Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận/huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng

Luận văn này đã trình bày quy trình điều hành quản lý đất đai cấp Quận/Huyện nhằm hỗ trợ nâng cao cải cách hành chính. Xây dựng và chuẩn hóa CSDL thông tin địa chính, nhà đất trên địa bàn Quận/Huyện làm cơ sở thống nhất ban đầu để xây dựng các ứng dụng GIS cho các ngành liên quan. Từng bước bổ sung, hoàn thiện các thành phần, chức năng của hệ thống thông tin đất đai và cập nhật được toàn bộ dữ liệu GIS, xây dựng các ứng dụng GIS giải quyết các bài toán nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý đất đai, quản lý toàn bộ thông tin về GCN QSDĐƠ, GCN QSHNƠ của từng công dân và đơn vị trong địa bàn. Đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống. Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai trong việc thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các thửa đất dưới dạng cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đó tiến tới việc thiết kế một hệ thống thông tin quản lý về cơ bản phù hợp với yêu cầu và thực trạng của quận/huyện, cụ thể trong công tác quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm kiếm dữ liệu đất đai.

pdf98 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 26/12/2013 | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhà đất cấp quận/huyện theo cách tiếp cận hướng đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u 02-TKĐĐ, Biểu 03-TKĐĐ, Biểu 04-TKĐĐ, Biểu 06- TKĐĐ, Biểu 06-TKĐĐ, Biểu 07-TKĐĐ, Biểu 08-TKĐĐ, Biểu 09-TKĐĐ, Biểu 10- TKĐĐ và Biểu 11-TKĐĐ(Phụ lục). 2.3.3. Kết luận Dữ liệu hình học và dữ liệu thuộc tính được lưu trữ và xử lý trong cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu hình học của hệ thống GIS đã được xây dựng với một độ chính xác và tính cập nhật nhất định thì việc tiếp đến là xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính cho các đối tượng. Chuẩn hóa các danh mục dùng chung và thông tin quản lý của hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu cho các ứng dụng trong hệ thống thông tin quản lý nhà đất giúp cho việc trao đổi với các hệ thống khác dễ dàng hơn và tránh dư thừa dữ liệu. 43 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT CẤP QUẬN/HUYỆN 3.1. Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhà đất Hệ thống thông tin điều hành và quản lý đất đai và nhà DLIS được thiết kế dựa trên các cơ sở luận chứng sau:  Căn cứ vào quan điểm thiết kế tổng thể hệ thống thông tin quản lý nói chung, của các hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và công tác quản lý, nghiệp vụ, điều hành chỉ huy tác nghiệp của các đơn vị, các cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường.  Căn cứ vào các mô hình cấu trúc dữ liệu GIS, thiết bị, các nền của công nghệ mạng và truyền thông hỗ trợ.  Căn cứ vào các kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng của các phòng, ban tại quận/huyện và các phường/xã.  Căn cứ vào yếu tố kỹ thuật và công nghệ trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai trên nguyên tắc tuân thủ theo các chuẩn mới về kỹ thuật, công nghệ đã quy định cho các mạng truyền thông trong nước và quốc tế.  Trên cơ sở thực hiện theo các tiêu điểm luận chứng trên, việc xây dựng hệ thống mạng cục bộ và truyền thông phục vụ hệ thống quản lý đất đai phải thoả mãn các yêu cầu chính sau:  Kế thừa các cơ sở mạng cũ trước kia của đơn vị hoặc các trang thiết bị có sẵn nhưng chưa có kết nối mạng để xây dựng một hệ thống mạng LAN, Campus, của các đơn vị thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh.  Thiết kế phải đúng theo chỉ tiêu kỹ thuật và tiết kiệm về mọi mặt đồng thời vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu hiện tại về CNTT[4] mà vẫn đáp ứng các đa dịch vụ trong tương lai về CNTT của quận/huyện.  Hệ thống được thiết kế có tính mở: 44 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Thiết kế đảm bảo kết nối thông suốt, trực tuyến (Online) giữa các đơn vị ở trong quận/huyện  Thiết kế đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu trao đổi thông tin trên mạng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mạng thông qua các giải pháp kỹ thuật hiện đại. 3.2. Mô hình chức năng tổng thể của hệ thống thông tin Mô hình tổng thể các chức năng của Hệ thống thông tin quản lý đất đai và nhà cấp quận/huyện gồm các chức năng chính như sau: Hình 3.1: Mô hình tổng thể các chức năng hệ thống thông tin quản lý đất đai và nhà cấp quận/huyện 3.3 Thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống quản lý nhà đất DLIS. 3.3.1. Đăng nhập hệ thống Chức năng đăng nhập gồm các công việc sau:  Xử lý đăng nhập 4 . X â y d ự n g C S D L b ả n đ ồ đ ịa ch ín h 1 . Đ ă n g n h ậ p h ệ th ố n g 2 . Q u ả n trị h ệ th ố n g 5 . Q u ả n lý h ồ sơ đ ịa ch ín h HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ CẤP QUẬN/ HUYỆN 6 . Q u ả n lý b iến đ ộ n g đ ấ t đ a i 7 . Q u ả n lý G C N Q S H N Ơ & Q S D Đ 8 . Q u ả n lý q u y h o ạ ch v à đ ền b ù g iả i tỏ a 9 . T ru y v ấ n , tìm k iếm th ô n g tin d 1 0 . B á o cá o , th ố n g k ê 3 . Q u ả n lý cá c d a n h m ụ c 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Đăng nhập hệ thống  Ghi nhật ký truy nhập của hệ thống  Quản lý đăng nhập trực tuyến  Ghi nhật ký sử dụng chức năng của hệ thống  Thay đổi mật khẩu của tài khoản truy nhập  Thoát ra khỏi hệ thống. Quy trình đăng nhập được mô tả như sau: [Không chấp nhận] Thông báo lỗi đăng nhập [Chấp nhận] Đăng nhập hệ thống thành công :Người sử dụng :DLIS Đăng nhập hệ thống entry / Username entry / Password :Người sử dụng Xác thực đăng nhập check / Username check / Password Hình 3.2: Chức năng Đăng nhập hệ thống 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Thuật toán thực hiện “Đăng nhập hệ thống” Các yếu tố chính Nội dung + Đầu vào + Danh sách người sử dụng đã được cấp quyền truy cập + Tên người sử dụng (Username), mật khẩu (Password) + Đầu ra + Màn hình tương tác với thực thể Người sử dụng: Xác thực quyền truy cập + Các bước thực hiện 1. Người sử dụng nhập họ tên, mật khẩu đã đăng ký và hệ thống xác thực quyền đăng nhập đó. 2. Thông báo thông tin đăng nhập: Thông báo tới người sử dụng hệ thống đăng nhập thành công hay bị từ chối. 3.3.2. Quản trị hệ thống  Quản lý phòng, ban trực thuộc  Quản lý người sử dụng  Quản lý tài khoản truy nhập  Quản lý quyền truy nhập  Theo dõi hoạt động của hệ thống  Quản lý sao lưu và phục hồi CSDL Quyền sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà đất được phân chia theo các nhóm, theo phòng, ban dựa vào chức năng, quyền hạn của các chuyên viên, cán bộ trong phòng TN-MT, trong quận/huyện và những người quản trị hệ thống.  Nhóm quản trị hệ thống: Những người có quyền cao nhất, có quyền tạo lập, hủy bỏ quyền của những người khác.  Nhóm người quản lý các danh mục dùng chung: Những người được quyền nhập, cập nhật các thông tin về các danh mục dùng chung của hệ thống.  Nhóm người khai thác, sử dụng những mô đun chức năng của hệ thống để đón tiếp, quản lý các loại GCN, giấy phép, quản lý đất đai và nhà, quản lý quy hoạch, quản lý biến động đất đai và nhà 47 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Qui trình thiết lập và quản lý người sử dụng trong hệ thống DLIS được mô tả như sau: Hình 3.3: Chức năng thiết lập và quản lý người sử dụng trong hệ thống Quá trình quản lý các nhóm người sử dụng được mô tả như sau: Các yếu tố chính Nội dung + Đầu vào + Danh sách nhóm người sử dụng đã được cấp quyền truy cập + Thông tin về người sử dụng, nhập vào + Đầu ra + Màn hình tương tác: + Các bước thực hiện 1. Người quản trị hệ thống nhập thông tin về người sử dụng: Mã (tên) nhóm NSD, tên NSD, mã quyền sử dụng. 2. Hệ thống đối sánh với danh sách nhóm người sử dụng đã cấp: 3. Người quản trị có thể thực hiện cập nhật, thêm mới hoặc loại bỏ khỏi danh sách những nhóm người sử dụng không cần thiết. Cập nhật người sử dụng entry / Đơn vị entry / Username entry / Password :Người sử dụng :DLIS Kiểm tra dữ liệu NSD Mã hóa mật khẩu entry/ Password Cập nhật dữ liệu Thông báo trùng dữ liệu [Trùng số liệu] [Không trùng] Danh sách NSD 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Người sử dụng được phân theo mã Đơn vị sử dụng hệ thống (Phòng, quận/huyện) và quản lý quyền sử dụng hệ thống ở mức dữ liệu thông qua tên gọi cùng mã số. Người quản lý nhóm người sử dụng có thể thêm mới, cập nhật hay xóa bỏ những người sử dụng như màn hình nêu trên. Tất cả các danh sách các danh mục dùng chung nêu trên được thống nhất quản lý trong hệ thống theo những qui chuẩn do Sở, Bộ TN-MT ban hành. Các danh mục đó được chia thành các loại và mỗi loại lại có thể phân thành nhiều nhóm khác nhau theo cấu trúc phân cấp hình cây để tiện lợi cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin. Mỗi mục trong đó chứa đủ các thông tin: tên gọi, mã số (chuẩn hóa nếu có thể để dễ dàng trao đổi với các hệ thống khác), và nhiều thông số liên quan khác như giá cả, số lượng, chủng loại,… Các danh mục dùng chung được nêu chi tiết ở phần thiết kế CSDL. Người quản trị (người được cấp quyền xử lý các danh mục dùng chung) sau khi chọn chức năng xử lý các danh mục dùng chung thì họ thực hiện như sau: 49 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 3.4: Chức năng quản lý danh mục Thuật toán thực hiện quản lý danh mục dùng chung: Các yếu tố chính Nội dung + Đầu vào + Tập các danh mục dùng chung tổ chức theo cây + Thông tin về danh mục cần xử lý: tên nhóm danh mục, mã danh mục và những thông tin về danh mục + Đầu ra + Màn hình tương tác + Các bước thực hiện 1. Người được cấp quyền xử lý các danh mục dùng chung nhập các thông tin về một danh mục bao gồm các thông tin: nhóm danh mục, mã và các thông tin về danh mục 2. Hệ thống kiểm tra 3. Người sử dụng có thể tiếp tục thực hiện: thêm mới, cập nhật và xóa bỏ những danh mục không còn cần thiết. NguoiQT :DLIS Thông báo trùng dữ liệu [Không trùng] Kiểm tra trùng dữ liệu Danh mục check / Mã danh mục check / Thông tin DM [Trùng mã] [Phân loại mã] Phân cấp bộ mã danh mục dạng cây entry / Mã, thông tin DM Cập nhật dữ liệu Các danh mục [Không phân loại] 50 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.3.3.Quản lý các danh mục  Tạo lập / hủy bỏ danh mục  Cập nhật danh mục  Xác thực danh sách các danh mục  Thiết lập và quản lý danh mục dùng chung trong hệ thống DLIS Tất cả các danh sách các danh mục dùng chung trong hệ thống DLIS được thống nhất quản lý trong cả hệ thống theo những chuẩn quản lý đất đai và nhà của Bộ TN-MT. Các danh mục đó được chia thành các loại và mỗi loại lại có thể phân thành nhiều nhóm khác nhau theo cấu trúc phân cấp hình cây để tiện lợi cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin. Mỗi mục trong đó chứa đủ các thông tin: tên gọi, mã số (chuẩn hóa nếu có thể để dễ dàng trao đổi với các hệ thống khác), và nhiều thông số liên quan khác như giá cả, số lượng, chủng loại, … Các danh mục dùng chung được nêu chi tiết ở phần thiết kế CSDL. Người quản trị (người được cấp quyền xử lý các danh mục dùng chung) sau khi chọn chức năng xử lý các danh mục dùng chung thì họ thực hiện như sau: = Hình 3.5: Chức năng quản lý danh mục :NguoiQT :DLIS Thông báo trùng dữ liệu [Không trùng] Kiểm tra trùng dữ liệu Danh mục check / Mã danh mục check / Thông tin DM [Trùng mã] [Phân loại mã] Phân cấp bộ mã danh mục dạng cây entry / Mã, thông tin DM Cập nhật dữ liệu Các danh mục quyền truy cập [Không phân loại] 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Thuật toán thực hiện quản lý danh mục dùng chung: Các yếu tố chính Nội dung + Đầu vào + Tập các danh mục dùng chung tổ chức theo cây + Thông tin về danh mục cần xử lý: tên nhóm danh mục, mã danh mục và những thông tin về danh mục + Đầu ra + Màn hình tương tác + Các bước thực hiện 4. Người được cấp quyền xử lý các danh mục dùng chung nhập các thông tin về một danh mục bao gồm các thông tin: nhóm danh mục, mã và các thông tin về danh mục. 5. Hệ thống kiểm tra 6. Người sử dụng có thể tiếp tục thực hiện: thêm mới, cập nhật và xóa bỏ những danh mục không còn cần thiết. 3.3.4. Xây dựng CSDL địa chính Các dữ liệu cần quản lý gồm: - Các dữ liệu về địa hình (Hệ thống điểm tọa độ, độ cao, lưới chiếu GPS, ...) - Các dữ liệu về địa chính (lô thửa đất, loại đất, ranh giới đất, ...) và - Các hồ sơ địa chính: Hệ thống thông tin đăng ký, thống kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định giá đất, . . . Quy trình chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính và xây dựng CSDL đất đai được mô tả như (hình 3.6) Các chức năng Xử lý bản đồ: 1. Mở bản đồ. Chức năng này cho phép người sử dụng mở bản đồ theo các tiêu chí khác nhau.  Mở bản đồ hành chính  Mở bản đồ theo KVHC/Tờ bản đồ  Mở bản đồ theo câu hỏi: người sử dụng có thể tự định nghĩa các câu hỏi truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả lên bản đồ. 52 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Mở bản đồ theo khung nhìn. Sau khi mở bản đồ theo khu vực hành chính/tờ bản đồ, người sử dụng có thể phóng to/thu nhỏ/dịch chuyển đến những khu vực cần quan tâm. Tạo lập và nhập dữ liệu BĐ Tạo vùng (Topology) Gán thông tin địa chính Lưu trữ vào CSDL nhà đất [Đúng cấu hình] [Không đúng] Bản đồ địa chính và tài liệu liên quan Chuẩn hóa tiếp biên bản đồ Chuẩn hóa thuộc tính đồ họa Chuẩn hóa phân lớp đối tượng bản đồ Gán thông tin số liệu, địa danh thửa đất Gán thông tin loại đất, diện tích, … Gán thông tin chủ sử dụng đất (tên, địa chỉ) CSDL địa chính Hình 3.6: Quy trình xây dựng CSDL đất đai và nhà 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Chuẩn hóa các lớp (level) bản đồ. Chức năng này cho phép người sử dụng thiết lập các lớp bản đồ chuẩn sẽ được hiển thị khi mở bản đồ.  Xác định các lớp bản đồ được mở.  Chuẩn hoá phân lớp thông tin.  Tô màu chuẩn bản đồ. 3. Tạo vùng gán dữ liệu.  Tạo vùng: tạo vùng cho thửa đất, kiểm tra lại xem có sót vùng không được đóng kín hay không thông qua đối chiếu tâm thửa với nhãn thửa đã có trước đây trên bản đồ.  Gán dữ liệu từ nhãn thửa cũ cho thửa bao gồm: Gán số hiệu, gán loại đất, gán đối tượng sử dụng, gán diện tích. 4. Biên tập thuộc tính. Chuyển chữ về chữ font chuẩn Unicode theo qui phạm và chỉnh lại kích thước chữ đúng theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTT, ngày 9/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”. 5. Kiểm tra dữ liệu. Kiểm tra số liệu thửa đất và các thuộc tính liên quan:  Diện tích gán nhãn  Kiểm tra số thửa  Kiểm tra diện tích pháp lý  Vẽ nhãn theo đúng qui định  Kiểm tra lại nhãn cũ và mới. 6. In bản đồ. Chức năng này cho phép người sử dụng in bản đồ của một khu vực hành chính, một tờ bản đồ hoặc theo cửa sổ bản đồ đang được hiển thị. 3.3.5. Quản lý hồ sơ địa chính Các chức năng quản lý hồ sơ đất đai được thiết kế theo các thủ tục quản lý đất đai theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính, Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 54 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1. Thiết lập quy trình xử lý hồ sơ Bước này người quản trị hệ thống (Lãnh đạo) thiết lập mô hình quản lý hồ sơ theo yêu cầu của quận/huyện, bao gồm các nhóm và các bộ phận thực hiện từng công việc cụ thể. Thiết lập danh sách các công việc cần thực hiện  Lập trạng thái công việc: nhập HS, kiểm tra bản đồ, in GCN, ký đóng dấu, vào sổ, trả HS, in tờ trình, phiếu chuyển, quyết định.  Phân nhóm thực hiện: Phân công việc cho các nhóm bằng cách tích vào các công việc nêu trên.  Phân người thực hiện: Xác định công việc cho từng người. 2. Xử lý hồ sơ  Tạo lập HS mới theo biểu mẫu quy định chuẩn để người sử dụng điền những thông tin về thửa đất, chủ sở hữu và những thông tin liên quan.  Xóa GCN đã cấp: Khi có sự sai sót về dữ liệu trong các GCN đã cấp, hoặc sau những biến động đất đai, … thì phải xóa bỏ GCN đã cấp.  Lập Sổ mục kê đất đai.  Cập nhật Sổ mục kê đất đai: Khi hệ thống có dữ liệu về thửa đất của các phường/xã phải được đăng ký phải tạo lập sổ mục kê đất.  Lập Sổ địa chính.  Cập nhật Sổ địa chính: Hệ thống phải có dữ liệu và thửa đất của đơn vị hành chính đang làm việc thì lập sổ địa chính.  Cập nhật hồ sơ: Sửa lại những thuộc tính sai hoặc bị thay đổi của hồ sơ theo tuy chọn.  Theo dõi HS: Người được phân công (lãnh đạo) có thể kiểm soát được quá trình luân chuyển HS, theo dõi được quá trình, người xử lý HS và xác định được trạng thái của HS trong quá trình xử lý. 55 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Điều hành công việc xử lý HS: Cho phép lãnh đạo (Trưởng phòng TN-MT) can thiệp vào quy trình để luân chuyển HS cho người sử dụng khác xử lý khi người đang thực hiện không thực hiện được vì một lý do nào đó.  Lưu trữ hồ sơ: Tất cả các loại giấy tờ liên quan đến hồ sơ sau khi được duyệt phải lưu vào CSDL.  Truy vấn và tìm kiếm: Khi xử lý hồ sơ hay khi cần lập báo cáo hay tham khảo các thông tin liên quan đến các thửa đất 3. Luân chuyển hồ sơ a. Nhận hồ sơ đến: Chức năng này cho phép người sử dụng nhận hồ sơ từ các phòng ban khác chuyển đến. Các thông tin cần ghi nhận bao gồm: Loại hồ sơ, số đơn, ngày chuyển đến, người chuyển, người nhận. b. Chuyển hồ sơ: Chức năng này cho phép người sử dụng chuyển hồ sơ đến các phòng ban khác. c. Trả hồ sơ: Chức năng này cho phép người sử dụng trả hồ sơ. Các thông tin cần ghi nhận bao gồm: Loại hồ sơ, số hồ sơ, ngày kết thúc, ngày hẹn trả, ngày nhận, người nhận. d. Theo dõi hồ sơ không hợp lệ: Chức năng này cho phép người sử dụng theo dõi, kiểm tra những hồ sơ không hợp lệ để ghi nhận nội dung xử lý và ghi chú. 4. Quản lý quy trình luân chuyển hồ sơ 1. Thiết lập mới quy trình. Chức năng này cho phép người sử dụng thêm một quy trình xử lý hồ sơ mới vào hệ thống. 2. Sửa đổi quy trình. Chức năng này cho phép người sử dụng sửa đổi quy trình xử lý hồ sơ hiện có trong hệ thống. 3. Kích hoạt quy trình. Chức năng này cho phép người sử dụng kích hoạt quy trình xử lý hồ sơ để thực hiện. 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 5. Liệt kê hồ sơ Nhóm chức năng này cho phép người sử dụng liệt kê và in bảng kê danh sách các hồ sơ đã và đang xử lý. Các thông tin cần xác định bao gồm: Quyển sổ, tên hồ sơ, trạng thái xử lý, số hiệu hồ sơ, ngày nhận, người nộp, số CMND, điện thoại, … 3.3.6. Quản lý biến động đất đai  Vai trò – chức năng: Ghi nhận thông tin ban đầu của hồ sơ. Tất cả thông tin trong bộ hồ sơ (bao gồm giấy tờ và các đơn từ trong hồ sơ) do người dân nộp vào được ghi nhận thông qua module này.  Quy trình thực hiện: a. Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống. Tùy theo phân công nhiệm vụ, các chức năng (nhập thông tin hồ sơ, nhập đơn, in tờ trình, quyết định, báo cáo, sổ sách) sẽ tự động được kích hoạt. b. Quy trình nhập thông tin hồ sơ: Hồ sơ do người dân nộp vào và cán bộ tiếp dân có nhiệm vụ ghi ngày nhận hồ sơ, thông tin người nộp, kiểm tra hồ sơ xem đã đầy đủ chưa. Hồ sơ sau đó được chuyển cho cán bộ có nhiệm vụ nhập thông tin chi tiết hồ sơ (thông tin trên các đơn trong hồ sơ). c. Sau khi thông tin đầu vào được nhập vào hệ thống, hồ sơ được chuyển cho bộ phận nghiệp vụ, cán bộ nghiệp vụ sẽ xử lý hồ sơ thông qua module Xử lý hồ sơ. d. Cán bộ xử lý hồ sơ sẽ xem thông tin từ các đơn, giấy tờ (đã được nhập thông qua module này) để tiến hành xử lý hồ sơ. 57 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1. Quy trình quản lý biến động đất đai 2. Chức năng “Xử lý biến động đất” gồm các chức năng  Tách thửa  Gộp thửa  Thay đổi đỉnh thửa  Thay đổi hình dạng thửa  Chuyển nhượng, cho thuê  Thay đổi mục đích sử dụng, … In hồ sơ biến động đất [Dữ liệu nhập lại] Đăng ký biến động Phục hồi biến động Cung cấp thông tin biến động đất đai [Đăng ký lại biến động] [Đăng ký tiếp] [Dữ liệu nhập đúng] Các cấp lãnh đạo Các hệ thống khác Chủ sử dụng đất Xử lý biến động đất CSDL địa chính Lưu trữ hồ sơ địa chính Hình 3.7: Quy trình xử lý biến động chung 58 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Quy trình thực hiện các chức năng trên được mô tả như sau: Hình 3.8: Quy trình tách thửa Thoát Chọn thửa Xác định đường chia Nhập file điểm Hiệu chỉnh diện tích Hiệu chỉnh mục đích sử dụng Nhập quyết định Kích chuột vào tâm thửa để chọn [không tách] [tách] 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Chọn 2 thửa cần gộp (Chỉ vào cạnh chung cần gộp) Thoát Xác định số hiệu thửa, chủ sử dụng Nhập quyết định [không gộp] [phải gộp] Hình 3.9: Quy trình gộp thửa 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 3.10: Quy trình thay đổi đỉnh thửa Xác định lại diện tích của các thửa lân cận Hiệu chỉnh mục địch sử dụng cho các thửa lân cận Nhập quyết định [Kích chuột vào một đỉnh của thửa] Chọn một thửa để thay đổi vị trí Xác định vị trí mới Thoát [Thay đổi] [Không thay đổi] 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hiệu chỉnh diện tích Thoát Nhập quyết định Nhập điểm hoặc xác định điểm mới bằng cách tính giao hội, khoảng cách Xác định các đỉnh mới Nhập file điểm Chọn thửa Kích chuột vào tâm thửa [Không hiệu chỉnh] [Hiệu chỉnh] Hình 3.11: Quy trình thay đổi hình dạng 62 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 3.12: Quy trình cho các dạng biến động Nhập quyết định Thoát Nhập thông tin biến động Tìm thửa Chọn thửa [Quyết định sửa đổi] 63 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 3.13: Quy trình mô tả các biến động về chuyển nhượng, cho thuê, … Tìm chủ thứ nhất Tìm chủ thứ hai Chọn thửa Nhập thông tin biến động Chuyển cả thửa hay một phần diện tích, có chuyển công trình không, gộp vào thửa nào?.. Gộp thửa Tách thửa Nhập quyết định [Tách] [Gộp] 64 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 3.14: Quy trình lịch sử biến động 3.3.7. Quản lý hồ sơ biến động đất đai Quy trình xử lý hồ sơ nhƣ sau:  Mở hồ sơ cần xử lý  Kiểm tra thông tin đơn trong hồ sơ  Tiến hành tách thửa, hợp thửa (nếu có).  In ấn các báo cáo thống kê  Thực hiện các đơn trong hồ sơ  Hoàn thành xử lý hồ sơ Hiển thị lịch sử biến động Căn chỉnh sơ đồ lịch sử biến động Duyệt và in Thoát Tìm thửa đã biến động Chọn trên bản đồ 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Xử lý đơn từ liên quan đến biến động đất đai:  Đơn xin cấp giấy chứng nhận  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  Đơn chuyển mục đích sử dụng đất  Đơn xin gia hạn sử dụng đất  Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất.  Đơn cấp đổi-cấp lại giấy chứng nhận.  Đơn thừa kế quyền sử dụng đất.  Đơn xin tách thửa đất.  Đơn xin hợp nhiều thửa đất.  Đơn cho tặng quyền sử dụng đất.  Đơn xin giao thuê đất.  Đơn đăng ký thế chấp, bảo lãnh.  In biên nhận.  Phiếu chuyển.  Danh sách đủ điều kiện cấp GCN  Danh sách không đủ điều kiện cấp GCN.  Danh sách đăng ký thế chấp, bảo lãnh. 3. Ra các quyết định cấp GCN khi đủ điều kiện  Quyết định giao đất.  Quyết định cho thuê đất đất.  Hợp đồng thuê đất.  Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất.  Quyết định thu hồi đất. 66 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4. Các chức năng xử lý GCN sử dụng đất đã cấp  Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Khi phát hiện nội dung về đất hoặc tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận có sai sót về nội dung thì Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện có trách nhiệm kiểm tra, đính chính.  Chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp. Những biến động về tài sản, công trình xây dựng, công trình kiến trúc xây dựng lại làm thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính gắn liền với đất phải được cập nhật trong CSDL.  Thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận. Trong quá trình sử dựng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, những trường hợp sau đây phải thu hồi Giấy chứng nhận đồng thời với việc cấp đổi giấy mới:  Thu hồi và không cấp lại Giấy chứng nhận. Trong quá trình sử dựng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, những trường hợp sau đây phải thu hồi Giấy chứng không cấp lại: 3.3.8. Quản lý quy hoạch Hệ thống quản lý quy hoạch được thiết kế tuân theo các thủ tục về guy hoạch sử dụng đất của Bộ TN-MT. Gắn bản đồ quy hoạch, bản đồ địa giới quy hoạch và bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm xác định thông tin quy hoạch:  Thành lập bản đồ quy hoạch  Quản lý quy hoạch  Hỗ trợ đền bù giải tỏa 1. Thành lập bản đồ quy hoạch Gồm các chức năng:  Quy hoạch theo tuyến:  Quy hoạch theo vùng: Xóa bản đồ quy hoạch  Nhập bản đồ qui hoạch: 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Quản lý theo quy hoạch Gồm các chức năng:  Nhập bản đồ quy hoạch từ file DGN  Cập nhật dự án quy hoạch  Cập nhật dự án quy hoạch theo KVHC  Tách thửa quy hoạch  In xác nhận quy hoạch  Đóng dự án quy hoạch 3. Hỗ trợ đền bù Gồm các chức năng:  Nhập thông tin đợt đền bù trong một dự án quy hoạch  Nhập công trình trên thửa đất trong vùng quy hoạch để tính giá trị các công trình  Tạo đợt đền bù theo từng thời gian  Nhập loại công trình và đơn giá các thửa đất trong vùng quy hoạch  Nhập thông tin về nhà ở  Tô màu đợt đền bù theo yêu cầu để dễ dàng phân biệt các đợt đền bù  Thống kê công tác đền bù 1. TaiKhoan: Tài khoản STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maTK NVarChar(10) Mã tài khoản 2 tenTK NVarChar(50) Tên tài khoản 3 matKhau NVarChar(15) Mật khẩu 4 maNSD NVarChar(10) Mã người sử dụng 5 ngayLapTK DateTime Ngày lập tài khoản 6 maQuyen NVarChar(10) Mã quyền 68 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Quyen: Quyền sử dụng STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maQuyen NVarChar(10) Mã quyền 2 tenQuyen NVarChar(30) Tên quyền 3 moTa NVarChar(50) Mô tả 3. NguoiSD: Ngƣời sử dụng STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maNSD NVarChar(10) Mã người sử dụng 2 hoTen NVarChar(50) Họ tên người sử dụng 3 cmnd NVarChar(10) Số chứng minh nhân dân 4 donViCT NVarChar(100) Đơn vị công tác 5 chucVu NVarChar(100) Chức vụ 6 diaChi NVarChar(200) Địa chỉ 4. ToBanDo: Tờ bản đồ STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 shToBanDo NVarChar(10) Số hiệu tờ bản đồ 2 soDo Image Sơ đồ 3 moTa NVarChar(100) Mô tả 5. DoiTuongSD: Đối tƣợng sử dụng STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maDTSD NVarChar(10) Mã đối tượng sử dụng 2 tenDTSD NvarChar(50) Tên đối tượng sử dụng 3 moTa NvarChar(100) Mô tả 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 6. LoaiDat: Loại đất STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maLoaiDat NVarChar(10) Mã loại đất 2 tenLoaiDat NVarChar(50) Tên loại đất 3 moTa NVarChar(100) Mô tả 7. Nha: Nhà STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 shNha VvarChar(10) Số hiệu nhà 2 shGPXD NVarChar(10) Số hiệu giấy phép xây dựng 3 dienTichSan Double Diện tích sàn nhà 4 soTang Int Số tầng 5 sdMatBang Image Sơ đồ mặt bằng 6 sdMatCat Image Sơ đồ mặt cắt 7 soGCN NVarChar(10) Số giấy chứng nhận 8 bienDong NVarChar(100) Biến động nhà 9 tenChuNha NVarChar(30) Tên chủ nhà 8. CSD_TD: Chủ sử dụng_Thửa đất STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 id NVarChar(10) Số hiệu 2 maCSD NvarChar(10) Mã chủ sử dụng 3 shThuaDat NvarChar(10) Số hiệu thửa đất 4 trangThaiGCN Bool Trạng thái GCN 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 9. ChuSuDung: Chủ sử dụng STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maCSD NVarChar(10) Mã chủ sử dụng 2 hoTen NvarChar(50) Họ tên chủ sử dụng 3 gioiTinh Bool Giới tính 4 CMND NVarChar(10) CMND 5 ngayCap DateTime Ngày cấp 6 coQuanCap NVarChar(50) Cơ quan cấp 7 diaChi NVarChar(100) Địa chỉ chủ sử dụng 10. ThuaDat: Thửa đất STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 shThuaDat NVarChar(10) Số hiệu thửa đất 2 shToBanDo NVarChar(10) Số hiệu tờ bản đồ 3 diaChi NVarChar(100) Địa chỉ thửa đất 4 dienTich Double Diện tích thửa đất (m2) 5 hinhThucSD NVarChar(50) Hình thức sử dụng 6 shDTSD NVarChar(10) Số hiệu đối tượng sử dụng 7 maLoaiDat NVarChar(10) Mã loại đất 8 shNha NvVarChar(10) Số hiệu nhà 9 giaDat Double Giá đất (triệu/m2) 10 hanSD Double Hạn sử dụng (năm) 11 nguonGoc NVarChar(100) Nguồn gốc nhà 12 maSoDo NVarChar(10) Sơ đồ thửa đất 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 11. GCN: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 idGCN NVarChar(10) Mã giấy chứng nhận 2 maCSD NVarChar(10) Mã chủ sử dụng 3 shThuaDat NVarChar(10) Số hiệu thửa đất 4 taiSan NvarChar(100) Tài sản trên đất 5 ngayKy DateTime Ngày ký 6 maNguoiKy NVarChar(10) Người ký 7 ghiSo NVarChar(10) Ghi sổ 8 ghiChu NVarChar(100) Ghi chú 12. SoDoTD: Sơ đồ thửa đất STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maSoDo NvarChar(10) Mã sơ đồ thửa đất 2 soDo Image Sơ đồ 3 ghiChu NvarChar(100) Ghi chú 13. DonCapGCN: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 idDon NVarChar(10) Số hiệu đơn 2 maCSD NVarChar(10) Mã chủ sử dụng 3 shThuaDat NVarChar(10) Số hiệu thửa đất 4 dienTich Double Diện tích thửa đất 5 diaChi NvarChar(100) Địa chỉ thửa đất 6 sChung Double Diện tích sử dụng chung 7 sRieng Double Diện tích sử dụng riêng 8 mucDichSD NvarChar(50) Mục đích sử dụng thửa đất 9 thoiHanSD Double Thời hạn sử dụng(Năm) 10 nguonGocSD NvarChar(100) Nguồn gốc sử dụng 11 loaiTS NvarChar(100) Loại tai sản trên đất 72 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 14. NguoiKy: Ngƣời ký STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 maNguoiKy NvarChar(10) Mã người ký 2 hoTen NvarChar(30) Họ tên 3 chucVu NvarChar(30) Chức vụ 4 diaChi NvarChar(100) Địa chỉ Hình 3.15. Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống 73 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.5. Thiết kế kiến trúc của hệ thống 3.5.1. Mô hình kiến trúc mạng hệ thống thông tin quản lý nhà đất Mô hình kiến trúc mạng diện rộng triển khai hệ thống thông tin quản lý nhà đất cấp quận/huyện được giới thiệu trong hình sau. Hình 3.16: Kiến trúc mạng diện rộng của hệ thống quản lý thông tin đất đai 3.5.2. Yêu cầu về công nghệ Các yêu cầu về công nghệ xây dựng hệ thống thông tin:  Thực hiện được trên môi trường mạng cục bộ  Sử dụng kiến trúc đa lớp (multi-tier architecture). Máy tính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp CÁC TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN /HUYỆN Máy chủ ứng dụng Máy chủ CSDL CSDL Mạng LAN Quận/Huyện Mạng LAN tại các Phƣờng GHI CHÚ: Kết nối bảo mật Kết nối Internet Máy chủ Backup 74 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Có cơ chế kiểm soát người dùng (authentication) và cơ chế phân quyền truy nhập tài nguyên dùng chung cho những đối tượng sử dụng khác nhau (user rights).  Giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng.  Có cơ chế bảo mật, sao lưu dữ liệu.  Có cơ chế ghi chép nhật ký các sự kiện truy nhập hay cập nhật dữ liệu.  Cho phép tùy chọn hệ điều hành và hệ quản trị CSDL, ưu tiên công nghệ phần mềm nguồn mở để giảm chi phí. 3.6. Đảm bảo an ninh dữ liệu  Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.  Cơ chế bảo mật của hệ thống.  Phân quyền truy nhập.  Bảo mật dữ liệu.  Giám sát hệ thống. 3.7. Kết luận Hệ thống thông tin quản lý nhà đất được xây dựng để thực hiện những công việc điều hành và quản lý nhà đất tạo một sự thống nhất từ trên xuống dưới giữa các cấp quản lý. Trên cơ sở thực hiện theo các tiêu điểm luận chứng đã nêu, việc xây dựng hệ thống mạng cục bộ và truyền thông phục vụ hệ thống quản lý đất đai về cơ bản thoả mãn các yêu cầu: - Kế thừa được các cơ sở đã có từ trước. Đáp ứng được các tiêu chí về kỹ thuật và tiết kiệm về chi phí cho nhiều hạng mục. - Hệ thống được thiết kế đảm bảo về an ninh và bảo mật dữ liệu, có tính mở và tuân theo các tiêu chuẩn của quốc tế và của Việt Nam quy định. Hệ thống thông tin được thiết kế đảm bảo hiện đại khai thác dễ dàng khai báo bằng các phần mềm từ xa, quản trị theo phương thức quản lý tập trung phân mức quản lý theo các mức bảo mật khác nhau bảo đảm tốt quá trình vận hành của hệ thống thông tin. 75 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN 4.1. Giới thiệu công nghệ sử dụng trong hệ thống Chương trình thử nghiệm HTTT quản lý nhà đất quận/huyện được phát triển trên các công cụ phầm mềm sau:  Microsoft Visual Studio Team System 2008  Microsoft SQL Server 2008  Rational Rose 2002 4.2. Các chức năng chính của chƣơng trình  Quản lý đăng nhập hệ thống.  Quản lý thông tin chi tiết tài khoản.  Cập nhật danh mục dữ liệu dùng chung.  Cập nhật dữ liệu đất đai và chủ sử dụng thửa đất.  Cập nhật đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(GCN QSDD).  Cấp GCN QSDD cho cá nhân và tổ chức sử dụng đất.  Tìm kiếm thông tin về Thửa đất, Chủ sử dụng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dữ liệu đất đai.  Báo cáo thống kê tình hình cấp GCN QSDD hiện tạị.  Báo cáo thống kê dữ liệu đất đai. 4.3. Một số giao diện của chƣơng trình Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, khi đăng nhập hệ thống người sử dụng nhập họ tên, mật khẩu đã đăng ký và hệ thống xác thực quyền đăng nhập đó. 76 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 4.1. Form đăng nhập hệ thống Sau khi đăng nhập hệ thống, người sử dụng chọn chức năng Quản trị hệ thống, sau đó chọn chức năng thông tin tài khoản, tại đây người sử dụng có thể tiếp tục thêm mới, cập nhật và xóa bỏ những danh mục không cần thiết. Hình 4.2 Form quản lý tài khoản 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Khi chọn chức năng quản lý danh mục, người sử dụng có thể cập nhật danh mục thửa đất, danh mục chủ sử dụng, danh mục hồ sơ thửa đất. Người sử dụng có thể nhấn nút “thêm mới” sau đó có thể nhập tên, nhập mã....và nhấn nút “lưu”. Nếu muốn xóa thì nhấn nút “xóa”. Hình 4.3. Form cập nhật danh mục thửa đất 78 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Hình 4.5 Form Cập nhật đơn xin cấpGCNQSDD Hình 4.4. Form tìm kiếm thửa đất 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN Luận văn này đã trình bày quy trình điều hành quản lý đất đai cấp Quận/Huyện nhằm hỗ trợ nâng cao cải cách hành chính. Xây dựng và chuẩn hóa CSDL thông tin địa chính, nhà đất trên địa bàn Quận/Huyện làm cơ sở thống nhất ban đầu để xây dựng các ứng dụng GIS cho các ngành liên quan. Từng bước bổ sung, hoàn thiện các thành phần, chức năng của hệ thống thông tin đất đai và cập nhật được toàn bộ dữ liệu GIS, xây dựng các ứng dụng GIS giải quyết các bài toán nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý đất đai, quản lý toàn bộ thông tin về GCN QSDĐƠ, GCN QSHNƠ của từng công dân và đơn vị trong địa bàn. Đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin cho hệ thống. Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai trong việc thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các thửa đất dưới dạng cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đó tiến tới việc thiết kế một hệ thống thông tin quản lý về cơ bản phù hợp với yêu cầu và thực trạng của quận/huyện, cụ thể trong công tác quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm kiếm dữ liệu đất đai. Toàn bộ hồ sơ đăng ký đất đai thể hiện đầy đủ các thửa đất, luôn được cập nhật đảm bảo tính công khai và minh bạch. Hệ thống được vận hành trên cơ sở phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quản lý chặt chẽ quỹ đất, phục vụ tốt người đang sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng đất, tạo mối quan hệ trực tiếp giữa chính quyền và người dân trong xây dựng và thực thi pháp luật, trong quy hoạch và phát triển quy hoạch, thực hiện tài chính với nhà nước và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất. Tuy nhiên Luận văn vẫn còn một số hạn chế sau:  Công tác quản lý đất đai và nhà hiện nay là một vấn đề khó và nhiều phức tạp, do vậy luận văn vẫn còn nhiều vấn đề chưa đi sâu được.  Do luận văn tập trung vào lý thuyết vì thế chương trình minh hoạ chưa thực sự phong phú. Hướng phát triển của Luận văn  Nghiên cứu sâu về phần mềm MapTrans 3.0(CIREN Map Transformation 3.0) để chuyển CSDL bản đồ từ hệ tọa độ HN72 sang hệ VN-2000, Phần mềm FAMIS để chuyển các loại đất được quy định theo luật.  Sử dụng các kết quả đạt được xây dựng một chương trình hoàn chỉnh. 80 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Đoàn Văn Ban, Phân tích, thiết kế hệ thống và lập trình hướng đối tượng, NXB Thống Kê, 1997. [2] Đoàn văn Ban, Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, giáo trình khoa CNTT, HN 2003. [3] Nguyễn Văn Ba, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng, NXB ĐH Quốc Gia, Hà Nội 2006. [4] Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTT, ngày 9/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”. [5] Quỳnh Nguyễn, Ngôn ngữ mô hình hoá UML - Theo .NET Việt Nam, [6]. Trang Web giới thiệu về công nghệ ESRI. http:/www.esri.com [7] Ứng dụng CNTT trong Quản lý Nhà đất. www.harmonysoft.com.vn/index.php/ [8] "Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) [9] Phần mềm Maptrans 3.0 Tiếng Anh [10] Booch G, Rumbaugh J. and Jacobson I., The Unified Software Development process, Addision - Wesley, 1998 [11] OMG, “The OMG Unifed Modeling Language Specificatin”, 1999 81 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên PHỤ LỤC 1. Danh mục các loại đất TT LOẠI ĐẤT MÃ Ghi chú (1) (2) (3) (4) 1 Tống diện tích đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.1.1.1.2 Đất trống lúa nước còn lại LUK 1.1.1.1.3 Đất trồng lúa nương TUN 1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC 1.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.1.1.3.1 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 1.1.1.3.2 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 1.1.2 Đất trồng cây lâu năm . CLN 1.1.2.1 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm LNC 1.1.2.2 Đất trồng cây ăn quả lâu năm LNO 1.1.2.3 Đất trồng cây lâu năm khác LNK 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1 .2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 1 .2.1 .2 Đất có rừng trồng sản xuất RST 1.2.1.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất RSK 1 .2.1 .4 Đất trồng rừng sản xuất RSM 1 .2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 1.2.2.1 Đất rừng tự nhiên phòng hộ RPN 1 .2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ RPT 82 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1.2.2.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ RPK 1 .2.2.4 Đất trống rừng phòng hộ RPM 1 2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.2.3.1 Đất có rừng tự nhiên đặc dụng RDN 1.2.3.2 Đất có rừng trồng đặc dụng RDT 1.2.3.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng RDK 1.2.3.4 Đất trồng rừng đặc dụng RDM 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.3.1 Đất nuôi trồng thuỳ sản nước lợ, mặn TSLl 1.3.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt TSN 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.1 Đất ở OTC 2.1.1 Đất ớ tại nông thôn ONT 2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 2.2.1.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước TSC 2.2.1.2 Đất trụ sở khác TSK 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 2.2.3 Đất an ninh CAN 2.2.4 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2.2.4.1 Đất khu công nghiệp SKK 2.2.4.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 2.2.4.3 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.2.4.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gồm sứ SKX 2.2.5 Đất có mục đích công cộng CCC 83 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2.2.5.1 Đất giao thông DGT 2.2.5.2 Đất thuỷ lợi DTL 2.2.5.3 Đất công trình năng lượng DNL 2.2.5.4 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2.2.5.5 Đất cơ sở văn hoá DVH 2.2.5.6 Đất cơ sở y tế DYT 2.2.5.7 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2.2.5.8 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 2.2.5.9 Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 2.2.5.10 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 2.2.5.11 Đất chợ OCH 2.2.5.12 Đất có di tích, danh lam thắng cảnh DDT 2.2.5.13 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 2.3.1 Đất tôn giáo TON 2.3.2 Đất tín ngưỡng TIN 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng SMN 2.5.1 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.5.2 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3 Đất chưa sử dung CSD 3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 4 Đất có mặt nước ven biển (quan sát) MVB 4.1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ sản MVT 4.2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2. Danh sách các đối tƣợng sử dụng và quản lý đất TT Đối tƣợng sử dụng MÃ Ghi chú (1) (2) (3) (4) 1 Ngƣời sử dụng đất NSD 1.1 Hộ gia đình, cá nhân GDC 1.2 Tổ chức, cơ sở tôn giáo TCC 1.2.1 Uỷ ban nhân dân cấp phường/xã UBS 1.2.2 Tổ chức kinh tế TKT 1.2.3 Cơ quan, đơn vị của Nhà nước TCN 1.2.4 Tổ chức khác TKH 1.3 Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài NNNG NNG 1.3.1 Doanh nghiệp liên doanh TLD 1.3.2 Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài TVN 1.3.3 Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - TNG TNG 1.4 Cộng đồng dân cư CDS 2 Ngƣời đƣợc giao quản lý đất NQL 2.1 Tổ chức được giao quản lý đất TCQ 2.1.1 Uỷ ban nhân dân cấp phường/xã UBQ 2.1.2 Tổ chức phát triển quỹ đất TPQ 2.1.3 Tổ chức khác TKQ 2.2 Cộng đồng dân cư CDQ 3. Danh mục mẫu hồ sơ địa chính và các văn bản áp dụng trong quản lý đất STT Ký hiệu Tên văn bản I. Mẫu sổ sách hồ sơ địa chính 1. Mẫu số 01/ĐK Sổ địa chính 2. Mẫu số 02/ĐK Sổ mục kê đất đai 3. Mẫu số 03/ĐK Sổ theo dõi biến động đất đai 85 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên II. Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 4. Mẫu số 04/ĐK Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 5. Mẫu số 05/ĐK Danh sách công khai các trường hợp đủ diều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6. Mẫu số 06/ĐK Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 7. Mẫu số 07/ĐK Phiếu chuyển thông tin số liệu địa chính cho cơ quan thuế 8. Mẫu số 08/ĐK Tờ trình UB nhân dân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 9. Mẫu số 09/ĐK Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất III. Mẫu văn bản áp dụng trong việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động sử dụng đất 10. Mẫu số 10/ĐK Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 11. Mẫu số 11/ĐK Đơn xin chuyển mục đích sủ dụng đất đối với trường hợp phải xin phép 12. Mẫu số 12/ĐK Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xi phép 13. Mẫu số 13/ĐK Đơn xin gia hạn sử dụng đất 14. Mẫu số 14/ĐK Đơn xin đăng ký biến đông về sử dụng đất 15. Mẫu số 15/ĐK Đơn xin cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ 16. Mẫu số 16/ĐK Đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất 17. Mẫu số 17/ĐK Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất 18. Mẫu số 18/ĐK Thông báo về việc cấp, chỉnh lý, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 19. Mẫu số 19/ĐK Trích sao nội dung đã chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính được lập 86 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên IV. Mẫu giấy tờ áp dụng trong việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất 20. Mẫu số 01a/ĐĐ Đơn xin giao đất nông nghiệp đới với hộ gia đình, cá nhân 21. Mẫu số 01b/ĐĐ Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, các nhân 22. Mẫu số 01c/ĐĐ Đơn xin giao đất có rừng đối với cộng đồng dân cư 23. Mẫu số 02/ĐĐ Đơn xin giao đất đối với hộ gia đình cá nhân 24. Mẫu số 03/ĐĐ Đơn xin giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 25. Mẫu số 04/ĐĐ Đơn xin thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài 26. Mẫu số 05a/ĐĐ Đơn xin giao đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế 27. Mẫu số 05b/ĐĐ Đơn xin thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế 28. Mẫu số 06a/ĐĐ Quyết định giao đất của UBND cấp tỉnh 29. Mẫu số 06b/ĐĐ Quyết định giao đất của UBND cấp Huyện 30. Mẫu số 07a/ĐĐ Quyết định cho thuê đất của UBND cấp Tỉnh 31. Mẫu số 07b/ĐĐ Quyết định cho thuê đất của UBND cấp Huyện 32. Mẫu số 08/ĐĐ Quyết định giao đất của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế 33. Mẫu số 09/ĐĐ Quyết định cho thuê đất của Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế 34. Mẫu số 10a/ĐĐ Hợp đồng thuê đất áp dụng cho tổ chức, cá nhân trong nước, hộ gia đình 35. Mẫu số 10b/ĐĐ Hợp đồng thuê đất áp dụng cho tổ chức nước ngoài, 87 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất tại Việt Nam 36. Mẫu số 11a/ĐĐ Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp Tỉnh 37. Mẫu số 11b/ĐĐ Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp Huyện 38. Mẫu số 12a/ĐĐ Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất UBND cấp Tỉnh 39. Mẫu số 12b/ĐĐ Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất UBND cấp Huyện 40. Mẫu số 12c/ĐĐ Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế 41. Mẫu số 13a/ĐĐ Quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh 42. Mẫu số 13b/ĐĐ Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện V. Mẫu giấy tờ áp dụng trong việc cung cấp, báo cáo thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính 43. Mẫu số 01/TTĐĐ Phiếu yêu cầu thông tin đất đai 44. Mẫu số 02/TTĐĐ Hợp đồng cung cấp thông tin đất đai 45. Mẫu số 03/TTĐĐ Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 46. Mẫu số 04/TTĐĐ Tổng hợp kết quả cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 47. Mẫu số 05/TTĐĐ Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính 48. Mẫu số 06/TTĐĐ Tổng hợp kết quả thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4. Danh mục các biểu mẫu báo cáo thống kê a) Biểu 01-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất nông nghiệp. Biểu này chỉ áp dụng trong kiểm kê đất đai để tổng hợp đối với các mục đích sử dụng đất chi tiết thuộc nhóm đất nông nghiệp. Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì biểu này chỉ tổng hợp theo mục đích sử dụng đất chính; b) Biểu 02-TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp. Biểu này áp dụng cho cả thống kê và kiểm kê đất đai để tổng hợp đối với các mục đích sử dụng đất chi tiết thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì biểu này chỉ tổng hợp theo mục đích sử dụng đất chính; c) Biểu 03-TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai. Biểu này áp dụng cho cả thống kê và kiểm kê đất đai để tổng hợp đối với các mục đích sử dụng đất chủ yếu thuộc các nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, các loại đất chi tiết thuộc nhóm đất chưa sử dụng và đất có mặt nước ven biển đang sử dụng vào các mục đích. Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích thì biểu này chỉ tổng hợp theo mục đích sử dụng đất chính; d) Biểu 04-TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê người sử dụng đất. Biểu này áp dụng cho cả thống kê và kiểm kê đất đai để tổng hợp về số lượng người sử dụng đất vào một số mục đích chủ yếu; đ) Biểu 05-TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê về tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử dụng. Biểu này áp dụng ở cấp phường/xã để thu thập, tổng hợp số liệu về tăng, giảm diện tích đất theo các mục đích sử dụng từ thời điểm thống kê, kiểm kê đất đai kỳ trước đến thời điểm thống kê, kiểm kê đất đai kỳ này trên cơ sở số liệu từ hồ sơ địa chính trong kỳ thống kê đất đai (có kiểm tra thực địa đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện); trên cơ sở số liệu điều tra thực địa, đối chiếu với hồ sơ địa chính trong kỳ kiểm kê đất đai; e) Biểu 06-TKĐĐ: Phân tích tình hình tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử dụng. Biểu này áp dụng cho thống kê và kiểm kê đất đai, đối với cấp huyện được tổng hợp từ Biểu 05-TKĐĐ của các phường/xã trực thuộc, đối với cấp tỉnh được tổng hợp từ Biểu 06-TKĐĐ của các huyện trực thuộc, đối với cả nước được tổng hợp từ Biểu 06-TKĐĐ của các tỉnh. 89 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm in kết quả của Biểu 06-TKĐĐ cho từng phường/xã trực thuộc (chỉ in biểu rút gọn đối với các mục đích sử dụng đất có trên địa bàn phường/xã đó); g) Biểu 07-TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất theo đơn vị hành chính. Biểu này áp dụng cho cả thống kê và kiểm kê đất đai để tổng hợp số liệu từ Biểu 03-TKĐĐ của các đơn vị hành chính trực thuộc; h) Biểu 08-TKĐĐ: Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng, quản lý đất. Biểu này áp dụng cho thống kê và kiểm kê đất đai; mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng, quản lý đất tính cơ cấu theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng, quản lý đất của Biểu 03-TKĐĐ; i) Biểu 09-TKĐĐ: Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng. Biểu này áp dụng cho cả thống kê và kiểm kê đất đai để tính toán sự tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất trên cơ sở tổng hợp số liệu từ Biểu 06-TKĐĐ; k) Biểu 10-TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai theo mục đích. được giao, được thuê, được chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện. Biểu này áp dụng trong thống kê và kiểm kê đất đai; diện tích đất trong biểu được tổng hợp đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm thống kê, kiểm kê chưa sử dụng đất theo mục đích mới. Mục đích sử dụng đất trong biểu được tổng hợp theo mục đích sử dụng được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng đất; l) Biểu 11-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất đai có sử dụng kết hợp vào mục đích phụ. Biểu này áp dụng trong kiểm kê đất đai; diện tích trong biểu được tổng hợp đối với các trường hợp đất sử dụng vào các mục đích chính (gồm đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất ở, đất quốc phòng, đất an ninh, đất thủy lợi, đất công trình năng lượng, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng) có sử dụng kết hợp vào mục đích phụ (sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp) đã được ghi trên hồ sơ địa chính.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftailieutonghop_com_doc_313_7215.pdf
Luận văn liên quan