Phân tích bản hợp đồng kinh tế phục vụ khách du lịch của Công ty Du lịch dịch vụ Hồng Hà và công ty TNHH Hành tinh xanh

Mở bài. Nền kinh tế thị trường ngày nay đã kéo theo sự tồn tại và sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Sự vận động của các thành phần kinh tế với nguyên tắc tự do kinh doanh đã tạo ra thành phần chủ thể tham gia vào các quan hệ kinh tế trở nên hết sức phong phú. Chính vì thế, quan hệ hợp đồng kinh tế trong kinh tế thị trường cũng trở nên hết sức đa dạng. Các xí nghiệp quốc doanh, hợp tác xã không còn là chủ thể chủ yếu, chủ thể truyền thống như là một dấu hiệu cơ bản của hợp đồng kinh tế trong thời kỳ bao cấp. Tính độc tôn của các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa đã dần mất đi theo cơ chế bao cấp để nhường lại cho sự đa dạng của các chủ thể kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Tính đa chủ đã làm nảy sinh tính đa lợi ích trong quan hệ hợp đồng. Các chủ thể trong quan hệ hợp đồng đại diện cho các lợi ích khác nhau, cùng cạnh tranh, cùng hợp tác với nhau và lợi nhuận luôn là cái đích của họ tìm kiếm. Pháp luật hiện hành nước ta quy định về hợp đồng gồm có hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một kế hoạch kinh doanh phù hợp với chức năng hoạt động nhu cầu thị trường và điịnh hướng kế hoạch chung của nhà nước. Trong đời sống xã hội, con người chung sống với nhau thường có mối quan hệ về tiền bạc, của cải, tài sản Pháp luật đặt ra là để giải quyết tốt các mối quan hệ đó, để con người có thể hợp tác tốt với nhau, làm con người và toàn xã hội đều phát triển. Pháp luật phải bảo vệ cho toàn xã hội, bảo vệ cho từng con người riêng lẻ, từng tổ chức trong xã hội. Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các cá nhân, tổ chức để xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia một quan hệ nhất định. Hợp đồng còn là phương tiện để con người thiết lập quan hệ ở các lĩnh vực chính trị, xã hội. Đó là các điều ước, hiệp định giữa các quốc gia, giữa các chính phủ. Đó là điều lệ của các đảng phái, tổ chức xã hội, là cơ sở để hình thành nên các hình thức doanh nghiệp khác nhau trong đời sống kinh tế. Là sinh viên của trường Quản lý kinh doanh và em mong muốn được trở thành một Giám đốc trong doanh nghiệp nên việc nắm vững luật kinh tế là hết sức quan trọng nên em quyết định chọn đề tài: ” Phân tích bản hợp đồng kinh tế phục vụ khách du lịch của Công ty Du lịch dịch vụ Hồng hà và công ty TNHH Hành tinh xanh” để hiểu rõ hơn về nó. Mục lục. A) Mở bài. B) Nội dung. I - Cơ sở lý luận. 1) Khái niệm Hợp đồng kinh tế. 2) Các đặc điểm của Hợp đồng kinh tế. 3) Vai trò của Hợp đồng kinh tế. 4) Phân loại Hợp đồng kinh tế. 5) Những nguyên tắc phải tuân thủ khi ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế. 6) Nội dung của Hợp đồng kinh tế. II - Thực tế. III – Nhận xét - kiến nghị C) Kết luận.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích bản hợp đồng kinh tế phục vụ khách du lịch của Công ty Du lịch dịch vụ Hồng Hà và công ty TNHH Hành tinh xanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A: Më bµi. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy nay ®· kÐo theo sù tån t¹i vµ sù ph¸t triÓn cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Sù vËn ®éng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ víi nguyªn t¾c tù do kinh doanh ®· t¹o ra thµnh phÇn chñ thÓ tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ trë nªn hÕt søc phong phó. ChÝnh v× thÕ, quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ trong kinh tÕ thÞ tr­êng còng trë nªn hÕt søc ®a d¹ng. C¸c xÝ nghiÖp quèc doanh, hîp t¸c x· kh«ng cßn lµ chñ thÓ chñ yÕu, chñ thÓ truyÒn thèng nh­ lµ mét dÊu hiÖu c¬ b¶n cña hîp ®ång kinh tÕ trong thêi kú bao cÊp. TÝnh ®éc t«n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ®· dÇn mÊt ®i theo c¬ chÕ bao cÊp ®Ó nh­êng l¹i cho sù ®a d¹ng cña c¸c chñ thÓ kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. TÝnh ®a chñ ®· lµm n¶y sinh tÝnh ®a lîi Ých trong quan hÖ hîp ®ång. C¸c chñ thÓ trong quan hÖ hîp ®ång ®¹i diÖn cho c¸c lîi Ých kh¸c nhau, cïng c¹nh tranh, cïng hîp t¸c víi nhau vµ lîi nhuËn lu«n lµ c¸i ®Ých cña hä t×m kiÕm. Ph¸p luËt hiÖn hµnh n­íc ta quy ®Þnh vÒ hîp ®ång gåm cã hîp ®ång d©n sù, hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång lao ®éng. Kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi chøc n¨ng ho¹t ®éng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ®iÞnh h­íng kÕ ho¹ch chung cña nhµ n­íc. Trong ®êi sèng x· héi, con ng­êi chung sèng víi nhau th­êng cã mèi quan hÖ vÒ tiÒn b¹c, cña c¶i, tµi s¶n… Ph¸p luËt ®Æt ra lµ ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ ®ã, ®Ó con ng­êi cã thÓ hîp t¸c tèt víi nhau, lµm con ng­êi vµ toµn x· héi ®Òu ph¸t triÓn. Ph¸p luËt ph¶i b¶o vÖ cho toµn x· héi, b¶o vÖ cho tõng con ng­êi riªng lÎ, tõng tæ chøc trong x· héi. Hîp ®ång lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c c¸ nh©n, tæ chøc ®Ó x¸c lËp, thay ®æi hay chÊm døt quyÒn vµ nghÜa vô cña hai bªn tham gia mét quan hÖ nhÊt ®Þnh. Hîp ®ång cßn lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó con ng­êi thiÕt lËp quan hÖ ë c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, x· héi. §ã lµ c¸c ®iÒu ­íc, hiÖp ®Þnh gi÷a c¸c quèc gia, gi÷a c¸c chÝnh phñ. §ã lµ ®iÒu lÖ cña c¸c ®¶ng ph¸i, tæ chøc x· héi, lµ c¬ së ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c h×nh thøc doanh nghiÖp kh¸c nhau trong ®êi sèng kinh tÕ. Lµ sinh viªn cña tr­êng Qu¶n lý kinh doanh vµ em mong muèn ®­îc trë thµnh mét Gi¸m ®èc trong doanh nghiÖp nªn viÖc n¾m v÷ng luËt kinh tÕ lµ hÕt søc quan träng nªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: ” Ph©n tÝch b¶n hîp ®ång kinh tÕ phôc vô kh¸ch du lÞch cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô Hång hµ vµ c«ng ty TNHH Hµnh tinh xanh” ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ nã. Víi vèn kiÕn thøc Ýt ái vµ thêi gian nghiªn cøu, t×m kiÕm cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong c¸c thÇy, c¸c c« cïng toµn thÓ c¸c b¹n xem vµ gãp ý cho em, ®Ó nh÷ng bµi tiÓu luËn tíi vµ bµi luËn v¨n sau nµy em sÏ lµm tèt h¬n. B: néi dung. I- C¬ së lý luËn. C¬ chÕ thÞ tr­êng chÝnh lµ mét h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ trong ®ã ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng chÞu sù t¸c ®éng chi phèi lÉn nhau qua thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì cña ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, cña ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Trong nÒn kinh tÕ thÞ truêng, ng­êi s¶n xuÊt kh«ng chØ s¶n xuÊt c¸i g× m×nh cã thÓ mµ ph¶i s¶n xuÊt c¸i g× mµ thÞ tr­êng cÇn. C¬ chÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng theo c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸. §ã lµ c¸c quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh… Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, mua b¸n, thÞ tr­êng cã vai trß to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt, ®iÒu tiÕt tiªu dïng. ChÝnh “ bµn tay v« h×nh” cña thÞ tr­êng lµm cho c¬ cÊu s¶n xuÊt, c¬ cÊu hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Nã x¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng trªn nguyªn t¾c cïng cã lîi. ThÞ tr­êng cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho nhµ kinh doanh vµ t¹o ra yÕu tè c¹nh tranh lµm ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ tù do trao ®æi c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Ng­êi b¸n bao giê còng muèn b¸n gi¸ cao cßn ng­êi mua bao giê còng muèn mua víi gi¸ thÊp, do ®ã mµ cÇn cã sù thèng nhÊt ý chÝ, cã sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua, ph¶i cã mét “ khÕ ­íc”, mét hîp ®ång. Hîp ®ång cÇn ph¶i trë vÒ víi b¶n chÊt vèn cã cña nã, lµ sù tho¶ thuËn , sù thèng nhÊt ý chÝ gi÷a c¸c bªn tham gia ký theo nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn, b×nh ®¼ng kh«ng tr¸i ph¸p luËt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nÒn kinh tÕ cña hÖ thèng c¸c quan hÖ hîp ®ång, nÕu thiÕu hîp ®ång th× nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ vËn hµnh ®­îc. 1- Kh¸i niÖm Hîp ®ång kinh tÕ: Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n, tµi liÖu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, nghiªn cøu, tiªu thô, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c cã môc ®Ých kinh doanh víi sù quy ®Þnh râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh. 2- C¸c ®Æc ®iÓm cña Hîp ®ång kinh tÕ: a) Hîp ®ång kinh tÕ lµ hîp ®ång kinh doanh: Hîp ®ång kinh tÕ g¾n víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c chñ thÓ kinh doanh. b) Chñ thÓ hîp ®ång kinh tÕ lµ c¸c nhµ kinh doanh: Theo ®iÒu 2 cña ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt gi÷a: - Ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n. - Ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh­ vËy, chñ thÓ chñ yÕu cña hîp ®ång kinh tÕ lµ c¸c tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n vµ b¾t buéc mét bªn chñ thÓ ph¶i cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Chñ thÓ cßn l¹i lµ ph¸p nh©n cña c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh. c) Hîp ®ång kinh tÕ ph¶i thÓ hiÖn b»ng mét h×nh thøc nhÊt ®Þnh: Lµ ph­¬ng thøc biÓu hiÖn néi dung cña hîp ®ång. Hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt b»ng v¨n b¶n, tµi liÖu giao dÞch, c«ng v¨n, ®¬n chµo hµng, ®¬n ®Æt hµng. V¨n b¶n hîp ®ång kinh tÕ lµ h×nh thøc ph¸p lý ghi nhËn quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn chñ thÓ, lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p trong c¸c giao dÞch gi÷a c¸c bªn. * TÝnh kÕ ho¹ch cña hîp ®ång kinh tÕ. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng tÝnh kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i lµ ®Æc tr­ng cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh­ thêi kú bao cÊp. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ lµ c¸c ho¹t ®éng tù ph¸t. 3- Vai trß cña Hîp ®ång kinh tÕ. - Lµ ph­¬ng tiÖn ph¸p lý ®¶m b¶o c¸c quan hÖ kinh tÕ ®­îc thiÕt lËp mét c¸ch b×nh ®¼ng, tù chñ gi÷a c¸c ®¬n vÞ. - Lµ c«ng cô ph¸p lý ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ. - Lµ c«ng cô ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ. - Lµ c«ng cô ®Ó nhµ n­íc qu¶n lý kinh tÕ. 4- Ph©n lo¹i hîp ®ång kinh tÕ. - Hîp ®ång kinh tÕ ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ tiÒn tÖ hµng hãa. - Hîp ®ång theo chØ tiªu ph¸p lÖnh. - Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa. - Hîp ®ång mua b¸n hµng hãa ngo¹i th­¬ng. - Hîp ®ång vËn chuyÓn hµng hãa. - Hîp ®«ng x©y dùng c¬ b¶n. - Hîp ®ång uû th¸c. - Hîp ®«ng gia c«ng. - Hîp ®ång m«i giíi. - Hîp ®ång göi gi÷ hµng hãa. - Hîp ®ång cÇm cè tµi s¶n. - Hîp ®ång dÞch vô. 5- Nh÷ng nguyªn t¾c ph¶i tu©n thñ khi ký kÕt vµ thùc hiÖn Hîp ®ång kinh tÕ. - Nguyªn t¾c tù nguyÖn. - Nguyªn t¾c cïng cã lîi b×nh ®¼ng vµ ngang quyÒn. - Nguyªn t¾c trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tµi s¶n khi cã vi ph¹m hîp ®ång. - Nguyªn t¾c ký kÕt hîp ®ång kh«ng tr¸i ph¸p luËt. - Nguyªn t¾c thùc hiÖn ®óng. - Nguyªn t¾c thùc hiÖn ®Çy ®ñ. - Nguyªn t¾c gióp ®ì lÉn nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. 6- Néi dung cña Hîp ®ång kinh tÕ. Néi dung c¬ b¶n cÇn cã. - Ngµy, th¸ng, n¨m ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ; tªn, ®Þa chØ, sè tµi kho¶n vµ ng©n hµng giao dÞch cña hai bªn; hä tªn ng­êi ®¹i diÖn, ng­êi ®øng tªn ®¨ng ký kinh doanh. - Sè l­îng, khèi l­îng s¶n phÈm hay kÕt qu¶ c«ng viÖc ph¶i ®¹t ®­îc. - ChÊt l­îng, chñng lo¹i, quy c¸ch cña s¶n phÈm hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng viÖc. - Gi¸ c¶ vµ nh÷ng kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh khi biÕn ®éng gi¸ c¶. - B¶o hµnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. - NghiÖm thu, giao nhËn: ®Þa chØ, thêi h¹n vµ ph­¬ng thøc giao nhËn s¶n phÈm hµng hãa vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: h×nh thøc vµ thÓ thøc thanh to¸n còng nh­ thêi h¹n thanh to¸n. - Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. - Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hîp ®ång kinh tÕ trong ®ã thêi h¹n hiÖu lùc bao l©u vµ thêi ®iÓm b¾t ®Çu cã hiÖu lùc vµ kÕt thóc hiÖu lùc hîp ®ång. - C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ. - C¸c ®iÒu kho¶n nÕu thÊy cÇn thiÕt tuú theo mçi chñng lo¹i hîp ®ång. II- Thùc tÕ. - Tªn hîp ®ång: Hîp ®ång phôc vô kh¸ch du lÞch. + C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/09/1989 cña Héi ®ång nhµ n­íc. + C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/H§BT ngµy 16/01/1990 cña Héi ®ång Bé tr­ëng quy ®Þnh chi tiÕt vÒ viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ. + C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 3238/Q§- UB ngµy 02/10/1996 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Du lÞch dÞch vô Hång hµ. Sau khi hai bªn tù do tho¶ thuËn vÒ c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, hîp ®ång phôc vô kh¸ch du lÞch ®· ®­îc ký kÕt vµo ngµy 15/07/2002 t¹i C«ng ty Du lÞch dÞch vô Hång hµ. Hai bªn gåm cã: Bªn A: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hång hµ. - §Þa chØ: 204 TrÇn Quang Kh¶i – QuËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 84- 4- 8247342- 8247339 Fax: 84- 8247324. - Do «ng: NguyÔn H÷u ChiÕn – Gi¸m ®èc C«ng ty lµm ®¹i diÖn. - Tµi kho¶n: + TiÒn ViÖt: 710A – 0128 – Së giao dÞch Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam. + Ngo¹i tÖ: 001.0.37.008.5668 – Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. Bªn B: C«ng ty TNHH Hµnh Tinh Xanh. - §iÖn tho¹i: 04.5116560 Fax: 04.5116226 - Do «ng: §ç Thanh H¶i- Phã Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn. - Tµi kho¶n: TiÒn ViÖt: 102888- Ng©n hµng ACB Hµ Néi. Bªn A thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho bªn B: 1. §­a 42 kh¸ch ®i du lÞch, tuyÕn du lÞch Hµ Néi- H¹ Long ( gåm 38 ng­êi lín vµ 4 trÎ em d­íi 6 tuæi). 2. Thêi gian du lÞch: 3 ngµy 2 ®ªm( tõ ngµy 02/08 – 04/08/2002). 3. Khëi hµnh lóc 5 giê t¹i 204 TrÇn Quang Kh¶i – QuËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi vÒ ®Õn C«ng ty DÞch vô Hång Hµ lóc 8 giê ngµy 04/08/2002. 4. §i b»ng xe « t« nh·n hiÖu HUYNDAI lo¹i xe 45 chç, cã m¸y l¹nh, m¸y ®iÒu hßa. 5. NghØ t¹i H¹ Long 3 ngµy 2 ®ªm, C«ng ty DÞch vô Du lÞch Hång Hµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thuª phßng nghØ vµ ®Æt b÷a cho kh¸ch du lÞch. - Lo¹i phßng: 2 kh¸ch/phßng( gåm cã Tivi – Tñ l¹nh- §iÒu hßa- §iÖn tho¹i). - Gi¸: 220.000 ngµn ®ång/phßng dµnh cho 2 ng­êi mét ngµy ®ªm. 6. ¡n: gåm 7 b÷a( 5 b÷a chÝnh + 2 b÷a phô). - §Þnh gi¸ xuÊt chÝnh lµ: 25.000 ngµn ®ång/ ng­êi/b÷a. - §Þnh gi¸ xuÊt phô lµ: 5.000 ngµn ®ång/ng­êi/b÷a. 7. Gi¸ vÐ mçi kh¸ch: - Ng­êi lín lµ: 455.000ngµn ®ång, cßn trÎ em d­íi 6 tuæi nªn ®­îc miÔn phÝ. 8. Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ: 17.290.000ngµn ®ång. 9. H×nh thøc thanh to¸n: Bªn B thanh to¸n cho bªn A theo h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. - Thanh to¸n tr­íc sè tiÒn khi hîp ®ång cã hiÖu lùc lµ 10% t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn lµ 1.729.000 ngµn ®ång. - Cßn l¹i sè tiÒn thanh to¸n nèt sau khi kÕt thóc hîp ®ång 01 ngµy lµ: 15.561.000 ngµn ®ång. Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn: - Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËn chuyÓn, ¨n ë, tham quan, h­íng dÉn kh¸ch theo ch­¬ng tr×nh ®· tho¶ thuËn. Kh¸ch ký hîp ®ång mang theo CMND, hé chiÕu, giÊy tê tuú th©n. TrÎ em cã giÊy khai sinh. + Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¶o hiÓm vËn chuyÓn, b¶o hiÓm tai n¹n t¹i kh¸ch s¹n. - Bªn B ph¶i thanh to¸n ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång, nÕu trÔ h¹n bªn B ph¶i chÞu tr¶ thªm l·i suÊt theo møc l·i suÊt tiÒn vay ng¾n h¹n do ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam quy ®Þnh. + Bªn B nÕu ®Õn ngµy ®i mµ kh«ng ®i ®ñ sè kh¸ch nh­ d· ®¨ng ký trong hîp ®ång th× bªn B ph¶i thanh to¸n cho mçi kh¸ch kh«ng ®i lµ: * Chi phÝ vËn chuyÓn (xe, tµu, m¸y bay): 80.000 ®ång/ng­êi. * TiÒn kh¸ch s¹n ®ªm ®Çu tiªn: 110.000 ®ång/ng­êi. * TiÒn ¨n ngµy ®Çu tiªn: 25.000 ®ång/ng­êi. + Bªn B muèn huû hîp ®ång ph¶i b¸o tr­íc ngµy dù kiÕn vµ thanh to¸n cho bªn A nh÷ng kho¶n sau: * Tr­íc 03 ngµy tr¶ 10% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. * Tõ d­íi 03 ngµy ®Õn tr­íc 02 ngµy tr¶ 20% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. * Tõ d­íi 02 ngµy ®Õn tr­íc 01 ngµy tr¶ 30% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. * Kh«ng b¸o tr­íc hoÆc b¸o trong vßng 24 giê tr­íc giê khëi hµnh tr¶ 50% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång. III. NhËn xÐt - kiÕn nghÞ. Theo em b¶n hîp ®ång nµy ®· ®­îc hai bªn tho¶ thuËn kh¸ chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ, nh­ng bªn c¹nh ®ã em thÊy vÉn cßn mét vµi ®iÓm cÇn ®­îc bæ sung: - PhÇn ®Þa chØ cña bªn B lµ ch­a cã. - §iÒu 2 vµ 3 cña b¶n hîp ®ång theo em cã thÓ chi tiÕt l¹i vµ gép thµnh mét còng ®­îc. VÝ dô nh­: thêi gian 3 ngµy vµ 2 ®ªm, tõ ngµy 02/08/2002 ®Õn ngµy 04/08/2002. §ãn kh¸ch lóc 5 giê ngµy 02/08/2002 vµ tr¶ kh¸ch lóc 18 giê ngµy 04/08/2002 t¹i 204 TrÇn Quang Kh¶i- QuËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi. - §iÒu 14 em nghÜ r»ng nªn söa lµ: Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËn chuyÓn, ¨n ë, tham quan h­íng dÉn kh¸ch theo ch­¬ng tr×nh ®· tho¶ thuËn. Kh¸ch ®Õn ký hîp ®ång ph¶i mang theo CMND, hé chiÕu, giÊy tê tuú th©n. NÕu ®¨ng ký cho trÎ em th× ph¶i mang giÊy khai sinh. Trong ®iÒu 14 nµy cã ®iÓm lµ vËn chuyÓn, ¨n ë, tham quan, h­íng dÉn kh¸ch theo ch­¬ng tr×nh ®· tho¶ thuËn lµ nh÷ng viÖc g× ®Ó tr¸nh x¶y ra nh÷ng th¾c m¾c, tranh c·i trong chuyÕn du lÞch hay khi kÕt thóc chuyÕn du lÞch. - §iÒu 15 b¶n hîp ®ång ghi:“ Bªn B muèn huû hîp ®ång ph¶i b¸o tr­íc ngµy dù kiÕn ®i vµ thanh to¸n cho c¸c kho¶n sau”: ë ®©y nÕu viÕt lµ ngµy dù kiÕn ®i lµ kh«ng ®óng mµ cÇn ph¶i viÕt lµ ngµy khëi hµnh, v× ë ®©y hai bªn ®· quyÕt ®Þnh ngµy ®i lµ tõ ngµy 02/08 ®Õn ngµy 04/08/2002. Em xin söa thµnh: Bªn B muèn huû bá hîp ®ång ph¶i b¸o tr­íc ngµy khëi hµnh vµ ph¶i thanh to¸n c¸c kho¶n sau cho bªn A. - §iÒu 18: Theo em cÇn ph¶i bæ sung thªm vµo hîp ®ång phÇn tr¸ch nhiÖm cña bªn A hoÆc ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña hai bªn ®Ó tr¸nh thiÖt thßi cho c¶ hai bªn. Nh­ ë ®iÒu 11 vµ ®iÒu 15 trong hîp ®ång nÕu bªn B kh«ng ®i ®ñ hoÆc huû hîp ®ång th× bªn B ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho bªn A mét phÇn chi phÝ. Cßn ë ®©y ®iÒu 18 cña b¶n hîp ®ång nªu nÕu do tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng, do t¾c ®­êng, thiªn tai, ®×nh c«ng, ho¶ ho¹n…mµ bªn A kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c dÞch vô ®· cam kÕt th× bªn A chØ hoµn l¹i phÇn chi phÝ do kh«ng cung øng ®­îc c¸c dÞch vô ®ã. Nh­ vËy th× bªn B bÞ thiÖt thßi. Theo em ®Ó tr¸nh x¶y ra nh÷ng tranh c·i th× trong hîp ®ång cÇn bæ sung hoÆc söa thµnh : trong tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do t¾c ®­êng, thiªn tai, ®×nh c«ng, ho¶ ho¹n…mµ bªn A kh«ng thùc hiÖn ®­îc c¸c dÞch vô ®· cam kÕt th× bªn A vµ bªn B sÏ cïng nhau xem xÐt gi¶i quyÕt vµ bªn A ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i chi phÝ hoÆc th­¬ng l­îng víi bªn B ®Ó cã thÓ lïi chuyÕn du lÞch l¹i vµo mét thêi gian gÇn nhÊt. - §iÒu 19: Ch­a ghi râ thêi gian hÕt hiÖu lùc. Trong hîp ®ång cÇn ph¶i cã thêi gian cã hiÖu lùc vµ thêi gian hÕt hiÖu lùc. - Theo em hîp ®ång cÇn bæ sung thªm mét ®iÒu lµ: NÕu sau mét thêi gian mµ bªn B kh«ng thanh to¸n cho bªn A sè tiÒn cßn l¹i cña b¶n hîp ®ång (sau thêi gian mµ bªn A cho phÐp) th× bªn B ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¬ quan ph¸p luËt cña nhµ n­íc. - Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 04 b¶n lµ kh«ng cÇn thiÕt, chØ cÇn 02 b¶n vµ mçi bªn gi÷ 01 b¶n lµ ®ñ. C: KÕt luËn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, s¶n phÈm lµm ra ®Ó trao ®æi, mua b¸n, do ®ã hîp ®ång lµ c«ng cô, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña chÝnh c¸c chñ thÓ kinh doanh, lµm cho kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña hä phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Th«ng qua viÖc ký kÕt cña c¸c hîp ®ång kinh tÕ c¸c chñ thÓ kinh doanh cã c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Th«ng qua viÖc ®µm ph¸n ký kÕt hîp dång kinh tÕ ng­êi s¶n xuÊt cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh vµ kiÓm tra tÝnh hiÖu lùc cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tù nguyÖn tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn chñ thÓ. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ra ®êi ®· ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ gãp phÇn æn ®Þnh c¸c quan hÖ kinh tÕ trong nh÷ng n¨m ®Çu trong thêi kú ®æi míi võa khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ yªn t©m s¶n xuÊt, võa gióp nhµ n­íc qu¶n lý ®­îc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn to lín vµo sù th¾ng lîi cña c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. Cuèi cïng em xin c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong khoa kinh tÕ ®· gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy. Tµi liÖu tham kh¶o. 1- Gi¸o tr×nh luËt kinh tÕ- Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý kinh doanh Hµ Néi. 2- LuËt kinh tÕ- NXB §¹i häc quèc gia Hµ Néi 2001. 3- Hîp ®ång kinh tÕ- NXB §ång nai. 4- T×m hiÓu luËt kinh tÕ- NXB Tµi chÝnh Hµ néi 2003. 5- LuËt kinh tÕ vµ luËt Th­¬ng m¹i- NXB §¹i häc quèc gia Hµ néi. 6- So¹n th¶o hîp ®ång kinh tÕ- NXB Thèng kª. 7- MÉu so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n hîp ®ång- NXB Thèng kª. 8- Vµ mét sè tµi liÖu cã liªn quan. Môc lôc. Më bµi. Néi dung. I - C¬ së lý luËn. 1) Kh¸i niÖm Hîp ®ång kinh tÕ. 2) C¸c ®Æc ®iÓm cña Hîp ®ång kinh tÕ. 3) Vai trß cña Hîp ®ång kinh tÕ. 4) Ph©n lo¹i Hîp ®ång kinh tÕ. 5) Nh÷ng nguyªn t¾c ph¶i tu©n thñ khi ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ. 6) Néi dung cña Hîp ®ång kinh tÕ. II - Thùc tÕ. III – NhËn xÐt - kiÕn nghÞ KÕt luËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích bản hợp đồng kinh tế phục vụ khách du lịch của Công ty Du lịch dịch vụ Hồng hà và công ty TNHH Hành tinh xanh.doc
Luận văn liên quan