ®óng chÝnh t¶ cßn gióp cho häc sinh cã ®iÒu kiÖn sö dông tiÕng viÖt ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc häc tËp c¸c bé m«n v¨n ho¸. Do ch­a n¾m ®­îc c¸c qui t¾c chÝnh t¶ mét c¸ch v÷ng vµng nªn c¸c em cßn viÕt sai kh¸ nhiÒu lçi chÝnh t¶, c¸c em cßn viÕt sai do tiÕng ®Þa ph­¬ng ph¸t ©m lÖch so víi hÖ thèng chuÈn. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy khi d¹y c¸c bµi chÝnh t¶ gi¸o viªn gióp häc sinh n¾m v÷ng c¸c luËt chÝnh t¶; Giäng ®äc cña gi¸o viªn ®óng vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc ®óng nh­ gi¸o viªn. 2.1- C¸c em viÕt chÝnh t¶ theo giäng ®äc cña gi¸o viªn v× thÕ giäng ®äc cña gi¸o viªn cho häc sinh nghe ®Ó viÕt lµ rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng ch÷ viÕt cña c¸c em. V× thÕ khi d¹y bµi chÝnh t¶ nghe ®äc t«i nªu yªu cÇu cña bµi viÕt, ®äc mÉu cho c¸c em nghe ®o¹n cÇn viÕt, nªu c©u hái ®Ó gióp häc sinh n¾m ®­îc ý chÝnh cña bµi chÝnh t¶ s¾p viÕt, t×m trong bµi c¸c ch÷ häc sinh hay viÕt sai nh­: Thanh hái (?) thanh ng· (~), c¸c nguyªn ©m ®«i, ®¬n. Do c¸c em ph¸t ©m ch­a chÝnh x¸c nªn khi viÕt th­êng viÕt sai v× vËy t«i ®· h­íng dÉn cho c¸c em ph¸t ©m cho ®óng. VÝ dô: §Ó ph©n biÖt thanh hái vµ thanh ng·: nghØ; nghÜ. - §Çu tiªn t«i ph¸t ©m tr­íc: §äc mét c¸ch chÝnh x¸c cho häc sinh l¾ng tai nghe sau ®ã t«i ph©n tÝch vµ h­íng dÉn c¸ch ®äc cô thÓ: NghØ lµ dÊu hái khi ®äc cÇn ®äc nhÑ. NghÜ lµ dÊu ng· khi ®äc cÇn ®äc nÆng, kÐo dµi h¬n. - T«i ®äc l¹i sau ®ã gäi nh÷ng em hay viÕt sai ®äc l¹i cho ®óng. - Cho häc sinh t×m c¸c tiÕng nghØ vµ nghÜ. NghØ: NghØ ng¬i, nghØ m¸t, nghØ hÌ... NghÜ: NghÜ ngîi, suy nghÜ... - T«i chØ l¹i cho häc sinhthÊy: ViÕt lµ “nghØ”khi dïng ®Î chØ c¸c ho¹t ®éng ®· lµm xong dõng l¹i ®Ó th­ gi·n cho tho¶i m¸i. ViÕt lµ “nghÜ” khi dïng ®Ó chØ t©m tr¹ng cña con ng­êi ®ang ®­îc t¸i hiÖn. 2.2/ Hay khi d¹y häc sinh ph©n biÖt gi÷a nguyªn ©m ®«i vµ nguyªn ©m u«-u; ­¬,­; iª,ª... T«i ®äc mÉu c¸c tiÕng c¸c tiÕng cã nguyªn am ®«i vµ c¸c tiÕng cã nguyªn ©m råi cho häc sinh so s¸nh hai c¸ch ®äc gióp c¸c em rót ra ®­îc: Khi ®äc c¸c tiÕng cã nguyªn ©m ®«i th× ®äc kÐo dµi h¬n, luång h¬i ra m¹nh h¬n vµ ®äc nhÊn ®Òu ë c¶ hai ©m. NÕu ®äc lÖch vµ nhÊn m¹nh vÒ mét ©m th× nã trë thµnh nguyªn ©m ®¬n. Tõ c¸ch ®äc ®óng c¸c nguyªn ©m sÏ gióp c¸c em viÕt ®óng. 2.3/ §èi víi c¸c lçi ch­a n¾m v÷ng quy t¾c. - §èi víi tr­êng hîp mét ©m vÞ ®­îc ghi b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: ¢m “Cê” ®­îc ghi b»ng: c; q; k ¢m “gê” ®­îc ghi b»ng: g;gh ¢m “ngê”®­îc ghi b»ng: ng; ngh ¢m “i” ®­îc ghi b»ng: i; y - Trong tõng tr­êng hîp t«i lÊy vÝ dô mét lo¹t c¸c tiÕng tõ sau ®ã cho häc sinh s¾p xÕp vµo tõng cét nh÷ng tiÕng cã phô ©m ®Çu, ©m ®Çu gièng nhau. Tõ ®ã t«i dÉn d¾t c¸c em ®i ®Õn kÕt luËn sau: *¢m “cê” ®­îc viÕt b»ng “k” khi ®øng tr­íc i, e, ª, iª. VÝ dô: kÜ, kÎ, kiªn... ¢m “cê” ®­îc ghi b»ng “q” khi ®øng tr­íc ©m ®Öm VÝ dô: qua, qu©n, quang... ¢m “cê” ®­îc viÕt b»ng “C” trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i. VÝ dô: C¸, co, cñ,cö, cê... *¢m “gê” ®­îc viÕt b»ng “gh” khi ®i tr­íc i, e, ª, iª VÝ dô: ghi, ghe, ghÕ, ghi... ¢m “gê” ®­îc viÕt b»ng “g” trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i VÝ dô: gµ, gâ, gì... *¢m “ngê” ®­îc viÕt lµ “ngh” khi ®øng tr­íc i, e, ª, iª VÝ dô: nghØ, nghe, nghÒ, nghiÖp... ¢m “ngê” ®­îc viÕt lµ “ng” trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i VÝ dô: Ng·, ng«, ngã, ng÷... *¢m “i” ®­îc viÕt lµ “y” khi ®øng mét m×nh hoÆc ®i sau a, © VÝ dô: ý kiÕn, tay, m©y... ¢m “i” ®­îc viÕt lµ “i” khi ®¶m nhiÖm vai trß chÝnh ©m trong c¸c tiÕng cã hai ©m trë lªn. VÝ dô: liÖt sÜ, kÜ thuËt, qu¶ chÝn... 2.4/ Ngoµi c¸c tiÕng, tõ d¹y theo luËt chÝnh t¶, cßn cã nhiÒu tiÕng, tõ kh«ng cã trong luËt nh­ tr­êng hîp ch/tr, s/x... Qua c¸c bµi chÝnh t¶ t«i h­íng dÉn c¸c em lµm bµi tËp nhiÒu, th­êng xuyªn nh¾c nhë c¸c em, nhê vËy c¸c em thµnh thãi quen råi viÕt ®óng. 3/ H»ng tuÇn cïng víi viÖc kiÓm tra, viÖc gi÷ g×n s¸ch vë t«i kiÓm tra vÒ cÊt l­îng ch÷ viÕt cña c¸c em theo s¸t tõng ngµy ®Ó xem c¸c em cã tiÕn békh«ng hay c¸c em ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm nµo, cßn nh­îc ®iÓm nµo cÇn ph¶i rÌn luyÖn thªm. Cuèi tuÇn vµo tiÕt sinh ho¹t tÝnh ®iÓm thi ®ua cña tõng em, cña tõng tæ, biÓu d­¬ng nh÷ng em viÕt ®Ñp, nh÷ng em cã nhiÒu tiÕn bé, ®ång thêi gãp ý ®éng viªn c¸c em kh¸c tÝch cùc rÌn luyÖn h¬n n÷a ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. V× thêi gian d¹y chÝnh kho¸ cã h¹n nªn trong c¸c buæi d¹y båi d­ìng t«i ®Òu dµnh 1/3 thêi gian ®Ó h­íng dÉn cho c¸c em tËp viÕt trong vë tËp viÕt khæ 19 x 27 cm; h­íng dÉn c¸c em n¾m v÷ng c¸c quy t¾c chÝnh t¶ th«ng qua lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶ vµ mét phÇn ®Ó t«i kiÓm tra vë tù luyÖn viÕt ë nhµ cña c¸c em. c. kÕt luËn: 1. KÕt qu¶ nghiªn cøu: Víi sù kÕt hîp mét c¸ch ®ång bé ë tÊt c¶ c¸c m«n häc cïng sù ham häc hái, kiªn tr× luyÖn tËp cña c¸c em häc sinh vµ næ lùc phÊn ®Êu, lßng nhiÖt t×nh cña b¶n th©n t«i trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y. Cïng víi t«i vµ häc sinh cßn cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, héi ®ång gi¸o viªn vµ c¸c bËc phô huynh. C«ng søc ®ã ®· ®­îc ®Òn ®¸p xøng ®¸ng b»ng kÕt qu¶ chÊm “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” cña c¸c em. Qua c¸c ®ît kiÓm tra cña nhµ tr­êng chÊt l­îng ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt. Cô thÓ líp 1A t«i d¹y n¨m häc 2005 - 2006 ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: ChÊt l­îng Lo¹i A Lo¹i B Lo¹i C Líp SL (bé) TL(%) SL (bé) TL(%) SL (bé) TL(%) Cuèi häc kú I 4A Vë 6 30 11 55 3 15 Ch÷ 5 25 10 50 5 25 Gi÷a häc kú II 4A Vë 10 50 8 40 2 10 Ch÷ 8 40 8 40 4 20 §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn vÒ chÊt l­îng gi÷ g×n vë s¹ch vµ viÕt ch÷®Ñp t«i nghÜ r»ng mçi mét gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cÇn ph¶i cã lßng say mª víi nghÒ nghiÖp, v¹ch ra ®­îc ph­¬ng ph¸p ®óng vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña häc sinh trong líp m×nh d¹y. 2. kiÕn nhgÞ ®Ò xuÊt: Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, nghiªn cøu vµ t×m c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, rÌn luyÖn cho c¸c em cã kü n¨ng gi÷ g×n “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” mét c¸ch cã ý thøc. B¶n th©n t«i ch­a cã ®­îc kinh nghiÖm lín lao, trªn ®©y chØ lµ mét sè kinh nghiÖm nhá cña b¶n th©n rót ra ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn: 1) CÇn ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y sao cho phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh trong líp. 2) ChuÈn bÞ bµi kü cµng c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn bµi trªn b¶ng líp. 3) T×m ra ®­îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc chÊt l­îng gi÷ g×n “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” ch­a cao, tõ ®ã cã c¸ch gi¶i quyÕt thÝch hîp. 4) Ph©n lo¹i ®­îc c¸c ®èi t­îng häc sinh ®Ó cã biÖn ph¸p gióp ®ì theo tõng lo¹i ®èi t­îng cô thÓ. 5) T¨ng c­êng viÖc chÊm, ch÷a bµi cho häc sinh. 6) CÇn kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ba m«i tr­êng: Gia ®×nh-nhµ tr­êng-x· héi. 7) C¶ gi¸o viªn vµ häc sinh ®Òu ph¶i cã lßng kiªn tr×, chÞu khã rÌn luyÖn, häc hái. §Æc biÖt gi¸o viªn ph¶i lµ tÊm g­¬ng ®iÓn h×nh ®Ó häc sinh noi theo. 8)Ph¶i n¾m v÷ng ®Æc ®iÓm t©m lÝ, sinh lÝ cña løa tuæi ®Ó cã biÖn ph¸p khen chª tÕ nhÞ. 9) RÌn luyÖn ®­îc thãi quen gi÷ g×n “Vë s¹ch-Ch÷ ®Ñp” mét c¸ch cã ý thøc kh«ng ph¶i mét chèc mµ lµm ®­îc mµ nã ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn th­êng xuyªn, liªn tôc, cã hÖ thèng vµ ®ång bé. Trªn ®©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm ®­îc ®ócc rót trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña b¶n th©n. Do kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn ch¾c r»ng ®ã ch­a ph¶i lµ nh÷ng kinh nghiÖm nh­ ý muèn cña ®ång nghiÖp. T«i rÊt mong ®­îc sù gãp ý ch©n t×nh, cëi më cña héi ®ång khoa häc c¸c cÊp vµ b¹n ®äc. T«i xin lÜnh héi vµ c¶m ¬n nhiÒu! VÜnh Khang, ngµy25/03/2006 Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn Thanh S¬n Môc lôc A. §Æt vÊn ®Ò I . Lêi nãi ®Çu............................................................................. trang 1 II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò............................................................ trang 1 1. Thùc tr¹ng ......................................................................... trang2 2. KÕt qu¶ cña thùc tr¹ng trªn ...............................................trang 2 B. Gi¶i ph¸p vÊn ®Ò: I . C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn .........................................................trang 3 II C¸c biÖn ph¸p ®Ó tæ chøc thùc hiÖn........................................ trang 3 1. §Ò ra c¸c tiªu chuÈn ®¹t vë s¹ch.......................................... trang 3 2. . §Ò ra c¸c tiªu chuÈn ®¹t ch÷ ®Ñp ....................................... trang4 3. §Ò ra c¸c biÖn ph¸p rÌn “ VS -C§” ................................. trang 4 a . VÊn ®Ò tr×nh bµy ................................................................ trang 4 b . VÊn ®Ò ch÷ viÕt ................................................................. trang 6 C . kÕt luËn I. KÕt qu¶ nghiªn cøu .............................................................. ..trang 8 II §Ò xuÊt kiÕn nghÞ .................................................................. trang 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu vấn đề Vở sạch-Chữ đẹp.doc
Luận văn liên quan