Nghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nay

LỜI NÓI ĐẦU Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành xây dựng cơ bản giữ một vai trò hết sức quan trọng. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực khoa học và công nghệ, lĩnh vực tư vấn thiết kế và xây dựng công trình đã có những bước tiến đáng kể. Minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển này là xuất hiện ngày càng nhiều các toà nhà cao tầng, các cao ốc với số tầng ngày càng tăng và quy mô ngày càng hiện đại, sử dụng đa dạng các giải pháp sàn : Sàn BTCT toàn khối, sàn liên hợp thép - bê tông, sàn bubble deck, sàn phẵng BTCT ứng lực trước. Trong Nhà cao tầng, khối lượng thi công sàn chiếm một khối lượng lớn của công trình, vai trò của sàn trong các công trình cao tầng chịu tải trọng ngang là rất lớn và việc sử dụng các loại vật liệu truyền thống như bê tông cốt thép toàn khối để xây dựng nhà cao tầng tuy có ưu điểm là bền lâu theo thời gian và chịu lửa khá tốt nhưng lại có nhược điểm cơ bản là nặng nề và tốc độ thi công chậm. Ngược lại, các giải pháp sàn khác như đã nêu ở trên lại có khả năng chịu lực rất cao, vượt nhịp lớn và tốc độ thi công nhanh chóng đã và đang thay thế cho các vật liệu bê tông và thép riêng rẽ trong xây dựng các công trình cao tầng và công trình có khẩu độ lớn. Ở các nước tiên tiến như Châu Âu và Mỹ, các giải pháp sàn nêu trên đã rất phổ biến và đã được đưa vào tiêu chuẩn quốc gia như BS 8110 của Anh, ACI 318 của Mỹ sử dụng cho thiết kế sàn phẵng BTCT ứng lực trước, BS 5950 phần 3 của Anh, AISC của Mỹ và gần đây nhất là Eurocode 4 của các nước Châu Âu sử dụng cho thiết kế sàn liên hợp thép - bê tông, NEN 6720:1995, NEN 5950:1995 của Hà Lan, Eurocode 2 của các nước Châu Âu sử dụng cho sàn bubble deck . và các tiêu chuẩn dùng cho thi công. Họ cũng đã hoàn thiện quy trình thiết kế và chế tạo với độ tin cậy cao, được kiểm nghiệm qua thực tế. Ở Việt Nam, vì nhiều lý do nên các giải pháp sàn nêu trên hầu như chỉ mới bắt đầu sử dụng trong những năm gần đây và nhiều giải pháp sàn đã được dùng trong thực tế nhiều khi theo thói quen của người thiết kế, chưa đánh giá, chưa so sánh cụ thể. Với những ưu điểm vượt trội như trên, trong tương lai chắc chắn các giải pháp sàn nêu trên sẽ được sử dụng rộng rãi. Với mong muốn đánh giá, so sánh một số giải pháp sàn trong nhà cao tầng thông qua việc nghiên cứu, tính toán đối với công trình cụ thể, tôi xin được đi sâu tìm hiểu và đưa ra một vài đánh giá, so sánh các giải pháp sàn theo các tiêu chí : khả thi, đơn giản trong thi công, hiệu quả về chịu lực, hiệu quả về kinh tế. Từ đó đưa ra các kết luận nhằm lựa chọn được phương án sàn tối ưu, hợp lý nhất sử dụng trong thực tế xây dựng. Do thời gian và năng lực hạn chế nên đề tài chắc chắn còn nhiều sai sót, vì vậy Tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan tâm. CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP SÀN CHO NHÀ CAO TẦNG CHƯƠNG 2 - MỘT SỐ LOẠI SÀN THƯỜNG DÙNG TRONG NHÀ CAO TẦNG HIỆN NAY

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/06/2013 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­îc lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ¨n mßn cèt thÐp, kh«ng t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng bª t«ng. Sai lÖch chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ so víi thiÕt kÕ kh«ng v­ît qu¸ 5mm. + L¾p ®Æt s­ên thÐp: s­ên thÐp ®Æt däc theo tÊm l­íi, liªn kÕt víi tÊm l­íi d­íi b»ng mèi hµn, kho¶ng c¸ch c¸c ®iÓm hµn, vÞ trÝ c¸c s­ên ®Æt theo thiÕt kÕ. + L¾p ®Æt thÐp gia c­êng l­íi d­íi: l¾p c¸c thanh gia c­êng líp thÐp d­íi theo thiÕt kÕ. §¶m b¶o kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ gi÷a hai qu¶ bãng. TiÕn hµnh buéc chÆt. + L¾p ®Æt bãng nhùa: bãng nhùa ®­îc ®Æt vµo ®óng vÞ trÝ vµ khe gi÷a c¸c ch©n bãng. Yªu cÇu ngay ng¾n, th¼ng hµng trong ph¹m vi tÊm l­íi. Chó ý bá c¸c bãng nhùa t¹i c¸c vÞ trÝ gÇn cét, v¸ch, dÇm biªn. C¸c quÈ bãng trong qu¸ tr×nh l¾p ®Æt vµ sau l¾p ®Æt, tr­íc khi ®æ bª t«ng sµn bÞ háng nh­ vì, nøt, thñng nÕu kh«ng thÓ kh¾c phôc ®­îc cÇn ph¶i lo¹i bá hoÆc thay thÕ (nÕu cã thÓ). + L¾p ®Æt l­íi thÐp trªn: ®Æt c¸c tÊm l­íi trªn trïng víi vÞ trÝ c¸c tÊm l­íi d­íi. Yªu cÇu c¨n chØnh ngay ng¾n sao cho ®Ønh c¸c qu¶ bãng n»m gi÷a c¸c « l­íi. Khö sai sè theo chiÒu dµi tÊm l­íi: do sai sè trong qu¸ tr×nh hµn tÊm l­íi nªn sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khi ®Æt tÊm lø¬i trªn lªn mét phÝa c¸c qu¶ bãng sÏ ë vµo gi÷a « l­íi nh­ng mét phÝa sÏ kh«ng n»m gi÷a « løíi mµ thanh d­íi sÏ n»m trªn ®Ønh bãng. BiÖn ph¸p lµ c¾t ®«i tÊm l­íi råi ®iÒu chØnh vÞ trÝ sau ®ã nèi l¹i b»ng tÊm l­íi hoÆc thanh rêi. + Liªn kÕt l­íi thÐp trªn víi s­ên: chØnh c¸c qu¶ bãng cho ngay ng¾n, th¼ng hµng, ®óng vÞ trÝ. Sö dông thÐp 1mm buéc chÆt l­íi thÐp trªn víi s­ên. Kho¶ng c¸ch mèi buéc yªu cÇu theo « l­íi. + L¾p ®Æt thÐp mò cét: thÐp mò cét líp trªn ®­îc ®Æt trªn líp l­íi thÐp trªn, ®­êng kÝnh thÐp vµ kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ. Buéc chÆt c¸c líp thÐp mò cét víi nhau vµ víi l­íi thÐp líp trªn. + L¾p thÐp liªn kÕt c¸c tÊm l­íi trªn: c¸c tÊm l­íi trªn ®­îc liªn kÕt b»ng c¸c tÊm nèi. C¸c tÊm nèi ®­îc ®Æt ngay ng¾n, th¼ng hµng kh«ng chång chÐo lªn nhau. Trong ph¹m vi thÐp mò cét kh«ng cÇn bè trÝ tÊm nèi. Buéc chÆt tÊm nèi liªn kÕt b»ng thÐp buéc 1mm. + ThÐp gia c­êng líp trªn: thÐp liªn kÕt løíi thÐp trªn víi v¸ch, dÇm biªn ®­îc ®Æt trªn l­íi thÐp trªn, ®­êng kÝnh thÐp vµ kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ. Buéc chÆt c¸c líp thÐp mò cét víi nhau vµ víi l­íi thÐp líp trªn b»ng d©y buéc 1mm d. B­íc 4: Neo sµn Tr­íc khi ®æ bª t«ng cÇn neo xuèng v¸n khu«n ®¸y sao cho kh«ng lµm næi hÖ lång thÐp + bãng theo lùc ®Èy ¸c - si - mÐt khi coi bª t«ng lóc ®æ lµ chÊt láng cã ®é nhít thÊp ngoµi ra cÇn ph¶i xem xÐt tíi t¸c ®éng xung kÝch cña bª t«ng khi b¬m tõ ®Çu vßi b¬m. Neo ®­îc cÊu t¹o bëi thÐp b¶n (lËp lµ) mét ®Çu ®­îc liªn kÕt chèt d­íi v¸n khu«n ®¸y, ®Çu cßn l¹i ®ù¬c buéc víi l­íi thÐp trªn b»ng thÐp buéc 2mm. TiÕt diÖn thÐp bµn chÕ t¹o lËp lµ 30x2, ®é dµi tïy chiÒu dµy sµn, hai ®Çu khoan lç D10. ThÐp D2 (2mm) chËp ®«i xuyªn qua lç lËp lµ buéc chÆt víi líp thÐp trªn cïng cña sµn (cã thÓ lµ thÐp mò cét, v¸ch, dÇm, l­íi thÐp líp trªn sµn). Kho¶ng c¸ch buéc theo tÝnh to¸n thiÕt kÕ. e. B­íc 5: §æ bª t«ng sµn Khèi l­îng bª t«ng ®æ ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kü l­ìng, phô thuéc vµo chiÒu cao cña c¸c tÊm sµn Bubble Deck. Khi ®æ bª t«ng ph¶i tr¶i ®Òu qua tÊt c¶ c¸c vïng vµ gãc c¹nh. Tïy kho¶ng c¸ch giíi h¹n gi÷a c¸c qu¶ bãng mµ ng­êi ta sö dông lo¹i ®Çm kh¸c nhau ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ ®Çm chÆt tèt nhÊt, tr¸nh kh«ng khÝ ïa vµo vµ ®¶m b¶o bª t«ng lÊp ®Çy hÕt sµn. ViÖc tr¸nh ®­îc c¸c kho¶ng hë khi ®Çm phô thuéc vµo ®é rung cña ®Çm, v¸n khu«n, cèt thÐp vµ bãng. C«ng t¸c ®Çm bª t«ng: ®©y lµ kÕt cÊu cã nhiÒu ngãc ng¸ch nhá, ®iÓm tiÕp xóc gi÷a thÐp vµ bãng nhùa nhiÒu, kho¶ng c¸ch gi÷a ®¸y c¸c qu¶ bãng vµ v¸n khu«n sµn nhiÒu vµ nhá…nªn viÖc ®Çm bª t«ng lµ hÕt søc quan träng ®Ó bª t«ng dån ®­îc vµo c¸c ngãc ng¸ch nªu trªn. §Çm dïi bª t«ng lµ lo¹i th«ng th­êng vÉn dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng sµn toµn khèi kh¸c. Tuy nhiªn, mòi ®Çm ph¶i ®­a ®­îc vµo tÊt c¶ c¸c khe qu¶ bãng tr¸nh hiÖn tùîng sau nµy dì v¸n khu«n ®¸y ra, bª t«ng vÉn kh«ng ®­a ®­îc v¸o c¸c ®¸y qu¶ bãng. Tr¸nh vì c¸c qu¶ bãng nhùa: C¸c qu¶ bãng nhùa - nguyªn t¾c lµ v¸n khu«n trong. Nã chØ cã t¸c dông lµm v¸n khu«n trong qu¸ tr×nh bª t«ng trong thêi gian ninh kÕt. Sau khi bª t«ng ®«ng cøng, c¸c qu¶ bãng nhùa kh«ng cßn t¸c dông n÷a. NÕu c¸c qu¶ bãng nhùa bÞ vì, ngoµi viÖc thay thÕ rÊt khã khi l­íi thÐp trªn ®· l¾p vµ buéc chÆt, bª t«ng ch¶y vµo trong g©y hao bª t«ng vµ lµm nÆng thªm tÜnh t¶i cña sµn. V× vËy trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c vËt nÆng s¾c nhän kh«ng ®ùoc v« ý vøt lµm vì bãng. C¸c con ngùa ®æ bª t«ng ch©n nhän (®ì b¬m bª t«ng) cã thÓ lµm vì bãng ®­îc thay b»ng ngùa cã ch©n ph¼ng. 2.2.2.2. Tr×nh tù thi c«ng sµn Bubble Deck lo¹i B (b¸n l¾p ghÐp) HÖ cÊu kiÖn Bubble Deck ®ù¬c chÕ t¹o s½n trong nhµ m¸y sau ®ã chuyªn chë ®Õn c«ng tr­êng ®Ó l¾p dùng. Nhµ thÇu thi c«ng sÏ quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n thi c«ng tèi ­u nhÊt sao cho tiÕt kiÖm thêi gian, nh©n lùc, vËt liÖu, m¸y mãc mµ vÉn ®¶m b¶o an toµn vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh víi viÖc l¾p dùng hÖ thèng cét, v¸ch vµ sµn Bubble Deck theo tr×nh tù nh­ sau: L¾p dùng hÖ v¸n khu«n, cèt thÐp cét vµ v¸ch (tr­íc khi cÈu l¾p c¸c cÊu kiÖn Bubble Deck): + ChÕ t¹o vµ l¾p dùng v¸n khu«n cét vµ v¸ch. + ChÕ t¹o vµ l¾p dùng cèt thÐp cho cét vµ v¸ch. L¾p dùng hÖ ®ì (tr­íc khi cÈu l¾p c¸c cÊu kiÖn Bubble Deck): + L¾p dùng cét chèng t¹m. + L¾p dùng hÖ dÇm rót trªn hÖ cét chèng t¹m L¾p dùng hÖ cÊu kiÖn cña sµn Bubble Deck: + TiÕp nhËn, vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt hÖ cÊu kiÖn Bubble Deck lªn trªn hÖ dÇm rót. Nèi buéc hÖ cèt thÐp: + L¾p dùng vµ nèi buéc hÖ cèt thÐp rêi r¹c. L¾p c¸c tÊm bao ngoµi: + ChÕ t¹o vµ l¾p dùng hÖ v¸n khu«n bao ngoµi theo chu vi. ChuÈn bÞ ®æ bª t«ng sµn: + KiÓm tra cét, v¸ch vµ hÖ cÊu kiÖn Bubble Deck tr­íc khi ®æ bª t«ng. + KiÓm tra c¸c mèi nèi gi÷a c¸c cÊu kiÖn, lµm s¹ch vµ lµm Èm líp bª t«ng ®óc s½n d­íi. §æ bª t«ng t¹i chæ: + Trø¬c tiªn ®æ bª t«ng cét vµ v¸ch, råi ®Çm rung, ®Çm chÆt. + TiÕp tôc ®æ bª t«ng cho sµn Bubble Deck. a. B­íc 1: L¾p dùng hÖ ®ì. Trong qu¸ tr×nh l¾p dùng, mçi tÊm sµn ph¶i ®­îc ®Æt lªn trªn hÖ dÇm rót thÝch hîp ®Æt song song víi nhau tùa lªn hÖ cét chèng t¹m ®ñ ®Ó chÞu ®­îc t¶i träng cña hÖ cÊu kiÖn Bubble Deck (gåm cã l­íi thÐp, s­ên thÐp, bãng vµ líp bª t«ng ®æ s½n tõ tr­íc ®ãng vai trß nh­ v¸n khu«n cho sµn ), vµ c¸c t¶i träng t¸c dông lªn trong suèt qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng phÇn cßn l¹i vµ trong giai ®o¹n b¶o d­ìng. + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c dÇm rót kh«ng ®ùoc phÐp lín h¬n 1.8m. + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c dÇm rót tíi phÇn biªn cña sµn tu©n theo chØ dÉn sau: PhÇn biªn lµ chç sµn tùa lªn t­êng g¹ch hoÆc bª t«ng - 300mm. PhÇn biªn lµ chç nèi gi÷a c¸c tÊm sµn liÒn kÒ - 200mm. HÖ dÇm rót ph¶i ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi h­íng cña c¸c s­ên thÐp cña phÇn hÖ cÊu kiÖn Bubble Deck chÕ t¹o s½n trong nhµ m¸y. Th«ng th­êng hÖ s­ên thÐp ®­îc ®Æt song song víi chiÒu dµi cña tÊm sµn nh­ng nªn kiÓm tra l¹i so víi thiÕt kÕ. HÖ dÇm rót vµ cét chèng bªn d­íi ph¶i ®¶m b¶o thiÕt lËp nªn mét hÖ ®ì æn ®Þnh tr­íc khi ®Æt hÖ cÊu kiÖn Bubble Deck chÕ t¹o s½n lªn trªn vµ duy tr× sù æn ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng hoµn thiÖn trªn c«ng tr­êng. Chèng l¹i v¸n khu«n. Khi c¸c tÊm sµn liªn tôc trong cïng mét khèi ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng tÊm kh¸c: + TÊm sµn bªn d­íi tÊm sµn trªn ®­îc x©y dùng ph¶i ®­îc chèng l¹i hoÆc thay thÕ. + C¸c tÊm sµn hoµn chØnh ph¶i tù chÞu ®­îc t¶i träng b¶n th©n trong ph¹m vi biÕn d¹ng cho phÐp. C¸ch thø nhÊt: tr­íc khi l¾p dùng v¸n khu«n cho tÇng tiÕp theo (sau khi l¾p sµn tÇng trªn) v¸n khu«n ë sµn tÇng d­íi cã thÓ ®­îc thu håi nh­ng ph¶i tiÕn hµnh chèng l¹i víi kho¶ng c¸ch 1,8m (nÕu kh«ng cã hÖ dÇm song song) ë 1/2 hoÆc 1/3 nhÞp sµn, phô thuéc hoµn toµn vµo chiÒu dµi nhÞp. C¸ch thø hai: tr­íc khi l¾p dùng v¸n khu«n cho tÇng tiÕp theo (sau khi l¾p sµn tÇng trªn), lµm láng lÎo c¸c cét chèng ®ì v¸n khu«n sµn tÇng d­íi, ®Ó sµn tiÕn ®¹t ®­îc biÕn d¹ng cùc ®¹i vµ sau ®ã lµm chÆt c¸c cét chèng l¹i. §iÒu nµy ®¶m b¶o nh÷ng t¶i träng thªm vµo tõ sµn ®ang ®­îc l¾p dùng tõ tÇng trªn t¸c dông lªn nh÷ng cét chèng cña nã h¬n lµ t¸c dông trùc tiÕp lªn sµn bªn d­íi, tr¸nh sù tÝch lòy träng l­îng tõ c¸c tÊm sµn liªn tôc g©y biÕn d¹ng kh«ng cÇn thiÕt lªn cét chèng vµ c¸c kÕt cÊu kh¸c. b. B­íc 2: vËn chuyÓn, th¶o dì vµ n©ng chuyÓn c¸c cÊu kiÖn. + VËn chuyÓn trªn c«ng tr­êng: vËn chuyÓn c¸c cÊu kiÖn trªn c¸c r¬mooc b»ng ph¼ng cã chiÒu dµi kho¶ng 12 - 13.6m (kh«ng kÓ ®Çu m¸y). C¸c cÊu kiÖn sÏ ®­îc xÕp chång lªn nhau víi tæng chiÒu cao lín nhÊt cña khèi sau khi xÕp lµ 2.5m. vÝ dô, víi sµn BD280 sÏ cã 8 líp cèt thÐp xÕp chång lªn nhau, víi chiÒu cao mçi bã lµ 250mm vµ chiÒu cao chªm gç lµ 50mm, v× vËy chiÒu cao tæng thÓ vËn chuyÓn trªn r¬mooc lµ 2.4m. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ xÕp chång ph¶i thuËn tiÖn cho c«ng t¸c th¸o dì vµ n©ng chuyÓn. + Th¸o dì: ®Ó c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao nªn tiÕn hµnh n©ng chuyÓn trùc tiÕp c¸c cÊu kiÖn tõ c¸c r¬mooc th¼ng ®Õn vÞ trÝ cuèi cïng cña nã trªn c¸c tÊm v¸n khu«n t¹m thêi. C¸c cÊu kiÖn ®Æt trªn c¸c r¬mooc ph¶i theo ®óng tr×nh tù l¾p dùng (c¸i nµo l¾p tr­íc th× xÕp sau) vµ ®Æt trªn c¸c ®iÓm kª gç ®Æt gi÷a c¸c hµng bãng (n»m trªn l­íi thÐp trªn) víi chiÒu cao tæng céng kh«ng v­ît qu¸ 2.4m ®Æt ë khu vùc trung t©m b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ kh«ng bÞ vÊy bÈn. C¸c khèi vËt liÖu ®Æt trªn r¬mooc kh«ng v­ît qu¸ 10 líp chiÒu cao. + N©ng chuyÓn vµ ®Æt c¸c cÊu kiÖn: c¸c cÊu kiÖn ®­îc n©ng bëi hÖ d©y c¸p quÊn quanh hoÆc mãc vµo hÖ s­ên thÐp ®øng b»ng mãc cÈu. Mãc cÈu ph¶i ®­îc g¾n vµo d­íi gãc bÎ ngoÆt cña c¸c thanh nghiªng trong s­ên thÐp. Kh«ng bao giê ®­îc phÐp g¾n mãc cÈu lªn c¸c l­íi cèt thÐp v× kh«ng ®¶m b¶o an toµn. Mçi mét cÊu kiÖn ®¬n lÏ yªu cÇu sö dông 8 mãc cÈu, thµnh 2 hµng song song víi nhau, mçi hµng gåm 4 mãc cÈu ®­îc g¾n vµo hÖ s­ên thÐp ë vÞ trÝ 1/5 tæng chiÒu dµi hÖ cÊu kiÖn (nh­ h×nh vÏ). Kho¶ng c¸ch tõ 4 nót buéc ®Õn mãc cÈu(puly) cña cÇn trôc tèi thiÓu lµ 6m. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c nót buéc ®Õn 8 mãc cÈu ph¶i b»ng nhau. Trong suèt qu¸ tr×nh n©ng vËt ph¶i ®¶m b¶o lùc n©ng dµn ®Òu cho 8 mãc cÈu ®Ó vËt lu«n ë tr¹ng th¸i n»m ngang. Tr­íc khi n©ng cÇn g¾n c¸c d©y thõng ®¸nh dÊu 2 vÞ trÝ gãc ®èi diÖn nhau cña cÊu kiÖn ®Ó h­íng cÊu kiÖn ®óng vµo vÞ trÝ cña hÖ dÇm rót. + §Þnh vÞ trÝ cÊu kiÖn trªn hÖ cèt pha: cÊu kiÖn ph¶i ®­îc ®Æt vµo ®óng vÞ trÝ nh­ thiÕt kÕ. §Ó l¾p c¸c thanh thÐp nèi ®­îc nhanh chãng, khi kÕt thóc viÖc l¾p ®Æt cÊu kiÖn ®Çu tiªn, c¸c thanh thÐp nèi ®­îc ®Æt vµo gi÷a c¸c hµng bãng trªn l­íi thÐp d­íi tr­íc khi l¾p ®Æt cÊu kiÖn bªn c¹nh. Sau khi l¾p ®Æt xong c¸c cÊu kiÖn bªn c¹nh vµo ®óng vÞ trÝ, tiÕn hµnh kÐo c¸c thanh thÐp nèi qua chç nèi cña 2 cÊu kiÖn sau ®ã buéc cè ®Þnh vÞ trÝ thanh thÐp nèi vµo hÖ l­íi thÐp d­íi (mçi l­íi ®­îc buéc víi mçi n÷a cña thanh thÐp nèi). + §iÒu chØnh cÊu kiÖn: CÊu kiÖn ®· ®­îc thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt phï hîp víi h×nh d¹ng c«ng tr×nh vµ vÞ trÝ cét, v¸ch vµ c¸c lç kü thuËt, lç më. V× vËy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh cÊu kiÖn. Tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp ®Æc biÖt do lçi s¶n xuÊt hay sai sãt do l¾p ®Æt ta cã thÓ sö dông m¸y c¾t thÐp ®Ó ®iÒu chØnh cÊu kiÖn sao cho phï hîp víi thùc tÕ x©y dùng. + M¹ch ng¾t, lç më vµ lç kü thuËt: c¸c cÊu kiÖn ®· ®­îc chÕ t¹o s½n bá qua tÊm bª t«ng vµ hÖ bãng ë c¸c khu vùc lç më vµ lç kü thuËt. c. B­íc 3: Nèi buéc cèt thÐp rêi r¹c. Nhµ thÇu ph¶i thiÕt kÕ chi tiÕt biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng cho cèt thÐp ë phÇn d­íi vµ trªn sµn, cïng víi c¸c cèt thÐp chÞu uèn vµ c¾t kh¸c. Tr×nh tù l¾p ®Æt cèt thÐp rêi r¹c tïy thuéc vµo ý muèn chñ quan cña nhµ thÇu, tuy nhiªn cã thÓ tham kh¶o tr×nh tù sau ®©y: + Cèt thÐp nèi l­íi d­íi: chÌn vµo gi÷a vÞ trÝ ®Æt bãng, nèi buéc víi phÇn trªn cña phÇn bª t«ng ®ç s½n. TiÕn hµnh chÌn cèt thÐp nèi vµo trong mét cÊu kiÖn tr­íc khi n©ng chuyÓn l¾p ®Æt, sau ®ã ®Æt c¸c thanh thÐp nèi vµo chÝnh gi÷a mèi nèi cña hai cÊu kiÖn liÒn kÒ vµ cïng nèi buéc vµo l­íi thÐp d­íi. + Cèt thÐp gia c­êng lç s½n: chÌn vµo gi÷a tÊm sµn ë vÞ trÝ xung quanh c¸c lç kü thuËt, lç më. + Cèt thÐp chèng chäc thñng ®Çu cét: ®ùoc nèi víi nhau thµnh c¸c d¶i hoÆc c¸c lång thÐp ®Æt ë gi÷a vµ xung quanh cét. + Cèt thÐp chu vi: chÌn vµo gi÷a c¸c hµng bãng buéc víi phÇn cèt thÐp nh« ra ë trªn, gi÷a vµ d­íi xung quanh chu vi sµn. + Cèt thÐp neo l­íi thÐp vµ dÇm bo, cét vµ v¸ch: chÌn cèt thÐp neo gi÷a cét vµ phÇn trªn cña phÇn bª t«ng ®æ s½n. §Æt cèt thÐp lªn trªn l­íi thÐp trªn (gi÷a c¸c qu¶ bãng) b¨ng qua vµ xung quanh ®Çu cét. + TÊm thÐp nèi l­íi thÐp trªn: c¸c l­íi thÐp nèi ®­îc ®Æt vµo gi÷a c¸c hµng bãng vµ ®­îc buéc chÆt vµo l­íi thÐp trªn sao cho kho¶ng nèi gi÷a c¸c tÊm sµn liÒn kÒ lµ b»ng nhau. + C¸c cèt thÐp rêi r¹c kh¸c: tïy h×nh d¹ng c«ng tr×nh vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cã thÓ ph¸t sinh c¸c lo¹i cèt thÐp rêi r¹c kh¸c nh­ ®èi víi tr­êng hîp ban c«ng, m¸i ®ua. C¸c cèt thÐp ph¸t sinh nµy sÏ ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt trong c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ. d. B­íc 4: L¾p c¸c tÊm bao ngoµi: Khi cèt thÐp bao ngoµi ®· ®­îc dùng l¾p xong (cèt thÐp dÇm bo) cã thÓ tiÕn hµnh l¾p dùng c¸c tÊm v¸n khu«n bao ngoµi (v¸n khu«n dÇm bo). C¸c tÊm bao ngoµi sÏ ®­îc l¾p dùng vµ nÑp chÆt nh­ hÖ dÇm th«ng th­êng. e. B­íc 5: ChuÈn bÞ ®æ bª t«ng. C¸c tÊm bª t«ng ®óc s½n ®­îc chÕ t¹o cÈn thËn víi ®é chÝnh x¸c cao (sÏ kh«ng tån t¹i c¸c khe gi÷a c¸c cÊu kiÖn) th× kh«ng cÇn tr¸t v÷a ®Ó liªn kÕt c¸c tÊm cÊu kiÖn víi nhau trong qu¸ tr×nh ®Æt c¸c tÊm cÊu kiÖn. Khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tÊm cÊu kiÖn kh«ng ®ñ gÇn cÇn ph¶i lÊp ®Çy kho¶ng trèng gi÷a c¸c khe cÊu kiÖn ®Ó ng¨n chÆn sù rß rØ bª t«ng. Nªn tiÕn hµnh lÊp ®Çy c¸c khe trèng b»ng vöa bª t«ng hoÆc bÞt kÝn b»ng silicon ë phÇn d­íi chç liªn kÕt gi÷a c¸c tÊm cÊu kiÖn. Qu¸ tr×nh nµy cÇn triÓn khai tr­íc khi nèi buéc cèt thÐp rêi r¹c. Tr­íc khi tiÕn hµnh ®æ bª t«ng cÇn lo¹i bá nh·n cÊu kiÖn, d©y ch»ng kh«ng sö dông, cèt thÐp thõa, lµm s¹ch bÒ mÆt líp bª t«ng ®óc s½n tr­íc khi ®æ bï phÇn bª t«ng cßn l¹i. f. B­íc 6: §æ bª t«ng phÇn cßn l¹i cña sµn: Khi ®æ bª t«ng ph¶i tr¶i ®Òu qua tÊt c¶ c¸c vïng vµ gãc c¹nh. Tïy kho¶ng c¸ch giíi h¹n gi÷a c¸c qu¶ bãng mµ ng­êi ta sö dông lo¹i ®Çm kh¸c nhau ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ ®Çm chÆt tèt nhÊt, tr¸nh kh«ng khÝ ïa vµo vµ ®¶m b¶o bª t«ng lÊp ®Çy hÕt sµn. ViÖc tr¸nh ®­îc c¸c kho¶ng hë khi ®Çm phô thuéc vµo ®é rung cña ®Çm, v¸n khu«n, cèt thÐp vµ bãng. Khèi l­îng phÇn bª t«ng ®æ bï (tÝnh tõ mÆt trªn líp bª t«ng chÕ t¹o s½n tíi mÆt trªn cña sµn hoµn chØnh) ph¶i ®­îc tÝnh to¸n kü l­ìng, phô thuéc vµo chiÒu cao cña c¸c tÊm sµn Bubble Deck, theo b¶ng sau ®©y: C¸c d¹ng sµn Bubble ChiÒu cao tæng céng sµn Bubble Deck Khèi l­îng bª t«ng ®æ trµn(m3/m2) KÝch cì cèt liÖu lín nhÊt BD230-A 230mm 0.112 10mm BD280-A 280mm 0.146 10mm BD340-A 340mm 0.191 15mm BD390-A 390mm 0.219 15mm BD450-A 450mm 0.252 15mm BD510-A 510mm 0.298 15mm BD600-A 600mm 0.348 15mm g. B­íc 7: Thu håi hÖ ®ì. Thêi gian thu håi hÖ ®ì tr­íc khi chèng l¹i th«ng th­êng tõ 3 - 5 ngµy tõ khi ®æ bª t«ng còng chÝnh lµ thêi gian chê ®îi bª t«ng ®¹t tèi thiÓu 60% c­êng ®é, nh­ng kho¶ng thêi gian nµy cã thÓ thay ®æi phô thuéc vµo thiÕt kÕ sµn, c­êng ®é bª t«ng, nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh. Sau ®ã tiÕn hµnh chèng l¹i hÖ chèng nh­ h­íng dÉn ë môc “ chèng l¹i v¸n khu«n “ trong b­íc 1. 2.2.3. §iÓm næi bËt sµn Bubble Deck 2.2.3.1 ThiÕt kÕ Nh×n tõ bªn ngoµi c¸c toµ nhµ ®Òu gièng nhau nhung viÖc x©y dùng l¹i hoµn toµn kh¸c 80% Nhµ trªn ThÕ giíi tiÕn hµnh ®óc s½n t¹i chæ, viÖc chän gèi ®ì tuú ý nh­ng b­íc vµ nhÞp th­êng ng¾n 20% Nhµ trªn ThÕ giíi sö dông sµn ®óc s½n, viÖc chän gi¶i ph¸p gèi ®ì giíi h¹n ë t­êng vµ dÇm t¹o nªn sù gß bã cho x©y dùng Ph­¬ng ph¸p míi cña Jorgen Breuning linh ho¹t theo mäi h­íng, lùa chän gi¶i ph¸p gèi tùa tuú ý vµ b­íc nhÞp dµi h¬n ViÖc sö dông Bubble Deck gióp cho thiÕt kÕ kiÕn tróc linh ho¹t h¬n - dÔ dµng lùa chän c¸c h×nh d¹ng, phÇn m¸i ®ua vµ ®é v­ît nhÞp, diÖn tÝch sµn lín h¬n víi Ýt ®iÓm gèi tùa (cét, v¸ch) h¬n- kh«ng dÇm, kh«ng t­êng chÞu t¶i vµ Ýt cét lµm cho thiÕt kÕ nhµ kh¶ thi vµ dÔ thay ®æi. Còng cã thÓ dÔ dµng thay ®æi phÇn thiÕt kÕ néi thÊt trong suèt “ vßng ®êi” cña c«ng tr×nh. MÆt c¾t cña Bubble Deck còng t­¬ng tù nh­ nh÷ng tÊm sµn rçng theo mét ph­¬ng th«ng th­êng ®· ®­îc sö dông h¬n 40 n¨m qua. Tuy nhiªn kÕt cÊu cña nh÷ng tÊm sµn lo¹i nµy cã nh­îc ®iÓm lµ chØ chÞu lùc theo mét ph­¬ng nªn cÇn cã dÇm hoÆc t­êng lµm gèi tùa suèt chiÒu dµi ë c¶ hai ®Çu tÊm sµn, v× thÕ khã thay ®æi kÕt cÊu cña tßa nhµ. U­ ®iÓm: + Gi¶m träng l­îng. + T¨ng kh¶ n¨ng chÞu lùc. + §é v­ît nhÞp lín + Ýt cét (l­íi cét cã thÓ th­a h¬n) + Kh«ng cÇn dÇm d­íi trÇn, kh«ng cÇn mñ cét. 2.2.3.2 Kü thuËt a. Kh¶ n¨ng chÞu lùc: Mét tÊm sµn ®Æc gÆp rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khi ph¶i v­ît nhÞp lín do ¶nh h­ëng cña träng l­îng b¶n th©n. Bubbke Deck ®· gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy khi gi¶m 35% l­îng bª t«ng trong tÊm sµn nh­ng vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc t­¬ng øng. V× vËy, khi cã cïng kh¶ n¨ng chÞu lùc, mét tÊm sµn Bubble Deck chØ cÇn sö dông 50% l­îng bª t«ng so víi mét tÊm sµn ®Æc, hoÆc cïng ®é dµy tÊm sµn Bubble Deck cã kh¶ n¨ng chÞu t¶i gÊp ®«i sµn ®Æc nh­ng chØ tiªu thô 65% l­îng bª t«ng. Bubble Deck cã kh¶ n¨ng chÞun lùc c¾t xÊp xØ 65% kh¶ n¨ng sµn ®Æc víi cïng chiÒu cao. Trong tÝnh tãan th­êng sö dông hÖ sè 0.6 ®Ó thÓ hiÖn mèi t­¬ng quan nµy. Trong nh÷ng vïng chÞu lùc phøc t¹p (khu vùc quanh cét, v¸ch, lâi), cã thÓ bít qu¶ bãng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu lùc c¾t cho b¶n sµn. Kh¶ n¨ng chÞu lùc: Lùc t¸c dông lªn c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tØ lÖ víi khèi l­îng toµn c«ng tr×nh vµ khèi l­îng t­¬ng øng ë tõng ®é cao sµn. Bubble Deck, tÊm sµn ph¼ng chÞu lùc theo 2 ph­¬ng, víi ­u ®iÓm gi¶m nhÑ träng l­îng b¶n th©n. Khi kÕt hîp víi hÖ cét v¸ch chÞu lùc sÏ trë thµnh mét gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ chèng ®éng ®Êt chomc¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng. Kh¶ n¨ng v­ît nhÞp: §å thÞ m« t¶ mèi quan hÖ kh¶ n¨ng v­ît nhÞp - chiÒu dµy sµn t­¬ng øng víi kh¶ n¨ng chÞu m« men cho tõng lo¹i tÊm sµn. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nhÞp lín nhÊt mµ tÊm sµn Bubble Deck cã thÓ v­ît qua dùa trªn tiªu chuÈn British Standard 8110 vµ Eurocode 2, cã bæ sung hÖ sè 1.5 ®Ó kÓ ®Õn viÖc gi¶m nhÑ b¶n th©n sµn so víi sµn ®Æc truyÒn thèng. TØ sè gi÷a nhÞp / chiÒu cao tÝnh to¸n cña tÊm sµn L/d £ 30 ®èi víi sµn ®¬n, L/d £ 39 ®èi víi sµn liªn tôc, L/d £ 10.5 ®èi víi sµn ngÇm mét ph­¬ng. KÕt hîp gi¶i ph¸p c¨ng sau. Khi cÇn v­ît nhÞp lín ( trªn 15m) nªn dïng gi¶i ph¸p Bubble Deck øng lùc tr­íc, thùc hiÖn c¨ng sau(PT). Khi v­ît nhÞp lín, tÊm sµn Bubble Deck th«ng th­êng sÏ kh«ng gÆp khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc nh­ng cÇn h¹n chÕ ®é vâng lín. V× vËy ph¶i thùc hiÖn gi¶i ph¸p PT. Bubble Deck International võa hoµn thµnh 32,000m2 sµn khu vùc ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh cho trung t©m truyÒn th«ng §an M¹ch víi kÕt cÊu sµn øng lùc trø¬c c¨ng sau dµy 390mm, khÈu ®é v­ît nhÞp trªn 16m. C¸c d©y c¸p øng lùc tr­íc ®Æt c¸ch nhau 3m còng ®­îc ch«n dÔ dµng vµo khe hë gi÷a c¸c qu¶ bãng cña tÊm sµn. 2.2.3.3. Ph­¬ng ph¸p S¶n xuÊt vµ thùc hiÖn: + N©ng cao chÊt l­îng nhê qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng x­ëng hãa. + Gi¶m khèi l­îng thi c«ng t¹i c«ng tr­êng, kh«ng ®ßi hái nhiÒu c«ng nh©n tay nghÒ cao. + L¾p dùng ®¬n gi¶n, dÔ dµng. + Kh«ng cÇn nhiÒu kh«ng gian kho b·i. + HÖ gi¸o l¾p dùng nhÑ vµ Ýt tèn kÐm + Gi¶m thiÓu r¸c th¶i trªn c«ng tr­êng 2.2.3.4. HiÖu qu¶ kinh tÕ + TiÕt kiÖm vËt liÖu ( tÊm sµn, cét, v¸ch, mãng ) ®Õn 50% so víi sµn bª t«ng th«ng th­êng. + Tr¸nh ®­îc viÖc gia c«ng, l¾p ®Æt cèt thÐp ngay t¹i c«ng tr×nh. + Gi¶m m¹nh chi phÝ vËn chuyÓn. + L¾p dùng ®¬n gi¶n + Bè trÝ mÆt b»ng linh ho¹t. + Chi phÝ cho viÖc söa ch÷a, thay ®æi thÊp + Tuæi thä c«ng tr×nh cao. KÕt hîp víi c¸c ­u ®iÓm trªn cã thÓ tiÕt kiÖm ®Õn 2 - 10% chi phÝ cho toµn bé c«ng tr×nh. 2.2.3.5. Th©n thiÖn m«i tr­êng + TiÕt kiÖm ®iÖn ®Õn 50% l­îng vËt liÖu x©y dùng - 1kg nhùa thay thÕ h¬n 100kg bª t«ng. + Tiªu thô Ýt n¨ng l­îng – c¶ trong s¶n xuÊt, vËn chuyÓn, ®Æc biÖt lµ l­îng CO2 . + Kh«ng s¶n sinh ra chÊt th¶i – t¸i sö dông 100%. + M«i tr­êng x· héi tèt h¬n: c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, thêi gian x©y dùng ng¾n, Ýt ¶nh h­ëng tíi xung quanh, Ýt tiÕng ån trong s¶n xuÊt, vËn chuyÓn vµ l¾p dùng. + Gi¶m thiÓu r¸c th¶i sinh ra t¹i c«ng tr×nh x©y dùung. 2.2.3.6. §Æc ®iÓm ®Æc tr­ng cña sµn Bubble Deck H×nh ¶nh so s¸nh c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng c¶u sµn Bubble Deck so víi sµn th«ng th­êng truyÒn thèng kh¸c. Bªn tr¸i lµ kÕt cÊu sµn truyÒn thèng, bªn ph¶i lµ kÕt cÊu sµn Bubble Deck. H×nh ¶nh chØ râ rµng khi sö dông sµn Bubble Deck th× yªu cÇu vÒ mÆt kiÕn tróc dÔ ®­îc tháa m·n h¬n vÒ mÆt kh«ng gian: §©y lµ lo¹i kÕt c¸u sµn sö dông vËt liÖu hiÖu qu¶ cao, phÇn bª t«ng kh«ng hoÆc Ýt tham gia chÞu lùc ®­îc thay thÕ b»ng c¸c qu¶ bãng nhùa rçng lµm gi¶m träng l­îng b¶n th©n ®Õn 35%. D­íi ®©y lµ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt: 2.2.3.7. So s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ C«ng tr×nh ®­îc ®­a vµo sö dông sím do dïng c«ng nghÖ sµn bª t«ng kh«ng dÇm nhÞp lín Bubble Deck. C«ng tr×nh cã quy m« 1971m2 x 21 tÇng, thêi ®iÓm vËt liÖu th¸ng 6/2007: + TiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËt liÖu trong chi phÝ trùc tiÕp lµ 0,9 tû ®ång. + Mçi tÇng gi¶m ®­îc tiÕn ®é thi c«ng 5,5 ngµy vµo c¸c ®Çu môc c«ng viÖc : l¾p dùng v¸n khu«n hÖ dÇm sµn, cèt thÐp sµn, cèt thÐp hÖ dÇm sµn. + Toµn bé c«ng tr×nh gi¶m ®­îc thêi gian thi c«ng 3,85 th¸ng. + Do gi¶m ®­îc thêi gian thi c«ng, hiÖu qu¶ do ®­a c«ng t×nh vµo sö dông sím 7,0 tû ®ång. ( L­u ý r»ng biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh ®­a vµo so s¸nh trªn ¸p dông cho tÊm sµn kÕt cÊu sµn Bubble Deck kiÓu B) TT Khèi l­îng §¬n vÞ Bubble Deck Sµn toµn khèi T¨ng gi¶m 1 Cèt thÐp Kg/m2 26 35.5 Gi¶m 2 Bª t«ng m3/m2 0.186 0.196 Gi¶m 3 Bãng nhùa t¸i chÕ qu¶/m2 16 0 T¨ng 4 V¸n khu«n hÖ dÇm sµn m2/m2 0 1 Gi¶m 5 V¸n khu«n sµn m2/m2 0 0.21 Gi¶m 6 Gi¸o chèng % 80 100 Gi¶m 7 VËn chuyÓn 30km 1 1 0 T¨ng 8 Tr¸t trÇn 1 0 1 Gi¶m 9 Hoµn thµnh Th¸ng 10.65 14.5 Gi¶m 10 Gi¸ thµnh % 97 100 Gi¶m 2.2.3.8. Mét sè kÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc tÕ C¸c thÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh ë §an M¹ch, Hµ Lan vµ §øc cho thÊy: Bubble Deck sÏ ph©n phèi néi lùc mét c¸ch tèt ( tèi ­u tuyÖt ®èi ) h¬n bÊt kú lo¹i kÕt cÊu sµn rçng nµo kh¸c. Qu¶ bãng rçng lµm viÖc nh­ kÕt cÊu kh«ng gian, sÏ kh«ng n¶h h­ëng tiªu cùc vµ gi¶m c­êng ®é cña sµn. Bubble Deck lµm viÖc gièng nh­ kÕt cÊu kh«ng gian - nh­ kÕt cÊu sµn bª t«ng rçng ®· biÕt. C¸c thÝ nghiÖm cho thÊy c­êng ®é chÞu c¾t cña nã thËm chÝ cao h¬n c¸c gi¶ ®Þnh tr­íc. §iÒu nµy thÓ hiÖnt¸c ®éng tÝch cùc cña qu¶ bãng. H¬n n÷a, kinh nghiÖm thùc tÕ cho thÊy t¸c ®éng tÝch cùc trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng - qu¶ bãng g©y ra mét hiÖu qu¶ t­¬ng tù nh­ chÊt phô gia dÎo. TÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm, vµ kinh nghiÖm kü s­ kh¼ng ®Þnh mét thùc tÕ hiÓn nhiªn r»ng Bubble Deck: + Trong mäi tr­êng hîp ®Òu ®ãng vai trß nh­ tÊm sµn ®Æc. + Tu©n theo c¸c ®iÒu lÖ vµ quy luËt nh­ víi tÊm sµn ®Æc (víi khèi l­îng quy ®æi ) + TiÕt kiÖm ®¸ng kÓ. Kh¶ n¨ng chÞu uèn vµ biÕn d¹ng B¸o c¸o khoa häc tõ tr­êng §¹i häc kü thuËt Eindhoven ( Hµ Lan): LuËn ¸n ®­îc tiÕn hµnh vµ kÕt hîp chÆt chÏ víi tr­êng §¹i häc kü thuËt Deft ( Hµ Lan). Bubble Deck ®­îc so s¸nh víi tÊm sµn ®Æc c¶ vÒ ph­¬ng diÖn thùc tÕ vµ lý thuyÕt. Sù lµm viÖc cña nã gièng hoµn toµn víi tÊm sµn ®Æc kÓ c¶ trong tr¹ng th¸i ng¾n h¹n hay dµi h¹n. ThÝ nghiÖm tiÐn hµnh trªn tÊm sµn laäi 1 dµy 230mm vµ lo¹i 2 dµy 455mm. B¸o c¸o khoa häc tõ tr­êng §¹i häc kü thuËt Darmstadt ( §øc): C¸c thÝ nghiÖm thùc tÕ ®­îc so s¸nh víi sù ph©n tÝch lý thuyÕt, kÕt qu¶. ThÝ nghiÖm hoµn toµn phï hîp víi lý thuyÕt. Sù kh¸c biÖt vÒ biÕn d¹ng lµ rÊt nhá, vµ ®­îc gi¶i thÝch bëi sù sai kh¸c rÊt nhá vÒ ®é cøng: TÝnh theo % cña tÊm sµn ®Æc Bubble Deck Cïng ®é bÒn Cïng ®é øng uèn Cïng l­îng bª t«ng §é bÒn 100 105 150* §é cøng kh¸ng uèn 87 100 300 L­îng bª t«ng 66 69 100 * Víi ®iÒu kiÖn cïng l­îng thÐp vµ l­îng bª t«ng th× bª t«ng sö dông hiÖu qu¶ h¬n ®¹t 220%. 2..2.3.8.2. Kh¶ n¨ng chÞu uèn c¾t. a. §é bÒn c¾t t¹i tiÕt diÖn bÊt kú. KÕt qu¶ tõ c¸c thÝ nghiÖm thùc tÕ ®· kh¼ng ®Þnh c­êng ®é chÞu c¾t phô thuéc vµo khèi luîng h÷u hiÖu cña bª t«ng. §Ó tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña sµn Bubble Deck, ng­êi ta ®­a vµo hÖ sè 0.6 sö dông cho kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña tÊm sµn ®Æc víi cïng chiÒu cao nh­ nhau. Nã d¶m b¶o mét kho¶ng thêi gian an toµn lín. B¸o c¸o khoa häc cña GS. M.P Nielsen tõ tr­êng §¹i häc kü thuËt Denmark ( §an M¹ch) §é bÒn c¾t còng nh­ kh¶ n¨ng chèng chäc thñng ®· ®­îc thñe nghiÖm trªn c¸c cÊu kiÖn víi chiÒu dµy 188mm. ë ®©y tû sè a/d ( kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc ®Õn gèi tùa / chiÒu dµy sµn) lÊy b»ng 1.4 th× c¸c kÕt qu¶ ®o ®­îc lµ: + §é bÒn c¾t t¹i tiÕt diÖn cso a/d = 1.4: kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña sµn Bubble Deck ®¹t ®­îc 81% so víi tÊm sµn ®Æc. + §é bÒn c¾t trung b×nh: kh¶ n¨ng chÞu c¾t trung b×nh cña sµn Bubble Deck ®¹t ®­îc 91% so víi c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña tÊm sµn ®Æc. B¸o c¸o khoa häc cña GS> Kleinmann tõ tr­êng ®¹i häc kü thuËt Eindhoven( Hµ lan): TÊm sµn ®Æc ®­îc tiÕn hµnh so s¸nh víi 2 d¹ng cña Bubble Deck - mét lµ d¹ng hÖ cèt thÐp cã gi»ng xiªn láng lÎo vµ hÖ cèt thÐp cso gi»ng xiªn chÆt chÏ - chiÒu dµy tÊm sµn lµ 340mm. ThÝ nghiÖm tiÕn hµnh víi hai tr­êng hî hÖ sè a/d nh­ sau: Kh¶ n¨ng chÞu c¾t( % so víi sµn ®Æc) a/d = 2,15 a/d = 3,0 Sµn ®Æc 100 100 Bubble Deck gi»ng chÆt chÏ 91 78(81)* Bubble Deck gi»ng láng lÎo 77 * Sau khi chØnh söa l¹i víi thêi gian ®«ng cøng dµi h¬n B¸o c¸o trong t¹p chÝ hµng n¨m - Darmastadt Concrete - vÒ bª t«ng vµ kÕt cÊu bª t«ng cña tr­êng §¹i häc kü thuËt Darmstadt ( §øc): Kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña Bubble Deck b»ng 72 - 78% so víi tÊm sµn ®Æc. B¸o c¸o khoa häc - Optimising of Concrete Constructions - John Munk & Tomas Moerk - The Engineering School in Horsens ( §an M¹ch ): TÊm sµn ®Æc ®­îc so s¸nh víi Bubble Deck kh«ng cã hÖ cèt thÐp gi»ng xiªn ( chØ cã l­íi thÐp ngang) víi chiÒu dµy 130mm, vµ tû sè a/d = 2,3. Kh¶ n¨ng chÞu c¾t ( % so víi sµn ®Æc ) a/d = 2,3 Sµn ®Æc 100 Bubble Deck kh«ng cã gi»ng xiªn 76 §é bÒn c¾t trung b×nh: B¸o c¸o khoa häc cña GS. MP. Nielsen tõ AEC Consultinf Engineers Ltd - The Techical University of Denmark: Kh¶ n¨ng chÞu c¾t trung b×nh vcña Bubble Deck b»ng 91% cña tÊm sµn ®Æc. B¸o c¸o trong t¹p chÝ hµng n¨m - Darmastadt Concrete - vÒ bª t«ng vµ kÕt cÊu bª t«ng cña tr­êng §¹i häc kü thuËt Darmstadt ( §øc): ThÝ nghiÖm ®ù¬c tiÕn hµnh víi c¸c tÊm sµn Bubble Deck cã chiÒu dµy b»ng 230 vµ 450mm. Chäc thñng côc bé kh«ng xuÊt hiÖn. H×nh d¸ng vÕt nøt gÇn gièng víi h×nh d¸ng vÕt nøt cña tÊm sµn ®Æc. §é bÒn c¾t trung b×nh ( t¶i träng ®éng) B¸o c¸o khoa häc “ Punching Shear Strength of Bubble Deck “ – Anders Bronden, Jens Christian Haukohl and Martin Hoft Jorgensen – The Technical University ß Denmark: T¶i träng giíi h¹n tiªu chuÈn ®­îc x¸c ®Þnh bëi: ; chu vi khèng chÕ : 2.2.3.8.3 Kh¶ n¨ng neo gi÷ vµ tõ biÕn B¸o c¸o khoa häc cña Koning & Bienfait b.v. ( Hµ Lan) TiÕn hµnh thÝ nghiÖm so s¸nh gi÷a 3 mÊu Bubble Deck víi 3 mÉu sµn ®Æc ( cïng l­îng cèt thÐp). Kh¶ n¨ng neo gi÷ ë c¶ hai d¹ng sµn trªn lµ nh­ nhau. Qu¶ bãng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng neo gi÷. Kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ kh¶ n¨ng tõ biÕn gi÷a Bubble Deck vµ tÊm sµn ®Æc. 2.2.3.8.4. Kh¶ n¨ng chÞu löa TNO - Report for the Weena Tower/ Rotterdam - Enclosure D1: Sµn Bubble Deck chiÒu dµy 330mm víi líp b¶o vÖ bª t«ng b»ng 20mm cã kh¶ n¨ng chÞu löa trong vßng 60 phót. TNO - Report for the Weena Tower/ Rotterdam - Enclosure D2: Sµn Bubble Deck chiÒu dµy 230mm líi líp b¶o vÖ bª t«ng b»ng 35mm cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc löa trong vßng 120 phót. TNO ®ang ®îi ñy ban CUR ®­a ra söa ®æi míi cho sù ®iÒu chØnh bª t«ng liªn quan ®Õn Bubble Deck. Ngay sau khi CUR ®­a ra kÕt luËn cña hä vÒ Bubble Deck, TNO sÏ thay ®æi chØ dÉn thiÕt kÕ. Cho ®Õn khi TNO ®Ò nghÞ tu©n thñ theo sùu ®iÒu chØnh “ lâi rçng”, c¸c kÕt luËn ®­îc rót ra: + Sù t¸ch rêi : kh«ng cã sù t¸ch rêi do löa trong vßng Ýt nhÊt 120 phót. + M«men uèn : nhÞp cña sµn Bubble Deck cã thÓ lªn tíi 6.6m víi cèt thÐp sö dông lµ f8 hoÆc f10. NhÞp cña sµn cã thÓ t¨ng lªn nÕu ta t¨ng kÝch th­íc c¸c thanh cèt thÐp. Þ TNO thõa nhËn r»ng Bubble Deck gièng víi tÊm sµn ®Æc h¬n lµ tÊm sµn lâi rçng. Th«ng qua tÝnh to¸n s¬ bé ¸p lùc bªn trong sinh ra do søc nãng kh«ngkhÝ . TNO cho r»ng søc nãng cña kh«ng khÝ kh«ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng. Biªn b¶n b¸o c¸o thÝ nghiÖm sè P- SAC 02/IV- 065 theo DIN 4102 -2 ( §øc): ChØ dÉn thiÕt kÕ: Kh¶ n¨ng chÞu löa c¶u Bubble Deck phô thuéc líp bª t«ng b¶o vÖ: øng suÊt thÐp HÖ sè sö dông thÐp Kh¶ n¨ng chÞu löa ( phót ) 30 60 90 120 180 190 66% 17mm 17mm 17mm 17mm 17mm 286 100% 17mm 29mm 35mm 42mm 55mm Kh¶ n¨ng chèng tiÕng ån. B¸o c¸o khoa häc - Comparison of Deck vs Hollow core - Adviesbureau Peultz & Associes bv: So s¸nh gi÷a Bubble Deck vµ tÊm sµn lâi rçng cã cïng chiÒu dµy trong cïng c«ng tr×nh Weena Tower ng­êi ta thÊy r»ng Bubble Deck cã thÓ gi¶m tiÕng ån kho¶ng 1dB so víi tÊm sµn lâi rçng. ChØ tiªu chÝnh ®Ó gi¶m tiÕng ån lµ träng l­îng cña tÊm sµn vµ v× vËy Bubble Deck hiÓn nhiªn sÏ lµm viÖc kh«ng kh¸c h½n so víi lo¹i sµn kh¸c víi cïng träng l­îng. Biªn b¶n b¸o c¸o thÝ nghiÖm sè P-SAC 02/IV - 065 liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng c¸ch ©m do t¶i träng ®éng vµ tÜnh ( §øc): KÕt qu¶ thÝ nghiÖm hai sµn Bubble Deck dµy 230 vµ 340mm. Kho¶ng c¸ch ©m C¸c gi¸ trÞ ®iÒu chØnh phæ ©m thanh bæ sung (DIN ISO 717 -` 1) Møc ®é ©m thanh t¸c ®éng chuÈn Deck Rw(C;Ctr) C50-3150 Ctr50-3150 C50-5000 Ctr50-5000 C100-5000 Ctr100-5000 Lcw(C1;C50 – 3150) Mm dB dB dB dB dB dB dB dB 230 55(-2;-7) -2 -8 -1 -10 -1 -8 78(-11;-12) 340 57(-2,-7) -3 -9 -2 -7 -2 -9 76)-13;13) B¸o c¸o khoa häc “ Sound Resistance “ cña Adviesbureau Peutz b.v: &Bienfait b.v: ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trong tßa nhµ Leiden ( Hµ lan ) liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng chèng tiÕng ån do tiÕp xóc hoÆc kh«ng khÝ “. TÊm sµn Bubble Deck dµy 230mm víi líp bª t«ng b¶o vÖ dµy 30mm. Tiªu chuÈn sö dông ®Ó tÝnh to¸n vµ kiÓm tra lµ ISO 717 - 1: 1996 vµ NEN 5077: 2001. + Sù gi¶m ©m thanh cã träng sè ( ph­¬ng ®øng) R’w ( C;Ctr) = 54(-1;-14) + TrÞ sè gi¶m cho sù truyÒn ©m IIu = +3 + Møc ®é chèng l¹i t¸c ®éng ®øng ( ph­¬ng ®øng ) L’n.Tw(C1) = 72(-14) + TrÞ sè gi¶m cho ©m va ch¹m Ico = +2 + Møc ®é chèng l¹i t¸c ®éng (ph­¬ng ngang ) L’n.Tw(C1) = 63(-13) + TrÞ sè gi¶m cho ©m va ch¹m Ico = +10 B¸o c¸o khoa häc “ Airborne and Impact Sound Insulation” cña lan Sharland Ltd( th¸ng 11 n¨m 2005): ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trong tßa nhµ Le Coie Developmentb ë St. Helier, Jersey, liªn quan ®Õn “ Sù c¸ch ©m do t¸c ®éng vµ truyÒn trong kh«ng khÝ”. TÊm sµn Bubble Deck dµy 285mm. Tiªu chuÈn sö dông ®Ó tÝnh to¸n vµ kiÓm tra lµ ISO 140 - 7: 1998, ISO 717-1:1997 vµ ISO 717-2:1997. + T¸c ®éng theo ph­¬ng ®øng LnTw = 44 dB + TruyÒn ©m theo ph­¬ng ®øng DnTw = 59 Db 2.2.3.8.6. Gi¸ thµnh B¸o c¸o khoa häc tõ tr­êng §¹i häc Kü thuËt Eindhoven ( Hµ Lan ): TiÕn hµnh tÝnh to¸n tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh Town Hall ë den Haag. C«ng tr×nh Town Hall ®­îc x©y dùng víi c¸c cÊu kiÖn øng lùc tr­íc ®­îc ®óc thµnh c¸c tÊm. C«ng tr×nh hoµn chØnh ®­îc tÝnh to¸n ®Ó tiÕn hµnh so s¸nh. Hai d¹ng so s¸nh ®­îc ®­a ra: + Bubble Deck vµ tÊm sµn ®Æc ®­îc so s¸nh víi sù thay ®æi phï hîp víi c«ng tr×nh nh­ sau: thay ®æi vÞ trÝ c¸c cét, t¨ng nhÞp theo chiÒu trôc X, víi cïng chiÒu dµy sµn th× chi phÝ cho sµn Bubble Deck rÎ h¬n 5 - 16% so víi tÊm sµn ®Æc. Tuy nhiªn, sù tæ hîp tèi ­u gi÷a chiÒu dµy sµn vµ vÞ trÝ c¸c cét ë Bubble kh¸c víi tÊm sµn ®Æc, v× vËy ®Ó cã ®­îc sù so s¸nh chÝnh x¸c nhÊt ng­êi ta tiÕn hµnh d¹ng so s¸nh thø 2. + hai d¹ng tÊm sµn Bubble Deck ®­îc so s¸nh víi nhau. KÕt qu¶ rÊt lµ râ rµng- c«ng tr×nh sö dông Bubble Deck tiÕt kiÖm h¬n 20% chi phÝ so víi viÖc c«ng tr×nh sö dông truyÒn thèng. B¸o c¸o khoa häc tõ AEC Consulting Engineers Ltd. / cña gi¸o s­ M.P Nielsen- tr­êng §¹i häc kü thuËt Eindhoven ( Hµ Lan): + Víi cïng l­îng thÐp vµ bª t«ng, Bubble Deck vù¬t nhÞp h¬n 40% vµ gi¸ thµnh rÎ h¬n 15% so víi sµn ®Æc. + Víi cïng nhÞp nh­ nhau, Bubble Deck v­ît nhÞp h¬n 33% l­îng bª t«ng, vµ dÉn ®Õn gi¶m gi¸ thµnh kho¶ng 30% so víi sµn ®Æc. 2.2.3.8.7. Thêi gian x©y dùng. TiÕn hµnh so s¸nh ®èi víi c«ng tr×nh Weena Tower, thùc tÕ cho thÊy sö dông sµn Bubble Deck tiÕn kiÖm ®­îc 35% thêi gian cÇn thiÕt sö dông cÇn cÈu, ®iÒu nµy cã ý nghÜa ®Æc biÖt trong c¸c c«ng tr×nh siªu cao tÇng. H¬n n÷a, thêi gian x©y dùng còng gi¶m ®¸ng kÓ( gi¶m kho¶ng 4-5 ngµy cho thi c«ng 1 tÇng ). C¸c c«ng viÖc cßn l¹i sau ®ã th× kh¸ ®¬n gi¶n, kh¶ n¨ng ®Èy nhanh tiÕn ®é tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh cßn phô thuéc vµo møc ®é linh ho¹t trong sö dông c«ng nghÖ. 2.3 sµn ph¼ng btct øng lùc tr­íc 2.3.1 Tæng quan sµn ph¼ng BTCT øng lùc tr­íc 2.3.1.1 Giíi thiÖu chung Tõ l©u, kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc ®· ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh x©y dùng c¬ b¶n. Ngµy nay, c«ng nghÖ øng lùc tr­íc(­lt) ®ang ®­îc hoµn thiÖn ®Ó trë thµnh mét c«ng nghÖ h÷u hiÖu nh»m mang l¹i nh÷ng gi¶i ph¸p kÕt c¸u tháa m·n ®­îc yªu cÇu thÈm mü vµ kü thuËt cao, ®¹t hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ vµ kh¶ thi trong ph¹m vÞ ¸p dông réng r·i. C«ng nghÖ bª t«ng cèt thÐp øng lùc tr­íc ®· ®­îc th©m nhËp vßa n­íc ta kh¸ sím nh­ng chñ yÕu ®­îc dïng trong x©y dùng cÇu vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. So víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp th«ng th­êng, ­u ®iÓm nçi bËt cña kÕt cÊu bª t«ng øng lùc tr­íc lµ: + Lµm t¨ng ®é cøng cña kÕt cÊu, do vËy cho gi¶m ®­îc kÝch thøoc tiÕt diÖn, gi¶m ®­îc träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ cho phÐp v­ît ®­îc c¸c khÈu ®é lín. + Cã kh¶ n¨ng khèng chÕ sù h×nh thµnh vÕt nøt vµ h¹n chÕ ®é vâng. + TiÕt kiÖm ®­îc vËt liÖu bª t«ng vµ thÐp do viÖc sö dông vËt liÖu c­êng ®é cao. MÆc dï cã nh÷ng ­u ®iÓm trªn, nh­ng do nhiªu h¹n chÕ ë n­íc ta vÒ ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn thi c«ng, qui tr×nh tÝnh to¸n… nªn klÕt cÊu bª t«ng øng lùc tr­íc gÇn nh­ v¾ng bãng trong cac c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông nãi chung vµ kÕt cÊu nhµ cöa nãi riªng. Trong khi ®ã th× ë c¸c n­íc cã nÒn khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn, ë Mü vµ Autralia h¬n 75% tæng sè khèi l­îng kÕt cÊu øng lùc tr­íc ®­îc dïng vµo kÕt cÊu c«ng tr×nh nhµ. Cßn ë ch©u ¢u th× tØ lÖ nµy chiÕm kho¶ng 65%. Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990 trë l¹i ®©y, tr­íc yªu cÇu x©y dùng nhµ nhiÒu tÇng, nhµ nhÞp lín t¨ng m¹nh vµ do c«ng nghÖ n­íc ngoµi ®­îc ®­a vµo nhiÒu h¬n nªn c«ng nghÖ øng lùc tr­íc ®· b¾t ®Çu ®­îc dïng trong kÕt cÊu nhµ cöa ë ViÖt Nam, chñ yÕu lµ trong kÕt cÊu sµn, vµ cã xu h­íng trë nªn phæ biÕn h¬n. Trong thêi kú ®Çu, c«ng nghÖ nµy ®Òu do h·ng n­íc ngoµi thùc hiÖn trùc tiÕp hoÆc hç trî kü thuËt (c«ng tr×nh nhµ v¨n phßng cho thuª 63 – 65 Lý Th¸i Tæ – Hµ Néi, Lake View Hotel _ Hµ Néi …), hä ®· sö dông nã nh­ mét ®iÒu kiÖn lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng ViÖt Nam. Vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c nµh chuyªn m«n rong n­íc ®· vµ ®ang cè g¾ng thiÕt lËp mét qui tr×nh øng dông c«ng nghÖ øng lùc tr­íc ( thiÕt kÕ, thi c«ng…) th«ng qua mét sè dùu ¸n nghiªn cøu khoa häc hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng thÝ ®iÓm nh­: Nhµ ®iÒu hµnh §¹i häc Quèc gia, Trung t©m th­¬ng m¹i Kim Liªn… 2.3.1.2 Kh¸i niÖm chung vÒ bª t«ng øng suÊt tr­íc. Bª t«ng øng lùc tr­íc lµ bª t«ng , trong ®ã th«ng qua lùc nÐn tr­íc ®Ó t¹o ra vµ ph©n bè mét l­îng øng suÊt bªn trong phï hîp nh»m c©n b»ng víi mét l­îng mong muèn øng sóat do t¶i träng ngaßi g©y ra. øng suÊt tr­íc th­êng ®­îc t¹o ra c¸ch kÐo thÐp c­êng ®é cao. ViÖc xuÊt hiªn sím c¸c vÕt nøt trong BTCT do biÕn d¹ng kh«ng t­¬ng thÝch gi÷a thÐp vµ bª t«ng lµ mét ®iÓm khëi ®Çu cho viÖc xuÊt hiÖn mét lo¹i vËt liÖu míi lµ “ bª t«ng øng suÊt tr­íc”. ViÖc t¹o ra mét øng suÊt nÐn cè ®Þnh cho mét vËt liÖu chÞu nÐn tèt nh­ng chÞu kÐo kÐm nh­ bª t«ng lµm t¨ng kh¶ n¨ng chÞu kÐo v× øng suÊt kÐo x¶y ra sau khi øng suÊt nÐn bÞ v« hiÖu. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a BTCT vµ bª t«ng ­lt lµ ë chç trong khi BTCT chØ lµ sù kÕt hîp ®¬n thuÇn gi÷a bª t«ng vµ cèt thÐp ®Ó chóng cïng lµm viÖc mét c¸ch bÞ ®éng th× bª t«ng ­lt lµ sù kÕt hîp mét c¸h tÝch cùc, cã chñ ý gi÷a bª t«ng c­êng ®é cao vµ cèt thÐp c­êng ®é cao. Trong cÊu kiÖn bª t«ng ­lt, ng­êi ta ®Æt vµo mét lùc nÐn tr­íc t¹o bëi viÖc kÐo cèt thÐp, nhê tÝnh ®µn håi, cèt thÐp cã xu h­íng co l¹i vµ sÏ triÖt tiªu hay lµm gi¶m øng suÊt kÐo do t¶i träng sö dông g©y ra, dovËy lµ t¨ng kh¶ n¨ng chÞu kÐo cña bª t«ng vµ lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña vÕt nøt. Sù kÕt hîp rÊt hiÖu qu¶ ®ã ®· tËn dông ®­îc c¸c tÝnh chÊt ®Æc thï cña hai lo¹i vËt liÖu, ®ã lµ trong khi thÐp cã tÝnh ®µn håi vµ c­íng ®é chÞu kÐo cao th× bª t«ng lµ lo¹i vËt liÖu dßn vµ cã c­êng ®é chÞu kÐo rÊt nhá so víi c­êng ®é chÞu nÐn cña nã. Nh­ vËy øng lùc tr­íc chÝnh lµ viÖc t¹o ra cho kÕt cÊu mét c¸ch chñ ý c¸c øng suÊt t¹m thêi nh»m t¨ng c­êng ®é sù lµm viÖc cña vËt liÖu trong c¸c ®iÒu kiÖn sö dông kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy bª t«ng ­lt ®· trë thµnh mét sù kÕt hîp lý t­ëng gi÷a hai lo¹i vËt liÖu hiÖn ®¹i cã c­êng ®é cao. 2.3.1.3 Sµn ph¼ng bª t«ng øng lùc tr­íc. HÖ thèng sµn bª t«ng ­lt lµ phï hîp lý t­ëng cho kÕt cÊu nhµ nhiÒu tÇng còng nh­ sµn cña nhµ c«ng nghiÖp chÞu t¶i träng ®éng lín. ­u ®iÓm nµy cña hÖ thèng sµn bª t«ng ­lt la tiÕt kiÖm chi phÝ do gi¶m ®é dµy sµn, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ thÈm mü, cho phÐp sö dông nhÞp lín h¬n vµ gi¶m thêi gian x©y dùng do th¸o dì v¸n khu«n sím. Ngoµi ra, sö dông hÖ thèng sµn bª t«ng ­lt còng h¹n chÕ ®é vâng vµ nøt t¹i t¶i träng lµm viÖc. Thi c«ng hÖ sµn bª t«ng ­lt b»ng ph­¬ng ph¸p c¨ng sau ®­îc sö dông kh¸ phæ biÕn, do ph­¬ng ph¸p c¨ng sau kh¸ hiÖu qu¶ vµ ®¬n gi¶n ®Ó truyÒn ­lt. Sµn ­lt hai ph­¬ng lµ mét µn thÐp ­lt cña nã trong hai ph­¬ng vu«ng gãc ®Òu dïng ®Ó truyÒn t¶i mµ sµn ph¶i chÞu. V× vËy, mét sµn hai ph­¬ng lµ sµn tùa trªn c¸c gèi liªn tôc d¹ng dÇm hay t­êng theo hai ph­¬ng vu«ng gãc. Khi mét sµn ®­îc chèng bëi l­íi cét cã hay kh«ng cã mò nã ®­îc gäi lµ sµn ph¼ng ­lt. 2.3.1.4 Ph­¬ng ph¸p c¨ng sau Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc sö dông cho kÕt cÊu bª t«ng ®æ t¹i chç. Tr­íc hÕt ®Æt thÐp ­lt vµ cèt thÐp th«ng th­êng råi ®æ bª t«ng. Khi bª t«ng ®¹t ®Õn c­êng ®é nhÊt ®Þnh th× tiÕn hµnh c¨ng thÐp víi øng suÊt qui ®Þnh. Sau khi c¨ng xong, cèt thÐp ­lt®­îc neo chÆt vµo ®Çu cÊu kiÖn th«ng qua c¸c neo ®ã, cÊu kiÖn sÏ bÞ nÐn b»ng lùc ®· dïng khi kÐo c¨ng cèt thÐp. Trong ph­¬ng ph¸p c¨ng sau, kÕt cÊu BTCT ­lt ®­îc chia lµm hai lo¹i: kÕt cÊu bª t«ng ­lt dïng c¸p dÝnh vµ kÕt cÊu be t«ng ­lt dïng c¸p kh«ng dÝnh kÕt. Lo¹i kÕt cÊu bª t«ng ­lt dïng c¸p dÝnh kÕt khi thi c«ng ph¶i ®Æt s½n èng ghen ®Ó luån c¸p, sau khi kÐo c¨ng cèt thÐp, tiÕn hµnh b¬m phôt v÷a xi m¨ngm¸c cao ®Ó chÌn lÊp khe hë gi÷a c¸p thÐp vµ èng gen. §Çu c¸p thÐp ®­îc neo chÆt b»ng nªm vµo bª t«ng vµ trë thµnh c¸c ®iÓm tùa truyÒn lùc nÐn vµo bª t«ng. ¦u ®iÓm c¶u ph­¬ng ph¸p c¨ng sau lµ kh«ng cÇn bÖ tú riªng, cã thÓ dÔ dµng thi c«ng kÐo c¨ng thÐp t¹i vÞ trÝ kÕt cÊu t¹i c«ng tr×nh nh­ th©n xi l«, èng khãi, dÇm, sµn… a. Trong qu¸ t×nh c¨ng: 1 – Cèt thÐp ­lt 2 – cÊu kiÖn BTCT 3 – èng r·nh 4 – thiÕt bÞ kÝch 5 – neo b. Sau khi c¨ng: * ThiÕt bÞ c¨ng sau + B¬m vµ kÝch t¹o ­lt + Neo. + M¸y luån c¸p + ThiÕt bÞ c¾t c¸p + Hçn hîp v÷a vµ b¬m v÷a M¸y luån c¸p vµ thiÕt bÞ b¬m v÷a chØ cÇn thiÕt ®èi víi cÊu kiÖn bª t«ng ­lt sö dông c¸p dÝnh kÕt. C¸p cã thÓ ®­îc luån vµo èng dÉn tr­íc khi ®Æt èng dÉn vµo vÞ trÝ hoÆc sau khi ®Æt èng dÉn vµo vÞ trÝ. Nõu c¸p ng¾n th× kh«ng cÇn sö dông m¸y luån c¸p. Neo ®­îc thiÕt kÕ cè ®Þnh c¸p ë c¶ hai ®Çu c¸p. §èi víi c¸p kh«ng dµi l¾m ( d­íi 30 m), cã thÓ bè trÝ mét ®Çu neo cè ®Þnh vµ mét ®Çu neo c«ng t¸c. Khi c¸p qu¸ dµi th× bè trÝ neo c«ng t¸c t¹o ­lt ë c¶ hai ®Çu ®Ó tr¸nh tæn hao øng suÊt do ma s¸t. CÊu t¹o neo ®¬n gi¶n, c¸p cÇn ph¶i dµi qu¸ ®Çu neo mét ®o¹n vµ sÏ ®­îc c¾t ng¾n sau khi truyÒn lùc øng suÊt. HiÖn nay neo c«ng t¸c ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt lµ hÖ neo Freyssinet dïng nªm h×nh c«n ®Ó kÑp chÆt sîi c¸p. Neo bao gåm b¶n ®Öm b»ng thÐp cã lç ®Ó c¸p luån qua, nªn h×nh c«n vµ lß xo ®ª tr¸nh øng suÊt côc bé trong bª t«ng vïng neo. Nem h×nh c«n sÏ tù ®éng dÞch chuyÓn vÒ phÝa b¶n ®Öm ®Ó khãa c¸p vµ cã t¸c dông nh­ mét bé phËn truyÒn øng suÊt tù ®éng. Neo ®­îc chÕ t¹o ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®o ®é gi·n dµi c¶u c¸p vµ gia t¶i ­lt. 2.3.2 Thi c«ng sµn ph¼ng BTCT ­lt Quy tr×nh thi c«ng øng lùc tr­íc ®· ®­îc söu dông ®Ó x©y dùung sµn nhµ ®iÒu hµnh - §¹i häc quèc gia Hµ Néi. 2.3.2.1 L¾p dùng cèp pha, ®µ gi¸o - C«ng t¸c l¾p dùng cèp pha, ®µ gi¸o ®¶m b¶o ®óng theo thiÕt kÕ vµ tu©n thñ theo TCVN 4453 – 95. - Cèp pha sµn ®­îc kÐo dµi ra 650mm kÓ tõ mÐp sµn ®Ó lµm mÆt b»ng thi c«ng ­lt - Lan can b¶o vÖ b»ng thÐp f 12a500 cao 800mm ®­îc l¾p dùng xung quanh sµn c«ng t¸c. - Cèp pha cÇn ®­îc l¾p dùng ®¶m b¶o b»ng ph¼ng. Sai sè cho phÐp vÒ mÆt ph¼ng cèp pha nh­ sau: + Cao ®é sµn : ± 5mm. + §é nghiªng : ±0,5% cèp pha thµnh ®­îc l¾p dùung ®¶m b¶o ®é th¼ng ®øng. Sai sè vÒ vÞ trÝ cèp pha thµnh thÐp lµ ±5mm. Cèp pha, ®µ gi¸o l¾p dùung xong ph¶i ®­îc nghiÖm thu tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c tiÕp theo. Sau khi nghiÖm thu xong cèp pha, ®µ gi¸o th× tiÕn hµnh x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt ®µ neo vµ ­lt vµ con kª t¹o ra profile c¸p ­lt VÞ trÝ dÆt neo vµ c¸p ­lt ®­îc x¸c ®Þnh b»ng th­íc d©y vµ ®­îc ®¸nh dÊu b¾ng c¸c mµu t­¬ng øng víi mµu s¬n cña con kª. 2.3.2.2 L¾p ®Æt thÐp th­êng líp d­íi cña sµn. - ViÖc l¾p ®Æt thÐp th­êng líp d­íi cña sµn ®óng theo thiÕt kÕ vµ tu©n thñ theo TCVN 4453 – 95. 2.3.2.3 L¾p ®Æt neo vµ thÐp ­lt - Neo kÐo c¨ng ®­îc l¾p dùung ®óng vÞ trÝ ®­îc ®¸nh dÊu trªn cèp pha thµnh vµ ®­îc kÕt chÆt chÏ víi cèp pha thµnh theo ®óng thiÕt kÕ. - C¸p ­lt ®­îc ®Æt ®óng theo vÞ trÝ ®­îc ®¸nh dÊu trªn cèp phan sµn. - Sai sè cho phÐp vÒ vÞ trÝ c¸p ­lt lµ ± 10mm. 2.3.2.4 L¾p ®Æt thÐp th­êng líp tªn cña sµn vµ thÐp ®ai - Cèt thÐp trªn vµ thÐp ®ai ®­îc l¾p dùung theo ®óng thiÕt kÕ vfa tu©n thñ TCVN 4453-95. - NÕu vÞ trÝ cèt thÐp trªn hoÆc thÐp ®ai c¾t qua thÐp ­lt th× ®­îc phÐp dÞch cèt thÐp th­êng khái vÞ trÝ ®ã, sao cho võa ®ñ ®Ó kh«ng lµm thay ®æi vÞ trÝ cña thÐp ­lt. - Sö dông c¸c con kª f 12a1000 ®Ó liªn kÕt c¸c thÐp trªn vµ thÐp d­íi cña sµn nhµm môc ®Ých lµm cho c¸c thÐp nµy kh«ng bÞ dÞch chuyÓn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®æ bª t«ng sµn. 2.3.2.5 L¾p dùng con kª t¹o profile c¸p ­lt vµ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n - C¸c con kª ®­îc ®¸nh dÊu b»ng mÇu s¬n t­¬ng øng víi mÇu s¬n ®¸nh dÊu vÞ trÝ cÇn ®Æt trªn cèp pha sµn. - Con kª ®­îc ®Æt ®óng vÞ trÝ vµ ®­îc liªn kÕt b»ng d©y thÐp f1 víi thÐp sµn vµ víi thÐp ­lt. Si sè cho phÐp vÒ cao ®é cña c¸p ­lt so víi thiÕt kÕ lµ ±3mm. - L¾p ®Æt c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, èng kü thuËt, c¸p ®iÖn, th«ng tin, cøu háav.v.. theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Đỗ bª t«ng sµn Tr­íc khi ®æ bª t«ng sµn cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra tæng thÓ mÆt b»ng ®Ó kh¼ng ®Þnh r»ng cèp pha, ®µ gi¸o, thÐp th­êng, thÐp ­lt vµ c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, c¸c chi tiÕt kü thuËt ®· ®­îc l¾p dùng ch¾c ch¾n ®óng thiÕt kÕ. NÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi trªn ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu thiÕt kÕ th× ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a, ®iÒu chØnh tr­íc khi tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ cho viÖc ®æ bª t«ng nh­ viÖc tËp kÕt vËt liÖu, thiÕt bÞ trén, ®Çm rung, hÖ thèng cung cÊp n­íc, cung cÊp ®iÖn, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh©n c«ng. ViÖc ®æ bª t«ng kh«ng ®­îc tiÕn hµnh nÕu nh­ c«ng t¸c chuÈn bÞ trªn ch­a ®­îc hoµn tÊt. Bª t«ng sµn ®­îc ®æ liªn tôc. Thi c«ng ®æ bª t«ng sµn tu©n thñ theo TCVN 4453-95. ViÖc sö dông m¸y ®Çm, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn bª t«ng còng nh­ viÖc ®i l¹i cña c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng kh«ng ®­îc lµm thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c c¸p ­lt. Thao t¸c ®Çm bª t«ng t¹i khu vùc ®Çu neo ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cÈn thËn ®Ó võa ®¶m b¶o ®é ®Æc ch¾c cña bª t«ng, l¹i võa ®¶m b¶o kh«ng lµm xª dÞch c¸c bé phËn neo vµ c¸p ­lt. 2.3.2.7 Th¸o cèp pha thµnh vµ khu«n neo. - Sau khi ®æ bª t«ng 24 giê th× tiÕn hµnh th¸o cèp pha thµnh vµ khu«n neo. - ViÖc th¸o cèp pha thµnh vµ khu«n neo ®­îc tiÕn hµnh cÈn thËn ®Ó kh«ng lµm vì bª t«ng t¹i khu vùc ®Çu neo. - Trong khi th¸o cèp pha thµnh vµ khu«n neo cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i cÊu t¹o neo. NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã hiÖn t­îng nøt vì bª t«ng, hoÆc xª dÞch vÞ trÝ c¸c bé phËn neo, thÐp ­lt th× ph¶i th«ng b¸o ngay cho kü thuËt phô tr¸ch ­lt, ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kü thuËt kÞp thêi. - Ph­¬ng ¸n xö lý kü thuËt c¸c sù cè nãi trªn cÇn ®­îc kü thuËt phô tr¸ch ­lt hoµn tÊt vµ th«ng qua kü thuËt A tr­íc khi thùc thi. 2.3.2.8 KÐo c¨ng thÐp ­lt - Bé thiÕt bÞ kÐo c¨ng gåm kÝch YCQ20 vµ m¸y b¬m dÇu STDB63 cã kh¶ n¨ng kÐo lµ 221 kN - C«ng t¸c kÐo c¨ng thÐp ­lt ®­îc tiÕn hµnh khi c­êng ®é bª t«ng sµn ³ 30Mpa theo hai b­íc: + B­íc 1: ¸p lùc b¬m ®¹t gi¸ trÞ 24Mpa ( lùc kÐo xÊp xØ b»ng 50% P0) + B­íc 2: ¸p lùc b¬m ®¹t gi¸ trÞ Po ( lùc kÐo t­¬ng øng ®¹t gi¸ trÞ 100% P0 = 48 Mpa) C«ng t¸c kÐo c¨ng thÐp ­lt ®­îc tiÕn hµnh khi c­êng ®é bª t«ng sµn ³ 30Mpa theo hai b­íc. Sau khi kÕt thóc b­íc mét cho toµn sµn, th× míi tiÕn hµnh kÐo c¨ng b­íc hai. Tr×nh tù kÐo c¨ng: tr­íc tiªn kÐo c¨ng c¸c bã c¸p trªn c¸c d¶i cét cho toµn sµn, sau ®ã míi ®­îc tiÕn hµnh kÐo c¸c bã c¸p t¹i d¶i gi÷a sµn cho tõng « sµn mét. D¶i cét cho c«ng t¸c nµy ®­îc quy ®Þnh lµ 4 bã c¸p cho mçi bªn cét. Tr­íc khi l¾p neo c«ng t¸c vµ kÝch thñy lùc, dïng cho viÖc kÐo c¨ng cÇn ph¶i kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng: b¶n neo ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi trôc cña thÐp ­lt. VÞ trÝ b¶n neo vµ thÐp ­lt kh«ng bÞ xª dÞch trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng sµn. Tr­êng hîp yªu cÇu trªn kh«ng ®¶m b¶o th× ph¶i b¸o ngay cho kü thuËt phô tr¸ch ­lt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc kÐo c¨ng. Neo c«ng t¸c vµ kÝch thñy lùc ®­îc l¾p vµo vÞ trÝ thÝch hîp sao cho ®¶m b¶o kh«ng lµm cho c¸p ­lt bÞ uèn cong, neo ®­îc tiÕp xóc ®Òu lªn mÆt neo. Tr×nh tù kÐo c¨ng: + B­íc 1: 0 -> 6 MPa -> 24MPa. + B­íc 2: 0 - > 24MPa -> 36MPa -> P0 (MPa). §é gi·n dµi ®­îc ®o cho tõng lÇn lÐo c¨ng cña tõng c¸p ­lt. §é tôt neo ®­îc ®o kiÓm tra cho 3 sîi c¸p kÐo ®Çu tiªn cña mçi sµn ( 2%) Sai sè cña sè ®o ®é d·n dµi thùc tÕ ®o ®­îc so víi ®é gi·n dµi tÝnh to¸n cho phÐp lµ -5% vµ + 10% tæng gi¸ trÞ ®é d·n dµi. §é tôt cña neo n0 < 6mm. Khi ®¹t gi¸ trÞ ¸p lùc t­¬ng øng víi lùc kÐo P0 th× tiÕn hµnh ®o vµ kiÓm tra ®é d·n cña c¸p råi míi tiÕn hµnh ®ãng neo. Khi c¸c yªu cÇu vÒ ®é d·n dµi, ®é tôt cña neo kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu thiÕt kÕ th× b¸o cho kü thuËt phô tr¸ch ­lt ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc tr­íc khi kÐo tiÕp c¸c sîi c¸p kh¸c. HiÖn t­îng ®øt c¸p, neo c«ng t¸c kh«ng ®ãng, nøt vì bª t«ng, kh«ng t¨ng ¸p lùc khi kÐo c¨ng cã thÓ x¶y ra vµ ®­îc xem nh­ lµ sù cè kü thuËt. Trong tr­êng hîp x¶y ra c¸c sù cè kü thuËt, viÖc ®Çu tiªn lµ dõng viÖc kÐo c¨ng ®ång thêi b¸o cho c¸n bé phô tr¸ch kü thuËt ­lt ®Ó xem xÐt, sau ®ã míi tiÕp tôc c«ng viÖc. 2.3.2.9 C¾t ®Çu c¸p thõa. - Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc kÐo c¨ng c¸p ­lt cho mçi sµn, cã thÓ tiÕn hµnh c¾t c¸p thõa. - ViÖc c¾t c¸p thõa ®­îc tiÕn hµnh b»ng m¸y c¾t c¸p b¸nh xe cÇm tay. - §é tôt vµo phÝa trong mÐp sµn cña c¸p cßn l¹i n»m trong kho¶ng tõ 15 – 20mm. 2.3.2.10 B¶o vÖ ®Çu neo - Sau khi kÕt thóc viÖc c¾t c¸p thõa, cÇn nhanh chãng tiÕn hµnh c«ng viÖc b¶o vÖ ®Çu neo, ®¶m b¶o c¸p ­lt kh«ng bÞ ¨n mßn d­íi t¸c ®éng cña m«i tr­êng. C«ng viÖc b¶o vÖ ®Çu neo ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: + VÖ sinh lç neo. + B«i mì chèng gØ cho neo vµ ®Çu c¸p ­lt. + B¶o vÖ neo vµ ®Çu c¸p ­lt b»ng hép nhùa chÕ t¹o s½n. + Sö dông v÷a xi m¨ng m¸c 250 cã phô gia në ®Ó bÞt lç neo. V÷a xi m¨ng ®­îc ®ç vµo lç neo ®¶m b¶o ®é ch¾c ®Æc tr¸nh sù x©m l­îc cña m«i tr­êng. V¸n khu«n cÇn ®¶m b¶o ph¼ng víi mÐp sµn ®Ó ®¶m b¶o cho mü quan cho c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm næi bËt cña sµn BTCT ­lt Së dÜ hÖ thèng sµn th­êng ®­îc quan t©m ®Õn nhiÒu nhÊt khi ¸p dông c«ng nghÖ øng lùc tr­íc lµ do: ®ã lµ kÕt cÊu cã chi phÝ ®¸ng kÓ nh©t, chiÕm kh«ng d­íi 50% tæng chi phÝ kÕt cÊu toµn nhµ tÝnh trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch sµn. ViÖc sö dông bª t«ng cèt thÐp ­lt sÏ t¸c ®éng thuËn lîi vßa gi¸ thµnh c«ng tr×nh theo hai h­íng: + Thø nhÊt: träng l­îng b¶n th©n sµn ®­îc gi¶m nhÑ. BÒ dµy sµn ­lt gi¶m xuèng cßn kho¶ng ( 65 ¸ 80% ) bÒ dµy cña sµn bª t«ng cèt thÐp b×nh th­êng víi cïng kÝch th­íc nhÞp vµ ®iÒu kiÖn t¶i träng. Khèi l­îng cèt thÐp còng gi¶m m¹nh nh­ng bï vµo ®ã gi¸ thµnh thÐp c­êng ®é cao rÊt lín ( gÊp 3 – 4 lÇn thÐp x©y dùng b×nh th­êng) nªn chi phÝ vÒ cèt thÐp kh«ng thay ®æi bao nhiªu. Tuy vËy, viÖc gi¶m träng l­îng b¶n th©n sÏ kÐo theo viÖc gi¶m khèi l­îng vËt t­ cho nhiÒu kÕt cÊu kh¸c nh­ cét, t­êng, mãng… vµ ®¶m b¶o cã lîi cho kÕt cÊu nhµ ë vïng chÞu ®éng ®Êt do lùc qu¸n tÝnh ngang gi¶m m¹nh cïng víi khèi l­îng sµn. + Thø hai: tiÕn ®é thi c«ng sµn t¨ng nhanh, do sö dông bª t«ng m¸c cao kÕt hîp víi phô gia. Mét sè c«ng tr×nh ®· ®­îc x©y dùng cho thÊy tiÕn ®é thi c«ng trung b×nh 7 – 10 ngµy/tÇng cho diÖn tÝch x©y dùng lµ 400 - 500 m2/sµn. C«ng t¸c v¸n khu«n kh¸ ®¬n gi¶n, nhÊt lµ ®èi víi lo¹i sµn kh«ng dÇm, ®­îc dïng chñ yÕu trong c¸c c«ng tr×nh nhµ nhiÒu tÇng cã sµn ­lt. Ngoµi ra, viÖc më réng l­íi cét, gi¶m chiÒu cao tÇng nhµ vµ c¸c thiÕt bÞ, phô kiÖn phôc vô cho viÖc g©y ­lt ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn, gän nhÑ vµ hiÖu qu¶, còng ®ãng gãp phÇn quan träng vµo sù thµnh c«ng cña sµn bª t«ng ­lt. Trong x©y dùng nhµ cao tÇng, c«ng nghÖ bª t«ng ­lt ®­îc øng dông phæ biÕn nhÊt lµ hÖ kÕt cÊu sµn; ­lt cã thÓ ®­îc t¹o ra trong c¸c dÇm vµ còng cã thÓ ®­îc t¹o ra trong c¸c b¶n sµn. Thêi gian gÇn ®©y hÖ thèng sµn kh«ng dÇm bao gåm sµn ph¼ng, sµn nÊm, sµn « cê vµ hÖ thèng sµn cã dÇm bÑt ®ang ®­îc ­u chuéng trong nhµ cao tÇng. C«ng nghÖ BT ­lt cho sµn nhµ cao tÇng ®­îc øng dông cho viÖc thiÕt kÕ c¸c sµn BT ­lt kh«ng dÝnh kÕt, tuy phøc t¹p, song viÖc thi c«ng ­lt cho lo¹i sµn nµy t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n. C«ng tr×nh ®­îc ®­a vµo so s¸nh ®¸nh gi¸ lµ nhµ ®iÒu hµnh cña §¹i häc quèc gia Hµ Néi. C«ng tr×nh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: + Nhµ cao 9 tÇng + B­íc cét: 7.8m x 7.8m + Gi¶i ph¸p sµn ph¼ng BT ­lt kh«ng dÝnh kÕt. + Sµn dµy 220mm, m¸c bª t«ng M350 + ThÐp xo¾n øng lùc tr­íc 7 sîi: f = 15,24mm, fpu = 1860 Mpa - ®é phôc håi cÊp 2 theo ASTM 416. + øng suÊt kÐo c¨ng f0 = 1400 Mpa (= 75% fpu ). + L­îng thÐp sö dông cho sµn gåm : 6kg thÐo ­lt vµ 12 kg thÐp th­êng trªn mét mÐt vu«ng sµn. Tæng khèi l­îng thÐp ­lt dïng cho c«ng tr×nh lµ 24 tÊn. C«ng tr×nh Nhµ ®iÒu hµnh §¹i häc Quèc gia Hµ Néi ®· ®­îc thiÕt kÕ thay ®æi tõ gi¶i ph¸p sµn s­ên BTCT sang hÖ sµn ph¼ng BT ­lt. So víi gi¶i ph¸p sµn s­ên BTCT th× tiÕt kiÖm ®­îc 100 tÊn thÐp ( gÇn 125 tÊn thÐp th­êng vµ söu dông 24 tÊn thÐp ­lt). Khèi l­îng bª t«ng kh«ng ®æi. KÕt qu¶ lµ víi kinh phÝ x©y dùng kh«ng thay ®æi nh­ng ®· t¹o ra ®­îc c«ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn sö dông tèt h¬n nhê hÖ thèng sµn ph¼ng. §Æc biÖt víi viÖc sö dông c«ng nghÖ BT ­lt ®· lµm cho tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh t¨ng lªn. C«ng tr×nh ®· ®­îc thi c«ng víi tiÕn ®é 7 ngµy 1 tÇng. HÖ thèng cèp ph©, ®µ gi¸o ®¬n gi¶n h¬n ®· t¹o ®iÒu kiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ x©y dùng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nay.doc