Phát triển Thị trường hàng hóa ở Vĩnh Phúc đến năm 2010

Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010 Lời nói đầuThời kỳ nền kinh tế Việt Nam còn đang trong tình trạng tập trung bao cấp, các ngành sản xuất , kinh doanh hầu hết đều phát triển kém. Người ta gần như không quan tâm đến thị trường, không coi trọng đúng mức vai trò của thị trường đối với việc sản xuất kinh doanh . Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự trì trệ kéo dài của nền kinh tế . Khái niệm về thị trường cùng với những nghiên cứu về các lĩnh vực của thị trường chỉ thực sự xuất hiện ở Việt Nam khi nền kinh tế được chuyển đổi từ chế độ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường . Không được Nhà nước bao cấp cung - tiêu đầu vào, đầu ra, đứng trước sự sống còn và phải chủ động quyết định hdsx kinh doanh , các doanh nghiệp mới nhận thấy vai trò hết sức quan trọng của thị trường. Chỉ có thị trường mới giúp cho các doanh nghiệp , cấp quản lý trả lời được những câu hỏi : sản xuất cái gì, sản xuất bao nhiêu, sản xuất cho ai .? Doanh nghiệp có tiêu thụ được sản phẩm của mình sản xuất ra hay không, có phát triển được qui mô và danh tiến của mình hay không đều phụ thuộc vào thị trường của chính nó. Hiện nay , yêu cầu hội nhập của nền kt khu vực và thế giới là đòi hỏi tất yếu đối với nền kinh tế của Việt Nam. Đứng trước môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và rộng lớn, các doanh nghiệp không chỉ , nỗ lực đẻ trụ vững trên thị trường trong nước mà còn không ngừng khai thác và phát triển thị trường nước ngoài, nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm Vĩnh Phúc là một tỉnh được thành lập không lâu, tỉnh được tách ra từ tỉnh Vĩnh Phú cũ năm 1997. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, nhiều vấn đề bất cập , đặc biệt là Vĩnh Phúc là một tỉnh mới mẻ nên gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý và phát triển thị trường một cách hiệu quả. Mặt khác Vĩnh Phúc là một tỉnh có nhiều tiềm năng kinh tế và điều kiện thích hợp nên vấn đề thị trường và nhu cầu là rất thiết yếu. Vì vậy em xin mạnh dạn chọn đề tài "Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hoá của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010". Với thời gian thực tập ngắn và trình độ bản thân còn có hạn nên trong bài báo cáo thực tập này không tránh khỏi những thiếu xót. Vậy em rất mong nhận được sự góp ý nhận xét của các thầy, cô các cán bộ CNVC trong Sở kế hoạch - đầu tư Vĩnh Phúc để bài báo cáo của em được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể thầy cô giáo khoa Thương mại , đặc biệt là thầy giáo TS Trần Hoè đã trực tiếp , tận tình hướng dẫn tôi làm báo cáo thực tập và tập thể CBCNV Sở kế hoạch - Đầu tư Vĩnh Phúc đã giúp đỡ tôi hoàn thành báo cáo thực tập này. Chương I : Đặc điểm kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc và yêu cầu phát triển thị trường hàng hoá - dịch vụ I. Nghiên cứu thị trường và vai trò của thị trường với sự phát triển hàng hoá - dịch vụ .

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển Thị trường hàng hóa ở Vĩnh Phúc đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kÕ ho¹ch ®Ò ra 27,5%. Trong ®ã c«ng nghiÖp trung ­¬ng 234,1 tû ®¹t 133,2% kÕ ho¹ch n¨m., c«ng nghiÖp Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng 32,4 tû ®¹t 96,3% c«ng nghiÖp ngoµi Nhµ n­íc 256,3 tû ®¹t 129,6%, khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 654,4 tû ®¹t 144,3% kÕ ho¹ch n¨m vµ chiÕm 60,8% gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh c«ng nghiÖp. Nh×n chung s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn kh¸ nh­ng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c khu vùc vµ thµnh pÇhn kinh tÕ, c«ng nghiÖp Nhµ n­íc TW vµ ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn kh¸ do mét sè doanh nghiÖp ®Çu t­ chiÒu s©u, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, thay ®æi mÆt hµng hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng nh­ : g¹ch , ngßi lß tuynen cña c«ng ty gåm x©y dùng Hîp ThÞnh, gåm x©y dùng Tam §¶o, gèm Xu©n Hoµ, pin R8 cña c«ng ty phin Xu©n Hoµ, bµn ghÕ cña c«ng ty Lixeha.... tuy nhiªn mét sè doanh nghiÖp cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ h­íng s¶n xuÊt quy m« nhá bÐ , do vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn h¹n chÕ, c«ng ty ngoµi Nhµ n­íc ph¸t triÓn chËm. C«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã møc t¨ng tr­ëng cao do mét sè doanh nghiÖp ®i s©u vµo s¶n xuÊt nh­ : c«ng ty Toyota ViÖt Nam , Honda ViÖt Nam , c«ng ty mót xèp ViÖt Kh¸nh, c«ng ty Phanh Nissin, c«ng ty viÐt metal, c«ng ty Takanichi. 4.2 Ngµnh n«ng - l©m nghiÖp : 4.2.1 Ngµnh n«ng nghiÖp : S¶n xuÊt vô chiªm xu©n 2001 - 2002 ®¹t kÕt qu¶ kh¸ toµn diÖn trªn c¸c lÜnh vùc. KÕt qu¶ c¶ n¨m ®¹t ®­îc : Tæng diÖn tÝch ®Êt gieo trång hµng n¨m 119,56 ngh×n ha, ®¹t 98,8% kÕ ho¹ch n¨m. Trong ®ã : c©y l­¬ng thùc 103,19 ngh×n ha, ®¹t 99,22% (riªng c©y lóa : 71,412 ngh×n ha, ®¹t 93,3%) c©u rau ®Ëu, 81, ngh×n ha, ®¹t 94,9%, c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m 7,76 ngh×n ha, ®¹t 91% kÕ ho¹ch n¨m. N¨ng suÊt lóa ­íc ®¹t 32 t¹/ha, ®¹t 96,6% kÕ ho¹ch n¨m, ng« 27,4 t¹/ha, ®¹t 104,8%. S¶n l­îng l­¬ng thùc quy thãc ­íc 323,93 ngh×n tÊn, ®¹t 95,27$ kÕ ho¹ch n¨m trong ®ã thãc 242,81 ngh×n tÊn, ®¹t 94,8%, mµu qui thãc 81,12 ngh×n tÊn, ®¹t 96,6%. Nh­ vËy s¶n l­îng c©y trång chÝnh ®Òu t¨ng, n¨ng suÊt ®¹t xÊp xØ kÕ ho¹ch ®Ò ra. 4.2.2. Ngµnh l©m nghiÖp: N¨m 2002, ­íc trång rõng tËp trung (kÓ c¶ c¸c dù ¸n TW) 1800 ha trong®ã ®Þa ph­¬ng 720 ha, ®¹t 100% kÕ ho¹ch n¨m. Trång 100 ha c©y phan t¸n, ch¨m sãc rõng trång tËp trung t¨ng 35,38%, khoanh míi t¸i sinh t¨ng 36,5%, trån c©y ph©n t¸n gi¶m 25%. 4.3. Ngµnh dÞch vô. DÞch vô cã nhiÒu ngµnh nh­ng cã 3 ngµnh lín ¶nh h­ëng nhiÒu tíi tæ chøc l·nh thæ c¸c vïng. VËn t¶i - b­u ®iÖn, th­¬ng m¹i, du lÞch, kh¸ch s¹n. 4.3.1. Ngµnh giao th«ng vËn t¶i - b­u ®iÖn: VÒ giao th«ng vËn t¶i: Khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn 1170,7 ngh×n tÊn, ®¹t 78,89T kÕ ho¹ch n¨m, khèi l­îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn 53,091 triÖu tÊn km, v­ît kÕ ho¹ch 2,89%. ChuyÓn 53,091 triÖu tÊn km, v­ît kÕ ho¹ch 2,84%. Khèi l­îng hµnh kh¸ch vËn chuyÓn 601,2 ngh×n ng­êi, ®¹t 107,2% kÕ ho¹ch n¨m, khèi l­îng hµnh kh¸ch lu©n chuyÓn 56,137 triÖu ng­êi km ®¹t 117,1%. Doanh thu vËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch ­íc ®¹t 55,632 tû ®ång, trong ®ã doanh thu vËn t¶i hµng ho¸ lµ 48,087 tØ chiÕm 86,4%/ VÒ b­u ®iÖn: tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1997, B­u ®iÖn V P chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp ®i vµo ho¹t ®éng. §· triÓn khai x©y dùng cét ¨ng ten 85 m t¹i b­u ®iÖn tØnh, m¹ng c¸p ngÇn VÜnh Yªn, Xu©n Hoµ, tæng ®µi B×nh Xuyªn 500 sè... Tæng sè m¸y cè ®Þnh trªn ®Þa bµn lµ 14.538 m¸y s¶n l­îng ®µm tho¹i dµi lµ 140,1 triÖu phót. Tæng doanh thu c­íc viÔn th«ng chiÕm 83,6%. 4.3.2. Ngµnh du lÞch - kh¸ch s¹n TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2002 cã 25 doanh nghiÖp Nhµ n­íc, 1 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ 2497 hé kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng thu hót 4356 lao ®éng. tÝnh riªng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸ch s¹n Nhµ n­íc n¨m 2002 tæng doanh thu qui tiÒn ViÖt Nam lµ 55423 triÖu ®ång. Tæng doanh thu tõ du lÞch n¨m 2002 ®¹t 62300 triÖu t¨ng 11,3% so víi n¨m 2001. 4.3.3. Ngµnh th­¬ng m¹i: Kinh doanh th­¬ng m¹i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¸t triÓn, th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc cñng cè, æn ®Þnh tæ chøc. Hµng ho¸ b¸n ra rÊt phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ mÉu m·, ®¸p øng nhu cÇu ng­êi tiªu dïng trªn c¸c ®Þa bµn. §Õn cuèi n¨m 2002 cã 19 doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ 23 doanh nghiÖp t­ nh©n, 7920 hé t­ nh©n kinh doanh th­¬ng m¹i. M¹ng l­íi c¸c chî vµ c¸c tô ®iÓm bu«n b¸n réng kh¾p vµ nhén nhÞp. Tæng møc hµng ho¸ b¸n lÎ x· héi ngµy cµng tang, n¨m 2002 ®¹t 362812 triÖu ®ång gÊp 1,43 lÇn so víi n¨m 2001. III. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi VÜnh Phó vµ sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô. 1. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 1.1. Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ VÜnh Phóc trong mÊy n¨m gÇn ®©y liªn tôc t¨ng tr­ëng vµ t¨ng tr­ëng cao h¬n c¸c thêi kú tr­íc, ®¸p øng nhu cÇu c¬ b¶n tr­íc m¾t vµ t¹o ®µ ph¸t triÓn cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. Giai ®o¹n 1997 - 2002 tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n hµng n¨m cña V P lµ 17,53% (møc t¨ng trung b×nh cña toµn quèc lµ 18,2%) trong ®ã c«ng nghiÖp, x©y dùng t¨ng 27,3%, n«ng nghiÖp t¨ng 4,2%, dÞch vô t¨ng 9,6%. Nh­ vËy VÜnh Phóc ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng ®Õn ë c¶ ba khu vùc, nh­ng cßn thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng chung cña c¶ n­íc, cßn nhiÒu yÕu tè ch­a v÷ng ch¾c. Tæng s¶n l­îng GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi tÝnh n­m 2002 ®¹t 2607,5 ngh×n ®ång, b»ng 40,9% so víi b×nh qu©n c¶ n­íc. 1.2. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. 1.2.1. C¬ cÊu ngµnh: C¬ cÊu kinh tÕ VÜnh Phóc ®· cã sù chuyÓn dÞch nhanh. Tû träng trong GDP cña ngµnh n«ng l©m, thuû s¶n cã chiÒu h­íng gi¶m ®i 63,3% n¨m 2001 xuèng cßn 52,71%. Ngµnh c«ng nghiÖp , x©y dùng cã tû träng t¨ng lªn tõ 10,29% n¨m 2000 lªn 19,12% n¨m 2002. Tû träng cña ngµnh dÞch vô trong GDP còng t¨ng lªn tõ 36,48% n¨m 2001 lªn 42,6% n¨m 2002. 1.2.2. C¬ c¸u c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu tiÕp tôc ph¸t triÓn nh­ng næi tréi h¬n vÉn lµ kinh tÕ Nhµ n­íc cã tèc ®é ph¸t triÓn cao h¬n, trong ®ã khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc do ®Þa ph­¬ng qu¶n lý trong 5 n¨m 1997 - 2002 cã tèc ®é ph¸t triÓn cao h¬n c¶. V× vËy mÆc dï kinh tÕ ngoµi Nhµ n­íc vÉn t¨ ng nh­ng tû träng cã møc gi¶m t­¬ng ®èi. BiÓu tæng hîp t×nh h×nh kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp tÝnh ®Õn 31/12/2002 (mÉu kÌm theo I). 1.3. C¬ së h¹ tÇng: 1.3.1. Giao th«ng . VÜnh Phóc cã ®ñ lo¹i ®­êng cho nhiÒu lo¹i h×nh vËn t¶i. §­êng bé, ®­êng s¾t, ®­êng s«ng. - §­êng bé: TØnh cã 900 km bao gåm c¸c ®­êng: quèc lé sè 2 tæng chiÒu dµi 110km, 5 tuyÓn tØnh lé dµi 78 km, ®­êng thÞ trÊn tæng chiÒu dµi 80 km, c¸c tuyÕn ®­êng cÊp huyÖn tæng chiÒu dµi 314 km, ®­êng n«ng th«n tæng chiÒu dµi 958 km. TÊt c¶ c¸c ®­êng ®Òu ®­îc r¶i nhùa vµ bª t«ng trong c¶ tØnh. C¸c ph­¬ng tiÖn tuy ®· ®æi míi xong kh«ng nhiÒu l¾m, dÉn ®Õn viÖc vËn chuyÓn ch­a ®¶m b¶o an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn. - §­êng thuû: vËn t¶i b»ng ®­êng thuû cã nhiÒu lîi thÕ, vËn chuyÓn ®­îc khèi l­îng lín vµ vµ gi¸ thµnh rÎ. VÜnh Phóc cã s«ng L« vµ s«ng Hång bao bäc phÝa T©y vµ phÝa Nam, trong tØnh cã s«ng Cµ Lå vµ s«ng Phã §¸y, tæng chiÒu dµi 120 km. M¹ng l­íi vËn chuyÓn b»ng ®­êng s«ng ®· cã nh­ng ch­a khai th¸c hÕt n¨ng lùc, riªng ®­êng néi ®Þa chØ sö dông ®­îc trong mïa m­a. NhiÒu bÕn b·i ch­a ®­îc c¶i t¹o, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th« s¬, luång l¹ch ch­a ®­îc n¹o vÐt th­êng xuyªn 1.3.2. Th«ng tin liªn l¹c: VÜnh Phóc ®· cã tæng ®µi kh¸ch hµng riªng, m¹ng l­íi th«ng tin ®· phñ kÝn c¸c x· trong tØnh, cã thÓ liªn l¹c ®­îc víi c¶ n­íc vµ quèc tÕ. HiÖn nay mËt ®é ®iÖn tho¹i ë VÜnh Phóc kh¸ cao: 1 m¸y/30 ng­êi. 1.3.3. Ph¸t triÓn ®« thÞ. HiÖn nay VÜnh Phóc cã 1 thÞ x·, 8 thÞ trÊn vµ 38 thÞ tø. DiÖn tÝch ®Êt ®« thÞ chiÕm gÇn 5700 ha, d©n sè 207,5 ngh×n ng­êi trong ®ã 93 ngh×n ng­êi trong néi thÞ. Nh×n chung quy m« ®« thÞ cßn nhá, mËt ®é d©n c­ cßn th­a thít. H¹ tÇng kh¸ch hµng cña ®« thÞ cßn thÊp kÐm, thÓ hiÖn ë c¸c ®iÓm: - MËt ®é ®­êng giao th«ng thÊp, chÊt l­îng ®­êng xÊu. - HÖ thèng cung cÊp ®iÖn chØ ®ñ dïng cho hiÖn t¹i ë møc h¹n chÕ. - HÖ thèng cung c¸p n­íc míi cã ë thÞ x· vµ 57% thÞ trÊn, c«ng suÊt 16440 m3/ngµy®ªm, ch­a ®ñ cung cÊp vÒ sè l­îng vµ kÐm chÊt l­îng. TØ lÖ d©n dïng n­íc m¸y míi ®¹t 15%. - §êi s«ngs v¨n ho¸ tinh thÇn ®­îc n©ng lªn, nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu båi th­êng cña mét tØnh lþ míi t¸i lËp. ThÞ x· VÜnh Yªn trung t©m tØnh, c¬ së h¹ tÇng ®ang bÞ qu¸ t¶i vµ cßn thiÕu rÊt nhiÒu. Quy ho¹ch x©y dùng míi ®­îc phª duyÖt, cÇn nhiÒu vèn ®Çu t­ x©y dùng tõng b­íc ®Ó ph¸t triÓn thµnh ®« thÞ t­¬ng xøng víi vÞ trÝ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña tØnh. 2. Sù cÇn thiÕt ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô tØnh VÜnh Phóc: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®­îc b¶n chÊt ®Ó thÝch nghi víi nã. §Ó ph¸t triÓn chÝnh trÞ , v¨n ho¸ cña VÜnh Phóc tr­íc hÕt ph¶i x©y dùng ®­îc mét nÒn kinh tÕ v÷ng ch¾c t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn chung cña toµn x· héi. VÜnh Phóc cã rÊt nhiÒu ®iÓm thuËn lîi c¶ vÒ tù nhiªn vµ tiÒm lùc s½n cã, mÆt kh¸c lµ mét tØnh míi ®­îc t¸i lËp nªn cã rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ doanh nghiÖp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña tØnh. Nhu cÇu cña ng­êi d©n trong tØnh rÊt cao, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng mét c¸ch hîp lý. VÊn ®Ò lµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn nh­ thÕ nµo cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ gióp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung cña toµn tØnh. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô tØnh VÜnh Phóc I. Kh¸i qu¸t sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tØnh VÜnh Phóc. VÜnh Phóc lµ tØnh ®­îc t¸i lËp tõ tØnh còlµ VÜnh phó do quyÕt ®Þnh 1/1/1997 cña Quèc héi n­íc CHXHCNVN, VÜnh Phó cò ®­îc t¸ch ra lµ Ønh phôc vô vµ Phó Thä. VÜnh Phóc gåm cã 1 thÞ x· VÜnh Yªn vµ 8 huyÖn, 83 x·. Tæng diÖn tÝch cña toµn tánh lµ 54,000ha, Kinh tÕ chñ yÕu cña tØnh lµ n«ng nghiÖp. TØnh gi¸p ranh víi c¸c tØnh Phó Thä, Th¸i Nguyªn, Hµ Néi, B¾c ninh, Hµ T©y.. Tæng d©n sè cña tØnh lµ 1,2 triÖu d©n II. Thùc tr¹ng thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô tØnh VÜnh Phóc 1. Thùc tr¹ng kinh doanh hµng ho¸ - dÞch vô. 1.1. Thùc tr¹ng l­u chuyÓn hµng ho¸ - dÞch vô. 1.1.1. L­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ: Tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ 1997 - 2002 cã tèc ®é t¨ng hµng n¨m vµ c¬ cÊu theo vïng l·nh thæ t­¬ng thÝch víi søc mua vµ tæng møc hµng ho¸ b¸n ra §¬n vÞ: triÖu ®ång N¨m 1994 1996 1997 1999 2002 Tæng møc hµng ho¸ b¸n lÎ 106.727 744.310 9.950.061 1.224.667 1.628.012 Theo sè liÖu th«ng b¸o côc thèng kª VÜnh Phóc, møc l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ n¨m 2002 cña tØnh lµ: VÒ kinh tÕ Nhµ n­íc : Th­¬ng nghiÖp cã tØ träng lµ 4,66% tæng møc b¸n lÎ lµ 75894 triÖu ®ång, Ngµnh ¨n uèng , tû träng chiÕm 0,05%, tæng møc b¸n lÎ 858 triÖu ®ång. Dch vô : tû träng chiÕm 1,13 % tæng møc b¸n lÎ 23281 triÖu ®ång. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n s¶n phÈm tû träng chiÕm 3,19% tæng møc b¸n lÎ 51938 triÖu ®ång. §iÓm næi bËt trong thêi kú nµy lµ ngµnh th­¬ng nghiÖp so víi c¸c ngµnh kh¸c lu«n cã tû träng cao. Tuy nhiªn, trong thêi kú nµy c¬ cÊu theo thµnh phÇn kinh tÕ tæng møc l­u chuyÓn hµng ho¸, b¸n lÎ ®· chuyÓn dÞch m¹nh vÒ phÝa h­íng th­¬ng nghiÖp t­ nh©n. Gi¶n thiÓu nhiÒu nhÊt lµ th­¬ng nghiÖp tËp thÓ C¬ cÊu b¸n lÎ hµng ho¸ (1995 - 2002) §¬n vÞ : % N¨m Tæng sè Trong ®ã Kinh tÕ Nhµ n­íc Kinh tÕ tËp thÎ Kinh tÕ t­ nh©n 1995 100 53,2 9,8 37,0 1998 100 30,2 1,3 68,5 1999 100 28,3 0,9 70,8 2000 100 32,1 1,0 66,9 2001 100 4,33 0,07 84,8 Nguån : Côc thèng kª VÜnh Phóc VÊn ®Ò cung øng c¸c mÆt hµng phôc vô miÒn nói cña th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc ®· ®­îc quan t©m chó träng. N¨m 2001 , l­îng dÇu ho¶ th¾p s¸ng b¸n cho c¸c vïng miÒn nói lµ 250 tÊn, muèi i ot : 1020 tÊn, thuèc ch÷a bÖnh 12 tÊn, thu«c trõ s©u 10 tÊn, gièng lóa 41 tÊn, than 2000 tÊn , ph©n bãn ho¸ häc lµ 1200 tÊn. 1.1.2 L­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n bu«n : Trong b¸n bu«n tr­íc n¨m 1990 th­¬ng nghiÖp quèc doanh chiÕm tû träng 100%, n¾m trän thÞ tr­êng nµy. Trong thêi kú 1995 - 2002 trung b×nh c¶ n­íc th­¬ng nghiÖp quèc doanh n¾m 30% thÞ tr­êng b¸n bu«n, cßn l¹i hÇu hÕt lµ th­¬ng nghiÖp ngoµi quèc doanh. T×nh h×nh b¸n bu«n cña tØnh VÜnh Phóc còng t¨ng ®¸ng kÓ giai ®o¹n 1997 - 2002, tèc ®é b¸n bu«n cña c¸c ngµnh kinh tÕ th­¬ng m¹i cao h¬n so víi møc tiªu thô b¸n lÎ còng trong cïng thêi gian. Tæng møc b¸n bu«n hµng ho¸ : Tæng møc Tû träng Toµn tØnh 2745513 100 Kinh tÕ Nhµ n­íc 448680 16,39 Kinh tÕ tËp thÓ 1206 0,04 Kinh tÕ t­ nh©n 1672453 60,92 Kinh tÕ hçn hîp 27491 1,0 Kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 595683 21,7 Niªn gi¸m thèng kª VÜnh Phóc 2002 : §¬n vÞ : triÖu ®ång Xem qua c¸c sè liÖu thèng kª trªn, vÒ tæng thÓ VÜnh Phóc ®· n¾m b¾t ®­îc thÞ tr­êng, nhu cÇu ng­êi tiªu dïng cho nªn c¸c mÆt hµng th­¬ng nghiÖp ®­îc ph¸t huy. Nh×n trªn b¶n ®å , chóng ta dÔ nhËn thÊy VÜnh Phóc cã mét thÞ tr­êng tiªu thô c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ rÊt lín ®ã chÝnh lµ vïng trung du miÒn nói. Muèn chiÕm ®­îc toµn bé thÞ tr­êng trong tØnh vµ tr¶i réng trong c¶ n­íc vµ quèc tÕ, tØnh cÇn cã mét chiÕn l­îc tiÕp thÞ thËt tèt, ®µo t¹o vµ tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé kinh doanh, tiÕp thÞ cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é mét ngµy gÇn ®©y ngµy cµng nhiÒu hµng ho¸ cña VÜnh Phóc sÏ ®­îc tiªu thô trªn kh¾p mäi miÒn cña ®Êt n­íc, héi nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ. 1.2 Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1.2.1 Kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ mÆt hµng xuÊt khÈu §Ó x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®iÒu kiÖn, mÆt b»ng xuÊt khÈu ®óng quy ®Þnh h¹n ng¹ch, cho phÐp c¸c ®¬n vÞ cã ®¨ng ký kinh doanh ®­îc tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu. VÜnh Phóc lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ mÆt hµng xuÊt khÈu t­¬ng ®èi lín vµ phong phó. Trong nÒn kinh tÕ më, ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng ao chÊt l­îng hµng ho¸, lu«n thay ®æi kiÓu d¸ng vµ mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn s©u, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¨n b¶n, quan träng hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. §a ph­¬ng ho¸ thÞ tr­êng xuÊt khÈu nhËp khÈu t×m c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu æn ®Þnh. Tr­íc hÕt cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, nh­ng còng kh«ng ®Ó phô thuéc vµo 1 - 2 thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh. Ngay c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña tØnh còng kh«ng cè ®Þnh mµ linh ho¹t ®¸p ­ng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ biÕn ®éng gi¸ c¶. N¨m 2000 tæng trÞ gi¸ hµng xuÊt khÈu cña VÜnh Phóc ®¹t 3152 ngh×n USD, n¨m 2001 lµ 4644 ngh×n USD, n¨m 2002 lµ 18763 ngh×n USD. Nh­ vËy kim ng¹ch xuÊt khÈu cña tØnh t¨ng ®¸ng kÓ. Nh÷ng mÆt hµng mµ tØnh xuÊt khÈu chñ yÕu lµ quÕ x« n¨m 2000 lµ 3245 tÊn, n¨m 2001 lµ 3000 tÊn, n¨m 2002 lµ 3725 tÊn. L¹c nh©n n¨m 2000 xuÊt 2145 tÊn, n¨m 2001 lµ 1500 tÊn, n¨m 2002 lµ 2725 tÊn. ChÌ : n¨m 2000 xuÊt 527 tÊn, n¨m 2001 xuÊt 400 tÊn, n¨m 2002 xuÊt 750 tÊn.. Chuèi tiªu : n¨m 2000 xuÊt 8600 tÊn, n¨m 2001 xuÊt 8200 tÊn, n¨m 2002 xuÊt 11000 tÊn. §Õn nay trªn ®Þa bµn ch­a cã doanh nghiÖp nµo ®ñ kh¶ n¨ng trùc tiÕp xuÊt khÈu mµ ph¶i qua trung gian lµ c¸c ®¹i lý hoÆc Cty TNHH. Kim ng¹ch xuÊt khÈu Néi dung §¬n vÞ 2000 2001 2002 1. Tæng gi¸ trÞ 1000USD 9466 13700 15863 2. MÆt hµng chñ yÕu L¹c nh©n TÊn 1500 2725 1020 ChÌ " 400 750 2604 Chuèi " 8600 8200 1100 Hoa qu¶ " 130 203 122 Mót xèp 1000USD 200 300 Giµy thÓ thao 1000USD 72,84 75,60 G¹o TÊn 3000 4500 Tinh bét TÊn 150 300 1.2.2 Kim ng¹ch vµ mÆt hµng nhËp khÈu Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu trªn ®Þa bµn thêi kú nµy ®¹t 225,384 triÖu USD, hµng nhËp khÈu chñ yÕu m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. « t« c¸c lo¹i nhËp 68 chiÕc n¨m 2001 Xe g¾n m¸y nhËp 1896 chiÕc n¨m 2001 ThÐp c¸c lo¹i nhËp 6760 tÊn n¨m 2001 Tñ l¹nh nhËp 390 tÊn n¨m 2001 Ph©n bãn nhËp 300 tÊn n¨m 2001 V¶i sîi nhËp 330 ngµn mÐt. Tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu lµ 202898,3 ngh×n USD 1.3 Thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hÖ thèng­¬ng m¹i 1.3.1 M¹ng l­íi b¸n lÎ x¨ng dÇu : Toµn tØnh cã 34 cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu víi c¸c c©y x¨ng c¬ ®iÖn toµn bé, phñ däc c¸c ®­êng giao th«ng trong tØnh. C¸c cöa hµng x¨ng dÇu ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng b¸n lÎ x¨ng dÇu trong tØnh. Tuy nhiªn ch­a cã quy ho¹ch m¹ng l­íi b¸n lÎ x¨ng dÇu cho nªn ch­a cã qui m« , vÞ trÝ thîp lý trong m¹ng l­íi b¸n hµng. M¹ng l­íi b¸n lÎ x¨ng dÇu Toµn tØnh 34 VÜnh Yªn 5 Tam D­¬ng 3 B×nh Xuyªn 8 Yªn L¹c 5 VÜnh T­êng 4 LËp Th¹ch 3 Mª Linh 6 1.3.2 Thùc tr¹ng chî Ph¸t triÓn chî cã vai trß quan träng trong th­¬ng m¹i. §ã lµ m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng mua b¸n tËp trung cña d©n c­, phôc vô nhu cµu th­êng nhËt cña d©n c­. ë n«ng th«n, miÒn nói chî gãp phÇn lín trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña n«ng d©n vµ kinh tÕ gia ®×nh . lµm thøc tØnh ý thøc s¶n xuÊt hµng ho¸ cña hä, t¸c dông lín trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ t¹o nguån thu kh¸c cho ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng. ë miÒn nói chî cßn lµ n¬i giao l­u v¨n ho¸, tho¶ m·n nhu cÇu gi¸n tiÕp cña d©n c­ trong vïng. Thùc tr¹ng chî Tæng sè chî Tæng diÖn tÝch (m2) VÞ trÝ ®Þa lý Quy m« bu«n b¸n Qu¶n lý ho¹t ®éng ThÞ x· thÞ trÊn N«ng th«n B¸n bu«n ph¸t luång B¸n lÎ Chî phiªn Chä hµng ngµy 1. Tæng sè 41 84700 9 32 1 40 26 15 2. VÜnh Yªn 2 15000 2 1 1 1 1 3. Tam D­¬ng 5 8000 2 3 5 4 1 4. B×nh xuyªn 7 10000 1 6 7 4 3 5. LËp Th¹ch 8 12500 1 7 8 7 1 6. Yªn L¹c 5 15000 1 4 5 2 3 7. VÜnh T­êng 9 14200 1 8 9 6 3 8. Mª Linh 5 10000 2 3 5 4 1 Nguån : Së th­¬ng m¹i vµ du lÞch VÜnh Phóc 2. Thùc tr¹ng hÖ thèng tæ chøc kinh doanh th­¬ng m¹i 2.1 Th­¬ng nghiÖp quèc doanh : Toµn tØnh hiÖn cã 15 doanh nghiÖp Nhµ n­íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i víi tæng gi¸ trÞ b¸n ra lµ 317570 triÖu dång. Trong thêi gian võa qua c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· tÝch cùc t×m kiÕm nguån hµng, gãp phÇn ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh vµo b×nh æn gi¸ c¶, tr¸nh sù Ðp gi¸ cña t­ th­¬ng, cè g¾ng t¨ng c­êng kh¶ n¨ng tiÕp thÞ.­ 2.2 Th­¬ng nghiÖp tËp thÓ : H×nh thøc nµy ®­îc phæ biÕn tõ tr­íc n¨m 1990, nã ®­îc gi¶i thÓ sau n¨m 1990 bë mét sè tÝnh h¹n chÕ vÒ sù ph¸t triÓn cña nã, nÒnkt x· héi nãi chung. 2.3 Th­¬ng nghiÖp t­ nh©n vµ thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Trong thêi gian võa qua do chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thanh fphÇn nªn ®· t¹o ra sù s«i ®éng th­¬ng nghiªp t­ nh©n. Nh×n chung th­¬ng nghiÖp t­ nh©n ®· n¾m b¾t kh¸ nhanh quan hÖ cung - cÇu trªn thÞ tr­êng ®Ó cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng kÞp thêi c¸c hµng ho¸ vµ ®­îc th­¬ng nghiÖp t­ nh©n ®­îc kinh doanh tÊt c¶ c¸c ngµnh hµng mµ th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc ®ang kinh doanh ®­îc khuyÕn khÝch ho¹t ®éng ë vïng s©u, vïng xa, ®­îc tù do lùa chänc¸c h×nh thøc tæ chøc kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ ph¸p luËt. TiÓu th­¬ngdc khuyÕn khÝh thµnh lËp c¸c hîp t¸c x· thwong m¹i - dÞch vô. Doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty ty cæ phÇn th­¬ng m¹i ®­îc khuyÕn khÝch vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, ®­îc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. Nghiªn cøu c¸c h×nh thøc hîp doanh, liªn doanh trong néi bé khu vùc th­¬ng nghiÖp t­ nh©n nh­ liªn hiÖp hîp t¸c x·. ThÞ x· VÜnh Yªn vµmét sè thÞ trÊn, thÞ tø ®· xuÊt hiÖn nhiÒu th­¬ng nghiÖp t­ nh©n thµnh lËp c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n gãp phÇn tÝch cùc vµo l­u th«ng hµng ho¸, t¨ng søc c¹nh tranh nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh thùc hiÖn v¨n minh th­¬ng nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh th­¬ng m¹i.Thùc tr¹ng th­¬ng nghiÖp ngoµi quèc doanh n¨m 2002 Tæng sè Sè lao ®éng (ng­êi) Vèn (tr.®ång) Doanh thu (tr.®ång) §ãng thuÕ (tr.®ång) Doanh nghiÖp t­ nh©n 24 71 2399 48131 113,4 C«ng ty TNHH 11 409 12836,6 237275 179,2 Hîp t¸c x· Hé c¸ thÓ 5301 6118 15540,8 54280,9 2072,9 Nguån : Së th­¬ng m¹i - du lÞch VÜnh Phóc III. §¸nh gi¸ chung vÒ thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô VÜnh Phóc lµ tØnh míi ®­îc t¸i lËp, c¬ së h¹ tÇng con ch­a hoµn chØnh, cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n tron gviÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. Song víi tinh thÇn phÊn khëi, ®oµn kÕt, kh¾c phôc khã kh¨n cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn,nh©n d©n trong tØnh, t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc: tèc ®é ph¸t triÓn cao, t­¬ng ®èi toµn diÖn, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu tæng hîp dÒu ®¹t vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra nh­ : gi¸ trÞ s¶n xuÊt , tèc ®é t¨ng GDP, tæng thu ng©n s¸ch. C¬ cÊu kinh tÕ ®· chuyÓn m¹nh theo h­íng tÝch cùc : t¨ng tØ träng c«ng nghiÖp vµ gi¶m tØ träng n«ng nghiÖp. Kinh doanh th­¬ng m¹i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¸t triÓn, th­¬ng m¹i Nhµ n­íc ®· ®­îc cñng cè, æn ®Þnh tæ chøc. Th­¬ng m¹i ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn kh¸ réng kh¾p nhÊt lµ hµng tr¨m hé gia ®×nh ®· tham gia tÝch cùc vµo kinh doanh th­¬ng m¹i khiÕn cho thÞ tr­êng ®­îc më réng, hµng ho¸ l­u chuyÓn thuËn tiÖn, ®¸p øng c¸c quan hÖ cung cÇu. Nh×n chung kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t thÊp vµ t¨ng chËm, mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ n«ng s¶n th« ch­a qua chÕ biÕn hoÆc chØ s¬ chÕ gia trÞ xuÊt khÈu thÊp. Khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi ch­a nhiÒu do doanh nghiÖp míi ®i vµo ho¹t ®éng hoÆc ®ang trong qu¸ tr×nh x©y dùng. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ vµ Trung Quèc. Kim ng¹ch nhËp khÈu n¨m t¨ng m¹nh do c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi nhËp m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn tØnh ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong tØnh, ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña xuÊt nhËp khÈu trong viÖc thóc dÈy t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña tØnh. VÜnh Phóc míi t¸i lËp cho nªn viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh m¹ng l­íi kinh doanh còng nh­ thÞ tr­êng cßn lóng tóng, ch­a cã chiÕn l­îc vÒ xuÊt khÈu nhËp khÈu . Ph¸t triÓn hµng ho¸ trong tØnh ë møc ®é thÊp ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸ thÊp. thÞ tr­êng cßn ®¬n s¬, bu«n b¸n theo kiÓu "chôp giËt" c¹nh tranh th« b¹o, vi ph¹m ph¸p luËt PhÇn lín c¬ së vËt chÊt kü thuËt th­¬ng m¹i ®· cò vµ l¹c hËu. ViÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ch­a ®­îc ®Çu t­ mét c¸ch tho¶ ®¸ng. §éi ngò lao ®éng th­¬ng m¹i cßn thiÕu kinh nghiÖm kiÕn thøc, ch­a cã quy ho¹ch ph¸t triÓn nguån lao ®éng phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn th­¬ng m¹i. Trong viÖc tæ chøc qu¶n lý chî cßn yÕu kÐm nh­ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ch­a tèt, vÖ sinh m«i tr­êng chî cßn kÐm, ch­a thu hót ®­îc nh÷ng ng­êi bu«n b¸n nhá vµo chî. HÖ thèng chî ë c¸c x·, c¸c thÞ tø trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ph¸t triÓn kh¸ tèt, gãp phÇn tÝch cùc vµo ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ ë ®Þa ph­¬ng. Tuy vËy, hÖ thèng chî hiÖn nay cßn ch­a t­¬ng xøng víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ tØnh, nhÊt lµ chóng ta ch­a cã nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i lín, ®Æc biÖt lµ ch­a cã nh÷ng siªu thÞ võa vµ nhá cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t¹i thÞ x· VÜnh Yªn, thÞ trÊn Phóc Yªn , c¸c trung t©m huþªn lÞ. Cã mét tån t¹i kh¸c còng cÇn ph¶i tÝnh ®Õn khi x©y dùng quy ho¹ch th­¬ng m¹i trong thêi gian tíi ®ã lµ : hiÖn nay nhËn thøc vÒ vai trß ngµnh th­¬ng m¹i, du lÞch trong nÒn kinh tÕ tØnh cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc nh­ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ ®ang gia t¨ng tiÕn tr×nh héi nhËp vµ søc c¹nh tranh . Trong bèi c¶nh ®ã ®ßi hái c¸c ngµnh, c¸c cÊp ph¶i cã mét c¸ch nh×n míi vÒ vai trß th­¬ng m¹i trong viÖc ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña VÜnh Phóc. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô vÜnh phóc ®Õn 2010 I. Dù b¸o nhu cÇu hµng ho¸ - dÞch vô tØnh VÜnh Phóc 1. Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua hµng ho¸ - dÞch vô cña d©n c­ 1.1. Dù b¸o thu nhËp cña d©n c­ B¶ng sè liÖu thu nhËp mét sè n¨m Vïng 1998 2000 2002 2010 VÜnh T­êng 100 180 220 720 Yªn L¹c 120 200 250 800 LËp Th¹ch 90 170 200 680 Mª Linh 160 250 300 1000 VÜnh Yªn 200 300 400 1200 Tam D­¬ng 120 200 270 800 B×nh Xuyªn 120 200 270 800 Sè liÖu: Héi nghiªn cøu khoa häc §«ng Nam ¸ - ViÖt Nam 1.2. Dù b¸o quÜ môa hµng ho¸ cña d©n c­ Theo b¸o c¸o cña ng©n hµng ch©u ¸, møc tiªu dïng (mua s¾m hµng ho¸) t¨ng gi¶m theo møc thu nhËp cña ng­êi ViÖt Nam nh­ sau: Møc thu nhËp d­íi 300 USD/n¨m th× chØ tiªu dïng hµng ho¸ 95% thu nhËp. Møc thu nhËp tõ 500-700 USD/n¨m th× chØ tiªu dïng hµng ho¸ 85% thu nhËp. Møc thu nhËp tõ 700-1000USD/n¨m th× chi dïng hµng ho¸ 70% thu nhËp. Trªn c¬ së ®ã cã thÓ dù kiÕn quÜ mua cña d©n c­ c¸c huyÖn cña VÜnh Phóc ®Õn 2010 th«ng qua b¶ng soã liÖu trªn. Qua b¶ng nµy cho thÊy quü mua cña d©n c­ trong c¶ n­íc giai ®o¹n 2002-2010 lµ 23032 ngµn tØ ®ång, riªng n¨m 2010 lf 5045 ngµn tØ ®ång gÊp 9 lÇn so víi n¨m 2000. B¶ng dù b¸o søc mua cña d©n c­ VÜnh Phóc Vïng 2003 2005 2010 VÜnh T­êng 191 200 504 Yªn L¹c 210 250 560 LËp Th¹ch 161,5 207,5 476 Mª Linh 237,5 327,5 700 VÜnh Yªn 325 455 840 Tam D­¬ng 110 250 560 B×nh Xuyªn 210 250 560 Sè liÖu: Héi nghiªn cøu khoa häc §«ng Nam ¸- ViÖt Nam §Ó kÝch thÝch søc mua cña d©n c­ VÜnh Phóc cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: - T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, mang hµng ®Õn t¹i nhµ. - §Æt c¸c ®¹i lý t¹i c¸c th«n, x·… - C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cÇn t¨ng c­êng b¸n hµng ho¸ cho c¸c hé gia ®×nh theo kiÓu tr¶ gãp, b¸n h¹ gi¸ c¸c m¸y mãc, vËt t­ n«ng nghiÖp cho bµ con n«ng d©n… 2. Dù b¸o GDP cña ngµnh th­¬ng m¹i VÜnh Phóc 2.1. Thêi kú 2001-2005 GDP cña nÒn kinh tÕ VÜnh Phóc cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 20,2% vµo n¨m 2002, 25,5% vµo n¨m 2005. GDP th­¬ng m¹i cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 10,5% ®¹t tæng gi¸ trÞ 906,6 tØ ®ång vµo n¨m 2005 chiÕm 21.0% gi¸ trÞ GDP cña kinh tÕ VÜnh Phóc. 2.2. Thêi kú 2005-2010 GDP cña nÒn kinh tÕ VÜnh Phóc cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 11%. GDP th­¬ng m¹i cã nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n lµ 11,1% ®¹t tæng gi¸ trÞ lµ 2490,7% tØ ®ång vµo n¨m 2010, chiÕm 33% GDP cña tØnh. Dù b¸o nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP th­¬ng m¹i 2010 (%) ChØ tiªu 2001-2005 2006-2010 1. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDP toµn tØnh 20,2 11 2. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng GDT th­¬ng m¹i 16,5 11,1 Dù b¸o gi¸ trÞ GDP th­¬ng m¹i 2010 (Tû gi¸ 1994) ChØ tiªu 2005 2007 2010 Gi¸ trÞ GDP toµn tØnh 3269 6021 1012,7 Gi¸ trÞ GDP th­¬ng m¹i 906,6 1685,1 2490,7 §¬n vÞ: tû ®ång Dù b¸o c¬ cÊu GDP (%) Ngµnh 2005 2007 2010 Toµn tØnh 100 100 100 N«ng l©m thuû s¶n 25 17 12 C«ng nghiÖp - x©y dùng 44 50 55 Th­¬ng m¹i dÞch vô 31 30 33 Sè liÖu: Héi nghiªn cøu khoa häc §«ng Nam ¸ - ViÖt Nam 3. Dù b¸o khèi l­îng mét sè mÆt hµng chñ yÕu X¨ng dÇu: Dù b¸o n¨m 2005 lµ 70 ngh×n tÊn, n¨m 2010 lµ 207 ngh×n tÊn. Xi m¨ng: Dù b¸o nhu cÇu sö dông xi m¨ng so víi ph¸t triÓn víi tèc ®é cao v× VÜnh Phóc t¸i lËp, nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng rÊt lín. Nhu cÇu thùc tÕ giai ®o¹n 2000-2003 lµ 590 ngh×n tÊn, dù b¸o 2010 lµ 320 ngh×n tÊn. V¶i sîi: TÝnh n¨m 2002 riªng møc tiªu dïng b×nh qu©n toµn tØnh lµ 4,9m/ng­êi. Dù b¸o thêi kú sau nµy nhu cÇu tiªu dïng b×nh qu©n ®Çu ng­êi cho may mÆc c¸ nh©n sÏ kh«ng t¨ng ®¸ng kÓ, kho¶ng 0,5%/ng­êi/n¨m. §Æc ®iÓm chÝnh cña thÞ hiÕu tiªu dïng lµ chÊt l­îng, mµu s¾c, mÉu m· ngay cµng ®a d¹ng. Nhu cÇu vÒ hµng may mÆc s½n ngµy cµng t¨ng. Dù b¸o nhu cÇu mét sè hµng tiªu dïng chñ yÕu §¬n vÞ 2003 2005 2010 Ti vi chiÕc 15870 20642 26667 Radio chiÕc 15658 19167 23796 V¶i sîi triÖu mÐt 11 14 17 II. §Þnh h­íng ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô VÜnh Phóc 1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn thÞ tr­êng tØnh VÜnh Phóc 2010 Ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ thÞ tr­êng trªn c¬ së t¨ng tr­ëng nhanh nÒn kinh tÕ toµn tØnh. ChØ tiªu c¬ së ph¸t triÓn th­¬ng nghiÖp, më réng thÞ tr­êng míi cã thÓ më réng qui m« s¶n xuÊt vµ lµm cho ph©n c«ng trong s¶n xuÊt cña VÜnh Phóc ngµy cµng s©u s¾c. ChuyÓn biÕn nhËn thøc tõ quan ®iÓm th­¬ng nghiÖp lµ bµ néi trî cña x· héi sang th­¬ng nghiÖp t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸, cã vai trß trùc tiÕp h­íng dÉn s¶n xuÊt, gîi ý cho c¸c nhµ s¶n xuÊt lµ ®Æt vÞ trÝ cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i VÜnh Phóc ®óng chç cña nã trong m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng VÜnh Phóc lµ mét thÓ thèng nhÊt, ch¼ng nh÷ng kh«ng thÓ chia c¾t theo ranh giíi hµnh chÝnh mµ cßn kh«ng thÓ chia c¾t theo lÜnh vùc kinh doanh (néi th­¬ng, ngo¹i th­¬ng, vËt t­…). Ph¶i g¾n h÷u c¬ c¸c bé phËn cña thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô, thÞ tr­êng víi s¶n xuÊt, thÞ tr­êng trong tØnh vµ c¸c tØnh b¹n víi thÞ tr­êng thÕ giíi nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt, b¶o hé hîp lý s¶n xuÊt trong tØnh, ®ång thêi b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi tiªu dïng. ThÞ tr­êng VÜnh Phóc võa lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín, võa lµ n¬i trùc tiÕp cung øng hµng ho¸ xuÊt khÈu, thÞ tr­êng néi tØnh vµ ngo¹i tØnh ®Òu t¸c ®éng lÉn nhau, lµm tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn cho nhau cïng ph¸t triÓn; trong ®ã thÞ tr­êng néi tØnh cã vai trß quyÕt ®Þnh lµ c¬ së më réng thÞ tr­êng ngo¹i tØnh. §Ó thùc sù chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cÇn tiÕp tôc x©y dùng c¬ cÊu thÞ tr­êng víi nhiÒu chñ thÓ tù do vµ tù chñ kinh doanh theo ph¸p luËt; th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc míi ®­îc tæ chøc l¹i theo h­íng tËp trung vµ chuyªn m«n ho¸ cao mét sè ngµnh hµng vµ lÜnh vùc quan träng (vËt t­ chñ yÕu, tiªu thô n«ng s¶n, hµng chÝnh s¸ch x· héi…) ®ãng vai trß æn ®Þnh vµ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng, th­¬ng nghiÖp hîp t¸c x· ®­îc tæ chøc theo c¸c nguyªn t¾c tù nguyÖn, cïng gãp vèn, cïng cã lîi, qu¶n lý d©n chñ. Th­¬ng nghiÖp t­ nh©n ®· chiÕm tû träng lín (70-80%) trong tæng møc l­u chuyÓn b¸n lÎ cña thÞ tr­êng x· héi VÜnh Phóc, cã vai trß quan träng trong c¸c lÜnh vùc b¸n lÎ, thu gom hµng ho¸, dÞch vô víi c¸c h×nh thøuc kinh doanh ®a d¹ng. Th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc tËp trung kinh doanh nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu cã vai trß then chèt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, mét sè Ýt mÆt hµng thuéc diÖn chÝnh s¸ch x· héi. Th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc vÉn n¾m b¸n bu«n lµ chÝnh nh­ng ë mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm. Th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc cã vai trß tæ chøc, h­íng dÉn liªn kÕt c¸c thµnh phÇn th­¬ng nghiÖp kh¸c nhau b»ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña th­¬ng nghiÖp lín ®ãng vai trß chñ ®¹o trªn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng VÜnh Phóc chÞu sù qu¶n lý nhµ n­íc b»ng chÝnh s¸ch, c«ng cô kinh tÕ vµ nh÷ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh cÇn thiÕt. ThÞ tr­êng VÜnh Phóc cã nhiÒu diÔn biÕn vµ tiªu cùc lµ ®iÒu tÊt yÕu nh­ng b»ng sù ph¸t triÓn cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña nhµ n­íc sÏ ng¨n chÆn vµ h¹n chÕ møc ®é c¸c tiªu cùc vµ lµnh m¹nh ho¸ thÞ tr­êng. Qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng ®ßi hái vËn dông®Çy ®ñ ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p: - Cñng cè chñ thÓ chÝnh trÞ tõ vai trß c¸c c«ng cô cña thÓ chÕ ®Õn ph©n cÊp qu¶n lý, ®Õn c¸ch thøc ®iÒu hµnh cña bé m¸y qu¶n lý. - HÖ thèng luËt lÖ, nhÊt lµ luËt th­¬ng m¹i lµm khu«n khæ thÓ chÕ cho ho¹t ®éng thÞ tr­êng. - HÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng gi¶m c¸c chøc n¨ng qu¶n lý trùc tiÕp, t¨ng c­êng chøc n¨ng h­íng dÉn, th«ng tin, hç trî. - ¸p dông nghiªm ngÆt nh÷ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh, c­ìng chÕ víi nh÷ng hµnh vi bu«n lËu, lµm hµng gi¶; ®ång thêi khuyÕch tr­¬ng vµ nh©n réng mÆt chÝnh diÖn cña thÞ tr­êng. Ph¸t triÓn th­¬ng m¹i thÞ tr­êng VÜnh Phóc theo h­íng v¨n minh, hiÖn ®¹i vµ gi÷ g×n truyÒn thèng b¶n s¾c d©n téc. 2. Môc tiªu ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô 2.1. Môc tiªu tæng qu¸t Ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, t¨ng c­êng tiÕp thÞ, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, më réng giao l­u hµng ho¸ trªn tÊt c¶ c¸c vïng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ VÜnh Phóc vµ c¶ n­íc. Th«ng qua viÖc tæ chøc tèt thÞ tr­êng vµ l­u th«ng hµng ho¸ lµm cho th­¬ng nghiÖp VÜnh Phóc thùc sù lµ ®ßn b¶y thóc ®Èy s¶n xuÊt, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ph©n c«ng lao ®éng x· héi, æn ®Þnh gi¸ c¶, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, thùc hiÖn ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i thu nhËp quèc d©n mét c¸ch hîp lý, t¨ng tÝchluü cho ng©n s¸ch cña tØnh, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Ho¹t ®éng cña th­¬ng nghiÖp, tr­íc hÕt lµ th­¬ng m¹i nhµ n­íc ph¶i h­íng vµo phôc vô c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña tØnh trong tõng thêi kú, ph¶i coi träng c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ x· héi. Thóc ®Èy th­¬ng nghiÖp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. X©y dùng nÒn th­¬ng nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh trong trËt tù kû c­¬ng, kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt, thùc hiÖn v¨n minh th­¬ng nghiÖp, tõng b­íc tiÕn lªn hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, cã kh¶ n¨ng tiÕp thÞ tèt, chÊt l­îng phôc vô cao, nh»m héi nhËp tÝch cùc víi thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. 2.2. Môc tiªu cô thÓ Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, chó träng ph¸t triÓn thÞ tr­êng ë vïng n«ng th«n, vïng s©u vµ miÒn nói. §èi víi thÞ tr­êng néi tØnh môc tiªu t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸ b¸n ra t¨ng b×nh qu©n 30%/n¨m. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 27-28%. Tæng kim ng¹ch nhËp khÈu b×nh qu©n t¨ng 25-30%. §­a tû träng hµng xuÊt khÈu ®· qua chØ tiªu t¨ng h¬n n÷a vµo n¨m 2003, t¹o thªm mÆt hµng, nhãm hµng xuÊt khÈu cã khèi l­îng vµ gi¸ trÞ lín. Nhãm hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m 30%, nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ 55%, nhãm hµng n«ng - l©m s¶n t¨ng 16%. §æi míi c¬ cÊu hµng nhËp khÈu theo h­íng thiÕt bÞ nhËp theo dù ¸n chiÕm 15%, t¨ng b×nh qu©n 24%; nguyªn, nhiªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ lÎ chiÕm 73% t¨ng b×nh qu©n 21,7%; hµng tiªu dïng chiÕm 12% t¨ng 14%/n¨m. Khai th¸c tèt tiÒm n¨ng cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó më réng thÞ tr­êng. Cñng cè vµ ph¸t triÓn th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh hµng thiÕt yÕu ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng tr­íc hÕt lµ nh÷ng ®Þa bµn cßn bá trèng, n¾m b¸n bu«n, chi phèi b¸n lÎ, cñng cè vµ më réng m¹ng l­íi th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc ®Ó mua s¾m s¶n phÈm vµ cung øng ®ñ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ®Õn côm x· héi víi vïng s©u, vïng xa cña tØnh. Tõng b­íc tæ chøc hîp t¸c x· mua b¸n vµ m¹ng l­íi ®¹i lý ®Ó cïng th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc ®ñ søc ng¨n ngõa nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng, æn ®Þnh thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶. §Èy m¹nh nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ trong tØnh, h­íng nhËp khÈu ph¶i trùc tiÕp gãp phÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸, phôc vô yªu cÇu tiÕp nhËn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cho nÒn kinh tÕ, khai th¸c hiÖu qu¶ nh÷ng nÒn kinh tÕ cã s½n cña ®Þa ph­¬ng, gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt ®Ó ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tr­íc m¾t hµng nhËp khÈu tËp trung vµo phôc vô s¶n xuÊt n«ng - l©m nghiÖp. NhËp khÈu c«ng nghÖ, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong tØnh. III. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ - dÞch vô tØnh VÜnh Phóc n¨m 2010 1. Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i 1. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i. §Ó khai th¸c tèt tiÒm n¨ng to lín cña th­¬ng mÞa VÜnh Phóc cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ trong tØnh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, c¶i tiÕn kü thuËt ®¨ng ký kinh doanh, ®¨ng ký bæ sung, thay ®æi ngµnh nghÒ thuËn tiÖn dÔ dµng, nhanh chãng theo h­íng “mét cöa” mét dÊu”, gi¶m bít tèi ®a c¸c thñ tôc phiÒn hµ, nh»m t¹o cho mäi ng­êi d©n n¾m kinh doanh ®Òu cã c¬ héi kinh doanh. Nh­ng mäi th­¬ng nh©n muèn kinh doanh ph¶i ®¨ng ký vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký,l tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c vÒ b¶n kª khai ®¨ng ký kinh doanh. CÇn khuyÕn khÝch, hç trî c¸c th­¬ng nh©n ho¹t ®éng ë n«ng th«n, miÒn nói, ®Æc biÖt ë c¸c vïng s©u, vïng xa qua c¸c líp häc vÒ tiÕp thÞ, qu¶n trÞ kinh doanh, c¸c ph­¬ng ph¸p huy ®éng vèn… TiÕp tôc tæ chøc s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc. Tuyªn truyÒn réng r·i luËt hîp t¸c x· ®Ó mäi ng­êi hiÓu hîp t¸c x· kiÓu míi ngµy nay kh«ng gièng hîp t¸c x· kiÓu cò ®Ó h¨ng h¸i tham gia. ë thÞ x·, thÞ trÊn cÇn thÝ ®iÓm h×nh thøc liªn doanh gi÷a th­¬ng nghiÖp nhµ n­íc vµ th­¬ng nghiÖp t­ nh©n ®Ó thµnh lËp c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh cho thuª c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n ®Ò thµnh lËp c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, khuyÕn khÝch qu¸ tr×nh coh thuª c¸c doanh nghiÖp, kho¸n, ®Êu thÇu, thËm chÝ thuª nh÷ng ng­êi cã tµi lµm gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh v¨n minh h¬n th­¬ng nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸ th­¬ng m¹i. CÇn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng, më réng giao l­u hµng ho¸ trªn tÊt c¸c vïng, ®Æt hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n lµ môc tiªu hµng ®Çu. LÊy thÞ tr­êng thÞ x·, thÞ trÊn ®Ó ®Þnh h­íng vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng trong tØnh. Trong nÒn kinh tÕ më cÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vèn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu, t×m c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu æn ®Þnh. Tr­íc hÕt cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc. Bªn c¹nh lùc l­îng lao ®éng th­¬ng m¹i cña VÜnh Phóc ®· c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn nªn sím ¸p dông c¸c thµnh tùu míi cña th«ng tin dÞch vô th­¬ng m¹i ®Ó kÞp thêi cung cÊp th«ng tin “thêi sù ho¸” t×nh h×nh thÞ tr­êng (gi¸ c¶, cung cÇu hµng ho¸...) ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong tØnh vµ trªn c¶ n­íc. Th«ng tin vª thÞ tr­êng vµ x©y dùng ®éi ngò c¸n bé tiÕp thÞ ph¶i lµ yÕu tè hÕt søc quan träng, nhÊt lµ qua tivi, ®µi, b¸o, ®iÖn tho¹i... CÇn cè g¾ng h¬n n÷a trong c«ng t¸c x©y dùng vµ cñng cè c¸c tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i, thµnh lËp nh÷ng tæ chøc t­ vÊn ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ. 2. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ qu¶n lý th­¬ng m¹i. VÜnh Phóc thËt sù cã ®Þa lîi ®Ó ph¸t triÓn th­¬ng m¹i. M¹ng l­íi c¸c chî, c¸c tô ®iÓm bu«n b¸n réng kh¾p vµ nhén nhÞp. KhuyÕn khÝch ph¸t huy m¹nh mÏ c¸c mÆt tÝch cùc, ®ång thêi cã biÖn ph¸p h¹n chÕ nh÷ng mÆt tiªu cùc c¬ chÕ thÞ tr­êng, b¶o ®¶m t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi trong tõng b­íc ph¸t triÓn. H¹n chÕ dÇn c¸c can thiÖp hµnh chÝnh, sö dông c¸c biÖn ph¸p vµ c«ng cô kinh tÕ chñ yÕu kÕt hîp chÆt chÏ khoa häc víi thÞ tr­êng ®Ó t¨ng c­êng via trß qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi nh÷ng mÆt hµng quan träng. TiÕp tôc hoµn chØnh viÖc x©y dùng bé m¸y, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng vµ ®éi ngò qu¶n lý thÞ tr­êng, b¶o ®¶m trong s¹ch vÒ phÈm chÊt, giái th¹o vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ph¸p luËt. §Êu tranh cã hiÖu qu¶ víi n¹n bu«n lËu, vµ ng¨n chÆn c¸c hµnh vi kinh doanh tr¸i phÐp. H×nh thµnh c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, giao dÞch lín, cã søc hót m¹nh nh­ thÞ x· VÜnh Yªn, thÞ trÊn Phóc Yªn, lµng th­¬ng m¹i Thæ Tang (VÜnh T­êng)... Cã tæ chøc b¸n bu«n ®¹i lý, thu g om hµng thµnh hÖ thèng ®Õn tõng ®Þa ph­¬ng c¬ së. TiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c khu vùc trung t©m th­¬ng m¹i hiÖn cã ë c¸c thÞ trÊn, thÞ tø, c¸c côm x· miÒn nói. Tr­íc m¾t ph¶i x©y dùng hoµn thiÖn hÖ thèng chî ë c¸c trung t©m c¸c huyÖn vµ liªn x· t¹o ®iÒu kiÖn trao ®æi hµng ho¸ n«ng s¶n vµ cung cÊp hµng tiªu dïng tiªu liÖu s¶n xuÊt cho n«ng d©n. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý thÞ tr­êng, sö dông c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ lÉn hµnh chÝnh ®Ó xö lý nghiªm c¸c doanh nghiÖp, c¸c héi kinh doanh lËu thuÕ, gian lËn th­¬ng m¹i, lµm hµng gi¶, hµng kÐm phÈm chÊt, chèng thÊt thu cho ng©n s¸ch vµ ®¶m b¶o lîi Ých cho ng­êi tiªu dïng. T¹o mét m¹ng l­íi th­¬ng m¹i réng kh¾p ®Ó ®¶m b¶o th«ng tho¸ng trong l­u th«ng hµng ho¸. Ph¸t triÓn m¹ng l­íi thu mua n«ng s¶n réng kh¾p trªn ph¹m vi toµn tØnh ®Õn c¶ nh÷ng vïng s©u, vïng xa. Ph¸t triÓn th­¬ng m¹i theo h­íng t×m kiÕm thÞ tr­êng, thu nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng t¹o ®Çu ra vµ ®¶m ®¶o vµo cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 3. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn thÞ tr­êng Tõ thùc tr¹ng dù b¸o nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i VÜnh Phóc. Dù kiÕn ph¸t triÓn t­¬ng lai cña ngµnh th­¬ng m¹i theo h­íng sau ®©y: Thóc ®Èy thÞ tr­êng tØnh ph¸t triÓn: Thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch tÝch cùc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung cïng víi c¸c khu c«ng nghiÖp lín, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Ó t¨ng thu nhËp cho mäi tÇng líp d©n c­, ®Èy m¹nh trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng ®Ó t¨ng søc mua cho d©n c­. X©y dùng c¸c trung t©m th­¬ng m¹i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô, tæ chøc tèt c¶ vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt th­¬ng m¹i ®Ó ph¸t luång hµng ®i c¸c tØnh vµ t¨ng c­êng xuÊt nhËp khÈu. Nh÷ng n¨m tr­íc m¾t t¨ng tæng møc b¸n lÎ trªn toµn tØnh tõ 5-18% mçi n¨m. Ngµnh th­¬ng m¹i ®ang qu¶n lý vµ ®­îc quyÒn sö dông ®Êt ®ai ë nh÷ng vÞ trÝ ®Ñp, cã kh¶ n¨ng kªu gäi ®Çu t­ ®Ó h×nh thµnh c¸c trung t©m th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i nh­ ë thÞ x· VÜnh Yªn vµ thÞ trÊn Phóc Yªn. 3.1. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi tØnh Ph¸t triÓn, më réng giao l­u hµng ho¸ trªn tÊt c¶ c¸c vïng; më réng thÞ tr­êng ngoµi tØnh g¾n víi viÖc ph¸t triÓn æn ®Þnh thÞ tr­êng trong tØnh lÊy thÞ tr­êng trong tØnh lµm c¬ së; ph©n tÝch ®óng ®¾n lîi thÕ so s¸nh gi÷a c¸c vïng trong tØnh vµ gi÷a VÜnh Phóc víi c¸c tØnh kh¸c, ®Æt hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n lµm môc tiªu hµng ®Çu. Tæ chøc thÞ tr­êng trªn c¸c ®Þa bµn ®« thÞ, n«ng th«n, miÒn nói, phï hîp ®Æc ®iÓm, yªu cÇu tõng ®Þa bµn trong thÕ liªn hoµn vµ lÊy thÞ tr­êng ®« thÞ lµm ®Çu tµu kÐo c¸c thÞ tr­êng kh¸c cïng ®i lªn. - §« thÞ lµ trung t©m s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn, vïng tiªu thô tËp trung, ®Çu mèi giao l­u vµ ph¸t luång hµng, cã kh¶ n¨ng ®Þnh h­íng vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng x· héi. ThÞ tr­êng ®« thÞ sÏ ®­îc tæ chøc l¹i thµnh hÖ thèng nhiÒu tÇng, nhiÒu quy m« h­íng ®an xen c¸c tæ chøc sau: 1. C¸c c«ng ty lín chuyªn doanh mét nhãm hµng, chñ yÕu lµm nhiÖm vô ph¸t luång mua b¸n, b¸n bu«n; liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c nhµ s¶n xuÊt, mua b¸n trªn ®Þa bµn. 2. C¸c c«ng ty kinh doanh tæng hîp víi nh÷ng trung t©m th­¬ng m¹i, nh÷ng siªu thÞ dÉn d¾t t¹o dÇn v¨n minh th­¬ng nghiÖp. C¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ bu«n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau cã thÓ cïng ®Çu t­ ®Ó kinh doanh t¹i c¸c trung t©m nµy. 3. HÖ thèng kho vµ chî b¸n bu«n, n¬i ph¸t luång hµng ®i thÞ tr­êng khu vùc. 4. M¹ng l­íi c¸c chî, c¸c cöa hµng b¸n lÎ trong tõng côm d©n c­, tõng ®­êng phè, b¶o ®¶m mua b¸n trËt tù, v¨n minh. - ThÞ tr­êng n«ng th«n, tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sao cho n«ng d©n b¸n ®­îc n«ng s¶n, mua vËt t­ cho s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng cho sinh ho¹t ®­îc thuËn lîi, gi¸ c¶ hîp lý, phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng n«ng th«n, gãp phÇn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®ai ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Chî vµ c¸c côm th­¬ng m¹i - dÞch vô ë thÞ trÊn, thÞ tø lµ m« h×nh chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn m¹ng l­íi th­¬ng m¹i n«ng th«n, thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh c¸c c¬ së s¬ chÕ, ph©n lo¹i, ®ãng gãi, b¶o qu¶n víi c¸c cöa hµng th­¬ng nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. - ThÞ tr­êng miÒn nói ë c¸c vïng nµy søc s¶n xuÊt cßn thÊp, giao th«ng yÕu kÐm, kinh tÕ hµng ho¸ ch­a ph¸t triÓn, cßn mang nÆng tÝnh tù cÊp, tù tóc nªn cïng víi viÖc khuyÕn khÝch t­ th­¬ng kinh doanh trªn ®Þa bµn nµy, cÇn cñng cè TNNN ®Ó mua l©m thæ s¶n vµ cung øng c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch cho ®ång bµo ®Õn tËn x· hoÆc côm x·. TriÖt ®Ó tËn dông c¸c lùc l­îng nhµ n­íc (l©m tr­êng, tr¹m y tÕ, bé ®éi biªn phßng, gi¸o viªn miÒn nói…) h×nh thµnh hÖ thèng ®¹i lý TNNN ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn. Ph¸t huy vai trß vµ kh¶ n¨ng cña c¸c tæng c«ng ty ngµnh hµng trong viÖc hç trî ph¸t triÓn th­¬ng nghiÖp miÒn nói. §Çu t­ ®Ó tæ chøc vµ qu¶n lý chî phiªn, ph¸t huy vµ khuyÕn khÝch trao ®æi mua b¸n hµng ho¸, giao l­u v¨n ho¸ - kinh tÕ mang tÝnh truyÒn thèng t¹i c¸c chî phiªn; n©ng cÇn tr×nh ®é giao l­u kinh tÕ - hµng ho¸ b»ng h­íng dÉn, ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt, thu mua hµng ho¸, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ s¬ chÕ vµ chÕ biÕn, ®i ®«i víi nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ trõng trÞ nh÷ng hµnh vi gian lËn, Ðp gi¸, lõa ®¶o trong quan hÖ trao ®æi, mua b¸n víi ®ång bµo d©n téc. 3.2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu 3.2.1. VÒ xuÊt khÈu - X©y dùng ®ång bé chÝnh s¸ch xuÊt khÈu Trªn c¬ së x¸c ®Þnh nh÷ng mÆt hµng cÊm kinh doanh, mét sè Ýt mÆt hµng quy ®Þnh h¹n ng¹ch, cho phÐp c¸c ®¬n vÞ cã ®¨ng ký kinh doanh ®­îc tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu. - Trong nÒn kinh tÕ më, ®Çu t­ chiÒu s©u ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸, lu«n thay ®æi kiÓu d¸ng vµ mÆt hµng, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn s©u, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô lµ nh÷ng biÖn ph¸p c¨n b¶n, quan träng hµng ®Çu ®Ó ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vèn ®Çu t­ cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - §a ph­¬ng ho¸ thÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu, t×m c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu æn ®Þnh - tr­íc hÕt cho c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, nh­ng còng kh«ng ®Ó phô thuéc vµo 1-2 thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh. Ngay c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc còng kh«ng cè ®Þnh mµ linh ho¹t ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ biÕn ®éng gi¸ c¶. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu: KÕt hîp hîp lý xuÊt khÈu chÝnh ng¹ch víi xuÊt khÈu tiÓu ng¹ch vµ xuÊt khÈu t¹i chç. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu, t¨ng tû träng s¶n phÈm chÕ biÕn s©u vµ tinh, gi¶m m¹nh viÖc xuÊt khÈu hµng th«. - Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, bao gåm c¶ viÖc b¶o hiÓm vÒ gi¸ cho hµng ho¸ xuÊt khÈu. 3.2.2. VÒ nhËp khÈu - NhiÖm vô träng t©m trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. H­íng nhËp khÈu lµ tËp trung vµo nguyªn liÖu, vËt liÖu, c¸c lo¹i c«ng nghÖ ®¸p øng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Tõng b­íc thay thÕ nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng cã thÓ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ë trong tØnh. - Tranh thñ nhËp khÈu trùc tiÕp c«ng nghÖ tiªn tiÕn, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, h¹n chÕ, tiÕn tíi kh«ng ph¶i th«ng qua n­íc thø ba. - Phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, phôc håi, ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ truyÒn thèng, tinh x¶o ho¸ nghÒ thñ c«ng, mü nghÖ, chó träng t×m kiÕm c¸c c«ng nghÖ, thiÕt bÞ phï hîp ë c¸c n­íc cã thÕ m¹nh vÒ c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ nãi trªn. 3.3. Gi¶i ph¸p vÒ t¹o vèn ®Çu t­ Theo quan ®iÓm chÊt l­îng - hiÖu qu¶ võa lµ môc tiªu hµng ®Çu, võa lµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o ®· nªu ë trªn, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p t¹o vèn cho th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc lµ: 1. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã 2. TËp trung vèn ng©n s¸ch t¨ng thªm vèn l­u ®éng vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i cho c¸c doanh nghiÖp lín, ®¶m nhiÖm æn ®Þnh thÞ tr­êng; më ®­êng vµo c¸c thÞ tr­êng míi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp phôc vô c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ë miÒn nói. §èi víi c¸c doanh nghiÖp phôc vô c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ë miÒn nói, chñ yÕu dïng nguån vèn nµy ®Ó bæ sung vèn l­u ®éng, vèn dù tr÷ hµng trong mïa m­a lò. 3. Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. Ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp th­¬ng nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn viÖc cæ phÇn ho¸ cho phï hîp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp lín, kinh doanh c¸c mÆt hµng quan träng th× Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn chi phèi. §èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc võa vµ nhá, kinh doanh c¸c mÆt hµng tiªu dïng th«ng th­êng th× nªn cæ phÇn ho¸ réng r·i. H×nh thøc cæ phÇn ho¸ lµ kh«ng b¸n tµi s¶n, tiÒn vèn cña nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp mµ ph¸t hµnh cæ phiÕu, thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ cña x· héi ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp. 3.4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt th­¬ng m¹i KÕt hîp nguån t¹o vèn cña Nhµ n­íc víi vèn trong d©n, vèn ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi, vèn cña n­íc ngoµi, ¸p dông phæ biÕn c¸c h×nh thøc së h÷u ®a d¹ng, hçn hîp, më réng khu vùc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc, kinh tÕ hîp t¸c trong ngµnh th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch nh­ ®èi víi c¸c dù ¸n trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ho¹t ®éng th­¬ng m¹i. Cã kÕ ho¹ch tõng b­íc x©y dùng hÖ thèng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt th­¬ng m¹i ®Òu kh¾p c¸c thÞ tr­êng, nhÊt lµ thÞ tr­êng tÇng 1 vµ thÞ tr­êng tÇng 3, tuú theo tÝnh chÊt cÊp b¸ch cña mçi thÞ tr­êng; bè trÝ ®¶m b¶o yªu cÇu sè l­îng, chÊt l­îng, vËt chÊt kü thuËt tèi thiÓu, cÇn thiÕt t¹i c¸c thÞ tr­êng n«ng th«n vµ miÒn nói, nh»m phôc vô cho c«ng t¸c kinh doanh th­¬ng m¹i, phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. Trong bè trÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt th­¬ng m¹i hÕt søc coi träng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cöa khÈu nh»m phôc vô tèt c«ng t¸c giao l­u hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a trong tØnh vµ ngoµi tØnh, thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng nÒn kinh tÕ ra xuÊt khÈu. 3.5. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng h­íng chung t¨ng c­êng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i táng giai ®o¹n ®ã lµ: KhuyÕn khÝch, ph¸t huy m¹nh mÏ c¸c mÆt tÝch cùc, ®ång thêi cã biÖn ph¸p h¹n chÕ c¸c mÆt tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, b¶o ®¶m t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi trong tõng b­íc ph¸t triÓn. Ph­¬ng h­íng chung lµ: - H¹n chÕ dÇn c¸c can thiÖp hµnh chÝnh, sö dông c¸c biÖn ph¸p vµ c«ng cô kinh tÕ lµ chñ yÕu; kÕt hîp chÆt chÏ kÕ o¹ch víi thÞ tr­êng ®Ó mét mÆt t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng ph¸t huy kh¶ n¨ng tù ®iÒu tiÕt; ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc c¶u c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. - Gi¶i phãng bé m¸y Nhµ n­íc khái chøc n¨ng trùc tiÕp qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh doanh, ®Ò cao vai trß thèngnhÊt qu¶n lý thÞ tr­êng vµ ho¹t ®éng th­¬ng nghiÖp. §Ó lµm tèt nh÷n viÖc trªn ®©y, b¶n th©n ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh khã cã thÓ ®¶m ®wong trong ®iÒu kiÖn nguån vèn h¹nh hÑp. KiÕn nghÞ tØnh b»ng nguån vèn ng©n s¸ch cho x©y dùng hÖ th«nngs, kho, chî, cöa hµng ë miÒn nói, cho x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i c¸c trung t©m th­¬ng m¹i träng ®iÓm. §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc. KiÕn nghÞ Së Th­¬ng m¹i VÜnh Phóc sö dông kÕt qu¶ nghiªn cøu cña dù ¸n nµy ®Ó chØ ®¹o quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cô thÓ trªn ®Þa bµn tØnh. Víi ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn ­u ®·i (vÒ c¶nh quan, khÝ hËu…) cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶u l­u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô th× viÖc khoanh vïng khu vùc kinh tÕ nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã cã chiÕn l­îc ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn thÝch hîp. TËp trung x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng mét sè khu vùc then chèt. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸:n©ng dÇn søc mua cña nh©n d©n trong tØnh, tr­íc m¾t tËp trung x©y dùng hÖ thèng chî ë kh¾p c¸c huyÖn lþ, c¸c x· vµ liªn x·. Thµnh lËp c¸c tæ chøc t­ vÊn nh­: t­ vÊn tiÕp thÞ, t­ v©n s¶n xuÊt kinh doanh, t­ vÊn vÒ gièng, t­ vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi v.v… kÕt luËn Trªn ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc vµ lý luËn cña em trong thêi gian thùc tËp võa qua t¹i së kÕ ho¹ch - ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc. Em mong r»ng qua bµi b¸o c¸o tæng hîp nµy, víi nh÷ng kiÕn thøc cña m×nh sÏ gãp phÇn thÝch thùc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tØnh VÜnh Phóc lín m¹nh h¬n trong thêi gian tíi vµ mai sau. VÜnh Phóc tuy lµ mét tØnh cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi song vÊn ®Ò ph¸t huy vèn s½n cã nµy ®Ó nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng v÷ng bªn lµ mét bµi to¸n khã ®Æt ra cho c¸c cÊp, c¸c ngµnh mÆt, bªn c¹nh ®ã VÜnh Phóc cßn lµ mét tØnh míi ®­îc t¸i lËp nªn cßn gÆp nhiÒu kãh kh¨n trong kh©u tæ chøc vµ qu¶n l ý v× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ®­êng lèi ®óng ®¾n cña, hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn chung cña tØnh. Do thêi gian thùc tËp kh«ng l©u, kiÕn thøc c¸ nh©n cßn ch­a s©u, c¸i vèn hiÓu biÕt thùc tÕ cña em cßn h¹n chÕ nªn bµi b¸o c¸o chuyªn ®Ò cßn gÆp nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u tõ phÝa thÇy c« vµ quý c¬ quan ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o h­íng dÉn cña thÇy gi¸o TrÇn HoÌ ®· h­íng dÉn tËn t×nh chu ®¸o ®èi víi c¸ nh©n em trong thêi gian thùc tËp võa qua vµ em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong c¬ quan së kÕ ho¹ch - ®Çu t­ tØnh VÜnh Phóc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh nhiÖm vô nhµ tr­êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010.doc
Luận văn liên quan