Nhập khẩu linh kiện xe máy tại công ty QHQT và ĐT sản xuất SIRI

NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI lời nói đầu Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để bắt kịp với nền kinh tế thế giới, tại đại hội Đảng khoá VIII, Đảng đã chủ trương : “tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ, mở rộng đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Vịêt Nạm muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều măt, song phương và đa phương với các nước, các khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình đẳng cùng có lợi giải quyết các vấn đề còn tồn tại và tranh chấp bằng thương lượng. Trên cơ sở đó hoạt động thương mại quốc tế ở nước ta ngày càng phát triển, vì thương mại quốc tế là tất yếu khách quan tạo ra hiệu quả cao nhất trong nền sản xuất của mỗi quốc gia củng như trên toàn thế giới. ở nước ta, việc nhập khẩu đẩy nhanh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Hoạt động xuất khẩu ở nước ta còn hạn chế mà chủ yếu là nhập khẩu, có thể là nhập thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất, nhập nguyên vật liệu để gia công xuất khẩu , nhập tư liệu về sản xuất phục vụ đời sống dân sinh . Vịêt Nam ta đã qua thơi phải lo cho việc ăn sao cho đủ no mặc sao cho đủ ấm, mà bây giờ vươn lên nhu cầu tự thoả mãn bản thân, mua sắm phục vụ đời sống, nhu cầu đi lại sao cho thuận tịên. Hịên nay xe máy và xe đạp vẫn là những phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Vịêt Nam, thị trường xe máy hiện nay rất sôi động và kinh doanh mặt hàng xe máy đang là nguồn lợi của nhiều công ty. Công ty Quan Hệ Quốc Tế -Đầu Tư Sản Xuất củng tham gia vào thị trường đó và hoạt động liên tục có lãi trong nhiều năm qua .Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tại công ty,tôi đã chọn đề tài:“Nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất Thuận lợi , khó khăn và giải pháp”. Đề tài gồm các nội dung chủ yếu sau: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về nhập khẩu Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất Giai đoạn năm 2000 –2002 Chương III: Một số giải pháp tiến hành hoạt động nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy có hiệu quả của công ty Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhập khẩu linh kiện xe máy tại công ty QHQT và ĐT sản xuất SIRI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cña nhµ kinh doanh ®Ó lùa chän ph­¬ng thøc giao dÞch cho phï hîp. §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång §µm ph¸n Trong kinh doanh quèc tÕ, cã ba h×nh thøc c¬ b¶n ®ã lµ : ®µm ph¸n qua th­ tÝn, qua ®iÖn tÝn vµ gÆp gì trùc tiÕp. Mçi mét h×nh thøc ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm riªng. V× vËy, ph¶i tuú theo vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c¸c doanh nghiÖp, tuú vµo b¹n hµng ®Ó lùa chän h×nh thøc ®µm ph¸n cho thÝch hîp. Qu¸ tr×nh ®µm ph¸n bao gåm nh÷ng b­íc sau: -Hái gi¸:lµ viÖc bªn mua ®Ò nghÞ bªn b¸n cho biÕt nh÷ng ®iÒu kiÖn cña mÆt hµng, chÊt l­îng, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn giao hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n,thêi h¹n vµ ®ång tiÒn thanh to¸n . -B¸o gi¸ : lµ viÖc ng­êi b¸n th«ng b¸o trë l¹i mua vµ ng­êi mua ®· nhËn ®­îc cã nghÜa lµ cã sù cam kÕt cña ng­êi b¸n vÒ viÖc sÏ b¸n hµng. -Hoµn gi¸ : bªn mua kh«ng chÊp nhËn b¸o gi¸ trªn vµ ®· ®­a ra ®Ò nghÞ míi . ChÊp nhËn gi¸ : lµ ®ång ý mäi ®iÒu kiÖn vÒ chµo hµng mµ bªn kia ®­a ra,khi ®ã hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn. X¸c nhËn gi¸ :bªn mua vµ bªn b¸n sau khi ®· thèng nhÊt tho· m·n lîi Ých sÏ lËp hai biªn b¶n x¸c nhËn, bªn lËp ký tr­íc vµ göi cho bªn kia ký xong gi÷ mét b¶n vµ göi tr¶ l¹i mét b¶n. Ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu Sau khi c¸c bªn ®· tiÕn hµnh ®µm ph¸n cã kÕt qu¶ th× viÖc tiÕp theo lµ ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th­¬ng. Hîp ®ång kinh tÕ ngo¹i th­¬ng lµ sù tho¶ thuËn cña nh÷ng bªn ®­¬ng sù cã quèc tÞch kh¸c nhau, trong ®ã bªn b¸n cã nghÜa vô ph¶i chuyÓn vµo quyÒn së h÷u cña bªn mua mét khèi l­îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh , bªn mua cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn vµ nhËn hµng . Ph­¬ng ph¸p ký kÕt hîp ®ång : Tuú tõng ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cã thÓ ký kÕt b»ng c¸c h×nh thøc sau: Hai bªn ký vµo mét hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng (b»ng v¨n b¶n) Ng­êi b¸n x¸c ®Þnh b»ng v¨n b¶n lµ ng­êi mua ®· ®ång ý víi c¸c ®iÒu kho¶n cña th­ chµo hµng tù do , nÕu ng­êi mua vݪt ®óng thñ tôc cÇn thiÕt Ng­êi b¸n x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n ®¬n ®Æt hµng cña ng­êi mua Trao ®æi b»ng th­ x¸c nhËn nh÷ng tho· thuËn b»ng ®¬n ®Æt hµng tõ tr­íc ®©y cña hai bªn Tr­íc khi ký hîp ®ång cÇn cã sù thèng nhÊt víi nhau tÊt c¶ mäi ®iÒu kho¶n cÇn thiÕt . Nh÷ng ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång: C¸c ®iÒu kho¶n vÒ ®èi t­îng hîp ®ång +Tªn hµng :CÇn ghi tªn th«ng dông , tªn th­¬ng m¹i vµ tªn khoa häc …. +Sè l­îng :Ph¶i ghi rá ®¬n vÞ ®o l­êng ®­îc hai bªn lùa chän , quy ®Þnh cô thÓ sè l­îng hµng giao dÞch. +Träng l­îng : Cã thÓ tÝnh träng l­îng hµng theo nhiÒu c¸ch C¸c ®iÒu kháan vÒ gi¸ c¶: §ång tiÒn tÝnh gi¸: Cã thÓ dïng ®ång tiÒn tÝnh gi¸ cña bªn mua hoÆc bªn b¸n hoÆc cña n­íc thø ba nh­ng ph¶i lµ ®ång tiÒn æn ®Þnh , tù do chuyÔn ®æi +Møc gi¸: Lµ gi¸ c¶ quèc tÕ +Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ : Cã mét sè c¸ch nh­ : gi¸ cè ®Þnh , gi¸ quy ®Þnh sau, gi¸ linh ho¹t, gi¸ di ®éng . +Gi¶m gi¸ : Bªn b¸n cã thÓ gi¶m gi¸ cho bªn mua nÕu bªn mua lµ kh¸ch quen , mua sè l­îng lín , thanh to¸n ngay. -§iÒu kho¶n giao hµng : + Thêi h¹n giao hµng : CÇn ghi rá trong hîp ®ång v× nÕu kh«ng ®óng thêi h¹n cã thÓ g©y thiÖt h¹i lín cho ng­êi mua . +§Þa ®iÓm giao hµng Ph­¬ng thøc giao hµng +Th«ng b¸o giao hµng -§iÒu kho¶n thanh to¸n : +§ång tiÒn thanh to¸n :Ph¶i lµ ®ång tiÒn æn ®Þnh , cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi . +Ph­¬ng thøc thanh to¸n : Cã thÓ tr¶ ngay , tr¶ tr­íc hoÆc tr¶ sau vµ cã thÓ kÕt hîp c¸c lo¹i h×nh ®ã trong mét hîp ®ång . +H×nh thøc thanh to¸n : §©y lµ c¸c ®Ò nghÞ , yªu s¸ch do ng­êi nhËp khÈu ®­a ra ®èi víi xuÊt khÈu do sè l­îng hay chÊt l­îng giao hµng kh«ng ®óng hoÆc do mét trong hai bªn thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång . Trong hîp ®ång cÇn ph¶i ghi rá tr×nh tù tiÕn hµnh , thêi khiÕu n¹i, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c¸c bªn liªn quan. -§iÒu kho¶n bÊt kh¶ kh¸ng. Nh÷ng tr­êng hîp thiÖt h¹i vÒ hµng ho¸ do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan nh­ thiªn tai, chiÕn tranh , ®×nh c«ng ,chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ®­îc gäi lµ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho mçi bªn, c¸c bªn ph¶i ghi rá trong hîp ®ång t×nh huèng nµo ®ã ®­îc coi lµ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. Hai bªn ph¶i th«ng b¸o cho nhau b»ng v¨n b¶n vÒ nh÷ng quy ®Þnh tæ chøc trung gian nµo chøng minh cho sù viÖc ®ã. -§iÒu kho¶n vÒ träng tµi :§iÒu kho¶n nµy cã quy ®Þnh thÓ thøc gi¶i ph¸p tranh chÊp cã thÓ ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn,chän luËt n­íc vµ träng tµi n­íc nµo ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp. Thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu Sau khi ®· ký kÕt hîp ®ång , quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña bªn ®· ®­îc x¸c lËp rá rµng th× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nhËp khÈu víi t­ c¸ch lµ mét bªn ký kÕt sÏ ph¶i tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. Mçi bªn ph¶i tiÕn hµnh s¾p xÕp nh÷ng c«ng viÖc ph¶i lµm , ghi thµnh b¶ng biÓu ®Ó theo dái tiÕn ®é thùc hiÖn , ghi l¹i nh÷ng diÔn biÕn, nh÷ng v¨n b¶n ph¸t ®i vµ nhËn ®­îc ®Ó tiÕn hµnh gi¶i quyÕt xö lý cô thÓ. Qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thùc hiÖn hîp ®ång ngo¹i th­¬ng lµ rÊt phøc t¹p ®ßi hái ph¶i tu©n thñ luËt quèc gia vµ luËt quèc tÕ, ®ång thêi ®¶m b¶o uy tÝn vµ quyÒn lîi cña mçi bªn. Trong khi tiÕn hµnh , cÇn tr¸nh xÈy ra sai sãt dÉn ®Õn khiÕu n¹i, nh­ vËy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ . ë ®©y , ®iÒu quan träng yªu cÇu ®èi t¸c víi t­ c¸ch lµ mét bªn tham gia hîp ®ång thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh theo ®óng quy ®Þnh . 4.TiÕp nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu §¬n vÞ nhËp khÈu hµng ho¸ sÏ ph¶i lµm thñ tôc ®Ó tiÕp nhËn hµng ho¸ sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh theo quy ®Þnh trong hîp ®ång ,bao gåm c¸c b­íc sau B­íc 1-thñ tôc Ng­êi nhËp khÈu ký mét hîp ®ång cho c¬ quan vËn t¶i vÒ viÖc giao nhËn hµng . X¸c nhËn víi c¬ quan vËn t¶i vÒ kÕ ho¹ch tiÕp nhËn hµng nhËp khÈu c¬ cÊu mÆt hµng, ®iÒu kiÖn kü thuËt khi bèc xÕp , b¶o qu¶n , vËn chuyÔn . Theo dâi viÖc giao nhËn, ®«n ®èc c¬ quan vËn t¶i lËp biªn b¶n vÒ hµng ho¸ vµ gi¶i quyÕt trong ph¹m vi cña m×nh nh÷ng vÊn ®Ò xÈy ra. B­íc 2-Tæ chøc tiÕp nhËn Sau khi hµng ho¸ ®· vÒ ®Õn n­íc m×nh, bªn nhËp khÈu ph¶i ®Ö tr×nh nh÷ng chøng tõ vµ thñ tôc cÇn thiÕt cho c¬ quan h¶i quan : giÊy phÐp nhËp khÈu , nh÷ng chøng tõ liªn quan .H¶i quan sÏ xem xÐt c¸c chøng tõ ®ã , nÕu hîp lÖ th× bªn nhËp khÈu míi ®­îc quyÒn tiÕp nhËn hµng ho¸ cña m×nh . Ng­êi nhËp khÈu cÇn ph¶i kiÓm tra tÝnh phï hîp vÒ sè l­îng, chÊt l­îng hµng ho¸ Bªn nhËp khÈu sÏ mêi c¬ quan gi¸m ®Þnh vµ c¬ quan b¶o hiÓm ®Õn ®Ó kiÓm tra hµng ho¸ . ViÖc gi¸m ®Þnh nµy do c«ng ty kiÓm tra trung gian gi¸m ®Þnh . Trªn ®©y lµ mét sè kh©u quan träng cña c«ng t¸c nhËp khÈu hµng ho¸ . §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng nhËp khÈu c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu ph¶i thùc hiÖn ®óng , ®ñ vµ tèt c¸c kh©u nµy. IV.C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi nhËp khÈu ThuÕ quan vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý cña quèc gia vÒ nhËp khÈu ThuÕ quan lµ c«ng cô ®Ó nhµ n­íc ®iÒu chØnh nguån hµng hãa tõ bªn ngoµi vµo hoÆc ®i ra mét c¸ch thÝch hîp .B»ng h×nh thøc ®¸nh thuÕ cao hay thÊp cña tõng chñng lo¹i hµng ho¸ . ThuÕ quan nhËp khÈu lµ thuÕ ®¸nh vµo hµng ho¸ nhËp khÈu. ThuÕ quan nhËp khÈu ®­íc ¸p dông rÊt phæ biÕn trªn thÕ giíi .ThuÕ nhËp khÈu t¸c ®éng tiªu cùc ,tÝch cùc ®Õn doanh nghiÖp hay nÒn kinh tÕ ,cô thÓ nh­ sau: VÒ tÝch cùc T¹o nguån thu quan träng cho nhµ n­íc §iÒu chØnh hµng ho¸ tõ thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµo trong n­íc B¶o vÖ thÞ tr­êng néi ®Þa VÒ tiªu cùc Lµm thiÖt h¹i lîi Ých cña nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng KhuyÕn khÝch mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ VÒ l©u dµi nã g©y ra ph¶n øng sÊu ; bu«n lËu … Bªn c¹nh ®ã v× môc tiªu chiÕn l­îc cña quèc gia mµ c¸c quèc gia ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu mét c¸ch nghiÖm ngÆt .Tøc lµ ®iÒu chØnh hµng ho¸ tõ bªn ngoµi vµo trong n­íc hîp lý ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt kinh doanh tèt .§Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých trªn nhµ n­íc dïng chÝnh s¸ch vÜ m« ,chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i… VÒ chÝnh s¸ch vÜ m« : nhµ n­íc cã thÓ ®iÒu tû gi¸ hèi ®o¸i , ®Ó khuyÕn khÝch tiªu dïng trong n­íc .C¸c doanh nghÞªp trong n­íc ph¶i s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong n­íc vµ n­íc ngoµi . VÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i C¸c quèc gia th­êng dïng hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i nh»m ®¹t ®­îc lîi Ých riªng cho quèc gia m×nh . Nh­ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i quèc tÕ , chÝnh s¸ch ®Çu t­ quèc tÕ … Tuú theo tõng thêi ®iÓm mµ sö dông ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch nµo cho hîp lý.Hay nãi kh¸c ®i ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nhËp khÈu sao cho cã hiÖu qu¶ cã lîi nhÊt cho ®Êt n­íc. HÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c yÕu tè chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i diÔn ra trªn thÞ trong n­íc vµ quèc tÕ rÊt phøc t¹p .Ho¹t ®éng nµy , cã thÓ lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn quèc giavµ cñng cã thÓ lµm cho quèc gia giµu cã thªm. Nh­ng bÊt kú mét quèc gia nµo cñng ph¶i ®¶m b¶o lîi Ých cho m×nh.Cho nªn ph¶i cã hÖ thèng luËt ph¸p ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ . Ho¹t ®éng nhËp khÈu cñng vËy ,®iÒu bÞ chi phèi bëi luËt ph¸p quèc gia vµ quèc tÕ.LuËt ph¸p lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña quèc gia .Ho¹t ®éng nhËp khÈu nÕu nh­ t¸c ®éng xÊu ®Õn quèc gia ,th× ®iÒu ®­îc c¸c quèc gia nhÊt qu¸n vÒ ho¹t ®éng nµy.LuËt ph¸p cã thÓ nghiªm cÊm c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn quèc gia,khi c¸c quèc gia xuÊt khÈu sang quèc gia m×nh.LuËt ph¸p cã thÓ ®iÒu chØnh chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng nhËp khÈu ,nÕu nh­ c¸c chñ thÓ kh«ng tu©n thñ luËt ph¸p cña quèc gia. Bªn c¹nh ®ã luËt ph¸p quèc tÕ cßn t¸c ®éng m¹nh h¬n luËt ph¸p quèc gia.LuËt ph¸p quèc gia lµ nh÷ng th«ng lÖ tËp qu¸n chung hay nh÷ng quy ®Þnhmµ c¸c quèc gia thèng nhÊt trë thµnh nh÷ng ®iÒu ­íc chung,buéc c¸c quèc gia ph¶i tu©n thñ vÒ mäi ho¹t ®éng trong ®ã cã ho¹t ®éng th­ong m¹i .HiÖn nay, cã nh÷ng ®iÒu ­íc cã thÓ t¹o ®µ cho c¸c quèc xóc tiÕn ho¹t ®éng nhËp khÈu ch¼ng h¹n nh­ ®iÒu ­íc vÒ h¶i phËn…. Bªn c¹nh ®ã luËt ph¸p quèc tÕ cßn nghiªm cÊm c¸c quèc gia nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng cã ¶nh h­ëng xÊu tíi céng ®«ng nh­ thuèc phÑn, vñ khÝ h¹t nh©n… Tuy nhiªn , nh©n tè chÝnh trÞ t¸c ®éng m¹nh ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu .NÕu nh­ mét quèc gia t×nh h×nh chÝnh trÞ kh«ng æn ®Þnh th× ho¹t®éng nhËp khÈu h¹n chÕ v× c¸c nhµ xuÊt khÈu sî rñi ro. Tõ trªn cho thÊy luËt ph¸p quèc gia ,vµ luËt ph¸p quèc tÕ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu rÊt s©u s¾c. Søc C¹nh tranh vµ Nhu cÇu cña thÞ tr­êng §Ó th¾ng ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ .§ßi hái c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ph¶i xóc tiÕn ho¹t ®éng nhËp khÈu cã hiÖu qu¶ .§ã lµ nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc ,vËt t­ ,d©y chuyÒn c«ng nghÖ …§Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanhcã nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng.Cho nªn nhu cÇu cña thÞ tr­êng cñng lµ nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu. 4. C¸c yÕu tè kh¸c C¸c quan hÖ quèc tÕ C¸c quèc gia muèn ph¸t triÓn ®Ó ®uæi kÞp nÒn v¨n minh nh©n lo¹i th× cÇn më réng giao l­u víi nhÞÒu quèc gia kh¸c . Khi c¸c quan hÖ quèc tÕ ®· h×nh thµnh th× rÊt thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ … Trong ®ã cã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ cô thÓ ho¹t ®éng nhËp khÈu thuËn lîi. Thùc tÕ cho thÊy ,tõ c¸c quan hÖ tèt ®· h×nh thµnh nªn c¸c hiÖp ®Þnh nh­ hiÖp ®Þnh song ph­¬ng ,®a ph­¬ng… Ch¼nh h¹n nh­ viÖt nam vµ liªn minh ch©u ®· cã nh÷ng cam kÕt vÒ hiÖp ®Þnh khung vÒ hµng dÖt may.§iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ®«i bªn ®iÒu cã lîi vÒ ho¹t®éng xuÊt nhËp khÈu. Qua trªn cho thÊy quan hÖ quèc tÕ rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt Giai ®o¹n n¨m 2000 -2002 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr­êng linh kiÖn xe m¸y t¹i ViÖt Nam giai ®o¹n 2000-2002 1.Quy ®Þnh ®èi víi nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña ViÖt Nam C¸c doanh nghiÖp ViÖt nam muèn s¶n xuÊt kinh doanh mµ nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc , linh kiÖn xe m¸y ,§iÒu ph¶i chÞu sù qu¶n lý cña chÝnh phñ . V× vËy, nhµ n­íc cã mét sè quy ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu c¸c linh kiÖn l¸p r¸p xe m¸y. Sau ®©y, lµ mét sè quy ®Þnh cô thÓ : §èi víi linh kiÖn ®Ó l¾p r¸p : Giao viÖc nhËp khÈu cho c¸c ®èi t­îng sau ®©y: -C¸c doanh nghÞªp ViÖt Nam cã giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp kh©ñ ngµnh hµng, cã c¬ së l¾p r¸p ®­îc c¬ quan kÝ quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp x¸c nhËn quyÒn së h÷u c¬ së l¾p r¸p vµ ®­îc tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng –ChÊt l­îng ( Bé khoa häc – C«ng nghÖ vµ m«i tr­êng ) cÊp giÊy phÐp chøng nhËn c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn l¾p r¸p . -C¸c doanh nghiÖp cã c¬ së l¾p r¸p ®ñ ®iÒu kiÖn trªn nh­ng ch­a cã giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nÕu cÇn nhËp linh kiÖn CKD ®Ó l¾p r¸p th× Bé Th­¬ng m¹i xem xÐt gi¶i quyÕt tõng tr­êng hîp . -C¸c doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®­îc nhËp khÈu tèi ®a b»ng sè l­îng mµ doanh nghiÖp ®­îc phÐp b¸n t¹i ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp ( gåm doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp thµnh lËp theo LuËt §Çu T­ )cã hîp ®ång xuÊt khÈu xe hai b¸nh g¾n m¸y vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn ®­îc hîp ®ång Êy, ®­îc nhËp sè l­îng linh kiÖn t­¬ng øng víi hîp ®ång xuÊt khÈu thµnh ph©m. §èi víi doanh nghiÖp viÖt nam , gåm : GiÊy x¸c nhËn quyÒn së h÷u c¬ së l¾p r¸p do c¬ quan ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc cho phÐp thµnh lËp cÊp . Gi©y chøng nhËn c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn l¾p r¸p do Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng – ChÊt l­îng ( Bé khoa häc ,C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng )cÊp .QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¬ së l¾p r¸p. LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt. §èi víi doanh nghiÖp thµnh lËp theo LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, gåm: GiÊy phÐp ®Çu t­ . KÕ ho¹ch tiªu thô t¹i ViÖt Nam vµ xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi . b) §èi víi lo¹i nguyªn chiÕc míi : Giao viÖc nhËp khÈu cho c¸c doanh nghiÖp cã gi©y phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµnh hµng víi sè l­îng hîp lý. 2.T×nh h×nh nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y vµo viÖt nam, giai ®o¹n 2000-2002 HiÖn nay cã 06 liªn doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe m¸y víi: Tæng vèn ®¨ng ký gÇn 476,546 triÖu USD Tæng vèn ph¸p ®Þnh 142,35 triÖu USD Tæng c«ng suÊt l¾p r¸p kho¶ng h¬n 1,6 triÖu xe/n¨m §· thùc hiÖn ®Çu t­ 173.754 triÖu USD. Tõ n¨m 1999-2001s¶n l­îng xe m¸y do c¸c doanh nghiÖp cã 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi(FDI)s¶n xuÊt l¾p r¸p liªn tôc t¨ng tõ 211.676 xe ®Õn 425.704 xe. Nh×n chung, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp FDI trong lÜnh vùc s¶n xuÊt l¾p r¸p ®Òu cã l·i, mÆc dï cã sù c¹nh tranh t­¬ng ®èi gay g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp nµy víi c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p trong n­íc. C¸c sè liÖu tû suÊt l·i/vèn, l·i/doanh thu, l·i/nép ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp FDI ®Òu rÊt cao. ViÖc c¸c h·ng s¶n xuÊt xe m¸y n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam ®· ®Æt nÒn t¶ng b­íc ®Çu ph¸t triÓn cho nÒn c«ng nghiÖp xe m¸y ViÖt Nam. Nh­ng cã mét ®iÒu chóng ta nhËn thÊy r»ng víi 6 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ 54 doanh nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt xe g¾n m¸y hiÖn nay còng ch­a thùc sù tiÕn hµnh ch­¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ theo ®óng nghÜa cña nã mµ chñ yÕu vÉn lµ l¾p r¸p, mÆc dï ®· ®­îc nhµ n­íc b¶o hé b»ng nhiÒu biÖn ph¸p . Nhµ n­íc chñ tr­¬ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p xe g¾n m¸y d¹ng IKD ph¸t triÓn, gia t¨ng m¹nh vÒ ®Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt xe m¸y vµ linh kiÖn phô tïng xe m¸y. Chñ tr­¬ng ®ã dÉn ®Õn viÖc sè l­îng xe m¸y s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p ë ViÖt Nam còng t¨ng lªn rÊt nhanh trong thêi gian qua. Qua trªn cho thÊy ho¹t ®éng NhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p ngµy cµng cã vÞ trÝ quan träng trong ngµnh xe m¸y viÖt nam. ChÝnh v× vËy hµng n¨m c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËp l­îng mÆt hµng cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh l¾p r¸p cho ra hµng lo¹t s¶n phÈm míi ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi.Nªn N¨m 2000 n©ng lªn víi kim ng¹ch 30,4triÖuUSD Vµ cho ®Õn n¨m 2001 do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc níi láng cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vÒ h¹n ng¹ch nhËp khÈu.Cho nªn ®· n©ng kim ng¹ch lªn 40,5triÖu USD víi tèc ®é t¨ng so víi n¨m 2000 lµ133,2%. Nh­ng vµo n¨m 2002 th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc lµ rÊt bÊt lîi cung nhiÒu h¬n cÇu vÒ xe may vµ do chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc bÞ h¹n chÕ do chÝnh phñ muèn ®¶m ®­îc c¸c doanh nghiÖp trong n­íc lµm ¨n thô©n lîi . Do vËy, n¨m 2002 kim ng¹ch nhËp khÈu gi¶m ®i rÊt nhiÒu so víi n¨m2001 víi tèc ®é gi¶m 50,86% vµ tri gi¸ cña kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn xe m¸y lµ20,2 triÖu USD .Trong khi ®ã kim ng¹ch nhËp khÈu toµn n­íc lµ151,1 triÖu USD vµ chiÕm tû träng so víi tæng kim ngach nhËp khÈu toµn n­íc lµ13,6%.Sau ®©y, lµ b¶ng sè liÖu vÒ kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn xe m¸y cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. B¶ng sè liÖu kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe maý cña c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam. §¬n vÞ:TriÖu USD N¨m ChØ tiªu 2000 2001 2002 Kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 30,4 40,5 20,6 Tèc §é t¨ng - 133,2 50,86 Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam 100,5 212,3 151,1 Tû träng so víi tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam 30,2 19,07 13,6 Nguån: ViÖn nghiªn cøu chiÕn l­îc chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp-Bé C«ng NghiÖp VÒ c¬ cÊu cña c¸c lo¹i linh kiÖn gåm c¸c lo¹i linh kiÖn cña c¸c h¶ng sau YAMAHA,SUZUKI, … vµ xe m¸y Trung Quèc bao gåm c¸c lo¹i sau :WANA, WAKE UP,PRELIN, FIX PROUD. C¸c doanh nghiÖp th­êng nhËp khÈu tõ c¸c linh kiÖn cña c¸c lo¹i xe ®Ó l¾p r¸p ra s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. VÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp viÖt nam th­êng nhËp c¸c linhkiÖn tõ c¸c n­íc nh­ NhËt, Trung Quèc, Th¸i lan .C¸c thÞ tr­êng nµy th­êng rÊt cã lîi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi xóc tiÕn ho¹t ®éng nhËp khÈu . Tuy ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y míi chØ thùc sù ph¸t triÓn m¹nh trong thêi gian 2 n¨m trë l¹i ®©y, nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých ®¸ng kÓ. Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îc t¨ng thªm, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho hµng chôc ngµn ng­êi lao ®éng vµ lµm cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¬ khÝ hiÖn ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cã c¬ héi t×m ra ®­îc mét thÞ tr­êng tiªu thô míi trong viÖc s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn chi tiÕt, phô tïng cña xe hai b¸nh g¾n m¸y. Ng­êi d©n ViÖt Nam ®· rÊt quen thuéc ®èi víi c¸c nh·n hiÖu xe m¸y NhËt B¶n nh­ Honda, Suzuki, Yamaha... nhÊt lµ khi c¸c liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y mang nh÷ng th­¬ng hiÖu nµy ®­îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn gi¸ b¸n xe m¸y t¹i nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vÉn cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ c¸c lo¹i xe cïng chñng lo¹i ®­îc s¶n xuÊt t¹i c¸c n­íc ASEAN vµ §µi Loan, thËm chÝ cßn cao h¬n nhiÒu so víi luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. ViÖc lµm nµy g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng nh­ng mang l¹i siªu lîi nhuËn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt l¾p r¸p vµ kinh doanh xe m¸y. ChÝnh v× vËy, mét bé phËn lín ng­êi d©n vÉn ch­a thÓ mua ®­îc xe m¸y, ®Æc biÖt lµ ë khu vùc n«ng th«n vµ miÒn nói. B¶ng 2: Gi¸ b¸n xe cña C«ng ty Honda ViÖt nam TT Tªn xe Gi¸ b¸n xe t¹i c¸c thêi ®iÓm (USD) 1998 1999 6/99 9/99 2000 11/00 03/01 10/01 1. Su per Dream 2.100 2.200 1.990 - 1.895 1.710 1.630 1.332 2. Fut ure - - - 2.030 - - 1.766 1.633 3. Wav e a - - - - - - - 732,6 Nguån: ViÖn nghiªn cøu chiÕn l­îc chÝnh s¸ch C«ng nghiÖp - Bé C«ng nghiÖp B¶ng 3: Gi¸ b¸n xe cña C«ng ty VMEP TT Tªn xe Gi¸ b¸n xe t¹i c¸c thêi ®iÓm (USD) 1998 1999 7/1999 2000 11/2001 2/2001 1. Angel Power17 1.300 1..250 - 1.180 1.130 - 2. SYM PowerX21 - - - 1.310 1.162 1.020 3. Magics M3K - - - 1.480 - 1.275 4. Star 110M3H - - - - 1.448 1.386 5. Attila M9B 2.750 - 2.600 - 2.110 1.842 6. Husky M52 2.400 - - - 2.000 - Nguån: ViÖn nghiªn cøu chiÕn l­îc chÝnh s¸ch C«ng nghiÖp - Bé C«ng nghiÖp II.Thùc tr¹ng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt ,giai ®o¹n 2000-2002 ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã nguån tµi nguyªn phong phó nh­ng khai th¸c s÷ dông th× c«ng nghÖ ®ang cßn kÐm so víi thÕ giíi vµ khu vùc . §iÒu nµy cã thÓ kh¼ng ®Þnh nÕu nh­ nhµ n­íc kh«ng thiÕt lËp t¹o ®iÒu kÞªn cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc . C«ng Ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt lµ mét trong nh÷ng c«ng ty rÊt nh¹y bÐn vÒ thÞ tr­êng tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng trong n­íc cÇn ®Õn. ChÝnh v× vËy , trong qu¸ s¶n xuÊt kinhj doanh c«ng ty ®· phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã s¶n phÈm ®¸p øng cho ng­êi tiªu dïng.§ã lµ s¶n phÈm ®¸p øng h×nh thµnh tõ l¾p r¸p c¸c linh kiÖn nhËp c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ . HiÖn nay, C«ng ty ®· nhËp c¸c linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y chñ yÕu lµ t­ c¸c doanh nghiÖp cña trung quèc . Víi môc tiªu ph¸t triÓn ®i lªn cña c«ng ty lµ ®Çu t­ chñ yÕu vµo ho¹t ®éng l¾p r¸p . §Ó ®¹t môc tiªu trªn hµng n¨m c«ng ty ®· nhËp víi l­îng lín vÒ nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau : Tuy nhiªn cã nhiÒu t¸c ®éng kh¸ch quan tõ bªn ngoµi nh­ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu . Cho nªn lµm cho tæng kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng gi¶m thÊt th­êng. Theo sè liÖu thèng kª t­ phßng xe m¸y – C«ng ty(HQT§TSX) cho biÕt; B¶ng 1: Sè l­îng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña c«ng ty(QHQT§TSX) N¨m Sè l­îng linh kiÖn vµ xe m¸ynhËp cña c«ng ty(QHQT§TSX) 2000 129.000 2001 61.800 2002 31.500 Nguån :Theo thèng kª cña phßng xe m¸y-(C«ng ty QHQT§TSX) Tõ b¶ng 1cho thÊy ,®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ uy tÝn cña c«ng ty , buéc ®Õn n¨m2000 ,c«ng ty ph¶i nhËp kÞp thêi nguyªn chiÕc c¶ xe m¸y tõ c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc. Nh­ng trong thêi gian nµy lóc ®Çu chØ thu ®­îc kho¶n lîi nhô©n lín ,sau ®ã l¹i gi¶m ®i . V× vËy, ®Õn n¨m 2001 c«ng ty cã thay ®æi ph­¬ng thøc kinh doanh ,®ã lµ nhËp khÈu c¸c linh kiÖn xe m¸y t­ c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc ,võa ®¶m b¶o ®­îc kho¶n chi phÝ cho thuª nhËp khÈu vµ ®¶m b¶o ®­îc doanh thu,nªn c«ng ty ®· nhËp kho¶ng 61.800 bé linh kiÖn vµ ®éng c¬ . Nh­ng xu h­íng nµy chØ lµ t¹m thêi .§Õn n¨m 2002 ,do chÝnh qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ h¹n ng¹ch qu¸ chÆt nªn h¹n ng¹ch nhËp khÈu lµ qu¸ Ýt vµ ®· nhËp 31.500 bé linh kiÖn vµ ®éng c¬ gi¶m ®i so víi nÆm2001 lµ (30.300 bé linh kiÖn vµ ®éng c¬). Qua ®ã cho thÊy kim ng¹ch nhËp khÈu lóc t¨ng lóc gi¶m thÊt th­êng tõ n¨m 2000 –2000 B¶ng 2 §¬n vÞ: 1000 USD N¨m Kim ng¹ch 2000 2001 2002 NhËp khÈu linh kiÖn l¾p xe m¸y 30,4 40,5 20 Tèc ®é t¨ng(%) - 133,22 49,38 Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu 60,4 50,3 25,5 Tû träng so víi tæng kim ng¹ch nhËp khÈu(%) 50,5 80,5 78,4 Nguån :Theo thèng kª cña phßng xe m¸y-(C«ng ty QHQT§TSX) Tõ b¶ng 2 cho thÊy r»ng trong n¨m 2001, kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn xe m¸y vµ xe m¸y 40,5 ngh×n USD t¨ng gÊp 13lÇn so víi n¨m 2000, n©ng tû träng kim ng¹ch nhËp khÈu trong tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty lµ50,5%so víi n¨m 2000 . §Õn n¨m 2002 , t¨ng gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2001.§©y lµ ®iÒu cã l¹i cho chÝnh phñ nh­ng l¹i thiÖn c«ng ty . Kim ng¹ch nhËp khÈu c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi gian qua g«m c¶ xe vµ bé linh kiÖn vµ ®éng c¬ cña c¸c h·ng sau: WANA ,WAKE UP, PREALIN, FIX, PROUD. B¶ng 3 :Kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña c«ng ty (QHQT§TSX) §¬n vÞ:ngh×n USD N¨m MÆt hµng 2000 2001 2002 KN % KN % KN % WANA 5,5 18,09 6 14,8 4,4 17 WAKE UP 6,4 21,05 1,5 3,7 1,2 6 PREALIN 6,4 21,05 3,5 8,6 4,3 21,5 FIX 6,4 21,05 18,6 45,9 9,5 47,5 PROUD 12,1 49,81 10,9 27 1,6 8 Nguån :Theo thèng kª cña phßng xe m¸y-(C«ng ty QHQT§TSX) Trong thêi gian qua tæng kim ng¹ch ®¹t lµ:90,9ngh×n USD Tõ b¶ng 3 cho thÊy , xu thÕ nhËp c¸c lo¹i linh kiÖn lµ rÊt rá rÖt . v× cßn phô thuéc vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng ViÖt Nam vÒ s¶n phÈm l¾p r¸p . Cho nªn vµo n¨m 2000, mÆt hµng FIXcã kim ng¹ch cao nhÊt vµ víi tû träng trong toµn bé kim ng¹ch cña c¬ cÊu mÆt hµng lµ 39,81 %. §iÒu nµy, chøng tá r»ng ë thÞ tr­êng ViÖt Nam tiªu thô ®­îc lo¹i hµng nµy nhanh vµ ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn . §Õn n¨m 2001 lo¹i mÆt hµng FIX nµy cßn chiÕm ­u thÕ víi kim ng¹ch lµ 18,6 USD.N©ng tû träng trong tæng c¬ cÊu mÆt h¹ng nhËp lµ 45,9% . Tuy nhiªn, n¨m 2001 hÇu hÕt c¸c mÆt hµng nhËp khÈu t¨ng mét c¸ch ®ång bé vÒ kim ng¹ch nhËp khÈu vµ ®Æc biÖt lo¹i mÆt hµng xe WANA l¹i cã vÞ trÝ gÇn t­¬ng ®­¬ng víi xe FIX ,thªm vµo ®ã xuÊt hiªn lo¹i mÆt hµng xe PREUD ®­îc nhËp khÈu víi h¹n ng¹ch 10,9 ngh×n USD Vµ chiÕm tû träng so víi tæng kim ng¹ch lµ 27%. §Õn n¨m 2002 ,tæng kim ng¹ch nhËp khÈu linh kiÖn xe m¸y l¹i gi¶m ®i vµ cßn 20 ngh×n USD . Nh­ng trong tõng c¬ cÊu cña hµng nhËp khÈu h×nh thµnh xu h­íng kh¸c .Xe FIX vÉn chiÕm ­u thÕ, xe WANA t¨ng nªn kh¸ cao chiÕm 17%.Mét thùc tÕ cho thÊy, nÕu nh­ s¶n phÈm l¾p r¸p xe m¸y ®¸p øng ®­îc thÞ thi h¹n ng¹ch nhËp khÈu t¨ng. Qua b¶ng3 cho thÊy thÞ tr­êng xe m¸y FIX ®· ®­îc th­¬ng ViÖt Nam chÊp nhËn h¬n v× kim ng¹ch nhËp lín h¬n so víi chñng lo¹i xe kh¸c. XÐt vÒ c¬ cÊu cña thÞ tr­êng nhËp khÈu . ThÞ tr­êng nhËp khÈu mµ c«ng ty khai th¸c ®ã lµ : SRCANGDONG CERAMES COMPANNY CHENGQING ZHONG SHEN MOTOTCYCLE GROUP CHENGQING LONCEN SHEN MOTOTCYCLE GROUP HiÖn nay, nhê c¬ héi cña nhµ n­íc vÒ më réng quan hÖ c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ .§· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp khai th¸c nh÷ng thÕ m¹nh cña c¸c quècgia nhËp kh©ñ. ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña hiÖp héi ASEAS nªn vÞªc quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a c¸c doanh nghÞªp ViÖt Nam víi Trung Quèc rÊt thuËn lîi , C«ng ty (QHQT§TSX) ®· xóc tiÕn ho¹t ®éng nhËp khÈu tõ Trung Quèc lµ theo chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . Nãi tãm l¹i: T×nh h×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty (QHQT§TSX) vÒ linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y nßng cèt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . V× vËy, C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc cho ho¹t ®éng nµy ph¶i thùc sù s¸t hîp víi thùc tÕ ,®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cñng cã nhiÒu khã kh¨n mµ c«ng ty ®· vµ ®ang tr¶i qua. III. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña c«ng. ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Quan HÖ Quèc §Çu T­ S¶n XuÊt, §· vµ ®ang trong ®µ ph¸t triÓn kh«ng ngõng bÊt kú c«ng ®o¹n nµo ,trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,c«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty .Nh­ng cñng gÆp nhiÒu khã kh¨n mµ c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc . 1.VÒ thuËn lîi . VÒ phÝa chÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia cã liªn quan C«ng ty quan hÖ quècTÕ §Çu T­ S¶n XuÊt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· ho¹t ®éng víi quy m« lín ,cã nhiÒu kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty trong nhiÒu n¨m trë l¹i ®©y.Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy , lµ ®­îc sù gióp cña chÝnh phñ viÖt nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ. VÒ phÝa chÝnh phñ viÖt nam ,c«ng ty ®· nhËn ®­îc nhiÒu sù gióp ®ì nh­ ;vèn vµ c¸c kho¶n vay dµi h¹n víi l·i suÊt thÊp ­u ®¶i.§­îc sù gióp ®ì nh­ vËy , c«ng ty ®· s÷ dông nguån vèn nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.Nªn hµng n¨m thu ®­îc kho¶n doanh thu lín so víi dù kiÕn . Bªn c¹nh ®ã, nhµ n­íc ®· khuyÕn khÝch ,níi láng c¸c kho¶n thuÕ nh­ thuÕ nhËp khÈu ,thuÕ thu nhËp cña doanh nghiÖp ... them chÝ c¾t gi¶m c¸c thñ tôc thuÕ rêm rµ .Nhê thuËn lîi ®ã mµ trong suet qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt ,lu«n ®æi míi c«ng nghÖ nh»m phôc vô cã hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt . Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nh÷ng thuËn lîi tõ phÝa chÝnh phñ nh­ ; c¸c quan hÖ quèc tÕ ,®· gióp cho sù hîp t¸c trong lÜnh vùc kinh doanh cïng cã lîi gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ quèc tÕ .B»ng nh÷ng hiÖp ®Þnh song ph­¬ng ,®a ph­¬ng ....§· t¹o cho doanh nghiÖp cã lîi thÕ kinh doanh nhiÒu lÜnh vùc trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi tõ phÝa chÝnh phñ cßn cã sù ®ãng gãp cña mét sè n­íc hay tæ chøc quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ...HiÖn nay,thÞ tr­êng nhËp khÈu cña c«ng ty cña mét sè n­íc trong khu vùc ASEAN nh­ Trung Quèc ,Th¸i Lan ,... ViÖt Nam lµ thanh viªn cña hiÖp héi ASEAN nªn viÖc nhËp khÈu c¸c hµng ho¸ rÊt thuËn lîi ®èi víi doanh nghiÖp trong n­íc ,®Æc biÖt lµ c«ng ty quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt .V× trong c¸c ho¹t ®éng nµy ®­îc sù ñng hé cña hiÖp héi vÒ nhiÒu khÝa c¹nh nh­ m«i tr­êng c¹nh tranh ®­îc thuËn lîi ,thÞ tr­êng hµng ho¸ cã chän läc cñng cè, æn ®Þnh gi¸ c¶ ... Bªn c¹nh ®ã c¸c quèc gia cã tiÒm lùc m¹nh nh­ siªu c­êng quèc (NhËt B¶n) .C«ng ty ®· hîp t¸c vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cã hiÖu qu¶ vÒ nhiÒu mÆt hµng nh­ linh kiÖn,m¸y mãc thiÕt bÞ , c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ....VÒ phÝa NhËt B¶n cñng ®¸ cã nh÷ng dù kiÕn hîp t¸c trªn quy m« lín víi c«ng ty .ChÝnh v× vËy,c«ng ty ®· cã nh÷ng dù kiÕn x©m nhËp thÞ tr­¬ng n­íc ngoµi nh­ EU...Qua ®ã cho thÊy c«ng ty ph¶i tËn dông tèi ®a nh÷ng thuËn lîi trªn. Bªn nh÷ng thô©n lîi t­ phÝa chÝnh phñ cßn cã nh÷ng thuËn lîi trong c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt .§©y lµ nh÷ng thuËn lîi vèn cã cña c«ng ty. .VÒ phÝa c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt C«ng ty th­êng xuyªn nhËn ®­îc sù chØ ®¹o s©u s¾c cña ®¶ng uû , Héi ®ång qu¶n trÞ , Ban tæng gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban nghiÖp vô cña tæng c«ng ty . H­ëng øng ®ît vËn ®éng cña tæng c«ng ty, C«ng ty ®· ph¸t ®éng c¸c phßng trµo thi ®ua triÓn khai thùc hiÖn 7 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c lín cña §¶ng bé Tæng c«ng ty . ViÖc thùc hiÖn c¬ chÕ d©n chñ trong doanh nghiÖp ®· t¹o ra sù chñ ®éng s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh ®¬n vÞ . Quy m« s¶n xuÊt , kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn . ViÖc tËp trung ®Çu t­ x©y v¨n phßng lµm viÖc , nhµ x­ëng , trang bÞ m¸y mãc , d©y chuyÒn c«ng nghÖ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c c¸c mÆt . TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n vÞªn ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao víi tinh thÇn vµ ý chÝ phÊn ®Êu v­¬n lªn trong toµn ®¬n vÞ t­ l·nh ®¹o ®Õn mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn; sù phèi hîp gi÷a c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nh­ c«ng ®oµn , §oµn thanh niªn , phô n÷ , d­íi sù l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng C«ng ty. Trªn lµ nh÷ng thuËn lîi vèn cã cña c«ng ty .V× vËy, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®Ó lµm sao cã hiÖu qu¶ nhÊt b»ng c¸ch tËn dông nh÷ng thuËn lîi trªn triÖt ®Ó.Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ,gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i mµ c«ng ty ®ang kh¾c phôc dÇn dÇn. VÒ khã kh¨n §Ó cã kÕt qu¶ ho¹t ®éng cã tÝnh kh¶ thi ,C«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §ÇuT­ S¶n XuÊt ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n. VÒ phÝa chÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia cã liªn quan Doanh nghiÖp cã nh÷ng bÊt cËp tõ phÝa chÝnh phñ mµ kh«ng l­êng tr­íc ®­îc ,®iÒu nµy ®· lµm chËm tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty .§ã lµ nh÷ng chÝnh s¸ch thuÕ kh«ng ®ång bé nh­ thuÕ qu¸ c¶nh , thuÕ nhËp khÈu ...vµ c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt l¾p r¸p xe mµy cña c¬ quan nhµ n­íc cßn chËm trÔ , ch­a ®ång bé ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho ®¬n vÞ trong ho¹t ®éng SXKD(Cô ThÓ ;®Õn th¸ng 9/ 2002 míi cã quyÕt ®Þnh giao h¹n ng¹ch s¶n xuÊt n¨m 2002) . ,dÉn ®Õn doanh nghiÖp sÏ gi¶m doanh thu ,ch¼ng h¹n nh­ n¨m 2002so víi c¸c n¨m2001,2000 .Bªn c¹nh ®ã , hÖ thèng luËt ph¸p viÖt nam cã sù chång chÐo , nhiÒu khi ¸p dông cho ho¹t ®éng nhËp khÈu ch­a hîp lý, lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh h¹n chÕ viÖc më réng quy m« cña doanh nghiÖp . Tuy nhiªn, c¸c nguån tµi trî tõ phÝa chÝnh phñ ngµy mét h¹n chÕ , do nhµ n­íc thay ®æi chÝnh s¸ch qu¶n lý kh¸c ®i. §ã lµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nh­ng l¹i b¾t l¹i b¾t c¸c doanh nghiÖp tù th©n vËn ®éng ,nÕu cã nguy c¬ ph¸ s¶n th× lóc ®ã nhµ n­íc míi can thiÖp ,b»ng c¸c h×nh thøc nh­ cho vay vèn víi l·i suÊt thÊp nh­ng chØ víi l­îng vèn Ýt h¬n nhiÒu so víi c¸c n¨m tr­íc .Nh÷ng khã kh¨n trªn chØ lµ phÇn nµo mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i cßn nh÷ng khã kh¨n kh¸c nh­ : Nh÷ng biÕn ®éng th­êng xuyªn cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ cïng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ c«ng ty tham gia vµ c¸c hiÖp héi khu vùc vµ thÕ giíi ®­îc h×nh thµnh. HiÖn nay, c«ng ty ®ang ®èi ®Çu víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh khèc liÖt ®ã lµ c¸c n­íc trong hiÖp héi (ASEAN) . Mét xu thÕ c¸c hiÖp héi ASEAN sÏ h×nh thµnh lªn thÞ tr­êng chung ,mµ viÖt nam lµ thµnh viªn cña hiÖp héi nªn gÆp nhiÒu khã .§ã lµ, khi hiÖp héi c¾t bít hµng rµo thóª quan th× c¸c doanh nghiÖp viÖt nam ph¶i ®èi ®Çu víi c¸c doanh nghiÖp tõ n­íc ngoµi v× hµng ho¸ tõ bªn ngoµi trµn vµo viÖt nam nhiÒu.Trong ®ã , c«ng ty quan hÖ quèc tÕ lµ doanh nghiÖp cßn non trÎ ,trô ®­îc trªn thÞ tr­êng cña hiÖp héi lµ khã. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam ch­a tham gia tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO),Nh­ng Trung Quèc ®· tham gia tæ chøc nµy ,nªn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam gÆp khã kh¨n ®ã lµ ®èi ®Çu víi c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc lµ gay g¾t ,v× c¸c doanh nghiÖp viÒt nam cßn non trÎ mµ l¹i ch­a cã vÞ thÕ trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. Qua trªn , c«ng ty quan hÖ quèc tÕ xóc tiÕn thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ khã kh¨n cho nªn viÖc nhËp khÈu linh kiªn l¾p r¸p xe m¸y cñng cã nh÷ng h¹n chÕ mµ nh÷ng khã kh¨n trªn c¶n trë . Tuy nhiªn, cßn cã nh÷ng khã kh¨n mµ xuÊt ph¸t tõ phÝa c«ng ty. .VÒ phÝa c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt Khã kh¨n lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái dï bÊt cø doanh nghiÖp nµo khi ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh .§èi víi c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt cñng vËy ,nh÷ng khã kh¨n mµ tõ trong c«ng ty t¹o ra t×nh huèng xÊu lµm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ ®ã lµ viÖc cung cÊp yÕu tè ®Çu vµo kh«ng hiÖu qña ,do nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng hîp lý . Nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ : VÒ viÖc tæ chøc c¸n bé ch­a thùc sù æn ®Þnh :Cã nh÷ng bé phËn míi ®­îc thµnh lËp (c¶ vÒ con ng­êi vµ tæ chøc ) , ë nh÷ng bé phËn kh¸c kho¶ng 10- 30 % c¸n bé míi cã thêi gian tham gia c«ng t¸c víi ®¬n vÞ trong vßng 1n¨m nªn ch­a thùc sù b¾t nhÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn vµ c«ng viÖc cña c«ng ty . Mét sè lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh míi , C«ng ty ®ang trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n khÈ thi vµ trong giai ®o¹n hoµn tÊt nh÷ng thñ tôc h¸nh chÝnh. §iÒu trªn dÉn ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ thiÕu nh©n lùc phôc vô cho lÜnh vùc nµy ,v× ®ßi hái cÇn cã nh÷ng nh©n sù phï hîp víi c«ng viÖc chuyªn gia vÒ lÜnh vùc nhËp khÈu. Bªn c¹nh ®ã ,c¸c nh©n sù l¾p r¸p cho linh kiÖn nhËp khÈu cßn ch­a cã tay nghÒ cao. L­îng nh©n sù giái hµng n¨m tuyÓn lµ rÊt Ých .§©y lµ vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i c©n nh¾c sao cho chän ®óng ng­êi thÝch øng ®èi víi c«ng viÖc …..Tuy nhiªn, cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng trªn chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty ®ang ®èi ®Çu víi hiÖn t¹i. Nãi tãm l¹i:Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn cÇn cã sù c©n nh¾c tõ c¸c cÊp l·nh ®¹o cña c«ng ty cã nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi nhµ n­íc vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ tèi ­u ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn ,®Ó cho ho¹t ®éng nhËp khÈu trë nªn cã hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc mµ doanh nghiÖp ®Æt ra. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt -kinh doanh cña c«ng ty ®Õn n¨m 2005 §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt ,c«ng ty ph¶i cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cô thÓ ®ã lµ: C¸c chØ tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m2003 TT C¸c chØ tiªu §VT KÕ ho¹ch 1 Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng TriÖu ®ång 291.000000 2 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 230.000000 3 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 20.000000 4 Lîi nhuËn thùc hiÖn TriÖu ®ång 3.700.000 5 Thu nhËp b×nh qu©n TriÖu ®ång 1.9000.000 Nguån :Theo thèng kª cña phßng xe m¸y-(C«ng ty QHQT§TSX) Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng giai ®o¹n 2003-2005 Hoµ chung vµo qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty theo xu h­íng trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh , b­íc vµo thÕ kû XXI vµ chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ , ®©y lµ thö th¸ch lín cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp . TriÓn khai thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt sè 05-NQ/TW ngµy 24/9/2001 t¹i héi nghÞ lÇn thø ba ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ IX vÒ tiÕp tôc s¾p sÕp , ®æi míi , ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc . TiÕp tôc thùc hiÖn 7 ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c lín cña ®¶ng bé Tæng c«ng ty kho¸VIII. X©y dùng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn giai ®o¹n 2003-2005 gåm c¸c néi dung sau : VÒ ®êi sèng viÖc lµm, ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh : -TiÕp tôc kinh doanh xe m¸y phï hîp víi biÕn ®éng thÞ tr­êng x· héi : Liªn tôc gia t¨ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ linh kiÖn s¶n xuÊt trong n­íc theo h­íng tèi ­u, ®Æc biÖt lµ dù ¸n s¶n xuÊt ®éng c¬ xe g¾n m¸y 2 b¸nh . -§¸p øng tèt c¸c nhu cÇu vÒ vËt t­ thiÕt bÞ trong tæng c«ng ty vµ cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. TriÓn khai khÈn tr­¬ng c¸c dù ¸n s¶n xuÊt l¾p r¸p « t« , m¸y tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn tö ,… TËp trung ho¹t ®éng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ d©n dông : Nhµ chung c­ , v»n phßng lµm viÖc , c¨n hé cho thuª .. vµ tiÕp tôc t×m kiÕm khai th¸c mét sè dù ¸n kh¶ thi . §¶m b¶o ®êi sèng viÖc lµm vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng. TËp trung ®Çu t­ bé m¸y qu¶n lý , x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý phï hîp ®Ó më réng thÞ tr­¬ng xuÊt khÈu lao ®éng . §Æc biÖt c«ng nh©n trong nhµ m¸y , c«ng nh©n l¾p r¸p m¸y tÝnh , ®iÖn tö . PhÊn ®Êu trong n¨m 2003 ph¶i ®­a ®­îc t­ 500-1000 lao ®éng sang n­íc ngoµi (®Ò xuÊt Tæng c«ng ty cho phÐp thµnh lËp 2 trung t©m xuÊt khÈu lao ®éng h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty ) TiÕp tôc ®Çu t­ chiÒu s©u trang thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®Ó tham gia vaß ho¹t ®éng s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ , ®iÖn tö , x©y dùng … X©y dùng vµ ¸p dông quy chÕ kho¸n ®èi víi tÊt c¶ c¸c bé phËn qu¶n lý , s¶n xuÊt, kinh doanh . C¶i c¸ch chÝnh s¸ch tr¶ l­¬ng – thu nhËp, g¾n liÒn quyÒn lîi vµ nghÜa vô. N©ng cao kû luËt lao ®éng. TiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ¸p dông thèng nhÊt quy chÕ qu¶n lý, ho¹t ®«ng cña c¸c phßng, bé phËn, ®éi, x­ëng . §Æc biÖt chó ý tiÕt kiÖm chi phÝ trong qu¶n lý, s¶n xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng ng­êi lao ®éng , thu hót hiÒn tµi ,… øng dông réng r¶i c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng qu¶n lý ,s¶n xuÊt kinh doanh . TËp trung ®µo t¹o ®éi ngñ c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé khoa häc kû thuËt, lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, x©y dùng lùc l­îng c¸n bé cèt c¸n phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. TiÕp tôc x©y vµ ph¸t triÓn ®Ò ¸n s¾p xÕp ®æi míi ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty. Ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña doanh nghÞªp Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa. TiÕp tôc tiÕn ®é tham gia cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc mµ ®¬n vÞ ®· cã thêi gian nghiªn cøu vµ lùa chän trong n¨m 2002. TÝch cùc vËn dông m« h×nh ®a së h÷u, ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh liªn doanh liªn kÕt ®Ó tËn dông søc m¹nh tæng hîp cña c¸c ®¬n vÞ vµo môc tiªu chung. Lµm tèt c«ng t¸c cñng cè vµ x©y dùng §¶ng, t¨ng c­êng c«ng t¸c g׸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng ®èi víi c¸n bé §¶ng viªn ®Ó mäi c¸n bé, ®¶ng viªn, ng­êi lao ®éng ®oµn kÕt, tin t­ëng vµo c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng l·nh ®¹o . Cñng cè tæ chøc c¬ së §¶ng ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o c¬ së . Båi d­ìng vµ ®Ò nghÞ §¶ng uû Tæng c«ng ty kÕt n¹p tõ 7-10 quÇn chóng ­u tó vµo §¶ng . II. Mét sè gi¶i ph¸p tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt 1.VÒ phÝa chÝnh phñ ViÖt Nam vµ c¸c quèc gia cã liªn quan - TiÕp tôc t¨ng c­êng cñng cè mèi quan hÖ toµn diÖn gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ . §Æc biÖt lµ c¸c n­íc ASEAN thµnh viªn vµ c¸c tæ chøc thÕ giíi nh­ (WTO) … - T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, th­êng xuyªn cung cÊp c¸c th«ng tin cËp nhËp vÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu cho doanh nghiÖp . C¸c th«ng tin ë ®©y bao gåm c¸c th«ng tin vÒ hÖ thèng luËt ph¸p, vÒ thÞ tr­êng cho doanh nghÞªp kinh doanh vÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu, gi¸ c¶, c¹nh tranh, biÕn ®æi trong nhu cÇu tiªu dïng … §Ó lµm tèt ®iÒu nµy, ®ßi hái ph¶i cã sù næ lùc cña c¸c c¬ quan tham t¸n th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc cã thÓ thµnh lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn theo tõng thÞ tr­êng ma c«ng ty ®· nhËp khÈu . Ngoµi ra, cÇn cã sù phèi hîp c¸c nghiÖp trong viÖc ®¸p øng c¸c ®¬n hµng lín, cã thÓ tæ chøc c¸c líp häc ®inh kú hoÆc th­êng xuyªn nh»m båi d­ìng kiÕn thøc cho doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi hµng nhËp khÈu.§æi míi ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn th­¬ng vô ,®¹i diÖn th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi ,cô thÓ lµ c¸c thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®· xóc tiÕn ho¹t ®éng nhËp khÈu. §­îc c¸c c¬ héi lµm ¨n cho c«ng ty, g¾n víi nhu cÇu tiÕp thÞ vµ hiÖu qu¶ cña c«ng ty. C¸c c¬ quan nµy cÇn chó träng t×m hiÓu th«ng tin thÞ tr­êng vµ cung cÊp kÞp thêi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®¶m b¶o tÝnh nhanh nh¹y vµ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng thay ®æi cuÈ thÞ tr­êng vµ ®ång thêi, cñng cÊn xem xÐt vµ tho¶ thuËn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc më v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi ®Ó cñng cè vÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp . KiÖn tßan bé m¸y vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cã quy chÕ phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu thùc hiÖn tèt luËt th­¬ng m¹i. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt cô thÓ nh»m thóc ®Èy nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng phôc vô l¾p r¸p xe m¸y .Nhµ n­íc nªn cã chÝnh s¸ch hç trî m¹nh mÏ vµ ®ång bé cho doanh nghiÖp ®Çu t­ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng nhËp khÈu, ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch mang tÝnh chÊt cô thÓ, tr¸nh t×nh tr¹ng ­u ®¶i chung chung trªn c¸c b¸o c¸o, giÊy tê mµ kh«ng ®­a ra c¸c b­íc ®i, hµnh ®éng rá rµng. §èi víi nh÷ng mÆt hµng ®­îc ­u tiªn thÞ th­¬ng vô cÇn t×m hiÓu, nghiªn cøu kü c¸c th«ng tin vÒ cung cÇu , c¸c thñ tôc h¶i quan ®Æc biÖt, phæ biÕn cô thÓ. réng r¶i víi doanh nghiÖp cã nhu cÇu. Ngoµi ra, cã thÓ ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông, tû lÖ l·i suÊt ­u ®¶i h¬n ®èi víi c¸c nguån vèn vay ®Ó më réng nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ ®­îc ­u tiªn. Nhµ n­íc ®Çu t­ thµnh lËp ng©n hµng d÷ liÖu c«ng nghÖ vµ ¸p dông chÕ ®é ®¨ng ký, kiÓm tra chÊt l­îng b¾t buéc ®èi víi hµng nhËp khÈu. §Æc biÖt trong tiÕn tr×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu .§Ò nghÞ nhµ n­íc nªn h¹n chÕ c¸c giÊy tê rêm rµ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu. Yªu cÇu nhµ n­íc gi¶m thuÕ nhËp khÈu vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a cho doanh nghiÖp vÒ mäi mÆt. ThuÕ nhËp khÈu lµ c«ng cô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kh©u mµ chÝnh phñ sö dông .Cho nªn nhiÒu khi doanh nghiÖp rÊt bÞ h¹n chÕ yÕu tè ®Çu vµo ®ã lµ hµng ho¸ nhËp tõ c¸c n­íc lo¹i hµng nµy bÞ ®¸nh thuÕ nhËp khÈu kh¸ cao. Nªn doanh nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ më réng quy m« s¶n xuÊt. V× vËy, viÖc níi láng thuÕ nhËp khÈu lµ yªu cÇu b­íc thiÕt cña doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã, Nhµ n­íc ph¶i lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp vÒ mäi mÆt . §Ó trong tiÕn tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ kh«ng bÕ t¾c. Nãi tãm l¹i: Ho¹t ®éng nhËp kh©ñ ®­îc ®¶m b¶o tèt vÒ chÊt l­¬ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt th× cÇn cã sù trî gióp cña chÝnh phñ .Tuy nhiªn, ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng ty c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u th× c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh 2.VÒ phÝa c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt §Ó cã ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong kinh doanh vµ trë thµnh doanh nghiÖp cã tiÒm lùc m¹nh mµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c kh«ng thÓ v­¬n tíi ®­îc, th× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ,c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u vÒ yÕu tè ®Çu vµo .§Æc biÖt lµ khi nhËp khÈu c¸c linh kiÖn xe maý tõ c¸c quèc gia kh¸c. V× vËy, c«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ trong tõng lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh .Sau ®©y, lµ nh÷ng gi¶i ph¸p mµ c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn vµ cã thÓ ¸p dông cho tõng thêi ®iÓm thÝch hîp . T¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng Më réng thÞ tr­êng n­íc ngoµi Nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô vÒ s¶n phÈm cÇn cung cÊp §Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng C¶i thiÖn c¸ch thøc lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th­êng xuyªn theo chiÒu h­íng tèt CÇn cã chÕ ®é khen th­ëng ®Æc biÖt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn xuÊt s¾c trong quý Lu«n t×m ra lèi tho¸t vÒ bÕ t¾c ,khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i X÷ lý nghiªm ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn Ban qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc lu«n cã nh÷ng kiÕn nghÞ lªn tæng gi¸m ®èc c«ng ty vµ nhµ n­íc vÒ khã kh¨n Kh©u tuyÓn nh©n viªn hµng n¨m cña c«ng ty ph¶i ®éc lËp chän ®óng ng­êi vµ c«ng viÖc thÝch øng §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng tiªu thô vµ më réng thÞ thÞ tr­êng tiªu thô vµ më thÞ tr­êng n­íc ngoµi,®©y lµ vÊn ®Ò mµ c«ng ty nªn lµm .§Ó x©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi, c¸c c¸n bé chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng cña c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi . Trªn c¬ së ®ã x©y dùng quy ho¹ch c¸c chÝnh s¸ch h­íng vµo xuÊt khÈu . MÆt kh¸c ,cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë c¸c n­íc cÇn khai th¸c thÞ tr­êng ,nh»m khuÕch tr­¬ng hµng l¾p r¸p linh kiÖn xe m¸y cña c«ng ty t¹i c¸c thÞ tr­êng nµy . NÕu c«ng ty cã chñ tr­¬ng khai th¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× nªn lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i thÞ tr­êng nµy . C¸c v¨n phßng nµy cã nhÞªm vô cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ph¸p luËt ,thÞ hiÕu , gi¸ c¶ chÊt l­îng vµ mÉu m· … §Ó doanh nghiÖp kÞp thêi n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh trªn thÞ tr­êng nµy . Doanh nghiÖp cñng cÇn tæ chøc tiÕp cËn vµ ph©n tÝch ,khai th¸c th«ng tin th­êng xuyªn , trùc tiÕp tiÕp xóc víi thÞ thÕ giíi th«ng qua c¸c héi th¶o ,héi chî , triÓn l·m quèc tÕ . Doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu cñng ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm , ®µm ph¸n , ký kÕt hîp ®ång víi c¸c b¹n hµng míi . Tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng . Bªn c¹nh ®ã ,yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o mét ®éi ngñ nh©n viªn marketing víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao ,n¨ng lùc nh¹y bÐn ®Ó cã thÓ n¾m b¾t vµ x÷ lý c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh x¸c ,lµm c¬ së ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng cã thÕ s¶n phÈm nhËp khÈu míi ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò mµ c«ng ty cÇn t¨ng c­êng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong n­íc vµ thÕ giíi .§Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty cÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm, nh­ chiÕn l­îc vÒ s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn IS9000 … Cã thÕ doanh nghiÖp míi cã ®­îc s¶n phÈm chÊt l­îng cao ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng.C¸c chiÕn l­îc nµy , b»ng c¸ch sö dông hµng nhËp khÈu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ dùa vµo uy tÝn cña thÞ tr­êng nhËp khÈu .Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cÇn cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao mµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng thÓ cã ®­îc s¶n phÈm nh­ vËy ,th× c«ng ty míi cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng.Cßn cã nhiÒu h×nh thøc ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸ cao mµ chóng ta ch­a xÐt ®Õn nh­ §¶m b¶o ®­îc vai trß cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , vµ cã chÕ ®é khen th­ëng cho nh÷ng c¸n bé cã thµnh tÝch xuÊt s¾c nhÊt trong c«ng ty …Cã thÕ ng­êi lao ®éng míi nhiÖt t×nh lµm trong c«ng viÖc cña m×nh tèt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng giÈi ph¸p riªng cho nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n mµ c«ng ty gÆp ph¶i.C«ng ty lu«n lu«n cã ý kiÕn nh÷ng khã kh¨n lªn tæng c«ng ty nhê sù trî gióp vµ cïng gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u cho ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ .Bªn c¹nh nh÷ng gi¶i ph¸p trªn cßn cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau: C«ng ty (QHQT§TSX) ph¶i cã môc tiªu vÒ hµng nhËp khÈu theo h­íng kinh chñ ®éng, chø kh«ng phô thuéc vµo bªn ngoµi cã thÕ hµng nhËp khÈu míi sö dông vµo môc ®Ých riªng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm míi . Khi nhËp khÈu c¸c hµng ho¸ vÒ ,®Æc biÖt lµ linh kiÖn xe m¸y. C«ng ty cÇn ph¶i phèi hîp c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn s©u vÒ lØnh vùc nµy kÞp thêi ®Ó cã thÓ kiÓm tra ®­îc chÊt l­îng hµng ho¸ vµ cã biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ xÈy ra .Nãi chung ®¶m b¶o ®­îc hµng nhËp khÈu vÒ ®­îc ®Õn x­ëng s¶n xuÊt. Tuy nhiªn, hµng ho¸ th­êng bÞ hao hôt do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ do qu¸ tr×nh vËn t¶i hay trong hîp ®ång cã nh÷ng quy ®Þnh bÞ sai lÖch víi thùc tÕ ,cho nªn cÇn ph¶i cã nh÷ng c¸n bå thËt am hiÓu vÒ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i .§éi ngñ c¸n bé nµy lu«n ®¶m b¶o vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ chÊt l­îng vµ l­îng hµng quy ®Þnh nhËp cña c«ng ty lµ kh«ng ®­îc thiªu so víi quy ®Þnh. HiÖn nay ,ViÖt Nam lµ thµnh cña ASEAN nªn viÖc khai th¸c c¸c lîi cã ®­îc ë c¸c quèc gia thµnh viªn lµ ph¶i tranh thñ tËn dông hÕt nh÷ng c¬ héi v× sù biÕn ®æi cña hiÖp héi nµy ngµy mét kh¸c , ®Æc biÖt lµ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶ hµng nhËp khÈu lªn xuèng thÊt th­êng. Trªn lØnh vùc quèc tÕ c«ng ty (QHQT§TSX) cÇn tranh thñ xóc tiÕn c¸c tr­êng ë nh÷ng quèc gia mµ hîp t¸c vÒ th­¬ng m¹i ,ch¼ng h¹n nh­ thÞ tr­êng Mü ,EU… TÊt nhiªn nh÷ng thÞ tr­êng nµy chñ yÕu lµ ë vïng n«ng th«n th× s¶n phÈm cña c«ng ty míi ®¸p øng ®­îc .Nh÷ng vÊn ®Ò trªn cÇn cã chuyªn gia vÒ thÞ tr­êng quèc tÕ Th× míi gióp ®­îc viÖc xóc tiÕn thÞ tr­êng nµy. Nãi tãm l¹i: Nh÷ng gi¶i ph¸p trªn cñng cã thÓ thóc ®Èy qu¸ tr×nh nhËp khÈu ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ gi¶i quyÕt nh÷ng bÕ t¾c mµ c«ng ty gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p s©u s¸t víi thùc tÕ vÒ lØnh vùc kinh doanh cña m×nh ®Ó trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sao cho ®¹t doanh thu lín nhÊt ,chi phÝ Ých gi¸ thµnh rÎ vµ ®¶m b¶o ®­îc lîi nhuËn nh­ môc tiªu ®Æt ra. KÕt luËn Th«ng qua bµi viÕt cho thÊy ,hiÖn nay nÒn kinh tÕ viÖt nam ph¸t triÓn ngµy mét rá rÖt. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang xóc tiÕn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng nhËp khÈu ®ang ®­îc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam quan t©m ®Õn vµ ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng nµy víi l­îng vèn nhiÒu. C«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt ®· vµ ®ang xóc tiÕn ho¹t ®éng nµy nhanh vµ kÞp thêi ®óng lóc nhµ n­íc më cöa giao l­u víi nhiÒu nÒn kinh tÕ. ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ lØnh vùc thiÕt yÕu chÝnh mµ c«ng ty ®· cã nhiÒu lîi nhuËn lín tõ ho¹t ®éng nµy ,v× ho¹t ®éng nµy ®· ®ãng gãp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra s¶n phÈm .Tuy nhiªn c«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ trë ng¹i do kh¸ch quan vµ chñ quan mang l¹i. VÒ chñ quan :H­íng kinh doanh cña c«ng ty ch­a ®i ®óng quü ®¹o chu kú kinh doanh nªn cñng cã nh÷ng thµnh c«ng nh­ng chØ tøc thêi sau ®ã l¹i thÊt b¹i. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty ch­a tËn dông hÕt nh÷ng thuËn lîi cña nhµ n­íc nh­ vÒ thuÕ , vµ c¸c quan h Ö th­¬ng m¹i song ph­¬ng ,®a ph­¬ng. VÒ kh¸ch quan: C«ng ty ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng thÊt th­êng vµ ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã tiÒm lùc m¹nh vÒ vèn . Bªn c¹nh cßn bÞ chi phèi vÒ thay ®æi chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ nhËp khÈu nªn trong qu¸ tr×nh xóc tiÕn ho¹t ®éng nhËp khÈu cßn khã kh¨n. Cßn nhiÒu lý do kh¸c nh­ sù h×nh thµnh thÞ tr­êng chung cña c¸c hiÖp héi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®· lµm cho doanh nghiÖp trÎ nµy rÊt bÊt lîi trong kinh doanh . Qua ®ã cho thÊy r»ng C«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T­ S¶n XuÊt ®· ®ãng gãp mét phÇn nµo cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ,mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng c«ng ty vÈn v­ît qua ®Ó trë thµnh mét doanh nghiÖp cã tiÒm lùc m¹nh vÒ nhiÒu mÆt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNK linh kiện xe máy tại công ty QHQT và ĐT sản xuất SIRI.doc
Luận văn liên quan