Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch

Vị trí, vai trò của môn học 1. Môn cơbản 2. Góp phần nâng cao tính khoa học của du lịch học sự liên thông và thống nhất giữa các chuyên ngành vị thế của du lịch học trong phát triển du lịch năng lực lao động khoa học của cán bộ khoa học

pdf131 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2014 | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DU LỊCH Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Mục đích môn học này là gì? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Mục đích 1. Cung cấp cho người học công cụ cần thiết trong tổ chức, quản lý, đào tạo và thực hành sáng tạo khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Mục đích 2. Nâng cao năng lực chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, góp phần phát triển khoa học du lịch về lý luận thực tiễn Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Sau khi học xong, về lý thuyết người học cần nắm được những gì? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Yêu cầu 1. Nắm được những khái niệm chung quy trình nghiên cứu một số phương pháp phổ biến cách thể hiện công trình nghiên cứu Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Phải thực hiện được được những gì? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 2. Thực hiện được các bước nghiên cứu cách trình bày báo cáo khoa học Yêu cầu (tiếp theo) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Phải sử dụng được được những gì: -để thực hiện việc nghiên cứu? - để thể hiện kết quả nghiên cứu? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 3. Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng để xử lý thông tin một số thiết bị trình chiếu Yêu cầu (tiếp theo) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch nghiên cứu cái gì? (Đối tượng nghiên cứu của môn học này là gì?) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Đối tượng nghiên cứu Hệ thống phương pháp cần có để tiếp cận, tìm ra đặc điểm, quy luật và mối tương quan giữa các hợp phần trong quá trình phát triển du lịch Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Nội dung chính Chương I. Mở đầu Chương II. Các phương pháp thu thập thông tin Chương III. Các phương pháp phân tích thông tin Chương IV. Các phương pháp trình bày công trình khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Việc nghiên cứu các đối tượng này được thực hiện (khảo sát) ở đâu? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Khách thể nghiên cứu Các đề tài nghiên cứu về ? kinh tế du lịch quản trị kinh doanh du lịch văn hoá du lịch địa lý du lịch tâm lý học du lịch xã hội học du lịch ........... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Vị trí, vai trò của môn học 1. Môn cơ bản 2. Góp phần nâng cao tính khoa học của du lịch học sự liên thông và thống nhất giữa các chuyên ngành vị thế của du lịch học trong phát triển du lịch năng lực lao động khoa học của cán bộ khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tài liệu tham khảo chính 1. Lưu Xuân Mới. Phương pháp luận NCKH. Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2003. 2. Phạm Viết Vượng. Phương pháp luận NCKH. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2004. 3. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận NCKH. Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2003. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Nội dung chính Chương I. Mở đầu Chương II. Các phương pháp thu thập thông tin Chương III. Các phương pháp phân tích thông tin Chương IV. Các phương pháp trình bày công trình khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Việc nghiên cứu các đối tượng này được thực hiện (khảo sát) ở đâu? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Khách thể nghiên cứu Các đề tài nghiên cứu về ? kinh tế du lịch quản trị kinh doanh du lịch văn hoá du lịch địa lý du lịch tâm lý học du lịch xã hội học du lịch ........... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Vị trí, vai trò của môn học 1. Môn cơ bản 2. Góp phần nâng cao tính khoa học của du lịch học sự liên thông và thống nhất giữa các chuyên ngành vị thế của du lịch học trong phát triển du lịch năng lực lao động khoa học của cán bộ khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tài liệu tham khảo chính 1. Lưu Xuân Mới. Phương pháp luận NCKH. Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2003. 2. Phạm Viết Vượng. Phương pháp luận NCKH. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2004. 3. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận NCKH. Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2003. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. J.R. Brent Ritchie, Charles R. Goeldner. Travel, tourism, and hospitality research. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1994. 5. Robert W. McIntosh, J.R. Brent Ritchie, Charles R. Goeldner. Tourism. Principles, Practices, Philosophies. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 2. các phương pháp thu thập thông tin 2.1. Các loại dữ liệu 2.2. Phương pháp tổng hợp tài liệu 2.3. Phương pháp khảo sát thực địa 2.4. Phương pháp điều tra xã hội học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 1. CÁC LOẠI DỮ LIỆU 2. NGUỒN THÔNG TIN 1. INTERNET 2. NHẬT BÁO, ĐÀI, TV 3. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 1. BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI 2. BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC 3. BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI NGHỊ KHOA HỌC 4. SÁCH CHUYÊN KHẢO 5. GIÁO TRÌNH Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 4. ĐỘ TIN CẬY CỦA THÔNG TIN 1. NIÊN ĐẠI VÀ LỊCH ĐẠI (NON NƯỚC VN 1998) 2. SỐ LIỆU (NƯỚC KHOÁNG NG MINH TUỆ) 3. PHÁT HIỆN VÀ KIỂM TRA Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi GIA LONG 1762-1802-1819 MINH MẠNG 1779-1820-1840 TÔNG THIỆU TRỊ 1807-1841-1847 NHẬM TỰ ĐỨC 1829-1848-1883 ĐƯỜNG ĐỒNG KHÁNH 1869-1885-1888 CHÂN DỤC ĐỨC 1850-1883- 3 DAYS Y ĐĂNG KIẾN PHÚC 1870-1883-1884 CAI DẬT HIỆP HOÀ 1846--6-11/1883 LỊCH HÀM NGHI 1870-1884-1885-1935 ĐẢO KHẢI ĐỊNH 1884-1916-1925 LÂN THÀNH THÁI 1879-1889-1907-1954 THUỴ BẢO ĐẠI 1912-1925-1945-1997 SAN DUY TÂN 1900-1907-1916-1945 1907-Cap Saint Jacques 1916-Réunion 1947-1954 Sài Gòn 1916 VN quang phục hội 1916 -Réunion 1945 1885 đồn Mang Cá Quảng Trị 1888-1935 Alger Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi GIA LONG 1762-1802-1819 MINH MẠNG 1779-1820-1840 TÔNG THIỆU TRỊ 1807-1841-1847 NHẬM TỰ ĐỨC 1829-1848-1883 Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 3. PHÂN LOẠI TÀI LIỆU -TÀI LIỆU KHOA HỌC -CÁC TÀI LIỆU LÝ LUẬN -CÁC TÀI LIỆU THỰC TIỄN -CÁC TÀI LIỆU HỖN HỢP -TÀI LIỆU PHỔ BIẾN KHOA HỌC -THÔNG TIN THỜI SỰ -THÔNG TIN CẬP NHẬT 4. ĐỌC TÀI LIỆU -ĐỌC LƯỚT -ĐỌC SÂU Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 5. GHI CHÉP TÀI LIỆU -GHI CHÉP Ý TƯỞNG -DẠNG CẤU TRÚC Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 5. GHI CHÉP TÀI LIỆU 1. -TIỜU DỰNG DU LỊCH Ở NAM ĐỊNH 2. -ĐẶC ĐIỂM TIỜU DỰNG 3. -ĐẶC ĐIỂM TIỜU DỰNG CỦA KHỎCH DU LỊCH 4. -ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHỎCH DU LỊCH ĐI ĐẾN NAM ĐỊNH 5. THÚI QUEN DU LỊCH 6. TÕM LÝ TIỜU DỰNG CỦA KHỎCH DU LỊCH 7. TIỜU DỰNG TRONG DU LỊCH 8. NHU CẦU CỦA KHỎCH DU LỊCH 9. TÕM LÝ TIỜU DỰNG DU LỊCH 10. KHẢ NĂNG TIỜU DỰNG CỦA KHỎCH DU LỊCH Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Azar du lịch là một trong những hình thức di chuyển tạm thời từ một vùng này sang một vùng khác, từ một nước này sang một nước khác mà không gắn với sự thay đổi nơi cư trú hay nơi làm việc Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Azar di chuyển tạm thời vùng này sang vùng khác nước này sang nước khác không gắn với thay đổi cư trú làm việc Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Bách khoa toàn thư 1995: Du lịch : 1. là một dạng nghỉ dưỡng sức tham quan tích cực của con người ngoài nơi cư trú với mục đích : nghỉ ngơi, giải trí, xem danh lam thắng cảnh, di tích lịch hoá, công trình văn hoá, nghệ thuật, v.v... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Bách khoa toàn thư 1995 1. -nghỉ dưỡng sức tích cực -ngoài nơi cư trú với mục đích: nghỉ ngơi, giải trí, xem danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, văn hóa công trình văn hoá, nghệ thuật, v.v... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 2. một ngành kinh doanh tổng hợp có hiệu quả cao về nhiều mặt: nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, từ đó góp phần làm tăng thêm tình yêu đất nước; đối với người nước ngoài là tình hữu nghị với dân tộc mình; về mặt kinh tế du lịch là lĩnh vực kinh doanh mang lại hiệu quả rất lớn; có thể coi là hình thức xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ tại chỗ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 2. -ngành kinh doanh tổng hợp -hiệu quả nhiều mặt nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, truyền thống lịch sử văn hoá dân tộc, tăng thêm tình yêu đất nước tình hữu nghị với dân tộc xuất khẩu hàng hoá dịch vụ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 5. GHI CHÉP TÀI LIỆU -GHI CHÉP Ý TƯỞNG -DẠNG SƠ ĐỒ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Coltman Du lịch là quan hệ tương hỗ do sự tương tác của bốn nhóm du khách, cơ quan cung ứng du lịch, chính quyền và dân cư tại nơi đến du lịch tạo nên Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi du khách cơ quan cung ứng chính quyền dân cư Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 5. GHI CHÉP TÀI LIỆU -GHI CHÉP Ý TƯỞNG -DẠNG CẤU TRÚC -DẠNG BẢN ĐỒ TƯ DUY -DẠNG SƠ ĐỒ -ĐÁNH DẤU Ý TƯỞNG -SAO NGUYÊN VĂN Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Hunziker và Kraff du lịch là tổng hợp các mối quan hệ và hiện tượng bắt nguồn từ cuộc hành trình và lưu trú tạm thời của các cá nhân tại những nơi không phải là nơi ở và nơi làm việc thường xuyên của họ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Hunziker và Kraff du lịch là tổng hợp các mối quan hệ và hiện tượng bắt nguồn từ cuộc hành trình và lưu trú tạm thời của các cá nhân tại những nơi không phải là nơi ở và nơi làm việc thường xuyên của họ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu -KháI niệm -Liệt kê tài liệu -Giới thiệu tài liệu -Tổng quan tài liệu -Tổng quan theo niên đại -Tổng quan theo nội dung, quan điểm 7. Bài tập -Thu thập các tài liệu viết về xây dựng bảng hỏi -Ghi chép các tài liệu viết về xây dựng bảng hỏi -Tổng quan các tài liệu viết xây dựng bảng hỏi Sản phẩm: -Sổ ghi chép tài liệu đã đọc -Bài viết tổng quan Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THỰC ĐỊA (ĐIỀN DÃ) CHUẨN BỊ XÁC ĐỊCH MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CẦN ĐẾN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VÀ THỜI ĐIỂM KHẢO SÁT CHUẨN BỊ TƯ TRANG CHUẨN BỊ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHẢO SÁT -BÚT, SỔ -BẢN ĐỒ -GPS -MÁY ẢNH, MÁY QUAY PHIM, MÁY GHI ÂM, ỐNG NHÒM Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP THỰC ĐỊA (ĐIỀN DÃ) THU THẬP THÔNG TIN QUAN SÁT ĐO ĐẠC CHỤP ẢNH (TỔNG THỂ, ĐẶC TẢ) GHI ÂM QUAY PHIM (KHÁI QUÁT, ĐẶC TẢ..) GHI CHÉP ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG VẼ SƠ ĐỒ ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG VÀ KÍCH THỨC ĐỐI TƯỢNG Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ -MÔ HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT -CUNG CẤP VÀ THỂ HIỆN THÔNG TIN ĐỊNH TÍNH -CUNG CẤP VÀ THỂ HIỆN THÔNG TIN ĐỊNH LƯỢNG -THÔNG TIN VỀ SỰ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN …. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 2. các phương pháp thu thập thông tin  Lưu Xuân Mới 2003. PPLNCKH, Trang 99-112.  Nguyễn Thị Cành, 2004. PP&PPL NCKH KT. Trang 64-84.  Nguyễn Tiến Đức, 2004. PPNCKH. Trang 103- 125.  Phạm Viết Vượng. PPLNCKH, 2004. Trang 75- 97.  Vũ Cao Đàm, 2010. Giáo trình PPLNCKH. Trang 77-79. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 2. các phương pháp thu thập thông tin (khảo sỏt thực địa và điều tra XHH)  Lưu Xuân Mới 2003. PPLNCKH, Trang 132-144.  Nguyễn Thị Cành, 2004. PP&PPL NCKH KT. Trang 64-84.  Nguyễn Tiến Đức, 2004. PPNCKH. Trang 143- 146, 147-153.  Phạm Viết Vượng. PPLNCKH, 2004. Trang 78- 86.  Vũ Cao Đàm, 2010. Giáo trình PPLNCKH. Trang 80-93. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1. KHÁI NIỆM 2. Y NGHĨA 3. PHÂN LOẠI -ĐIỀU TRA TRỰC TIẾP -ĐIỀU TRA TRỰC DIỆN -ĐIỀU TRA KHÔNG TRỰC DIỆN -YM, SKYPE -ĐIỆN THOẠI -SMS -ĐIỀU TRA KHÔNG TRỰC TIẾP Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. Điều tra bằng bảng hỏi -Quy trình Xác định mục đích Xác định đối tượng điều tra Xác định kích cỡ mẫu Xác định thời gian và thời điểm điều tra Xác định lịch trình điều tra Xác định nội dung điều tra Xây dựng bảng hỏi Tiến hành điều tra thử Điều chỉnh bảng hỏi Tổ chức điều tra đại trà Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. Điều tra bằng bảng hỏi -Cấu trúc bảng hỏi -Phần mở đầu -Slogan -Tự giới thiệu -Mục đích điều tra -Hướng dẫn trả lời -Cam kết - Phần câu hỏi - Câu hỏi về đặc điểm người trả lời -Câu hỏi nội dung chính -Trật tự câu hỏi -Lời cám ơn Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. Điều tra bằng bảng hỏi -Cấu trúc bảng hỏi -Nguyên tắc đặt câu hỏi -Câu hỏi rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu -Đơn nghĩa -Từ địa phương -Thuật ngữ quá chuyên sâu -Câu tham ý -Câu phủ định -Nhằm vào mục đích điều tra -Câu hỏi nhạy cảm -Tên, tuổi, thu nhập… -Vấn đề tôn giáo, văn hoá, chính trị…. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. Điều tra bằng bảng hỏi -Cấu trúc bảng hỏi -Nguyên tắc đặt câu hỏi -Nguyên tắc xây dựng đáp án -Đồng đẳng -Một hay nhiều lựa chọn -Căn cứ phân bậc đáp án -Tuổi -Nghề nghiệp -Đơn vị đo lường -Nhiệt độ -Khoảng cách, diện tích -Tiền tệ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. Bài tập Xây dựng bảng hỏi Thảo luận Thống nhất Viết ra A4 (nộp) Viết ra A0 để treo (triển lãm) Triển lãm (mọi người xem và ghi chép) Trình bày (lý do đưa ra các câu hỏi) Bình luận và câu hỏi Trả lời câu hỏi và phản biện bình luận Sửa chữa, hoàn thiện và nộp lấy điểm Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP “PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI QUẢNG NINH” Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI Gail. Y.B. Lash-Alison D. Austin. Rural ecotourism assessment program Wearing Stephen. Ecotourism. Society for Neuroscience. The green travel guide. Australia 10/2009. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ DL VÀ DLST Ở QN Trần Thị Hoa Nguyễn Thuỳ Vân Nguyễn Khắc Sơn Nguyễn Thị Hải Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi CHú ý giới thiệu tài liệu, liệt kê tài liệu Tổng quan tài liệu Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Câu hỏi (vấn đề) nghiên cứu Tại sao lại cần phát triển du lịch sinh thái? Tại sao lại phát triển DLST ở QN?/ Có nên phát triển DLST ở QN không? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Giả thuyết -Giả thuyết # giả thiết -Nếu … thì chắc sẽ Giả sử - Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 3. các phương pháp xử lý thông tin 3.1. Các phương pháp phân tích định tính Suy luận Chứng minh 3.2. Các phương pháp phân tích định lượng Bảng số liệu Biểu đồ, đồ thị Bản đồ Phân tích xu thế Phân tích độ chính xác của phép đo Phân tích tương quan Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 3.1. Các phương pháp phân tích định tính Suy luận Chứng minh Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 3.1. Các phương pháp phân tích định tính Suy luận Suy luận diễn dịch Hình thức suy luận từ cái chung đến cái riêng -Từ một phán đoán đúng (tiền đề) đưa ra một kết đề mới (số xăng cần có cho một khoảng cách..) -Tam đoạn luận +Tiền đề thứ nhất là tiền đề chung + tiền đề thứ 2 là điển hình cho tiền đề thứ nhất +Kết đề Mọi sinh vật đều có quá trình đồng hóa và dị hóa. Con người là một sinh vật Con người phải có quá trình đồng hóa và dị hóa Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 3.1. Các phương pháp phân tích định tính Suy luận Suy luận diễn dịch -Suy luận bắc cầu A=B, B=C suy ra A=C ? A>B, B>C, suy ra A>C ? A<B, B<C suy ra A<C ? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 3.1. Các phương pháp phân tích định tính Suy luận Suy luận quy nạp Hình thức suy luận từ cái riêng đến cái chung 67% khách quốc tế thích món ăn Việt Đa số khách quốc tế thích món ăn Việt Chứng minh/Bác bỏ Luận đề Phán đoán mà tính xác thực cần được chứng minh Luận cứ Các thông tin nhằm chứng minh luận đề Luận chứng Lập luận, lý lẽ để chứng minh Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chứng minh/Bác bỏ Luận đề Phán đoán mà tính xác thực cần được chứng minh Các món ăn Việt rất hấp dẫn khách quốc tế Luận cứ Các thông tin nhằm chứng minh luận đề Kết quả điều tra khách quốc tế Các công trình về sở thích của khách quốc tế đã có Luận chứng Lập luận, lý lẽ để chứng minh Xu hướng ăn uống ít chất béo, ít (đủ) năng lượng Món ăn Việt dựa trên rau quả Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 3.2. Các phương pháp phân tích định lượng Bảng số liệu Biểu đồ, đồ thị Bản đồ Phân tích xu thế Phân tích độ chính xác của phép đo Phân tích tương quan Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Country 2007 2008 France 81.9 79.3 United States 56.0 58.0 Spain 58.7 57.3 China 54.7 53.0 Italy 43.7 42.7 United Kingdom 30.9 30.2 Ukraine 23.1 25.4 Turkey 22.2 25.0 Germany 24.4 24.9 Mexico 21.4 22.6 Bảng số liệu TOP TEN TOURISM DESTINATIONS (million arrivals) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Country 2007 2008 France 54.3 55.6 United States 96.7 110.1 Spain 57.6 61.6 China 37.2 40.8 Italy 42.7 45.7 United Kingdom 38.6 36.0 Australia 22.3 24.7 Turkey 18.5 22.0 Germany 36.0 40.0 Austria 18.9 21.8 Bảng số liệu TOP TEN TOURISM EARNERS (Billion USD) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 25 69 170 290 438 534 684 804 853 904 922 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 BIỂU ĐỒ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU (TRIỆU LƯỢT) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 944 264 858 742473.4 680 102.4 17.9 6.9 2.1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 ĐỒ THỊ THU NHẬP TỪ DU LỊCH (TỶ ĐÔ LA MỸ) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Bản đồ Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 944 264 858 742 473.4 680 102.4 17.9 6.9 2.1 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 XU THÊ 1 THU NHẬP TỪ DU LỊCH (TỶ ĐÔ LA MỸ) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 944 264 858 742 473.4 680 102.4 17.9 6.9 2.1 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 XU THÊ 1 THU NHẬP TỪ DU LỊCH (TỶ ĐÔ LA MỸ) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 944 264 858 742 473.4 680 102.4 17.96.9 2.1 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 XU THÊ 2 THU NHẬP TỪ DU LỊCH (TỶ ĐÔ LA MỸ) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 944 264 858 742 473.4 680 102.4 17.96.9 2.1 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 XU THÊ 3 THU NHẬP TỪ DU LỊCH (TỶ ĐÔ LA MỸ) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 944 264 858 742473.4 680 102.4 17.9 6.9 2.1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 XU THÊ 4 THU NHẬP TỪ DU LỊCH (TỶ ĐÔ LA MỸ) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4. Điều tra bằng bảng hỏi -Độ chính xác của các trả lời đánh giá Interviewee Danhgia 1 2 2 5 3 1 4 5 5 4 6 4 7 5 8 4 9 5 10 5 11 5 12 5 13 5 14 5 15 4 16 4 17 5 18 5 19 5 20 2 Interviewee Danhgia 1 5 2 4 3 3 4 3 5 5 6 5 7 3 8 5 9 4 10 4 11 5 12 5 Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Interviewee Danhgia Lechchuan 1 5 0.75 2 4 -0.25 3 3 -1.25 4 3 -1.25 5 5 0.75 6 5 0.75 7 3 -1.25 8 5 0.75 9 4 -0.25 10 4 -0.25 11 5 0.75 12 5 0.75 Interviewee Danhgia Lechchuan 1 2 -2.25 2 5 0.75 3 1 -3.25 4 5 0.75 5 4 -0.25 6 4 -0.25 7 5 0.75 8 4 -0.25 9 5 0.75 10 5 0.75 11 5 0.75 12 5 0.75 13 5 0.75 14 5 0.75 15 4 -0.25 16 4 -0.25 17 5 0.75 18 5 0.75 19 5 0.75 20 2 -2.25 Trung binh cong = tong ket qua do/so lan do Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tong 85 0 X trung binh 4.25 Tong 51 0 X trung binh 4.25 Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Interviewee Danhgia Lechchuan BinhfgLech 1 5 0.75 0.5625 2 4 -0.25 0.0625 3 3 -1.25 1.5625 4 3 -1.25 1.5625 5 5 0.75 0.5625 6 5 0.75 0.5625 7 3 -1.25 1.5625 8 5 0.75 0.5625 9 4 -0.25 0.0625 10 4 -0.25 0.0625 11 5 0.75 0.5625 12 5 0.75 0.5625 Interviewee Danhgia Lechchuan BinhfgLech 1 2 -2.25 5.0625 2 5 0.75 0.5625 3 1 -3.25 10.5625 4 5 0.75 0.5625 5 4 -0.25 0.0625 6 4 -0.25 0.0625 7 5 0.75 0.5625 8 4 -0.25 0.0625 9 5 0.75 0.5625 10 5 0.75 0.5625 11 5 0.75 0.5625 12 5 0.75 0.5625 13 5 0.75 0.5625 14 5 0.75 0.5625 15 4 -0.25 0.0625 16 4 -0.25 0.0625 17 5 0.75 0.5625 18 5 0.75 0.5625 19 5 0.75 0.5625 20 2 -2.25 5.0625 Tong binh phuong sai so Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tong 85 0 27.75 X trung binh 4.25 S^2/(n-1) 40.52961 Khai can 6.366287 Tong 51 0 8.25 X trung binh 4.25 S^2/(n-1) 6.1875 Khai can 2.487469 Do lech chuan/ sai so trung phuong = can bac hai tong binh phuong chia cho tong phep do tru 1 Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Phân tích tương quan Sự tương đồng giữa hai chuỗi số Tương quan đồng biến Tương quan nghịch biến Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Phân tích tương quan Nam QT ND Doanh thu 1990 34 543 143 1991 55 588 154 1992 110 765 167 1993 224 777 189 1994 298 896 201 1995 568 1,232 234 1996 678 1,367 256 1997 721 1,541 272 1998 730 1,516 288 1999 756 1,623 299 2000 789 1,799 321 2001 567 1,700 325 2002 785 1,965 346 2003 832 2,143 355 2004 888 2,321 368 2005 945 2,471 371 2006 1,123 2,623 385 2007 1,345 2,877 396 2008 1,078 2,531 358 2009 1,232 2,987 377 Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 3. các phương pháp xử lý thông tin 3.3. Một số công thức tính trong phân tích dữ liệu -công thức tăng trưởng +Mức độ tăng trưởng +Tỷ lệ tăng trưởng Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 3. các phương pháp xử lý thông tin -Một ố khái niệm cơ bản về xác suất thống kê +Biến cố: chuỗi số liệu thống kê về một hiện tượng +Trung bình cộng Atb +Biến thiên của mẫu quan sát 1 = A1-Atb +Biến thiên của biến cố = 0 +Phương sai của biến cố 2 =  2i /(n-1) +Độ lệch chuẩn của biến cố =  2 + Hệ số biến thiên (coefficient of variation CV) CV= -Atb +Sai số chuẩn của biến cố Standart Error SE= / n Độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số cỡ mẫu Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 3. các phương pháp xử lý thông tin Mức tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng α (i+1)-(i) = A(i+1)/Ai α : mức gia tăng hàng năm A: giá trị hiện tượng i : năm thứ i Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Mức tăng trưởng trung bình Gọi : -Giá trị tại năm khởi tính (năm thứ nhất) là A1 -α là mức độ gia tăng bình quân/năm trong giai đoạn nghiên cứu A2=A1.α A3=A2.α = A1.α.α =A1.α 2 =A1.α3-1 A4=A3.α =A2. α.α = A1.α.α.α =A1.α 3=A1.α4-1 ………….. An=A(n-1).α α α α α α… = A1.α (n-1) α(n-1)= An/A1 Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi αn-1= An/A1 Anα= A1 n-1 α = power ((An/A1),(1/(n-1))) α = (An/A1)^(1/(n-1)) α= (An/A1) 1:(n-1) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 4. các phương pháp trình bày thông tin 4.1. Viết Cấu trúc câu Danh từ, động từ Câu đơn, câu phức Trường Đại học Khoa học Xó hội và Nhõn văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam về khoa học xó hội và nhõn văn Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 4. các phương pháp trình bày thông tin Một số lỗi chính tả -Nghành du lịch -Bổ xung -Khoa Du Lịch, trường Đại Học Văn Hoá -Nguyễn văn Nam, Trần thị thu Trà -Hải phòng, Thanh hoá Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Lễ hội Dạ Trạch cũng có một sắc thái riêng, bao giờ làng cũng chọn ra 3 thanh niên trẻ, đẹp, chưa vợ, chưa chồng, hai nữ một nam, là con những gia đình thuận hoà khoẻ mạnh, để đóng giả làm Thánh Chử và nhị vị phu nhân. Cặp vợ chồng bộ ba này luôn phải theo hầu bên ngai của Thánh, và khi ở đền phải hầu lễ trước hậu cung từ dâng đăng, hương, trà, đến hoa, oản, quả, lễ vật bày cúng trước bàn thờ hậu cung là đồ cúng chay, đặc biệt có chiếc bánh dày tròn và chiếc oản xôi, dẹt, to bằng cái mâm là những thứ không được phép thiếu trong lễ vật cúng… Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Mặt khác trong phát triển bền vững, DSVH luôn luôn gắn với các địa phương cụ thể và cộng đồng dân cư ở đó. Bức tranh chung hiện nay là hầu như môi trường thiên nhiên nói chung và cảnh quan thiên nhiên xung quanh di tích nói riêng đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường là hiện tượng đáng tiếc đang diễn ra hàng ngày ở các làng quê truyền thống. Có thể nói chưa bao giờ người VN lại đi tham quan, nghỉ mát, du lịch nhiều như ngày nay và chắc chắn xu thế này còn tăng trưởng mạnh và nhanh hơn theo sự tăng trưởng kinh tế và mức sống, chính sự phát triển của ngành du lịch cho cả người Việt và khách nước ngoài là một trong những điều kiện cho sự “lên ngôi” của một số DSVH của dân tộc VN, giúp nhân dân có điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc với các DSVH. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi . Ngày nay trẩy hội và hành hương trở thành nhu cầu không chỉ của người già mà còn là của đông đảo thanh niên. Chưa bao giờ các lễ hội truyền thống lại đông người đến thế. Điều đáng nói là không phải mọi người đến lễ hội đều có nhu cầu hành hương, hay đến một trung tâm tín ngưỡng nào đó. Có rất nhiều người, nhất là giới trẻ đến hội là để du lịch, để thoả mãn nhu cầu giao tiếp, nhu cầu tham quan, vãn cảnh, tức là nhu cầu văn hoá. Nhờ nhu cầu văn hoá ngày càng cao trong cộng đồng cư dân mà nhiều DSVH vật thể và phi vật thể, được khôi phục và chỉnh trang và ra khỏi nguy cơ bị mai một, trở về với chủ nhân đích thực của nó là nhân dân Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi . Ngày nay trẩy hội và hành hương trở thành nhu cầu không chỉ của người già mà còn là của đông đảo thanh niên. Chưa bao giờ các lễ hội truyền thống lại đông người đến thế. Điều đáng nói là không phải mọi người đến lễ hội đều có nhu cầu hành hương, hay đến một trung tâm tín ngưỡng nào đó. Có rất nhiều người, nhất là giới trẻ đến hội là để du lịch, để thoả mãn nhu cầu giao tiếp, nhu cầu tham quan, vãn cảnh, tức là nhu cầu văn hoá. Nhờ nhu cầu văn hoá ngày càng cao trong cộng đồng cư dân mà nhiều DSVH vật thể và phi vật thể, được khôi phục và chỉnh trang và ra khỏi nguy cơ bị mai một, trở về với chủ nhân đích thực của nó là nhân dân Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Lễ hội đi liền với trò chơi dân gian làm sinh động lôi cuốn lòng người một cách say mê Tiếng chuông cảnh tỉnh đã nhiều lần phải rung lên bởi sợ mất nàng Tô Thị, mất núi Bài Thơ cho những tấn vôi vữa, xi măng nóng bỏng lợi nhuận. Những trái tim đầy nhiệt huyết đôi khi thắt lại vì khói lửa Âm phủ làm đổi màu Nam thiên đệ nhất động Hương Tích. Ngay giữa lòng thủ đô ngàn năm văn vật tiếng kêu cứu chùa này, miếu kia cũng không ngớt đăng tải trên các báo Buổi chiều, khi mặt trời đã lấp ló sau những hàng cau, người đi hội bừng tỉnh khỏi cuộc vui để hút vào cuộc rước kiệu Ngọc Hoàng và Thiên Tiên đi đón Địa Tiên Hiện tượng thể hiện ý đồ lạm dụng tín ngưỡng như tại một số chùa (có đến 21 hòm công đức), đây là “việc khai thác vô tội vạ, khai thác đến “tàn bạo” những di tích lịch sử văn hoá , danh lam thắng cảnh bằng bất cứ giá nào để thu lợi nhuận Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Quầy thức ăn căng lưới, trong đó từng bát lươn, gà thái chỉ tẩm nghệ vàng ươm. Rồi giò lụa, trứng trángcũng đều thái chỉ đầy ú ụ trong đĩa, trong bát. Khách đến bà gắp bún, xúc nhân thoăn thoắt. Loáng cái,bát bún thang đã là một tác phẩm nghệ thuật nghệ thuật đầy màu sắc: cái trắng của bún Vân Tiêu làm nền, cái vàng của nhân lươn, nhân gà được tôn lên bởi đám rau răm xanh rờn. Thêm thìa mắm tôm và muôi nước dùng bốc khói, bán bún như ân cần mời mọc Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Khi nói về tương ngọt, một trong những di sản văn hoá vật thể của tỉnh, tác giả mô tả: “trong mâm cơm mọi thứ rau dưa, thịt cá đều chấm vào đó (ý nói chấm vào tương) mới nổi hương vị. Nó đằm thắm mà khiêm tốn như con người Hưng Yên hiền lành, chất phác và duyên thắm đằm sâu-tương xứng đáng được coi là gia bản, được người HY ưa chuộng Với một quốc gia (Trung Quốc) có 5000 năm lịch sử, với một nền văn hoá vật thể và phi vật thể cực kỳ phong phú…. chùa Hương Lãng hiện còn lưu giữ nhiều di vật thời Lý, rất đặc sắc và độc đáo Giá trị nổi bật là bức tượng sư tử, còn gọi là ông Sấm. Tượng được tạo bằng phiến đá lớn, dài 2,8m, rộng 1,5m, cao 0,9m dùng làm bệ cho một pho tượng nào đó nay không còn nữa.” “Tượng sư tử, các bức tay vịn bằng đá là những tác phẩm điêu khắc vô giá của thời Lý hiện còn trên đất nước ta”, v.v... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi CON RUỒI Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Con ruồi nhỏ, nhỏ xớu. Vậy mà cỏi nhỏ xớu đú đụi khi lại là nguyờn nhõn của những việc tày đỡnh. Rất cú thể hai vợ chồng đõm đơn ra tũa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đú! Tụi ốm. Điều đú vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tụi pha cho tụi một ly sữa. Tụi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phỏt hiện ra trong ly cú một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng! Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tụi vốn rất kỵ ruồi, cũng như giỏn, chuột, núi chung là kỵ tất thảy cỏc thứ dơ bẩn đú. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bũ sột soạt trong bếp là tụi khụng tài nào nhắm mắt được. Thế nào tụi cũng vựng dậy lựng sục, đuổi đỏnh cho kỳ được. Bằng khụng thỡ cứ gọi là thức trắng đờm. Vậy mà bõy giờ, một trong những thứ tụi sợ nhất lại nhảy tút vào ly sữa tụi đang uống, và đó uống, núi trắng ra là nhảy tút vào mồm tụi. Biết đõu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tụi lại chẳng đó nuốt một con khỏc vào bụng. Mới nghĩ đến đú, tụi đó phỏt nụn. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Thấy tụi khạc nhổ luụn mồm, vợ tụi bước lại, lo lắng hỏi: - Sao vậy anh? Tụi hất đầu về phớa ly sữa đặt trờn bàn: - Cú người chết trụi kia kỡa! Vợ tụi cầm ly sữa lờn: - Chết rồi! Ở đõu vậy cà? - Cũn ở đõu ra nữa! - Tụi nhấm nhẳng - Chứ khụng phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à! Vợ tụi nhăn mặt: - Anh đừng cú núi oan cho em! Chắc là nú mới sa vào! - Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, cú trời mà biết! Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Vỡ tụi đang ốm nờn vợ tụi khụng muốn cói cọ, cụ ta nhận lỗi: - Chắc là do em bất cẩn. Thụi để em pha cho anh ly khỏc. Tụi vẫn chưa nguụi giận: - Em cú pha ly khỏc thỡ anh cũng đó nuốt con ruồi vào bụng rồi! Vợ tụi trố mắt: - Nú cũn trong ly kia mà! - Nhưng mà cú tới hai con lận. Anh uống một con rồi. - Anh thấy sao anh cũn uống? - Ai mà thấy! - Khụng thấy sao anh biết cú hai con? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tụi tặc lưỡi: - Sao lại khụng biết? Uống vụ khỏi cổ họng, nghe nú cộm cộm là biết liền. Vợ tụi bỏn tớnh bỏn nghi. Nhưng vỡ tụi đang ốm, một lần nữa cụ ta sẵn sàng nhận khuyết điểm: - Thụi, lỗi là do em bất cẩn! Để em... Tụi là tụi chỳa ghột cỏi kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đú, tụi núng nảy cắt ngang: - Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Vợ tụi giật mỡnh: - Anh bảo sao? Em làm gỡ mà anh gọi là bất cẩn cả đời? - Chứ khụng phải sao? - Khụng phải! À, lại cũn bướng bỉnh! Tụi nheo mắt: - Chứ hụm trước ai ủi chỏy cỏi quần của anh? - Thỡ cú làm phải cú sai sút chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đựn cho em! - Ái chà chà, cụ núi với chồng cụ bằng cỏi giọng như thế hả? Cụ núi với người ốm như thế hả? Cụ bảo tụi lười chảy thõy chứ gỡ? Cụ so sỏnh tụi với khỳc gỗ phải khụng? Ái chà chà... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Thấy tụi kết tội ghờ quỏ, vợ tụi hoang mang: - Em đõu cú núi vậy! - Khụng núi thỡ cũng như núi! Cụ tưởng cụ giỏi lắm phỏng? Thế thỏng vừa rồi ai làm chỏy một lỳc hai cỏi búng đốn, thỏng trước nữa ai phơi quần ỏo bị đỏnh cắp mà khụng hay? Cụ trả lời xem! Vợ tụi nhỳn vai: - Anh lụi những chuyện cổ tớch ấy ra làm gỡ? Hừ, anh làm như anh khụng bất cẩn bao giờ vậy! Anh cú muốn tụi kể ra khụng? Thỏng trước ai mở vũi nước quờn tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tụi? Rồi trước đú nữa, ai làm mất chỡa khúa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tụi khoỏt tay: - Nhưng đú là những chuyện nhỏ nhặt! Cũn cụ, năm ngoỏi cụ lấy mấy triệu cho bạn bố mượn bị nú gạt mất, sao cụ khụng kể luụn ra? - Chứ cũn anh, sao anh khụng kể chuyện anh đi coi đỏ gà bị mất xe? Rồi năm ngoỏi, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại? Cứ như thế, như cú ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lụi tuột những chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lờn ỏn đối phương, khụng làm sao dừng lại được. Tụi quờn phắt là tụi đang ốm. Vợ tụi cũng vậy. Chỳng tụi mải mờ vận dụng trớ nhớ vào việc lựng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Và thật lạ lựng, cú những chuyện tưởng đó chỡm lấp từ lõu dưới bụi thời gian, tưởng khụng tài nào nhớ nổi, thế mà bõy giờ chỳng lại hiện về rừ mồn một và chen nhau tuụn ra cửa miệng. Từ việc tụi ngủ quờn tắt tv đến việc vợ tụi mua phải cỏ ươn, từ việc tụi bỏ đi chơi ba ngày liền khụng về nhà đến việc vợ tụi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chỳng tụi thẳng tay quậy đục ngầu quỏ khứ của nhau và vẽ lờn trước mặt mỡnh một bức tranh khủng khiếp về đối tượng. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Trời ơi! Thế mà trước nay tụi vẫn sống chung với con người tệ hại đú! Thật khụng thể tưởng tượng nổi! Tụi cay đắng nhủ thầm và bựng dậy quyết tõm phỏ vỡ cuộc sống đen tối đú. Tụi đập tay xuống bàn, kết thỳc cuộc tranh cói: - Thụi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Túm lại là tụi hiểu rằng tụi khụng thể sống chung với cụ được nữa! Tụi ngỏn đến tận cổ rồi! Vợ tụi lạnh lựng: - Tựy anh! Cõu đỏp cộc lốc của vợ khụng khỏc gỡ dầu đổ vào lửa. Tụi nghiến răng: - Được rồi! Cụ chờ đấy! Tụi làm đơn xin ly hụn ngay bõy giờ! Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Tụi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngũi bỳt chạy nhoỏng nhoàng trờn giấy với tốc độ 100km/giờ. Viết và ký tờn mỡnh xong, tụi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cụ ta cầm bỳt ký rẹt một cỏi, thậm chớ khụng thốm liếc qua xem tờ đơn viết những gỡ. Thế là xong! Tụi tặc lưỡi và thở ra, khụng hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như xi-nờ-ma, nhưng biết làm thế nào được! Ký tờn xong, vợ tụi đứng lờn và cầm lấy ly sữa. - Cụ định làm gỡ đấy? - Đem đổ đi chứ làm gỡ! - Khụng được! Để ly sữa đấy cho tụi! Tụi phải vớt con ruồi ra, gúi lại, đem đến tũa ỏn làm bằng cớ! Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tụi lẳng lặng đi vào phũng ngủ, đúng sập cửa lại. Trong khi đú, tụi hỡ hục lấy muỗng vớt con ruồi ra. Tụi ngắm con ruồi nằm bẹp dớ trờn đầu muỗng và cú cảm giỏc là lạ. Tụi đưa con ruồi lờn sỏt mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đú là một mẫu lỏ trà. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi MO DAU VnAvantH, hoặc ArialCAPLOCK 16(18), center, B Before 6, After 0 hoÆc 3, Line Spacing:0 First Line None 1. Lý do chọn đề tài VnTime, hoặc Times New Roman 14 (16), B, left, 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3. Dối tượng và khách thể nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Cấu trúc của đề tài Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Before 6, After 0 hoÆc 3, Line Spacing :0 First line none Néi dung VnAvantH, hoặc Arial CAPLOCK 16(18), center, B Ch­¬ng 1. C¬ së lý luËn VnTimeH, hoặc Times New Roman Caps lock 14 (16), B, center 1.1. Kh¸i niÖm VnTime, hoặc Times New Roman 14 (16), B, left, 1.1.1. San phÈm du lÞch VnTime, hoặc Times New Roman 14 (16), B,I, left, 1.1.1.1. San phÈm VnTime, hoặc Times New Roman 14 (16),I, left, KÕt luËn VnAvantH, hoặc Arial CAPLOCK 16(18), center, B Tµi liÖu tham khAo Phô lôc PhÇn th©n bµi (body text) VnTime, hoặc Times New Roman 14 (hoÆc 13), Before 6, After 6, Line spacing: 1,5 First line: 1.27cm (0.5”) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi Chương 4. các phương pháp trình bày thông tin 4.2. Thuyết trình 4.2.1. Mục đích của việc thuyết trình 4.2.2. Thời gian thuyết trình 4.2.3. Nguyên tắc thyết trình 4.2.4. Một số điểm chú ý khi soạn powerpoint Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4.2. Thuyết trình 4.2.1. Mục đích thuyết trình -Xác định người nghe (ai? đặc điểm-Ban giám khảo, công chúng) -Thuyết trình để làm gì? 4.2.2. Thời gian thuyết trình -10, 20, 30 phút Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4.2.3. Nguyên tắc thuyết trình -Ngắn gọn -Nêu bật kết quả - 4.2.4. Một số điểm chú ý khi soạn powerpoint Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi 4.2.4. Một số điểm chú ý khi soạn powerpoint -Tương phản -Tránh màu, tránh nền -12 dòng -Cấu trúc và từ khoá -Hình minh hoạ -Hiệu ứng rất nhanh -Giãn dòng -Kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ, độ đậm, độ nghiêng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1_ppnckhdl_0912.pdf
Luận văn liên quan