Phân tích môi trưòng kinh doanh của công ty thép Nam Đô

Phân tích môi trưòng kinh doanh của Cty thép Nam Đô Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thấy được mình đang trực diện với những gì để từ đó xác định chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Doanh nghiệp không thể là một thực thể cô lập và đóng kín mà nó phải hoạt động trong một môi trường đầy những mâu thuẫn. Môi trường là một tập hợp những lực lượng ở bên ngoài mà mọi doanh nghiệp đều phải chú ý đến khi xác định chiến lược kinh doanh của mình. Công nghệ sẵn có bên ngoài có tác động đến mọi hoat động kinh doanh của doanh nghiệp . Máy móc thiết bị loại mới có ảnh hưởng đến quy trình sản xuất mà doanh nghiệp đang sử dụng. Các kỹ thuật tiếp thị và bán hàng mới cũng ảnh hưởng đến phương thức mà doanh nghiệp tiếp thị và bán sản phẩm cuả mình. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp rất sinh động và hoàn toàn bất định. Những biến đổi trong môi trường có thể gâp ra những bất ngờ lớn và những hậu quả nặng nề. Vì vậy doanh nghiệp cần nghiên cưú phân tích môi trường để có thể dự đoán những khả năng có thể xảy ra từ đó có những biện pháp ứng phó kịp thời. Việt Nam hiện nay là một nước đang phát triển và phải đối mặt với rất nhiều những thách thức đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới. Cùng với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt từ khi bước sang nền kinh tế thị trường. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển Hiện nay, chính phủ đã và đang không ngừng cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao đời sống của người dân. Thép là một loại sản phẩm mà nhu cầu sử dụng tăng lên một cách nhanh chóng khi thực hiện công nghiệp hoá - hiên đại hoá. Mức tiêu thụ và sản phẩm bình quân đầu người về thép đã được coi là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh trình độ phát triển công nghiệp của mỗi nước. Với những nội dung trên tôi xin đi cụ thể vào việc phân tích môi trừng kinh doanh của một công ty tư nhân - Công ty TNHH thép NAM ĐÔ Công ty thép NAM ĐÔ là một Công ty TNHH, được tổ chứchoạt động theo luật Công ty, do nhà nước ban hành ngày 21/12/1990. Là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tiền Việt nam, ngoại tệ tại các Ngân hàng ở Việt nam. Tên doanh nghiệp : công ty thép Nam Đô Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Nam Do steel corporation limited. Gọi tắt : Nam Do steel cor, Ltd Trụ sở tại : 38A TUỆ TĨNH- QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Theo quyết định số : 2866 - GP - TLDN ngày 24/12/1996 của UBNN Thành phố Hà nội và có giấy phép đăng ký kinh doanh số : 020013520 ngày 08/10/2001 của Sở kế hoạch và đầu tư Hà nội, Công ty thép NAMĐÔ được thành lập với nhiệm vụ chính là sản xuất thép và kinh doanh các sản phẩm thép các loại. Sau một thời gian chuẩn bị, tháng 6/1998 Hội đồng quản trị công ty thép Nam đô đã quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất thép xây dựng cán nóng tại mặt bằng thuê của Công ty cơ khí đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng tại Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Hải, Thành phố Hải Phòng ( Quyết định thành lập số 000367 ngày 01/04/1996 của UBNN Thành phố Hải Phòng và giấy phép đăng ký kinh doanh số 307414 ngày 26/04/1997 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng ). Sau quá trình đầu tư từ tháng 12/1998 đến tháng 5/2000 Nhà máy thép Nam Đô đã đi vào chạy thử có tải vào tháng 6/2000 và chính thức đi vào sản xuất ra sản phẩm vào tháng 9/2000 Từ tháng 9/2000 cho tới nay, sản suất của công ty đã dần dần đi vào ổn định và trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều cạnh tranh gay gắt, Công ty đã xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9001 : 2000 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động mọi mặt và vị thế của công ty trên thị trường thể hiện rõ sự cố gắng rất lớn của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty ã Nội dung hoạt động của công ty: Công ty sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm chính như : ỹ Thép tròn cán dạng cuộn dùng cho xây dựng cơ bản đường kính 6,8,10 mm ỹ Thép đốt cán nóng dùng cho xây dựng cơ bản đường kính 9 - 25 mm Ở nước ta, hiện nay mức tiêu thụ cũng như sản lượng thép sản xuất được trong được ở trong nước rất thấp, thuộc loại thấp nhất thế giới. Do vậy trong những năm tới nhu cầu sẽ tăng lên rất nhanh. Theo đánh giá của nghành thép, mức tăng trưởng nhu cầu hàng năm dự báo khoảng 15 - 20%/năm.

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1682 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích môi trưòng kinh doanh của công ty thép Nam Đô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n tÝch m«i tr­ßng kinh doanh cña C«ng ty thÐp Nam §« Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m gióp cho doanh nghiÖp thÊy ®­îc m×nh ®ang trùc diÖn víi nh÷ng g× ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cho phï hîp. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lµ mét thùc thÓ c« lËp vµ ®ãng kÝn mµ nã ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng ®Çy nh÷ng m©u thuÉn. M«i tr­êng lµ mét tËp hîp nh÷ng lùc l­îng ë bªn ngoµi mµ mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i chó ý ®Õn khi x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. C«ng nghÖ s½n cã bªn ngoµi cã t¸c ®éng ®Õn mäi hoat ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. M¸y mãc thiÕt bÞ lo¹i míi cã ¶nh h­ëng ®Õn quy tr×nh s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông. C¸c kü thuËt tiÕp thÞ vµ b¸n hµng míi còng ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng thøc mµ doanh nghiÖp tiÕp thÞ vµ b¸n s¶n phÈm cu¶ m×nh. M«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp rÊt sinh ®éng vµ hoµn toµn bÊt ®Þnh. Nh÷ng biÕn ®æi trong m«i tr­êng cã thÓ g©p ra nh÷ng bÊt ngê lín vµ nh÷ng hËu qu¶ nÆng nÒ. V× vËy doanh nghiÖp cÇn nghiªn c­ó ph©n tÝch m«i tr­êng ®Ó cã thÓ dù ®o¸n nh÷ng kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p øng phã kÞp thêi. ViÖt Nam hiÖn nay lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu nh÷ng th¸ch thøc ®Æc biÖt lµ trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Cïng víi nh÷ng nç lùc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt tõ khi b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn HiÖn nay, chÝnh phñ ®· vµ ®ang kh«ng ngõng c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng nh»m thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi d©n. ThÐp lµ mét lo¹i s¶n phÈm mµ nhu cÇu sö dông t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng khi thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiªn ®¹i ho¸. Møc tiªu thô vµ s¶n phÈm b×nh qu©n ®Çu ng­êi vÒ thÐp ®· ®­îc coi lµ mét chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña mçi n­íc. Víi nh÷ng néi dung trªn t«i xin ®i cô thÓ vµo viÖc ph©n tÝch m«i trõng kinh doanh cña mét c«ng ty t­ nh©n - C«ng ty TNHH thÐp NAM §¤ C«ng ty thÐp NAM §¤ lµ mét C«ng ty TNHH, ®­îc tæ chøcho¹t ®éng theo luËt C«ng ty, do nhµ n­íc ban hµnh ngµy 21/12/1990. Lµ mét doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt nam, ngo¹i tÖ t¹i c¸c Ng©n hµng ë ViÖt nam. Tªn doanh nghiÖp : c«ng ty thÐp Nam §« Tªn giao dÞch quèc tÕ b»ng tiÕng Anh : Nam Do steel corporation limited. Gäi t¾t : Nam Do steel cor, Ltd.. Trô së t¹i : 38A tuÖ tÜnh- QUËN HAI Bµ TR¦NG THµNH PHè Hµ NéI Theo quyÕt ®Þnh sè : 2866 - GP - TLDN ngµy 24/12/1996 cña UBNN Thµnh phè Hµ néi vµ cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè : 020013520 ngµy 08/10/2001 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ néi, C«ng ty thÐp NAM§¤ ®­îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt thÐp vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm thÐp c¸c lo¹i. Sau mét thêi gian chuÈn bÞ, th¸ng 6/1998 Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty thÐp Nam ®« ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt thÐp x©y dùng c¸n nãng t¹i mÆt b»ng thuª cña C«ng ty c¬ khÝ ®ãng tµu thuû s¶n H¶i Phßng t¹i Th«n Song Mai, X· An Hång, HuyÖn An H¶i, Thµnh phè H¶i Phßng ( QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 000367 ngµy 01/04/1996 cña UBNN Thµnh phè H¶i Phßng vµ giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 307414 ngµy 26/04/1997 cña Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Thµnh phè H¶i Phßng ). Sau qu¸ tr×nh ®Çu t­ tõ th¸ng 12/1998 ®Õn th¸ng 5/2000 Nhµ m¸y thÐp Nam §« ®· ®i vµo ch¹y thö cã t¶i vµo th¸ng 6/2000 vµ chÝnh thøc ®i vµo s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµo th¸ng 9/2000 Tõ th¸ng 9/2000 cho tíi nay, s¶n suÊt cña c«ng ty ®· dÇn dÇn ®i vµo æn ®Þnh vµ trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu c¹nh tranh gay g¾t, C«ng ty ®· x©y dùng ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO9001 : 2000 nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng mäi mÆt vµ vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng thÓ hiÖn râ sù cè g¾ng rÊt lín cña l·nh ®¹o còng nh­ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty Néi dung ho¹t ®éng cña c«ng ty: C«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm chÝnh nh­ : ThÐp trßn c¸n d¹ng cuén dïng cho x©y dùng c¬ b¶n ®­êng kÝnh 6,8,10 mm ThÐp ®èt c¸n nãng dïng cho x©y dùng c¬ b¶n ®­êng kÝnh 9 - 25 mm ë n­íc ta, hiÖn nay møc tiªu thô còng nh­ s¶n l­îng thÐp s¶n xuÊt ®­îc trong ®­îc ë trong n­íc rÊt thÊp, thuéc lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi. Do vËy trong nh÷ng n¨m tíi nhu cÇu sÏ t¨ng lªn rÊt nhanh. Theo ®¸nh gi¸ cña nghµnh thÐp, møc t¨ng tr­ëng nhu cÇu hµng n¨m dù b¸o kho¶ng 15 - 20%/n¨m. Theo sè liÖu thèng kª vµ dù b¸o cña ngµnh thÐp, t×nh h×nh tiªu thô vµ dù b¸o cña thÞ tr­êng nh­ sau: N¨m 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Nhu cÇu 695 720 1000 1250 1600 1950 2300 2700 Trong sè c¸c s¶n phÈm cña ngµnh thÐp, thÐp h×nh c¸n nãng chiÕm mét tû lÖ lín: kho¶ng 80% tæng nhu cÇu c¸c lo¹i thÐp. Nã lµ vËt liÖu kh«ng thÓ thiÕu trong ngµnh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông, trong viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹i cÊu kiÖn vµ c«ng tr×nh quan träng nh­: c¸c lo¹i cét ®iÖn, c¸c lo¹i khung nhµ tiÒn chÕ, c¸c lo¹i cÇu... Ngµnh thÐp cña ViÖt Nam hiÖn nay míi s¶n xuÊt ®­îc c¸c lo¹i thÐp trßn c¸n nãng vµ thÐp h×nh phøc t¹p cì nhá, cì trung. Tû lÖ sö dông cña c¸c lo¹i thÐp nµy trong tæng nhu cÇu sö dông thÐp c¸c lo¹i kho¶ng 75%. ë ViÖt Nam hiÖn nay n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp h×nh c¸n nãng ph©n bè kh«ng ®Òu tËp trung chñ yÕu ë miªn B¾c vµ miÒn Nam. T×nh h×nh cô thÓ nh­ sau: ë miÒn trung: Cã nhµ m¸y thÐp §µ N½ng, c«ng suÊt thiÐt kÕ 40.000T/n¨m vµ nhµ m¸y thÐp MiÒn trung võa x©y dùng xong, c«ng suÊt thiÕt kÕ 30.000T/n¨m. C¶ hai nhµ m¸y trªn ®Òu c¸n thÐp x©y dùng. Tæng c«ng suÊt khu vùc MiÒn Trung lµ 70.000T/n¨m. ë miÒn B¾c: TT Tªn nhµ m¸y C«ng suÊt thiÕt kÕ Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm §Þa ®iÓm 1 NM luyÖn thÐp c¸n Gia Sµng 120.000T/n ThÐp x©y dùng Th¸i Nguyªn 2 NM c¸n thÐp L­u X¸ 140.000T/n ThÐp x©y dùng vµ thÐp h×nh phøc t¹p cì trung Th¸i Nguyªn 3 C.ty LD NATSTE EL VINA 120.000T/n ThÐp x©y dùng Th¸i Nguyªn 4 C.ty LD VINA USASTEEL 180.000T/n ThÐp x©y dùng H¶i Phßng 5 C«ng ty LD VPS 200.000T/n ThÐp x©y dùng H¶i Phßng 6 C¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá kh¸c 60.000T/n ThÐp x©y dùng vµ thÐp h×nh phøc t¹p cì nhá Tæng céng 820.000T/n ë miÒn nam STT Tªn Nhµ m¸y C«ng suÊt thiÕt kÕ Ph­ong ¸n s¶n phÈm §Þa ®iÓm 1 Nhµ m¸y thÐp Biªn hoµ 60.000 T/n ThÐp x©y dùng Biªn hoµ 2 Nhµ m¸y thÐp Thñ §øc 155.000 T/n ThÐp x©y dùng TP HCM 3 Nhµ m¸y thÐp Nhµ BÌ 170.000 T/n ThÐp x©y dùng vµ thÐp h×nh phøc t¹p TP HCM 4 Nhµ m¸y thÐp T©n ThuËn 30.000 T/n ThÐp x©y dùng TP HCM 5 C. ty LD VINAKYOEL 240.000 T/n ThÐp x©y dùng Bµ RÞa - Vòng Tµu 6 C«ng ty LD thÐp T©y §« 120.000 T/n ThÐp x©y dùng CÇn th¬ 7 C¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá kh¸c 25.000 T/n ThÐp x©y dùng vµ thÐp h×nh phøc t¹p Tæng céng 800.000 T/n Nh­ vËy tæng c«ng suÊt thiÕt kÕ c¸c nhµ m¸y c¸n nãng thÐp h×nh ë ViÖt Nam vµo kho¶ng 1,7 triÖu tÊn /n¨m. Theo quy ho¹ch chñ tr­¬ng ph¸t triÓn cña nghµnh thÐp ®· ®­îc ChÝnh phñ phª chuÈn th× tõ nay ®Õn n¨m 2000 sÏ kh«ng cÊp thªm giÊy phÐp ®Çu t­ cho c¸c liªn doanh s¶n xuÊt thÐp h×nh c¸n nãng nh»m tr¸nh bÞ khñng hoang thõa. Nh­ vËy, cã thÓ so s¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt víi nhu cÇu c¸c n¨m tíi nh­ sau: (chØ so s¸nh c¸c lo¹i thÐp trong n­íc s¶n xuÊt ®­îc, kh«ng tÝnh c¸c lo¹i thÐp trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc ph¶i nhËp khÈu 100%). N¨m 1997 1998 1999 2000 Nhu cÇu S¶n xuÊt Møc ®ä huy ®éng c«ng suÊt 1200 930 60% 1350 1255 75% 1600 1450 85% 1900 1530 90% §Çu n¨m 1998 l­îng thÐp tån kho tõ n¨m 1997 chuyÓn sang cßn kho¶ng 300.000 tÊn, nh­ng tõ ®Çu n¨m 1998 tíi nay, do c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« cña nhµ n­íc vÒ chèng nhËp lËu thÐp vµ ®¸nh thuÕ c¶ thÐp x©y dùng nhËp khÈu cho c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã hiÖu lùc, t×nh h×nh tiªu thô thÐp trong n­íc ®· cã ®ét biÕn rÊt cã lîi cho s¶n xuÊt. MÆt kh¸c xÐt b¶ng trªn th× cã thÓ rót ra kÕt luËn sang n¨m 1999 l­îng thÐp tån kho sÏ hÕt vµ cã thÓ cÇu lín h¬n cung mét chót. §Õn n¨m 2000, nÕu c¸c nhµ m¸y cã huy ®éng hÕt c«ng suÊt th× cÇu vÉn lín h¬n cung. ViÖc ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh kh«ng chØ lµ ®¸nh gÝa c¸c yÕu tè bªn ngoµi nh­ ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng hoÆc nhµ cung cÊp ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp mµ ®i ®«i víi nã lµ viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè bªn trong nh­ qu¶n lý vÒ tµi chÝnh, nh©n lùc, c«ng nghª... C«ng ty TNHH thÐp NAM §¤ lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp víi mét quy m« t­¬ng ®èi lín. Trong hoµn c¶nh thÞ tr­êng nãng báng hiªn nay mÆc dï c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh, nh­ng cïng víi nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ nh©n viªn c«ng ty ®· vµ ®ang tõng b­íc t¹o chç ®øng ngµy cµng v÷ng ch¾c vµ ®Èy lïi ®èi thñ c¹nh tranh giµnh thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng. B¼ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2000 vµ n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh : §ång ChØ tiªu M· sè 2000 2001 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Lîi tøc gép 4. Chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ trÝch tr­íc 5 .Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD (20-(21+22) 7. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 9. Thu nhËp bÊt th­êng 10. Chi phÝ bÊt th­êng 11. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 12.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 12 Lîi nhuËn sau thuÕ 10A 11 20 21 22 30 31 32 41 42 60 79.530.941.788 75.975.298.558 3.573.643.230 5.315.140.042 1.971.192.415 (3.712.689.227) (3.712.689.227) 123.535.391.526 123.066.345.903 469.045.623 2.489.199.677 1.880.858.778 (3.901.012.832) (3.901.012.832) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy râ t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ®¹t ë møc mong muèn.Tæng doanh thu n¨m 2000 so víi n¨m 2001 tuy t¨ng lªn rÊt cao nh­ng tØ lÖ t¨ng lªn cña gi¸ vèn l¹i ë møc cao h¬n vµ ®iÒu nay ®· khiÕn møc lç cña c«ng ty còng ë møc cao h¬n. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh cho tíi n¨m 2001 vÉn ë møc lç lµ do mét sè nguyªn nh©n mµ bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo míi ®Çu t­ xong vµo x©y dùng c¬ b¶n vµ ®i vµo s¶n xuÊt trong mét thêi gian kh«ng l©u còng cã thÓ gÆp ph¶i. C«ng ty cÇn cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó nhanh chãng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n vµ tiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh C«ng ty thÐp Nam §« ra ®êi trong hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn con ®­êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn víi c¸c n­íc trong khu vùc nãi riªng vµ toµn thÕ giíi nãi chung .V× vËy c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®¶m b¶o cho cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò v« cïng cÇn thiÕt.Víi viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 2000 c«ng ty ®· h¹n chÕ bít c¸c rñi ro trong kinh doanh tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy C«ng ty ph¶i tu©n thñ theo trinh tù, quy tr×nh theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn bao gåm 23 quy tr×nh víi c¸c h­íng dÉn c«ng viÖc kÌm theo cïng víi c¸c ho¹t ®éng thu thËp - ph©n tÝch d÷ liÖu, ®o l­êng sù tho¶ m·n cña kh¸ch hµng ®Ó liªn tôc c¶i tiÕn hÖ thèng. Cã thÓ nhËn thÊy, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®· gióp bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ngµy cµng v÷ng ch¾c lµm t¨ng thªm lßng tin cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, tõ ®ã còng lµm t¨ng thªm lßng h¨ng say trong c«ng viÖc. Nguån nh©n lùc còng lµ yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Nã quan träng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng v× nã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh­ kÕt qu¶ kinh doanh. ChÝnh v× tÇm quan träng nµy mµ c«ng ty lu«n quan t©m cñng cè, c¶i tiÕn vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng b»ng c¸ch thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n viªn trong c«ng ty. KÕt qu¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· thùc hiªn ®Çy ®ñ nh÷ng nhiÖm vô ®­îc giao. C«ng ty cã tæng céng : 245 ng­êi ( Lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 72 ng­êi vµ lao ®éng trùc tiÕp lµ 173 ng­êi ) Trong n¨m 2001 thùc hiÖn chiÕn l­îc n©ng cao s¶n l­îng: Sè c«ng nh©n ®­îc thuª thªm lµ : 56 ng­êi VÒ tr×nh ®é : C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh vµ tr×nh ®é phï hîp víi c¬ cÊu tæ chøc. Cô thÓ : Kü s­ vµ cö nh©n kinh tÕ : 65 ng­êi chiÕm 26,53% Cßn l¹i lµ trung cÊp : 180 ng­êi chiÕm 73,76% Môc tiªu vÒ lao ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi lµ ®¶m b¶o viÖc lµm cho 245 ng­êi víi møc thu nhËp æn ®Þnh , thùc hiÖn ®óng luËt lao ®éng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng . N¨m 2000 lµ mét mèc thêi ®iÓm quan träng trong c«ng cuéc ph¸t triÓn cña n­íc ta víi viÖc ký kÕt hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü , më ra cho c¸c doanh nghiÖp nh÷ng c¬ héi míi vµ c¶ nh÷ng th¸ch thøc míi. ChÝnh phñ ®· vµ ®ang thùc hiÖn rÊt nhiÒu nh÷ng dù ¸n n©ng cao ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng nh»m thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc . C«ng ty thÐp Nam §« lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n, s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nÆng v× vËy sÏ kh«ng tr¸nh khái rÊt nhiÒu khã kh¨n trong t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng . Nhµ n­íc ta l¹i ch­a cã nh­ng chÝnh s¸ch b¶o hé cho c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n v× vËy c«ng ty l¹i cµng ph¶i lç lùc h¬n trong c«ng cuéc ph¸t triÓn cña m×nh .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích môi trưòng kinh doanh của công ty thép Nam Đô.doc
Luận văn liên quan