Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay

Lời nói đầu Nguồn lực để phát triển kinh tế –xã hội (KT-XH) ở nước ta bao gồm vị trí địa lý ,tài nguyên thiên nhiên ,các đường lối phát triển xã hội , .,và cả con người.Nước ta vốn đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại bị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh .Nền kinh tế mang đậm tính chất tự cung tự cấp . Sau 1975 chúng ta bắt tay vào con đường xây dựng trên cả đất nước . Nhưng ta chỉ chủ yếu tập trung vào nông nghiệp (NN) và công nghiệp nặng (CNN) ,trong khi đó xuất phát điểm của ta rất thấp và hoàn cảnh đất nước sau chiến tranh bị tàn phá nặng nề.Đến năm 1986 chúng ta đã quyết định đổi mới nền KT ,do đó nền Kt đã từ từ thoát khỏi khủng hoảng ,hiện nay nền KT của Việt Nam đang phát triển trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) . Chính nhờ sự đổi mới cơ bản theo hướng tích cực , để ngày càng phát triển nền KTXH . Đất nước ta muốn cất cánh trong thế kỷ XXI cần có những giải pháp đúng đắn nhằm phát huy tất cả những tiềm lực đất nước vào việc thực hiện thắng lợi chiến lược KT-XH của đất nước .Vì thế Đảng và nhà nước ta chủ trương thực hiện song song hai nhiệm vụ chiến lược đó là vừa xây dựng , phát triển NN-CN vừa thúc đẩy các ngàng dịch vụ và du lịch . Hàng năm nguồ ngân sách nhà nước ta thu được từ du lịch không nhỏ ,nhung du lịch vẩn là một ngành kinh tế khá mới mẻ đối với ta . Trong tài liệụ này chúng ta đề cập đến “ Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay”. Lãnh thổ Việt Nam bao gồm hai phần : Phần đất liền và phần biển rộng lớn . Ngoài ra nước ta còn nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương , gồm trung tâm Đông Nam Á ,có vùng biển rộng ,dể dàng giao lưu kinh tế ,văn hóa với nhiều nước trên thế giới .Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch . Ngoài ra do nền kinh tế của ta đã có nhiều thay đổi ,chất lượng cuộc sống được nâng lên đáng kể , từ đó kéo theo nhu cầu về đời sống tinh thần củng tăng lên , Nhu cầu về du lịch của người dân những năm gần đây tăng vọt . Hơn nũa Việt Nam vốn là một nước anh hùng , giàu tính lịch sử ,và hiếu khách , là điểm du lịch lý tưởng cho khách nước ngoài . Chính vì vậy, đòi hỏi xã hội nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của mọi người. Nhưng để đáp ứng được nhu cầu này không đơn giản , nhất là đối với một nước đang phát triển như nước ta . Mặc dù những năm gần đây lượng du khách đã tăng lên nhưng củng chỉ tập trung ở một số nơi nhất định , tiềm năng du lịch vẩn chưa được khai thác triệt để . Đặt biệt là vấn đề môi trường chưa được chú ý . Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch mà ta nghiên cứu bao gồm tiềm năng , nguồn đầu tư – khai thác , đội ngủ cán bộ hoạt động trong ngành và lượng du khách . Một khi ta xác định được mục đích ngiên cứu , ta sẽ có những giải pháp để phát triển ngành này một cách hoàn chỉnh , có hiệu quả cao . Ở phần nghiên cứu này , chúng ta đi sâu vào nghiên cứu tiềm năng và giải pháp để phát triển du lịch . Làm sao có thể nâng cao vai trò cũng như nguồn đóng góp cho ngân sách nhà nước . Qua bài tiểu luận này , chúng ta sẽ phần nào hình dung được thực trạng nền kinh tế du lịch của nước ta hiện nay một cách khái quát nhất . Đặt biệt là ta sẽ nhận thấy rỏ vai trò của ngành đối với sự phát triển của nền KT-XH hiện nay không hề nhỏ. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển những thế mạnh hiện có và khắc phục những thiếu sót cũng như yếu điểm của ngành . Có như vậy chúng ta mới có thể thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài để cải tạo, nâng cấp những danh lam , thắng cảnh cũng như đầu tư xây dựng các khu du lịch , các làng nghề thủ công , kèm với các dịch vụ khác phục vụ cho du lịch . Trong bài tiểu luận này những vấn đề đó được nêu ra khá rỏ qua 3 phần lớn . ã Phần I : Vài nét về du lịch , ưu thế cũng như chức năng và tác dụng của ngành đối với nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH . ã Phần II : Cái nhìn toàn cảnh về du lịch Việt Nam , một số biện pháp tăng cường sự hoạt động của ngành trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay . ã Phần III : Tổng kết lại , nhấn mạnh mục đích nghiên cứu và nhận xét các mặt đã làm được và chưa làm được .

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1796 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑH NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH TIEÅU LUAÄN MOÂN KINH TEÁ CHÍNH TRÒ NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ XUNG QUANH VIEÄC PHAÙT TRIEÅN NGAØNH DU LÒCH ÔÛ NÖÔÙC TA HIEÄN NAY NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN:LEÂ HUØNG SINH VIEÂN:LEÂ VAÊN THUÙY QUYØNH LÔÙP:CÑ 19E1 TP HOÀ CHÍ MINH 2005 N guoàn löïc ñeå phaùt trieån kinh teá –xaõ hoäi (KT-XH) ôû nöôùc ta bao goàm vò trí ñòa lyù ,taøi nguyeân thieân nhieân ,caùc ñöôøng loái phaùt trieån xaõ hoäi ,...,vaø caû con ngöôøi.Nöôùc ta voán ñi leân töø moät neàn kinh teá noâng nghieäp laïc haäu, laïi bò chòu haäu quaû naëng neà cuûa chieán tranh .Neàn kinh teá mang ñaäm tính chaát töï cung töï caáp . Sau 1975 chuùng ta baét tay vaøo con ñöôøng xaây döïng treân caû ñaát nöôùc . Nhöng ta chæ chuû yeáu taäp trung vaøo noâng nghieäp (NN) vaø coâng nghieäp naëng (CNN) ,trong khi ñoù xuaát phaùt ñieåm cuûa ta raát thaáp vaø hoaøn caûnh ñaát nöôùc sau chieán tranh bò taøn phaù naëng neà.Ñeán naêm 1986 chuùng ta ñaõ quyeát ñònh ñoåi môùi neàn KT ,do ñoù neàn Kt ñaõ töø töø thoaùt khoûi khuûng hoaûng ,hieän nay neàn KT cuûa Vieät Nam ñang phaùt trieån trong cô cheá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa (XHCN) . Chính nhôø söï ñoåi môùi cô baûn theo höôùng tích cöïc , ñeå ngaøy caøng phaùt trieån neàn KTXH . Ñaát nöôùc ta muoán caát caùnh trong theá kyû XXI caàn coù nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén nhaèm phaùt huy taát caû nhöõng tieàm löïc ñaát nöôùc vaøo vieäc thöïc hieän thaéng lôïi chieán löôïc KT-XH cuûa ñaát nöôùc .Vì theá Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta chuû tröông thöïc hieän song song hai nhieäm vuï chieán löôïc ñoù laø vöøa xaây döïng , phaùt trieån NN-CN vöøa thuùc ñaåy caùc ngaøng dòch vuï vaø du lòch . Haøng naêm nguoà ngaân saùch nhaø nöôùc ta thu ñöôïc töø du lòch khoâng nhoû ,nhung du lòch vaån laø moät ngaønh kinh teá khaù môùi meû ñoái vôùi ta . Trong taøi lieuï naøy chuùng ta ñeà caäp ñeán “ Nhöõng vaán ñeà xung quanh vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch ôû nöôùc ta hieän nay”. Laõnh thoå Vieät Nam bao goàm hai phaàn : Phaàn ñaát lieàn vaø phaàn bieån roäng lôùn . Ngoaøi ra nöôùc ta coøn naèm ôû phía Ñoâng baùn ñaûo Ñoâng Döông , goàm trung taâm Ñoâng Nam AÙ ,coù vuøng bieån roäng ,deå daøng giao löu kinh teá ,vaên hoùa vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi .Ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch . Ngoaøi ra do neàn kinh teá cuûa ta ñaõ coù nhieàu thay ñoåi ,chaát löôïng cuoäc soáng ñöôïc naâng leân ñaùng keå , töø ñoù keùo theo nhu caàu veà ñôøi soáng tinh thaàn cuûng taêng leân , Nhu caàu veà du lòch cuûa ngöôøi daân nhöõng naêm gaàn ñaây taêng voït . Hôn nuõa Vieät Nam voán laø moät nöôùc anh huøng , giaøu tính lòch söû ,vaø hieáu khaùch , laø ñieåm du lòch lyù töôûng cho khaùch nöôùc ngoaøi . Chính vì vaäy, ñoøi hoûi xaõ hoäi nhanh choùng ñaùp öùng nhu caàu cuûa moïi ngöôøi. Nhöng ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu naøy khoâng ñôn giaûn , nhaát laø ñoái vôùi moät nöôùc ñang phaùt trieån nhö nöôùc ta . Maëc duø nhöõng naêm gaàn ñaây löôïng du khaùch ñaõ taêng leân nhöng cuûng chæ taäp trung ôû moät soá nôi nhaát ñònh , tieàm naêng du lòch vaån chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå . Ñaët bieät laø vaán ñeà moâi tröôøng chöa ñöôïc chuù yù . Nhöõng vaán ñeà xung quanh vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch maø ta nghieân cöùu bao goàm tieàm naêng , nguoàn ñaàu tö – khai thaùc , ñoäi nguû caùn boä hoaït ñoäng trong ngaønh vaø löôïng du khaùch . Moät khi ta xaùc ñònh ñöôïc muïc ñích ngieân cöùu , ta seõ coù nhöõng giaûi phaùp ñeå phaùt trieån ngaønh naøy moät caùch hoaøn chænh , coù hieäu quaû cao . ÔÛ phaàn nghieân cöùu naøy , chuùng ta ñi saâu vaøo nghieân cöùu tieàm naêng vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån du lòch . Laøm sao coù theå naâng cao vai troø cuõng nhö nguoàn ñoùng goùp cho ngaân saùch nhaø nöôùc . Qua baøi tieåu luaän naøy , chuùng ta seõ phaàn naøo hình dung ñöôïc thöïc traïng neàn kinh teá du lòch cuûa nöôùc ta hieän nay moät caùch khaùi quaùt nhaát . Ñaët bieät laø ta seõ nhaän thaáy roû vai troø cuûa ngaønh ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn KT-XH hieän nay khoâng heà nhoû. Töø ñoù ñeà ra moät soá giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån nhöõng theá maïnh hieän coù vaø khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt cuõng nhö yeáu ñieåm cuûa ngaønh . Coù nhö vaäy chuùng ta môùi coù theå thu huùt ñöôïc nguoàn ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå caûi taïo, naâng caáp nhöõng danh lam , thaéng caûnh cuõng nhö ñaàu tö xaây döïng caùc khu du lòch , caùc laøng ngheà thuû coâng , keøm vôùi caùc dòch vuï khaùc phuïc vuï cho du lòch . Trong baøi tieåu luaän naøy nhöõng vaán ñeà ñoù ñöôïc neâu ra khaù roû qua 3 phaàn lôùn . Phaàn I : Vaøi neùt veà du lòch , öu theá cuõng nhö chöùc naêng vaø taùc duïng cuûa ngaønh ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH . Phaàn II : Caùi nhìn toaøn caûnh veà du lòch Vieät Nam , moät soá bieän phaùp taêng cöôøng söï hoaït ñoäng cuûa ngaønh trong neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay . Phaàn III : Toång keát laïi , nhaán maïnh muïc ñích nghieân cöùu vaø nhaän xeùt caùc maët ñaõ laøm ñöôïc vaø chöa laøm ñöôïc . I/NHÖÕNG ÑIEÅM KHAÙI QUAÙT NHAÁT VEÀ DU LÒCH : 1. KHAÙI NIEÄM VEÀ DU LÒCH : D u lòch laø moät ngaønh “ coâng nghieäp khoâng khoùi ’’, ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån treân tieàm naêng vaên hoùa , xaõ hoäi . Nhöng noù vaãn phaùt trieån döïa treân nhöõng quy luaät phaùt trieån kinh teá chung . Khaùi nieäm du lòch bao goàm caùc lónh vöïc nhö : caùc tuyeán , ñieåm ø du lòch . Tuyeán – ñieåm du lòch : Caùc ñieåm du lòch laø nôi taäp trung moät loaïi taøi nguyeân töï nhieân , nhaân vaên , kinh teá – xaõ hoäi hay moät coâng trình rieâng bieät phuïc vuï cho du lòch . Caùc tuyeán du lòch goàm nhöõng ñieãm du lòch ñöôïc noái vôùi nhau . Trong töøng tröôøng hôïp cuï theå , caùc tuyeán du lòch coù theå laø tuyeán noäi vuøng hay tuyeán lieân vuøng . Caùc hình thöùc toå chöùc du lòch: Du lòch daõ ngoaïi , laø loaïi hình du lòch caém traïi ngoaøi trôøi , keát hôïp vôùi nhöõng troø chôi ñeå taïo ra khoâng khí , caûm giaùc thoaûi maùi cho nhoùm du lòch . Du lòch sinh thaùi , laø loaïi hình du lòch ñeå thöôûng thöùc nhöõng taøi nguyeân thieân nhieân , thích hôïp cho moïi loai khaùch du lòch , ñaëc bieät laø khaùch nöôùc ngoaøi . Du lòch nghieân cöùu : laø loaïi hình toå chöùc cho caù nhaân hay moät nhoùm nghieân cöùu , tìm hieåu veà taøi nguyeân thieân nhieân , caùc taøi nguyeân nhaân vaên . Du lòch tìm hieåu veà lòch söû vaên hoùa : laø loaïi hình du lòch tìm hieåu veà nhöõng taøi nguyeân nhaân van thích hôïp ñoái vôùi nhöõng khaùch tham quan nhöõng ñình , ñeàn , chuøa , caùc coâng trình kieán truùc ngheä thuaät ,.... Du lòch vui chôi giaûi trí : laø loaïi hình du lòch giuùp cho khaùch tham quan nhöõng giaây phuùt ñöôïc thö giaõn veà tinh thaàn sau moät thôøi gian lao ñoäng , taêng cöôøng söùc khoûe . 2. CHÖÙC NAÊNG CUÛA DU LÒCH : Chöùc naêng xaõ hoäi : Thoâng qua hoaït ñoäng du lòch , khaùch coù ñieäu kieän tìm hieåu ,tieáp xuùc vôùi nhöõng thaønh töïu veà lòch söû , vaên hoùa phong phuù laâu ñôøi cuûa caùc daân toäc Chöùc naêng kinh teá : “Ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi “ naøy ñem laïi nhieàu lôïi nhuaän cho ñaát nöôùc thoâng qua caùc hình thöùc kinh doanh , : nhaø haøng , khaùch saïn , vaän chuyeån , caùc haøng hoùa löu nieäm vaø thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc phaùt trieån nhö : veä sinh , moâi tröôøng , heä thoáng giao thoâng , ...Hoaït ñoäng du lòch coøn giaûi quyeát thu huùt moät löïc löôïng lao ñoäng ñoâng ñaûo . Chöùc naêng sinh thaùi : Hoaït ñoäng du lòch goùp phaàn taïo neân söï phuïc hoài moâi tröôøng soáng oån ñònh veà maët sinh thaùi , baûo veä nhöõng ñoäng thöïc vaät quyù hieám coù nguy cô bò tuyeät chuûng . Chöùc naêng chính trò : Giuùp cho khaùch du lòch nöôùc ngoaøi hieãu roû veà ñaát nöôùc , daân toäc . Hoaït ñoäng du lòch laø moät nhaân toá cuûng coá hoøa bình , ñaåy maïnh caùc quan heä giao löu quoác teá , môû roäng söï hieåu bieát giöõa caùc daân toäc . 3. YÙ NGHÓA KINH TEÁ – XAÕ HOÄI CUÛA DU LÒCH : Du lòch goùp phaán phaùt trieån giao thoâng , caùc dòch vuï coâng coäng , caùc thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät ( internet , master card ) , chæng trang ñoâ thò , trong saïch moâi tröôøng. Nhö vaäy khi ta xaùc ñònh ñöôïc öu theá , chöùc naêng , yù nghóa veà kinh teá cuõng nhö xaõ hoäi cuûa du lòch thì seõ coù höôùng vaïch ra ñöôøng ñi môùi cho ngaønh . Nhöõng vaán deà xung quanh vieäc phaùt trieån du lòch hieän nay taùc doäng maïnh meõ tôùi cô cheá hoaït ñoäng cuõng nhö böôùc tieán trong toaøn ngaønh vaø aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc ta . Trong neàn kinh teá thò tröôûng theo ñònh höôùng XHCN thì vieäc thay ñoåi keát caáu heát söùc khoù khaên , sao cho phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa Theá Giôùi vöøa khoâng ñöôïc laøm maát mình . Trong phaàn naøy , ta ñaõ trình baøy khaùt quaùt veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch nöôùc ta hieän nay . Vaø ñieàu quan troïng hôn caû laø taùc duïng cuûa vieäc chuyeån ñoåi trong phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa ngaønh . I I /NHÌN TOÅNG THEÅ VEÀ NEÀN DU LÒCH VIEÄT NAM: 1.THÖÏC TRAÏNG CUÛA NEÀN DU LÒCH ÔÛ NÖÔÙC TA : Ñ aát nöôùc ta ñang böôùc vaøo xuaân thöù 5 cuûa theá kyû môùi .Coù bieát bao ñieàu môùi meû ñang chôø ñoùn chuùng ta phía tröôùc . Khi nhìn laïi thôøi gian ñaõ qua ,coù theå khaúng ñing Vieät Nam ñang töøng böôùc thay ñoåi . Tröôùc kia , du lòch laø vaán ñeà hoaøn toaøn xa laï , ta ñaõ boû queân theá maïnh naøy . ÔÛ trieàu ñaïi Hueá xöa ,ñaõ aùp duïng chính saùch beá quan toûa caûng ,khoâng quan heä vôùi baát cöù quoác gia naøo trong khu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi . Nhö vaäy voâ trung ta ñaõ töï kheùp mình , moïi ngöôøi treân theá giôùi khoâng heà bieát ñeán Vieät Nam . Coù theå coi Vieät Nam nhö coâ thieáu nöõ ñeïp , raát nhieàu theá löïc ngaáp ngheù . Traûi qua haøng haøng ngaøn naêm ñoâ hoä cuûa phöông Baéc ,haøng traêm naêm xaâm löôïc cuûa Ñeá Quoác phöông Taây . Ñaây cuûng laø moät nguyeân nhaân khaùch quan laøm chaäm tieán böôùc cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam . Nhöõng di tích lòch söû bò chieán tranh taøn phaù naëng neà ,trong hoaøn caûnh Ñaát nöôùc bò xaâm löôïc ta ñaõ doác toaøn boä söùc vaø löïc cho cuoäc chieán .Ñeán khi hoøa bình laäp laïi , ta chöa coù khaû naêng naâng caáp , baûo toàn vaø phaùt trieån . Chính vì theá maø moät soá di tích ñaõ bò huûy hoaïi hoaøn toaøn . Suoát thôøi gian daøi Vieät Nam chìm trong beå maùu , coù leõ ít coù ai suy nghó ñeán vieäc du lòch ôû ñaây ,coøn ngöôøi daân coù ñôøi soáng raát khoù khaên , khoâng heà coù ñònh nghóa veà ñôøi soáng tinh thaàn ,du lòch . Sau khi Ñaát nöôùc thoáng thaát ,nhaø nöôùc ta chuû tröông chæ giao löu vôùi nhöõng nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa (XHCN) , ñaáy cuõng laø moät nguyeân nhaân aûnh höôûng tôùi söï phaùt trieån cuûa du lòch . Luùc aáy chuyeän laøm visa , passpord raát khoù khaên coäng vôùi ñieàu kieän giao thoâng vaän taûi , dòch vuï coøn yeáu keùm , laïc haäu neân giao löu giöõa caùc vuøng cuõng nhö caùc nöôùc khaùc voâ cuøng khoù khaên . Ngaøy nay vôùi toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm taêng voït , söùc ñoùng goùp cuûa ngaønh du lòch khoâng coøn laø theá yeáu . Löôïng khaùch tham quan nöôùc ngoaøi cuõng nhö trong nöôùc taêng leân haøng naêm . Ñaët bieät laø löôïng du khaùch Chaâu AÙ ,sau Trung Quoác vaø MYÕ thì Nhaät Baûn laø thò tröôøng ñöùng thöù 3 trong 10 thò tröôøng coù nhieàu khaùch ñeán Vieät Nam . Theo soá lieäu thoáng keâ cho thaáy , töø naêm 2000 ñeán 2002 löôïng khaùch Nhaät ñeán Vieät Nam taêng raát nhanh . Tuy nhieân ñeán naêm 2003 do côn dòch SARS ñaõ laøm giaõm ñi nhieàu (xem baûng trang 6) .Naêm nay theo toång cuïc du lòch thì 10 thaùng ñaàu naêm 2004 ñaõ coù 215,856 löôït khaùch Nhaät ñeán Vieät Nam , taêng gaàn 30% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi . Nhö vaäy thò tröôøng du khaùch Nhaät ôû Tp Hoà Chí Minh noùi rieâng , ôû nöôùc ta noùi chung ñaõ daàn daàn hoài phuïc . Beân caïnh du khaùch Nhaät thì löôïng khaùch Nga ñeán Vieät Nam ngaøy caøng ñoâng so vôùi naêm tröôùc nhieàu . Ngay nhöõng ngaøy ñaàu naêm 2005 ,nhieàu haõng löõ haønh lôùn taïi Tp Hoà Chí Minh cho bieát ñaõ coù ít nhaát 8.000 löôït du khaùch quoác teá ñeán Vieât LÖÔÏNG DU KHAÙCH NHAÄT ÑEÁN VIEÄT NAM Nam thoâng qua ngaõ Tp Hoà Chí Minh . Nhieàu haõng löõ haønh ôû phía baéc cuõng cho bieát löôïng khaùch phaùt trieån ñeán baát ngôø , caùc tour du lòch ngaøy caøng keùo daøi ,trung bình laø 15 ngaøy . Hoï raát thích nhöõng baõi bieãn Nha Trang , Muõi Neù, Ñaø Naúng ... Lôïi theá cuûa vieät Nam laø tröôùc ñaây ñaõ coù raát nhieàu ngöôøi töøng ñi hoïc ,ñi laøm tai Nga neân coâng taùc tìm kieám höôùng daån vieân khoâng quaù khoù . Theo coâng ty AT TRAVEL döï ñoaùn löôïng khaùch nga naêm nay seõ taêng 40 –50 % so vôùi naêm ngoaùi . Chính vì theá maø caùc haõng haøng khoâng cuõng ñaõ vaøo cuoäc . Soá chuyeán bay töø caùc thaønh phoá cuûa Nga bay thaúng ñeán Vieät Nam ngaøy caøng taêng . Hieän nay ôû saân bay Taân Sôn Nhaát moãi tuaàn coù 2 chuyeán cuûa haõng haøng khoâng UZBEKISTAN vaø 1 cuûa VN AIRLINES bay sang Nga .trong khi ñoù ôû Haø Noäi coù 2 chuyeán cuûa VN AIRLINES vaø 1 cuûa VLADIVOSTOCK AIR , 2 cuûa UZBEKISTAN . Noùi tôùi Vieät Nam moïi ngöôøi nghó ngay ñeán Hueá vôùi nhöõng Kim Long , Vyõ Daï ,Ñaïi Noäi vaø nhöõng caên nhaø 3 gian , 2 chaùi ,ngoùi aâm döông thaáp thoaùng beân haøng cau , buïi chuoái . Ñoàng Nai vôùi nhöõng ngoâi laøng truyeàn thoáng beân Cuø Lao , Bình Döông vôùi Taân uyeân , Thuû Daàu Moät . Mieàn Trung vôùi haøng loaït ngoâi laøng ñeïp tuyeät vôøi giöõa nhöõng ruoäng ñoàng vöôøn töôït . ÔÛ Ngheä An , Haø Tænh , Thanh Hoùa cuøng nhöõng ngoâi nhaø khoâng laãn vaøo ñaâu , töøng cuïm , töøng nhoùm vôùi khoâng gian bao boïc . Hay vuøng cao vôùi caùc loaïi nhaø saøn ñoäc ñaùo cuûa Ban Meâ Thuoät , Pleiku Kon Tum hay Hoøa Bình , Sa Pa , Tuyeân Quang vôùi haøng chuïc daân toäc khaùc nhau . Hay moät phoá coå Hoäi An cuøng nhöõng khu phoá ñeøn loàng röïc rôû ,ñaëc saéc hay moät Ñaø Laït ngaát ngaây trong nhöõng luoáng hoa hoùa quyeän vôùi khoâng khí se se laïnh cuûa phoá nuùi . Hay thuû ñoâ Haø Noäi vôùi nhöõng khu di tích lòch söû ñoäc ñaùo coäng vôùi caùc laøng ngheà thuû coâng truyeàn thoáng . Taát caû hôïp thaønh baûn saéc vaên hoùa cuûa moãi coäng ñoàng ñòa phöông vaø caû daân toäc khoâng laãn vaøo ñaâu . Ñi xa hôn ñeán AÛi Nam Quan ôû phía Baéc hay choùt muõi Caø Mau ôû phía Nam , hai vò trí ñaàu Ñaát Nöôùc . Moïi ngöôøi seõ voâ cuøng ngaïc nhieân vôùi ñieåm cöïc Ñoâng Toå Quoác , ñoù laø Muõi Ñieän hay coøn goïi laø Muõi Ñaïi Laõnh ,Muõi Khe Gaø thuoäc tænh Phuù Yeân . Ñeán Muõi Ñieän chaéc haún nhieàu ngöôøi nghó ngay ñeán moät tour du lòch sinh thaùi haáp daãn laø leo ñaù bia ,tham quan Ñeøo Caû , nghe huyeàn thoaïi Vuõng Roâ , nhöõng con taøu khoâng soá ... Ñaây seõ laø ñieãm du lòch huùt khaùch . Nhaéc ñeán du lòch sinh thaùi khoâng theå khoâng nhaéc ñeán khu du lòch sinh thaùi Caàn Giôø , ñöôïc thieát keá theo daïng resort , gaàn vôùi thieân nhieân , thu huùt löôïng du khaùch khoâng nhoû veà ñaây . Hay nhöõng chuyeán daõ ngoaïi treân Cuø Lao cuõng laø nôi lyù töôûng cho nhöõng chuyeán tham quan . Ñeå taän höôûng moät baàu khoâng khí trong laønh va thoaùng ñaûng ôû mieàn soâng nöôùc cuøng vôùi nhöõng thuù vui daân daõ sau moät tuaàn laøm vieäc caêng thaúng laø ña phaàn nhu caàu cuûa daân thaønh thò hieän nay . Beân caïnh ñoù du khaùch coøn ñöôïc tham quan traïi nuoâi ong , loø baønh coám loø keïo döøa noåi tieáng treân Cuø Lao naøy . Ñeã coù döôïc nhöõng keát quaû nhö vaäy , haøng naêm nhaø nöôùc ta ñaõ ñaàu tö haøng tyû doàng vaøo caùc khu du lòch . Nhöng cô baûn laø do ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc taàm quan troïng cuûa ngaønh vaø khai thaùc toái ña nhöõng tieàm naêng roäng lôùn naøy . Vôùi nhöõng naêm tröôùc ñaây haàu nhö caùc coâng ty löõ haønh khoâng quan taâm deán muøa haønh höông , maø deå thò tröôøng naøy cho caùc dòch vuï tö nhaân ñöùng ra toå chöùc . Rieâng trong naêm naøy , löôïng du khaùch muoán tham quan , chieâm baùi caùc chuøa chieàn taêng trung bình töø 10 –20 % so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi . Caùc coâng ty ban ñaàu ñaõ baét ñaáu chaøo baùn hoaëc nhaän laøm theo ñôn ñaët haøng caùc tour , phuïc vuï nhu caàu tham quan keát hôïp du lòch haønh höông . Sôû dó naêm nay coù söï gia taêng löôïng khaùch nhö treân laø do naêm nay löôïng kieàu baøo veà thaêm queâ höông taêng leân ñaùng keå , chuû yeáu vaãn ñi nhöõng tuyeán ñieåm noùng laø Ñaø Laït , Nha Trang , Vuõng Taøu ... Lyù do laø do caùc tour xa , daøi ngaøy raát keùn khaùch . Ngoaøi ra coøn coù caùc tuor khoûi haønh moãi ngaøy nhö ñi Suoái Tieân ( Tp Hoà Chí Minh) , chuøa Baø ( Bình Döông ) , chuøa Baø (Taây Ninh) , hoaëc chuøa Baø chaâu Ñoác ... hay ñi haønh höông xa nhö Hueá , vieáng laêng Minh Maïng , chuøa Thieân Muï , Ñöùc meï La Vang ... Hieän nay nhieàu du khaùch nhaát laø Vieät kieàu ñaêt bieät quan taâm ñeán chaát löôïng cuûa nhöõng chuyeán ñi nhö phöông tieän , nôi aên , choán ôû vaø giaûi trí .Moät soá höôùng daån vieân cho bieát naêm nay tình hình an ninh , caûnh quan moâi tröôøng , chaát löôïng dòch vuï ôû leå hoäi ,chuøa chieàn ñaõ ñöôïc caûi thieän . Du lòch giôø ñaây khoâng chæ boù heïp trong khaùi niem thö giaûn tinh thaàn maø coøn giuùp taêng cöôøng theå löïc . Bôûi theá caøng ngaøy caøng coù nhieàu du khaùch chuyeån töø tour thuaàn tuùy nghæ ngôi , döôõng beänh sang tour keát hôïp theå thao , haønh ñoäng . Ñaây laø loaïi hình môùi du nhaäp sang Vieät Nam nhöõng naêm gaàn ñaây . Tuy chöa trôû thaønh phong traøo nhöng döôïc nhieàu baïn treû ñoùn nhaän . Tour haønh ñoäng laø hình thöùc tour keát hôïp vôùi nhöõng hoaït ñoäng theå thao maïo hieåm nhö leo nuùi , vöôït thaùc ñi boä xuyeân röøng ... Du khaùch coù theå khaùm phaù caùc vaùch nuùi gaán caùc ñieåm du lòch phoå bieán nhö vöïc töû thaàn ôû DATANLA (Ñaø Laït) , hang dôi ( Phan Thieát ) , caùc vaùch nuùi ôû suoái Vónh Haûo , hoøn Phuï Töû (Haø Tieân) , Hoøn ngheä ( Kieân Giang) . Du lòch maïo hieãm ñöôïc Didier – moät huaán luyeän vieân ngöôøi Phaùp ñöa vaøo Vieät Nam cuoái nhöõng naêm 90 vôùi caùc moân leo nuùi , vöôït thaùc , löôïn duø ôû Ñaø Laït . Hay moïi ngöôøi seõ döôïc chieâm nghöôõng caû moät theá giôùi kyø aûo trong loøng ñaïo döông . Caùc loaïi sinh vaät bieån ñuû maøu saéc tung taêng bôi loäi caïnh nhöõng raëng san hoâ , haûi quyø . Hoï seõ taän maét thaáy theá giôùi tuyeät vôøi ñoù khi tham gia tour laën bieån . ÔÛ Vieät Nam coù hai nôi coù theå tieán haønh laën bieån laø Phuù Quoác vaø Nha Trang . Rieâng Nha Trang nhôø öu theá coù laøn nöôùc trong nhö pha leâ , sinh vaät bieån phong phuù neân laø ñieåm lyù töôûng nhaát . Moïi ngöôøi seõ döôïc cung caáp ñaày ñuû nhöõng trang thieát bò , cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ñòa ñieåm du lòch vaø löôïng du khaùch thì caùc coâng ty löõ haønh , coâng ty du lòch vaø dòch vuï cuõng taêng theo caû veà soá löôïng laån chaát löôïng . Nhieàu coâng ty ra ñôøi caïnh tranh nhau , moät soá coâng ty uy tín nhö SaiGon tourist , Rainbow , Blue Diving ... Vôùi haøng nguõ höôùng daãn vieân kinh nghieäm , coù chuyeân moân cao . Hieän nay , caùc tröôùng ñaïi hoïc ,cao ñaúng cuõng nhö trung hoïc chuyeân nghieäp ñaøo taïo veà höôùng daãn vieân , nghieäp vuï du lòch ngaøy caøng ñöôïc môû roäng thu huùt raát ñoâng sinh vieân theo hoïc . Qua ñoù ñaõ noùi leân söï thay ñoåi khaù roû trong ñöôøng lioá phaùt trieån kinh teá cuûa ta hieän nay . Ñoäi nguõ höôùng daãn vieân ñaõ ñöôïc chuyeân nghieäp hoùa , nhaø nöôùc buoäc phaûi coù giaáy pheùp haønh ngheà , nhaèm deã quaûn lyù cuûng nhö ñaûm baûo cho du khaùch coù döôïc chuyeán du lòch nhö mong muoán . Ngoaøi ra voán laø nöôùc giaøu truyeàn thoáng , coù neàn lòch söû laâu ñôøi , ñaõ thu huùt khaùch du lòch trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi tìm hieåu . Du khaùch ñeán vôùi Cuû Chi – vuøng ñaát anh huøng , ñi vaøo lòch söû . Caên cöù cuûa thaønh uûy Saøi Goøn – Gia Ñònh trong thôøi kyø choáng Phaùp , Nhaät vaø choáng Myõ töø 1964 –1975 . Ñòa ñaïo Cuû Chi vôùi toång chieàu daøi laø 200 Km , noái lieàn vôùi caùc xaõ , coù 3 taàng , döôùi ñòa daïo ñaày ñuû hoäi tröôøng , phoøng hoïp , beáp , cô quan laøm vieäc , ... Ñòa ñaïo ñaõ traûi qua bieát bao traän taøn phaù aùc lieät nhöng vaån ñöùng vöõng vaø tieáp tuïc phaùt trieån . Hay ta ñeán vôùi Coân Ñaûo , ñi thaêm nghóa trang haøng döông , nhaø chuøa ñaûo , mieáu baø vaø ñeàn An Haûi . Nhöõng naêm gaàn ñaây löông khaùch du lòch ñeán Haø Noäi ngaøy caøng taêng . Ñeán ñaây hoï ñöôïc tham quan Baûo taøng lòch söû Vieät Nam , vôùi nhöõng gian ñoà ñaù tröng baøy coâng cuï lao ñoäng , chieán ñaáu hoaëc gian ñoà ñoàng maø tieâu bieåu laø troáng ñoàng Ngoïc Luõ . Caùc tö lieäu , hình aûnh veà ñình laøng , caùc vaên kieän , ... noùi leân yù chí quaät cöôøng cuûa daân toäc . Vôùi baûo taøng caùch maïng Viet Nam , baûo taøng quaân ñoäi , ôû ñaây coøn ghi laïi nhöõng hieän vaät laø baèng chöùng soáng veà cuoäc ñaáu tranh choáng giaëc ngoaïi xaâm . Hay ñeán vôùi vôùi Vaên mieáu Quoác Töû Giaùm , laø nôi thôø toå ñaïo nho Khoång Töû , ñeán naêm 1076 vua Lyù Nhaân Toâng laäp theâm ñeå laøm nôi daïy hoïc . Ngaøy nay , ñöôïc söû duïng ñeå tröng baøy veà coå söû cuûa thuû ñoâ Thaêng Long . Nhaéc ñeán Haø Noäi laø nhaéc ñeán laêng chuû tòch Hoà Chí Minh ,ngoaøi ra ta coøn nhieàu ñòa ñieåm khaùc nöûa nhö Goø Ñoáng Ña , nhaø giam hoûa loø , Caàu Long Bieân , Chuøa Moät Coät , ... Caùc ngaønh khaùc nhôø söï phaùt trieån cuûa du lòch cuõng phaùt trieån theo nhö ngaønh tieåu thuû coâng nghieäp , ñaët bieät laø ngaønh myõ ngheä , maây tr e laù . Ngöôøi Vieät Nam voàn kheùo tay , ñaõ “ hôùp hoàn” du khaùch bôûi nhöõng saûn phaåm thuû coâng baèng nhieàu chaát lieäu khaùc nhau nhö maây tre laù , voû sinh vaät bieån , hay goå ... ñaëc tröng cho moãi vuøng . Coøn ñeán vôùi Ñaø Laït nhö laït vaøo xöù sôû ngaøn hoa . Ngöôøi daân ôû ñaây ñaõ bieát taän duïng theá maïnh maø thieân nhieân öu ñaõi , nhöõng vöôøn hoøa coâng nghieäp ñaõ moïc leân , phaù theá ñoäc canh cuûa caùc loaïi caây coâng nghieäp . Trong dòp leã hoäi “saéc hoa Ñaø Laït” töø nhieàu thaùng tröôùc ñoù , Ñaø Laït ñaõ chi tieàn tæ cho vieäc “ træ thaûm hoa “ vaø troàng coû treân caùc ñöôøng phoá chính . Leå hoäi saéc hoa 2004 laø caùch taïo söï kieän ñeå thu huùt khaùch ñeán Ñaø Laït , ñaây laø moät saûn phaåm du lòch traùi muøa ñeå keùo du khaùch . Thoâng tin töø hieäp hoäi du lòch Laâm Ñoàng cho bieát , töø ngaøy 18 ñeán 26 / 12 caùc khaùch saïn , nhaø nghó ôû khu vöïc naøy ñaõ ñaêng kyù heát 80% . Xeùt veà maët thu huùt khaùch thì leã hoäi ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu . Hoäi chôï laø dòp ñeã giôùi thieäu , quaûng baù veà tieàm naêng du lòch vaø kinh teá Laâm Ñoàng .Qua ñoù taïo cô hoäi ñeå caùc nhaø ñaàu tö hieåu hôn veà vuøng ñaát giaøu tieàm naêng naøy vaø maïnh daïn ñaàu tö khai thaùc . Ñaây laø böôùc hình thaønh “ thöông hieäu Ñaø Laït “ . Cuõng phaùt sinh töø nhu caàu cuûa du khaùch maø caùc dòch vuï khaùc cuõng ra ñôøi nhö cho thueâ xe ngöïa ôû caùc ñieåm du lòch ( Ñaø Laït ) , heä thoáng caùp treo oû nuùi Baø Ñen ( Taây Ninh ) , haøng loaït khaùch saïn , nhaø nghó , resort ñöôïc xaây döïng . Hay nhöõng shop vaûi nhaän caét may laáy ngay theo baát cöù yeâu caàu ngaët ngheøo naøo cuûa khaùch haøng – moät trong nhöõng saûn phaåm du lòch cuûa chöa ñöôïc ñaët teân cuûa Hoäi An . Ñaët bieät loâi cuoán du khaùch phaûi nhaéc tôùi chieác aùo daøi Vieät Nam , nhöõng boä trang phuïc cuûa ñoàng baøo daân toäc it ngöôøi , chuùng ñöôïc baùn taïi nhöõng gian haøng löu nieäm , maø baât kyø khaùch du lòch naøo cuõng deã daøng tìm mua ñöôïc vôùi giaù phaûi chaêng . Nhöõng tieàm naêng du lòch ñaõ ñöôïc khai thaùc coù hieäu quaû , thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán vôùi ngaønh du lòch . Moät soá coâng ty coù voán nöôùc ngoaøi ñaõ baét ñaàu tieáp caän caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc . Nhôø vaäy nhieàu ngoâi bieät thöï sang troïng ñaõ ñöôïc xaây döïng , nhaèm phuïc vuï cho du lòch . Nhö taïi ñieåm Sôn Traø Resort , Sa Pa ñaõ xaây döïng treân 200 caên bieät thöï cao caáp thuoäc khu nghó döôõng naêm sao taïi baùn ñaûo Sôn Traø , Ñaø Naúng döôùi hình thöùc goùp voán ñaàu tö . Ngoaøi ra nguoàn voán coøn ñöôïc huy ñoäng töø Thanh Nieân , vaän duïng caùc nguoàn löïc xaõ hoäi , nhö taïi trung taâm sinh hoaït daõ ngoaïi thanh thieáu nhi TP Hoà Chí Minh ( Caàn Giôø ). Tuy nguoàn voán ban ñaàu chöa cao nhöng löôïng khaùch ñeán ngaøy caøng nhieàu , do ñoù trung taâm cuõng coù nhieàu khaû naêng , ñieàu kieän ñeå naâng caáp khu du lòch . Theo thoáng keâ cuûa tôø baùo Kinh Teá Saøi Goøn soá ra 42 thi2 tuaàn leå töø ngaøy 19 ñeán 25/10/2004 coù toång soá voán ñaàu tö cho ngaønh du lòch – khaùch saïn laø 9480 trieäu ñoàng , taêng 5670 trieäu so vôùi tuaàn tröôùc . Vaø ñaëc bieät khi du lòch phaùt trieån thì coâng taùc quaûn lí cuûng khoâng ngöøng naâng leân . 2/NHÖÕNG BAÁT CAÄP COØN TOÀN TAÏI CUÛA NGAØNH : T uy nhieân , beân caïnh nhöõng maët maïnh ta ñaõ laøm ñöôïc thì neàn du lòch Vieät Nam vaãn toàn taïi nhöõng khoù khaên , chöa haøi loøng du khaùch . Cho ñeán nhöõng ngöôøi khaùch deã tính nhaát cuõng khoù chòu vôùi naïn cheøo keùo khaùch ôû caùc dòch vuï , nhöõng ngöôøi phuï nöõ beá con leõo ñeõo theo sau xin tieàn . Tieàm naêng du lòch cuûa ta tuy lôùn nhöng chöa ñöôïc khai thaùc ñuùng möùc , nhöõng naêm tröôùc ñaây caùc yù töôûng ñöa ra ñeàu khoâng thöïc hieän ñöôïc . Moät yeáu ñieåm lôùn cuûa neàn du lòch nöôùc nhaø laaø yù thöùc cuûa ngöôøi daân coøn thaáp , khaùch du lòch thöôøng phaøn naøn veà giao thoâng ñi laïi , cuõng nhö yù thöùc chaáp haønh cuûa nguoì daân , moâi tröôøng sinh thaùi ôû Vieät Nam . Taïi caùc ñieåm du lòch vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu nhöng haøng ngaøy löôïng raùc thaûi khoâng heà giaûm ñi , ñaët bieät vaøo nhöõng muøa “ noùng” löôïng khaùch du lòch ñoâng . Caùc hình thöùc du lòch sinh thaùi chöa ñöôïc phaùt trieån maïnh meõ , chæ taäp trung ôû moät soá nôi . Vaø ñoái töôïng khaùch du lòch cuõng vaäy . Ngoaøi ra khoù khaên coøn toàn taïi hieän nay laø doäi nguû höôùng daãn vieân ñöôïc ñaøo taïo tröôøng lôùp , coù giaáy pheùp haønh ngheà coøn ít , maø soá höôùng daån vieân ñi laøm theâm , hoaït ñoäng töï do ,khoâng thuoäc cô quan naøo quaûn lyù coøn nhieàu , gaây khoù khaên cho coâng taùc quaûn lyù vaø khoâng ñaûm baûo chaát löôïng . Nguoàn ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö nöôùc ngoaøi vaøo neàn du lòch nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ ñöôïc chuù yù nhöng vaãn chöa cao . Trong nhöõng naêm 80 ñaàu 90 ñeã tìm ñöôïc nguoàn ñaàu tö vaøo du lòch raát khoù khaên . Chính vì vaäy cô sôû haï taàng khoâng ñöôïc naâng caáp . Ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn nhö giao thoâng vaän taûi khoâng phaùt trieån laøm cho vieäc ñi laïi khoù khaên , nhaát laø khi thôøi tieát khoâng thuaän lôïi , coäng vôùi caùc loaïi hình dòch vuï ngheøo naøn vaø caùc tuyeán du lòch sô saøi , khoâng thu huùt döôïc du khaùch quay laïi laàn nöõa . Neân coù theå noùi neàn du lòch Vieät Nam mang tính nghieäp dö vaø theo muøa . Vôùi nhöõng naêm gaàn ñaây , nguoàn voán ñaàu tö ñaõ taêng leân ñaùng keå , thì phaùt sinh nhöõng toàn taïi khaùc , nhö moät soá nôi thay gì tu boå ,naâng caáp laïi caùc di tích , laïi phaù boû hoaøn toaøn . Trong giai ñoaïn khoù khaên nhaát maø ta ñaõ giöõ gìn ñöôïc caùc di tích , baûn saéc daân toäc vaãn döôïc baûo toàn , nhöng ngaøy nay ta laïi phaù boû ñi , thay vaøo ñoù laø nhöõng coâng trình nhaân taïo . Ñaàu theá kyû XXI Vieät Nam dang ñoái maët vôùi vôùi traøo löu bieät thöï hoùa , phaù tan khoâng khí coå kính mang tính lòch söû haøng ngaøn naêm . Neàn vaên hoùa Vieät Nam hieän nay coøn leäch laïc , chöa ñoàng boä . Coù haøng ngaøn kieåu daùng , phong caùch kieán truùc chen nhau trong moät khoâng gian chaät heïp ôû caùc ñoâ thò . Caùc du khaùch ñaõ töøng ñaët caâu hoûi lieäu Vieät Nam coù giöõ ñöôïc veõ deïp truyeàn thoáng töï nhieân cuûa mình khoâng ? Nhìn vaøo löôïng khaùch ñeán Hoäi An hoâm nay , nhìn vaøo heä thoáng dòch vuï du lòch töø khaùch saïn , nhaø haøng , ñeán caùc dòch vuï mua saém , may ño , ít ai nghó raèng taát caû söï nhoän nhòp ñoâng ñuùc aáy chæ hình thaønh töø hôn 10 naêm trôû laïi . Thaät vaäy , naêm 1996 Hoäi An ñaü ñöôïc bieát ñeán nhö caùc ñoâ thò coå aån chöùa nhieàu veõ ñeïp haáp daån du khaùch khaép nôi treân theá giôùi , nhöng suoát töø ñoù ñeán naêm 1993 du khaùch vaøo Hoäi An roái quay ra Ñaø Naúng nguû laïi . Trong giai ñoaïn 1994-2004 , Hoäi An chæ coù 8 phoøng nghæ ñaàu tieân . Coøn mua saém thì cuûng chaúng coù maáy thöù ngoaøi nhöõng maët haøng löu nieäm maø ôû ñaâu cuûng coù , lang thang daïo phoá thì chæ 2 giôø laø heát choå ñi .Hoäi An trong thôøi kyø buøng noå du lòch vöøa qua ñaõ ít chuù troïng ñeán nhöõng yeáu toá nhö sôû thích , khaû naêng phuïc vuï , ... , chæ cung öùng nhöõng gì mình coù chöù chöa coù ñöôïc nhöõng gì du khaùch caàn , khoù ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch . Moät phoùng vieân Nhaät cuûa tôø baùo Asachi Shimbun ñaõ noi “ luùc naøo ta cuõng noi du lòch Vieät Nam haáp daãn , nhöng keå ra töôøng taän thì quaù ít chuyeän ñeå noùi “ . Maëc duø ñaõ boû visa , nhöng löôïng khaùch Trung Quoác ñeán Vieät Nam cuõng chæ môùi xaáp xæ 1 trieäu vaø haàu heát laaø khaùch giaù reû , khaùch ñi ñöôøng boä .PATA döï baùo , theo laøn soùng phaùt trieån dòch vuï haøng khoâng taïi caùc nöôùc trong khu vöïc du lòch Vieät Nam ñang maát daàn lôïi theá caû veà giaù , veà saûn phaåm du lòch ... Chính vì vaäy caàn moät söï chuyeån ñoåi trong chính saùch quaûn lí . 3/NGUYEÂN NHAÂN DAÃN ÑEÁN NHÖÕNG BAÁT CAÄP : D o yù thöùc cuûa ngöôøi daân chöa cao , laøm cho 1 soá du khaùch mang aàn töôïng khoâng toát . Nhaát laø caùc caûnh cheøo keùo khaùch cuûa caùc dòch vuï . Moïi ngöôøi treân theá giôùi ñeàu bieát ñeán Vieät Nam laø ñaát nöôùc thaân thieän hieáu khaùch , nhöng ñoù chæ laø treân lyù thuyeát . Bôûi vì hieän nay khaû naêng giao tieáp vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi cuûa ta coøn haïn cheá coøn 1 soá ngöôøi coøn mang tö töôûng thuû cöïu :”Mình ñaõ hi sinh bao nhieâu xöông maùu ñeå ñaùnh ñuoåi Myõ , sao baây giôø laïi laøm nhaø ñeïp môøi “noù” ñeán ôû , tieàn ñoù neân ñeå xaây tröôøng hoïc thì hôn “ . Cuøng 1 soá chính saùch phaùt trieån ñöa ra khoâng hôïp lí . Nhö hieän töôïng buøng noå caùc khu “ phoá coå “ vôùi toác ñoä choùng maët . ÔÛ nhöõng laøng queâ ñang laán daàn vaøo caùc ñình laøng , chuøa chieàn , leo leân bôø ruoäng , baùm doïc ñöôøng laøng , quoác loä , tænh loä . Baûn saéc coäng ñoàng töøng ñòa phöông ñang bò ñoàng hoùa . Nhöõng kieåu daùng ñoù lan ñeán Long An , Baïc Lieâu , Caø Mau ... Ñeán luùc ñoù Vieät Nam seõ coù hang ngaøn khu phoá “giaû coå” . Haàu nhö moïi ngöôøi daân khoâng quan taâm ñeán vieäc baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi , khai thaùc böøa baõi ñeán caïn kieät laøm cho1 soá loaøi ñoäng thöïc vaät chæ coøn trong saùch vôû maø thoâi . Ta chuù yù ñeán nhöõng coâng trình nhaân taïo maø queân ñi tính lòch söû cuûa noù . Löôïng du khaùch ngaøy nay ñeán Vieät Nam coøn ít bôûi nguyeân nhaân khaùch quan laø giaù tour coøn quaù cao , maëc duø Vieät Nam coù öu theá veà ñòa lí , giao thoâng thuaän tieän caû veà ñöôøng boä , ñöôøng xe löûa , ñöôøng bieån laãn ñöôøng haøng khoâng . Ngoaøi öu theá caûnh quan thieân nhieân , thì dòch vuï giaûi trí ôû Vieät Nam coøn ngheøo naøn , khoâng coù nhieàu ñieåm môùi trong chöông trình tour . Nhö ñoái vôùi ngöôøi daân Trung Quoác raát thích ñi mua saém nhöng caû Haø Noäi traøn ngaäp ñoà Trung Quoác . Vaäy thì mua gì ? Noùi caùch naøo ñoù trong khi saûn phaåm du lòch Thaùi Lan phaùt trieån theo tieâu chí “mua saém deå daøng , giaû trí vui veû “ thì du lòch Vieät Nam giaù cao hôn maø khoâng vui hôn . Ngoaøi ra tìm thoâng tin veà Vieät Nam raát khoù khaên . Trong khi laøn soùng quaûng caùo veá du lòch Malaysia , Thaùi Lan , Singapour...xuaát hieän khaép nôi . Ngaøy nay xu theá choïn ñi du lòch qua maïng raát cao , taïi Trung Quoác laø 39% löôïng ngöôøi choïn caùcch ñi du lòch qua maïng,soá ngöôøisöû duïng theû tín duïng leân ñeán 53 trieäu , trong khi ñoù ôû Vieät Nam chæ coù 1 soá thaønh phoá , khaùch saïn lôùn môùi thanh toaùn baèng dòch vuï naøy . Ñaây cuõng laø nguyeân nhaân khoâng thu huùt ñoái vôùi khaùch du lòch . Theo tôø baùo Saøi Goøn thöù baûy ñaõ cho raèng du lòch Vieät Nam “boû queân haøng xoùn Trung Quoác “ . Moät nguyeân nhaân quan troïng khoâng keùm laø thôøi thôøi tieát ôû Vieät Nam khoâng oån ñònh , ñòa hình 1 soá nôi hieåm trôû ./ Ñieàu naøy caàn ñöôïc tính ñeán khi xeùt ñeán tieàn naêng du lòch cuûa Vieät Nam . Nhö Muõi Ñieän –nôi ñoùn maët trôøi , nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ ñöôïc xaây döïng ñieän ñöôøng leân , nhieàu naêm tröôùc Muõi Ñòeän vaøo muøa möa laø “baát khaû thi” , bôûi hai caùch ñi laø vöôït bieån vaø luoàn röøng ñeàu khoâng theå thöïc hieän . Muøa möa ñeán caùc khu du lòch “xem nhö nghæ pheùp “ , laøm giaûm ñi moät nöûa doanh thu . Vaø cuoái cuøng 1 nguyeân nhaân daãn ñeán tìng traïng du lòch Vieät Nam chöa theå saùnh cuøng caùc nöôùc treân theá giôùi laø nguoàn ñaàu tö . Caùc coâng ty trong nöôùc coù lôïi theá lôùn veà tieáp caän , thuû tuïc döï aùn , ñaëc bieät coù theå chuyeån quyeàn cho caùc nhaø ñaàu tö khaùc , thì laïi chöa maïnh daïn , coøn e ngaïi trong lónh vöïc naøy , löôïng voán ñaàu tö coøn ít , Vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ coù theå ñaàu tö ôû 1 löôïng nhaát ñònh . Theo hoï caùc coâng ty Vieät Nam raát yeáu veà quan heä neân khoù tieáp caän ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi , Hôn nöõa ñeå thuyeát phuïc ñöôïc caùc nguoàn ñaàu tö thöù caáp , phaûi boû ra 1 ñeán 2 trieäu ñoâ la deå xaây döïng , thì coâng taùc thieát keá , xaây döïng , quaûn lí phaûi ñuùng theo tieâu chuaån quoác teá laø 1 ñieàu maø ít nhaø ñaàu tö trong nöôùc coù ñöôïc . 4/ MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP CHO NGAØNH : Vaäy qua 10 naêm thoáng nhaát nöôùc nhaø , neàn KTVN ñaõ coù nhöõng böôùc thay ñoåi ñaùng keå . Trong ñoù phaûi keå ñeán neàn du lòch cuûa nöôùc nhaø . Vaäy ñeã tieáp tuïc phaùt trieån beàn vöõng , caàn thöïc hieän thaønh coâng nhöõng muïc tienu ñeà ra , muoán nhö vaäy phaûi coù caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao , chuyeân nghieäp hoùa ngaønh du lòch Vieät Nam . Qua caùc kyø ñaïi hoäi , vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc ñöa ra bab luaän , vaø trong naêm vöøa qua , ñaõ baét ñaàu vaän duïng nhieàu , coù hieäu quaû . Ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà coøn toàn taïi , coù leõ khoâng deã nhöng trong 3 naên gaàn ñaây , caùc khuyeát ñieåm ñoù töøng böôùc ñaõ ñöôïc haïn cheá moät caùch daùng keå nhaát . Theo thoâng tin töø oâng Leâ Vaên Nguyeân – tröôûng ban toå chöùc leå hoäi chuøa Höông , baét ñaàu töø ngaøy muøng 6 teát ( nhaèm ngaøy 14.2.05) , thì naêm nay leå hoäi ñaõ ñöôïc ñaàu tö lôùn hôn , chuyeân nghieäp hôn . Coù 3 hunog giao thoâng ñeán chuùa Höông ñöôïc naâng caáp laïi : ñöôøng boä môû roäng töø Teá Tieân ñeán Höông Sôn , ñaàu tö 1.7 tæ ñoàng , ñöôøng thuûy qua suoái Yeán , beán troø ñang ñöôïc quy hoaïch , heä thoáng caùp treo ñaàu tö ,xaây döïng theo döï kieán laù 7.5 tyû ñoàng . Baõi ñaäu xe ,dòch vuï , khu veä sinh coâng coäng ... ñöôïc ñaàu tö khoaûn 4 ty . Beb caïnh ban toå chöùc coøn mô caùc websile giôùi thieäu , quaûng baù thoâng tin veà leå hoäi naêm nay .Ñeå phuïc vuï cho nhu caàu nghó ngôi cuûa khaùch thì caùc dòch vuï xaõ hoäi ñöôïc chuù yù ñeán nhieàu hôn nöõa . Hay chuùng ta coøn chuù yù vaøo muøa traêng maät .C uoái naêm vaøo muøa cöôùi thì cuõng laø luùc caùc coâng ty löõ haønh tung ra caùc chöông tring tuaàn traêng maät . Caùc tour du lòch naøy seõ thu huùt khaùch moät khi ta ñöa ra chöông trìng haáp daãn ngay töø vieäc ñaët teân cho tour . Teân goïi gôïi cam nhö “ Maät ngoït tình yeâu “ , “ Ñaûo nhaân tình “ ... seõ laøm taêng theâm phaàn laõng maïn cho nhöõng ñoâi uyen öông . Ngoaøi teân goïi thì yeàu toá ñeã toå chöùc tuaàn traêng maät goàm : phong caûnh ñeïp , laõng maïn , giaûi trí aán töôïng , chôi theå thao treân bieån , laën bieån , cöôõi ngöïa ... Caùc tuor naùy tuøy vaøo töøng thôøi ñieãm , tuyeán ñieåm neân giaù cao hôn caùc tuor bình thöôøng . Caùc coâng ty caàn chaêm chuùt khaùch baèng hoa hoàng , thieäp tình yeâu û cuøng caùc chöông trình khuyeán maõi “ haäu traêng maät “ . Chuùng ta caàn bieát khai thaùc sôû thích , nhu caàu cuûa khaùch du lòch . Vuøng ñaát Taây Nguyeân laø vuøng ñaát bí aån , loâi cuoán söï khaùm phaù cuûa Vieät Nam . Vì vaäy vaøo muøa leå hoäi TN laø muøa thu huùt khaùch du lòch veà ñaây . Do vaäy caàn caûi taïo laïi heä thoáng giao thoâng , thoâng tin lieân laïc oû noûi naøy , taïo moïi dieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå du khaùch ñöôïc ñeán vôùi noûi naøy – vuøng daát anh huøng ,bí hieåm nhöng ñaày neùt quyeán ruû . Hoaëc coù theå môû nhöõng tour du lòch daønh cho traïi saùng taùc , nhöõng ngöôøi thích saên aûnh ôû nhöõng gia dình hay nhoùm baïn thích ngaém caûnh thieân nieân hoang daõ , moäc maïc , nhaát laø vuøa “hoa baùo ñoâng “. Nhöõng naêm gaàn ñaây chuùng ta coù moät soá böùc phaù trong coâng taùc phuïc vuï khaùch haøng , xaây döïng leå hoäi , khu giaûi trí hôn . Tieáp noái nhöõng thaønh coâng töø Festival Hueá 2000, 2004 , naêm nay tieáp tuïc xaây döïng Hueá trôû thaønh moät thaønh phoá Festival ñaëc tröng cuûa Vieät Nam , hay leå hoäi saéc hoa Ñaø Laït , ñaõ ñeå laïi aán töôïng ñeïp trong loøng du khaùch .Nhöng muoán aán töôïng ñoù ñeïp maõi trong loøng du khaùch thì ta caàn khaéc phuïc caùc thieáu soùt . Nhaát laø yù thöùc cuûa ngöôøi daân , ñeà ra giaûi phaùp khaéc phuïc toái ña nhöõng ngöôøi aên xin ,loïc löøa , ñaáy laø moät trong nhöõng phieàn toaùi böïc boäi cuûa du khaùch . Hay vieäc chaáp haønh luaät phaùp cuõng vaäy ,seõ ñeå laïi aàn töông maïnh cho hoï . Caàn hình thaønh yù thöùc chaáp haønh toát luaät leä giao thoâng , baûo veä moâi tröôøng , quyeát taâm xaây döïng baàu khoâng khí trong laønh nhaèm taïo caûm giaùc an toaøn khi ñeán vôùi Vieät Nam . Giao thoâng ñoâ thi tuy dôn giaûn nhöng hieäu quaû , caù theå aùp duïng phöông caùch töông töï nhö Trung Quoác veà vieäc thu phí tröôùc baï khi ñaêng kí xe maùy hay phaùt trieån phöông tieän coâng coäng , seõ haïn cheá ñöôïc söï buøng noå cuûa xe maùy . Giaù cöôùc Taxi giaûm xuoáng , maïng löôùi xe buyùt döôïc taêng cöôøng , , naâng caáp hôn nöõa . Quy hoch môû ñöôøng roäng hôn , caây xanh chaïy doïc hai beân ñöôøng . Vaø xoùa hieän töôïng ngöôøi voâ gia cö vaån nghuû taïi caùc coâng vieân , Soá ngöôøi thaát nghieäp , voâ gia cö naøy seõ ñöôïc taäp trung laïi , nhaø nöôùc taïo vieäc lam cho hoï . Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa du lòch thì caùc ngaønh ngheà khaùc cuõng vöïc daäy , coù theå taïo vieäc laøm cho nhieàu ngöôøi baèng caùch xaây döïng caùc laøng thuû coâng , cho hoï hoïc ngheà vaø vieäc laøm , nhaát laø maët haøng myõ ngheä , maây tre vì hieän nay nhu caàu mua saém caùc loaïi maët haøng naøy cuûa khaùch raát cao . Ngoaøi vieäc caûi taïo , xaây döïng caùc khu giaûi trí , khaùch saïn töø lôùn ñeán nhoû phuø hôïp vôùi nhieàu ñoái töôïng , thì vieäc xaây döïng theâm heä thoáng giao dòch baèng the tín duïng , seùc , hay nhieàu dòch vuï khaùc maø hieän nay Vieät Nma vaãn chöa phoå bieán roäng raõi . Caùc coâng trình coâng coäng caàn ñöôïc xaây döïng nhieàu hôn nöõa , ñi keøm ñoù coâng taùc quaûng caùo cuõng taêng cöôøng maïnh meõ hôn . Quaûng caùo coù aûnh höôûng tôùi löôïng caàu , neân caàn coù caùc thoâng tin quaûng caùo ma moïi ngöôøi coù theå bieát roû hôn , nhieàu hôn tôùi saûn phaåm , Ñaát nöôùc , con ngöôøi Vieät Nam cuõng nhö caùc tour maø ta ñeà ra . Ngaøy nay Maketing laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng cuûa nhieàu ngaønh ngheà chöù khoâng rieâng veà du lòch . Quaõng caùo baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhö treân ñaøi , baùo , ñaët bieät laø treân maïng Internet . Vôùi nhòp ñoä phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin hieän nay thì caùc thoâng tin ñöôïc taûi len maïng laø phong phuù , môùi nhaát . Ngaøy nay moïi ngöôøi thöôøng coù xu theá daêng kí du lòch treân maïng , neân ta caàn coù thoâng tin caäp nhaäp haøng ngaøy veà caùc tuyeán ñieãm du lòch , cuõng nhö nhieàu dòch vuï lieân quan thaät cuï theå . nhö giôùi thieäu cuï theå veà Ñaát nöôùc , con ngöôøi Vieät Nam , caùc khu du lòch ... ,taïi ñoù du khch seõ ñöôïc ñi nhöõng ñaâu , gôùi thieäu veà chieác aùo daùi Vieät Nam cuøng nhöõng ñaïo cuï khaùc nhö noùn laù , guoác goå Vaø neùt vaên hoùa trong cahc aên maëc , phong tuïc cuûa ngöôùi Vieät . Caàn taïo ra ñieåm nhaán ñeå thu huùt khaùch nhö Thaùi lan , Singspoar ñaõ laøm ñöôïc . Maët khaùc ñeå coù theå caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá hieän nay thì caàn co nhöõng chöông trình ñaëc bieät nhö chaêm soùc khaùch haøng , tö vaán mieãn phí , ... keøm theo .Nhaát laø giaù thaønh – moái quan taâm haøng ñaàu cuûa khaùch du lòch , nha nöôùc caàn coù nhöõng chính saùch giaûm thueá cho moät soá dòch vuï ñeå giaûm giaù tour . Moät hình thöùc nhaèm kích caàu du lòch laø xaây döïng nhieàu “ kì nghæ vaøng “ : teát nguyeân ñaùn nghó 10-15 ngaøy , quoác khaùnh , quoác teá lao ñobg nghó 7-10 ngaøy , ... nhöõng kyø nghó nhö vaäy , löôïng khaùch noäi ñòa seõ taêng leân nhanh choùng . Neân khuyeán khích ngöôøi daân ñi du lòch theo ñoaøn ñeå deå toå chöùc vaø quaûn lyù . Caùc khaùch saïn coâng boá roäng raõi hai möùc giaù : giaù öu ñaõi ñoái vôùi caùc coâng ty du lòch coù giaáy pheùp vaø ñaët phoøng qua maïng , neáu khoâng tì phaûi traû gaáp röôõi giaù öu ñaõi . Caùch laøm naøy vöøa trieät tieâu caùc doanh nghieäp ma , vöøa haïn cheá thaát thu thueá . Du khaùch nöôùc ngoaøi ñeán Vieät Nam muoán höôûng giaù öu daõi thì phaûi thoâng qua caùc coâng ty löõ haønh baûn ñòa . Du khaùch trong nöôùc cuõng vaäy , caàn lieân keát vôùi ñòa phöông , chöù khoâng theå töï yù toå chöùc . Höôùng daån vieân khi haønh ngheà phaûi coù theû, coù chiong trình tour , ñaày ñuû caùc vaät duïng vaø danh saùch khaùch haøng . Haøng naêm môû ra nhöõng cuoäc thi caáp theû cho höôùng daån vieân do sôû du lòch toå chöùc . ÔÛ caùc thaønh coå thì mieãn phí vaøo coång vì du khaùch ñaõ ñoùng thueá giaùn tieáp baèng caùch mua haøng . Ngoaøi ra caùc coâng ty dòch vuï , caùc chuû cöûa haøng trong thaønh coå ñeàu phaûi noäp thueá nhaø nöôùc . Hôn nöõa caàn saùng taïo hôn trong caùch “ moi tieàn “ du khaùch töø caùc coâng trình nhaân taïo , nhö vui chôi vôùi nhieàu troø haáp daån töø xieác , muùa ,haùt , leå hoäi vaên hoùa ... Song laøm ñöôïc nhug vaán ñeà trneâ thì ñieàu kieän caàn laø coù nguoàn voán , ñaàu tö töø nhieàu phía . Theo lôøi oâng Hoaøng Theá Hueä chuû taäp ñoaøn Chifon ñaõ noùi “ Trong 10 naêm tôùi , quan nieäm veà phaùt trieån kinh eá cuûa Vieät Nam seõ phaûi thay ñoåi ,.Vieät Nam seõ caïnh tranh vôùi caùc quoác gia khaùc , caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ ñoùng vai troø then choát tong cuoäc caïnh trnh naøy . “. Thaät vaäy ngay töø baây giôø ta ñaõ coù moät soá thay ñoåi , keâu goïi ñaàu tö , ñang töøng böôùc xoùa daàn nhöõng thuû tuïc khoâng caàn thieát , giaõm boùt caùc khaâu trung gian , môû roäng thò tröôøng , taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå 2 beân cuøng coù lôïi . Quan troïng nhaát laø vaïch ra chöông trình , döï aùn laøm theá naøo ñeå thu huùt nhaø ñaàu tö . Taát caû söï hôïp taùc ñoù luoân di treân neàn taûng chuû nghóa xaõ hoäi ,tuaân theo caùc quy luaät kinh teá khaùch quan . III/ TOÅNG KEÁT : Nhö vaäy baùm saùt muïc ñích nghieâng cöùu laø nhìn toaøn caûnh veà du lòch Vieät Nam , coù nhieàu ñoåi môùi töø chính saùch nhaø nöôùc ñeán nguoàn ñaàu tö , caùch thöïc hieän vaø heä thoáng nhöõng coâng trìng , tuyeán ñieåm du lòch , Ñeå töø ñoù ruùt ra nhöõng haïn cheá , thieáu soùt nhaèm ñöa ra caùc giaûi phaùp khaéc phuïc toái ña nhöõng baát caäp toàn taïi hieän nay vaø ngaøy caøng phaùt huy toái ña caùc tieàm naêng coùn tieàm aån hay chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå , hieâu quaû thaáp . Caùc giaûi phaùp ñöa ra xoay quanh vaán ñeà laøm sao thu huùt ñöôïc khaùch du lòch noäi ñòa cuõng nhö khaùch nöôùc ngoaøi ñeán vôùi Vieät Nam . Laøm döôïc nhö vaäy tröôùc tieân phaûi coù nhöõng thay ñoåi nhö ñaõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn giaûi phaùp . Trong ñeà taøi naøy , ñaõ laøm noåi baät tieàm naêng cuõng nhö söï chuyeån mình cuûa ngaønh du lòch Vieät Nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây . Baøi tieåu luaän ñaõ trình baøy töông ñoái roû nhöõng ñieãm du lòch Vieät Nam töø du lòch sinh thaùi , du lòch dòa hình ... ñeán caùc vieän baûo taøng , chöùng tích lòch söû . Ñi keøm vôùi caùc khu du lòch laø nhuõng dòch vuï giaûi trí , aên uoáng , vui chôi , mua saém ...Vaø quan troïng nhaát laø nhìn ra nhöõng maët haïn cheá ñeã ñöa ra giaûi phaùp khaéc phuïc saùt thöïc nhaát . Nhö theá phaàn nghieân cöùu naøy laàn nöûa khaúng ñònh vai troø quan troïng cuûa ngaønh du lòch ñoái vôùi neàn kinh teá nöôùc nhaø .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững vấn đề xung quanh việc phát triển ngành du lịch ở nước ta hiện nay.doc