Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn

90 trang Mục lục Mở đầu Trang Chương I: Cơ sở lý luận I. Tổng quan về chất thải, chất thải rắn, rác thải sinh hoạt 1. Chất thải 11 Khái niệm 12 Các thuộc tính chất thải 13 Quản lý chất thải 2. Chất thải rắn 21. Khái niệm 22 Nguồn thải rắn 3. Chất thải sinh hoạt 31 Khái niệm 32 Thành phần của rác thải sinh hoạt 33 Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt II. Khái quát về phương pháp phân tích chi phí, lợi ích (CBA) 1. Khái niệm 2. Mục tiêu của CBA 3. Quy trình tổng quát của CBA 4. Một số phương pháp lượng hoá chi phí và lợi ích Xã hội 41 Nhóm phương pháp sử dụng đường cung, đường cầu 42 Nhóm phương pháp không sử dụng đường cung, đường cầu 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 11 11 12 Chương II. Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị Thành phố HN I. Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị Thành phố Hà Nội 1. Bối cảnh 2. Hiện trạng quản lý 21 Công tác thu gom 22 Công tác vận chuyển 23 Công tác xử lý 24 Công tác phân loại 3. Đánh giá chung II. Hiện trạng môi trường tại khu vực xung quanh bãi rác Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 1. Hiện trạng môi trường tại khu vực xung quanh bãi rác Nam Sơn 11 Phân tích chất lượng môi trường 12 ý kiến của người dân trước hiện trạng ô nhiễm môi trường 2. Hiện trạng môi trường tại khu vực xung quanh XN phân Compost Cầu Diễn 21 Phân tích chất lượng môi trường 22 ý kiến của người dân trước hiện trạng ô nhiễm môi trường 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 Chương III. Phân tích lợi ích, chi phí việc phân loại rác thải SH tại nguồn 20 I. Nhận dạng vấn đề và xác định phương án giải quyết 20 1. Nhận dạng vấn đề 20 2. Phương án giải quyết 20 II. Các đối tượng liên quan 20 III. Nhận dạng các chi phí và lợi ích của mỗi phương án 21 1. Phương án 1 21 2. Phương án 2 22 IV. Đánh giá chi phí, lợi ích mỗi phương án 22 IV1 Phương án 1: Không tiến hành phân loại rác SH ngay tại nguồn 22 A. Xác định khối lượng rác thải sinh hoạt 22 1. Xác định tổng khối lượng rác thải sinh hoạt của Thành phố 22 2. Xác định khối lượng rác thải sinh hoạt được vận chuyển đến bãi Nam Sơn và XN phân Cầu Diễn 23 B. Xác định chi phí các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH đến bãi Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 24 1. Xác định chi phí khâu thu gom rác SH đến bãi Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 24 2. Xác định chi phí khâu vận chuyển rác SH đến bãi Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 26 21 Chi phí vận chuyển rác SH đến bãi Nam Sơn (C21) 26 22 Chi phí vận chuyển rác SH đến XN phân Compost Cầu Dien:C22^~ 27 23 Ước tính C21, C22 giai đoạn 2003-2020 28 3. Chi phí xử lý rác SH tại bãi Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 29 31 Chi phí xử lý rác SH tại bãi Nam Sơn (C31) 29 32 Chi phí xử lý rác SH tại XN phân Compost Cầu Diễn (C32) 30 4. Tổng hợp chi phí khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH 31 41 Tổng chi phí khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH tại bãi Nam Sơn (C1) 31 42 Tổng chi phí khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH tại XN phân Compost Cầu Dien(C2^~) 32 C. Tính thiệt hại do ô nhiễm môi trường 33 1. Tính thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại vùng xung quanh bãi Nam Sơn 33 11 Thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại xã Hồng Kỳ 33 12 Thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại xã Nam Sơn 34 13 Thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại xã Bắc Sơn 35 14 Tổng thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại vùng xung quanh bãi Nam Sơn 36 2. Tính thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại vùng xung quanh XN phân Compost Cầu Diễn 37 D. Chi phí cơ hội việc làm của những người đồng nát 39 1. Tính số người đồng nát 39 2. Tính chi phí cơ hội việc làm của những người đồng nát 39 E. Lợi ích của các hộ được hưởng dịch vụ thu gom rác SH 39 F. Thu nhập của những người đồng nát 40 G. Thiệt hại của URENCO khi mất đi khoản thu nhập từ rác thải tái chế 41 IV2 Phương án 2: Tiến hành phân loại rác SH ngay tại nguồn 41 A. Khối lượng rác vận chuyển đến bãi rác Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 41 B. Chi phí các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH đến bãi Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 42 1. Chi phí khâu thu gom 42 11 Chi phí khâu thu gom rác SH đến bãi Nam Sơn 43 12 Chi phí khâu thu gom rác SH đến XN phân Compost Cầu Diễn 43 2. Chi phí khâu vận chuyển 44 3. Chi phí xử lý 45 31 Chi phí xử lý rác SH tại bãi Nam Sơn (C31) 45 32 Chi phí xử lý rác SH tại XN phân Compost Cầu Dien(C32^~) 46 4. Tổng chi phí các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH đến bãi Nam Sơn và XN phân Compost Cầu Diễn 48 41 Tổng chi phí các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH đến bãi Nam Sơn 48 42 Tổng chi phí các khâu thu gom, vận chuyển và xử lý rác SH đến XN phân Compost Cầu Diễn 48 C. Chi phí. thiệt hại môi trường 49 1. Thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại vùng xung quanh bãi Nam Sơn 49 2. Thiệt hại do ô nhiễm môi trường tại vùng xung quanh XN phân Compost Cầu Diễn 50 D. Thiệt hại của người đồng nát do mất thu nhập từ hoạt động thu gom phế liệu 51 E. Lợi ích của người đổ rác thải SH trong Thành phố 51 V. Tính toán lợi ích XH ròng mỗi phương án 52 VI1 Lợi ích XH ròng phương án 1: Không tiến hành phân loại rác thải SH tại nguồn 54 A. Lợi ích XH ròng từ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn (B1) 54 1. Đường cầu Xã hội 54 2. Ước lượng hàm cung sản xuất 54 21 Ước lượng hàm tổng chi phí sản xuất 54 22 Ước lượng hàm MC1 56 3. Ước lượng hàm chi phí thiệt hại môi trường cận biên 56 31 Ước lượng hàm tổng chi phí thiệt hại môi trường 56 32 Ước lượng hàm MEC1 57 4. Ước lượng hàm MSC1 58 5. Lợi ích xã hội ròng B1 58 51 Lợi ích xã hội ròng từ đường cung, cầu B11 58 52 Lợi ích xã hội ròng 58 B. Lợi ích XH ròng từ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại XN phân Compost Cầu Dien(B2^~) 59 1. Ước lượng hàm cung sản xuất MC2 59 11 Ước lượng hàm tổng chi phí sản xuất TC2 59 12 Ước lượng hàm MC2 60 2. Ước lượng hàm chi phí thiệt hại môi trường cận biên MEC2 60 21 Ước lượng hàm tổng thiệt hại môi trường TEC2 60 22 Ước lượng hàm MEC2 62 3. Ước lượng hàm cung xã hội MSC2 62 4. Xác định lợi ích XH ròng B2 62 41 Xác định doanh thu bình quân đối với rác thải SH (P2) 62 42 Xác định lợi ích XH ròng B2 62 C. Tính tổng lợi ích XH ròng Phương án 1 63 V2 Phương án 2: Tiến hành phân loại rác thải SH tại nguồn 63 A. Lợi ích XH ròng từ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn (B1) 63 1. Đường cầu Xã hội 63 2. Ước lượng hàm cung sản xuất 63 21 Ước lượng hàm tổng chi phí sản xuất 63 22 Ước lượng hàm MC1 65 3. Ước lượng hàm chi phí thiệt hại môi trường cận biên 65 31 Ước lượng hàm tổng chi phí thiệt hại môi trường 65 32 Ước lượng hàm MEC1 66 4. Ước lượng hàm MSC1 66 5. Lợi ích xã hội ròng B1 66 51 Lợi ích xã hội ròng từ đường cung, cầu (B11) 66 52 Lợi ích xã hội ròng 67 B. Lợi ích XH ròng từ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại XN phân Compost Cầu Dien(B2^~) 67 1. Ước lượng hàm cung sản xuất MC2 67 11 Ước lượng hàm tổng chi phí sản xuất TC2 67 12 Ước lượng hàm MC2 69 2. Ước lượng hàm chi phí thiệt hại môi trường cận biên MEC2 69 21 Ước lượng hàm tổng thiệt hại môi trường TEC2 69 22 Ước lượng hàm MEC2 70 3. Ước lượng hàm cung xã hội MSC2 70 4. Xác định lợi ích XH ròng B2 70 C. Tính tổng lợi ích XH ròng Phương án 2 71 VI. So sánh các phương án theo lợi ích XH rong 71 VII. Kiểm tra ảnh hưởng của sự thay đổi trong giả định và dữ liệu 72 VIII. Lựa chọn phương án 79 Chương IV: Kết luận, kiến nghị và giải pháp 80 lời nói đầu Thủ đô Hà Nội của chúng ta đang ngày một phát triển mọi mặt về Kinh tế và Xã hội. Đời sống của nhân dân được cải thiện, xu hướng tiêu dùng vật chất ngày càng cao. Đi cùng với điều đó là sự gia tăng của khối lượng rác thải sinh hoạt. Hiện nay công nghệ xử lý rác thải của Hà Nội chủ yếu là chôn lấp hợp vệ sịnh. Đây là biện pháp xử lý khá phù hợp trước điều kiện ngân sách của Thành phố có hạn. Tuy nhiên, đây chưa phải là biện pháp bền vững và lâu dài trong việc quản lý chất thải bởi lẽ quỹ đất chôn lấp của chúng ta chỉ có hạn, việc chôn lấp chất thải gây nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và Xã hội khác. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp nhằm giảm thiểu chất thải. Trước bài toán trên, một biện pháp chúng ta cần thực hiện trong thời gian tới đó là tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại các hộ gia đình. Điều này sẽ đảm bảo giảm thiểu chất thải được chôn lấp, tận dụng những chất thải có ích, có biện pháp xử lý thích hợp đối với chất thải độc hại Việc phân loại rác thải sinh hoạt đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên một câu hỏi đặt ra: "Vậy những lợi ích đó là bao nhiêu?. " Để trả lời cho câu hỏi này, tôi đã chọn Đề tài: "Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn". Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm: + Thủ đô Hà Nội. + Khu vực xung quanh XN sản xuất phân Compost Cầu Diễn: Khu vực đối diện với XN, tập thể cơ khí Đại Mỗ, tập thể cơ khí 5. + Khu vực xung quanh bãi chôn lấp rác Nam Sơn: Tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn. Đối tượng nghiên cứu gồm: + Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội - URENCO. + Nhân dân thủ đô được hưởng dịch vụ thu gom rác thải. + Nhân dân khu vực xung quanh XN sản xuất phân CD và bãi rác Nam Sơn. + Những người đồng nát. Kết cấu đề tài gồm 4 chương: + Chương I: Cơ sở lý luận. + Chương II: Hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Hà Nội. + Chương III: Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn. + Chương IV: Kết luận, kiến nghị và giải pháp. Lời cảm ơn Qua thời gian thực tập vừa qua, với sự nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè tôi đã hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: "Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn". Đề tài này có lẽ sẽ không thực hiện được nếu thiếu sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Tổ chức lao động - URENCO Hà Nội; Ban GTCC - Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; Tập thể lớp QTKD Anh 2 K38 - Đại học Ngoại thương đã giúp tôi đi điều tra chọn mẫu tại Hà Nội; Nhân dân tại Tập thể cơ khí ĐạI Mỗ, tập thể cơ khí 5 - Cầu Diễn; Nhân dân tại 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn - Sóc Sơn đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình đi điều tra, thực tế; và đặc biệt là Cô giáo - Thạc sỹ Lê Thu Hoa - người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập và viết chuyên đề, Kỹ sư Phan Quỳnh Như - người đã đóng góp ý kiến, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập tại Phòng QLMT - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2916 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Thñ ®« Hµ Néi cña chóng ta ®ang ngµy mét ph¸t triÓn mäi mÆt vÒ Kinh tÕ vµ X· héi. §êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, xu h­íng tiªu dïng vËt chÊt ngµy cµng cao. §i cïng víi ®iÒu ®ã lµ sù gia t¨ng cña khèi l­îng r¸c th¶i sinh ho¹t. HiÖn nay c«ng nghÖ xö lý r¸c th¶i cña Hµ Néi chñ yÕu lµ ch«n lÊp hîp vÖ sÞnh. §©y lµ biÖn ph¸p xö lý kh¸ phï hîp tr­íc ®iÒu kiÖn ng©n s¸ch cña Thµnh phè cã h¹n. Tuy nhiªn, ®©y ch­a ph¶i lµ biÖn ph¸p bÒn v÷ng vµ l©u dµi trong viÖc qu¶n lý chÊt th¶i bëi lÏ quü ®Êt ch«n lÊp cña chóng ta chØ cã h¹n, viÖc ch«n lÊp chÊt th¶i g©y nhiÒu vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm m«i tr­êng vµ X· héi kh¸c. V× vËy chóng ta cÇn cã biÖn ph¸p nh»m gi¶m thiÓu chÊt th¶i. Tr­íc bµi to¸n trªn, mét biÖn ph¸p chóng ta cÇn thùc hiÖn trong thêi gian tíi ®ã lµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t ngay t¹i c¸c hé gia ®×nh. §iÒu nµy sÏ ®¶m b¶o gi¶m thiÓu chÊt th¶i ®­îc ch«n lÊp, tËn dông nh÷ng chÊt th¶i cã Ých, cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp ®èi víi chÊt th¶i ®éc h¹i.... ViÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t ®em l¹i nhiÒu lîi Ých. Tuy nhiªn mét c©u hái ®Æt ra: "VËy nh÷ng lîi Ých ®ã lµ bao nhiªu?. " §Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy, t«i ®· chän §Ò tµi: "Ph©n tÝch chi phÝ, lîi Ých viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t ngay t¹i nguån". Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi gåm: + Thñ ®« Hµ Néi. + Khu vùc xung quanh XN s¶n xuÊt ph©n Compost CÇu DiÔn: Khu vùc ®èi diÖn víi XN, tËp thÓ c¬ khÝ §¹i Mç, tËp thÓ c¬ khÝ 5. + Khu vùc xung quanh b·i ch«n lÊp r¸c Nam S¬n: T¹i 3 x·: Hång Kú, Nam S¬n, B¾c S¬n. §èi t­îng nghiªn cøu gåm: + C«ng ty M«i tr­êng §« thÞ Hµ Néi - URENCO. + Nh©n d©n thñ ®« ®­îc h­ëng dÞch vô thu gom r¸c th¶i. + Nh©n d©n khu vùc xung quanh XN s¶n xuÊt ph©n CD vµ b·i r¸c Nam S¬n. + Nh÷ng ng­êi ®ång n¸t. KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 4 ch­¬ng: + Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn. + Ch­¬ng II: HiÖn tr¹ng qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ thµnh phè Hµ Néi. + Ch­¬ng III: Ph©n tÝch chi phÝ, lîi Ých viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t ngay t¹i nguån. + Ch­¬ng IV: KÕt luËn, kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p. Lêi c¶m ¬n Qua thêi gian thùc tËp võa qua, víi sù nç lùc cña b¶n th©n cïng víi sù gióp ®ì cña gia ®×nh, thÇy c«, b¹n bÌ t«i ®· hoµn thµnh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: "Ph©n tÝch chi phÝ, lîi Ých viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t ngay t¹i nguån". §Ò tµi nµy cã lÏ sÏ kh«ng thùc hiÖn ®­îc nÕu thiÕu sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé Phßng QLMT - Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Hµ Néi; Phßng Hîp t¸c Quèc tÕ vµ Phßng Tæ chøc lao ®éng - URENCO Hµ Néi; Ban GTCC - §µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh Hµ Néi; TËp thÓ líp QTKD Anh 2 K38 - §¹i häc Ngo¹i th­¬ng ®· gióp t«i ®i ®iÒu tra chän mÉu t¹i Hµ Néi; Nh©n d©n t¹i TËp thÓ c¬ khÝ §¹I Mç, tËp thÓ c¬ khÝ 5 - CÇu DiÔn; Nh©n d©n t¹i 3 x·: Hång Kú, Nam S¬n, B¾c S¬n - Sãc S¬n ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh ®i ®iÒu tra, thùc tÕ; vµ ®Æc biÖt lµ C« gi¸o - Th¹c sü Lª Thu Hoa - ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt chuyªn ®Ò, Kü s­ Phan Quúnh Nh­ - ng­êi ®· ®ãng gãp ý kiÕn, h­íng dÉn vµ gióp ®ì t«i trong thêi gian thùc tËp t¹i Phßng QLMT - Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Hµ Néi. Nh©n dÞp nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn I. Tæng quan vÒ chÊt th¶i, chÊt th¶i r¾n, r¸c th¶i Sinh ho¹t: 1. ChÊt th¶i: 1.1. Kh¸i niÖm: a. "Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña con ng­êi, mét bé phËn vËt liÖu kh«ng cã hoÆc kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông n÷a gäi chung lµ chÊt th¶i." () "VËt liÖu kh«ng cã hoÆc kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông" ®­îc hiÓu theo nghÜa réng. §èi víi tõng ®èi t­îng kh¸c nhau th× vËt liÖu ®ã cã thÓ lµ chÊt th¶i hoÆc cã thÓ lµ mét nguån tµi nguyªn hay nguyªn liÖu ®Çu vµo. VÝ dô: R¸c th¶i Sinh ho¹t h÷u c¬ ®èi víi c¸c hé gia ®×nh lµ chÊt th¶i nh­ng ®èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph©n Vi sinh th× ®ã l¹i lµ 1 nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo quan träng. VËy c¨n cø nµo ®Ó x¸c ®Þnh 1 vËt liÖu lµ chÊt th¶i hay lµ nguån tµi nguyªn ®èi víi 1 ®èi t­îng. Theo Pearce vµ Turner, ®iÒu ®ã tuú thuéc vµo sè l­îng c¸c yÕu tè kinh tÕ, kü thuËt vµ X· héi: - YÕu tè Kinh tÕ: Phô thuéc vµo gi¸ chÕ biÕn, gi¸ khai th¸c nguån tµi nguyªn thay thÕ kh¸c hoÆc phÝ ®æ th¶i so víi chi phÝ tËn dông, t¸i chÕ chÊt th¶i.... "NÕu gi¸ cña vËt liÖu th¶i trªn thÞ tr­êng lµ 0 hoÆc nhá h¬n c¸c chi phÝ biÕn ®æi cho viÖc thu gom vµ chÕ biÕn nã, hoÆc lín h¬n gi¸ c¸c vËt liÖu ®ång d¹ng nguyªn khai, th× chÊt th¶i ®ã bÞ th¶i lo¹i, hoÆc ®em ch«n lÊp trong m«i tr­êng nh­ lµ mét chÊt cÆn b·." ( ) - YÕu tè vÒ Kü thuËt: §ã lµ ®ßi hái cña c«ng nghÖ ®èi víi yÕu tè ®Çu vµo. Khi thay ®æi, ®æi míi c«ng nghÖ th× chÊt th¶i cña d©y truyÒn nµy cã thÓ trë thµnh nguyªn liÖu cña d©y truyÒn kh¸c. - YÕu tè vÒ X· héi: Thãi quen, phong tôc, tËp qu¸n vµ quy ®Þnh ®èi víi viÖc xö lý mét chÊt th¶i. b. ChÊt th¶i g©y « nhiÔm: §ã lµ nh÷ng chÊt th¶i nÕu kh«ng ®­îc xö lý hîp lý sÏ h©y ra hËu qu¶ l©u dµi, hoÆc g©y ra « nhiÔm sau mét thêi gian dµi. 1.2. C¸c thuéc tÝnh cña chÊt th¶i: a. ChÊt th¶i tån t¹i ë mäi d¹ng vËt chÊt: r¾n, láng, khÝ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng. Mét sè chÊt th¶i tån t¹i d­íi d¹ng khã x¸c ®Þnh nh­ nhiÖt, bøc x¹, phãng x¹... T¸c ®éng g©y « nhiÔm cña chÊt th¶i lµ do c¸c thuéc tÝnh vÒ lý häc, ho¸ häc, sinh häc , trong ®ã thuéc tÝnh ho¸ häc lµ quan träng nhÊt. b. NhiÒu chÊt th¶i cã thuéc tÝnh tÝch luü dÇn do c¸c hãa chÊt bÒn v÷ng vµ sù b¶o tån vËt chÊt nªn tõ mét l­îng nhá v« h¹i qua thêi gian chóng tÝch luü thµnh l­îng ®ñ lín g©y t¸c h¹i nguy hiÓm, ®ã lµ c¸c kim lo¹i nÆng nh­ As, Hg, Zn ... c. C¸c ho¸ chÊt trong chÊt th¶i cã thÓ kÕt hîp víi nhau t¹o nªn nh÷ng hîp chÊt Ýt hoÆc nguy hiÓm h¬n. Ng­êi ta gäi ®©y lµ ®Æc ®iÓm céng h­ëng cña chÊt th¶i. d. Mét sè c¸c chÊt th¶i (r¸c th¶i SH, chÊt th¶i bÖnh viÖn ...) cßn cã c¸c ®Æc thï sinh häc. Qua c¸c c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi, ph©n huû c¸c chÊt th¶i nµy cã thÓ trë thµnh c¸c s¶n phÈm t¹o ra c¸c æ dÞch bÖnh, ®Æc biÖt lµ ë vïng cã khÝ hËu nãng Èm thÝch hîp. 1.3. Qu¶n lý chÊt th¶i: Qu¶n lý chÊt th¶i víi ý nghÜa qu¶n lý c¸c chÊt g©y « nhiÔm ®­îc thùc hiÖn bëi s¬ ®å sau : 2.ChÊt th¶i r¾n: 2.1. Kh¸i niÖm: - "ChÊt th¶i r¾n: Lµ c¸c chÊt th¶i r¾n ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi hoÆc c¸c khu c«ng nghiÖp, bao gåm: chÊt th¶i tõ c¸c khu d©n c­, ®­êng phè, c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô, v¨n phßng, x©y dùng, s¶n xuÊt vµ c¸c chÊt th¶i kh«ng ®éc h¹i tõ c¸c khu vùc y tÕ." 2.2. Nguån th¶i r¾n: ChÊt th¶i r¾n bao gåm: ChÊt th¶i c«ng nghiÖp, chÊt th¶i n«ng nghiÖp vµ chÊt th¶i Sinh ho¹t, trong ®ã chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®ãng vai trß quan träng nhÊt. a. ChÊt th¶i c«ng nghiÖp: C¸c chÊt th¶i nh­: §Êt ®¸ tõ ngµnh khai th¸c má, tro vµ xØ trong ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim... Cã thÓ nãi r»ng hiÖn nay tÊt c¶ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, kÓ c¶ c«ng nghiÖp ®iÖn tö lµ ngµnh c«ng nghiÖp ®­îc xem lµ "s¹ch" nhÊt, ®Òu lµ nguån ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n, g©y ra « nhiÔm m«i tr­êng ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. b. ChÊt th¶i n«ng nghiÖp: C¸c chÊt th¶i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­: c¸c lo¹i bao, tói, lä trong ®ã cßn tån d­ cña thuèc trõ s©u, thuèc b¶o vÖ thùc vËt; ph©n, s¶n phÈm thõa cña gia sóc... C¸c lo¹i chÊt th¶i nµy nÕu nh­ kh«ng ®­îc thu gom, xö lý hîp lý sÏ g©y « nhiÔm m«i tr­êng. §Æc biÖt lµ c¸c tån d­ cña thuèc trõ s©u ®­îc tÝch tô trong ®Êt g©y nªn ®éc h¹i; c¸c lo¹i ph©n ®éng vËt, x¸c ®éng vËt chÕt do bÖnh dÞch...lµ æ dÞch bÖnh nguy hiÓm ®èi víi con ng­êi. c. ChÊt th¶i sinh ho¹t: 3.ChÊt th¶i sinh ho¹t: 3.1. Kh¸i niÖm: "ThuËt ng÷ chÊt th¶i sinh ho¹t ®­îc dïng ®Ó chØ tÊt c¶ c¸c lo¹i chÊt th¶i cßn l¹i xuÊt ph¸t tõ mäi khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng con ng­êi trong cuéc sèng hµng ngµy. .... Trong nhiÒu tr­êng hîp chÊt th¶i sinh ho¹t cßn gäi lµ r¸c th¶i." Sù « nhiÔm bëi r¸c th¶i sinh ho¹t chñ yÕu do r¸c ph¸t sinh tõ c¸c khu vùc ®«ng d©n c­ víi khèi l­îng lín nh­ng kh«ng ®­îc xö lý hîp lý. ¤ nhiÔm chñ yÕu lµ « nhiÔm kh«ng khÝ, « nhiÔm nguån n­íc vµ ®Æc biÖt c¸c b·i r¸c sÏ trë thµnh æ dÞch bÖnh khi r¸c th¶i bÞ ph©n huû. 3.2. Thµnh phÇn cña r¸c th¶i sinh ho¹t: Thµnh phÇn chñ yÕu cña r¸c th¸i sinh ho¹t gåm: + R¸c th¶i h÷u c¬ (rau, cñ, qu¶ thõa...). + R¸c th¶i cã thÓ t¸i chÕ (giÊy, b×a, kim lo¹i, vá « t«, cao su...). + R¸c th¶i ch«n lÊp: §ã lµ nh÷ng chÊt v« c¬ kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông nh­: ®Êt, ®¸, vá èc.... + R¸c th¶i ®éc h¹i (¾c quy, thuèc qu¸ h¹n...). 3.3. C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý r¸c th¶i Sinh ho¹t: a. Ch«n lÊp hîp vÖ sinh: - §©y lµ ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn v× chi phÝ xö lý rÎ h¬n so víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c. - Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p ch«n lÊp cã mét sè nh­îc ®iÓm sau: + Kh«ng tËn dông ®­îc tèi ®a vËt liÖu t¸i chÕ. + Quü ®Êt cã h¹n nªn ®©y kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng ph¸p l©u dµi. + Lµ nguån cña mét sè vËt chñ trung gian g©y bÖnh nh­ ruåi, muçi, chuét... + G©y ra « nhiÔm m«i tr­êng, ®Æc biÖt lµ m«i tr­êng kh«ng khÝ cho c¸c vïng xung quanh. + DÔ g©y ch¸y, næ do khÝ th¶i (hçn hîp khÝ sinh ra tõ « ch«n lÊp chÊt th¶i do qu¸ tr×nh tù ph©n huû tù nhiªn cña chÊt th¶i trong c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ ®é Èm, nhiÖt ®é...). + Rß rØ chÊt th¶i b»ng c¸c n­íc r¸c, g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm. b. ñ lµm ph©n h÷u c¬ (Compost): -" ñ lµ qu¸ tr×nh mµ trong ®ã c¸c chÊt thèi r÷a chuyÓn ho¸ vÒ mÆt sinh häc trong chÊt th¶i r¾n, biÕn chóng thµnh ph©n h÷u c¬. Qóa tr×nh nµy ®ßi hái ®¶m b¶o vÖ sinh tèt, triÖt ®Ó ng¨n ngõa c¸c sinh vËt g©y bÖnh b»ng c¸c sö dông nhiÖt ph©n huû sinh häc vµ c¸c chÊt kh¸ng sinh do nÊm t¹o ra. Tuy nhiªn cÇn lo¹i bá chÊt cÆn b· ë thÓ r¾n vµ thÓ khÝ cßn l¹i." - R¸c th¶i h÷u c¬ trong r¸c th¶i Sinh ho¹t chiÕm mét tû lÖ lín. V× vËy viÖc chÕ biÕn r¸c th¶i SH thµnh ph©n h÷u c¬ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých vÒ mÆt kinh tÕ vµ m«i tr­êng. Tuy nhiªn ®iÒu nµy chØ ®­îc hiÖn hiÖu qu¶ nÕu nh­ r¸c th¶i SH ®· ®­îc ph©n lo¹i tr­íc khi ®­a vµo chÕ biÕn ph©n Compost. c. ñ t¹o khÝ gas (sinh khÝ): §©y lµ ph­¬ng ph¸p tËn dông chÊt th¶i h÷u c¬ ®Ó ñ t¹o ra khÝ Gas (khÝ mªtan) vµ ph©n bãn. Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng ®­îc sö dông réng r·i ®Ó huû chÊt th¶i r¾n. Ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nhÊt ®èi víi c¸c vïng n«ng th«n, n¬i cã nguån chÊt th¶i tõ gia sóc lín. d. Thiªu ®èt: - "Thiªu ®èt lµ qu¸ tr×nh chÊt th¶i dÔ ch¸y bÞ chuyÓn ho¸ thµnh cÆn b· chøa c¸c chÊt hÇu nh­ kh«ng ch¸y ®­îc vµ c¸c khÝ ph¸t t¸n vµo khÝ quyÓn." - ¦u ®iÓm: + TÝch kiÖm quü ®Êt ch«n lÊp. + Cã thÓ thu ®­îc nhiÖt cho c¸c môc ®Ých kh¸c. + Xö lý nhanh chãng, Ýt g©y « nhiÔm m«i tr­êng. - Nh­îc ®iÓm: + Chi phÝ xö lý lín nªn ch­a phï hîp ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn So s¸nh mét sè tiªu chuÈn vÒ chi phÝ xö lý gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p Tiªu chuÈn C¸c ph­¬ng ph¸p xö lý  Ch«n lÊp ñ ph©n Thiªu ®èt  Chi phÝ vèn liªn quan 1 1.5-5 3-5  Chi phÝ qu¶n lý vµ vËn hµnh 1 1.7 2.5-3  Nhu cÇu ®Êt 1 0.33 0.33  d. Thu håi tµi nguyªn: C¸c ph­¬ng ph¸p nh­ ch«n lÊp hay thiªu ®èt cã nh­îc ®iÓm lµ kh«ng tËn dông ®­îc tµi nguån tµi nguyªn tõ r¸c th¶i. C¸c lo¹i r¸c th¶i nh­ giÊy, b×a, thuû tinh, nhùa... cã thÓ ®­îc tËn dông lµm nguyªn liÖu ®Çu vµo cho ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. V× vËy ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®èi víi viÖc xö lý chÊt th¶i ®ã lµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i chÊt th¶i ra tõng lo¹i kh¸c nhau ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp tÝch kiÖm ®­îc chi phÝ trong viÖc xö lý chÊt th¶i, tËn dông ®­îc nguån tµi nguyªn tõ chÊt th¶i, gi¶m thiÖt h¹i « nhiÔm m«i tr­êng tõ viÖc xö lý chÊt th¶i. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn ®ßi hái ý thøc cao cña ng­êi d©n trong viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i. II. Kh¸i qu¸t vÒ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch Chi phÝ, Lîi Ých (CBA): 1. Kh¸i niÖm: a." Ph©n tÝch lîi Ých chi phÝ lµ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¸nh gi¸ sù mong muèn t­¬ng ®èi gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n c¹nh tranh nhau, khi sù lùa chän ®­îc ®o l­êng b»ng gi¸ trÞ kinh tÕ t¹o ra cho toµn X· héi". Ph©n tÝch CBA kh¸c víi ph©n tÝch tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh chØ ®¬n gi¶n ph©n tÝch c¸c luång tiÒn vµo, ra ®èi víi mét c¸ nh©n ®¬n lÎ. Ph©n tÝch CBA ph©n tÝch gi¸ trÞ kinh tÕ, tøc ®o l­êng toµn bé chi phÝ vµ lîi Ých thùc cña X· héi gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n kh¸c nhau. Víi sù ph©n tÝch toµn diÖn nh÷ng chi phÝ vµ lîi Ých cña X· héi, CBA trë thµnh mét ph­¬ng ph¸p lµm c¬ së cho nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch lùa chän gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n. b. Theo ph©n tÝch CBA, mét ph­¬ng ¸n ®­îc lùa chän khi ®¹t ®­îc lîi Ých X· héi rßng lín nhÊt. C¬ së cña sù lùa chän nµy lµ "C¶i thiÖn Pareto thùc tÕ". "Nguyªn t¾c c¬ b¶n cho viÖc lùa chän lµ c¶i thiÖn Pareto thùc tÕ. Mét thay ®æi thùc tÕ lµm Ýt nhÊt mét ng­êi giµu lªn vµ kh«ng ai bÞ nghÌo ®i lµ mét c¶i thiÖn Pareto thùc tÕ" Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt cø dù ¸n nµo còng "lµm Ýt nhÊt mét ng­êi giµu lªn vµ kh«ng ai bÞ nghÌo ®I". BÊt cø dù ¸n cho dï cã lîi Ých X· héi rßng lín nh­ng g©y thiÖt h¹i cho mét ®èi t­îng nµo ®ã trong X· héi ®Òu vi ph¹m nguyªn t¾c lùa chän cña C¶i thiÖn Pareto thùc tÕ. §©y chÝnh lµ sù h¹n chÕ cña Nguyªn t¾c lùa chän dùa trªn c¶i thiÖn Pareto thùc tÕ. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy, nguyªn t¾c trªn ®· ®­îc chØnh söa. Nguyªn t¾c lùa chän lµ c¶i thiÖn Pareto tiÒm n¨ng, víi 2 tiªu chÝ: - Tiªu chÝ cña Kaldor: Ph­¬ng ¸n A ®­îc lùa chän so víi t×nh tr¹ng hiÖn t¹i nÕu nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng lîi tõ A cã thÓ ®Òn bï cho ng­êi bÞ thiÖt, vµ tæng thÓ X· héi vÉn giµu lªn. - Tiªu chÝ cña Hicks: Ph­¬ng ¸n A ®­îc lùa chän so víi t×nh tr¹ng hiÖn t¹i nÕu ng­êi ®­îc lîi tõ A cã thÓ hèi lé cho ng­êi bÞ thiÖt ®Ó chÊp nhËn A, vµ vÉn giµu lªn. Nh­ vËy tiªu chÝ lùa chän gi÷a c¸c ph­¬ng ¸n ®ã lµ ph­¬ng ¸n cã lîi Ých XH rßng lín nhÊt. c. WTA vµ WTP: - WTA (Willing to Accept) - S½n lßng chÊp nhËn: §o l­êng møc chÊp nhËn ®Òn bï cña ng­êi bÞ thiÖt h¹i víi mét ®iÒu kiÖn bÊt thuËn lîi. WTA dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ, thiÖt h¹i X· héi cña mét ho¹t ®éng nµo ®ã. - WTP (Willing to Pay) - S½n lßng chi tr¶: §o l­êng møc s½n lßng chi tr¶ cña ng­êi ®­îc h­ëng lîi ®Ó ®­îc h­ëng mét lîi Ých. WTP dïng ®Ó x¸c ®Þnh lîi Ých X· héi cña mét ho¹t ®éng nµo ®ã 2. Môc tiªu cña ph©n tÝch CBA: Ph©n tÝch CBA nh»m cung cÊp th«ng tin cho ng­êi ra quyÕt ®Þnh lùa chän ph­¬ng ¸n. KÕt qu¶ cña CBA kh«ng cã tÝnh b¸c bá 1 ph­¬ng ¸n mµ nã chØ mang tÝnh khuyÕn nghÞ ®èi víi ng­êi ra quyÕt ®Þnh. 3. Quy tr×nh tæng qu¸t cña CBA: Ph©n tÝch CBA lu«n lu«n ®i theo c¸c b­íc nèi tiÕp, b­íc tr­íc lµ c¬ së cho c¸c b­íc tiÕp theo. Mçi mét b­íc cã vÞ trÝ quan träng riªng, ®¶m b¶o cho viÖc x¸c ®Þnh lîi Ých XH rßng chÝnh x¸c. C¸c b­íc ph©n tÝch lîi Ých, chi phÝ: 3.1. NhËn d¹ng vÊn ®Ò vµ x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: B­íc nµy nh»m cung cÊp cho ng­êi lùa chän th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng hiÖn t¹i, ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt, kho¶ng c¸ch gi÷a t×nh tr¹ng hiÖn t¹i vµ t×nh tr¹ng sau khi ph­¬ng ¸n ®­îc thùc hiÖn. 3.2. NhËn d¹ng lîi Ých vµ chi phÝ x· héi rßng cña mçi ph­¬ng ¸n: B­íc nµy lµ nhËn d¹ng b¶n chÊt cña lîi Ých vµ chi phÝ X· héi thùc cña mçi ph­¬ng ¸n. Cã nhËn d¹ng chi phÝ vµ lîi Ých ®óng th× míi ®¶m b¶o kÕt qu¶ cña viÖc ph©n tÝch chÝnh x¸c. §©y lµ b­íc rÊt quan träng, lµ khung s­ên, h­íng ®I cña viÖc ph©n tÝch, lµ c¬ së cho c¸c b­íc tiÕp theo. 3.3. §¸nh gi¸ lîi Ých vµ chi phÝ cña mçi ph­¬ng ¸n: Sau khi nhËn d¹ng c¸c chi phÝ vµ lîi Ých X· héi, b­íc tiÕp theo lµ l­îng ho¸ c¸c chi phÝ vµ lîi Ých Êy vÒ gi¸ trÞ tiÒn tÖ. WTA (Willing to Accept) vµ WTP (Willing to Pay) ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ chi phÝ vµ lîi Ých. Nh­ vËy gi¸ trÞ trong ph©n tÝch CBA cã thÓ kh¸c xa so víi gi¸ trÞ trong ph©n tÝch tµi chÝnh ®¬n thuÇn. Nh÷ng chi phÝ vµ lîi Ých cã gi¸ trªn thÞ tr­êng ta cã thÓ dÔ dµng l­îng ho¸ chóng. Tuy nhiªn trong ph©n tÝch CBA, nhiÒu chi phÝ vµ lîi Ých kh«ng cã gi¸ trªn thÞ tr­êng, chóng cÇn sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó l­îng ho¸ chóng. 3.4. LËp b¶ng lîi Ých vµ chi phÝ hµng n¨m: GÝa trÞ chi phÝ, lîi Ých X· héi, lîi Ých XH rßng hµng n¨m cña mçi ph­¬ng ¸n ®­îc lËp thµnh b¶ng theo c¸c n¨m ph¸t sinh. ViÖc lËp b¶ng nµy kh¸ ®¬n gi¶n. Qóa tr×nh liÖt kª c¸c kÕt qu¶ theo n¨m ph¸t sinh vµ tÝnh to¸n lîi Ých rßng hµng n¨m gióp cho ng­êi ph©n tÝch hiÓu ®­îc cÊu tróc cña dù ¸n vµ dßng lîi Ých, chi phÝ theo thêi gian. B¶ng minh häa: N¨m Tæng lîi Ých Tæng chi phÝ Lîi Ých rßng hµng n¨m  1 B1 C1 B1 - C1  - - - -  - - - -  t Bt Ct Bt - Ct  3.5. TÝnh to¸n tæng lîi Ých X· héi rßng cña mçi ph­¬ng ¸n: TÝnh to¸n tæng lîi Ých XH rßng ta kh«ng thÓ ®¬n gi¶n céng toµn bé lîi Ých rßng hµng n¨m. C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh qua 2 b­íc: - B­íc 1: Chän 1 mèc thêi ®iÓm (th­êng lµ ®Çu n¨m ph¸t sinh chi phÝ vµ lîi Ých X· héi). Quy ®æi c¸c gi¸ trÞ lîi Ých XH rßng hµng n¨m vÒ mèc thêi ®iÓm ®· chän theo tû lÖ chiÕt khÊu - r (cã thÓ r hµng n¨m kh¸c nhau). - B­íc 2: Céng c¸c gi¸ trÞ lîi Ých XH rßng ®· ®­îc quy ®æi. NÕu mèc thêi ®iÓm ®­îc lùa chän lµ ®Çu n¨m ph¸t sinh chi phÝ vµ lîi Ých X· héi, ta ®­îc gi¸ trÞ NPV cña lîi Ých XH rßng. 3.6. So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n theo lîi Ých XH rßng: Sau khi tÝnh to¸n ®­îc tæng lîi Ých XH rßng mçi ph­¬ng ¸n, ta cã thÓ dÔ dµng xÕp h¹ng c¸c ph­¬ng ¸n theo tiªu chÝ quy m« lîi Ých XH rßng. 3.7. KiÓm ®Þnh ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi trong gi¶ ®Þnh vµ d÷ liÖu: Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch CBA, cã nhiÒu d÷ liÖu ch­a ®­îc ­íc tÝnh ®Çy ®ñ, ®­îc tÝnh to¸n chÝnh x¸c. Bªn c¹nh ®ã ng­êi ph©n tÝch cÇn ®­a ra mét sè gi¶ ®Þnh ®Ó cho viÖc tÝnh to¸n vµ so s¸nh ®­îc ®¬n gi¶n ho¸. V× vËy tr­íc khi ®­a ra ®Ò nghÞ cuèi cïng, ng­êi ph©n tÝch CBA cÇn ph¶i kiÓm ®Þnh l¹i d÷ liÖu vµ gi¶ ®Þnh bªn c¹nh c¸c kÕt qu¶ tæng lîi Ých XH rßng. 3.8. §­a ra kiÕn nghÞ cuèi cïng: ë b­íc cuèi cïng nµy, ng­êi ph©n tÝch khuyÕn nghÞ mét ph­¬ng ¸n ®¸ng mong muèn nhÊt. Nhµ ph©n tÝch còng th¶o luËn sù tin cËy cña d÷ liÖu, gi¶ ®Þnh vµ c¸c kiÕn nghÞ. 4. Mét sè ph­¬ng ph¸p l­îng ho¸ chi phÝ vµ lîi Ých X· héi: Trong ph©n tÝch CBA cã 2 nhãm ph­¬ng ph¸p chÝnh ®Ó l­îng ho¸ chi phÝ, lîi Ých X· héi: - Nhãm ph­¬ng ph¸p sö dông ®­êng cung, ®­êng cÇu. - Nhãm ph­¬ng ph¸p kh«ng sö dông ®­êng cung, ®­êng cÇu. 4.1. Nhãm ph­¬ng ph¸p sö dông ®­êng cung, ®­êng cÇu. Ng­êi ph©n tÝch ®­a ra mét d¹ng hµm cung, cÇu. X¸c ®Þnh mét chuçi sè liÖu dïng ®Ó ­íc l­îng hµm cung, hµm cÇu. Hµm cÇu, hµm cung lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh lîi Ých vµ chi phÝ XH. Lîi Ých X· héi rßng ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tÝch ph©n hµm (cÇu - cung) víi mét quy m« cña biÕn ®éc lËp x¸c ®Þnh. Nhãm ph­¬ng ph¸p nµy c¬ ­u ®iÓm lµ bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh lîi Ých X· héi rßng, chóng ta cßn cã thÓ dù b¸o vµ ph©n tÝch nhiÒu tiªu chÝ kh¸c theo hµm cung, hµm cÇu. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ng­êi ph©n tÝch ph¶i cã chuçi c¸c sè liÖu, ®­a ra nhiÒu gi¶ ®Þnh vÒ m« h×nh cung, cÇu nªn viÖc ph©n tÝch tèn kÐm, phøc t¹p vµ ®é tin cËy cã thÓ tû lÖ nghÞch theo quy m« cña gi¶ ®Þnh vµ d÷ liÖu ­íc tÝnh. 4.2. Nhãm ph­¬ng ph¸p kh«ng sö dông ®­êng cung, cÇu: Nhãm ph­¬ng ph¸p nµy gåm cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­: + Ph­¬ng ph¸p ®¸p øng theo liÒu l­îng. + Ph­¬ng ph¸p chi phÝ thay thÕ. + Ph­¬ng ph¸p hµnh vi xoa dÞu. + Ph­¬ng ph¸p chi phÝ c¬ héi. Trong 1 phÇn bµi nghiªn cøu nµy, ng­êi ph©n tÝch sö dông ph­¬ng ph¸p chi phÝ c¬ héi. Sau ®©y chóng ta cïng t×m hiÓu kü vÒ ph­¬ng ph¸p chi phÝ c¬ héi. - Kh¸i niÖm: Chi phÝ c¬ héi cña mét ho¹t ®éng lµ lîi Ých lín nhÊt bÞ bá qua cña ho¹t ®éng thay thÕ kh¸c khi thùc hiÖn ho¹t ®éng ®ã. Kh¸i niÖm cña chi phÝ c¬ héi chØ cã ý nghÜa khi quy luËt kinh tÕ: "Nguån lùc h¹n chÕ" tån t¹i. NÕu nh­ nguån lùc (®Êt ®ai, vèn, lao ®éng,....) cña chóng ta lµ v« h¹n, chóng ta cã thÓ tiÕn hµnh hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng mµ chóng ta mong muèn mµ kh«ng cÇn quan t©m g× tíi chi phÝ mµ chóng ta ph¶i bá ra. Tuy nhiªn ®©y lµ m¬ ­íc kh«ng t­ëng!. - §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ c¬ héi cña mét ho¹t ®éng, tr­íc hÕt ta cÇn x¸c ®Þnh mäi lîi Ých cña c¸c ho¹t ®éng thay thÕ kh¸c, sau ®ã so s¸nh chóng ®Ó t×m ra mét gi¸ trÞ lîi Ých lín nhÊt cña 1 ho¹t ®éng thay thÕ. Ph­¬ng ph¸p chi phÝ c¬ héi cã mét h¹n chÕ c¬ b¶n, ®ã lµ sù ®¸nh gi¸ kh¸c nhau vÒ lîi Ých lín nhÊt bÞ bá qua gi÷a c¸c ®èi t­îng ®¸nh gi¸ - ng­êi ph©n tÝch kh¸c nhau. V× vËy khi ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng, ng­êi ph©n tÝch sÏ gÆp ph¶i nhiÒu tranh luËn, ý kiÕn kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ chi phÝ X· héi. Ch­¬ng II. HiÖn tr¹ng qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ thµnh phè Hµ Néi I. HiÖn tr¹ng qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ thµnh phè Hµ Néi: 1. Bèi c¶nh: Hµ Néi cã diÖn tÝch kho¶ng 918.46 km2, gåm 7 QuËn néi thµnh vµ 5 HuyÖn ngo¹i thµnh. 7 QuËn néi thµnh ®ang trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ cao víi diÖn tÝch kho¶ng 84 km2, d©n sè xÊp xØ 1.4 triÖu ng­êi. Hµ Néi hiÖn cã kho¶ng 5000 nhµ m¸y xÝ nghiÖp, 36 bÖnh viÖn chÝnh, 55 chî, hµng tr¨m nhµ hµng, kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së th­¬ng m¹i dÞch vô. Mçi ngµy trªn ®Þa bµn néi thµnh th¶i ra kho¶ng 1500 tÊn chÊt th¶i (kh«ng kÓ chÊt th¶i x©y dùng), trong ®ã cã h¬n 100 tÊn chÊt th¶i c«ng nghiÖp vµ bÖnh viÖn. Theo sè liÖu ®iÒu tra cña Jica-NhËt B¶n n¨m 2000, trong tæng l­îng 1250 tÊn chÊt th¶i sinh ho¹t mçi ngµy gåm: Thµnh phÇn Tû lÖ (%)  R¸c h÷u c¬ 41.98  GiÊy 5.27  Nhùa, cao su 7.19  Gç, v¶i vôn 1.75  KÝnh, thuû tinh 1.42  Kim lo¹i 0.59  X­¬ng, m¶nh vá sß 1.27  §¸, g¹ch 6.89  Bôi, ®Êt vµ chÊt kh¸c 33.67  - ChÊt th¶i cã thÓ lµm ph©n vi sinh: chiÕm kho¶ng 40%. - ChÊt th¶i cã thÓ t¸i chÕ: chiÕm tõ 7%-10% (S¾t, thÐp, thuû tinh, giÊy, b×a....). - ChÊt th¶i ch«n lÊp: chiÓm kho¶ng 50% (ChÊt v« c¬: sµnh, sø, xØ than....). - ChÊt th¶i nguy h¹i: nhá h¬n 1% (pin, ¾c quy, thuèc qu¸ h¹n...). Kh¶ n¨ng cña C«ng ty M«i tr­êng ®« thÞ Hµ Néi (URENCO) míi chØ thu gom, xö lý ®­îc gÇn 1200 tÊn/ngµy ®ªm (kh«ng kÓ 400-500 tÊn chÊt th¶i x©y dùng). 2. HiÖn tr¹ng qu¶n lý: URENCO Hµ Néi lµ doanh nghiÖp c«ng Ých cã nhiÖm vô thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý toµn bé chÊt th¶i trong néi thµnh; C¸c HuyÖn ngo¹i thµnh do c¸c c¬ së m«i tr­êng trùc thuéc UBND HuyÖn qu¶n lý thùc hiÖn mét phÇn nhiÖm vô nµy. Hµng ngµy URENCO Hµ Néi thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý tõ 1200-1300 tÊn chÊt th¶i, ®¹t kho¶ng 90% l­îng chÊt th¶i ph¸t sinh. L­îng chÊt th¶i cßn l¹i tån trong c¸c ngâ, ao hå... vµ ®­îc thu gom xö lý qua c¸c kú tæng vÖ sinh hµng tuÇn. 2.1. C«ng t¸c thu gom: - ChÊt th¶i Sinh ho¹t vµ ®­êng phè: C«ng t¸c thu chÊt th¶i sinh ho¹t ®­îc thùc hiÖn b»ng h×nh thøc gâ kÎng thu r¸c nhµ d©n, t¹i c¸c thïng r¸c vôn, quÐt vµ nhÆt r¸c trªn ®­êng phè. URENCO HN thu gom ®­îc kho¶ng 1200 tÊn/ngµy ~85%. PhÇn cßn l¹i mét sè ®­îc thu gom bëi nh÷ng ng­êi thu ®ång n¸t nh»m t¸i chÕ, mét phÇn nh©n d©n tù ®æ ra s«ng, m­¬ng, ao, hå vµ ®­îc thu gom qua c¸c kú tæng vÖ sinh. - ChÊt th¶i C«ng nghiÖp: PhÇn lín chÊt th¶i CN cña Hµ Néi do chÝnh c¸c nhµ m¸y thu gom, xö lý vµ vËn chuyÓn ra b·i ch«n lÊp chung cña Thµnh phè. Mét phÇn chÊt th¶i CN ®éc h¹i ®· ®­îc hîp ®ång víi URENCO ®Ó thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý. - ChÊt th¶i bÖnh viÖn: Hµ Néi cã kho¶ng 36 bÖnh viÖn chÝnh, l­îng chÊt th¶i bÖnh viÖn hiÖn nay chØ kho¶ng 70% ®­îc hîp ®ång víi C«ng ty M«i tr­êng ®« thÞ HN thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý (bao gåm chÊt th¶i r¾n y tÕ th«ng th­êng), sè cßn l¹i ®­îc hîp ®ång víi C«ng ty NghÜa trang hoÆc ®­îc xö lý t¹i chç. - Ph©n bïn: Hµ Néi cã kho¶ng 90% sè hé gia ®×nh sö dông xÝ tù ho¹i, 8% hè xÝ hai ng¨n vµ 2% cßn dïng hè xÝ thïng. 100% c¸c nhµ vÖ sinh c«ng céng hiÖn do C«ng ty qu¶n lý ®· ®­îc c¶i t¹o thµnh tù ho¹i vµ b¸n tù ho¹i. L­îng ph©n ph¸t sinh trong ngµy kho¶ng 350 tÊn, URENCO HN míi chØ b¬m hót, thu gom ®­îc 200 tÊn, cßn l¹i do d©n ngo¹i thµnh vµ mét sè ®¬n vÞ cã ph­¬ng tiÖn vµo thu. 2.2. C«ng t¸c vËn chuyÓn: ChÊt th¶i sinh ho¹t ®­îc vËn chuyÓn tõ néi thµnh lªn b·i ch«n lÊp chÊt th¶i Nam S¬n - Sãc S¬n (cù ly kho¶ng 61 km) b»ng xe chuyªn dïng. HiÖn nay, C«ng ty MT§T Hµ Néi cã kho¶ng 200 xe vËn chuyÓn chÊt th¶i cã träng t¶i tõ 5 tÊn ®Õn 15 tÊn (trong ®ã cã 70% lµ xe ®· cã hÖ thèng nÐn Ðp r¸c), ®¶m b¶o vËn chuyÓn an toµn hÕt 100% chÊt th¶i sinh ho¹t ®­îc thu gom trong ngµy lªn b·i ch«n lÊp. 2.3. C«ng t¸c xö lý: PhÇn lín r¸c th¶i cña Thµnh phè ®­îc xö lý t¹i b·i ch«n lÊp hîp vÖ sinh Nam S¬n. Nhµ m¸y chÕ biÕn ph©n Compost CÇu DiÔn cã c«ng suÊt 30000 m3/n¨m vµ xö lý kho¶ng 15000 m3 chÊt th¶i/n¨m, ®¹t 1% tæng l­îng chÊt th¶i ®« thÞ ph¸t sinh trong ngµy. §Õn quý IV n¨m 2000 nhµ m¸y ®· chÝnh thøc ®­îc c¶i t¹o ®Ó n©ng c«ng suÊt lªn 50.000 tÊn/n¨m vµ s¶n xuÊt ra 13.500 tÊn ph©n vi sinh cã chÊt l­îng cao. 2.4. C«ng t¸c ph©n lo¹i: §ang diÔn ra tù ph¸t vµ chØ ®èi víi chÊt th¶i cã kh¶ n¨ng t¸i chÕ. C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn bëi nh÷ng c«ng nh©n thu gom r¸c, nh÷ng ng­êi bíi nhÆt vµ thu mua phÕ liÖu trong néi thµnh vµ t¹i b·i ch«n lÊp chÊt th¶i Nam S¬n-Sãc S¬n. Theo thèng kª hiÖn nay t¹i néi thµnh Hµ Néi cã kho¶ng 6000 ng­êi bíi nhÆt vµ thu mua phÕ liÖu (gäi chung lµ ng­êi ®ång n¸t) víi khèi l­îng phÕ liÖu thu mua kho¶ng 200 tÊn/ngµy. Nãi chung nh÷ng phÕ liÖu nµy t­¬ng ®èi cã gi¸ trÞ v× ®­îc thu gom ngay t¹i nguån ph¸t sinh vµ ®· ®­îc lùa chän tr­íc khi thu gom. T¹i b·i Nam S¬n, sè l­îng ng­êi bíi nhÆt phÕ liÖu tõ 750-900 ng­êi vµ cã ®Õn 48 hé thu mua phÕ liÖu. Tæng khèi l­îng c¸c phÕ liÖu ®­îc bíi nhÆt vµ thu mua t¹i ®©y tõ 10-13 tÊn/ngµy, trong ®ã chñ yÕu lµ c¸c lo¹i phÕ liÖu chÝnh sau: + GiÊy vôn, b×a cacton: 0.8 tÊn + Cao su: 3.5 tÊn. + Kim lo¹i: 0.1 tÊn. + Nhùa c¸c lo¹i: 1.0 tÊn. + Thuû tinh: 5.0 tÊn. + V¶i vôn, ch¨n b«ng, giÎ r¸ch: 1.0 tÊn. Do nh÷ng phÕ liÖu tèt ®· ®­îc nhÆt gÇn hÕt ë Hµ Néi nªn nh÷ng phÕ liÖu t¹i b·i ch«n lÊp chØ lµ nh÷ng phÕ liÖu kÐm phÈm chÊt vµ cã gi¸ trÞ chØ b»ng kho¶ng 1/3 gi¸ trÞ cña c¸c phÕ liÖu t¹i Hµ Néi, thu nhËp cña ng­êi nhÆt phÕ liÖu t¹i b·i Nam S¬n trung b×nh kho¶ng 10.000 ®ång/ngµy 3. §¸nh gi¸ chung: HiÖn tr¹ng qu¶n lý r¸c th¶i cña Hµ Néi hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt cËp, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thay ®æi, ®æi míi. Nh÷ng bÊt cËp cña c«ng t¸c qu¶n lý r¸c th¶i t¹i Hµ néi ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i sau ®©y: - Cßn qu¸ nhiÒu r¸c ch­a ®­îc thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý. - Ch­a tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c th¶i t¹i nguån g©y nªn qu¶n lý r¸c th¶i ch­a hiÖu qu¶ vµ l·ng phÝ nguån nguyªn liÖu. - C«ng t¸c xö lý chÊt th¶i t¹o s¶n phÈm t¸i chÕ cßn ch­a hÕt c«ng suÊt. Do r¸c th¶i ch­a ®­îc ph©n lo¹i nªn tû lÖ t¸i chÕ thÊp, chØ cã 1% r¸c hµng ngµy ®­îc chÕ biÕn thµnh ph©n bãn h÷u c¬. - Ph­¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó xö lý chÊt th¶i hiÖn nay lµ ch«n l©p hîp vÖ sinh. Tuy nhiªn víi sè l­îng r¸c th¶i ngµy cµng t¨ng th× ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng ph¸p l©u dµi vµ hiÖu qu¶ v× quü ®Êt cã h¹n, t×nh tr¹ng « nhiÔm ë khu ch«n lÊp ngµy cµng trÇm träng. C¸c dÞch bÖnh, chuét, s©u bä ph¸t sinh tõ b·i ch«n lÊp g©y h¹i cho søc khoÎ cho d©n c­ xung quanh. V× vËy, ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng vÊn ®Ò r¸c th¶i th× c«ng t¸c ph©n lo¹i r¸c t¹i nguån cÇn ®­îc thÝ ®iÓm triÓn khai ®Ó ¸p dông trªn quy m« réng. II. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng t¹i khu vùc xung quanh b·i r¸c Nam S¬n vµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n Compost CÇu DiÔn: 1. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng t¹i khu vùc xung quanh b·i r¸c Nam S¬n: 1.1. Ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng: - ChÊt l­îng n­íc: Ho¹t ®éng xö lý chÊt th¶i t¹i b·i Nam S¬n g©y « nhiÔm m«i tr­êng t¹i c¸c thuû vùc, ®Æc biÖt ®¸ng chó ý lµ suèi Phó ThÞnh. N­íc r¸c sau khi xö lý sÏ ®­îc ®æ ra ®©y nªn nÕu hÖ thèng xö lý kh«ng tèt sÏ g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc, gi¶m kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña suèi. Theo Trung t©m Kü thuËt M«i tr­êng §« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp - CEETIA, b»ng viÖc lÊy mÉu n­íc theo c¸c tuyÕn cña con suèi Phó ThÞnh cho thÊy chÊt l­îng n­íc mÆt cña khu vùc xung quanh b·i r¸c Nam S¬n ®ang cã xu h­íng bÞ « nhiÔm vÒ Coliform, hµm l­îng DO t­¬ng ®èi thÊp, ®é ®ôc cao. ChÊt l­îng n­íc mÆt cña khu vùc xung quanh b·i r¸c ®ang cã xu h­íng bÞ suy gi¶m bëi t¸c ®éng cña « nhiÔm ph¸t sinh tõ Khu liªn hîp xö lý chÊt th¶i r¾n. ¤ nhiÔm cña con suèi Phó ThÞnh cßn do mét nguyªn nh©n kh¸c tõ nh÷ng ng­êi ®ång n¸t. Hµng ngµy bªn bê con suèi lµ c¸c ho¹t ®éng ph©n lo¹i r¸c th¶i, c¸c tói nilon ®­îc giÆt vµ ph¬i xung quanh (¶nh minh häa). Nguån n­íc ngÇm ®ang bÞ « nhiÔm do sù rß rØ cña n­íc r¸c. §¸ng nguy hiÓm h¬n lµ d©n c­ xung quanh ph¶i sö dông nguån n­íc ngÇm nµy lµm n­íc sinh ho¹t hµng ngµy. Nh÷ng t¸c ®éng trªn g©y ra thiÖt h¹i søc khoÎ con ng­êi, vËt nu«i, g©y thiÖt h¹i kinh tÕ ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng, ng­ nghiÖp cña d©n c­ ®Þa ph­¬ng. - ChÊt l­îng kh«ng khÝ: KÕt qu¶ ®o ®¹c cña CEETIA cho thÊy kh«ng khÝ xung quanh khu vùc b·i r¸c ®ang cã dÊu hiÖu bÞ « nhiÔm nÆng nÒ. Riªng t¹i ®iÓm c¸ch ®­êng bao b·i ch«n lÊp A1 kho¶ng 50m vÒ cuèi h­íng giã §«ng B¾c, nång ®é bôi l¬ löng lµ 0.425mg/m3 gÊp 1.4 lÇn tiªu chuÈn cho phÐp; nång ®é trung b×nh H2S lµ 0.044 mg/m3 gÊp 5.5 lÇn tiªu chuÈn cho phÐp. 1.2. ý kiÕn cña ng­êi d©n tr­íc hiÖn tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng t¹i khu vùc: Qua qu¸ tr×nh ®i ®iÒu tra chän mÉu t¹i 3 x·, ng­êi ph©n tÝch ®· thu thËp ®­îc mét sè ý kiÕn, bøc xóc cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng tr­íc hiÖn tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng khu vùc nh­ sau (cã b¨ng ghi ©m): - ¤ nhiÔm dÔ c¶m nhËn thÊy lµ « nhiÔm kh«ng khÝ. Hµng ngµy hµng giê ng­êi d©n ph¶i chÞu mïi cùc kú khã chÞu tõ b·i r¸c ®­a ®Õn, ®Æc biÖt khæ nhÊt lµ nh÷ng lóc gia ®×nh ®ang ¨n c¬m. - Vµo buæi tèi vµ ®ªm - tõ 21h - 5h lµ ho¹t ®éng cña c¸c chuyÕn xe chë r¸c ®Õn vµ ®i (kho¶ng gÇn 200 xe) nªn g©y « nhiÔm tiÕng ån, lµm nh©n d©n bªn ®­êng xe ®i t¹i x· Hång Kú mÊt ngñ, ®Æc biÖt lµ gia ®×nh nµo cã trÎ nhá. - Tõ khi b·i r¸c ho¹t ®éng, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña nh©n d©n gi¶m ®i nhiÒu. T×nh h×nh chuét bä gia t¨ng, hiÖn t­îng gia cÇm chÕt, gia sóc ®Î non phæ biÕn... §a sè c¸c gia ®×nh ®­îc hái ®Òu tr¶ lêi gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gi¶m ®i kho¶ng 50%. - C¸c ho¹t ®éng thu gom, ph©n lo¹i r¸c th¶i t¸i chÕ cña nh÷ng ng­êi ®ång n¸t ®· t¹o nªn nh÷ng b·i r¸c con t¹i c¸c x· xung quanh. Kh«ng nh÷ng thÕ hµng ngµy hä ®èt d©y ®iÖn ®Ó lÊy kim lo¹i g©y « nhiÔm m«i tr­êng (¶nh minh ho¹). Bªn c¹nh ®ã hiÖn t­îng ng­êi tõ nhiÒu n¬i kh¸c ®Õn lµm ®ång n¸t g©y mÊt trËt tù an ninh t¹i khu vùc. - HiÖn t¹i t¹i khu v­c tån t¹i 3 m©u thuÉn chÝnh: + M©u thuÉn nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®èi víi nh÷ng ng­êi ®ång n¸t. + M©u thuÉn nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®èi víi URENCO HN. + M©u thuÉn nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ®èi víi chÝnh quyÒn x·. §©y lµ ®iÒu kh«ng ®¸ng cã, ®ßi hái chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÇn gi¶i quyÕt hîp lý, phï hîp víi lßng d©n. 2. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng t¹i khu vùc xung quanh XN ph©n Compost CÇu DiÔn: 2.1. Ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng: - M«i tr­êng kh«ng khÝ: Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Trung t©m kü thuËt m«i tr­êng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp - §HXD cho thÊy: Nång ®é c¸c chÊt khÝ cã h¹i SO2, H2S, CO2 ®Òu v­ît qu¸ tiªu chuÈn m«i tr­êng cho phÐp. Nång ®é khÝ CO2 v­ît tiªu chuÈn ®Õn 2-3 lÇn, nång ®é khÝ H2S cao gÊp 40 lÇn tiªu chuÈn cho phÐp. Nguyªn nh©n chÝnh cña t×nh h×nh « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ, ®Æc biÖt « nhiÔm cña khÝ H2S lµ do r¸c chÕ biÕn thµnh ph©n h÷u c¬ tËp kÕt tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt, qu¸ tr×nh ñ r¸c, trén r¸c cña XN còng g©y nªn « nhiÔm nÆng nÒ. Ngoµi ra hµng ngµy cã kho¶ng 150-200 chuyÕn xe/ngµy ®ªm nªn g©y ra bôi, khãi x¨ng... ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ cña nh©n d©n 2 bªn ®­êng dÉn vµo nhµ m¸y. - M«i tr­êng n­íc: C¸c chØ tiªu ph©n tÝch vÒ m«i tr­êng n­íc bao gåm: to, ®é pH, hµm l­îng cÆn l¬ löng, ®é ®ôc, «xi hoµ tan, BOD5, COD, Cl-, NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, Coliform, Pb, Cd, As, Hg, Fe. KÕt qu¶ ®iÒu tra cña CEETIA cho thÊy chÊt l­îng n­íc mÆt khu vùc gi¸p víi XN cã: Hµm l­îng BOD5 rÊt cao tíi 135 mg/l, COD tíi 8 mg/l, hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng As lµ 0.125 mg/l, Hg lµ 0.175 mg/l cao gÊp 9 lÇn TCCP; Hµm l­îng Coliforms cao gÊp 6 lÇn TCCP. KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc t¹i m­¬ng CÇu Ngµ - n¬i n­íc th¶i cña XN th¶i ra cho thÊy: Hµm l­îng BOD5 tõ 4.6-68 mg/l, hµm l­îng DO thÊp h¬n 2 lÇn so víi tiªu chuÈn, hµm l­îng cÆn l¬ löng tõ 126-140 mg/l cao h¬n TCCP. N­íc ngÇm t¹i khu vùc bÞ « nhiÔm bëi Coliform (cao gÊp 2-7 lÇn giíi h¹n cho phÐp). N­íc giÕng cña gia ®×nh cã mïi tanh h«i, cã v¸ng sñi bät. §©y lµ hiÖn t­îng « nhiÔm nguån n­íc ngÇm do n­íc r¸c cña XN rß rØ, ngÊm xuèng ®Êt. Nh­ vËy m«i tr­êng n­íc khu vùc xung quanh XN bÞ « nhiÔm kh¸ nÆng do c¸c chÊt bÈn h÷u c¬ tõ n­íc r¸c vµ n­íc th¶i cña XN th¶i ra. - M«i tr­êng ®Êt: Do b·i r¸c thiÕt kÕ kh«ng ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt m«i tr­êng, hÖ thèng thu gom n­íc r¸c kh«ng tèt nªn nguy c¬ n­íc r¸c bÞ rß rØ cao. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng ®Êt cho thÊy: Kho¶ng 16.3 ha ®Êt ë khu vùc gi¸p víi XN bÞ « nhiÔm kh¸ nÆng, ®Êt chøa nhiÒu bïn ®en, sè l­îng trøng giun s¸n trong ®Êt cao, c¸c vi khuÈn kÝ sinh rÊt nguy hiÓm nh­: vi khuÈn th­¬ng hµn, vi khuÈn lÞ, trøng ruåi muçi... 2.2. ý kiÕn vµ bøc xóc cña ng­êi d©n tr­íc hiÖn tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng t¹i khu vùc (cã b¨ng ghi ©m): - « nhiÔm nÆng nÒ nhÊt vµ dÔ c¶m nhËn thÊy lµ « nhiÓm kh«ng khÝ. Hµng giê, hµng ngµy nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt nh©n d©n t¹i ®èi diÖn tr­íc cæng XN, nh©n d©n t¹i tËp thÓ c¬ khÝ §¹I Mç, tËp thÓ c¬ khÝ 5 (®»ng sau XN) ph¶i chÞu mïi cùc kú khã chÞu. Khæ nhÊt lµ h«m nµo trêi kh«, hanh, cã giã, gia ®×nh l¹i cã viÖc ph¶i lµm c¬m..... - Chuét, bä, ruåi muçi t¹i khu vùc rÊt nhiÒu nh­ng c«ng t¸c phun thuèc cña XN l¹i kh«ng tèt?. NhiÒu hé ph¶n ¶nh cã nh÷ng h«m ph¶i m¾c mµn khi ¨n c¬m!?. - HiÖn nay nhiÒu hé d©n ch­a cã n­íc m¸y, ph¶i xö dông nguån n­íc ngÇm nªn rÊt ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe ng­êi d©n. - Bôi bÆm céng víi r¸c th¶i r¬i v·i, « nhiÔm tiÕng ån do xe chë r¸c. - Thùc tÕ hiÖn nay t¹i khu vùc ®ang tån t¹i 2 m©u thuÉn: + M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n ®Þa ph­¬ng víi XN s¶n xuÊt ph©n Compost CD. + M©u thuÉn gi÷a nh©n d©n ®Þa ph­¬ng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Ch­¬ng III. Ph©n tÝch lîi Ých, chi phÝ viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i Sinh ho¹t t¹i nguån I. NhËn d¹ng vÊn ®Ò vµ x¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: 1. NhËn d¹ng vÊn ®Ò: Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch hiÖn tr¹ng qu¶n lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ Hµ Néi, ta rót ra mét sè vÊn ®Ò chÝnh sau: - R¸c th¶i Sinh ho¹t ngµy cµng gia t¨ng cïng víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña Thµnh phè. Tuy nhiªn quü ®Êt ch«n lÊp r¸c cã h¹n. V× vËy chóng ta cÇn tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu r¸c th¶i, tËn dông, t¸i chÕ, t¸i sö dông r¸c th¶i, tËn dông tµi nguyªn tõ r¸c th¶i (WDR). - C¸c chi phÝ chÕ biÕn ph©n Compost cao, chÊt l­îng ph©n kh«ng æn ®Þnh, tån d­ nhiÒu t¹p chÊt, ®Æc biÖt lµ c¸c kim lo¹i nÆng g©y « nhiÔm ®Êt vµ nguån n­íc. §iÒu nµy ®­îc kh¾c phôc nÕu nh­ r¸c Sinh ho¹t ®­îc ph©n lo¹i tèt. - NÕu nh­ r¸c SH ®­îc tËn dông sÏ gi¶m nhiÒu chi phÝ vËn chuyÓn vµ xö lý t¹i b·i ch«n lÊp Nam S¬n. - R¸c th¶i Sinh ho¹t kh«ng ®­îc tËn dông kh«ng nh÷ng lµm t¨ng chi phÝ xö lý mµ cßn g©y « nhiÔm m«i tr­êng t¹i n¬i ch«n lÊp vµ n¬i chÕ biÕn ph©n Compost. 2. Ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt: Tr­íc hiÖn tr¹ng nh­ trªn, trong thêi gian tíi chóng ta cÇn tiÕn hµnh viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i Sinh ho¹t ngay t¹i nguån. ViÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i SH ngay t¹i nguån ®em l¹i nhiÒu lîi Ých. Tuy nhiªn ®Ó x¸c ®Þnh lîi Ých ®ã lµ bao nhiªu chóng ta cÇn, ph©n tÝch, so s¸nh chi phÝ vµ lîi Ých gi÷a 2 ph­¬ng ¸n: - Ph­¬ng ¸n 1: Kh«ng tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c SH ngay t¹i nguån. - Ph­¬ng ¸n 2: TiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c SH ngay t¹i nguån. II. C¸c ®èi t­îng liªn quan: 1. Hé gia ®×nh ®æ r¸c th¶i. 2. URENCO Hµ Néi, cô thÓ: - Khu liªn hîp xö lý chÊt th¶i Nam S¬n. - XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n Compost CÇu DiÔn. 3. C¸c hé d©n xung quanh Khu liªn hîp xö lý chÊt th¶i Nam S¬n. 4. C¸c hé d©n xung quanh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n Compost CÇu DiÔn. 5. Nh÷ng ng­êi ®ång n¸t trong Thµnh phè vµ t¹i b·i r¸c Nam S¬n. III. NhËn d¹ng c¸c chi phÝ vµ lîi Ých cña mçi ph­¬ng ¸n: Tr­íc khi nhËn d¹ng c¸c chi phÝ vµ lîi Ých mçi ph­¬ng ¸n, chóng ta cïng nh¾c l¹i mét quan ®iÓm v« cïng quan träng trong Kinh tÕ häc M«i tr­êng: " Mét lîi Ých bÞ bá qua lµ mét chi phÝ Mét chi phÝ tr¸nh ®­îc lµ mét lîi Ých" 1. Ph­¬ng ¸n 1: Kh«ng tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c SH ngay t¹i nguån. Chi phÝ - Chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý r¸c tíi b·i Nam S¬n. - Chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn vµ chÕ biÕn r¸c t¹i XN ph©n CÇu DiÔn. - ThiÖt h¹i do « nhiÔm m«i tr­êng t¹i vïng xung quanh b·i r¸c Nam S¬n. - ThiÖt h¹i do « nhiÔm m«i tr­êng t¹i vïng xung quanh XN ph©n CÇu DiÔn. - Chi phÝ c¬ héi viÖc lµm cña ng­êi ®ång n¸t trong thµnh phè vµ t¹i b·i r¸c Nam S¬n. - Thu nhËp bÞ mÊt cña URENCO do kh«ng thu gom, tËn dông ®­¬c r¸c th¶i t¸i chÕ. Lîi Ých - Lîi Ých cña hé gia ®×nh ®æ r¸c ®­îc h­ëng dÞch vô thu gom r¸c th¶i. - Doanh thu tõ s¶n phÈm ph©n vi sinh cña XN ph©n Compost. - Thu nhËp cña nh÷ng ng­êi ®ång n¸t.  2. Ph­¬ng ¸n 2: TiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c th¶i SH t¹i nguån: Chi phÝ - Gi¶m lîi Ých cña hé ®æ r¸c do ph¶i tù ph©n lo¹i r¸c ngay t¹i gia ®×nh. -Chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý r¸c tíi b·i Nam S¬n sau khi ph©n lo¹i. - Chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn vµ chÕ biÕn r¸c t¹i XN ph©n CÇu DiÔn sau khi ph©n lo¹i. - ThiÖt h¹i do « nhiÔm m«i tr­êng t¹i vïng xung quanh b·i r¸c Nam S¬n sau khi ph©n lo¹i. - ThiÖt h¹i do « nhiÔm m«i tr­êng t¹i vïng xung quanh XN ph©n CÇu DiÔn sau khi ph©n lo¹i. - Thu nhËp cña nh÷ng ng­êi ®ång n¸t. Lîi Ých -Gi¶m chi phÝ thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý r¸c tíi b·i Nam S¬n sau khi ph©n lo¹i. - Gi¶m chi phÝ chÕ biÕn r¸c t¹i XN ph©n CÇu DiÔn sau khi ph©n lo¹i. - Gi¶m thiÖt h¹i do « nhiÔm m«i tr­êng t¹i vïng xung quanh b·i r¸c Nam S¬n sau khi ph©n lo¹i. - Chi phÝ c¬ héi viÖc lµm cña ng­êi ®ång n¸t trong thµnh phè vµ t¹i b·i r¸c. - Thu nhËp cña URENCO tõ r¸c th¶i t¸i chÕ.  IV. §¸nh gi¸ chi phÝ, lîi Ých mçi ph­¬ng ¸n: IV1. Ph­¬ng ¸n 1: Kh«ng tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c Sinh ho¹t ngay t¹i nguån. A. X¸c ®Þnh khèi l­îng r¸c th¶i Sinh ho¹t: 1. X¸c ®Þnh tæng khèi l­îng r¸c th¶i Sinh ho¹t cña Thµnh phè: Ta cã sè liÖu khèi l­îng r¸c ®­îc tiÕp nhËn ë khu ch«n lÊp Nam S¬n tõ n¨m 1998 ®Õn 2020. Trong ®ã, khèi l­îng r¸c Sinh ho¹t chiÕm :70% tæng khèi l­îng chÊt th¶i r¾n (CTR). Nguån: §Ò ¸n:"X©y dùng m« h×nh thÝ ®iÓm thu gom, ph©n lo¹i r¸c SH t¹i nguån b»ng tói nhùa HPDE trªn ®Þa bµn ph­êng Kim Liªn"- Së GTCC, URENCO Hµ Néi -6/2001". Thø tù N¨m Khèi l­îng CTR Khèi l­îng r¸c SH (Qi)   (tÊn/n¨m) (tÊn/n¨m)  1 1998 204 957 143 469,90  2 1999 264 508 185 155,60  3 2000 378 851 265 195,70  4 2001 437 694 306 385,80  5 2002 287 820 201 474,00  6 2003 326 675 228 672,50  7 2004 368 650 258 055,00  8 2005 414 275 289 992,50  9 2006 463 550 324 485,00  10 2007 516 475 361 532,50  11 2008 573 780 401 646,00  12 2009 635 465 444 825,50  13 2010 702 625 491 837,50  14 2011 729 635 510 744,50  15 2012 757 375 530 162,50  16 2013 785 480 549 836,00  17 2014 808 475 565 932,50  18 2015 843 150 590 205,00  19 2016 867 605 607 323,50  20 2017 903 740 632 618,00  21 2018 929 655 650 758,50  22 2019 968 345 677 841,50  23 2020 1 008 130 705 691,00  Nguån: Sè liÖu 1998-2001 "B¸o c¸o chi tiÕt doanh thu c¸c n¨m 1998-2001-Së GTCC, URENCO Hµ Néi". Sè liÖu 2002-2020: B¸o c¸o "§iÒu chØnh, bæ sung NCKT DA §Çu t­ XD khu liªn hîp xö lý chÊt th¶i giai ®o¹n I t¹i Nam S¬n giai ®o¹n 1998-1999"-UBND Tp Hµ Néi. 2. X¸c ®Þnh khèi l­îng r¸c th¶i SH ®­îc vËn chuyÓn ®Õn b·i Nam S¬n vµ XN ph©n CÇu DiÔn: Tæng khèi l­îng r¸c SH ®­îc xö lý t¹i b·i Nam S¬nn: Q1 tÊn  Tæng khèi l­îng r¸c SH ®­îc xö lý t¹i XN CÇu DiÔn: Q2 tÊn  Tæng khèi l­îng r¸c SH ®­îc xö lý:  Q = Q1+Q2 tÊn  Tæng khèi l­îng chÊt th¶i r¾n trong n¨m:  K tÊn      Tû lÖ r¸c SH ®­îc xö lý t¹i b·i Nam S¬n trªn tæng khèi l­îng r¸c SH: T1 = Q1 / Q  Tû lÖ r¸c SH ®­îc xö lý t¹i XN CÇu DiÔn trªn tæng khèi l­îng r¸c SH: T2 = Q2 / Q      Ta cã:     Q / K = 70%    Q1 / Q = 99,00%    Q2 / Q = 1,00%    Nguån: "B¸o c¸o tãm t¾t c«ng t¸c qu¶n lý CTR ®« thÞ Thµnh phè Hµ néi - 4/2002"    T1 = Q1/Q = 0,990    T2 = Q2/Q = 0,010      TÝnh khèi l­îng r¸c ®­îc thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý t¹i b·i Nam S¬n (Q1=T1 x Q).  TÝnh khèi l­îng r¸c ®­îc thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý t¹i XN CÇu DiÔn (Q2=T2 x Q).      Thø tù  N¨m  Q Q1 Q2          1  1998  143 469,90 142 035,20 1 434,70  2  1999  185 155,60 183 304,04 1 851,56  3  2000  265 195,70 262 543,74 2 651,96  4  2001  306 385,80 303 321,94 3 063,86  5  2002  201 474,00 199 459,26 2 014,74  6  2003  228 672,50 226 385,78 2 286,73  7  2004  258 055,00 255 474,45 2 580,55  8  2005  289 992,50 287 092,58 2 899,93  9  2006  324 485,00 321 240,15 3 244,85  10  2007  361 532,50 357 917,18 3 615,33  11  2008  401 646,00 397 629,54 4 016,46  12  2009  444 825,50 440 377,25 4 448,26  13  2010  491 837,50 486 919,13 4 918,38  14  2011  510 744,50 505 637,06 5 107,45  15  2012  530 162,50 524 860,88 5 301,63  16  2013  549 836,00 544 337,64 5 498,36  17  2014  565 932,50 560 273,18 5 659,33  18  2015  590 205,00 584 302,95 5 902,05  19  2016  607 323,50 601 250,27 6 073,24  20  2017  632 618,00 626 291,82 6 326,18  21  2018  650 758,50 644 250,92 6 507,59  22  2019  677 841,50 671 063,09 6 778,42  23  2020  705 691,00 698 634,09 7 056,91  B. X¸c ®Þnh chi phÝ c¸c kh©u thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý r¸c SH ®Õn b·i r¸c Nam S¬n vµ XN ph©n Compost CÇu DiÔn: 1. X¸c ®Þnh chi phÝ thu gom r¸c th¶i SH ®Õn b·i r¸c Nam S¬n vµ ®Õn XN ph©n Compost CÇu DiÔn: Tæng chi phÝ thu gom r¸c SH c¸c n¨m 1998-2002: (TG)      N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  20 724 665 750 21 523 082 346 18 906 370 546 24 132 553 638 28 901 000 000   5 470 631 229 7 222 797 612      TG 20 724 665 750 21 523 082 346 24 377 001 775 31 355 351 250 28 901 000 000     (Nguån: B¸o c¸o chi tiÕt doanh thu c¸c n¨m 1998-2002 - Së GTCC, URENCO Hµ Néi.)     Quy ®æi TG vÒ thêi ®iÓm cuèi n¨m 2002 víi:    r = 6% n¨m   C«ng thøc: FV = PV(1+r) ^n      N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  n 4 3 2 1 0  TG 26 164 413 013,08 25 634 335 443,40 27 389 999 194,39 33 236 672 325,00 28 901 000 000,00     ¦íc tÝnh tæng chi phÝ kh©u thu gom r¸c SH ®­îc vËn chuyÓn tíi b·i Nam S¬n ( C11).  ¦íc tÝnh tæng chi phÝ kh©u thu gom r¸c SH ®­îc vËn chuyÓn tíi XN ph©n CÇu DiÔn (C12).     C¨n cø vµo tû lÖ r¸c th¶i SH ®­îc vËn chuyÓn vµ xö lý t¹i b·i Nam S¬n vµ XN ph©n CÇu DiÔn:  Suy ra: C11 = TG x T1.    C12 = TG x T2.       N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  TG 26 164 413 013,08 25 634 335 443,40 27 389 999 194,39 33 236 672 325,00 28 901 000 000,00  C11 25 902 768 882,95 25 377 992 088,97 27 116 099 202,45 32 904 305 601,75 28 611 990 000,00  C12 261 644 130,13 256 343 354,43 273 899 991,94 332 366 723,25 289 010 000,00     TÝnh l­îng t¨ng gi¶m liªn hoµn cña C11 c¸c n¨m 1998-2002 (ai):  C«ng thøc: ai = C11i - C11i-1.    Trong ®ã: ai: L­îng t¨ng gi¶m liªn hoµn n¨m i.   C11i: C11 n¨m i.    C11i-1: C11 n¨m i-1.   Suy ra:    N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  C11 25 902 768 882,95 25 377 992 088,97 27 116 099 202,45 32 904 305 601,75 28 611 990 000,00  ai  -524 776 793,98 1 738 107 113,48 5 788 206 399,30 -4 292 315 601,75     Suy ra l­îng t¨ng gi¶m liªn hoµn b×nh qu©n cña C11 giai ®o¹n 1998-2002 (A):  C«ng thøc: A = (a1 + a2 + a3 + a4)/4    A = 677 305 279,26   TÝnh l­îng t¨ng gi¶m liªn hoµn cña C12 c¸c n¨m 1998-2002 (bi):  C«ng thøc: bi = C12i - C12 i-1.    Trong ®ã: bi: L­îng t¨ng gi¶m liªn hoµn C12 n¨m i.   C12i: C12 n¨m i.    C12i-1: C12 n¨m i-1.      N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  C12 261 644 130,13 256 343 354,43 273 899 991,94 332 366 723,25 289 010 000,00  bi  -5 300 775,70 17 556 637,51 58 466 731,31 -43 356 723,25     TÝnh l­îng t¨ng gi¶m b×nh qu©n C12 c¸c n¨m 1998-2002 (B):   C«ng thøc: B = ( b1 + b2 + b3 + b4 )/4.   Suy ra:  B = 6 841 467,47      ¦íc tÝnh C11 vµ C12 c¸c n¨m 2003-2020 c¨n cø vµo A vµ B:   C«ng thøc: C11i+n = C11i + n.A.    C12i+n = C12i + n.B.   Trong ®ã:  n: Sè n¨m lín h¬n n¨m 2002.    i: n¨m 2002.      Thø tù N¨m C11 C12          1 1998 25 902 768 882,95 261 644 130,13   2 1999 25 377 992 088,97 256 343 354,43   3 2000 27 116 099 202,45 273 899 991,94   4 2001 32 904 305 601,75 332 366 723,25   5 2002 28 611 990 000,00 289 010 000,00   6 2003 29 289 295 279,26 295 851 467,47   7 2004 29 966 600 558,53 302 692 934,93   8 2005 30 643 905 837,79 309 534 402,40   9 2006 31 321 211 117,05 316 375 869,87   10 2007 31 998 516 396,32 323 217 337,34   11 2008 32 675 821 675,58 330 058 804,80   12 2009 33 353 126 954,85 336 900 272,27   13 2010 34 030 432 234,11 343 741 739,74   14 2011 34 707 737 513,37 350 583 207,21   15 2012 35 385 042 792,64 357 424 674,67   16 2013 36 062 348 071,90 364 266 142,14   17 2014 36 739 653 351,16 371 107 609,61   18 2015 37 416 958 630,43 377 949 077,08   19 2016 38 094 263 909,69 384 790 544,54   20 2017 38 771 569 188,95 391 632 012,01   21 2018 39 448 874 468,22 398 473 479,48   22 2019 40 126 179 747,48 405 314 946,94   23 2020 40 803 485 026,75 412 156 414,41   2. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i Sinh ho¹t tíi b·i r¸c Nam S¬n vµ XN ph©n Compost CÇu DiÔn: 2.1. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c SH tíi b·i r¸c Nam S¬n (C21): C21: Tæng chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i SH tíi b·i Nam S¬n.      C21 ®­îc tÝnh c¨n cø vµo tû träng khèi l­îng r¸c th¶i Sinh ho¹t trong tæng khèi l­îng r¸c cña    Thµnh phè.  Tû träng khèi l­îng r¸c th¶i Sinh ho¹t = 70%   Suy ra: C21 = VC x 70%.       Trong ®ã: VC:Tæng chi phÝ vËn chuyÓn chÊt th¶i Thµnh phè tíi Nam S¬n.  VC ®­îc lÊy tõ tæng kinh phÝ Thµnh phè cÊp cho vËn chuyÓn r¸c.      Sè liÖu thùc tÕ tæng kinh phÝ Thµnh phè cÊp cho vËn chuyÓn r¸c tíi b·i Nam S¬n     N¨m 1998 1999 2000 2001 2002     VC (®) 8 884 038 204,00 16 836 081 662,00 38 042 663 858,00 53 516 367 337,00 52 979 900 000,00  (Nguån: B¸o c¸o chi tiÕt doanh thu c¸c n¨m 1998-2002 - Së GTCC, URENCO Hµ Néi.)     Quy ®æi VC vÒ cïng thêi ®iÓm cuèi n¨m 2002 theo c«ng thøc:    FV = PV(1+r)^n    Trong ®ã: PV: GÝa trÞ hiÖn t¹i.    r: Tû suÊt chiÕt khÊu: 0,06   n: Sè n¨m so víi n¨m 2002.     N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  VC 8 884 038 204,00 16 836 081 662,00 38 042 663 858,00 53 516 367 337,00 52 979 900 000,00  n 4 3 2 1 0  VC 11 215 893 544,31 20 052 042 636,75 42 744 737 110,85 56 727 349 377,22 52 979 900 000,00     TÝnh tæng chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¸i SH (C2):   C«ng thøc: C2 = VC.70%   Suy ra:        N¨m 1998 1999 2000 2001 2002  VC 11 215 893 544,31 20 052 042 636,75 42 744 737 110,85 56 727 349 377,22 52 979 900 000,00  C21 7 851 125 481,02 14 036 429 845,72 29 921 315 977,59 39 709 144 564,05 37 085 930 000,00  2.2. Chi phÝ vËn chuyÓn r¸c SH tíi XN ph©n Compost CÇu DiÔn (C22): TÝnh chi phÝ vËn chuyÓn r¸c th¶i SH tíi Nhµ m¸y ph©n Compost CÇu DiÔn (C22):     Kho¶ng c¸ch tõ Hµ Néi ®Õn b·i Nam S¬n: D1 = 60 km  Kho¶ng c¸ch tõ Hµ Néi ®Õn XN ph©n CÇu DiÔn: D2 = . 18 km  Tû lÖ gi÷a D2 víi D1: D21 = D2/D1 D21= 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docPhân tích chi phí, lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn.DOC