Những bài thơ tình bất hủ mọi thời đại

Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em Vúái muâa àöng àúâi anh giaá laånh, Cuäng nhû anh khöng thïí vñ boáng àïm Vúái bònh minh, vúái mùåt trúâi lêëp laánh. Em àang xuên, àúâi phña trûúác coân daâi, Cuöåc àúâi anh àaä xïë chiïìu. Trong luác Em vûâa gaánh gaánh àúâi lïn vai, Anh thò àaä coâng lûng, sùæp guåc.

pdf110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/09/2013 | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những bài thơ tình bất hủ mọi thời đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong tiïëng nêëc. Töi noái vïì aánh saáng ngaây gay gùæt Laâm mùæt chuáng mònh cay. Töi noái vïì aánh saáng ngaây Vaâ nhû con chim eán mï bay Nhûng vêîn khöng quïn tòm vïì töí cuä. Khi töi noái thêåt nhoã Vïì veã àeåp trïn àúâi Laâ noái vïì em thöi. Nguyïîn Minh Hoaâng dõch FEÁLIX ARVETS (Phaáp) Sonne Loâng ta chön möåt khöëi tònh Tònh trong giêy phuát maâ thaânh thiïn thêu. Tònh tuyïåt voång, nöîi thaãm sêìu Maâ ngûúâi gieo thaãm cú hêìu khöng hay. Húäi úi, ngûúâi àoá, ta àêy Sao ta thui thuãi thaáng ngaây chiïëc thên. Dêîu ta ài troån àûúâng trêìn Tònh ta àêu daám möåt lêìn heá möi. Ngûúâi duâ ngoåc noái hoa cûúâi, Nhòn ta nhû thïí nhòn ngûúâi khöng quen! Àûúâng àúâi lùång leä goát tiïn Ngúâ àêu chên àaåp lïn trïn khöëi tònh. Möåt niïìm tiïët liïåt àoan trinh Xem thú naâo biïët coá mònh úã trong. Xem röìi loâng laåi hoãi loâng Ngûúâi àêu taã úã mêëy doâng thú àêy? Khaái Hûng dõch ANNA AKHMATOVA (Nga) Khöng àïì Kyã niïåm vïì mùåt trúâi trong tim dêìn tùæt Thaãm coã heáo vaâng Ngoån gioá thöíi nhûäng böng tuyïët àêìu muâa lêët phêët Nheå nhaâng, mún man. Trong nhûäng doâng kïnh khöng coân soáng gúån Mùåt nûúác trêìm tû Chùèng bao giúâ núi àêy coân xao àöång, ÖÌ, chùèng bao giúâ! Giûäa nïìn trúâi in boáng chuâm liïîu ruã Nhû chiïëc quaåt xoâe xanh. Coá leä töët hún, khi em khöng phaãi Laâ vúå cuãa anh. Kyã niïåm vïì mùåt trúâi trong tim dêìn tùæt Gò vêåy? Boáng töëi chùng? Coá leä thïë! Qua möåt àïm cuäng kõp Sang àöng. Trêìn Minh Têm dõch Anna Akhmatova (Nga) ANNA AKHMATOVA (Nga) Àûâng voâ naát thû em Anh thên yïu, àûâng voâ naát thû em Haäy kiïn nhêîn àoåc àïën cuâng, anh nheá Em àaä chaán laâm ngûúâi xa laå Chaán vêåt vúâ trïn bûúác àûúâng anh. Àûâng nghi ngúâ em, àûâng giêån, àûâng buöìn Em laâ cuãa anh, laâ ngûúâi yïu anh àoá Khöng phaãi cö beá loå lem, chùèng laâ cöng chuáa Em cuäng khöng phaãi laâ tu sô nûäa röìi. Em giaãn àún mùåc aáo baåc maâu Em trong àúâi thûúâng, ài giaây veåt goát... Nhûng vêîn nhû xûa, voâng tay riïët chùåt Vêîn nöîi kinh hoaâng trong àöi mùæt múã to. Anh thên yïu, àûâng voâ naát thû em Àûâng khoác vò sûå döëi lûâa thaánh thiïån Trong haânh trang ngheâo, chó giaâu kyã niïåm Têån àaáy tuái cuãa mònh, anh haäy giûä thû em. Höì Bêët Khuêët dõch MANGLIO ANEGETTA (El Salvador) Tuyïn ngön tònh yïu Vò em chaán caãnh àöåc thên Àïm àïm gùåp laåi trïn giûúâng Caái boáng cuãa mònh àïm trûúác Vò em buöìn nhû muöën chïët Khi thêëy rñu ra rñu rñt Thiïn haå tûâng àöi trïn àûúâng. Vò nhû ngêët búãi cö àún Vò cùn nhaâ em tröëng vùæng Vò em àau àêìu, àau lùæm Vò nhûäng giêëc mú haäi huâng... Vò nhûäng con meâo haâng xoám Vò nhûäng treã nhoã xinh xinh Vò em biïët mònh xinh àeåp Vò phaát àiïn búãi anh nhòn Vò em khoác khi thûác giêëc Vò em phêån gaái yïëu mïìm Nïn em ûúác muöën: anh laâ chöìng em. Yïën Phi dõch GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaáp) Cêìu Mirabeau Dûúái cêìu Mirabeau tröi doâng Vaâ tònh ta nûäa Chùèng biïët anh coân nïn nhúá Niïìm vui laåi àïën sau nöîi ûu phiïìn? Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Tay trong tay mònh cûá àöëi mùåt nhau Caánh tay mònh laâm cêìu Dûúái cêìu qua qua maäi Laân nûúác chaán chûúâng vò aánh mùæt thiïn thu. Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Tònh yïu ra ài nhû nûúác kia tuön chaãy Tònh yïu ra ài Cuöåc àúâi sao maâ chêåm rò Hy voång sao maâ dûä döåi. Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Ngaây qua röìi laåi tuêìn qua Maâ quaá khûá Vaâ nhûäng cuöåc tònh khöng trúã laåi Dûúái cêìu Mirabeau tröi maäi doâng Seine. Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Hoaâng Hûng dõch GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaáp) Giaä tûâ Chuâm thaåch thaão naây anh àaä ngùæt Muâa thu chïët röìi xin em nhúá cho. Mònh seä chùèng gùåp nhau trïn coäi thïë Hûúng thúâi gian àêy chuâm thaåch thaão Xin nhúá rùçng anh vêîn àúåi chúâ. Hoaâng Hûng dõch V. BABAIAN (Nga) Nïëu anh yïu... Nïëu anh yïu möåt ngûúâi naâo maänh liïåt, Maâ khöng may tònh yïu tùæt - sau naây Xin chúá chaåm vaâo tro tònh àaä chïët: Tro seä laâm boãng tay! Thaái Baá Tên dõch BAÅCH CÛ DÕ (Trung Quöëc) Ba nùm xa caách Xa nhau möåt chuyïën ba nùm, Ngoáng nhau chung boáng trùng rùçm nhúá nhau. Trúâi xanh, trùng saáng, loâng àau, Ba mûúi saáu àöå trûúác sau trùng troân. Taãn Àaâ dõch G. BAIRON (Anh) Mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã Öi mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã Ngöi sao buöìn vúái nghòn tia saáng nhoã Lung linh nhiïìu nhûng bêët lûåc trûúác maân àïm, Àûa anh vïì vúái kyã niïåm êëm ïm. Vaâ quaá khûá nhû em àûáng àoá, Höìi höåp chaáy maâ khöng lûãa àoã. Baån tònh úi, tröng em gêìn maâ xa, Em saáng nhiïìu sao giaá laånh loâng ta? Thaái Baá Tên dõch G. BAIRON (Anh) Khi àöi ta chia tay Nhúá khöng em, thuúã noå, Khi àöi ta chia tay - Hai àûáa cuâng àau khöí Nhòn nhau lïå tuön àêìy. Vaâ ngaây êëy hön em, Hön àöi möi buöët laånh, Anh àaä thêëy trong tim Nhûäng thaáng nùm hiu quaånh. Phaãi chùng gioåt sûúng rúi Trïn mi anh buöíi noå Àaä theo anh suöët àúâi Vaâ nay thaânh giöng töë? Hai ta giêëu tònh yïu Àïí khöng ai àûúåc biïët. Anh thêìm àau khöí nhiïìu Vò yïu em tha thiïët. Nïëu ta coân gùåp nhau Sau bao nùm xa vùæng, Biïët àoán em thïë naâo Ngoaâi nûúác mùæt, im lùång? Thaái Baá Tên dõch W. BAUDILLION (Anh) AÁnh saáng Àïm coá ngaân con mùæt Ngaây chó möåt maâ thöi Trêìn gian naây seä tùæt Nïëu thiïëu aánh mùåt trúâi. Têm thûác ngaân con mùæt Traái tim möåt maâ thöi aánh saáng àúâi luåi tùæt Khi tònh yïu xa rúâi. Liïîu Nga Àoan dõch OLGA BERGOLX (Nga) Khöng àïì Em nhúá laåi chuyïån ngaây quaá khûá Khuác haát ngêy thú möåt thúâi thiïëu nûä “Ngöi sao chaáy buâng trïn söng Neva Vaâ tiïëng chim kïu nhûäng buöíi chiïìu taâ". Nùm thaáng àùæng cay hún, nùm thaáng ngoåt ngaâo hún Em múái hiïíu bêy giúâ anh coá lyá. Duâ chuyïån xong röìi. Anh àaä xa caách thïë, Em haát khaác xûa röìi, khoác cuäng khaác xûa. Lúáp treã lúán lïn giúâ laåi haát theo ta, Laåi nhùæp võ ngoåt ngaâo thuúã trûúác, Vêîn söng Neva, chiïìu taâ, aánh nûúác Nhûng nghô cho cuâng hoå coá löîi àêu anh? Bùçng Viïåt dõch W. BAUDILLION (Anh) Khöng àïì Anh haäy trúã vïì trong giêëc mú em, Dêîu trong mú anh khöng coân nhû aãnh, Anh möåt thuúã nhû cuöåc àúâi, nhû chim, nhû nùæng, Nhû tuöíi thanh xuên, nhû haånh phuác vö búâ. Anh bêy giúâ àaä úã rêët xa, Khoaãng caách bao la xoáa nhoâa hònh daáng, Chó coân laåi trong tim nùæm tro taân aãm àaåm, Chùèng thïí naâo chaáy lûãa nûäa àêu anh. Chó mònh em coá löîi, chó mònh em, Vò àaä vöåi buöng anh ra quaá súám, Vò vêîn söëng traái tim àêìy kiïu haänh, Öi loâng khaát theâm chùèng thïí naâo yïn. Anh haäy trúã vïì trong giêëc mú em, Dêîu trong mú anh khöng coân nhû aãnh, Anh möåt thuúã nhû cuöåc àúâi, nhû chim, nhû nùæng Nhû tuöíi thanh xuên, nhû haånh phuác vö búâ. Ngên Xuyïn dõch A.BÏXXONOV ( Nga) Chuyïån mûúâi nùm Tùång Olga Bergolx Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi, anh im lùång Thïë maâ em húân giêån Àïí chuáng mònh xa nhau. Biïët ài àêu, vïì àêu, Coân àoâ khöng bïën àúåi. Öi cêy xanh tònh àúâi Coá nghe loâng ta goåi? Nhûäng muâa xuên àaä qua Tiïëng ve vïì thöín thûác Gioá thöíi vaâo àïm heâ Kïí chuyïån mûúâi nùm trûúác. Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi, anh im lùång Thïë maâ em húân giêån Àïí chuáng mònh xa nhau. Núi tònh yïu bùæt àêìu Cuäng laâ àiïìu khoá nhêët Traái tim duâ biïët haát Nhûng tònh àúâi dïî àêu. Nhûäng àöi lûáa yïu nhau Coá nghe töi kïí laåi Chó möåt lêìn troát daåi Thïë laâ thaânh chia phöi. Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi, anh im lùång... Xuên Diïåu dõch MEHAI BENIUC (Rumani) Chó cêìn àöi mùæt Haäy cûa àöi chên cuãa töi ài Àïí töi khoãi lang thang. Haäy xeão àöi möi cuãa töi ài Àïí töi khöng thïí hön em àûúåc nûäa. Haäy chùåt àöi tay cuãa töi ài Àïí töi khöng thïí öm em. Haäy àêåp vúä traái tim cuãa töi Àïí noá khöng laâm töi àiïn daåi. Xin haäy àïí laåi cho töi àöi mùæt Àïí töi khoác ngûúâi tònh Àaä mêët huát cuãa töi. Phaåm Viïët Àaâo dõch A.BlOK (Nga) Khöng àïì Danh voång, vinh quang bao giaá trõ Ta àïìu quïn ài trong cuöåc àúâi Khi mùåt em trong caái khung giaãn dõ Trïn baân ta nhû möåt têëm gûúng soi. Nhûng àïën luác em ra ài maäi maäi Ta neám trong àïm chiïëc nhêîn hûáa hön Ta khöng muöën nghô àïën hònh em nûäa Möåt ngûúâi kia xûáng àaáng vúái em hún. Ngaây thaáng quay cuöìng trong voâng hung aác Ta àêîm mònh trong cöëc rûúåu truy hoan Trûúác baân thúâ,ta cêìu em trúã laåi Ta giú tay kïu goåi tuöíi thanh xuên. Nhûng vö ñch, em ài khöng ngoaãnh laåi Mùåc ta cêìu xin, em chùèng àaáp lúâi gò Vêîn chiïëc aáo choaâng xanh ïm lùång leä Trong sûúng àïm em luãi thuãi ra ài. ÚÃ núi naâo, núi naâo lyá ûúãng Em gûãi vaâo kiïu haänh cuãa em? Trong giêëc mú chiïm bao ta thêëy maäi Chiïëc aáo xanh chòm trong sûúng àïm. Thïë laâ hïët yïu thûúng. Ta khöng cêìn danh voång, Tuöíi treã àaä qua, hïët yá nghôa cuöåc àúâi, Vaâ àïën luác àïí khöng coân hònh boáng, Ta cêët caái khung coá têëm aãnh em cûúâi. Tïë Hanh dõch J.L. BORGES (Argentina) Linh caãm ngûúâi àang yïu Caã gûúng mùåt guåi gêìn saáng trong nhû ngaây lïî caã thên thïí liïìn kïì nhû treã thú àï mï caã bûúác thaáng ngaây em êm vang vaâ lùång leä cuäng chùèng thïí saánh cuâng haånh phuác àûúåc ru em voâng tay ghò chùåt. Höìn nhiïn diïåu kyâ höìn nhiïn giêëc nguã thanh thaãn bònh têm nhû niïìm vui kyã niïåm giûä gòn em seä tùång anh möåt maãnh àúâi mònh núi chñnh em cuäng chûa tûâng bûúác túái. Vaâ rúi vaâo coäi thanh tõnh êëy anh seä ngùæm nhòn búâ cêëm núi em vaâ thêëy em nhû buöíi àêìu tiïn chó riïng Chuáa trúâi àûúåc thêëy: em, gaåt boã thúâi gian hû aãnh, úã bïn ngoaâi tònh yïu, ngoaâi anh... Höìng Thanh Quang dõch CAPUTIKIAN (Armenia) Em baão anh ài ài... Em baão: anh ài ài! Sao anh khöng úã laåi? Em baão: àúåi chúâ chi! Sao anh xa em maäi? Lúâi em buöng cûáng coãi, Lïå em traâo mùæt àen. Sao anh tin lúâi noái, Maâ khöng nhòn mùæt em? Huyïìn Anh dõch M. CARÏME (Bó) Chaâng khöng noái gò hïët Chaâng khöng noái gò hïët! Naâng, cuäng vêåy, cuäng khöng. Mùæt kia àaä noái hïët Coân nhiïìu hún tiïëng loâng. Chaâng chùèng laâm gò hïët! Naâng, cuäng vêåy, cuäng khöng. Tònh yïu àaä laâm hïët Coân hún caã möång loâng. Chaâng chùèng nghô gò hïët! Naâng, cuäng vêåy, cuäng khöng. Nhûng nghô chi cho mïåt Khi loâng àaä tin loâng. Chaâng chùèng ûúác muöën gò. Naâng, cuäng vêåy, cuäng khöng. Ûúác muöën maâ laâm chi? Khi loâng àaä trao loâng. Baâng Baá Lên dõch F. DAGLARIA Tònh yïu Yïu - coá nghôa Laâ cuâng ngûúâi yïu Chia àïìu Traái àêët thaânh hai nûãa. Thaái Baá Tên dõch T. DITLEVXEN (Àan Maåch) Thuá nhêån Chùèng thïí naâo chia tay Nhûng em phaãi àaânh thuá nhêån Trïn àöi tay em yïëu mïìm Haånh phuác chuáng mònh quaá nùång. ... Em nhúá ngöi nhaâ ngaây xûa Trïn baân möåt bònh hoa lúán Nhûäng àoaá hoa höìng maãnh mai Núã tûå bao àúâi trong kñnh. Em coân beá con ngöëc nghïëch Say mï veã àeåp laå luâng Bònh hoa möåt lêìn em nhêëc Tòm àiïìu bñ êín bïn trong. Em nhoã - bònh hoa thò lúán Bao nhiïu höìi höåp trong loâng Khao khaát àûa tay em vúái Àïí bònh hoa xuöëng caånh chên Thúâi khùæc tûúãng chûâng vö têån Ngûúâi lúán chùèng hïì coá ai... Chó möåt mònh nöîi daåi döåt Nhû chim quïåt caánh lïn vai Àöi tay nhoã nhoi baåo daån Buöng mònh tûåa quaã boáng troân Thuyã tinh vúä tung ngaân lïå Vang nhû tiïëng khoác thiïn thêìn Yïu em anh àûâng yïu quáa Búãi em chùèng biïët giûä gòn Haånh phuác biïët àêu àöí vúä Nhû bònh hoa êëy mong manh. Hoaâng Hûäu Phï dõch T. DITLEVXEN (Àan Maåch) Hònh tam giaác muön àúâi Trïn con àûúâng töi ài coá hai ngûúâi àaä túái: möåt ngûúâi rêët yïu töi, coân töi yïu ngûúâi khaác. Ngûúâi söëng trong khao khaát, trong nhûäng giêëc töi mú. Ngûúâi kia àûáng sûäng súâ trûúác cûãa loâng kheáp chùåt. Ngûúâi cho töi haånh phuác luön nhû gioá vöåi bay. Ngûúâi dêng töi caã àúâi, khöng àûúåc gò àïìn àaáp. Ngûúâi bùæt maáu töi haát tònh phoáng khoaáng trùæng trong. Ngûúâi nhû cuöåc àúâi thûúâng boáp möång loâng töi naát. Hai ngûúâi àoá trïn àûúâng phuå nûä naâo cuäng gùåp Trùm nùm chó möåt lêìn hoå àûúåc truâng laâm möåt. Höìng Thanh Quang dõch DRUNINA (Nga) Khöng hïì coá Khöng hïì coá tònh yïu naâo àau khöí! Haäy tin töi, töi muöën nhùæc möåt àiïìu: Àûâng súå rúi vaâo trung têm vuå nöí Caái maâ thûúâng ta vêîn goåi tònh yïu. Nïëu ai àoá lûãa têm höìn böëc chaáy - Cuäng chùèng sao, vò lûãa êëy nhiïìu lêìn Seä laâm saåch têm höìn ta, vò vêåy Haäy noái thêìm: “Xin caãm ún, muâa xuên!” Thaái Baá Tên dõch ÀÖÎ THU NÛÚNG (Trung Quöëc) AÁo kim tuyïën Chiïëc aáo thïu vaâng anh chúá tiïëc, Khuyïn anh haäy tiïëc thuúã xuên xanh Hoa vûâa luác beã thò nïn beã Chúá àïí hoa rúi, chó beã caânh! Tûúng Nhû dõch M. EMINESCU (Rumani) Nïëu àang àïm baåch dûúng Nïëu àang àïm baåch dûúng Laåi àêåp vaâo caánh cûãa, Thò àoá chó nhùæc anh Nhúá em thïm lêìn nûäa. Nïëu mùåt höì lung linh Móm cûúâi cuâng trùng saáng, Thò cöët àïí hònh em Khöng múâ theo nùm thaáng. Vaâ döng töë qua ài, Vaâ mùåt trúâi laåi dêåy, Cuäng chó àïí cho anh Suöët àúâi yïu em àêëy. Thaái Baá Tên dõch EXNIN (Nga) Töi nhúá Nhúá luön, em maäi, nhúá hoaâi Maái àêìu em tûåa, toác ngúâi haâo quang Xa em giúâ phaãi lúä laâng Khöng vui cuäng chùèng dïî daâng àêu em. Anh coân nhúá maäi nhûäng àïm Laâo xaâo trong laá ïm àïìm baåch dûúng Dêîu ngaây khi êëy ngùæn hún Choaâng àöi ta, aánh trùng xuên laåi daâi. Nhúá xûa em noái cuâng töi: “Nhûäng nùm cuãa tuöíi xuên röìi seä qua Vaâ, anh yïu quyá! Dêìn daâ Bïn ngûúâi yïu khaác anh àaâ quïn em." Caânh hoa nay núã hoa thïm Nhùæc cuâng anh möëi tònh duyïn khi naâo Caánh hoa anh rùæc höm nao Lïn laân soáng toác em, sao dõu daâng! Traái tim ngûâng àêåp sùén saâng Yïu ngûúâi yïu khaác, sêìu mang bïn loâng. Öi thiïn tònh sûã ngheån nguâng! Ngöìi bïn ai vêîn mú moâng nhúá em. Xuên Diïåu dõch E. EVTUSENCO (Nga) Yïn lùång Anh vaâ em cöí xûa nhû biïín caã Biïín dõu daâng ru nguã vöî vïì ta Anh vaâ em cöí xûa nhû nöîi khöí Tûå ngaân àúâi ta muöën traánh cho xa. Em yïu úi, ta mïåt röìi coá phaãi Nhûäng con taâu trùæng kia khöng àïën àoán chuángmònh Ta chó àoán lúáp lúáp triïìu êåp àïën Àïí ngaã vaâo tònh biïín lúán möng mïnh! Caái vûåc thùèm àaåi dûúng moåi àiïìu nhû hiïíu hïët Vúái chuáng mònh chùèng bùæt naåt gò nhau Haäy yïn tônh nïëu khöng coân caách khaác Nïëu khöng coân biïët caách chaåy ài àêu. Anh hñt thúã toác em àêîm soáng chiïìu xa ngaái Nhû hñt thúã muâi hûúng möåt xûá laå xa mònh... Anh sung sûúáng vò anh khöng vô àaåi Vaâ vò em khöng sùæt àaá cuâng anh! Bùçng viïåt dõch Ta chùèng cêìn möåt nûãa caái gò àêu Ta chùèng cêìn möåt nûãa caái gò àêu! Haäy trao ta caã bêìu trúâi, traái àêët! Biïín röång, söng daâi, nuái cao - thaãy têët Laâ cuãa ta! Ta chùèng chõu chia phên! Cuöåc söëng úi, ta chùèng muöën tûâng phêìn! Ta àuã sûác möåt mònh kham têët caã! Ta chùèng muöën chó nûãa phêìn àau khöí Chó nûãa phêìn haånh phuác - ta khöng ûng! Ta chó mong nûãa chiïëc göëi bïn nhau, Núi tay em aáp nheå vaâo bïn maá Vaâ chiïëc nhêîn trïn ngoán tay thon thaã Saáng lung linh nhû möåt aánh sao chiïìu. Huyïìn Anh dõch P. ELUARE ( Phaáp) Tònh nhên Naâng thûác dêåy trïn mi mùæt töi Toác naâng lêîn trong toác töi, Naâng coá hònh thïí cuãa baân tay töi Naâng mang maâu mùæt töi, Naâng ngêåp trong boáng töi Nhû phiïën àaá trïn trúâi. Mùæt naâng luön röång múã Naâng chùèng àïí töi nguã yïn. Nhûäng giêëc mú cuãa naâng ngêåp traân aánh saáng Laâm bay húi nhûäng vò thiïn thïí Laâm töi cûúâi, töi khoác vaâ cûúâi Laâm töi noái nhûäng lúâi vö nghôa. Àaâo Duy Hiïåp dõch W. GOETHE (Àûác) Yïu maäi khöng thöi Ài ngûúåc tuyïët, ngûúåc mûa Ài ngûúåc laân gioá thöíi Ài trong sûúng ngêåp löëi Vêîn yïu hoaâi, khöng thöi!. Yïu, duâ bao nöîi àau Ta cuäng khöng luâi bûúác! Hún caã khi thùæng cuöåc Àúâi vui dêng sùæc maâu Tûâ tim àïën traái tim Bao nöîi niïìm thûác dêåy Chñnh laâ nöîi àau êëy Taåo tònh yïu thiïng liïng! Coá leä naâo ta tröën? Trúã laåi khu rûâng xûa? Moåi thûá àïìu vö nghôa Trûúác vûúng miïån cuöåc àúâi Haånh phuác khöng ngûâng nghó Ta yïu hoaâi khöng thöi! Thaái Baá Tên dõch M. GARTMAN (AÁo) Nhû tiïëng goåi... Nhû tiïëng goåi möåt haânh tinh buöìn àau, Tiïëng em haát laâm loâng anh nhûác nhöëi. Àïí cuöåc àúâi vaâ traái àêët phña sau, Anh ài theo nhûäng tiïëng buöìn em goåi. Anh khöng tiïëc nhûäng ngaây thaáng yïn laânh Cuâng haånh phuác àang mêët ài maäi maäi, Vò nhûäng gò anh cêìn cho àúâi anh, Dûúái chên em anh seä tòm thêëy laåi. Thaái Baá Tên dõch R. GAMZATOV (Nga) Khöng àïì Tònh anh laâ cêy àïì hai nhaánh Möåt nhaánh xanh tûúi, möåt nhaánh sêìu; Tònh anh laâ àaåi baâng hai caánh Möåt caánh bay lïn, caánh löån nhaâo Ngûåc anh hai vïët thûúng àêm thuãng Möåt vïët laânh röìi, möåt vïët àau. Bao giúâ cuäng vêåy: niïìm vui sûúáng Ài trûúác, àau buöìn kïë tiïëp sau. Thuyá Toaân dõch R. GAMZATOV (Nga) Tònh yïu vúái töi... Tònh yïu vúái töi nhû cêy àaân Tònh yïu laâ dêy; töi laâ höåp göî Töi khöng biïët vui mûâng, àau khöí Khi dêy àaân khöng rung. Tònh yïu vúái töi nhû con dao: Töi - voã àûång; tònh yïu - lûúäi theáp. Thiïëu tònh yïu, chùèng bao giúâ töi àeåp. Khöng ai cêìn àïën töi. Thaái Baá Tên dõch R. GAMZATOV (Nga) Trïn àúâi naây... Trïn àúâi naây töi chùèng töët hún ai, Nhûng ngaây xûa, em yïu töi, vò thïë Em tûúãng töi siïu thûúâng, nhû thïí Trïn àúâi naây töët nhêët laâ töi. Trïn àúâi naây töi chùèng xêëu hún ai. Nhûng bêy giúâ em khöng tin àiïìu êëy. Em chó thêëy töi sai, vò vêåy Trïn àúâi naây xêëu nhêët laâ töi. Thaái Baá Tên dõch EGIEN GUELLEVIC (Phaáp) Vö àïì Möåt mònh khöng em anh ra àöìng coã, Möåt mònh khöng em anh vaâo vûúân hoa. Anh coá thïí möåt mònh khöng em trïn vaån löëi, Anh coá thïí möåt mònh khöng em ngaã mònh caånh suöëi, Anh coá thïí möåt mònh khöng em tûå chiïìu àïën töëi Nùång nïì àïëm bûúác àún cöi. Nhûng möåt mònh khöng em Anh chùèng thïí laâm gò hún nûäa. Höìng Thanh Quang dõch J. GYULA (Hungari) Em nhû thïë naâo Toác em vaâng ra sao, anh khöng coân biïët nûäa Nhûng anh biïët maâu vaâng àöìng luáa Khi luáa trôu böng nùång haåt goåi muâa sang Anh laåi thêëy em trong maâu luáa chñn vaâng. Mùæt em xanh ra sao, anh khöng coân biïët nûäa Khi thu àïën vaâ bêìu trúâi röång múã Thaáng chñn, bïn ngûúâi mïåt moãi tiïîn àûa Da diïët maâu mùæt em anh laåi nhúá. Tiïëng em ïm ra sao, anh khöng coân biïët nûäa Khi muâa xuên àïën vaâ àöìng coã thúã Anh nghe tiïëng em êëm aáp voång vïì Tûâ möåt muâa xuên xa nhû bêìu trúâi lùång leä. Trûúng Àùng Dung dõch H. HEINE (Àûác) Triïåu nùm Triïåu nùm haâng triïåu nùm röìi Nhûäng ngöi sao úã trïn trúâi àaä yïu. Lúâi cuãa sao àeåp bao nhiïu Nhûng mêëy ai hiïíu ñt nhiïìu em úi? Chó anh hiïíu àûúåc maâ thöi, Vò anh hoåc àûúåc nhûäng lúâi cuãa em. Tïë Hanh dõch H. HEINE (Àûác) AÁp maá em... AÁp maá em vaâo maá anh ài, Àïí nûúác mùæt hai ta cuâng hoaâ laåi; aáp tim em vaâo tim anh ài, Àïí ngoån lûãa hai ta cuâng böëc chaáy! Khi nûúác mùæt hai ta thaânh doâng söng Cuâng àöí vaâo ngoån lûãa tònh maänh liïåt, Khi tay anh öm riïët em trong loâng - Vò khaát voång, húäi em, anh seä chïët! Quang Chiïën dõch H. HEINE (Àûác) Ai ngaây xûa... Ai ngaây xûa phaát minh chiïëc àöìng höì Chia thúâi gian, chia giúâ, chia phuát? Coá leä àoá möåt ngûúâi buöìn, laånh nhaåt Trong àïm àöng suy nghô möåt mònh, Àïëm tûâng tiïëng kïu cuãa luä chuöåt rêåp rònh Tûâng tiïëng cön truâng cùæn vaâo khuác göî. Ai ngaây xûa phaát minh chiïëc hön? Coá leä àoá möåt con ngûúâi sung sûúáng, Àûúåc yïu, àûúåc hön khöng cêìn liïn tûúãng. Trong thaáng Nùm àeåp àeä, trong thaáng Nùm, Hoa núã lïn tûâ mùåt àêët êm thêìm, Trïn cao mùåt trúâi cûúâi vaâ bêìy chim ca haát. Tïë Hanh dõch N. HICMET (Thöí Nhô Kyâ) RU Nguã yïn mònh nguã yïn - yïn Tûâ bao vûúân tûúåc anh àem nguã vïì Daân nho trong mùæt phaãn chiïëu xanh ghï Nguã yïn, yïn nguã mònh nghe Em töi cûúâi vúái tiïn vïì trong mú! Nguã yïn mònh nguã yïn - yïn Tûâ xa biïín thùèm anh àem nguã vïì Giêëc hoeâ röång maát nheå tûåa caânh ve Nguã yïn, yïn nguã mònh nghe Em mú dûúái boáng buöìm theo gioá phöìng! Nguã yïn mònh nguã yïn - yïn Tûâ muön tinh tuá anh àem nguã vïì Àêåm xanh giêëc nguã ïm tûåa nhung the Nguã yïn, yïn nguã mònh nghe Vò tim anh àa thûác kïì bïn em! Huy cêån dõch N. HICMET (Thöí Nhô Kyâ) Ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Coá möåt ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Yïu möåt ngûúâi àaân baâ beá nhoã. Ngûúâi àaân baâ chó mú ûúác laâm sao Coá ngöi nhaâ xinh xinh Cuâng giaân hoa bïn cûãa söí. Ngûúâi khöíng löì yïu theo caách khöíng löì Vaâ laâm viïåc - quen laâm àiïìu to taát. Nïn àaä khöng xêy tùång ngûúâi yïu Möåt ngöi nhaâ con con Cuâng giaân hoa rêm maát. Coá möåt ngûúâi khöíng löì mùæt xanh Yïu möåt ngûúâi àaân baâ beá nhoã. Ngûúâi àaân baâ ài theo chaâng, moãi chên Muöën ngöìi nghó trong vûúân àêu àoá. Röìi naâng noái vúái àöi mùæt xanh: “Chaâo vônh biïåt!” Möåt ngûúâi luân tûã tïë Dêîn naâng vaâo möåt ngöi nhaâ xinh xinh Maâ naâng vêîn ûúác mú - Cuâng giaân hoa nhoã beá! Giúâ thò chaâng khöíng löì hiïíu ra Rùçng tònh yïu khöíng löì chaâng coá Khöng nheát nöíi vaâo ngöi nhaâ coãn con Cuâng giaân hoa bïn cûãa söí. Thaái Baán Tên dõch L. HIMÏNEZ (El Salvador) Em àaä yïu anh höìi trûúác Em àaä yïu anh, yïu tûâ höìi trûúác Trûúác khi sûúng rúi àêìm àòa mùåt àêët Trûúác khi aánh dûúng bùæt àêìu ûãng trïn àöìng, Em àaä yïu anh giûäa êm thêìm muön taåo vêåt Trûúác khi àêët àai sûåc tónh giêëc nöìng. Em àaä yïu anh tûâ thuúã xa xûa Em àaä tòm anh suöët caã thúâi löëc xoaáy Khi lïn böíng luác xuöëng trêìm cuäng vêåy Em vêîn nguyïån cêìu cho anh àïën cuâng em Qua mûa giöng Qua gioá caát Qua àónh non Qua àaáy vûåc Qua tiïëng em goåi anh Qua luác em lùång thinh. Em, giûäa bao la tônh mõch cuãa àïm Vêîn hùçng mong con taâu anh xuêët hiïån, Vêîn hùçng mong con taâu anh vaâo bïën Con taâu buöng neo trong traái tim em. Anh àaä àïën Vaâ àaä phaát hiïån ra em - Möåt hoân àaão chung chiïng êín hiïån Giûäa àaåi dûúng cö àún - triïìn miïn - Daám reä soáng, anh àaä thùæng vaâ àaä àïën Nhûng anh cuãa em möåc maåc vaâ êu yïëm Bõt kñn quanh em moåi neão laánh, moåi àûúâng luâi Cún söët àúåi chúâ, anh chûäa nguöi röìi Anh laåi khuêëy nöîi lùång thêìm mong àúåi. Em choáng mùåt Trûúác doâng söng anh tuön vïì tûâ ngoån nuái Vaâ laâm ngêåp traân moåi thung luäng cuãa em. Anh thaã toác em cho gioá vuöët ïm ïm, Anh thûác dêåy nhûäng caánh chim mú ûúác. Trong aánh sao, anh àaä bùng túái àûúåc Bïn em Mïìm nhû nhung Rùæn nhû sùæt Anh laâ ngûúâi àêìu tiïn chaåm cöëc. Àùng Bêíy dõch V. HUGO (Phaáp) Vò anh nïëm Vò anh nïëm cheán tònh chan chûáa Trong tay em aáp vêìng traán say sûa Vò anh thúã ngoåt ngaâo húi thúã Têm höìn em trong boáng laá hûúng àûa. Vò anh nghe gioång em thêìm thô Traái tim em huyïìn diïåu bao lúâi Vò anh thêëy nuå cûúâi vaâ ngêën lïå Mùæt anh trong mùæt em vaâ möi chaåm vaâo möi Vò anh àaä thêëy trïn àêìu anh lêëp loaáng Ngöi sao em êín hiïån giûäa laân mêy Vò anh nghe trïn doâng àúâi anh ruång xuöëng Àoaá höìng em lòa khoãi caánh tay ngaây Anh coá thïí noái vúái thaáng nùm vöåi vaä Qua ài ! Qua ài ! Ta chùèng cöîi giaâ àêu Haäy ài ài vúái nhûäng hoa taân taå Ta coá trong ta möåt àoaá thùæm bïìn lêu Caánh thúâi gian chaåm vaâo maâ khöng laâm rúi vaäi Nûúác trong bònh àêìy chûáa bao nhiïu Ngûúâi coá tro taân khöng bùçng ta coá lûãa Ngûúâi coá laäng quïn khöng bùçng ta coá tònh yïu Tïë Hanh dõch JUAN RAMOÁN JIMÏNEZ (Têy Ban Nha) Coá möåt lêìn Coá möåt lêìn töi àaä noái bêng quú Nhûng cö beá chùæc laâ nghe thêëy Rùçng töi thñch tònh yïu khi xuên túái Chó mùåc tuyïìn vaáy aáo trùæng tinh khöi. E lïå ngûúác mùæt xanh trong vùæt, Thoaáng phuát giêy cö beá lùång nhòn töi Vaâ gûúng mùåt ngêy thú nheå nhoäm Núã nuå cûúâi buöìn kheä trïn möi. Tûâ buöíi êëy thaáng Nùm naâo cuäng vêåy, Möîi lêìn töi qua phöë luác chiïìu sang Töi àïìu thêëy cö beá bïn caåch cûãa Trong böå àöì maâu trùæng àûáng nghiïm trang. Höìng Thanh Quang dõch OMAR KHAYAM (Ba Tû) Vïì tònh yïu * Haäy coi chûâng caác cö mùæt long lanh maá àoã Vò caái àeåp, tònh yïu - hai ngoån nguöìn àau khöí Caái àeåp, tònh yïu khöng vônh cûãu, lêu bïìn, Chó àïën bùæt ta àau, röìi bay ài theo gioá * Töi muöën quïn ngûúâi yïu nay phuå baåc Töi muöën quïn àïí àûúåc yïu ngûúâi khaác, Nhûng nûúác mùæt, than öi, khöng muöën thïë, cûá traâo Nhû muöën che, khöng cho nhòn ngûúâi khaác Thaái baá tên dõch KIM SOWOL (Haân Quöëc) Nhûäng böng hoa taân uáa Nïëu nhû naâng quyïët têm dûát aáo ra ài Khöng coân thiïët söëng cuâng ta nûäa Ta seä chiïìu naâng thöi, naâng aå! Ta seä lang thang khùæp trúâi Yaksan. Khùæp vuâng Yöngbyön gom tûâng böng hoa daåi. Röìi rùæc khùæp àûúâng laâng, nhûäng böng hoa ta haái. Tûâng bûúác chên naâng qua. Trïn nhûäng caánh hoa ta. Nheå nhaâng vaâ ïm aái. Nïëu nhû naâng quyïët dûát aáo ra ài. Khöng coân thiïët söëng cuâng ta nûäa. Ta chùèng khoác, nhûng maâ ta taân uáa. Cao Vùn Àiïìm dõch L.KIUDICH (Mô) Ngön ngûä cuãa tònh yïu Ngön ngûä cuãa tònh yïu thêìm thò trong àïm tônh Voång dõu daâng, raåo rûåc traái tim xanh Nhû laâ coã chaåm vaâo töi khe kheä Trïn thïë gian chó coá möîi chuáng mònh Sao nhêëp nhaáy vaâ muâi thúm coã daåi Àïìu nhúá núi àêy ngön ngûä aái tònh. Ngön ngûä tònh yïu khöng döëi lûâa phaãn böåi Loát chên em trïn khùæp ngaã àûúâng àúâi Töi seä ài àïën cuâng trúâi khöng moãi Chó quyïët tòm bùçng àûúåc em thöi. Àoaân Minh Tuêën dõch M. LERMONTOV (Nga) Khöng àïì Khöng, töi naâo nûäa yïu em Möång xûa àau àúán, cuöìng àiïn qua röìi Nhûng núi sêu kñn loâng töi Hònh em vêîn söëng, tuy vúâi vúåi xa. Àaä say möång múái thiïët tha Nhûng hònh aãnh êëy dïî laâ àaä quïn Tûúång thúâ duâ àöí vêîn thiïng Miïëu thúâ boã vùæng vêîn nguyïn miïëu thúâ. Thuyá Toaân dõch LYÁ BAÅCH (Trung Quöëc) Gûãi phûúng xa Ngûúâi àeåp coân àêy, hoa àêìy phoâng, Ngûúâi àeåp ài röìi giûúâng boã khöng. Trïn giûúâng mïìm gêëm cuöën khöng àùæp, Nay àaä ba nùm, hûúng coân nöìng. Hûúng thúm, thúm khöng dûát, Ngûúâi ài, ài khöng vïì, Nhúá nhau laá vaâng ruång, Rïu biïëc sûúng dêìm dïì. Nguyïîn Hûäu Böíng dõch LYÁ THÛÚNG ÊÍN (Trung Quöëc) Khöng àïì Khoá gùåp nhau maâ cuäng khoá xa, Gioá xuên àaânh àïí ruång trùm hoa. Con tùçm àïën thaác tú coân vûúáng, Chiïëc nïën chûa taân, lïå vêîn sa. Saáng ngùæm gûúng buöìn thay maái toác, Àïm ngêm thú thêëy laånh trùng ngaâ Böìng Lai túái àoá khöng xa mêëy, Cêåy vúái chim xanh doå löëi maâ. Khûúng Hûäu Duång vaâ Tûúng Nhû dõch G. LORCA (Têy Ban Nha) Cêy mêm xöi maâu xaám - Úi cêy hoang daåi cêy maâu xaám em coá cho ta traái ngoåt laânh? - Àïën àêy. Maáu àoã vaâ gai sùæc yïu em, em seä thuöåc vïì anh. - Traái cêy em maâu xanh sùæc töëi haäy àïí tan dêìn trïn lûúäi ta. - Em seä öm ghò anh maäi maäi trong rûâng gai boáng töëi mú höì. - Cêy úi, em ài tòm chi àoá? - Tònh yïu maâ anh khöng biïët cho. Hoaâng Hûng dõch G. LORCA (Têy Ban Nha) Thêåt àêëy Anh traã giaá bao nhiïu phiïìn muöån àïí yïu em nhû thïí anh yïu! Yïu em, khñ trúâi laâm anh àau, àau tim, àau caã muä àöåi àêìu. Coá ai mua cho mònh chiïëc daãi daâi daâi tïët bùçng luåa moãng, nöîi buöìn bùçng chó trùæng àïí dïåt thaânh khùn tay? Anh traã giaá bao nhiïu phiïìn muöån àïí yïu em nhû thïí anh yïu! Hoaâng Hûng dõch LÛÚNG YÁ NÛÚNG (Trung Quöëc) Tûúng tû hoaâi... daâi tûúng tû Hoa hoa laá laá ruång túi búâi Loâng nhúá ngûúâi sao chùèng thêëy ngûúâi Ruöåt muöën àûát thïm, thïm àûát ruöåt Chêu rúi thaânh ngêën laåi chêu rúi. Ta coá möåt têëc loâng Khöng coá ai maâ hoãi Muöën nhúâ gioá àuöíi mêy Àïí àûúåc cuâng trùng noái. Öm àaân lïn lêìu cao Lêìu cao trùng giaäi khùæp. Tûúng tû khuác chùèng thaânh Lïå nhoã, dêy àaân àûát. Ngûúâi baão söng Tûúng sêu Tûúng tû sêu gêëp böåi Söng sêu àaáy vêîn thêëy Tûúng tû khöng bïën búâ. Chaâng úã àêìu söng Tûúng Thiïëp úã cuöëi söng Tûúng Nhúá nhau khöng gùåp mùåt Cuâng uöëng nûúác söng Tûúng. Tûúng tû hoaâi...daâi tûúng tû. Tûúng tû daâi, daâi khön xiïët. Súám biïët nöîi àau loâng Xûa àûâng cuâng nhau biïët. Vuä Ngoåc Khaánh dõch CHARLORTE MEW Khuác haát Haäy yïu, haäy yïu nhau ài Khi tònh coân trong tay vúái Cö gaái úi haäy khùæc ghi Laá xanh seä taân rêët vöåi Coá chaâng trai naâo hiïíu nöíi Chiïëc laá vaâng bay vïì àêu. Khi gioá cûá öì aåt thöíi Chiïëc laá moãng manh êu sêìu. Haäy yïu, haäy yïu nhau ài Thuyïìn tònh àang chúâ dûúái bïën Chim xanh haát lúâi thûúng mïën Con àûúâng muâa heâ em qua Möåt mai baâi haát nhaåt nhoâa Thuyïìn tònh nhöí neo xa ngaái Con tim coá gaâo reáo maäi Cuáng khöng goåi àûúåc trúã vïì. Lï Àònh Vuä dõch B. PAXTERNAC (Nga) Gioá Töi chïët, bïn àúâi em vêîn söëng Vaâ gioá liïn höìi seä khoác than. Cùn nhaâ run rêíy, rûâng cêy àöång Gioá cuöån cuöìn lay caã caánh rûâng. Vaâ caã khöng gian vö haån vêîn Nhû chiïëc thuyïìn neo, gioá cûá rung. Nhûng gioá phaãi àêu vò ngaåo maån Hay vò hung haän truát cùm húân. Chó muöën, em úi, trong buöìn thaãm Tòm àiïåu ru naâo haát tùång em. Nhêåt Chiïu dõch OCTAVIO PAZ (Mehico) Hai cú thïí Hai cú thïí öm nhau Nhû laâ hai con soáng Vaâ biïín laâ àïm sêu. Hai cú thïí öm nhau Nhû hai taãng àaá phùèng Sa maåc laâ àïm sêu. Hai cú thïí öm nhau Laâ hai cöåi rïî sêu Cuâng moåc vaâo àïm töëi. Hai cú thïí öm nhau Nhû laâ hai tia chúáp Cuâng chúáp nhoaáng trong àïm. Hai cú thïí öm nhau Nhû laâ hai ngöi sao Ruång giûäa trúâi àïm vùæng. Trûúng Àùng Dung dõch OCTAVIO PAZ (Mehico) Khöng múã mùæt Khöng múã mùæt toaân thên em saáng toaã choái loaâ vêìng pha lï Taåc hònh em ban khuya maâ anh khöng múã mùæt möåt têëm loâng pha lï Hai ta thaânh vö biïn hoâa nhêåp vaâ thêëu suöët trong khi anh vaâ em àïìu khöng cuâng múã mùæt. Àùång Bêíy dõch S. PETOPHI (Hungari) Luáa àaä chñn röìi Luáa àaä chñn röìi Ngaây ngaây noáng bûác Heån àïën ngaây mai Ta ài ta gùåt. Tònh ta cuäng chñn röìi Tim ta cuäng noáng bûác Mong em, em yïu úi! Em laâ ngûúâi àïën gùåt. Hoaâng Trung Thöng dõch PHUÂNG CHÑ (Trung Quöëc) Töi laâ möåt doâng söng nhoã Töi laâ möåt doâng söng nhoã, Tònh cúâ chaãy qua bïn em Em tònh cúâ àem boáng hònh nhû raáng mêy rûåc rúä Ngaã vaâo ngoån soáng ïm àïìm. Töi chaãy qua möåt khu rûâng rêåm, Ngoån soáng töi lay àöång ïm àïìm Àem boáng laá rûâng xanh thùæm May thaânh xiïm aáo cho em. Töi chaãy qua khoám hoa tûúi núã, Ngoån soáng töi trong vùæt ïm àïìm Àem boáng hoa rûåc rúä Dïåt thaânh muä miïån cho em. Doâng söng töi kïët thuác cuöåc haânh trònh Chaãy vaâo biïín caã vö tònh, Biïín mïnh möng soáng cuöìng, gioá dûä, Àaánh raách aáo xiïm, thöíi tan caã muä hoa rûåc rúä! Töi cuäng lïnh àïnh theo soáng biïín, Lïnh àïnh àïën núi khöng búâ khöng bïën; Vaâ boáng hònh löång lêîy cuãa em Cuäng löång lêîy hoâa tan trong biïín ïm àïìm. Bñch Haãi dõch K. BADJADJO PRADIP (ÊËn Àöå) Quaán haâng phuâ thuãy Möåt phuâ thuyã Múã quaán haâng nho nhoã: “Múâi vaâo àêy Ai muöën mua gò cuäng coá!" Töi laâ khaách àêìu tiïn Tûâ bïn trong Phuâ thuyã loá ra nhòn: “Anh muöën gò?” “Töi muöën mua tònh yïu, Mua haånh phuác, sûå bònh yïn, tònh baån..." “Haâng chuáng töi chó baán cêy non Coân quaã chñn, anh phaãi tröìng, khöng baán!" Thaái Baá Tên dõch J. PREVERT (Phaáp) Pari ban àïm Ba que diïm trong àïm àaánh tûâng que möåt Que àêìu nhòn troån mùåt em Que thûá hai nhòn àöi mùæt em Que cuöëi nhòn miïång em Röìi töëi hùèn cho anh nhúá laåi Têët caã neát yïu khi xiïët chùåt em vaâo loâng. Thaái Baá Tên dich PUSKIN (Nga) Gûãi... Anh nhúá maäi phuát giêy huyïìn diïåu: Trûúác mùæt anh em böîng hiïån lïn, Nhû hû aãnh mong manh vuåt biïën. Nhû thiïn thêìn sùæc àeåp trùæng trong. Giûäa day dûát sêìu àau tuyïåt voång Giûäa öìn aâo xaáo àöång buöìn lo Tiïëng em noái bïn tai anh vùng vùèng Boáng daáng em anh gùåp laåi trong mú. Thaáng ngaây qua nhûäng cún gioá buåi, Àaä xua tan möång àeåp tuöíi thú, Laäng quïn röìi gioång em hiïìn dõu, Nhoaâ tan röìi boáng daáng nguy nga. Giûäa cö quaånh êm u tuâ haäm Doâng àúâi tröi quùçn quaåi hùæt hiu, Chùèng thiïn thêìn, chùèng nguöìn caãm xuác, Chùèng àúâi, chùèng lïå, chùèng tònh yïu. Caã höìn anh böîng bûâng bûâng tónh giêëc: Trûúác mùæt anh em laåi hiïån lïn, Nhû hû aãnh mong manh vuåt biïën, Nhû thiïn thêìn sùæc àeåp trùæng trong. Traái tim laåi röån raâng naáo nûác, Vò traái tim söëng dêåy àuã àiïìu: Caã thiïn thêìn, caã nguöìn caãm xuác Caã àúâi, caã lïå, caã tònh yïu Thuyá Toaân dõch PUSKIN (Nga) Àïm Goåi em tha thiïët dõu daâng Àïm àen lùång leä muöån maâng xön xao Bïn giûúâng ngoån nïën gêìy hao Thú anh thùæp lûãa hoaâ vaâo ïm ïm Doâng söng tònh, àong àêìy em Chao nghiïng aánh mùæt, boáng àïm vúä oaâ aánh cûúâi - nöët nhaåc ngên nga: Anh yïu coá biïët em laâ... cuãa anh! Hoaâng Thõ Vinh dõch PUSKIN (Nga) Lúâi tûå thuá Töi yïu em - duâ hoaá daåi hoaá àiïn, Duâ àau khöí, beä baâng khöng hy voång, Töi sùén loâng quyâ nhêån dûúái chên em Àiïìu bêët haånh, nöîi daåi khúâ cay àùæng, Khöng coân húåp vúái tuöíi àúâi, danh tiïëng Àïën luác töi cêìn biïët söëng khön hún. Nhûng töi hiïíu qua rêët nhiïìu triïåu chûáng, Traái tim töi àang mùæc bïånh aái tònh: Khi vùæng em - töi mïåt moãi chaán chûúâng, Khi em àïën - laåi buöìn, töi chõu àûång, Khöng neán nöíi - muöën thöët lúâi ngêîu hûáng: Thiïn thêìn úi, öi biïët mêëy yïu thûúng! Khi töi nghe bïn phoâng khaách caách tûúâng Tiïëng xiïm aáo, tiïëng chên em nheâ nheå Vaâ gioång noái ngêy thú trong treão thïë Böîng thêëy mònh nhû mêët caã trñ khön. Khi em cûúâi - töi raång rúä têm höìn Em ngoaãnh mùåt - khiïën loâng töi buöìn tuãi, Vò troån möåt ngaây khöí àau mïåt moãi, Phêìn thûúãng em trao: baân tay thûúng yïu. Luác em ngöìi cêìn mêîn trûúác khung thïu, Voác thon thaã, húi ngaã mònh lúi loãng, Àöi mùæt ngoåc, maái toác xoùn ruã xuöëng, Töi lùång im, nhû àûáa treã, àùæm nhòn. Coá nïn noái chùng vïì nöîi buöìn ghen, Vïì bêët haånh trong loâng töi day dûát - Em sûãa soaån ài chúi xa nhûäng luác Trúâi töëi sêìm, aãm àaåm, gioá tûâng cún? Vaâ gioåt lïå em nhoã giûäa cö àún, Vaâ lúâi noái núi chó coân hai àûáa, Vaâ chuyïën ài miïìn quï àaáng nhúá, Vaâ möåt chiïìu voång tiïëng pianö?... Alina! Mong em haäy thûúng cho, Töi khöng daám cêìu xin em tònh aái! Coá leä búãi chêët chöìng nhiïìu töåi löîi, Thiïn thêìn úi, töi àêu xûáng tònh em! Nhûng xin em haäy cûá giaã vúâ thïm! aánh mùæt êëy chûáa bao àiïìu huyïìn bñ... Öi, lûâa döëi töi naâo coá khoá, Töi vöën àang muöën tûå döëi mònh! Taå Phûúng dõch A. PUSKIN (Nga) Töi yïu em... Töi yïu em: àïën nay chûâng coá thïí Ngoån lûãa tònh chûa hùèn àaä taân phai; Nhûng khöng àïí em bêån loâng thïm nûäa, Hay höìn em phaãi gúån boáng u hoaâi. Töi yïu em êm thêìm, khöng hy voång, Luác ruåt reâ, khi hêåm hûåc loâng ghen, Töi yïu em, yïu chên thaânh, àùçm thùæm, Cêìu em àûúåc ngûúâi tònh nhû töi àaä yïu em. Thuyá Toaân dõch ROBERT ROJDEXTVENXKI (Nga) Tiïëng voång Nhêëp nhaáy sao tûâng gioåt giûäa khung trúâi, Caânh rung laá dêåp dúân mún múãn gioá. Em xa mêëy, lúâi em anh vêîn roä, Mònh - suöët àúâi! haånh phuác gúãi vïì nhau. Em yïu úi, duâ em úã núi àêu Traái tim anh tòm túái em chùèng khoá. Tònh yïu luön dêîn mònh gùåp gúä, Mònh - suöët àúâi! - haånh phuác gúãi vïì nhau. Ngay luác kïì saát vûåc töëi thùèm sêu Khi caái chïët buãa vêy mònh, anh biïët Ta vêîn khöng lòa nhau duâ khoaãng khùæc, Mònh - vônh hùçng - laâ kyá ûác vïì nhau! Höìng Thanh Quang dõch SAADI (Ba Tû) Vïì tònh yïu... Ngûúâi àang yïu, duâ buöìn àau, thûúng nhúá, Vêîn haånh phuác vaâ thêëy àúâi rûåc rúä. Hoå coi khinh caã phaáp luêåt, chñnh quyïìn, Trong àoái ngheâo hoå thêëy caãnh thêìn tiïn. Hoå uöëng cheán tònh yïu trong im lùång, Duâ tònh yïu chó cho toaân cay àùæng. Hoå nhû nhaâ rïu phuã, baám àêìy gai, Àeåp bïn trong, tuy xêëu xñ bïì ngoaâi. Con thiïu thên lao vaâo àeân àïí chaáy, Hoå cuäng lao vaâo tònh yïu nhû vêåy. Thaái Baá Tên dõch A. SERETELI (Gruzia) Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em Vúái muâa àöng àúâi anh giaá laånh, Cuäng nhû anh khöng thïí vñ boáng àïm Vúái bònh minh, vúái mùåt trúâi lêëp laánh. Em àang xuên, àúâi phña trûúác coân daâi, Cuöåc àúâi anh àaä xïë chiïìu. Trong luác Em vûâa gaánh gaánh àúâi lïn vai, Anh thò àaä coâng lûng, sùæp guåc. Giûäa chuáng ta laâ khoaãng caách mïnh möng Ta xa nhau nhû bêìu trúâi - mùåt àêët Em - böng hoa múái heá nuå giûäa àöìng. Anh - àaám rïu seám khö vò gioá quêåt. Nhûng bêìu trúâi vaâ mùåt àêët xûa nay Àûúåc nöëi laåi bùçng súåi dêy naâo àêëy. Cuäng thïë em vaâ anh luác naây Hoaâ laâm möåt, duâ khaác nhau àïën vêåy. Thaái Baá Tên dõch W. SEXPIA (Anh) Sonne 46 Tim, mùæt anh luön caäi nhau gay gùæt: Laâm caách naâo mong coá thïí chia em? Mùæt nhêët àõnh àoâi trao em cho mùæt, Tim noái rùçng nïn àïí àêëy cho tim. Tim quaã quyïët laâ tim em tim giûä Sêu trong loâng maâ mùæt chùèng hïì hay. Nhûng àöi mùæt khöng ngúát lúâi chöëng cûå, Baão hònh em mùæt chuåp giûä bao ngaây. Àïí chêëm dûát möëi bêët hoaâ, lyá trñ Àem hai bïn àûúng sûå àùåt lïn cên Vaâ kïët luêån sau höìi lêu suy nghô - Phaãi chia sao cho ai cuäng coá phêìn: Nhûäng gò thuöåc vïì phêìn ngoaâi - cho mùæt; Coân phêìn trong - cho traái tim chên thêåt. Thaái Baá Tên dõch W. SEXPIA (Anh) Sonne 102 Anh yïu em, nhûng khöng khoe ngûúâi khaác, Anh yïu em maâ chùèng muöën noái nhiïìu Vò nhûäng ai àem tònh yïu khoaác laác, Àuáng laâ ngûúâi chuyïn rao baán tònh yïu. Anh yïu em, möåt tònh yïu thùæm ngoåt, Anh yïu em, yïu tha thiïët, mùån maâ, Nhû hoaå mi cûá xuên vïì laåi hoát, Duâ muâa heâ chim bùåt tiïëng khöng ca. Àïm muâa heâ khöng keám phêìn thú möång Khi con chim thöi khöng hoát trïn caânh. Nhû tiïëng nhaåc khi quaá nhiïìu, quaá röîng, Nghe cuäng nhaâm, duâ reáo rùæt êm thanh. Anh nhû chim trong vûúân kia im lùång, Anh àaä hoát, vaâ bêy giúâ im ùæng. Thaái Baá Tên dõch SHELLEY (Anh) Triïët lyá cuãa tònh yïu Suöëi tan vaâo doâng söng Söng tan vaâo biïín röång Gioá trúâi xanh rung àöång Lûu luyïën hoaâi trïn khöng; Búãi luêåt àúâi linh hiïín Chùèng coá chi leã phêìn Ai maâ khöng lûu luyïën Chó coân em àún thên? Nuái hön trúâi mï maãi Soáng ghò nhau trïn doâng; Maâ sao hoa - em - gaái Quïn àoán nhêån tònh anh? Nùæng öm mònh traái àêët Trùng hön biïín mùån nöìng Coá nghôa gò em nhó? Nïëu em coân cö àún? Nhêåt Chiïu dõch S. SIPATROV (Nga) Haäy biïët quyá Haäy biïët quyá, haäy vun tröìng tònh yïu, Cuâng nùm thaáng laåi caâng cêìn phaãi vêåy. Vò tònh yïu khöng chó ngöìi cöng viïn, Hay cuâng daåo dûúái trùng vaâng àêu àêëy. Seä coá hïët - hiïíu lêìm vaâ khoá khùn... Vaâ phaãi söëng suöët caã àúâi nhû thïë, Vò tònh yïu laâ möåt baâi haát hay. Maâ haát àûúåc, thûåc ra khöng phaãi dïî. Thaái Baá Tên dõch S. SIPATROV (Nga) Khöng àïì Àúâi anh anh gûãi em Caã vui buöìn moåi nöîi Anh coá thïí döëi em Thú anh khöng thïí döëi Àûúåc nhû trïn cûãa söí Nghiïng xuöëng cuöåc àúâi mònh Hai ta ai biïët àûúåc Em chïët trûúác hay anh. Chó möåt ûúác mú thöi Ngaây ngaây anh lùåp laåi Sau khi anh chïët röìi Tònh anh coân maäi maäi. Tïë Hanh dõch J. SUCKLING (Anh) Anh muöën em... Anh muöën em traã laåi tim cho anh, Búãi tim em anh phaãi xa maäi maäi. Möåt khi em khöng muöën tùång tim mònh, Sao em muöën giûä tim anh laåi? Sao hai tim phaãi úã xa nhau, Chung löìng ngûåc maâ khöng chung söëng? Öi tònh yïu, sao núä bùæt ta àau, Sao núä àïí ngûåc ta tröëng röîng... Thaái Baá Tên dõch R. TAGOR (ÊËn Àöå) Khöng àïì Àöi mùæt bùn khoùn cuãa em buöìn. Àöi mùæt em muöën nhòn vaâo têm tûúãng cuãa anh Nhû trùng kia muöën vaâo sêu biïín caã. Anh àaä àïí cuöåc àúâi anh trêìn truåi dûúái mùæt em Anh khöng giêëu em möåt àiïìu gò Chñnh vò thïë maâ em khöng biïët gò têët caã vïì anh. Nïëu àúâi anh chó laâ viïn ngoåc anh seä àêåp noá ra laâm trùm maãnh quaâng vaâo cöí em. Nïëu àúâi anh chó laâ möåt àoaá hoa troân trõa, dõu daâng vaâ beá boãng anh seä haái noá ra àïí àùåt lïn maái toác em. Nhûng em úi, àúâi anh laâ möåt traái tim Naâo ai biïët chiïìu sêu vaâ bïën búâ cuãa noá. Em laâ nûä hoaâng cuãa vûúng quöëc àoá êëy thïë maâ em coá biïët gò biïn giúái cuãa noá àêu Nïëu traái tim anh chó laâ möåt phuát giêy laåc thuá Noá seä núã ra möåt nuå cûúâi nheå nhoäm Vaâ em thêëu suöët rêët nhanh. Nïëu traái tim anh chó laâ khöí àau Noá seä tan ra thaânh lïå trong vaâ lùång im phaãn chiïëu nöîi niïìm u êín. Nhûng em úi, traái tim anh laåi laâ tònh yïu. Nöîi vui sûúáng, khöí àau cuãa noá laâ vö biïn Nhûäng àoâi hoãi vaâ sûå giaâu sang cuãa noá laâ trûúâng cûãu. Traái tim anh cuäng úã gêìn em nhû chñnh àúâi em vêåy Nhûng chùèng bao giúâ em biïët troån noá àêu. Àaâo Xuên Quyá dõch R. TAGOR (ÊËn Àöå) Khöng àïì Ai àoá àïën thò thêìm: “Em yïu, ngûúác mùæt lïn naâo!” Töi caáu gùæt noái: “Ài ài!" Nhûng ai àoá vêîn khöng nhuác nhñch. Ai àoá àûáng trûúác mùåt töi vaâ nêng baân tay töi. Töi noái: “Buöng töi ra!“ Nhûng ai àoá vêîn khöng ài. Ai àoá gheá mùåt bïn tai töi. Töi lûúâm ai àoá vaâ noái: “Roä xêëu höí!“ Nhûng ai àoá vêîn khöng àöång àêåy. Ai àoá kïì möi têån maá töi. Töi run run noái: “Suöìng saä quaá!“ Nhûng ai àoá vêîn khöng chuát ngûúång nguâng. Ai àoá caâi möåt böng hoa vaâo toác töi. Töi noái: “Hoa cuäng bùçng thûâa!“ Nhûng ai àoá vêîn àûáng im. Ai àoá lêëy böng hoa úã cöí töi röìi boã ài. Töi khoác, loâng hoãi loâng: “Ai àoá sao khöng trúã laåi”. Cao Huy Àónh dõch BABA TAKHI (Ba Tû cöí) Vïì tònh yïu Öi laâm sao bùæt tim em rûåc chaáy - Coá lûãa naâo laâm àaá kia noáng chaãy! Anh àõnh sûúãi tònh em, vaâ anh khoác àïm ngaây Nhûng nûúác mùæt, than öi, khöng thïí chaáy * Em sinh ra laâ böng höìng kiïu haänh Anh - trïn caát lang thang trong noáng laånh Nhûng anh ài giûäa sa maåc lêìn naâo Cuäng thêëy em trûúác anh, nhû aão aãnh * Duâ tònh yïu àïm ngaây bùæt ta buöìn, khöí nhuåc Nhûng tònh yïu mï say vêîn laâ nguöìn haånh phuác. Trïn ngoån lûãa tònh yïu ai khöng daám thiïu mònh Cûá àïí hùæn chïët thui trïn giaân thiïu hoaã nguåc. Thaái Baá Tên dõch TOLXTOI (Nga) Muâa thu àïën Muâa thu àïën, laá trong vûúân àaä ruång, Laá vaâng bay, bay theo gioá. Ngoaâi àöìng Phña xa xa, ngay saát ròa thung luäng, Àang khoe mònh, àoã rûåc caã haâng phong. Anh kheä nùæm baân tay em - möåt luác Buöìn vaâ vui lêîn löån. Giûäa trúâi chiïìu Anh nhòn em, khoác lïn vò haånh phuác, Vò vuång vïì khöng biïët noái anh yïu... Thaái Baá Tên dõch TRÊÌN MYÄ DUNG (Trung Quöëc) Khöng àïì Cheán xuên chan chûáa bao tònh Coã thúm xú xaác con oanh thêîn thúâ Súám mai chaâng àaä ài chûa Xin àem nûúác mùæt laâm mûa giûä chaâng. Nguyïîn Bñnh dõch TRÛÚNG CÛÃU LINH (Trung Quöëc) Tûâ thuúã chaâng ài Tûâ ngaây chaâng bûúác chên ài Caái khung dïåt cûãi chûa hïì nhuáng tay Nhúá chaâng nhû maãnh trùng àêìy Àïm àïm vêìng saáng hao gêìy àïm àïm. Ngö Têët Töë dõch TRÛÚNG CÛÃU LINH (Trung Quöëc) Ngùæm trùng nhúá ngûúâi xa Vêìng trùng moåc úã biïín khúi Cuâng trong möåt luác goác trúâi soi chung Àïm xa ai àoá sêìu mong Thêu canh ai nhúá mú moâng nhúá ai. Tùæt àeân yïu boáng nga soi Khoaác lïn chiïëc aáo àûúåm muâi sûúng pha, Khön àem aánh saáng cho maâ Nguã ài, trong möång hoaå laâ gùåp nhau. Nguyïîn Hûäu Böìng dõch P. VERLAIRE (Phaáp) Tiïëng chim trong àïm Höìn em chûa àuã niïìm sêu lùæng Dïî hiïíu röìi hoaá nùång loâng ai Treã trung thïë! Nhúãn nhú hoaâi! Vö tû àõnh phêån tuöíi trúâi àùæng cay. Loâng em chùèng traân àêìy ngoåt dõu Leä thûúâng tònh dïî hiïíu maâ àau Treã trung thïë! Laånh luâng sao! Traái tim em hùèn nheå phaâo dûãng dûng. Nïn anh cûá khoan dung trong trùæng Coá vui àêu, bònh lùång nhû thûúâng Dêìu than thúã trùæng àïm suöng Rùçng nhúâ em hoaá àoaån trûúâng naây àêy. Hoaâng Cêìm dõch X.D. XACXENA (ÊËn Àöå) Tònh yïu Trúâi mûa - Anh cùng ö che àêìu. Hïët mûa - Ö lùång leä xïëp vaâo, nhùn nhoá, Bõ anh vûát lïn baân hay àêu àoá. Cuäng thïë, tònh yïu laâ chiïëc ö Che cho ngûúâi khaác khö Riïng mònh bõ ûúát. Thaái Baá Tên dõch KONXTANH XIMONOV (Nga) Àúåi anh vïì Em úi àúåi anh vïì Àúåi anh hoaâi em nheá, Mûa coá rúi dêìm dïì Ngaây coá daâi lï thï Em úi em cûá àúåi. Duâ tuyïët rúi gioá thöíi Duâ nùæng chaáy em úi Baån cuä coá quïn röìi Àúåi anh vïì em nheá! Tin anh duâ vùæng veã Loâng ai duâ taái tï Chùèng mong chi ngûúâi vïì Thò em úi cûá àúåi! Em úi em, cûá àúåi Duâ ai nhúá thûúng ai Chùèng mong coá ngaây mai... Duâ meå giaâ con daåi Hïët mong anh trúã laåi Duâ baån viïëng höìn anh Yïn nghó nêëm möì xanh Nêng cheán tònh döëc caån Thò em úi mùåc baån Àúåi anh hoaâi em nghe Tin rùçng anh seä vïì! Àúåi anh anh laåi vïì Tröng chïët cûúâi ngaåo nghïî Ai ngaây xûa rúi lïå Hùèn cho sûå tònh cúâ Naâo coá biïët bao giúâ Búãi vò em ûúác voång Búãi vò em tröng ngoáng Tan giùåc, bûúác àûúâng quï Anh cuãa em laåi vïì! Vò sao anh chùèng chïët? Naâo bao giúâ ai biïët Coá gò àêu em úi Chó vò khöng ai ngûúâi Biïët nhû em chúâ àúåi. Töë Hûäu dõch M. XVETAEVA (Nga) Múái höm qua Múái höm qua anh coân nhòn mùæt em, Thïë maâ giúâ anh quay ngang böëi röëi. Múái höm qua anh coân ngöìi suöët àïm, Giúâ caái gò cuäng laâm anh giêån döîi. Anh thöng minh, anh am hiïíu nhiïìu àiïìu, Em chêåm chaåp, em laâ con ngúá ngêín. Nhûng em kïu, nhû phuå nûä thûúâng kïu: “Em laâm gò àaáng cho anh tûác giêån?" Vúái phuå nûä, nûúác mùæt laâ nûúác söng, Nhûng vúái hoå, maáu cuäng laâ nûúác laä, Vaâ tònh yïu laâ dò gheã con chöìng - Xin àûâng àúåi loâng thûúng vaâ pheáp laå! Söëng phaãi buâng nhû ngoån lûãa trong àïm - Anh daåy thïë, nhûng röìi trong giaá reát Anh boã em. Anh laâ thïë vúái em, Nhûng vúái anh, em laâm gò àaáng gheát? Em hiïíu anh, anh khöng phaãi noái nhiïìu. Em khöng coân laâ tònh nhên, em tónh. Nhûng núi naâo àaä àïí mêët tònh yïu Thò thêìn chïët lïn thay vaâ quyïët àõnh. Treo trïn cêy, khi quaã taáo chñn mïìm Seä tûå rúi, àoá laâ àiïìu chùæc chùæn. Nhûng duâ sao, haäy tha thûá cho em Nhûäng gò em àaä laâm anh tûác giêån. Thaái Baá Tên dõch MARINA XVETAEVA (Nga) Vö àïì Em hoâa vaâo cöëc cho anh Moán toác àöët thaânh tro kheát Àïí anh khöng thïí uöëng ùn, Khöng thïí nguã nghï ca haát. Àïí tuöíi treã anh hïët vui, Àïí anh ngêåm àûúâng àùæng ngùæt, Vúå chöìng anh àïm tên hön Khöng thïí laâm chi haånh phuác. Moán toác vaâng em bõ àöët Thaânh tro xaám xõt hïët röìi. Ngaây xuên anh coá trong àúâi Seä hoáa muâa àöng giaá buöët, Àïí cho anh muâ, anh àiïëc, Àïí anh khö möëc nhû rïu, Àïí anh böëc húi mêët tñch... Höìng Thanh Quang dõch I. XURICOV (Nga) Àïm yïn tônh Àïm yïn tônh, caã khu vûúân ngêåp töëi, Haâng cêy dûúng ngaái nguã àûáng sau nhaâ. Bïn cûãa söí ta ngöìi im khöng noái, Muâa xuên vïì, khöng khñ àûúåm muâi hoa. Sao nhêëp nhaáy trïn àêìu nhû àang haát, Tûâ trïn cao, trùng chiïëu doåi hiïìn tûâ, Vaâ chòm ngêåp trong aánh trùng xanh nhaåt, Em àang ngöìi, múâ aão giûäa trêìm tû. Anh ngêy ngêët ngöìi bïn em lùång leä, Ngùæm nhòn em xinh àeåp giöëng thiïn thêìn. Muâi hoa chaãy vaâo phoâng ta nheâ nheå Nhû nhûäng doâng trùng saáng chaãy bïn chên. Vaâ nïëu àûúåc, giûäa luác naây thanh vùæng, Nhûäng àiïìu anh mong ûúác quaã khöng nhiïìu: Anh chó muöën àúâi em tröi bònh lùång Khöng phaãi buöìn vò àau khöí vaâ yïu... Thaái Baá Tên dõch KHUYÏËT DANH (Trung Quöëc) Baâi thú trong ngöi möå cöí Chaâng sinh thiïëp chûãa chaâo àúâi Thiïëp sinh chaâng àaä giaâ röìi coân àêu! Chaâng buöìn vò thiïëp sinh sau Búãi chaâng sinh súám thiïëp sêìu nghòn thu... Mai Vùn Taåo dõch THÚ CÖÍ TRIÏÌU TIÏN Em chúâ chaâng... Em chúâ chaâng nhû àaä heån, Em chúâ hoaâi chaâng khöng àïën. Laá thu vaâng rúi trong àïm Hay tiïëng chaâng àïën cuâng em? Nhûng em nhêìm, em giêån laá Sao rúi hoaâi, rúi trong àïm... Thaái Baá Tên dõch THÚ CÖÍÍ NHÊÅT BAÃN Nïëu anh laâ ... Nïëu anh laâ viïn ngoåc, Em seä àeo lïn tay. Nhûng àúâi naây Anh chó laâ ngûúâi thïë tuåc. Em khöng thïí giûä anh trong tay. Thaái Baá Tên dõch THÚ CÖÍ NHÊÅT BAÃN Nïëu trúâi xêëu... Nïëu trúâi xêëu vaâ àïm àen - Em seä hiïíu vò sao anh khöng àïën. Nhûng àïm nay Hoa mêån núã thïë naây, Vaâ trùng lïn... Leä naâo anh khöng àïën? Thaái Baá Tên dõch DÊN CA MYÄ Xindy Ûúác gò thaânh quaã taáo Chñn àung àûa trïn caânh, Àïí möîi lêìn qua laåi Em cùæn vaâo loâng anh. Thaái Baá Tên dõch DÊN CA MYÄ Caác cö gaái Caác cö gaái dõu daâng, xinh àeåp, Trûúác khi yïu nïn nhúá kyä trong àêìu: Caác chaâng trai nhû trúâi sao buöíi súám Lung linh nhiïìu nhûng saáng chùèng bao lêu! Thaái Baá Tên dõch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững bài thơ tình Bất Hủ mọi thời đại.pdf
Luận văn liên quan