Phương pháp dạy một tiết thực hành môn Hoá học 9

1. Lý do chọn đề tài: Để đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam- chủ nhân tương lai của đất nước, là những người lao động phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong thế kỉ XXI. Theo nghị quyết quốc hội, Bộ giáo dục đào tạo đổi mới chương trình sách giáo khoa ở các trường phổ thông. Sách giáo khoa mới có nhiều điểm khác sách giáo khoa cũ như: giảm lượng kiến thức, tăng lượng kênh hình làm cho bài học trở nên sinh động hơn. Quan điểm trong phương pháp dạy học và nội dung chương trình sách giáo khoa mới là: dạy học hướng vào người học hay nói cách khác theo hướng dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Để thực hiện tốt hướng dạy học này giáo viên dóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn còn học sinh phải tự lực tìm tòi kiến thức trong quá trình học tập. Nên đa số học sinh và giáo viên còn ngại khi tiến hành thực hành, chỉ học trên lí thuyết mà không được củng cố bằng thực hành. Do đó với những bài tập thực nghiệm các em tỏ ra lúng túng. Vì những lí do trên tôi mạnh dạn đưa ra phương pháp dạy một tiết thực hành hoá học lớp 9 để các đồng chí tham khảo, trao đổi và tìm ra giải pháp tốt nhất.

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2470 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp dạy một tiết thực hành môn Hoá học 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®Ò tµi: Ph­¬ng ph¸p d¹y mét tiÕt thùc hµnh m«n ho¸ häc 9 I.PhÇn më ®Çu. 1. Lý do chän ®Ò tµi: §Ó ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ ViÖt Nam- chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc, lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng phôc vô ®¾c lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong thÕ kØ XXI. Theo nghÞ quyÕt quèc héi, Bé gi¸o dôc ®µo t¹o ®æi míi ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa ë c¸c tr­êng phæ th«ng. S¸ch gi¸o khoa míi cã nhiÒu ®iÓm kh¸c s¸ch gi¸o khoa cò nh­: gi¶m l­îng kiÕn thøc, t¨ng l­îng kªnh h×nh lµm cho bµi häc trë nªn sinh ®éng h¬n. Quan ®iÓm trong ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ néi dung ch­¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi lµ: d¹y häc h­íng vµo ng­êi häc hay nãi c¸ch kh¸c theo h­íng d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m. §Ó thùc hiÖn tèt h­íng d¹y häc nµy gi¸o viªn dãng vai trß lµ ng­êi tæ chøc, h­íng dÉn cßn häc sinh ph¶i tù lùc t×m tßi kiÕn thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp. Nªn ®a sè häc sinh vµ gi¸o viªn cßn ng¹i khi tiÕn hµnh thùc hµnh, chØ häc trªn lÝ thuyÕt mµ kh«ng ®­îc cñng cè b»ng thùc hµnh. Do ®ã víi nh÷ng bµi tËp thùc nghiÖm c¸c em tá ra lóng tóng. V× nh÷ng lÝ do trªn t«i m¹nh d¹n ®­a ra ph­¬ng ph¸p d¹y mét tiÕt thùc hµnh ho¸ häc líp 9 ®Ó c¸c ®ång chÝ tham kh¶o, trao ®æi vµ t×m ra gi¶i ph¸p tèt nhÊt. 2.C¸c nhiÖm vô cña ®Ò tµi: a. Nghiªn cøu kÜ bµi thùc hµnh: Tr­íc khi d¹y gi¸o viªn ph¶i Nghiªn cøu kÜ néi dung bµi thùc hµnh, T×m hiÓu nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn néi dung bµi, §Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p d¹y. b. Lµm thö c¸c thÝ nghiÖm cña bµi: Mçi thÝ nghiÖm dï dÔ hay khã còng cã thÔ x¶y ra sù cè trong khi lµm. ChÝnh v× vËy ng­êi gi¸o viªn ph¶i lµm thö tÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm trong bµi tr­íc khi d¹y vµ h­íng dÉn häc sinh lµm. Tõ ®ã còng rót ra ®­îc ph­¬ng ph¸p h­íng dÉn thùc hµnh sao cho phï hîp víi tõng ®èi t­îng häc sinh, ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña tr­êng, an toµn cho c¶ thµy vµ trß. c. ChuÈn bÞ tiÕt d¹y: - GV cÇn so¹n gi¸o ¸n chi tiÕt, khoa häc. - ChuÈn bÞ c¸c ®å dïng, ho¸ chÊt cña häc sinh, gi¸o viªn phôc vô cho giê thùc hµnh. 3. C¸c gi¶ thuyÕt khoa häc: - Cha «ng ta cã c©u: “Häc ®i ®«i víi hµnh”.Trong mäi thêi ®¹i c©u noÝ ®ã lu«n ®óng bëi dï häc lÝ thuyÕt cã giái dang ®Õn ®©u nh­ng kh«ng ®­îc thùc tÕ tr¶i nghiÖm th× lÝ thuyÕt ®ã chØ lµ “lÝ thuyÕt xu«ng”. Tõ lÝ thuyÕt dÉn tíi thµnh c«ng ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh thùc hµnh gian nan, vÊt v¶ bëi lÏ gi÷a lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau. - NÕu häc sinh ®­îc häc thùc hµnh ®Ó cñng cè cho lÝ thuyÕt ®· häc th× ch¾c ch¾n r»ng kiÕn thøc ho¸ häc cña c¸c em t­¬ng ®èi v÷ng vµng. Kh«ngg nh÷ng thÕ tiÕt thùc hµnh cßn thu hót c¸c em h¨ng say häc tËp m«n ho¸ häc, kÝch thÝch ãc s¸ng t¹o, nghiªn cøu vµ t×m tßi cña c¸c em h¬n. 4. C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: a. Nghiªn cøu tµi liÖu tham kh¶o: Tµi liÖu c¬ b¶n nhÊt ®ã lµ s¸ch giao khoa vµ s¸ch gi¸o viªn ho¸ häc 9. Ngoµi ra t«i cßn tham kh¶o mét sè s¸ch cã liªn quan tíi thùc hµnh ho¸ häc cña c¸c tr­êng C§SP hoÆc §HSP vÝ dô nh­: ThÝ nghiÖm Ho¸ Häc ë tr­êng THCS cña t¸c gi¶ TrÇn Quèc §¾c do nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ban hµnh. C¸c ®Üa CD hoÆc VCD cã liªn quan tíi thÝ nghiÖm nh­: ThÝ nghiÖm cña GV, HS líp 8, 9 do nhãm c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §HSP Hµ Néi – do PGS.TS ®Æng thÞ oanh ®¹o diÔn. b. Ph­¬ng ph¸p d¹y: - C¸c bµi thùc hµnh ho¸ häc ®Òu nh»m môc ®Ých kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc ®· häc, më réng, bæ sung kiÕn thøc míi. V× vËy trong mçi bµi thùc hµnh t«i th­êng sö dông ph­¬ng ph¸p sau: *Më ®Çu: Gi¸o viªn ph©n c«ng häc sinh lµm viÖc theo nhãm + C¸ch chia nhãm: Mçi nhãm gåm 2 bµn ngåi quay mÆt vµo nhau ®Ó tiÖn trao ®æi ý kiÕn víi nhau mµ kh«ng lµm x¸o trén trËt tù trong líp häc vµ kh«ng lµm mÊt nhiÒu thêi gian. Mçi nhãm cö ra 1 nhãm tr­ëng vµ 1 th­ kÝ: Nhãm tr­ëng cã nhiÖm vô ®iÒu khiÓn, h­íng dÉn c¸c thµnh viªn trong tæ lµm thÝ nghiÖm vµ th¶o luËn nhãm. Thay mÆt nhãm nªu kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh; Th­ kÝ cã nhiÖm vô ghi l¹i kÕt qu¶ th¶o luËn chung cña nhãm m×nh. c.Yªu cÇu häc sinh: ¤n tËp kiÕn thøc, kÜ n¨ng cã kiªn quan ®Õn bµi thùc hµnh. Nghiªn cøu tr­íc bµi thùc hµnh. KÎ tr­íc b¶n t­êng tr×nh thÝ nghiÖm. ChuÈn bÞ dông cô, ho¸ chÊt ®¬n gi¶n, dÔ kiÕm cho bµi thùc hµnh. d. So¹n gi¸o ¸n: Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy gi¸o ¸n d¹y mét bµi thùc hµnh (trong ch­¬ng tr×nh ho¸ häc 9): Bµi 14: Thùc hµnh: tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬ vµ muèi môc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: Kh¾c s©u cho häc sinh nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬: t¸c dông víi muèi, t¸c dông víi axit. Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi: t¸c dông víi kim lo¹i, t¸c dông víi muèi vµ t¸c dông víi axit. 2.KÜ n¨ng: TiÕp tôc rÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hµnh lµm thÝ nghiÖm ho¸ häc, quan s¸t hiÖn t­îng, gi¶i thÝch, viÕt PTHH. Cñng cè kÜ n¨ng th¶o luËn nhãm. 3.Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tiªt kiÖm….. trong häc tËp vµ thùc hµnh ho¸ häc. B.Ph­¬ng tiÖn d¹y häc: 1.Gi¸o viªn chuÈn bÞ: 2.Häc sinh chuÈn bÞ: KÎ tr­íc b¶n t­êng tr×nh theo mÉu sau: C.TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: I.æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè líp - Ph©n nhãm häc tËp: ChiaH§4: Hoµn thµnh b¶n t­êng tr×nh thÝ nghiÖm (10 phót) nhãm, cö nhãm tr­ëng vµ th­ kÝ II. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp. H§1: KiÓm tra dông cô, sù chuÈn bÞ cña HS (5 phót) H§2:TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña baz¬(10 phót) H§3: TiÕn hµnh thÝ nghiÖm vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi (15 phót) 6. LÞch sö nghiªn cøu Lµ mét gi¸o viªn tèt nghiÖp khoa Ho¸- Sinh tr­êng C§SP H­ng Yªn, t«i lu«n t©m niÖm r»ng cÇn ph¶i d¹y häc sao cho häc sinh yªu m«n ho¸ vµ thÝch häc m«n ho¸. ChÝnh v× vËy trong 5 n¨m d¹y häc( kÓ tõ khi t«i ra tr­êng) t«i lu«n cho häc sinh võa häc lÝ thuyÕt võa ®­îc thùc hµnh. T«i ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy ë c¶ 2 khèi 8 vµ 9 trªn tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh: giái, kh¸, trung b×nh. V× lÝ do ®ã t«i m¹nh d¹n ®­a ra s¸ng kiÕn nµy ®Ó mäi ng­êi xem xÐt, tham kh¶o vµ gãp ý. II. Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu 1.Nghiªn cøu lÝ luËn: III. PhÇn kÕt luËn 1.Tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu: -100% c¸c em khi ®­îc hái “ C¸c em cã thÝch häc m«n ho¸ kh«ng?” “cã thÝch thùc hµnh kh«ng?” th× tr¶ lêi lµ “cã” -85% c¸c em häc sinh lµm ®­îc c¸c bµi to¸n thùc nghiÖm: Nªu hiÖn t­îng, ph©n biÖt chÊt, nhËn biÕt chÊt, t¸ch chÊt d¹ng trung b×nh vµ khã - 90% c¸c em häc sinh n¾m ®­îc c¸c thao t¸c thùc hµnh c¬ b¶n vµ quy t¾c an toµn trong phßng thÝ nghiÖm. 2. KÕt luËn chÝnh: 3. Nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ §Ó d¹y mét tiÕt thùc hµnh ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn d¹y m«n ho¸ ph¶i mÊt rÊt nhiÒu thêi gian nghiªn cøu chuÈn bÞ ho¸ chÊt vµ lµm thö thÝ nghiÖm ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn cho häc sinh. Do ®ã t«i ®Ò nghÞ víi c¸c cÊp l·nh ®¹o nghiªn cøu t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian cho c¸c gi¸o viªn gi¶ng d¹y (nh­ rót bít giê). Bªn c¹nh ®ã gi¸o viªn bé m«n th­êng xuyªn tiÕp xóc víi ho¸ chÊt ®éc h¹i nh­: axit clohi®ric ®Æc, brom, Clo…cã ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ. Hä rÊt cÇn sù quan t©m h¬n n÷a vÒ kinh phÝ ®éc h¹i ®èi víi gi¸o viªn ho¸.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương pháp dạy một tiết thực hành môn hoá học 9.doc