Nội dung thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy

Qui trình công ngệ gia công cụm chi tiết vành răng định tinh và bánh xích Z18 A .Chi tiết vành răng định tinh Yêu cầu kỹ thuật khi gia công Đây là chi tiết dạng đĩa có răng trong lỗ để truyền động ,đường kính ngoài F440-0,12,độ đảo mặt đầu B so với đường kính lỗ sai lệch không quá 0,048mm B.Trình tự các nguyên công - Nguyên công 1 : Tiện ngoài đạt kích thước F222 mm Tiện lỗ đạt kích thước F200 mm Tiện lỗ đạt kích thước F185,2 mm Tiện mặt đầu đạt kích thước 68,3 mm - Nguyên công 2 : Tiện ngoài đạt kích thước F247 mm Tiện ngoài đạt kích thước F222 mm Tiện lỗ đạt kích thước F188 mm Tiện rẵng thoát dao Tiện mặt đầu còn lại đạt kích thước 67 mm - Nguyên công 3 : Tiện tinh ngoài đạt kích thước F220 mm Tiện tinh lỗ đạt kích thước F187,2 mm Tiện tinh mặt đầu đạt kích thước 66,3 mm Tiện vát mép - Nguyên công 4 : Tiện tinh ngoài đạt kích thước F220 mm Tiện tinh mặt đầu còn lại đạt kích thước 65,6 mm Tiện vát mép - Nguyên công 5 : Gia công răng bằng phương pháp xọc răng m3; Z64 - Nguyên công 6 : Phay 4lỗ F20 - Nguyên công : Nhiệt luyện V.2. Thiết kế các nguyên công cụ thể: 1. Nguyên công 1A: Tiện thô a. Máy : 1K62 Có các thông số kỹ thuật + Đường kính lớn nhất của chi tiết gia công trên thân máy : 620 mm + Khoảng cách giữa 2 mũi tâm : 1400 mm + Kích thước lớn nhất của chi tiết trên bàn dao : 350 mm + Số tốc độ trục chính : 22 + Phạm vi tốc độ trục chính : 10 á 1250 (vòng /phút ) + Độ côn trục chính : N°8 + Đường kính lôx trục chính : 70 + Phạm vi bước tiến dọc : 0,064 á 1,025 ngang : 0,026 á 0,378 + Kích thước dao ( rộng x cao ) : 30 x 40 ( mm x mm ) + Công suất động cơ truyền động chính : 13 ( kW ) + Khối lượng máy : 5000 Kg + Kích thước phủ bì máy ( dài x rộng x cao ) : 4950 x 1690 x 1420 b. Dụng cụ : Dao tiện đầu cong khoả mặt đầu gắn mảnh T15K6 Dao tiện lỗ. c. Sơ đồ gá đặt : Gá trêm mâm cặp 3 chấu trái tự định tâm vào đường kính ngoài định vị 5 bậc tự do. Hình vẽ trang bên . d. Các bước gia công và lượng dư gia công : 1- Tiện ngoài đạt kích thước F222 mm; Lượng dư gia công là Zb = 13,8mm 2- Tiện lỗ đạt kích thước F200 mm; Lượng dư gia công là Zb = 7,4mm 3- Tiện lỗ đạt kích thước F185,2 mm; Lượng dư gia công là Zb = 1,3mm 4- Tiện mặt đầu đạt kích thước 68,3 mm; Lượng dư gia công là Zb = 1,3mm e. Chế độ cắt : ã Chế độ cắt của tiện mặt đầu và tiện lỗ F185,2 + Chiều sâu cắt : t = 1,3 mm + Lượng chạy dao : S = 0,34mm/vòng. + Tốc độ cắt tra bảng 5-64 “ Sổ tay CNCTM_Tập 2 ” => vưưb = 186 m/phút.

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung thuyết minh và tính toán Công Nghệ Chế Tạo Máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Néi dung thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n C«ng NghÖ ChÕ T¹o M¸y Qui tr×nh c«ng ngÖ gia c«ng côm chi tiÕt vµnh r¨ng ®Þnh tinh vµ b¸nh xÝch Z18 A .Chi tiÕt vµnh r¨ng ®Þnh tinh Yªu cÇu kü thuËt khi gia c«ng §©y lµ chi tiÕt d¹ng ®Üa cã r¨ng trong lç ®Ó truyÒn ®éng ,®­êng kÝnh ngoµi F440-0,12,®é ®¶o mÆt ®Çu B so víi ®­êng kÝnh lç sai lÖch kh«ng qu¸ 0,048mm B.Tr×nh tù c¸c nguyªn c«ng Nguyªn c«ng 1 : TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th­íc F222 mm TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc F200 mm TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc F185,2 mm TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th­íc 68,3 mm Nguyªn c«ng 2 : TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th­íc F247 mm TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th­íc F222 mm TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc F188 mm TiÖn r½ng tho¸t dao TiÖn mÆt ®Çu cßn l¹i ®¹t kÝch th­íc 67 mm Nguyªn c«ng 3 : TiÖn tinh ngoµi ®¹t kÝch th­íc F220 mm TiÖn tinh lç ®¹t kÝch th­íc F187,2 mm TiÖn tinh mÆt ®Çu ®¹t kÝch th­íc 66,3 mm TiÖn v¸t mÐp Nguyªn c«ng 4 : TiÖn tinh ngoµi ®¹t kÝch th­íc F220 mm TiÖn tinh mÆt ®Çu cßn l¹i ®¹t kÝch th­íc 65,6 mm TiÖn v¸t mÐp Nguyªn c«ng 5 : Gia c«ng r¨ng b»ng ph­¬ng ph¸p xäc r¨ng m3; Z64 Nguyªn c«ng 6 : Phay 4lç F20 Nguyªn c«ng : NhiÖt luyÖn V.2. ThiÕt kÕ c¸c nguyªn c«ng cô thÓ: 1. Nguyªn c«ng 1A: TiÖn th« M¸y : 1K62 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt + §­êng kÝnh lín nhÊt cña chi tiÕt gia c«ng trªn th©n m¸y : 620 mm + Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 mòi t©m : 1400 mm + KÝch th­íc lín nhÊt cña chi tiÕt trªn bµn dao : 350 mm + Sè tèc ®é trôc chÝnh : 22 + Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 10 ¸ 1250 (vßng /phót ) + §é c«n trôc chÝnh : N°8 + §­êng kÝnh l«x trôc chÝnh : 70 + Ph¹m vi b­íc tiÕn däc : 0,064 ¸ 1,025 ngang : 0,026 ¸ 0,378 + KÝch th­íc dao ( réng x cao ) : 30 x 40 ( mm x mm ) + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 13 ( kW ) + Khèi l­îng m¸y : 5000 Kg + KÝch th­íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 4950 x 1690 x 1420 Dông cô : Dao tiÖn ®Çu cong kho¶ mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6 Dao tiÖn lç. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ trªm m©m cÆp 3 chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m vµo ®­êng kÝnh ngoµi ®Þnh vÞ 5 bËc tù do. H×nh vÏ trang bªn . C¸c b­íc gia c«ng vµ l­îng d­ gia c«ng : TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th­íc F222 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 13,8mm TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc F200 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 7,4mm TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc F185,2 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1,3mm TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th­íc 68,3 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1,3mm ChÕ ®é c¾t : ChÕ ®é c¾t cña tiÖn mÆt ®Çu vµ tiÖn lç F185,2 + ChiÒu s©u c¾t : t = 1,3 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,34mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 186 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 315 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 3,4 kW. ChÕ ®é c¾t cña tiÖn ngoµi F 200 mm, l­îng d­ gia c«ng Zb = 7,4mm + ChiÒu s©u c¾t : c¾t lµm 3 lÇn t1 = t2 = 2,5 mm; t3 = 2,4 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,34mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 182 m/phót. Tèc ®é c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh : ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 250 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 2,9 kW. ChÕ ®é c¾t cña tiÖn ngoµi F 222 mm, l­îng d­ gia c«ng Zb = 13,8 mm + ChiÒu s©u c¾t : c¾t lµm 5 lÇn t1 = t2 = t3 = t 4= 2,8 mm; t5 = 2,6 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,78 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 128 m/phót. Tèc ®é c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh : ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 7 kW. 2. Nguyªn c«ng 2A : TiÖn th« M¸y : 1K62 Dông cô : Dao tiÖn ®Çu cong kho¶ mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6. Dao tiÖn lç. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ trªm m©m cÆp 3 chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m vµo ®­êng kÝnh ngoµi ®Þnh vÞ 5 bËc tù do. H×nh vÏ trang bªn . C¸c b­íc gia c«ng vµ l­îng d­ gia c«ng: 1- TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th­íc F247 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1,3mm 2- TiÖn ngoµi ®¹t kÝch th­íc F220 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 11,5mm 3- TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc F188 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1,4 mm 4- TiÖn r·ng ; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 6 mm 5- TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th­íc 67 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1,3mm ChÕ ®é c¾t : ChÕ ®é c¾t cña tiÖn r·ng, l­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 6 mm + ChiÒu s©u c¾t : tiÖn lµm 2 lÇn t1 = t2= 3 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,3 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 165 m/phót. Tèc ®ä c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 250 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn r·ng : N = 4,1 kW. ChÕ ®é c¾t khi tiÖn ngoµi F 247, l­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1,3 mm + ChiÒu s©u c¾t : t1 = 1,3 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,78 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 144 m/phót. Tèc ®ä c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 200 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn r·ng : N = 5,8 kW. ChÕ ®é c¾t cña tiÖn ngoµi F 220 mm, l­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 11,5 mm + ChiÒu s©u c¾t : tiÖn lµm 4 lÇn t1 = t2= t3 = 2,9 mm t4 = 2,8 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,78 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 128 m/phót. Tèc ®ä c¾t phô thuéc vµo hÖ sè hiÖu chØnh ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 200 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn r·ng : N = 8,3 kW. 3. Nguyªn c«ng 3A : TiÖn tinh M¸y : 1K62 Dông cô : Dao tiÖn ®Çu cong kho¶ mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6 Dao tiÖn lç. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ trªm m©m cÆp 3 chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m vµo ®­êng kÝnh ngoµi ®Þnh vÞ 5 bËc tù do. H×nh vÏ trang bªn . C¸c b­íc gia c«ng vµ l­îng d­ gia c«ng : 1- TiÖn tinh ngoµi ®¹t kÝch th­íc F220 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1mm 2- TiÖn tinh lç ®¹t kÝch th­íc F187,2 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 1 mm 3- TiÖn mÆt ®Çu ®¹t kÝch th­íc 66,3 mm; L­îng d­ gia c«ng lµ Zb = 0,7mm 4- V¸t mÐp ChÕ ®é c¾t : TiÖn tinh ngoµi ®­êng kÝnh F 220 mm + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,5 mm. + B¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,25mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 205 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 0,85 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 250 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 2,9 kW. 4. Nguyªn c«ng 4A : TiÖn tinh lai c¸c bÒ mÆt. a. M¸y : 1K62 b. Dông cô : Dao tiÖn mÆt ®Çu g¾n m¶nh T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong c. S¬ ®å g¸ ®Æt : §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ®é ®¶o mÆt ®Çu B vµ lç. Ta dïng lß xo ®Üa g¸ ®Æt vµo lç vµ mÆt ®Çu ®Ó tiÖn tinh ®­êng kÝnh ngoµi vµ mÆt ®Çu ®èi diÖn. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b­íc gia c«ng : 1- TiÖn ®­êng kÝnh ngoµi F 220-0,09 mm 2- TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ( ®¹t kÝch th­íc 65,6 mm ). 3- V¸t mÐp. e. L­îng d­ gia c«ng : TiÖn 1 lÇn víi l­îng d­ gia c«ng + TiÖn ®­êng kÝnh ngoµi F 220-0,09 mm víi l­îng d­ gia c«ng Zb = 1 mm + TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ®èi diÖn víi l­îng d­ gia c«ng Zb = 0,7 mm ChÕ ®é c¾t : TiÖn tinh mÆt ®Çu + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,7 mm. + B¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,25mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 255 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 0,85 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 315 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 3,4 kW. 5. Nguyªn c«ng 5A : Gia c«ng r¨ng th¼ng m =3; Z = 64 1. ChÕ ®é c¾t : M¸y : 5B161 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt : + KÝch th­íc lín nhÊt cña b¸nh r¨ng ®­îc gia c«ng ¡n khíp trong ®­êng kÝnh : 1250 mm ChiÒu réng : 170 mm + Modun b¸nh r¨ng ®­îc gia c«ng : 3 ¸ 12 + Ph¹m vi tèc ®é ®Çu xäc : 0,3 ¸ 1,5 htk/phót + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ ®­êng trôc dao xäc tíi ®­êng trôc bµn m¸y : 603mm + §­êng kÝnh bµn m¸y : 1010 mm + §­êng kÝnh vßng l¨n cña b¸nh vÝt nh©n ®é : 672 mm + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 4 ( kW ) + Khèi l­îng m¸y : 10400 Kg + KÝch th­íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 3500 x 1850 x 3500 Dông cô : Dao xäc r¨ng m3, Z25 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç F190 mm, ®Þnh vÞ 5 bËc tù do,kÑp b»ng c¬ cÊu bul«ng liªn ®«ng. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b­íc gia c«ng : Xäc th« ( ®Ó chõa l­îng d­ 0,4 mm cho c¾t tinh ). Xäc tinh r¨ng L­îng d­ gia c«ng : - Xäc th« cã l­îng d­ gia c«ng 2Zb= 12 mm - Xäc tinh r¨ng cã l­îng d­ gia c«ng 2Zb= 0,8 mm. ChÕ ®é c¾t : Xäc th« ( xäc lµm 4 lÇn) + ChiÒu s©u c¾t : t1 = 1,5 mm + Modun b¸nh r¨ng m = 3 ; Z = 64. HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng thÐp 40X => K1= 1 Gia c«ng thÐp => Tuæi bÒn T = 100 ( phót ) + Tra b¶ng 5-195 => l­îng ch¹y dao vßng S = 0,34 mm/htk tèc ®é c¾t th« sÏ lµ : ( m/phót ) Xäc tinh r¨ng + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,4 mm. + Modun b¸h r¨ng m = 3 ; Z = 64. HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng thÐp 40X => K1= 1 Gia c«ng thÐp => Tuæi bÒn T = 100 ( phót ) + Tra b¶ng 5-195 => l­îng ch¹y dao vßng S = 0,25 mm/htk tèc ®é c¾t tinh sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt hiÖu dông Ne khi xäc r¨ng : + Lùc c¾t lín nhÊt ks : hÖ sè c¾t ks = 300 ( Kg/mm2 ) Fmax : tiÕt diÖn c¾t lín nhÊt Fmax = 1,18 mm2 ( Kg ) ( kW ) 6. Nguyªn c«ng 6A : Phay 4 lç F20mm M¸y : 6H10 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt : + §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc : 35 mm + Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi trôc : 300 mm + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn : 750 mm + KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña m¸y 450 x 500 mm + Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 12 + Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 31,5 ¸ 1400 (vßng /phót ) + Sè cÊp b­íc tiÕn 9 + Ph¹m vi b­íc tiÕn : 0,1 ¸ 1,6 mm/vßng + Lùc tiÕn dao 1500 Kg + Momem xo¾n 4000 Kg.cm + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 3 ( kW ) + Khèi l­îng m¸y : 1300 Kg + KÝch th­íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 1245 x 815 x 2690 Dông cô : Dao phay ngãn thÐp giã D = F 20; Z= 5 r¨ng. c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç F 190 mm, ®Þnh vÞ 5 bËc tù do, kÑp b»ng c¬ cÊu bul«ng liªn ®«ng. H×nh vÏ trang bªn . C¸c b­íc gia c«ng, l­îng d­ gia c«ng : Phay 4lç F 20 cã l­îng d­ gia c«ng 2Zb = 20 ChÕ ®é c¾t : + ChiÒu s©u c¾t : t = 10 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,06 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-153 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 29,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vµo c¬ tÝnh cña thÐp K1= 0,75 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt gia c«ng K2= 0,9 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chu kú bÒ cña dao K4= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chiÒu réng phay K5= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng K6= 0,8 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 300 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. 7.Nguyªn c«ng 7A : NhiÖt luyÖn T«i cao tÇn bÒ mÆt b¸nh xÝch ®¹t ®én cøng HRC = 40 ¸50 ,chiÒu s©u thÊm 14 ¸ 15 mm ThiÕt bÞ lß t«i cao tÇn 60 kW ChÕ ®é nhiÖt luyÖn T«i : NhiÖt ®é nung 830°C M«i tr­êng nguéi n­íc Ram NhiÖt ®é nung 450°C M«i tr­êng nguéi kh«ng khÝ C. Qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt b¸nh xÝch . 1. Nguyªn c«ng IB : TiÖn mÆt ®Çu, tiÖn th« trô trong LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: §©y lµ nguyªn c«ng tiÖn c¸c mÆt lµm chuÈn tinh ,®¶m b¶o ®é ®ång t©m ,®é ®¶o kh«ng qu¸ 0,03mm do ®ã ta ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt chi tiÕt lªn m©m cÆp ba chÊu tr¸i tù ®Þnh t©m KÑp chÆt: Sau khi ta ®Þnh vÞ b»ng m©m cÆp ba chÊu tù ®Þnh t©m ta kÑp chÆt chi tiÕt còng b»ng m©m cÆp ba chÊu nhê lùc xiÕt tõ ba chÊu kÑp. Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt ®éng c¬ Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b­íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b­íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn lç trong ta dïng dao ba g¾n m¶nh hîp kim T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi ®Ó kho¶ th¼ng mÆt ®Çu HKC T15K6 ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L­îng d­ gia c«ng: TiÖn th« víi l­îng d­ tiÖn th« bÒ mÆt ngoµi Zb1 = 2 mm vµ l­îng d­ tiÖn th« mÆt ®Çu Zb2 =2,5 mm,tiÖn lç Zb3 = 2 mm C¸c b­íc gia c«ng : 1/TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M 2/TiÖn trô ngoµi f190 3/TiÖn lç f160 4/TiÖn th« trô f315 ChÕ ®é c¾t: B­íc 1 : TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M ®¹t kÝch th­íc 165mm ChiÒu s©u c¾t t = 2.5 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 70m/phót(tra b¶ng 5-29 Sæ Tay CNCTM) . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 70.0,9.0,6.0,75 = 28,35 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 47,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 50 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 29,8 m/phót. Tra b¶ng 5-68 N=1,2Kw ,m¸y tiÖn hoµn toµn tho¶ m·n c«ng suÊt c¾t ®ã. B­íc 2 : TiÖn trô ngoµi ®¹t kÝch th­íc f191 ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 120m/phót (Tra b¶ng 5-29 sè tay CNCTM ). C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 120.0,9.0,6.0,75 = 48,6 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 81,4 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 47,7 m/phót. C«ng suÊt ®éng c¬ tra theo chÕ ®é c¾t N =1,7 Kw B­íc 3 : TiÖn lç ®¹t kÝch th­íc f159mm ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 110m/phót (tra b¶ng 5-29 sá tay CNCTM) . C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 110.0,9.0,75.0,85 = 63 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 105,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 62,8 m/phót. C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =2,9 kw B­íc 4 : TiÖn trô ngoµi ®¹t kÝch th­íc f315,5 ChiÒu s©u c¾t t = 2,5 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 110m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 110.0,9.0,75.0,85 = 63 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 105,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 62,8 m/phót. C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =2,9Kw(tra b¶ng 5-67 StCNCTM tËp 2) 2. Nguyªn c«ng IIB: §¶o ®Çu tiÖn th« mÆt ®Çu, v¸t mÐp ,trô ngoµi, tiÖn sÊn r·nh,v¸t mÐp LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ chi tiÕt trªn m©m cÆp ba chÊu .§Ó ®¶m b¶o ®é ®¶o cña mÆt ngoµi vµ mÆt ®Çu so víi trô trong kh«ng qu¸ 0,03 mm .Ta cÆp chÊu tr¸i vµo lç f160 tiÖn ®ång thêi c¸c mÆt trªn mét lÇn g¸. KÑp chÆt: M©m cÆp ba chÊu võa ®Þnh vÞ võa kÑp chÆt chi tiÕt . Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt ®éng c¬ Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b­íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b­íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn ngoµi cã j=45o g¾n m¶nh hîp kim cøng T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi ®Ó kho¶ th¼ng mÆt ®Çu HKC T15K6 ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L­îng d­ gia c«ng: TiÖn th« víi l­îng d­ tiÖn th« bÒ mÆt ngoµi Zb1 = 2,5 mm vµ l­îng d­ tiÖn th« mÆt ®Çu Zb2 =2 mm C¸c b­íc gia c«ng : 1/TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M 2/TiÖn trô ngoµi f180 3/TiÖn th« trô f315 4/TiÖn sÊn r·nh,vÊt mÐp ChÕ ®é c¾t: B­íc 1 : TiÖn kho¶ mÆt ®Çu M ®¹t kÝch th­íc 163 ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 70m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 70.0,9.0,6.0,75 = 28,35 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 47,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 50 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 29,8 m/phót. C«ng suÊt c¾t yªu cÇu cña m¸y N =1,2 Kw B­íc 2 : TiÖn trô ngoµi ®¹t kÝch th­íc f181 ChiÒu s©u c¾t t = 2 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 120m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 120.0,9.0,6.0,75 = 48,6 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 85,9 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm =80 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 56,52 m/phót. C«ng suÊt x¾t yªu cÇu N =2,4 Kw B­íc 3 : TiÖn trô ®¹t kÝch th­íc f315,5mm ChiÒu s©u c¾t t = 2,5 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,6 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 110m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 110.0,9.0,75.0,85 = 63 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 105,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 62,8 m/phót. C«ng suÊt c¨t yªu cÇu N =2,9 Kw B­íc 4 : TiÖn sÊn r·nh t¹o hai vµnh r¨ng dµy 29 mm ,s©u 48 mm ChÕ ®é c¾t: Tr­íc khi sÊn r·nh ta chèng t©m vµo ®Çu cßn l¹i ®Ó t¨ng cøng v÷ng. ChiÒu s©u c¾t t = 2mm, l­îng ch¹y dao S = 0,36 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 23m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 1,35. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 23.0,9.0,6.1,35 = 16,76 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt =16,94 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 20 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 19,8 m/phót. C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =1,4Kw B­íc 2 : V¸t mÐp hai vµnh r¨ng Nguyªn c«ng IIIB: TiÖn tinh lç f160, mÆt ®Çu M , f190, f315 LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ ,kÑp chÆt chi tiÕt trªn m©m cÆp ba chÊu Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt cña m¸y Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b­íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b­íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn trong cã ®Çu hîp kim cøng :T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi ®Ó tiÖn tinh mÆt ®Çu HKC T15K6 ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L­îng d­ gia c«ng: TiÖn tinh víi l­îng d­ tiÖn tinh bÒ mÆt ngoµi Zb1 = 0,4 mm vµ l­îng d­ tiÖn tinh mÆt ®Çu Zb2 =0,3 mm, l­îng d­ lç Zb3 =0,5 mm ,ta cßn ®Ó l¹i nguyªn c«ng tiÖn tinh lÇn cuèi C¸c b­íc gia c«ng :1/TiÖn tinh lç trô trong ®¹t kÝc th­íc f160-0,3 2/TiÖn tinh mÆt ®Çu M ®¹t kÝch th­íc 162,5 3/TiÖn tinh trô ®¹t kÝch th­íc f190 4/TiÖn tinh f315 ChÕ ®é c¾t: B­íc 1 : TiÖn tinh lç f160 ChiÒu s©u c¾t t = 0,5 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 128,9 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 80m/phót. C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =3,4 Kw B­íc 2 : TiÖn tinh mÆt ®Çu M ChiÒu s©u c¾t t = 0,3 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 108,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 74,6m/phót. B­íc 3 : TiÖn tinh trô f190 ChiÒu s©u c¾t t = 0,4 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,75.0,85 = 91,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 153,79 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 95,5m/phót. B­íc 4 : TiÖn tinh vµnh r¨ng ngoµi f315 ChiÒu s©u c¾t t = 0,5 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 65,4 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 80m/phót. 4. Nguyªn c«ng IVB: TiÖn tinh mÆt ®Çu N , trô ngoµi f180 LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ ,kÑp chÆt chi tiÕt trªn èng kÑp ®µn håi. Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt cña m¸y Nm = 10kW Th«ng sè m¸y: ChiÒu cao t©m 200mm.Sè vßng quay trôc chÝnh 12,5..2000 vßng /phót,b­íc tiÕn dao däc 0,07…4,15, b­íc tiÕn dao ngang 0,035…2,08 Chän dao: Dao tiÖn trong cã ®Çu hîp kim cøng :T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi cã gãc j = 45o ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L­îng d­ gia c«ng: TiÖn tinh l­îng d­ tiÖn tinh mÆt ®Çu Zb2 =0,3 mm, l­îng d­ trô f180 ,Zb3 =0,5 mm ,ta cßn ®Ó l¹i nguyªn c«ng tiÖn tinh lÇn cuèi C¸c b­íc gia c«ng : B­íc 1 :TiÖn tinh mÆt ®Çu M ChiÒu s©u c¾t t = 0,3 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 108,5 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 74,6m/phót. C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N = 4,1 Kw B­íc 2 : TiÖn tinh trô f180 ChiÒu s©u c¾t t = 0,4 mm, l­îng ch¹y dao S = 0,12 mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,75 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,85. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,75.0,85 = 91,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 153,79 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 160 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 95,5m/phót. 5. Nguyªn c«ng VB: Phay l¨n r¨ng ,Sè r¨ng 18 LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Chi tiÕt ®­îc g¸ trªn trôc g¸ dao cña dao phay l¨n r¨ng , ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng ba bËc tù do , chèt trô ng¾n hai bËc . Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ 5 bËc tù do KÑp chÆt: Ta dïng mét bul«ng kÑp rót th«ng qua b¹c ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng bÒ mÆt chi tiÕt . Trôc g¸ nµy ®­îc truyÒn chuyÓn ®éng bëi m©m cÆp ba chÊu tõ bµn cÆp , vµ mét mòi t©m ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng quay. Chän m¸y: M¸y ph¨y l¨n r¨ng 5K324, c«ng suÊt ®éng c¬ NT = 2,8 KW Th«ng sè m¸y :§­êng kÝnh lín nhÊt cña b¸nh r¨ng 500mm, m« dun lín nhÊt m=5, sè vßng quay trôc chÝnh 50…250 vßng /phót. Chän dao: §Ó gia c«ng b¸nh r¨ng cã m« ®un m = 3,ta chän dao phay l¨n r¨ng cã tiªu chuÈn nh­ sau : VËt liÖu dao lµm b»ng thÐp giã §­êng kÝnh vßng ®Ønh lµ De = 90 mm §­êng kÝnh trôc g¸ dao lµ d = 32 mm §­êng kÝnh vßng gê lµ D = 50 mm ChiÒu dµi L = 80 mm Sè r¨ng Z = 10 r¨ng L­îng d­ gia c«ng: Gia c«ng r¨ng cã chiÒu s©u lµ 48 mm , Zb1 = 0,5 mm ChÕ ®é c¾t: X¸c ®Þnh chÕ ®é c¾t : ChiÒu s©u c¾t t = 48 mm, l­îng ch¹y dao S = 1,6mm/vßng ( = 0,08 mm/r¨ng), tèc ®é c¾t V = 25 m/phót. Ta cã c¸c hÖ sè: k1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo chu kú bÒn T cña dao, k1 = 0,8. k2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng ®Õn vËn tèc c¾t, k2 = 1. k3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng ®Õn l­îng ch¹y dao , k3 = 1. vt = vb.k1.k2. = 25.1.0,8 =20 m/phót. St = Sb .k3.cosb =1,6 mm/vßng ( b lµ gãc nghiªng cña r¨ng , b = 0) Ta x¸c ®Þnh sè vßng quay tÝnh to¸n cña trôc chÝnh nt vµo c«ng thøc: nt = 88,4vßng/phót Ta chän sè vßng quay cña trôc chÝnh theo d·y sè vßng quay: nm = 96vßng/phót 6.Nguyªn c«ng VIA : NhiÖt luyÖn T«i cao tÇn bÒ mÆt b¸nh xÝch ®¹t ®én cøng HRC = 40 ¸50 ,chiÒu s©u thÊm 14 ¸ 15 mm ThiÕt bÞ lß t«i cao tÇn 60 kW ChÕ ®é nhiÖt luyÖn T«i : NhiÖt ®é nung 830°C M«i tr­êng nguéi n­íc Ram NhiÖt ®é nung 450°C M«i tr­êng nguéi kh«ng khÝ 7. Nguyªn c«ng VII: GhÐp c¸c chi tiÕt vµ hµn chóng l¹i C¸c chi tiÕt cÇn ghÐp ë ®©y lµ b¸nh r¨ng hµnh tinh trong ,®Üa xÝch . 8. Nguyªn c«ng 1: Khoan 4 lç F 14,5 vµ 4lç ren M16. M¸y : 2H35 Cã c¸c th«ng sè kü thuËt : + §­êng kÝnh lín nhÊt khoan ®­îc : 35 mm + Kho¶ng c¸ch tõ trôc chÝnh tíi trôc : 300 mm + Kho¶ng c¸ch lín nhÊt tõ mót trôc chÝnh tíi bµn : 750 mm + KÝch th­íc bÒ mÆt lµm viÖc cña m¸y 450 x 500 mm + Sè cÊp tèc ®é trôc chÝnh : 12 + Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh : 31,5 ¸ 1400 (vßng /phót ) + Sè cÊp b­íc tiÕn 9 + Ph¹m vi b­íc tiÕn : 0,1 ¸ 1,6 mm/vßng + Lùc tiÕn dao 1500 Kg + Momem xo¾n 4000 Kg.cm + C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : 4 ( kW ) + Khèi l­îng m¸y : 1300 Kg + KÝch th­íc phñ b× m¸y ( dµi x réng x cao ) : 1245 x 815 x 2690 Dông cô : Mòi khoan F 14,5; ta r« M16 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç F 160, ®Þnh vÞ 5 bËc tù do,1 chèt trô chèng xoay ®Þnh vÞ 1 bËc tù do; kÑp b»ng bul«ng rót qua lç. H×nh vÏ trang bªn . d. C¸c b­íc gia c«ng : Khoan F 14,5 x 4 lç. Ta r« ( tay ) 4 lç x M16 L­îng d­ gia c«ng : - Khoan F 14,5 x 4 lç víi l­îng d­ gia c«ng 2Zb=14,5 mm - Ta r« ( tay ) 4 lç x M16 víi l­îng d­ gia c«ng 2Zb= 1,5 mm ChÕ ®é c¾t : Khoan F 14,5 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 7,25 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,36 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x -> thuéc nhãm thÐp I => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-86 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 50 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,95 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 1000 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 2,9 kW. Ta r« M16 x 4 lç + B­íc ren P = 0,75 mm + KÝch th­íc danh nghÜa ren M16mm + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-188 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 9 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng K1= 0,7 C¾t ren ®ßi hái chÝnh x¸c cao K3= 0,8 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 125 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) 10. Nguyªn c«ng 2 : Khoan 4 lç ®Þnh vÞ F 7,8 vµ doa 4 lç doa F 8. M¸y : 2H35 Dông cô : Mòi khoan F 7,8; mòi doa F8 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç F 160 ®Þnh vÞ 5 bËc tù do, kÑp b»ng bul«ng rót qua lç. d. C¸c b­íc gia c«ng : Khoan F 7,8 x 4 lç. 2- Doa F 8 x 4 lç L­îng d­ gia c«ng : - Khoan F 7,8 x 4 lç víi l­îng d­ gia c«ng 2Zb=7,8 mm - Doa F 8 x 4 lç víi l­îng d­ gia c«ng 2Zb= 0,2 mm ChÕ ®é c¾t : Khoan F 7,8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 3,9 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x -> thuéc nhãm thÐp I => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-86 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 27,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 1000 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. Doa F 8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,1 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,7 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-113 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 16,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña mòi doa K1= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 700 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. 11. Nguyªn c«ng 3 : §¶o ®Çu khoan 4 lç ®Þnh vÞ F 7,8 vµ doa 4 lç doa F 8. M¸y : 2H35 Dông cô : Mòi khoan F 7,8; mòi doa F8 c. S¬ ®å g¸ ®Æt : G¸ vµo mÆt ®Çu vµ lç F 160 ®Þnh vÞ 5 bËc tù do, kÑp b»ng bul«ng rót qua lç. d. C¸c b­íc gia c«ng : Khoan F 7,8 x 4 lç. 2- Doa F 8 x 4 lç L­îng d­ gia c«ng : - Khoan F 7,8 x 4 lç víi l­îng d­ gia c«ng 2Zb=7,8 mm - Doa F 8 x 4 lç víi l­îng d­ gia c«ng 2Zb= 0,2 mm ChÕ ®é c¾t : Khoan F 7,8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 3,9 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,2 mm/vßng. + VËt liÖu gia c«ng thÐp 40x -> thuéc nhãm thÐp I => Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-86 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 27,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 1000 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. Doa F 8 x 4 lç + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,1 mm + L­îng ch¹y dao : S = 0,7 mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-113 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 16,5 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña mòi doa K1= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 700 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu (N) : N = 1 kW. 12. Nguyªn c«ng 4 : TiÖn tinh l¹i tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ngoµi yªu cÇu ®é ®¶o kh«ng qu¸ 0,03mm so víi trô trong F160 Yªu cÇu kü thuËt : - §é ®¶o h­íng kÝnh cña c¸c mÆt G,B,F,C,E so víi t©m cña c¸c bÒ mÆt A,K,P kh«ng qu¸ 0,03mm. - §é ®¶o mÆt ®Çu cña bÒ mÆt Nvµ M kh«ng qu¸ 0,03mm §Ó tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt nµy ta g¸ chi tiÕt lªn trôc g¸ ®µn håi vµ tiÖn tinh l¹i tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ®ã trªn m¸y tiÖn . LËp s¬ ®å g¸ ®Æt: Ta ®Þnh vÞ ,kÑp chÆt chi tiÕt trªn trôc g¸ ®µn håi bªn trong trô f160 h¹n chÕ 5 bËc tù do .Trôc g¸ ®µn håi cã ­u ®iÓm lµ tù ®Þnh t©m do ®ã yªu cÇu ®é ®¶o ®­îc ®¶m b¶o .M« men truyÒn tõ trôc chÝnh vµo trôc g¸. Chän m¸y: M¸y tiÖn 1K62. C«ng suÊt cña m¸y Nm = 10kW Chän dao: Dao tiÖn trong cã ®Çu hîp kim cøng :T15K6 Dao tiÖn ®Çu cong cã g¾n m¶nh hîp kim cøng T15k6 Dao tiÖn ngoµi cã gãc j = 45o ( Tra theo b¶ng 6-1 Dao tiÖn Sæ tay C«ng nghÖ ChÕ T¹o M¸y ): L­îng d­ gia c«ng: TiÖn tinh víi l­îng d­ tiÖn tinh c¸c bÒ mÆt ngoµi Zb = 0,5 mm , mÆt ®Çu víi l­îng d­ gia c«ng Zb = 0,5 mm C¸c b­íc gia c«ng : 1/TiÖn tinh c¸c bÒ mÆt ngoµi C¸c mÆt trô tiÖn ngoµi B,C,E,G,F 2/TiÖn tinh mÆt ®Çu BÒ mÆt M,N 3/TiÖn tinh c¸c bÒ mÆt bÝch 4/ TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ( ®¹t kÝch th­íc 99 mm ). 5/ TiÖn ®­êng kÝnh lç F 170-0,027 mm 6/ TiÖn ®­êng kÝnh lç F 205+0,12 mm, v¸t mÐp. 7/ TiÖn tho¶ mÆt ®Çu ®èi diÖn ( ®¹t kÝch th­íc 65 mm ) 8/ TiÖn ®­êng kÝnh ngoµi F 245-0,195-0,075 mm , v¸t mÐp. ChÕ ®é c¾t: B­íc 1 : TiÖn tinh bÒ mÆt trô ngoµi ChiÒu s©u c¾t t = 0,2mm, l­îng ch¹y dao S = 0,11mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 65,4 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 80m/phót. B­íc 2: TiÖn tinh bÒ mÆt bÝch , hai mÆt ®Çu ChiÒu s©u c¾t t = 0,2mm, l­îng ch¹y dao S = 0,11mm/vßng, tèc ®é c¾t V = 160m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh: K1: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo nhãm vµ c¬ tÝnh cña thÐp cho trong b¶ng 5-3 Sæ tay CNCTM- k1 = 0,9 K2: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña bÒ mÆt gia c«ng vµ chu kú bÒn cña dao cho trong b¶ng 5-37 Sæ tay CNCTM- k2 = 0,6 K3: HÖ sè ®iÒu chØnh phô thuéc vµo d¹ng gia c«ng cho trong b¶ng 5-36 Sæ tay CNCTM- k3 = 0,75. VËy tèc ®é tÝnh to¸n lµ: Vt=Vb.k1.k2.k3= 160.0,9.0,6.0,75 = 64,8 m/phót. Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tèc ®é tÝnh to¸n lµ: nt = 65,4 vßng/phót Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 80 vßng/phót. Nh­ vËy, tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ: Vtt = 80m/phót. B­íc 3 : TiÖn ®­êng kÝnh lç F 245 mm + ChiÒu s©u c¾t : t = 0,5 mm. + B¸n kÝnh ®Ønh dao r = 1 mm. + L­îng ch¹y dao : S = 0,25mm/vßng. + Tèc ®é c¾t tra b¶ng 5-64 “ Sæ tay CNCTM_TËp 2 ” => vb = 205 m/phót. C¸c hÖ sè hiÖu chØnh : HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo chï kú bÒn cña dao K1= 1 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo gãc nghiªng chÝnh K2= 0,92 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i bÒ mÆt ph«i K3= 0,85 HÖ sè hiÖu chØnh phô thuéc vµo m¸c hîp kim cøng cña dao K4= 1 ( m/phót ) + Sè vßng quay cña trôc chÝnh theo tÝnh to¸n lµ : ( vßng/phót ) Ta chän sè vßng quay theo m¸y nm = 200 (vßng /phót ) . Nh­ vËy tèc ®é c¾t thùc tÕ sÏ lµ : ( m/phót ) + C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N khi tiÖn lç : N = 2,9 kW. ChÕ ®é c¾t trªn ®©y ®­îc dïng cho c¶ dao tiÖn mÆt ®Çu , tuy nhiªn vtt cña dao mÆt ®Çu cã ®­êng kÝnh nhá h¬n sÏ cã gi¸ trÞ vtt = 217,7 ( m/phót ) 13 . Nguyªn c«ng 5: Mµi hai bÒ mÆt F190, F170 ®¶m b¶o ®é bãng cÊp 7,8 Chän m¸y : 3151 Th«ng sè kü thuËt Dmax=200 , L=150 C«ng suÊt N =7KW Chän ®¸ : §¸ mµi trßn ngoµi lo¹i K ,®­êng kÝnh ®¸ D® = 100mm S¬ ®å g¸ ®Æt : Chi tiÕt ®­îc ®Þnh vÞ trªn trôc g¸ ,®­îc kÑp chÆt bëi bul«ng kÑp rót th«ng qua b¹c lãt L­îng d­ gia c«ng Z=0,15m ChÕ ®é c¾t : Víi chiÒu s©u c¾t t =0,01 mm,®­êng kÝnh ®¸ D®=100mm ,chiÒu dµy ®¸ 50mm (tra b¶ng 5-204 sæ tay CNCTM) ta cã sè vßng quay chi tiÕt nct = 105vßng/ph ,l­¬ngch¹y dao ngang Sn =1,02mm/ph,sè vßng quay cña ®¸ lµ N®=1080vßng/phót. B­íc tiÕn däc cña ®¸ Sd=0,2m/phót HÖ sè hiÖu chØnh cho l­îng ch¹y dao ThÐp ®· qua t«i K1 =0,8 L­îng d­ theo ®­êng kÝnh 0,15 K2=0,8 Suy ra Snt=1,02.K1.K2=0,65mm/ph C«ng suÊt c¾t yªu cÇu N =5,0Kw 13. Nguyªn c«ng 6: KiÓm tra ®é ®¶o §é ®¶o h­íng kÝnh cña c¸c mÆt G,B,F,C,E so víi t©m cña c¸c bÒ mÆt A,K,P kh«ng qu¸ 0,03mm §é ®¶o mÆt ®Çu M,N kh«ng qu¸ 0,03mm KiÓm tra ®é cøng bÒ mÆt r¨ng HRC 40 ¸45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTroc_thinh.doc
 • dwg17_10.DWG
 • dwgBan1.dwg
 • dwgBan12.dwg
 • dwgDrawing2.dwg
 • dwgNC1.DWG
 • dwgNC2.DWG
 • dwgsuaCN.dwg
 • dwgTAYIN.DWG
 • dwgThuan_chitiet.dwg
 • dwgTROCOK.DWG